PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Puistokartanon ranta-asemakaava Kiinteistön ostaminen Leila Kurikalta Lukion rehtorin viran täyttäminen Sivistysjohtajan viran täyttäminen Irtisanoutuminen talouspäällikön virasta/market Kulovesi Täyttölupa talouspäällikön virkaan (vak.no 103) Hoitotyöntekijän toimen (vak.no 284) lakkauttaminen ja lähihoitajan toimen perustaminen 151 Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 152 Palkkahallinnon ohjelmiston vaihto Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta Kunnan henkilöstöraportti vuodelta Saapuneet päätökset ja kirjelmät Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut asiat Kunnanvaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano

2 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ AIKA klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste OSALLISTUJAT LÄSNÄ Wärri Pentti Puheenjohtaja Arvola Ulla-Riitta Jäsen Flemmich Mirjami Jäsen Hellstén Ari Jäsen Kajander Rauno Jäsen Keloniemi-Hurttila Elina Jäsen Lepistö Pasi Jäsen Lindgren Hilkka Vpj. Niittymaa Veikko Jäsen Toivonen Aarno Varajäsen POISSA Rantala Ilkka Jäsen MUUT Autio Markku Kvalt pj Miinalainen Toivo Kvalt II vpj Jokela Kari Kunnanjohtaja/esittelijä Hannu Olli-Pekka Aluearkkitehti Paikalla :n 144 ajan Kaurila Markku Kehitysjohtaja Kulovesi Market Talouspäällikkö Pekkola Paula Hall.pääll./Pk:n pitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pentti Wärri Paula Pekkola KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Pöytyällä TARKASTUS Ulla-Riitta Arvola Mirjami Flemmich PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste Paula Pekkola hallintopäällikkö

3 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 142 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall 143 Tarkastusvuorossa ovat Ulla-Riitta Arvola ja Mirjami Flemmich. Pöytäkirjan tarkastus on Kyrön toimipisteessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla-Riitta Arvola ja Mirjami Flemmich.

5 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Puistokartanon ranta-asemakaava 158/10.03/2013 Khall Maanomistaja Mirja Rantasalo-Nyman teettää ranta-asemakaavan Yläneen kylän tilalle Puistokartano ( ). Kiinteistö rajoittuu Eli järveen. Samalle alueelle on laadittu rantakaavaa jo vuonna 1994, mutta tuolloin hanke keskeytyi. Ranta-asemakaavan laatijaksi esitetään Ark ki teh ti toimis to Tarmo Mustonen Oy:tä Turusta. Kuntaan on toimitettu hankkeen osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelma sekä päivätty kaavaluonnos se los tuk si neen. Ranta-asemakaava on pinta-alaltaan noin 12 hehtaaria, ja sille on sijoitettu kol me lomarakennusten rakennuspaikkaa. Suurin osa alueesta on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Vapaan rannan osuudeksi jää noin 40 %. Maanomistaja kustantaa kaavan laadinnan ja mahdollisesti tarvittavat selvi tyk set. Pöytyän kunnan kaavoitustaksan mukaan ranta-asemakaavan kä sit te ly mak su na peritään 500 euroa (+ALV). Lisäksi laskutetaan ko pioinnis ta ja kuulutuksista syntyneet kustannukset. Valmistelija: aluearkkitehti Kunnanhallitus päättää aloittaa Puistokartanon ranta-asemakaavan kä sitte lyn sekä kuuluttaa hankkeen vireilletulosta maankäyttö- ja rakennuslain edel lyt tä mäl lä tavalla. Ranta-asemakaavan laatijaksi hyväksytään Arkkitehtitoimisto Tarmo Musto nen Oy. Kunnanhallitus hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päivätyn kaavaluonnoksen. Kaavahankkeen valmisteluaineisto ase te taan yleisesti nähtäville neljäntoista päivän ajaksi. Kaava-asiakirjat lä he te tään tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten osallistumis- ja ar viointi suun ni tel man mukaisesti. Maanomistajalta peritään kaavoitustaksan mukaiset maksut. Pöytäkirjamerkintä: Aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn aikana. Khall 144 Ranta-asemakaavan luonnos pidettiin julkisesti nähtävänä Luon nok ses ta saatiin lausunto Varsinais-Suomen liitolta. Kaava-aineistoa on tarkennettu lausunnon ja ELY-keskukselta saadun muun palautteen poh jal ta.

6 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nähtävilläolon jälkeen kaavoitettavaa aluetta on laajennettu etelän suuntaan kiinteistöllä Kartano ( ). Ranta-asemakaava tulee siten si säl tä mään ns. emätilan koko ranta-alueen. Ranta-asemakaavan pinta-ala on nyt noin 13,15 hehtaaria, ja sille on osoitet tu neljä loma-asuntojen rakennuspaikkaa. Suurin osa alueesta on merkit ty edelleen maa- ja metsätalousalueeksi. Vapaan rannan osuus on noin 50,5 %. Kaava on laadittu uudelle, vuoden 2013 joulukuussa hyväksytylle poh ja kar tal le. Kaavaa koskeva viranomaisneuvottelu pidettiin ELY-keskuksessa Turussa Valmistelija: aluearkkitehti Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn ranta-asemakaavan luon noksen. Kaavahankkeen valmisteluaineisto asetetaan yleisesti nähtäville kolmen kym me nen päivän ajaksi. Kaava-asiakirjat lähetetään tiedoksi ja mahdol lis ta lausuntoa varten osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Pöytäkirjamerkintä: Aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn aikana. Liitteet 1 Puistokartanon ranta-asemakaavan luonnos Puistokartanon ranta-asemakaavan selostus

7 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kiinteistön ostaminen Leila Kurikalta 88/10.01/2014 Khall 145 Leila Kurikan ja Pöytyän kunnan välillä on allekirjoitettu kauppakirja, jolla kun ta ostaa Pöytyän kunnan Yläneen kirkonkylässä sijaitsevan tilan Vii tamä ki ( ). Tilan pinta-ala on 0,41 ha. Kauppahinta on eu roa. Tontilla sijaitseva asuinrakennus on osittain palanut. Kauppakirja viitemateriaalina. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan, jolla on ostettu Leila Kurikalta Pöyty än kunnan Yläneen kirkonkylässä sijaitseva tila Viitamäki Ti lan pinta-ala on 0,41 ha ja kauppahinta euroa.

8 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Lukion rehtorin viran täyttäminen 35/01.01/2014 Khall 146 Lukion rehtorin virka (vak. no 610) on ollut haettava ja hakuaika päättyi klo 15. Viran kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen 986/1988 mu kai set. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Tehtäväkohtainen palk ka on lukien 4295, ,29 euroa (hinnoittelutunnus ). Virka täytetään lukien. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan il moi tus tau lun lisäksi Kuntarekryssä ja työvoimahallinnon internet-sivuilla. Määräaikaan mennessä saapui 8 hakemusta. Hakijoista Pasi Rantala perui ha ke muk sen sa. Hakijoista haastateltiin filosofian kandidaatti Timo Hillman, fi lo so fian tohtori Merja Heinäaho ja filosofian maisteri Outi Jalonen. Haas tat te li joi na olivat kunnanjohtaja Kari Jokela, vs. sivistysjohtaja Leila Lau ri kai nen ja vs. lukion rehtori Ari Höyssä. Haastatteluryhmä esittää ha ke mus ten ja haastattelujen perusteella lukion rehtoriksi valittavaksi Timo Hill man ja varalle Outi Jalonen. Esityslistan viitemateriaalina on yhdistelmä hakijoista. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää, että lukion rehtorin virkaan valitaan lukien Timo Hillman ja hänen kieltäytymisensä varalle Outi Jalonen. Viran täyt tä mi ses sä nou da te taan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vas taan ot ta mis ta esi tet tä vä hyväksyttävä lääkärintodistus ter vey den ti lastaan. Lukion rehtorin teh tä vä koh tai sek si palkaksi vah vis te taan e.

9 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistysjohtajan viran täyttäminen 213/01.01/2013 Khall Khall Sivistysjohtajan virka on perustettu lukien. Virka on yhteinen Auran kunnan kanssa siten, että sivistysjohtajan työpanoksesta 1/3 myydään Au ran kunnalle. Sivistysjohtajan viran hakuaika päättyi klo Hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaulun lisäksi Kun ta re kryssä ja työvoimahallinnon sivuilla. Kelpoisuusvaatimuksena sivistysjohtajan tehtävään on soveltuva ylempi kor kea kou lu tut kin to. Lisäksi toivotaan alan tuntemusta, riittävää joh ta mistai toa, kehittämishalukkuutta, yhteistyökykyä sekä tuntemusta kun nal lishal lin nos ta ja -taloudesta. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koe ai kaa. Sivistysjohtajan viran täyttää Pöytyän kunnanhallitus Auran kuntaa kuul tuaan. Määräaikaan mennessä saapui 27 hakemusta. Kokoukseen osallistuville jae taan yhdistelmä hakijoista. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: Anne Eriks son, Terhi Haapaniemi, Tapio Haavisto, Sanna Hirvola, Raija Leikola, Min na Mäkelä-Rönnholm, Ari Nuorikkala ja Mikko Sairanen. Kunnanhallitus päättää haastatteluun osallistuvista luottamushenkilöistä. Vi ran hal ti jois ta haastatteluun osallistuvat kunnanjohtaja ja vs. si vis tys joh taja. Lisäksi haastattelutilaisuuteen kutsutaan Auran kunnan edustajat. Kunnanhallitus valitsi luot ta mus henki lö edus ta jik si haastatteluun Markku Aution, Pentti Wärrin, Hilkka Lind grenin ja Jouko Anttilan. Haastattelut järjestettiin Haastatteluun kutsutuista Mikko Sai ranen perui hakemuksensa. Haastatteluryhmä esittää hakemusten ja haastat te lu jen perusteella sivistysjohtajan virkaan valittavaksi kasvatustieteen li sen si aat ti Ari Nuorikkala ja varalle kasvatustieteen maisteri Raija Leikola. Auran kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt esityksen Ari Nuorikkalan valinnasta sivistysjohtajaksi. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää, että sivistysjohtajan virkaan lukien va li-

10 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus taan kasvatustieteen lisensiaatti Ari Nuorikkala. Viran täyttämisessä nouda te taan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista es tet tä vä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Sivistysjohtajan teh tä vä koh tai sek si palkaksi vahvistetaan euroa. Khall 147 Sivistysjohtajaksi valittu Ari Nuorikkala ilmoitti , ettei ota virkaa vas taan. Sivistysjohtajan virka on ollut uudelleen haettavana Vir kaa aiemmassa haussa hakeneet huomioidaan viran täyttämisessä il man erillistä hakemusta. Uudella hakuajalla hakemuksia tuli 16. Yhdistelmä hakemuksista on viitemateriaalina. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun Mari Haapasen, Marianne Mäkelän ja Tanja Nur men. Käsittely: Kunnanjohtaja Kari Jokela totesi, että sivistysjohtajan valinnan aikataulu muuttui niin, että em. hakijat on jo haastateltu. Auran kunnanhallitus antaa lausunnon tämän illan kokouksessa ja kunnanhallitus päättää valinnasta ylimääräisessä kokouksessa Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi valmistelutilanteen.

11 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Irtisanoutuminen talouspäällikön virasta/market Kulovesi 94/01.01/2014 Khall 148 Talouspäällikkö Market Kulovesi pyytää päivätyllä kirjeellä eroa Pöy ty än kunnan talouspäällikön virasta alkaen eläkkeelle siir tymi sen vuoksi. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus myöntää talouspäällikkö Market Kulovedelle eron ta louspääl li kön virasta lukien. Pöytäkirjamerkintä: Talouspäällikkö Market Kulovesi poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

12 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Täyttölupa talouspäällikön virkaan (vak.no 103) 94/01.01/2014 Khall 149 Kunnan talouspäällikön virka tulee avoimeksi lukien. Ta louspääl lik kö vastaa kunnan taloudesta, rahoituksesta, talouden suun nit te lusta, talousarvion seurannasta ja tilinpäätöksen valmistelusta. Ta lous pääl likkö on talous- ja tietohallinnon sekä lomituspalvelujen esi mies sekä kunnan joh to ryh män jäsen. Taloushallinnon lisäksi ta lous pääl lik kö on hoitanut työllis tä mis - ja vakuutusasioi ta, keskitettyjä hankintoja ja valmistellut kiin teis töjen kaup pa kir jo ja. Talouspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys taloushallintoon ja laskentatoimeen. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talouspäällikön virka on täytetty mää rä ai kai ses ti kuluvan vuoden loppuun asti. Lähtökohtana valmistelussa on ollut, että kunnan talouspäällikön virka täytetään vakituisesti ja syksyn ai ka na selvitetään mahdollisuus taloushallinnon yhteistyöhön kun ta yh tymän kanssa. Tällöin jouduttaneen myös muuttamaan talouspäällikön tehtä vä ku vaa ja jakamaan tehtäviä sisäisesti uudelleen. Vaikka so te-uu dis tukset muuttavat kunnan toimintoja ja tukipalvelujen tuottamistapoja, ei kuiten kaan kunnan taloushallinnon vastuuta voida siirtää pois kunnasta. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää talouspäällikön valinnasta ja viran julistamisesta haettavaksi. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää, että talouspäällikön virka julistetaan haettavaksi va ki nais ta täyttämistä varten lukien. Virkaan valittu voidaan palkata hoitamaan sijaisuutta ennen vakinaista täyttämistä. Käsittely: Mirjami Flemmich ehdotti Aarno Toivosen kannattamana, että talouspäällikön virka täytetään määräaikaisesti saakka. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Flemmichin ehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 "jaa"- ääntä ( Kajander, Niittymaa, Wärri) ja 7 "ei"- ääntä (Arvola, Flemmich, Hellstén, Keloniemi-Hurttila, Lepistö, Lindgren, Toivonen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 7-3, että talouspäällikön virka täytetään määräaikaisesti saakka.

13 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Hoitotyöntekijän toimen (vak.no 284) lakkauttaminen ja lähihoitajan toimen perustaminen 91/01.01/2014 Khall 150 Hoitotyöntekijä Paula Ruohola on irtisanoutunut hoitotyöntekijän toimesta lukien (vakanssinumero 284). Toimen ensimmäinen si joi tuspaik ka on ollut Kartanokoti. Valtuuston hyväksymän Pöytyän kunnan strategian mukaan yh te nä kriittisenä kehittämiskohteena on ammattitaitoisen henkilökunnan saa mi nen perusturvapalveluissa. Valtuuston hyväksymän henki lös tö stra te gian mukaan kunta-alalla henkilöstö on tärkein organisaation re surs si. Kunnan palvelujen tuottaminen edellyttää entistä enemmän koulu tet tua henkilöstöä. Henkilöstöstrategiaan on tavoitteeksi kirjattu, että hen ki lös tön määrä ja rakenne vastaavat palvelut tarvetta ja tuottamista. Kun nan hal li tuk sen hyväksymän henkilöstöstrategian toi min taoh jel mas sa edellä mainittu henkilöstöstrategian tavoite laajennettiin tarkoit ta maan, että vakituiset työsuhteet edellyttävät ammatillista koulutusta. Myös valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2014 on kirjattu, et tä eläkkeelle siirtyvien hoitotyöntekijöiden toimet muutetaan lähihoitajan toi mik si. Lähihoitajan tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 207,18 euroa korkeampi kuin hoitotyöntekijän tehtäväkohtainen kuukausipalkka. Lähihoitajan toimen kelpoisuusehtona on lain 272/ mukainen tutkinto. Teh tä väkoh tai nen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 03HOI040 mukai ses ti. Työaikamuoto on jaksotyöaika. Perusturvajohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen esittää kunnanhallitukselle hoi totyön te ki jän toimen (vakanssinumero 284) lakkauttamista ja lähihoitajan toimen perustamista lukien ja että kunnanhallitus antaa lä hi hoi tajan toimelle täyttöluvan. Lähihoitajan toimen kelpoisuusehtona on lain 272/ mukainen tutkinto. Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 03HOI040 mukaisesti. Työaikamuoto on jakso työ ai ka. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää lakkauttaa hoitotyöntekijän vakanssin 284 ja pe rustaa lähihoitajan vakanssin no 287 perusturvajohtajan esityksen mukaisesti. Lä hi hoi ta jan toimelle annetaan täyttölupa lukien.

14 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 96/02.02/2014 Khall 151 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun nal le seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhtey des sä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useam mak si vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en sim mäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi minnal li set ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava si ten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalaissa todetaan myös, että taloussuunnitelman on oltava ta sa pai nossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta lous suun nitel man yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi men pi deoh jel ma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päät tämä nä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mää rä raha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadin taa varten on valmisteltu ohjeet, joiden perusteella lautakunnat val miste le vat talousarvioehdotuksensa ja alustavat käyttösuunnitelmat. Laa din taoh jeen liitteenä on väestöennuste, joka pohjautuu Tilastokeskuksen te kemiin ennusteisiin Ennustetta on korjattu, koska kunnan väes tö ke hitys poikkeaa ennusteen tiedoista. Ohjeessa on viitattu myös pe rus pal ve luoh jel maan. Kehysbudjettia 2015 on valmisteltu toimielimittäin ja tehtävittäin ja siihen pohjautuu laadittu tuloslaskelmaennuste, joka tässä vaiheessa pe rus tuu alustaviin tietoihin verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä. Kun nan tuloveron veroprosenttina on käytetty 20,75 %, joka on 2014 ve ropro sent ti. Laaditun kehyksen pohjalta vuosikate olisi ja tu los laskel ma olisi alijäämäinen 1,7 ME. Kehys perustuu tavoitteeseen, jolla net tome no jen kasvua käyttötaloudessa olisi kuluvan vuoden talousarvioon verrat tu na vain 0,1 %. Kasvu 2013 tilinpäätökseen on 4,5 %. Kasvu on en nakoi tu lähinnä perusturvan tehtäviin sekä varhaiskasvatukseen. Palk kauskus tan nus ten muutokseksi on arvioitu 0,7 %. Liikkumavara kuntataloudessa on vähäinen. Valtionosuusuudistus mer kitsee ennakkotietojen mukaan lähes euron laskua peruspalvelujen val tion osuu teen. Luvussa on mukana verotulojen tasaus. Muutoinkin valtion osuuk sien leikkaukset jatkuvat. Positiivinen väestökehitys vaikuttaa kui ten kin valtionosuuden määrään korottavasti. Yleinen talouden tilanne on edelleen taantumassa eikä muutosta ole ennakoitavissa. Tällä hetkellä näyt tää, että Pöytyän kunnassa verotulojen nousu kuluvana vuonna olisi vain 1,4 %, joka tarkoittaa n :a ja ylittää talousarviossa arvioidun n :lla. Kuluvan vuoden vuosikate jäänee 0-tasolle. Kun nal lis veron kasvuksi ensi vuodelle on ennustettu 2,7 %. ja verotulojen ko ko nai suudes saan 2,6 %. Alijäämän kattamisvelvollisuuden realisoituminen saattaa ol la edessä jo kuluvan vuoden tilinpäätöksen jälkeen.

15 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Valmistelija: talouspäällikkö Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion 2015 ja talous suun ni tel man laadintaohjeen ja laadinnan pohjaksi myös toi mi elin- ja tehtäväkohtaisen kehysbudjetin ja siihen perustuvan tu los laskel ma en nus teen sekä väestöennusteen. Lisäksi lautakuntien käyttöön toimi te taan laadinnan pohjaksi suunnittelulomakemallit, joita käytetään kunkin tehtävän tarpeiden mukaisesti. Liitteet 3 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinta-ohjeet 4 Vuoden 2015 talousarvion laadinta: Kehys Talousarvion laadinta 2015: Väestöennuste

16 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Palkkahallinnon ohjelmiston vaihto 93/02.07/2014 Khall 152 Pöytyän ja Auran kunnilla sekä Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymällä on tällä hetkellä käytössä palkkahallinnossa Aditro Oy Personec R oh jelmis to. Aditro on ilmoittanut, että tämän ohjelmiston tuki päättyy vuoden 2014 lopussa. Ohjelmisto on ollut käytössä n. 10 vuoden ajan. Sinänsä tämän ohjelman tuen päättyminen oli odotettua, koska ohjelman ke hit tä minen tämän hetken tarpeisiin ei ollut enää mahdollista. Ohjelmaa on käy tetty Pöytyän kunnan hallinnassa ja hoidossa olevalta palvelimelta. Aditro Oy tarjoaa kuntien ja kuntayhtymän käyttöön palkkahallinnon jär jestel män version vaihtoa Personec F.K. järjestelmään ESS it se pal ve lu ominai suu del la Aditron SaaS-palveluna. Tarjotun järjestelmän käyttö tar koittaa sähköisten itsepalvelutoimintojen käyttöön ottoa. Tällä osiolla työn te kijä voi ylläpitää omia perustietojaan, hakea lomia ja poissaoloja. Esimies voi syöttää uusia henkilöitä, tehdä työsopimuksia, syöttää tapahtumia alaisil leen ja tulostaa erilaisia raportteja. Nykyisessä ohjelmassa voi tehdä työso pi muk sia, mutta kaikki muu tiedon siirto palkkalaskentaan tapahtuu pape ril la. SaaS palvelu tarkoittaa sitä, että ohjelma toimii Aditron pal ve limel la. Aditro hoitaa palvelinlaitteiston ja siihen liittyvän Personec F- tuotantoympäristön hallinnan, tietoturvan ja valvonnan. SaaS palvelusta on vas tuun ja ko tau luk ko, jossa on määritelty toimittajalle kuuluvat tehtävät ja asiakkaalle kuu lu vat tehtävät. Sopimuksen osalta vaihtoehtona on, että tehdään vain kahden vuoden sopi mus taikka toistaiseksi voimassaoleva sopimus suhteellisen lyhyellä ir tisa no mis ajal la. Aditro Oy:n edustaja on ehdottanut irtisanomisajaksi 6 kuukaut ta. Tällä hetkellä on epävarmaa, mitä palveluja kunta vuodesta 2017 al kaen tuottaa perusturvan toimialalla ja miten perusterveydenhuollon palve lut tuon jälkeen hoidetaan. Hyvin todennäköistä on, että toistaiseksi voimas sa ole viin sopimuksiin edellytetään tekemään muutoksia vuoden 2017 alus ta ainakin hinnoittelun osalta. Sinänsä varmaan on järkevää jatkaa jo opi tun ohjelmiston käyttöä myös 2017 jälkeen. Kolmen yhteisön yhteishankinnasta saadaan hyötyä ohjelmiston käyt töönotos sa, koska koulutuksia voidaan järjestää yhteisinä, käyttöönotossa voidaan muutoinkin tehdä yhteistyötä ja vertaistukea on saatavissa. Ver sionvaih to na tehtyä hankintaa aikaisemman toimittajan kanssa puoltaa myös, et tä vanhojen tietojen konvertointi onnistuu paremmin saman toimittajan oh jel mien kesken. Liittymien toteuttamista taloushallinnossa käytössä oleviin ohjelmiin helpottaa, että taloushallinnon ohjelmat ovat myös Aditron oh jel mia. Uuden ohjelman hinta on nykyiseen ohjelmaan verrattuna kalliimpi. Hintaa ko rot ta via tekijöitä on itsepalveluominaisuuden käyttöönotto, joka on nykyaikaa ja helpottaa käyt töön ot to vai heen jälkeen palkkalaskentaa ja erityisesti pe rus pal veluis sa toimivia, kun työaikaa jää enemmän omien perustehtävien hoi tami seen SaaS palvelu, jolla vastuu palvelimesta ja siihen liittyvistä tehtävistä jää toimittajalle. Tässä vaiheessa palveluna hankkiminen on järkevää, kos ka kuntarakenne- ja soteuudistusten vaikutukset eivät ole tiedossa ja ohjelmiston käytön laajuus ainakin voi muuttua.

17 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus nykyistä kehittyneempi palkkahallinnon järjestelmä, joka on jo useassa yh tei sös sä käytössä. Myös Taitoa Oy:n asiakkaissa on Personec F.K. oh jel man käyttäjiä. Ohjelmasta on todettu, että se vastaa toi min nal lisuuk sil taan Taitoan palkanlaskennan vaatimusmäärittelyitä. Hintaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että palveluna hankittaessa ei oh jel ma han kin taan tule investointikustannuksia. Nykyinen ohjelma on aikoi naan ostettu ja hankinta on kirjattu investointimenoksi. Pöytyän kunnan saama tarjous on laskettu keskimäärin 800 palk ka las kelmal le/kk. Palvelumaksu tulee olemaan /kk. Lisäksi peritään 245 /pa lo muu ri sää dös ja kuukausiveloitus 15.. Käyttöönoton työmääräarvio on 20 pv ja tarkistettu hinta on /pv. Tämä sisältää myös kou lu tukset. Palkkalaskentaohjelmasta muihin ohjelmiin tulevista liittymistä ei peritä eril lis tä liittymäkohtaista hintaa, vaan niiden rakentaminen on käyt töön ottoon sisältyvää työtä. Samassa tarjouksessa on mukana Personec Travel, jonka hinta on 200 /kk ja 1,20 /matkalasku. Käyttöönoton työmääräarvio on 5 pv. Mat ka hallin nos sa Pöytyän kunnassa ei ole tällä hetkellä ATK-ohjelmaa, vaan kaikki mat ka las kut käsitellään paperilaskuina. Valmistelija: talouspäällikkö Kunnanhallitus päättää hyväksyä hankittavaksi Aditro Oy:ltä palk ka hal linnon järjestelmän versionvaihtona Personec F.K. -järjestelmään ESS it sepal ve lu omi nai suu del la Aditron SaaS palveluna siten, että järjestelmä on tuo tan to käy tös sä vuoden 2015 alusta lukien. Hinta määräytyy Aditro Oy:n antaman tarjouksen mukaan kuitenkin siten, että käyt töön ot topäi vän hinta on euroa/pv. Lisäksi hyväksytään hankittavaksi em. tarjouksessa mukana oleva Personec Travel ohjelmisto. Käyttöönotto tapahtuu vuoden 2015 aikana. Sopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevana kuuden kuukauden ir ti sano mis ajal la. Vuonna 2016 neuvotellaan Personec F.K. sopimuksen hinnoit te lus ta, mikäli sote- ja kuntarakennemuutokset vaikuttavat ohjelmiston käyt tö oi keu den laajuuteen

18 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta /P09.99/2010 Khall 153 Sosiaaliasiamiehen toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemas ta ja oikeuksista. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asia kas suh teen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palve luun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neu voa asiakkaita asioissa, jotka liittyvät asiakaslakiin. Hänen tulee myös avus taa asiakasta muistutuksen tekemisessä sekä tiedottaa asiakkaan oikeuk sis ta. Hänen tulee toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edis tä misek si sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle. Pöytyän kunta on ostanut vuodesta 2010 sosiaaliasiamiehen palvelut Me rikra tos sosiaalipalvelut Oy:ltä. Sosiaaliasiamiehenä on toiminut so si aa lityön te ki jä Paavo Pietiläinen. Sosiaaliasiamieheen otti yhteyttä Pöytyällä vuoden 2013 aikana 30 (v. 2012:19) asiakasta, jotka tekivät 45 yhteydenottoa (2012:29). Yh tey denotot koskivat, toimeentulotukea (1 yhteydenotto), lastensuojelua (7), vanhus työ tä (5), asumispalveluja (3), kuljetuspalveluja (7), vammaispalveluja (14), perheasioita (1), kotipalvelua (19 ja muuta (6). Asiakkaat tekivät 16 muu tok sen ha kua, joista oikaisuvaatimuksia oli 14 ja 2 valitusta hal lin to-oikeu teen. Aluehallintovirastoon tehtiin kaksi kantelua vanhustenhuollosta ja las ten suo je lus ta. Raportti on mennyt myös tiedoksi perusturvan toimialalle. Viitemateriaalina on sosiaaliasiamiehenraportti vuodelta Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen raportin vuodelta Perusturvalautakunnan tulee tiedottaa sosiaaliasiamiehen palveluista näkyvämmin kuten raportissa esitetään.

19 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnan henkilöstöraportti vuodelta /01.00/2014 Khall 154 Henkilöstöraportti sisältää tietoja henkilöstön määrästä, ikärakenteesta ja kus tan nuk sis ta sekä työhyvinvoinnista ja yhteistoiminnasta. Yt-toimikunta on käsitellyt henkilöstökertomuksen Henkilöstökulut olivat 22 milj. euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 0,5 %. Henkilöstökulut ovat toimintakuluista 39,7 %. Kunnan palveluksessa viime vuoden lopussa oli 565 henkilöä, joista va kitui sia 438 (78 %). Naisten osuus oli 84 % ja miesten 16 %. Henkilöstöstä si vis tys toi men palveluksessa on 40 %, perusturvan 31 %, lo mi tus pal ve luissa 12 %, ruoka- ja siivousyksikössä 10 %, teknisessä toimessa 4 % ja yleis hal lin nos sa 3 %. Työntekijöiden kes ki-ikä oli 45,3 vuotta. Sairauspoissaolojen osuus on kasvanut edellisestä vuodesta. Vakituisen hen ki lös tön osal ta sairauslomapäiviä työntekijää kohden oli 12,5 työ päivää. Henkilöstöraportti on viitemateriaalina. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta Raportti an netaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

20 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Saapuneet päätökset ja kirjelmät Khall 155 Saapuneet kirjeet ja päätökset merkittiin tiedoksi.

21 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Khall 156 Kunnanhallitukselle esitetään seuraavat pöytäkirjat: Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Kehittämistoimikunta Riihikosken koulun johtokunta Karinaisten-Heikinsuon koulun johtokunta Viranhaltijapäätökset ajalle : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätös: 17, 18, 19, 20, 21 Hallintopäällikkö Henkilöstöpäätös: 1 Lomitusasiamies Henkilöstöpäätös: 4 Talouspäällikkö Henkilöstöpäätös: 4 Muu päätös: 7, 8, 9 Kunnanhalliitus päättää, ettei se käytä Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsee pöytäkirjat tiedoksi.

22 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Muut asiat Khall 157 Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kiinteistöjen oston ja myyntien val mis te lu tilan teen. Kokouksen alussa kunnanhallitukselle esiteltiin aluearkkitehdin val mis te lemia virastotalon korjaussuunnitelmia keskushallinnon keskittämiseksi viras to ta loon. Suunnittelua jatketaan ja korjaussuunnitelmien rinnalla sel vi tetään palvelutarvetta, mitkä palvelut siirretään ja mitä palveluja jää ja mihin toimipaikkaan.

23 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano 22/P01.00/2009 Khall 158 Kuntalain 23 :n perusteella kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten lail li suu den valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Jos kunnanhallitus lain 56 :n mukaan katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjes tyk ses sä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta ja saa tet ta va asia viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Valtuuston pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: - Pöytyän ja Tarvasjoen kuntien yhdistymissopimus - Muut asiat Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole muuten lainvastaisia ja päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön. Mirjami Flemmichin sosiaalista luototusta koskevasta aloitteesta pyy detään perusturvalautakunnan lausunto.

24 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUS OSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 142, 143, 144, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 145, 146, 150, 152 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa timusviranomai nen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pöytyän kunnanhallitus Kehityksentie KYRÖ sähköposti: Pykälät 145, 146, 150, 152 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaa timuksen si sältö ja toi mittamnen Ks. Jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

25 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja joh dosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen vali tus aika nyt oi kaisuvaatimuk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Turun hallinto-oikeus PL 32, TURKU sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusaika 30 päivää sisältö ja Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmän toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu kuun. - Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjassa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan teh täväksi - muutosvaatimuksen perusteet - Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen te ki jän/valit tajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijä/valittajan puhevaltaa käyttää hänen lailli nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/vali tuksen laatija on joku muu henkilö, oikaisuvaa timuskirjel mässä/valituksessa on ilmoi tettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu mero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset oikaisu vaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimit taa. - Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. - Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, al kupe räise nä tai jäl jennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie doksi tai muu selvi tys oi kaisuvaati mus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. - Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati muk sen tekijä/va littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mitettu viran omai selle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. - Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvi ranomai selle viimeistään oikaisuvaatimus/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päätty mistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäisyyspäi vä, vapun päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaisel le en simmäi senä sen jälkeisenä ar kipäi vänä. Asiakir jat toimitetaan viranomaisen asiointi osoit tee seen lähet täjän omalla vastuulla. Tämä voi daan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähe tin vä lityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oi kaisuvaati mus-/valitus ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak suista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimak sua hallinto-oi keudessa. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2008 1. Otsikko Sivu 48 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKAS-

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2008 1. Otsikko Sivu 48 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKAS- ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2008 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2008 AIKA 17.12.2008 klo 14:00-18:10 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 49

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1 Yhtymähallitus Aika 04.06.2015 klo 17:30-19:32 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Osallistujat Päätöksentekijät:

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot