PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Puistokartanon ranta-asemakaava Kiinteistön ostaminen Leila Kurikalta Lukion rehtorin viran täyttäminen Sivistysjohtajan viran täyttäminen Irtisanoutuminen talouspäällikön virasta/market Kulovesi Täyttölupa talouspäällikön virkaan (vak.no 103) Hoitotyöntekijän toimen (vak.no 284) lakkauttaminen ja lähihoitajan toimen perustaminen 151 Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 152 Palkkahallinnon ohjelmiston vaihto Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta Kunnan henkilöstöraportti vuodelta Saapuneet päätökset ja kirjelmät Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut asiat Kunnanvaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano

2 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ AIKA klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste OSALLISTUJAT LÄSNÄ Wärri Pentti Puheenjohtaja Arvola Ulla-Riitta Jäsen Flemmich Mirjami Jäsen Hellstén Ari Jäsen Kajander Rauno Jäsen Keloniemi-Hurttila Elina Jäsen Lepistö Pasi Jäsen Lindgren Hilkka Vpj. Niittymaa Veikko Jäsen Toivonen Aarno Varajäsen POISSA Rantala Ilkka Jäsen MUUT Autio Markku Kvalt pj Miinalainen Toivo Kvalt II vpj Jokela Kari Kunnanjohtaja/esittelijä Hannu Olli-Pekka Aluearkkitehti Paikalla :n 144 ajan Kaurila Markku Kehitysjohtaja Kulovesi Market Talouspäällikkö Pekkola Paula Hall.pääll./Pk:n pitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pentti Wärri Paula Pekkola KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Pöytyällä TARKASTUS Ulla-Riitta Arvola Mirjami Flemmich PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste Paula Pekkola hallintopäällikkö

3 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 142 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall 143 Tarkastusvuorossa ovat Ulla-Riitta Arvola ja Mirjami Flemmich. Pöytäkirjan tarkastus on Kyrön toimipisteessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla-Riitta Arvola ja Mirjami Flemmich.

5 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Puistokartanon ranta-asemakaava 158/10.03/2013 Khall Maanomistaja Mirja Rantasalo-Nyman teettää ranta-asemakaavan Yläneen kylän tilalle Puistokartano ( ). Kiinteistö rajoittuu Eli järveen. Samalle alueelle on laadittu rantakaavaa jo vuonna 1994, mutta tuolloin hanke keskeytyi. Ranta-asemakaavan laatijaksi esitetään Ark ki teh ti toimis to Tarmo Mustonen Oy:tä Turusta. Kuntaan on toimitettu hankkeen osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelma sekä päivätty kaavaluonnos se los tuk si neen. Ranta-asemakaava on pinta-alaltaan noin 12 hehtaaria, ja sille on sijoitettu kol me lomarakennusten rakennuspaikkaa. Suurin osa alueesta on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Vapaan rannan osuudeksi jää noin 40 %. Maanomistaja kustantaa kaavan laadinnan ja mahdollisesti tarvittavat selvi tyk set. Pöytyän kunnan kaavoitustaksan mukaan ranta-asemakaavan kä sit te ly mak su na peritään 500 euroa (+ALV). Lisäksi laskutetaan ko pioinnis ta ja kuulutuksista syntyneet kustannukset. Valmistelija: aluearkkitehti Kunnanhallitus päättää aloittaa Puistokartanon ranta-asemakaavan kä sitte lyn sekä kuuluttaa hankkeen vireilletulosta maankäyttö- ja rakennuslain edel lyt tä mäl lä tavalla. Ranta-asemakaavan laatijaksi hyväksytään Arkkitehtitoimisto Tarmo Musto nen Oy. Kunnanhallitus hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päivätyn kaavaluonnoksen. Kaavahankkeen valmisteluaineisto ase te taan yleisesti nähtäville neljäntoista päivän ajaksi. Kaava-asiakirjat lä he te tään tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten osallistumis- ja ar viointi suun ni tel man mukaisesti. Maanomistajalta peritään kaavoitustaksan mukaiset maksut. Pöytäkirjamerkintä: Aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn aikana. Khall 144 Ranta-asemakaavan luonnos pidettiin julkisesti nähtävänä Luon nok ses ta saatiin lausunto Varsinais-Suomen liitolta. Kaava-aineistoa on tarkennettu lausunnon ja ELY-keskukselta saadun muun palautteen poh jal ta.

6 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nähtävilläolon jälkeen kaavoitettavaa aluetta on laajennettu etelän suuntaan kiinteistöllä Kartano ( ). Ranta-asemakaava tulee siten si säl tä mään ns. emätilan koko ranta-alueen. Ranta-asemakaavan pinta-ala on nyt noin 13,15 hehtaaria, ja sille on osoitet tu neljä loma-asuntojen rakennuspaikkaa. Suurin osa alueesta on merkit ty edelleen maa- ja metsätalousalueeksi. Vapaan rannan osuus on noin 50,5 %. Kaava on laadittu uudelle, vuoden 2013 joulukuussa hyväksytylle poh ja kar tal le. Kaavaa koskeva viranomaisneuvottelu pidettiin ELY-keskuksessa Turussa Valmistelija: aluearkkitehti Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn ranta-asemakaavan luon noksen. Kaavahankkeen valmisteluaineisto asetetaan yleisesti nähtäville kolmen kym me nen päivän ajaksi. Kaava-asiakirjat lähetetään tiedoksi ja mahdol lis ta lausuntoa varten osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Pöytäkirjamerkintä: Aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn aikana. Liitteet 1 Puistokartanon ranta-asemakaavan luonnos Puistokartanon ranta-asemakaavan selostus

7 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kiinteistön ostaminen Leila Kurikalta 88/10.01/2014 Khall 145 Leila Kurikan ja Pöytyän kunnan välillä on allekirjoitettu kauppakirja, jolla kun ta ostaa Pöytyän kunnan Yläneen kirkonkylässä sijaitsevan tilan Vii tamä ki ( ). Tilan pinta-ala on 0,41 ha. Kauppahinta on eu roa. Tontilla sijaitseva asuinrakennus on osittain palanut. Kauppakirja viitemateriaalina. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan, jolla on ostettu Leila Kurikalta Pöyty än kunnan Yläneen kirkonkylässä sijaitseva tila Viitamäki Ti lan pinta-ala on 0,41 ha ja kauppahinta euroa.

8 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Lukion rehtorin viran täyttäminen 35/01.01/2014 Khall 146 Lukion rehtorin virka (vak. no 610) on ollut haettava ja hakuaika päättyi klo 15. Viran kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen 986/1988 mu kai set. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Tehtäväkohtainen palk ka on lukien 4295, ,29 euroa (hinnoittelutunnus ). Virka täytetään lukien. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan il moi tus tau lun lisäksi Kuntarekryssä ja työvoimahallinnon internet-sivuilla. Määräaikaan mennessä saapui 8 hakemusta. Hakijoista Pasi Rantala perui ha ke muk sen sa. Hakijoista haastateltiin filosofian kandidaatti Timo Hillman, fi lo so fian tohtori Merja Heinäaho ja filosofian maisteri Outi Jalonen. Haas tat te li joi na olivat kunnanjohtaja Kari Jokela, vs. sivistysjohtaja Leila Lau ri kai nen ja vs. lukion rehtori Ari Höyssä. Haastatteluryhmä esittää ha ke mus ten ja haastattelujen perusteella lukion rehtoriksi valittavaksi Timo Hill man ja varalle Outi Jalonen. Esityslistan viitemateriaalina on yhdistelmä hakijoista. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää, että lukion rehtorin virkaan valitaan lukien Timo Hillman ja hänen kieltäytymisensä varalle Outi Jalonen. Viran täyt tä mi ses sä nou da te taan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vas taan ot ta mis ta esi tet tä vä hyväksyttävä lääkärintodistus ter vey den ti lastaan. Lukion rehtorin teh tä vä koh tai sek si palkaksi vah vis te taan e.

9 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistysjohtajan viran täyttäminen 213/01.01/2013 Khall Khall Sivistysjohtajan virka on perustettu lukien. Virka on yhteinen Auran kunnan kanssa siten, että sivistysjohtajan työpanoksesta 1/3 myydään Au ran kunnalle. Sivistysjohtajan viran hakuaika päättyi klo Hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaulun lisäksi Kun ta re kryssä ja työvoimahallinnon sivuilla. Kelpoisuusvaatimuksena sivistysjohtajan tehtävään on soveltuva ylempi kor kea kou lu tut kin to. Lisäksi toivotaan alan tuntemusta, riittävää joh ta mistai toa, kehittämishalukkuutta, yhteistyökykyä sekä tuntemusta kun nal lishal lin nos ta ja -taloudesta. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koe ai kaa. Sivistysjohtajan viran täyttää Pöytyän kunnanhallitus Auran kuntaa kuul tuaan. Määräaikaan mennessä saapui 27 hakemusta. Kokoukseen osallistuville jae taan yhdistelmä hakijoista. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: Anne Eriks son, Terhi Haapaniemi, Tapio Haavisto, Sanna Hirvola, Raija Leikola, Min na Mäkelä-Rönnholm, Ari Nuorikkala ja Mikko Sairanen. Kunnanhallitus päättää haastatteluun osallistuvista luottamushenkilöistä. Vi ran hal ti jois ta haastatteluun osallistuvat kunnanjohtaja ja vs. si vis tys joh taja. Lisäksi haastattelutilaisuuteen kutsutaan Auran kunnan edustajat. Kunnanhallitus valitsi luot ta mus henki lö edus ta jik si haastatteluun Markku Aution, Pentti Wärrin, Hilkka Lind grenin ja Jouko Anttilan. Haastattelut järjestettiin Haastatteluun kutsutuista Mikko Sai ranen perui hakemuksensa. Haastatteluryhmä esittää hakemusten ja haastat te lu jen perusteella sivistysjohtajan virkaan valittavaksi kasvatustieteen li sen si aat ti Ari Nuorikkala ja varalle kasvatustieteen maisteri Raija Leikola. Auran kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt esityksen Ari Nuorikkalan valinnasta sivistysjohtajaksi. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää, että sivistysjohtajan virkaan lukien va li-

10 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus taan kasvatustieteen lisensiaatti Ari Nuorikkala. Viran täyttämisessä nouda te taan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista es tet tä vä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Sivistysjohtajan teh tä vä koh tai sek si palkaksi vahvistetaan euroa. Khall 147 Sivistysjohtajaksi valittu Ari Nuorikkala ilmoitti , ettei ota virkaa vas taan. Sivistysjohtajan virka on ollut uudelleen haettavana Vir kaa aiemmassa haussa hakeneet huomioidaan viran täyttämisessä il man erillistä hakemusta. Uudella hakuajalla hakemuksia tuli 16. Yhdistelmä hakemuksista on viitemateriaalina. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun Mari Haapasen, Marianne Mäkelän ja Tanja Nur men. Käsittely: Kunnanjohtaja Kari Jokela totesi, että sivistysjohtajan valinnan aikataulu muuttui niin, että em. hakijat on jo haastateltu. Auran kunnanhallitus antaa lausunnon tämän illan kokouksessa ja kunnanhallitus päättää valinnasta ylimääräisessä kokouksessa Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi valmistelutilanteen.

11 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Irtisanoutuminen talouspäällikön virasta/market Kulovesi 94/01.01/2014 Khall 148 Talouspäällikkö Market Kulovesi pyytää päivätyllä kirjeellä eroa Pöy ty än kunnan talouspäällikön virasta alkaen eläkkeelle siir tymi sen vuoksi. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus myöntää talouspäällikkö Market Kulovedelle eron ta louspääl li kön virasta lukien. Pöytäkirjamerkintä: Talouspäällikkö Market Kulovesi poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

12 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Täyttölupa talouspäällikön virkaan (vak.no 103) 94/01.01/2014 Khall 149 Kunnan talouspäällikön virka tulee avoimeksi lukien. Ta louspääl lik kö vastaa kunnan taloudesta, rahoituksesta, talouden suun nit te lusta, talousarvion seurannasta ja tilinpäätöksen valmistelusta. Ta lous pääl likkö on talous- ja tietohallinnon sekä lomituspalvelujen esi mies sekä kunnan joh to ryh män jäsen. Taloushallinnon lisäksi ta lous pääl lik kö on hoitanut työllis tä mis - ja vakuutusasioi ta, keskitettyjä hankintoja ja valmistellut kiin teis töjen kaup pa kir jo ja. Talouspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys taloushallintoon ja laskentatoimeen. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talouspäällikön virka on täytetty mää rä ai kai ses ti kuluvan vuoden loppuun asti. Lähtökohtana valmistelussa on ollut, että kunnan talouspäällikön virka täytetään vakituisesti ja syksyn ai ka na selvitetään mahdollisuus taloushallinnon yhteistyöhön kun ta yh tymän kanssa. Tällöin jouduttaneen myös muuttamaan talouspäällikön tehtä vä ku vaa ja jakamaan tehtäviä sisäisesti uudelleen. Vaikka so te-uu dis tukset muuttavat kunnan toimintoja ja tukipalvelujen tuottamistapoja, ei kuiten kaan kunnan taloushallinnon vastuuta voida siirtää pois kunnasta. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää talouspäällikön valinnasta ja viran julistamisesta haettavaksi. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää, että talouspäällikön virka julistetaan haettavaksi va ki nais ta täyttämistä varten lukien. Virkaan valittu voidaan palkata hoitamaan sijaisuutta ennen vakinaista täyttämistä. Käsittely: Mirjami Flemmich ehdotti Aarno Toivosen kannattamana, että talouspäällikön virka täytetään määräaikaisesti saakka. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Flemmichin ehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 "jaa"- ääntä ( Kajander, Niittymaa, Wärri) ja 7 "ei"- ääntä (Arvola, Flemmich, Hellstén, Keloniemi-Hurttila, Lepistö, Lindgren, Toivonen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 7-3, että talouspäällikön virka täytetään määräaikaisesti saakka.

13 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Hoitotyöntekijän toimen (vak.no 284) lakkauttaminen ja lähihoitajan toimen perustaminen 91/01.01/2014 Khall 150 Hoitotyöntekijä Paula Ruohola on irtisanoutunut hoitotyöntekijän toimesta lukien (vakanssinumero 284). Toimen ensimmäinen si joi tuspaik ka on ollut Kartanokoti. Valtuuston hyväksymän Pöytyän kunnan strategian mukaan yh te nä kriittisenä kehittämiskohteena on ammattitaitoisen henkilökunnan saa mi nen perusturvapalveluissa. Valtuuston hyväksymän henki lös tö stra te gian mukaan kunta-alalla henkilöstö on tärkein organisaation re surs si. Kunnan palvelujen tuottaminen edellyttää entistä enemmän koulu tet tua henkilöstöä. Henkilöstöstrategiaan on tavoitteeksi kirjattu, että hen ki lös tön määrä ja rakenne vastaavat palvelut tarvetta ja tuottamista. Kun nan hal li tuk sen hyväksymän henkilöstöstrategian toi min taoh jel mas sa edellä mainittu henkilöstöstrategian tavoite laajennettiin tarkoit ta maan, että vakituiset työsuhteet edellyttävät ammatillista koulutusta. Myös valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2014 on kirjattu, et tä eläkkeelle siirtyvien hoitotyöntekijöiden toimet muutetaan lähihoitajan toi mik si. Lähihoitajan tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 207,18 euroa korkeampi kuin hoitotyöntekijän tehtäväkohtainen kuukausipalkka. Lähihoitajan toimen kelpoisuusehtona on lain 272/ mukainen tutkinto. Teh tä väkoh tai nen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 03HOI040 mukai ses ti. Työaikamuoto on jaksotyöaika. Perusturvajohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen esittää kunnanhallitukselle hoi totyön te ki jän toimen (vakanssinumero 284) lakkauttamista ja lähihoitajan toimen perustamista lukien ja että kunnanhallitus antaa lä hi hoi tajan toimelle täyttöluvan. Lähihoitajan toimen kelpoisuusehtona on lain 272/ mukainen tutkinto. Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 03HOI040 mukaisesti. Työaikamuoto on jakso työ ai ka. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää lakkauttaa hoitotyöntekijän vakanssin 284 ja pe rustaa lähihoitajan vakanssin no 287 perusturvajohtajan esityksen mukaisesti. Lä hi hoi ta jan toimelle annetaan täyttölupa lukien.

14 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 96/02.02/2014 Khall 151 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun nal le seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhtey des sä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useam mak si vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en sim mäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi minnal li set ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava si ten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalaissa todetaan myös, että taloussuunnitelman on oltava ta sa pai nossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta lous suun nitel man yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi men pi deoh jel ma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päät tämä nä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mää rä raha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadin taa varten on valmisteltu ohjeet, joiden perusteella lautakunnat val miste le vat talousarvioehdotuksensa ja alustavat käyttösuunnitelmat. Laa din taoh jeen liitteenä on väestöennuste, joka pohjautuu Tilastokeskuksen te kemiin ennusteisiin Ennustetta on korjattu, koska kunnan väes tö ke hitys poikkeaa ennusteen tiedoista. Ohjeessa on viitattu myös pe rus pal ve luoh jel maan. Kehysbudjettia 2015 on valmisteltu toimielimittäin ja tehtävittäin ja siihen pohjautuu laadittu tuloslaskelmaennuste, joka tässä vaiheessa pe rus tuu alustaviin tietoihin verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä. Kun nan tuloveron veroprosenttina on käytetty 20,75 %, joka on 2014 ve ropro sent ti. Laaditun kehyksen pohjalta vuosikate olisi ja tu los laskel ma olisi alijäämäinen 1,7 ME. Kehys perustuu tavoitteeseen, jolla net tome no jen kasvua käyttötaloudessa olisi kuluvan vuoden talousarvioon verrat tu na vain 0,1 %. Kasvu 2013 tilinpäätökseen on 4,5 %. Kasvu on en nakoi tu lähinnä perusturvan tehtäviin sekä varhaiskasvatukseen. Palk kauskus tan nus ten muutokseksi on arvioitu 0,7 %. Liikkumavara kuntataloudessa on vähäinen. Valtionosuusuudistus mer kitsee ennakkotietojen mukaan lähes euron laskua peruspalvelujen val tion osuu teen. Luvussa on mukana verotulojen tasaus. Muutoinkin valtion osuuk sien leikkaukset jatkuvat. Positiivinen väestökehitys vaikuttaa kui ten kin valtionosuuden määrään korottavasti. Yleinen talouden tilanne on edelleen taantumassa eikä muutosta ole ennakoitavissa. Tällä hetkellä näyt tää, että Pöytyän kunnassa verotulojen nousu kuluvana vuonna olisi vain 1,4 %, joka tarkoittaa n :a ja ylittää talousarviossa arvioidun n :lla. Kuluvan vuoden vuosikate jäänee 0-tasolle. Kun nal lis veron kasvuksi ensi vuodelle on ennustettu 2,7 %. ja verotulojen ko ko nai suudes saan 2,6 %. Alijäämän kattamisvelvollisuuden realisoituminen saattaa ol la edessä jo kuluvan vuoden tilinpäätöksen jälkeen.

15 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Valmistelija: talouspäällikkö Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion 2015 ja talous suun ni tel man laadintaohjeen ja laadinnan pohjaksi myös toi mi elin- ja tehtäväkohtaisen kehysbudjetin ja siihen perustuvan tu los laskel ma en nus teen sekä väestöennusteen. Lisäksi lautakuntien käyttöön toimi te taan laadinnan pohjaksi suunnittelulomakemallit, joita käytetään kunkin tehtävän tarpeiden mukaisesti. Liitteet 3 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinta-ohjeet 4 Vuoden 2015 talousarvion laadinta: Kehys Talousarvion laadinta 2015: Väestöennuste

16 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Palkkahallinnon ohjelmiston vaihto 93/02.07/2014 Khall 152 Pöytyän ja Auran kunnilla sekä Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymällä on tällä hetkellä käytössä palkkahallinnossa Aditro Oy Personec R oh jelmis to. Aditro on ilmoittanut, että tämän ohjelmiston tuki päättyy vuoden 2014 lopussa. Ohjelmisto on ollut käytössä n. 10 vuoden ajan. Sinänsä tämän ohjelman tuen päättyminen oli odotettua, koska ohjelman ke hit tä minen tämän hetken tarpeisiin ei ollut enää mahdollista. Ohjelmaa on käy tetty Pöytyän kunnan hallinnassa ja hoidossa olevalta palvelimelta. Aditro Oy tarjoaa kuntien ja kuntayhtymän käyttöön palkkahallinnon jär jestel män version vaihtoa Personec F.K. järjestelmään ESS it se pal ve lu ominai suu del la Aditron SaaS-palveluna. Tarjotun järjestelmän käyttö tar koittaa sähköisten itsepalvelutoimintojen käyttöön ottoa. Tällä osiolla työn te kijä voi ylläpitää omia perustietojaan, hakea lomia ja poissaoloja. Esimies voi syöttää uusia henkilöitä, tehdä työsopimuksia, syöttää tapahtumia alaisil leen ja tulostaa erilaisia raportteja. Nykyisessä ohjelmassa voi tehdä työso pi muk sia, mutta kaikki muu tiedon siirto palkkalaskentaan tapahtuu pape ril la. SaaS palvelu tarkoittaa sitä, että ohjelma toimii Aditron pal ve limel la. Aditro hoitaa palvelinlaitteiston ja siihen liittyvän Personec F- tuotantoympäristön hallinnan, tietoturvan ja valvonnan. SaaS palvelusta on vas tuun ja ko tau luk ko, jossa on määritelty toimittajalle kuuluvat tehtävät ja asiakkaalle kuu lu vat tehtävät. Sopimuksen osalta vaihtoehtona on, että tehdään vain kahden vuoden sopi mus taikka toistaiseksi voimassaoleva sopimus suhteellisen lyhyellä ir tisa no mis ajal la. Aditro Oy:n edustaja on ehdottanut irtisanomisajaksi 6 kuukaut ta. Tällä hetkellä on epävarmaa, mitä palveluja kunta vuodesta 2017 al kaen tuottaa perusturvan toimialalla ja miten perusterveydenhuollon palve lut tuon jälkeen hoidetaan. Hyvin todennäköistä on, että toistaiseksi voimas sa ole viin sopimuksiin edellytetään tekemään muutoksia vuoden 2017 alus ta ainakin hinnoittelun osalta. Sinänsä varmaan on järkevää jatkaa jo opi tun ohjelmiston käyttöä myös 2017 jälkeen. Kolmen yhteisön yhteishankinnasta saadaan hyötyä ohjelmiston käyt töönotos sa, koska koulutuksia voidaan järjestää yhteisinä, käyttöönotossa voidaan muutoinkin tehdä yhteistyötä ja vertaistukea on saatavissa. Ver sionvaih to na tehtyä hankintaa aikaisemman toimittajan kanssa puoltaa myös, et tä vanhojen tietojen konvertointi onnistuu paremmin saman toimittajan oh jel mien kesken. Liittymien toteuttamista taloushallinnossa käytössä oleviin ohjelmiin helpottaa, että taloushallinnon ohjelmat ovat myös Aditron oh jel mia. Uuden ohjelman hinta on nykyiseen ohjelmaan verrattuna kalliimpi. Hintaa ko rot ta via tekijöitä on itsepalveluominaisuuden käyttöönotto, joka on nykyaikaa ja helpottaa käyt töön ot to vai heen jälkeen palkkalaskentaa ja erityisesti pe rus pal veluis sa toimivia, kun työaikaa jää enemmän omien perustehtävien hoi tami seen SaaS palvelu, jolla vastuu palvelimesta ja siihen liittyvistä tehtävistä jää toimittajalle. Tässä vaiheessa palveluna hankkiminen on järkevää, kos ka kuntarakenne- ja soteuudistusten vaikutukset eivät ole tiedossa ja ohjelmiston käytön laajuus ainakin voi muuttua.

17 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus nykyistä kehittyneempi palkkahallinnon järjestelmä, joka on jo useassa yh tei sös sä käytössä. Myös Taitoa Oy:n asiakkaissa on Personec F.K. oh jel man käyttäjiä. Ohjelmasta on todettu, että se vastaa toi min nal lisuuk sil taan Taitoan palkanlaskennan vaatimusmäärittelyitä. Hintaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että palveluna hankittaessa ei oh jel ma han kin taan tule investointikustannuksia. Nykyinen ohjelma on aikoi naan ostettu ja hankinta on kirjattu investointimenoksi. Pöytyän kunnan saama tarjous on laskettu keskimäärin 800 palk ka las kelmal le/kk. Palvelumaksu tulee olemaan /kk. Lisäksi peritään 245 /pa lo muu ri sää dös ja kuukausiveloitus 15.. Käyttöönoton työmääräarvio on 20 pv ja tarkistettu hinta on /pv. Tämä sisältää myös kou lu tukset. Palkkalaskentaohjelmasta muihin ohjelmiin tulevista liittymistä ei peritä eril lis tä liittymäkohtaista hintaa, vaan niiden rakentaminen on käyt töön ottoon sisältyvää työtä. Samassa tarjouksessa on mukana Personec Travel, jonka hinta on 200 /kk ja 1,20 /matkalasku. Käyttöönoton työmääräarvio on 5 pv. Mat ka hallin nos sa Pöytyän kunnassa ei ole tällä hetkellä ATK-ohjelmaa, vaan kaikki mat ka las kut käsitellään paperilaskuina. Valmistelija: talouspäällikkö Kunnanhallitus päättää hyväksyä hankittavaksi Aditro Oy:ltä palk ka hal linnon järjestelmän versionvaihtona Personec F.K. -järjestelmään ESS it sepal ve lu omi nai suu del la Aditron SaaS palveluna siten, että järjestelmä on tuo tan to käy tös sä vuoden 2015 alusta lukien. Hinta määräytyy Aditro Oy:n antaman tarjouksen mukaan kuitenkin siten, että käyt töön ot topäi vän hinta on euroa/pv. Lisäksi hyväksytään hankittavaksi em. tarjouksessa mukana oleva Personec Travel ohjelmisto. Käyttöönotto tapahtuu vuoden 2015 aikana. Sopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevana kuuden kuukauden ir ti sano mis ajal la. Vuonna 2016 neuvotellaan Personec F.K. sopimuksen hinnoit te lus ta, mikäli sote- ja kuntarakennemuutokset vaikuttavat ohjelmiston käyt tö oi keu den laajuuteen

18 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta /P09.99/2010 Khall 153 Sosiaaliasiamiehen toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemas ta ja oikeuksista. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asia kas suh teen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palve luun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neu voa asiakkaita asioissa, jotka liittyvät asiakaslakiin. Hänen tulee myös avus taa asiakasta muistutuksen tekemisessä sekä tiedottaa asiakkaan oikeuk sis ta. Hänen tulee toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edis tä misek si sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle. Pöytyän kunta on ostanut vuodesta 2010 sosiaaliasiamiehen palvelut Me rikra tos sosiaalipalvelut Oy:ltä. Sosiaaliasiamiehenä on toiminut so si aa lityön te ki jä Paavo Pietiläinen. Sosiaaliasiamieheen otti yhteyttä Pöytyällä vuoden 2013 aikana 30 (v. 2012:19) asiakasta, jotka tekivät 45 yhteydenottoa (2012:29). Yh tey denotot koskivat, toimeentulotukea (1 yhteydenotto), lastensuojelua (7), vanhus työ tä (5), asumispalveluja (3), kuljetuspalveluja (7), vammaispalveluja (14), perheasioita (1), kotipalvelua (19 ja muuta (6). Asiakkaat tekivät 16 muu tok sen ha kua, joista oikaisuvaatimuksia oli 14 ja 2 valitusta hal lin to-oikeu teen. Aluehallintovirastoon tehtiin kaksi kantelua vanhustenhuollosta ja las ten suo je lus ta. Raportti on mennyt myös tiedoksi perusturvan toimialalle. Viitemateriaalina on sosiaaliasiamiehenraportti vuodelta Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen raportin vuodelta Perusturvalautakunnan tulee tiedottaa sosiaaliasiamiehen palveluista näkyvämmin kuten raportissa esitetään.

19 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnan henkilöstöraportti vuodelta /01.00/2014 Khall 154 Henkilöstöraportti sisältää tietoja henkilöstön määrästä, ikärakenteesta ja kus tan nuk sis ta sekä työhyvinvoinnista ja yhteistoiminnasta. Yt-toimikunta on käsitellyt henkilöstökertomuksen Henkilöstökulut olivat 22 milj. euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 0,5 %. Henkilöstökulut ovat toimintakuluista 39,7 %. Kunnan palveluksessa viime vuoden lopussa oli 565 henkilöä, joista va kitui sia 438 (78 %). Naisten osuus oli 84 % ja miesten 16 %. Henkilöstöstä si vis tys toi men palveluksessa on 40 %, perusturvan 31 %, lo mi tus pal ve luissa 12 %, ruoka- ja siivousyksikössä 10 %, teknisessä toimessa 4 % ja yleis hal lin nos sa 3 %. Työntekijöiden kes ki-ikä oli 45,3 vuotta. Sairauspoissaolojen osuus on kasvanut edellisestä vuodesta. Vakituisen hen ki lös tön osal ta sairauslomapäiviä työntekijää kohden oli 12,5 työ päivää. Henkilöstöraportti on viitemateriaalina. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta Raportti an netaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

20 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Saapuneet päätökset ja kirjelmät Khall 155 Saapuneet kirjeet ja päätökset merkittiin tiedoksi.

21 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Khall 156 Kunnanhallitukselle esitetään seuraavat pöytäkirjat: Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Kehittämistoimikunta Riihikosken koulun johtokunta Karinaisten-Heikinsuon koulun johtokunta Viranhaltijapäätökset ajalle : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätös: 17, 18, 19, 20, 21 Hallintopäällikkö Henkilöstöpäätös: 1 Lomitusasiamies Henkilöstöpäätös: 4 Talouspäällikkö Henkilöstöpäätös: 4 Muu päätös: 7, 8, 9 Kunnanhalliitus päättää, ettei se käytä Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsee pöytäkirjat tiedoksi.

22 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Muut asiat Khall 157 Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kiinteistöjen oston ja myyntien val mis te lu tilan teen. Kokouksen alussa kunnanhallitukselle esiteltiin aluearkkitehdin val mis te lemia virastotalon korjaussuunnitelmia keskushallinnon keskittämiseksi viras to ta loon. Suunnittelua jatketaan ja korjaussuunnitelmien rinnalla sel vi tetään palvelutarvetta, mitkä palvelut siirretään ja mitä palveluja jää ja mihin toimipaikkaan.

23 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano 22/P01.00/2009 Khall 158 Kuntalain 23 :n perusteella kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten lail li suu den valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Jos kunnanhallitus lain 56 :n mukaan katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjes tyk ses sä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta ja saa tet ta va asia viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valtuuston pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: - Pöytyän ja Tarvasjoen kuntien yhdistymissopimus - Muut asiat Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole muuten lainvastaisia ja päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön. Mirjami Flemmichin sosiaalista luototusta koskevasta aloitteesta pyy detään perusturvalautakunnan lausunto.

24 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUS OSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 142, 143, 144, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 145, 146, 150, 152 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa timusviranomai nen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pöytyän kunnanhallitus Kehityksentie KYRÖ sähköposti: Pykälät 145, 146, 150, 152 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaa timuksen si sältö ja toi mittamnen Ks. Jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

25 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja joh dosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen vali tus aika nyt oi kaisuvaatimuk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Turun hallinto-oikeus PL 32, TURKU sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusaika 30 päivää sisältö ja Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmän toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu kuun. - Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjassa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan teh täväksi - muutosvaatimuksen perusteet - Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen te ki jän/valit tajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijä/valittajan puhevaltaa käyttää hänen lailli nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/vali tuksen laatija on joku muu henkilö, oikaisuvaa timuskirjel mässä/valituksessa on ilmoi tettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu mero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset oikaisu vaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimit taa. - Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. - Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, al kupe räise nä tai jäl jennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie doksi tai muu selvi tys oi kaisuvaati mus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. - Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati muk sen tekijä/va littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mitettu viran omai selle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. - Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvi ranomai selle viimeistään oikaisuvaatimus/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päätty mistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäisyyspäi vä, vapun päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaisel le en simmäi senä sen jälkeisenä ar kipäi vänä. Asiakir jat toimitetaan viranomaisen asiointi osoit tee seen lähet täjän omalla vastuulla. Tämä voi daan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähe tin vä lityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oi kaisuvaati mus-/valitus ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak suista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimak sua hallinto-oi keudessa. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 64. Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 64. Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 64 Perusturvalautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 17:42-17:59 PAIKKA Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Pöytyän-Auran vesihuoltolautakunta 01.03.2016 AIKA 01.03.2016 klo 17:00-17:50 PAIKKA Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.09.2015 AIKA 15.09.2015 klo 17:30-18:41 PAIKKA Perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Ympäristölautakunta 26.01.2017 AIKA 26.01.2017 klo 10:00-10:07 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 291. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 293 194 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 291. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 293 194 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 291 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 19:50-20:20 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika Keskiviikko 12.04.2017 klo 09:00-14:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot