Osavuosikatsaus. Tammi huhtikuu Kouvolan kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus. Tammi huhtikuu 2015. Kouvolan kaupunki"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Tammi huhtikuu Kouvolan kaupunki

2 Sisällysluettelo 1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous Kouvolan toimintaympäristö Yleistä Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste Rahoituslaskelma Investoinnit Henkilöstö Toiminnan ja talouden toteutuminen Toimialat Konsernipalvelut Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Hyvinvointipalvelut Liikelaitokset Tilaliikelaitos Teknisen tuotannon liikelaitos Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta Keskeiset konserniyhteisöt Koonti Konsernipalvelut, talous ja omistajaohjaus

3 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous Valtiovarainministeriön Taloudellisen katsauksen mukaan Suomen kansantalous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Talous on supistunut jo pidemmän aikaa, eikä nopeaa käännettä merkittävästi parempaan talouskehitykseen ole odotettavissa. Vuonna Suomen bruttokansantuotteen (BKT) ennustetaan kasvavan vain 0,5 %. Viennin ennakoidaan lisääntyvän 1,5 % ja vastaavasti tuonti lisääntyy vain prosentin johtuen heikosta kotimaisesta kysynnästä. Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 0,5 %. Yksityiset investoinnit laskevat prosentin johtuen lähinnä rakennusinvestointien heikosta kehityksestä. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,8 prosenttiin. Työllisten määrä tosin hieman nousee, mutta se johtuu suurimmalta osin ikääntyneen väestön työn tarjonnan lisääntymisestä. Inflaatio jää 0,3 prosenttiin ja siitä iso osa on veronkorotusten hintoja nostavaa vaikutusta. Kotimaiset riskit kytkeytyvät reaalitalouden kehitykseen. Reaalitalouden suotuisa kehitys on välttämätön ehto julkisen talouden tilan paranemiselle. Ennustetun kaltainen talouskehitys ei itsessään tule merkittävästi kohentamaan julkisen talouden tilaa Suomessa. Julkisyhteisöjen alijäämä ylitti viime vuonna 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen ja ylittänee sen myös tänä vuonna. Julkinen velka suhteessa BKT:hen ylittänee kuluvana vuonna 60 prosentin rajan. Syvä alijäämä johtuu ennen muuta pitkään jatkuneesta matalasuhdanteesta. Talouden kasvu on lähivuosina vaimeaa, eikä se yksin riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot heikentävät julkista taloutta. Alijäämän arvioidaan kuitenkin pienenevän viriävän talouskasvun vuoksi. (Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus kevät, 2.4..) Kuntatalouden osalta viimeisellä hallituskaudella on julkaistu huhtikuussa ns. tekninen julkisen talouden suunnitelma sekä kuntatalousohjelma. Vaalien jälkeen laaditaan vaalikauden julkisen talouden suunnitelma, jossa otetaan huomioon hallitusohjelman linjaukset, asetetaan rahoitusasemaa koskevat tavoitteet ja päätetään niiden saavuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Kuntatalouden rahoituskehyksestä päätetään osana julkisen talouden suunnitelmaa ja kuntatalousohjelmaa. Suunnitelma valmistuu aikataulun mukaisesti syyskuussa, jolloin tiedetään sen vaikutuksista kuntien talouteen. Tällä hetkellä hallituksen säästö- ja rakenneuudistusohjelman vaikuttavuus osoittaa, että kuntien velvoitteet tulevat olemaan 1 mrd. euroa. Väestömäärään suhteutettuna Kouvolan osuus tästä on noin 15 milj. euroa. (Valtiovarainministeriö,.) Hallituksen säästö- ja rakennusuudistusohjelman vaikuttavuus Lähde: +ja+rakenneuudistusohjelman+vaikuttavuus pdf/c2ee a-bd79-dc777ed5f102 Kuntatalouden osalta kuntien arvioidaan jatkavan omia säästötoimiaan ja henkilöstömenojen sopeuttamista myös kuluvana vuonna. Toisaalta väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää, jolloin ostopalvelujen arvioidaan lisääntyvän. Kuntien kustannuspaineiden arvioidaan pysyvän maltillisina. Peruspalveluindeksillä mitattuna kunta-alan kustannustaso nousi vuonna ,8 % ja vuonna tason arvioidaan olevan noin prosentin. (Suomen Kuntaliitto, 5/.) 1

4 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Verotulojen kehitys kuntien osalta on ollut ennusteita parempaa. Kunnallisverojen ennakkoverojen osalta tilitykset ovat olleet hieman alkuvuoden ennusteita parempia. Yhteisöverojen osalta ennakkoverot verovuodelta ovat olleet odotettuja, mutta vuoden 2014 ennakontäydennysmaksut kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 54 prosentilla. Tämä johtaa myös tulevien vuosien ennusteiden nostamiseen, kun on tehty tarkemmat analyysit kehityksen syistä ja vaikutuksista. Kiinteistöverojen voimakkaaseen kasvuun on vaikuttanut muun muassa verotusarvojen korotukset. (Suomen Kuntaliitto, 5/.) 2 Kouvolan toimintaympäristö 2.1 Yleistä Väestö Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Kouvolan väestömäärä on huhtikuun lopussa. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana vähennystä väestömäärässä on 223 henkilöä, kun edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 58 henkilöä. Työllisyys Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen huhtikuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömyyden kasvu jäi Kaakkois-Suomen seutukunnissa alle valtakunnallisen keskiarvon. Kouvolassa oli työttömänä työtöntä työnhakijaa, 4,0 % enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Työttömien osuus työvoimasta Kouvolassa oli 14,0 %, kun se koko maassa oli 12,9 %. Nuorten työttömyys kasvoi hieman, kun taas pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on kiihtynyt. Nuoria alle 25- vuotiaita oli Kouvolassa työttömänä 719 henkilöä eli 15 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden työttömänä olleita Kouvolassa oli henkilöä, noin 264 henkilöä enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Uusia avoinna olevia työpaikkoja oli Kouvolassa 32,9 % (816 kpl) enemmän kuin viime vuonna. (Kaakkois-Suomen ELYkeskus, Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/,27.5..) Sijoitukset Kaupungin varainhoitosalkun perusallokaatiota tarkistettiin alkuvuodesta paremmin nykyistä markkinatilannetta vastaavaksi. Uudessa perusallokaatiossa tuotto-odotusta on pyritty kasvattamaan hakemalla lisätuottoa nostamalla osakepaino 35 %:iin ja ottamalla perusallokaatioon mukaan muut sijoitukset (lähinnä kiinteistörahastot) 10 %:n peruspainolla. Huhtikuun lopussa varainhoitosalkusta oli korkoinstrumenteissa 58,5 %, osakkeissa 33,5 % ja kiinteistösijoituksissa 8 %. Kouvolan kaupungin varainhoitosalkun tuotto markkina-arvolla mitattuna vuoden alusta huhtikuun loppuun on ollut 5,05 % p.a. (vuosi sitten vastaavana ajankohtana 3,38 % p.a.). Salkun volatiliteetti alkuvuonna oli alle 4 %. Korkosijoituksista parasta tuottoa on saatu kehittyviltä korkomarkkinoilta ja osakepuolella parhaiten ovat menestyneet eurooppalaiset osakkeet. Aivan huhtikuun lopussa koettiin markkinoilla selvä korjausliike alkuvuoden vahvan kehityksen jälkeen. Kaupungin pitkäaikaisen sijoitussalkun kirjanpidollinen arvo on noussut myyntivoittojen kotiutusten myötä vuoden alusta lähtien reilut 1,7 milj. euroa n. 24,3 miljoonaan euroon. Vastaavasti salkun markkina-arvo tarkastelujakson lopussa on vajaat 26,2 miljoonaa euroa (kasvua vuoden alusta n. 1,2 milj. euroa). 2

5 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Lainasalkku Kaupungin lainakanta on 199,9 milj. euroa. Asukasta kohti tämä tekee noin euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin maaliskuun lopulla 30 milj. euroa ja lainoja on lyhennetty 9 milj. euroa. Lainasalkun keskikorkokanta on tällä hetkellä n. 1,50 % (sis. marginaalin). Kaupungin lainasalkun suojausaste on huhtikuun lopussa noin 53 % ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika noin 3 vuotta. Molemmat arvot ovat kuntien tämän hetken keskimääräistä tasoa. Suojausasteen kehitys on varsin riippuvainen lainakannan kasvutahdista ja uusien lainojen nostoajankohdista. Odotettavissa oleva lainakannan kasvu tulee lähivuosina pudottamaan sekä suojausastetta että korkosidonnaisuusaikaa merkittävästi. Ilman suojaustoimenpiteitä kaupungin lainasalkun korkoriski kasvaa oleellisesti. Ympäristöohjelmaa toteuttavat talousarviotavoitteet Talousarvioon asetetut ympäristöohjelmaa toteuttavat tavoitteet ovat edenneet pääosin hyvin. Esimerkiksi kokonaisenergiankulutus on pienentynyt. Toisaalta tavoitteeksi asetettua uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämistä ei ole tapahtunut rakennusten lämmityksen osalta. Luontopolkutietojen kokoaminen on sen sijaan alkanut hyvin ja laajan meluselvityksen tekeminen on käynnissä. Kevyen liikenteen käyttöä edistetään toteuttamalla uusia kevyen liikenteen väyliä. Joidenkin tavoitteiden toteuttaminen, kuten ympäristöohjelman päivitys, aloitetaan vasta syksyllä. Osa toimialoista on asettanut ympäristöohjelmaa toteuttavat tavoitteensa talousarvion käyttösuunnitelmiin. Tavoitteet on asetettu mm. ympäristökasvatukselle sekä hankintojen ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja työmatkaliikuntakampanjan toteuttamiseksi. Käyttösuunnitelmatavoitteiden toteutuminen raportoidaan myöhemmin tänä vuonna. Kaupungin kärkihankkeet Kullasvaaran logistiikka-alueen kehittämiseksi Euroopan komissiolle on jätetty helmikuussa Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalia (Kouvola RRT) koskeva tukihakemus. Päätöksiä on odotettavissa loppuvuodesta. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kymenlaakson Liiton osarahoituksella toteutettu Vanhojen teollisuusalueiden uusiokäyttö - projektin esiselvitys esiteltiin helmikuussa. Teeman kansallisen tason käsittelyä mm. rahoitusvälineistön ja toimintamallien kehittämiseksi eri kanavia pitkin on edistetty. Pilottikohteena olleen Kymintehtaan alueen kehittämisyhteistyötä UPM Oyj:n kanssa jatketaan. Keskustan kehittämiseksi on kaavoitusohjelmassa vireillä kuusi ydinkeskustan alueen asemakaavamuutosta. Ydinkeskustan valaistuksen sekä kävelykatu Manskin suunnitelmat ovat valmistuneet. Keskustakortteleiden arkkitehtuurikilpailun tulos on selvinnyt ja kilpailu tuotti 70 ehdotusta. Osuuskunta Suomen Asuntomessut myönsi Kouvolalle asuntomessut vuodelle Aluetta koskevan Pioneeripuiston osayleiskaava on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä. Ratamo -projektissa on meneillään suunnitteluvaihe. Suunnitteluvaiheen tilannekatsaus ja luonnoskuvat käsitellään projektin ohjausryhmässä kesällä. Kaupunginvaltuustoon Ratamo -projekti tulee osana talousarviokäsittelyä. 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste Taloustietojen vertailut esitetään uuden organisaation mukaisesti myös vuoden 2014 osalta. Vertailussa edelliseen vuoteen on huomioitava yhtiöittämisen vaikutukset (Kouvolan Vesi Oy ja Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy) sekä toimialojen välisissä vertailuissa kohdistamattomien eläkemenoperusteisten maksujen jakaminen toimialoille ja muut muuttuneet kustannusten jaot. Toimintatuotot Toimintatuottoja on kertynyt tammi-huhtikuun aikana 23,6 milj. euroa, joka edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 8,3 % (+5,5 %) vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Toimintatuottojen suurimmat erät ovat myyntituotot 4,9 milj. euroa ja maksutuotot 9,8 milj. euroa. Toimialoilta kerättyjen tietojen perusteella toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. 3

6 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Toimintakulut Toimintakulujen toteuma on tammi-huhtikuun tilanteessa 183,3 milj. euroa, joka on 1,7 % (3,5 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavaan aikaan. Suurin ryhmä toimintakuluissa on henkilöstökulut. Henkilöstökuluja on kertynyt 86,8 milj. euroa, kun edellisen vuoden vastaava toteuma oli 86,5 milj. euroa eli henkilöstökulujen kasvu on 0,3 % (1,9 %). Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 116,97 henkilötyövuotta eli 2,1 %. Henkilöstöstä ja kustannuksista on kerrottu tarkemmin osavuosikatsauksen 3. Henkilöstö osiossa. Palvelujen ostojen toteuma on huhtikuun lopussa 67,1 milj. euroa, eli 1,6 % (3,1 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Aineisiin ja tarvikkeisiin on käytetty 12,2 milj. euroa eli kasvua edelliseen vuoteen oli 5,6 % (10,3 %). Avustuksia on maksettu 13,6 milj. euroa, kun edellisvuoden vastaava toteuma oli 12,2 milj. euroa. Toimialoilta kerättyjen tietojen perusteella kustannuspaineita aiheuttavat terveydenhuollon ostopalvelut, työmarkkinatuen kuntaosuus ja omaishoidon tuki. Palvelusetelien käyttöönotto siirtää kustannuksia palveluiden ostoista avustusmenoiksi. Koko vuoden henkilöstökulujen toteutumisesta on erilaisia näkemyksiä. Toimintakate Toimintakatteeksi muodostui vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana -159,3 milj. euroa, kun edellisen vuoden vastaava luku oli -154,0 milj. euroa. Toimintakatteen ennustetaan olevan tilinpäätöksessä -495,2 milj. euroa, kun talousarviossa sen on arvioitu olevan -495,1 euroa. 4

7 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Verotulot ja valtionosuudet Huhtikuun loppuun mennessä verotulotilityksiä on saatu yhteensä 112,6 milj. euroa, toukokuun tilitys huomioiden kertymä on yhteensä 146 milj. euroa (143 milj. euroa 5/2014). Kouvolan verotulojen kumulatiivinen kasvu edellisestä vuodesta on 0,1 prosenttia (2,1 % 5/), kun koko maan vastaava luku on 1,3 % (3,3 % 5/). Kouvolan osalta verotulojen positiiviseen kertymään vaikuttaa vuoden kunnallisveroprosentin korotus 20,0 prosentista 20,5 prosenttiin. Vuonna osalta Kouvolalle arvioidaan verotuloja kertyvän talousarvion mukaisesti eli noin 333 milj. euroa. Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä tammi-huhtikuulta on 107,4 milj. euroa eli kasvua on 0,9 % edelliseen vuoteen nähden. Toukokuun tilitys huomioiden kertymä on 135,6 milj. euroa, joka tarkoittaan 1,5 prosentin kasvua edelliseen vuoteen nähden. Koko maan osalta vastaavat luvut ovat huhtikuussa 1,9 % ja toukokuussa 2,2 %. Kunnallisverotulojen heikkoon alkuvuoden kehitykseen veroprosentin korotuksesta huolimatta vaikuttaa se, että edellisen vuoden tammikuussa maksettiin ennakontäydennysmaksuja huomattavasti enemmän kuin kuluvana vuonna. Helmikuussa otettiin käyttöön kuntaryhmän jako-osuus, joka on kasvanut 61,42 prosentista 61,48 prosenttiin. Kouvolan kunnallisverojen jako-osuus on kasvanut kunnallisveroprosentin nostosta johtuen. Jako-osuuteen vaikuttaa kunnallisveroprosentin lisäksi asukasluku, joka on Kouvolan osalta laskeva. Eli vaikka veroprosenttikerroin on 1,025 niin asukaskerroin on jää alle yhden (0,99496). Tulokehitystilaston mukaan vuoden 2014 Kouvolan ennakonpidätysten alaisten tulojen kehitys oli yhteensä ainoastaan 1,2 %, koko maan keskiarvon ollessa 2,1 %. Palkkatulojen, jotka muodostavat Kouvolan ennakonpidätyksen alaisista tuloista noin 63 %, osalta muutos on negatiivinen eli -0,5 % (koko maa 0,8 %). Tarkemmat tiedot saadaan vuoden 2014 verotuksen valmistuttua loppuvuodesta. 5

8 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Huhtikuun loppuun mennessä yhteisöveroja on kertynyt 5,3 milj. euroa. Toukokuussa yhteisöverojen tilityksiä kasvattaa huomattavasti vuoden 2014 täydennysmaksut, joita on maksettu koko maan osalta 57,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kumulatiivinen muutos edelliseen vuoteen nähden on 14,7 %, kun se aiemmin tänä vuonna on ollut negatiivinen. Kouvolalle yhteisöveroja on kertynyt tammi-huhtikuussa 5,3 milj. euroa, toukokuun tilitys huomioiden kertymä on 10,3 milj. euroa eli kumulatiivinen kasvu on 10,8 % edelliseen vuoteen nähden ja noin 1,0 milj. euroa tavoitetta suurempi. Kuntaliitto on muuttanut ennustettaan vuoden yhteisöverokertymien suhteen tämän poikkeuksellisen suuren toukokuun tilityksen johdosta. Kouvolan osalta yhteisöverojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion suuruisena. Kiinteistöverojen kertymä tammi-toukokuussa on noin euroa. Kiinteistöverot tilitetään vuosittain pääosin syys- ja marraskuussa ja niiden yhteissumman arvioidaan olevan noin 26 milj. euroa. Valtionosuuksia arvioitiin vuodelle talousarviossa 163 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätösten mukaan kunnan peruspalveluihin 138,3 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 15,2 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 13,2 milj. euroa. Valtionosuuksien määrää muuttaa loppuvuodesta tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tarkistus lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisiksi. Tämän oikaisun arvioidaan olevan negatiivinen Kouvolan osalta. Vuoden valtionosuuksien toteuman arvioidaan olevan noin 165,5 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä on 1,6 milj. euroa. Pitkäaikaisten sijoitusten myyntivoittoja on kertynyt noin 1,7 milj. euroa, joten rahoitustuottojen ennustetaan toteutuvan noin 0,4 milj. euroa talousarviota paremmin. Vuosikate Vuosikatteeksi muodostui 10,4 milj. euroa, mikä on 2,7 milj. euroa (2,2 milj. euroa) pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. 6

9 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tilikauden tulos Tulokseksi muodostui poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen 4,7 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavan luvun ollessa 6,4 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Huhtikuun tilanteen mukaan tilikauden tulos on 1,7 milj. euroa (2,1 milj. euroa) pienempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Satunnaisena eränä on kirjattu Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n liiketoimintakaupasta syntynyt satunnainen tuotto 0,7 milj. euroa. Lisäksi on arvioitu satunnaista tuottoa 1,4 milj. euroa asunto-osakkeiden myynnistä Kouvolan Asunnot Oy:lle. Osavuosikatsauksen perusteella tilikauden alijäämäksi arvioidaan noin 8,8 milj. euroa. Tuloslaskelma Kaupunki yhteensä (eliminoitu) 1000 e TP 2014 TA Muutettu ta TOT 4/2014 TOT 4/ -% muut. ta Muutos-% /2014 Muutos, /2014 TP-ennuste Toimintatuotot ,8 % -8,3 % Myyntituotot ,3 % -38,7 % Maksutuotot ,6 % 2,3 % Tuet ja avustukset ,5 % 8,7 % Muut toimintatuotot ,5 % 8,9 % Valmistus omaan käyttöön ,2 % -2,9 % Toimintakulut ,0 % 1,7 % Henkilöstökulut ,9 % 0,3 % Palkat ja palkkiot ,7 % 0,3 % Henkilösivukulut ,5 % 0,3 % Eläkekulut ,8 % -0,4 % Muut henkilösivukulut ,2 % 3,8 % Palvelujen ostot ,8 % 1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 5,6 % Avustukset ,1 % 10,4 % Muut toimintakulut ,7 % -3,8 % Toimintakate ,2 % 3,4 % Verotulot ,8 % 0,0 % Valtionosuudet ,1 % 1,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,1 % Korkotuotot ,2 % Muut rahoitustuotot ,9 % Korkokulut ,5 % Muut rahoituskulut ,1 % Vuosikate ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli/alijäämä Rahoituslaskelma Tammi-huhtikuun toiminnan rahavirta muodostui 11,0 milj. euroa positiiviseksi. Kun investoinnit samaan aikaan toteutuivat 6,9 milj. euron suuruisina, muodostui toiminnan ja investointien rahavirta 4,1 milj. euroa ylijäämäiseksi. Toiminnan ja investointien rahoittamiseen ennustetaan tarvittavan 29,8 milj. euroa. Rahoituksen rahavirta toteutui tammi-huhtikuussa 0,6 milj. euroa positiivisena. Pitkäaikaista lainaa on lyhennetty 9,0 milj. ja pitkäaikaista lainaa on nostettu 30 milj. euroa. Lainakannan arvioidaan olevan muutettua talousarviota pienempi eli 211,8 milj. euroa johtuen vuoden 2014 lainakannan pienemmästä toteumasta. Tammi-huhtikuun tilanteen mukaan lainakanta asukasta kohti oli euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan lainakannan arvioidaan olevan vuoden lopussa noin euroa asukasta kohti. Rahavarojen muutos eli vaikutus maksuvalmiuteen oli 4,7 milj. euroa ja maksuvalmius oli keskimäärin 7 päivää (ilman rahoitusarvopapereita -7 päivää). 7

10 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Kouvolan kaupunki, sis. liikelaitokset Rahoituslaskelma 1000 e TP 2014 TA Muutettu TA. 4/ Ennuste Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta Lainakanta e/as Asukasluku vuoden lopussa Investoinnit Investointimenojen toteuma tammi-huhtikuussa oli 7,5 milj. euroa ja investointituloja toteutui 0,6 milj. euroa. Nettoinvestoinnit tammi-huhtikuulta ovat 6,9 milj. euroa. Peruskaupungin investoinneista suurin osa muodostuu yhdyskuntatekniikan rakentamisesta. Siihen talousarvioon varatusta 13,7 milj. eurosta on huhtikuun lopussa toteutunut ainoastaan 0,8 milj. euroa, rakentamisen painottuessa kesäaikaan. Pysyvien vastaavien sijoituksiin kohdistuviin investointimenoihin sisältyy 3,0 milj. euroa Kouvolan Veden vuonna 2014 toteutuneesta liiketoimintakauppaan liittyvästä osakepääoman konvertoinnista. Investointituloja on toteutunut 0,3 milj. euroa pysyvien vastaavien myynneistä, joka koostuu pääosin Kouvolan Rautatie ja Aikuiskoulutus Oy:lle liiketoimintakaupan yhteydessä siirtyneestä käyttöomaisuudesta. Tilaliikelaitoksen toteutuneista investointimenoista, 3,4 milj. euroa, suurimmat kohdistuvat kaupunginmuseon näyttelytilojen muutostöihin (0,4 milj. euroa), Ksaon metalliosastoon (1,0 milj. euroa) ja Torniomäen kampukseen (0,6 milj. euroa), Keskustan päiväkodin peruskorjaukseen (0,5 milj. euroa) sekä Ratamoon (0,5 milj. euroa). Investointituloja on toteutunut yhteensä 0,4 milj. euroa, joista rahoitusosuuksia kaupunginmuseoon 0,2 milj. euroa ja pysyvien vastaavien myyntituloja 0,1 milj. euroa. Investointien arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Aineettomien hyödykkeiden tietokoneohjelmistoista jää toteutumatta ERP-ratkaisun keskeneräisyyden johdosta noin 1,0 milj. euroa. Investointiohjelmaa tulee edelleen tarkastella kokonaisuudessaan kriittisesti. Etusijalle tulee asettaa ne investoinnit, jotka tukevat työllisyyttä ja joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Investointiohjelmassa esitettyjä kohteita tulee arvioida palvelutarpeen kehityksen sekä eri rahoitusvaihtoehtojen näkökulmista. On myös arvioitava, voidaanko osaa investoinneista ajallisesti siirtää myöhemmäksi, uudelleen jaksottaa tai hylätä kokonaan. Tavoitteena pitkällä aikavälillä pitää olla toiminnan ja investointien rahoituksessa investointien rahoitus omarahoituksella eli rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran tasapaino. Investointitasoa on laskettava, koska nykyisellään investointitaso on poistoihin nähden liian korkealla tasolla. 8

11 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Investoinnit 3 Henkilöstö Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli Henkilöstön määrä on vähentynyt edellisvuodesta. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee jonkin verran eri tarkasteluajankohtina johtuen toiminnallisista syistä. Kausivaihtelun vuoksi henkilötyövuosi kuvaakin paremmin palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 116,97 htv:llä eli 2,1 %:lla. Vakinaisten osalta henkilötyövuodet ovat vähentyneet 77,94:llä, määräaikaisten osalta 35,58:lla ja työllistettyjen osalta 3,45:llä. Huhtikuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 24 viranhaltijaa/työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 6 eli 25 prosenttia. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle on siirtynyt yhteensä 2 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 4 henkilöä. Henkilöstömenojen toteuma on 86,8 milj. euroa (30,9 %), mikä on noin 0,3 milj. euroa (0,3 %) edellisvuotta enemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu alkuvuoden aikana noin euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta enemmän. Sairauspoissaoloja on ollut huhtikuun loppuun mennessä keskimäärin 7,4 kalenteripv/htv, mikä on hieman viime vuotta enemmän. Toimiala Peruskaupunki Tilaliikelaitos Kaupunki yhteensä 1000 e TP 2014 VS Muutettu TA TOT 4/ TP 2014 VS TOT 4/ TP 2014 VS Muutettu TA TOT 4/ Tp-ennuste Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointituotot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö Henkilöstö Muutos lkm Henkilöstömäärä Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 827, määräaikaisia (sis. yhteensä 8 oppisopimussuhteista) ja tukitoimenpitein työllistettyjä 99. Palveluksessa olevaa henkilöstöä on yhteensä 181 (2,8 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Huhtikuussa henkilöstömäärä on aina yleensä suurempi kuin alkuvuoden kuukausina. Uusi palveluorganisaatio astui voimaan 1.1. alkaen, mistä on aiheutunut muutoksia eri toimialojen henkilöstömääriin verrattuna viime vuoteen. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Muutos- % Konsernipalvelut* ,8 Hyvinvointipalvelut ,0 Tekn.- ja ymp.palvelut** ,7 Tilaliikelaitos ,1 Tekninen tuotanto*** ,1 Yhteensä**** ,8 Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. *) Konsernipalveluihin siirtyi alkaen hyvinvointipalveluista ja kaupunkikehityksestä 14 henkilöä tukipalvelujen keskittämisen johdosta sekä 1.1. alkaen kaupunkikehityksestä elinvoima-asiat (ml. lomituspalvelut). Henkilöstöön kuuluu 111 vakinaista ja 15 määräaikaista maatalouslomittajaa. **) Tekniikka- ja ympäristöpalvelut perustettiin kaupunkikehityksen tilalle 1.1. alkaen ***) Uimahallipalvelut on siirtynyt hyvinvointipalveluista tekniseen tuotantoon 1.1. alkaen. ****) Vuoden 2014 yhteensä -summiin sisältyvät myös yhtiöitetyn liikelaitos Kouvolan Veden henkilöstömäärä. 9

12 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Henkilöstömäärän kehitys kuluneen vuoden aikana on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Erityisesti vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut vuoden aikana. Sen sijaan määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina. Määräaikaista henkilöstöä on enemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan tarkastelujaksoa, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka-/työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia poissaoloja. Henkilötyövuodet jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaik. Työllistetyt Muutos (htv) Muutos-% Ennuste Konsernipalvelut 166,11 31,89 0,00 198,00 74,19 123,81 166,9 75,62 201,82 Hyvinvointipalvelut 3 247, ,14 61, , ,79-55,59-1, , ,18 Tekn.- ja ymp.palvelut 95,16 13,14 0,54 108,84 239,25-130,41-54,5 238,12 108,33 Tilaliikelaitos 15,84 0,00 0,00 15,84 17,40-1,56-9,0 16,68 15,18 Tekninen tuotanto 546,12 111,96 27,96 686,04 683,13 2,91 0,4 697,96 700,93 Yhteensä 4 070, ,13 90, , ,89-116,97-2, , ,44 Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 116,97:llä eli 2,1 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 77,94:llä, määräaikaisten osalta 35,58:lla ja työllistettyjen osalta 3,45:llä. Henkilötyövuosien väheneminen johtuu henkilöstömäärän vähenemisestä. Eri toimialojen henkilötyövuosien kehitykseen vaikuttaa toteutetut organisaatiomuutokset. Henkilötyövuosien vähenemisestä huolimatta henkilötyövuodet ovat selvästi kuitenkin kasvaneet viime vuodesta erityisesti hoitohenkilöstön (n. 30 htv) sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön (n. 10 htv) osalta. Hyvinvointipalvelujen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: HVP hallinto 54,42 htv, kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen 2279,73 htv, aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen 1116,39 htv ja ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen 1044,66 htv. Eläkkeelle siirtyneet Huhtikuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 24 viranhaltijaa/työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 17 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 7 henkilöä. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 6 eli 25 prosenttia, joten eläkepoistuman hyödyntäminen on jatkunut suhteellisen hyvänä. Osa-aikaeläkkeelle on jäänyt yhteensä 2 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 4 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläke on hyvä vaihtoehto työkyvyn heikentyessä, sillä osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäävä jatkaa työssä, eikä työnantajalle tule maksettavaksi varhaiseläkemenoperusteista maksua (varhe-maksu). Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti: 10

13 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osaaikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Toimiala Vanhuuseläke Konsernipalvelut % Hyvinvointipalvelut % Tekn.- ja ymp.palv % Tilaliikelaitos % Tekninen tuotanto % Yhteensä % Vuonna % Vuonna % Henkilöstömenot Henkilöstömenojen toteuma on huhtikuun lopussa 86,8 milj. euroa (30,9 %). Henkilöstömenot ovat lisääntyneet noin 0,3 milj. euroa eli 0,3 % edellisvuoteen verrattuna. Viime vuonna palkkoja korotettiin alkaen yleiskorotuksella, jonka kustannusvaikutus oli kunta-alalla keskimäärin 0,8 %. Vuonna palkkoja korotetaan 1.7. alkaen sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus on keskimäärin 0,4 %. Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat: Henkilöstömenot 1000 e TP 2014 TA Muutettu TA TOT TOT 04 MUUTOS% 2014 / TOT% Muut TA 04 Konsernipalvelut ,2% 30,0% Tekniikka- ja ymp.palvelut ,6% 30,4% Hyvinvointipalvelut ,3% 31,0% Tilaliikelaitos ,2% 25,6% Liikelaitos Tekninen tuotanto ,6% 30,7% Kaupunki yhteensä ,3% 30,9% Kuukausittain maksetut palkat ja palkkiot (1000, ilman sosiaalikustannuksia) on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Tammikuun ja maaliskuun toteuma on hieman edellisvuotta suurempi. Sen sijaan helmikuun ja huhtikuun toteuma alittaa viime vuoden. 11

14 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Lisä- ja ylityöt Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Huhtikuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu noin euroa (sis. sosiaalikust.) edellisvuotta enemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti: Toimiala Lisätyö h Ylityö h Lisätyö Ylityö Yhteensä sis. henkilösivukulut Yhteensä 2014 sis. henkilösivukulut Muutos% 2014/ Konsernipalvelut ,0 Hyvinvointipalvelut ,7 Tekn.- ja ymp.palvelut ,0 Tilaliikelaitos ,0 Tekninen tuotanto ,9 Yhteensä ,9 Hyvinvointipalveluissa kasvua on ollut erityisesti lisätöiden määrässä, mitä selittää erityisesti vuodenvaihteen joulujaksoon ajoittuneet viisi arkipyhää. Teknisen tuotannon osalta kasvua on taas ollut erityisesti ylitöiden määrässä. Leuto talvi näkyi teknisen tuotannon liikelaitoksen ylityökorvausten määrässä vuonna 2014, jolloin ylityökorvauksia maksettiin selvästi tavanomaista vähemmän. Ylityökorvausten määrä on nyt kuitenkin ollut tavanomaista suurempi. Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja on ollut ajalla yhteensä kalenteripäivää (v. 2014: kalenteripäivää). Kaikista sairauspoissaoloista on ollut lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä noin kalenteripäivää eli n. 14,3 % (v. 2014: 10 %). Vuoden 2014 alusta alkaen esimies on saanut myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 7,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin (v. 2014: 7,2 kalenteripäivää/htv). Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet konsernipalveluissa, tilaliikelaitoksessa ja teknisen tuotannon liikelaitoksessa. Konsernipalvelujen osalta suurta kasvua selittää erityisesti lomituspalvelujen siirtyminen konsernipalvelujen organisaatioon. Hyvinvointipalveluissa sairauspoissaolojen määrä on pysynyt viime vuoden tasolla. Vuonna 2014 sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 20,9 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi tuolloin erityisesti keväästä alkaen. Kasvussa ovat edelleenkin henkisistä syistä johtuvat sairauspoissaolot. Sen sijaan tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot ovat suunnilleen viime vuoden tasolla. Tehostetut toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi aloitettiin syksyllä. Työkykyyn liittyvät toimintamallit päivitettiin ja ne on jalkautettu esimiesten työpajoissa. Työkyvyn hallintamallia tehostettiin nimeämällä palvelukohtaiset yhteyshenkilöt. Lisäksi yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tehostettiin. Palveluketjun johtajien kanssa on pidetty yhteistyöpalaverit ja valittu yhdessä ne yksiköt, joihin kohdennetaan työterveyshuollon toimenpiteitä vuonna. Lisäksi on aloitettu muutamia TYHY-pilotteja. Jatkossa painopistettä kohdistetaan aiempaa selkeämmin niihin yksiköihin, joissa on paljon sairauspoissaoloja. Toimiala Sairauspoissaolot Kalpv täyspalkallinen Kalpv osapalkal-linen Kalpv palkaton Kalpv yhteensä v. kalpv/htv v kalpv/htv Konsernipalvelut ,6 3,9 Hyvinvointipalvelut ,1 7,1 Tekn.- ja ymp.palvelut ,6 6,8 Tilaliikelaitos ,8 0,6 Tekninen tuotanto ,3 9,2 Yhteensä ,4 7, , ,9 *) Konsernipalvelujen sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 5,4 kpv/htv. **) Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen vuoden 2014 sairauspoissaoloissa on mukana elinvoiman palveluketju. Tunnusluku ilman lomituspalveluja oli 5,4 kalpv/htv. 12

15 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 4 Toiminnan ja talouden toteutuminen 4.1 Toimialat Konsernipalvelut Vastuuhenkilö Sitovuustaso Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell Valtuusto, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Konsernipalvelujen tehtävä on valmistella kaupunkistrategian ja muiden konsernia ohjaavien linjausten laadintaa kuten omistajapolitiikkaa, hankintaohjeistusta, palvelustrategiaa, maapoliittista ohjelmaa sekä tukea johtamista, kehittämistä ja päätöksentekoa tuottamalla ajantasaista tietoa konsernin toiminnasta ja toimintaympäristön muutoksista. Konsernipalvelujen yhteinen palveluketju on konsernin toiminnanohjaus. Toiminnanohjausta tukevat seuraavat palvelut: hallinto ja viestintä, henkilöstö, talous ja omistajaohjaus, tietohallinto, strategia ja kehittäminen sekä elinvoima. Konsernipalveluihin on kuluvan vuoden alusta kuulunut elinvoima, joka sisältää elinkeinopalvelut sekä maaseutupalvelut. Järjestelyllä tiivistetään kaupungin strategista kehittämistä sekä toimenpiteiden ja resurssien kohdistamista. Organisaatiomuutoksen mukainen tukipalvelujen keskittäminen henkilöstö-, viestintä- ja arkistopalvelujen osalta toteutettiin jo syksyllä Edunvalvontapäällikön paikka on täytetty maaliskuun alussa. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toimintakatteen toteuma on 27,0 % huhtikuun lopussa. eumasta puuttuu työterveyshuollon huhtikuun lasku 0,4 milj. euroa (sis. yleismaksua 0,2 milj. euroa). Elinvoiman noin 4 milj. euron avustusrahoitus, joka sisältää mm. vesihuolto-, yksityistie- ja laajakaista-avustukset, käynnistyy myöhemmin vuoden kuluessa eli huhtikuun loppuun mennessä niitä ei ole vielä toteutunut. Toimintatulojen ja -menojen arvioidaan jäävän noin 0,2 milj. euroa arvioidusta. Arvio perustuu lomituskorvauksen ja sitä vastaavien menojen vähenemiseen. Henkilöstöpalveluiden menoksi edellisvuosina kirjatut eläkeperusteiset maksut on jaettu sovituin jakoperusteen mukaan toimialojen menoiksi. Määrärahaa on kaupunkitasolla varattu 12,9 milj. euroa ja huhtikuun kirjausten perusteella määräraha on riittävä. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Palveluiden ostoja atk-palveluiden osalta (lisenssit, palvelupaketit ja käyttö) seurataan jatkuvasti. Lisenssien osalta analyysivaihe on menossa ja tarkempi ennuste tehdään kesän jälkeen. Investointien toteutuminen Investointien toteumaan vaikuttaa merkittävästi päätökset ERP:in etenemisestä sekä ohjelmistojen lopullinen valmiusaste, testauksissa ilmenneet virheet ja henkilöresursseihin liittyvät haasteet. Investointien toteumaennustetta seurataan kuukausittain. Valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutuminen Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Käynnistetään työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistävä projekti. Henkilöstöohjelman mukaisia toimenpiteitä on aloitettu. Esimiesten HYVÄTYÖpajat on pidetty ja aloitettu kohdennetut toimenpiteet niihin yksiköihin, joissa paljon sairauspoissaoloja. TYHY-pilotteja on käynnistetty. Sairauspoissaolot (kpv/htv) 20,90 19,50 7,40 13

16 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadinta. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Rakennusten osalta salkutus on valmistunut. Käynnissä oleva palvelumallityö vaikuttaa suunnitelman jatkotyöstämiseen rakennusten osalta. Yhdystekniikan osalta suunnitelma on käsitelty teknisessä lautakunnassa. Päätösviestinnän toimintatavan määrittely toimielimien kanssa. Yhteentoimivuuden arviointimenetelmän kehittäminen ja osaamisen kehittäminen. ERP selvitys tehty. Johdon työpöytäratkaisu otettu käyttöön. Kouvolan tulevaisuuspäivän järjestäminen. Pienhankintajärjestelmä on otettu käyttöön. Tulevaisuuden palvelumallin osallistava kuvaaminen on käynnistetty. Strategian toteuttamisohjelmat on kuvattu yhdenmukaisesti ja harmonisointiaikataulusta sovittu. Projektinhallintamalli on otettu käyttöön. Päätösviestinnän toimintatavan määrittelyä ei ole aloitettu, hoidetaan alkusyksyn aikana. Yhteentoimivuuden arviointimenetelmän toteutussuunnitelman valmistelu on käynnistetty. Eri vaihtoehtojen kartoitus on käynnissä. Määrittelyt on tehty ja loppukatselmoinnit on sovittu. Katselmoinnin perusteella sovitaan käyttöönottopäivä. Valtuuston strategiaseminaari 24.4./tulevaisuuspäivä järjestetty. Pienhankintajärjestelmä on otettu käyttöön. Tulevaisuuden palvelumallin valmistelu on aloitettu. Strategiatyön ohje valmistuu ennen kesää. euttamisohjelmien harmonisointia jatketaan. Projektihallintamallin laatiminen on käynnistetty. Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Vastuullinen ja osallistava johtaminen HR-järjestelmä otetaan käyttöön. Aloitetaan esimiesten 360- arvioinnit HR-järjestelmän kilpailutuksen valmistelu on käynnissä. Esimiesarvioinnit on kilpailutettu ja palveluntuottaja valittu. Arvioinnit käynnistyvät elokuussa. 18,00 eutetut arvioinnit (%-osuus esimiehistä) 0,00 14

17 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Päämäärä Elinvoimainen kaupunki Innovaatiopalvelujen ja - rahoituksen käytön tehostaminen. Valinta Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittäminen euma-arvo saadaan vuoden lopussa. Yritysten T&K&I -rahoitus (t ) 5200, ,00 Eri koulutustasojen yhteistyön tiivistäminen. Elinvoimatavoitteita tukeva T&K&I - rahoitus korkeakouluille on riittävää. euma-arvo saadaan vuoden lopussa. Ylemmän asteen tutkinnot (kpl/1000 as.) 204,00 208,00 Päämäärä Elinvoimainen kaupunki Säännöllisen vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen tehostaminen. Sijoitus yritysilmastomittauksessa paranee. Valinta Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa euma selviää vuoden 2016 alkupuolella, jolloin EK:n kuntaranking julkaistaan. Sijoitus yrittäjyys ilmastomittauksessa (sija) 44,00 34,00 Maaseutulautakunta Lautakunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Päämäärä Elinvoimainen kaupunki Laajakaistahankkeen 2. vaiheen rakentaminen on käynnissä Valinta Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa eutuminen riippuu rahoituksen järjestymisestä. Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Viljelijätukihaussa sähköisen asioinnin 70 %:n osuus saavutetaan Tavoitteen toteutuminen on varmistunut. eutumisaste (%) 56,00 70,00 0,00 Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Yksityistieavustusten jakoperusteet on tarkistettu Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Maaseutulautakunta on tarkistanut jakoperusteet. 15

18 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 2014 Muutos% /2014 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot , , Henkilöstömenot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivumenot , , Eläkemenot , , Muut henkilösivumenot , ,2-504 Palvelujen ostot , , Asiakaspalvelujen ostot , ,3-251 Muiden palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6-247 Avustukset , , Muut toimintamenot , , Toimintakate , , Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muutos% /2014 Konsernipalvelut 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta Ennuste Toimintatulot , , Myyntitulot , , Maksutulot , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatulot , ,6 670 Investoinnit 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta Ennuste Investointitulot Rahoitusosuudet 10 Pysyvien vastaavien myynti 464 Investointimenot , Investoinnit, netto , ,

19 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Vastuuhenkilö Sitovuustaso Tekninen johtaja Hannu Luotonen Valtuusto, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Talous on toteutunut suunnitellusti lukuun ottamatta katu- ja liikennealueiden kunnossapito- ja hoitokustannuksia sekä tuloja maaomaisuuden myynnistä. Tonttien myynti on suhdannetilanteen vuoksi lähes pysähtynyt niin asuntokuin liiketonttienkin kohdalla. Osuuskunta Suomen asuntomessut myönsi Kouvolalle asuntomessut vuodelle Aluetta koskeva Pioneeripuiston osayleiskaavaehdotus käsiteltiin teknisessä lautakunnassa Kaupunginosajako hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Keskustakorttelien yleinen arkkitehtuurikilpailu tuotti 70 ehdotusta. Kaavoitusohjelman hankkeet ovat edenneet. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Kaupunkisuunnittelu: Tonttipalveluissa on merkitty tuloksi maaomaisuuden myyntivoitto, 1,1 milj. euroa. Tuloa on kertynyt euroa, joten talousarvio ei siltä osin ole toteutunut. Muilta osin talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Yhdyskuntatekniset palvelut: Katu- ja liikennealueiden kunnossapidon ja hoidon kustannukset ovat ylittäneet arvioidut kustannukset. Vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan verrattuna eroa on liki 1,5 milj. euroa. Viheralueiden hoidon kustannukset ovat pysyneet arvion mukaisina. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut: Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintatuottoja on kertynyt 0,3 miljoonaa euroa, joka on edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymään nähden samansuuruinen. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Vuoteen 2014 verrattuna toimintakuluja on tullut noin euroa lisää määräaikaisten hankkeiden osalta, esim. rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen. Talousarvion toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Kaupunkisuunnittelu: Talousarvio tulee tonttien myyntivoiton kohdalta todennäköisesti muuttaa, mikäli uusia kohteita ei tule. Mikäli muutostarve on edelleen olemassa syksyn alussa, esitys tuloarvion pienentämisestä tehdään valtuustolle.. Yhdyskuntatekniset palvelut: Vuoden lopullinen tilanne kunnossapidon ja hoidon osalta selviää vasta loppuvuodesta sääolosuhteiden mukaan. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut: Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta toiminnallisten ja taloudellisten talousarvion mukaisten tavoitteiden toteutumiselle ei ole näköpiirissä esteitä tässä osavuosikatsauksen yhteydessä Investointien toteutuminen Harjuraitin ylikulkukäytävän urakka toteutuu talousarvion mukaisissa (sille kohdennetuissa) raameissa. Pappilanpellon katusaneerausurakan kilpailutus aloitettiin huhtikuussa. Investointeihin varattu määräraha näyttäisi riittävän. Joitakin pieniä kohteita (2-3) jouduttaneen siirtämään käyttötalouspuolelle. Niillä ei ole merkittävää vaikutusta investointimäärärahoihin. 17

20 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutuminen Asiakaslähtöinen toiminta Asiakaskyselyt toteutettu. Valinta Asiakkaan kuuleminen Kyselyjä on toteuttamisvaiheessa. Tulokset raportoidaan niiden valmistuttua. Määrä (Kpl) Asiakkaan palvelukokemuksen parantaminen. Ruokapalvelut Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) 6,00 3,00 Päämäärä Laadukas ympäristö Valinta Eheä kaupunkirakenne Maankäytön 10 vuoden toteuttamisohjelma on käytössä. euttamisohjelmaluonnos on valmis. Päämäärä Laadukas ympäristö Kävelyä ja pyöräilyä sekä joukkoliikennettä on edistetty. Valinta Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki eutetaan investointisuunnitelman mukaiset kohteet; Taitajantien, Hirveläntien, Pappilanpellon ja Kartanokadun kevyenliikenteenväylät. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) 2,50 Uusiutuvan energian osuus uudisja korjausrakentamiskohteiden energiankäytössä kasvaa. Rakennusvalvonnan neuvonnassa ja ohjeistuksessa käydään asiaa lävitse. Lupapäätökset, joissa tavoite toteutuu (kpl/v) Päämäärä Laadukas ympäristö Valinta Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Uudet rakennetut alueet ja nykyinen kaupunki-infra pysyvät liikenteen tarpeita tyydyttävässä ja alueiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. eutetaan investointiohjelman mukaiset katujen saneerauskohteet; alkavia 3,8 km, viimeisteltäviä 1,5 km ja uudelleenpäälystyskohteita 10,9 km. Saneeratun infran pituus (km/v) 16,20 Asuntomessualueen yleiskaava ja asemakaavaehdotus valmis. Yleiskaavaehdotus on telassa

21 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Keskustan osayleiskaavan tarkistus aloitetaan. Suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Työ aloittamatta. Uusia kaavoja ei ole hyväksytty. Suojelumerkkittyjen alueiden ja rakennusten (lkm/v) Ylläpidetään ajantasaista arvokkaiden luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriperinnön inventointitietoa paikkatietomuodossa. Inventointitieto täydentyy kaavoituksen yhteydessä. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA -% muut ta 2014 Muutos% /2014 Ennuste Toimintatulot , , Myyntitulot , , Maksutulot , , Tuet ja avustukset Muut toimintatulot , , Valmistus omaan käyttöön , Toimintamenot , , Henkilöstömenot , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset Muut toimintamenot , ,1-756 Toimintakate , , Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Investoinnit 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA -% muut ta 2014 Muutos% /2014 Ennuste Investointitulot , , Rahoitusosuudet , ,0 330 Pysyvien vastaavien myynti , , Investointimenot , , Palveluketju Vastuuhenkilö Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen yhteiset hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja talouspäällikkö Sirkka Kettunen Tekyn hallinto- ja tukipalvelut 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama Poikkeama Poikkeama -% muut ta 1-8/ 2014 Muutos% /2014 Ennuste Toimintatulot , ,4 570 Toimintamenot , , Toimintakate , ,9-460 Hallintopalvelujen menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Lakimiehen valinta tapahtuu kesäkuun alkupuolella. Henkilöstön määrä tukipalveluissa vähenee talousarviovuoden loppuun mennessä yhdellä henkilöllä. 19

22 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Elinympäristön kehittäminen Tekninen johtaja Hannu Luotonen Tekninen lautakunta/rakennus- ja ympäristölautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Tekninen lautakunta Tekniset palvelut 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta 1-8/ 2014 Muutos% /2014 Ennuste Toimintatulot , , Valm. omaan käyttöön , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Teknisen lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Päämäärä Laadukas ympäristö Valinta Eheä kaupunkirakenne 90% maanhankinnasta ja tonttituotannosta on keskittynyt keskeiselle kaupunkialueelle. Maanhankinnan ja tonttituotannon osuus (%) Maankäytön 10 vuoden toteuttamisohjelma on käytössä. Maata ei ole hankittu. euttamisohjelmaluonnos on valmis. Päämäärä Laadukas ympäristö Valinta Vetovoimaiset luontokohteet eutetaan Kymijoen rantareitti vuoteen 2020 mennessä. Valmistelussa. Reitistö (km/v) Päämäärä Laadukas ympäristö Valinta Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Uudet rakennetut alueet ja nykyinen kaupunki-infra pysyvät liikenteen tarpeita tyydyttävässä ja alueiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Saneeratun infran pituus (km/v) Suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. eutetaan investointiohjelman mukaiset katujen saneerauskohteet; alkavia 3,8 km, viimeisteltäviä 1,5 km ja uudelleenpäällystyskohteita 10,9 km. 16,20 Uusia kaavoja ei ole hyväksytty. Suojelumerkkittyjen alueiden ja rakennusten (lkm/v) 20

23 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Ylläpidetään ajantasaista arvokkaiden luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriperinnön inventointitietoa paikkatietomuodossa. Taiteen prosenttiperiaate otetaan käyttöön yhdyskuntatekniikan investoinneissa. Inventointitieto täydentyy kaavoituksen yhteydessä. Hankintoja ei ole tehty. Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta 2014 Muutos% /2014 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , Rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Päämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Rakennusvalvonnan sähköisen arkiston muodostaminen on aloitettu. Ympäristöterveydenhuollon asiakasyytyväisyyskysely on tehty. Valinta Asiakkaan kuuleminen Sähköisen arkiston muodostaminen on aloitettu 1/ arkiston järjestelyllä. Kysymyspohja on valmis. Päämäärä Laadukas ympäristö Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa esitetyt toimenpiteet on aikataulutettu. Uusiutuvan energian osuus uudisja korjausrakentamiskohteiden energiankäytössä kasvaa. Valinta Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Toimenpiteet aikatauluttamatta, kuntakatselmus ei ole vielä valmis. Rakennusvalvonnan neuvonnassa ja ohjeistuksessa käydään asiaa lävitse. Lupapäätökset, joissa tavoite toteutuu (kpl/v) 21

24 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Päämäärä Laadukas ympäristö Valinta Vetovoimaiset luontokohteet Luontopolkutiedot on koottu. Luontopolkujen kartoitus ja kuntoarvionti on käynnissä. Päämäärä Laadukas ympäristö Valinta Ympäristöystävällinen kaupunki Tehdään ennallistamiskelpoisten luontokohteiden kartoitustyö. Kartoitustyö on aikataulutettu kesän ja syksyn ajaksi. eutumisaste (%) Ympäristön tila- raportti on laadittu. Ympäristöohjelman päivitystyö on aloitettu. Raportin laatimista ei ole aloitettu. Ympäristöohjelman päivitys aloitetaan syksyllä. Pohjavesille riskiä aiheuttavien toimintojen kartoitus ja valvonta on aloitettu. Luontotiedon syöttäminen paikkatietomuotoon on käynnistetty. Tiedossa olevien vieraslajiesiintymien torjunta kaupungin maalla. Luonnon monimuotoisuus ja suojelutavoitteet on huomioitu maisematyölupaprosessissa ja suunnittelussa. Meluselvitystyötä jatketaan. Kartoitus on aloitettu, valvontakäynnit toukokuusta alkaen. Osa luontotiedoista on jo syötetty paikkatietomuotoon (luonnonmuistomekit, vieraslajit). Tämän vuotinen torjuntatyö on aloitettu. Maisematyölupaprosessia kehitetään tältä osin. Meluselvitystyö on käynnissä ja etenee. Suunnitelma haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien valvonnasta on valmistunut. Ennallistamiskelpoiset luontokohteet on kartoitettu. Ei ole aloitettu, tilanne on muuttunut hajajätevesiasetuksen lisäjatkoajan takia. Kartoitustyötä ei ole aloitettu. 22

25 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Hyvinvointipalvelut Toimiala Vastuuhenkilö Sitovuustaso Hyvinvointipalvelut Apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen Valtuusto, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Hyvinvointipalveluissa on suunnittelun alla ja osittain toteutuksessa asiakkaiden osallistuminen palveluiden uudistamiseen ja uusien palvelukonseptien kehittämiseen. Hyvinvointipalvelut sai Tekesin myöntämää innovaatiorahoitusta Askel - projektiin, jossa kehitetään asiakastarpeisiin perustuvaa asiakassegmentointia ja kuvataan palveluprosesseja asiakkaan näkökulmasta lähtien osallisuutta edistäviä menetelmiä käyttäen, yhteistyössä henkilöstön ja asiakkaiden sekä asukkaiden kanssa. Osallisuuden lisäämisellä tavoitellaan niin asiakkaiden ja asukkaiden omatoimisuuden vahvistamista kuin henkilöstön työ hyvinvoinnin parantumista. Keskeisenä oppimistavoitteena on dialogisen verkostojohtamisen toimintamallin juurruttaminen koko hyvinvointipalvelujen johtamiseen. Hyvinvointipalvelujen johto on osallistunut dialogi valmennukseen ja henkilöstölle on järjestytty erilaisia dialogivalmennuksia, jotka jatkuvat syksyllä ja tulevina vuosina osana muutoksen tukea. Kaikissa palveluketjuissa on valmistelussa matalan kynnyksen ja ennaltaehkäisevien palvelujen lisääminen, joista osa on jo otettu käyttöön. Ikääntyneiden palvelujen ja terveydenhuollon yhteistyössä on kehitetty kotiutusprosessia, jotta sairaalassa olisi vain sairaanhoitoa tarvitsevat asiakkaat / potilaat. Asukkaiden osallisuuden vahvistamiseksi on aloitettu Asukas Areenat pilottina Inkeroinen Myllykoski alue. Toiminta laajenee syksyn aikana koko kaupunkiin. Palveluverkkoa koskeva tarkastelua on valisteltu terveyspalveluissa ja lasten ja nuorten palveluissa. Nämä tulevat valtuuston käsittelyyn syksyn aikana. Viime vuonna valmistelussa ollut sote lainsäädäntö ei edennyt päätökseen, eikä tällä hetkellä ole tietoa, millaiseen ratkaisuun hallitusneuvotteluissa päädytään soten osalta. Kaupunki teetti Nordic Heath Group (NHG) selvityksen Kouvolan suuntautumisvaihtoehdoista joko Kymenlaaksoon tai Päijät-Hämeeseen. Molemmissa vaihtoehdoissa nähtiin tärkeänä, että tulevaisuudessakin Kouvolassa tuotetaan niin sosiaalitoimen kuin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita. Ratamo-projektissa onkin edetty uuden Ratamokeskuksen rakennussuunnittelussa aikataulun mukaan. Projektissa on kehitetty myös uusia asiakkuuden ja toiminnanohjaukseen liittyviä IT ratkaisuja. Hyvinvointipalvelut ovat osallisena valtiovarainministeriön käynnistämässä kuntakokeilussa vuosina Kouvola osallistuu kolmeen kokeiluohjelmaan: hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, asumispalvelujen ja nuorisotakuun toimintamalli. Kokeilupilotit ovat edenneet suunnitellusti Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Hyvinvointipalvelujen toimintakate toteutunee noin 100,2 %:sti, eli noin 0,9 milj. euroa yli talousarvion, vuoden ensimmäisen kolmanneksen perusteella arvioituna. Suurimmat ylityspaineet on aikuisväestön palveluiden avustusmenoissa ja siellä suurimpana työmarkkinatuen kuntaosuus sekä terveydenhuollon palveluiden ostoissa. Ikääntyneiden palveluketjun omaishoidon tuki aiheuttaa ylityspaineita, mutta noin 0,5 milj. euron ylitys pyritään kattamaan ketjun tasolla. Lasten ja nuorten palveluketjun toimintakate tullee pysymään talousarvion mukaisena. Henkilöstömenoissa on kasvua edelliseen vuoteen nähden etenkin erilliskorvauksien ja sijaismäärärahojen osalta, mutta kasvu on taittumassa. Kasvua selittää osin työaikajaksojen tasoituksen muutos. Sairauspoissaolot koko hyvinvointipalvelujen toimialalla on edellisen vuoden tasolla, palveluketjujen välillä sairauspoissaolokertymissä on tapahtunut muutoksia. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toiminnallisista tavoitteista sairauspoissaolojen vähentäminen vaatii lisäpanostusta ja tiivistä yhteistyötä henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kanssa. Asiaa seurataan ja käsitellään tehostetusti kaikissa palveluketjuissa. Palveluketjujen toimenpiteinä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseksi on mm. määräaikaisen henkilöstön palkkauksen ja erilliskorvausten kustannuskehityksen tarkka seuranta, varhaisen puuttumisen malli sairauspoissaolojen hillitsemiseksi ja aktiivisen otteen lisääminen työllistymismahdollisuuksien järjestämiseksi. Muut tavoitteet ovat työn alla ja toimeenpanossa ei ole havaittavissa vakavia poikkeamia. Kustannuskehitys on pysynyt maltillisena, kasvua edellisestä vuodesta 1,8 %. Kuntaliiton arvion mukaan kuntien toimintamenojen kasvu edellisestä vuodesta on keskimäärin 2,5 %. Tästä huolimatta toimintakatteen pysyminen talous- 23

26 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus arvion mukaisena on hyvin haasteellista. Tällä hetkellä ylitysarvio on noin 0,9 milj. euroa. Kaikissa palveluketjuissa tarkennetaan työvoiman käyttöä ja etsitään uusia toimintatapoja palvelujen tuottamiseen asiakastarpeen mukaan. Keskeistä on pystyä tarjoamaan oikea-aikaista palvelua oikeaan aikaan. Talouden seurantaa tiivistetään ja ennakointia tehostetaan. Investointien toteutuminen Kalusto- sekä ict-investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisina. Valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutuminen Päämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Asiakkaat osallistuvat palvelujen kehittämiseen. Asiakastyytyväisyys paranee tai pysyy samana. Valinta Asiakkaan kuuleminen Kaikissa palveluissa asiakkaiden osallisuutta palvelujen kehittämiseen on lisätty. Asiakastyytyväisyys mittaus syksyllä. Asiakastyytyväisyys (1-5) 2,70 3,00 2,85 Päämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Ikäihmisten palvelujärjestelmää on uudistettu kotona asumista tukevaksi. Kotihoidon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluketjua on uudistettu. Terveyttä ja hyvinvointia edistävää neuvontaa on lisätty. Valinta Ennaltaehkäisyyn panostaminen Kotiin annettavilla palveluilla on kyetty vastaamaan asiakastarpeeseen ja kotihoidon asiakkaaksi pääsen viivytyksettä. Uutta toimintamallia on työstetty ja mallin kehittäminen jatkuu edelleen. Neuvontaa on lisätty. Palvelutapahtumien määrä (kpl/v) Kaikki perusopetuksen päättäneet oppilaat saavat jatko-opintopaikan tai ovat sijoittuneet valmentaviin opintoihin tai palveluihin. Koulutustakuun toteutuminen Nuorisotakuuta toteutetaan yhteisvastuullisesti ja moniammatillisesti. Kevään yhteishaussa on tarjolla riittävä määrä aloituspaikkoja. Ohjaamo toiminta käynnistyy elokuun lopussa. Ohjaamossa on mukana laaja verkosto. Nuorisotakuun toteutuminen 24

27 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Avoimen varhaiskasvatuksen palveluita lisätään. Palveluiden osuus (%) Perhehoidon osuus lasten sijaishuollossa lisääntyy. Sijoitettujen osuus perhehoidossa (%) Palvelusiirtymää tapahtuu avo- ja peruspalveluihin. Palvelurakenne muutoksia toteutetaan suunnitellusti. Resurssisiirtymää tapahtuu peruspalveluihin. Myllykoskella aloitettu perhepuistotoiminta. Perhehoitoa ei ole pystytty lisäämään tavoitteen mukaisesti, koska sijoitusten painopiste on murrosikäisissä, jolloin sijoitukset joudutaan tekemään laitoksiin. Kaikissa palveluketjuissa tapahtuu palvelusiirtymää avo - ja peruspalveluihin ja palvelurakenne muutokset ovat edenneet suunnitellusti. Palveluiden painopisteen muutos (%) Asiakas saa palvelun oikea-aikaisena palvelutarvetta vastaavasti. Hoito- ja palvelutakuut toteutuvat. Hoito ja palvelutakuut ovat toteutuneet. Hoito- ja palvelutakuiden toteutuminen Päämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Kaikissa palveluissa mahdollistetaan asiakkaiden ja omaisten sekä asukkaiden ja järjestöjen osallistuminen hyvinvoinnin vahvistamiseen ja osallisuuden lisäämiseen. Järjestöjen tukeminen säilyy samalla tasolla tai lisääntyy. Valinta Yhteisöllisyyden kehittäminen Kaikissa palveluketjuissa on lisätty asiakkaiden ja omaisten osallisuutta ja aloitettu Asukas Areena pilottikokeilu, joka laajenee syksyn aikana koko kaupunkiin. Järjestötapaamiset (lkm/v) Kuulemis- ja keskustelutilaisuudet (lkm/v) Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Toimintakatteen toteutuma (%) Kustannuskehitys on maltillinen, mutta toimintakate näyttäisi ylittyvän ensimmäisen kolmanneksen perusteella. Kustannuskehitys pysyy maltillisena. Talousarvion toimintakate toteutuu. 25

28 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden perustana on asiakastarve. Asiakastyytyväisyys pysyy samana tai paranee. Asiakastarveanalyysi on tekeillä ja sitä hyödynnetään palveluverkko ja - malli tarkastelussa. Asiakastyytyväisyysmittaus tehdään syksyllä. Asiakastyytyväisyys (1-5) 1,00 2,00 3,00 Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Sairauspoissaolot vähenevät. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) Henkilöstön hyvinvointi ja työkyky paranee kaikissa työyhteisöissä. TYHY-kysely: koen mielekkyyttä työssäni (4-10) Johtamisessa panostetaan dialogisuuteen. Sairauspoissaolot eivät ole vähentyneet, vaan pysyneet samana edelliseen vuoteen verrattuna. Työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella on käynnistetty kehittämisohjelmia. Dialogivalmennukset niin esimiehille kuin henkilöstölle ovat käynnistyneet. Työilmapiirimittaus (4-10) 2014 Muutos% /2014 Toimintamenot , , Henkilöstömenot , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset , , Muut toimintamenot , , Toimintakate , , Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muutos% /2014 Hyvinvointipalvelut 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta Ennuste Toimintatulot , , Myyntitulot , , Maksutulot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatulot , , Investoinnit 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta Ennuste Investointitulot ,8 204 Rahoitusosuudet 34 Pysyvien vastaavien myynti ,8 200 Investointimenot , ,1-409 Investoinnit, netto , ,

29 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Henkilöstöresurssit Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö Henkilöstö Muutos lkm Muutos-% Hypa yhteiset hallintopalvelut ,0 Lasten ja nuorten palvelut ,3 Aikuisväestön palvelut ,4 Ikääntyneiden palvelut ,4 Yhteensä ,0 Yhteiset hallintopalvelut Vastuuhenkilö Apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Henkilöstöresurssien siirto konsernipalveluihin on vähentänyt henkilöstömäärää 26% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden Talous Hyvinvointipalv. hallinto 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta 2014 Muutos% /2014 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , ,6 499 Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen Lasten ja nuorten lautakunta, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset 1.1. voimaan astuneen organisaatiouudistuksen johdosta on luovuttu johtamisen tasona palvelukokonaisuuksista sekä järjestetty aiemmat kuusi palvelua nykyiseen viiteen. Suurin muutos on ollut uuden Kasvun tuen palvelun perustaminen, johon on koottu lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden kasvua ja kehitystä tukevat palvelut. Palvelutakuu toteutuu eri palveluissa säädösten määrittelemällä tavalla. Lastensuojelun osalta on toteuma ollut lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeen selvitysten osalta n. 95%. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei antanut tuoreen lastensuojelun palvelutakuuselvityksen perusteella huomautusta tai ohjeistusta Kouvolan kaupungille. Vuoden talousarviossa huomioidut säästötoimenpiteet ovat toteutuksessa: Lastensuojelun Kotikallion erityisyksikkö joka aloitti toimintansa Käyttöprosentit ovat olleet 1/ 3,1 %, 2/ 61,3 %, 3/ 92,5 % ja 4/ 110,6 %, joten toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja 0,2 milj. euroas taloudellinen hyöty suhteessa ostopalveluihin on realisoitumassa. Yksikössä järjestetään myös aiemmin ostopalveluna Carealta hankittu kuntouttava luokka toiminta joka on nyt osa kaupungin omaa toimintaa. Varhaiskasvatuksessa Korvenkoulun ryhmäperhepäiväkodin ja Karhunpesän päiväkodin toimintojen päättäminen 1.8. alkaen mahdollistaa palvelujen kustannustehokkaamman järjestämisen olemassa olevien tai syksyllä aloittavien palvelujen piirissä. Perusopetuksessa lukuvuonna aloitetut toimenpiteet vaikuttavat vielä tämän vuoden heinäkuuhun asti. Lukuvuoden suunnitellussa on hyödynnetty 2014 tapahtuneet palveluverkkomuutokset Kankaan koulun lakkautumisen sekä Mansikka-ahon ja Tornionmäen koulun yhdistyminen. Perusopetuksen lukuvuoden suunnittelussa on hyödynnetty 1.8. voimaan astuvat Ratulan-, Tirvan-, ja Selänpään koulujen lakkautukset. Koulujen vakinaiset henkilöt on sijoitettu eläköitymisen kautta vapautuneisiin virkoihin. Näiden lisäksi oppilasmäärien laskuun on reagoitu mahdollisuuksien mukaan opetustunteja vähentämällä ja ryhmiä yhdistämällä, huomioiden lautakunnan asettamat suunnittelupohjat sekä valtionosuus opetusryhmien pienentämiseen kriteerien täyttyminen. 27

30 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Anjalankosken lukion lakkautuminen 1.8. yhdessä lukion yhteishaussa kasvaneen suosion kanssa tehostaa kurssiresurssin käyttöä. Ammatillisen koulutuksen osalta talouden tilanne on heikko ja siitä on annettu tarkempi analyysi KSAOn osavuosikatsauksessa. Keskeisiä valmistelussa olevia muutoksia ovat perhekeskus toimintamallin valmistelu ja Ohjaamo-hanke. Ratamo perhekeskus on lapsiperheiden palvelukeskittymä ja kohtauspaikka, jossa rakennetaan yhdessä asiakkaan ja ammattilaisten kanssa asiakkaan tarpeiden mukainen palvelukokonaisuus. Keskeisinä palvelutoimijoina ovat neuvolapalvelut, perhetyö sekä tarpeen mukaan lasten kuntoutus, perheneuvola lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalityön palveluita. Ohjaamo-hanke on matalan kynnyksen ja yhden luukun periaatteella toimiva nuorten palvelupiste, jossa nuori saa tilanteeseensa sopivia palveluja ja hänellä on aina tarjolla jokin toiminnallinen vaihtoehto passiivisen tukien varassa elämisen sijaan. Palvelu toteutetaan monen toimijan verkostona kohdentamalla nuorelle yksilöllisesti oikeita ohjausja tukitoimenpiteitä. Näiden lisäksi toteutuksessa on palvelukohtaisia kehittämishankkeita, jotka on kuvattu palveluiden teksteissä ja käyttösuunnitelman tavoitteissa. Uuden sosiaalihuoltolain astuttua voimaan on kaupungin palveluiden sisäisiä prosesseja tarkasteltu niin, että vuoden 2016 talousarviossa voidaan huomioida säädösten mukaisten perhepalveluiden järjestelyt. Myös vuonna 2014 uudistuneen opiskeluhuoltolain täytäntöönpanoa on jatkettu toimintaa kehittämällä. Turvakoteja koskevan lainsäädännön uudistuksesta johtuen Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos käsittelee hakemukset turvakotipalveluiden tuottamisesta. Kouvola on jättänyt hakemuksen ja jatkoneuvotteluja käydään kevään aikana. Lasten ja nuorten palveluiden henkilöstön sairauspoissaolot ovat kasvaneet vuodesta 2014 noin 5 %. Tammimarraskuun sairauspoissaoloraportointia on käyty läpi ja syitä sairauspoissaolojen kasvuun analysoidaan palveluissa ja viime vuonna alkanutta yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa toteutettua pilottiyksiköiden seurantaa jatketaan. Henkilötyövuosien määrä verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan on pienentynyt reilulla 20 htv:lla. Todellinen vähenemä on suurempi, koska viime vuoteen verrattuna ovat uusina palveluina aloittaneet lastensuojelun erityisyksikkö +13 htv sekä opiskeluhuoltolain velvoitteet +15 htv. Näiden lisäksi henkilöstömenoja ovat vähentäneet lukuvuosittain jaettava opetuksen tuntimäärä, joka lukuvuodelle on toteutunut yli -30 htv pienempänä kuin vuotta aikaisemmin. Tämä laskennallinen htv säästö muodostuu lukuvuosiperiaatteella toteutettavasta opetustoiminnasta. Syksyllä 2014 päätetyt verkkoratkaisut näkyvät palveluissamme 1.8. alkaen. Syksyllä 2014 tehtiin päätös lisätä psykososiaalisen oppilashuollon sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon resurssointia uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimalle tasolle. Tämä näkyy nyt henkilöstömäärien ja palkkakustannusten kasvuna. Neuvolatoiminnan vakituisen henkilöstön palkkamenojen kasvua selittää neuvolatoiminnan vakituisen vara-henkilön palkkaaminen alkaen. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toimintatuotot ovat kertyneet talousarviossa lähes tasaisen toteuman tahdissa ensimmäisellä vuosikolmanneksella (31,9%). Suurin alitus on tuissa ja avustuksissa (23,9 %), jotka perinteisesti kohdentuvat loppuvuoteen hankepäätöksistä ja -maksatuksista johtuen. Toimintamenojen osalta toteuma on alle suunnitellun (32,4 %). Henkilöstökulut ovat noin 0,7 milj. euroa alle talousarvion, mutta n. 0,4 milj. euroa yli edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvua selittää voimaan tullut 20e/kk palkankorotus, jonka vaikutus palveluketjussa on n e/kk. Lisäksi omana toimintana aloitetut entiset ostopalvelut kasvattavat henkilöstömenoja mutta ovat pienentäneet ostopalveluja edelliseen vuoteen verrattuna 0,8 milj. euroa. Palveluketjun toimintakate on toteutunut suunnitellusti (32,5 %). Talousarvion ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan lievästi alle talousarvion. Lopulliseen toteutumaan vaikuttaa tulojen kertymät sekä menojen hallinta ml. säästötoimenpiteet, joilla on vaikutus lukuvuosi- ja toimintakausijärjestelmän mukaisesti toteutettavissa palveluissa vasta vuoden viimeiselle viidelle kuukaudelle. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Palvelut tuotetaan talousarviosuunnittelun ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Kaikilta osin toteutetaan tiivistä talousarvion toteutumisen seurantaa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen tietojen perusteella toiminnalliset tavoitteet on 28

31 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus saavutettavissa ja talous toteutuisi alle talousarvion. Lukuvuosittaisen ja toimintakausittaisen palvelun suuri taloudellinen merkitys mahdollistaa talousarviomuutosten esittämisen vasta uuden kauden käynnistyttyä alkusyksystä, jolloin myös suunnitellut säästötoimenpiteet ml. talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet on pääosin toteutuksessa. Erityistä huomiota toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi kohdennetaan: suunniteltujen säästötoimenpiteiden täytäntöönpanoon (ml. rakenteelliset muutokset ja investointien toteutus) uusiin asiakaslähtöisiin palvelumalleihin (Ratamo-perhekeskus, Ohjaamo-hanke) lainsäädännön uudistuksista johtuvien kasvaneiden velvoitteiden hallintaan yhdistämällä asiakasprosessit ja palvelutuotannon prosessit palvelupoluiksi (esim. uusi sosiaalihuoltolaki). henkilöstöresurssin käytön tehostaminen sairauspoissaoloja vähentämällä työhyvinvointia edistämällä. Investointien toteutuminen Lasten ja nuorten palveluilla ei ole omia investointeja. Tilainvestoinnit toteutetaan yhdessä tilaliikelaitoksen kanssa. Lasten ja nuorten lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Päämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Jokaisella palelulla on käytössä asiakkaan osallistamisen ja kuulemisen toimintamalli. Valinta Asiakkaan kuuleminen Kaikissa palveluissa on käynnissä asiakkaan osallistamisen ja kuulemisen toimintamalli: yksilölliset palvelusuunnitelmat, yhteisten suunnitelmien valmisteluun osallistaminen, palautteiden käsittely sekä dialogisten menetelmien hyödyntäminen (osana Askel-hanketta) Toimintamallit käytössä (kpl/v) Päämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Nuorten ohjausta ja tukea parantavia uusia toimintamalleja otettu käyttöön ja nuorisotyöttömyys laskee. Lapset ja nuoret saavat tarvetta vastaavan psykososiaalisen tuen ja terveyspalvelut. Palvelutakuun toteutuminen Lapsiperheillä on mahdollisuus saada helposti tukea arkeen mm. tukipalveluita ja uusia sähköisiä palvelumuotoja on käytössä. Valinta Ennaltaehkäisyyn panostaminen Kevään yhteishaussa hakeutuminen 100%. Sijoittuminen 2. asteen koulutukseen selviää elokuuhun mennessä. Nuorten alle 30 v. ohjauksen ja tuen parantamiseksi valmisteltu verkostomaista palvelukeskittymää Ohjaamo-hanketta. Käynnistyminen syksyllä. Opiskeluhuoltolain muutos on toteutuksessa ja rakenteet toiminnassa. Käytänteitä kehitetään. Uudet toimintamallit valmistelussa (Voimaperheet hoito-ohjelma ja hyvinvointikartasto) 100,00 100,00 Uuden sosiaalihuoltolain täytäntöönpanoon liittyvät toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset käynnistetty lastensuojelun asiakkuuksien vähentämiseksi. Sähköisten palveluiden käyttöönottoa laajennetaan (Wilma päivähoitoon) sekä kokonaisvaltaiset palvelut (Kotikallion erityisyksikkö ja joustava koulupäivä laajentuminen). Palvelutuottajia 1, palveluseteleitä myönnetty 5, palvelua annettu 3. 29

32 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Toimivat peruspalvelut. Asiakastyytyväisyys (1-5) 3,95 4,05 Alle 25 v. työttömien määrä (hlö) 1073,00 Koulutustakuun toteutuminen Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkuudet (hlö) 50,00 3,00 Lastensuojelun asiakkuudet (hlö) 1695, , ,00 Päämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Palveluita tuotetaan paikallisesti lähiverkostojen avulla mm. kerhomuotoiset toiminnot. Valinta Yhteisöllisyyden kehittäminen Avoimen varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman mukaan toimintaa laajennettu Myllykoskelle ja ryhmiä toteutettu Kuusankosken Hellissä Kerhojen määrä (lkm) Lasten, nuorten ja perheiden harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet paranevat. Päiväkotien ja koulujen toiminta tukee yhteisöllisyyttä Nuorisoseurojen ja -järjestöjen avustukset ovat olleet haettavissa. Kerhotoiminnan kysely on toteutettu perusopetuksen kouluilla. Yksikkökohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat jotka sisältävät yhteisöllisen osion ovat laadinnassa. Vanhempainyhdistystoiminta käytössä ja laajentumassa päiväkoteihin. Opiskelijakunnat toiminnassa. Yhteisöllisyys yhtenä näkökulmana myös Ratamo-perhekeskussuunnittelussa Asiakastyytyväisyys (1-5) 3,95 4,05 Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Palvelujen kustannustehokkuus paranee vertailukaupunkeihin nähden. Ta säästötoimenpiteet toteutuksessa. Kustannuskehitys talousarvion mukainen ja toimintakatteen kasvu 4/14-4/15 1% Kustannuskehitys (%) 30

33 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Palvelut ja tilat reagoivat asiakasmäärien, -tarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin päätetyt palveluverkkomuutokset toteutuksessa (Anjalankosken lukio sekä Selänpään, Tirvan ja Ratulan koulut). Ratamo-perhekeskus suunnitelma valmisteltu. Päiväkoti-investoinnit toteutuksessa. KSAOn kampus suunnitelman toteutusohjelma valmistelussa. Asiakastyytyväisyys (1-5) Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Sairauspoissaolot vähenevät. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) Henkilöstön hyvinvointi ja työkyky paranee kaikissa työyhteisöissä. Henkilöstöllä on mahdollisuudet oman työn kehittämiseen ja osaamista parannetaan koulutuksen kautta. Sairauspoissaoloraporttien käsittely palveluittain. Henkilöstön hyvinvointiohjelman toteuttaminen ja valittujen yksiköiden seuranta yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa 14,60 13,87 5,60 Suunnitelmallinen henkilöstöresurssin käyttö ja sen seuranta. Painopisteenä esimies- ja johtamiskoulutukset. Kunta Q ,4, tavoite >79,4. Työhön liittyvää koulutusta järjestetty kaikissa palveluissa. Johto osallistuu EKJ:n koulutuksiin. Askel-hankkeeseen liittyvät dialogisen menetelmän koulutukset käynnistyneet. Muutamia palvelukohtaisia kehittämispäiviä järjestetty. Työilmapiirimittaus (1-5) Tuloslaskelma Lasten ja nuorten palvelut 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta 2014 Muutos% /2014 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Aikuisväestön palvelut Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka Aikuisväestön lautakunta, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Aikuisväestön palvelujen talous on odotetun mukaisesti tiukka. Emme ole saaneet vietyä päätökseen rakenteellisia muutoksia siinä määrin kuin talous edellyttäisi. Kysynnän kasvu palveluissa on ollut voimakasta, joka on vaatinut ponnisteluja, jotta pääsisimme hoito- ja palvelutakuuseen sote-palveluissa. Erityisen voimakasta kasvu on ollut päivystysja sairaalapalveluissa. Vuodeosastojen kuormitukset ovat olleet korkeat, johon olemme hakeneet ratkaisua hiomalla kotiutus- ja kotihoitokäytänteitä. Korian terveysasemaa kohtasi vesivahinko, joka merkitsi aseman sulkemista remontin ajaksi. Nyt voidaan seurata asiakkaiden suuntautumista muille asemille. Yleinen taloudellinen tilanteen muutokset 31

34 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Suomessa vaikuttavat aikuisten elämänhallinnan talousarvion toteutumiseen. Taloustilanteen heiketessä asiakkaiden avustusten ja palveluiden tarve voi kasvaa ennustamattomasti. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Aikuisväestön palvelujen TA:n toteuma noudattelee suunniteltua, toimintakatteen toteutuma on 32,9 %. Toimintatuotot ovat kasvussa 15,8 % ja tämän uskotaan pitävän koko loppuvuoden. Aikuispalvelujen toimintakate on 2,4 % viimevuoden vastaavaa enemmän. Palkkakuluissa näkyy alkuvuoden osalta noin 2,3 % kasvua. Päivystyspalveluissa on harjoittelijalääkäriresurssia otettu käyttöön, jonka vaikutus noin 0,1 milj. euroa. Sairaalapalvelut ovat olleet kuormitettuja koko alkuvuoden, joka on merkinnyt myös lisätyön teettämistä. Ylityökorvaukset ovatkin olleet alkuvuonna kasvussa. Sinällään ei ole tehty sellaisia toiminnallisia muutoksia, jotka selittäisivät palkkamenojen kasvua. Terveyskeskussairaalaa kuormittaa edelleen jatkohoitopaikkaa jonottavat potilaat joilla ei ole sairaanhoidon tarvetta. Kyseiset väärään paikkaan sijoitetut potilaat vievät tilaa lyhytaikaista sairaanhoitoa tarvitsevilta potilailta mistä mm. seuraa että erikoissairaanhoidossa joudutaan hoitamaan potilaita, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoitoa. Osastot ovat tästä syystä ylikuormittuneita. Vastaanottojen osalta on vähennetty ostolääkäri työpanosta ja lisätty omaa palkattua henkilöstöä, tällä on toteumaan positiivi vaikutus. Aikuisten elämän hallinnan tukemisen palkkamenot kasvaneet viime vuoteen verrattuna, joka aiheutuu sijaisten määrän kasvusta. Aikuisten elämänhallinnan tukemisessa asiakkaiden palvelutarpeisiin on pystytty vastaamaan talousarvion mukaisesti. Tulojen kertymä on jäänyt alle talousarvion. Avustusten nousu johtuu erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta, joka oli odotetun mukainen 0,9 milj. euroa alkuvuonna. Muutoinkin suhdanteiden vaikutus näkyy aikuissosiaalipalvelujen toteumassa. Kulttuurisen hyvinvoinnin sekä yhteisötyön palveluissa on onnistuttu lisäämään omatoimisuutta sekä hakemaan uusia avauksia järjestöjen kanssa. Talousarvion toteuma noudattelee suunniteltua. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Tarvitsemme rakenteellisia muutoksia, jotta voimme hallita palvelukysynnän kasvavaa resurssitarvetta. Edelleen jatkamme maltillista toimintaa sekä haemme uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat asiakkuuksien parempaa hallintaa. Erikoissairaanhoidon toiminnan tasapainottaminen suhteessa Carean palveluihin. Järjestöjen kanssa tehtävää työtä tulee edelleen edistää myös työllistämiseen liittyvissä asioissa. Aktiivisen otteen lisääminen työllistymismahdollisuuksien järjestämisessä on keskiössä. Aktiivinen jatkohoito ja kuntoutuspaikan etsintä yli 2 viikkoa osastolla olleille, tämä vaatii moniammatillisen työn tarkentamista. Kuntoutusselvitys valmistuu 7/. Yhteisöllisyyden edistämisessä on aloitettu AsukasAreena-toiminnan suunnittelu, toteutus alkaa Tavoitteena on tarjota asukkaille mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja lisätä alueellista yhteistoimintaa. Kirjastossa henkilöstövähennykset ytprosessissa olivat merkittäviä ja toimintaa on jouduttu sopeuttamaan tämän takia (mm. aukiolot). Investointien toteutuminen Suunnitelman mukaisesti. Aikuisväestön lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Päämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Järjestöt tuottavat 10 % kaupungin liikuntaryhmistä sekä kulttuuritapahtumista: kehitetään yhteistyössä tekninen tapahtumapalvelu, kulttuuritapahtumatuotteet ja liikuntapalvelut. Valinta Yhteisöllisyyden kehittäminen Liikuntajärjestöjen tapaamisia pidetty 2 yhteistyössä yhteisöllisyyden edistämisen kanssa. Järjestöt ilmoittavat toukokuussa, kuinka paljon liikuntaryhmiä syksyllä aloittavat. Museon urheiluhistoriahanke käynnistymässä. Paikallismuseoiden toiminnan siirto yhteisöille edennyt - neuvoteltu sekä Elimäen että Valkealan yhteisöjen kanssa. Elimäellä toimintakonsepti on jo kehitteillä. Järjestöjen tuottaman toiminnan osuus kaupungin tuotannosta (%) 10,00 32

35 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Päämäärä Elinvoimainen kaupunki Kouvolassa tuotetaan lisää työllistämismahdollisuuksia 300/500 päivän työttömille. Valinta Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Vastaus kahdessa seuraavassa tavoitteessa. Tämä tavoite osin niiden kanssa päällekkäinen. Työllistymisten määrä (hlö) Yrityksiin ja yhteisöihin työllistyy vuosittain noin 40 työnhakijaa, joiden työmarkkinatuesta kaupunki maksaa kuntaosuutta ja osa heistä työllistyy pitkäaikaisesti. Määrä vähenee yht. 15 %. Uusien työllistämismahdollisuuksien etsintä yrityksistä ja kolmannelta sektorilta aloitettu huhtikuun alussa koska nopeammin ei voitu palkata määräaikaisia työntekijöitä tätä varten. Työttömien määrän lasku (hlö/v) Palkkatuetun työllistymisen sekä kuntouttavan työtoiminnan lisääminen henkilöpaikalla. 1450, ,00 Kevytrakenteinen kuntouttava työtoiminta aloitettu ,00 Henkilöpaikkojen lisäys (kpl) 624,00 824,00 379,00 Järjestöt ottavat vastuun kevyistä palveluista: osa avustusresurssista suunnataan yhdistysten palvelumuotoiluun. Avauksia tehty ja työtä jatketaan Areenan kautta. Palvelutapahtumien määrä (kpl/v) Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Uusien virtuaalipalvelujen toteuttaminen kulttuurisen hyvinvoinnin palveluissa. Uusia virtuaalipalveluja 2 kpl. Kansalaisopiston luennot, 10 kpl, virtuaalisesti AC:n kautta, osallistujia yhteensä 960, joista verkossa 51,25 % (492 henkilöä) Kirjastossa epress hankittu e-lehtien, e-kirjojen ja tietokantojen käyttökertoja Sopimus e-kirjojen uudesta alustasta tehty. Verkkokäyntejä kpl. Museo: Mobiiliopastus otettu käyttöön. Ilmoittautuminen käynnissä ja ajanvaraus aloitettu vastaanottopalveluissa. Toimintaluvut puuttuvat vielä teknisistä syistä. Uusien virtuaalipalvelujen määrä (kpl). Sähköisten ajanvaraus- ja ilmoittautumispalvelujen käyttöönotto. Omatoimisia ajanvarauksia 30%. Järjestelmä toiminnassa, luvut puuttuvat Ajanvarauksista tapahtuu omatoimisesti (%) 30,00 33

36 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Virtuaaliset terveysliikuntaryhmät ja elintapaohjaus toteutetaan mm. sosiaalisen median kautta. Uusia ryhmiä 2 kpl. Uusien ryhmien määrä (kpl) Omatoimikirjastojen ja - liikuntapaikkojen toteuttaminen jatkuu. Kohdennetaan ja muotoillaan omatoimisia palveluja terveyserojen kaventamiseksi tilastoista tunnistetuille kohderyhmille (sähköinen hyvinvointikertomus). Uusia omatoimisia palveluja luodaan 3. Omaehtoisten palvelujen määrä (kpl) Sähköistä liikettä -hankerahoitusta saatu eutus käynnistyy syksyllä. Omatoimiterveyspisteen konsepti valmis, toteutuspaikka ei selvillä. Inkeroisten omatoimikirjasto aloitti tammikuussa ja kahta seuraavaa omatoimikirjastoa selvitellään. 3,00 Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Sairauspoissaolopäivät vähenevät 5 %. TYHY-pilottiin otettiin mukaan kolme työyksikköä aikuispalveluketjusta: sairaalapalveluiden yhteiset, sosiaalityö ja kirjastot. Pilotit ovat alkaneet alkuvuonna nykyisen tilanteen kartoituksella. Kirjaston osalta tavoitteeseen päästäneen. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) Kehityskeskustelut käydään kattavasti (100 %) Osassa palveluista kehityskeskustelut käyty kaikkien kanssa ja osalla kesken. Kehityskeskustelujen kattavuus (%) 40,00 100,00 Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Vastuullinen ja osallistava johtaminen Palliatiiviinen hoidon käynnistäminen osana uusia konsepteja. Kotihoidon lääkäripalvelujen käyttöönotto. Toiminnan järjestelyt aloitettu. Vastaanottopalveluissa vastuulääkäri palliatiiviseen hoitoon nimetty ja poliklinikkatoiminta aloitetaan kesän jälkeen. Sairaalapalveluissa esitetty palvelusiirtymätyöryhmän agendalle. Vastaanottopalveluissa lääkärimäärää lisätty, rekrytointi tehostunut. Päivystyksen potilasmäärä vähentynyt. 34

37 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Osaamiskeskuksen toteuttaminen hoitoprosessin kehittämisen tueksi. Yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmien toteuttaminen työhyvinvointikyselyn pohjalta. Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen geriatrian poliklinikaksi neurologian yhteyteen. Geriatrian ja neurologian resurssien yhdistäminen synergiaetujen takia. Geriatrian uuden konsultoivan toimintamallin rakentaminen. Jokainen yksikkö tekee suunnitelman. Aikuisväestön palvelut 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta 2014 Muutos% /2014 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Muutos% /2014 Investoinnit 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta Ennuste Investointituotot , Investointikulut , Netto , Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden palveluihin sisältyy varhaiset palvelut (hyvinvointia tukevat palvelut ja palveluohjaus), kotihoitoa tukevat palvelut (omaishoito, kotiutustiimi ja kotiutusyksikkötoiminta), kotihoito ja kotihoidontukipalvelut sekä hoiva-asuminen (oma toiminta ja ostopalvelut, asumispalveluohjaus). Asiakkuuspäälliköiden vastuulla on asiakkuuksien hallinta kotona asumista tukevien palveluiden ja hoiva-asumisen osalta. Ikääntyneiden palveluissa Askel hankkeen juurruttamisesta vastaavat asiakkuuspäälliköt. Ao. hankkeen kehittämisprojekteiksi on määritelty Yhden numeron periaate (käynnistyy 1.9.) ja hoiva-asumiseen asiakaslähtöisen vastuuhoitajamallin kehittäminen. Kehittämishankkeet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Ikääntyneiden palveluissa on järjestetty aikana 19 kappaletta asiakas-/ omaisiltoja palveluissa sekä asiakas-/ omaisraateja yhteensä kuusi kappaletta. Asiakaspalautteen osalta pilotoidaan Surveypal kyselytutkimusohjelmaa (pilottikohteet Marjoniemen palveluasunnot, omaishoidon tuen ensikäynnit ja Sippolan päiväkeskus). Valkealakoti on mukana Valtiovarainministeriön Kuntakokeilu hankkeessa asumispalvelujen toimintamallin osalta. Tavoitteena on kehittää ns. palvelualuemalli, jossa Valkealakodin laitosmaista palvelurakennetta puretaan sekä kehitetään henkilöstön toimintamalleja ja työn sisältöä Valkealakodin, Mäntylän palvelukeskuksen ja kotihoidon osalta. Lisäksi Valkealakodin tiloissa on järjestetty mm. kansalaisopiston luentosarjoja etäyhteydellä sekä vanhusten ja lasten yhteisiä toiminnallisia tuokioita. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt Valkealakodin osastojen Pajula ja Honkala peruskorjaukseen ja laajennukseen euron määrärahan. Peruskorjaus käynnistyy 11/ ja sisältyy kaupungin investointiohjelmaan. Varhaiset palvelut on organisoitunut alueellisesti (eteläinen, keskinen ja pohjoinen). Kullakin alueella on gerontologinen sosiaalityöntekijä ja palveluohjaajat. vanhuspalvelulain mukainen vastuutyöntekijämalli on otettu käyttöön 1.1. ja toimintamalli on määritelty. Varhaisissa palveluissa on käynnistynyt säännöllinen terveysasemayhteistyö (Keltakangas ja Kuusankoski) eli palveluohjaaja käy viikoittain terveysasemilla. Toimintamallin tavoitteena on tunnistaa ns. moniongelmaiset asiakkuudet, jotka käyttävät monia palveluita samanaikaisesti. 35

38 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Omaishoidon asiakkuuksien määrä on noussut tasaisesti kuluvan vuoden aikana (ajalla uusia hakemuksia 129 kpl). Omaishoidon tuen asiakkaita on yhteensä 945 taloutta (tilanne 4/). Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset on aloitettu huhtikuussa. Uusi perhehoitolaki tuli voimaan Laki mahdollistaa sen, että perhehoitaja voi mennä omaishoidettavan kotiin hoitamaan hoitajan lakisääteisten vapaiden aikana. Perhehoidon käyttö lakisääteisten vapaiden aikana on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa. Omaishoitajien vertaistukitoiminta koetaan hyvänä hoitajien keskuudessa. Omaishoidon palveluohjaajien tavoitteena on tehostaa seurantakäyntejä omaishoidon tukea saaviin kotitalouksiin kuluvan toimintavuoden aikana. Omaishoidon keskimääräinen käsittelyaika noin 9,5 viikkoa (tilanne 4/). Kotiutusyksiköt (Apila ja Lauttaranta) toimivat arviointi- ja kuntoutuspaikkoina ikääntyneille, joiden kotiutuminen suoraan terveydenhuollosta kotiin ei ole mahdollista (yhteensä 93 asiakaspaikkaa). Kotiutusyksiköissä on myös ympärivuorokautista hoiva-asumisen paikkaa jonottavia, jotta terveydenhuollon asiakassiirtymät mahdollistuisi. Keskimääräinen hoitojakson pituus on kotiutusyksiköissä 18 päivää. Kotihoidossa on otettu käyttöön 1.1. lukien kahden viikon arviointijakso uusille asiakkaille. Arviointojakson aikana arvioidaan asiakkaan palveluntarve ja tehdään päätös säännöllisen kotihoidon aloittamisesta. Huhtikuun loppuun mennessä on ollut yhteensä 319 arviointijaksoa. Kotihoidon palveluihin ei ole odotusaikaa vaan asiakkuudet on voitu ottaa vastaan viivytyksettä. Kotihoitoon otetaan käyttöön mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmä (FastROI Hilkka) ja ao. järjestelmän laajentaminen koko kotihoitoa koskevaksi on aloitettu 4/ alusta. Toiminnanohjaus määrittelee aikakriittiset - ja ei aikakriittiset asiakaskäynnit, optimoi hoitohenkilöstön resurssin käytön asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Kotihoitoon tulee muodostumaan ns. henkilöstöbooli, joka pystyy sijaistamaan lyhytaikaisia poissaoloja. Kotihoidossa seurataan välittömän asiakasajan muutosta tiimeittäin (tilanne 4/ 45 %). Kotihoidon toiminnan sisällön kehittämisen tavoitteena on nimenomaan toimintamallien kehittäminen vastaamaan asiakkuuteen, vastuuhoitajamallin vahvistaminen ja kehittäminen sekä välittömän asiakasajan lisääntyminen (tavoite 60 % ). Kotihoidossa on edelleen sairauspoissaoloja paljon ja henkilöstömenojen hallinta määräaikaisten palkkauksen ja erilliskorvausten osalta on haasteellista. Hoiva-asumisessa on Anjalakodin toiminta on päättynyt 1.4. suunnitelman mukaisesti. Yksikön pitkäaikaisasiakkaat ovat muuttaneet pääosin eteläisen alueen asumisen yksiköihin ja lyhytaikaishoidon asiakkaiden hoitojaksot ovat siirtyneet pääosin Kotiharjun palvelukeskukseen tai muihin lyhytaikaishoitoa tarjoaviin yksiköihin. Anjalakodin henkilöstön siirtymä on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tavallisen palveluasumisen palveluseteli otetaan käyttöön Hoiva-asumisen henkilöstömuutokset ovat edenneet henkilöstösuunnitelman 2017 mukaisesti. Ikääntyneiden ja aikuisten palveluiden moni ammatillisena yhteistyöryhmänä toimii palvelusiirtymätyöryhmä. Ao. ryhmän toiminnan tavoitteena on yhteisten asiakkaiden kotiutusten sujuvuus akuutin terveydenhuollon palveluiden tarpeen päättymisen jälkeen sekä lyhentää jonotusaikaa terveydenhuollon vuodeosastohoidossa hoiva-asumiseen. Keskimääräinen odotusaika hoiva-asumiseen kaikkien jonottajien osalta on 41 päivää (tilanne 4/). Yli 3 kuukautta jonottavia on ollut 4/ yhteensä 4 henkilöä. Pohjois-Kymen sairaalan ensiavun ns. platinakorttiasiakkaiden osalta on sovittu yhteistyöstä sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja varhaisten palveluiden kanssa. Valtionkonttori on myöntänyt ikääntyneiden palveluille vuodelle yhteensä ,78 euroa sotaveteraanien kotona asumisen tuen palveluiden järjestämiseen. Vuoden 2014 määräraha käytettiin kokonaisuudessaan. Kotihoito vastaa ao. palveluiden organisoimisesta ja myöntämisestä. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Ikääntyneiden palvelujen toimintatulon (hoitopäivä-, asumispalvelu- ja tukipalvelumaksut) toteutuma on ajalla 35,8 % (tasainen toteutuma 33,3 %). Toimintamenon toteutuma on palveluketjun tasolla 31,5 % ja toimintakate vastaavasti 30,6 %. Henkilöstömenon toteutuma on 31,7 %, josta määräaikaisen henkilöstön menot 46,2 % ja erilliskorvausten toteutuma 43,6 %. Vakinaisen henkilöstön osalta toteutuma on 25,5 %. Määräaikaisen henkilöstön ja erilliskorvausten kustannus on ollut alkuvuodesta 8,5 % korkeampaa kuin vastaavana ajankohtana Palveluiden oston toteutuma on 31,6 %, josta asiakaspalvelujen osto 33,4 %. Omaishoidon tuen (sisältää perhehoidon palkkiot) toteutuma on 35,7 % ja omaishoidon sijaisten palkkiot toteutuma 44,7 %. Omaishoidon kokonaisuus tulee ylittymään tämän hetkisen ennusteen mukaan noin eurolla. Ylitys pyritään kattamaan palveluketjun tasolla. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden palvelujen osalta on sovittu toimenpiteet määräaikaisen henkilöstön ja erilliskorvausten kustannuskehityksen hillitsemiseksi. Sijaisten palkkojen ja erillispalkkioiden toteutumaa seurataan kuukausittain toimintayksikkötasolla ja 5.6. on sovittu yhteinen palaveri lähiesimiesten kanssa toimintamallien tarkistamisen osalta. Osin alku- 36

39 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus vuoden korkeaan henkilöstömenon toteutumaan vaikuttaa 2014 joulun ajan 5 arkipyhävapaata/jaksotyössä oleva henkilöstö sekä samanaikaiset epidemiat. Ikääntyneiden palvelujen vakinaisen henkilöstön menot toteutuvat suunnitellun mukaisena. Haasteena on määräaikaisen henkilöstön palkkausmenon hallinta sekä lisä- ja ylitöiden kustannuskehityksen leikkaaminen. Ikääntyneiden palvelujen henkilöstön sairauspoissaoloja seurataan kuukausitasolla palvelu- ja toimintayksikkötasolla. Etenkin kotihoidossa ja hoiva-asumisessa on ollut alkuvuodesta keskimääräistä enemmän sairauspoissaoloja. 1-3/ oli poikkeuksellisen paljon eri epidemioista johtuvia poissaoloja työstä. Esimiehet toteuttavat varhaisen puuttumisen mallia sairauspoissaolojen osalta. Lisäksi työterveyshuollon kanssa on sovittu niin kotihoidon kuin hoivaasumisen osalta toimintayksiköt, joihin kohdennetaan tehostetusti työterveyshuollon tukitoimenpiteitä. Kokonaisuutena toimintamenon kustannuskehityksen hallinta vaatii ajantasaista seurantaa ja yhteisesti sovittujen toimintamallien noudattamista. Ikääntyneiden lautakunnan hyväksymät tavoitteet Päämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Asiakas ja/tai läheinen osallistuu hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan. Tavoite 90%. Valinta Asiakkaan kuuleminen Kotihoidossa ja hoiva-asumisessa ei vielä ole päästy tavoitteeseen, varhaisissa palveluissa tavoite on saavutettu. eutuminen (%) 90,00 80,00 Vastuu- ja omahoitajamallin rooli ja vastuu selkeytynyt, sovitut asiat dokumentoitu. Vastuutyöntekijämalli toteutuu paljon terveydenhuollon palveluita käyttävien osalta (VPL:n mukainen) Kotihoidossa vastuuhoitajamalli on määritelty. Hoiva-asumisessa malli sisältyy Askel-hankkeen kehittämisprojektiin, määrittely on vielä kesken. Vastuutyöntekijämalli on otettu käyttöön ja toimintamalli määritelty 1.1. lukien. Päämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Kotiutuksen toimintamalli vahvistunut, Poks:sta palvelusiirtymä sujuvaa. Toistuvat ja monipalveluasiakkuudet ohjattu kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin. Tavoitteena 65v. täyttäneiden hoitopäivien kasvun pysähtyminen (Poks, Marjoniemen osastot j Valinta Ennaltaehkäisyyn panostaminen Kotiutuksen toimintamalli määritelty ja käytössä, mutta juurruttaminen vielä kesken. Yhteistyömallit varhaisen tuen ja terveysasemien välillä käytössä. Toimintamalli POKS:n päivystyksestä Sokrin kautta ikääntyneiden palveluihin ohjautuvista asiakkaista valmisteltu. Käyttöönotto kesken. Hoitopäivät 65v.- (lkm) 4 004,00 Odotusaika hoiva-asumiseen (keskiarvo/kk) 2,50 37

40 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Keskeisimmät asiakasprosessit kuvataan, kuvattu 3 kpl (kotiutuksen toim.malli, ym). Apilan, palveluohjauksen ja kotihoidon prosessi kuvaus on kesken. Palveluketjujen välisiä prosessikuvauksia on aloitettu. Kuvatut asiakasprosessit (lkm) 3,00 0,00 Päämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Alueellisten asukasfoorumien toiminta on vahvistunut. Valinta Yhteisöllisyyden kehittäminen Valmistelu kesken. eutuneet tilaisuudet (kpl) Järjestöyhteistyön tavoitteena on monialainen toimijuus, joka tukee ikääntyneiden palveluiden laajaalaista toteutusta. Tavoite _lkm., Valmistelu kesken. Sovitut yhteistyömuodot (lkm) Hyvinvointiasemat tukevat ikääntyvien itsenäisyyttä, kotona asumista ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoa alueellisesti. Kasvutavoite +5%. Tavoitteeksi asetettu kasvutavoite on saavutettu. Hyvinvointiasemien käyttäjämäärän kasvu (%) 5,00 8,60 Päämäärä Elinvoimainen kaupunki Sovitaan kaupungin ja palveluntuottajien välisistä yhteistoimintamalleista. Valinta Valmistelu kesken. Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Ostopalvelutuottajat (lkm) Otetaan käyttöön säännöllisen kotihoidon palveluseteli. Valmistelu kesken. Palveluseteliasiakkaat (lkm) Palvelusetelituottajat (lkm) 38

41 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Määritellään palveluntarpeen muutosta ennakoivia mittareita. RAI- asiakasarviointimittarin tuloksia hyödynnetään tarvelähtöisen toiminnan toteutukseen tiimi- ja yksikkökohtaisesti, asiat dokumentoitu (hyödynnetään THL:n raportointi 6 kk:n välein). Seuranta mittareista on palvelusiirtymätyöryhmässä sovittu, käyttöönotto kesken. Kotihoidossa RAI-arviointimittari käytössä. Tulosten hyödyntäminen tarvelähtöisen toiminnan toteutuksessa vaatii vielä vahvistusta. Asiakasarvioinnit Eteläinen alue (lkm) 221,00 Asiakasarvioinnit Keskinen alue (lkm) 200,00 Asiakasarvioinnit Pohjoinen alue (lkm) 227,00 Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Kaikissa yksiköissä työhyvinvointi parantunut oman toiminnan arvioinnin kehittämisen kautta (t sl-poissaolot 12pv/hlö, koen mielekkyyttä työssäni 8). Henkilöstötyytyväisyyskartoitusta ei vielä tehty. Vahvistetaan työyhteisöjen osallistavien ja dialogisten toimintamallien käyttöä. Dialogikoulutukset käynnistyneet. eutuneet tilaisuudet (kpl) 10,00 Sairauspoissaolot (kpv/hlö) 12,00 9,70 Henkilöstötyytyväisyys (1-10) 8,00 39

42 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Vastuullinen ja osallistava johtaminen Talouden ja toiminnan kuukausitason seuranta käytössä kaikille johtamisen tasoilla ja seurannan perusteella sovitaan tarvittavista toimenpiteistä, muutokset dokumentoidaan. Osallistavan johtamisen menetelmät käytössä. Vastuualueet selkeästi määritelty ja vastuualueet kaikkien tiedossa (organisaatiomuutos 1.1.). Toimintamallin juurruttaminen kesken. Osittain käytössä, vaatii vielä vahvistamista. Vastuualueet on määritelty ja kaikkien tiedossa. Tarvittaessa vastuualueiden rajapintojen hiomista syksyllä. Ikääntyneiden palvelut 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA Investoinnit 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta Ennuste Investointituotot , Investointikulut , Netto , Poikkeama -% muut ta 2014 Muutos% /2014 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Muutos% /

43 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 4.2 Liikelaitokset Tilaliikelaitos Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan olevan toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta elinkaariajattelun pohjalta sekä vastaa omaisuuden säilymisestä. Rakennusomaisuuden ja rakennusten myyntiä jatketaan. Asuntoja on myyty tänä vuonna 5 kpl. Rakennuksista on myyty Ummeljoen neuvolarakennus. Kouluja on myynnissä vielä Tuohikotin ja Vuohijärven koulut. Suurin myytävä kohde on Anjalankosken kaupungintalo. Kaupantekopäivä on sovittu Oravalan koulusta ja Lukionkaaren kerrostaloista. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Tilaliikelaitoksen käyttömenot ovat 29,6 % ja tuotot 32,9 %, joten käyttötalous toteutuu talousarvion mukaan. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talousarvion toteutumista seurataan päivittäin ja seurantakokouksissa, joilla turvataan Tilaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman kokonaisuuden toteutuminen osa-alueineen. Johtokunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Päämäärä Laadukas ympäristö Valinta Alennamme kiinteistöjemme veden ja energian kulutusta Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Veden ja energian kulutus on pienentynyt 2 %. Merkittäviä riskejä ovat sääolosuhteet ja käyttötottumukset. Prosenttia Uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisätään Tänä vuonna ei ole lisätty uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Määrä (Kpl) Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Vaikuttava omistajaohjaus Tyhjät kiinteistöt myymme tai vuokraamme rakennusten salkutuksen mukaisesti Tyhjien kiinteistöjen myynti (%) Ulkoa vuokrattujen tilojen suhde omiin tiloihin (%) Yksi kiinteistö myyty. Ei ole riittävää kysyntää. Toimintojen keskittäminen ydinkeskustaan. 95,00 98,00 Palvelutuotannossa käytämme ensisijassa kaupungin omia kiinteistöjä 94,00 41

44 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Investointien toteutuminen Investointien osalta budjetti toteutuu suunnitellusti. Alkuvuoden osalta investointimenot ovat olleet pienemmät, mutta kesäremontit ovat vasta alkamassa, jolloin investointimenot kasvavat. Tilaliikelaitos TP 2014 TA Muut TA Tamuutos Poikkeama -% muut ta 2014 Muutos% /2014 Ennuste Tuloslaskelma Toimintatulot , , Myyntitulot/liikevaihto , , Valmistus omaan käyttöön , ,6 500 Muut tulot , ,5 513 Toimintamenot , , Materiaalit ja palvelut , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Ostot tilikauden aikana , , Palvelujen ostot , , Henkilöstömenot , , Palkat ja palkkiot , ,1-729 Henkilösivumenot , ,9-359 Eläkemenot , ,8-317 Muut henkilösivumenot , ,0-42 Muut menot , , Toimintakate , , Rahoitusmenot ja -tulot , Korkotulot ,1 0 Muut rahoitustulot ,2 0 Korkomenot(sisäiset) , Muut korkomenot , ,8-40 Korvaus peruspääomasta , Muut rahoitusmenot , ,5-70 Vuosikate , , Poistot ja arvonalentumiset , , Suunnitelman muk. poistot , , Satunnaiset tulot ja menot ,0 0 0 Satunnaiset tulot ,0 0 0 Tilikauden tulos , , Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) ,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) , , Investoinnit Investointitulot , , Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti , ,2 500 Investointimenot , , Investoinnit, netto , ,

45 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Rahoituslaskelman toteutuminen Tilaliikelaitos 1000 euroa TP 2014 TA Muut TA 1-8/ Tamuutos Poikkeama -% muut. ta Ennuste Toiminnan rahavirta Vuosikate , Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,9-500 Investointien rahavirta Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin , Omaisuuden myyntitulot ,4 500 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Sitovuustaso johtokunta Sitovuutaso valtuusto Teknisen tuotannon liikelaitos Liikelaitos Vastuuhenkilö Tekninen tuotanto Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten yhteisarvo on euroa. Uusina asiakaskohteina on aloittanut Marjaahon päiväkoti ja perhetukikeskukset. Henkilöstökulut ovat lähes euroa pienemmät kuin vastaavana aikana viime vuonna. Palvelujen ostot ovat lähes euroa suuremmat edelliseen vuoteen nähden. Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt kuusi henkilöä. Näistä toimista on yksi jätetty täyttämättä. Palveluverkon muutoksista johtuen henkilöstön kanssa on käyty yt-menettelyjä seitsemässä kohteessa. Lisähaasteita työnsuunnitteluun ovat tuoneet tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamat sairauspoissaolot. Aluepalvelujen toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Sääolosuhteista johtuen kunnossapitolaskutus on ollut alkuvuonna noin euroa edellisvuoden vastaavaa jaksoa suurempi. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Kiinteistöpalvelujen tuotot ovat alkuvuodesta huomattavasti suuremmat kuin kulut, koska tuotantomäärät ovat erisuuruisia eri kuukausina. Mm. koulujen lomakausi vähentää tuotannon määrää kolmen kuukauden aikana. Kesäkuussa henkilöstölle maksettavat lomarahat ja edellä mainitut tuotannon vaihtelut tekevät tuloksen ennusteen mukaiseksi. Aluepalvelujen tulos näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sääolosuhteet eivät ole ennustettavissa, joten tulosodotus perustuu ns. tavanomaisen talven perusteelle. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seurantaa ja kustannustietoisuutta sekä osto-osaamisen tehokkuutta. Kustannusten seurantaa tehdään tuotetasolla ja reagoidaan nopeasti poikkeamiin. Talousosaaminen on välttämätöntä myös esimiehille. 43

46 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Henkilöstö sitoutetaan koulutus- ja työhyvinvointisuunnitelmaan. Ennaltaehkäisevää työtä tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta jatketaan. Esimiehet kannustavat henkilöstöä sitoutumaan työhön ja sen kehittämiseen. Arvioimme ja kehitämme toimintaamme yhdessä asiakkaan kanssa ja pyrimme vastaamaan asiakkaan toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Kaikkien työntekijöiden asiantuntijuus otetaan palveluketjun käyttöön. Toiminnassa hyödynnetään parasta mahdollista teknologiaa ja kehitetään uusia työskentelytapoja. Palvelusopimusten sisältöä avataan sekä asiakkaille että henkilöstölle. Teknisen tuotannon riskeistä asiakaskäyttäytyminen ja kysyntä ovat kiinteistöpalvelujen osalta toteutuneet osittain, kun palveluverkkopäätökset astuvat voimaan - yhteensä 6 kohdetta lakkaa. Lakkautuneiden kohteiden vakituisille henkilöille on kuitenkin uudet työkohteet, joissa tähän saakka on ollut määräaikainen työntekijä. Aluepalveluissa suunnitellaan henkilöstön käyttö siten että sääolosuhteista huolimatta kaikkina vuodenaikoina työllistetään oma henkilöstö. Tämä vaatii tilaajan (yhdyskuntatekniikka) ja tuottajan tiivistä yhteistyötä. Johtokunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Päämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Asiakkaan palvelukokemusten parantaminen Valinta Asiakkaan kuuleminen Asiakastyytyväisyyskyselyistä yksi on meneillään ja kaksi suoritetaan vuoden loppuun mennessä. Tuotannon asiakastyytyväisyyskysely (1-5) 3,00 0,00 Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) 6,00 3,00 Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva alentaminen. Työtapaturmien lukumäärä (kpl) 64,00 20,00 Työterveyshuollon työkykyneuvottelut (kpl) 4,00 Sairauspoissaolot (kpv/hlö) 24,80 8,34 44

47 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Päämäärä Tasapainoinen talous Valinta Vastuullinen ja osallistava johtaminen Optimaalinen, monipuolinen ja laadukas palvelutarjonta. Mittaus kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Kiinteistöjen hoito ( /m2/kk) 1,20 Liikennealueiden hoito ( /m2) Liikunta-alueiden hoito: Asiakasmäärät (kpl) Viheralueiden hoito ( /ha) Puhtauspalvelut ( /m2) 23,85 Ruokapalvelut: /Ateria 2,87 Tekninen tuotanto 1000 euroa TP 2014 TA Muut TA -% muut ta 2014 Muutos% /2014 Ennuste Tuloslaskelma Toimintatulot , , Myyntitulot/liikevaihto , , Muut tulot ,1 0 Muut tuet ja avustukset ,0 68-4,6 467 Toimintamenot , , Materiaalit ja palvelut , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Ostot tilikauden aikana , , Varastojen muutos ,0 0 0 Palvelujen ostot , , Henkilöstömenot , , Muut menot , , Toimintakate , ,9 596 Rahoitusmenot ja -tulot ,0 0 Muut rahoitustulot ,3 0 Muut rahoitusmenot ,0 0 Vuosikate , ,9 596 Poistot ja arvonalentumiset , ,4-475 Suunnitelman muk. poistot , ,4-475 Tilikauden tulos , ,1 121 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,1 121 Rahoituslaskelman toteutuminen Tekninen tuotanto 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ Tamuutos Poikkeama Poikkeama -% muut. ta Ennuste Toiminnan rahavirta Vuosikate ,3 898 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta 0 Muut maksuvalmiuden muutokset #JAKO/0! 0 Vaikutus maksuvalmiuteen ,3 898 Sitovuustaso johtokunta Sitovuutaso valtuusto 45

48 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 4.3 Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta Peruskaupunki Toimiala Palveluketju 1000 euroa TP 2014 Talousarvio vuoden alusta Poikkeama -% ta ed. vuoden alusta Muutos% 2014/ Ennuste Konsernipalvelut Toimintatuotot ,7 % ,8 % Toimintakulut ,8 % ,9 % Tuukka Forsell Toimintakate ,0 % ,8 % Hyvinvointipalvelut Toimintatuotot ,0 % ,0 % Toimintakulut ,5 % ,8 % Annikki Niiranen Toimintakate ,4 % ,5 % HVP yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot ,7 % ,8 % Toimintakulut ,2 % ,9 % Toimintakate Lasten ja nuorten palveluttoimintatuotot ,9 % ,9 % Toimintakulut ,4 % ,5 % Ismo Korhonen Toimintakate ,5 % ,1 % Aikuisväestön palvelut Toimintatuotot ,5 % ,8 % Toimintakulut ,1 % ,5 % Vesa Toikka Toimintakate ,9 % ,4 % Ikääntyneiden palvelut Toimintatuotot ,8 % ,9 % Toimintakulut ,5 % ,6 % Arja Kumpu Toimintakate ,6 % ,6 % Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Toimintatuotot ,6 % ,2 % Valm. omaan käyt ,7 % ,9 % Toimintakulut ,7 % ,6 % Hannu Luotonen Toimintakate ,7 % ,8 % Teky yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot ,3 % ,5 % 570 Toimintakulut ,4 % ,7 % Toimintakate ,4 % ,0 % -460 Elinympäristön kehittäminen Toimintatuotot ,8 % ,0 % Valm. omaan käyt ,7 % ,9 % Toimintakulut ,7 % ,3 % Hannu Luotonen Toimintakate ,2 % ,5 % Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot ,3 % ,7 % Valm. omaan käyt ,7 % Toimintakulut ,3 % ,0 % Toimintakate ,4 % ,9 % Vesihuolto Toimintatuotot Valm. omaan käyt Toimintakulut Toimintakate Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot ,3 % ,0 % sisältää vesihuollon Valm. omaan käyt ,7 % Liikelaitokset Toimintakulut ,3 % ,7 % Toimintakate ,4 % ,3 % Tilaliikelaitos Toimintakate ,5 % Timo Oksanen Tilikauden tulos ,6 % Tekninen tuotanto Toimintakate ,9 % 596 Jari Horppu Tilikauden tulos ,1 % 121 Liikelaitokset yhteensä Toimintakate ,1 % ,7 % Tilikauden tulos ,3 % ,3 % Kaupunki yhteensä Toimintakate ,1 % ,4 %

49 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 5 Keskeiset konserniyhteisöt Konsernirakenne Kouvolan konserni muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: - peruskunta, johon kuuluvat kaupungin ydintoiminnot - kunta, edellä mainittuihin yhdistetään liikelaitosten tiedot - konserni, kunnan talouslukuihin yhdistetään tytäryhtiöt ja kuntayhtymät sekä osuus osakkuusyhtiöistä. KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUSYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT Energia- ja vesiyhtiöt KSS Energia Oy 100,0 % Kouvolan Vesi Oy 100,0 % Elinkeino- ja kehitysyhtiöt European Business Innovation Center Kymi Oy 80,0 % Kouvolan Innovation Oy 100,0 % Muut tytäryhtiöt Anjalankosken Jäähalli Oy 94,0 % Kaakkois-Suomen Tieto Oy 99,9 % Kouvolan Hansapysäköinti Oy (äänivalta 65,7 %) 37,8 % Kouvolan Teatteri Oy 100,0 % Kouvolan Rautatie ja Aikuiskoulutus Oy 100,0 % Kuusankosken Tennishalli Oy 87,0 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Asunto Oy Elopuisto 84,1 % Kiinteistö Oy Korian Liikekeskus 58,9 % Kiinteistö Oy Korianjousi 58,3 % Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 100,0 % Kiinteistö Oy Madekuja 1 68,1 % Kiinteistö Oy Pihlajakara 79,0 % Kiinteistö Oy Päätie ,0 % Kouvolan Asunnot Oy 100,0 % Pohjois-Kymenlaakson Ympäristölaboratorio Oy 95,0,% Muut osakkuusyhtiöt Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 24,5 % Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy 29,9 % Kyamk-kiinteistöt Oy 49,0 % Kymen Vesi Oy (äänivalta 19 %) 32,6 % Kymenlaakson Jäte Oy 47,4 % Kymenlaakson Orkesteri Oy 45,0 % Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy 46,2 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Anjalankosken Painotalo Oy 33,5 % Asunto Oy Anjalantie 2 31,3 % Asunto Oy Elimäen Eläkepuustelli 26,7 % Asunto Oy Elimäen Napansäde 40,6 % Asunto Oy Kimmelmanni 45,4 % Asunto Oy Kouvolan Eväkujankaari 34,7 % Asunto Oy Kouvolan Jaalanharju 39,0 % Asunto Oy Hiidentie ,2 % Asunto Oy Kuusankosken Rantapuisto 25,0 % Asunto Oy Lohitie 5 33,3 % Asunto Oy Siltapuisto 1 30,6 % Asunto Oy Valkealan Riihikaari 27,5 % Kiinteistö Oy Korian Portti 39,9 % Kiinteistö Oy Myllykosken Liikekeskus 32,8 % Kuusankosken Pienteollisuustalo Oy 21,6 % Kuntayhtymät Itä-Suomen päihdehuollon Kuntayhtymä 6,2 % Kymenlaakson Liitto 48,6 % Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (äänivalta 49 %) 51,8 % Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 5,7 % päivitetty Kouvolan kaupungin konserniin kuului huhtikuun lopussa 19 tytäryhteisöä ja 4 kuntayhtymää, jotka yhdistetään konsernitilinpäätökseen. Kouvola-konserniin kuului myös 22 osakkuusyhteisöä. Alkuvuoden aikana osa As Oy Kuntalantie 9:n osakkeista myytiin ja yhtiö ei ole enää kaupungin osakkuusyhtiö. 47

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015

Kouvolan kaupunki. Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015 Kouvolan kaupunki Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimiala Palveluketju Konsernipalvelut Kaupunginhallitus Toiminnanohjaus Tuukka Forsell, talous- ja rahoitusjohtaja Konsernipalveluissa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi elokuu 2015. Kouvolan kaupunki

Osavuosikatsaus. Tammi elokuu 2015. Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Kouvolan kaupunki Sisällysluettelo 1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous... 1 2 Kouvolan toimintaympäristö... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste...

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-7/2015

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-7/2015 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-7/ TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ Kuukausiraportti 1-7/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, talousarvion toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-6/2015

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-6/2015 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-6/ TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-6/ Kuukausiraportti 1-6/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, talousarvion toteutumisvertailu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Osavuosikatsaus 1-4/2016 Osavuosikatsaus 1-4/ Liikelaitos Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2017

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2017 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/ TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-2/ Kuukausiraportti 1-2/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma sisäiset erät eliminoituna,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2016

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2016 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/ TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-2/ Kuukausiraportti 1-2/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, talousarvion toteutumisvertailu

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös tilinpäätös 2014 KOOSTE tilinpäätös 2014 tilinpäätös 2014 s 2014 tilinpäätös 201 s 2014 tilinpäätös ös 2014 til ä Onnistumisia Onnistumisia Toimintakatteen kasvu oli 3,1 %, ilman varautumista Carean alijäämien

Lisätiedot