58. VUOSIKERTA NUMERO 6 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO KESÄKUU 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "58. VUOSIKERTA NUMERO 6 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO KESÄKUU 2006"

Transkriptio

1 58. VUOSIKERTA NUMERO 6 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO KESÄKUU 2006 KANSIKUVA- ARTIKKELI: Joseph Smith uusin silmin, s. 16 Miksi sillä on väliä, mitä sinulla on päälläsi, s. 28, 32 Mitä on odotettavissa, kun sinusta tulee diakoni, s. Y12 Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous s. 49

2 Kesäkuu 2006, 58. vuosikerta, numero 6 LIAHONA Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon virallinen suomenkielinen julkaisu Ensimmäinen presidenttikunta: Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, James E. Faust Kahdentoista koorumi: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar Vastaava päätoimittaja: Jay E. Jensen Neuvojat: Monte J. Brough, Gary J. Coleman, Yoshihiko Kikuchi Toiminnanjohtaja: David L. Frischknecht Toimituskunnan johtaja: Victor D. Cave Vastaavat toimittajat: Larry Hiller, Richard M. Romney Graafinen johtaja: Allan R. Loyborg Päätoimittaja: Victor D. Cave Apulaispäätoimittaja: Jenifer L. Greenwood Toimituspäälliköt: Ryan Carr, Adam C. Olson Apulaistoimituspäällikkö: Susan Barrett Toimittajat: Shanna Butler, Linda Stahle Cooper, LaRene Porter Gaunt, R. Val Johnson, Carrie Kasten, Melvin Leavitt, Sally J. Odekirk, Judith M. Paller, Vivian Paulsen, Jennifer Rose, Christy Rusch, Don L. Searle, Rebecca M. Taylor, Roger Terry, Janet Thomas, Paul VanDenBerghe, Julie Wardell, Kimberly Webb Toimitussihteeri: Monica L. Dickinson Markkinointijohtaja: Larry Hiller Vastaava taiteellinen johtaja: M. M. Kawasaki Taiteellinen johtaja: Scott Van Kampen Tuotantopäällikkö: Jane Ann Peters Suunnittelu ja tuotanto: Cali R. Arroyo, Collette Nebeker Aune, Brittany Jones Beahm, Howard G. Brown, Julie Burdett, Thomas S. Child, Reginald J. Christensen, Kathleen Howard, Denise Kirby, Tadd R. Peterson, Randall J. Pixton Painatusjohtaja: Craig K. Sedgwick Levikkijohtaja: Kris T Christensen Kotimaansivut: Mirkku Karumo Keltarousku 4, ESPOO Puhelin: (09) Sähköposti: Tilaukset tai osoitteenmuutokset tehdään paikallisen seurakunnan Liahona-edustajan tai suoraan Saksan jakelukeskuksen kautta: Ilmainen palvelunumero: Vuositilaushinta 17,50 euroa (sisältää alv:n ja postikulut) maksetaan Nordean tilille USA and overseas (surface mail) US $ Ilmestyy 12 kertaa vuodessa. Lähettäkää käsikirjoitukset ja tiedustelut osoitteella: Liahona, Room 2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT , USA tai sähköpostitse osoitteeseen Liahona (Mormonin kirjan sana tarkoittaa kompassia tai suunnanosoittajaa ) ilmestyy albanian, armenian, bulgarian, cebuanon, englannin, espanjan, fidïin, haitinkreolin, hindin, hollannin, indonesian, islannin, italian, japanin, khmerin, kiinan, kiribatin, korean, kreikan, kroatian, latvian, liettuan, malagassin, marshallin, mongolin, norjan, puolan, portugalin, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, samoan, sinhalan, sloveenin, suomen, tagalogin, tahitin, tamilin, tanskan, telugun, thain, tongan, t ekin, ukrainan, unkarin, urdun, venäjän, vietnamin ja viron kielellä. (Ilmestymiskerrat vaihtelevat kielittäin.) 2006 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Yhdysvalloissa. Liahonan tekstiä ja kuva-aineistoa saa kopioida satunnaiseen epäkaupalliseen käyttöön kirkossa tai kotona. Kuva-aineistoa ei kuitenkaan saa kopioida, mikäli se kielletään kuvituksen lähdemerkinnässä. Tekijänoikeutta koskevat kysymykset tulisi lähettää osoitteeseen: Intellectual Property Office, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, USA; sähköposti: Liahona on luettavissa Internetissä monilla kielillä osoitteessa Englanniksi: napsauta kohtaa Gospel Library. Muilla kielillä: napsauta maailmankarttaa. For Readers in the United States and Canada: June 2006 Vol. 58 No. 6. LIAHONA (USPS ) Finnish (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT USA subscription price is $10.00 per year; Canada, $14.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah, and at additional mailing offices. Sixty days notice required for change of address. Include address label from a recent issue; old and new address must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. Subscription help line: Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. (Canada Poste Information: Publication Agreement # ) POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT LIAHONA, KESÄKUU 2006 AIKUISILLE 2 Ensimmäisen presidenttikunnan sanoma: Hengen ääni Presidentti James E. Faust 8 Evankeliumin täyteys: Aadamin ja Eevan lankeemus 10 Evankeliumin klassikoita: Profeetan henkilökuva Presidentti Hugh B. Brown 16 Joseph Smith palautuksen profeetta 25 Kotikäyntiopetussanoma: Rakkauden osoittaminen ja hädänalaisten hoivaaminen 32 Säädyllisyys on tärkeää 43 Myöhempien aikojen pyhien kertomaa Minua tarkkailtiin Kimberly Webb Vielä viideksi minuutiksi Elaine Brown Preslar Pieniä päätöksiä, iankaikkisia siunauksia Víctor Pino Fuentes Tanssipari takaisin yhteen Kurt Stättner 48 Kirjeitä toimitukselle MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJIEN KOULUTUSKOKOUS: PERHEEN TUKEMINEN 50 Avioliitto on olennainen osa Jumalan iankaikkista suunnitelmaa Vanhin David A. Bednar 56 Vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan Vanhin L. Tom Perry 61 Vanhemmilla on pyhä velvollisuus Bonnie D. Parkin 66 Taivaallisia koteja, ikuisia perheitä Presidentti Thomas S. Monson 72 Perhe julistus maailmalle IDEOITA PERHEILTOIHIN Nämä ideat voivat auttaa sinua käyttämään Liahonaa tehostaaksesi opetusta luokassa sekä kotona. Profeetan henkilökuva, s. 10: Pyydä kahta perheenjäsentä esittämään asianajajia ja lukemaan artikkelissa olevan keskustelun kysymys ja vastaus -osuus. Näytä presidentti Hugh B. Brownin luettelo tosi profeetan tunnusomaisista piirteistä ja pyydä perheenjäseniä esittämään todistajia ja kertomaan, kuinka Joseph Smith osoitti näitä piirteitä. Lue artikkelin kolme 49 Perheen tukeminen viimeistä kappaletta, ja todista siunauksista, joita tulee elävän profeetan seuraamisesta. Kysymys ja vastaus, s. 22: Harjoittele jonkun perheenjäsenen kanssa Mormonin kirjan antamista siten, että selität, mikä kirja on, näytät jonkin lempikohtasi ja pyydät häntä lukemaan valittuja jakeita tai lukuja. Anna kyseisen perheenjäsenen esittää joitakin kysymyksiä. Perhe voi keskustella siitä, kuinka niihin vastataan. Pyhyyden taju, s. 28: Näytä kuvia ihmisistä, joilla on yllään

3 NUORILLE 7 Edustin kahta nimeä Jean Brice Lagoua 21 Juliste: Vitkastelu 22 Kysymys ja vastaus: Mikä on paras tapa esitellä Mormonin kirja ystävälle, joka on jonkin toisen uskontokunnan jäsen? 26 Pikaviestejä Vastaus kirjassa 28 Pyhyyden taju Andrew Confer ja Miles T. Tuason Käännekohtani Elsworth Gillett 28 Pyhyyden taju Vanhin D. Todd Christofferson 37 Tiesitkö? 38 Tule oppimaan ja pitämään hauskaa Paul VanDenBerghe YSTÄVÄ: LAPSILLE Y2 Y4 Y6 Y8 Y10 Y12 Y15 Y16 Kuulkaa ääntä profeetan: Kiitollinen lähetystyöstä Presidentti Gordon B. Hinckley Yhteinen tuokio: Pidä käskyt Linda Magleby Ystävien kesken: Luja päätös Vanhin E. Israel Pérez Presidentti Wilford Woodruffin elämästä: Profeetan marttyyrikuolema Voilautanen Patricia R. Jones Tervetuloa Aaronin pappeuteen ja Nuoriin Miehiin Y2 Kiitollinen Charles W. Dahlquist II lähetystyöstä Puuhasivu: Pyhien kirjoitusten henkilö Sunnuntain tarrataululaatikko Kun etsit tähän numeroon piilotettua VO-sormusta, ajattele siunauksia, joita saat käskyjen pitämisestä. KANNESSA Edessä: Valokuva John Luke. Takana: Valokuvat Matthew Reier ja John Luke. YSTÄVÄN KANSIKUVA Valokuva Ruth Schönwald. AIHEITA TÄSSÄ NUMEROSSA erilaisia vaatteita, ja kysy, missä sellaisia vaatteita tulee käyttää. Selitä artikkelin avulla, mitä ovat pyhävaatteet ja kuinka asianmukainen vaatetus osoittaa kunnioitusta taivaallista Isää kohtaan. Pyydä perheenjäseniä luettelemaan paikkoja, jotka ovat pyhiä. Suunnitelkaa, kuinka pyhiin paikkoihin pukeudutaan asianmukaisesti. Luja päätös, s. Y6: Näytelkää kaksi viisauden sanaan liittyvää tilannetta, joista vanhin E. Israel Pérez kertoo, paljastamatta hänen päätöstään. Antakaa kummankin esityksen jälkeen perheenjäsenten arvata, kuinka vanhin Pérez toimi. Näytelkää kertomukset loppuun ja käyttäkää vanhin Pérezin neuvoa apuna, kun keskustelette päätöksistä, joita perheenjäsenet voivat tehdä nyt voittaakseen tulevat houkutukset. Voilautanen, s. Y10: Pyydä jotakuta perheenjäsentä opettamaan kymmenysten lakia käyttämällä 10 kolikkoa tai muuta pientä esinettä. Esitä kertomus voilautasesta, ja keskustelkaa siitä, miksi lautanen merkitsi Emmalle niin paljon. Kertokaa henkilökohtaisia kokemuksia ja todistakaa kymmenysten laista. Y = Ystävä Aadamin ja Eevan lankeemus, 8 Aaronin pappeus, Y12 Alkeisyhdistys, Y4 Diakonit, Y12 Eedenin puutarha, 8 Esimerkki, 45 Evankeliumin tasovaatimukseni, Y4 Ilmoitus, 2, 43 Jeesus Kristus, 8, 44 Joseph Smith, 10, 16, Y8 Jäsenlähetystyö, 22, 38 Kotikäyntiopetus, 25 Kotiopetus, 6 Kunnioitus, 28 Kuuliaisuus, Y4, Y6 Kymmenykset, Y10 Käskyt, Y4 Lähetystyö, 26, Y2 Marttyyrikuolema, Y8 Mormonin kirja, 22, 26 Nuoret Miehet, Y12 Opettaminen, 1 Palautus, 10, 16 Parannus, 7 Perheilta, 1 Profeetat, 10 Pukeutuminen, 28, 32 Pyhä Henki, 2 Pyhät kirjoitukset, Y15 Rakkaus, 25 Seminaari, 38 Sukututkimus, 46 Sunnuntailaatikko, Y16 Säädyllisyys, 28, 32 Temppeli, 38 Uskollisuus Jumalalle, Y12 Viisauden sana, Y6 Vitkasteleminen, 21 TAUSTAKUVA ARTBEATS LIAHONA KESÄKUU

4 2

5 ENSIMMÄISEN PRESIDENTTIKUNNAN SANOMA Hengen ääni PRESIDENTTI JAMES E. FAUST toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa Tunnen syvästi vastuuni opettaa pyhiä asioita. Olen erittäinen tietoinen siitä, että maailma muuttuu ja että se muuttuu hyvin erilaiseksi kuin se maailma, jonka minä olen tuntenut. Arvot ovat muuttuneet. Perussäädyllisyys ja hyvien asioiden kunnioittaminen ovat katoamassa. Moraalinen pimeys on asettumassa taloksi. Meidän nuoremme ovat monella tapaa tulevaisuuden toivo kuin arvokkaita timantteja, jotka tummaa taustaa vasten loistavat kirkkaammin. Käännän huomion pyhien kirjoitusten kohtaan, joka löytyy Opista ja liitoista: Kallistakaa korvanne elävän Jumalan äänelle. 1 Hengen ääni on kaikkien ulottuvilla. Herra on sanonut: Henki antaa valon jokaiselle ihmiselle, joka kuulee Hengen ääntä. Edelleen Hän on sanonut, että jokainen, joka kuulee Hengen ääntä, tulee Jumalan, tosiaankin Isän luokse. 2 Jotkut ihmiset etsivät yltäkylläistä elämää. Paavali teki selväksi, että Henki tekee eläväksi. 3 Vapahtaja on tosiaankin sanonut: Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. 4 DAMIR KRIVENKON MAALAUS; VALOKUVA BUSATH PHOTOGRAPHY Ilo on lahja Joku saattaa kysyä, mitä sitten ovat Hengen hedelmät. Paavali vastasi tähän sanomalla, että ne ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. 5 Tavoittelemamme ilo ei ole hetkellistä hurmiota vaan jatkuvaa sisäistä iloa, joka tulee pitkällisestä kokemuksesta ja luottamuksesta Jumalaan. Lehi julistaa opettaessaan poikaansa Jaakobia: Ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo. 6 Saavuttaaksemme tämän suurenmoisen päämäärän meidän täytyy kallistaa korvamme elävän Jumalan äänelle. Haluan elävänä todistajana todistaa, että ilo todellakin tulee Hengen kuuntelemisesta, sillä olen kokenut sen itse. Ne, jotka elävät evankeliumin mukaan, oppivat elämään onnellisina 7 kuten nefiläiset. Kaikkialla maailmassa niissä monissa maissa, joissa kirkko toimii, jäsenet voisivat liittää oman todistuksensa minun todistukseeni. Yltäkylläiset todisteet osoittavat todeksi lupaukset rauhasta, toivosta, rakkaudesta ja ilosta Hengen antamina lahjoina. Me liitämme äänemme yhteiseen pyyntöön, että kaikki Jumalan lapset saisivat myös osansa näistä lahjoista. Maailman ääniä Mutta me kuulemme muitakin ääniä. Paavali mainitsi, että maailmassa on paljon ääniä 8, jotka kilpailevat Hengen äänen kanssa. Haluan elävänä todistajana todistaa, että ilo todellakin tulee Hengen kuuntelemisesta, sillä olen kokenut sen itse. LIAHONA KESÄKUU

6 Hengen ääni on aina kuultavissa, mutta se on hiljainen. Jesaja on sanonut: Ja vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, joka kestää iäti. 9 Vastustaja yrittää tukahduttaa tämän äänen voimakkaiden, sinnikkäiden, suostuttelevien ja houkuttelevien äänten paljoudella: nurisevilla äänillä, jotka lietsovat esiin havaittuja epäoikeudenmukaisuuksia ruikuttavilla äänillä, jotka kammoavat haasteita ja työtä viettelevillä äänillä, jotka tarjoavat aistillisia nautintoja tyynnyttelevillä äänillä, jotka tuudittavat meidät lihalliseen turvallisuuteen älyllisillä äänillä, jotka julistavat oppineisuutta ja ylemmyyttä ylpeillä äänillä, jotka luottavat lihan käsivarteen imartelevilla äänillä, jotka saavat meidät ylpistymään kyynisillä äänillä, jotka tuhoavat toivon viihdyttävillä äänillä, jotka edistävät mielihyvän tavoittelua kaupallisilla äänillä, jotka houkuttelevat meitä tuhlaamaan rahaa sellaiseen, millä ei ole arvoa ja työtämme sellaiseen, mikä ei tee kylläiseksi 10 houraileviin ääniin, jotka kylvävät ympärilleen halua päästä pilviin. En viittaa vain huume- tai alkoholipilviin vaan vaarallisten, kuolemaa uhmaavien kokemusten tavoitteluun pelkän jännityksen vuoksi. Elämä, omakin elämämme, on niin kallisarvoinen, että me olemme vastuussa siitä Herralle, eikä meidän pitäisi leikkiä sillä. Kun se on kerran mennyt, sitä ei voi kutsua takaisin. Viestien pommituksesssa Nykyään meitä pommittavat monet äänet, jotka kertovat meille, kuinka pitäisi elää, kuinka tyydyttää intohimomme, kuinka voi saada kaiken. Meillä on sormiemme ulottuvilla tietokoneohjelmistoja, tietokantoja, televisiokanavia, interaktiivisia tietokonemodeemeja, satelliittivastaanottimia ja tietoliikenneverkkoja, jotka tukehduttavat meidät tiedolla. On yhä vähemmän paikkoja, joissa voi olla turvassa ja Aivan kuten pikkuruiset vesipisarat muovaavat maiseman, samoin hetkestä toiseen tekemämme valinnat muovaavat luonteemme. rauhoittua. Meidän nuoriamme pommitetaan pahuudella ja jumalattomuudella enemmän kuin mitään muuta sukupolvea. Kun ajattelen tätä näkymää, mieleeni muistuvat runoilija T. S. Eliotin sanat: Missä on viisaus, jonka olemme kadottaneet tiedon keskelle? Missä on tieto, jonka olemme kadottaneet informaation keskelle? 11 Meidän nousevalle polvellemme saattaa olla vaikeampaa olla uskollinen kenties jollakin tavoin vieläkin haasteellisempaa kuin vetää käsikärryjä yli tasankojen. Kun joku kuoli erämaassa Amerikan rajaseudulla, hänen maalliset jäännöksensä haudattiin ja käsikärryt jatkoivat matkaansa kohti länttä. Suremaan jääneillä oli kuitenkin toivo rakkaansa sielun iankaikkisuudesta. Sen sijaan kun joku kuolee hengellisesti synnin erämaassa, toivon syrjäyttää kauhu ja pelko rakkaan iankaikkisesta hyvinvoinnista. Maailma on ehdollistanut monet nousevasta polvesta haluamaan kaiken ja haluamaan sen nyt. He eivät halua säästää eivätkä tehdä työtä. Tällaiset itsekeskeiset, kärsimättömät halut tekevät heistä alttiita kiusauksille. Mormonin kirjassa eritellään neljä Saatanan käyttämää houkutuksen lajia: edun tavoitteleminen vallan saaminen lihan keskuudessa suosion saavuttaminen maailman silmissä lihan himojen ja sen etsiminen, mikä on maailmasta. 12 Saatanan taktiikkana on kääntää heidän sydämensä pois totuudesta, niin että heistä tulee sokeita eivätkä he ymmärrä niitä asioita, jotka on valmistettu heille. 13 Hän käyttää hämäystä, joka sumentaa näkökykymme ja johtaa huomiomme muualle. Presidentti Heber J. Grant ( ) on sanonut: Jos me olemme uskollisia Jumalan käskyjen pitämisessä, Hänen lupauksensa täyttyvät viimeiseen kirjaimeen. Ongelma on siinä, että ihmissielujen vihollinen sokaisee heidän mielensä. Hän heittää ikään kuin tomua heidän silmiinsä, ja he sokaistuvat siitä, mikä on tästä maailmasta. 14 Vanhurskaiden äänien kuuleminen Kuinka me mitenkään pystymme valitsemaan, mitä ääniä me kuuntelemme ja uskomme? Seuraukset, joita VALOKUVAT JOHN LUKE, KUVASSA KÄYTETTY MALLEJA 4

7 niistä koituu meille yksilöinä, ovat valtavia. Selviytyäksemme hengellisesti meidän täytyy tehdä ainakin nämä neljä asiaa. Ensimmäiseksi, meidän täytyy käyttää tahdonvapautta viisaasti. Amaleki kertoo meille, kuinka voimme valita oikein: Ei ole mitään, mikä on hyvää, paitsi jos se tulee Herralta; ja se, mikä on pahaa, tulee Perkeleeltä. 15 Meidän on joka hetki valittava yhä uudelleen sen välillä, mikä tulee Herralta ja mikä Perkeleeltä. Aivan kuten pikkuruiset vesipisarat muovaavat maiseman, samoin hetkestä toiseen tekemämme valinnat muovaavat luonteemme. Toiseksi, meillä on oltava päämäärä. Israelin edesmennyt pääministeri David Ben-Gurion lausui kerran ajatuksiaan Lev Trotskista, joka oli yksi Venäjän kommunistisen vallankumouksen luojista. Hän sanoi, ettei Trotski ollut mikään johtaja. Trotski oli nerokas, mutta hän ei ollut mikään johtaja, koska hänellä ei ollut päämäärää. 16 Jokainen tarvitsee elämälleen päämäärän. Kristuksen kirkon jäseninä meidän tulee pitää mielessämme pelastuksemme päämäärä. 17 Joku on sanonut: Täytyy nousta puolustamaan jotakin, tai muutoin lankeaa kaikkeen. Vanhurskaamman osan nefiläisistä oli keskitettävä huomionsa kuullakseen äänen, joka kuului ennen kuin Vapahtaja ilmestyi heidän keskuuteensa. He kuulivat äänen, ikään kuin se olisi tullut taivaasta; ja he loivat katseensa ympärilleen, sillä he eivät ymmärtäneet kuulemaansa ääntä; eikä se ollut terävä ääni, eikä se ollut kova ääni; kuitenkin ja siitä huolimatta, että se oli vieno ääni, se tunkeutui kuulijoiden sisimpään, niin ettei heidän ruumiissaan ollut mitään jäsentä, jota se ei olisi saanut vapisemaan; niin, se tunkeutui aivan heidän sieluunsa asti ja sai heidän sydämensä palamaan. 18 He kuulivat äänen toisen kerran eivätkä ymmärtäneet. Kun he Ehdotan yksinkertaista ratkaisua valita kanava, jolle virittäydymme: noudattakaa Hengen ääntä. Tämä ratkaisu on rauhallinen maailmassa, joka on ihastunut kaikkeen sellaiseen, mikä on äänekästä, herkeämätöntä ja nopeatahtista. LIAHONA KESÄKUU

8 kuulivat äänen kolmannen kerran, he aukaisivat korvansa kuullakseen sen; ja heidän katseensa kääntyivät sen kuulumisen suuntaan; ja he katsoivat herkeämättä taivasta kohti, mistä ääni tuli. 19 Jos me haluamme kuulla Hengen ääntä, meidänkin täytyy avata korvamme, kääntää uskon silmät kohti äänen lähdettä ja katsoa herkeämättä kohti taivasta. Kolmanneksi, meidän täytyy vahvistaa todistustamme. Meidän kaikkien tulee tutkia pelastussuunnitelmaa ja hankkia tietoa suhteestamme Jumalaan. Kun kuljemme uskossa, sydämeemme kertyy hengellisiä kokemuksia, jotka vahvistavat uskoamme ja todistustamme. Neljänneksi, meidän tulee tutkia pyhiä kirjoituksia, jotka ovat Herran ääni ja Jumalan voima pelastukseksi. 20 Herra on edelleen sanonut pyhissä kirjoituksissa olevasta sanastaan: Sillä minun ääneni puhuu ne teille, sillä ne annetaan teille minun Henkeni kautta. 21 Ehdotan yksinkertaista ratkaisua valita kanava, jolle virittäydymme: kuunnelkaa ja noudattakaa Hengen ääntä. Tämä on ikivanha jopa iankaikkinen ratkaisu, eikä se ehkä ole suosittu yhteiskunnassa, joka etsii aina jotakin uutta. Tämä ratkaisu edellyttää kärsivällisyyttä maailmassa, joka vaatii välitöntä tyydytystä. Tämä ratkaisu on hiljainen, rauhallinen ja vieno maailmassa, joka on ihastunut kaikkeen sellaiseen, mikä on äänekästä, herkeämätöntä, nopeatahtista, räikeää ja raakaa. Tämä ratkaisu vaatii teitä olemaan harkitsevia, kun taas ikätoverinne etsivät fyysistä kiihotusta. (Tämä saattaa tuntua typerältä aikana, jolloin suuri osa siitä roskasta, jolle altistumme, ei juurikaan ole muistamisen arvoista.) Tämä ratkaisu on yhtenäinen, johdonmukainen, ikivanha sanoma maailmassa, joka kyllästyy nopeasti, ellei ole tarjolla kiihkoa, vaihtelua ja aina jotakin uutta. Tämä ratkaisu vaatii meitä kulkemaan uskossa maailmassa, jota hallitsee näkeminen. 22 Uskon silmin meidän on määrä nähdä iankaikkisia, näkymättömiä, hengellisiä totuuksia samalla kun ihmiskunnan massat luottavat yksinomaan ajallisiin asioihin, jotka voidaan tuntea vain fyysisten aistien avulla. Meidän on opittava pohtimaan sitä, mikä on Hengestä, ja vastattava sen kehotuksiin suodatettava pois Saatanan aikaansaamat häiriöt. Kun pääsemme sopusointuun Hengen kanssa, me kuulemme omin korvin ohjeen: Tässä on tie, kulkekaa sitä. 23 Elävän Jumalan äänen kuuleminen antaa meille rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa. 24 Nämä ovat suurimmat kaikista Jumalan lahjoista. 25 VIITTEET 1. OL 50:1. 2. OL 84: Kor. 3:6. 4. Joh. 6: Gal. 5: Nefi 2: Ks. 2. Nefi 5: Ks. 1. Kor. 14: Jes. 32: Nefi 9: Choruses from The Rock, The Complete Poems and Plays, 1930, s Ks. 1. Nefi 22: OL 78: Kirkon presidenttien opetuksia: Heber J. Grant, 2003, s Omni Ks. Academy of Achievement, Interview: Shimon Peres, Internet, 17. Ks. OL 46: Nefi 11: Ks. 3. Nefi 11: OL 68: OL 18: Ks. 2. Kor. 4:18; 5: Jes. 30: OL 59: Ks. OL 14:7. AJATUKSIA KOTIOPETTAJILLE Tutkittuasi tätä sanomaa rukouksen hengessä esitä se käyttäen sellaista opetusmenetelmää, joka kannustaa kuulijoitasi osallistumaan. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä: 1. Avaa radio ja säädä sitä eri kanaville. Osoita, kuinka jotkin kanavat kuuluvat selvästi ja joillakin kuuluu kohinaa. Vertaa häiriötä maailman ääniin ja selvää kuuluvuutta siihen, että on vastaanottavainen Hengen äänelle. Kerro joitakin presidentti Faustin neuvoja Hengen kuuntelemisesta. 2. Keskustelkaa siitä, kuinka voimme paremmin kuulla Hengen ääntä, puhumalla perheen kanssa joistakin niistä 11 äänestä, jotka presidentti Faust mainitsee ja jotka voivat peittää hengellisen vastaanottokykymme, tai hänen opettamastaan 4 keinosta, joiden avulla selviytyä hengellisesti. Pyydä perheenjäseniä kertomaan kokemuksia, joita heillä on ollut Hengen äänen tunnistamisesta ja noudattamisesta. 3. Pyydä perheenjäseniä lukemaan seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, joita presidentti Faust lainaa: Joh. 6:63; 2. Kor. 3:6; OL 50:1; 84: Pyydä heitä etsimään näiden kohtien yhteinen teema. Lue artikkelista kohtia, joissa kuvaillaan Hengen äänen noudattamisen myötä tulevia siunauksia. Todista Hengen voimasta omassa elämässäsi. 6

9 Edustin kahta nimeä Jotta voisin edustaa Vapahtajaa, minun täytyi tehdä sovinto isäni kanssa. JEAN BRICE LAGOUA VALOKUVA JOHN FAOSEKE, KUVASSA KÄYTETTY MALLEJA Vuosi kirkkoon liittymiseni jälkeen sain halun palvella kokoaikaisessa lähetystyössä. Kun olin piispan puhuttelussa täyttääkseni hakemukseni, hän kysyi minulta: Onko sinulla kenenkään kanssa mitään ongelmia, joita et ole vielä selvittänyt? Vastasin kieltävästi, koska vakuutin itselleni, ettei minulla ollut, jättäen huomiotta huonot suhteet isääni. Ilmoitin olevani kelvollinen ja valmis palvelemaan. Sitä seuranneet päivät olivat äärimmäisen tuskallisia. Ajatus siitä, että minun täytyisi tehdä sovinto isäni kanssa, tunkeutui karvaana sieluuni. Isäni ei ollut koskaan välittänyt lapsistaan. Olimme kaikki saavuttaneet sen pisteen, ettemme olleet enää puheväleissä hänen kanssaan. Jos minulta joskus kysyttiin isästäni, vastasin ilman tunnonvaivoja: Hän on kuollut. En todellakaan pystynyt näkemään mitään syytä yrittää tehdä sovintoa sellaisen henkilön kanssa, joka ei vaivautunut kuuntelemaan minua. En tuntenut tehneeni mitään väärää häntä kohtaan. Päin vastoin minusta tuntui, että hän oli se, jonka oli tarpeen tulla tapaamaan minua ja pyytää minulta anteeksi. Joka tapauksessa ajatus siitä, että minun täytyisi mennä tapaamaan isääni, ahdisti minua edelleen. Eräänä iltana menin tapaamaan isääni. Hän asui noin 360 km:n päässä. Keskustelumme ensimmäinen tunti oli täynnä loukkauksia, molemminpuolista syyttelyä ja sanoja, jotka satuttuivat todella. Vihaisista sanoistamme huolimatta aikomukseni tehdä sovinto oli voimakas. Jumalan Hengen avulla onnistuimme vihdoin viiden tunnin kuluttua lopettamaan myönteisin tuntein. Monia kyyneliä vuodatettuamme isäni ja minä pystyimme syleilemään onnellisina siitä, että olimme vihdoinkin ymmärtäneet sen ongelman ytimen, joka oli saanut meidät tuntemaan niin suurta vihaa toisiamme kohtaan niin pitkään. Lopuksi isäni otti ämpärillisen lämmintä vettä ja puhuessaan kaatoi veden hitaasti ämpäristä, kuten meillä on tapana tehdä Afrikassa sovinnon merkiksi. Sitten hän antoi minulle siunauksensa käytyään läpi kaiken aiemmin tapahtuneen ja sitoutuen tekemään parannuksen virheistään. Olen hyvin kiitollinen taivaalliselle Isälle, joka innoitti minua aloittamaan keskustelun, joka johti molemminpuoliseen parannukseen. Ollessani lähetyssaarnaajana Abidjanin lähetyskentällä Norsunluurannikolla minulla oli ilo käyttää nimilaattaa, johon oli kirjoitettu kaksi nimeä: Lagoua, isäni nimi, sekä Jeesus Kristus, Vapahtajani nimi. LIAHONA KESÄKUU

10 EVANKELIUMIN TÄYTEYS Aadamin ja Eevan lankeemus Artikkelisarja opeista, joita opetetaan vain Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa. Useimmat kristilliset kirkot opettavat, että syntiinlankeemus oli murhenäytelmä, että elleivät Aadam ja Eeva olisi syöneet kiellettyä hedelmää, niin he ja kaikki heidän jälkeläisensä voisivat nyt elää kuolemattomassa autuudessa Eedenin puutarhassa. Myöhempien aikojen pyhien profeetoille ilmoitettu totuus kuitenkin opettaa, että syntiinlankeemus ei ollut murhenäytelmä ilman sitä Aadamilla ja Eevalla ei olisi ollut jälkeläisiä. Siten lankeemus oli välttämätön askel taivaallisen Isän suunnitelmassa toteuttaa lastensa iankaikkinen onni. Ei kuolemaa, ei jälkeläisiä, ei edistymistä Lehi opetti pojalleen Jaakobille: Ellei Aadam olisi rikkonut, hän ei olisi langennut, vaan hän olisi jäänyt Eedenin puutarhaan. Eikä heillä olisi ollut lapsia; niinpä he olisivat jääneet viattomuuden tilaan, kokematta iloa, sillä he eivät tunteneet kurjuutta; tekemättä hyvää, sillä he eivät tunteneet syntiä. Mutta katso, kaikki on tapahtunut hänen viisautensa mukaan, joka tietää kaiken. Aadam lankesi, jotta ihmisiä voisi olla, ja ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo. (2. Nefi 2:22 25.) Sen jälkeen kun Aadam ja Eeva olivat syöneet hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää, heidän silmänsä avautuivat ja Eeva ilmaisi ilonsa siitä mahdollisuudesta, jonka he olivat rikkomuksensa kautta saaneet: Ellei rikkomustamme olisi ollut, meillä ei olisi koskaan ollut jälkeläisiä emmekä olisi koskaan tienneet hyvää emmekä pahaa, emme lunastuksemme iloa emmekä iankaikkista elämää, jonka Jumala antaa kaikille kuuliaisille (Moos. 5:11). Hedelmän syöminen toi kuolevaisuuden monine tilaisuuksineen valita hyvän ja pahan välillä, ja se teki 8

11 VASEMMALLA: STANLEY GALLIN TEOS AADAM JA EEVA PUUTARHASSA; OIKEALLA: YKSITYISKOHTA HEINRICH HOFMANNIN TEOKSESTA KRISTUS GETSEMANESSA, C. HARRISON CONROY CO:N LUVALLA Aadamille ja Eevalle mahdolliseksi saada lapsia. Näin lankeemus avasi taivaallisen Isän lapsille oven tulla maailmaan, saada fyysinen ruumis ja osallistua suureen onnensuunnitelmaan (Alma 42:8). Sen tähden tästä elämästä tuli koetustila, aika oppia ja kasvaa, tehdä parannusta ja voittaa heikkous, aika valmistautua kohtaamaan Jumala (Alma 12:24). Rikkomus, ei synti Presidentti Joseph Fielding Smith ( ) on sanonut: En koskaan sano Eevan osuutta tässä lankeemuksessa synniksi, enkä liioin syytä Aadamia synnistä. Tämä oli lain rikkominen, mutta ei synti sillä se oli jotakin, mitä Aadamin ja Eevan täytyi tehdä! 1 Puhuessaan tästä erosta vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista huomautti: Tämä viittaus synnin ja rikkomuksen väliseen eroon tuo mieleen toisen uskonkappaleen huolellisen sananvalinnan: Me uskomme, että ihmiset saavat rangaistuksen omista synneistään eivätkä Aadamin rikkomuksesta (kursivointi lisätty). Siinä myös toistuu lainsäädännöstä tuttu erottelu. Jotkut teot kuten murha ovat rikoksia siksi, että ne ovat luonnostaan väärin. Toiset teot kuten toiminta ilman erikoislupaa ovat rikoksia vain siksi, että ne on laissa kielletty. Näiden erottelujen valossa lankeemukseen johtava teko ei ollut synti, siis luonnostaan väärin, vaan rikkomus, väärin siksi, että se oli muodollisesti kielletty. Näitä sanoja ei aina käytetä ilmaisemaan jotakin erilaista, mutta tämä erottaminen tuntuu merkitykselliseltä lankeemuksen olosuhteissa. 2 Vaikka Aadam ja Eeva eivät olleet tehneet syntiä, he joutuivat rikkomuksensa vuoksi kohtaamaan tiettyjä seurauksia, joista kaksi olivat hengellinen kuolema ja fyysinen kuolema. Fyysinen kuolema kohtasi Aadamia ja Eevaa heidän maanpäällisen elämänsä päättyessä, mutta hengellinen kuolema tapahtui, kun heidät karkotettiin Eedenin puutarhasta ja erotettiin Jumalan edestä (ks. Alma 42:9). Kaikki Aadamin ja Eevan jälkeläiset perivät tiettyjä vaikutuksia lankemuuksesta, mutta Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta meitä pidetään vastuullisina vain omista synneistämme. Perisynti Presidentti Smith selitti, että ensimmäisten vanhempiemme rikkomuksesta seurasi se, että heidät karkotettiin Jumalan edestä ja fyysinen kuolema tuli maailmaan. [Kristittyjen] enemmistö väittää, että jokainen tähän maailmaan syntyvä lapsi on perisynnin tahraama eli tulee syntyessään osalliseksi Aadamin rikkomuksesta. Toinen uskonkappale kiistää tämän typerän ja erheellisen opin. 3 Kaikki Aadamin ja Eevan jälkeläiset perivät tiettyjä vaikutuksia lankemuuksesta, mutta Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta meitä pidetään vastuullisina vain omista synneistämme. Lapset, jotka kuolevat ennen vastuullista ikää, ovat eläviä Kristuksessa (Moroni 8:12), eivätkä he tarvitse parannusta tai kastetta (ks. Moroni 8:8 11). Puutarhassa annetut käskyt Herra antoi Eedenin puutarhassa Aadamille ja Eevalle käskyjä, joista kaksi olivat lisääntyä ja täyttää maa (ks. 1. Moos. 1:28) sekä olla syömättä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää (ks. 1. Moos. 2:17). Näiden kahden käskyn tarkoituksena oli asettaa Aadam ja Eeva tilanteeseen, jossa heidän oli tehtävä valinta. Presidentti Smith opetti: Herra sanoi Aadamille, että jos Aadam halusi jäädä sellaiseksi kuin hän oli paratiisissa, hänen ei pitäisi syödä hedelmää, mutta jos hän halusi syödä sitä ja tulla osalliseksi kuolemasta, niin hänellä oli vapaus tehdä niin. 4 Tämän vaikean pulman edessä Aadam ja Eeva valitsivat kuoleman sekä fyysisen että hengellisen mikä avasi oven heille itselleen ja heidän jälkeläisilleen saada tietoa ja kokemusta ja osallistua Isän onnensuunnitelmaan, joka johtaa iankaikkiseen elämään. VIITTEET 1. Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie, 3 osaa, , osa 1, s. 115, Ks. Suuri autuudensuunnitelma, Valkeus, tammikuu 1994, s Answers to Gospel Questions, toim. Joseph Fielding Smith jr, 5 osaa, , osa 1, s Answers to Gospel Questions, osa 4, s. 81. LIAHONA KESÄKUU

12 EVANKELIUMIN KLASSIKOITA PROFEETAN henkilökuva PRESIDENTTI HUGH B. BROWN ( ) Hugh B. Brown syntyi Salt Lake Cityssä Utahissa Yhdysvalloissa 24. lokakuuta 1883 Lydia Jane ja Homer Manly Brownin perheeseen. Kun hän oli 15-vuotias, hänen perheensä muutti Kanadaan. Kesäkuun 17. päivänä 1908 hän solmi avioliiton Suolajärven temppelissä Zina Young Cardin kanssa, joka oli Charles O. Cardin (Albertassa Kanadassa sijaitsevan Cardstonin kaupungin perustajan) tytär ja Brigham Youngin tyttärentytär. Heille syntyi kuusi tytärtä ja kaksi poikaa. Presidentti Brown harjoitti asianajajan ammattia ensin Kanadassa ja myöhemmin Yhdysvalloissa. Hän palveli ulkomailla Kanadan armeijan majurina ensimmäisen maailmansodan aikana. Vuosina hän toimi uskonnon professorina ja veteraaniasiain koordinaattorina Brigham Youngin yliopistossa. Vuonna 1953 työskennellessään Richland Oil Development Company of Canada, Ltd. -yhtiön johtajana hänet kutsuttiin palvelemaan kahdentoista apostolin apulaisena. Huhtikuun 10. päivänä 1958 hänet asetettiin apostoliksi, ja 22. kesäkuuta 1961 hänet hyväksyttiin presidentti David O. McKayn neuvonantajaksi. Hän palveli ensimmäisessä presidenttikunnassa presidentti McKayn 18. tammikuuta 1970 tapahtuneeseen kuolemaan asti, jolloin hän palasi omalle paikalleen kahdentoista apostolin koorumissa. Hän kuoli 2. joulukuuta Muutaman hetken ajan haluaisin toimia todistajana ja esittää tukeni ajatukselle, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu meidän päivinämme ja että tämä on Hänen kirkkonsa, jonka profeetta Joseph Smith perusti Hänen johdollaan. Haluaisin esittää perusteluja sille uskolle, joka minulla on, ja sille uskollisuudelle, jota tunnen kirkkoa kohtaan. Ehkä voin tehdä sen nopeammin viittaamalla keskusteluun, jonka kävin Lontoossa Englannissa vuonna 1939 juuri ennen [toisen maailmansodan] puhkeamista. Olin tavannut hyvin huomattavan englantilaisen herrasmiehen, joka oli alahuoneen jäsen ja joka oli toiminut yhtenä Englannin korkeimman oikeuden tuomareista. Keskustellessani tämän herran kanssa eri aiheista sielunvaivoista, joiksi hän niitä kutsui puhuimme liikeasioista ja laista, politiikasta, kansainvälisistä suhteista ja Vain Pyhän Hengen kuiskausten kautta ihminen voi tulla tuntemaan sen, mikä on Jumalasta. Niiden kuiskausten kautta sanon tietäväni, että Joseph Smith on Jumalan profeetta. sodasta, ja useaan kertaan keskustelimme myös uskonnosta. Hän soitti minulle eräänä päivänä ja kysyi, voisinko tavata hänet hänen toimistossaan ja selittää joitakin evankeliumiin liittyviä asioita. Hän sanoi: Luulen, että on tulossa sota. Jos niin käy, teidän täytyy palata Amerikkaan, emmekä ehkä enää tapaa. Hänen sanansa koskien sodan uhkaa ja sitä, ettemme mahdollisesti enää tapaisi, osoittautuivat profeetallisiksi. Kun menin hänen toimistoonsa, hän sanoi, että jotkin kertomani asiat olivat herättäneet hänessä kiinnostusta. Hän pyysi minua valmistelemaan yhteenvedon mormonismista ja keskustelemaan siitä hänen kanssaan samalla tavoin kuin käsittelisin jotakin lakiasiaa. Hän sanoi: Olette kertonut minulle uskovanne, että Joseph Smith oli profeetta. Olette sanonut minulle uskovanne, että Isä Jumala ja Jeesus Nasaretilainen ilmestyivät Joseph GREG K. OLSENIN TEOS JOSEPH SMITHIN ENSIMMÄINEN NÄKY, KOPIOINTI KIELLETTY 10

13

14 Smithille. En pysty ymmärtämään, kuinka Kanadasta tullut asianajaja ja lakimies mies, joka on kouluttautunut johdonmukaisuuteen ja todistusaineiston esittämiseen voisi hyväksyä sellaiset järjenvastaiset väittämät. Se, mitä te kerrotte minulle Joseph Smithistä, tuntuu mielikuvitukselliselta, mutta mielestäni teidän pitäisi käyttää ainakin kolme päivää lyhyen kirjallisen selonteon laatimiseen ja antaa minun tutkia sitä ja kuulustella teitä sen johdosta. Ehdotin, että aloittaisimme heti ja pitäisimme valmisteluistunnon, joka lyhyesti sanottuna tarkoittaa oikeusjutun vastakkaisten osapuolten tapaamista, jossa kantaja ja vastaaja asianajajineen kokoontuvat ottamaan selvää toistensa väitteistä ja siitä, voivatko he löytää jotakin, mistä he voivat sopia ja siten säästää oikeusistuimen aikaa myöhemmässä vaiheessa. Sanoin, että ehkä voisimme katsoa, löytäisimmekö yhteistä maaperää, jonka pohjalta voisimme keskustella mielikuvituksellisista ajatuksistani. Hän suostui siihen varsin auliisti. Muutaman käytettävissäni olevan minuutin aikana voin esittää teille vain tiivistetyn ja lyhennetyn yleiskatsauksen sen jälkeen käymästämme kolmituntisesta keskustelusta. Aikaa säästääkseni turvaudun kysymys-vastaus-menetelmään selostamatta koko keskustelua. Aloitin kysymällä: Saanen lähteä siitä olettamuksesta, sir, että te olette kristitty? Kyllä olen. Oletan teidän uskovan Raamattuun Vanhaan ja Uuteen testamenttiin? Kyllä! Uskotteko rukoukseen? Kyllä uskon. Sanotte, että minun uskoni siihen, että Jumala on puhunut ihmiselle tänä aikana, on mielikuvituksellinen ja järjenvastainen? Näin mielestäni on. Uskotteko, että Jumala on koskaan puhunut kenellekään? Kyllä, tietenkin. Kautta Raamatun meillä on todisteita siitä. Puhuiko Hän Aadamille? Kyllä. Entä Henokille, Nooalle, Abrahamille, Moosekselle, Jaakobille, Joosefille ja seuraaville profeetoille? Uskon Hänen puhuneen heille jokaiselle. Uskotteko, että yhteydenpito Jumalan ja ihmisen välillä päättyi, kun Jeesus ilmestyi maan päälle? En, niihin aikoihin tuo yhteydenpito saavutti huippunsa. Uskotteko, että Jeesus oli Jumalan Poika? Kyllä Hän oli. Uskotteko, sir, että sen jälkeen kun Jeesus oli noussut kuolleista, eräs lainoppinut, teltantekijänäkin tunnettu Saul Tarsolainen, ollessaan matkalla Damaskokseen puhui Jeesus Nasaretilaisen kanssa, joka oli ristiinnaulittu ja joka oli noussut kuolleista ja noussut taivaaseen? Uskon. Kenen äänen Saul kuuli? VASEMMALLA: KUVITUS SAM LAWLOR; OIKEALLA: KUVITUS PAUL MANN 12

15 Se oli Jeesuksen Kristuksen ääni, sillä siten Hän esitteli itsensä. Silloin esitän teille kaikessa vakavuudessa, että Raamatun aikoina oli normaali käytäntö, että Jumala puhui ihmiselle. Taidan myöntää sen, mutta käytäntö päättyi pian kristillisen aikakauden ensimmäisen vuosisadan jälkeen. Miksi uskotte sen päättyneen? En osaa sanoa. Oletteko sitä mieltä, ettei Jumala ole puhunut sen koommin? Olen varma siitä, ettei Hän ole. Siihen täytyy olla jokin syy; voitteko esittää minulle sellaisen? En tiedä sitä. Saanen ehdottaa joitakin mahdollisia syitä: kenties Jumala ei enää puhu ihmiselle, koska Hän ei pysty. Hän on menettänyt voiman. Se olisi tietenkin jumalanpilkkaa, hän vastasi. No, ellette hyväksy sitä syytä, niin kenties Jumala ei puhu ihmisille, koska Hän ei enää rakasta meitä. Hän ei ole enää kiinnostunut ihmisten asioista. Ei, hän sanoi, Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä, eikä Hän katso henkilöön. No, jos Hän kerran pystyisi puhumaan ja jos Hän rakastaa meitä, niin silloin ainoa jäljelle jäävä mahdollinen vastaus on nähdäkseni se, että me emme enää tarvitse Häntä. Olemme ottaneet niin nopeita harppauksia tieteen alalla, olemme niin pitkälle koulutettuja, ettemme enää tarvitse Jumalaa. Silloin hän ajatellen uhkaavaa sotaa sanoi ääni väristen: Herra Brown, koskaan maailman historiassa ei ole ollut aikaa, jolloin Jumalan ääntä olisi tarvittu yhtä kipeästi kuin nyt. Kenties te voitte kertoa minulle, miksei Jumala enää puhu. Vastaukseni kuului: Jumala puhuu edelleen. Jumala on puhunut, mutta ihmiset tarvitsevat uskoa kuullakseen Häntä. Sitten ryhdyimme laatimaan luetteloa, jota voisin kutsua profeetan henkilökuvaksi. Olimme keskenämme yhtä mieltä siitä, että seuraavien piirteiden tulisi olla tunnusomaisia miehelle, joka väittää olevansa profeetta. A. Hän väittää rohkeasti, että Jumala [on] puhunut hänelle. B. Sellaista väittävä olisi kunnioitusta herättävä henkilö, jolla olisi kunnioitusta herättävä sanoma; ei mitään leijuvia pöytiä, ei mitään kuolleista kuiskailuja, ei mitään selvänäkijän elkeitä vaan totuuden älykästä esittämistä. C. Kuka tahansa, joka väittäisi olevansa Jumalan profeetta, julistaisi sanomaansa ilman minkäänlaista pelkoa ja tekemättä vähäisiäkään myönnytyksiä yleisen mielipiteen edessä. D. Jos hän puhuisi Jumalan edustajana, hän ei voisi tehdä myönnytyksiä, vaikka se, mitä hän opettaisi, olisi uutta ja vastoin sen ajan hyväksyttyjä opetuksia. Profeetta todistaa siitä, mitä hän on nähnyt ja kuullut ja harvoin pyrkii todistelemaan asiaa väittelemällä. Tärkeää on hänen sanomansa, ei hän itse. E. Sellainen henkilö puhuisi Herran nimessä sanoen: Näin sanoo Herra, kuten tekivät Mooses, Joosua ja muut. F. Sellainen henkilö ennustaisi tulevia tapahtumia Herran nimessä, kuten tekivät Jesaja ja Hesekiel, ja ne tapahtuisivat. G. Hänellä olisi tärkeä sanoma paitsi omaa aikaansa varten myös usein sanoma koko tulevaa aikaa varten, kuten Danielilla, Jeremialla ja muilla oli. H. Hänellä olisi riittävästi rohkeutta ja uskoa kestää vainoa ja antaa tarvittaessa oma Herra Brown, hän sanoi, koskaan maailman historiassa ei ole ollut aikaa, jolloin Jumalan ääntä olisi tarvittu yhtä kipeästi kuin nyt. Kenties te voitte kertoa minulle, miksei Jumala enää puhu. Vastaukseni kuului: Jumala puhuu edelleen. Jumala on puhunut, mutta ihmiset tarvitsevat uskoa kuullakseen Häntä.

16 Hän istui ja kuunteli tarkkaavaisena. Sitten hän sanoi: Herra Brown, arvostavatkohan teidän jäsenenne teidän sanomanne tärkeyttä? henkensä sen asian puolesta, jota hän kannatti, kuten tekivät Pietari, Paavali ja muut. I. Sellainen henkilö tuomitsisi syntisyyden pelkoa tuntematta. Yleensä hänen oman aikansa ihmiset torjuisivat hänet tai vainoaisivat häntä, mutta myöhemmät sukupolvet, hänen vainoajiensa jälkeläiset, rakentaisivat muistomerkkejä hänen kunniakseen. J. Hän pystyisi tekemään yli-inhimillisiä asioita, sellaista, mitä yksikään ihminen ei voisi tehdä ilman Jumalan apua. Hänen sanomansa ja työnsä seuraukset tai tulokset olisivat vakuuttavana todisteena hänen profeetallisesta kutsumuksestaan. Hedelmistä te siis tunnette heidät [Matt. 7:20]. K. Hänen opetuksensa olisivat täysin yhdenmukaisia pyhien kirjoitusten kanssa, ja hänen sanoistaan ja kirjoituksistaan tulisi pyhiä kirjoituksia. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet (2. Piet. 1:21). Olen tässä antanut vain hahmotelman, jota voitte täydentää ja laajentaa ja sitten arvioida ja arvostella profeetta Joseph Smithiä muiden profeettojen työn ja suuruuden pohjalta. Tutkittuani profeetta Joseph Smithin elämää yli 50 vuoden ajan sanon teille, [että] näiden mittapuiden mukaan Joseph Smith täyttää Jumalan profeetan vaatimukset. Uskon, että Joseph Smith oli Jumalan profeetta, koska hän puhui kuin profeetta. Hän oli Jeesuksen Kristuksen apostolien surmaamisen jälkeen ensimmäinen ihminen, joka esitti väitteen, jonka profeetat ovat aina esittäneet, [nimittäin] että Jumala oli puhunut hänen kanssaan. Hän eli ja kuoli kuten profeetta. Uskon, että hän oli Jumalan profeetta, koska hän antoi tälle maailmalle joitakin kaikista ilmoituksista suurimpia. Uskon, että hän oli Jumalan profeetta, koska hän ennusti monia asioita, joita on tapahtunut, asioita, joita ainoastaan Jumala voisi toteuttaa. Jeesuksen rakastama opetuslapsi Johannes julisti: Jeesuksen todistajissa on profetoimisen Henki [Ilm. 19:10]. Jos Joseph Smith todisti Jeesuksesta, hänessä oli profetoimisen henki, ja jos hänessä oli profetoimisen henki, hän oli profeetta. Esitän teille ja esitin samoin ystävälleni, että Joseph Smithillä, jos kellään koskaan eläneellä ihmisellä, oli todistus Jeesuksesta, sillä kuten muinaiset apostolit, hänkin näki Jeesuksen ja kuuli Hänen puhuvan. Joseph antoi henkensä sen todistuksen puolesta. Haastan kenet tahansa nimeämään jonkun, joka olisi antanut enemmän todisteita Jeesuksen Kristuksen jumalallisesta kutsusta kuin profeetta Joseph Smith. Uskon, että profeetta Joseph Smith oli profeetta, koska hän teki monia yli-inhimillisiä asioita. Yksi niistä oli Mormonin kirjan kääntäminen. Jotkut eivät ole kanssani samaa mieltä, mutta esitän teille, että profeetta Joseph Smith teki yli-inhimillisen työn kääntäessään Mormonin kirjan. Pyydän teitä ottamaan tehtäväksenne kirjoittaa kertomuksen Amerikan mantereen muinaisista asukkaista. Kirjoittakaa kuten hän ilman minkäänlaista lähdeaineistoa. Sisällyttäkää kertomukseenne 54 lukua, jotka käsittelevät sotia, 21 historiallista lukua, 55 lukua näyistä ja profetioista, ja muistakaa alkaessanne kirjoittaa näyistä ja profetioista, että teidän aikakirjanne täytyy olla tarkasti yhtäpitävä Raamatun kanssa. Kirjoittakaa 71 lukua, jotka käsittelevät oppia ja varoituksia, ja tässäkin teidän täytyy tarkistaa jokainen lausuma pyhien kirjoitusten kanssa, tai osoittaudutte huijariksi. Teidän täytyy kirjoittaa 21 lukua Kristuksen palvelutehtävästä, ja kaiken, mitä väitätte Hänen sanoneen ja tehneen, ja VASEMMALLA: KUVITUS PAUL MANN; OIKEALLA: ALVIN GITTINSIN TEOS JOSEPH SMITH

17 jokaisen todistuksen, jonka kirjoitatte kirjaanne Hänestä, täytyy olla täysin yhtäpitävä Uuden testamentin kanssa. Kysyn teiltä, ottaisitteko vastaan sellaisen tehtävän? Ehdottaisin teille myös, että teidän täytyy käyttää kielikuvia, kuvailmauksia, metaforia, kerrontaa, selostuksia, kuvauksia, retoriikkaa, epiikkaa, lyriikkaa, logiikkaa ja vertauksia. Ryhdyttekö tähän tehtävään? Pyydän teitä muistamaan, että mies, joka käänsi Mormonin kirjan, oli nuorukainen, jolla ei ollut ollut mahdollisuutta saada sitä koulutusta, jonka te olette saaneet, ja silti hän saneli kirjan vain hieman yli kahdessa kuukaudessa ja teki siihen korjauksia vain vähän, jos ollenkaan. Yli sadan vuoden ajan jotkut maailman parhaista tutkijoista ja tiedemiehistä ovat yrittäneet Raamatun pohjalta todistaa, että Mormonin kirja on väärennös, mutta yksikään heistä ei ole pystynyt osoittamaan, että mikään, mitä Joseph kirjoitti, olisi vähäisimmässäkään määrin ristiriidassa pyhien kirjoitusten kanssa. Joseph Smith ryhtyi muihinkin yli-inhimillisiin tehtäviin ja toteutti ne; niitä ovat muun muassa seuraavat: Hän järjesti kirkon. (Pyydän kiinnittämään huomiota siihen tosiseikkaan, ettei yksikään ihmisten aikaansaama peruslaki ole säilynyt sataa vuotta ilman, että sitä olisi muunneltu tai muutettu ei edes Yhdysvaltain perustuslaki. Kirkon peruslakia tai perustuslakia ei ole koskaan muutettu.) Hän ryhtyi viemään evankeliumin sanomaa kaikille kansakunnille, mikä yli-inhimillinen työ on yhä käynnissä. Jumalallisesta käskystä hän ryhtyi kokoamaan tuhansia ihmisiä Siioniin. Hän pani alulle sijaistyön kuolleiden puolesta ja rakensi temppeleitä sitä tarkoitusta varten. Hän lupasi, että tietyt merkit seuraisivat uskovia, ja on olemassa tuhansia todistajia, jotka vahvistavat, että tämä lupaus on täyttynyt. Sanoin ystävälleni: En pysty ymmärtämään sitä, kun sanotte minulle, että minun väitteeni ovat mielikuvituksellisia. En myöskään pysty ymmärtämään, miksi kristityt, jotka väittävät uskovansa Kristukseen, vainoaisivat ja surmaisivat miehen, jonka ainoana tarkoituksena oli osoittaa niiden asioiden totuus, joita he itsekin julistivat, nimittäin, että Jeesus on Kristus. Pystyisin ymmärtämään, miksi he olisivat vainonneet Josephia, jos hän olisi sanonut: Minä olen Kristus, tai jos hän olisi sanonut: Ei ole mitään Kristusta, tai jos hän olisi sanonut jonkun muun olevan Kristus. Silloin Kristukseen uskovat kristityt olisivat olleet oikeutettuja vastustamaan häntä. Mutta hän sanoi: Häntä, ketä te väitätte palvelevanne, minä julistan teille. Todistan, että minä näin Hänet ja puhuin Hänen kanssaan. Hän on Jumalan Poika. Miksi vainota minua sen vuoksi? Jotkut teistä ehkä miettivät, kuinka tuomari suhtautui keskusteluumme. Hän istui ja kuunteli tarkkaavaisena; sitten hän esitti muutamia hyvin teräviä ja syvällisiä kysymyksiä, ja keskustelun päättyessä hän sanoi: Herra Brown, arvostavatkohan teidän jäsenenne teidän sanomanne tärkeyttä? Arvostatteko te? Hän jatkoi: Jos se, mitä olette kertonut minulle, on totta, niin se on suurenmoisin sanoma, joka on tullut tämän maan päälle sen jälkeen kun enkelit ilmoittivat Kristuksen syntymästä. Tässä puhui tuomari, suuri valtiomies, älykäs mies. Hän esitti haasteen: Arvostatteko te juuri kertomanne tärkeyttä? Hän lisäsi: Kunpa se olisi totta. Toivon sen voivan olla totta. Sen tulisi Jumalan tähden olla totta. Hän jatkoi kyyneleet silmissä: Antaisipa Jumala jonkun ihmisen ilmestyä maan päälle ja sanoa valtuudella: Näin sanoo Herra. Kuten jo annoin ymmärtää, emme enää tavanneet. Olen hyvin lyhyesti esittänyt teille joitakin perusteluja sille, miksi uskon, että Joseph Smith oli Jumalan profeetta. Mutta kaiken sen lisäksi ja ohella sanon teille sydämeni pohjasta, että Pyhän Hengen ilmoitusten kautta tiedän, että Joseph Smith oli Jumalan profeetta. Vaikka nämä todisteet ja monet muut, joita voitaisiin lainata, saattavat antaa ihmiselle älyllisen vakaumuksen, niin vain Pyhän Hengen kuiskausten kautta ihminen voi tulla tuntemaan sen, mikä on Jumalasta. Niiden kuiskausten kautta sanon tietäväni, että Joseph Smith on Jumalan profeetta. Kiitän Jumalaa siitä tiedosta. Ote editoidusta ja julkaistusta puheesta, joka pidettiin Brigham Youngin yliopistossa 4. lokakuuta LIAHONA KESÄKUU

18 Joseph Smith palautuksen profeetta Yleisesti ottaen maailmassa ei huomioitu erään poikavauvan syntymää vaikeuksissa kamppailevalle maalaisperheelle Vermontin maaseudulla Yhdysvalloissa 23. joulukuuta Maan päällä tapahtumaa tuskin huomattiin, mutta niin ei ollut taivaissa. Tästä syntymästä oli profetoitu kauan sitten, jopa lapsen nimeä Joseph myöten (ks. 2. Nefi 3:15). Tämä tuntematon poika oli vain 14-vuotias, kun taivaat avautuivat hänelle ja hän näki Isän Jumalan ja Hänen Poikansa. Myöhemmin nuori Joseph sai tietää, että hänen nimeään tultaisiin mainitsemaan hyvällä ja pahalla kaikkien kansakuntien keskuudessa (JS H 33). Nykyään Josephin nimi tunnetaan pysyvästi miljoonien sydämissä. Hänen elämäntarinansa esitetään uudessa elokuvassa Joseph Smith palautuksen profeetta (Joseph Smith The Prophet of the Restoration). Nämä kuvat ovat tästä elokuvasta, jota parhaillaan näytetään monissa kirkon vierailukeskuksissa eri puolilla maailmaa. Isä lohduttaa nuorta Josephia ennen kivuliasta leikkausta (ylhäällä); vanhempi veli Alvin kantaa Josephia selässään (oikealla); Joseph saa ohjeita Moronilta tämän ilmestyessä hänen huoneessaan (viereisellä sivulla); Joseph tutkimassa Raamattua (upotus viereisellä sivulla). VALOKUVAT MATTHEW REIER, ELLEI OLE TOISIN MAINITTU; TAUSTA COMSTOCK 16

19 LIAHONA KESÄKUU

20 18

21 Elokuvassa kuvataan profeetta Josephin mietiskelevää, hengellistä puolta (vasemmalla) samoin kuin tärkeitä tapahtumia hänen elämässään. Seurustelua vaimonsa Emman kanssa (upotus vasemmalla ylhäällä); iloa yhdessä Emman kanssa heidän ensimmäisen lapsensa synnyttyä (ylhäällä); vankilan vartijoiden nuhtelemista näiden siivottoman puheen vuoksi (vasemmalla); kultalevyjen hakemista Kumorankukkulasta (vasemmalla alempana); kärsimyksiä Libertyn vankilassa (alhaalla). VASEMMALLA: VALOKUVA CHRISTINA SMITH; OIKEALLA ALHAALLA: VALOKUVA JOHN LUKE LIAHONA KESÄKUU

22 Kuinka tehtiin elokuva JOSEPH SMITH PALAUTUKSEN PROFEETTA Kuinka esittää 68 minuutissa sellaisen henkilön elämäntarina, jonka saavutukset ovat elämää suurempia? Tässä tapauksessa se tehtiin pitkällisen suunnittelun, huolellisen valmistelun ja rukouksen avulla sekä sellaisen avun turvin, jota elokuvayhtiöt eivät tavallisesti saa. Ne, jotka olivat mukana tekemässä elokuvaa Joseph Smith palautuksen profeetta, voivat todistaa, että hankkeessa saatiin apua yli heidän omien voimiensa apua esimerkiksi päänäyttelijöiden valinnassa sekä siinä, että keskellä huonon sään jaksoa oli kaksi täydellistä päivää filmausta varten aikataulun mukaisesti. Tuloksena on elokuva, joka kuvaa profeetta Joseph Smithin miehenä, jolla oli inhimillisiä ominaisuuksia mutta jolla oli tavallisesta poikkeava kyky vastata jumalalliseen ohjaukseen ja johtaa muita saamansa ohjauksen mukaisesti. Elokuvan tekeminen edellytti huolellista koordinointia ja suunnittelua. Esimerkiksi: Elokuvaa filmattiin useiden kuukausien ajan Nauvoossa Illinoisissa, New Yorkin osavaltion pohjoisosissa, Kanadassa Ottawan lähellä sijaitsevassa historiallisessa Upper Canada -kylässä, Illinoisin Springfieldin lähellä sijaitsevassa Lincoln s New Salem -kylässä, Mississippijoella, Machesterissa Englannissa sekä Brigham Youngin yliopiston lähellä sijaitsevalla kirkon elokuvastudiolla Provossa Utahissa. Elokuvan pääasiallinen näyttelijäkaarti koostui suunnilleen 40 näyttelijästä. Elokuvan tekemiseen osallistui yli 100 henkilöä, ja joissakin kohtauksissa käytettiin lisäksi jopa 300:aa paikallista näyttelijää. Lisäksi paikan päällä tehtäviä kuvauksia varten palkattiin monia paikkakuntalaisia auttamaan mm. maskeerauksissa ja kampauksissa. Puvuston suhteen tehtiin laajaa tutkimustyötä, jotta saataisiin aidon näköisiä 1800-luvun alkupuolen asuja. Elokuva tuotettiin ensimmäisen presidenttikunnan johdolla sekä kirkon audiovisuaalisen osaston avulla. Sen ensi-ilta oli 17. joulukuuta 2005 viikko ennen Joseph Smithin syntymän 200-vuotisjuhlaa temppeliaukiolla sijaitsevan Joseph Smithin muistorakennuksen Legacy-teatterissa. Elokuvaproduktion kulissien takana tapahtuvaan työhön tarvittiin muun muassa kuvaushenkilöstön, maskeeraajien ja kampaajien suurta panosta (vasemmalla ja alhaalla oikealla), maiseman lumettamista talvikohtausten kuvaamista varten Nauvoossa (oikealla) ja ahtaan vankilasellin rakentamista studion lavalle (alhaalla). VALOKUVA FILMINAUHASTA ULTIMATE SYMBOL 20

Liahona. Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin, s. 18 Kaava, jonka mukaan elää, s. 8 Liitteenä erityinen juliste lapsille

Liahona. Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin, s. 18 Kaava, jonka mukaan elää, s. 8 Liitteenä erityinen juliste lapsille 56. VUOSIKERTA NUMERO 1 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TAMMIKUU 2004 Liahona Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin, s. 18 Kaava, jonka mukaan elää, s. 8 Liitteenä erityinen juliste

Lisätiedot

Yleiskonferenssipuheet. Presidentti Monson kehottaa valmistautumaan lähetystyöhön ja palvelemaan lähetystyössä

Yleiskonferenssipuheet. Presidentti Monson kehottaa valmistautumaan lähetystyöhön ja palvelemaan lähetystyössä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Marraskuu 2010 Yleiskonferenssipuheet Presidentti Monson kehottaa valmistautumaan lähetystyöhön ja palvelemaan lähetystyössä Walter Ranen teos Hän

Lisätiedot

55. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2003. Liahona

55. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2003. Liahona 55. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2003 Liahona 55. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2003 Liahona KANSIKUVA

Lisätiedot

53. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2001 LIAHONA

53. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2001 LIAHONA 53. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2001 LIAHONA 53. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2001 LIAHONA

Lisätiedot

Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin periaatteet Evankeliumin periaatteet He tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. 1. Nefi 15:14 Evankeliumin periaatteet Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA

NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA Naisten perusoppikirja, osa A NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA Naisten perusoppikirja, osa A Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual

Lisätiedot

LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS

LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Kansi: Simon Deweyn maalaus Light and Truth

Lisätiedot

MORMONIN KIRJA. Opettajan kirja Uskonto 121 122

MORMONIN KIRJA. Opettajan kirja Uskonto 121 122 MORMONIN KIRJA Opettajan kirja Uskonto 121 122 MORMONIN KIRJA, OPETTAJAN KIRJA USKONTO 121 122 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

Presidentti Gordon B. Hinckley,

Presidentti Gordon B. Hinckley, MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO KESÄKUU 2006 Kirkon uutisia Presidentti Hinckley toipui leikkauksestaan Brittany Karford, kirkon lehdet Presidentti Gordon B. Hinckley, joka joutui

Lisätiedot

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Kannessa: Carl Blochin maalaus

Lisätiedot

Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset

Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset Pappeudenhaltijoiden perusoppikirja Osa B Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset Pappeudenhaltijoiden perusoppikirja Osa B Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen

Lisätiedot

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA PRESIDENTTI HEBER J. GRANT

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA PRESIDENTTI HEBER J. GRANT KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA PRESIDENTTI HEBER J. GRANT KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA HEBER J.GRANT Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Tätä oppikirjaa koskevat mielipiteet ja

Lisätiedot

EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA. Uskonto 150

EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA. Uskonto 150 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA Uskonto 150 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA Uskonto 150 Kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Huomautukset

Lisätiedot

Perustukseni periaatteita, taitoja, tapoja

Perustukseni periaatteita, taitoja, tapoja Perustukseni periaatteita, taitoja, tapoja OMAVARAISUUS Week 3 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi 2015 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Hyväksytty englanniksi:

Lisätiedot

Mormonin Kirja OPETTAJAN AINEISTO

Mormonin Kirja OPETTAJAN AINEISTO Mormonin Kirja OPETTAJAN AINEISTO Mormonin Kirja Opettajan aineisto Valmistanut kirkon koululaitos Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI 2001 Intellectual Reserve, Inc.

Lisätiedot

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia S E M I N A A R I OPETTAJAN AINEISTO Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia opettajan aineisto Valmistanut kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

Raamatussa olevat Jeesuksen

Raamatussa olevat Jeesuksen PROFEETTA JOSEPH SMITHIN TODISTUS Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko KRISTUKSEN OPETUKSET Raamatussa olevat Jeesuksen Kristuksen opetukset ovat pitkään olleet innoituksena ihmiskunnalle.

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous

Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous Perheen tukeminen 11. HELMIKUUTA 2006 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO FINNISH 4 02262 40130 2 26240 130 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA DAVID O. MCKAY

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA DAVID O. MCKAY KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA DAVID O. MCKAY KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA DAVID O. MCKAY Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Tätä oppikirjaa koskevat mielipiteet ja ehdotukset

Lisätiedot

YKSINKERTAISIA TAIVAASTA SAATUJA TOTUUKSIA HERRAN MALLI

YKSINKERTAISIA TAIVAASTA SAATUJA TOTUUKSIA HERRAN MALLI YKSINKERTAISIA TAIVAASTA SAATUJA TOTUUKSIA HERRAN MALLI Vanhin Earl C. Tingey seitsemänkymmenen koorumien johtokunnasta Kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille 13. tammikuuta 2008 Brigham

Lisätiedot

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA WILFORD WOODRUFF

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA WILFORD WOODRUFF KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA WILFORD WOODRUFF KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA WILFORD WOODRUFF Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Tätä oppikirjaa koskevat mielipiteet ja ehdotukset

Lisätiedot

MAAILMALLISUUDEN TORJUMINEN

MAAILMALLISUUDEN TORJUMINEN MAAILMALLISUUDEN TORJUMINEN Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista ja sisar Kristen M. Oaks Kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille 4. marraskuuta 2007 Pocatellon uskontoinstituutti

Lisätiedot

Maailmanlaajuiselle jäsenkunnalle

Maailmanlaajuiselle jäsenkunnalle MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2006 Kirkon uutisia Jäljitelkää Kristusta, sanottiin jäsenille Nicole Seymour, kirkon lehdet Maailmanlaajuiselle jäsenkunnalle osoittamissaan

Lisätiedot

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2009. Kirkon uutisia

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2009. Kirkon uutisia MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2009 Kirkon uutisia Tässä kuussa tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun presidentti David O. McKay kehotti jokaista jäsentä olemaan lähetyssaarnaaja.

Lisätiedot

Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1

Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1 Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1 Seuraava lähdeaineisto on valittu täydentämään Nuorten Naisten oppikirjan 1 oppiaiheita ja tarjoamaan Nuorten Naisten johtohenkilöille päivitettyjä viitteitä

Lisätiedot