Henkilöstökeskus, Ensi linja 1, Kokoushuone Opinsauna, pieni puoli. Annika Forsander, esittelijä Olga Silfver, sihteeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökeskus, Ensi linja 1, Kokoushuone Opinsauna, pieni puoli. Annika Forsander, esittelijä Olga Silfver, sihteeri"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO 3/2013 Kokousaika , klo Kokouspaikka Läsnä Henkilöstökeskus, Ensi linja 1, Kokoushuone Opinsauna, pieni puoli Matias Turkkila, puheenjohtaja, Ps Eija Paananen, SDP, varapj. Marja-Liisa Lohikoski, Ps Antti-Jussi Kallio, Kok Saido Mohamed, Kok Pilvi Nummelin, Vihr Yakup Yilmaz, RKP Suldaan Said Ahmed, Vas Annika Forsander, esittelijä Olga Silfver, sihteeri 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 2. Kokousmuistion 1/2013 hyväksyminen Neuvottelukunta hyväksyi kokousmuistion 1/2013 sellaisenaan. 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Yakup Yilmaz ja Eija Paananen. 4. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan toimintasuunnitelman käsittely ja hyväksyminen Sovittiin, että neuvottelukunta käsittelee ensin kohtaa 5 ja sitten palaa kohtaan 4, jossa piti sopia syksyn aiheista neuvottelukunnan käsittelyyn. Neuvottelukunta käsitteli toimintasuunnitelman luonnosta (ks. liite 1) Annika Forsanderin esittelemänä. Keskustelussa nousi tarve saada neuvottelukunnan työhön ennakoitavuutta ja tavoitteellisuutta. Toivottiin myös, että kunkin aiheen käsittelyssä tuodaan esiin tutkittua tietoa aiheesta. Todettiin, että suurin elementti, joka tuo neuvottelukunnan työskentelyyn ennakoimattomuutta on lausuntoprosessi. Hierarkkisena organisaationa Helsingin kaupungilla on aina tiukempia takarajoja lausuntojen muodostamiseen. Kaupunki myös vie enemmän asioita demokraattiseen päätöksentekoon, ts. Helsingin kaupungin lautta- ja neuvottelukunnan käsittelevät enemmän lausuntoja kuin muiden kaupunkien vastaavat elimet. Todettiin, että lausuntoprosessin takarajoihin ei ole olemassa helpotusta, paitsi valtuutettujen aloitteiden osalta. Näissä tapauksissa neuvottelukunti- Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Tilinro Y-tunnus PL 4500 Ensi Linja HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI Faksi Alv.nro FI

2 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA en jäsenet voivat saada puolueiden kautta etukäteistietoa käsittelyyn tulevasta aloitteesta. Päätettiin lisätä seuraavat teemat maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan toimintasuunnitelmaan käsiteltäviksi syksyllä 2013: maahanmuuttajataustaisten oppilaiden peruskoulukysymykset: mm. maahanmuuttajaopettajien osuus oppiaineopettajista ja luokkaopettajista maahanmuuttajataustaisten oppilaiden toisen asteen koulutuksen kysymykset maahanmuuttajataustaisen väestön terveys (mm. Maamu-tutkimus) ja maahanmuuttajien sukupuolten tasa-arvo Kutakin aihetta käsitellään johtavien virkamiesten ja/tai asiantuntijoiden alustusten pohjalta. Maahanmuutto-osasto hoitaa kokousten valmistelut. Sovittiin, että Silfver lisää toimintasuunnitelmaan tulleet lisäykset ja lähettää sen neuvottelukunnan jäsenille kommenttikierrokselle. Kommentoinnin takaraja on 10.5., jonka jälkeen Silfver viimeistelee toimintasuunnitelmaa ja julkaisee sen maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan nettisivuilla. 5. Helsingin kaupungin strategiasta tiivistetyn monimuotoisuus- ja maahanmuutto toimenpideohjelman luonnoksen käsittely Forsander kertasi Helsingin kaupungin strategiatyön lähihistoriaa. Edellinen Helsingin valtuusto on päättänyt, ettei Helsingin kaupungissa enää tehdä erillisstrategioita, vaan kaikki kehittämistavoitteet viedään läpäisyperiaatteena yhteiseen strategiaohjelmaan. Strategiaohjelmaan ei viedä vakiintunutta perustoimintaa, vaan siellä on aidosti uusia toimia vaativia tavoitteita. Kotouttamislain mukaan jokaisella kunnalla on oltava oma kotoutumisohjelma, jonka perusteella mm. saa korvauksia valtiolta. Muissa Suomen kunnissa laaditaan virkamiestyöllä erillinen kotoutumisohjelma. On koettu, että tällaiset eivät sido riittävän vahvasti korkeinta kuntajohtoa. Helsingissä kotoutumisohjelman muodostavat kaupungin strategiaohjelma, strategia-ohjelmasta johdettu toimeenpanosuunnitelma, joka avaa laajemmin kehittämistavoitteet, määritelleen niille toimenpiteet, vastuutahot ja mittarit, sekä talous- ja toimenpanoraportit. Tällainen järjestys varmistaa, että kotouttamistoimenpiteillä on riittävä budjetti ja että ne ovat riittävän korkealla kunkin viraston priorisointilistalla. Espoon ja Vantaan kaupungeilla on samantyyppinen kotouttamisohjelmajärjestely. Tämänhetkinen tilanne on se, että kaupungin hallitus on hyväksynyt strategiaohjelman luonnoksen ja Helsingin valtuusto käsittelee sitä keskiviikkona Kun strategiaohjelma on hyväksytty, niin eri virastojen ja lauttakuntien sekä neuvottelukuntien rooliksi jää tulkita ohjelmaa ja muuntaa sitä toiminnaksi ja mittareiksi. Neuvottelukunta kävi läpi strategiaohjelman luonnoksesta poimittuja maahanmuuttoon ja monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita Annika Forsanderin esityksen mukaan (ks. liite 2). Esiin nousivat seuraavat huomiot ja tarkennukset: Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Tilinro Y-tunnus PL 4500 Ensi Linja HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI Faksi Alv.nro FI

3 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA Ammattikoulussa opiskelevat maahanmuuttajat: Ammattikoulutien valinneet maahanmuuttajaopiskelijat tarvitsevat enemmän kuin vuoden valmistava opetusta. Tällä hetkellä valmistavassa opetuksessa on paljon aikuisia ja nuoria aikuisia, muttei niinkään nuoria, kuten oli suunniteltu alun perin. Joillakin ammattikouluoppilailla puuttuu peruskansalaistaidot, opiskelumotivaatio saattaa olla hyvin heikko, minkä vuoksi he putoavat opetuksesta hyvin nopeasti. Jotkut tahot, kuten Diakonissalaitos ja Sovinto ry, tarjoavat huonosti opiskeluohjelmissa pysyville nuorille vaihtoehtoisia tutkintosuoritustapoja, jotka ovat erittäin menestyksekkäät. Nuoret maahanmuuttajat: Tällä hetkellä opetusvirasto vetää asiantuntijatyöryhmän, joka kartoittaa maahanmuuttajanuorten koulutusuran nivelvaihehaasteet, tyypittelee ne ja valmistelee niihin ratkaisuja. Erityisiä haasteita on niillä nuorilla, jotka tulivat Suomeen vuotiaina. Kaikki halukkaat helsinkiläiset nuoret eivät mahdu tällä hetkellä opiskelemaan, koska pääkaupunkiseudulta puuttuu noin 300 opiskelupaikkaa ulkopaikkakuntalaisten aiheuttaman paineen vuoksi. Koulutuksen ja työn ulkopuolelle jääneissä nuorissa muunkieliset ovat yliedustettuna he muodostavat 50% ryhmästä. Peruskoulu ja positiivisen diskriminaation rahoitus: Neuvottelukunta keskusteli koulujen resursseista mm. oppilashuollossa ja oppilashuollon ulkoistusmahdollisuuksista. Keskusteltiin positiivisen diskriminaation käsitteen toisaalta vakiintuneisuudesta ja toisaalta epämääräisyydestä ja väärien tulkintojen mahdollisuudesta. Neuvottelukunta toivoo mieluummin käyttävän käsitettä yhdenvertainen kohtelu. Ulkomaalaiset korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat: ryhmä kasvaa nopeasti, eniten on opiskelijoita EU-alueelta, Venäjältä ja Kiinasta. Englanninkielisiä tutkintoja saaneet työllistyvät huonosti. Helsinki on mukana HERIEC (Helsinki educated immigrant employment council) - hankkeessa, jossa korkeakoulututkintoa suorittaneille ja suorittaville maahanmuuttajille yritetään turvata työpaikka. Hankkeen vetää Helsingin kauppakamari, mukana ovat pk-seudun kaupungit, yrittäjäjärjestöt ja yliopistot. Tavoitteena on lisätä suomen kielen opetusta ja opinto-ohjausta kohderyhmälle. Helsingin kaupungin työllistämisrahoja nyt kanavoidaan myös yritystoiminnan tukemiseen. Vastikään irtisanotuista suuri osuus ovat ulkomaalaistaustaisia, jotka asuivat Suomessa pitkään. Monella on hyviä yrittäjyysideoita. Maahanmuuttajien tutkintojen rinnastus: Uudessa aiesopimuksessa kaupunkien ja työhallinnon välillä kiinnitetään enemmän huomiota olemassa olevien tutkintojen tunnistamiseen ja täydentämiseen. Ruotsinkielellinen kotoutuminen: pohdinta ruotsinkielisen kotoutumisen tarpeellisuudesta on herättänyt keskustelua. Helsingin kaupunkiin tulee suhteellisen pieni määrä ruotsia osaavia maahanmuuttajia joko muualta Suomesta tai pohjoismaista. Jotkut ovat naimisissa ruotsinkielisen kanssa. Näille ihmisille ruotsinkielinen työväenopisto Arbis tarjoaa 4 päivää ruotsin kielen opintoja ja yhden päivän suomen kielen opintoja viikossa. Tälle kapealle maahanmuuttajavirralle ruotsinkielinen kotoutumispolku on järkevä myös siksi, että ruotsinkielisellä puolella on enemmän työvoimapulaa. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Tilinro Y-tunnus PL 4500 Ensi Linja HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI Faksi Alv.nro FI

4 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA Ikämaahanmuuttajien erityiskysymykset: Vanhustyön keskusliitto ja Inkerikeskus ovat tehneet hyvä työtä ikämaahanmuuttajien kysymysten parissa. Valitettavasti VTKL vetäytyi ja Inkerikeskuksen rahoitus on niukka, joten järjestöjen panos aiheeseen on tällä hetkellä surkastumassa. Helsinki kaavailee viedä suomen kielen opetusta palvelutaloihin ja sopeuttaa oman senioriliikuntatarjonnan iäkkäiden maahanmuuttajien tarpeisiin. Maahanmuuttajaväestön terveys: eri maahanmuuttajaryhmillä on erityyppiset terveyshaasteet. Äsken tehty venäjänkielisten, kurdien ja somalien laaja terveystutkimus Maamu on paljastanut, että kaupungilla olisi tekemistä ennalta ehkäisevän terveystyön puolella. Monimuotoisuuden johtaminen: monimuotoisuuden johtamisen osaaminen ei ole kaikille Helsingin kaupungin esimiehillä yhtä hyvin hallussa. Erityisiä osaamispuutteita on lähiesimiehillä. Helsingin kaupungin sisällä on noin 4000 esimiestä, joten kaikkien koulutus on hidasta. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden edistyminen uralla kaupungin sisällä on toinen tärkeä haaste. Valitettavasti henkilöstöjärjestelmästä ei tällä hetkellä saa raporttia siitä, kuinka iso osuus esimiesasemassa olevista ovat maahanmuuttajataustaisia. Strategiaohjelma ei mainitse maahanmuuttajien asumisesta mitään. Isojen perheiden ongelma on pienilukuinen, ei strategiaan yltänyt. Pitkän valmistelun jälkeen asiantuntijat totesivat, että asumisongelmat eivät ole maahanmuuttajaspesiiffejä, vaan samantyyppisiä kaikilla asukkailla - enemmänkin sosioekonominen rakenne ratkaisee. Helsingin kaupunki keskittyy varmistamaan kunkin henkilön asumisuran mahdollisuuksia. Henkilöstökeskukselle on annettu aikaa asti kehittää toimenpideohjelman, jossa strategian osiossa Kansainvälinen Helsinki mainitut toimenpiteet täsmennetään ja aikataulutetaan niin, että toimenpiteiden kautta lisätään maahanmuuttajien osallisuutta ja työllisyyttä sekä pienennetään maahanmuuttajien työttömyyttä ja maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjäytymistä. Tämän asiakirjan valmistelee asiantuntijaverkosto. Tarkempi valmisteluprosessi on vielä hahmottumassa. Loppukädessä sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja päättää valmisteluprosessista tarkemmin. 6. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan sähköisen työtilan ominaisuuksien esittely (Olga Silfver alustaa) Silfver esitteli työtilan pääominaisuuksia ja asiakirjojen jaon mahdollisuuksia. Todettiin, että tähän menneessä kaikki jäsenet ja varajäsenet eivät ole käyttäneet työtilaa. Sovittiin, että jokainen jäsen käy työtilassa ainakin kerran varmistamassa sen toimivuuden. Silfver laittaa uudelleen kaikille linkin työtilaan. Mikäli 5.3. s-postitse tulleet työtilatunnukset eivät lähde toimimaan, jäsenet ilmoittavat asiasta Silfverille ja hän korjaa tilanteen. 7. Muut asiat ilmestyy maahanmuutto-osaston uutiskirje, jonka kautta on helppoa tutustua maahanmuuttoalan ajankohtaisiin uutisiin. 8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Tilinro Y-tunnus PL 4500 Ensi Linja HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI Faksi Alv.nro FI

5 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA Matias Turkkila Puheenjohtaja Olga Silfver sihteeri Pöytäkirjantarkastajat Yakup Yilmaz Eija Paananen Jakelu: Jäsenet Varajäsenet Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Tilinro Y-tunnus PL 4500 Ensi Linja HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI Faksi Alv.nro FI

6 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA HELSINGIN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE Johdanto Helsingin maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on koordinoida ja ohjata kaupungin viranomaistyötä maahanmuuttaja-asioissa, vaikuttaa syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin sekä pitää yhteyttä toimialalla vaikuttaviin tahoihin. Neuvottelukunta vaikuttaa maahanmuuttajien kotoutumiseen ja heidän oikeuksiensa toteutumiseen, pääkaupunkiseudun palvelujen kehittämiseen ja siten edistää Helsingin kansainvälistymistä ja kilpailukykyä. Kokoonpano Kaupunginhallitus on päättänyt nimetä toimikaudelle neuvottelukunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt: Matias Turkkila (PS), pj. Eija Paananen (SDP), vpj. Marja-Liisa Lohikoski (PS) Antti-Jussi Kallio (KOK) Saido Mohamed (KOK) Abulkadir Isak (VIHR) Pilvi Nummelin (VIHR) Yakup Yilmaz (RKP) Suldaan Said Ahmed (VAS) Maria Landén (PS) Deek Gurhan (SDP) Jukka Wallin (PS) Larissa Franz-Koivisto (KOK) Sait Aydar (KOK) Kimmo Wilska (VIHR) Elina Valkama (VIHR) Elin Blomqvist (RKP) Sini Salmenjoki (VAS) Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Matias Turkkila ja varapuheenjohtajana Eija Paananen. Neuvottelukunnan esittelijänä toimii maahanmuuttoasioiden johtaja Annika Forsander ja sihteerinä suunnittelija Olga Silfver henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osastolta. Tehtävät Kaupunginhallitus on päättänyt, että maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on toimikaudella kehittää kaupungin maahanmuutto- ja maahanmuuttajapalveluita - edistää yhdenvertaisuutta kaupungin hallinto- ja toimintatavoissa 1

7 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA laatia kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman pohjalta monimuotoisuus- ja maahanmuutto -toimenpideohjelma, ja seurata ja osaltaan edistää ohjelman toteutumista sekä - antaa lausuntoja maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta tekee päätösesityksen henkilöstökeskuksen vuonna 2013 jaettavasta avustuksesta maahanmuuttajajärjestöjen toimintakyvyn ja rakenteiden kehittämiseen henkilöstökeskuksen henkilöstöjohtajalle. Toimintamuodot Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta. Neuvottelukunnan kokouksissa käsiteltävät asiat, lausunnot, kannanotot, maahanmuuttajajärjestöille jaettavan avustuksen valmistelun sekä asiantuntijavierailut valmistaa henkilöstökeskuksen maahanmuuttoosasto yhteistyössä neuvottelukunnan puheenjohtajan kanssa. Neuvottelukunnan puheenjohtaja osallistuu jäsenenä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden koordinaatioryhmän toimintaan ja raportoi kokouksista neuvottelukunnalle. Pääkaupunkiseudun monikulttuurisuus- sekä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukuntien yhteistapaaminen järjestetään syksyllä Vuonna 2013 koollekutsumisvastuu on Espoon kaupungilla. Neuvottelukunta järjestää tapaamisia ja kuulemisia toimeksiantonsa kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Keskeisiä toimijoita ovat kaupungin strategiaohjelman toimeenpano-ohjelmaa toteuttavat virastot ja laitokset, pääkaupunkiseudun kaupungit, valtio, Uudenmaan ELY-keskus, korkeakoulut, järjestöt sekä elinkeinoelämän vaikuttajat. Vuoropuhelua toteutetaan asiakohtaisissa tapaamisissa ja vuosittain järjestettävissä keskustelutilaisuuksissa. Neuvottelukunnan jäsenet voivat tehdä aloitteita käsiteltävistä aiheista sekä lausunnoista. Aloitteet toimitetaan viikkoa ennen kokousta neuvottelukunnan sihteerille. Henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osasto vastaa neuvottelukunnan toimintamenoista. Tarvittaessa voidaan kaupunginhallitukselta anoa määrärahoja neuvottelukunnan toimintakuluihin. Toimintamenoista raportoidaan vuosittain. Kokouspalkkiot ja virkamatkat kaupunki maksaa keskitetysti. 2

8 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA Kokousajat Kevät 2013 Tiistai 5.3. klo , Henkilöstökeskus, lisärakennus Opinsauna, iso puoli: käsittelyssä kaupungin maahanmuuttotyön lähtökohdat ja työjaot Tiistai klo , Henkilöstökeskus, kokoustila Johanna: käsittelyssä järjestöavustuksen päätösesitys Tiistai, klo , Henkilöstökeskus, lisärakennus Opinsauna, pieni tila: käsittelyssä neuvottelukunnan toimintasuunnitelma, neuvottelukunnan työtilan käyttö ja lähetekeskustelu strategiaohjelman mukaisten linjausten toimeenpanosta Tiistai klo , Henkilöstökeskus, lisärakennus Opinsauna, iso puoli: käsittelyssä Osallisena Suomessa -kokonaisuuden toteutuminen pk-seudulla Syksy 2013 Espoon, Helsingin ja Vantaan monikulttuurisuus- sekä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukuntien yhteistapaaminen järjestetään syksyllä Espoossa klo Yhteistapaaminen Helsingin tasa-arvotoimikunnan kanssa Omat kokousajat: TI klo , Henkilöstökeskus, käsittelyssä avustuskierroksen 2014 painopisteet TI klo , Henkilöstökeskus TI klo , Henkilöstökeskus TI klo , Henkilöstökeskus Vuoden 2014 kokousajat sovitaan myöhemmin. Neuvottelukunnan tehtävien toteuttaminen ja tiedottaminen Seuraavassa esitellään suunnitelma siitä, miten maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta toteuttaa kaupunginhallitukselta saamansa tehtävät toimikaudella Kaupungin maahanmuutto- ja maahanmuuttajapalveluiden kehittäminen 3

9 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA Neuvottelukunta kuulee asiantuntijoita eri palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Neuvottelukunta laatii tarvittaessa lausuntoja ja tekee aloitteita eri palveluiden kehittämisestä maahanmuuttaja-asukkaita huomioiviksi ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tarjoamiseksi. Neuvottelukunta osallistuu Helsingin kaupungin kotoutumissuunnitelman laadintaan ja sen toimenpanon arviointiin. 2. Yhdenvertaisuuden edistäminen kaupungin hallinto- ja toimintatavoissa Helsinkiläisiä maahanmuuttajia palvelee sama kaupungin peruspalvelurakenne kuin muitakin helsinkiläisiä. Kaupungin palveluiden kehittämisessä ja henkilöstöpolitiikassa tulee huomioida kaupungin monimuotoistuva väestörakenne. Neuvottelukunta tukee toimintatapoja, joilla edistetään syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuuden toteutumista kaupungin hallinto- ja toimintatavoissa. Tämä tapahtuu tutustumalla mm. kaupungin ja pääkaupunkiseudun monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistäviin hankkeisiin. Neuvottelukunta seuraa rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäiseminen ohjeen seurantaraportin suositusten toimeenpanoa toimikaudella Kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman pohjalta monimuotoisuus- ja maahanmuutto toimenpideohjelman laadinta, seuranta ja osaltaan ohjelman toteutumisen edistäminen Helsingin kaupungin valtuusto hyväksyy keväällä 2013 strategiaohjelman , jossa mm. asetetaan tavoitteita liittyen maahanmuuttoon, maahanmuuttajien asemaan, monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen kaupungin palveluissa. Hyväksytyn strategian pohjalta maahanmuutto-osasto laatii yhteistyössä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kanssa monimuotoisuus- ja maahanmuutto toimenpideohjelman, joka toimii Helsingin kaupungin kotouttamisohjelmana. Toimenpideohjelman avulla koordinoidaan kaupungin virastojen ja liikelaitosten kehittämistyötä monimuotoisuus- ja maahanmuuttajakysymyksissä. Neuvottelukunta tapaa virastojen ja liikelaitosten kehittämistyöstä vastaavia henkilöitä ja keskustelee toimenpideohjelman toteutumisesta kussakin virastossa ja liikelaitoksessa. Toimikauden lopulla neuvottelukunta käsittelee maahanmuutto-osaston raporttia toimenpideohjelman välitavoitteiden toteutumisesta. Neuvottelukunnan jäsenet esittelevät toimenpideohjelmaa omassa puolueessa ja valtuustoryhmässä. 4. Pääkaupunkiseudun monikulttuurisuus- sekä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukuntien yhteistapaaminen 4

10 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA Pääkaupunkiseudun monikulttuurisuus- sekä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukuntien yhteistapaaminen järjestetään Espoossa syksyllä Avustustoiminta Henkilöstökeskus jakaa vuosittain euroa Helsingissä toimivien maahanmuuttajajärjestöjen vahvistamiseen. Tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajajärjestöjä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että Helsingin kaupunki voi kehittää yhdessä järjestöjen kanssa laadukkaampia palveluita, toimivampaa asukasdemokratiaa sekä osallisuutta tasa-arvoisessa kumppanuudessa. Avustus julistettiin haettavaksi maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunnan nimissä. Päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo neuvottelukunnan esityksestä. Maahanmuutto-osasto vastaa avustuksen valmistelusta. Avustustoiminta pilotoitiin keväällä Avustuksen hakuaika oli , ja päätösesitykset tehdään neuvottelukunnan kokouksessa Neuvottelukunta seuraa avustuksen käyttöä ja vaikutuksia. 6. Neuvottelukunnan toiminnasta tiedottaminen Neuvottelukunnan toiminnasta tiedotetaan maahanmuutto-osaston sivuilla osoitteessa < maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta. Neuvottelukunnan lausunnot ja kannanotot julkaistaan tällä sivustolla. Sivuston ylläpidosta vastaa henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osasto. Neuvottelukunnan toiminnasta tiedotetaan tarpeen mukaan valtuustoryhmille, apulaiskaupunginjohtajille, virastoille sekä tiedotusvälineille. 7. Toimintasuunnitelman laatiminen toimikauden alussa ja toimintakertomuksen laatiminen toimikauden lopussa Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta laatii keväällä 2013 toimintasuunnitelman toimikaudelle Suunnitelma tarkistetaan syksyllä 2013 sekä vuoden 2014 alussa. Vuoden 2014 lopussa laaditaan toimintakertomus sekä yhteenveto tärkeinä pidetyistä asioista toimitettavaksi uudelle maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnalle. Helsingissä

11 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA Matias Turkkila Puheenjohtaja Olga Silfver Sihteeri 6

12 Strategiaohjelmaluonnos: Helsingin kaupungin linjaukset ja toimenpiteet koskien yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta, maahanmuuttoa ja maahanmuuttaja-asukkaita

13 Arvot ja eettiset periaatteet strategiaohjelmaluonnoksessa Strategiaohjelman arvoissa on työmme kannalta merkittävä lisäys: yhdenvertaisuus. Huom! myös eettiset periaatteet: Yhteinen helsinkiläisyys kunnioittaa eri väestöryhmiin kuuluvien oman kielen ja kulttuurin säilyttämistä sekä asukkaiden kulttuurisia oikeuksia. Helsingissä ei suvaita rasismia helsinkiläinen voi olla monenlainen ja jokainen on yhdenvertainen. Kaupunki on kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa korostava työnantaja, joka kunnioittaa henkilöstönsä oikeutta mielipiteisiin, vakaumuksiin ja yhdistystoimintaan osallistumiseen. Henkilöstöön kuuluvia kohdellaan yksilöinä siten, että he voivat työskennellä parhaalla mahdollisella tavalla oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan toteuttaen. Kaupunki järjestää henkilöstölleen turvallisen ja terveellisen, tasa-arvoisen ja monimuotoisen työskentely-ympäristön, jossa ei esiinny minkäänlaista syrjintää. Kaupungin työpaikoilla ei sallita työpaikkakiusaamista, sukupuolista, rasistista tai seksuaalista häirintää eikä muutakaan sopimatonta käytöstä missään muodossa.

14 Perheiden ja maahanmuuttajalasten asemaa parannetaan Toimenpide Maahanmuuttajaperheiden vanhemmuutta tuetaan erilaisin tukimuodoin neuvoloissa, päivähoidossa, leikkipuistossa, perhepalveluissa ja peruskoulussa. Maahanmuuttajataustaisten lasten kielellistä kehitystä tuetaan päivähoidon, neuvolan ja perusopetuksen toimenpitein.

15 Koulujen eriarvoistumiskehitykseen puututaan Toimenpide Vakinaistetaan maahanmuuttajanuorten lukioon ja ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus Oppilashuollon resursseja kohdennetaan positiivisen diskriminaation periaatteen mukaisesti lukioihin sekä niille ammatillisen koulutuksen aloille, joilla läpäisyaste on heikoin.

16 Lisätään nuorten koulutusta, työllisyyttä sekä osallisuutta yhteiskuntaan ja lähiyhteisöön: koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä vähenee. Toimenpide Ennaltaehkäistään nuorten työttömyyttä Tulevaisuustiskillä, josta jokainen peruskoulun päättänyt nuori saa tarpeensa mukaan lyhyt- tai pitkäkestoista tukea tulevaisuuden suunnitteluun Toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuuhanke Respa, josta kaikki koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret saavat uraohjausta ja tukea. Peruskoulun päättäneiden sijoittumista ja kiinnittymistä toisen asteen koulutukseen tuetaan Avoimen opiston avulla ja lisäämällä koulujen vastuuta nuorten ohjauksesta toisen asteen koulutukseen Parannetaan maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisten työllistymisen mahdollisuuksia muun muassa parantamalla opinto-ohjausta, suuntaamalla oppisopimuskoulutusta ja tuettua työllistämistä, jossa työn oppimiseen yhdistetään kielen oppimista. Nostetaan näyttötutkintojen määrää. Turvataan maahanmuuttaja- ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten peruskoulun päättäminen ja toiselle asteelle pääsy ja sieltä valmistuminen.

17 Osaavien ihmisten kaupunki: Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen lisääntyy Helsingin kilpailukyvyn rakentamisessa. Toimenpide Edistetään yhdessä yliopistojen, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden asettautumista Helsinkiin sekä heidän mahdollisuuksiaan työllistyä erityisesti yrityksiin. Tuetaan maahanmuuttajaopiskelijoiden sijoittumista työmarkkinoille valmistumisen jälkeen. Osallistutaan työelämäyhteyksien avaamiseen Suomessa olevien osaajien ja kansainvälistä osaamista tarvitsevien yritysten yhteistyöhankkeissa. Kehitetään ulkomaalaisille työntekijöille ja heidän perheilleen suunnattuja asettautumispalveluja käyttäjälähtöisesti. Helsinki-Tallinna-kaksoiskaupungin kehitystä ryhdytään seuraamaan yhtenä kokonaisuutena. Maahanmuuttajien ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja täydentämistä ja työmarkkinoille siirtymistä tehostetaan yhteistyössä työhallinnon kanssa. Mahdollistetaan myös ruotsinkielinen kotoutuminen.

18 Ikääntyvistä huolehditaan Toimenpide Huomioidaan maahanmuuttajaikäihmiset vanhuspalveluiden kehittämisessä. Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat, ja terveyserot kaventuvat Toimenpide Helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat.

19 Monipuolinen kulttuurituotanto tarjoaa osallistumismahdollisuuksia. Maahanmuuttajien roolia taiteen ja kulttuurin kuluttajina ja tuottajina vahvistetaan. Toimenpide Kulttuurin avustusjärjestelmät uudistetaan muuttuvan kentän tarpeisiin. Taiteilijoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden yrittäjyyden toimintaedellytyksiä parannetaan. Kulttuurikeskuksen aluetalot avautuvat enemmän lähiyhteisöön ja tarjoavat pienille ryhmille mahdollisuuden esitystensä esiintuomiseen.

20 Osallistava Helsinki Edustuksellista Toimenpide demokratiaa vahvistetaan, kaupunkilaisten Nuorten osallistumis- kasvua aktiiviseen ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisuuteen sekä nuorten äänen kuulumista lisätään tuetaan. sekä Nuortenniitä vaikuttamiskanavat koskevia menetelmiä Ruuti ja RuutiExpo parannetaan. vakiinnutetaan, niiden Alueellisen vaikuttavuutta demokratian parannetaan ja varmistetaan kehittämistä eri sosiaaliryhmien jatketaan osallistumismahdollisuudet. alueellisen kokeilun hankkeista saatavien kokemusten pohjalta. Tuetaan suoran demokratian Osallistavaa budjetointia kokeillaan mm. opetustoimessa, nuorisotoimessa ja kirjastotoimessa. toteutumismahdollisuuksia ja aktiivista kuntalaisuutta. Osallistavan budjetoinnin mahdollisuuksia selvitetään myös muissa palveluissa. Luodaan demokratiatilojen toimintamalli ja madalletaan kynnystä olemassa olevien tilojen käyttöönottamiseksi. Nuorisotoimessa kokeillaan nuorten omalla vastuulla olevia tiloja. Koulujen tiloja avataan asukkaiden ja kolmannen sektorin käyttöön ja käytöstä saatavia resursseja kohdennetaan kouluille. Mahdollistetaan laaja tapahtumien kirjo koko kaupungissa yhteisöllisyyden tukemiseksi. Kaupunki laatii kuvauksen tapahtumajärjestämiseen soveltuvista paikoista koko kaupungin alueella. Otetaan neuvoa-antavat kansanäänestykset käyttöön. Organisoidaan systemaattista vapaaehtoistyötä täydentämään viranomaistoimintaa erityisesti maahanmuuttajakysymyksissä.

21 Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö: Helsinki on monimuotoisuuden johtamisen mallikaupunki. Toimenpide Virastoissa vahvistetaan osaamista maahanmuuttajien kohtaamisessa. Monimuotoisuuden johtamista parannetaan kaikissa virastoissa ja liikelaitoksissa. Maahanmuuttajien määrä kaupungin henkilöstössä lähenee heidän osuuttaan väestöstä. Muunkielisen henkilöstön määrä Muunkielisten osuus esimies- ja asiantuntijatehtävissä Kaupunki on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Kaupunki toteuttaa järjestelmällisesti sukupuolivaikutusten arviointia ja edistää toiminnassaan tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta.

22 Täytäntöönpanoesitys -luonnos Kansainvälistyvä Helsinki maahanmuuttajat Khs kehottaa henkilöstökeskusta/maahanmuuttoasioista vastaavaa toimintoa laatimaan Sj:n johdolla mennessä toimenpideohjelman, jossa strategian osiossa Kansainvälinen Helsinki mainitut toimenpiteet täsmennetään ja aikataulutetaan niin, että toimenpiteiden kautta lisätään maahanmuuttajien osallisuutta ja työllisyyttä sekä pienennetään maahanmuuttajien työttömyyttä ja maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjäytymistä.

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja totesi sen päätösvaltaiseksi. 4/2016 Kokousaika, klo 16.30 18.30 Kokouspaikka Ohjaamo, Fredrikinkatu 48, katutaso Läsnä Matias Turkkila, Pj, Ps Nina Castén, Varapj, Sdp Larissa Franz-Koivisto, Kok Marja-Liisa Lohikoski, Ps Suldaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2017 1 (5) 339 Helsingin kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuussuunnitelman päämäärät ja periaatteet HEL 2016-013322 T 00 01 01 Päätös päätti kaupungin palvelutoiminnan

Lisätiedot

Arvot Visio Eettiset periaatteet

Arvot Visio Eettiset periaatteet Arvot Visio Eettiset periaatteet Strategiaohjelma linjaa neljän vuoden tavoitteet ja tehtävät Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingille strategiaohjelman vuosiksi 2013 2016 kokouksessaan 24.4.2013. Strategiaohjelmassa

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (7) 13 Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet HEL 2016-013324 T 01 00 00 03 Päätös päätti henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi. 5/2016 Kokousaika 14.9.2016, klo 17.00 19.00 Kokouspaikka Läsnä Unioninkatu 28 a, 2. krs. Matias Turkkila, Pj, (ps) Nina Castén, Varapj, (sdp) Marja-Liisa Lohikoski (ps) Larissa Franz-Koivisto (kok) Sait

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Globaalin vastuun strategia

Globaalin vastuun strategia Globaalin vastuun strategia 9.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 1 GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA Sisältö 1. Johdanto 2. Globaalin vastuun linjaukset Helsingin kaupungin toiminnassa Globaalin vastuun määritelmä Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010 Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano ROMPO yleisesitys 2010 Romanipoliittisen ohjelman valmistelu Laajapohjainen työryhmä Työryhmän toimikausi 1.1.2009-30.9.2009 Romaniväestön kuulemistilaisuudet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Nuorisolautakunta Ntj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Nuorisolautakunta Ntj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 89 Ruudin ydinryhmän tehtävät HEL 2014-012413 T 12 04 01 Päätös päätti vahvistaa Ruudin ydinryhmän tehtävät seuraaviksi: 1. Päättäjämiitti: valitsee aiheet työryhmiin,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

Henkilöstökeskus, Ensi linja 1, Kokoushuone Opinsauna, pieni puoli

Henkilöstökeskus, Ensi linja 1, Kokoushuone Opinsauna, pieni puoli MUISTIO 3/2013 Kokousaika 21.05.2013, klo 16.30 18.30 Kokouspaikka Läsnä Henkilöstökeskus, Ensi linja 1, Kokoushuone Opinsauna, pieni puoli Matias Turkkila, puheenjohtaja, Ps Abdulkadir Isak, Vihr Antti-Jussi

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 5/2016

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 5/2016 PÖYTÄKIRJA 1 (6) MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 5/2016 Aika Maanantai 16.5.2016, kello 17.38 20.08 Paikka Osallistujat Espoon valtuustotalo, Vihreän liiton ryhmähuone Luottamushenkilöjäsenet:

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Länsi-Suomen ESR-haku 21.12.2015 1.3.2016 20.1.2016 Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä,

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS JA KAUPUNKISTRATEGIA Ensimmäinen laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin 17.5.2013 Kaupunkistrategia 2013-2017 hyväksyttiin valtuustossa

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Titi Heikkilä Työhyvinvointipäällikkö Helsinki Suomi 100 johtamisseminaari 24.11.2017 Esityksen sisältö Lyhyt esittely Helsinki Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutuksen Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja johtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi seminaari Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9-15:15 Paikka: Kouvolan upseerikerhon juhlasali, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (13) Vehmersalmen pitäjäraati

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (13) Vehmersalmen pitäjäraati Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 18:30-20:40 Paikka Vehmersalmen asukastupa, Satamarannantie 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Taina Maria Worster,

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Delaktig i Finland. Vaasa - Vasa

Osallisena Suomessa Delaktig i Finland. Vaasa - Vasa Osallisena Suomessa Delaktig i Finland Vaasa - Vasa Tina Ura 14.11.2012 Osallisena Suomessa on lainsäädäntöhanke, perustettu kehittämään maahanmuuttajien kotoutumista kokonaisvaltaisesti, kokeilut 30.6.2013

Lisätiedot

TASA-ARVOTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015. Aika Keskiviikko klo Vihreiden ryhmätila Espoonkatu 5, Espoo

TASA-ARVOTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015. Aika Keskiviikko klo Vihreiden ryhmätila Espoonkatu 5, Espoo TASA-ARVOTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Aika Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.03 19.45 Paikka Paikalla: Sihteeri Esittelijä Poissa: Vihreiden ryhmätila Espoonkatu 5, 02770 Espoo Teresia Volotinen, pj, Vihr.

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Sonja Hämäläinen Maahanmuuttojohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Maahanmuuton kasvaessa painopisteenä osallisuus, työllistyminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja työmarkkinat ALIPI-hankkeen loppuseminaari 23.3.2011

Maahanmuuttajat ja työmarkkinat ALIPI-hankkeen loppuseminaari 23.3.2011 Maahanmuuttajat ja työmarkkinat ALIPI-hankkeen loppuseminaari 23.3.2011 annika.forsander@helsinki.fi Maahanmuutto muokkaa kaupunkeja Maahanmuutto ja maahanmuuttajaväestön kasvu yksi keskeisimmistä kaupunkien

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Keskiviikko 06.04.2016 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Pohjois-Tapiolan koululla, tilana ruokalan lasihuone sisäänkäynti A-ovesta 2.krs

Pohjois-Tapiolan koululla, tilana ruokalan lasihuone sisäänkäynti A-ovesta 2.krs 22.1.2018 PÖYTÄKIRJA 1 (5) 29.1.2018 AARNIVALKEAN KOULU Johtokunnan kokous Aika maanantaina 22.1.2018 klo 18:00-20.03 Paikka Läsnä Poissa Jakelu Pohjois-Tapiolan koululla, tilana ruokalan lasihuone sisäänkäynti

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU/ 6/2016. Työllistämistoimikunta KU Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU/ 6/2016. Työllistämistoimikunta KU Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(7) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Torstai 6.10 klo 17.00 Paikka Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 2 Valitaan pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Stadin Osaamiskeskus, Mäkelänkatu 84, 4 krs.

Stadin Osaamiskeskus, Mäkelänkatu 84, 4 krs. 7/2016 Kokousaika, klo 16.30 18.15 Kokouspaikka Läsnä Stadin Osaamiskeskus, Mäkelänkatu 84, 4 krs. Gurhan Deek, vs vpj (sdp) Lohikoski Marja-Liisa (ps) Franz-Koivisto Larissa (kok) Nummelin Pilvi (vihr)

Lisätiedot

Sivistys- ja henkilöstötoimi

Sivistys- ja henkilöstötoimi Sivistys- ja henkilöstötoimi Strategiaseminaari 31.1. 1.2.2013 Ritva Viljanen 31.1.2013 Ritva Viljanen 1 Kulttuurista iloa ja vetovoimaa Kulttuuri luo kaupungista elävän, mielenkiintoisen, vetovoimaisen

Lisätiedot

Milloin kotoutuminen on onnistunut?

Milloin kotoutuminen on onnistunut? Milloin kotoutuminen on onnistunut? Kotona Suomessa valtakunnallinen hankepäivä 7.6.2017 Pasi Saukkonen Työ on maahanmuuttajalle yksi tärkeimmistä avaimista hyvään kotoutumiseen. Jos ovet työelämään eivät

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) RUUTI-VERKOSTON ENSIMMÄINEN TOIMINTAKAUSI Ruuti-verkoston tavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupungin demokraattisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorille.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ. Regina Ruohonen 4.3.2009

MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ. Regina Ruohonen 4.3.2009 MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ Regina Ruohonen 4.3.2009 Turun muunkieliset, ruotsinkieliset ja ulkomaalaiset 1990 2008* 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 Aika: Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 11.30 Paikka: Tornion kaupunki, sosiaalitoimiston neuvotteluhuone Osallistujat: Pia Rantaiso sosiaaliohjaaja Tornion kaupunki/sosiaalitoimi,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN YHDESSÄ EI OLLA YKSIN KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIYHTEISTYÖHANKE 18.5.2017 PERUSTIEDOT Kolmivuotinen (2017-2019) hanke, alkaen 3.4.2017 Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitus STEAsta Rahoitus sisältää kahden

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 25.3.2015

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 25.3.2015 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Kauden 2015-2016 aloituskokous Toimintakertomus 2013-2014 6-7 kokousta vuodessa Kokouksissa yleensä ajankohtainen teema, esim. asuminen, yrittäjyys, työllisyys,

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (5) 10 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin toivomusponnesta koskien turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Kaikkien yhteinen Vantaa

Kaikkien yhteinen Vantaa Kaikkien yhteinen Vantaa Monikulttuurisuusohjelma 2014-2017, monikulttuurisuusasiain päällikkö 12.2.2014 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Sisältö 1. Ohjelman tausta - uusia väestötietoja - lähtökohdat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 25.04.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 25.04.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika 8:00-9:47 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Männistö, Lasse Pajamäki, Osku Honkasalo, Veronika Lindell, Harri Majuri, Pekka Perälä,

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

klo

klo "d -tt- f' HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) TASA-ARVOTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Paikka Läsnä 10.4.2013 klo 16.00-18.05 Ensi linja 1, Opinsauna iso kokoustila Marianne Laxen puheenjohtaja Leena Ruusuvuori

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 102

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 102 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 102 Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta 20.11.2014 AIKA 20.11.2014 klo 13:15-15:35 PAIKKA Hirsikunnas, kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä

Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Mikä muuttuu kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksessa? Seurakuntaopisto, Järvenpää 24.5.2012 Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) Alkuvaiheeseen johdonmukainen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 1/2013 27.2.2013 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANH 7 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten lasten ja nuorten kotoutuminen

Ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten lasten ja nuorten kotoutuminen Ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten lasten ja nuorten kotoutuminen Verkostoseminaarit 11. ja 25.10.2016 Pasi Saukkonen Kotoutuminen yksinkertaistettuna Miten työmarkkinoille pääsyä nopeutetaan, siellä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11. Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.2007 Jyväskylän kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2005 sosiaali-

Lisätiedot