II luku YLEISTÄ Säännön soveltamisala Muut säännöt... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "II luku... 3. YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3"

Transkriptio

1 1 VAALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv Voimassaolo SISÄLTÖ I luku... 3 YLEISTÄ Säännön soveltamisala Muut säännöt... 3 II luku... 3 HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA Vastuujako ja päätösvallan siirto Luottamushenkilöorganisaatio Valtuuston tehtävät Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Lautakunnan yleinen ratkaisuvalta Esittely... 6 III luku... 6 HENKILÖSTÖORGANISAATIO Osastot ja vastuualueet Sisäiset kokoukset Osastojen tehtävät Henkilöstön tehtävät Kunnanjohtajan ja osastonjohtajien päätösvalta... 8 IV luku... 9 TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA Viranhaltijat ja työntekijät Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi Viran haku Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstövalinnat Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Virka- ja työvapaa Sivutoimilupa Virantoimituksesta pidättäminen Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Viranhaltijoiden ratkaisuvalta... 10

2 2 V luku KUNNAN TALOUS Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Käyttöomaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Riskienhallinta Vakuuksien hyväksyminen Toimitilojen hallinta ja vuokraus VI luku KOKOUSMENETTELY Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielin kokouksissa Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Pöytäkirjanote VII luku MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen lunastus VIII luku SOVELTAMINEN JA VOIMASSAOLO Tarkemmat ohjeet Säännön voimassaolo... 16

3 VAALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I luku YLEISTÄ 1 Säännön soveltamisala 2 Muut säännöt II luku Vaalan kunnan organisaation toiminta määräytyy tämän säännön mukaisesti. Kunnan toiminnasta vastaavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat sekä viranja toimenhaltijat. Ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto. Kunnan hallintoa ja taloudenhoitoa tarkastavat tilintarkastajat. Kunnanvaltuuston toiminnasta määrätään kunnanvaltuuston työjärjestyksessä. Keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista on säädetty erikseen. Toimintoja ohjataan lisäksi seuraavilla säännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: kunnanvaltuuston työjärjestys tarkastussääntö päävastuualueiden säännöt luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kunnan toiminta-ajatus ja tulostavoitteet asetetaan taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA 3 Vastuujako ja päätösvallan siirto Kunnan toiminnot jaetaan päävastuualueisiin, vastuualueisiin sekä palveluyksikköihin. Päävastuualueet ovat 1. Hallintopalvelut 2. Sivistyspalvelut 3. Tekniset palvelut Päävastuualueet ovat kunnanhallituksen alaisia. Kullakin päävastuualueella on toiminnallisia vastuualueita, joiden päätösvaltaa käyttää ko. lautakunta tai kunnanhallitus. Epäselvissä tapauksissa vastuualueiden välisen toimintarajan ratkaisee kunnanhallitus. Usealle toimielimelle kuuluvan asian ratkaisee kunnanhallitus. Kunnan viranomaiset ovat oikeutettuja päätöksellään siirtämään itselleen kuuluvia asioita edelleen alaisensa ratkaistavaksi. Ratkaisuvaltaa siirretään toimielinten erillisillä päätöksillä, jotka toimitetaan hallintosäännön arkistokappaleen liitteeksi. Viranomaisen toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on säädetty taikka määrätty. Siirrettyä päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava toimielimen vahvistamia perusteita ja yleisiä ohjeita sekä pidettävä pöytäkirjaa päätöksistä. 4 Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus sekä eri palvelualojen lautakunnat sekä liikelaitosten johtokunta. Tämän lisäksi Vaalan kunnassa toimii kunnanhallituksen nimeämiä pysyväisluonteisia toimikuntia. Tällaisia ovat maankäyttö- ja elinkeinotoimikunta, nuorisoneuvosto, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä mökkitoimikunta. 3

4 Kunnanhallitus Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen jäsenistä kunnanvaltuusto nimeää puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallintopalvelut keskusvaalilautakunta 5 jäsentä tarkastuslautakunta 5 jäsentä vaalilautakunnat 5 jäsentä vaalitoimikunnat 3 jäsentä Sivistyspalvelut sivistyslautakunta 7 jäsentä 4 Tekniset palvelut ympäristölautakunta 7 jäsentä liikelaitosten johtokunta 5 luottamushenkilöjäsentä, asiantuntijajäsen tekninen johtaja ja esittelijänä vesilaitoksen johtaja Lautakuntien ja johtokuntien jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet ja valtuusto nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakuntien ja johtokuntien toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi. 5 Valtuuston tehtävät Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee: 1. päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserni- ja omistajaohjauksen periaatteista, 2. päättää hallinnon järjestämisen perusteista, 3. päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio, 4. päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa, 5. päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; 6. päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista; 7. päättää liikelaitosten toimialueista; 8. päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 9. valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä; 10. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; 11. valita tilintarkastajat; 12. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta 13. päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi 14. päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

5 6 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. Kiinteän omaisuuden ostamista kunnalle, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto määrärahan myöntäessään on antanut. 2. Kunnan rakennustöiden pääpiirustusten ja kustannusarvioiden hyväksymistä. 3. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaista kaavoituskatsausta. 4. Asemakaavan hyväksymistä, vaikutukseltaan vähäiset asemakaavat MRL Rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä yleis- ja asemakaavan vireillä ollessa, MRL Asemakaavan ajanmukaisuuspäätöstä, MRL Erillisen tonttijaon hyväksymistä, MRL Kadunpitopäätöstä ja kadun pidon lopettamispäätöstä, MRL Asemakaavamääräystä kadun tai muun yleisen alueen toteuttamisvastuun antamisesta omistajalle tai haltijalle, vaikutukseltaan vähäinen asemakaava, MRL Rakentamiskehotuksen antamista ja luettelointia, MRL Maanomistajalle maksettavaksi määrättävää katualueen korvausta, MRL Toimenpiderajoituksen määräämistä yleiskaavan laatimista varten, MRL 128 ja Valittamista kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevasta hallinto-oikeuden kumoamistai muuttamispäätöksestä, MRL Valituksen tekemistä erillisestä tonttijaosta, MRL Esitystä rakennuksen suojelemiseksi, RakennussuojeluL Lausuntoa suojeluasiassa, RakennussuojeluL Kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevaa ohjeistusta ja menettelytapoja. 18. Vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty. 19. Vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kunta on katsottu korvausvelvolliseksi ja vaadittu korvaus ylittää Virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanoa, virkaehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamista, pääsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluja sekä kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaisia neuvotteluja. 21. Selityksen antamista kunnanvaltuuston puolesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos se voi yhtyä valtuuston päätökseen. 22. Kunnanhallitus päättää osastojen välisestä toimintarajasta. Seuraavat asiat delegoidaan tekniselle johtajalle: 1. Tonttien ja muun kiinteän omaisuuden myyminen, jos valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset perusteet. 2. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden vuokralle antaminen ja ottaminen asuntoja lukuunottamatta, jos kunnanhallitus on vahvistanut vuokrauksen perusteet 3. Lykkäyksen myöntämistä tonttien ja muiden alueiden myynti- ja vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä. 5

6 7 Lautakunnan yleinen ratkaisuvalta 8 Esittely III luku 1. Päättää niistä asioista, jotka ovat tarpeen vastuualueen toiminnan turvaamiseksi ja tulosten saavuttamiseksi kuntasuunnitelman, talousarvion sekä lakien ja sääntöjen mukaisesti. 2. Päättää toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista. 3. Määrää alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asian, milloin se lain tai kunnanvaltuuston päätöksen nojalla on lautakunnan määrättävissä. 4. Päättää vahingonkorvausten myöntämisestä silloin kun kunta on katsottava korvausvelvolliseksi eikä vaadittu korvaus ylitä 4000, ellei tehtävää ole annettu viranhaltijalle. 5. Päättää niistä hankinnoista, joiden arvo ei ylitä kunnanhallituksen vahvistamaa euromäärää sekä irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta siltä osin kuin tehtävää ei ole annettu viranhaltijalle. 6. Päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimeenpanon valvonnasta vastuualueellaan. Liikelaitosten johtokunta Mitä edellä on sanottu lautakunnasta koskee soveltuvin osin liikelaitosten johtokuntaa. Lisäksi liikelaitosten johtokunta päättää seuraavat asiat: 1. Valitsee liikelaitosten johtajan 2. Päättää liikelaitosten talousarvion 3. Tekee taksoista poikkeavat päätökset 4. Päättää maksuaikajärjestelyistä 5. Tekee muut laeissa säädetyt tehtävät. Kunnanhallituksessa, lautakunnissa ja johtokunnissa asiat ratkaistaan viranhaltijan esittelystä. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja lautakuntien esittelijöinä osastojohtajat. Liikelaitosten johtokunnassa esittelijänä toimii vesilaitoksen johtaja. Kunnanjohtajan esteellisenä tai poissaollessa taikka viran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä hallinto- ja elinkeinojohtaja ellei kunnanhallitus ole asiasta erikseen määrännyt. Esityslistalla voi olla näkyvillä asian valmistelijan esitys. Asian valmistelijalla on läsnäoloja puheoikeus valmistelemansa asian kohdalla lautakunnassa. Esittelijän poissaollessa esittelijänä toimii sijaiseksi määrätty. Esteellisyystapauksissa asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen perusteella. HENKILÖSTÖORGANISAATIO 9 Osastot ja vastuualueet Päävastuualueisiin pohjautuva osastojako on seuraava: hallinto-osasto sivistysosasto tekninen osasto Osaston johtajana toimii johtaja-nimikkeinen viranhaltija - hallinto-osastolla hallinto- ja elinkeinojohtaja, varahenkilö kunnanjohtaja sivistysosastolla sivistysjohtaja/lukion ja kansalaisopiston rehtori, varahenkilö lukion rehtori teknisellä osastolla tekninen johtaja, varahenkilö vesilaitoksen johtaja 6

7 Yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista voidaan muodostaa osastojaon puitteissa vastuu/tulosalueita ja palveluyksiköitä. 7 Kunnanhallitus päättää osaston jakamisesta vastuu/tulosalueisiin Lautakunta päättää siitä, kuka toimii vastuualueen esimiehenä vastuualueiden jakamisesta palveluyksiköihin Kunnanjohtaja päättää osastojen välisestä työvoiman käytöstä Osastonjohtaja päättää siitä, kuka toimii palveluyksikön johtajana osaston sisäisestä työvoiman käytöstä 10 Sisäiset kokoukset Hallinto-, sivistys- ja tekninen osasto muodostavat hallinnollisen kokonaisuuden, jonka päällikkönä toimii kunnanjohtaja. Se vastaa yhteistyössä muiden toimielinten kanssa kunnan toimintojen suunnittelusta, valmistelusta, toimeenpanosta ja valvonnasta sekä palvelujen tuottamisesta. Kunnan henkilöstön toiminta järjestetään siten, että voimavarojen tehokas käyttö ja yhteistoiminta mahdollistaa kunnan päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen. Tehtäväkokonaisuuksia vastuutetaan mahdollisuuksien mukaan perustettaville tiimeille osastojaon sitä rajoittamatta. Kunnanjohtaja ja osastonjohtajat sekä vesilaitoksen johtaja muodostavat kunnan johtoryhmän, hallituksen puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän tehtävänä on vastata tavoitteellisesta ja tuloksellisesta yhteistoiminnasta kunnan palvelujen tuottamisessa. Johtoryhmän puheenjohtaja voi kutsua asiantuntijoita tarvittaessa. Kunnanjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Kunnanjohtaja kutsuu koolle henkilöstöpalaverin pääsääntöisesti kuukauden ensimmäinen maanantai sekä lähiesimiespalaverin neljä kertaa vuodessa tai kun tavoitteiden saavuttaminen tai tiedottaminen sitä edellyttävät. Osastonjohtaja kutsuu koolle osastokokouksen ja vastuualueen johtaja vastuualuekokouksen, kun työn yhteinen kehittäminen tai tiedottaminen sitä edellyttävät. Kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita. Yty-ryhmä Yty-ryhmä toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä. Toiminnasta on erillinen sopimus. 11 Osastojen tehtävät Osastojen yleisenä tehtävänä on avustaa kunnan toimielimiä suunnittelussa, asioiden valmistelussa, toimeenpanossa ja seurannassa sekä kunnallisten palvelujen tuottamisessa kunnanvaltuuston ja muiden hallintoelinten määräämien päämäärien ja tavoitteiden toteuttamiseksi. 12 Henkilöstön tehtävät Henkilöstön tehtävät määritellään tehtävänkuvauksissa, jotka tarkistetaan tarpeenmukaan, vähintään kerran valtuustokauden aikana. Tarkistus tehdään aina tehtävämuutosten ja henkilöstömuutosten yhteydessä. Tehtäväkuvan valmistelee lähin esimies yhteistyössä ao. henkilön kanssa.

8 8 Kunnanjohtajan tehtävistä sovitaan lisäksi sopimuksessa Vaalan hyvästä johtamisesta, joka tarkistetaan aina ensimmäisen valtuustovuoden aikana. Tehtäväkuvaukset hyväksyy 1. kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta 2. kunnanjohtaja osastonjohtajien osalta 3. osastonjohtaja vastuualueiden johtajien osalta 4. vastuualueen johtaja alaistensa osalta 5. palveluyksikön johtaja alaistensa osalta. Osastonjohtajien ja vastuualueiden johtajien tehtävänkuvaukset tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle valtuustokausittain, tai mikäli toimenkuva/-kuvat muuttuvat. 13 Kunnanjohtajan ja osastonjohtajien päätösvalta Tässä pykälässä mainittujen asioiden lisäksi kunnanhallituksen ja lautakunnan ratkaisuvaltaa siirretään viranhaltijoille näiden toimielinten erillisillä päätöksillä, jotka ovat tämän säännön liitteinä. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on laissa tai asetuksissa säädetty taikka määrätty. Siirrettyä päätösvaltaa käyttäessään viranhaltijan on noudatettava toimielimen vahvistamia perusteita ja yleisiä ohjeita sekä pidettävä pöytäkirjaa päätöksistään. Viranhaltijapäätöksistä ensimmäinen muutoksenhaku- tai oikaisuaste on lautakunta tai kunnanhallitus, mikäli säädöksissä ei ole toisin määrätty. Viranhaltijapäätösten nähtävillä pitämisestä on ilmoitettava ennalta kunnan ilmoitustaululla. Sen lisäksi mitä myöhemmin kunnanjohtajan ja päävastuualueiden johtajien päätösvallasta määrätään Kunnanjohtaja 1. Päättää tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien sekä koulutustilaisuuksien järjestämisestä. 2. Päättää lautakunnan, johtokunnan tai viranhaltijan päättämän asian siirtämisestä kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuntalain 51 :n mukaisesti. 3. Päättää kunnan lainanotosta kunnanvaltuuston asettamissa rajoissa. 4. Päättää osallistumisesta yhteisiin hankkeisiin euroon asti määrärahojen puitteissa. 5. Toimii kunnan elinkeinotiimin vetäjänä. 6. Antaa rutiiniluontoiset lausunnot kunnan nimissä keskusteltuaan kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa. Lausuntoasiakirjat toimitetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Osastonjohtaja 1. Valvoo tulojen, saatavien ja maksujen perintää kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 2. Päättää hankinnoista kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti 3. Päättää yksityishenkilöiden maksuaikataulut euroon asti. 4. Päättää yksityishenkilöiden luottotappioiden tileistä poistamisesta. 5. Päättää alle euron vahingonkorvauksista, kun on todettu, että kunta on vahingonkorvausvelvollinen. 6. Osastonjohtaja voi siirtää em. tehtäviään kokonaan tai osittain vastuualueen tai palveluyksikön johtajalle lukuunottamatta kohtia 1, 4, ja 5

9 IV luku Vastuualueen johtaja 1. Huolehtii vastuualueen tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä kunnanhallituksen ja lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti. 2. Päättää hankinnoista kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti 3. Vastuualueen johtaja voi siirtää kohdan 2 tehtäviä kokonaan tai osittain palveluyksikön vastuuhenkilölle. TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 14 Viranhaltijat ja työntekijät Kunnassa on virkoja sen mukaan kuin kunnanvaltuusto erikseen päättää. Virat ovat Vaalan kunnan virkoja. Peruskoulun ja lukion virat ovat kunnan koululaitoksen virkoja. Mitä tässä säännössä on sanottu viranhaltijasta, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteeseen otettavaa työntekijää, mikäli ei ole toisin määrätty. Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää hallitus, ellei laissa tai tässä hallintosäännössä ole toisin säädetty. 15 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Valtuusto päättää tehtävänimikkeen muutoksesta. 16 Viran haku Kunnan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Kunnanjohtajan viran julistaa haettavaksi kunnanhallitus. 17 Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti. 18 Henkilöstövalinnat Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan. Kunnanhallitus valitsee osastojohtajat (hallinto- ja elinkeinojohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja) isännöitsijän Sivistyslautakunta valitsee yhtenäiskoulun rehtorin kirjastonjohtajan vapaa-aikajohtajan varhaiskasvatuksen johtajan nimeää Veneheiton koulun rehtorin koulun opettajista Ympäristölautakunta valitsee - talonrakennusmestarin - maanrakennusmestarin 9

10 - rakennustarkastajan - ruokapalvelupäällikön Liikelaitosten johtokunta valitsee vesilaitoksen johtajan. 10 Muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnat ovat viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa koskevassa pykälässä ( 24 ) Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Koeaika on pääsääntö. Palkkauksesta neuvotellaan aina palkkaasiamiehen kanssa. 19 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä (304/2003) tarkoitetuissa tapauksissa päättää hallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 20 Virka- ja työvapaa Virka- ja työvapaan myöntää se viranomainen, joka päättää virka- ja työsuhteeseen ottamisesta, ellei päätösvaltaa ole delegoitu :ssä 24. Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan virkavapaan myöntämisestä. Virka- ja työvapaasta on tarkentavia ohjeita Vaalan kunnan poissaolo-ohjeessa. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta. 21 Sivutoimilupa Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää se viranomainen, joka päättää virkasuhteeseen ottamisesta. 22 Virantoimituksesta pidättäminen Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää hallitus. 23 Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Palvelussuhteen päättymisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen, samoin palkkauksesta kunnanhallituksen antamien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Lomauttamisesta päättää voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaisesti, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 24 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Kunnanjohtaja 1. Myöntää osastojohtajan virkavapauden, jonka saamiseen viranhaltijalla on lainsäädännön ja virkaehtosopimusten nojalla ehdoton oikeus sekä päättää palkattoman virkavapauden myöntämisestä enintään vuodeksi kerrallaan. Mikäli virkavapautta on haettu pitemmäksi ajaksi, sen myöntää kunnanhallitus. 2. Antaa tarvittaessa osastojohtajalle virkamatkamääräyksen. 3. Päättää osastojohtajan terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. Osastonjohtaja 7. Valitsee vastuualueiden johtajien valmistelusta viranhaltijat / työntekijät lukuunottamatta vastuualueiden johtajia. 8. Myöntää vastuualueiden johtajien virkavapaudet, joiden saamiseen viranhaltijalla on lainsäädännön tai virkaehtosopimusten nojalla ehdoton oikeus sekä päättää palkattoman virkavapauden myöntämisestä enintään vuodeksi kerrallaan sekä osastonsa muun henkilöstön yli puoli vuotta kestävät harkinnanvaraiset virkavapaudet /työlomat.

11 V luku KUNNAN TALOUS Päättää sijaisen määräämisestä myöntämänsä virkavapauden/työloman ajaksi ja valitsee henkilöt tilapäiseen palvelussuhteeseen. 10. Tekee valitsemansa henkilöstön työsopimukset. 11. Myöntää vastuualueiden johtajien vuosilomat ja päättää tehtävien hoitamisesta vuosiloman aikana. 12. Vahvistaa ehdollisesti suoritetun virkavaalin, mikäli lääkärintodistus on varaukseton. 13. Antaa tarvittaessa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen 14. Määrää alaisensa henkilöstön osallistumaan viranhoidon edellyttämään täydennyskoulutukseen määrärahojen puitteissa. 15. Määrää henkilöstön tarpeen vaatiessa lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 16. Päättää alaisensa henkilöstön terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä Vastuualueen johtaja 4. Myöntää alaisuudessa olevan henkilöstön osalta virkavapauden/työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimusten tai virkasäännön nojalla ehdoton oikeus sekä päättää palkattoman virkavapauden/työloman myöntämisestä enintään puoleksi vuodeksi kerrallaan. 5. Päättää sijaisen määräämisestä myöntämänsä virkavapauden/työloman ajaksi ja valitsee henkilöt tilapäiseen palvelussuhteeseen enintään vuoden ajaksi. 6. Tekee valitsemansa henkilöstön työsopimukset. 7. Myöntää alaistensa vuosilomat ja päättää tehtävien hoitamisesta vuosiloman aikana. 8. Antaa tarvittaessa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen. 9. Määrää alaisensa henkilöstön osallistumaan viranhoidon edellyttämään täydennyskoulutukseen määrärahojen puitteissa. 10. Määrää henkilöstön tarpeen vaatiessa lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 25 Talousarvion täytäntöönpano Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle vastuualuekohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 26 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

12 27 Käyttöomaisuuden myynti Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti kunnanhallitus lukuunottamatta 6 :ssä määriteltyä tekniselle johtajalle delegoitua myyntivaltuutta. Irtaimen omaisuuden myynnissä kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 28 Poistosuunnitelman hyväksyminen Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 29 Rahatoimen hoitaminen Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää rahatoimen hoitoa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 30 Maksujen määrääminen Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus / ao. lautakunta toimialueeltaan. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. 31 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Hallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lauta- ja johtokunnat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Lauta- ja johtokunnat raportoivat hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja vastuualueiden johtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Viranhaltijat raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta valvonnasta vastaavalle lautakunnalle tai kunnanhallitukselle Vakuuksien hyväksyminen Kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta päättää asianomainen osastonjohtaja.

13 33 Toimitilojen hallinta ja vuokraus VI luku Kunnanhallitus päättää toimitilojen hallinnasta ja vuokrausperusteista. Kukin toimielin päättää hallinnassaan olevien toimitilojen käytöstä ja vuokrauksesta ellei ratkaisuvaltaa ole siirretty viranhaltijalle. KOKOUSMENETTELY 34 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 35 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen pitämisestä. 36 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 37 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 38 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa tai ilmoitettava esteestä esittelijälle tai puheenjohtajalle varajäsenen kutsumista varten. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään; tällöin myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 39 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 40 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 13

14 41 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 42 Läsnäolo toimielin kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten ja kokousvirkailijoiden lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla sekä asian valmistelijalla, mikäli laissa tai asetuksessa ei ole toisin säädetty Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 43 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 44 Esittely Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Kunnanhallitus ei valitse edustajaansa keskusvaalilautakuntaan, tarkastuslautakuntaan eikä vaalilautakuntiin. 14 Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijästä määrätään hallintosäännön 8 :ssä. Esittelijän ollessa poissa toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Esteellisyystapauksissa asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen perusteella. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 45 Esteellisyyden toteaminen Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 46 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 47 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään 1. järjestäytymistietoina: toimielimen nimi

15 kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka läsnä ja poissaolleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. asian käsittelytietoina: asiaotsikko selostus asiasta päätösehdotus esteellisyys tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos päätöksen toteaminen eriävä mielipide 3. laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus puheenjohtajan allekirjoitus pöytäkirjanpitäjän varmennus merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 48 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. 49 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. 50 Pöytäkirjanote VII luku Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa toimielimen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä tai arkistonhoitaja. MUUT MÄÄRÄYKSET 51 Tiedottaminen Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kunnan viranhaltijoista. 15

16 52 Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä 53 Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kunnanjohtaja tai hallinto-ja elinkeinojohtaja, jollei kunnanhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai hallinto- ja elinkeinojohtaja jollei kunnanhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Lautakunnan päätökseen perustuvat sopimukset tai sitoumukset ja toimituskirjat sekä kirjelmät allekirjoittaa osastonjohtaja tai lautakunnan puheenjohtaja. Rakennustonttien myyntikauppakirjat allekirjoittaa tekninen johtaja. Hänen poissaollessaan kunnanhallituksen nimenkirjoittajat allekirjoittavat myyntikauppakirjat. Kukin viranhaltija allekirjoittaa oman päätösvaltansa nojalla tehdyt päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat, sopimukset ja sitoumukset. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Täytäntöönpanoon liittyvät otteet, lähetteet ja kirjelmät allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai esittelijä. Pöytäkirjanotteen voi myös keskusarkistonhoitaja todistaa oikeaksi. 54 Asiakirjojen lunastus VIII luku Kunnanvaltuusto päättää yleisistä perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava kunnalle lunastus. SOVELTAMINEN JA VOIMASSAOLO 55 Tarkemmat ohjeet Tarkemmat ohjeet tämän säännön soveltamisesta antaa tarvittaessa kunnanhallitus. 56 Säännön voimassaolo Tämä sääntö tulee voimaan ja tällä korvataan kunnanvaltuuston hyväksymä hallintosääntö. 16

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen 3 Kokousaika

Lisätiedot

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU.. 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT. 1 2. LUKU 1 KOKOUSMENETTELY....

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KOKKOLAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2012 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Valtuuston tehtävät

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Edelleendelegointi..... 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään.

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2011 Voimaan 1.7.2011 2 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1. - 1 - hallintosääntö Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.2015 EURAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3 HALLINTOÄÄNTÖ Liite nro 3 Hyväksytty 17.12.2007 IÄLLYLUETTELO: 1 LUKU YLEIET MÄÄRÄYKET 1 ' Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUMENETTELY 2 ' Luvun määräysten soveltaminen 3

Lisätiedot

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään Parkanon kaupungin hallinnosta.

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 51 17 Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus-

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 18.10.2010 hyväksymä Voimaantulo 19.10.2010 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 17.3.2009 hyväksymän hallintosäännön 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos KOKEMÄEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Ruokolahden kunta Hallintosääntö 1(14) 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja taloushallinnosta.

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 8 HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset Nykyinen versio KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä määrätään maakunnan päätöksenteko- ja kokous-menettelystä

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. L U K U Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

SISÄLTÖ VAALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SISÄLTÖ VAALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 VAALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 29.10.2015 41 Voimassaolo 30.10.2015 SISÄLTÖ I luku 3 YLEISTÄ 3 1 Säännön soveltamisala 3 2 Muut säännöt 3 II luku 3 HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1.2010, 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF Sisällysluettelo 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.1.2013 33. Voimaantulo: 1.2.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Ei muutosta. 2 Kokousmenettely. Ei muutosta. Ei muutosta

Ei muutosta. 2 Kokousmenettely. Ei muutosta. Ei muutosta Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 17.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

Voimaan Hallintosääntö. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Voimaan Hallintosääntö. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 12.5.2015 Hallintosääntö Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 2 (9) 1. LUKU SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Kuntayhtymän toiminta määräytyy lainsäädännön, perussopimuksen ja tämän hallintosäännön

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4. Hallintosääntö K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.2010 MUUTETTU: Valtuusto 27.9.2011 Valtuusto 26.2.2013

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 (10) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus Vaasan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 1 TÖYSÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ, tullut voimaan 1.4.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 LUKU 3 KOKOUSMENETTELY 3 2 Luvun määräysten

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 97 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta.

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 02.12.2004 Voimaantulo 01.01.2005 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Kh 28.11.2011 liite Voimaan 1.1.2012 alkaen HIRVENSALMEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012

MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012 1 MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012 2 Kunnanvaltuuston 18.12.2012 39 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 26.6.2007 hyväksymän

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio...

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio... HALLINTOSÄÄNTÖ... 3 1 luku... 3 Yleiset määräykset... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 3 2 Organisaatio... 3 3 Toimielinten kokoonpano ja toimikausi... 4 2 luku... 5 Kokousmenettely...

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2014 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Toiminta-ajatus 1 Sen lisäksi mitä laeissa, asetuksissa,

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 LUte 6E 1(13)

KV 23.6.2014 48 LUte 6E 1(13) KV 23.6.2014 48 LUte 6E 1(13) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET MAARÄYKSET 1 Halilutosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus hyväksynyt 03.02.2015 Voimaantulo 01.03.2015 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN

Lisätiedot

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen.

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen. KOLARIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2009-01-20 8 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-04-07 21 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-11-15

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Kunnan toiminta-ajatus.. 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio..

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10.

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10. Hallintosääntö I Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen 3 Otto-oikeus Hallintosäännössä määrätään Heinolan kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ HALLINTOSÄÄNTÖ... 1 I LUKU YLEISTÄ... 4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA... 4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...

Lisätiedot

Sisällys ETELÄ-KARJALAN LIITTO. Hyväksytty: maakuntahallitus 26.5.2014 maakuntavaltuusto 16.6.2014 Voimaantulo: 1.7.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sisällys ETELÄ-KARJALAN LIITTO. Hyväksytty: maakuntahallitus 26.5.2014 maakuntavaltuusto 16.6.2014 Voimaantulo: 1.7.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 26.5.2014 maakuntavaltuusto 16.6.2014 Voimaantulo: 1.7.2014 Sisällys 1. luku... 3 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot