JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Aika klo 16:30-17:45 Paikka Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys, Jokikatu 8 Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 14 Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden maksutaksa 5 15 Eläinlääkintähuoltolain vaikutus toimituspalkkioiden korvaamiseen kunnalle ja kunnan eläinlääkärille 7 16 Valvontasuunitelman vuosille päivitys vuodelle Eläinlääkintähuollon kuntien maksuosuuksien jaon perusteet 9 18 Kuntien epidemiaselvitystyöryhmien päivitys Yksihenkilöisen viranomaisen päätökset Tiedoksiantoja 18

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Läsnä Kalliomäki Mari puheenjohtaja Väänänen Eira varapuheenjohtaja Vasarainen Jaakko jäsen Hartikainen Pasi jäsen Räsänen Jani jäsen Putkonen Päivi jäsen Honkavaara Matti jäsen Piironen Vesa jäsen Hämäläinen Keijo Korhonen Jouni ympäristöterveydenhuollon johtaja pöytäkirjan pitäjä Poissa Toppi Jenni jäsen Kosonen Matti jäsen Allekirjoitukset Mari Kalliomäki puheenjohtaja Jouni Korhonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Eira Väänänen pöytäkirjan tarkastaja Pasi Hartikainen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydessä sekä seuraavissa kunnissa; Ilomantsi, Juuka, Kontiolahti, Kitee, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo Pöytäkirjanpitäjä Jouni Korhonen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJ 12 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta YMPJ 13 Puheenjohtajan päätösehdotus: Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Eira Väänäsen ja Pasi Hartikaisen. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan välittömästi kokouksen päätyttyä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden maksutaksa 1661/ /2013 YMPJ 14 Lähes kaikki ympäristöterveydenhuollon soveltamisalaan kuuluvat lait (mm. elin tar vi ke la ki ja terveydensuojelulaki) velvoittavat kunnan perimään maksuja tie tyis tä valvontaviranomaisen suorittamista toimenpiteistä. Tällaisia ovat eri laiset lupa-, näytteenotto-, tutkimus- ja valvontamaksut. Vuoden 2008 alusta kunnilla on ollut lakisääteinen velvollisuus tehdä ym pä ris töter vey den huol lon valvontasuunnitelma, johon sisältyvät tarkastukset ovat la kisää tei ses ti maksullisia. Valvontamaksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta. Joensuun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Joensuun kaupungin hal lin to sään nön, jonka 40 :n mukaan ympäristöterveydenhuollon jaosto vah vistaa ympäristöterveydenhuollon maksutaksan. Taksa on suunniteltu perustuvaksi tuntiveloitukseen: erityyppisille toiminnoille on arvioitu niiden käsittelyyn / tarkastukseen kuluva aika ja määritelty taksa tämän perusteella. Taksaluonnoksessa on mahdollisuus poikkeuksellisen suurta / pien tä työmäärää vaativasta tarkastuksesta korottaa / alentaa taksan mukaista mak sua. Suoritteen tuntihinta on määritelty jakamalla vuotuiset toimintamenot val von ta hen ki lös tön henkilötuntimäärällä. Taksaa on korotettu n. 2 % voi mas saole vaan taksaan nähden. Lisäksi taksaan on otettu mukaan nikotiinivalmisteiden vuosittainen val von tamak su. Lääkelaki (395/1987) 54 d "Kunta voi periä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan hakijalta vä hit täismyyn ti lu vas ta maksun. Lisäksi kunta voi periä vähittäismyyntiluvan haltijalta val von taan liittyvistä toimenpiteistä vuosittaista valvontamaksua. Lupa- ja valvon ta mak su voivat olla enintään suoritteiden tuottamisesta aiheutuvien kus tannus ten suuruiset. Vähittäismyyntilupamaksun ja valvontamaksun perusteista sää de tään tarkemmin kunnan hyväksymässä taksassa" alkaen on Joensuun kaupunki hoitanut isäntäkuntana ym pä ris tö ter veyden huol lon tehtävät Ilomantsin kunnassa, Joensuun kaupungissa, Juuan kun nassa, Kiteen kaupungissa, Kontiolahden kunnassa, Lieksan kaupungissa, Liperin kun nas sa, Nurmeksen kaupungissa, Outokummun kaupungissa, Polvijärven kun nas sa, Rääkkylän kunnassa, Tohmajärven kunnassa ja Valtimon kunnassa. Tak saa sovelletaan tällä alueella tapahtuvassa ympäristöterveydenhuollon viran omais toi min nas sa. Ympäristöterveydenhuollon johtajan päätösehdotus: Ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyy liitteenä olevan ym pä ris tö ter veyden huol lon taksan ja liitteenä olevan maksutaulukon. Uusi maksutaksa tulee voi maan muutoksenhausta huolimatta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden maksutaksa

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Liite 2 Maksutaulukko

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Eläinlääkintähuoltolain vaikutus toimituspalkkioiden korvaamiseen kunnalle ja kunnan eläinlääkärille 1661/ /2013 YMPJ 15 Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) tuli voimaan Samasta ajan koh dasta lukien valtion aiemmin maksamat toimituspalkkiot siirtyivät kuntien mak setta vik si. Valtion valvontatehtävät, joihin liittyvien palkkioiden maksusta on kyse, säi ly vät jatkossakin valtion vastuulla, mutta uuden eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että tehtävät tulevat hoidetuksi. Käy tän nössä tehtävät hoitaa kuntaan virkasuhteessa oleva eläinlääkäri, Joensuussa hal linto sään nön määräysten nojalla praktiikkaa tekevät eläinlääkärit tai val von taeläin lää kä rit. Uuden lain ja sen perusteella annetun asetuksen mukaisesti valtio kuitenkin korvaa kunnalle valvontatehtävistä aiheutuneet kulut, mukaan lukien eläinlääkärin palk ka kus tan nuk set. Asetuksessa ei suoraan säädetä kunnaneläinlääkärin saaman korvauksen suuruudesta, ainoastaan siitä, että syntyneen välittömän kulut kor va taan kunnalle täysimääräisesti. Tämän lisäksi kunta voi laskuttaa valtiolta 5 % ylimääräistää ns. yleisinä kuluina. Asetus on tullut voimaan Edellä mainitut tehtävät ovat mm. valvontatehtäviä, eläintautien vas tus ta miseen liittyviä tehtäviä, eläinsuojelutehtäviä, eläinten kuljetukseen liittyvää paikal lis val von taa sekä tilatukiin liittyviä viranomaistehtäviä. Valvontatehtävät voivat olla kokopäiväisen hygieenikon tehtäväkokonaisuutta, osa prak tiik koeläinlää kä rin tehtäviä tai ne voivat kuulua kokopäivätoimiselle val von ta eläin lää kä rille. Niistä maksettavaa palkkaa ei tällä hetkellä ole myöskään määritelty vir ka ehto so pi muk ses sa, vaan asiassa tulee toistaiseksi sopia kuntakohtaisesti. Mak setta va palkka ei vaikuta kunnan eläinlääkintähuollon kustannuksiin, koska kunta voi periä em. kulut valtiolta, kuten edellä on kuvattu. Suositusten mukaan palkkio praktikkoeläinlääkärille tulee maksaa, mikäli vi ranomais teh tä vien hoitoon kuluu yli 3 tuntia viikossa. Kyseinen 3 tuntia ylittyy selväs ti kaikkien Joensuun kaupungin prakltikkoeläinlääkäreiden osalta. Suo si tusten mukaan maksuperusteena on sekä itse toimenpiteisiin kuluva aika että siihen liittyvä matka-aika, joista eläinlääkärin tulee antaa erillinen selvitys. Ympäristöterveydenhuollon jaosto on päättänyt , että val von tahen ki lös tön työtunnin hinta on 50 euroa. Ympäristöterveydenhuollon johtajan päätösehdotus: Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää, että Joensuun kaupungin prak tiikkaa tekeville eläinlääkäreille maksetaan toimituspalkkioiden korvauksena 50 euroa alkavalta työtunnilta matka-aika mukaan lukien sekä matka- ja ku lu kor vaukset virkaehtosopimuksen ja toteutuneiden kulujen mukaisesti. Uusi tuntikorvaus tu lee voimaan heti päätöksen saatua lainvoiman. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Valvontasuunitelman vuosille päivitys vuodelle /11.03/2013 YMPJ 16 Ympäristöterveydenhuollon jaosto on hyväksynyt valvontasuunnitelman vuosille ja valvontasuunnitelmaa on päivitetty vuosittain. Valvontasuunnitelmassa mainitaan valvontasuunnitelman päivittämisestä seuraavaa: Mikäli päivityksessä suunnitelmaan ei tule olennaisia muutoksia, sitä ei hyväksytä vuosittain ympäristöterveydenhuollon jaostossa, vaan suunnitelma toimitetaan tällöin tiedoksi jaostolle. Valvontasuunnitelma uusitaan kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana seuraavalle suunnitelmakaudelle. Valvontasuunnitelma nähtävänä kokonaisuudessaan kokouksessa. Ympäristöterveydenhuollon johtajan päätösehdotus: Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää merkitä tiedoksi Pohjois-Karjalan ym pä ris tö ter vey den valvontasuunnitelman. Täytäntöönpano: Itä-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Eläinlääkintähuollon kuntien maksuosuuksien jaon perusteet 1661/ /2013 YMPJ 17 Joensuussa allekirjoitetun Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden yh teistoi min ta so pi muk sen mukaan (7 ) "eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan vuon na 2013 sopijakuntien kesken sopijakuntien vuoden 2009 tilinpäätösten osoit ta mien eläinlääkintähuollon nettokustannusten mukaisessa suhteessa ja vuo des ta 2014 lukien ympäristöterveydenhuollon jaoston päättämiin suo rit teisiin perustuvan kuntakohtaisen palvelujen käyttömäärän mukaan" Eläinlääkäreillä ei ole kaupungin palkkaamia avustajia, joten sellainen suo rit teisiin perustuva järjestelmä, jossa jokainen rokotettava koira tai kissa kir jat tai siin kotikuntaansa myöten erikseen, ei ole mahdollista ilman palveluiden su ju vuu den huomattavaa häiriintymistä. Lisäksi joudutaan ottamaan huomioon sen, ettei kaikilla praktisoivilla eläinlääkäreillä ole päivittäisessä käytössä tie to tek ni siä apuvälineitä. Jaoston päätöksen perustaksi on luotu eri eläinlajeihin ja -määriin sekä niiden vaa ti miin keskimääräisiin suoriteaikoihin perustuva järjestelmä. Lypsylehmien ja hevosten painoarvoksi on laskettu 70 %, koska lähes aina niiden eläin lää kä rin antamat hoidot vaativat eläinten luo matkustamista sekä melko run sas ta ajankäyttöä tutkimus- ja hoitotoimenpiteissä. Liitteessä käytetty lyp syleh mien ja hevosten määrät ovat vuodelta 2012 kuntakohtaisia lukuja Tike:n (maa-ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) ja Suomen Hippoksen re kiste reis tä. Jatkossa käytetään laskutusvuotta edeltävän vuoden lopputilanteen luku mää rää. Koirien ja kissojen painoarvo 25 % perustuu siihen, että ne tulevat käytännössä ai na eläinlääkärin vastaanotolle ja niiden hoidoista huomattavan suuri osa on vähem män aikaa vieviä rokotushoitoja. Koirien ja kissojen määrät ovat puolestaan val ta kun nal li sia (mm. Kennelliiton) asukaslukuun perustuvia arvioita (koira tai kis sa / 8 asukasta). Koirista ja kissoista ei ole saatavissa rekistereihin perustuvia kun ta koh tai sia lukumääriä. Painoluokkaan 5 % on sijoitettu eläinlääkäreiden tehtäviä, jotka tulevat harvoin eläin lää kä rin tehtäväksi. Missään kunnassa ei ole kaikkia tämän luokan pal ve luita vaatimia tehtäviä, kaikissa kuitenkin jotakin. Tähän luokkaan kuuluvat siat, lam paat, vuohet, emolehmäkarjat, siipikarja, muut pieneläimet, me hi läi set, laitos val von ta. Kuntaosuudet nousevat uusien maksuperusteiden myötä viidellä kaupungilla / kunnalla: Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Nurmes ja Valtimo. Ympäristöterveydenhuollon johtajan päätösehdotus: Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää hyväksyä Pohjois-Karjalan ym pä ristö ter vey den yhteistoimintasopimuksen mukaiset eläinlääkintähuollon kuntien mak su osuuk sien laskennan perusteet alkaen siten, että lehmien ja hevos ten osuuden painoarvona käytetään 70 %, kissojen ja koirien 25 % ja muiden eläin ten osalta 5 %.

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Maksuosuuksia laskettaessa lehmien ja hevosten lukumäärät perustuvat maa- ja met sä ta lous mi nis te riön tietopalvelukeskuksen ja Suomen Hippoksen re kis tereis tä saatuihin kuntakohtaisiin todellisiin lukumääriin (laskutusvuotta edeltävän vuo den lopun tilanne). Kissojen ja koirien osalta on arvioitu, että ei merkittäviä suh teel li sia eroja kuntien välillä. Muiden eläinten osuus perustuu eläin lää kä reiden tietoihin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 Eläinlääkintähuollon kuntien maksuosuuksien jako alkaen

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Kuntien epidemiaselvitystyöryhmien päivitys 1663/11.00/2013 YMPJ 18 Valtioneuvosto on asetuksessaan (1365/2011) määrännyt elintarvikelain (23/2006) ja terveydensuojelulain (763/1994) nojalla perustettavaksi kuntiin epide mia sel vi tys työ ryh mät. Ympäristöterveydenhuollon jaosto on perustanut työryhmät Uusien kuntien liittymisen (Lieksa, Nurmes ja Valtimo), Kesälahden yhdistyminen Ki teen kanssa sekä viranhaltijoiden vaihtumisen takia ryhmien koostumuksen päi vit tä mi nen on tullut tarpeelliseksi, samalla jäsenten nimeäminen on tar koituk sen mukaista vaihtaa pääasiassa virkanimikkeiden mukaiseksi. Ympäristöterveydenhuollon johtajan päätösehdotus: Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää nimetä kuntien epi de mia sel vi tys työryh mät. Kaikissa työryhmissä toimii yhdyshenkilönä Joensuun seudun ym pä ristö ter vey den huol toon ympäristöterveydenhuollon johtaja ( ) ja varalla terveysvalvonnan päällikkö ( ) ILOMANTSI: johtava lääkäri (Mervi Karttunen), kuntatekniikan esimies (Veijo Kur ki), kaupungineläinlääkäri (Anja Turunen), terveystarkastaja (Pirjo Kosonen), ve si lai tok sen hoitaja (Pentti Kettunen), tartuntatautihoitaja (Anne Vänskä) JOENSUU: ympäristöterveydenhuollon johtaja (Keijo Hämäläinen), johtava ylilää kä ri (Ari Laakkonen), tartuntatautilääkäri (Risto Tillikainen), hygieniahoitaja (Ritva Kontkanen), terveysvalvonnan päällikkö (Jouni Kor honen), käyttöpäällikkö (Anne Savolainen), terveystarkastaja (Markku Miettinen), terveystarkastaja (Eeva Rautiainen), terveystarkastaja (Jaana Ryhänen), terveystarkastaja (Pirjo Saukkonen), terveystarkastaja (Pirjo Kosonen) JUUKA: johtava lääkäri, työterveyshoitaja (Silja Ilvonen), kaupungineläinlääkäri (Ja ri Gröndahl), terveystarkastaja (Ari Laukkanen), talonrakennusmestari (Ari Koi vu sel kä) KITEE: johtava lääkäri (Arto Mönttinen), tartuntatautihoitaja (Jaana Koi vu noro-pa ka ri nen), kaupungineläinlääkäri (Pia Hjerppe), terveystarkastaja (Aki Hirvo nen), terveystarkastaja (Eeva Makkonen), vesihuollosta vastaava (Sami Ikonen/Ki teen Vesikunta, Kauko Hirvonen/Kiteen kaupunki) KONTIOLAHTI: terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö (Johanna Ahvalo, va ral la Suvi Mäkelä), ylilääkäri (Riitta Myyry, varalla ylilääkärin sijainen), ve sihuol to pääl lik kö (Juha Pitkänen, varalla vesilaitoksen hoitaja), kau pun gin eläinlää kä ri (Esko Suhonen), terveystarkastaja (elintarvikevalvonta), ter veys tar kas taja (talous- ja uimavesivalvonta) LIEKSA: tartuntataudeista vastaava lääkäri (Ilpo Olsonen), kau pun gin eläin lää käri (Risto Rantanen), terveystarkastaja (Pertti Hippinen), tartuntatautihoitaja (Anne Härkönen), vesilaitoksen hoitaja (Markku Laatikainen)

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto LIPERI-OUTOKUMPU: ylilääkäri (Matti Honkavaara), kaupungineläinlääkäri (Mar jaa na Konttinen), terveystarkastaja (Timo Paakkunainen, Merja Seppälä), tar tun ta tau deis ta vastaava hoitaja (Titta Tanskanen, Helena Mustonen), yh dyskun ta in si nöö ri (Kari Riikonen), vesihuoltopäällikkö (Kauko Rissanen) NURMES-VALTIMO: Kaupungineläinlääkäri (Timo Tanskanen), kau pun gin eläinlää kä ri (Jonna Kuronen), terveystarkastaja (Hannu Pesonen), tartuntataudeista vas taa va lääkäri (Jyri Ilen), tartuntatautihoitaja (Eija Lauronen), Nurmeksen kaupun gin vesilaitoksen toiminnasta vastaava (Kari Kananen), Valtimon kunnan vesi lai tok sen toiminnasta vastaava (Timo Puumalainen). POLVIJÄRVI: kaupungineläinlääkäri (Marja-Leena Ratilainen), terveystarkastaja (Päi vi Karinen), työterveyshoitaja (Sirkka-Liisa Kurki), yhdyskuntateknikko (Sami Nygren), ylilääkäri (Raili Mönttinen) RÄÄKKYLÄ: tartuntataudeista vastaava lääkäri (Tapio Hämäläinen), tar tun tatau ti yh dys hen ki lö, sairaanhoitaja (Tiia Väkeväinen), kaupungineläinlääkäri (Suvi Kor te lai nen), terveystarkastaja (Aki Hirvonen), vesihuollosta vastaava (Kari Mono nen/rääk ky län kunta, Pekka Saastamoinen/Nieminen-Sintsi) TOHMAJÄRVI: johtava lääkäri (Seija Kallama), tartuntatautihoitaja (Marketta Sai ra nen), kaupungineläinlääkäri (Juha Hurmalainen), terveystarkastaja (Lea Ursin), vesihuollosta vastaava (Erkki Ikonen/ tekninen johtaja, Tohmajärven kunta, Juha Karvinen/puh.joht., Värtsilän vesikunta) Täytäntöönpano: ao:t Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Yksihenkilöisen viranomaisen päätökset YMPJ 19 Vs.ympäristöterveydenhuollon johtajan päätöspöytäkirjat EU: Terveystarkastaja Katariina Ahlholmin irtisanomisilmoitus alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi ja eron myöntäminen EU: Suureläin praktiikaan soveltuvan ultraäänilaitteen hankinta eläinlääkintähuoltoon ( Polvijärvi) EU: Toimistosihteerin toimen täyttäminen: Anu Miettinen EU: EtL 15 :n mukainen päätös EtL 13 :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Leppäsen Leipomo Oy EU: Toimistosihteerin Seija Hopposen irtisanomisilmoitus alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi ja eron myöntäminen Terveystarkastajien päätöspöytäkirjat LU: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Hotelli Joki avoin yhtiö MS:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Hoitokoti Ukonhattu Oy PK: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Päivi Kontkanen PK: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Satu Malinen MM: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Paksuniemen Satamakahvila Ay ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Liisa Udd ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Anita Lavikainen ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Taina Turpeinen SH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Maisemakylien Vellikello ry SH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Joensuun kaupunki ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto ja maksun määrääminen: Joensuun kalastuskunta ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Katri Laakkonen PK: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Hoitokoti Kuikanpesä Oy PK: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Hoitokoti Kuikanpesä Oy JR: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Wanha Kuppila Oy PH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Ulla Saarelainen JR: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: ET-Huolto Oy JV: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Esperi Care Oy ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Hyvää Tekevä Oy AP: TsL 18 :n mukainen päätös TsL 18 :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Kontiolahden kunta MM: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa MM: Lääkelain 54 a :n mukainen luvan myöntäminen nikotiinivalmisteiden myynnistä ja maksun määrääminen: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PK: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Liperin kunta PK:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Tukikallio Oy AP:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Hyvää Tekevä Oy JR:TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: M-Market Niinivaara Oy MM: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Pielisen VIP Risteilyt Oy

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto PH:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Kontiolahden kunta PH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Zander Port Oy PK:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Toivonlahti Oy PK:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Toivonlahti Oy AP:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Anu Purhonen, Raimo Ryhänen AP:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Hoivakoti Vilina Oy ER:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Attendo Oy JR:TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa AP:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Kontiolahden seurakunta AP:TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Kontiolahden seurakunta JR: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Joensuun popmuusikot ry PH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Kultarinki Hoivapalvelut Oy ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Anu Koponen PK: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Ilomantsin kunta MM: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Pro Ducks Oy MS: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Roosa Savolainen ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Timo Lötjönen

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen:anni-elina Almqvist PH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Roni & Nasri Oy ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Joensuun Siniristi ry JR: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Retiimi Oy MM: Lääkelain 54 a :n mukainen luvan myöntäminen nikotiinivalmisteiden myynnistä ja maksun määrääminen: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa MM: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Teatteriyhdistys Satama ry ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Seija Voutilainen Oy PH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Kontiolahden kunta ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Päivi Turtiainen-Laakkonen SH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Joensuun kaupunki MM: TupL 10 b :n mukainen päätös TupL 10 b :n mukaisesta hakemuksesta ja maksun määrääminen: Kenkäkumpu MM: Lääkelain 54 a :n mukainen luvan myöntäminen nikotiinivalmisteiden myynnistä ja maksun määrääminen: Medi Hyykky Oy MS: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Tossavainen Päivi ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Laura Jormanainen ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Joensuun kaupunki ER: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Mustafa Fekret

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto SH: TsL 15 :n mukainen päätös TsL 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja maksun määrääminen: Joensuun kaupunki Asiakirjat nähtävänä kokouksessa. Ympäristöterveydenhuollon johtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi, eikä yksihenkilöisen viranomaisen päätöksiä oteta kuntalain 51 :n nojalla ympäristöterveydenhuollon jaoston käsiteltäväksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristöterveydenhuollon jaosto Tiedoksiantoja YMPJ Hallintokantelu valvontaeläinlääkärin, läänineläinlääkärin ja ympäristöterveydenhuollon johtajan toiminnasta Aluehallintoviraston selvityspyyntö ympäristöterveydenhuollon henkilösäästöjen kohdentumisesta ympäristöterveydenhuollon tehtäviin sekä annettu selvitys ja aluehallintoviraston asiasta antama päätös. Asiakirjat nähtävänä kokouksessa. Ympäristöterveydenhuollon johtajan päätösehdostus: Ympäristöterveydenhuollon jaosto merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi tässä kohdassa todettiin, että terveysvalvonnan tulisi olla enemmän esillä yleisötilaisuuksissa (esim. tori), joissa yleisön kysymyksiin voisi vastata suoraan.

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOENSUUN KAUPUNKI KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTO MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 16, 20 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 12, 13, 14, 15, 17, 18 ja 19 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Käyntiosoite: Torikatu 18, JOENSUU Postiosoite: PL 261, JOENSUU Telefaksi: (013) Sähköposti: Pykälät 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20 Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle, on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2.krs, KUOPIO Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Puh (vaihde) Telefaksi: Sähköposti: Kunnallisvalitus Hallintovalitus Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene Pykälät Pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan

21 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviran-omaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 25.10.2016 klo 16:00-17:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 22.10.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 15.09.2015 klo 17:00-19:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Aika 11.11.2015 klo 17:00-18:03 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4, 80140 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 43 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 31.08.2016 klo 17:00-18:00 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 21 C 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 24.05.2016 klo 10:00-12:05 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun seudullinen joukkoliikennejaosto 1.12.2016

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Sivu. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Sivu. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 05.04.2016 klo18:00-18:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ENSUU SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN UUSI SOPIMUS LIPERIN `1I``,!TA. Sosiaalipäivystyksessä mukana olevat kunnat O0 /2o1

ENSUU SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN UUSI SOPIMUS LIPERIN `1I``,!TA. Sosiaalipäivystyksessä mukana olevat kunnat O0 /2o1 ENSUU 1 7. 6. 2 0 1 5 1 ( 2 ) Sosiaalipäivystyksessä mukana olevat kunnat LIPERIN `1I``,!TA Diaaritunnus 291 105-O0 /2o1 SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN UUSI SOPIMUS Ohessa Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.10.2014 klo 16:00-17:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot