Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA"

Transkriptio

1 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

2

3 Tien rakennussuunnitelma Sisältö ja esitystapa Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

4 Kannen kuva: Liikennevirasto kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L X ISSN ISBN Liikennevirasto PL HELSINKI Puhelin

5

6 4 Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Esipuhe Tien rakennussuunnitelman sisältö- ja esitystapaohje korvaa vuonna 1979 laaditun ohjeen. Ohjetta käytetään yhdessä Tien rakennussuunnitelman toimintaohjeen kanssa kokonaisurakointihankkeiden suunnittelussa. Molempia ohjeita voidaan käyttää myös muissa hankintamuodoissa soveltuvin osin. Tämä ohje kattaa suuressa hankkeessa yleensä esiintyviä asiakirjatyyppejä; pienissä hankkeissa osa asiakirjatyypeistä jää pois ja sisältö voi olla pelkistetympi. Ohje kuvaa perinteisessä suunnittelussa laadittavia asiakirjoja. Tietomallinnukseen perustuvaa suunnittelua ja tulostusta ei käsitellä. Tietomallinnuksen käyttö on vasta kehityskaarensa alussa, eikä mallinnustyöstä ja sen tulostuksista voida vielä antaa suunnitteluohjeita. Asiaa edistetään kuitenkin useilla tahoilla selvitys-, pilotti- ja ohjetöiden avulla. Ohjetyötä on johtanut hankeryhmä johon ovat kuuluneet: Matti Ryynänen, pj Liikennevirasto Jenna Johansson Liikennevirasto Arto Kärkkäinen Uudenmaan ELY-keskus Sari Lajunen Liikennevirasto Kari Lehtonen Liikennevirasto Outi Luukkonen Liikennevirasto Heidi Mäenpää Liikennevirasto Kari Partiainen Liikennevirasto Antti Rytkönen Liikennevirasto Elisa Sanasvuori Liikennevirasto Panu Tolla Liikennevirasto Pauli Velhonoja Liikennevirasto Laura Väisänen Liikennevirasto Tuomas Österman Liikennevirasto Pirkka Hartikainen, siht. Sito Oy Ohje on laadittu tiiviissä yhteistyössä tien rakennussuunnittelun toimintaohjeen kanssa siten, että Ralf Granlund Ramboll Oy:stä on vastannut sisältö- ja esitystapaohjeesta ja Pirkka Hartikainen Sito Oy:stä toimintaohjeesta. Työhön on lisäksi osallistunut asiantuntijoita Ramboll Oy:stä, Sito Oy:stä, ProjectusTeam Oy:stä ja Planits Oy:stä. Työn aikana pidettiin seminaari, johon osallistui Liikenneviraston ja ELYkeskusten suunnittelijoita ja rakennuttajia sekä urakoitsijoita. Lisäksi saatiin lausuntoja ohjeluonnoksesta samoilta tahoilta ja suunnittelukonsulteilta. Helsingissä joulukuussa 2013 Liikennevirasto Suunnittelu, suunnittelun ohjaus -yksikkö

7 Liikenneviraston ohjeita 44/ Sisällysluettelo 0 JOHDANTO Yleistä Lainvoimainen tiesuunnitelma rakennussuunnittelun perustana Rakennussuunnitelman nimeäminen Rakennussuunnitelmallee asetettavatt yleiset vaatimukset Rakennussuunnitelman osajako Asiakirjatyyppien käyttö Rakennussuunnitelman pohjakartta Asiakirjojen numerointi Asiakirjojen muutokset CAD-kuvatasojärjestelmä Rakennussuunnitelman kieli Liikenneviraston tyyppipiirustukset Viittaukset ohjejulkaisuih hin Laitetoimittajien laatimat asiakirjat RAKENNUSSUUNNITELMAN PERUSTIEDOT Kansilehti Kansioluettelo Sisällysluettelo Suunnitteluperusteet ja suunnittelijan testamentti/ /loppuraportti/loppuyhteenveto Päätökset, lausunnot, luvat ja ilmoitukset Riskienhallintasuunnitelma Turvallisuusselvitys Ympäristön seurantaohjes elma Hankkeen turvallisuusauditoinnin muistio YHTEISET ASIAKIRJAT Asiakirjojen nimiösivu Yleiskartta ja -pituusleikkaus Työselostus Maanomistajaluettelo PÄÄTIE Suunnitelmakartta Pituusleikkaus Detaljipiirustukset Liittymäpiirustuss Muutt detaljipiirustukset Päällysrakennetaulukko Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset MUUT MAANTIET YKSITYISTIET KADUT... 30

8 6 Liikenneviras ston ohjeita 44/2013 Tien rakennussuunnitelma Sisältö S ja esitystapa RADAT MITTAUKSET Mittaussuunnitelmaselostus Mittausperusta Mittausten yleiskartta Mittauskartta Mittaustiedostot POHJARAKENNUS Pohjatutkimusraporttii Geoteknisen suunnittelun raportti Pohjatutkimuskartta Erikoistutkimukset Pohjarakennuksen yleiskartta Pohjarakennuskartta Pohjarakennuksen leikkauspiirustus Siltasuunnitelmaan sisällytettävätt geoteknisett asiakirjat VESIEN HALLINTA Kuivatuskartta Laskuojan pituusleikkaus Hulevesiviemärin pituusleikkaus Rumpuluettelo Rumpupiirustus Kaivokortti Pohjaveden suojaus Selkeytysaltaan piirustus Hulevesipumppaamo Työselostus Pumppaamopiirustus Peltosalaojien muutostyöt JOHDOT JA LAITTEETT Johtokartat Johtojen ja laitteiden suojaputkilus ettelo Vesihuollon erikoispiirustukset TIEYMPÄRISTÖ Tieympäristökartta Tieympäristön detaljipiirustukset Tietaidekohteen piirustukset MASSAT JA MÄÄRÄT Massavarojen yhteenveto Alustava massansiirtosuunnitelmaa Paalukohtaiset massaluettelot Määräluettelot Kaideluettelo Maa-ainesten ottoalueet Maa-aineisten ottokartta Maa-ainesten ottopaikan leikkaukset Maa-ainesten ottopaikan viimeistely... 46

9 Liikenneviraston ohjeita 44/ Läjitysalueett Läjitysalueen kartta Läjitysalueen leikkaukset Pilaantuneiden ja haitta-ainepitoisten maiden kunnostus työselostus Maankunnostuksen Maankunnostuskartta TYÖNAIKAISEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT SILLAT Sillan rakennussuunnitelman tekstit ja luettelot Sillan rakennussuunnitelman piirustukset MUUT TAITORAKENTEET VALAISTUS Työselostus Määräluettelo Tievalaistuksen yleiskartta Tievalaistuskartta Tievalaistuksen tyyppipoikkileikkaus Tievalaistuksen pylväs- ja jalustaluettelo Tievalaistuksen suojaputkiluettelo Sillan valaistuspiirustus Tievalaistuksen sähköjärjestelmäpiirustukset Tunnelin valaistuskartta Tunnelivalaistuksen tyyppipoikkileikkaus Tunnelivalaistuksen kannatinrakenteet Tunnelivalaistuksen sähköjärjestelmäpiirustukset Tunnelivalaistuksen suojaputki- ja kaivoluettelo KIINTEÄ LIIKENTEEN OHJAUS Työselostus Määräluettelo Kiinteä liikenteen ohjaus, Yleiskarttaa Kiinteä liikenteen ohjaus, Kartta Opastusmerkin mitoituspiirustus Kiinteä liikenteen ohjaus, Portaalin yleispiirustus s Kiinteä liikenteen ohjaus, Portaaliluettelo Kiinteä liikenteen ohjaus, Perustettavan pylvään yleispiirustus Kiinteä liikenteen ohjaus, Perustettavien pylväiden luettelo Liikennemerkkiluettelo LIIKENNEVALO-OHJAUSS Suunnitelmaselostus Työkohtaisett laatuvaatimukset ja työselostus Määräluettelo Liikennevalo-ohjauksen yleiskartta Liikennevalo-ohjauksen kartta Liikennevalo-ohjauksen kaapelointikaavio Liikennevalo-ohjauksen suojaputkiluettelo Opastinryhmien ja ilmaisimien perusohjelmoinnin asiakirjat... 55

10 8 Liikenneviras ston ohjeita 44/2013 Tien rakennussuunnitelma Sisältö S ja esitystapa 19.9 Laitetoimittajan laatimat asiakirjat TELEMATIIKKA Liikenteenhallintajärjestelmän toimintaperiaatteet Telematiikan liikennetekninen järjestelmäkaavio Liikenteenhallinnan käyttöliittymän toiminnalliset vaatimukset Telematiikkalaitteiden toiminnalliset ja tekniset vaatimukset Telematiikan työselostus Määräluettelo Telematiikan laite- ja opasteluettelo Telematiikkakartta Telematiikan portaali-- portaalien ja pylväiden yleispiirustukset ja pylväsluettelo Telematiikan Telematiikan opasteiden mitoituspiirustukset Telematiikan sähkö-, tietoliikennet e- ja ohjausjärjestelmäsuunnitelmat Periaate- ja järjestelmäkaaviot Luettelot Alustavat kokoonpanopiirustukset Pääkaaviot Piirikaaviot Telematiikan testaus ja j käyttöönotto Testauksen ja käyttöönoton n velvoitteett ja ohjeistuss Telematiikan alustava käyttö- ja hoitoasiakirjan sisältö Laitetoimittajan laatimat asiakirjat TUNNELITT Selostukset Tunnelin toiminnallinen riskianalyysi Tunnelin suunnitteluvaiheen turvallisuusasiakirja Työturvallisuusasiakirja Tunnelin betonirakenteidenn laatuvaatimukset Louhinta-, lujitus- ja tiivistystöiden työselostus Tunnelirakenteiden työselitys Teknisten ja laitetilojen rakennustapaselostus Kalliomekaaninen ja pohjaveden seurantaohjelma Geologia Määräluettelo Yleispiirustukset Tunnelin yleispiirustus Tunnelin yleispituusleikkaus Tunnelin peruspoikkileikkaus Yhdyskäytävän yleispiirustus Poistumistien ovien ympäristö Hätäasema Teknisten järjestelmien yhteensovituspiirustus Suuaukkokaivannot Suuaukon pohjapiirustus Suuaukon leikkauspiirustus Suuaukon seinämäpiirustus Suuaukon kanaalien ja kuoppien louhintapiirustus Tunnelin kalliorakenteet Tunnelin pohjapiirustus... 67

11 Liikenneviraston ohjeita 44/ Tunnelin pituusleikkaus Tunnelin louhintaprofiili Lujituksen tyyppiprofiili Injektoinnin tyyppiprofiili Detaljikuvat Koordinaattiluettelo Kalliotunnelin suuaukkorakenteet Kalliotunnelin sisustusrakenteet Ruiskubetonirakenteet Elementtipiirustukset ja luettelot Elementtikaaviot Elementtien pultitus Betonitunnelin rakenteett Teknisten tilojen rakennukset Muut piirustukset Kaapelikaivo Tunneliputken tunnus Poistumiskäytävän ovi Hätäasemaopastee TUNNELEIDEN LVIA (LÄMPÖ, VESI, ILMASTOINTI, AUTOMAATIO) JA PALOTURVALLISUUS Yhteiset asiakirjat Toimintakuvaus Työselostus Määräluettelot Tunnelin maanalaiset putkistot, Asemapiirustus Tunnelin LVIA-poikkileikkaus Teknisten tilojen lämmitys ja jäähdytys Käyttövesijohdot ja jätevesiviemärit Kuivatus Sammutusvesijärjestelmä Ilmanvaihto ja savunpoisto Palon sammutus/rajoitusjärjestelmä Automaatio Testaus ja käyttöönotto Laitetoimittajan laatimatt asiakirjat TUNNELEIDEN SÄHKÖ-,, TELE- JA TURVAJÄRJESTELMÄT Sähkö-, tele-- ja turvajärjestelmien toimintakuvaus Työselostus Periaate- ja järjestelmäkj kaaviot Luettelot Piirustukset Sähkönjakelukaaviot Pääkaaviot Mallipiirikaaviot Mallikokoonpanopiirustukset Testaus ja käyttöönotto Laitetoimittajan laatimatt asiakirjat... 79

12 10 Liikenneviraston ohjeita 44/ SUUNNITTELUAINEISTO Kustannusarvio Yhteensovituspiirustukset LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Piirustusmerkinnät Rakennussuunnitelmissa käytettävät lyhenteet Malliasiakirjat

13 Liikenneviraston ohjeita 44/ Johdanto 0.1 Yleistä Tässä ohjeessa kuvataan tien rakennussuunnitelman asiakirjat sekä niiden sisältö ja esitystapa. Ohje Tien rakennussuunnitelma, Toimintaohje kuvaa mitä suunnittelija tekee rakennussuunnitteluvaiheessa alkaen suunnittelun lähtökohdista ja prosessin hallinnasta suunnittelun tehtävien kautta valmiiseen rakennussuunnitelmaan. Molemmat ohjeet käsittelevät suuren tienrakennushankkeen kokonaisurakointia varten laadittavaa rakennussuunnitelmaa. Niitä voidaan käyttää soveltuvin osin myös muissa hankintamuodoissa ja pienissä hankkeissa. Pienen hankkeen rakennussuunnitelmassa ei ole kaikkia ohjeissa esitettyjä kohtia. Rakennushankkeet ovat laajuudeltaan, monimuotoisuudeltaan ja ympäristöltään hyvin erilaisia. Siksi rakennussuunnitelman lopullinen sisältö ja esitystapa tulee harkita tapauskohtaisesti. Tässä julkaisussa annetut sisältöohjeet ovat sitovia, ellei muuta hankekohtaisesti sovita. Ohjeen lopussa olevia malliasiakirjoja noudatetaan ohjeellisina. Mallipiirustukset esittävät viime aikoina laadittujen rakennussuunnitelmien tiettyyn tilanteeseen valitut ratkaisut ja niiden esittämistavat. Mallipiirustusten teknisiä ratkaisuja ei saa kopioida sellaisinaan, vaan suunnittelun tulee perustua suunnitteluohjeisiin. Ohjeessa ei käsitellä mallinnukseen perustuvaa suunnittelua. Tietomallinnuksen käyttö on vasta kehityskaarensa alussa, eikä mallinnustyöstä ja sen tulostuksista voida vielä antaa suunnitteluohjeita. Asiaa edistetään kuitenkin useilla tahoilla selvitys-, pilotti- ja ohjetöiden avulla. 0.2 Lainvoimainen tiesuunnitelma rakennussuunnittelun perustana Lainvoimaisella tiesuunnitelmalla on maantielaissa määritelty oikeusvaikutus asianosaisiin ja siksi se sitoo tienpitäjää rakennussuunnitelman laadinnassa. Tiesuunnitelmassa erotetaan toisistaan tiesuunnitelman hyväksymismenettelyssä hyväksyttävät asiat ja informatiiviset asiat. Informatiivisesta osasta hyväksytään ne asiat, jotka muutoin vaatisivat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpide- tai maisematyöluvan. Hyväksyttävät asiat on esitetty yksityiskohtaisesti yleisesti nähtäväksi asetetun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä. Ks. Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat Sisältö ja esitystapa, TIEH Rakennussuunnitelman nimeäminen Tien rakennussuunnitelman nimestä tulee ilmetä seuraavat tiedot, ks. mallinimiö: Tien tunnus, esim. Valtatie 7 (E18) Toimenpide: rakentaminen tai parantaminen Mitä väliä tai kohtaa rakennussuunnitelma koskee esim. Vt 7 välillä Hamina Vaalimaa tai Vt 7 Haminan kohdalla Rakennussuunnitelma

14 12 Liikenneviraston ohjeita 44/ Rakennussuunnitelmalle asetettavat yleiset vaatimukset Yksityiskohtainen suunnitelma. Rakennussuunnitelman asiakirjojen ja sisältöä koskevat samat vaatimukset hanketyypistä ja hankintamuodoista riippumatta. Rakennussuunnitelman tekniset ratkaisut on suunniteltava niin yksityiskohtaisesti, että niiden perusteella voidaan laskea/todeta rakentamisen määrät ja toteuttaa ratkaisut suunnittelijan tarkoittamalla tavalla. Lisäksi kolmannen osapuolen on pystyttävä luotettavasti tarkastamaan suunnitelma. Yksi valmis ratkaisu. Kokonaisurakointia varten laaditussa rakennussuunnitelmassa esitetään yksi valmiiksi suunniteltu tekninen ratkaisu. Tästä vaatimuksesta voidaan tehdä hankekohtaisesti harkittuja poikkeuksia tilaajan suostumuksella. Urakoitsijan vastuulle voidaan haluttaessa jättää jonkun tietyn rakenteen, esim. meluaitojen lopullisten rakennusasiakirjojen laatiminen. Kokonaisurakoissa urakoitsijalla on mahdollisuus tarjota rakennussuunnitelman ratkaisujen lisäksi myös vaihtoehtoisia ratkaisuja tiesuunnitelman tilavarausten sisällä, jos sellaisia sallitaan hankinta-asiakirjoissa. Yksiselitteisyys ja selkeys. Rakennussuunnitelmasta tulee yksiselitteisesti ilmetä, millä tavalla tie ja sen osat toteutetaan. Rakennussuunnitelma laaditaan noudattaen voimassa olevia infra-rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia, määrämittausohjeita, niitä täydentäviä ohjeita sekä rakennusosanimikkeistöä. Vaihtoehtoisista menetelmistä ilmoitetaan haluttu tai se jätetään tietoisesti urakoitsijan harkintaan. Piirustusmerkinnät. Tien rakennussuunnitelman piirustusten ulkoasun tulee olla selkeä ja yksikäsitteinen. Piirustuksissa tulee käyttää mahdollisimman pitkälle tämän liitteen mukaisia piirustusmerkintöjä. Valaistuksen ja liikennevalo-ohjauksen yksityiskohtaiset piirustusmerkinnät löytyvät teknisistä suunnitteluohjeista. Jos piirustusmerkintöjä tarvitsee tai halutaan selittää, ne esitetään tekniikkalajeittain piirustuksissa tai erillisissä merkintöjen selitysliitteissä. Tietojen puolueettomuus. Asiakirjoissa ei saa olla tietoja, jotka kilpailumielessä suosivat tiettyä tuotetta, menetelmää tai toimijaa. Tuotteelle asetetaan vaatimuksia ja tiettyä tuotetyyppiä voidaan edellyttää (esim. putkikaide), ellei se syrji tarjoajia. Tiettyä valmistajaa tai tuotemerkkiä ei saa mainita (tuote X tai vastaava). Vain yhdessä paikassa esittämisen periaate. Ristiriitaisten tai virheellisten tietojen antamisen välttämiseksi tavoitteena on, että sama tieto esitetään mahdollisimman harvassa asiakirjassa/piirustuksessa, mieluummin vain yhdessä. Erilaiset taulukot ja informatiiviset piirustukset johtavat siihen, ettei yhteen esityskertaan aina päästä. Suunnitelmamuutokset. Suunnitelmamuutosten tekemistä varten tulee kaikissa rakennussuunnitelma-asiakirjoissa olla tila muutosmerkinnälle. Suunniteltujen teiden ja rakennelmien tunnukset. Väylille ja erilaisille rakennelmille annetaan tunnukset, joita tulee käyttää kaikissa asiakirjoissa missä ne esiintyvät. Tunnusten lisäksi voidaan käyttää nimiä. Esimerkkejä tunnuksista ovat: päätie, M1 (maantie 1), J1 maantiehen kuuluva jalankulku- ja pyörätie 1), meluseinä, silta 1. Olemassa oleville väylille annetaan sen tierekisterin mukainen tienumero, esim. Mt 124.

15 Liikenneviraston ohjeita 44/ Piirustusten koko. Piirustusten pituutena käytetään 19 cm kerrannaisia + 2cm kansiointivara ja korkeutena 1, 2 tai 3 taittoa (29.7 cm taitto). Piirustusten käsiteltävyyden takia tulee välttää liian suuria piirustuksia. Piirustusten standardipituutena käytetään yleensä 97 cm. Myös lyhyempiä piirustuksia voidaan käyttää. Värien ja rastereiden käyttö. Rakennussuunnitelma esitetään yleensä mustavalkoisena, mutta suuren määrän erilaisia tietoja sisältävissä piirustuksissa kuten esim. tieympäristö- ja johtokartoissa voidaan käyttää värejä. Eräissä yleiskartoissa sekä kiinteän liikenteen ohjauksen ja telematiikan kartoissa käytetään yleensä myös värejä. Teitä ei pääsääntöisesti rasteroida. Rakenteiden parantamisen esittämisessä voidaan käyttää rastereita erottamaan parannettavat kohdat muista tienkohdista. Tieympäristösuunnitelmassa voidaan käyttää rastereita erottamaan eri pintakäsittelytavat toisistaan. Rastereita voidaan käyttää myös esittämään toimenpidealueita. 0.5 Rakennussuunnitelman osajako Rakennussuunnitelman asiakirjat jaetaan osiin siten, että samaa aihepiiriä käsittelevät asiakirjat muodostavat kokonaisuuden. Useiden tekniikkalajien tiedot kuten esim. kuivatus voidaan esittää joko omassa osassa tai pääpiirustuksissa, jos piirustuksen luettavuus ei kärsi. Rakennussuunnitelma jaetaan osiin alla esitetyllä tavalla. 1. Perustiedot 1.1. Kansilehti 1.2. Kansioluettelo 1.3. Sisällysluettelo 1.4. Suunnitteluperusteet 1.5. Päätökset, lausunnot, luvat ja ilmoitukset 1.6. Riskienhallintasuunnitelma 1.7. Ympäristön seurantaohjelmat 1.8. Turvallisuusselvitys 1.9. Liikenneturvallisuuden tarkastuspöytäkirja 2. Yhteiset asiakirjat 2.1. Yleiskartta 2.2. Työselostukset (erikoistekniikkojen työselostukset voidaan sijoittaa myös erikoistekniikkojen piirustusten yhteyteen) 2.3. Maanomistajaluettelo Pääpiirustukset Rakennussuunnitelman pääpiirustukset ovat: Suunnitelmakartta Pituusleikkaus Liittymäpiirustus Levähdys- ja pysäköintialueiden kartta Päällysrakennetaulukko Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset

16 14 Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Rakennussuunnitelman jäsennöimiseksi pääpiirustukset jaetaan suunnitelman osiksi seuraavasti: 3. Päätie 4. Muut maantiet 5. Yksityistiet 6. Kadut 7. Radat Liittymäpiirustus esitetään liittymän päätienä toimivan tien piirustusten yhteydessä. Maanteihin kuuluvina rakennettavat jalankulku- ja pyörätiet esitetään osassa 3 Päätie, jos ne ovat päätien osia, muissa tapauksissa osassa 4 Muut maantiet. Katuina rakennettavat jalankulku- ja pyörätiet esitetään osassa 6 Kadut. Paalukohtaiset poikkileikkaukset esitetään joko väylän muiden piirustusten yhteydessä tai erillisessä A3-kansiossa. Tekniikkalajikohtaiset asiakirjat 8. Mittaukset 9. Geotekniikka 10. Vesien hallinta 11. Johdot ja laitteet 12. Tieympäristö 13. Massat ja määrät 14. Työnaikaiset liikenteenjärjestelyt 15. Sillat 16. Muut taitorakenteet 17. Valaistus 18. Kiinteä liikenteen ohjaus 19. Liikennevalo-ohjaus 20. Telematiikka 21. Tunnelit 22. Tunneleiden LVIA ja paloturvallisuus 23. Tunneleiden sähkö-, sekä tele- ja turvajärjestelmät 24. Suunnitteluaineisto. Ei sisälly varsinaiseen rakennussuunnitelmaan 0.6 Asiakirjatyyppien käyttö Suuren tienrakennushankkeen rakennussuunnitelmatietojen esittämiseksi tarvitaan usein kaikkia jäljempänä käsiteltyjä asiakirjatyyppejä. Asiakirjatyyppien käytön tarve ratkaistaan hankekohtaisesti ottamalla huomioon hankkeen erityispiirteet kuten koko, monimuotoisuus ja tieympäristö sekä piirustusten selkeys ja luettavuus. 0.7 Rakennussuunnitelman pohjakartta Rakennussuunnitelman pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitokselta hankittua tai tilaajan toimittamaa karttaa. Kartan ajantasaisuuden varmistuksen jälkeen tehdään suunnitelmakarttaan tarvittaessa täydennyksiä. Erityisesti maanteiden suojaalueilta tarkastetaan pohjakartan rakennusten, liittymien ja kulkuyhteyksien ajantasaisuus.

17 Liikenneviraston ohjeita 44/ Pohjakartta yhdessä suunnitelmakartan tiedoilla muodostaa yleensä referenssipohjan muille suunnitelmanosille. Epäolennaisia tietoja voidaan tällöin poistaa esityksen selventämiseksi. Vaihtoehtoisesti voidaan harmaasävyisellä taustalla korostaa suunnitelmanosassa esitettävää asiaa. 0.8 Asiakirjojen numerointi Rakennussuunnitelman asiakirjat numeroidaan rakennussuunnitelman osaa ja asiakirjan juoksevaa numeroa osoittavalla tunnuksella. Asiakirjojen numeroinnissa voidaan jättää väljyyttä siten, että mahdollisia myöhemmin tulevia asiakirjoja varten löytyy paikka oikeasta asiayhteydestä. Piirustukset pyritään numeroimaan siten, että samaa tiekohtaa eri suunnitelman osissa esittävillä piirustuksilla on sama piirustusnumeron loppuosa. Tällaisia piirustussarjoja ovat mm. suunnitelmakartta, päätien pituusleikkaus ja kuivatuskartta. Numerointiesimerkkejä: Suunnitelmakartat R3/ jne. tai R3/ Päätien pituusleikkaukset R3/ jne. tai R3/ Muun maantien pituusleikkaus R3/M1-1 M1-2 jne. tai R3/M1-4-1 M Kadun tunnus K1, yksityistien tunnus Y1, maantiehen kuuluvana rakennettava jalankulku- ja pyörätie J1, katuna rakennettava jalankulku- ja pyörätie K1J Päätien liittymäpiirustus R3/ jne. tai R3/V V7-5-2 Päällysrakennetaulukko R3/401 tai R3/V7-6 Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset R3/ jne. tai R3/V7-7-1 V7-7-2 Paalukohtaiset poikkileikkaukset R3/V7-paalulukema(t) 0.9 Asiakirjojen muutokset Jos valmiiseen tilaajalle luovutettuun rakennussuunnitelmaan tehdään muutos, on suunnitelmamuutoksen yhteydessä tehtävä muutosmerkinnät seuraavasti: Piirustusluetteloon muutospäivämäärä Suunnitelma-asiakirjan muutoskohtaan merkintä Nimiön muutosmerkintäriville muutoksen kirjaintunnus, muutoksen lyhyt kuvaus, päivämäärä, suunnittelija ja tarkastaja Samaan piirustukseen samalla päiväyksellä tehdyt kaikki muutokset varustetaan samalla kirjaintunnuksella Jos suunnitelmamuutokset ovat huomattavat, voidaan selkeyden varmistamiseksi laatia uusi piirustus, joka korvaa vanhan. Uusi piirustus varustetaan tekstillä Korvaa piirustuksen xx. Vanha piirustus varustetaan tekstillä Korvattu piirustuksella yy. Molemmat piirustukset sisällytetään rakennussuunnitelmaan. Rakennustyön aikaisten muutosten merkitsemisestä vastaa rakennuttaja.

18 16 Liikenneviraston ohjeita 44/ CAD-kuvatasojärjestelmä Tien rakennussuunnitelman laadinnassa noudatetaan Rakennustieto Oy:n ohjeen Infra 2011, CAD-kuvatasojärjestelmä kuvatasoja. Ohje määrittelee ainoastaan tasopiirustusten rakennetta, muiden piirustusten kuvatasojärjestelmistä tulee sopia työn alussa. Ohje perustuu Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöön Rakennussuunnitelman kieli Rakennussuunnitelman kieli on suomi, ellei muuta sovita Liikenneviraston tyyppipiirustukset. Tyyppipiirustuksista ollaan luopumassa mutta osa niistä, kuten portaalien tyyppipiirustukset, on edelleen käytössä. Tyyppipiirustukset sijoitetaan tekniikkalajin muiden piirustusten yhteyteen Viittaukset ohjejulkaisuihin Tässä julkaisussa viitataan Liikenneviraston julkaisuhetkellä voimassa oleviin teknisiin suunnitteluohjeisiin julkaisutunnuksineen. Jos tekninen ohje päivitetään julkaisuhetken jälkeen, tulee noudattaa päivitettyä ohjetta Laitetoimittajien laatimat asiakirjat Erikoistekniikkaa vaativien tekniikkalajien suunnittelua ei voida viedä loppuun asti kokonaisurakointihankkeissa, koska valittavilla teknisillä laitteilla on vaikutusta suunnittelun viimeistelyyn. Tällaisia tekniikkalajeja ovat liikennevalo-ohjaus, telematiikka, tunneleiden LVIA (lämpö, vesi, ilmastointi ja automaatio) sekä tunneleiden sähkö-, tele- ja turvajärjestelmät. Näiden erikoistekniikkalajien kohdalla on esitetty asiakirjoja, jotka laitetoimittaja (eikä kokonaisurakkasuunnittelija) laatii rakennustyön aikana.

19 Liikenneviraston ohjeita 44/ Rakennussuunnitelman perustiedot 1.1 Kansilehti Rakennussuunnitelman kansilehdessä ja kansion selässä esitetään: Hankkeen nimi ja teksti Rakennussuunnitelma sekä vuosiluku Kansion numero Suunnitteluttajaorganisaatio logoineen. Suunnitteluttajaorganisaatio voi olla Liikennevirasto, ELY-keskus tai kaupunki/kunta. EU-logo on ehdottomasti esitettävä, jos hanke saa EU-rahoitusta Suunnittelukonsultin nimi Tapauskohtaisesti kansilehdessä karttaote, jossa hanke esitetään 1.2 Kansioluettelo Isoissa, monta kansiota sisältävissä hankkeissa laaditaan kansioluettelo (1 A4-arkki) helpottamaan asiakirjojen etsimistä. Kansioluettelo sijoitetaan jokaisen kansion alkuun. 1.3 Sisällysluettelo Sisällysluettelossa luetellaan kaikki rakennussuunnitelmassa esiintyvät asiakirjat, niiden mittakaava ja päivämäärä. Tulevia revisioita varten varataan revisiosarake. Revisioiden hallinnan takia kaikki asiakirjat luetellaan (esim. myös kaikki paalukohtaiset poikkileikkaukset). Rakennussuunnitelman kokonaispiirustusluettelo sijoitetaan ensimmäiseen kansioon. Muihin kansioihin sijoitetaan kyseisen kansion sisällysluettelo tai kokonaispiirustusluettelo. 1.4 Suunnitteluperusteet ja suunnittelijan testamentti/loppuraportti/loppuyhteenveto Tässä kohdassa esitetään: Ennen suunnittelun alkua laaditut ja suunnittelun aikana täsmentyneet suunnitteluperusteet Suunnittelijan testamentti, jossa lyhyesti kuvataan tien rakennussuunnitelman toimintaohjeessa esitetyt asiat. Suunnittelijan testamentin taustana oleva aineisto sijoitetaan rakennussuunnitelmasta erillään olevaan kansioon Suunnitteluaineisto.

20 18 Liikenneviraston ohjeita 44/ Päätökset, lausunnot, luvat ja ilmoitukset Tähän kohtaan kootaan: Tiesuunnitelman hyväksymispäätös Tiesuunnitelman aikaiset sitoumukset Rakennussuunnittelun aikaiset päätökset, ilmoitukset, lausunnot ja luvat Rakennusaikaiset luvat ja ilmoitukset 1.6 Riskienhallintasuunnitelma Riskienhallintasuunnitelmassa esitetään seuraavat tiedot: Riskin kuvaus Seurausvaikutukset riskin toteutuessa Vakavuusaste Esiintymistodennäköisyys Vakavuuden ja todennäköisyyden yhteisvaikutus Vaadittavat toimenpiteet ja vastuut riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi (vrt. rakennussuunnitelman toimintaohje RS25) Suunnittelun keinoin toteutetut toimenpiteet Riskin tila suunniteltujen toimenpiteiden jälkeen Seurantavastuu 1.7 Turvallisuusselvitys Turvallisuusselvityksen sisältö on ohjeen "Turvallisuusasiakirjan laadinta " sisältömallin mukainen soveltuvin osin. Suunnittelija laatii asiakirjan, jota urakoitsija täydentää myöhemmin. Siinä esitetään: Yleiset tiedot hankkeesta, liityntä muihin asiakirjoihin ja asiakirjan ylläpito Työhön liittyvien vaara- ja haittatekijöiden kartoitus sekä vaaralliset työt Toteutukseen liittyvät työturvallisuus- ja työterveystiedot Työmaahan liittyvän muun toiminnan aiheuttamat vaarat ja haitat Liikenteen aiheuttamat vaarat työlle Työn aiheuttamat vaarat liikenteelle 1.8 Ympäristön seurantaohjelma Hankkeen YVA-vaiheessa laaditussa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi. Ohjelman keskeisin tavoite on selvittää, kuinka arvioidut vaikutukset toteutuvat. Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin haitallisiin vaikutuksiin, joita pyritään lieventämään tai ehkäisemään. Ympäristövaikutusten seurantaohjelman laadinta ei kuulu rakennussuunnitelman laadintaan, mutta ohjelma liitetään rakennussuunnitelmaan.

21 Liikenneviraston ohjeita 44/ Hankkeen turvallisuusauditoinnin muistio Hankkeen turvallisuusauditoinnin muistio laaditaan määräyksen Tieturvallisuusdirektiivin /2008/96/EU) täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevat yleiset määräykset mukaan. Muistio liitetään suunnitteluaineistoon.

22 20 Liikenneviraston ohjeita 44/ Yhteiset asiakirjat 2.1 Asiakirjojen nimiösivu Rakennussuunnitelman piirustuksissa tulee olla tunnistamista varten nimiö (liitteenä malli), jossa esitetään: Hankkeen nimi kohdan 0.3 mukaan Piirustuksen sisältö ja paaluväli Suunnittelukonsultin ja tilaajan organisaatioiden nimet ja logot sekä digitaaliset allekirjoitukset (nimikirjaimet) ja päivämäärät Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Mittakaava Piirustuksen numero. Numeroon ei lisätä muutosmerkintää Piirustukseen tehdyt muutokset (sen jälkeen kun suunnitelma on luovutettu) Isoissa hankkeissa, johon sisältyy monta piirustusta per piirustustyyppi, esitetään skemaattinen lehtijakokartta nimiön yläpuolella. Paalukohtaisissa poikkileikkauksissa esitetään tilan säästämiseksi matala ja leveä nimiö. Luetteloiden, taulukoiden ja selostusten tunnistetietoina esitetään: Tilaajan ja suunnittelukonsultin organisaatioiden nimet Hankkeen nimi Asiakirjan sisältö sekä juokseva sivunumero ja sivujen kokonaismäärä Päivämäärä Asiakirjan tunnus 2.2 Yleiskartta ja -pituusleikkaus Yleiskartta esittää rakennushankkeen laajuuden ja antaa pelkistetyn yleiskuvan rakennettavasta hankkeesta. Pohjakartaksi valitaan esim. värillinen peruskartta tai kunnan opaskartta. Yleiskartassa esitetään: Rakennettavat väylät (esim. vihreällä värillä), eritasoliittymät, sillat ja tunnelit tunnuksineen Päätien paalulukemat kilometreinä Tärkeimpien teiden ja katujen sekä ratojen nimet Kuntien rajat ja nimet Isojen järvien ja jokien nimet Asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueiden rajat Pohjavesialueet ja suojelualueet Läjitysalueet tunnuksineen Yleispituusleikkauksen tarve harkitaan tapauskohtaisesti. Se voidaan liittää yleiskartan alaosaksi tai laatia erilliseksi piirustukseksi. Yleispituusleikkauksessa esitetään: Maanpinta ja kallionpinta Tasausviiva Risteävät tiet, kadut ja radat Sillat ja tunnelit Katso mallipiirustus R2/2.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013 1 1. Katusuunnitelma, pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus sekä katusuunnitelmien

Lisätiedot

Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet

Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet Mitä muutoksia ja mitä on tekeillä? 25.10.2016 Esityksen sisältö Maantielain muutokset Yleissuunnittelu TIEH 2100043-07 Tiesuunnitelma TIEH 2100060-09 Suunnitelmien

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja KEURUUN SEMINAARISTA KATKEAMATON KETJU tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja Lopputuloksena saada tilaaja tilaamaan oikein ja teettämään hyvät suunnitelma-asiakirjat, jotta urakoitsijan ja

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa 19.4.2016 Heidi 19.4.2016 2 Mäenpää Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa sekä ratasuunnitelman laatimisen toimintaohje ovat tekeillä Ratasuunnitelma

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011 Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet Kari Lehtonen 8.9.2011 LIIKENNEVIRASTON OHJELUETTELO Ohjeluetteloon on kaksi reittiä valitse urakoitsijat ja suunnittelijat valitse ohjeluettelo

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ Suunnitteluohje 6.3.2015 KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ ULVILAN KAUPUNKI Tekninen osasto PL 77 28401 ULVILA puh. (02) 6774 511 fax. (02) 6774 798 Sisällys 1 Suunnitelmien sisältö...3

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma 1 (13) Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1.

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1. Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

1.3T MAANTIEN (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS

1.3T MAANTIEN (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS 1.3T MAANTIEN 16685 (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS 06.10.2017 1 MAANTIEN 16685 (PALOKANORREN) PARATAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE- RITOPOHJANTIE.

Lisätiedot

1 (15) Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen 2.8.2010 KATU- JA RAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

1 (15) Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen 2.8.2010 KATU- JA RAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ 1 (15) Konsernihallinto KATU- JA RAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ Konsernihallinto 2(15) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 1.1. KATUSUUNNITELMAT... 4 1.1.1. Katujärjestelypiirustus 1:500... 4 1.1.2. Pituusleikkaus

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Liite 1. Tehtävän määritys Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU TEHTÄVÄNMÄÄRITYS Työn sisältö: Suunnittelutehtävään kuuluu katurakennussuunnitelmien

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ.

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ. SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN Projektin tilannekatsaus Matti Ojala Projektin tavoite - Projektin tavoitteena on laatia työkalu (tarkastuslista), jonka avulla vesihuollon suunnittelun eri

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 RAKENNUSSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarvio 1 2 MITOITUS JA LIIKENTEELLINEN

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KELLO RÄINÄNPERÄ, OULU JA II EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KELLO RÄINÄNPERÄ, OULU JA II EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KELLO RÄINÄNPERÄ, OULU JA II EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 15.2.2017 2 (10) Valtatie 4 parantaminen välillä Kello Räinänperä, Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA 1 YLEISTÄ INFRAHANKKEEN MALLINNUKSESTA Väylämalli ohjaa suunnittelua Infrahankkeessa väylämalli toimii pohjana kaikille muille tekniikkalajimalleille

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät

Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät Tampereen seutukunnan maanmittauspäivät Ikaalinen 28. 29.3.2007 Katusuunnittelu ja maastomittaukset Tampereen kaupungilla 28.3.2007 I 1 Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut Henkilöstö yksiköittäin Tukipalvelut

Lisätiedot

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.4.2014 120-P23709 Suunnitelmaselostus Ronkainen

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMIEN TASOJAKO OHJE ASEMAPIIRUSTUS / PUTKISUUNNITELMA

KATUSUUNNITELMIEN TASOJAKO OHJE ASEMAPIIRUSTUS / PUTKISUUNNITELMA KATUSUUNNITELMIEN TASOJAKO OHJE ASEMAPIIRUSTUS / PUTKISUUNNITELMA Tason nimi Tason numero Kuvaus Väri Viivan vahvuus Viivan tyyli Teksti koko Taso 1 1 Mittalinja 0 0,18 4 paaluviiva 0 0,18 0 paaluluku

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten 20.10.2015 Suunnittelu ja hankkeet Infrastruktuuri on kasvun alusta Liikenneviraston väyläomaisuus Tällä hetkellä on rakenteilla kehittämishankkeita yhteensä

Lisätiedot

LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU LIIKENNESUUNNITTELU 2017

LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU LIIKENNESUUNNITTELU 2017 1 LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU 2017 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU 2 YLEISTÄ Liikennesuunnitteluyksikön teettämät uudet liikenteenohjaussuunnitelmat tuotetaan MicroStation

Lisätiedot

Kehä I, Vallikallio STU1

Kehä I, Vallikallio STU1 Kehä I Vallikallio Kehä I, Vallikallio STU1 Tilaaja Rakennuttaja Pääurakoitsija Espoon kaupunki Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri YIT Rakennus Oy Infrapalvelut IMP (Maa-, vesi- ja pohjarakentaminen) IKR

Lisätiedot

SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO S/20034 20.1.2017 TAMPEREEN KAUPUNKI Siikin alikulkukäytävä, Tampere SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Hyväksynyt: XXXX/Tampereen kaupunki xx.x.2017 Sisältö sivu

Lisätiedot

POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3

POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3 1 (10) POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3 Liittyen 26.2.2015 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Poikkitien parantaminen välillä Poikkitie pl. 1680 - Pohjoisväylä ja Pohjoisväylä 0-480, vaihe 3, sekä pohjanvahvistustyöt

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

Kaivospatorakenteet patoturvallisuusviranomaisen näkökulmasta

Kaivospatorakenteet patoturvallisuusviranomaisen näkökulmasta Kaivospatorakenteet patoturvallisuusviranomaisen näkökulmasta 29.11.2012 Patoviranomaisen rooli kaivos/jätepadon eri vaiheissa: - Hanke- ja yleissuunnittelu - Ympäristölupa - Rakennussuunnittelu - Rakentaminen

Lisätiedot

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Nokian kaupunki on laatinut muistion silla suunnitteluun liittyvistä tehtävistä ja huomioitavista asioista.

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Tuusu. Kerava. Asemakaava-alue. Ei asemakaavaa. Asemakaava-alue. Ei asemakaavaa M145 M148. Y Nyk. K2J K1J Y1E M11466

Tuusu. Kerava. Asemakaava-alue. Ei asemakaavaa. Asemakaava-alue. Ei asemakaavaa M145 M148. Y Nyk. K2J K1J Y1E M11466 Värien selitykset: Suunnitellut tiet: Tämän suunnitelman mukaan rakennettavat tai parannettavat tiet Tämän suunnitelman mukaan rakennettavat tai parannettavat jalankulku- ja pyöräilytiet Tuusula Asemakaava-alue

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (5) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN 1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN Tiesuunnitelmaselostus Turku 2013 Tiesuunnitelmaselostus

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA-METSÄKANSOLA Lappeenranta

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA-METSÄKANSOLA Lappeenranta R1-1 VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA-METSÄKANSOLA Lappeenranta TIENRAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 31.12.2009 Tienrakennustöiden työkohtaiset

Lisätiedot

Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2

Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 Osa 3 Liite 2 LÄHTÖTIEDOT 5.5.2015 Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 2 (8) SISÄLLYS 1 Yleistä... 4 1.1 Tausta ja tavoitteet... 4 1.2 Työn sisältö ja ohjaus...

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 KERAVAN KAUPUNKI Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Salaojituskerroksen rakeisuusalueet Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4437/14/1

Lisätiedot

Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali

Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali Liikenneviraston ohjeita 14/2012 Ratatekniset piirustusohjeet Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali on kokoelma dokumentteja eri tekniikka-aloilta.

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän sekä Ruskontien eteläpuolisen kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu

Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän sekä Ruskontien eteläpuolisen kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu TARJOUS XXXXXXX TAMPEREEN KAUPUNKI KAPA Petri Kantola Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän sekä Ruskontien eteläpuolisen kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu Sivu 1 (4) 1 YLEISTÄ Kiitämme mahdollisuudesta

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

HYVÄ ASEMAPIIRROS. Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n koulutuspäivä. Ylivieskan ammattiopistolla 10.2.2015

HYVÄ ASEMAPIIRROS. Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n koulutuspäivä. Ylivieskan ammattiopistolla 10.2.2015 Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n koulutuspäivä Ylivieskan ammattiopistolla 10.2.2015 HYVÄ ASEMAPIIRROS Kaupunginarkkitehti Risto Suikkari MIKÄ IHMEEN ASEMAPIIRROS? - Palstan keskustelua.

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 17.5.2017 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Mt167 esittelyvideo, n. 2-3 min Tilannekatsaus Suomen Maastorakentaja Oy:n puheenvuoro Keskustelua ja

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

HANKKEEN NIMI LÄHTÖAINEISTOLUETTELO Suunnitelman koordinaatisto ETRS-GK27 (Euref-FIN) / N2000 (esimerkki)

HANKKEEN NIMI LÄHTÖAINEISTOLUETTELO Suunnitelman koordinaatisto ETRS-GK27 (Euref-FIN) / N2000 (esimerkki) Suunnitelman koordinaatisto ETRS-GK27 (Euref-FIN) / (esimerkki) A A1 A11 Maastomalli Maastomalli Perusmittaukset A11-1 Maastomalli Seppo Suunnittelija ELY-keskus Henkilö X Maastomalli.gt USB-muistilla.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä 19.8.2010 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Timo Ojanperä Marko Olli Työnumero 82129780 Ramboll Ruukintie

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta Johdanto Maantien käyttäjille suunnattu mainos tai ilmoitus tulee maantielain (MTL, 503/2005) 52.1 :n mukaan sijoittaa ja laatia niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, aiheuta haittaa tienpidolle

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

Koordinointimallin lokitiedosto

Koordinointimallin lokitiedosto 1 PÄIVITYKSET Pvm. Viite / huomautus 2.12.2011 Mallin (esittely2) läpikäynti sisäisesti. 7.12.2011 Mallin (esittely2) läpikäynti suunnittelukokouksessa Vaasassa. 15.12.2011 Malliin saa viedä E2R1 ja E2R4

Lisätiedot

Länsiväylän aluevaraussuunnitelman viimeistely välillä Kehä I ja Lemissaarentie

Länsiväylän aluevaraussuunnitelman viimeistely välillä Kehä I ja Lemissaarentie HELSINGIN KAUPUNKI TYÖOHJELMA 1 (8) Länsiväylän aluevaraussuunnitelman viimeistely välillä Kehä I ja Lemissaarentie 1. Lähtökohdat Länsimetron myötä on avautunut mahdollisuus kehittää Lauttasaaren länsipuolella

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Hankehakemuksen käsittely ELYssä

Hankehakemuksen käsittely ELYssä Hankehakemuksen käsittely ELYssä Viisarin hankesuunnittelupäivä Suolahdessa 17.3.2015 Raimo Toivola, rakennusasiantuntija, Keski-Suomen Ely-keskus YLEISTÄ -selvitetään rakentamisen luvan tarve ja ehdot

Lisätiedot

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel 2 tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa. Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi menetelmä väylätietojen siirtoon

Lisätiedot

YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa

YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa 5.5.2015 Niko Janhunen Ohjeen rajaukset Ohje käsittelee: Teiden, katujen, puistojen ja ratojen mallinnusta Suunnitteluvaiheet ennen

Lisätiedot

OHJE LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMIEN SISÄLLÖSTÄ JA ULKOASUSTA

OHJE LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMIEN SISÄLLÖSTÄ JA ULKOASUSTA Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Kehittämisyksikkö OHJE LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMIEN SISÄLLÖSTÄ JA ULKOASUSTA Liikennesuunnittelu 10.8.2005 Jaana Virtanen 1 OHJE

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta

Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta Infotilaisuus 7.4.2015, Jan-Erik Berg Ympäristösi parhaat tekijät Agenda 2 Johdanto Ohjeen kuvaus Käytännön tekeminen ja erikoistapaukset

Lisätiedot

Tuotannon yleisohjeet TIEL 227 0008 isbn 951-726-196-9. Pohjavesisuojauksen kuvaus - ohje toteutetun suojauksen kuvaamiseksi

Tuotannon yleisohjeet TIEL 227 0008 isbn 951-726-196-9. Pohjavesisuojauksen kuvaus - ohje toteutetun suojauksen kuvaamiseksi Tuotannon yleisohjeet TIEL 227 0008 isbn 951-726-196-9 Pohjavesisuojauksen kuvaus - ohje toteutetun suojauksen kuvaamiseksi Tielaitos Kehittämiskeskus Helsinki 1996 OHJE 20.3.1996 96/20/Th-145 268/96/20/TIEL/21

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot