II luku YLEISTÄ Säännön soveltamisala Muut säännöt... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "II luku... 3. YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3"

Transkriptio

1 1 VAALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv Voimassaolo SISÄLTÖ I luku... 3 YLEISTÄ Säännön soveltamisala Muut säännöt... 3 II luku... 3 HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA Vastuujako ja päätösvallan siirto Luottamushenkilöorganisaatio Valtuuston tehtävät Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Lautakunnan yleinen ratkaisuvalta Esittely... 6 III luku... 6 HENKILÖSTÖORGANISAATIO Osastot ja vastuualueet Sisäiset kokoukset Osastojen tehtävät Henkilöstön tehtävät Kunnanjohtajan ja osastonjohtajien päätösvalta... 8 IV luku... 9 TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA Viranhaltijat ja työntekijät Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi Viran haku Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstövalinnat Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Virka- ja työvapaa Sivutoimilupa Virantoimituksesta pidättäminen Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Viranhaltijoiden ratkaisuvalta... 10

2 2 V luku KUNNAN TALOUS Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Käyttöomaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Riskienhallinta Vakuuksien hyväksyminen Toimitilojen hallinta ja vuokraus VI luku KOKOUSMENETTELY Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielin kokouksissa Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Pöytäkirjanote VII luku MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen lunastus VIII luku SOVELTAMINEN JA VOIMASSAOLO Tarkemmat ohjeet Säännön voimassaolo... 16

3 VAALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I luku YLEISTÄ 1 Säännön soveltamisala 2 Muut säännöt II luku Vaalan kunnan organisaation toiminta määräytyy tämän säännön mukaisesti. Kunnan toiminnasta vastaavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat sekä viranja toimenhaltijat. Ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto. Kunnan hallintoa ja taloudenhoitoa tarkastavat tilintarkastajat. Kunnanvaltuuston toiminnasta määrätään kunnanvaltuuston työjärjestyksessä. Keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista on säädetty erikseen. Toimintoja ohjataan lisäksi seuraavilla säännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: kunnanvaltuuston työjärjestys tarkastussääntö päävastuualueiden säännöt luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kunnan toiminta-ajatus ja tulostavoitteet asetetaan taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA 3 Vastuujako ja päätösvallan siirto Kunnan toiminnot jaetaan päävastuualueisiin, vastuualueisiin sekä palveluyksikköihin. Päävastuualueet ovat 1. Hallintopalvelut 2. Sivistyspalvelut 3. Tekniset palvelut Päävastuualueet ovat kunnanhallituksen alaisia. Kullakin päävastuualueella on toiminnallisia vastuualueita, joiden päätösvaltaa käyttää ko. lautakunta tai kunnanhallitus. Epäselvissä tapauksissa vastuualueiden välisen toimintarajan ratkaisee kunnanhallitus. Usealle toimielimelle kuuluvan asian ratkaisee kunnanhallitus. Kunnan viranomaiset ovat oikeutettuja päätöksellään siirtämään itselleen kuuluvia asioita edelleen alaisensa ratkaistavaksi. Ratkaisuvaltaa siirretään toimielinten erillisillä päätöksillä, jotka toimitetaan hallintosäännön arkistokappaleen liitteeksi. Viranomaisen toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on säädetty taikka määrätty. Siirrettyä päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava toimielimen vahvistamia perusteita ja yleisiä ohjeita sekä pidettävä pöytäkirjaa päätöksistä. 4 Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus sekä eri palvelualojen lautakunnat sekä liikelaitosten johtokunta. Tämän lisäksi Vaalan kunnassa toimii kunnanhallituksen nimeämiä pysyväisluonteisia toimikuntia. Tällaisia ovat maankäyttö- ja elinkeinotoimikunta, nuorisoneuvosto, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä mökkitoimikunta. 3

4 Kunnanhallitus Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen jäsenistä kunnanvaltuusto nimeää puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallintopalvelut keskusvaalilautakunta 5 jäsentä tarkastuslautakunta 5 jäsentä vaalilautakunnat 5 jäsentä vaalitoimikunnat 3 jäsentä Sivistyspalvelut sivistyslautakunta 7 jäsentä 4 Tekniset palvelut ympäristölautakunta 7 jäsentä liikelaitosten johtokunta 5 luottamushenkilöjäsentä, asiantuntijajäsen tekninen johtaja ja esittelijänä vesilaitoksen johtaja Lautakuntien ja johtokuntien jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet ja valtuusto nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakuntien ja johtokuntien toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi. 5 Valtuuston tehtävät Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee: 1. päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserni- ja omistajaohjauksen periaatteista, 2. päättää hallinnon järjestämisen perusteista, 3. päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio, 4. päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa, 5. päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; 6. päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista; 7. päättää liikelaitosten toimialueista; 8. päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 9. valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä; 10. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; 11. valita tilintarkastajat; 12. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta 13. päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi 14. päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

5 6 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. Kiinteän omaisuuden ostamista kunnalle, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto määrärahan myöntäessään on antanut. 2. Kunnan rakennustöiden pääpiirustusten ja kustannusarvioiden hyväksymistä. 3. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaista kaavoituskatsausta. 4. Asemakaavan hyväksymistä, vaikutukseltaan vähäiset asemakaavat MRL Rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä yleis- ja asemakaavan vireillä ollessa, MRL Asemakaavan ajanmukaisuuspäätöstä, MRL Erillisen tonttijaon hyväksymistä, MRL Kadunpitopäätöstä ja kadun pidon lopettamispäätöstä, MRL Asemakaavamääräystä kadun tai muun yleisen alueen toteuttamisvastuun antamisesta omistajalle tai haltijalle, vaikutukseltaan vähäinen asemakaava, MRL Rakentamiskehotuksen antamista ja luettelointia, MRL Maanomistajalle maksettavaksi määrättävää katualueen korvausta, MRL Toimenpiderajoituksen määräämistä yleiskaavan laatimista varten, MRL 128 ja Valittamista kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevasta hallinto-oikeuden kumoamistai muuttamispäätöksestä, MRL Valituksen tekemistä erillisestä tonttijaosta, MRL Esitystä rakennuksen suojelemiseksi, RakennussuojeluL Lausuntoa suojeluasiassa, RakennussuojeluL Kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevaa ohjeistusta ja menettelytapoja. 18. Vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty. 19. Vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kunta on katsottu korvausvelvolliseksi ja vaadittu korvaus ylittää Virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanoa, virkaehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamista, pääsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluja sekä kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaisia neuvotteluja. 21. Selityksen antamista kunnanvaltuuston puolesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos se voi yhtyä valtuuston päätökseen. 22. Kunnanhallitus päättää osastojen välisestä toimintarajasta. Seuraavat asiat delegoidaan tekniselle johtajalle: 1. Tonttien ja muun kiinteän omaisuuden myyminen, jos valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset perusteet. 2. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden vuokralle antaminen ja ottaminen asuntoja lukuunottamatta, jos kunnanhallitus on vahvistanut vuokrauksen perusteet 3. Lykkäyksen myöntämistä tonttien ja muiden alueiden myynti- ja vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä. 5

6 7 Lautakunnan yleinen ratkaisuvalta 8 Esittely III luku 1. Päättää niistä asioista, jotka ovat tarpeen vastuualueen toiminnan turvaamiseksi ja tulosten saavuttamiseksi kuntasuunnitelman, talousarvion sekä lakien ja sääntöjen mukaisesti. 2. Päättää toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista. 3. Määrää alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asian, milloin se lain tai kunnanvaltuuston päätöksen nojalla on lautakunnan määrättävissä. 4. Päättää vahingonkorvausten myöntämisestä silloin kun kunta on katsottava korvausvelvolliseksi eikä vaadittu korvaus ylitä 4000, ellei tehtävää ole annettu viranhaltijalle. 5. Päättää niistä hankinnoista, joiden arvo ei ylitä kunnanhallituksen vahvistamaa euromäärää sekä irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta siltä osin kuin tehtävää ei ole annettu viranhaltijalle. 6. Päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimeenpanon valvonnasta vastuualueellaan. Liikelaitosten johtokunta Mitä edellä on sanottu lautakunnasta koskee soveltuvin osin liikelaitosten johtokuntaa. Lisäksi liikelaitosten johtokunta päättää seuraavat asiat: 1. Valitsee liikelaitosten johtajan 2. Päättää liikelaitosten talousarvion 3. Tekee taksoista poikkeavat päätökset 4. Päättää maksuaikajärjestelyistä 5. Tekee muut laeissa säädetyt tehtävät. Kunnanhallituksessa, lautakunnissa ja johtokunnissa asiat ratkaistaan viranhaltijan esittelystä. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja lautakuntien esittelijöinä osastojohtajat. Liikelaitosten johtokunnassa esittelijänä toimii vesilaitoksen johtaja. Kunnanjohtajan esteellisenä tai poissaollessa taikka viran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä hallinto- ja elinkeinojohtaja ellei kunnanhallitus ole asiasta erikseen määrännyt. Esityslistalla voi olla näkyvillä asian valmistelijan esitys. Asian valmistelijalla on läsnäoloja puheoikeus valmistelemansa asian kohdalla lautakunnassa. Esittelijän poissaollessa esittelijänä toimii sijaiseksi määrätty. Esteellisyystapauksissa asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen perusteella. HENKILÖSTÖORGANISAATIO 9 Osastot ja vastuualueet Päävastuualueisiin pohjautuva osastojako on seuraava: hallinto-osasto sivistysosasto tekninen osasto Osaston johtajana toimii johtaja-nimikkeinen viranhaltija - hallinto-osastolla hallinto- ja elinkeinojohtaja, varahenkilö kunnanjohtaja sivistysosastolla sivistysjohtaja/lukion ja kansalaisopiston rehtori, varahenkilö lukion rehtori teknisellä osastolla tekninen johtaja, varahenkilö vesilaitoksen johtaja 6

7 Yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista voidaan muodostaa osastojaon puitteissa vastuu/tulosalueita ja palveluyksiköitä. 7 Kunnanhallitus päättää osaston jakamisesta vastuu/tulosalueisiin Lautakunta päättää siitä, kuka toimii vastuualueen esimiehenä vastuualueiden jakamisesta palveluyksiköihin Kunnanjohtaja päättää osastojen välisestä työvoiman käytöstä Osastonjohtaja päättää siitä, kuka toimii palveluyksikön johtajana osaston sisäisestä työvoiman käytöstä 10 Sisäiset kokoukset Hallinto-, sivistys- ja tekninen osasto muodostavat hallinnollisen kokonaisuuden, jonka päällikkönä toimii kunnanjohtaja. Se vastaa yhteistyössä muiden toimielinten kanssa kunnan toimintojen suunnittelusta, valmistelusta, toimeenpanosta ja valvonnasta sekä palvelujen tuottamisesta. Kunnan henkilöstön toiminta järjestetään siten, että voimavarojen tehokas käyttö ja yhteistoiminta mahdollistaa kunnan päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen. Tehtäväkokonaisuuksia vastuutetaan mahdollisuuksien mukaan perustettaville tiimeille osastojaon sitä rajoittamatta. Kunnanjohtaja ja osastonjohtajat sekä vesilaitoksen johtaja muodostavat kunnan johtoryhmän, hallituksen puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän tehtävänä on vastata tavoitteellisesta ja tuloksellisesta yhteistoiminnasta kunnan palvelujen tuottamisessa. Johtoryhmän puheenjohtaja voi kutsua asiantuntijoita tarvittaessa. Kunnanjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Kunnanjohtaja kutsuu koolle henkilöstöpalaverin pääsääntöisesti kuukauden ensimmäinen maanantai sekä lähiesimiespalaverin neljä kertaa vuodessa tai kun tavoitteiden saavuttaminen tai tiedottaminen sitä edellyttävät. Osastonjohtaja kutsuu koolle osastokokouksen ja vastuualueen johtaja vastuualuekokouksen, kun työn yhteinen kehittäminen tai tiedottaminen sitä edellyttävät. Kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita. Yty-ryhmä Yty-ryhmä toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä. Toiminnasta on erillinen sopimus. 11 Osastojen tehtävät Osastojen yleisenä tehtävänä on avustaa kunnan toimielimiä suunnittelussa, asioiden valmistelussa, toimeenpanossa ja seurannassa sekä kunnallisten palvelujen tuottamisessa kunnanvaltuuston ja muiden hallintoelinten määräämien päämäärien ja tavoitteiden toteuttamiseksi. 12 Henkilöstön tehtävät Henkilöstön tehtävät määritellään tehtävänkuvauksissa, jotka tarkistetaan tarpeenmukaan, vähintään kerran valtuustokauden aikana. Tarkistus tehdään aina tehtävämuutosten ja henkilöstömuutosten yhteydessä. Tehtäväkuvan valmistelee lähin esimies yhteistyössä ao. henkilön kanssa.

8 8 Kunnanjohtajan tehtävistä sovitaan lisäksi sopimuksessa Vaalan hyvästä johtamisesta, joka tarkistetaan aina ensimmäisen valtuustovuoden aikana. Tehtäväkuvaukset hyväksyy 1. kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta 2. kunnanjohtaja osastonjohtajien osalta 3. osastonjohtaja vastuualueiden johtajien osalta 4. vastuualueen johtaja alaistensa osalta 5. palveluyksikön johtaja alaistensa osalta. Osastonjohtajien ja vastuualueiden johtajien tehtävänkuvaukset tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle valtuustokausittain, tai mikäli toimenkuva/-kuvat muuttuvat. 13 Kunnanjohtajan ja osastonjohtajien päätösvalta Tässä pykälässä mainittujen asioiden lisäksi kunnanhallituksen ja lautakunnan ratkaisuvaltaa siirretään viranhaltijoille näiden toimielinten erillisillä päätöksillä, jotka ovat tämän säännön liitteinä. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on laissa tai asetuksissa säädetty taikka määrätty. Siirrettyä päätösvaltaa käyttäessään viranhaltijan on noudatettava toimielimen vahvistamia perusteita ja yleisiä ohjeita sekä pidettävä pöytäkirjaa päätöksistään. Viranhaltijapäätöksistä ensimmäinen muutoksenhaku- tai oikaisuaste on lautakunta tai kunnanhallitus, mikäli säädöksissä ei ole toisin määrätty. Viranhaltijapäätösten nähtävillä pitämisestä on ilmoitettava ennalta kunnan ilmoitustaululla. Sen lisäksi mitä myöhemmin kunnanjohtajan ja päävastuualueiden johtajien päätösvallasta määrätään Kunnanjohtaja 1. Päättää tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien sekä koulutustilaisuuksien järjestämisestä. 2. Päättää lautakunnan, johtokunnan tai viranhaltijan päättämän asian siirtämisestä kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuntalain 51 :n mukaisesti. 3. Päättää kunnan lainanotosta kunnanvaltuuston asettamissa rajoissa. 4. Päättää osallistumisesta yhteisiin hankkeisiin euroon asti määrärahojen puitteissa. 5. Toimii kunnan elinkeinotiimin vetäjänä. 6. Antaa rutiiniluontoiset lausunnot kunnan nimissä keskusteltuaan kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa. Lausuntoasiakirjat toimitetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Osastonjohtaja 1. Valvoo tulojen, saatavien ja maksujen perintää kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 2. Päättää hankinnoista kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti 3. Päättää yksityishenkilöiden maksuaikataulut euroon asti. 4. Päättää yksityishenkilöiden luottotappioiden tileistä poistamisesta. 5. Päättää alle euron vahingonkorvauksista, kun on todettu, että kunta on vahingonkorvausvelvollinen. 6. Osastonjohtaja voi siirtää em. tehtäviään kokonaan tai osittain vastuualueen tai palveluyksikön johtajalle lukuunottamatta kohtia 1, 4, ja 5

9 IV luku Vastuualueen johtaja 1. Huolehtii vastuualueen tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä kunnanhallituksen ja lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti. 2. Päättää hankinnoista kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti 3. Vastuualueen johtaja voi siirtää kohdan 2 tehtäviä kokonaan tai osittain palveluyksikön vastuuhenkilölle. TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 14 Viranhaltijat ja työntekijät Kunnassa on virkoja sen mukaan kuin kunnanvaltuusto erikseen päättää. Virat ovat Vaalan kunnan virkoja. Peruskoulun ja lukion virat ovat kunnan koululaitoksen virkoja. Mitä tässä säännössä on sanottu viranhaltijasta, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteeseen otettavaa työntekijää, mikäli ei ole toisin määrätty. Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää hallitus, ellei laissa tai tässä hallintosäännössä ole toisin säädetty. 15 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Valtuusto päättää tehtävänimikkeen muutoksesta. 16 Viran haku Kunnan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Kunnanjohtajan viran julistaa haettavaksi kunnanhallitus. 17 Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti. 18 Henkilöstövalinnat Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan. Kunnanhallitus valitsee osastojohtajat (hallinto- ja elinkeinojohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja) isännöitsijän Sivistyslautakunta valitsee yhtenäiskoulun rehtorin kirjastonjohtajan vapaa-aikajohtajan varhaiskasvatuksen johtajan nimeää Veneheiton koulun rehtorin koulun opettajista Ympäristölautakunta valitsee - talonrakennusmestarin - maanrakennusmestarin 9

10 - rakennustarkastajan - ruokapalvelupäällikön Liikelaitosten johtokunta valitsee vesilaitoksen johtajan. 10 Muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnat ovat viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa koskevassa pykälässä ( 24 ) Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Koeaika on pääsääntö. Palkkauksesta neuvotellaan aina palkkaasiamiehen kanssa. 19 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä (304/2003) tarkoitetuissa tapauksissa päättää hallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 20 Virka- ja työvapaa Virka- ja työvapaan myöntää se viranomainen, joka päättää virka- ja työsuhteeseen ottamisesta, ellei päätösvaltaa ole delegoitu :ssä 24. Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan virkavapaan myöntämisestä. Virka- ja työvapaasta on tarkentavia ohjeita Vaalan kunnan poissaolo-ohjeessa. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta. 21 Sivutoimilupa Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää se viranomainen, joka päättää virkasuhteeseen ottamisesta. 22 Virantoimituksesta pidättäminen Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää hallitus. 23 Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Palvelussuhteen päättymisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen, samoin palkkauksesta kunnanhallituksen antamien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Lomauttamisesta päättää voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaisesti, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 24 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Kunnanjohtaja 1. Myöntää osastojohtajan virkavapauden, jonka saamiseen viranhaltijalla on lainsäädännön ja virkaehtosopimusten nojalla ehdoton oikeus sekä päättää palkattoman virkavapauden myöntämisestä enintään vuodeksi kerrallaan. Mikäli virkavapautta on haettu pitemmäksi ajaksi, sen myöntää kunnanhallitus. 2. Antaa tarvittaessa osastojohtajalle virkamatkamääräyksen. 3. Päättää osastojohtajan terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. Osastonjohtaja 7. Valitsee vastuualueiden johtajien valmistelusta viranhaltijat / työntekijät lukuunottamatta vastuualueiden johtajia. 8. Myöntää vastuualueiden johtajien virkavapaudet, joiden saamiseen viranhaltijalla on lainsäädännön tai virkaehtosopimusten nojalla ehdoton oikeus sekä päättää palkattoman virkavapauden myöntämisestä enintään vuodeksi kerrallaan sekä osastonsa muun henkilöstön yli puoli vuotta kestävät harkinnanvaraiset virkavapaudet /työlomat.

11 V luku KUNNAN TALOUS Päättää sijaisen määräämisestä myöntämänsä virkavapauden/työloman ajaksi ja valitsee henkilöt tilapäiseen palvelussuhteeseen. 10. Tekee valitsemansa henkilöstön työsopimukset. 11. Myöntää vastuualueiden johtajien vuosilomat ja päättää tehtävien hoitamisesta vuosiloman aikana. 12. Vahvistaa ehdollisesti suoritetun virkavaalin, mikäli lääkärintodistus on varaukseton. 13. Antaa tarvittaessa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen 14. Määrää alaisensa henkilöstön osallistumaan viranhoidon edellyttämään täydennyskoulutukseen määrärahojen puitteissa. 15. Määrää henkilöstön tarpeen vaatiessa lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 16. Päättää alaisensa henkilöstön terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä Vastuualueen johtaja 4. Myöntää alaisuudessa olevan henkilöstön osalta virkavapauden/työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimusten tai virkasäännön nojalla ehdoton oikeus sekä päättää palkattoman virkavapauden/työloman myöntämisestä enintään puoleksi vuodeksi kerrallaan. 5. Päättää sijaisen määräämisestä myöntämänsä virkavapauden/työloman ajaksi ja valitsee henkilöt tilapäiseen palvelussuhteeseen enintään vuoden ajaksi. 6. Tekee valitsemansa henkilöstön työsopimukset. 7. Myöntää alaistensa vuosilomat ja päättää tehtävien hoitamisesta vuosiloman aikana. 8. Antaa tarvittaessa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen. 9. Määrää alaisensa henkilöstön osallistumaan viranhoidon edellyttämään täydennyskoulutukseen määrärahojen puitteissa. 10. Määrää henkilöstön tarpeen vaatiessa lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 25 Talousarvion täytäntöönpano Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle vastuualuekohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 26 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

12 27 Käyttöomaisuuden myynti Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti kunnanhallitus lukuunottamatta 6 :ssä määriteltyä tekniselle johtajalle delegoitua myyntivaltuutta. Irtaimen omaisuuden myynnissä kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 28 Poistosuunnitelman hyväksyminen Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 29 Rahatoimen hoitaminen Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää rahatoimen hoitoa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 30 Maksujen määrääminen Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus / ao. lautakunta toimialueeltaan. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. 31 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Hallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lauta- ja johtokunnat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Lauta- ja johtokunnat raportoivat hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja vastuualueiden johtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Viranhaltijat raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta valvonnasta vastaavalle lautakunnalle tai kunnanhallitukselle Vakuuksien hyväksyminen Kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta päättää asianomainen osastonjohtaja.

13 33 Toimitilojen hallinta ja vuokraus VI luku Kunnanhallitus päättää toimitilojen hallinnasta ja vuokrausperusteista. Kukin toimielin päättää hallinnassaan olevien toimitilojen käytöstä ja vuokrauksesta ellei ratkaisuvaltaa ole siirretty viranhaltijalle. KOKOUSMENETTELY 34 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 35 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen pitämisestä. 36 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 37 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 38 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa tai ilmoitettava esteestä esittelijälle tai puheenjohtajalle varajäsenen kutsumista varten. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään; tällöin myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 39 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 40 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 13

14 41 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 42 Läsnäolo toimielin kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten ja kokousvirkailijoiden lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla sekä asian valmistelijalla, mikäli laissa tai asetuksessa ei ole toisin säädetty Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 43 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 44 Esittely Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Kunnanhallitus ei valitse edustajaansa keskusvaalilautakuntaan, tarkastuslautakuntaan eikä vaalilautakuntiin. 14 Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijästä määrätään hallintosäännön 8 :ssä. Esittelijän ollessa poissa toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Esteellisyystapauksissa asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen perusteella. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 45 Esteellisyyden toteaminen Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 46 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 47 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään 1. järjestäytymistietoina: toimielimen nimi

15 kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka läsnä ja poissaolleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. asian käsittelytietoina: asiaotsikko selostus asiasta päätösehdotus esteellisyys tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos päätöksen toteaminen eriävä mielipide 3. laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus puheenjohtajan allekirjoitus pöytäkirjanpitäjän varmennus merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 48 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. 49 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. 50 Pöytäkirjanote VII luku Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa toimielimen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä tai arkistonhoitaja. MUUT MÄÄRÄYKSET 51 Tiedottaminen Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kunnan viranhaltijoista. 15

16 52 Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä 53 Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kunnanjohtaja tai hallinto-ja elinkeinojohtaja, jollei kunnanhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai hallinto- ja elinkeinojohtaja jollei kunnanhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Lautakunnan päätökseen perustuvat sopimukset tai sitoumukset ja toimituskirjat sekä kirjelmät allekirjoittaa osastonjohtaja tai lautakunnan puheenjohtaja. Rakennustonttien myyntikauppakirjat allekirjoittaa tekninen johtaja. Hänen poissaollessaan kunnanhallituksen nimenkirjoittajat allekirjoittavat myyntikauppakirjat. Kukin viranhaltija allekirjoittaa oman päätösvaltansa nojalla tehdyt päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat, sopimukset ja sitoumukset. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Täytäntöönpanoon liittyvät otteet, lähetteet ja kirjelmät allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai esittelijä. Pöytäkirjanotteen voi myös keskusarkistonhoitaja todistaa oikeaksi. 54 Asiakirjojen lunastus VIII luku Kunnanvaltuusto päättää yleisistä perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava kunnalle lunastus. SOVELTAMINEN JA VOIMASSAOLO 55 Tarkemmat ohjeet Tarkemmat ohjeet tämän säännön soveltamisesta antaa tarvittaessa kunnanhallitus. 56 Säännön voimassaolo Tämä sääntö tulee voimaan ja tällä korvataan kunnanvaltuuston hyväksymä hallintosääntö. 16

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 12.12.2012, voimaantulopäivä 1.1.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto 12.12.2005 58 / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön

Lisätiedot

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 Kaupunginvaltuuston muutokset: 18.12.1995 (voimaantulo 1.1.1996), 9.12.1996 (voimaantulo 1.1.1997), 20.1.1997 (voimaantulo

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

Hollolan kunta Hallintosääntö

Hollolan kunta Hallintosääntö Hollolan kunta Hallintosääntö 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 11.11.2013 86 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt... 4 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen... 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO I luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän muut johtosäännöt... 3 2 Kuntayhtymän toiminta-ajatus...

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 24 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot