Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA"

Transkriptio

1 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

2

3 Tien rakennussuunnitelma Sisältö ja esitystapa Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

4 Kannen kuva: Liikennevirasto kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L X ISSN ISBN Liikennevirasto PL HELSINKI Puhelin

5

6 4 Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Esipuhe Tien rakennussuunnitelman sisältö- ja esitystapaohje korvaa vuonna 1979 laaditun ohjeen. Ohjetta käytetään yhdessä Tien rakennussuunnitelman toimintaohjeen kanssa kokonaisurakointihankkeiden suunnittelussa. Molempia ohjeita voidaan käyttää myös muissa hankintamuodoissa soveltuvin osin. Tämä ohje kattaa suuressa hankkeessa yleensä esiintyviä asiakirjatyyppejä; pienissä hankkeissa osa asiakirjatyypeistä jää pois ja sisältö voi olla pelkistetympi. Ohje kuvaa perinteisessä suunnittelussa laadittavia asiakirjoja. Tietomallinnukseen perustuvaa suunnittelua ja tulostusta ei käsitellä. Tietomallinnuksen käyttö on vasta kehityskaarensa alussa, eikä mallinnustyöstä ja sen tulostuksista voida vielä antaa suunnitteluohjeita. Asiaa edistetään kuitenkin useilla tahoilla selvitys-, pilotti- ja ohjetöiden avulla. Ohjetyötä on johtanut hankeryhmä johon ovat kuuluneet: Matti Ryynänen, pj Liikennevirasto Jenna Johansson Liikennevirasto Arto Kärkkäinen Uudenmaan ELY-keskus Sari Lajunen Liikennevirasto Kari Lehtonen Liikennevirasto Outi Luukkonen Liikennevirasto Heidi Mäenpää Liikennevirasto Kari Partiainen Liikennevirasto Antti Rytkönen Liikennevirasto Elisa Sanasvuori Liikennevirasto Panu Tolla Liikennevirasto Pauli Velhonoja Liikennevirasto Laura Väisänen Liikennevirasto Tuomas Österman Liikennevirasto Pirkka Hartikainen, siht. Sito Oy Ohje on laadittu tiiviissä yhteistyössä tien rakennussuunnittelun toimintaohjeen kanssa siten, että Ralf Granlund Ramboll Oy:stä on vastannut sisältö- ja esitystapaohjeesta ja Pirkka Hartikainen Sito Oy:stä toimintaohjeesta. Työhön on lisäksi osallistunut asiantuntijoita Ramboll Oy:stä, Sito Oy:stä, ProjectusTeam Oy:stä ja Planits Oy:stä. Työn aikana pidettiin seminaari, johon osallistui Liikenneviraston ja ELYkeskusten suunnittelijoita ja rakennuttajia sekä urakoitsijoita. Lisäksi saatiin lausuntoja ohjeluonnoksesta samoilta tahoilta ja suunnittelukonsulteilta. Helsingissä joulukuussa 2013 Liikennevirasto Suunnittelu, suunnittelun ohjaus -yksikkö

7 Liikenneviraston ohjeita 44/ Sisällysluettelo 0 JOHDANTO Yleistä Lainvoimainen tiesuunnitelma rakennussuunnittelun perustana Rakennussuunnitelman nimeäminen Rakennussuunnitelmallee asetettavatt yleiset vaatimukset Rakennussuunnitelman osajako Asiakirjatyyppien käyttö Rakennussuunnitelman pohjakartta Asiakirjojen numerointi Asiakirjojen muutokset CAD-kuvatasojärjestelmä Rakennussuunnitelman kieli Liikenneviraston tyyppipiirustukset Viittaukset ohjejulkaisuih hin Laitetoimittajien laatimat asiakirjat RAKENNUSSUUNNITELMAN PERUSTIEDOT Kansilehti Kansioluettelo Sisällysluettelo Suunnitteluperusteet ja suunnittelijan testamentti/ /loppuraportti/loppuyhteenveto Päätökset, lausunnot, luvat ja ilmoitukset Riskienhallintasuunnitelma Turvallisuusselvitys Ympäristön seurantaohjes elma Hankkeen turvallisuusauditoinnin muistio YHTEISET ASIAKIRJAT Asiakirjojen nimiösivu Yleiskartta ja -pituusleikkaus Työselostus Maanomistajaluettelo PÄÄTIE Suunnitelmakartta Pituusleikkaus Detaljipiirustukset Liittymäpiirustuss Muutt detaljipiirustukset Päällysrakennetaulukko Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset MUUT MAANTIET YKSITYISTIET KADUT... 30

8 6 Liikenneviras ston ohjeita 44/2013 Tien rakennussuunnitelma Sisältö S ja esitystapa RADAT MITTAUKSET Mittaussuunnitelmaselostus Mittausperusta Mittausten yleiskartta Mittauskartta Mittaustiedostot POHJARAKENNUS Pohjatutkimusraporttii Geoteknisen suunnittelun raportti Pohjatutkimuskartta Erikoistutkimukset Pohjarakennuksen yleiskartta Pohjarakennuskartta Pohjarakennuksen leikkauspiirustus Siltasuunnitelmaan sisällytettävätt geoteknisett asiakirjat VESIEN HALLINTA Kuivatuskartta Laskuojan pituusleikkaus Hulevesiviemärin pituusleikkaus Rumpuluettelo Rumpupiirustus Kaivokortti Pohjaveden suojaus Selkeytysaltaan piirustus Hulevesipumppaamo Työselostus Pumppaamopiirustus Peltosalaojien muutostyöt JOHDOT JA LAITTEETT Johtokartat Johtojen ja laitteiden suojaputkilus ettelo Vesihuollon erikoispiirustukset TIEYMPÄRISTÖ Tieympäristökartta Tieympäristön detaljipiirustukset Tietaidekohteen piirustukset MASSAT JA MÄÄRÄT Massavarojen yhteenveto Alustava massansiirtosuunnitelmaa Paalukohtaiset massaluettelot Määräluettelot Kaideluettelo Maa-ainesten ottoalueet Maa-aineisten ottokartta Maa-ainesten ottopaikan leikkaukset Maa-ainesten ottopaikan viimeistely... 46

9 Liikenneviraston ohjeita 44/ Läjitysalueett Läjitysalueen kartta Läjitysalueen leikkaukset Pilaantuneiden ja haitta-ainepitoisten maiden kunnostus työselostus Maankunnostuksen Maankunnostuskartta TYÖNAIKAISEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT SILLAT Sillan rakennussuunnitelman tekstit ja luettelot Sillan rakennussuunnitelman piirustukset MUUT TAITORAKENTEET VALAISTUS Työselostus Määräluettelo Tievalaistuksen yleiskartta Tievalaistuskartta Tievalaistuksen tyyppipoikkileikkaus Tievalaistuksen pylväs- ja jalustaluettelo Tievalaistuksen suojaputkiluettelo Sillan valaistuspiirustus Tievalaistuksen sähköjärjestelmäpiirustukset Tunnelin valaistuskartta Tunnelivalaistuksen tyyppipoikkileikkaus Tunnelivalaistuksen kannatinrakenteet Tunnelivalaistuksen sähköjärjestelmäpiirustukset Tunnelivalaistuksen suojaputki- ja kaivoluettelo KIINTEÄ LIIKENTEEN OHJAUS Työselostus Määräluettelo Kiinteä liikenteen ohjaus, Yleiskarttaa Kiinteä liikenteen ohjaus, Kartta Opastusmerkin mitoituspiirustus Kiinteä liikenteen ohjaus, Portaalin yleispiirustus s Kiinteä liikenteen ohjaus, Portaaliluettelo Kiinteä liikenteen ohjaus, Perustettavan pylvään yleispiirustus Kiinteä liikenteen ohjaus, Perustettavien pylväiden luettelo Liikennemerkkiluettelo LIIKENNEVALO-OHJAUSS Suunnitelmaselostus Työkohtaisett laatuvaatimukset ja työselostus Määräluettelo Liikennevalo-ohjauksen yleiskartta Liikennevalo-ohjauksen kartta Liikennevalo-ohjauksen kaapelointikaavio Liikennevalo-ohjauksen suojaputkiluettelo Opastinryhmien ja ilmaisimien perusohjelmoinnin asiakirjat... 55

10 8 Liikenneviras ston ohjeita 44/2013 Tien rakennussuunnitelma Sisältö S ja esitystapa 19.9 Laitetoimittajan laatimat asiakirjat TELEMATIIKKA Liikenteenhallintajärjestelmän toimintaperiaatteet Telematiikan liikennetekninen järjestelmäkaavio Liikenteenhallinnan käyttöliittymän toiminnalliset vaatimukset Telematiikkalaitteiden toiminnalliset ja tekniset vaatimukset Telematiikan työselostus Määräluettelo Telematiikan laite- ja opasteluettelo Telematiikkakartta Telematiikan portaali-- portaalien ja pylväiden yleispiirustukset ja pylväsluettelo Telematiikan Telematiikan opasteiden mitoituspiirustukset Telematiikan sähkö-, tietoliikennet e- ja ohjausjärjestelmäsuunnitelmat Periaate- ja järjestelmäkaaviot Luettelot Alustavat kokoonpanopiirustukset Pääkaaviot Piirikaaviot Telematiikan testaus ja j käyttöönotto Testauksen ja käyttöönoton n velvoitteett ja ohjeistuss Telematiikan alustava käyttö- ja hoitoasiakirjan sisältö Laitetoimittajan laatimat asiakirjat TUNNELITT Selostukset Tunnelin toiminnallinen riskianalyysi Tunnelin suunnitteluvaiheen turvallisuusasiakirja Työturvallisuusasiakirja Tunnelin betonirakenteidenn laatuvaatimukset Louhinta-, lujitus- ja tiivistystöiden työselostus Tunnelirakenteiden työselitys Teknisten ja laitetilojen rakennustapaselostus Kalliomekaaninen ja pohjaveden seurantaohjelma Geologia Määräluettelo Yleispiirustukset Tunnelin yleispiirustus Tunnelin yleispituusleikkaus Tunnelin peruspoikkileikkaus Yhdyskäytävän yleispiirustus Poistumistien ovien ympäristö Hätäasema Teknisten järjestelmien yhteensovituspiirustus Suuaukkokaivannot Suuaukon pohjapiirustus Suuaukon leikkauspiirustus Suuaukon seinämäpiirustus Suuaukon kanaalien ja kuoppien louhintapiirustus Tunnelin kalliorakenteet Tunnelin pohjapiirustus... 67

11 Liikenneviraston ohjeita 44/ Tunnelin pituusleikkaus Tunnelin louhintaprofiili Lujituksen tyyppiprofiili Injektoinnin tyyppiprofiili Detaljikuvat Koordinaattiluettelo Kalliotunnelin suuaukkorakenteet Kalliotunnelin sisustusrakenteet Ruiskubetonirakenteet Elementtipiirustukset ja luettelot Elementtikaaviot Elementtien pultitus Betonitunnelin rakenteett Teknisten tilojen rakennukset Muut piirustukset Kaapelikaivo Tunneliputken tunnus Poistumiskäytävän ovi Hätäasemaopastee TUNNELEIDEN LVIA (LÄMPÖ, VESI, ILMASTOINTI, AUTOMAATIO) JA PALOTURVALLISUUS Yhteiset asiakirjat Toimintakuvaus Työselostus Määräluettelot Tunnelin maanalaiset putkistot, Asemapiirustus Tunnelin LVIA-poikkileikkaus Teknisten tilojen lämmitys ja jäähdytys Käyttövesijohdot ja jätevesiviemärit Kuivatus Sammutusvesijärjestelmä Ilmanvaihto ja savunpoisto Palon sammutus/rajoitusjärjestelmä Automaatio Testaus ja käyttöönotto Laitetoimittajan laatimatt asiakirjat TUNNELEIDEN SÄHKÖ-,, TELE- JA TURVAJÄRJESTELMÄT Sähkö-, tele-- ja turvajärjestelmien toimintakuvaus Työselostus Periaate- ja järjestelmäkj kaaviot Luettelot Piirustukset Sähkönjakelukaaviot Pääkaaviot Mallipiirikaaviot Mallikokoonpanopiirustukset Testaus ja käyttöönotto Laitetoimittajan laatimatt asiakirjat... 79

12 10 Liikenneviraston ohjeita 44/ SUUNNITTELUAINEISTO Kustannusarvio Yhteensovituspiirustukset LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Piirustusmerkinnät Rakennussuunnitelmissa käytettävät lyhenteet Malliasiakirjat

13 Liikenneviraston ohjeita 44/ Johdanto 0.1 Yleistä Tässä ohjeessa kuvataan tien rakennussuunnitelman asiakirjat sekä niiden sisältö ja esitystapa. Ohje Tien rakennussuunnitelma, Toimintaohje kuvaa mitä suunnittelija tekee rakennussuunnitteluvaiheessa alkaen suunnittelun lähtökohdista ja prosessin hallinnasta suunnittelun tehtävien kautta valmiiseen rakennussuunnitelmaan. Molemmat ohjeet käsittelevät suuren tienrakennushankkeen kokonaisurakointia varten laadittavaa rakennussuunnitelmaa. Niitä voidaan käyttää soveltuvin osin myös muissa hankintamuodoissa ja pienissä hankkeissa. Pienen hankkeen rakennussuunnitelmassa ei ole kaikkia ohjeissa esitettyjä kohtia. Rakennushankkeet ovat laajuudeltaan, monimuotoisuudeltaan ja ympäristöltään hyvin erilaisia. Siksi rakennussuunnitelman lopullinen sisältö ja esitystapa tulee harkita tapauskohtaisesti. Tässä julkaisussa annetut sisältöohjeet ovat sitovia, ellei muuta hankekohtaisesti sovita. Ohjeen lopussa olevia malliasiakirjoja noudatetaan ohjeellisina. Mallipiirustukset esittävät viime aikoina laadittujen rakennussuunnitelmien tiettyyn tilanteeseen valitut ratkaisut ja niiden esittämistavat. Mallipiirustusten teknisiä ratkaisuja ei saa kopioida sellaisinaan, vaan suunnittelun tulee perustua suunnitteluohjeisiin. Ohjeessa ei käsitellä mallinnukseen perustuvaa suunnittelua. Tietomallinnuksen käyttö on vasta kehityskaarensa alussa, eikä mallinnustyöstä ja sen tulostuksista voida vielä antaa suunnitteluohjeita. Asiaa edistetään kuitenkin useilla tahoilla selvitys-, pilotti- ja ohjetöiden avulla. 0.2 Lainvoimainen tiesuunnitelma rakennussuunnittelun perustana Lainvoimaisella tiesuunnitelmalla on maantielaissa määritelty oikeusvaikutus asianosaisiin ja siksi se sitoo tienpitäjää rakennussuunnitelman laadinnassa. Tiesuunnitelmassa erotetaan toisistaan tiesuunnitelman hyväksymismenettelyssä hyväksyttävät asiat ja informatiiviset asiat. Informatiivisesta osasta hyväksytään ne asiat, jotka muutoin vaatisivat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpide- tai maisematyöluvan. Hyväksyttävät asiat on esitetty yksityiskohtaisesti yleisesti nähtäväksi asetetun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä. Ks. Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat Sisältö ja esitystapa, TIEH Rakennussuunnitelman nimeäminen Tien rakennussuunnitelman nimestä tulee ilmetä seuraavat tiedot, ks. mallinimiö: Tien tunnus, esim. Valtatie 7 (E18) Toimenpide: rakentaminen tai parantaminen Mitä väliä tai kohtaa rakennussuunnitelma koskee esim. Vt 7 välillä Hamina Vaalimaa tai Vt 7 Haminan kohdalla Rakennussuunnitelma

14 12 Liikenneviraston ohjeita 44/ Rakennussuunnitelmalle asetettavat yleiset vaatimukset Yksityiskohtainen suunnitelma. Rakennussuunnitelman asiakirjojen ja sisältöä koskevat samat vaatimukset hanketyypistä ja hankintamuodoista riippumatta. Rakennussuunnitelman tekniset ratkaisut on suunniteltava niin yksityiskohtaisesti, että niiden perusteella voidaan laskea/todeta rakentamisen määrät ja toteuttaa ratkaisut suunnittelijan tarkoittamalla tavalla. Lisäksi kolmannen osapuolen on pystyttävä luotettavasti tarkastamaan suunnitelma. Yksi valmis ratkaisu. Kokonaisurakointia varten laaditussa rakennussuunnitelmassa esitetään yksi valmiiksi suunniteltu tekninen ratkaisu. Tästä vaatimuksesta voidaan tehdä hankekohtaisesti harkittuja poikkeuksia tilaajan suostumuksella. Urakoitsijan vastuulle voidaan haluttaessa jättää jonkun tietyn rakenteen, esim. meluaitojen lopullisten rakennusasiakirjojen laatiminen. Kokonaisurakoissa urakoitsijalla on mahdollisuus tarjota rakennussuunnitelman ratkaisujen lisäksi myös vaihtoehtoisia ratkaisuja tiesuunnitelman tilavarausten sisällä, jos sellaisia sallitaan hankinta-asiakirjoissa. Yksiselitteisyys ja selkeys. Rakennussuunnitelmasta tulee yksiselitteisesti ilmetä, millä tavalla tie ja sen osat toteutetaan. Rakennussuunnitelma laaditaan noudattaen voimassa olevia infra-rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia, määrämittausohjeita, niitä täydentäviä ohjeita sekä rakennusosanimikkeistöä. Vaihtoehtoisista menetelmistä ilmoitetaan haluttu tai se jätetään tietoisesti urakoitsijan harkintaan. Piirustusmerkinnät. Tien rakennussuunnitelman piirustusten ulkoasun tulee olla selkeä ja yksikäsitteinen. Piirustuksissa tulee käyttää mahdollisimman pitkälle tämän liitteen mukaisia piirustusmerkintöjä. Valaistuksen ja liikennevalo-ohjauksen yksityiskohtaiset piirustusmerkinnät löytyvät teknisistä suunnitteluohjeista. Jos piirustusmerkintöjä tarvitsee tai halutaan selittää, ne esitetään tekniikkalajeittain piirustuksissa tai erillisissä merkintöjen selitysliitteissä. Tietojen puolueettomuus. Asiakirjoissa ei saa olla tietoja, jotka kilpailumielessä suosivat tiettyä tuotetta, menetelmää tai toimijaa. Tuotteelle asetetaan vaatimuksia ja tiettyä tuotetyyppiä voidaan edellyttää (esim. putkikaide), ellei se syrji tarjoajia. Tiettyä valmistajaa tai tuotemerkkiä ei saa mainita (tuote X tai vastaava). Vain yhdessä paikassa esittämisen periaate. Ristiriitaisten tai virheellisten tietojen antamisen välttämiseksi tavoitteena on, että sama tieto esitetään mahdollisimman harvassa asiakirjassa/piirustuksessa, mieluummin vain yhdessä. Erilaiset taulukot ja informatiiviset piirustukset johtavat siihen, ettei yhteen esityskertaan aina päästä. Suunnitelmamuutokset. Suunnitelmamuutosten tekemistä varten tulee kaikissa rakennussuunnitelma-asiakirjoissa olla tila muutosmerkinnälle. Suunniteltujen teiden ja rakennelmien tunnukset. Väylille ja erilaisille rakennelmille annetaan tunnukset, joita tulee käyttää kaikissa asiakirjoissa missä ne esiintyvät. Tunnusten lisäksi voidaan käyttää nimiä. Esimerkkejä tunnuksista ovat: päätie, M1 (maantie 1), J1 maantiehen kuuluva jalankulku- ja pyörätie 1), meluseinä, silta 1. Olemassa oleville väylille annetaan sen tierekisterin mukainen tienumero, esim. Mt 124.

15 Liikenneviraston ohjeita 44/ Piirustusten koko. Piirustusten pituutena käytetään 19 cm kerrannaisia + 2cm kansiointivara ja korkeutena 1, 2 tai 3 taittoa (29.7 cm taitto). Piirustusten käsiteltävyyden takia tulee välttää liian suuria piirustuksia. Piirustusten standardipituutena käytetään yleensä 97 cm. Myös lyhyempiä piirustuksia voidaan käyttää. Värien ja rastereiden käyttö. Rakennussuunnitelma esitetään yleensä mustavalkoisena, mutta suuren määrän erilaisia tietoja sisältävissä piirustuksissa kuten esim. tieympäristö- ja johtokartoissa voidaan käyttää värejä. Eräissä yleiskartoissa sekä kiinteän liikenteen ohjauksen ja telematiikan kartoissa käytetään yleensä myös värejä. Teitä ei pääsääntöisesti rasteroida. Rakenteiden parantamisen esittämisessä voidaan käyttää rastereita erottamaan parannettavat kohdat muista tienkohdista. Tieympäristösuunnitelmassa voidaan käyttää rastereita erottamaan eri pintakäsittelytavat toisistaan. Rastereita voidaan käyttää myös esittämään toimenpidealueita. 0.5 Rakennussuunnitelman osajako Rakennussuunnitelman asiakirjat jaetaan osiin siten, että samaa aihepiiriä käsittelevät asiakirjat muodostavat kokonaisuuden. Useiden tekniikkalajien tiedot kuten esim. kuivatus voidaan esittää joko omassa osassa tai pääpiirustuksissa, jos piirustuksen luettavuus ei kärsi. Rakennussuunnitelma jaetaan osiin alla esitetyllä tavalla. 1. Perustiedot 1.1. Kansilehti 1.2. Kansioluettelo 1.3. Sisällysluettelo 1.4. Suunnitteluperusteet 1.5. Päätökset, lausunnot, luvat ja ilmoitukset 1.6. Riskienhallintasuunnitelma 1.7. Ympäristön seurantaohjelmat 1.8. Turvallisuusselvitys 1.9. Liikenneturvallisuuden tarkastuspöytäkirja 2. Yhteiset asiakirjat 2.1. Yleiskartta 2.2. Työselostukset (erikoistekniikkojen työselostukset voidaan sijoittaa myös erikoistekniikkojen piirustusten yhteyteen) 2.3. Maanomistajaluettelo Pääpiirustukset Rakennussuunnitelman pääpiirustukset ovat: Suunnitelmakartta Pituusleikkaus Liittymäpiirustus Levähdys- ja pysäköintialueiden kartta Päällysrakennetaulukko Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset

16 14 Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Rakennussuunnitelman jäsennöimiseksi pääpiirustukset jaetaan suunnitelman osiksi seuraavasti: 3. Päätie 4. Muut maantiet 5. Yksityistiet 6. Kadut 7. Radat Liittymäpiirustus esitetään liittymän päätienä toimivan tien piirustusten yhteydessä. Maanteihin kuuluvina rakennettavat jalankulku- ja pyörätiet esitetään osassa 3 Päätie, jos ne ovat päätien osia, muissa tapauksissa osassa 4 Muut maantiet. Katuina rakennettavat jalankulku- ja pyörätiet esitetään osassa 6 Kadut. Paalukohtaiset poikkileikkaukset esitetään joko väylän muiden piirustusten yhteydessä tai erillisessä A3-kansiossa. Tekniikkalajikohtaiset asiakirjat 8. Mittaukset 9. Geotekniikka 10. Vesien hallinta 11. Johdot ja laitteet 12. Tieympäristö 13. Massat ja määrät 14. Työnaikaiset liikenteenjärjestelyt 15. Sillat 16. Muut taitorakenteet 17. Valaistus 18. Kiinteä liikenteen ohjaus 19. Liikennevalo-ohjaus 20. Telematiikka 21. Tunnelit 22. Tunneleiden LVIA ja paloturvallisuus 23. Tunneleiden sähkö-, sekä tele- ja turvajärjestelmät 24. Suunnitteluaineisto. Ei sisälly varsinaiseen rakennussuunnitelmaan 0.6 Asiakirjatyyppien käyttö Suuren tienrakennushankkeen rakennussuunnitelmatietojen esittämiseksi tarvitaan usein kaikkia jäljempänä käsiteltyjä asiakirjatyyppejä. Asiakirjatyyppien käytön tarve ratkaistaan hankekohtaisesti ottamalla huomioon hankkeen erityispiirteet kuten koko, monimuotoisuus ja tieympäristö sekä piirustusten selkeys ja luettavuus. 0.7 Rakennussuunnitelman pohjakartta Rakennussuunnitelman pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitokselta hankittua tai tilaajan toimittamaa karttaa. Kartan ajantasaisuuden varmistuksen jälkeen tehdään suunnitelmakarttaan tarvittaessa täydennyksiä. Erityisesti maanteiden suojaalueilta tarkastetaan pohjakartan rakennusten, liittymien ja kulkuyhteyksien ajantasaisuus.

17 Liikenneviraston ohjeita 44/ Pohjakartta yhdessä suunnitelmakartan tiedoilla muodostaa yleensä referenssipohjan muille suunnitelmanosille. Epäolennaisia tietoja voidaan tällöin poistaa esityksen selventämiseksi. Vaihtoehtoisesti voidaan harmaasävyisellä taustalla korostaa suunnitelmanosassa esitettävää asiaa. 0.8 Asiakirjojen numerointi Rakennussuunnitelman asiakirjat numeroidaan rakennussuunnitelman osaa ja asiakirjan juoksevaa numeroa osoittavalla tunnuksella. Asiakirjojen numeroinnissa voidaan jättää väljyyttä siten, että mahdollisia myöhemmin tulevia asiakirjoja varten löytyy paikka oikeasta asiayhteydestä. Piirustukset pyritään numeroimaan siten, että samaa tiekohtaa eri suunnitelman osissa esittävillä piirustuksilla on sama piirustusnumeron loppuosa. Tällaisia piirustussarjoja ovat mm. suunnitelmakartta, päätien pituusleikkaus ja kuivatuskartta. Numerointiesimerkkejä: Suunnitelmakartat R3/ jne. tai R3/ Päätien pituusleikkaukset R3/ jne. tai R3/ Muun maantien pituusleikkaus R3/M1-1 M1-2 jne. tai R3/M1-4-1 M Kadun tunnus K1, yksityistien tunnus Y1, maantiehen kuuluvana rakennettava jalankulku- ja pyörätie J1, katuna rakennettava jalankulku- ja pyörätie K1J Päätien liittymäpiirustus R3/ jne. tai R3/V V7-5-2 Päällysrakennetaulukko R3/401 tai R3/V7-6 Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset R3/ jne. tai R3/V7-7-1 V7-7-2 Paalukohtaiset poikkileikkaukset R3/V7-paalulukema(t) 0.9 Asiakirjojen muutokset Jos valmiiseen tilaajalle luovutettuun rakennussuunnitelmaan tehdään muutos, on suunnitelmamuutoksen yhteydessä tehtävä muutosmerkinnät seuraavasti: Piirustusluetteloon muutospäivämäärä Suunnitelma-asiakirjan muutoskohtaan merkintä Nimiön muutosmerkintäriville muutoksen kirjaintunnus, muutoksen lyhyt kuvaus, päivämäärä, suunnittelija ja tarkastaja Samaan piirustukseen samalla päiväyksellä tehdyt kaikki muutokset varustetaan samalla kirjaintunnuksella Jos suunnitelmamuutokset ovat huomattavat, voidaan selkeyden varmistamiseksi laatia uusi piirustus, joka korvaa vanhan. Uusi piirustus varustetaan tekstillä Korvaa piirustuksen xx. Vanha piirustus varustetaan tekstillä Korvattu piirustuksella yy. Molemmat piirustukset sisällytetään rakennussuunnitelmaan. Rakennustyön aikaisten muutosten merkitsemisestä vastaa rakennuttaja.

18 16 Liikenneviraston ohjeita 44/ CAD-kuvatasojärjestelmä Tien rakennussuunnitelman laadinnassa noudatetaan Rakennustieto Oy:n ohjeen Infra 2011, CAD-kuvatasojärjestelmä kuvatasoja. Ohje määrittelee ainoastaan tasopiirustusten rakennetta, muiden piirustusten kuvatasojärjestelmistä tulee sopia työn alussa. Ohje perustuu Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöön Rakennussuunnitelman kieli Rakennussuunnitelman kieli on suomi, ellei muuta sovita Liikenneviraston tyyppipiirustukset. Tyyppipiirustuksista ollaan luopumassa mutta osa niistä, kuten portaalien tyyppipiirustukset, on edelleen käytössä. Tyyppipiirustukset sijoitetaan tekniikkalajin muiden piirustusten yhteyteen Viittaukset ohjejulkaisuihin Tässä julkaisussa viitataan Liikenneviraston julkaisuhetkellä voimassa oleviin teknisiin suunnitteluohjeisiin julkaisutunnuksineen. Jos tekninen ohje päivitetään julkaisuhetken jälkeen, tulee noudattaa päivitettyä ohjetta Laitetoimittajien laatimat asiakirjat Erikoistekniikkaa vaativien tekniikkalajien suunnittelua ei voida viedä loppuun asti kokonaisurakointihankkeissa, koska valittavilla teknisillä laitteilla on vaikutusta suunnittelun viimeistelyyn. Tällaisia tekniikkalajeja ovat liikennevalo-ohjaus, telematiikka, tunneleiden LVIA (lämpö, vesi, ilmastointi ja automaatio) sekä tunneleiden sähkö-, tele- ja turvajärjestelmät. Näiden erikoistekniikkalajien kohdalla on esitetty asiakirjoja, jotka laitetoimittaja (eikä kokonaisurakkasuunnittelija) laatii rakennustyön aikana.

19 Liikenneviraston ohjeita 44/ Rakennussuunnitelman perustiedot 1.1 Kansilehti Rakennussuunnitelman kansilehdessä ja kansion selässä esitetään: Hankkeen nimi ja teksti Rakennussuunnitelma sekä vuosiluku Kansion numero Suunnitteluttajaorganisaatio logoineen. Suunnitteluttajaorganisaatio voi olla Liikennevirasto, ELY-keskus tai kaupunki/kunta. EU-logo on ehdottomasti esitettävä, jos hanke saa EU-rahoitusta Suunnittelukonsultin nimi Tapauskohtaisesti kansilehdessä karttaote, jossa hanke esitetään 1.2 Kansioluettelo Isoissa, monta kansiota sisältävissä hankkeissa laaditaan kansioluettelo (1 A4-arkki) helpottamaan asiakirjojen etsimistä. Kansioluettelo sijoitetaan jokaisen kansion alkuun. 1.3 Sisällysluettelo Sisällysluettelossa luetellaan kaikki rakennussuunnitelmassa esiintyvät asiakirjat, niiden mittakaava ja päivämäärä. Tulevia revisioita varten varataan revisiosarake. Revisioiden hallinnan takia kaikki asiakirjat luetellaan (esim. myös kaikki paalukohtaiset poikkileikkaukset). Rakennussuunnitelman kokonaispiirustusluettelo sijoitetaan ensimmäiseen kansioon. Muihin kansioihin sijoitetaan kyseisen kansion sisällysluettelo tai kokonaispiirustusluettelo. 1.4 Suunnitteluperusteet ja suunnittelijan testamentti/loppuraportti/loppuyhteenveto Tässä kohdassa esitetään: Ennen suunnittelun alkua laaditut ja suunnittelun aikana täsmentyneet suunnitteluperusteet Suunnittelijan testamentti, jossa lyhyesti kuvataan tien rakennussuunnitelman toimintaohjeessa esitetyt asiat. Suunnittelijan testamentin taustana oleva aineisto sijoitetaan rakennussuunnitelmasta erillään olevaan kansioon Suunnitteluaineisto.

20 18 Liikenneviraston ohjeita 44/ Päätökset, lausunnot, luvat ja ilmoitukset Tähän kohtaan kootaan: Tiesuunnitelman hyväksymispäätös Tiesuunnitelman aikaiset sitoumukset Rakennussuunnittelun aikaiset päätökset, ilmoitukset, lausunnot ja luvat Rakennusaikaiset luvat ja ilmoitukset 1.6 Riskienhallintasuunnitelma Riskienhallintasuunnitelmassa esitetään seuraavat tiedot: Riskin kuvaus Seurausvaikutukset riskin toteutuessa Vakavuusaste Esiintymistodennäköisyys Vakavuuden ja todennäköisyyden yhteisvaikutus Vaadittavat toimenpiteet ja vastuut riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi (vrt. rakennussuunnitelman toimintaohje RS25) Suunnittelun keinoin toteutetut toimenpiteet Riskin tila suunniteltujen toimenpiteiden jälkeen Seurantavastuu 1.7 Turvallisuusselvitys Turvallisuusselvityksen sisältö on ohjeen "Turvallisuusasiakirjan laadinta " sisältömallin mukainen soveltuvin osin. Suunnittelija laatii asiakirjan, jota urakoitsija täydentää myöhemmin. Siinä esitetään: Yleiset tiedot hankkeesta, liityntä muihin asiakirjoihin ja asiakirjan ylläpito Työhön liittyvien vaara- ja haittatekijöiden kartoitus sekä vaaralliset työt Toteutukseen liittyvät työturvallisuus- ja työterveystiedot Työmaahan liittyvän muun toiminnan aiheuttamat vaarat ja haitat Liikenteen aiheuttamat vaarat työlle Työn aiheuttamat vaarat liikenteelle 1.8 Ympäristön seurantaohjelma Hankkeen YVA-vaiheessa laaditussa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi. Ohjelman keskeisin tavoite on selvittää, kuinka arvioidut vaikutukset toteutuvat. Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin haitallisiin vaikutuksiin, joita pyritään lieventämään tai ehkäisemään. Ympäristövaikutusten seurantaohjelman laadinta ei kuulu rakennussuunnitelman laadintaan, mutta ohjelma liitetään rakennussuunnitelmaan.

21 Liikenneviraston ohjeita 44/ Hankkeen turvallisuusauditoinnin muistio Hankkeen turvallisuusauditoinnin muistio laaditaan määräyksen Tieturvallisuusdirektiivin /2008/96/EU) täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevat yleiset määräykset mukaan. Muistio liitetään suunnitteluaineistoon.

22 20 Liikenneviraston ohjeita 44/ Yhteiset asiakirjat 2.1 Asiakirjojen nimiösivu Rakennussuunnitelman piirustuksissa tulee olla tunnistamista varten nimiö (liitteenä malli), jossa esitetään: Hankkeen nimi kohdan 0.3 mukaan Piirustuksen sisältö ja paaluväli Suunnittelukonsultin ja tilaajan organisaatioiden nimet ja logot sekä digitaaliset allekirjoitukset (nimikirjaimet) ja päivämäärät Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Mittakaava Piirustuksen numero. Numeroon ei lisätä muutosmerkintää Piirustukseen tehdyt muutokset (sen jälkeen kun suunnitelma on luovutettu) Isoissa hankkeissa, johon sisältyy monta piirustusta per piirustustyyppi, esitetään skemaattinen lehtijakokartta nimiön yläpuolella. Paalukohtaisissa poikkileikkauksissa esitetään tilan säästämiseksi matala ja leveä nimiö. Luetteloiden, taulukoiden ja selostusten tunnistetietoina esitetään: Tilaajan ja suunnittelukonsultin organisaatioiden nimet Hankkeen nimi Asiakirjan sisältö sekä juokseva sivunumero ja sivujen kokonaismäärä Päivämäärä Asiakirjan tunnus 2.2 Yleiskartta ja -pituusleikkaus Yleiskartta esittää rakennushankkeen laajuuden ja antaa pelkistetyn yleiskuvan rakennettavasta hankkeesta. Pohjakartaksi valitaan esim. värillinen peruskartta tai kunnan opaskartta. Yleiskartassa esitetään: Rakennettavat väylät (esim. vihreällä värillä), eritasoliittymät, sillat ja tunnelit tunnuksineen Päätien paalulukemat kilometreinä Tärkeimpien teiden ja katujen sekä ratojen nimet Kuntien rajat ja nimet Isojen järvien ja jokien nimet Asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueiden rajat Pohjavesialueet ja suojelualueet Läjitysalueet tunnuksineen Yleispituusleikkauksen tarve harkitaan tapauskohtaisesti. Se voidaan liittää yleiskartan alaosaksi tai laatia erilliseksi piirustukseksi. Yleispituusleikkauksessa esitetään: Maanpinta ja kallionpinta Tasausviiva Risteävät tiet, kadut ja radat Sillat ja tunnelit Katso mallipiirustus R2/2.

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet Esko Hämäläinen Yksityistiejulkaisut 1 Tämä sähköinen nettijulkaisu sisältää valikoidun osan painetusta kirjasta YKSITYISTIEN PARANTAMINEN

Lisätiedot

Tievalaistuksen suunnittelu

Tievalaistuksen suunnittelu Tievalaistuksen suunnittelu Tievalaistuksen suunnittelu 1 Tievalaistuksen suunnittelu Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2006 2 Tievalaistuksen suunnittelu Kansikuva: Sito Oy ISBN 951-803-552-0

Lisätiedot

liikenneviraston OhjEiTA

liikenneviraston OhjEiTA 25 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 25/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Arvo Heikkinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5

18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5 1 RATO 18 Sisältö SISÄLTÖ 18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5 18.2 MÄÄRITELMÄT... 7 18.2.1 Tunnelit... 7 18.2.2 Tunnelin rakenneosat... 8 18.2.2.1 Kantavat rakenteet...

Lisätiedot

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa 26 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa VERSIO 1.0 Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa Versio 1.0 Liikenneviraston ohjeita 26/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot