JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Aika klo 16:30-17:45 Paikka Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys, Jokikatu 8 Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 14 Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden maksutaksa 5 15 Eläinlääkintähuoltolain vaikutus toimituspalkkioiden korvaamiseen kunnalle ja kunnan eläinlääkärille 7 16 Valvontasuunitelman vuosille päivitys vuodelle Eläinlääkintähuollon kuntien maksuosuuksien jaon perusteet 9 18 Kuntien epidemiaselvitystyöryhmien päivitys Yksihenkilöisen viranomaisen päätökset Tiedoksiantoja 18

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Läsnä Kalliomäki Mari puheenjohtaja Väänänen Eira varapuheenjohtaja Vasarainen Jaakko jäsen Hartikainen Pasi jäsen Räsänen Jani jäsen Putkonen Päivi jäsen Honkavaara Matti jäsen Piironen Vesa jäsen Hämäläinen Keijo Korhonen Jouni ympäristöterveydenhuollon johtaja pöytäkirjan pitäjä Poissa Toppi Jenni jäsen Kosonen Matti jäsen Allekirjoitukset Mari Kalliomäki puheenjohtaja Jouni Korhonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Eira Väänänen pöytäkirjan tarkastaja Pasi Hartikainen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydessä sekä seuraavissa kunnissa; Ilomantsi, Juuka, Kontiolahti, Kitee, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo Pöytäkirjanpitäjä Jouni Korhonen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJ 12 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta YMPJ 13 Puheenjohtajan päätösehdotus: Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Eira Väänäsen ja Pasi Hartikaisen. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan välittömästi kokouksen päätyttyä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden maksutaksa 1661/ /2013 YMPJ 14 Lähes kaikki ympäristöterveydenhuollon soveltamisalaan kuuluvat lait (mm. elin tar vi ke la ki ja terveydensuojelulaki) velvoittavat kunnan perimään maksuja tie tyis tä valvontaviranomaisen suorittamista toimenpiteistä. Tällaisia ovat eri laiset lupa-, näytteenotto-, tutkimus- ja valvontamaksut. Vuoden 2008 alusta kunnilla on ollut lakisääteinen velvollisuus tehdä ym pä ris töter vey den huol lon valvontasuunnitelma, johon sisältyvät tarkastukset ovat la kisää tei ses ti maksullisia. Valvontamaksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta. Joensuun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Joensuun kaupungin hal lin to sään nön, jonka 40 :n mukaan ympäristöterveydenhuollon jaosto vah vistaa ympäristöterveydenhuollon maksutaksan. Taksa on suunniteltu perustuvaksi tuntiveloitukseen: erityyppisille toiminnoille on arvioitu niiden käsittelyyn / tarkastukseen kuluva aika ja määritelty taksa tämän perusteella. Taksaluonnoksessa on mahdollisuus poikkeuksellisen suurta / pien tä työmäärää vaativasta tarkastuksesta korottaa / alentaa taksan mukaista mak sua. Suoritteen tuntihinta on määritelty jakamalla vuotuiset toimintamenot val von ta hen ki lös tön henkilötuntimäärällä. Taksaa on korotettu n. 2 % voi mas saole vaan taksaan nähden. Lisäksi taksaan on otettu mukaan nikotiinivalmisteiden vuosittainen val von tamak su. Lääkelaki (395/1987) 54 d "Kunta voi periä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan hakijalta vä hit täismyyn ti lu vas ta maksun. Lisäksi kunta voi periä vähittäismyyntiluvan haltijalta val von taan liittyvistä toimenpiteistä vuosittaista valvontamaksua. Lupa- ja valvon ta mak su voivat olla enintään suoritteiden tuottamisesta aiheutuvien kus tannus ten suuruiset. Vähittäismyyntilupamaksun ja valvontamaksun perusteista sää de tään tarkemmin kunnan hyväksymässä taksassa" alkaen on Joensuun kaupunki hoitanut isäntäkuntana ym pä ris tö ter veyden huol lon tehtävät Ilomantsin kunnassa, Joensuun kaupungissa, Juuan kun nassa, Kiteen kaupungissa, Kontiolahden kunnassa, Lieksan kaupungissa, Liperin kun nas sa, Nurmeksen kaupungissa, Outokummun kaupungissa, Polvijärven kun nas sa, Rääkkylän kunnassa, Tohmajärven kunnassa ja Valtimon kunnassa. Tak saa sovelletaan tällä alueella tapahtuvassa ympäristöterveydenhuollon viran omais toi min nas sa. Ympäristöterveydenhuollon johtajan päätösehdotus: Ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyy liitteenä olevan ym pä ris tö ter veyden huol lon taksan ja liitteenä olevan maksutaulukon. Uusi maksutaksa tulee voi maan muutoksenhausta huolimatta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden maksutaksa

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Liite 2 Maksutaulukko

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Eläinlääkintähuoltolain vaikutus toimituspalkkioiden korvaamiseen kunnalle ja kunnan eläinlääkärille 1661/ /2013 YMPJ 15 Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) tuli voimaan Samasta ajan koh dasta lukien valtion aiemmin maksamat toimituspalkkiot siirtyivät kuntien mak setta vik si. Valtion valvontatehtävät, joihin liittyvien palkkioiden maksusta on kyse, säi ly vät jatkossakin valtion vastuulla, mutta uuden eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että tehtävät tulevat hoidetuksi. Käy tän nössä tehtävät hoitaa kuntaan virkasuhteessa oleva eläinlääkäri, Joensuussa hal linto sään nön määräysten nojalla praktiikkaa tekevät eläinlääkärit tai val von taeläin lää kä rit. Uuden lain ja sen perusteella annetun asetuksen mukaisesti valtio kuitenkin korvaa kunnalle valvontatehtävistä aiheutuneet kulut, mukaan lukien eläinlääkärin palk ka kus tan nuk set. Asetuksessa ei suoraan säädetä kunnaneläinlääkärin saaman korvauksen suuruudesta, ainoastaan siitä, että syntyneen välittömän kulut kor va taan kunnalle täysimääräisesti. Tämän lisäksi kunta voi laskuttaa valtiolta 5 % ylimääräistää ns. yleisinä kuluina. Asetus on tullut voimaan Edellä mainitut tehtävät ovat mm. valvontatehtäviä, eläintautien vas tus ta miseen liittyviä tehtäviä, eläinsuojelutehtäviä, eläinten kuljetukseen liittyvää paikal lis val von taa sekä tilatukiin liittyviä viranomaistehtäviä. Valvontatehtävät voivat olla kokopäiväisen hygieenikon tehtäväkokonaisuutta, osa prak tiik koeläinlää kä rin tehtäviä tai ne voivat kuulua kokopäivätoimiselle val von ta eläin lää kä rille. Niistä maksettavaa palkkaa ei tällä hetkellä ole myöskään määritelty vir ka ehto so pi muk ses sa, vaan asiassa tulee toistaiseksi sopia kuntakohtaisesti. Mak setta va palkka ei vaikuta kunnan eläinlääkintähuollon kustannuksiin, koska kunta voi periä em. kulut valtiolta, kuten edellä on kuvattu. Suositusten mukaan palkkio praktikkoeläinlääkärille tulee maksaa, mikäli vi ranomais teh tä vien hoitoon kuluu yli 3 tuntia viikossa. Kyseinen 3 tuntia ylittyy selväs ti kaikkien Joensuun kaupungin prakltikkoeläinlääkäreiden osalta. Suo si tusten mukaan maksuperusteena on sekä itse toimenpiteisiin kuluva aika että siihen liittyvä matka-aika, joista eläinlääkärin tulee antaa erillinen selvitys. Ympäristöterveydenhuollon jaosto on päättänyt , että val von tahen ki lös tön työtunnin hinta on 50 euroa. Ympäristöterveydenhuollon johtajan päätösehdotus: Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää, että Joensuun kaupungin prak tiikkaa tekeville eläinlääkäreille maksetaan toimituspalkkioiden korvauksena 50 euroa alkavalta työtunnilta matka-aika mukaan lukien sekä matka- ja ku lu kor vaukset virkaehtosopimuksen ja toteutuneiden kulujen mukaisesti. Uusi tuntikorvaus tu lee voimaan heti päätöksen saatua lainvoiman. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Valvontasuunitelman vuosille päivitys vuodelle /11.03/2013 YMPJ 16 Ympäristöterveydenhuollon jaosto on hyväksynyt valvontasuunnitelman vuosille ja valvontasuunnitelmaa on päivitetty vuosittain. Valvontasuunnitelmassa mainitaan valvontasuunnitelman päivittämisestä seuraavaa: Mikäli päivityksessä suunnitelmaan ei tule olennaisia muutoksia, sitä ei hyväksytä vuosittain ympäristöterveydenhuollon jaostossa, vaan suunnitelma toimitetaan tällöin tiedoksi jaostolle. Valvontasuunnitelma uusitaan kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana seuraavalle suunnitelmakaudelle. Valvontasuunnitelma nähtävänä kokonaisuudessaan kokouksessa. Ympäristöterveydenhuollon johtajan päätösehdotus: Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää merkitä tiedoksi Pohjois-Karjalan ym pä ris tö ter vey den valvontasuunnitelman. Täytäntöönpano: Itä-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Eläinlääkintähuollon kuntien maksuosuuksien jaon perusteet 1661/ /2013 YMPJ 17 Joensuussa allekirjoitetun Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden yh teistoi min ta so pi muk sen mukaan (7 ) "eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan vuon na 2013 sopijakuntien kesken sopijakuntien vuoden 2009 tilinpäätösten osoit ta mien eläinlääkintähuollon nettokustannusten mukaisessa suhteessa ja vuo des ta 2014 lukien ympäristöterveydenhuollon jaoston päättämiin suo rit teisiin perustuvan kuntakohtaisen palvelujen käyttömäärän mukaan" Eläinlääkäreillä ei ole kaupungin palkkaamia avustajia, joten sellainen suo rit teisiin perustuva järjestelmä, jossa jokainen rokotettava koira tai kissa kir jat tai siin kotikuntaansa myöten erikseen, ei ole mahdollista ilman palveluiden su ju vuu den huomattavaa häiriintymistä. Lisäksi joudutaan ottamaan huomioon sen, ettei kaikilla praktisoivilla eläinlääkäreillä ole päivittäisessä käytössä tie to tek ni siä apuvälineitä. Jaoston päätöksen perustaksi on luotu eri eläinlajeihin ja -määriin sekä niiden vaa ti miin keskimääräisiin suoriteaikoihin perustuva järjestelmä. Lypsylehmien ja hevosten painoarvoksi on laskettu 70 %, koska lähes aina niiden eläin lää kä rin antamat hoidot vaativat eläinten luo matkustamista sekä melko run sas ta ajankäyttöä tutkimus- ja hoitotoimenpiteissä. Liitteessä käytetty lyp syleh mien ja hevosten määrät ovat vuodelta 2012 kuntakohtaisia lukuja Tike:n (maa-ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) ja Suomen Hippoksen re kiste reis tä. Jatkossa käytetään laskutusvuotta edeltävän vuoden lopputilanteen luku mää rää. Koirien ja kissojen painoarvo 25 % perustuu siihen, että ne tulevat käytännössä ai na eläinlääkärin vastaanotolle ja niiden hoidoista huomattavan suuri osa on vähem män aikaa vieviä rokotushoitoja. Koirien ja kissojen määrät ovat puolestaan val ta kun nal li sia (mm. Kennelliiton) asukaslukuun perustuvia arvioita (koira tai kis sa / 8 asukasta). Koirista ja kissoista ei ole saatavissa rekistereihin perustuvia kun ta koh tai sia lukumääriä. Painoluokkaan 5 % on sijoitettu eläinlääkäreiden tehtäviä, jotka tulevat harvoin eläin lää kä rin tehtäväksi. Missään kunnassa ei ole kaikkia tämän luokan pal ve luita vaatimia tehtäviä, kaikissa kuitenkin jotakin. Tähän luokkaan kuuluvat siat, lam paat, vuohet, emolehmäkarjat, siipikarja, muut pieneläimet, me hi läi set, laitos val von ta. Kuntaosuudet nousevat uusien maksuperusteiden myötä viidellä kaupungilla / kunnalla: Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Nurmes ja Valtimo. Ympäristöterveydenhuollon johtajan päätösehdotus: Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää hyväksyä Pohjois-Karjalan ym pä ristö ter vey den yhteistoimintasopimuksen mukaiset eläinlääkintähuollon kuntien mak su osuuk sien laskennan perusteet alkaen siten, että lehmien ja hevos ten osuuden painoarvona käytetään 70 %, kissojen ja koirien 25 % ja muiden eläin ten osalta 5 %.

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Maksuosuuksia laskettaessa lehmien ja hevosten lukumäärät perustuvat maa- ja met sä ta lous mi nis te riön tietopalvelukeskuksen ja Suomen Hippoksen re kis tereis tä saatuihin kuntakohtaisiin todellisiin lukumääriin (laskutusvuotta edeltävän vuo den lopun tilanne). Kissojen ja koirien osalta on arvioitu, että ei merkittäviä suh teel li sia eroja kuntien välillä. Muiden eläinten osuus perustuu eläin lää kä reiden tietoihin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 Eläinlääkintähuollon kuntien maksuosuuksien jako alkaen

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Kuntien epidemiaselvitystyöryhmien päivitys 1663/11.00/2013 YMPJ 18 Valtioneuvosto on asetuksessaan (1365/2011) määrännyt elintarvikelain (23/2006) ja terveydensuojelulain (763/1994) nojalla perustettavaksi kuntiin epide mia sel vi tys työ ryh mät. Ympäristöterveydenhuollon jaosto on perustanut työryhmät Uusien kuntien liittymisen (Lieksa, Nurmes ja Valtimo), Kesälahden yhdistyminen Ki teen kanssa sekä viranhaltijoiden vaihtumisen takia ryhmien koostumuksen päi vit tä mi nen on tullut tarpeelliseksi, samalla jäsenten nimeäminen on tar koituk sen mukaista vaihtaa pääasiassa virkanimikkeiden mukaiseksi. Ympäristöterveydenhuollon johtajan päätösehdotus: Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää nimetä kuntien epi de mia sel vi tys työryh mät. Kaikissa työryhmissä toimii yhdyshenkilönä Joensuun seudun ym pä ristö ter vey den huol toon ympäristöterveydenhuollon johtaja ( ) ja varalla terveysvalvonnan päällikkö ( ) ILOMANTSI: johtava lääkäri (Mervi Karttunen), kuntatekniikan esimies (Veijo Kur ki), kaupungineläinlääkäri (Anja Turunen), terveystarkastaja (Pirjo Kosonen), ve si lai tok sen hoitaja (Pentti Kettunen), tartuntatautihoitaja (Anne Vänskä) JOENSUU: ympäristöterveydenhuollon johtaja (Keijo Hämäläinen), johtava ylilää kä ri (Ari Laakkonen), tartuntatautilääkäri (Risto Tillikainen), hygieniahoitaja (Ritva Kontkanen), terveysvalvonnan päällikkö (Jouni Kor honen), käyttöpäällikkö (Anne Savolainen), terveystarkastaja (Markku Miettinen), terveystarkastaja (Eeva Rautiainen), terveystarkastaja (Jaana Ryhänen), terveystarkastaja (Pirjo Saukkonen), terveystarkastaja (Pirjo Kosonen) JUUKA: johtava lääkäri, työterveyshoitaja (Silja Ilvonen), kaupungineläinlääkäri (Ja ri Gröndahl), terveystarkastaja (Ari Laukkanen), talonrakennusmestari (Ari Koi vu sel kä) KITEE: johtava lääkäri (Arto Mönttinen), tartuntatautihoitaja (Jaana Koi vu noro-pa ka ri nen), kaupungineläinlääkäri (Pia Hjerppe), terveystarkastaja (Aki Hirvo nen), terveystarkastaja (Eeva Makkonen), vesihuollosta vastaava (Sami Ikonen/Ki teen Vesikunta, Kauko Hirvonen/Kiteen kaupunki) KONTIOLAHTI: terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö (Johanna Ahvalo, va ral la Suvi Mäkelä), ylilääkäri (Riitta Myyry, varalla ylilääkärin sijainen), ve sihuol to pääl lik kö (Juha Pitkänen, varalla vesilaitoksen hoitaja), kau pun gin eläinlää kä ri (Esko Suhonen), terveystarkastaja (elintarvikevalvonta), ter veys tar kas taja (talous- ja uimavesivalvonta) LIEKSA: tartuntataudeista vastaava lääkäri (Ilpo Olsonen), kau pun gin eläin lää käri (Risto Rantanen), terveystarkastaja (Pertti Hippinen), tartuntatautihoitaja (Anne Härkönen), vesilaitoksen hoitaja (Markku Laatikainen)

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto LIPERI-OUTOKUMPU: ylilääkäri (Matti Honkavaara), kaupungineläinlääkäri (Mar jaa na Konttinen), terveystarkastaja (Timo Paakkunainen, Merja Seppälä), tar tun ta tau deis ta vastaava hoitaja (Titta Tanskanen, Helena Mustonen), yh dyskun ta in si nöö ri (Kari Riikonen), vesihuoltopäällikkö (Kauko Rissanen) NURMES-VALTIMO: Kaupungineläinlääkäri (Timo Tanskanen), kau pun gin eläinlää kä ri (Jonna Kuronen), terveystarkastaja (Hannu Pesonen), tartuntataudeista vas taa va lääkäri (Jyri Ilen), tartuntatautihoitaja (Eija Lauronen), Nurmeksen kaupun gin vesilaitoksen toiminnasta vastaava (Kari Kananen), Valtimon kunnan vesi lai tok sen toiminnasta vastaava (Timo Puumalainen). POLVIJÄRVI: kaupungineläinlääkäri (Marja-Leena Ratilainen), terveystarkastaja (Päi vi Karinen), työterveyshoitaja (Sirkka-Liisa Kurki), yhdyskuntateknikko (Sami Nygren), ylilääkäri (Raili Mönttinen) RÄÄKKYLÄ: tartuntataudeista vastaava lääkäri (Tapio Hämäläinen), tar tun tatau ti yh dys hen ki lö, sairaanhoitaja (Tiia Väkeväinen), kaupungineläinlääkäri (Suvi Kor te lai nen), terveystarkastaja (Aki Hirvonen), vesihuollosta vastaava (Kari Mono nen/rääk ky län kunta, Pekka Saastamoinen/Nieminen-Sintsi) TOHMAJÄRVI: johtava lääkäri (Seija Kallama), tartuntatautihoitaja (Marketta Sai ra nen), kaupungineläinlääkäri (Juha Hurmalainen), terveystarkastaja (Lea Ursin), vesihuollosta vastaava (Erkki Ikonen/ tekninen johtaja, Tohmajärven kunta, Juha Karvinen/puh.joht., Värtsilän vesikunta) Täytäntöönpano: ao:t Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Yksihenkilöisen viranomaisen päätökset YMPJ 19 Vs.ympäristöterveydenhuollon johtajan päätöspöytäkirjat EU: Terveystarkastaja Katariina Ahlholmin irtisanomisilmoitus alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi ja eron myöntäminen EU: Suureläin praktiikaan soveltuvan ultraäänilaitteen hankinta eläinlääkintähuoltoon ( Polvijärvi) EU: Toimistosihteerin toimen täyttäminen: Anu Miettinen EU: EtL 15 :n mukainen päätös EtL 13 :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Leppäsen Leipomo Oy EU: Toimistosihteerin Seija Hopposen irtisanomisilmoitus alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi ja eron myöntäminen Terveystarkastajien päätöspöytäkirjat LU: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Hotelli Joki avoin yhtiö MS:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Hoitokoti Ukonhattu Oy PK: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Päivi Kontkanen PK: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Satu Malinen MM: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Paksuniemen Satamakahvila Ay ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Liisa Udd ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Anita Lavikainen ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Taina Turpeinen SH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Maisemakylien Vellikello ry SH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Joensuun kaupunki ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto ja maksun määrääminen: Joensuun kalastuskunta ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Katri Laakkonen PK: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Hoitokoti Kuikanpesä Oy PK: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Hoitokoti Kuikanpesä Oy JR: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Wanha Kuppila Oy PH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Ulla Saarelainen JR: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: ET-Huolto Oy JV: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Esperi Care Oy ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Hyvää Tekevä Oy AP: TsL 18 :n mukainen päätös TsL 18 :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Kontiolahden kunta MM: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa MM: Lääkelain 54 a :n mukainen luvan myöntäminen nikotiinivalmisteiden myynnistä ja maksun määrääminen: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PK: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Liperin kunta PK:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Tukikallio Oy AP:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Hyvää Tekevä Oy JR:TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: M-Market Niinivaara Oy MM: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Pielisen VIP Risteilyt Oy

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto PH:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Kontiolahden kunta PH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Zander Port Oy PK:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Toivonlahti Oy PK:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Toivonlahti Oy AP:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Anu Purhonen, Raimo Ryhänen AP:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Hoivakoti Vilina Oy ER:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Attendo Oy JR:TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa AP:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Kontiolahden seurakunta AP:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Kontiolahden seurakunta JR: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Joensuun popmuusikot ry PH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Kultarinki Hoivapalvelut Oy ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Anu Koponen PK: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Ilomantsin kunta MM: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Pro Ducks Oy MS: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Roosa Savolainen ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Timo Lötjönen

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen:anni-elina Almqvist PH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Roni & Nasri Oy ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Joensuun Siniristi ry JR: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Retiimi Oy MM: Lääkelain 54 a :n mukainen luvan myöntäminen nikotiinivalmisteiden myynnistä ja maksun määrääminen: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa MM: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Teatteriyhdistys Satama ry ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Seija Voutilainen Oy PH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Kontiolahden kunta ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Päivi Turtiainen-Laakkonen SH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Joensuun kaupunki MM: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Kenkäkumpu MM: Lääkelain 54 a :n mukainen luvan myöntäminen nikotiinivalmisteiden myynnistä ja maksun määrääminen: Medi Hyykky Oy MS: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Tossavainen Päivi ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Laura Jormanainen ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Joensuun kaupunki ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Mustafa Fekret

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto SH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Joensuun kaupunki Asiakirjat nähtävänä kokouksessa. Ympäristöterveydenhuollon johtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi, eikä yksihenkilöisen viranomaisen päätöksiä oteta kuntalain 51 :n nojalla ympäristöterveydenhuollon jaoston käsiteltäväksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Tiedoksiantoja YMPJ Hallintokantelu valvontaeläinlääkärin, läänineläinlääkärin ja ympäristöterveydenhuollon johtajan toiminnasta Aluehallintoviraston selvityspyyntö ympäristöterveydenhuollon henkilösäästöjen kohdentumisesta ympäristöterveydenhuollon tehtäviin sekä annettu selvitys ja aluehallintoviraston asiasta antama päätös. Asiakirjat nähtävänä kokouksessa. Ympäristöterveydenhuollon johtajan päätösehdostus: Ympäristöterveydenhuollon jaosto merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi tässä kohdassa todettiin, että terveysvalvonnan tulisi olla enemmän esillä yleisötilaisuuksissa (esim. tori), joissa yleisön kysymyksiin voisi vastata suoraan.

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOENSUUN KAUPUNKI KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTO MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 16, 20 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 12, 13, 14, 15, 17, 18 ja 19 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Käyntiosoite: Torikatu 18, JOENSUU Postiosoite: PL 261, JOENSUU Telefaksi: (013) Sähköposti: Pykälät 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20 Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle, on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2.krs, KUOPIO Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Puh (vaihde) Telefaksi: Sähköposti: Kunnallisvalitus Hallintovalitus Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene Pykälät Pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan

21 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviran-omaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 15.09.2015 klo 17:00-19:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan

8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 Kunnanhallitus 14.09.2015 Aika 14.09.2015 klo 17:00-19:45 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 124-133 Kokousasian otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Vapaa-aikalautakunta Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:34 Paikka Carelicum, Torikatu 21 C 3. kerros, kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.03.2014 klo 16:30-19:17 Paikka Carelicumin 3. krs.:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.05.2015 klo 17:05-18:55 Paikka Carelicumin 3. krs:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 52 Kokouksen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.03.2015 klo 17:00-18:20 Paikka Carelicum, Torikatu 21 C 3. kerros, kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika Torstai 19.02.2015 klo 18:00-18:28 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 17.03.2015 klo 16:00-17:34 Paikka Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 Hyvinvointilautakunta 31.05.2011 AIKA 31.05.2011 klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS 135 62

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 12.06.2015 klo 13:00-13:09 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot