KAVERI KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEEN Askartelu- ja kuvataidetuokioita lapsille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAVERI KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEEN Askartelu- ja kuvataidetuokioita lapsille"

Transkriptio

1 KAVERI KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEEN Askartelu- ja kuvataidetuokioita lapsille Elina Sintonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Sintonen, Elina. Kaveri kansainvälisyyskasvatukseen: Askartelu- ja kuvataidetuokioita lapsille. Helsinki, kevät 2009, 75s., 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK). Opinnäytetyö on produktio, joka on tuotettu Kirkon Ulkomaanavulle. Työ koostuu raportista ja produktista. Produkti on Kaveri kansainvälisyyskasvatukseen - materiaaliaineisto. Työn tarkoituksena oli tuottaa kansainvälisyyskasvatusmateriaalia 5 7-vuotiaille lapsille, jota ohjaajat voivat käyttää työvälineenä päiväkodissa pidettävissä askartelu- ja kuvataidetuokioissa. Materiaaliaineisto tutustuttaa lapset tasa-arvo-, ympäristö-, kulttuuri- sekä rauhankasvatukseen. Se sisältää työskentelyvinkkejä ja ohjeita kuutta, noin tunnin pituista eri teemoja käsittelevää toimintatuokiota varten. Työn teoreettinen viitekehys on muotoutunut produktioon liittyvistä aihepiireistä. Raporttiosassa avataan kansainvälisyyskasvatuskäsitettä sekä askartelu- ja kuvataidetuokioihin keskittyneitä kansainvälisyyskasvatuksen eri osa-alueita. Työssä perustellaan miksi ja miten kansainvälisyyskasvatusta tulisi opettaa lapsille, mitkä ovat lapselle ominaiset tavat oppia ja mitä aikuisen on huomioitava suunniteltaessa toimintatuokioita lapsille. Raportin teoreettisen alkuosan jälkeen kuvataan prosessia; tuokioiden suunnitteluvaihetta, toteuttamisvaihetta käytäntöön, palautetta, arviointia ja produktion luotettavuutta. Produktin toimivuutta on testattu keväällä 2007 helsinkiläisessä päiväkodissa. Tuokioissa lapset muovailivat, piirsivät, maalasivat ja askartelivat. Palautetta kerättiin teemahaastattelulla, haastattelemalla työskentelyyn osallistuneita lapsia ja harjoittelunohjaajaa. Palautteen ja havaintojen pohjalta materiaaliaineistoa kehitettiin edelleen. Pohdinta osuudessa käydään läpi menetelmän valintaa, prosessista syntyneitä johtopäätöksiä, materiaalin soveltuvuutta työelämään sekä ammatillista kasvua. Opinnäytetyön keskeisiksi johtopäätöksiksi nousivat keskustelu ja yhdessä tekemisen tärkeys lähestyessä kansainvälisyyskasvatusta lasten kanssa sekä kasvatuksen näkökulmasta kansainvälisyyskasvatusaineistojen ja tutkimusten tarpeellisuus tänä päivänä. Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämälähtöinen ja sitä voi soveltaa eri yhteyksissä lasten kanssa työskenneltäessä. Työ antaa hyödyllistä tietoa kansainvälisyyskasvatuksesta ja käytännöllisen välineen sen toteuttamiseen. Asiasanat: kansainvälisyyskasvatus, Kirkon Ulkomaanapu, lapsen oppiminen, produktio

3 ABSTRACT Sintonen, Elina. Multicultural education: arts and crafts material for children. 75p., 2 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Spring Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. Degree: Bachelor of Social Services. The thesis was a production which was made for Finn Church Aid. The purpose of this thesis was to produce multicultural education material for children between 5 7 years. New multicultural educational research and material are needed more these days. The production`s theoretical background dealt with multicultural education and children`s way of learning. This thesis explored the multicultural education concept and why arts and crafts sessions were important for children. After the theoretical part, the whole thesis process was described. That included the designing, testing, implementation, feedback, assessment and reliability of the material. The production consisted of designing and testing the material. Six arts and crafts sessions were used as a method. The material includes six themes and instructions for arts and crafts sessions which all last about one hour each. The sessions are based on equal education, cultural education, environmental education and peace education. The material was tested at a day-care center in Helsinki in spring A worker provided feedback on the sessions and twelve children were interviewed. Based on feedback, testing and notes, new developmental ideas and conclusions emerged. The thesis is based on working-life and it can be applied on different occasions when working with young children. The material can be used as a tool in day-care centers or children s club activities. Keywords: Multicultural Education, Finn Church Aid, Child`s learning, production

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO KANSAINVÄLISYYSKASVATUS Kansainvälisyyskasvatuksen määrittelyä Kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueita Kansainvälisyyskasvatus päivähoidossa ja esiopetuksessa Kirkon Ulkomaanapu kansainvälisyyskasvattajana LAPSEN OPPIMINEN Lapsen oppimisen määrittelyä Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen varhaiskasvatuksessa Luovuus lasten ilmaisukeinoissa ja vaikutus kehitykseen vuotias lapsi Oppimisympäristö PEDAGOGIIKKA OHJATUSSA TOIMINNASSA Pedagoginen lähestymistapa oppimistapahtumiin Toiminnan suunnittelua Aikuisen rooli OPINNÄYTETYÖPROSESSI Suunnitteluvaihe ja materiaaliaineiston aiheiden synty Toteuttamisvaihe Eläimet Ihmiset Asuminen ja rakennukset Kansallinen symboli lippu Rauha Vesi Prosessin palaute Produktion arviointi Produktion eettisyys ja luotettavuus...44

5 6 POHDINTA...46 LÄHTEET...49 LIITE 1: Lasten vanhempien luvat -lomake LIITE 2: Kaveri kansainvälisyyskasvatukseen materiaaliaineisto

6 1 JOHDANTO Ajatus opinnäytetyöni aiheesta syntyi Kirkon Ulkomaanavun tarpeesta saada erilaista kasvatusaineistoa päiväkoti-ikäisille lapsille. Opinnäytetyönäni tuotin askartelu- ja kuvataidemateriaalin, jonka teemaa ohjaa kansainvälisyyskasvatus. Aihe kiinnosti minua, koska haluan työskennellä tulevaisuudessa lasten parissa ja tavoittelen sosionomi (AMK) tutkintoon lastentarhanopettajan pätevyyttä. Materiaalin tuottaminen vaikutti mielenkiintoiselta ja haasteelliselta, koska minulla ei ollut aiempaa tietämystä tai kokemusta kansainvälisyyskasvatuksesta. Aiheen valitsemisen kautta pystyin kehittämään omaa ammattitaitoani tulevaisuutta varten. Omat harrastukseni vaikuttivat menetelmän valintaan, joten päätin toteuttaa suunnitelman erilaisina askartelu- ja kuvataidetuokioina päiväkodissa. Tuotoksena syntyi Kaveri kansainvälisyyskasvatukseen -materiaali, joka on suunnattu 5 7-vuotiaille lapsille. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tuottaa materiaaliaineistoa, jota ohjaajat voisivat käyttää työvälineenä päiväkodeissa ja lisätä näin lasten kansainvälisyyskasvatusta askartelun ja kuvataiteen avulla. Materiaali tutustuttaa lapset kansainvälisyyskasvatukseen liittyviin ajatuksiin kuten erilaisuuteen, tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen. Tausta-ajatuksena työlle oli käytännön hyödynnettävyys sekä oman ammattitaidon kerryttäminen uusilla tiedoilla, taidoilla ja kokemuksilla. Materiaaliaineiston tuokiot keskittyvät neljään kansainvälisyyskasvatuksen osaalueeseen: tasa-arvo-, ympäristö-, kulttuuri- ja rauhankasvatukseen. Aiheet ovat Kansallinen symboli lippu, Asuminen ja rakennukset, Vesi, Eläimet, Rauha ja Ihmiset. Askartelu ja kuvataideaiheista neljä ovat omia ideoitani ja kaksi, Kansallinen symboli lippu ja Rauha olivat sellaisia aiheita, joita olin omassa lapsuudessani askarrellut ja halusin kokeilla niiden toimivuutta tänä päivänä. Tuokioiden aiheiden etukirjaimista syntyi sana kaveri, minkä vuoksi päädyin nimeämään työni Kaveri kansainvälisyyskasvatukseen materiaaliksi.

7 7 Työni teoreettinen viitekehys on muotoutunut produktioon liittyvistä aihepiireistä. Teoreettisessa alkuosassa avaan kansainvälisyyskasvatuskäsitettä ja sen eri osa-alueita. Tarkastelen miksi ja miten kansainvälisyyskasvatusta tulisi opettaa lapsille. Lisäksi pohdin ja perustelen, mitkä ovat lapselle ominaiset tavat oppia ja mitä aikuisen on huomioitava suunnitellessa toimintatuokiota lapsille. Olen testannut materiaalin soveltuvuutta työelämään keväällä 2007 harjoittelujaksollani helsinkiläisessä päiväkodissa. Tuolloin pidin lapsille kuusi tuokiota, joissa kokeilin aiheiden ja askartelujen toimivuutta käytäntöön. Tärkeänä osana tuokioissa oli aiheisiin tutustuminen yhdessä lasten kanssa ennen itse varsinaista toiminnallista työskentelyä. Palautetta keräsin yksilöllisellä teemahaastattelulla haastattelemalla lapsia ja harjoittelun ohjaajaani, keräämällä tietoja opinnäytetyöpäiväkirjan avulla sekä havainnoimalla. Saamieni tietojen ja palautteen pohjalta kehitin materiaaliaineiston toimivuutta käytäntöön. Raporttiosassa pohdin prosessissa syntyneitä johtopäätöksiä, kuten ajatuksia kansainvälisyyskasvatusmateriaalin tarpeellisuudesta sekä valitsemastani lähestymistavan toimivuudesta. Arvioin lisäksi tuottamaani materiaaliaineiston soveltuvuutta työelämään ja omaa ammatillista kehittymistäni. Materiaalin tuottaminen oli ajankohtaista, koska elämme yhä monikulttuurisemmassa Suomessa kuin muutama vuosikymmen sitten. Tämä näkyy esimerkiksi päiväkotien eri kulttuurista tulevien lasten kasvavasta lukumäärästä. Lapset on hyvä tutustuttaa erilaisiin kulttuureihin jo nuorina ja luoda näin suvaitsevaa näkökulmaa erilaisuuteen. Opetusministeriön (2007) mukaan koulujen tarjoaman kansainvälisyyskasvatuksen lisäksi on tarvetta myös muiden toimijoiden tuottamille kansainvälisyyskasvatus materiaaleille, joihin lukeutuu myös oma opinnäytetyöni. Lisäksi kädentaidoilla kuten askartelulla ja kuvataiteilla, on tärkeä merkitys lasten kasvulle ja kehitykselle. Teoriatiedon hankkiminen ja produktion työstäminen ovat kulkeneet yhtä matkaa 2007 vuoden alusta vuoden 2008 loppuun. Kokonaisuudessaan opinnäytetyöni on pitkän prosessin tulosta ja se on kasvanut sekä muotoutunut ajan myötä. Tämän aiheen avulla koen voineeni lisätä omaa tietouttani kasvattajana ja sosiaalialan ammattilaisena. Toivon, että työni palvelee aikuisia, jotka työskentelevät lasten kanssa.

8 8 2 KANSAINVÄLISYYSKASVATUS 2.1 Kansainvälisyyskasvatuksen määrittelyä Kansainvälisyyskasvatuskäsitteellä ei ole vain yhtä ja selkeää määritelmää. Eri tahot liittävät siihen hieman erilaisia sisältöjä. Kuitenkin se nähdään laajasti maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen kuuluvana toimintana. Kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteena on, että ihmiset hyväksyisivät toistensa erilaisuuden ja tuntisivat toisia kulttuureja. Tärkeää on tiedostaa ja ymmärtää ihmisten ja kansojen keskinäistä riippuvuutta sekä ymmärtää tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden merkitys ihmisarvon perusteina. (Myllymäki 2004, 8 10.) Kansainvälisyyskasvatus on toimintaa, joka ohjaa maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Kasvaminen kansainvälisyyskasvatukseen on tärkeää, koska se auttaa ihmisiä ymmärtämään erilaisuutta ja kehittää valmiuksia, kuten yhteisvastuuta ja solidaarisuutta toimia globalisoituvassa maailmassa. (Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 2007.) Kansainvälisyyskasvatus pohjautuu Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) peruskirjaan, Unescon (Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö) perussääntöihin ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksen dokumentteihin. Kansainvälisyyskasvatukselle voidaan asettaa seuraavat päämäärät: rauha, ihmisoikeudet ja ihmisarvo sekä kehityksen edistäminen maapallon voimavarojen oikeudenmukaiseen jakamiseen. (Vainio 1986, ) Yhtenä tärkeänä perustana on erityisesti YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus vuodelta 1948 (Rauhankasvatusinstituutti 2007, 5). Aiemman tutkitun tiedon perusteella kansainvälisyyskasvatusta tulisi opettaa lapsille, nuorille ja aikuisille, koska maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut ja kasvaa tulevaisuudessa. Tällöin monikulttuurisuus asettaa uusia, erilaisia haasteita. Tämän vuoksi lapsilla ja nuorilla tulisi olla kykyä erilaisuuden hyväksymiseen ja suvaitsevaisuuteen (Seppälä 2007, 4). Eri kulttuureihin ja niiden toimintatapoihin tutustuminen auttaa myös ymmärtämään oman kulttuurin eri puolia (Opetusministeriö 2007, 5). Melèn-Paaso (2007) kiteyttää, että kansainvälisyyskasvatus rakentaa osaltaan sellaisia tietoja, taitoja ja asenteista, joita tarvitaan globaalissa ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa toimimiseen. Samoin toteaa Banks (2002, 2) kansainvälisyyskasvatuksen taitoja,

9 9 asenteita ja osaamista tarvitaan toimiessa etnisessä kulttuurissa sekä valtavirtakulttuurissa, kuin myös niiden sisällä sekä välillä. Kivistön (2007) mukaan kansainvälisyyskasvatuksen vaikutukset näkyvät sekä tiedollisella, toiminnallisella että emotionaalisella tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen tiedostaminen laajenee. Toisin sanoen, ihmisellä on kyky ottaa huomioon erilaisia perspektiivejä ja tarkastella maailmaa eri näkökulmista. Tällöin hänellä on myös taitoa eläytyä jonkun toisen osaan. Elämyksellisyyttä luovat toiminnalliset menetelmät, kuten konkreettinen tekeminen ja kokemalla oppiminen. Tämä tapahtuu esimerkiksi voimakkaan kokemuksen tai elämyksen avulla, josta syntyy uusi ja erilainen tapa tarkastella asioita. Siksi kasvattajien tulee pohtia, miten opetukseen saataisiin kokemuksia ja elämyksellisyyttä. Kasvattajien tehtäväksi jää aiheen lähestymistavan lisäksi sopivien menetelmien valitseminen. Suomessa kansainvälisyyskasvatus on osana ihmisten arkea. Sitä toteutetaan varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla, harrastusporukoissa sekä opettajankoulutuksessa. On tärkeää vahvistaa kansainvälisyyskasvatuksen toteuttamista käytännössä, koska kansainvälisen ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen valmiuksia tarvitaan nykyään useilla eri aloilla. (Opetusministeriö 2007.) Suomessa näihin kansainvälisyyskasvatusta toteuttaviin tahoihin lukeutuvat valtiohallinto, kunnat, koulut, kirkot, yritykset ja järjestöt, jotka pyrkivät edistämään suvaitsevaisuutta. Tärkeänä mielipiteiden vaikuttajana voidaan pitää myös tiedotusvälineitä. (Kepa 2007.) Kansainvälisyyskasvatuskäsite voidaan jakaa erilaisiin osa-alueisiin, joita ovat ihmisoikeuskasvatus, tasa-arvokasvatus, kulttuurikasvatus, kehityskasvatus, ympäristökasvatus, viestintäkasvatus sekä rauhan- ja turvallisuuskasvatus (Myllymäki 2004, 14 22). Seuraavaksi avaan niitä kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueita, joita olen halunnut ottaa käsiteltäväkseni tuokioiden aiheissa. Rajaan tarkasteltaviksi osa-alueikseni tasaarvokasvatuksen, kulttuurikasvatuksen, ympäristökasvatuksen sekä rauhankasvatuksen. Päädyin valitsemaan nämä osa-alueet materiaaliaineistooni, koska työelämätaholla, Kirkon Ulkomaanavulla, oli aiempaa materiaalia liittyen samoihin osa-alueisiin ja oma kiinnostukseni vaikutti valintaan.

10 Kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueita Tasa-arvokasvatuksessa löytyy elementtejä ihmisoikeuskasvatuksesta sekä suvaitsevaisuudesta. Tasa-arvolla viitataan sukupuoleen, ikään, terveydentilaan, uskontoon, yhteiskuntaluokkaan ja etniseen taustaan liittyvään tasa-arvoisuuteen. (Myllymäki 2004, 15.) Tavoitteena on vahvistaa sukupuolten kuin erilaisten vähemmistöjen tasavertaisuutta. Käsiteltävät asiat liittyvät muun muassa sukupuoleen, ikään, vammaisuuteen ja niihin liittyviin syrjintäkysymyksiin. Lisäksi tarkastellaan yhteiskunnallisia vuorovaikutussuhteita. (Kepa 2007.) Tasa-arvokasvatuksesta käytetään myös nimitystä suvaitsevaisuuskasvatus. Kemppainen-Koiviston ja Salmion (2008, 9) mukaan suvaitsevaisuudessa on kyse ihmisarvosta sekä ihmisten välisen tasa-arvon toteutumisesta käytännössä. Ennakkoasenteisiin voidaan vaikuttaa ihmisiä kouluttamalla ja kasvattamalla. Tavoitteena on oppia ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja samankaltaisuutta. Suomi on yhtenä valtiona sitoutunut YK:n vuosituhatjulistuksen arvoihin ja päämääriin. Yhtenä näistä tavoitteista on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. (Ulkoasiainministeriö 2008). Kulttuurikasvatus on eräs kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueista, jonka ohella siitä käytetään nimitystä monikulttuurisuuskasvatus tai kulttuurienvälinen kasvatus. Määritelmiä kulttuurikasvatukseen on useita, sillä aihepiirissä on monia osa-alueita ja niissä käsitellään oikeudenmukaisuutta, syrjintää, tasa-arvoa ja kulttuurierojen nostamia kysymyksiä. (Myllymäki 2004, 16.) Tärkeää kulttuurikasvatuksessa on edistää monikulttuurisuutta ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta sekä edesauttaa rasisminvastaista työtä (Kepa 2007). Sen yleisenä tavoitteena on perehdyttää ihmisiä omaan ja vieraiden maiden kulttuuriin. Ympäristökasvatuksessa korostetaan, että vastuu ympäristön hyvinvoinnista on kaikilla ihmisillä. Ympäristökasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on kasvattaa ympäristövastuullisia kansalaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että ymmärrämme ihmisinä oman vaikutuksemme ympäristöongelmiin ja omaksumme tietoa ekologiasta. Ympäristökasvatukseen liittyy edelleen tuntemus ihmisen suhteesta luontoon historian eri aikoina ja tieto maailman luonnon ravintovaroista. Lapselle ja nuorelle painotetaan ympäristökasvatuksessa omaa vastuunkantoa. (Myllymäki 2004, ) Olemme riippuvaisia luonnon hyvin-

11 11 voinnista, joka luo meille myös monenlaisia mahdollisuuksia. Ympäristökasvatuksen päätavoitteena on ymmärtää oma vaikutuksemme ja toimintamme suhteessa ympäristön hyvinvointiin. (Kepa 2007.) Suomi on sitoutunut YK:n vuosituhattavoitteissa takaamaan ympäristön kestävän kehityksen (Ulkoasiainministeriö 2007). Rauhankasvatuksessa korostuu ajatus, että vastuu rauhan toteutumisesta on kaikilla ihmisillä (Kepa 2007). Rauhankasvatuksen pyrkimyksenä on rauhan vahvistaminen, ristiriitojen väkivallaton ratkaiseminen, konfliktien ehkäiseminen ja rauhankulttuurin perustan vahvistaminen. Tänä päivänä rauhankasvatuksen kiinnostuksen kohteina ovat myös rasismi, ympäristötuhot, rikollisuus, etniset ja uskonnolliset konfliktit sekä väkivalta yksityiselämässä. (Myllymäki 2004, 21.) Rauhankasvatuksessa tulisi pyrkiä ymmärtämään ne toimintatavat sekä yleismaailmalliset arvot, joille rauhankulttuuri rakentuu. Olennaista on pohtia muun muassa ihmisarvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Rauhankasvatusta tulee opettaa keskustelun ja osallistavien menetelmien avulla. (Rauhankasvatusinstituutti 2007, 3 4.) 2.3 Kansainvälisyyskasvatus päivähoidossa ja esiopetuksessa Kansainvälisyyskasvatus nivoutuu päivähoito ja esiopetukseen. Opetusministeriön Kansainvälisyyskasvatus selvityksen mukaan tavoitteena on vahvistaa kansainvälisyyskasvatuksen toteutuminen varhaiskasvatuksessa. Tämä tapahtuu sisällyttämällä kansainvälisyyskasvatuksen näkökulma keskeisiin linjauksiin. Varhaiskasvatuksen näkökulmasta kansainvälisyyskasvatuksen tulee muodostaa ikään kuin punainen lanka päiväkodeista korkeakouluihin. Sitä tulisi kehittää elinikäisen ja elämänlaajuisen oppimisen periaatteella. (Opetusministeriö 2007, ) Päivähoidon kansainvälisyyskasvatuksen näkökulmiin sisältyvät suvaitsevaisuus, yhteisvastuullisuus sekä yksilöllisyyden ja erilaisuuden kunnioittaminen. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kansainvälisyyskasvatus on huomioitu osana sisältöä. Keskeiset sisällöt painottuvat niin eettiseen ajatteluun, toiminnan opettamiseen sekä ympäristö- ja kulttuurikasvatukseen. (Myllymäki 2004, 34, ) Kansainvälisyyskasvattajien tehtävää pidetään tärkeänä ja yleisesti sen toteutumisen tukemista olisi lisättävä tulevaisuudessa. (Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi 2008.)

12 12 Kemppainen-Koiviston ja Salmion (2008) mukaan kansainvälisyyskasvatusta tulisi opettaa ja perehdyttää lapsille jo hyvin nuorena, jolloin lapsen arvot ja asenteet alkavat muotoutua. Tällöin varhaiskasvatuksessa alkanut kansainvälisyyskasvatuksen opetus on ikään kuin jatkumoa tuleviin ikävaiheisiin. Esimerkiksi koulumaailmassa kansainvälisyyskasvatuksesta on tullut yhä tärkeämpi tekijä globalisaation myötä. Kansainvälisyyskasvatusta voidaan toteuttaa muun muassa erilaisin materiaalein ja kirjallisuuksin (Opetusministeriö 2006). Oikeiden arvojen edistäminen vaatii ohjaajilta tietoa ja taitoa (Kemppainen-Koivisto & Salmio 2008). Ohjaajan täytyy olla tietoinen tuokion tavoitteista, päämääristä, sisällöistä, tilanteesta sekä menetelmistä. Hänen täytyy hallita opetettava asia ja tietää sen opetuksellinen eteneminen (Brotherus 2004, 43.) Ohjaajalla on vastuu siitä, millaisia asioita hän välittää kansanvälisyyskasvatuksesta lapsille. Tämän vuoksi ohjaajan tulee selvittää omat perustietonsa, asenteensa sekä toimintamallinsa työskentelyssä. Lisäksi täytyy tiedostaa, kuinka tärkeänä hän pitää muun muassa solidaarisuutta, tasavertaisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä rauhaa. Lapsi puolestaan vastaanottaa sitä tietoa, jota hänelle välitetään. Siksi on tärkeää huomioida ja pohtia miten ohjaaja itse kokee ja ymmärtää kansainvälisyyskasvatuksen arvot ja tavoitteet. (Kouluhallitus 1988, 19.) 2.4 Kirkon Ulkomaanapu kansainvälisyyskasvattajana Opinnäytetyöni aihe on peräisin Kirkon Ulkomaanavulta. Kirkon Ulkomaanapu on perustettu vuonna Tällä hetkellä se on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin katastrofiavun antaja. Se hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälistä diakoniaa, joka pitää sisällään kehitysyhteistyötä, vaikuttamistyötä sekä katastrofi- ja pakolaisapua. Se on myös Ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö. (Kirkon Ulkomaanapu 2007.) Kirkon Ulkomaanapu toteuttaa omalta osaltaan kansainvälisyyskasvatusta. Se tuottaa erilaisia aineistoja ja hankkeita lasten, nuorten ja aikuisten kansainvälisyyskasvatukseen. Nämä aineistot pitävät sisällään moninaisia ideoita ja kokonaisuuksia erilaisiin tilaisuuksiin, erityisesti oppilaitosten ja seurakuntien kansainvälisyyskasvatukseen. Aineistojen käsittelemiä aihealueita ovat muun muassa rauhankasvatus, ihmisoikeus-

13 13 kasvatus, kehityskasvatus ja ympäristökasvatus. Pääosin kansainvälisyyskasvatus painottuu kuitenkin ihmisoikeus- ja kehityskasvatukseen. (Törrönen 2008.) Kirkon Ulkomaanapu sitoutuu YK:n vuosituhattavoitteisiin ja noudattaa kansainvälisiä humanitaarisen avun sääntöjä ja toimintaperiaatteita. Näihin lukeutuvat YK:n peruskirja, Unescon perussäännöt ja YK:n ihmisoikeuksien dokumentit. Kirkon Ulkomaanavun työ on kansainvälistä diakoniaa ja sen perusta nousee Raamatusta, erityisesti sen lähimmäisenrakkauteen liittyvistä teksteistä. Kirkon Ulkomaanapu toimii kansainvälisessä kirkkojen verkostossa ja sen keskeinen toimintatapa perustuu eri yhteistyötahojen kumppanuuteen. (Törrönen 2008.) Kirkon Ulkomaanapu toimii tänä päivänä yli 30 maassa, diakonian periaatteen mukaan siellä missä hätä on suurin. Se tekee työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Toiminnan perusta on jokaiselle kuuluva ihmisarvo. Lisäksi Kirkon Ulkomaanapu on osa kirkkojen kansainvälistä avustusverkostoa. Toiminnan tavoitteena on pysyvä muutos, joka kehittyy vain pitkäjänteisessä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Tällöin Kirkon Ulkomaanapu on sitoutunut tekemään työtä siihen asti, kunnes avun tarpeessa olevat ihmiset kykenevät itse järjestämään toimeentulonsa ja huolehtimaan perustarpeistaan. Köyhyyden vähentäminen edellyttää rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista, jonka vuoksi Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä näiden molempien toteutumisen puolesta. (Kirkon Ulkomaanapu 2009.)

14 14 3 LAPSEN OPPIMINEN 3.1 Lapsen oppimisen määrittelyä Varhaiskasvatuksensuunnitelman perusteissa (2005, 20) todetaan, että lapsi oppii eri tavoin. Lapsi tutkii ympäristöään ja itseään, leikkii, kyselee ja vertailee. Hän liikkuu, pohtii ja havainnoi sekä ilmaisee itseään eri taiteen alueilla. Nämä ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Lapsi pystyy näillä tavoilla ilmentämään tunteitaan ja ajatuksiaan. Mielekkäät toiminnat vahvistavat lapsen omaa hyvinvointia, käsitystä itsestään ja lisäksi sillä on vahvistava vaikutus hänen osallistumismahdollisuuksiin. Vilènin, Vihusen, Vartiaisen, Sivènin, Neuvosen ja Kurvisen (2007, 144) mukaan ihmisen havaitsemiseen, muistiin, ajatteluun, kieleen ja oppimiseen liittyvää kehitystä nimitetään kognitiiviseksi kehitykseksi. Lapsen oppiminen on tutkivaa oppimista, jota tapahtuu kokoajan. Piaget n mukaan se perustuu kokemuksiin, jotka voivat olla sekä fyysisiä kokemuksia (esimerkiksi ympäristön esineistä, kohteista ja niiden ominaisuuksista), että omaan toimintaan liittyviä kokemuksia (esimerkiksi syyt ja seuraukset). Lapsilla on ikään kuin synnynnäinen taipumus harjoittaa ja jäsentää refleksejään sekä harjoittaa erilaisia toimintojaan. (Anttila 1991, 43.) Omaehtoisessa toiminnassa lapsi oppii ja kehittyy hänelle mielekkäällä tavalla. Lapsella on kyky tutkia itseään ja ympäristöään aistejaan ja koko kehoaan käyttäen. (Karling ym. 2008, 196). Omaehtoisessa toiminnassa lapset kehittävät myös sosiaalisia taitojaan. Ystävyyssuhteissa lapsi omaksuu vastavuoroista käyttäytymistä. Näitä sosiaalisia taitoja hän ei opi suoraan aikuisilta, vaan muiden lasten ja nuorten kanssa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. (Aho & Laine 2004, 179.) Leikki on lapselle ominainen tapa toimia. Lapset eivät leiki sen vuoksi, että he oppisivat asioita, mutta he oppivat leikkiessään. Kasvattaja voi epäsuoran ohjauksen avulla monipuolistaa leikkiä erilaisin välinein tai mielikuvin. Tällöin kasvattaja osaa eritellä leikin ja sisällön myös oppimisen näkökulmasta. Kasvattaja tiedostaa ja käyttää leikin kytkentöjä kaikkiin toiminnan osa-alueisiin niin, että niissä huomioidaan lapsilähtöisyyden näkökulma. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, ) Ohjatussa toimin-

15 15 nassa lapsi on toimija, jolloin aikuinen ohjaa, tukee ja havainnoi lasta. Näin toiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Lapsi saa kokemuksia aikuisen ja lapsen yhteisestä toiminnasta ja toiminnan kautta. (Vilèn ym. 2007, ) Tutkitun tiedon mukaan lapsen oppimiseen vaikuttavat oleellisena osana vuorovaikutus ja kommunikointi lapsien ja aikuisten välillä. Nämä niin kutsutut välittävät tekijät ovat keskeisiä elementtejä yhteisössä eli yleensä päiväkodin lapsiryhmässä tai koulun luokalla. Lapsen oppimiseen vaikuttava yhteisön vuorovaikutus ja kommunikointi tapahtuu tietyssä oppimisympäristössä, johon on liitettynä fyysiset ja pedagogiset ominaisuudet. (Brotherus 2004, 36.) 3.2 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen varhaiskasvatuksessa Taidekasvatuksessa ihminen nähdään aistillisena ja tuntevana olentona (Hannula 1999, 28). Kuvallista ilmaisua eli taidekasvatusta toteutetaan varhaiskasvatuksessa. Esiopetukseen on sisällytetty eri taidemuotojen tavoitteet. On tärkeää kehittää lasten omaa ilmaisua ja itsetuntoa kuvataiteiden eri osa-alueilla ja tarjota lapsille uusia kokemuksia ja elämyksiä kuvataiteiden välityksellä. (Brotherus 2004, 27.) Lapselle taiteellisten kokemusten intensiivisyys ja lumous ovat tärkeitä mukaansa tempaavia toiminnan elementtejä. Niiden peruskokemukset syntyvät niin musiikista, kuvallisesta työskentelystä, tanssista sekä draamasta. Siksi oppimisympäristöllä on tärkeä merkitys vaalia näitä elementtejä. Lapsilla on kyky nauttia taiteesta, taidoista ja ilmaisuista yksin sekä yhdessä toisten kanssa. Taiteellisella kokemisen ja tekemisen avulla lapsi kehittyy sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Varhaislapsuudessa omaksuttujen taiteellisten peruskokemusten kautta hän rakentaa myöhemmät taidemieltymyksensä sekä omat kulttuuriset arvostuksensa. (Varhaiskasvatuksensuunnitelman perusteet 2005, ) Lapsilähtöisyys on tärkeää huomioida työskentelyssä. Brotheruksen (2004, 38) mukaan toiminnan tulee vastata lapsen älyllisiin, sosiaalisiin, emotionaalisiin ja motorisiin toimintaedellytyksiin. Lapselle tärkeä motivaatiotekijä on, että toiminnassa lähdetään hänen kokemuksistaan ja elinoloistaan. Hujala ym. (1999, ) toteavat samaa. Lap-

16 16 silähtöisen toiminnan perusajatuksena ovat ne käytännöt ja toiminnot, jotka vastaisivat mahdollisimman hyvin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Jokainen lapsi oppii parhaiten sellaisella tavalla, jonka hän itse kokee tärkeänä ja omassa elämässään merkityksellisenä. Tällöin lapsilähtöinen toiminta pyritään sovittamaan ikäluokan keskimääräistä kehitystasoa vastaavaksi. Bardyn (1995, 60 61, 66) mukaan taide lähestymistapana ilmentää lapsen syvintä olemusta, tavalla jossa on ihmettelevä ja leikkivä ote todellisuudesta. Lapsi tutkii, oppii ja solmii suhteet itseensä ja kavereihinsa. Toisaalta hän kiinnittyy luontoon, kulttuuriin ja yhteiskuntaan luoden ja leikkien. Pedagogisena lähestymistapana taide kehittää aisteja, koordinointia kuin motoriikkaa. Sen avulla voidaan nähdä, kuulla ja haistaa. Taide toimii ikään kuin oppimisenvälineenä. Toisella tavalla tarkasteltuna taide on kanssakäymistä ja jakamista. Siinä voi ilmaista omia tunteitaan ja itseään, yksin tai yhdessä tehden. 3.3 Luovuus lasten ilmaisukeinoissa ja vaikutus kehitykseen Lapsi oppii käsillä tekemällä ympäröivästä maailmasta sekä tulkitsemaan tätä kautta itseään. Tällöin kädentaidot ovat väline itsen ja ympäristön hahmottamiseen. Kädentaitojen kautta lapsi kokee ja tiedostaa kehonsa kautta. (Karppinen, Puurula & Ruokonen 2001, ) Hannulan (1999, 30 33) mukaan piirtäminen on tehokas oppimisen muoto. Piirtäessämme siirrämme kokemuksiamme muistiin. Näin ollen aistit eivät ole irrallisia, vaan ne toimivat yhteistoiminnallisena aistijärjestelmänä, joka luo sisäisen kokemuksen tunteen. Kuvallisessa ilmaisussa lapsi voi harjoitella luovuuttaan ja mielikuvitustaan, tunteitaan ja ajatuksiaan. Lasten ensimmäisillä piirtämillään kuvilla ei ole yleensä mitään tarkoitusta, jolloin aikuiset saattavat nähdä nämä tarkoituksettomat piirustukset töherryksenä. Tällaisesta piirtelystä käytetään nimitystä riimustelu. Kuitenkin lapsen kuvallisen kehittymisen kannalta näillä piirustuksilla on tärkeä merkitys. Lapsi opettelee riimustelun kautta kuvallisen ilmaisun periaatteita sekä välineiden ja materiaalin käytön alkeita. Silloin kun

17 17 lapsi piirtää, askartelee, laulaa tai leikkii, hän eläytyy taiteeseen. Tällöin hänen mielikuvituksensa on tärkeässä roolissa. Taiteellisella ilmaisulla on merkittävä rooli senkin vuoksi, että se edistää lapsen luovuuden ja tasapainoisen persoonan kehittymistä. Siksi oleellisinta työskentelyssä on itse kokeileminen ja tutkiminen. (Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, ) Hohmann (1993, 18) on samoilla linjoilla. Lasten tavat käyttää maaleja, värejä, muovailuvahaa, liimaa, paperia ja saksia kertovat heidän tavoistaan kuvata näkemiään ja kokemiaan asioita. On tärkeää saada käyttää eri välineitä sekä materiaaleja ja huomata, kuinka ne eroavat toisistaan. Jokainen lapsi käyttää materiaaleja eri tavoin. Tärkeintä on itse toimintaprosessi, ei niinkään lopputulos. Esimerkiksi mallin mukaan askartelu opettaa lapselle ohjeiden noudattamista, jäljentämistä ja hienomotorisia taitoja. (Karling ym. 2008, 248). Luovuus on kyky tuottaa jotain merkittävästi uutta tai ainutlaatuista (Aukeantaus 2007, 22 24). Lapsen kehityksen kannalta on otettu suuri askel eteenpäin, silloin kun hän oppii piirtämään, maalaamaan, muovaamaan, rakentamaan ja ilmaisemaan itseään. Tällöin lapsi tajuaa, että on luonut jotain uutta mitä ei ole ollut aiemmin olemassa. Karppinen ym. (2001, 107) nimittävät tätä inhimillisen kehityksen aluksi. Inhimillisen kehityksen alku avaa lukuisat mahdollisuudet lapsen oppimiseen ja tietämiseen ympäröivästä maailmasta, kuin hänestä itsestäänkin uudella tavalla. Kun lapsen kädentaidot karttuvat, karttuu samalla hänen kognitiiviset taitonsa. Tällöin tietämistä kehittyy monella alueella. Nummisen (2005, 91) mukaan seuraamalla lapsen kehitystä erivaiheissa voi huomata, kuinka kokonaisvaltaista lapsen toiminta on ja miten paljon eri tunnetiloilla on vaikutusta. Lapsen oppiessa käyttämään luovuuttaan ja taitojaan syntyy kasvava kyky muuntaa ja käsitteellistää omia mielikuviaan eri materiaaleja hyödyntäen. Siksi olisi hyvä, että lapsi saisi tunnustella, yhdistellä ja käsitellä erilaisia materiaaleja mahdollisimman monipuolisesti. Näin ollen materiaali itse asiassa ohjaa toimintaa. Prosessissa yhdistyvät mielikuvitus, leikki, yllätyksellisyys ja niiden lumous. (Karppinen ym. 2001, )

18 vuotias lapsi Eri-ikäiset lapset kokevat kädentaidot eri tavoin. Viisivuotias lapsi on tyypillisesti utelias ja hänen motoriset taitonsa ovat jo varsin kehittyneitä. Lapsi kokee tuolloin usein askartelun varsin mieluisaksi. Viisivuotias osaa leikata saksilla jo ympyrän ja hän kykenee pujottelemaan sujuvasti helmiä nauhaan ja jäljentämään esimerkiksi kolmion. Hänen kynäotteensa on aikuismainen kolmisormiote ja tyypillisesti lapsen ihmispiirroksissa ilmenee useita yksityiskohtia. Hänellä on taitoa löytää kuvista myös pieniä yksityiskohtia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 153.) Viisivuotias kykenee toimiaan erilaisissa ryhmätilanteissa aikuisen riittävässä ohjauksessa ja suunniteltua toimintaa voidaan työstää eteenpäin muinakin päivinä. (Vilèn ym. 2007, 160). Kuusivuotias kokeilee taitavuuttaan ottamalla mallia aikuisten suorituksista. Hän etsii osakseen huomiota, ymmärrystä ja kannustusta aikuiselta, kun hän saattaa huomata, etteivät omat taidot ole vielä pitkällä. (Karppinen ym. 2001, 107.) Kuusivuotiaana lapsi on tyypillisesti utelias, sosiaalinen ja innokas oppimaan uutta. Hän on ahkera kyselemään ja tutkimaan sekä fyysisesti aktiivinen ja aloitteellinen (Brotherus (2004, 6 7). Lisäksi hän on omaksunut jo suuren määrän arvoja ja asenteita kasvattajiltaan (Vilèn ym. 2007, 160). Kuusivuotias lapsi kokee ikätovereidensa seuran usein mieluisaksi ja tarpeelliseksi. Sosiaalisten taitojen kehittyminen on tärkeää, koska lapsi oppii tuolloin neuvottelemista, vuoron odottamista sekä toisten huomioon ottamista. (Sosiaali- ja terveysministeriön 2004, 156). Lapsen muisti on jo hyvin kehittynyt 5 7-vuotiaana. Kuudenvuoden iässä lapsi osaa muodostaa omia mielipiteitä. Lapsi pohtii erilaisia ilmiöitä ja on kyselee erilaisista asioista aikuisilta. Lapsi uskoo, että kaikkeen löytyy vastaus tai selitys, jonka aikuinen tietää. Lasten kanssa on tärkeää pohtia asioita, vaikka kaikkiin kysymyksiin ei ole valmiita vastauksia. Yhdessä pohdiskelu lapsen ja vanhemman kanssa on tarpeellista, jolloin lapsen muisti, sanavarasto ja ajattelukyky kehittyvät. Asioiden oivaltaminen puolestaan tuottaa lapselle mielihyvää. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2009.) Seitsemänvuotias lapsi on usein kiinnostunut uusien taitojen oppimisesta ja hän tarvitsee siihen aikuisen kannustamista ja tukemista. Hän osaa toimia suurissa ryhmissä, mutta tarvitsee osin myös yksilöllistä huomiointia. (Vilèn 2007, 160). Seitsemänvuotiaana

19 19 lapsi tyypillisesti aloittaa koulunkäynnin. Koulunkäynnin lähestyessä kannattaa lapsen kanssa harjoitella piirtämistä, askartelemista, keskittymistä, kuuntelemista kuin itsensä ilmaisemista sanoin. Nämä ovat hyvää harjoittelua esimerkiksi kirjoittamistaidon harjaannuttamiseksi, joka puolestaan vaatii silmän ja käden yhteistyötä. Yleisesti ottaen esikouluikäisillä eli 5 7-vuotiailla lapsilla kehittyvät valmiudet koulunkäyntiä varten. (Pajanen 2006.) 3.5 Oppimisympäristö Hujala ym. (1999, 25, 28) mukaan oppimisympäristöllä on oleellinen merkitys oppimistapahtuman määrittäjänä. Lapset oppivat kokoajan ympäristöstään ja samalla he kehittävät sosiaalisia vuorovaikutussuhteitaan. Aikuisen tehtävänä on luoda lasten kanssa yhdessä sellainen ympäristö, jossa lapsi kokee olevansa fyysisesti ja emotionaalisesti turvassa. Lapsen oppimisen kannalta tutulla ympäristöllä on erittäin tärkeä merkitys, koska se luo ajatuksia ja kohtaamisia, joissa kehittyvät merkitykset ja ajatukset (Kauppinen 1996, 3). Kangassalo, Karila ja Virtanen (2000, 87) puolestaan toteavat lasten oppimisympäristöstä seuraavaa: Hyvä oppimisympäristö tarjoaa tilaisuuksia pohdintaan, tutkimiseen, kokeiluihin ja ongelmien ratkaisuun. Se voi tarjota myös jännittäviä seikkailuja ja löytöretkiä. Hyvä oppimisympäristö herättää lapsessa halun oppia uusia asioita ja innostaa jatkuvasti kehittämään omia kykyjään. Aikuisen rooli on toimia opastajana, tarpeellisessa määrin mielenkiinnon suuntaajana sekä suotuisan oppimisympäristön luojana. Suunniteltaessa taide- ja askartelutuokioita lapsille tulisi ottaa huomioon, että käytössä olisi mahdollisimman paljon työtilaa sekä tasaista lattiapintaa työskentelyä varten. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi sen, että valmiit työt voisi laittaa kuivumaan sitä mukaan kun ne valmistuvat. Olisi hyvä olla esimerkiksi suuri tukeva työpöytä sekä paikka, jossa voisi säilyttää käytettävät materiaalit ja välineet. Työskentelyä ennen tulee huomioida, että materiaaleja ja välineistöä on aina riittävästi. Siksi kannattaa säännöllisesti tarkastaa, että tarvittavia materiaaleja on saatavilla. (Hohmann 1993, )

20 20 4 PEDAGOGIIKKA OHJATUSSA TOIMINNASSA 4.1 Pedagoginen lähestymistapa oppimistapahtumiin Päiväkotikasvatuksessa käytetään termiä toimintatuokio, silloin kun viitataan päiväkotikasvatuksen pedagogiseen osaan. Tällöin aikuisella on päävastuu opetuksen suunnittelijana kuin järjestäjänäkin. Pedagoginen toiminta on tavoitteellista toimintaa, johon asetetaan tietyt, halutut tavoitteet. (Rusanen 2008, 119.) Kasvattajan tulee pyrkiä vahvistamaan lapsen monipuolista kasvua ja kehitystä. Näihin kuuluvat näkemykset ihmisestä, hänen yhteydestään kulttuuriin sekä yleiset käsitykset arvoista, arvostuksista ja asenteista. Kasvattajilla on tärkeä tehtävä tiedostaa ja miettiä omia näkemyksiään ja käsityksiään, sillä ne ohjaavat kasvatustavoitteita ja toimintaa kunkin lapsen kohdalla erikseen. Pedagogiikka-sana kuvastaakin kasvattajan pohdintoja ja käyttämiään käytännön toimintoja. (Numminen 2005, 186.) Lapsi tarvitsee aikuisen ohjausta ja tukea, koska hän ei yksistään opi pelkän ympäristöstään saamien vihjeiden avulla. Tämä edellyttää vuorovaikutusta ja kommunikaatiota lapsen ja aikuisen välillä. Aikuiselta tämä edellyttää opettamiseen liittyvien tekijöiden tuntemista ja hallitsemista. Toiminta on prosessi, jolla motivaatiolla on keskeinen osuus. Pedagogisessa lähestymistavassa korostetaan oppimismotivaation ja oppimisen toiminnan tärkeyttä. Konkreettisesti tämä ilmenee esimerkiksi siten, mihin lapsen tarkkaavaisuus kohdistuu ja mihin hän kohdistaa keskittymisensä ja sinnikkyytensä. (Brotherus 2004, 33,36 38.) Kun tarkastellaan pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa, on oleellista, että toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi muodostavat jatkuvan prosessin. Sen tulisi olla tavoitteellista toimintaa, jossa asetetaan tavoitteet sekä yksilön, että koko ryhmän näkökulmasta. (Hujala ym. 1999, ) Kansainvälisyyskasvatuksen kasvattajan tulee olla sitoutunut siihen liittyviin arvoihin ja tavoitteisiin, koska hän välittää niitä eteenpäin omien asenteidensa ja toimintatapojensa kautta. Pedagogisten tietojen ja taitojen lisäksi hänen tulee omaksua kansainvälisyyteen liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita. (Opetusministeriö 2007.)

21 Toiminnan suunnittelua Suunnitellessaan lapsille toimintaa, kasvattajan täytyy miettiä toteutukseen ja arviointiin liittyviä asioita. Näitä ovat lapsen näkökulmat, aiheen valinta, tavoitteet, aika, paikka, etukäteisvalmistelut, ryhmän koostumus ja työnjako aikuisten kesken. Kasvattajan tulee miettiä toteutettavan toiminnan rakennetta kuten orientointia, toimintavaihetta ja arviointia. (Karling ym. 2008, 257.) Santavuoren (1996, 5) tuokioiden suunnittelukaavion mukaan ensin suunnittelussa määritellään tuokion lähtökohdat sekä lapsen että aikuisen näkökulmista. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon tietyt reunaehdot, kuten yhteinen työaika, roolit ja työtehtävät. Toteutuksen päätyttyä arvioidaan vielä prosessin toimivuutta. On tärkeää huomioida lapsen näkökulma eli se, miten lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet ilmenevät aiheessa ja miten lapsi tulee kuulluksi suunnittelussa, toteutuksessa kuin arvioinnissa. Aiheenvalinnassa pyritään yhdistämään aihe lapsen aiempiin kokemuksiin ja hahmottamaan, miten käsiteltyä aihetta voitaisiin jatkaa mahdollisesti myöhemmin. Tuokioiden tavoitteissa päätetään mitä asioita, arvoja, tietoja tai näkökulmia lapsille painotetaan ja millaisia kokemuksia niistä heille välittyy. Ajankäytöllä ja paikalla on merkitystä. Suunnitteluvaiheessa voidaan pohtia, kauanko toiminta mahdollisesti kestää ja voidaanko toimia lasten ehdoilla. Toteutuspaikan tulee soveltua suunnitellulle toiminnalle. Etukäteisvalmisteluilla on erittäin tärkeä tehtävä toiminnan kannalta. Aikuisen tulee huolehtia tarvittavista lupa-asioista, välineistä ja materiaaleista. (Karling ym. 2008, 257.) Aikuisen tulee etukäteen tutustua lapsiin, jotta toiminta vastaisi lasten omia tarpeita ja heidän kiinnostuksen kohteitaan. Etukäteen suunnittelu varmistaa sen, että aikuinen pystyy havainnoimaan paremmin lasten toimintaa ja tarvittaessa ottamaan lapsen ideoita mukaan toimintaan. Hän pystyy myös auttamaan lasta jäsentelemään käsiteltävää asiaa. Toimintatuokiot ovat lapselle tärkeitä, koska lapset nauttivat ja yllättyvät niistä. Odotettua on, että työstettävä teema (tässä tapauksessa kansainvälisyyskasvatus) liitettäisiin esimerkiksi liikunta-, musiikki- tai kuvallisen ilmaisun tuokioon. Näin niistä ei tulisi irrallisia ainekohtaisia tuokioita. (Karling ym. 2008, 257.)

22 22 Tuokion aiheen valinnan jälkeen pitää asettaa toiminnalle tavoitteet. Toisin sanoen mihin toiminnalla pyritään. Aikuisen tulee huolehtia siitä, ettei suunniteltu toiminta sulje pois lapsen osuutta. Tuokion pituudella on tärkeä merkitys, sillä lyhyeen tuokioon ei kannata sisällyttää liian montaa tavoitetta kerralla. On tärkeää tiedostaa, että suunnitelmat voivat muuttua, joten mahdollista joustoa voidaan tarvita. (Karling ym. 2008, 257.) Ryhmän koostumukseen vaikuttaa olennaisesti se, montako lasta on mielekästä ottaa kuhunkin toimintaan yhtä aikaa mukaan. Ohjaajan tulee seurata, tarvitseeko lapsi jossain vaiheessa apua ja ketä ylipäätään toimintaan osallistuu. Hänen tulee ratkaista, miten tuokio alkaa ja miten päättyy. Ohjaajan ja esimerkiksi päivähoidon työntekijöiden tulisi keskustella omasta roolistaan, osuudestaan ja paikastaan toiminnassa. Tuokion rakenteen tulee olla looginen ja edetä luontevasti. Orientoinnissa johdatellaan lasta aiheeseen, virittäydytään ja luodaan mukava ilmapiiri työskentelylle. Toimintavaiheessa työskentely etenee vaiheittain, jolloin aikuinen puntaroi lapsen avun tarpeita eri tilanteissa. Aikuinen voi samalla keskustella ja dokumentoida lasten ajatuksia. Arviointiosassa kerätään lapsilta palautetta, punnitaan onnistumisia, saatuja kokemuksia ja reflektoidaan, kuinka asiaa voidaan hyödyntää myöhemmin. (Karling ym. 2008, ) 4.3 Aikuisen rooli Aikuisen tulee mahdollistaa lapsen oppiminen. Hujalan ym. (1999, 28 29) mukaan aikuisen tulee olla suunnittelussa tietoinen omasta toiminnastaan ja tiedostaa miten lapsi oppii. Hänen tulee tietää, miksi hän toimii niin kuin toimii ja toisaalta mihin tavoitteisiin toiminta on sidottu. Aikuinen ottaa huomioon suunnitellun toiminnan lapsilähtöisyyden sekä ryhmän koostumuksen. Hän ohjaa omalla toiminnallaan sitä, miten asetettuihin tavoitteisiin päästään. Aikuisen rooli on havainnoida, milloin lapsi selviytyy tilanteesta itsenäisesti ja milloin hän tarvitsee kenties apua tai uusia näkökulmia työskentelemiseensä. Aikuinen voi opastaa lasta kiinnittämään huomion johonkin. Lisäksi hän voi suositella uusia välineitä tai tekniikoita. Palautetta voidaan antaa lapselle esimerkiksi työskentelystä tai työstä. Työssä voidaan tarkastella erilaisia muotoja ja värejä, joita lapsi on käyttänyt. Kun hänen työtään tarkastellaan, kannattaa antaa lapsen itse kertoa mielikuvistaan, joita hänen

23 23 työhönsä liittyy. Tätä kautta lapsi saa vahvistusta siitä, että aikuinen arvostaa hänen työskentelyään ja työtään. (Karling ym. 2008, 249.) Ohjatussa toiminnassa lapsi on toimija ja aikuisen rooli on ohjata lasta teknisessä osaamisessa ja harjoittelussa, jossa keskitytään esimerkiksi lapsen omiin tavoitteisiin. Aikuisen tulee antaa lapselle tilaa, aikaa ja rauhaa käyttää omaa luovuuttaan ja mielikuvitustaan. Näin yhdessä tekeminen ja luovat ideat ohjaavat toiminnan prosessien toteutusta ja ajankäyttöä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 24.) Lasten kädentaitojen kehittyminen on aikuiselle ikään kuin yhteinen löytöretki lapsen kanssa. Aikuisen tehtävä on luoda erilaisia kokemuksia lapsille, joiden avulla lapsi voi löytää taiteellisessa tekemisessä kaipaamiaan vastauksia. Lapselle olisi merkityksellistä näyttää ja opettaa muun muassa erilaisia tekniikoita ja antaa hänen harjoitella vapaasti omaa luovuuttaan käyttäen. (Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 40.) Kun tarkastellaan oppimisympäristöä aikuisen näkökulmasta, niin lapsen oppimisympäristön tulisi olla otollinen lapsen kuvalliselle ilmaisulle. Näin ollen materiaalien ja välineiden laatu ja monipuolisuus tulisi ottaa tarkasti huomioon, jotta ne tarjoaisivat uudenlaisia kokemuksia ja tutkimuksenkohteita lapsille. Aikuisilla on vastuu taata lapsille tarpeeksi riittävä aika tutustua kuhunkin materiaaliin ja välineisiin. Oppimisympäristössä tulisi olla aiheeseen tai teemaan liittyvää tukimateriaalia, kuten kirjallisuutta, havaintomateriaalia sekä erilaisia tutkimusvälineitä. Kokonaistyöskentelyilmapiirin tulee olla mahdollisimman rauhallinen, ystävällinen ja salliva. (Karlingin ym. 2008, 249.)

24 24 5 OPINNÄYTETYÖPROSESSI 5.1 Suunnitteluvaihe ja materiaaliaineiston aiheiden synty Työelämätaho, jonka kanssa sovimme opinnäytetyöyhteistyöstä, on Kirkon Ulkomaanapu. Kirkon Ulkomaanavun kouluttaja Minna Törrönen (2007) kertoi toiveesta saada kansainvälisyyskasvatusaineistoa noin 4 7-vuotiaille lapsille, koska uusista kansainvälisyyskasvatusaineistoista on tarvetta ja Kirkon Ulkomaanapu haluaa palvella eri ikäryhmiä tuottamalla kansainvälisyyskasvatusaineistoja. Kirkon Ulkomaanapu tulee mahdollisesti tuottamaan materiaalia lasten kansainvälisyyskasvatuksen tueksi tämän opinnäytetyön pohjalta. Tämän opinnäytetyön materiaalia voidaan hyödyntää esimerkiksi kansainvälisyyskasvatuksen opettamisessa päiväkodeissa sekä erilaisissa kerhotoiminnoissa. Varattuani opinnäytetyön aiheen kävin Kirkon Ulkomaanavussa talvella Keskusteltuani kouluttaja Minna Törrösen (2007) kanssa opinnäytetyön lähtökohdista, aloin suunnitella työtäni eteenpäin. Yhteisessä tapaamisessa sain Kirkon Ulkomaanapuun liittyviä esitteitä, vuosikirjan ja Tullaan tutuiksi -kirjan, joiden avulla sain tietoa työelämätahon toiminnasta ja aiemmasta lapsille tehdystä aineistosta. Lähtökohtana työskentelylle perehdyin Kirkon Ulkomaanavun toimintaan ja tarkastelin sen suhdetta kansainvälisyyskasvatukseen. Lisäksi selvitin, miksi se osaltaan toteuttaa kansainvälisyyskasvatusta ja mihin tietoperustaan sen toteuttama kansainvälisyyskasvatus pohjautuu. Menetelmän, jolla lähestytään kansainvälisyyskasvatusta, tulee olla sellainen, jossa lapsi kokee erilaisia elämyksiä, mielikuvia ja kokemuksia. Toisin sanoen lapsella on mahdollisuus käyttää aistejaan. Tämän tiedon pohjalta askartelu- ja kuvataidetuokiot tuntuivat toimivilta menetelmiltä lähestyä kansainvälisyyskasvatusta lasten kanssa. Kouluttaja Minna Törrönen (2007) painotti menetelmien moninaisuuden lähtökohtaa. Törrönen (2007) kertoi, että erilaisilla luovilla tavoilla voidaan lähestyä kansainvälisyyskasvatusta ja tämä luova toiminnallinen menetelmä on yksi lähestymistapa monista. Alussa valittuani työni aiheen selvitin oliko aiheesta tehty muita vastaavia opinnäytetöitä, tutkimuksia, tuotoksia tai ideoita. Kävi selville, että Kirkon Ulkomaanavulla on eri-

25 25 laisia aineistoja liittyen kansainvälisyyskasvatukseen. Kansainvälisyyskasvatuksesta oli tehty aiemmin muutama ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, joissa kansainvälisyyskasvatusta lähestyttiin myös toiminnallisin menetelmin. Etsin lisäksi muuta aiheeseen liittyvää teoreettista tietoa, jonka pohjalta aloin suunnitella toimintaa. Asetin tavoitteet, jotka perustuivat Kirkon Ulkomaanavun toiveisiin ja tavoitteisiin sekä omiin tavoitteisiini. Tavoitteena oli tuottaa materiaalia ja testata sen toimivuutta käytäntöön. Täten pyrin saamaan tietoa kehitettävistä asioista, menetelmän toimivuudesta ja kansainvälisyyskasvatuksesta. Lisäksi ajatuksena oli vahvistaa omaa ammatillista osaamista. Kirkon Ulkomaanapu esitti toiveen, että materiaaliin mahdollisesti sisältyisi kehitysyhteistyön näkökulmaa. Ajatuksena on, että Kirkon Ulkomaanapu voisi opinnäytetyön pohjalta tuottaa tulevaisuudessa materiaalia muun muassa päiväkoteihin, kuin myös seurakuntien kerhoihin ja iltapäiväkerhoihin. Alkuperäisenä suunnitelmanani oli toteuttaa tuokiot keväällä 2007 helsinkiläisessä päiväkodissa. Päätin testata tuolloin suunnittelemaani materiaalia, koska harjoitteluni kesto oli kahdeksan viikkoa ja minulla oli hyvin etukäteen aikaa valmistautua toimintaan. Prosessissa etenin perehtymällä ensin lähdemateriaaliin, josta etsin vastauksia teoreettisella tasolla. Luettuani aiempia teoksia ja kirjallisuutta, avasin käsitteitä, jotka liittyivät aiheeseen. Minulle oli uutta se, miksi ja miten kansainvälisyyskasvatusta tulisi opettaa ja kenelle kaikille se on suunnattu. Tarvitsin tarkempaa tietoa lapsen oppimisesta, askartelun ja kuvataiteiden merkityksestä lapsille sekä mitä kasvattajan pitää ottaa huomioon lasten toimintatuokioissa. Perehdyttyäni aiheeseen liittyvään teoriatietoon ja avattuani käsitteitä, ryhdyin suunnittelemaan materiaaliaineistoon tuokioiden aiheita ja asettamaan toiminnalle tavoitteita. Aiheet nousivat tutustuttuani tarkemmin kansainvälisyyskasvatuksen eri osa-alueisiin. Pohdin omia lähtökohtiani työskentelylle ja niitä asioita, joita halusin kansainvälisyyskasvatuksesta tuoda lapsille esille. Minun täytyi päättää, mistä kansainvälisyyskasvatuksen eri osa-alueista lähtisin työstämään materiaalia. Päädyin tasa-arvo-, kulttuuri-, ympäristö- ja rauhankasvatukseen, koska nämä osa-alueet vaikuttivat erityisen mielenkiintoisilta. Asetin jokaiselle tuokiolle kaksi-kolme tavoitetta, kuten olimme Kirkon Ulkomaanavun kouluttajan Minna Törrösen (2007) kanssa sopineet.

26 26 Suunnittelumateriaalin aiheet syntyivät ensinnäkin mielikuvista, joita kansainvälisyyskasvatus itselleni loi ja lisäksi Kirkon Ulkomaanavulta saaduista materiaaleista, joiden avulla pohdin, miten voisin tuottaa jotain uutta ja erilaista askartelumateriaalia heille. Lähtökohtana mietin aiheita, jotka olisivat lapsille mielenkiintoisia ja mielekkäitä sekä antaisivat ajattelemisen aihetta. Itse koen, että kansainvälisyyskasvatus sinänsä voi olla hieman haasteellinen teema lapsille. Pyrinkin siihen, että aiheet olisivat mahdollisimman helppoja lapselle työstää ja käsitellä, mutta kuitenkin ne sisältäisivät haastetta sopivasti heidän ikätasoilleen. Aikuisen näkökulmasta aiheita pystyy halutessaan vielä syventämään ja tarkastelemaan laajemmin. Materiaaliaineiston askarteluissa tavoitteenani oli, että lapset saisivat monipuolisesti niin muovailla, piirtää, käyttää saksia, jäljentää sekä liimata, toisin sanoen kehittää ja harjaannuttaa kädentaitojaan. Pyrin siihen, että heillä on mahdollisuus käyttää erilaisia värejä, siveltimiä, paperilaatuja, katsoa kuvia ja keskustella aiheesta. Tämän vuoksi jätin aiheisiin tarkoituksella joustoa käyttää omaa mielikuvitusta ja keskusteluissa tulla kuulluksi. Materiaaleja ja välineitä valitessani mietin luonnonmateriaaleja vaihtoehtona. Kuitenkin tämä ajatus karsiutui ajan myötä. Pidin ajatusta sopivampana, jos olisin suunnitellut kaikki aiheet esimerkiksi ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Tämän vuoksi ratkaisin tilanteen käyttämällä askartelu- ja kuvataidetuokioissa sellaisia materiaaleja ja välineitä, joita useimmista päiväkodeista ja lapsiperheiden kotona helposti löytyy. Ensiksi syntyi aihe nimeltään Eläimet. Huomasin päiväkotiin saapuessani ja edellisessä päiväkotiharjoittelussani, että lapset pitivät paljon keskusteluista, joihin on liitettynä eläimet. Aihe syntyi siis eräällä tapaa lasten innoittamana. Aiheen näkökulma pohjautuu ympäristökasvatukseen, josta pyrin nostamaan keskeisiä asioita esille. Koin tärkeäksi asiaksi painottaa lapsille, jokaisen ihmisen omaa vastuuta ympäristön hyvinvoinnista, koska se heijastuu luontoon, ihmisiin kuin eläimiinkin. On tärkeää säilyttää luonto hyvinvoivana vielä tulevillekin sukupolville joten lapsille on hyvä muistuttaa luonnon haavoittuvuudesta. Seuraavaksi syntyi Vesi-aihe, joka pohjautuu myös ympäristökasvatukseen. Aihe syntyi eräänlaisena jatkumona Eläimet-aiheelle. Ympäristökasvatuksen tuokiossa koetin tuoda mahdollisuuksieni mukaan Kirkon Ulkomaanavun toivomaa kehitysyhteistyön näkökulmaa mukaan keskusteluihin.

KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE

KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE Soile Kristola C9824 Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila. NALLE PUHIN TAIKATUPA - lasten itseilmaisun ja vuorovaikutuksen vahvistaminen luovien menetelmien avulla

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila. NALLE PUHIN TAIKATUPA - lasten itseilmaisun ja vuorovaikutuksen vahvistaminen luovien menetelmien avulla LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila NALLE PUHIN TAIKATUPA - lasten itseilmaisun ja vuorovaikutuksen vahvistaminen luovien menetelmien avulla Elina Haimi Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu

Lisätiedot

VAU, SADUN MAAILMA! LAPSILÄHTÖINEN PROJEKTI LASTEN SADUT NÄKYVIKSI LUOVIN MENETELMIN

VAU, SADUN MAAILMA! LAPSILÄHTÖINEN PROJEKTI LASTEN SADUT NÄKYVIKSI LUOVIN MENETELMIN VAU, SADUN MAAILMA! LAPSILÄHTÖINEN PROJEKTI LASTEN SADUT NÄKYVIKSI LUOVIN MENETELMIN Huuppola, Jenni Myllys, Inkeri Rissanen, Johanna 2009 Laurea Tikkurila Laurea ammattikorkeakoulu Tikkurila VAU, SADUN

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Vaikka on tosi nuoria ihmisiä, niin silti on toivoa ja halua vaikuttaa asioihin. Taksvärkki ry:n kehityskasvatuksen vaikutusten arviointi Sirpa Saari Sirpa

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

TÄHTIMETSÄN TAIKAA SATULIIKUNTATUOKIO 6-VUOTIAILLE PIEKSÄMÄEN MAASEURAKUNNASSA

TÄHTIMETSÄN TAIKAA SATULIIKUNTATUOKIO 6-VUOTIAILLE PIEKSÄMÄEN MAASEURAKUNNASSA TÄHTIMETSÄN TAIKAA SATULIIKUNTATUOKIO 6-VUOTIAILLE PIEKSÄMÄEN MAASEURAKUNNASSA Enni Kinnunen - Annemari Tieva Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

KAPTEENI KÄSKEE SÄÄNTÖLEIKKIOPAS 3 6-VUOTIAIDEN LASTEN KASVUN JA KEHITYKSEN TUEKSI

KAPTEENI KÄSKEE SÄÄNTÖLEIKKIOPAS 3 6-VUOTIAIDEN LASTEN KASVUN JA KEHITYKSEN TUEKSI KAPTEENI KÄSKEE SÄÄNTÖLEIKKIOPAS 3 6-VUOTIAIDEN LASTEN KASVUN JA KEHITYKSEN TUEKSI Jenna Masko ja Elisa Rauas Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU. Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI. Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU. Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI. Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008 1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 NIKINHARJU TYÖYKSIKKÖNÄ...4 2.1 Työyksikön

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan Hyvä kasvatus sytyttää joka päivä 2014 SISÄLLYS 1. SAATTEEKSI 2.PÄIVÄKOTIEN ESITTELY

Lisätiedot

LIIKUNNASTA ILOA LIIKUNTALEIKKIPUSSILLA! Liikunnan kehittämishanke Vantaan NMKY:n iltapäiväkerhoissa

LIIKUNNASTA ILOA LIIKUNTALEIKKIPUSSILLA! Liikunnan kehittämishanke Vantaan NMKY:n iltapäiväkerhoissa LIIKUNNASTA ILOA LIIKUNTALEIKKIPUSSILLA! Liikunnan kehittämishanke Vantaan NMKY:n iltapäiväkerhoissa Tessa Turkulainen LIIKUNNASTA ILOA LIIKUNTALEIKKIPUSSILLA! Liikunnan kehittämishanke Vantaan NMKY:n

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

Parasta oli se, että oma näkemys muuttui Elävä kirjasto yläkoulussa

Parasta oli se, että oma näkemys muuttui Elävä kirjasto yläkoulussa Parasta oli se, että oma näkemys muuttui Elävä kirjasto yläkoulussa Liiman, Niina Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma (210 op) Marraskuu / 2009

Lisätiedot

Saara Järvinen ja Liisa Mäkinen. Lapselle tärkeitä asioita päiväkodissa. Sovellettavina photovoice- ja sarjakuvapiirtämismenetelmä

Saara Järvinen ja Liisa Mäkinen. Lapselle tärkeitä asioita päiväkodissa. Sovellettavina photovoice- ja sarjakuvapiirtämismenetelmä Saara Järvinen ja Liisa Mäkinen Lapselle tärkeitä asioita päiväkodissa Sovellettavina photovoice- ja sarjakuvapiirtämismenetelmä Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KUMPI ON KUMPI? Toimintatuokioita päiväkotien suomi toisena kielenä -opetukseen

KUMPI ON KUMPI? Toimintatuokioita päiväkotien suomi toisena kielenä -opetukseen KUMPI ON KUMPI? Toimintatuokioita päiväkotien suomi toisena kielenä -opetukseen Milka Lundahl Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Kauniainen Sosiaalialan koulutusohjelma Kristillisen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Tässähän tulee hiki!. Sensomotorisen radan käytettävyys Juvanpuiston lastentalon päiväkodissa

Tässähän tulee hiki!. Sensomotorisen radan käytettävyys Juvanpuiston lastentalon päiväkodissa Tässähän tulee hiki!. Sensomotorisen radan käytettävyys Juvanpuiston lastentalon päiväkodissa Berlin Jenny, Serpola Jonna & Väärälä Tanja 2012 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Tässähän

Lisätiedot

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA Ritva Lahtinen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Tampereen yliopisto Marraskuu 2009 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Tuula Iivanainen Sirpa Puska Minna Sillanpää Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä Soininvaara, Annemaria Utriainen, Outi 2010Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Kummajuna ja muita juttua -Musiikki

Lisätiedot

LEIRIKOULU KASVATUKSEN VÄLINEENÄ Ohjaajien ja opettajien näkemyksiä

LEIRIKOULU KASVATUKSEN VÄLINEENÄ Ohjaajien ja opettajien näkemyksiä Saara Jantunen LEIRIKOULU KASVATUKSEN VÄLINEENÄ Ohjaajien ja opettajien näkemyksiä Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.4.2013

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSION TUOTTAMINEN PERHEKESKUS VILLA FAMILIARIKSEN PÄIVÄKOTIIN

PEREHDYTYSKANSION TUOTTAMINEN PERHEKESKUS VILLA FAMILIARIKSEN PÄIVÄKOTIIN PEREHDYTYSKANSION TUOTTAMINEN PERHEKESKUS VILLA FAMILIARIKSEN PÄIVÄKOTIIN Arttu Liikala Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Ilon kautta! Krista Linden. Psykomotoriikkaa Porvoon päiväkoteihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hyvinvointi ja toimintakyky.

Ilon kautta! Krista Linden. Psykomotoriikkaa Porvoon päiväkoteihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hyvinvointi ja toimintakyky. Krista Linden Ilon kautta! Psykomotoriikkaa Porvoon päiväkoteihin Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikka Erikoistumisopinnot Kehittämistyö 12 /2013 Päivämäärä Tiivistelmä

Lisätiedot

Liikun, leikin ja vaikutan tunnen, tiedän ja toteutan.

Liikun, leikin ja vaikutan tunnen, tiedän ja toteutan. SISÄLTÖ Liikun, leikin ja vaikutan tunnen, tiedän ja toteutan. Johdanto 1. Aluksi 2. Käsitteen määrittelyä eli tätä tarkoitamme puhuessamme 3. Ihmisyys oikeutena, vuorovaikutus lähtökohtana 4. Lapsuuden

Lisätiedot

Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA

Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 01.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. ESIOPETUS JA SEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET 1 2. ESIOPETUS PORISSA 2 2.1. Esiopetuksen järjestäminen

Lisätiedot

ARVIOINTITUTKIMUS 4H-JÄRJESTÖN KANSAINVÄLISES- TÄ TOIMINNASTA

ARVIOINTITUTKIMUS 4H-JÄRJESTÖN KANSAINVÄLISES- TÄ TOIMINNASTA Elisa Rinne ARVIOINTITUTKIMUS 4H-JÄRJESTÖN KANSAINVÄLISES- TÄ TOIMINNASTA Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.12.2006 4

Lisätiedot