Hallintosäänt Hallint ö osäänt ö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintosäänt Hallint ö osäänt ö"

Transkriptio

1 Hallintosääntö

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Luku YLEISTÄ Soveltamisala Luku KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN HALLINTO Luottamuselimet Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin ja sen tehtävät Ammatillinen lisäkoulutus, vapaa sivistystyö ja oppisopimuskoulutus Hallituksen ratkaisuvalta Luku KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SISÄINEN HALLINTO JA YHTEISET PALVELUT Sisäinen hallinto Koulutuksen järjestäjän yhteiset palvelut Yhteistoimintaryhmä Johtoryhmä Prosessit ja tiimit Koulutusyhtymän johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Koulutusjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Talouspäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta Kiinteistöpäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta Luku OPPILAITOSHALLINTO Hallituksen tehtävät Johtokunnan tehtävät Rehtorin tehtävät Yksikön johtotiimi Asiakirjojen allekirjoittaminen Luku HENKILÖSTÖORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖASIAT Virat ja työsuhteiset työntekijät Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Virkavapaus ja työloma Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Viran- ja toimenhaku Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Ero ja irtisanominen Virantoimituksesta pidättäminen Sivutoimilupa Henkilöstön kelpoisuusehdot Luku TALOUSARVION TOTEUTTAMISTA JA TALOUTTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Taloutta koskevien säännösten soveltaminen Tehtäväalueet ja tulosyksiköt Toiminnan taloudellisuus ja vaikuttavuus Sisäinen valvonta Käyttöomaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Taloussuunnitelma, talousarvio ja talousarvion muutokset... 12

3 37 Käyttösuunnitelma Rahatoimen hoitaminen ja kassanhallinta Maksuliikenteen hoitaminen ja tilien avaaminen Tositteiden hyväksyminen Laskentatoimen järjestäminen ja hoitaminen Tilinpäätös Toimintakertomus ja tasekirja Kirjanpitoaineisto ja säilytys Luku HALLINTO- JA KOKOUSMENETTELY Soveltaminen Toimivallan siirtäminen Asian ottaminen ylemmän viranomaisen käsiteltäväksi Kokousaika ja paikka Kokouksen koolle kutsuminen Kokouksen pitäminen Läsnäolo-oikeus Esittely Esteellisyys Pöytäkirja Yleinen nimenkirjoitus... 17

4 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuustossa Muutos yhtymävaltuustossa Luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä määrätään koulutusyhtymän hallinnosta. Tämän säännön ohella koulutusyhtymän toimintoja ohjataan myös muilla säännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena. 2 Luku KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN HALLINTO 2 Luottamuselimet Koulutusyhtymän luottamuselimiä ovat yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus, valtuuston nimeämät johtokunnat sekä hallituksen nimeämänä ammattiosaamisen näyttöjen toimielin. Yhtymähallitus voi asettaa myös muita monijäsenisiä toimielimiä. Hallituksessa on yksitoista (11) varsinaista jäsentä sekä kullakin yksi henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto päättää valtuustokauden alussa mahdollisten johtokuntien asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Hallitus toimii koulutusyksikköjen johtokuntana, mikäli erillisiä johtokuntia ei nimetä. 3 Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin ja sen tehtävät 1 hyväksyy opetussuunnitelmiin sisältyvät ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat sekä valvoo niiden toteutusta, 2 käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset, 3 toimielimen muista tehtävistä ja asettamisesta määrätään hallituksen hyväksymässä toimintasäännössä. 4 Ammatillinen lisäkoulutus, vapaa sivistystyö ja oppisopimuskoulutus Koulutuksen järjestämisluvan mukaisen ammatillisen lisäkoulutuksen, vapaan sivistystyön ja oppisopimuskoulutuksen koordinointi sisältyy koulutuksen järjestä-

5 5 Hallituksen ratkaisuvalta jän tehtäviin. Koulutusyhtymän hallitus päättää järjestäjätason ja koulutusyksikkökohtaisten tehtävien työnjaosta. Koulutusyksikköjen tehtävänä on aikuiskoulutuspalvelujen toteuttaminen yhteisten ohjaus- ja rahoitusperiaatteiden mukaisesti. Koulutusyhtymän hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty 1 johtaa koulutusyhtymän koulutus-, kehittämis- ja projektitoimintaa ja huolehtia siitä, että koulutusyhtymän viranomaiset toimivat aloitteellisesti ja aktiivisesti, 2 hyväksyä yleisohjeet koulutusyhtymän tiedottamisesta ja päättää tiedottamisesta vastaavista viranhaltijoista, 3 huolehtia koulutusyhtymän taloudesta ja omaisuudesta sekä antaa taloutta ja toimintaa koskevia yleisohjeita ja päätöksiä, 4 antaa selitys valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta, 5 toimia koulutusyksikön johtokuntana ellei erillistä johtokuntaa ole asetettu. Ratkaisuvalta Jollei muualla ole toisin säädetty tai määrätty, hallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu 6 päättää tulosalueista ja niiden johtajista, 7 maksujen ja korvausten yleisperusteiden määrääminen koulutusyhtymän palveluksista sekä palvelusten antamisesta muille laitoksille ja koulutusyhtymään kuulumattomille kunnille, 8 vapautuksen tai lykkäyksen myöntäminen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, 9 koulutusyhtymän saatavien ja koulutusyhtymälle tulevien suoritusten takuiden hyväksyminen, valvominen, muuttaminen ja vapauttaminen sekä koulutusyhtymälle testamentatun omaisuuden vastaanottamisesta päättäminen, 10 vahingonkorvauksen myöntäminen tapauksissa, joissa koulutusyhtymä on korvausvelvollinen eikä kyseistä riskiä ole vakuutettu, 11 virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta päättäminen siltä osin, kuin se on sopimuksissa määrätyissä rajoissa jätetty koulutusyhtymän harkintaan, 2

6 12 talousarviolainojen ottaminen, takaisinmaksu ja lainaehtojen muuttaminen valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemän päätöksen rajoissa, 13 päättää riskien hallinnan ja turvallisuussuunnittelun ohjauksesta sekä toiminta- ja omaisuusvakuutusten ottamisen ja kilpailuttamisen perusteista, 14 valtionosuuslainsäädännössä tarkoitetun hankesuunnitelman tai vastaavan suunnitelman hyväksyminen valtuuston vahvistaman kustannusarvion rajoissa, 15 vahvistettuihin suunnitelmiin sisältyvien rakennushankkeiden ja merkittävien kunnossapitohankkeiden pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen sekä toteutuksesta päättäminen, 16 säädettyjen poikkeuslupien hakeminen sekä viranomaislupaa edellyttävän kokeilutoiminnan aloittaminen, 17 päättää käyttöomaisuuden myynnistä valtuuston talousarviossa tai erikseen päättämien perusteiden mukaisesti, 18 osakkeiden, osuuksien ja muiden arvopapereiden osto ja myynti valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemän päätöksen rajoissa sekä 19 valtuuston päätöksellä oppilastyötä varten hankittujen tonttien ja määräalojen luovuttaminen kiinteistöjen myynnin yhteydessä. Koulutusyhtymän hallitus voi päätöksellään siirtää sille säännöissä määrättyjä asioita edelleen alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. 3 3 Luku KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SISÄINEN HALLINTO JA YHTEISET PALVELUT 6 Sisäinen hallinto Koulutusyhtymän sisäiseen hallintoon kuuluvat yhteiset palvelut ja oppilaitoshallinto. Keskushallinnosta huolehtii koulutusyhtymän hallitus ja kuntayhtymän toimisto. 7 Koulutuksen järjestäjän yhteiset palvelut 8 Yhteistoimintaryhmä Hallitus päättää koulutuksen järjestäjän yhteisten palvelujen organisaatiosta ja vastuualueista. Koulutusyhtymässä on yhteistoimintaryhmä, jonka alaisena on työsuojelujaosto. Hallitus päättää yhteistoimintaryhmän asettamisesta ja työnantajaedustajien nimeämisestä.

7 4 9 Johtoryhmä Johtoryhmään kuuluvat johtaja, koulutusjohtaja, talouspäällikkö ja tehtäväalueiden vastaavat viranhaltijat. Muiden jäsenten ja asiantuntijoiden nimeämisen vahvistaa koulutusyhtymän johtaja. Johtoryhmän tehtävänä on toimintojen yhteensovittaminen ja kehittäminen sekä yhteisten asioiden valmistelu. 10 Prosessit ja tiimit Johtoryhmän valmistelutehtäviä tukemaan voidaan asettaa tiimejä ja työryhmiä, joiden asettamisesta ja kokoonpanosta päättää koulutusyhtymän johtaja johtoryhmän käsittelyn jälkeen. 11 Koulutusyhtymän johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Koulutusyhtymän johtaja vastaa ja päättää: 1 koulutusyhtymän strategisesta johtamisesta ja toimintaprosessien kehittämisestä, 2 huolehtii yhtymän edunvalvonnasta niissä yhteisöissä, joissa koulutusyhtymä on osakkaana, 3 tulosalueiden toimintaedellytyksistä ja yhtymän resurssien tehokkaasta käytöstä, 4 esittelystä hallituksen kokouksissa, 5 jäsenkunta- ja yhteiskuntasuhteista sekä alueellisen kehittämistoiminnan koordinoinnista, 6 kansainvälisistä suhteista ja niiden koordinaatiosta, 7 yhteisiin kehittämishankkeisiin osallistumisesta talousarvion taikka hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti, 8 työ- ja virkaehtosopimusten paikallisesta tulkinnasta ja täytäntöön panosta sekä paikallisista palkantarkistuksista, 9 henkilöstön käyttöeduista verohallinnon ja muiden säännösten mukaisesti sekä 10 ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta ja markkinoinnista hallituksen yleisohjeiden nojalla. Koulutusyhtymän johtajan ollessa estynyt koulutusjohtaja toimii hänen sijaisenaan.

8 5 12 Koulutusjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Koulutusjohtaja vastaa sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty 1 koulutuksen kehittämisen koordinoinnista ja yhteisten opetusta tukevien palvelujen johtamisesta, 2 koulutuksen laadunhallinnan ja sitä tukevan arviointitoiminnan kehittämisestä, 3 ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman yhteisen osan valmistelusta ja opetussuunnitelmien uudistamisen koordinoinnista, 4 koulutuksen yhteisten kehittämishankkeiden koordinoinnista, 5 henkilöstön osaamisen uudistamisen koordinoinnista sekä henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksen koulutussuunnittelusta, 6 opiskelijahuollon kehittämisestä ja koordinoinnista, 7 yhteisen opiskelijakunnan toiminnan ohjauksesta sekä 8 esittelystä ammattiosaamisen näyttöjen toimielimessä. 13 Talouspäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta Koulutusjohtajan ollessa estynyt talouspäällikkö toimii hänen sijaisenaan. Talouspäällikkö vastaa sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty 1 koulutusyhtymän talous- ja materiaalihallinnon johtamisesta, 2 koulutusyhtymän laskentatoimen ja talouden raportoinnin kehittämisestä, 3 toiminta- ja omaisuusriskien vakuutustoiminnan hoidosta, 4 päättää maksuvalmiuden turvaamiseen tarvittavan tilapäisluoton ottamisesta enintään viiden (5) miljoonan euron tai valtuuston päättämän muun enimmäismäärän puitteissa, 5 päättää vaihto-omaisuustalletusten tekemisestä rahamääräisiin kuntien, valtion, pankki- ja vakuutuslaitosten välittämiin rahamarkkinainstrumentteihin ja pankkitalletuksiin, 6 irtaimen omaisuuden hankinnan rahoitus- ja leasing-sopimusten hyväksymisestä, 7 yhteisten tietojärjestelmien ja tietohallinnon koordinoinnista sekä

9 6 8 maksullisen palvelutoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista. Talouspäällikön ollessa estynyt koulutusyhtymän johtaja toimii hänen sijaisenaan. 14 Kiinteistöpäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta Kiinteistöpäällikön tehtävänä on: 1 koulutusyhtymän kiinteän omaisuuden hallinnasta ja rekisteröinnistä vastaaminen, 2 tilaomaisuuden kunnossapidon ja peruskorjaamisen hallinta sekä talonrakennuksen investointisuunnitelman valmistelusta huolehtiminen, 3 toimia työsuojelupäällikkönä ja väestönsuojelupäällikkönä sekä hyväksyä pelastuslainsäädännön mukaiset suojelusuunnitelmat, 4 päättää sähkö-, lämpö-, vesi- ja muista toimitilojen ylläpitoon liittyvistä liittymissopimuksista ja allekirjoittaa ne, 5 päättää tontinmuodostuksiin, tietoimituksiin ja kuulemisiin liittyvien lausuntojen antamisesta, mikäli niitä ei päätä hallitus sekä edustaa koulutusyhtymää tie-, ojitus- ja maanmittaustoimituksissa, 6 päättää hallituksen hyväksymään kunnossapito-ohjelmaan ja tilapalvelun hallinnassa olevien tilojen ylläpitoon liittyvistä urakka-, hankinta- ja ostopalvelusopimuksista ja allekirjoittaa ne, 7 päättää tilapalvelun hallinnassa olevan poistetun kaluston ja työmailta poistettujen rakennustarvikkeiden myynnistä sekä 8 hyväksyy tilapalvelun rakennuttamiskohteiden urakoiden rakennus- ja takuuaikaiset vakuudet ja niiden palauttamiset. 4 Luku OPPILAITOSHALLINTO 15 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on: 1 päättää koulutuksen järjestämislupaan liittyvistä asioista sekä siihen liittyen koulutusaloista ja -ohjelmista sekä koulutusyksikkökohtaisista opiskelijapaikoista,

10 16 Johtokunnan tehtävät 17 Rehtorin tehtävät 2 koulutusala tai yksikkökohtaisten neuvottelukuntien asettamisesta, ja valita neuvottelukunnan jäsenet sekä määrätä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin, 3 opetussuunnitelman yhteisen osan hyväksymisestä, 4 vahvistaa yhteiset järjestyssäännöt sekä 5 hyväksyä maksullisen palvelutoiminnan hinnoittelu- ja sopimusperiaatteet. Johtokunnan tehtävänä on: 1 kehittää yksiköittensä toimintaa alueensa elinkeinollisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistämiseksi, 2 tehdä esityksiä yksiköittensä talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan ja yksiköittensä ja tehtäväalueensa kehittämishankkeiksi, 3 valvoa yksiköittensä kasvatuksellisen toiminnan ja taloudellisuuden toteutumista, 4 hyväksyy osaltaan yksiköittensä koulutuksen toteuttamismuodot sekä seuraa hanketoiminnan toteutumista, 5 hoitaa muut saamansa tehtävät. Rehtori johtaa, ohjaa, valvoo ja kehittää koulutusyksikön kasvatus- ja opetustyötä, taloutta ja hallintoa sekä muuta toimintaa. Rehtori vastaa sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty: 1 esimiehenä koulutusyksikön henkilöstöhallinnosta, 2 toimivien yhteyksien luomisesta työelämään ja muihin sidosryhmiin, 3 koulutusyksikön laadunhallinnasta ja itsearvioinnista hallituksen vahvistamien yleisohjeiden mukaisesti, 4 vastata esittelystä johtokunnan kokouksessa. Rehtorin ratkaisuvaltaan kuuluu 5 hyväksyy tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaiset opetussuunnitelmat noudattaen hallituksen hyväksymää opetussuunnitelman yhteistä osaa, 7

11 6 päättää aikuiskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja lisäkoulutuksen järjestämisestä koulutusyksikössä, 7 päättää koulutusyksikön henkilöstön työnjaosta, 8 päättää opetusryhmien muodostamisesta, työjärjestyksestä, lukuvuoden aloittamis- ja päättämispäivistä sekä lukuvuoden loma-ajoista, 9 päättää henkilöstön koulutukseen osallistumisesta, 10 päättää opiskelijahuollon järjestämisestä, 11 ottaa opiskelijat koulutusyksikköön ja opiskelija-asuntolaan, ellei tehtävää ole määrätty muulle viranhaltijalle, 12 päättää tulosalueen tulosyksiköistä ja niiden johtamisesta, 13 hyväksyä irtaimiston poistoesitykset ja päättää poistetun irtaimiston myynnistä, 14 päättää opetukseen liittyviin kehittämishankkeisiin osallistumisesta talousarvion tai hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti, 15 hyväksyy ja allekirjoittaa koulutusta, työelämäsuhteita ja muita palveluja koskevat hankinta- ja myyntisopimukset sekä 16 vastata koulutusyksikköä koskevasta ajantasaisesta ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta hallituksen vahvistamisen ohjeiden mukaisesti. Edellä olevien kohtien valmistelussa rehtorin edellytetään käyttävän henkilöstön asiantuntemusta Yksikön johtotiimi 19 Asiakirjojen allekirjoittaminen Toimintojen kehittämistä ja yhteensovittamista varten koulutusyksikössä on rehtorin nimeämä johtotiimi. Johtotiimissä tulee olla mukana eri henkilöstöryhmien edustus. Koulutusyksikköä koskevat asiakirjat allekirjoittaa rehtori. Asian valmistelua koskevat kirjelmät allekirjoitetaan rehtorin määräämällä tavalla. Opiskelua koskevat päättötodistukset allekirjoittaa rehtori ja varmentaa hänen määräämänsä opettaja. Muut opiskelijaa koskevat todistukset allekirjoittaa rehtorin määräämä henkilö.

12 9 5 Luku HENKILÖSTÖORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖASIAT 20 Virat ja työsuhteiset työntekijät 21 Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Koulutusyhtymässä on yhtymän johtajan, rehtorien, koulutusjohtajan, talouspäällikön ja kiinteistöpäällikön virat sekä tarpeellinen määrä muita virkoja. Lisäksi koulutusyhtymässä on työsuhteisia työntekijöitä. Virkojen kelpoisuusehdoista on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty tai tehtävää perustettaessa määrätty. Uusien virkojen perustamisesta ja virkojen lakkauttamisesta päättää hallitus. Toiminnan muutoksista johtuvista virkamuutoksista sekä virkojen nimikkeistä päättää hallitus. Koulutusyhtymän johtajan viran osalta päätökset tekee valtuusto. Viroista ja vakinaisista työsuhteista pidetään luetteloa. Toimien nimikemuutoksista päättää rehtorin tai tulosyksikön johtajan esittelystä koulutusyhtymän johtaja. 1 Valtuusto päättää koulutusyhtymän johtajan ottamisesta. 2 Hallitus päättää koulutusjohtajan, talouspäällikön, kiinteistöpäällikön ja rehtoreiden ottamisesta sekä palkka-asiamiehen nimeämisestä. 3 Koulutusyhtymän johtaja päättää yhteisten palvelujen työntekijöiden ottamisesta. 4 Johtaja päättää vakinaisesti täytettävän apulaisrehtorin ja toimipaikan johtajan ottamisesta rehtorin esityksestä. 5 Rehtori/tehtäväalueen johtaja päättää muiden välittömien alaistensa ottamisesta. 6 Ennen vakituisen viran tai toimen haettavaksi julistamista on selvitettävä sisäisen täyttömenettelyn mahdollisuus. 7 Palkkauksen kiinteä osa määräytyy vakanssin peruspalkan mukaan. Muista palkkauksen pysyvistä harkinnanvaraisista eristä päättää koulutusyhtymän johtaja ja määräaikaisista harkinnanvaraisista eristä palkkaasiamies työ- ja virkaehtosopimuksia, YT-menettelyä ja hallituksen yleisohjeita noudattaen. 8 Opetusalan työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesta palkkauksesta päättää koulutusyksikön rehtori.

13 10 22 Virkavapaus ja työloma 23 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta 24 Viran- ja toimenhaku Alaisensa henkilöstön virkavapauden ja työloman myöntää viranhaltijaesimies. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virkavapauden tai työloman. Ellei muissa säännöissä ole toisin määrätty tulosyksikön johtaja ratkaisee alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat: 1 sellaisen virkavapauden ja työloman myöntäminen, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, 2 harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman myöntäminen enintään yhdeksi (1) vuodeksi, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä, 3 virkamatkamääräyksen antaminen alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle, 4 henkilöstön määrääminen tarvittaessa lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon sekä 5 terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. Edellisistä kohdista poikkeavat asiat ratkaisee hallitus. Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi hallitus. Virka tai toimi voidaan täyttää myös sisäisellä haulla tai haettavaksi julistamatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentin mukaisesti. Edellytyksenä on pätevyysvaatimuksien täyttyminen ja se, että henkilö on hoitanut vastaavia tehtäviä vähintään kuusi (6) kuukautta. 25 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää hallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta.

14 11 26 Ero ja irtisanominen 27 Virantoimituksesta pidättäminen Eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan virkasuhteeseen tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Lomautuksesta ja irtisanomisesta päättää ottava viranomainen palkka-asiamiehen valmistelusta. Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan virkasuhteeseen. 28 Sivutoimilupa Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää koulutusyhtymän johtaja. 29 Henkilöstön kelpoisuusehdot Koulutusyhtymän johtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja hallinnollista kokemusta sekä riittävä kielitaito. Koulutusjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, pedagoginen pätevyys ja hallinnollinen kokemus sekä riittävä kielitaito. Talouspäällikön ja kiinteistöpäällikön virkaan on kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto, kokemusta toimialaan kuuluvissa tehtävissä sekä riittävä kielitaito. Rehtorien ja opetushenkilöstön kelpoisuusehdoista määrätään laeissa ja asetuksissa. Muulta henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Muun henkilöstön kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta päättää ottava viranomainen. 6 Luku TALOUSARVION TOTEUTTAMISTA JA TALOUTTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 30 Taloutta koskevien säännösten soveltaminen Sen lisäksi, mitä kuntalaissa, kirjanpitolaissa ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston määräyksissä säädetään, koulutusyhtymän taloudenhoidossa on noudatettava hallintosäännön, tarkastussäännön ja muiden johtosääntöjen määräyksiä.

15 12 31 Tehtäväalueet ja tulosyksiköt Valtuusto päättää tehtäväalueista ja niihin kuuluvista tulosyksiköistä sekä talousarvion sitovuustasosta. 32 Toiminnan taloudellisuus ja vaikuttavuus Toimielinten sekä viran- ja toimenhaltijoiden tulee huolehtia toimintansa taloudellisuudesta ja asetettujen opetus- ja palvelutavoitteiden saavuttamisesta. Toiminnot on järjestettävä siten, että vastuu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta on selkeä. 33 Sisäinen valvonta 34 Käyttöomaisuuden myynti 35 Poistosuunnitelman hyväksyminen Koulutusyhtymän toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa toimielin ja sen alainen vastuuhenkilö. Sisäisen valvonnan ohjeistuksesta ja seurannasta vastaa hallitus. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää hallitus, joka voi siirtää ratkaisuvaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Käytöstä poistettavan irtaimen kalusto-omaisuuden myynnistä päättää hallitsemansa omaisuuden osalta kukin toimintayksikkö. Käyttöomaisuuden poistosuunnitelman perusteet ja poistolaskentaohjeen hyväksyy valtuusto. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta hallitus hyväksyy hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. 36 Taloussuunnitelma, talousarvio ja talousarvion muutokset Koulutusyhtymän taloudenhoidon on perustuttava ajantasalla olevaan taloussuunnitelmaan ja talousarvioon, joissa valtuusto vahvistamansa talousarvioasetelman

16 mukaisesti hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä toimielinten tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto päättää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat hallitusta ja muita viranomaisia. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin Käyttösuunnitelma Hallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa toimielimet päättävät omalta osaltaan valtuuston päättämien tehtävien toteuttamisesta ja jakavat tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Edellä mainitut toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää ratkaisuvaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 38 Rahatoimen hoitaminen ja kassanhallinta Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erikseen lainan ottamista ja antamista koskevista periaatteista. Talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen lisäysten ja lyhennysten määrästä sekä pitkäaikaisten lainojen lyhennyssuunnitelman mukaisten lyhennysten määrästä ja rahoitustarpeen kattamisesta. Muista rahatoimeen ja rahoitukseen liittyvistä asioista päättää hallitus. Hallitus voi siirtää lainan ottamista ja sijoitustoimintaa koskevaa ratkaisuvaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Koulutusyhtymän rahatoimi on hoidettava tuottavasti, taloudellisesti ja mahdollisimman riskittömästi. Rahavarat, arvopaperit ja vakuudet sekä muut tärkeät asiakirjat on säilytettävä turvaavalla tavalla. 39 Maksuliikenteen hoitaminen ja tilien avaaminen Koulutusyhtymän toimintayksiköiden on huolehdittava, että menot suoritetaan ja tulot peritään oikeamääräisesti ajallaan. Tilien avaamisesta raha- ja rahoituslaitoksiin sekä kassojen perustamisesta ohjeistuksineen päättää talouspäällikkö. Mahdollisten luotto- ym. maksukorttien käyttöönotosta päättää kuntayhtymän johtaja.

17 14 40 Tositteiden hyväksyminen Menosuoritusten ja muiden tositteiden hyväksymisestä vastaa tehtäväalueen johtaja Kirjanpitolain vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tositteiden hyväksyjistä on pidettävä ajantasaista luetteloa. 41 Laskentatoimen järjestäminen ja hoitaminen Kirjanpito, sisäinen laskenta ja tulosarviointi on kaikissa toimintayksiköissä järjestettävä siten, että se tuottaa toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Kirjanpidosta on oltava ajantasalla oleva menetelmäkuvaus. Kirjausten suorittamistapa ja niiden yhteys talousarvion toteutumisvertailuun ja taseeseen on voitava todeta konetta käyttämättä. Muilta osin kirjanpidon hoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia ohjeita. Muilta osin kirjanpidon ohjeistamisesta huolehtii hallituksen alaisuudessa talouspäällikkö. 42 Tilinpäätös Talousarvion toteutumisvertailuun on sisällytettävä tehtäväaluekohtaisesti myönnetyt määrärahat, tuloarviot, valtuuston niihin hyväksymät muutokset, määrärahan käyttö, tulojen kertyminen sekä määrärahan ja tuloarvion ylitys tai alitus. 43 Toimintakertomus ja tasekirja 44 Kirjanpitoaineisto ja säilytys Toteutumisvertailussa esitetään poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta. Tilinpäätökseen sisällytetään vertailutietoina edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase. Toimintakertomuksessa on tehtäväalueittain esitettävä, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Lisäksi toimintakertomukseen on otettava toiminnan tuloksellisuuden arviointiin vaikuttaneet keskeiset asiat. Toimintakertomus on jätettävä hallitukselle viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätösasiakirjat kootaan tasekirjaksi, jonka sivut numeroidaan ja sidotaan. Kirjanpidon tositteet on säilytettävä kirjausjärjestyksessä tai muutoin siten, että tositteiden ja kirjausten välinen yhteys voidaan vaikeuksitta todeta. Kirjanpitoaineiston säilytyspaikan ja ajan osalta on noudatettava voimassa olevia arkistointisäännöksiä ja määräyksiä.

18 15 7 Luku HALLINTO- JA KOKOUSMENETTELY 45 Soveltaminen Tämän luvun määräyksiä sovelletaan valtuustoa lukuunottamatta yhtymävaltuuston nimeämiin toimielimiin. 46 Toimivallan siirtäminen Koulutusyhtymän muu viranomainen kuin hallitus voi päätöksellään siirtää sille säännöissä määrättyjä asioita edelleen alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. Hallintosäännön määräysten lisäksi hallitus voi määrätä erillisessä toimintasäännössä tulosyksiköiden, viranhaltijoiden ja toimenhaltijoiden tehtävistä ja vastuista yksilöidymmin. Muista toimivallan siirtopäätöksistä pidetään luetteloa. 47 Asian ottaminen ylemmän viranomaisen käsiteltäväksi 48 Kokousaika ja -paikka 49 Kokouksen koolle kutsuminen Hallitus, sen puheenjohtaja tai koulutusyhtymän johtaja voi ottaa muun viranomaisen päättämän asian hallituksen käsiteltäväksi kuntalain asettamissa rajoissa. Johtokunnan tai muun alemman viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta toimitettava pöytäkirjansa jäljennös hallitukselle. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, lasketaan määräaika allekirjoittamisesta. Hallituksen on viipymättä päätettävä otto-oikeuden käyttämisestä, kuitenkin viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Toimielinten kokoukset pidetään toimielinten päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on mainittava kokousaika ja -paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielimen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen hänen tehtävänään on ilmoittaa siitä varajäsenelle.

19 16 50 Kokouksen pitäminen Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 51 Läsnäolo-oikeus Hallituksella on oikeus nimetä edustajansa käyttämään hallituksen puhevaltaa johtokuntien kokouksiin. Hallituksen ja johtokuntien kokouksessa koulutusyhtymän johtajalla, koulutusjohtajalla ja talouspäälliköllä on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa. Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus opettajakunnan, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden valitsemalla edustajalla. Kukin valitsee yhden (1) edustajan ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen 52 Esittely Toimielinten kokouksissa käsiteltävät asiat ratkaistaan viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen, esittelijänä toimii se henkilö, jonka tehtävänä on muutoinkin hoitaa kyseisen viranhaltijan tehtäviä tämän ollessa estynyt tai esteellinen. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä taikka muusta hallintosäännön mukaisesta viranhaltijaesittelystä. 53 Esteellisyys 54 Pöytäkirja Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteestään ennen asian käsittelyä. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään - järjestäytymistiedot, - käsittelytiedot ja - laillisuustiedot. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. Pöytäkirjojen laadinnan yhtenäistämisestä sekä viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemien päätösten kirjaamisesta antaa ohjeita hallitus.

20 17 55 Yleinen nimenkirjoitus Koulutusyhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai kuntayhtymän johtaja ja varmentaa koulutusjohtaja tai talouspäällikkö tai asianomaisen tulosyksikön johtava viranhaltija, jollei hallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Toimintayksikön johtaja voi yksinkin toimielimen määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen sihteeri yksinkin todistaa oikeaksi. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Koulutusyksikön rehtori tai johtaja hyväksyy ja allekirjoittaa oman yksikkönsä koulutus-, palvelu- ja projektitoimintaan liittyvät projektihakemukset ja asiakirjat hallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Projektien toteutumiseen liittyvät maksatushakemukset allekirjoittaa projektin taloudesta vastaava ja projektipäällikkö. Muilta osin projektien toteutukseen liittyvästä nimenkirjoituksesta määrätään hallituksen hyväksymissä projektihallinnon ohjeissa.

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Johtoryhmä 30.9.2014, Yhtymähallitus 9.10.2014, Yhtymävaltuusto 30.10.2014 Sisällys YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1. Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KOKKOLAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2012 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Valtuuston tehtävät

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU.. 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT. 1 2. LUKU 1 KOKOUSMENETTELY....

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset Nykyinen versio KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä määrätään maakunnan päätöksenteko- ja kokous-menettelystä

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä.

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä. 1 (5) Kevan johtosääntö Valtuuskunnan 13.3.2014 hyväksymä, voimaan 13.5.2014 I YLEISTÄ 1 Soveltaminen Tässä johtosäännössä annetaan kunnallisen eläkelain 168 :ssä tarkoitetut määräykset Keva-nimisen kunnallisen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen 3 Kokousaika

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala 1 TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kaupungin kaikille toiminnoille yhteiset taloussuunnittelua,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 3 KONSERNIOHJAUS 4 TALOUSSUUNNITTELU Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 1 (16) 28.11.2013. Hallitus 11.11.2013 151 Valtuusto 28.11.2013 28

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 1 (16) 28.11.2013. Hallitus 11.11.2013 151 Valtuusto 28.11.2013 28 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 1 (16) Hallitus 11.11.2013 151 Valtuusto 28 Hallintosääntö 1.1.2014 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1. - 1 - hallintosääntö Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.2015 EURAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään.

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 17.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset.

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloussääntö YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloudenhoidossa on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1.2010, 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF Sisällysluettelo 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin

Lisätiedot

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2011 Voimaan 1.7.2011 2 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hallintosääntö. Voimaan 1.8.2015

Hallintosääntö. Voimaan 1.8.2015 Hallintosääntö Voimaan 1.8.2015 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto 28.5.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 II LUKU HALLINTO... 1 III LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO... 3 IV LUKU YHTEISTOIMINTAMENETTELY...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Edelleendelegointi..... 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi.

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi. Naantalin kaupunki Taloussääntö 1 1 Yleiset määräykset 2 Tehtävien järjestäminen Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

Toimielinten alaisten viranhaltijoiden vastuusta säädetään asianomaisissa

Toimielinten alaisten viranhaltijoiden vastuusta säädetään asianomaisissa PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.4.2006) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 8 HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 )

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 ) Toimintasääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 ) Toimintasääntö 1 / 14 Sisällys 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot