Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2013 2015"

Transkriptio

1 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto

2 2

3 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

4 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston hyväksymä Julkaisija: Loviisan kaupunki Taitto: Tamara Liimatainen, Maria Lindroos Kouluttajana: Mika Nenonen, Porvoo International College Kuva: Janne Lehtinen

5 5 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kaupunginjohtajan alkusanat 7 Suunnittelun lähtökohdat 8 Talousarvion yhteenveto 17 Loviisa-konserni ja sen tavoitteet 18 Loviisan vesiliikelaitos 19 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT 21 KÄYTTÖTALOUS - LOVIISAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE Vaalit 30 Tarkastuslautakunta 30 Valtuusto 31 Kaupunginhallitus 31 Yleinen hallinto ja konsernihallinto 32 Perusturvakeskus 46 Sivistyskeskus 64 Tekninen keskus 87 INVESTOINNIT 97 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT 105 LIITTEET 124 Loviisan vesiliikelaitos 125

6 6

7 7 Kaupunginjohtajan alkusanat Vuoden 2013 talousarvion laatiminen on tehty kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa. Maailmantalouden näkymät eivät osoita selviä merkkejä siitä, että talouden taantuma olisi ohi. Päinvastoin talouden näkymät ovat selkeästi heikentyneet myös täällä Suomessa ja sillä tulee olemaan vaikutuksia niin valtiontalouden kuin kunnallistaloudenkin kannalta. Valtio tulee säästämään toimintamenoissaan ja sillä on suoranaisia vaikutuksia kuntien taloudellisiin resursseihin ja toimintakenttään tulevaisuudessa. Lisäksi hallituksen kuntarakenneuudistus ja siihen liittyvä sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudistus luo epävarmuutta tulevien vuosien taloussuunnitteluun. Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu hyvässä yhteistyössä keskusten kanssa. Vuoden 2013 talousarvion lähtökohtana on ollut vuoden 2011 tilinpäätös. Vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna toimintamenot kasvavat 6,8 % päätyen lukuun 108,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 talousarvioon verrattuna on kasvua sangen maltilliset 3,0 %. Vuoden 2013 talousarvion tuloksesta muodostuu lievästi alijäämäinen euroa. Lisäksi talousarviota on tasapainotettu esittämällä kiinteistöveron korottamista, tämän vaikutus on noin euroa vuositasolla. Lainamäärä per asukas nousee euroon per asukas mikä on vielä selkeästi alhaisempi kuin maassa keskimäärin. Tilinpäätöksessä 2011 oli velkataakka euroa/asukas. Tulevat vuodet tulevat kuitenkin nostamaan velkataakkaa siten, että vuodelle 2015 arvioidaan velkataakan olevan euroa/asukas. Tämä luku ei ole vielä maamme mittakaavassa kohtuuttoman korkea mutta velkataakan hillitsemiseen on syytä paneutua todenteolla sillä muutoin kulkee kehitys taloudellisessa mielessä väärään suuntaan. Toimintakulujen kasvuun, joka pääsääntöisesti johtuu ostopalveluiden kallistumisesta ja henkilöstökuluista sekä sangen laajasta ja kattavasta palveluverkostosta, on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vuoden 2013 aikana tulee keskusten valmistella ratkaisuvaihtoehtoja, joilla aikaansaadaan sellaisia päätöksiä ja linjaratkaisuja, jotka johtavat palvelurakenteiden uudelleen tarkasteluun ja arviointiin. Onko meillä varaa pitää kaikki palvelupisteet ja palvelut nykyisen laajuisina vai voidaanko toimintoja kustannustehokkuuden näkökulmasta entistä enemmän keskittää? Lisäksi meidän tulee aktiivisesti jatkaa ponnisteluja prosessien uudistamiseksi ja tehostamiseksi tavoitteena kustannushyödyt, joustavuus ja tehokkuus. Kun tulopuolelta vielä poistuu ns. kuntafuusiosta aiheutuvat porkkanarahat, aiheuttaa jo näiden poisjääminen paineita rakenteellisiin tarkastuksiin. Kun tähän lisätään vielä tulevien vuosien investointitarpeet, jotka taloussuunnittelukauden aikana olisivat peräti 27,7 miljoonaa euroa, on selvää, että tulopohjaa on vahvistettava, käyttötalouden hillitsemiseen on panostettava entistä enemmän ja selkeämpiä arvovalintoja ja priorisointeja on tehtävä yhteisen edun nimissä. Vuoden 2013 investoinnit ovat nettomääräisesti 11,6 miljoonaa euroa, josta suurin osa liittyy suomenkielisen koulukeskuksen rakentamiseen, peräti 7 miljoonaa euroa. Tämä hanke tulee olemaan suurin myös taloussuunnitteluvuonna Muihin suuriin hankkeisiin ei ole nyt taloudellisia edellytyksiä vaan vuoden 2013 muut hankkeet liittyvät lähinnä infrastruktuurihankkeisiin, asuntoalueiden kehittämisiin ja pienimuotoisiin kiinteistöjen kunnossapito investointeihin. Vaikka talousarvio vuodelle 2013 on saatu käytännössä tasapainoon aiheuttavat tulevaisuuden toimintaympäristöön liittyvät muutokset paineita kunnallistalouteen. Miten tulee käymään valtionosuusuudistuksen, miten työllisyys- ja talouspolitiikka kehittyy kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti, miten tulevaisuuden muutokset erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä muuttavat kuntien kustannusrakenteita, miten kuntien lakisääteinen tehtäväkenttä kehittyy lähitulevaisuudessa. Haasteet eivät lopu kesken. Kaikesta huolimatta Loviisalla on kaikki edellytykset selviytyä tulevaisuuden haasteista. Tähän tarvitaan vahvaa yhteistyötä ja sitoutumista yhteisiin päämääriin ja tavoitteisiin, kustannustietouden ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämisotetta siten, että palvelut tuotetaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti, ja aktiivisesti yritetään etsiä keinoja vaihtoehtoisille toimintatavoille tavoitteena kustannustehokkuus. Olavi Kaleva kaupunginjohtaja

8 8 Suunnittelun lähtökohdat Talousarvioesitys perustuu Loviisan kaupungin valtuuston hyväksyttyyn kaupunginstrategiaan. Hyväksytty strategia ulottuu vuoteen 2020 saakka. Loviisa pienikaupunki, suuria elämyksiä Loviisan visiona on hyvinvoiva uutta teknologiaa ja energiamuotoja hyödyntävä kaksikielinen kaupunki, jossa merenranta, maaseutu ja hyvät lähipalvelut lisäävät asukkaiden ja lomailijoiden elämänlaatua. Loviisa mahdollistaa monipuolisen elinkeino- ja kulttuurielämän kehittymisen myös hyvien tietoliikenne- ja kulkuyhteyksien avulla. Loviisan kaupunki toimii avoimesti, oikeudenmukaisesti, suvaitsevaisesti ja tasapuolisesti. Toimintaperiaatteina kaikessa toiminnassa on hyvä palvelu, yhdessä tekeminen, vastuullisuus, aloitteellisuus, kaksikielisyys ja asiantuntemus. Toiminnan painopisteet 1. Asiakas ja kuntalainen: Toimivat palvelut, osallisuus ja hyvinvointi Asiakaslähtöistä palvelua annetaan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Vuorovaikutus-, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia parannetaan ja kuntalaisviestintää tehostetaan. 2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen ja sijainnin hyödyntäminen. Loviisa on vetovoimainen ja monien mahdollisuuksien merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa on tarjolla korkealaatuista asumista ja virkistystä. Loviisa lisää työpaikkojen ja asukkaiden sekä matkailijoiden määrää hyödyntämällä sijaintiaan kehityskäytävällä E18. 3.Henkilöstö ja johtaminen: Toimivat yhteistyö- ja johtamisjärjestelmät sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Loviisassa on luottamukseen, avoimuuteen ja arvostukseen perustuva yhteistyö- ja johtamisjärjestelmä. Loviisassa on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. 4.Talous: Terve ja kustannustehokas kuntatalous. Loviisassa on ennakoitavissa oleva tasapainoinen kuntatalous Kaupungin toiminnan tuottavuutta, toimintatapoja ja kustannustehokkuutta parannetaan.

9 9 Toimintaympäristö ja talousarvio-oletukset Yleinen taloudellinen tilanne Viimeisimmän suhdanne-ennusteen mukaan EU-maiden taloustilanne ei ole kohentunut maaliskuussa 2012 ennakoidulla tavalla ja talouden kehitystä ennakoivat indikaattorit ovat kääntyneet eurokriisin kärjistyttyä uudelleen laskuun. Taloudellisen kasvun vahvistuminen lykkääntyy siten edelleen. Ennusteiden mukaan käännepisteen arvioidaan olevan aikaisintaan vuoden 2013 puolivälissä, mutta merkittäviä riskejä huonompaankin kehitykseen on yhä olemassa (ETLA). Yleisen suhdannetilanteen heikkous näkyy useimpien EU-maiden valtiontalouksien kasvavina alijääminä. Myös Suomessa talouden taantuman merkit ovat selkeästi nähtävissä ja vuodesta 2013 on näillä näkymin muodostumassa hitaan kasvun vuosi. Viennin kasvu jää vaatimattomaksi ja yksityinen kulutus lisääntyy veronkorotusten ja infl aation kiihtymisen vuoksi vain marginaalisesti. Tuoreiden tilastojen mukaan valtion ja kuntien rahoitustilanne on kuluneen kesän aikana heikentynyt ja loppuvuodesta 2012 julkisyhteisöjen lainanottotarpeiden arvioidaan lisääntyvän. Suhdannetilanne heikkenee edelleen ja hidastaa veropohjien kasvua ja samanaikaisesti julkisten menojen odotetaan edelleen kasvavan. Julkisen talouden tasapainottaminen on tärkeää pitkän aikavälin ikääntymishaasteiden näkökulmasta. Pääsääntöisesti tasapainotus tapahtuu vuonna 2013 keräämällä lisää veroja valtion kassaan. Yleinen arvonlisävero kohoaa vuoden 2013 alusta 23 prosentista 24 prosenttiin. Henkilötuloverotus kiristyy, kun tuloveroasteikkojen infl aatio ja ansiotarkistuksista luovutaan. Lisäksi otetaan käyttöön useita ns. solidaarisuusveroja, joita peritään mm. suurista palkoista ja eläkkeistä sekä perinnöistä. Väestön ikääntyminen ja palvelujen kysynnän kasvu tulevat aiheuttamaan jatkossa myös kuntataloudelle suuria haasteita. Kaupungin asukkaat Elokuun 2012 lopussa Loviisan kaupungin asukasmäärä oli henkeä. Tilinpäätökseen 2011 verrattuna väkimäärä on kasvanut 10 hengellä.

10 10 Loviisan kaupungin väestömäärä on laskenut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 36 asukkaalla. Väestömäärä elokuussa 2011 oli asukasta, kun se tänä vuonna vastaavan ajankohtana oli asukasta. Loviisan strateginen asukasmäärätavoite vuodelle 2020 on asukasta, mikä on henkilöä enemmän kuin tilastokeskuksen ennuste. Tilastokeskuksen ennuste Loviisan asukasmäärästä vuodelle 2020 on asukasta. Loviisan kaupungin asukkaiden ikärakenteen painopiste on työssäkäyvässä väestössä. Yli vuotiaiden osuus on 56 % koko väestömäärästä. Väestön ennustetaan kuitenkin ikääntyvän. Tilastokeskus ennustaa yli 65-vuotiaiden määrän kasvavan vuoteen 2020 mennessä lähes 23 %:sta 29 %:iin ja työssäkäyvien osuuden vastaavasti pienentyvän. Lasten ja nuorten ikäryhmien oletetaan pysyvän lähes samalla tasolla. Väestön ikääntyminen ja palvelujen kysynnän kasvu tulevat aiheuttamaan jatkossa Loviisan kaupungille suuria haasteita, mikäli väestörakennetta ei pystytä kehittämään Loviisalle edullisempaan suuntaan. Työpaikat ja työllisyys Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 Loviisan kaupungin kokonaistyövoima oli henkilöä ja työttömyysaste oli elokuussa ,0 %. Loviisasta löytyy työpaikka noin 66 prosentille työssäkäyvistä loviisalaisista ja loput 34 prosenttia kulkee Loviisasta työpaikoilleen ympäri Suomea, pääsääntöisesti kuitenkin Porvooseen, Helsinkiin, Espooseen ja Kotkaan. Muilta paikkakunnilta Loviisassa käy puolestaan töissä vajaa henkilöä, joista suurin osa tulee Kotkan, Kouvolan, Pyhtään, Porvoon, Helsingin ja Lapinjärven seuduilta. Loviisan työttömyysaste on koko Uudenmaan vaikeimpia ja helmikuussa 2012 se kipusi koko Uudenmaan korkeimmaksi 10,1 %. Luvut ovat kuitenkin kääntyneet laskuun ja työttömyysaste oli elokuussa ,0 %.

11 11 Loviisan kaupungin taloudelliset näkymät Tulosennuste 2012 Loviisan kaupungin osavuosikatsaus tammi elokuulta 2012 osoittaa, että Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen yhteenlaskettu tulos on talousarvion mukaisesti lievästi ylijäämäinen. Ennusteeseen sisältyy Loviisan Vesiliikelaitoksen ennakoitu nollatulos. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän talousarvion 1,6 miljoonalla eurolla. Merkittävin ylitys on erikoissairaanhoidossa, jossa palveluiden alkuvuoden käyttö näyttää siltä, että kulut ylittyisivät jopa 1,5 miljoonalla eurolla. Verotulokehitys on kuitenkin kokonaisuutena ollut suotuisaa. Koko vuoden verotuloennusteen arvioidaan siten olevan noin miljoona euroa talousarviota suurempi. Lopullinen verotus valmistuu vasta marraskuussa. Kiinteistöverotulojen ja yhteisöverotulojen ennustetaan toteutuvan yhteensä 1,9 miljoonaa euroa budjetoitua suurempina. Kunnallisveroja sen sijaan ennustetaan kertyvän noin 0,9 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 0,9 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Valtion talouden kehysbudjetissa lisätään tulevaisuudessa kuntien omavastuuosuutta peruspalvelujen rahoituksessa yhä enemmän ja siten valtionosuudet tulevat pienenemään jatkossa myös Loviisan kaupungin osalta. Investointihankkeet etenevät rakentamisohjelmien mukaisesti, paitsi Suomenkielisen koulukeskuksen ja Vesitornihankkeen osalta. Harmaakallion vesihuoltohanke on aikaistettu. Positiiviseen tuloskehitykseen on ollut omalta osaltaan vaikuttamassa kuntaliitoksen seurauksena saatu yhdistymisavustus, jota Loviisan kaupunki saa vuonna 2012 vielä 1,8 miljoonaa euroa. Yhdistymisavustusta ei makseta enää tulevana talousarviovuonna Etenkin verotulojen ja erikoissairaanhoidon menojen kehitys aiheuttavat suuren epävarmuustekijän kuluvan talousarvion toteutumiselle ja tulevan talousarvion laadinnalle.

12 12 Loviisan kaupunki Tammi-elokuu Koko vuosi (1 000 ) Toteuma (kumul.) Talousarvio Ero-% Edellinen vuosi Ennuste (12 kk) Erotus toteuma/ talousarvio Talousarvio Erotus ennuste/ talousarvio Ero-% Edellinen vuosi Toimintatuotot ,0 % ,3 % josta sisäiset ,4 % ,3 % josta ulkoiset ,1 % ,1 % Toimintakulut ,1 % ,4 % josta sisäiset ,6 % ,6 % josta ulkoiset ,0 % ,0 % Toimintakate ,4 % ,5 % Verotulot ,1 % ,6 % Valtionosuudet ,6 % ,6 % Rahoitustuotot ja kulut ,1 % ,4 % 890 Vuosikate ,1 % ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,9 % Satunnaiset erät ,0 % ,0 % -459 Tilikauden tulos ,7 % ,0 % Tilinpäätössiirrot ,0 % ,0 % 389 Vähemmistöosuudet ,0 % ,0 % 0 Tilikauden yli-/alijäämä ,8 % ,5 % 2 518

13 13 Verotulot ja valtion osuudet Verotulot muodostuvat tuloverosta, kiinteistöverosta ja osuudesta yhteisöveron tuottoon. Kunnan päätäntävalta koskee tuloveroa ja kiinteistöveroa sekä koiraveroa. Loviisan kaupungissa ei peritä koiraveroa. Tuloveroprosentti Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain sovellettavasta tuloveroprosentista, joka on vuonna ,75 %. Talousarvioesitys on laadittu oletuksella, että tuloveroprosentti pidetään nykyisellä tasolla. Kiinteistöveroprosentti Talousarvioesitys on laadittu sen oletuksen pohjalta, että yleistä kiinteistöveroprosenttia, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosenttia sekä muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosenttia korotetaan siten, että uudet veroprosentit ovat seuraavat: yleinen kiinteistövero 1,0 % (0,90 %), vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,50 % (0,35 %) sekä muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 1,0 % (0,95 %). Kiinteistöveroprosenttien korotuksella saadaan lisätuloja noin euroa. Oheisesta taulukosta selviää Loviisan kaupungin voimassa olevat kiinteistöveroprosentit sekä ehdotus vuoden 2013 kiinteistöveroprosenteiksi ja kiinteistöverolaissa säädetty kiinteistöverojen yläja alarajat. Kiinteistöveroa ei tarvitse maksaa vesialueesta, metsästä, maatalousmaasta, eikä puolustusvoimain käytössä olevista kiinteistöistä. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. KIINTEISTÖVERO- PROSENTIT VEROTUSARVO 2013 VAIHTELUVÄLI KIINTEISTÖVERO- TUOTTO 2013 Yleinen kiinteistövero ,60 1,35 % 0,90 % 1,00 % Vakituisten asuntojen kiinteistövero ,32-0,75 % 0,35 % 0,50 % Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti korotettuna enintään 0,6 prosenttiyksiköllä 0,95 % 1,00 % Voimaloiden kiinteistövero ,60-2,85 % 2,85 % 2,85 % Yleishyödylliset yhteisöt ,00 1,35 % 0,00 % 0,00 % 0 Rakentamattomat rakennuspaikat ,00 3,00% 3,00 % 3,00 % YHTEENSÄ:

14 14 Osuus yhteisöveron tuotosta Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt maksavat tuloveroa yhteisöveron muodossa. Yhteisövero lasketaan kunkin yhteisön veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena. Liikelaitosten, julkisyhteisöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten sekä laitosten yhteisöverovelvollisuus koskee vain elinkeinotuloja. Yritysten yhteisöverokanta on 24,5 % vuonna Yhteisöveron saajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Yhteisöverotuotto on merkittävä rahoituserä Loviisan kaupungin talousarviossa. Koska yhteisöverotuotto on riippuvainen yritysten tuloksesta, on tuoton suuruutta vaikea arvioida etukäteen. Yritykset ovat valtion talousarviossa saaneet lisäkannusteita yritteliäisyyteen mahdollisuuksina tehdä erilaisia lisävähennyksiä, mikä osaltaan vaikuttaa laskevasti yhteisöverotuoton kokonaismäärään. Yritysten saamat ylimääräiset vähennykset kuitenkin kompensoidaan kunnille yhteisöverotuoton jako-osuuksien kautta. Vuonna 2012 kuntien jako-osuus yhteisöverontuotosta on 28,34 %. Vuoden 2013 jako-osuus kunnille on vielä valmisteluvaiheessa. Hallituksen esitys on menossa eduskuntaan loka marraskuun vaihteessa, ja vasta sen jälkeen saamme selville kuntien lopullisen jako-osuuden vuoden 2013 yhteisöverotuotosta. Vuoden 2013 talousarvio lähtee oletuksesta, että yhteisöverotuottoa saataisiin 10,0 miljoonaa euroa. Verotulot yhteensä Talousarvioehdotus pohjautuu oletukselle, että verotuloja saadaan vuonna 2013 yhteensä 64,1 miljoonaa euroa. Oheisessa taulukossa kuvataan verotulojen toteumista ja ennustetta niiden kehityksestä Verotulojen kehitys-skatteinkomstutveckling Verotulot - Skatteinkomster Ennuste/Prog- TP/BS 2011 TA/BG 2012 nos 2012 TA/BG 2013 TS/BG 2014 TS/BG 2015 Kiinteistövero-Fastighetsskatt Yhteisövero-Samfundsskatt Kunnallisvero-Kommunalskatt

15 15 Valtionosuudet Valtion talouden kehysriihessä päätettiin vuosien mittavista kuntatalouteen vaikuttavista sopeuttamistoimista. Hallitusohjelman mukaisesti vuodesta 2012 alkaen on toteutettu vuosittain 631 miljoonan euron valtionosuusleikkaus, jonka seurauksena kunnilta jää saamatta valtionosuustuloja yhtensä miljoonaa euroa vuosina Maaliskuun 2012 kehysriihessä päätettiin lisäleikkauksista, jonka myötä kunnilta jää saamatta valtionosuutta yhteensä 875 miljoonaa euroa vuosina Yksittäiselle kunnalle leikkaukset tarkoittavat sitä, että kuntien rahoitusosuus kasvaa. Vuonna 2013 rahoitusosuus on keskimäärin 141 euroa per asukas. Vastaava luku kuluvan vuoden talousarviossa on 118 euroa per asukas. Omarahoitusosuus kasvaa siten keskimäärin 23 euroa per asukas vuodesta verrattuna vuoden 2012 talousarvioon. Kuntien peruspalvelujen rahoitusosuudet per asukas ovat suunnitelmakaudella 165 euroa/asukas vuonna 2014 ja 210 euroa/asukas vuonna Myös opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla hallitusohjelman mukaiset leikkaukset toteutetaan pääosin vuosina Valtionosuusindeksi mm. jäädytetään vuonna 2013 ja siitä aiheutuu valtionosuusrahoitukseen noin 60 miljoonan euron vähennys. Valtionosuuksien laskennallisena perusteena ovat tuotettujen palvelujen yksikkökustannukset. Yksikkökustannuksia korotetaan palvelujen tuottamiseen perustuvan kustannuskehityksen mukaisesti. Koska kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset vähentävät kuntien saamia verotuloja, kompensoidaan ne kunnille valtion budjettiesityksen mukaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtionosuusjärjestelmän kautta myös peritään kaupungilta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasausta noin 1,9 miljoonaa euroa kun se tänä vuonna on noin 0,9 miljoonaa euroa. Talousarvioesitys vuodelle 2012 lähtee oletuksesta, että valtionosuutta saadaan euroa per asukas, eli yhteensä 25,8 miljoonaa euroa. Lainanotto ja rahoitustarve Kaupungin lainakanta tilinpäätöksessä 2011 oli 19,9 miljoonaa euroa eli euroa per asukas. Suomenkielisen koulukeskuksen investointihankkeen viivästymisen vuoksi lisälainanotolle ei ole ollut vuonna 2012 tarvetta. Lainoja on kuitenkin lyhennetty suunnitelman mukaisesti ja ennusteen mukaan lainamäärä vuoden 2012 lopussa on euroa per asukas. Kaupungin investointitarve on haasteellinen. Kaupungin omistuksessa on suuri kiinteistömassa, jotka vaativat eritasoista korjausta ja saneerausta. Vuoden 2013 investointisuunnitelma on 11,7 miljoonaa euroa. Talousarvioesityksessä kaupungin vuosikate on 2,6 miljoonaa euroa ja lainojen laskennalliset lyhennykset 3,4 miljoonaa euroa. Tasapainoisessa taloudessa vuosikatteella pitäisi voida rahoittaa investoinnit. Suunniteltu investointitaso on talousarviossa niin suuri, että uutta talousarviolainaa on nostettava vähintään 13 miljoonaa euroa, ellei tulovirtaa saada kasvatetuksi esimerkiksi kiinteistöjä myymällä. Lainan lisäys 13 miljoonalla eurolla kasvattaa lainoja asukasta kohden euroon.

16 16

17 17 Talousarvion yhteenveto C1 Loviisan kaupunki (1 000 ) TP 2011 TA 2012 ENNUSTE 1-12/2012 TA 2013 Muutos TP 2011/ TA 2013 TS 2014 TS 2015 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Toimintatuotot yhteensä josta sisäiset Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä josta sisäiset Toimintakate josta sisäiset Toimintakate ulkoinen Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät, TP siirrot Tilikauden yli-/alijäämä

18 18 Loviisa-konserni ja sen tavoitteet Kuntakonserni tarkoittaa kunnan sekä yhden tai useampien juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin (emoyhteisöllä) tai yhdessä kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Kuntakonsernitilinpäätökseen yhdistellään myös osuudet osakkuusyhteisöjen voitosta ja tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. Osakkuusyhteisöjä ovat yhteisöt, jossa kaupungilla on merkittävä omistusosuus, mutta joissa e.m. määräysvaltaa ei ole. Kuntayhtymät sisältyvät kunnan konsernitilinpäätökseen riippumatta siitä, kuinka suuri osuus kunnalla on kuntayhtymässä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Loviisan kaupungin konserniohjeet, joissa määritellään konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Konserniohjeet koskevat Loviisan kaupunkia ja tytäryhteisöitä sekä näiden tytäryhteisöjä. Ohjeella on keskeinen merkitys kaupungin omistajapolitiikan välineenä. Kaupunkia kuntayhtymissä edustaville henkilöille annetaan myös konserniohjeen mukaisia toimintaohjeita. Edustajia informoidaan siitä, että heidän on tärkeää välittää jatkuvasti asianmukaista tietoa kyseisen yhteisön toiminnasta kaupungille. Kaupunginvaltuusto hyväksyy konsernille tavoitteet ja seuraa niiden toteuttamista. Kuntalain muutoksen myötä valtuusto voi asettaa kunnan konsernijohdolle tavoitteita ja määritellä periaatteita tytäryhteisöjen toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta. Valtuusto voi lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Kaupungin tilinpäätöksen toimintakertomuksessa on selonteko asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Loviisan kaupungin konserniin kuuluvat tytäryhteisöt eivät ole liikeyrityksiä ja markkinatilanteessa toimivia yhteisöjä vaan ne ovat pääosin kiinteistöyhteisöjä, joiden tehtävä ei ole tuottaa kunnalle voittoa vaan huolehtia kunnan asuntotarjonnasta. Lisäksi konserniin kuuluu säätiöitä pohjautuen sosiaalisiin tai sivistyksellisiin perusteisiin. Edelleen konserniin kuuluu monen kunnan omistama voittoa tavoittelematon käyttöveden hankinnasta vastaava Loviisan seudun Vesi Oy. Kaupunginhallitus johtaa kuntakonsernia ja käyttää omistajan ohjausvaltaa. Operatiivinen johtaminen on kaupunginjohtajan vastuulla. Kuntakonsernin tavoitteena ovat: 1. Tytäryhteisöjen raportoinnin sisällyttäminen konserniraportointiin. 2. Omistajapoliittinen ohjelma, jossa määritellään kaupungin omistajapolitiikka. 3. Palvelutalo Esplanadin aseman määrittely kuntakonserniin nähden. 4. Kiinteistöyhtiöiden talouden harmonisointi: luoda vahvoja ja taloudellisesti tasapainoisia kiinteistöyhtiöitä huomioida, että kiinteistöt ovat taloudeltaan hyvin eritasoisia mahdollisen fuusion olisi tapahduttava asteittain esim. fuusioimalla ensin kunkin vanhan kunnan kiinteistöyhtiöt tavoitteena on sopeuttaa kiinteistökanta vastaamaan olemassa olevaa kysyntää ja tulevaisuuden tarpeita (uudistuotantotarpeet) selvitetään Aralta ja Valtiokonttorilta saatavat mahdolliset hallinnolliset toimenpiteet ja tuet.

19 19 5. Konserniin kuuluvien kiinteistöyhtiöiden ja säätiöiden tulee huolehtia asuntojen vuokraamisesta siten, että asunnot on vuokrattu mahdollisimman tehokkaasti. Vuokratason määrittelemisessä noudatetaan konsernin sisällä yhteisiä periaatteita ja kohdellaan vuokralaisia mahdollisimman tasapuolisesti. Vuokra-asuntojen kunnossapidosta on huolehdittava asianmukaisesti ja kohdeltava vuokralaisia tasapuolisesti. 6. Tytäryhteisöjen tulee tavoitella tasapainoista tulosta tilikaudelle Loviisan vesiliikelaitos Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan perustanut kunnallisen vesiliikelaitoksen, joka toimii kaupunginhallituksen alaisena. Liikelaitoksen toimintaa ohjataan kuntalaissa sekä liikelaitoksen johtosäännöllä. Vesiliikelaitoksella on oma johtokunta, asiat johtokunnalle esittelee vesihuoltopäällikkö. Johtokunta päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa, Kuntalaki 87c. Liikelaitoksen talousarvion hyväksyy kuntalain mukaisesti johtokunta. Johtokunta myös päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Johtokunnan esitys talousarvioksi on talousarviokirjan liitteenä. Valtuusto asettaa liikelaitokselle tuottotavoitteet sekä hyväksyy mahdolliset vesiliikelaitokselle annettavat takaukset ja muut avustukset, mikäli vesiliikelaitos ei pysty niitä omalla tulonmuodostuksellaan kattamaan. Vesiliikelaitoksen talousarvioesitys sisältää investointi- että rahoitussuunnitelman. Kaikki investoinnit rahoitetaan lainanotolla ja mahdollisella Ympäristökeskuksen tuella, jota Vesiliikelaitos hakee. Vuodelle 2013 Loviisan Vesiliikelaitoksen rahoituslaskelmassa pitkäaikaista lainaa esitetään otettavaksi ,00 euroa. Johtosäännön mukaisesti valtuusto antaa Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnalle valtuudet nostaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2013 yhteensä ,00 euroa investointien rahoittamiseen. Loviisan Vesiliikelaitoksen tulee tavoitella tasapainoista tulosta vuosittain ja pyrkiä pitämään hinnankorotukset maltillisina.

20 20

21 21 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT

22 22 Loviisan kaupunki TULOSLASKELMA, ulkoinen TILINPÄÄTÖS 2011 TALOUSARVIO 2012 ENNUSTE 2012 RAAMI 2013 TALOUSARVIO 2013 TS (1 000 ) 2014 TS (1 000 ) 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Sunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset -557 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tavoitteet ja tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut % Vuosikate/Poistot % Vuosikate, euro/asukas Kertynyt yli-/alijäämä (ilm. liikelaitos) Asukasmäärä vuoden lopussa

23 23 Loviisan kaupunki TALOUSARVION RAHOITUSOSA TILINPÄÄTÖS 2011 TALOUSARVIO 2012 ENNUSTE 2012 RAAMI 2013 TALOUSARVIO 2013 TS (1 000 ) 2014 TS (1 000 ) 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Tavoitteet ja tunnusluvut Lainanhoitokate 2,0 0,4 0,8 1,2 0,5 0,6 0,7 Kassan riittävyys 23 Lainat/asukas Lainakanta (1 000 ) Sitova valtuustoon nähden

24 24 LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN LOVIISAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 Eliminoinnit Kunnan tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma Liikelaitokset Kunta Liikelaitokset ml. liikelaitos Toimintatuotot Myyntituotot, ulkoiset Myyntituotot, sisäiset Maksutuotot Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset,kaupungilta 0 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot, sisäiset Toimintakulut 0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Palvelujen ostot, sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset Avustukset Avustukset liikelaitokselle 0 Muut toimintakulut Muut toimintakulut, sisäiset Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut 0 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta 0 Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN RAHOITUKSEN MUODOSTAMISEEN Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

25 25 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO ULKOINEN Sitovuus Määrärahat Tuloarviot KÄYTTÖTALOUSOSA Vaalit N 0 0 Tarkastuslautakunta N 39 0 Valtuusto N Kaupunginhallitus N Yleinen hallinto ja konsernihallinto N Perusturvakeskus N Sivistyskeskus N Tekninen keskus N TULOSLASKELMAOSA Verotulot B Valtionosuudet B Korkotuotot B 23 Muut rahoitustuotot B Korkokulut B 702 Muut rahoituskulut B 7 Satunnaiset erät B 0 0 INVESTOINTIOSA Yleinen hallinto ja konsernihallinto yli euron hankkeet yhteensä B alle euron hankkeet yhteensä B 104 Perusturvakeskus yli euron hankkeet yhteensä B 200 alle euron hankkeet yhteensä B 195 Sivistyskeskus yli euron hankkeet yhteensä B alle euron hankkeet yhteensä B 179 Tekninen keskus yli euron hankkeet yhteensä B alle euron hankkeet yhteensä B RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B Pitkäaikaisten lainojen vähennys B Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen 592 TALOUSARVIO YHTEENSÄ * N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio B = bruttomääräraha/-tuloarvio

26 26 Keskusten yhteenveto määrärahoista ja tuloarviosta 2011 Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2012 Ennuste 2013 Talousarvio C6 C8 C10 C11 C5 C30 VAALIT Tulot, ulkoiset Tulot, sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset NETTO, ulkoinen NETTO, sisäinen TARKASTUSLAUTAKUNTA Tulot, ulkoiset Tulot, sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset NETTO, ulkoinen NETTO, sisäinen KAUPUNGINVALTUUSTO Tulot, ulkoiset Tulot, sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset NETTO, ulkoinen NETTO, sisäinen KAUPUNGINHALLITUS Tulot, ulkoiset Tulot, sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset NETTO, ulkoinen NETTO, sisäinen YLEINEN HALINTO JA KONSERNIHALLINTO Tulot, ulkoiset Tulot, sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset NETTO, ulkoinen NETTO, sisäinen PERUSTURVAKESKUS Tulot, ulkoiset Tulot, sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset NETTO, ulkoinen NETTO, sisäinen

27 27 C40 C Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2012 Ennuste 2013 Talousarvio SIVISTYSKESKUS Tulot, ulkoiset Tulot, sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset NETTO, ulkoinen NETTO, sisäinen TEKNINEN KESKUS Tulot, ulkoiset Tulot, sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset NETTO, ulkoinen NETTO, sisäinen KAUPUNKI YHTEENSÄ Tulot, ulkoiset Tulot, sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset NETTO, ulkoinen NETTO, sisäinen VESILIIKELAITOS Tulot, ulkoiset Tulot, sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset NETTO, ulkoinen NETTO, sisäinen KAUPUNKI + VESILIIKELAITOS YHTEENSÄ Tulot, ulkoiset Tulot, sisäiset Menot, ulkoiset Menot, sisäiset NETTO, ulkoinen NETTO, sisäinen

28 28 LOVIISAN KAUPUNKI - LOVISA STAD, ulkoinen - externa (ml. liikelaitos/inkl. affärsverket) TALOUSARVION TUNNUSLUVUT - BUDGETENS NYCKELTAL TP 2011 BS 2011 TA 2012 BG 2012 Ennuste Prognos TA 2013 BG 2013 Asukasluku - Invånarantal Veroprosentti - Skattesats 19,75 19,75 19,75 19,75 Käyttömenot milj. - Driftsutgifter mn 103,9 107,9 110,1 111,2 muutos% - förändrings% ,9 7,0 Käyttömenot/asukas - Driftsutgifter/invånare Käyttötulot milj. - Driftsinkomster mn 26 24,9 24,9 23,8 muutos% - förändrings% ,3-8,3 Toimintakate milj. - Verksamhetsbidrag mn 77,9 83,0 85,2 87,4 muutos% - förändrings% ,3 12,1 Toimintakate /asukas - Verksamhetsbidrag /invånare Verotulot yht. milj. - Skatteintäkter totalt mn 61,1 60,9 61,9 64,1 Verotulot /asukas - Skatteintäkter /invånare Valtionosuudet milj. - Statsandelar mn 23,9 24,9 25,8 25,9 Valtionosuudet /asukas - Statsandelar /invånare Vuosikate milj. - Årsbidrag mn 8,1 3,6 3,7 3,3 Vuosikate /asukas - Årsbidrag /invånare Vuosikate/poisto % - Årsbidrag i % av avskrivningar 149,4 99,0 101,0 92,0 Investoinnin netto milj. -Investeringar netto mn 3,7 13,7 4,0 14,1 Investoinnit /asukas - Investeringar /invånare Lainakanta milj. - Lånestock mn 19,9 28,4 16,3 27,7 Lainakanta /asukas - Lånestock /invånare Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag 2,0 0,4 0,8 0,6

29 29 KÄYTTÖTALOUS LOVIISAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2013

30 30 Vaalit Vastuuhenkilö: hallintojohtaja EU-vaalit järjestetään vuonna 2014 ja eduskuntavaalit vuonna Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden) (1 000 ) TP 2011 TA 2012 ENNUSTE 1-12/2012 TA 2013 Muutos TP 2011/ TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatuotot josta sisäiset ja konserni Toimintakulut josta sisäiset ja konserni Toimintakate josta sisäiset ja konserni Toimintakate ulkoinen Tarkastuslautakunta JHTT:n tilintarkastus hoidetaan sopimuspohjalta Oy Audiator Ab:n kanssa. Tarkastuspäiviä on Sopimus nykyisen tilintarkastusyhteisön kanssa päättyy 2013 tilintarkastuksen laadinnan jälkeen ja kilpailutus tilintarkastuksesta julkaistaan vuoden 2012 lopulla. Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden) (1 000 ) TP 2011 TA 2012 ENNUSTE 1-12/2012 TA 2013 Muutos TP 2011/ TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatuotot josta sisäiset ja konserni Toimintakulut josta sisäiset ja konserni Toimintakate josta sisäiset ja konserni Toimintakate ulkoinen

31 31 Valtuusto Lokakuussa 2012 valitaan uusi valtuusto, jolle on varauduttu järjestämään kunnallishallintoon liittyvää koulutusta. Valtuuston kokouksia pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja valtuuston iltakouluja järjestetään tarvittaessa. Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden) (1 000 ) TP 2011 TA 2012 ENNUSTE 1-12/2012 TA 2013 Muutos TP 2011/ TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatuotot josta sisäiset Toimintakulut josta sisäiset Toimintakate josta sisäiset Toimintakate ulkoinen Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Kokouksiin voivat osallistua myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajat ja heillä on läsnäolo-, sekä puheoikeus kokouksissa. Kaupunginhallituksen tavoitteena on kehittää toimintaa strategisempaan suuntaan. Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden) (1 000 ) TP 2011 TA 2012 ENNUSTE 1-12/2012 TA 2013 Muutos TP 2011/ TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatuotot josta sisäiset ja konserni Toimintakulut josta sisäiset ja konserni Toimintakate josta sisäiset ja konserni Toimintakate ulkoinen

32 32 Yleinen hallinto ja konsernihallinto Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatuksena on tuottaa ja toteuttaa laadukkaat palvelut asukkaille kustannustehokkaasti. Toiminnan päämäärinä ovat toimintatapojen jatkuva parantaminen, tuottavuuden lisääminen ja ennakoitavissa oleva, tasapainoinen talous. Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden) (1 000 ) TP 2011 TA 2012 ENNUSTE 1-12/2012 TA 2013 Muutos TP 2011/ TA 2013 TS 2014 TS 2015 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Toimintatuotot yhteensä josta sisäiset Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä josta sisäiset Toimintakate josta sisäiset Toimintakate ulkoinen

33 33 Vastuualuetason avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille Vastuualueen nimi: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Vastuualueen tehtävät Hallintopalveluiden vastuualue ohjaa kaupungin henkilöstöstrategian toteutumista ja huolehtii henkilöstöhallinnon tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Vastuualue koordinoi kaupungin ulkoista ja sisäistä viestintää ja kehittää niiden vuorovaikutteisuutta ja ajankohtaisuutta. Hallintopalveluiden vastuualue edistää myönteisen kaupunkikuvan muodostumista ja kuntalaisten yhteenkuuluvuutta markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Vastuualueen tehtävänä on edistää toiminnan tehokkuutta ja vähentää sisäistä ja ulkoista byrokratiaa tuottamalla tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä sekä samalla tietoturvallisia ja toimintavarmoja IT-palveluja. Vastuualue luo mahdollisuudet luottamushenkilötyön kehittämiselle ja avoimelle toimintakulttuurille sekä kuntalaisiin, luottamushenkilöihin että työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin nähden. Vastuualueen toiminnan päämäärät toiminnan tehokkuuden parantaminen henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen vuorovaikutteisen viestinnän edistäminen hyvän kuntamaineen saavuttaminen toimintavarmojen ja keskusten toimintaa tukevien IT-palveluiden tarjoaminen selvitetään mahdollisuutta siirtyä elektronisiin esityslistoihin. Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella Hallintopalveluiden toimintaympäristöä koskevat pääosin samat muutokset ja haasteet, jotka koskevat kuntasektoria ja Loviisan kaupunkia yleisemminkin. Maailmantalouden jatkuva epävarmuus ja valtiontalouden kiristymisen myötä paineet kuntakoon kasvuun ovat lisääntyneet. Loviisan tavoitteena on pysyä itsenäisenä kuntana myös jatkossa, vaikka kuntarakenteessa tapahtuukin lähivuosina muutoksia. Hallintopalveluiden osalta tämä tarkoittaa pyrkimystä tehostaa ja yhtenäistää hallintoa ja sen toimintatapoja koko kaupunkiorganisaatiossa. Hallinnon ja luottamushenkilöiden strateginen suunnittelutyö vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä päätöksenteossa, luottamushenkilökoulutusta ja henkilöstökoulutusta asioiden valmistelussa ja vastuiden tuntemisessa. Henkilöstöhallinnon puolella muutokset liittyvät henkilöstön keski-iän kasvusta johtuviin terveyshaasteisiin ja eläköityvien työntekijöiden määrän kasvuun. Haasteisiin vastataan muun muassa työhyvinvoinnin edistämisellä, koulutuksella, sisäisen viestinnän parantamisella ja markkinoinnilla sekä muilla toimenpiteillä, joilla Loviisan houkuttelevuutta niin kaupunkina kuin työnantajana parannetaan. Tietohallintopuoli tarkastelee tapoja hyödyntää hyvällä tasolla olevaa verkkoinfrastruktuuria niin kaupungin henkilöstön kun kuntalaisten palvelemiseen sekä mahdollistaakseen kustannustehokkaiden ja keskusten toimintaa tukevien palveluiden tarjonnan.

34 34 Vuoden 2013 avaintavoitteet, operatiiviset ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta Kaupunginkanslia: AVAINTAVOITE Tavoitetaso/Mittari Toimintasuunnitelma (Keino) Seuranta ja toimeenpano Uudet luottamushenkilöt tuntevat kunnallisen järjestelmän pääpiirteet. Koulutuksen järjestäminen uusille luottamushenkilöille. Järjestetään niin sisäistä kuin ulkoista koulutusta luottamushenkilöille. Osavuosiraporttien yhteydessä Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Henkilöstöyksikkö: AVAINTAVOITE Tavoitetaso/Mittari Toimintasuunnitelma (Keino) Seuranta ja toimeenpano Avoimen ja vuorovaikutuksellisen esimiestyön kehittäminen. Esimiestyö on ammattitaitoista. Laaditaan kaupungin strategiaan liittyvä henkilöstöohjelma. Osavuosiraporttien yhteydessä Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen. Esimiestoiminnassa noudatetaan virka- ja työehtosopimuksia ja kaupungin strategiaa ja ohjeita. Henkilökunta voi hyvin ja työilmapiiri on kannustava. Työterveyshuollon käyntimäärät, sairauspoissaolot. Esimiestyötä tuetaan koulutuksilla ja esimiestapaamisilla. Kehitetään esimiehille suunnattua mentorointitoimintaa. Yhteisillä henkilöstöpoliittisilla linjauksilla lisätään oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Työssä jaksamista tuetaan varhaisen puuttumisen mallin avulla. Sairauspoissaolojen seuranta ja ennaltaehkäisy yhteistyössä työterveys-huollon kanssa. Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö ja työhyvinvointikoordinaattori. Osavuosiraporttien yhteydessä Kehitetään vaikuttamismahdollisuuksia ja palkitsemisjärjestelmää. Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö ja työhyvinvointikoordinaattori. Osaamisen vahvistaminen ja muutoskyvyn tukeminen. 4 Henkilökunta hakeutuu kou-lutuksiin ja kehittää ammattitaitoaan. Toteutettujen koulutusten määrä ja osallistujamäärä. Savuton Loviisa-projektin käynnistäminen. Laaditaan keskusten tarpeiden mukainen koulutussuunnitelma, jonka mukaan vuoden koulutukset toteutetaan. Osavuosiraporttien yhteydessä Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö ja työhyvinvointikoordinaattori

35 35 Viestintäyksikkö: AVAINTAVOITE Tavoitetaso/Mittari Toimintasuunnitelma (Keino) Seuranta ja toimeenpano Vuorovaikutteinen ja yhtenäinen kuntalaisviestintä. Viestintäkäytäntöjen ja vastuiden kehittäminen. Selkeän virkakielen edistäminen. Kuntalaisten osallistumisen edistäminen. Viestintäohjelman hyväksyminen ja jalkauttaminen. Uusien kriisiviestintäohjeiden hyväksyminen ja jalkauttaminen. Viestintäkoulutus ja kielenhuolto. Osavuosiraportointi Vastuuhenkilö: viestintäpäällikkö Monikanavainen kuntalaisviestintä. Sähköisten palveluiden kehittäminen. Hyvä kuntamaine Loviisa myönteisesti esillä julkisuudessa. Kaupungin tunnettuus kasvaa. Loviisaa pidetään hyvänä asuinpaikkana. Loviisalla on hyvä työnantajamaine. Viestintäohjelmaan laaditaan markkinointiosa. Asumis-, tapahtuma- ja matkailumarkkinointia käytetään Loviisan tunnetuksi tekemiseen asuinpaikkana, matkailukohteena ja yritysten sijaintipaikkana. Markkinointiyhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Osavuosiraportointi Mediaseuranta Vastuuhenkilö: markkinointisuunnittelija Tietohallintoyksikkö: AVAINTAVOITE Tavoitetaso/Mittari Toimintasuunnitelma (Keino) Seuranta ja toimeenpano Kansalaisverkko julkisilla paikoilla. Tietojärjestelmäkartoitus Asiakastyytyväisyys Loviisan kaupunki tarjoaa tietyissä julkisissa paikoissa langattoman lähiverkon yleiseen käyttöön. Loviisan kaupungin tietojärjestelmien kokonaislinjaus kattaen sekä asiakasrajapinnan että tukijärjestelmät. HelpDesk-pyyntöjen seuranta, priorisointi ja vastuuttaminen. Langattoman lähiverkon rakentaminen määriteltyihin julkisiin paikkoihin, esim. urheilu- ja liikuntapaikat, vierasvenesatama, kirjastot ja koulut. Selvitys järjestelmien nykytilasta ja kehityssuunnitelma. Suunnitelma kattaa sekä keskusten järjestelmät että yhteisen ERP-järjestelmän (Enterprice Rescource Planning). Itsepalvelukulttuurin kehittäminen. Raportointi neljännesvuosittain. Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Tilinpäätösraportoinnin yhteydessä. Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Raportointi neljännesvuosittain. Dokumentaation kehittäminen usein toistuvien tukipyyntöjen varalle. Asiakastyytyväisyysmittaus Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014 2016

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014 2016 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 2 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuusto 12.11.2014 2 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2012 2014

Loviisan kaupunki. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2012 2014 Loviisan kaupunki Talousarvio ja taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallituksen ehdotus 25.10.2011 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Loviisan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2012 2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot