Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA"

Transkriptio

1 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

2

3 Tien rakennussuunnitelma Sisältö ja esitystapa Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

4 Kannen kuva: Liikennevirasto kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L X ISSN ISBN Liikennevirasto PL HELSINKI Puhelin

5

6 4 Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Esipuhe Tien rakennussuunnitelman sisältö- ja esitystapaohje korvaa vuonna 1979 laaditun ohjeen. Ohjetta käytetään yhdessä Tien rakennussuunnitelman toimintaohjeen kanssa kokonaisurakointihankkeiden suunnittelussa. Molempia ohjeita voidaan käyttää myös muissa hankintamuodoissa soveltuvin osin. Tämä ohje kattaa suuressa hankkeessa yleensä esiintyviä asiakirjatyyppejä; pienissä hankkeissa osa asiakirjatyypeistä jää pois ja sisältö voi olla pelkistetympi. Ohje kuvaa perinteisessä suunnittelussa laadittavia asiakirjoja. Tietomallinnukseen perustuvaa suunnittelua ja tulostusta ei käsitellä. Tietomallinnuksen käyttö on vasta kehityskaarensa alussa, eikä mallinnustyöstä ja sen tulostuksista voida vielä antaa suunnitteluohjeita. Asiaa edistetään kuitenkin useilla tahoilla selvitys-, pilotti- ja ohjetöiden avulla. Ohjetyötä on johtanut hankeryhmä johon ovat kuuluneet: Matti Ryynänen, pj Liikennevirasto Jenna Johansson Liikennevirasto Arto Kärkkäinen Uudenmaan ELY-keskus Sari Lajunen Liikennevirasto Kari Lehtonen Liikennevirasto Outi Luukkonen Liikennevirasto Heidi Mäenpää Liikennevirasto Kari Partiainen Liikennevirasto Antti Rytkönen Liikennevirasto Elisa Sanasvuori Liikennevirasto Panu Tolla Liikennevirasto Pauli Velhonoja Liikennevirasto Laura Väisänen Liikennevirasto Tuomas Österman Liikennevirasto Pirkka Hartikainen, siht. Sito Oy Ohje on laadittu tiiviissä yhteistyössä tien rakennussuunnittelun toimintaohjeen kanssa siten, että Ralf Granlund Ramboll Oy:stä on vastannut sisältö- ja esitystapaohjeesta ja Pirkka Hartikainen Sito Oy:stä toimintaohjeesta. Työhön on lisäksi osallistunut asiantuntijoita Ramboll Oy:stä, Sito Oy:stä, ProjectusTeam Oy:stä ja Planits Oy:stä. Työn aikana pidettiin seminaari, johon osallistui Liikenneviraston ja ELYkeskusten suunnittelijoita ja rakennuttajia sekä urakoitsijoita. Lisäksi saatiin lausuntoja ohjeluonnoksesta samoilta tahoilta ja suunnittelukonsulteilta. Helsingissä joulukuussa 2013 Liikennevirasto Suunnittelu, suunnittelun ohjaus -yksikkö

7 Liikenneviraston ohjeita 44/ Sisällysluettelo 0 JOHDANTO Yleistä Lainvoimainen tiesuunnitelma rakennussuunnittelun perustana Rakennussuunnitelman nimeäminen Rakennussuunnitelmallee asetettavatt yleiset vaatimukset Rakennussuunnitelman osajako Asiakirjatyyppien käyttö Rakennussuunnitelman pohjakartta Asiakirjojen numerointi Asiakirjojen muutokset CAD-kuvatasojärjestelmä Rakennussuunnitelman kieli Liikenneviraston tyyppipiirustukset Viittaukset ohjejulkaisuih hin Laitetoimittajien laatimat asiakirjat RAKENNUSSUUNNITELMAN PERUSTIEDOT Kansilehti Kansioluettelo Sisällysluettelo Suunnitteluperusteet ja suunnittelijan testamentti/ /loppuraportti/loppuyhteenveto Päätökset, lausunnot, luvat ja ilmoitukset Riskienhallintasuunnitelma Turvallisuusselvitys Ympäristön seurantaohjes elma Hankkeen turvallisuusauditoinnin muistio YHTEISET ASIAKIRJAT Asiakirjojen nimiösivu Yleiskartta ja -pituusleikkaus Työselostus Maanomistajaluettelo PÄÄTIE Suunnitelmakartta Pituusleikkaus Detaljipiirustukset Liittymäpiirustuss Muutt detaljipiirustukset Päällysrakennetaulukko Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset MUUT MAANTIET YKSITYISTIET KADUT... 30

8 6 Liikenneviras ston ohjeita 44/2013 Tien rakennussuunnitelma Sisältö S ja esitystapa RADAT MITTAUKSET Mittaussuunnitelmaselostus Mittausperusta Mittausten yleiskartta Mittauskartta Mittaustiedostot POHJARAKENNUS Pohjatutkimusraporttii Geoteknisen suunnittelun raportti Pohjatutkimuskartta Erikoistutkimukset Pohjarakennuksen yleiskartta Pohjarakennuskartta Pohjarakennuksen leikkauspiirustus Siltasuunnitelmaan sisällytettävätt geoteknisett asiakirjat VESIEN HALLINTA Kuivatuskartta Laskuojan pituusleikkaus Hulevesiviemärin pituusleikkaus Rumpuluettelo Rumpupiirustus Kaivokortti Pohjaveden suojaus Selkeytysaltaan piirustus Hulevesipumppaamo Työselostus Pumppaamopiirustus Peltosalaojien muutostyöt JOHDOT JA LAITTEETT Johtokartat Johtojen ja laitteiden suojaputkilus ettelo Vesihuollon erikoispiirustukset TIEYMPÄRISTÖ Tieympäristökartta Tieympäristön detaljipiirustukset Tietaidekohteen piirustukset MASSAT JA MÄÄRÄT Massavarojen yhteenveto Alustava massansiirtosuunnitelmaa Paalukohtaiset massaluettelot Määräluettelot Kaideluettelo Maa-ainesten ottoalueet Maa-aineisten ottokartta Maa-ainesten ottopaikan leikkaukset Maa-ainesten ottopaikan viimeistely... 46

9 Liikenneviraston ohjeita 44/ Läjitysalueett Läjitysalueen kartta Läjitysalueen leikkaukset Pilaantuneiden ja haitta-ainepitoisten maiden kunnostus työselostus Maankunnostuksen Maankunnostuskartta TYÖNAIKAISEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT SILLAT Sillan rakennussuunnitelman tekstit ja luettelot Sillan rakennussuunnitelman piirustukset MUUT TAITORAKENTEET VALAISTUS Työselostus Määräluettelo Tievalaistuksen yleiskartta Tievalaistuskartta Tievalaistuksen tyyppipoikkileikkaus Tievalaistuksen pylväs- ja jalustaluettelo Tievalaistuksen suojaputkiluettelo Sillan valaistuspiirustus Tievalaistuksen sähköjärjestelmäpiirustukset Tunnelin valaistuskartta Tunnelivalaistuksen tyyppipoikkileikkaus Tunnelivalaistuksen kannatinrakenteet Tunnelivalaistuksen sähköjärjestelmäpiirustukset Tunnelivalaistuksen suojaputki- ja kaivoluettelo KIINTEÄ LIIKENTEEN OHJAUS Työselostus Määräluettelo Kiinteä liikenteen ohjaus, Yleiskarttaa Kiinteä liikenteen ohjaus, Kartta Opastusmerkin mitoituspiirustus Kiinteä liikenteen ohjaus, Portaalin yleispiirustus s Kiinteä liikenteen ohjaus, Portaaliluettelo Kiinteä liikenteen ohjaus, Perustettavan pylvään yleispiirustus Kiinteä liikenteen ohjaus, Perustettavien pylväiden luettelo Liikennemerkkiluettelo LIIKENNEVALO-OHJAUSS Suunnitelmaselostus Työkohtaisett laatuvaatimukset ja työselostus Määräluettelo Liikennevalo-ohjauksen yleiskartta Liikennevalo-ohjauksen kartta Liikennevalo-ohjauksen kaapelointikaavio Liikennevalo-ohjauksen suojaputkiluettelo Opastinryhmien ja ilmaisimien perusohjelmoinnin asiakirjat... 55

10 8 Liikenneviras ston ohjeita 44/2013 Tien rakennussuunnitelma Sisältö S ja esitystapa 19.9 Laitetoimittajan laatimat asiakirjat TELEMATIIKKA Liikenteenhallintajärjestelmän toimintaperiaatteet Telematiikan liikennetekninen järjestelmäkaavio Liikenteenhallinnan käyttöliittymän toiminnalliset vaatimukset Telematiikkalaitteiden toiminnalliset ja tekniset vaatimukset Telematiikan työselostus Määräluettelo Telematiikan laite- ja opasteluettelo Telematiikkakartta Telematiikan portaali-- portaalien ja pylväiden yleispiirustukset ja pylväsluettelo Telematiikan Telematiikan opasteiden mitoituspiirustukset Telematiikan sähkö-, tietoliikennet e- ja ohjausjärjestelmäsuunnitelmat Periaate- ja järjestelmäkaaviot Luettelot Alustavat kokoonpanopiirustukset Pääkaaviot Piirikaaviot Telematiikan testaus ja j käyttöönotto Testauksen ja käyttöönoton n velvoitteett ja ohjeistuss Telematiikan alustava käyttö- ja hoitoasiakirjan sisältö Laitetoimittajan laatimat asiakirjat TUNNELITT Selostukset Tunnelin toiminnallinen riskianalyysi Tunnelin suunnitteluvaiheen turvallisuusasiakirja Työturvallisuusasiakirja Tunnelin betonirakenteidenn laatuvaatimukset Louhinta-, lujitus- ja tiivistystöiden työselostus Tunnelirakenteiden työselitys Teknisten ja laitetilojen rakennustapaselostus Kalliomekaaninen ja pohjaveden seurantaohjelma Geologia Määräluettelo Yleispiirustukset Tunnelin yleispiirustus Tunnelin yleispituusleikkaus Tunnelin peruspoikkileikkaus Yhdyskäytävän yleispiirustus Poistumistien ovien ympäristö Hätäasema Teknisten järjestelmien yhteensovituspiirustus Suuaukkokaivannot Suuaukon pohjapiirustus Suuaukon leikkauspiirustus Suuaukon seinämäpiirustus Suuaukon kanaalien ja kuoppien louhintapiirustus Tunnelin kalliorakenteet Tunnelin pohjapiirustus... 67

11 Liikenneviraston ohjeita 44/ Tunnelin pituusleikkaus Tunnelin louhintaprofiili Lujituksen tyyppiprofiili Injektoinnin tyyppiprofiili Detaljikuvat Koordinaattiluettelo Kalliotunnelin suuaukkorakenteet Kalliotunnelin sisustusrakenteet Ruiskubetonirakenteet Elementtipiirustukset ja luettelot Elementtikaaviot Elementtien pultitus Betonitunnelin rakenteett Teknisten tilojen rakennukset Muut piirustukset Kaapelikaivo Tunneliputken tunnus Poistumiskäytävän ovi Hätäasemaopastee TUNNELEIDEN LVIA (LÄMPÖ, VESI, ILMASTOINTI, AUTOMAATIO) JA PALOTURVALLISUUS Yhteiset asiakirjat Toimintakuvaus Työselostus Määräluettelot Tunnelin maanalaiset putkistot, Asemapiirustus Tunnelin LVIA-poikkileikkaus Teknisten tilojen lämmitys ja jäähdytys Käyttövesijohdot ja jätevesiviemärit Kuivatus Sammutusvesijärjestelmä Ilmanvaihto ja savunpoisto Palon sammutus/rajoitusjärjestelmä Automaatio Testaus ja käyttöönotto Laitetoimittajan laatimatt asiakirjat TUNNELEIDEN SÄHKÖ-,, TELE- JA TURVAJÄRJESTELMÄT Sähkö-, tele-- ja turvajärjestelmien toimintakuvaus Työselostus Periaate- ja järjestelmäkj kaaviot Luettelot Piirustukset Sähkönjakelukaaviot Pääkaaviot Mallipiirikaaviot Mallikokoonpanopiirustukset Testaus ja käyttöönotto Laitetoimittajan laatimatt asiakirjat... 79

12 10 Liikenneviraston ohjeita 44/ SUUNNITTELUAINEISTO Kustannusarvio Yhteensovituspiirustukset LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Piirustusmerkinnät Rakennussuunnitelmissa käytettävät lyhenteet Malliasiakirjat

13 Liikenneviraston ohjeita 44/ Johdanto 0.1 Yleistä Tässä ohjeessa kuvataan tien rakennussuunnitelman asiakirjat sekä niiden sisältö ja esitystapa. Ohje Tien rakennussuunnitelma, Toimintaohje kuvaa mitä suunnittelija tekee rakennussuunnitteluvaiheessa alkaen suunnittelun lähtökohdista ja prosessin hallinnasta suunnittelun tehtävien kautta valmiiseen rakennussuunnitelmaan. Molemmat ohjeet käsittelevät suuren tienrakennushankkeen kokonaisurakointia varten laadittavaa rakennussuunnitelmaa. Niitä voidaan käyttää soveltuvin osin myös muissa hankintamuodoissa ja pienissä hankkeissa. Pienen hankkeen rakennussuunnitelmassa ei ole kaikkia ohjeissa esitettyjä kohtia. Rakennushankkeet ovat laajuudeltaan, monimuotoisuudeltaan ja ympäristöltään hyvin erilaisia. Siksi rakennussuunnitelman lopullinen sisältö ja esitystapa tulee harkita tapauskohtaisesti. Tässä julkaisussa annetut sisältöohjeet ovat sitovia, ellei muuta hankekohtaisesti sovita. Ohjeen lopussa olevia malliasiakirjoja noudatetaan ohjeellisina. Mallipiirustukset esittävät viime aikoina laadittujen rakennussuunnitelmien tiettyyn tilanteeseen valitut ratkaisut ja niiden esittämistavat. Mallipiirustusten teknisiä ratkaisuja ei saa kopioida sellaisinaan, vaan suunnittelun tulee perustua suunnitteluohjeisiin. Ohjeessa ei käsitellä mallinnukseen perustuvaa suunnittelua. Tietomallinnuksen käyttö on vasta kehityskaarensa alussa, eikä mallinnustyöstä ja sen tulostuksista voida vielä antaa suunnitteluohjeita. Asiaa edistetään kuitenkin useilla tahoilla selvitys-, pilotti- ja ohjetöiden avulla. 0.2 Lainvoimainen tiesuunnitelma rakennussuunnittelun perustana Lainvoimaisella tiesuunnitelmalla on maantielaissa määritelty oikeusvaikutus asianosaisiin ja siksi se sitoo tienpitäjää rakennussuunnitelman laadinnassa. Tiesuunnitelmassa erotetaan toisistaan tiesuunnitelman hyväksymismenettelyssä hyväksyttävät asiat ja informatiiviset asiat. Informatiivisesta osasta hyväksytään ne asiat, jotka muutoin vaatisivat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpide- tai maisematyöluvan. Hyväksyttävät asiat on esitetty yksityiskohtaisesti yleisesti nähtäväksi asetetun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä. Ks. Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat Sisältö ja esitystapa, TIEH Rakennussuunnitelman nimeäminen Tien rakennussuunnitelman nimestä tulee ilmetä seuraavat tiedot, ks. mallinimiö: Tien tunnus, esim. Valtatie 7 (E18) Toimenpide: rakentaminen tai parantaminen Mitä väliä tai kohtaa rakennussuunnitelma koskee esim. Vt 7 välillä Hamina Vaalimaa tai Vt 7 Haminan kohdalla Rakennussuunnitelma

14 12 Liikenneviraston ohjeita 44/ Rakennussuunnitelmalle asetettavat yleiset vaatimukset Yksityiskohtainen suunnitelma. Rakennussuunnitelman asiakirjojen ja sisältöä koskevat samat vaatimukset hanketyypistä ja hankintamuodoista riippumatta. Rakennussuunnitelman tekniset ratkaisut on suunniteltava niin yksityiskohtaisesti, että niiden perusteella voidaan laskea/todeta rakentamisen määrät ja toteuttaa ratkaisut suunnittelijan tarkoittamalla tavalla. Lisäksi kolmannen osapuolen on pystyttävä luotettavasti tarkastamaan suunnitelma. Yksi valmis ratkaisu. Kokonaisurakointia varten laaditussa rakennussuunnitelmassa esitetään yksi valmiiksi suunniteltu tekninen ratkaisu. Tästä vaatimuksesta voidaan tehdä hankekohtaisesti harkittuja poikkeuksia tilaajan suostumuksella. Urakoitsijan vastuulle voidaan haluttaessa jättää jonkun tietyn rakenteen, esim. meluaitojen lopullisten rakennusasiakirjojen laatiminen. Kokonaisurakoissa urakoitsijalla on mahdollisuus tarjota rakennussuunnitelman ratkaisujen lisäksi myös vaihtoehtoisia ratkaisuja tiesuunnitelman tilavarausten sisällä, jos sellaisia sallitaan hankinta-asiakirjoissa. Yksiselitteisyys ja selkeys. Rakennussuunnitelmasta tulee yksiselitteisesti ilmetä, millä tavalla tie ja sen osat toteutetaan. Rakennussuunnitelma laaditaan noudattaen voimassa olevia infra-rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia, määrämittausohjeita, niitä täydentäviä ohjeita sekä rakennusosanimikkeistöä. Vaihtoehtoisista menetelmistä ilmoitetaan haluttu tai se jätetään tietoisesti urakoitsijan harkintaan. Piirustusmerkinnät. Tien rakennussuunnitelman piirustusten ulkoasun tulee olla selkeä ja yksikäsitteinen. Piirustuksissa tulee käyttää mahdollisimman pitkälle tämän liitteen mukaisia piirustusmerkintöjä. Valaistuksen ja liikennevalo-ohjauksen yksityiskohtaiset piirustusmerkinnät löytyvät teknisistä suunnitteluohjeista. Jos piirustusmerkintöjä tarvitsee tai halutaan selittää, ne esitetään tekniikkalajeittain piirustuksissa tai erillisissä merkintöjen selitysliitteissä. Tietojen puolueettomuus. Asiakirjoissa ei saa olla tietoja, jotka kilpailumielessä suosivat tiettyä tuotetta, menetelmää tai toimijaa. Tuotteelle asetetaan vaatimuksia ja tiettyä tuotetyyppiä voidaan edellyttää (esim. putkikaide), ellei se syrji tarjoajia. Tiettyä valmistajaa tai tuotemerkkiä ei saa mainita (tuote X tai vastaava). Vain yhdessä paikassa esittämisen periaate. Ristiriitaisten tai virheellisten tietojen antamisen välttämiseksi tavoitteena on, että sama tieto esitetään mahdollisimman harvassa asiakirjassa/piirustuksessa, mieluummin vain yhdessä. Erilaiset taulukot ja informatiiviset piirustukset johtavat siihen, ettei yhteen esityskertaan aina päästä. Suunnitelmamuutokset. Suunnitelmamuutosten tekemistä varten tulee kaikissa rakennussuunnitelma-asiakirjoissa olla tila muutosmerkinnälle. Suunniteltujen teiden ja rakennelmien tunnukset. Väylille ja erilaisille rakennelmille annetaan tunnukset, joita tulee käyttää kaikissa asiakirjoissa missä ne esiintyvät. Tunnusten lisäksi voidaan käyttää nimiä. Esimerkkejä tunnuksista ovat: päätie, M1 (maantie 1), J1 maantiehen kuuluva jalankulku- ja pyörätie 1), meluseinä, silta 1. Olemassa oleville väylille annetaan sen tierekisterin mukainen tienumero, esim. Mt 124.

15 Liikenneviraston ohjeita 44/ Piirustusten koko. Piirustusten pituutena käytetään 19 cm kerrannaisia + 2cm kansiointivara ja korkeutena 1, 2 tai 3 taittoa (29.7 cm taitto). Piirustusten käsiteltävyyden takia tulee välttää liian suuria piirustuksia. Piirustusten standardipituutena käytetään yleensä 97 cm. Myös lyhyempiä piirustuksia voidaan käyttää. Värien ja rastereiden käyttö. Rakennussuunnitelma esitetään yleensä mustavalkoisena, mutta suuren määrän erilaisia tietoja sisältävissä piirustuksissa kuten esim. tieympäristö- ja johtokartoissa voidaan käyttää värejä. Eräissä yleiskartoissa sekä kiinteän liikenteen ohjauksen ja telematiikan kartoissa käytetään yleensä myös värejä. Teitä ei pääsääntöisesti rasteroida. Rakenteiden parantamisen esittämisessä voidaan käyttää rastereita erottamaan parannettavat kohdat muista tienkohdista. Tieympäristösuunnitelmassa voidaan käyttää rastereita erottamaan eri pintakäsittelytavat toisistaan. Rastereita voidaan käyttää myös esittämään toimenpidealueita. 0.5 Rakennussuunnitelman osajako Rakennussuunnitelman asiakirjat jaetaan osiin siten, että samaa aihepiiriä käsittelevät asiakirjat muodostavat kokonaisuuden. Useiden tekniikkalajien tiedot kuten esim. kuivatus voidaan esittää joko omassa osassa tai pääpiirustuksissa, jos piirustuksen luettavuus ei kärsi. Rakennussuunnitelma jaetaan osiin alla esitetyllä tavalla. 1. Perustiedot 1.1. Kansilehti 1.2. Kansioluettelo 1.3. Sisällysluettelo 1.4. Suunnitteluperusteet 1.5. Päätökset, lausunnot, luvat ja ilmoitukset 1.6. Riskienhallintasuunnitelma 1.7. Ympäristön seurantaohjelmat 1.8. Turvallisuusselvitys 1.9. Liikenneturvallisuuden tarkastuspöytäkirja 2. Yhteiset asiakirjat 2.1. Yleiskartta 2.2. Työselostukset (erikoistekniikkojen työselostukset voidaan sijoittaa myös erikoistekniikkojen piirustusten yhteyteen) 2.3. Maanomistajaluettelo Pääpiirustukset Rakennussuunnitelman pääpiirustukset ovat: Suunnitelmakartta Pituusleikkaus Liittymäpiirustus Levähdys- ja pysäköintialueiden kartta Päällysrakennetaulukko Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset

16 14 Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Rakennussuunnitelman jäsennöimiseksi pääpiirustukset jaetaan suunnitelman osiksi seuraavasti: 3. Päätie 4. Muut maantiet 5. Yksityistiet 6. Kadut 7. Radat Liittymäpiirustus esitetään liittymän päätienä toimivan tien piirustusten yhteydessä. Maanteihin kuuluvina rakennettavat jalankulku- ja pyörätiet esitetään osassa 3 Päätie, jos ne ovat päätien osia, muissa tapauksissa osassa 4 Muut maantiet. Katuina rakennettavat jalankulku- ja pyörätiet esitetään osassa 6 Kadut. Paalukohtaiset poikkileikkaukset esitetään joko väylän muiden piirustusten yhteydessä tai erillisessä A3-kansiossa. Tekniikkalajikohtaiset asiakirjat 8. Mittaukset 9. Geotekniikka 10. Vesien hallinta 11. Johdot ja laitteet 12. Tieympäristö 13. Massat ja määrät 14. Työnaikaiset liikenteenjärjestelyt 15. Sillat 16. Muut taitorakenteet 17. Valaistus 18. Kiinteä liikenteen ohjaus 19. Liikennevalo-ohjaus 20. Telematiikka 21. Tunnelit 22. Tunneleiden LVIA ja paloturvallisuus 23. Tunneleiden sähkö-, sekä tele- ja turvajärjestelmät 24. Suunnitteluaineisto. Ei sisälly varsinaiseen rakennussuunnitelmaan 0.6 Asiakirjatyyppien käyttö Suuren tienrakennushankkeen rakennussuunnitelmatietojen esittämiseksi tarvitaan usein kaikkia jäljempänä käsiteltyjä asiakirjatyyppejä. Asiakirjatyyppien käytön tarve ratkaistaan hankekohtaisesti ottamalla huomioon hankkeen erityispiirteet kuten koko, monimuotoisuus ja tieympäristö sekä piirustusten selkeys ja luettavuus. 0.7 Rakennussuunnitelman pohjakartta Rakennussuunnitelman pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitokselta hankittua tai tilaajan toimittamaa karttaa. Kartan ajantasaisuuden varmistuksen jälkeen tehdään suunnitelmakarttaan tarvittaessa täydennyksiä. Erityisesti maanteiden suojaalueilta tarkastetaan pohjakartan rakennusten, liittymien ja kulkuyhteyksien ajantasaisuus.

17 Liikenneviraston ohjeita 44/ Pohjakartta yhdessä suunnitelmakartan tiedoilla muodostaa yleensä referenssipohjan muille suunnitelmanosille. Epäolennaisia tietoja voidaan tällöin poistaa esityksen selventämiseksi. Vaihtoehtoisesti voidaan harmaasävyisellä taustalla korostaa suunnitelmanosassa esitettävää asiaa. 0.8 Asiakirjojen numerointi Rakennussuunnitelman asiakirjat numeroidaan rakennussuunnitelman osaa ja asiakirjan juoksevaa numeroa osoittavalla tunnuksella. Asiakirjojen numeroinnissa voidaan jättää väljyyttä siten, että mahdollisia myöhemmin tulevia asiakirjoja varten löytyy paikka oikeasta asiayhteydestä. Piirustukset pyritään numeroimaan siten, että samaa tiekohtaa eri suunnitelman osissa esittävillä piirustuksilla on sama piirustusnumeron loppuosa. Tällaisia piirustussarjoja ovat mm. suunnitelmakartta, päätien pituusleikkaus ja kuivatuskartta. Numerointiesimerkkejä: Suunnitelmakartat R3/ jne. tai R3/ Päätien pituusleikkaukset R3/ jne. tai R3/ Muun maantien pituusleikkaus R3/M1-1 M1-2 jne. tai R3/M1-4-1 M Kadun tunnus K1, yksityistien tunnus Y1, maantiehen kuuluvana rakennettava jalankulku- ja pyörätie J1, katuna rakennettava jalankulku- ja pyörätie K1J Päätien liittymäpiirustus R3/ jne. tai R3/V V7-5-2 Päällysrakennetaulukko R3/401 tai R3/V7-6 Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset R3/ jne. tai R3/V7-7-1 V7-7-2 Paalukohtaiset poikkileikkaukset R3/V7-paalulukema(t) 0.9 Asiakirjojen muutokset Jos valmiiseen tilaajalle luovutettuun rakennussuunnitelmaan tehdään muutos, on suunnitelmamuutoksen yhteydessä tehtävä muutosmerkinnät seuraavasti: Piirustusluetteloon muutospäivämäärä Suunnitelma-asiakirjan muutoskohtaan merkintä Nimiön muutosmerkintäriville muutoksen kirjaintunnus, muutoksen lyhyt kuvaus, päivämäärä, suunnittelija ja tarkastaja Samaan piirustukseen samalla päiväyksellä tehdyt kaikki muutokset varustetaan samalla kirjaintunnuksella Jos suunnitelmamuutokset ovat huomattavat, voidaan selkeyden varmistamiseksi laatia uusi piirustus, joka korvaa vanhan. Uusi piirustus varustetaan tekstillä Korvaa piirustuksen xx. Vanha piirustus varustetaan tekstillä Korvattu piirustuksella yy. Molemmat piirustukset sisällytetään rakennussuunnitelmaan. Rakennustyön aikaisten muutosten merkitsemisestä vastaa rakennuttaja.

18 16 Liikenneviraston ohjeita 44/ CAD-kuvatasojärjestelmä Tien rakennussuunnitelman laadinnassa noudatetaan Rakennustieto Oy:n ohjeen Infra 2011, CAD-kuvatasojärjestelmä kuvatasoja. Ohje määrittelee ainoastaan tasopiirustusten rakennetta, muiden piirustusten kuvatasojärjestelmistä tulee sopia työn alussa. Ohje perustuu Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöön Rakennussuunnitelman kieli Rakennussuunnitelman kieli on suomi, ellei muuta sovita Liikenneviraston tyyppipiirustukset. Tyyppipiirustuksista ollaan luopumassa mutta osa niistä, kuten portaalien tyyppipiirustukset, on edelleen käytössä. Tyyppipiirustukset sijoitetaan tekniikkalajin muiden piirustusten yhteyteen Viittaukset ohjejulkaisuihin Tässä julkaisussa viitataan Liikenneviraston julkaisuhetkellä voimassa oleviin teknisiin suunnitteluohjeisiin julkaisutunnuksineen. Jos tekninen ohje päivitetään julkaisuhetken jälkeen, tulee noudattaa päivitettyä ohjetta Laitetoimittajien laatimat asiakirjat Erikoistekniikkaa vaativien tekniikkalajien suunnittelua ei voida viedä loppuun asti kokonaisurakointihankkeissa, koska valittavilla teknisillä laitteilla on vaikutusta suunnittelun viimeistelyyn. Tällaisia tekniikkalajeja ovat liikennevalo-ohjaus, telematiikka, tunneleiden LVIA (lämpö, vesi, ilmastointi ja automaatio) sekä tunneleiden sähkö-, tele- ja turvajärjestelmät. Näiden erikoistekniikkalajien kohdalla on esitetty asiakirjoja, jotka laitetoimittaja (eikä kokonaisurakkasuunnittelija) laatii rakennustyön aikana.

19 Liikenneviraston ohjeita 44/ Rakennussuunnitelman perustiedot 1.1 Kansilehti Rakennussuunnitelman kansilehdessä ja kansion selässä esitetään: Hankkeen nimi ja teksti Rakennussuunnitelma sekä vuosiluku Kansion numero Suunnitteluttajaorganisaatio logoineen. Suunnitteluttajaorganisaatio voi olla Liikennevirasto, ELY-keskus tai kaupunki/kunta. EU-logo on ehdottomasti esitettävä, jos hanke saa EU-rahoitusta Suunnittelukonsultin nimi Tapauskohtaisesti kansilehdessä karttaote, jossa hanke esitetään 1.2 Kansioluettelo Isoissa, monta kansiota sisältävissä hankkeissa laaditaan kansioluettelo (1 A4-arkki) helpottamaan asiakirjojen etsimistä. Kansioluettelo sijoitetaan jokaisen kansion alkuun. 1.3 Sisällysluettelo Sisällysluettelossa luetellaan kaikki rakennussuunnitelmassa esiintyvät asiakirjat, niiden mittakaava ja päivämäärä. Tulevia revisioita varten varataan revisiosarake. Revisioiden hallinnan takia kaikki asiakirjat luetellaan (esim. myös kaikki paalukohtaiset poikkileikkaukset). Rakennussuunnitelman kokonaispiirustusluettelo sijoitetaan ensimmäiseen kansioon. Muihin kansioihin sijoitetaan kyseisen kansion sisällysluettelo tai kokonaispiirustusluettelo. 1.4 Suunnitteluperusteet ja suunnittelijan testamentti/loppuraportti/loppuyhteenveto Tässä kohdassa esitetään: Ennen suunnittelun alkua laaditut ja suunnittelun aikana täsmentyneet suunnitteluperusteet Suunnittelijan testamentti, jossa lyhyesti kuvataan tien rakennussuunnitelman toimintaohjeessa esitetyt asiat. Suunnittelijan testamentin taustana oleva aineisto sijoitetaan rakennussuunnitelmasta erillään olevaan kansioon Suunnitteluaineisto.

20 18 Liikenneviraston ohjeita 44/ Päätökset, lausunnot, luvat ja ilmoitukset Tähän kohtaan kootaan: Tiesuunnitelman hyväksymispäätös Tiesuunnitelman aikaiset sitoumukset Rakennussuunnittelun aikaiset päätökset, ilmoitukset, lausunnot ja luvat Rakennusaikaiset luvat ja ilmoitukset 1.6 Riskienhallintasuunnitelma Riskienhallintasuunnitelmassa esitetään seuraavat tiedot: Riskin kuvaus Seurausvaikutukset riskin toteutuessa Vakavuusaste Esiintymistodennäköisyys Vakavuuden ja todennäköisyyden yhteisvaikutus Vaadittavat toimenpiteet ja vastuut riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi (vrt. rakennussuunnitelman toimintaohje RS25) Suunnittelun keinoin toteutetut toimenpiteet Riskin tila suunniteltujen toimenpiteiden jälkeen Seurantavastuu 1.7 Turvallisuusselvitys Turvallisuusselvityksen sisältö on ohjeen "Turvallisuusasiakirjan laadinta " sisältömallin mukainen soveltuvin osin. Suunnittelija laatii asiakirjan, jota urakoitsija täydentää myöhemmin. Siinä esitetään: Yleiset tiedot hankkeesta, liityntä muihin asiakirjoihin ja asiakirjan ylläpito Työhön liittyvien vaara- ja haittatekijöiden kartoitus sekä vaaralliset työt Toteutukseen liittyvät työturvallisuus- ja työterveystiedot Työmaahan liittyvän muun toiminnan aiheuttamat vaarat ja haitat Liikenteen aiheuttamat vaarat työlle Työn aiheuttamat vaarat liikenteelle 1.8 Ympäristön seurantaohjelma Hankkeen YVA-vaiheessa laaditussa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi. Ohjelman keskeisin tavoite on selvittää, kuinka arvioidut vaikutukset toteutuvat. Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin haitallisiin vaikutuksiin, joita pyritään lieventämään tai ehkäisemään. Ympäristövaikutusten seurantaohjelman laadinta ei kuulu rakennussuunnitelman laadintaan, mutta ohjelma liitetään rakennussuunnitelmaan.

21 Liikenneviraston ohjeita 44/ Hankkeen turvallisuusauditoinnin muistio Hankkeen turvallisuusauditoinnin muistio laaditaan määräyksen Tieturvallisuusdirektiivin /2008/96/EU) täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevat yleiset määräykset mukaan. Muistio liitetään suunnitteluaineistoon.

22 20 Liikenneviraston ohjeita 44/ Yhteiset asiakirjat 2.1 Asiakirjojen nimiösivu Rakennussuunnitelman piirustuksissa tulee olla tunnistamista varten nimiö (liitteenä malli), jossa esitetään: Hankkeen nimi kohdan 0.3 mukaan Piirustuksen sisältö ja paaluväli Suunnittelukonsultin ja tilaajan organisaatioiden nimet ja logot sekä digitaaliset allekirjoitukset (nimikirjaimet) ja päivämäärät Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Mittakaava Piirustuksen numero. Numeroon ei lisätä muutosmerkintää Piirustukseen tehdyt muutokset (sen jälkeen kun suunnitelma on luovutettu) Isoissa hankkeissa, johon sisältyy monta piirustusta per piirustustyyppi, esitetään skemaattinen lehtijakokartta nimiön yläpuolella. Paalukohtaisissa poikkileikkauksissa esitetään tilan säästämiseksi matala ja leveä nimiö. Luetteloiden, taulukoiden ja selostusten tunnistetietoina esitetään: Tilaajan ja suunnittelukonsultin organisaatioiden nimet Hankkeen nimi Asiakirjan sisältö sekä juokseva sivunumero ja sivujen kokonaismäärä Päivämäärä Asiakirjan tunnus 2.2 Yleiskartta ja -pituusleikkaus Yleiskartta esittää rakennushankkeen laajuuden ja antaa pelkistetyn yleiskuvan rakennettavasta hankkeesta. Pohjakartaksi valitaan esim. värillinen peruskartta tai kunnan opaskartta. Yleiskartassa esitetään: Rakennettavat väylät (esim. vihreällä värillä), eritasoliittymät, sillat ja tunnelit tunnuksineen Päätien paalulukemat kilometreinä Tärkeimpien teiden ja katujen sekä ratojen nimet Kuntien rajat ja nimet Isojen järvien ja jokien nimet Asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueiden rajat Pohjavesialueet ja suojelualueet Läjitysalueet tunnuksineen Yleispituusleikkauksen tarve harkitaan tapauskohtaisesti. Se voidaan liittää yleiskartan alaosaksi tai laatia erilliseksi piirustukseksi. Yleispituusleikkauksessa esitetään: Maanpinta ja kallionpinta Tasausviiva Risteävät tiet, kadut ja radat Sillat ja tunnelit Katso mallipiirustus R2/2.

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja KEURUUN SEMINAARISTA KATKEAMATON KETJU tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja Lopputuloksena saada tilaaja tilaamaan oikein ja teettämään hyvät suunnitelma-asiakirjat, jotta urakoitsijan ja

Lisätiedot

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa 19.4.2016 Heidi 19.4.2016 2 Mäenpää Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa sekä ratasuunnitelman laatimisen toimintaohje ovat tekeillä Ratasuunnitelma

Lisätiedot

Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet

Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet Mitä muutoksia ja mitä on tekeillä? 25.10.2016 Esityksen sisältö Maantielain muutokset Yleissuunnittelu TIEH 2100043-07 Tiesuunnitelma TIEH 2100060-09 Suunnitelmien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA 1 YLEISTÄ INFRAHANKKEEN MALLINNUKSESTA Väylämalli ohjaa suunnittelua Infrahankkeessa väylämalli toimii pohjana kaikille muille tekniikkalajimalleille

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kehä I, Vallikallio STU1

Kehä I, Vallikallio STU1 Kehä I Vallikallio Kehä I, Vallikallio STU1 Tilaaja Rakennuttaja Pääurakoitsija Espoon kaupunki Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri YIT Rakennus Oy Infrapalvelut IMP (Maa-, vesi- ja pohjarakentaminen) IKR

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten 20.10.2015 Suunnittelu ja hankkeet Infrastruktuuri on kasvun alusta Liikenneviraston väyläomaisuus Tällä hetkellä on rakenteilla kehittämishankkeita yhteensä

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta Johdanto Maantien käyttäjille suunnattu mainos tai ilmoitus tulee maantielain (MTL, 503/2005) 52.1 :n mukaan sijoittaa ja laatia niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, aiheuta haittaa tienpidolle

Lisätiedot

Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali

Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali Liikenneviraston ohjeita 14/2012 Ratatekniset piirustusohjeet Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali Ratateknisten piirustusohjeiden liitemateriaali on kokoelma dokumentteja eri tekniikka-aloilta.

Lisätiedot

Hankehakemuksen käsittely ELYssä

Hankehakemuksen käsittely ELYssä Hankehakemuksen käsittely ELYssä Viisarin hankesuunnittelupäivä Suolahdessa 17.3.2015 Raimo Toivola, rakennusasiantuntija, Keski-Suomen Ely-keskus YLEISTÄ -selvitetään rakentamisen luvan tarve ja ehdot

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot

Koordinointimallin lokitiedosto

Koordinointimallin lokitiedosto 1 PÄIVITYKSET Pvm. Viite / huomautus 2.12.2011 Mallin (esittely2) läpikäynti sisäisesti. 7.12.2011 Mallin (esittely2) läpikäynti suunnittelukokouksessa Vaasassa. 15.12.2011 Malliin saa viedä E2R1 ja E2R4

Lisätiedot

HANKKEEN NIMI LÄHTÖAINEISTOLUETTELO Suunnitelman koordinaatisto ETRS-GK27 (Euref-FIN) / N2000 (esimerkki)

HANKKEEN NIMI LÄHTÖAINEISTOLUETTELO Suunnitelman koordinaatisto ETRS-GK27 (Euref-FIN) / N2000 (esimerkki) Suunnitelman koordinaatisto ETRS-GK27 (Euref-FIN) / (esimerkki) A A1 A11 Maastomalli Maastomalli Perusmittaukset A11-1 Maastomalli Seppo Suunnittelija ELY-keskus Henkilö X Maastomalli.gt USB-muistilla.

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämä yhteisjärjestelysopimus koskee Sipoon kunnan Källbäckin kylässä sijaitsevan T3 Pähkinälehdon asemakaava-alueen korttelin 540 AK-1 tontteja

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 -seminaari. Miten kaivantojen turvallisuus on varmistettava?

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 -seminaari. Miten kaivantojen turvallisuus on varmistettava? Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 -seminaari Miten kaivantojen turvallisuus on varmistettava? Lähtökohta? Rakennuskaivanto on välivaihe, jonka kustannukset halutaan minimoida Välivaiheen hinta 2 kuolemantapausta

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Kaavin kunta Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 30.06.2009 2/5 KAAVIN KUNTA KATUSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Lähtötiedot... 3 3. Suunnitellut perusratkaisut... 3 4. Mitoitus... 4 5.

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Länsiväylän aluevaraussuunnitelman viimeistely välillä Kehä I ja Lemissaarentie

Länsiväylän aluevaraussuunnitelman viimeistely välillä Kehä I ja Lemissaarentie HELSINGIN KAUPUNKI TYÖOHJELMA 1 (8) Länsiväylän aluevaraussuunnitelman viimeistely välillä Kehä I ja Lemissaarentie 1. Lähtökohdat Länsimetron myötä on avautunut mahdollisuus kehittää Lauttasaaren länsipuolella

Lisätiedot

TALOUSVESIEN KÄSITTELY

TALOUSVESIEN KÄSITTELY Antti Lammi 18.3.2010 TALOUSVESIEN KÄSITTELY ASETUS ASTUI VOIMAAN 1.1.2004 VUODEN 2005 LOPPUUN MENNESSÄ JOKAISEN PITI TEHDÄ KIINTEISTÖLLE SELVITYS NYKYISESTÄ JÄRJESTELMÄSTÄ JA LAATIA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Hankinnan sisältö 1(6) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA ORIMATTILAN KAUPUNKI

Lisätiedot

2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus

2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus 2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus Yleiskuvaus Tällä toiminnolla määritetään väylän päällysrakenteet. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös rehabilitaatiossa rehabilitaatio. Käyttäjä voi myös helposti määrittää

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5.

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5. KUUNSILTA ESPOO SUUNNITELMASELOSTUS 7031-400 29.04.2016 Jatkuva kaukalopalkkisilta Jännemitat (m) Hyödyllinen leveys (m) Kokonaispituus (m) 13,10+13,50+12,80+13,20 +12,00+15,80+21,50+5,50m=107,40m 3,50

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Valtatie 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa

Valtatie 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa Valtatie 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa 1.5T_liite Tiesuunnitelman kustannusten ja kustannusjakoesityksen erittely 14.3.2014 Maku-indeksi

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut YHDYSKUNTATEKNISTEN SUUNNITELMIEN SISÄLLÖN KATU- ja KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA OSA C Luonnos 04.12.2012 04.12.2012 2(35) Tämä ohje on tarkoitettu Liikenne- ja viheralueiden investoinnit palveluyksikölle

Lisätiedot

20.2.2009 13984/2006/30/16. Vastaanottaja Tiepiirit. Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006. 31.3.2009 - toistaiseksi

20.2.2009 13984/2006/30/16. Vastaanottaja Tiepiirit. Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006. 31.3.2009 - toistaiseksi 20.2.2009 13984/2006/30/16 Vastaanottaja Tiepiirit Säädösperusta Korvaa/muuttaa Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006 Kohdistuvuus Tiehallinto Voimassa 31.3.2009 - toistaiseksi Asiasanat Tyyppipiirustukset,

Lisätiedot

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus l1 3. U2. 201Z Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) Tiesuunnitelma Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille Yksityistieavustusten painotukset 2013 ja 2014 Yksityistieseminaari Hämeenlinna 13.3.2012 Sisältö Johdanto Mistä avustuksia haetaan? Mitä avustetaan? Parantamisavustuksesta;

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari 1 (5) Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari (ent. Dragsfjärd) Yleissuunnitelma Tiesuunnitelma perustuu Tiehallinnon keskushallinnon päätöksellä 7/2004/20/2

Lisätiedot

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1 Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 8.9.2014 Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT:

Lisätiedot

Joutsa. Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014

Joutsa. Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014 Joutsa Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014 Aluevaraussuunnitelma 2014 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA Aluevaraussuunnitelma

Lisätiedot

DN:o 1 (5) 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä kaupunki) Liikennevirasto PL Helsinki. 2. Sopimuksen tausta

DN:o 1 (5) 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä kaupunki) Liikennevirasto PL Helsinki. 2. Sopimuksen tausta DN:o 1 (5) Mt. 101:n (Kehä I) - Kivikontien eritasoliittymän, mt. 101:n (Kehä I) - Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän sekä mt. 101:n (Kehä I) välillä Espoon raja Vihdintie edistämistä koskeva aiesopimus

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

SILATEKNIIKAN PÄIVÄT 2016 Georakentamisen näkökulmia

SILATEKNIIKAN PÄIVÄT 2016 Georakentamisen näkökulmia SILATEKNIIKAN PÄIVÄT 2016 Georakentamisen näkökulmia Sisältö Geosuunittelun ohjeet Eurokoodi 7 ja NCCI7:n päivitys Ankkurit Siltojen kantavuuslaskenta ja korjauksiin liittyvä suunnittelu Kitkapaalut Rata-

Lisätiedot

Liite ELY-keskuksen lausunto (PIRELY/905/07.01/2010)

Liite ELY-keskuksen lausunto (PIRELY/905/07.01/2010) Liite 8 Muistutukset, lausunnot ja vastineet. Kaava nro 8246, Teiskontien ja Kuntokadun liikennejärjestelyt sekä TAYS:n pääsisäänkäynnin pysäköintijärjestelyt. Kaavaehdotus nro 8246 oli virallisesti nähtävillä

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Piir. Nro HKV Nro Kohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat Päiväys Muutos

Piir. Nro HKV Nro Kohde Piirustuksen sisältö Mittakaavat Päiväys Muutos Katusuunnitelmat 29295 Messipojankuja Katusuunnitelma 1:500 31.1.2008 29296 1 Länsisatamankatu Katusuunnitelma välillä Itämerenkatu-Crusellin silta 1:500 31.1.2008 2 Länsisatamankatu Katusuunnitelma välillä

Lisätiedot

Virtuaalimallin näkymät: Liikennevirasto. A-insinöörit Suunnittelu Oy

Virtuaalimallin näkymät: Liikennevirasto. A-insinöörit Suunnittelu Oy Virtuaalimallin näkymät: Liikennevirasto A-insinöörit Suunnittelu Oy www.a-insinoorit.fi Esityksen sisältö 1) Taustaa ja yleistä E18 hankkeesta Tunnuslukuja Elinkaarimallin erityispiirteitä Yleistä E18

Lisätiedot

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä suunnitteluprosessin hallinta Heidi Mäenpää 24.9.2015 Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Lyhyesti valtionavustuksesta

Lyhyesti valtionavustuksesta Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeissa ja erityiskohteissa Valtionavustukseen oikeutettuja teitä noin 53 000 km (v. 2010) Yksityistien tienpito on tieosakkaiden

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA

VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA LIVI/1786/04.02.01/2016 VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA 2(8) Liikenneviraston ja Kaupungin ja

Lisätiedot