Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne II"

Transkriptio

1 Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne II Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Lapin yliopisto Strateginen tulosjohtaminen Talousjohtaminen , HTT, Tarja Saarelainen

2 Tarkastuslautakunnan tehtävät kuntalain mukaan KL 71 Tarkastuksen järjestäminen Kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittaminen Tarkastusasioiden valmistelu Tavoitteiden toteutumisen arviointi Talouden tasapainotuksen toteutumisen arviointi KuntaL 71.3 Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä

3 Tarkastuslautakunnan rooli kuntakonsernissa KL 13 Valtuuston tehtävät ja KL 65 talousarvio ja -suunnitelma Valtuusto vastaa kunnan/kuntayhtymän ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista Valtuusto päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä sen hyväksymisen yhteydessä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi

4 Tarkastuslautakunnan rooli kuntakonsernissa KL 69 Toimintakertomuksessa on kunnanhallituksen selvitys valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa ja toimintakertomuksessa on annettava tietoja kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista KL 70 tytäryhteisöjen tiedonantovelvollisuus KL 71 tarkastuslautakunta arvioi kunnan tavoitteiden toteutumisen kunnassa ja kuntakonsernissa sekä yhteen sovittaa kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen KL 25 a 2 mom. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konserninvalvonnan järjestämisestä

5 Kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi tuloksellisuus arviointikertomus Mennyt Toimintaympäristön kehitys Arviointi Toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuden arviointi asiakastarpeisiin vastaaminen palvelusopimusten toteutuminen arviointiraportit ja havainnot Strateginen päätöksenteko Ennakointi Ennakointitiedon hyväksikäyttö arvioinnissa tiedon analysointia Tuleva Vaikutus- ja vaikuttavuusanalyysi eri vaihtoehdot arviointiraporttien kehittämisehdotukset Politiikan toteuttaminen

6 Tarkastuslautakunnan arviointitehtävän ja toimielinten itsearvioinnin suhde Tarkastuslautakunta Kokonais- ja tuloksellisuusarviointi Vertaisarviointi ja asiakaspalaute Itsearviointi Tulosyksiköt Strategiat Palvelutavoitteet Toimintatavat ja -periaatteet

7 Sitoutuminen toiminnan kehittämiseen Yhteiskunnallinen tehtävä Vaikuttavan toiminnan ja vaikuttavuuden tietämisen tasot organisaatiossa Tavoiteasettelu 3 4 Vaikuttavuutta koskevan tiedon käyttö Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Palvelutoiminta Ammatillinen käytäntö 2 1 Palvelujen vaikuttavuus Tapauskohtainen vaikuttavuus Lähde: Paasio 2003, 67

8 Seminaaripäivän sisältö Klo Strateginen tulosjohtaminen Strategisen ja operatiivisen johtamisen tasapaino Tuloksellisuuden monitulkintaisuus Tulosyksiköiden tuloksellisuus Klo Keskustelu Klo Talousjohtaminen Sisäisen kustannuslaskennan systematiikka Kuntatalouden tasapaino Verkostojen tuloksellisuus (vrt. verkostostrategia ja verkostojen strategia)

9 Keskustelu Poliittis-hallinnollisten järjestelmien julkilausuttu tavoite on julkisten palvelujen tuloksellisuuden parantaminen niin, että olemassa olevia resursseja hyödynnetään aiempaa tehokkaammin. Miten tämä tapahtuu käytännössä? (Vakkuri 2009) Mistä tiedetään, mikä on tehokkain tapa toimia? Miten osataan toimia tehokkuusperiaatteiden mukaisesti? Kehittämistehtävä: Miten tieto muuttuu tekemiseksi? Mikä rooli tässä on kehittämiskeskusteluilla? Pohdinta erilaisista päätöksenteon tulkintaviitekehyksistä (monitulkintaisuus) Kehittämiskeskustelut ja niiden perusteella tehtävä tiimin osaamiskartta

10 Kengäntaivuttaja Suomen Kuvalehti Puukenkäkö painava, kolho ja kovaääninen? Marimekon vaatesuunnittelijana tunnettu Marita Huurinainen keksi taivuttaa vanerista joustavan kannan. Viisi vuotta hän kehitteli ideaansa, ja viime viikolla hänet palkittiin puukenkämallistostaan Ornamosäätiön euron muotoilupalkinnolla.

11 NPM:n taustaa Julkisen sektorin tuottama palvelu on kuin puukenkä, joka pitää saada muuttumaan vanerikengäksi. Mikä puukengässä on huonoa? Miten puukenkä muuttuu vanerikengäksi? Pitävätkö käyttäjät (asiakkaat/kuluttajat) vanerikengästä? Tykkäävätkö työntekijät valmistaa vanerikenkiä? Kenkä on tavara. Entä koko asukokonaisuus ja sen valintaan liittyvä palvelu? (vrt. Vårdval, raha seuraa asiakasta ) Mistä kuluttaja löytää vanerikenkiä ja voi varmistua niiden käyttömukavuudesta? (vrt. Kotitori Tampereen tilaajatuottajamallissa)

12 Onko ongelma tarjonnassa vai kysynnässä? Muutos: Tarjontalähtöisyydestä kysyntälähtöisyyteen Kysyntä Tarve Tarjonta Optimi: Tarve ohjaa kysyntää

13 Tarve kysyntä tarjonta perinteinen ajattelu Tarve ilman kysyntää ja tarjontaa Kysyntä ilman tarvetta ja julkista tarjontaa Tarjonta ilman tarvetta ja kysyntää Kysyntä ja tarve ilman riittävää tarjontaa Tarve ja tarjonta ilman kysyntää Kysyntä ja tarjonta ilman tarvetta Tarve = kysyntä = tarjonta

14 NPM on normatiivinen teoria siitä miten hallinto voi käyttää uutta välinettä saadakseen asiat tehtyä, nimittäin sopimuksellisuutta (Lane 2000, 224). on yksityisen sektorin johtamiskäytäntöjen juurruttamista julkiselle sektorille pyrkimyksenä käyttää julkisia resursseja niin tehokkaasti kuin mahdollista. on ollut Suomessa pääasiassa tulosohjausta (vallan ja vastuun hajauttaminen, erottamalla yhteiskuntapolitiikasta vastaavat yksiköt niiden toimeenpanosta vastaavista yksiköistä, tiltu)

15 Ensimmäisen ja toisen polven NPM Tuottavuus ja vaikuttavuus ovat olleet keskeisiä uuden julkisjohtamisen (New Public Management, NPM) opin mukaisia käsitteitä kuntien palvelujärjestelmiä uudistettaessa. Ensimmäisen polven NPM:n aikakaudella julkisessa hallinnossa on toteutettu organisaatioiden rakenteellista hajauttamista, omaksuttu kilpailullisia menetelmiä ja sopimuskäytäntöjä, joilla on vahvistettu palveluja tuottavien organisaatioyksiköiden itsenäisyyttä ja päätösvaltaa palvelutuotannossa. Ensimmäisen sukupolven NPM korostaa organisaatioiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamista kilpailun ja näennäismarkkinoiden luomisen avulla (Valkama 2004). Vaikutetaan suoraan palvelutuottajien kautta palveluun.

16 Ensimmäisen ja toisen polven NPM NPM:n sisällöllinen painopiste on kuitenkin muuttunut siirryttäessä luvulta 2000-luvulle ja toisen polven NPM-keskusteluun (Christensen & Laegreid 2007). Toisen polven NPM korostaa terveen kilpailun rinnalla tuottajien yhteistyötä ja kumppanuutta kuntalaisten hyvinvoinnin turvaavilla palvelumarkkinoilla (Häikiö 2007; Kallio & Martikainen & Meklin & Rajala & Tammi 2006; Finska & Möttönen 2005). Erityisesti toisen polven NPM-keskustelussa korostuu pyrkimys palauttaa poliittinen ohjaus poliittisille päätöksentekijöille. Haaste näyttääkin olevan siinä, miten löytää kestävä tasapaino palvelutuotantoyksiköiden itsenäisyyden (tuottajan) ja poliittisen ohjauksen tai kontrollin (tilaajan) välillä, kun halutaan edistää taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

17 Tuloksellisuus: Keskustelu Ryhmä 1) ja Ryhmä 2) Mitä on? (value for money, asiakaslähtöisyys) Ryhmä 3) ja Ryhmä 4) Mikä määrittää? (kolme E tä) Ryhmä 5) ja Ryhmä 6) Miten toteutuu?

18 Mitä on? esimerkkinä sosiaalipäivystys; osa sostt päivystää ja osassa kunnissa vain puhelinpalvelua (voi estää asiakkaan elämän kriisiytymisen; vaikuttavuus?), palvelun tarve esim. Enontekiöllä versus matkat oikea aikaisuus, asiantuntemus, asiakkaan ei tarvitse tietää mitä palvelua tarvitsee, vaan se on palvelun tuottajan tehtävä asiakkaan täytyy saada palvelua vaikka monestakin paikasta saatavuus; hoitotakuu ei asiakkaan pompottelua, vaan apua ja neuvoa asiakas on oman asiansa asiantuntija, yksilöllisyys ei tavaratalo

19 2/2 haasteena uusien palveluiden kehittäminen asiakkaan oma vastuu; vertaus esim. lääkärin ohjeisiin jne. ei aina välttämättä tuloksellista ennaltaehkäisevät palvelut, joita asiakkaat eivät kysy tuottavuus olisi parempi, jos hoidettaisiin heikoimmassa asemassa yhteiskunnassa media, kaupallisuus, globalisaatio; ovatko jo osa sosiaalityötä? priorisointi; lapset, vanhukset vai kuka? voidaanko olla asiakaslähtöisiä kun ei ole resursseja? viimesijainen turvaverkko vai mikä? yksilöllisyys häviää ja voiko yhteiskunta hoitaa kaiken?

20 Mikä määrittää? talouden kannalta helppo määrittää, mutta tuottavuus ja vaikuttavuus vaikeampaa asiakaskyselyt; asiakkaiden tarpeet lainsäädäntö; missä ajassa palvelut täytyy tuottaa? palvelusuunnitelmat; tavoitteet; tiedon siirto ja ei sähköistä tiedon siirtoa sosiaali- ja terveydenhuollon kesken (esim. kotipalvelukansio) pienet lappilaiset kunnat; mittarit kuntakohtaisia, jolloin vertailu on hyvin vaikeaa vaikuttavuus ja sen ennustettavuus; esim. päihdehuollon maksusitoumuksen kirjoittaminen

21 esim. ttt rästivuokrat 2/2 Vakkuri: Paras mahdollinen julkishallinto

22 Miten toteutuu? mittareita on hyvä olla; tärkeää millaisia mittareita, miten ja milloin mitataan, miten tulkitaan tuloskortti tuotteistaminen, läpinäkyvyys, taloudelliset mittarit hallitsee vaikuttavuus; asiakkuudet vähenee? Vahvuus: ammattitaitoinen henkilökunta Mahdollisuus: mittareiden käyttö ja hyödyntäminen, Heikkous: ei pystytä osoittamaan vaikuttavuutta Uhka: tuottamattomuus, henkilökunnan vähentäminen,

23

24 Tieto, osaaminen ja arvot yhdistetään lisäarvoa synnyttäväksi toiminnaksi asiakasvaikuttavuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus palvelun käyttäjät, veronmaksajat, kansalaiset Palvelusopimus Yhteistyön tavoitteet Tuottaja Yhteistyön toimintaperiaatteet Tilaaja Toimintaprosessit sääntely, ohjaus: valtio, professiot tietämysvaranto: julkisten palvelujen yhteinen arviointi Tarja Saarelainen 2008

25 Asiakkaat vaikuttavuustavoitteet Sisäiset toimintaprosessit Visio ja strategia Taloudellinen tulos Oppiminen ja kehittyminen henkilöstö

26 Kuntaliiton uusi tuloksellisuussuositus ( ) Suositus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien poliittiselle johdolle, virkamiesjohdolle ja henkilöstölle strategiatyön tueksi tuloksellisuuden ja tuottavuuden kehittämistä varten. Kunnan kyky onnistua palvelujen järjestämisessä taloudellisesti vaikuttavuuden, palvelujen laadun, toimintaprosessien sujuvuuden sekä henkilöstön aikaansaannoskyvyn suhteen (kompleksisuus, monimutkaistuminen, optimaaliset palvelut, palveluhankintastrategia, kumppaneiden ja verkostojen merkitys korostuu)

27 Vaikuttavuuden nostaminen keskiöön julkisessa toiminnassa Toiminnan vaikuttavuus (aikaansaatu ja tavoiteltu hyvinvointi, kustannusvaikuttavuus) Toimintaprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Asiakaskohtaamisten ja sidosryhmäyhteistyön toimivuus Henkilöstön aikaansaannoskyky (sitoutuminen, koulutus ja oppiminen, innovatiivisuus ja jaksaminen)

28 Strategia tasapainotetun mittariston osana Visio Strategia Henkilöstö Asiakas Prosessit Talous Vaikuttavuus Näkökulmat Mittarit Tavoitetasot Kriittiset menestystekijät Lähde: Silvennoinen-Nuora 2005

29 Tuloksellisuuden peruskäsitteet Value for money periaate Taloudellisuus (economy), tuottavuus (efficiency) ja vaikuttavuus (effectiveness) ovat tasapainossa Kertoo siitä, että asiat tehdään oikein ja tehdään oikeita asioita Tuottavuus ja taloudellisuus ovat suhdekäsitteitä (tuottavuus on tuotosten tai suoritteiden ja panosten suhde) Taloudellisuudessa panokset esitetään raha-arvossa (kustannusten ja suoritteiden suhde)

30 Palvelukyky Kustannukset Panokset Tuotannontekijät Tuotos Vaikutus Tavoitteet ja tarpeet Tuottavuus Vaikuttavuus Taloudellisuus Tuloksellisuus Kuntatuottavuuden ABC 2008

31 Tuottavuuden suhde tehokkuuteen TARPEET YHTEISKUNTA REGULAATIO PANOKSET Voimavarat Kustannukset TUOTANTO- PROSESSI TUOTOKSET Suoritteet Palvelut Episodit VAIKUTTAVUUS esim. QALY, 15D, PYLL TALOUDELLISUUS TUOTTAVUUS = TUOTOKSET / PANOKSET TULOKSELLISUUS TEHOKKUUS = VAIKUTTAVUUS / PANOKSET

32 Tuottavuuden parantaminen on välttämätöntä Tuottavuuden kohottamisen merkitys kuntatalouden kokonaistilanteessa on noin 20 % koko rahoitusvajeesta Tuottavuuden parantaminen tapahtuu määrätietoisen johtamisen avulla Kapea mittari johtamisessa ohjaa väärään suuntaan Suoritteiden määrään perustuva tuotoksen arviointi ohjaa väärin (vrt. tuotteistaminen ja tavoitteellinen johtaminen) Tuotoksen arvoon ei julkisessa palvelutuotannossa sisälly kaikki yhteiskuntapoliittisen haluttavuuden elementit Julkisella tuotoksen arvo = kustannukset + laatu ja vaikuttavuus = yhteiskunnallinen haluttavuus Kiinnitettävä huomiota päätösten perustelujen vaikutuksiin rahan kautta (IVA)

33 Tuottavuuden kohottamisen viisi tapaa Lisätään tuotosta nykyisillä panoksilla Säästetään eli tuotetaan pienemmillä panoksilla Kasvatetaan tuotosta enemmän kuin panoksia Pienennetään panoksia ja kasvatetaan tuotoksia (palveluverkon rakenteelliset muutokset) Pienennetään panoksia enemmän kuin tuotoksia

34 Mahdolliset tuottavuushyödyt Aika ja hyödyn suuruus Lyhyt: -Hankintojen tehostaminen -Tukipalveluiden kehittäminen -Palveluverkon uudelleenjärjestely -Organisaation uudistaminen -Sähköinen asiointi ja ict:n soveltaminen Pitkä: -Palvelujen järjestämistapa, tiltu, markkinamekanismi -Palveluprosessien kehittäminen -Yhdyskuntarakenteen ennakoiva suunnittelu

35 Sisäisen kustannuslaskennan systematiikka TULO- JA MENOMUUTOSTEN VAIKUTUKSET SISÄISESSÄ LASKENTATOIMESSA

36 Sopimuksellisuuden tarkoitus julkisten palvelujen järjestämisessä Lisätä toiminnan ja talouden läpinäkyvyyttä ja ohjaavuutta Palvelujen tuotteistaminen Tavoite tuotannon tulosseurannassa Tulot Menot Positiivinen toimintakate Ja tulos Perinteinen Negatiivinen toimintakate (vrt. julkisen valinnan koulukunta)

37 Vaikutukset lautakuntien ja tuotanto-osastojen välisissä liiketapahtumissa Lautakunta Oma tuotanto Omat Lk:n Yht ostop. ostop. Vaikutus kpki Määräraha 100 Sisäinen tulo Ulkoinen tulo Tulot yht Kustannukset Toimintakate Toimintakate Jos Muutos määräraha Sisäinen tulo Ulkoinen tulo Tulot yht Kustannukset Toimintakate Toimintakate

38 Vaikutukset tuotanto-osastojen välisissä liiketapahtumissa Tekninen tuotanto Oma palvelutuotanto Vaikutus kpki Tekninen tuotanto-osasto toimittaa siivous-palveluja Sisäinen tulo Kustannukset Jos muutos Sisäinen tulo Kustannukset sis Kustannukset sis Kustannukset Jos muutos Sisäinen tulo -2 8 Kustannukset sis. -8 Kustannukset Jos muutos Kustannukset

39 Vaikutukset lautakuntien ja tuotanto-osastojen liiketapahtumissa välisissä Lautakunta Oma tuotanto Omat ostop. Lk:n ostop. Yht Vaikutus kpki Jos Muutos määräraha Sisäinen tulo Ulkoinen tulo Tulot yht Kustannukset Muutos Kustannukset Toimintakate Toimintakate

40 Alijäämän kattamisvelvollisuus Kuntalaki 65 ja laki kuntalain muuttamisesta 578/2006 Kunnan on päätettävä toimista, joiden avulla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja suunnittelukaudella kertyväksi arvioitu alijäämä katetaan Tuloslaskelman on annettava oikea ja riittävä kuva kuntatalouden tasapainosta Tuloslaskelma kertoo tasapainosta, kun vuosikate vastaa poistoja

41 Tuloslaskelmakaava Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä

42 Tulojen, menojen ja reaaliprosessin yhteys markkinarahoitteisella sektorilla Tuotannontekijät (määrä x hinta) Reaalitalous Lisäarvo Suoritteet (määrä x hinta) Menot (Kulut) Tulot (tuotot) Tulos (voitto/tappio)

43 Tulojen, menojen ja reaaliprosessin yhteys verorahoitteisella sektorilla Tuotannontekijät (määrä x hinta) Reaalitalous Suoritteet Menot tuot.tekijöistä (Kulut) Menot tulonsiirroista (Kulut) Rahatalous Tulos Yli-/alijäämä Tulot (tuotot)

44 Miten arviointijärjestelmä ja ohjaus toimii kannustavasti? Yhdistetään tieto, osaaminen ja arvot lisäarvoa synnyttäväksi toiminnaksi Yhdistetään tieto asiakasvaikuttavuudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta Asiakaslähtöisyys suorituskyvyn ja palveluinnovaatioiden tae Vahvistetaan kunnallisen päätöksenteon tietopohjaa arviointitiedon kiteyttämisellä Luodaan tasapainoa tuottajan itsenäisyyden ja poliittisen ohjauksen välille Selkiytetään raportointijärjestelmää Estetään haitallinen kilpailu resursseista ja taataan työrauha

45 Millaista arviointiohjausta tarvitaan? Pitää pystyä arvioimaan strategian ja tulevaisuuden luotauksen todellista ohjaavaa vaikutusta palvelutuotantoon. Tarvitaan arviointijärjestelmää, jonka avulla voidaan havaita muutoksia ja ohjata muutosta haluttuun suuntaan. Tarvitaan yhteisen ymmärryksen syntymistä palvelun vaikuttavuudesta. Tarvitaan vaikuttavuustiedon jäljittämiseen ja avaamiseen vuorovaikutusfoorumeita, uusia toimintakäytäntöjä. Tarvitaan arviointijärjestelmää, joka selkiyttää monimutkaisia ja kompleksisia palveluprosesseja.

46 Uusi kumppanuus Hierarkkinen toiminta Markkinaehtoinen toiminta Verkostoina toimiminen Ohjaustapa Omalla määräämisvalla ohjattua toimintaa Markkinaehtoisesti ohjautuvaa toimintaa Yhteisöllistä toimintaa Toimintatavalle tyypillistä Auktoriteetti Kontrolloidut suhteet Selkeä käskyvalta ja rakenne Hinta on keskeinen Kilpailutettavat tuotteet ja palvelut toimitusehtoineen Kilpailevia toimittajia - kilpailuttaminen Yhteistyö Vuorovaikutteiset suhteet ja oppiminen Luottamus Laillinen perusta Direktio-oikeus Sopimusoikeus Kumppanuus-sopimukset

47 Erota NPM uutena hallinnan tekniikkana muusta julkiseen sektoriin liittyvästä hallintakeskustelusta Governance network = hallintaverkostot ovat suhteellisen pysyviä, toisistaan riippuvien toimijoiden välistä horisontaalista vuoropuhelua tukevia suhteita. Operationaalisesti itsenäiset toimijat, jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa neuvotteluissa, tuottavat lisäarvoa julkisten tavoitteiden saavuttamisessa. Torfing 2007, 5). Network governance = verkostojen hallinta = (network management)

48 Verkostoituminen on prosessi, jossa yhteistyöorganisaation tieto, osaaminen ja arvot yhdistetään lisäarvoa synnyttäväksi toiminnaksi Lähde: Hakanen & Heinonen & Sipilä 2007

49 Verkosto on useamman organisaation riippuvuussuhteeseen perustuva rakenne, jossa mikään organisaatio tai sen yksikkö ei ole alisteinen muille verkoston organisaatioille. Lähde: O Toole 1997

50 Näkökulmavalinta johtamiseen johtaminen verkostoissa (management within networks) verkostojen hallinta (governance of networks) Lähde: Goodwin & 6 & Peck & Freeman & Posaner 2004

51 Verkostojohtaminen on nykyisiin vuorovaikutussuhteisiin vaikuttamista, yhteisten tavoitteiden ja etujen löytämistä, ongelmanratkaisua.

52 Synergiaa ja inertiaa kontrolli sitoutuminen jaettu valta luottamus väsyminen dynaamisuus johtajuus tavoitteet Lähde: Huxham & Vangen 2005

53 Pitääkö verkostoja johtaa eri tavalla kuin organisaatioita? kyllä korostaa verkostojen erityisyyttä ei etsii sopivia tutkimuskysymyksiä Lähde: O Toole & Meier 2006

54 Perinteisen verkostotutkimuksen puutteet Huomiota on kiinnitetty melko vähän: olosuhteisiin, joissa verkot syntyvät (pre-network stage) verkostojen muotoutumiseen prosessina verkostoitumiseen käytäntönä verkostojen muuttumiseen verkostojen epäonnistumiseen verkostojen lopettamiseen Lähde: Hay & Richards 2000

55 Ikäviin ongelmiin liittyy seurauksia, joita on vaikea ennakoida: Epävarmuus tiedon puutteessa (cognitive uncertainty) Strateginen epävarmuus (strategic uncertainty) Institutionaalinen epävarmuus (institutional uncertainty)

56 Sosiaaliset syyt Selittäviä tekijöitä esteille ja onnistumisille: vuorovaikutuksen puute niiden toimijoiden välillä, jotka omaavat huomattavia/tärkeitä resursseja ja joiden mukana olo olisi välttämätöntä, tehotonta koordinointia onnistumisia edesauttaa toimijoiden strategioiden muuttuminen Kognitiiviset syyt kuurojen dialogi (kukin puhuu omastaan kuuntelematta muita samalla areenalla) läpimurtoja voidaan saavuttaa määrittelemällä ongelma uudestaan ja perustaen se uuteen tietoon Institutionaaliset syyt sellaisia instituutioita, jotka tukisivat yhteisen kielen, arvojen ja normien käsittelyä, ei ole puuttuvia instituutioita voidaan korvata verkostojohtamisella

57 Verkoston elinkaaren eri vaiheet Verkoston hajoaminen Tunnistusvaihe Toimintaympäristön analyysi Nykytila-analyysi Verkostoportfolio Kumppanien arviointi ja osaamiskartoitukset Verkoston strategiaprosessi Toiminnan uudelleenarviointi Kehitys/muutosvaihe Operatiivinen toimintavaihe Käynnistysvaihe organisoituminen Verkostostrategiat /tavoitteet ja mittarit Tasapainotettu mittaristo ja seurannan pelisäännöt verkostossa verkostopäivät Verkoston kehittämisen työkalupakki

58 Verkostoportfolio Jäsentää organisaation yhteistyöverkostojen kenttää Kuvataan verkostot, joissa organisaatio toimii Muodostetaan kuva siitä, miten organisaatio hyötyy eri verkostoissa toimimisesta, ja mitkä verkostot ovat merkityksellisimpiä Arvioidaan verkostojen kokoonpanoa Määritetään tulevaisuuden kehityssuunnat, joihin organisaatio pyrkii verkostosuhteissaan

59 Verkostostrategia Kootaan organisaatioiden näkemykset yhteen ja määritetään 3-5 vuoden tähtäimen kehityssuunnitelma Muodostetaan verkoston visio sekä valitaan keskeiset kehitysteemat ja toiminnan mittarit

60 Verkostostrategia Verkostostrategiassa organisaatio selvittää ja määrittelee, mitä tai minkälaisia verkostosuhteita se tarvitsee saavuttaakseen visionsa ja pitkän aikavälin päämääränsä. Osa verkostostrategiaa ovat ne keinovalikoimat, menetelmät ja mallit, miten organisaatio verkostosuhteitaan rakentaa ja kehittää.

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Yritysverkoston strateginen kehittäminen ja kehittämisen välineet. Verka- menetelmäpaketti Katri Valkokari VTT

Yritysverkoston strateginen kehittäminen ja kehittämisen välineet. Verka- menetelmäpaketti Katri Valkokari VTT Yritysverkoston strateginen kehittäminen ja kehittämisen välineet Verka- menetelmäpaketti Katri Valkokari VTT Sisältö Verkostojen elinkaarimalli Verka- mentelmäkehitysprojektin aineisto strategisen kehittämisen

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Osahanke 2 Kunta- ja paikallistalous. Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos

Osahanke 2 Kunta- ja paikallistalous. Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos ARTTU PARAS-arviointitutkimusohjelma 2008-2012 Osahanke 2 Kunta- ja paikallistalous Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos prof. Pentti Meklin, prof. Jarmo Vakkuri, prof. Lasse Oulasvirta ja dos. Olavi

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Keva 1.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki Uusi julkinen hallinta hallinnonuudistusten

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Näkökulmia kunnan talouden tasapainon tulkintaan 18.6.203 Kuntaliitto

Näkökulmia kunnan talouden tasapainon tulkintaan 18.6.203 Kuntaliitto Näkökulmia kunnan talouden tasapainon tulkintaan 18.6.203 Kuntaliitto Lotta-Maria Sinervo HTT, yliopistonlehtori Julkinen talousjohtaminen Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto +358503186035 lotta-maria.sinervo@uta.fi

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Kesäkuussa TA-kehys TP2014 taso 54,8 me Syyskuun lopussa esitykset ylittivät raamin 2 me. Menokasvu 3,7% Oltiin tasolla 56,8 me, alijäämää tulisi 4 me

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet

Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet 04.02.2014 HUSn kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistäjien yhteistapaaminen Heli Hätönen, TtT, Eritysasiantuntija

Lisätiedot

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta Konsernijohdon vastuulla

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Laadun varmistus päätöksenteon pohjana 10.3.2015 Kuntatalo, B 3.8 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Laatuasiantuntija, terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Uuden kuntalain tuomat muutokset kuntien tilintarkastukseen ja arviointiin Kommenttipuheenvuoro

Uuden kuntalain tuomat muutokset kuntien tilintarkastukseen ja arviointiin Kommenttipuheenvuoro Uuden kuntalain tuomat muutokset kuntien tilintarkastukseen ja arviointiin Kommenttipuheenvuoro Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 21- Tampere-talo kaupunginreviisori, JHTT Kuntalain muutokset tilintarkastukseen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Mitä vaikuttavuus on? Vaikuttavuuden arviointi? Kokemuksia Anu Räisänen 2012 Tuloksellisuuden käsitteistö (VM) Tuloksellisuus tehokkuus taloudellisuus suoritteet tulokset/tuotokset

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt ENNAKOIVA STRATEGIA Ennakoiva strategia Mennyt Nykytila Suunniteltu tulevaisuus Tulevaisuus- näkymät Strategialinjaukset Ennakoiva strategia Suunniteltu tulevaisuus Palvelut Henkilöstö Yleiset ja toimialakohtaiset

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Kuntalain uudet säännökset Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suositus Valtuusto johtaa vastaa kunnan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Nuorten ohjaamo matalan kynnyksen asiointipiste Sosiaalialan 4. ajankohtaisfoorumi ja Sociopolis hankkeen aloitusseminaari Kehittämispäällikkö,

Nuorten ohjaamo matalan kynnyksen asiointipiste Sosiaalialan 4. ajankohtaisfoorumi ja Sociopolis hankkeen aloitusseminaari Kehittämispäällikkö, Nuorten ohjaamo matalan kynnyksen asiointipiste Sosiaalialan 4. ajankohtaisfoorumi ja Sociopolis hankkeen aloitusseminaari Kehittämispäällikkö, dosentti Tarja Saarelainen Rovaniemen kaupunki 040-3548086

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa 1 Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa Elina Välikangas Kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto 29.4.2010 EFQM VIITEKEHYS (Euroopan laatupalkintomalli)

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

Tilaaja-tuottajamalli sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Merja Ala-Nikkola merja.ala-nikkola@hamk.fi

Tilaaja-tuottajamalli sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Merja Ala-Nikkola merja.ala-nikkola@hamk.fi Tilaaja-tuottajamalli sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmässä Merja Ala-Nikkola merja.ala-nikkola@hamk.fi Palvelujärjestelmän ongelmia (Ala-Nikkola & Sipilä 1996) Palvelut ja etuudet ovat joustamattomia

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta alan tuloksellisuuskampanja 2011 2014 Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito ja hoiva) Työvoiman tarjonta

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Logistiikka-alan Ennakointikamari

Logistiikka-alan Ennakointikamari Logistiikka-alan Ennakointikamari 31.1.2014, Taitotalo, Helsinki Oikea tie osaamiseen Timo Karkola rehtori Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Lähes 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos Keskusvaalilautakunta TOIMINTATUOTOT 35 540 18 790 20 600 21 000 21 400 TOIMINTAKULUT -27 922-12 171-19 400-19 400-20 600-21 000-21 400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400 0 0 0 VUOSIKATE 7

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Varsinais-Suomen liiton kuntatalouspäivä 21.5.2013 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Valtiovarainministeriö Talouden ja

Lisätiedot