Henkilöstökeskus, Ensi linja 1, Kokoushuone Opinsauna, pieni puoli. Annika Forsander, esittelijä Olga Silfver, sihteeri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökeskus, Ensi linja 1, Kokoushuone Opinsauna, pieni puoli. Annika Forsander, esittelijä Olga Silfver, sihteeri"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO 3/2013 Kokousaika , klo Kokouspaikka Läsnä Henkilöstökeskus, Ensi linja 1, Kokoushuone Opinsauna, pieni puoli Matias Turkkila, puheenjohtaja, Ps Eija Paananen, SDP, varapj. Marja-Liisa Lohikoski, Ps Antti-Jussi Kallio, Kok Saido Mohamed, Kok Pilvi Nummelin, Vihr Yakup Yilmaz, RKP Suldaan Said Ahmed, Vas Annika Forsander, esittelijä Olga Silfver, sihteeri 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 2. Kokousmuistion 1/2013 hyväksyminen Neuvottelukunta hyväksyi kokousmuistion 1/2013 sellaisenaan. 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Yakup Yilmaz ja Eija Paananen. 4. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan toimintasuunnitelman käsittely ja hyväksyminen Sovittiin, että neuvottelukunta käsittelee ensin kohtaa 5 ja sitten palaa kohtaan 4, jossa piti sopia syksyn aiheista neuvottelukunnan käsittelyyn. Neuvottelukunta käsitteli toimintasuunnitelman luonnosta (ks. liite 1) Annika Forsanderin esittelemänä. Keskustelussa nousi tarve saada neuvottelukunnan työhön ennakoitavuutta ja tavoitteellisuutta. Toivottiin myös, että kunkin aiheen käsittelyssä tuodaan esiin tutkittua tietoa aiheesta. Todettiin, että suurin elementti, joka tuo neuvottelukunnan työskentelyyn ennakoimattomuutta on lausuntoprosessi. Hierarkkisena organisaationa Helsingin kaupungilla on aina tiukempia takarajoja lausuntojen muodostamiseen. Kaupunki myös vie enemmän asioita demokraattiseen päätöksentekoon, ts. Helsingin kaupungin lautta- ja neuvottelukunnan käsittelevät enemmän lausuntoja kuin muiden kaupunkien vastaavat elimet. Todettiin, että lausuntoprosessin takarajoihin ei ole olemassa helpotusta, paitsi valtuutettujen aloitteiden osalta. Näissä tapauksissa neuvottelukunti- Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Tilinro Y-tunnus PL 4500 Ensi Linja HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI Faksi Alv.nro FI

2 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA en jäsenet voivat saada puolueiden kautta etukäteistietoa käsittelyyn tulevasta aloitteesta. Päätettiin lisätä seuraavat teemat maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan toimintasuunnitelmaan käsiteltäviksi syksyllä 2013: maahanmuuttajataustaisten oppilaiden peruskoulukysymykset: mm. maahanmuuttajaopettajien osuus oppiaineopettajista ja luokkaopettajista maahanmuuttajataustaisten oppilaiden toisen asteen koulutuksen kysymykset maahanmuuttajataustaisen väestön terveys (mm. Maamu-tutkimus) ja maahanmuuttajien sukupuolten tasa-arvo Kutakin aihetta käsitellään johtavien virkamiesten ja/tai asiantuntijoiden alustusten pohjalta. Maahanmuutto-osasto hoitaa kokousten valmistelut. Sovittiin, että Silfver lisää toimintasuunnitelmaan tulleet lisäykset ja lähettää sen neuvottelukunnan jäsenille kommenttikierrokselle. Kommentoinnin takaraja on 10.5., jonka jälkeen Silfver viimeistelee toimintasuunnitelmaa ja julkaisee sen maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan nettisivuilla. 5. Helsingin kaupungin strategiasta tiivistetyn monimuotoisuus- ja maahanmuutto toimenpideohjelman luonnoksen käsittely Forsander kertasi Helsingin kaupungin strategiatyön lähihistoriaa. Edellinen Helsingin valtuusto on päättänyt, ettei Helsingin kaupungissa enää tehdä erillisstrategioita, vaan kaikki kehittämistavoitteet viedään läpäisyperiaatteena yhteiseen strategiaohjelmaan. Strategiaohjelmaan ei viedä vakiintunutta perustoimintaa, vaan siellä on aidosti uusia toimia vaativia tavoitteita. Kotouttamislain mukaan jokaisella kunnalla on oltava oma kotoutumisohjelma, jonka perusteella mm. saa korvauksia valtiolta. Muissa Suomen kunnissa laaditaan virkamiestyöllä erillinen kotoutumisohjelma. On koettu, että tällaiset eivät sido riittävän vahvasti korkeinta kuntajohtoa. Helsingissä kotoutumisohjelman muodostavat kaupungin strategiaohjelma, strategia-ohjelmasta johdettu toimeenpanosuunnitelma, joka avaa laajemmin kehittämistavoitteet, määritelleen niille toimenpiteet, vastuutahot ja mittarit, sekä talous- ja toimenpanoraportit. Tällainen järjestys varmistaa, että kotouttamistoimenpiteillä on riittävä budjetti ja että ne ovat riittävän korkealla kunkin viraston priorisointilistalla. Espoon ja Vantaan kaupungeilla on samantyyppinen kotouttamisohjelmajärjestely. Tämänhetkinen tilanne on se, että kaupungin hallitus on hyväksynyt strategiaohjelman luonnoksen ja Helsingin valtuusto käsittelee sitä keskiviikkona Kun strategiaohjelma on hyväksytty, niin eri virastojen ja lauttakuntien sekä neuvottelukuntien rooliksi jää tulkita ohjelmaa ja muuntaa sitä toiminnaksi ja mittareiksi. Neuvottelukunta kävi läpi strategiaohjelman luonnoksesta poimittuja maahanmuuttoon ja monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita Annika Forsanderin esityksen mukaan (ks. liite 2). Esiin nousivat seuraavat huomiot ja tarkennukset: Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Tilinro Y-tunnus PL 4500 Ensi Linja HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI Faksi Alv.nro FI

3 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA Ammattikoulussa opiskelevat maahanmuuttajat: Ammattikoulutien valinneet maahanmuuttajaopiskelijat tarvitsevat enemmän kuin vuoden valmistava opetusta. Tällä hetkellä valmistavassa opetuksessa on paljon aikuisia ja nuoria aikuisia, muttei niinkään nuoria, kuten oli suunniteltu alun perin. Joillakin ammattikouluoppilailla puuttuu peruskansalaistaidot, opiskelumotivaatio saattaa olla hyvin heikko, minkä vuoksi he putoavat opetuksesta hyvin nopeasti. Jotkut tahot, kuten Diakonissalaitos ja Sovinto ry, tarjoavat huonosti opiskeluohjelmissa pysyville nuorille vaihtoehtoisia tutkintosuoritustapoja, jotka ovat erittäin menestyksekkäät. Nuoret maahanmuuttajat: Tällä hetkellä opetusvirasto vetää asiantuntijatyöryhmän, joka kartoittaa maahanmuuttajanuorten koulutusuran nivelvaihehaasteet, tyypittelee ne ja valmistelee niihin ratkaisuja. Erityisiä haasteita on niillä nuorilla, jotka tulivat Suomeen vuotiaina. Kaikki halukkaat helsinkiläiset nuoret eivät mahdu tällä hetkellä opiskelemaan, koska pääkaupunkiseudulta puuttuu noin 300 opiskelupaikkaa ulkopaikkakuntalaisten aiheuttaman paineen vuoksi. Koulutuksen ja työn ulkopuolelle jääneissä nuorissa muunkieliset ovat yliedustettuna he muodostavat 50% ryhmästä. Peruskoulu ja positiivisen diskriminaation rahoitus: Neuvottelukunta keskusteli koulujen resursseista mm. oppilashuollossa ja oppilashuollon ulkoistusmahdollisuuksista. Keskusteltiin positiivisen diskriminaation käsitteen toisaalta vakiintuneisuudesta ja toisaalta epämääräisyydestä ja väärien tulkintojen mahdollisuudesta. Neuvottelukunta toivoo mieluummin käyttävän käsitettä yhdenvertainen kohtelu. Ulkomaalaiset korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat: ryhmä kasvaa nopeasti, eniten on opiskelijoita EU-alueelta, Venäjältä ja Kiinasta. Englanninkielisiä tutkintoja saaneet työllistyvät huonosti. Helsinki on mukana HERIEC (Helsinki educated immigrant employment council) - hankkeessa, jossa korkeakoulututkintoa suorittaneille ja suorittaville maahanmuuttajille yritetään turvata työpaikka. Hankkeen vetää Helsingin kauppakamari, mukana ovat pk-seudun kaupungit, yrittäjäjärjestöt ja yliopistot. Tavoitteena on lisätä suomen kielen opetusta ja opinto-ohjausta kohderyhmälle. Helsingin kaupungin työllistämisrahoja nyt kanavoidaan myös yritystoiminnan tukemiseen. Vastikään irtisanotuista suuri osuus ovat ulkomaalaistaustaisia, jotka asuivat Suomessa pitkään. Monella on hyviä yrittäjyysideoita. Maahanmuuttajien tutkintojen rinnastus: Uudessa aiesopimuksessa kaupunkien ja työhallinnon välillä kiinnitetään enemmän huomiota olemassa olevien tutkintojen tunnistamiseen ja täydentämiseen. Ruotsinkielellinen kotoutuminen: pohdinta ruotsinkielisen kotoutumisen tarpeellisuudesta on herättänyt keskustelua. Helsingin kaupunkiin tulee suhteellisen pieni määrä ruotsia osaavia maahanmuuttajia joko muualta Suomesta tai pohjoismaista. Jotkut ovat naimisissa ruotsinkielisen kanssa. Näille ihmisille ruotsinkielinen työväenopisto Arbis tarjoaa 4 päivää ruotsin kielen opintoja ja yhden päivän suomen kielen opintoja viikossa. Tälle kapealle maahanmuuttajavirralle ruotsinkielinen kotoutumispolku on järkevä myös siksi, että ruotsinkielisellä puolella on enemmän työvoimapulaa. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Tilinro Y-tunnus PL 4500 Ensi Linja HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI Faksi Alv.nro FI

4 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA Ikämaahanmuuttajien erityiskysymykset: Vanhustyön keskusliitto ja Inkerikeskus ovat tehneet hyvä työtä ikämaahanmuuttajien kysymysten parissa. Valitettavasti VTKL vetäytyi ja Inkerikeskuksen rahoitus on niukka, joten järjestöjen panos aiheeseen on tällä hetkellä surkastumassa. Helsinki kaavailee viedä suomen kielen opetusta palvelutaloihin ja sopeuttaa oman senioriliikuntatarjonnan iäkkäiden maahanmuuttajien tarpeisiin. Maahanmuuttajaväestön terveys: eri maahanmuuttajaryhmillä on erityyppiset terveyshaasteet. Äsken tehty venäjänkielisten, kurdien ja somalien laaja terveystutkimus Maamu on paljastanut, että kaupungilla olisi tekemistä ennalta ehkäisevän terveystyön puolella. Monimuotoisuuden johtaminen: monimuotoisuuden johtamisen osaaminen ei ole kaikille Helsingin kaupungin esimiehillä yhtä hyvin hallussa. Erityisiä osaamispuutteita on lähiesimiehillä. Helsingin kaupungin sisällä on noin 4000 esimiestä, joten kaikkien koulutus on hidasta. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden edistyminen uralla kaupungin sisällä on toinen tärkeä haaste. Valitettavasti henkilöstöjärjestelmästä ei tällä hetkellä saa raporttia siitä, kuinka iso osuus esimiesasemassa olevista ovat maahanmuuttajataustaisia. Strategiaohjelma ei mainitse maahanmuuttajien asumisesta mitään. Isojen perheiden ongelma on pienilukuinen, ei strategiaan yltänyt. Pitkän valmistelun jälkeen asiantuntijat totesivat, että asumisongelmat eivät ole maahanmuuttajaspesiiffejä, vaan samantyyppisiä kaikilla asukkailla - enemmänkin sosioekonominen rakenne ratkaisee. Helsingin kaupunki keskittyy varmistamaan kunkin henkilön asumisuran mahdollisuuksia. Henkilöstökeskukselle on annettu aikaa asti kehittää toimenpideohjelman, jossa strategian osiossa Kansainvälinen Helsinki mainitut toimenpiteet täsmennetään ja aikataulutetaan niin, että toimenpiteiden kautta lisätään maahanmuuttajien osallisuutta ja työllisyyttä sekä pienennetään maahanmuuttajien työttömyyttä ja maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjäytymistä. Tämän asiakirjan valmistelee asiantuntijaverkosto. Tarkempi valmisteluprosessi on vielä hahmottumassa. Loppukädessä sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja päättää valmisteluprosessista tarkemmin. 6. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan sähköisen työtilan ominaisuuksien esittely (Olga Silfver alustaa) Silfver esitteli työtilan pääominaisuuksia ja asiakirjojen jaon mahdollisuuksia. Todettiin, että tähän menneessä kaikki jäsenet ja varajäsenet eivät ole käyttäneet työtilaa. Sovittiin, että jokainen jäsen käy työtilassa ainakin kerran varmistamassa sen toimivuuden. Silfver laittaa uudelleen kaikille linkin työtilaan. Mikäli 5.3. s-postitse tulleet työtilatunnukset eivät lähde toimimaan, jäsenet ilmoittavat asiasta Silfverille ja hän korjaa tilanteen. 7. Muut asiat ilmestyy maahanmuutto-osaston uutiskirje, jonka kautta on helppoa tutustua maahanmuuttoalan ajankohtaisiin uutisiin. 8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Tilinro Y-tunnus PL 4500 Ensi Linja HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI Faksi Alv.nro FI

5 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA Matias Turkkila Puheenjohtaja Olga Silfver sihteeri Pöytäkirjantarkastajat Yakup Yilmaz Eija Paananen Jakelu: Jäsenet Varajäsenet Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Tilinro Y-tunnus PL 4500 Ensi Linja HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI Faksi Alv.nro FI

6 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA HELSINGIN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE Johdanto Helsingin maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on koordinoida ja ohjata kaupungin viranomaistyötä maahanmuuttaja-asioissa, vaikuttaa syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin sekä pitää yhteyttä toimialalla vaikuttaviin tahoihin. Neuvottelukunta vaikuttaa maahanmuuttajien kotoutumiseen ja heidän oikeuksiensa toteutumiseen, pääkaupunkiseudun palvelujen kehittämiseen ja siten edistää Helsingin kansainvälistymistä ja kilpailukykyä. Kokoonpano Kaupunginhallitus on päättänyt nimetä toimikaudelle neuvottelukunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt: Matias Turkkila (PS), pj. Eija Paananen (SDP), vpj. Marja-Liisa Lohikoski (PS) Antti-Jussi Kallio (KOK) Saido Mohamed (KOK) Abulkadir Isak (VIHR) Pilvi Nummelin (VIHR) Yakup Yilmaz (RKP) Suldaan Said Ahmed (VAS) Maria Landén (PS) Deek Gurhan (SDP) Jukka Wallin (PS) Larissa Franz-Koivisto (KOK) Sait Aydar (KOK) Kimmo Wilska (VIHR) Elina Valkama (VIHR) Elin Blomqvist (RKP) Sini Salmenjoki (VAS) Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Matias Turkkila ja varapuheenjohtajana Eija Paananen. Neuvottelukunnan esittelijänä toimii maahanmuuttoasioiden johtaja Annika Forsander ja sihteerinä suunnittelija Olga Silfver henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osastolta. Tehtävät Kaupunginhallitus on päättänyt, että maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on toimikaudella kehittää kaupungin maahanmuutto- ja maahanmuuttajapalveluita - edistää yhdenvertaisuutta kaupungin hallinto- ja toimintatavoissa 1

7 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA laatia kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman pohjalta monimuotoisuus- ja maahanmuutto -toimenpideohjelma, ja seurata ja osaltaan edistää ohjelman toteutumista sekä - antaa lausuntoja maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta tekee päätösesityksen henkilöstökeskuksen vuonna 2013 jaettavasta avustuksesta maahanmuuttajajärjestöjen toimintakyvyn ja rakenteiden kehittämiseen henkilöstökeskuksen henkilöstöjohtajalle. Toimintamuodot Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta. Neuvottelukunnan kokouksissa käsiteltävät asiat, lausunnot, kannanotot, maahanmuuttajajärjestöille jaettavan avustuksen valmistelun sekä asiantuntijavierailut valmistaa henkilöstökeskuksen maahanmuuttoosasto yhteistyössä neuvottelukunnan puheenjohtajan kanssa. Neuvottelukunnan puheenjohtaja osallistuu jäsenenä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden koordinaatioryhmän toimintaan ja raportoi kokouksista neuvottelukunnalle. Pääkaupunkiseudun monikulttuurisuus- sekä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukuntien yhteistapaaminen järjestetään syksyllä Vuonna 2013 koollekutsumisvastuu on Espoon kaupungilla. Neuvottelukunta järjestää tapaamisia ja kuulemisia toimeksiantonsa kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Keskeisiä toimijoita ovat kaupungin strategiaohjelman toimeenpano-ohjelmaa toteuttavat virastot ja laitokset, pääkaupunkiseudun kaupungit, valtio, Uudenmaan ELY-keskus, korkeakoulut, järjestöt sekä elinkeinoelämän vaikuttajat. Vuoropuhelua toteutetaan asiakohtaisissa tapaamisissa ja vuosittain järjestettävissä keskustelutilaisuuksissa. Neuvottelukunnan jäsenet voivat tehdä aloitteita käsiteltävistä aiheista sekä lausunnoista. Aloitteet toimitetaan viikkoa ennen kokousta neuvottelukunnan sihteerille. Henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osasto vastaa neuvottelukunnan toimintamenoista. Tarvittaessa voidaan kaupunginhallitukselta anoa määrärahoja neuvottelukunnan toimintakuluihin. Toimintamenoista raportoidaan vuosittain. Kokouspalkkiot ja virkamatkat kaupunki maksaa keskitetysti. 2

8 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA Kokousajat Kevät 2013 Tiistai 5.3. klo , Henkilöstökeskus, lisärakennus Opinsauna, iso puoli: käsittelyssä kaupungin maahanmuuttotyön lähtökohdat ja työjaot Tiistai klo , Henkilöstökeskus, kokoustila Johanna: käsittelyssä järjestöavustuksen päätösesitys Tiistai, klo , Henkilöstökeskus, lisärakennus Opinsauna, pieni tila: käsittelyssä neuvottelukunnan toimintasuunnitelma, neuvottelukunnan työtilan käyttö ja lähetekeskustelu strategiaohjelman mukaisten linjausten toimeenpanosta Tiistai klo , Henkilöstökeskus, lisärakennus Opinsauna, iso puoli: käsittelyssä Osallisena Suomessa -kokonaisuuden toteutuminen pk-seudulla Syksy 2013 Espoon, Helsingin ja Vantaan monikulttuurisuus- sekä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukuntien yhteistapaaminen järjestetään syksyllä Espoossa klo Yhteistapaaminen Helsingin tasa-arvotoimikunnan kanssa Omat kokousajat: TI klo , Henkilöstökeskus, käsittelyssä avustuskierroksen 2014 painopisteet TI klo , Henkilöstökeskus TI klo , Henkilöstökeskus TI klo , Henkilöstökeskus Vuoden 2014 kokousajat sovitaan myöhemmin. Neuvottelukunnan tehtävien toteuttaminen ja tiedottaminen Seuraavassa esitellään suunnitelma siitä, miten maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta toteuttaa kaupunginhallitukselta saamansa tehtävät toimikaudella Kaupungin maahanmuutto- ja maahanmuuttajapalveluiden kehittäminen 3

9 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA Neuvottelukunta kuulee asiantuntijoita eri palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Neuvottelukunta laatii tarvittaessa lausuntoja ja tekee aloitteita eri palveluiden kehittämisestä maahanmuuttaja-asukkaita huomioiviksi ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tarjoamiseksi. Neuvottelukunta osallistuu Helsingin kaupungin kotoutumissuunnitelman laadintaan ja sen toimenpanon arviointiin. 2. Yhdenvertaisuuden edistäminen kaupungin hallinto- ja toimintatavoissa Helsinkiläisiä maahanmuuttajia palvelee sama kaupungin peruspalvelurakenne kuin muitakin helsinkiläisiä. Kaupungin palveluiden kehittämisessä ja henkilöstöpolitiikassa tulee huomioida kaupungin monimuotoistuva väestörakenne. Neuvottelukunta tukee toimintatapoja, joilla edistetään syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuuden toteutumista kaupungin hallinto- ja toimintatavoissa. Tämä tapahtuu tutustumalla mm. kaupungin ja pääkaupunkiseudun monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistäviin hankkeisiin. Neuvottelukunta seuraa rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäiseminen ohjeen seurantaraportin suositusten toimeenpanoa toimikaudella Kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman pohjalta monimuotoisuus- ja maahanmuutto toimenpideohjelman laadinta, seuranta ja osaltaan ohjelman toteutumisen edistäminen Helsingin kaupungin valtuusto hyväksyy keväällä 2013 strategiaohjelman , jossa mm. asetetaan tavoitteita liittyen maahanmuuttoon, maahanmuuttajien asemaan, monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen kaupungin palveluissa. Hyväksytyn strategian pohjalta maahanmuutto-osasto laatii yhteistyössä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kanssa monimuotoisuus- ja maahanmuutto toimenpideohjelman, joka toimii Helsingin kaupungin kotouttamisohjelmana. Toimenpideohjelman avulla koordinoidaan kaupungin virastojen ja liikelaitosten kehittämistyötä monimuotoisuus- ja maahanmuuttajakysymyksissä. Neuvottelukunta tapaa virastojen ja liikelaitosten kehittämistyöstä vastaavia henkilöitä ja keskustelee toimenpideohjelman toteutumisesta kussakin virastossa ja liikelaitoksessa. Toimikauden lopulla neuvottelukunta käsittelee maahanmuutto-osaston raporttia toimenpideohjelman välitavoitteiden toteutumisesta. Neuvottelukunnan jäsenet esittelevät toimenpideohjelmaa omassa puolueessa ja valtuustoryhmässä. 4. Pääkaupunkiseudun monikulttuurisuus- sekä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukuntien yhteistapaaminen 4

10 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA Pääkaupunkiseudun monikulttuurisuus- sekä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukuntien yhteistapaaminen järjestetään Espoossa syksyllä Avustustoiminta Henkilöstökeskus jakaa vuosittain euroa Helsingissä toimivien maahanmuuttajajärjestöjen vahvistamiseen. Tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajajärjestöjä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että Helsingin kaupunki voi kehittää yhdessä järjestöjen kanssa laadukkaampia palveluita, toimivampaa asukasdemokratiaa sekä osallisuutta tasa-arvoisessa kumppanuudessa. Avustus julistettiin haettavaksi maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunnan nimissä. Päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo neuvottelukunnan esityksestä. Maahanmuutto-osasto vastaa avustuksen valmistelusta. Avustustoiminta pilotoitiin keväällä Avustuksen hakuaika oli , ja päätösesitykset tehdään neuvottelukunnan kokouksessa Neuvottelukunta seuraa avustuksen käyttöä ja vaikutuksia. 6. Neuvottelukunnan toiminnasta tiedottaminen Neuvottelukunnan toiminnasta tiedotetaan maahanmuutto-osaston sivuilla osoitteessa < maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta. Neuvottelukunnan lausunnot ja kannanotot julkaistaan tällä sivustolla. Sivuston ylläpidosta vastaa henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osasto. Neuvottelukunnan toiminnasta tiedotetaan tarpeen mukaan valtuustoryhmille, apulaiskaupunginjohtajille, virastoille sekä tiedotusvälineille. 7. Toimintasuunnitelman laatiminen toimikauden alussa ja toimintakertomuksen laatiminen toimikauden lopussa Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta laatii keväällä 2013 toimintasuunnitelman toimikaudelle Suunnitelma tarkistetaan syksyllä 2013 sekä vuoden 2014 alussa. Vuoden 2014 lopussa laaditaan toimintakertomus sekä yhteenveto tärkeinä pidetyistä asioista toimitettavaksi uudelle maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnalle. Helsingissä

11 HELSINGIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA Matias Turkkila Puheenjohtaja Olga Silfver Sihteeri 6

12 Strategiaohjelmaluonnos: Helsingin kaupungin linjaukset ja toimenpiteet koskien yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta, maahanmuuttoa ja maahanmuuttaja-asukkaita

13 Arvot ja eettiset periaatteet strategiaohjelmaluonnoksessa Strategiaohjelman arvoissa on työmme kannalta merkittävä lisäys: yhdenvertaisuus. Huom! myös eettiset periaatteet: Yhteinen helsinkiläisyys kunnioittaa eri väestöryhmiin kuuluvien oman kielen ja kulttuurin säilyttämistä sekä asukkaiden kulttuurisia oikeuksia. Helsingissä ei suvaita rasismia helsinkiläinen voi olla monenlainen ja jokainen on yhdenvertainen. Kaupunki on kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa korostava työnantaja, joka kunnioittaa henkilöstönsä oikeutta mielipiteisiin, vakaumuksiin ja yhdistystoimintaan osallistumiseen. Henkilöstöön kuuluvia kohdellaan yksilöinä siten, että he voivat työskennellä parhaalla mahdollisella tavalla oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan toteuttaen. Kaupunki järjestää henkilöstölleen turvallisen ja terveellisen, tasa-arvoisen ja monimuotoisen työskentely-ympäristön, jossa ei esiinny minkäänlaista syrjintää. Kaupungin työpaikoilla ei sallita työpaikkakiusaamista, sukupuolista, rasistista tai seksuaalista häirintää eikä muutakaan sopimatonta käytöstä missään muodossa.

14 Perheiden ja maahanmuuttajalasten asemaa parannetaan Toimenpide Maahanmuuttajaperheiden vanhemmuutta tuetaan erilaisin tukimuodoin neuvoloissa, päivähoidossa, leikkipuistossa, perhepalveluissa ja peruskoulussa. Maahanmuuttajataustaisten lasten kielellistä kehitystä tuetaan päivähoidon, neuvolan ja perusopetuksen toimenpitein.

15 Koulujen eriarvoistumiskehitykseen puututaan Toimenpide Vakinaistetaan maahanmuuttajanuorten lukioon ja ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus Oppilashuollon resursseja kohdennetaan positiivisen diskriminaation periaatteen mukaisesti lukioihin sekä niille ammatillisen koulutuksen aloille, joilla läpäisyaste on heikoin.

16 Lisätään nuorten koulutusta, työllisyyttä sekä osallisuutta yhteiskuntaan ja lähiyhteisöön: koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä vähenee. Toimenpide Ennaltaehkäistään nuorten työttömyyttä Tulevaisuustiskillä, josta jokainen peruskoulun päättänyt nuori saa tarpeensa mukaan lyhyt- tai pitkäkestoista tukea tulevaisuuden suunnitteluun Toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuuhanke Respa, josta kaikki koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret saavat uraohjausta ja tukea. Peruskoulun päättäneiden sijoittumista ja kiinnittymistä toisen asteen koulutukseen tuetaan Avoimen opiston avulla ja lisäämällä koulujen vastuuta nuorten ohjauksesta toisen asteen koulutukseen Parannetaan maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisten työllistymisen mahdollisuuksia muun muassa parantamalla opinto-ohjausta, suuntaamalla oppisopimuskoulutusta ja tuettua työllistämistä, jossa työn oppimiseen yhdistetään kielen oppimista. Nostetaan näyttötutkintojen määrää. Turvataan maahanmuuttaja- ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten peruskoulun päättäminen ja toiselle asteelle pääsy ja sieltä valmistuminen.

17 Osaavien ihmisten kaupunki: Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen lisääntyy Helsingin kilpailukyvyn rakentamisessa. Toimenpide Edistetään yhdessä yliopistojen, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden asettautumista Helsinkiin sekä heidän mahdollisuuksiaan työllistyä erityisesti yrityksiin. Tuetaan maahanmuuttajaopiskelijoiden sijoittumista työmarkkinoille valmistumisen jälkeen. Osallistutaan työelämäyhteyksien avaamiseen Suomessa olevien osaajien ja kansainvälistä osaamista tarvitsevien yritysten yhteistyöhankkeissa. Kehitetään ulkomaalaisille työntekijöille ja heidän perheilleen suunnattuja asettautumispalveluja käyttäjälähtöisesti. Helsinki-Tallinna-kaksoiskaupungin kehitystä ryhdytään seuraamaan yhtenä kokonaisuutena. Maahanmuuttajien ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja täydentämistä ja työmarkkinoille siirtymistä tehostetaan yhteistyössä työhallinnon kanssa. Mahdollistetaan myös ruotsinkielinen kotoutuminen.

18 Ikääntyvistä huolehditaan Toimenpide Huomioidaan maahanmuuttajaikäihmiset vanhuspalveluiden kehittämisessä. Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat, ja terveyserot kaventuvat Toimenpide Helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat.

19 Monipuolinen kulttuurituotanto tarjoaa osallistumismahdollisuuksia. Maahanmuuttajien roolia taiteen ja kulttuurin kuluttajina ja tuottajina vahvistetaan. Toimenpide Kulttuurin avustusjärjestelmät uudistetaan muuttuvan kentän tarpeisiin. Taiteilijoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden yrittäjyyden toimintaedellytyksiä parannetaan. Kulttuurikeskuksen aluetalot avautuvat enemmän lähiyhteisöön ja tarjoavat pienille ryhmille mahdollisuuden esitystensä esiintuomiseen.

20 Osallistava Helsinki Edustuksellista Toimenpide demokratiaa vahvistetaan, kaupunkilaisten Nuorten osallistumis- kasvua aktiiviseen ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisuuteen sekä nuorten äänen kuulumista lisätään tuetaan. sekä Nuortenniitä vaikuttamiskanavat koskevia menetelmiä Ruuti ja RuutiExpo parannetaan. vakiinnutetaan, niiden Alueellisen vaikuttavuutta demokratian parannetaan ja varmistetaan kehittämistä eri sosiaaliryhmien jatketaan osallistumismahdollisuudet. alueellisen kokeilun hankkeista saatavien kokemusten pohjalta. Tuetaan suoran demokratian Osallistavaa budjetointia kokeillaan mm. opetustoimessa, nuorisotoimessa ja kirjastotoimessa. toteutumismahdollisuuksia ja aktiivista kuntalaisuutta. Osallistavan budjetoinnin mahdollisuuksia selvitetään myös muissa palveluissa. Luodaan demokratiatilojen toimintamalli ja madalletaan kynnystä olemassa olevien tilojen käyttöönottamiseksi. Nuorisotoimessa kokeillaan nuorten omalla vastuulla olevia tiloja. Koulujen tiloja avataan asukkaiden ja kolmannen sektorin käyttöön ja käytöstä saatavia resursseja kohdennetaan kouluille. Mahdollistetaan laaja tapahtumien kirjo koko kaupungissa yhteisöllisyyden tukemiseksi. Kaupunki laatii kuvauksen tapahtumajärjestämiseen soveltuvista paikoista koko kaupungin alueella. Otetaan neuvoa-antavat kansanäänestykset käyttöön. Organisoidaan systemaattista vapaaehtoistyötä täydentämään viranomaistoimintaa erityisesti maahanmuuttajakysymyksissä.

21 Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö: Helsinki on monimuotoisuuden johtamisen mallikaupunki. Toimenpide Virastoissa vahvistetaan osaamista maahanmuuttajien kohtaamisessa. Monimuotoisuuden johtamista parannetaan kaikissa virastoissa ja liikelaitoksissa. Maahanmuuttajien määrä kaupungin henkilöstössä lähenee heidän osuuttaan väestöstä. Muunkielisen henkilöstön määrä Muunkielisten osuus esimies- ja asiantuntijatehtävissä Kaupunki on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Kaupunki toteuttaa järjestelmällisesti sukupuolivaikutusten arviointia ja edistää toiminnassaan tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta.

22 Täytäntöönpanoesitys -luonnos Kansainvälistyvä Helsinki maahanmuuttajat Khs kehottaa henkilöstökeskusta/maahanmuuttoasioista vastaavaa toimintoa laatimaan Sj:n johdolla mennessä toimenpideohjelman, jossa strategian osiossa Kansainvälinen Helsinki mainitut toimenpiteet täsmennetään ja aikataulutetaan niin, että toimenpiteiden kautta lisätään maahanmuuttajien osallisuutta ja työllisyyttä sekä pienennetään maahanmuuttajien työttömyyttä ja maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjäytymistä.

Arvot Visio Eettiset periaatteet

Arvot Visio Eettiset periaatteet Arvot Visio Eettiset periaatteet Strategiaohjelma linjaa neljän vuoden tavoitteet ja tehtävät Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingille strategiaohjelman vuosiksi 2013 2016 kokouksessaan 24.4.2013. Strategiaohjelmassa

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Globaalin vastuun strategia

Globaalin vastuun strategia Globaalin vastuun strategia 9.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 1 GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA Sisältö 1. Johdanto 2. Globaalin vastuun linjaukset Helsingin kaupungin toiminnassa Globaalin vastuun määritelmä Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010 Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano ROMPO yleisesitys 2010 Romanipoliittisen ohjelman valmistelu Laajapohjainen työryhmä Työryhmän toimikausi 1.1.2009-30.9.2009 Romaniväestön kuulemistilaisuudet

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Henkilöstökeskus, Ensi linja 1, Kokoushuone Opinsauna, pieni puoli

Henkilöstökeskus, Ensi linja 1, Kokoushuone Opinsauna, pieni puoli MUISTIO 3/2013 Kokousaika 21.05.2013, klo 16.30 18.30 Kokouspaikka Läsnä Henkilöstökeskus, Ensi linja 1, Kokoushuone Opinsauna, pieni puoli Matias Turkkila, puheenjohtaja, Ps Abdulkadir Isak, Vihr Antti-Jussi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Keskiviikko 06.04.2016 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Sonja Hämäläinen Maahanmuuttojohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Maahanmuuton kasvaessa painopisteenä osallisuus, työllistyminen

Lisätiedot

Sivistys- ja henkilöstötoimi

Sivistys- ja henkilöstötoimi Sivistys- ja henkilöstötoimi Strategiaseminaari 31.1. 1.2.2013 Ritva Viljanen 31.1.2013 Ritva Viljanen 1 Kulttuurista iloa ja vetovoimaa Kulttuuri luo kaupungista elävän, mielenkiintoisen, vetovoimaisen

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 5/2016

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 5/2016 PÖYTÄKIRJA 1 (6) MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 5/2016 Aika Maanantai 16.5.2016, kello 17.38 20.08 Paikka Osallistujat Espoon valtuustotalo, Vihreän liiton ryhmähuone Luottamushenkilöjäsenet:

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS JA KAUPUNKISTRATEGIA Ensimmäinen laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin 17.5.2013 Kaupunkistrategia 2013-2017 hyväksyttiin valtuustossa

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja työmarkkinat ALIPI-hankkeen loppuseminaari 23.3.2011

Maahanmuuttajat ja työmarkkinat ALIPI-hankkeen loppuseminaari 23.3.2011 Maahanmuuttajat ja työmarkkinat ALIPI-hankkeen loppuseminaari 23.3.2011 annika.forsander@helsinki.fi Maahanmuutto muokkaa kaupunkeja Maahanmuutto ja maahanmuuttajaväestön kasvu yksi keskeisimmistä kaupunkien

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ. Regina Ruohonen 4.3.2009

MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ. Regina Ruohonen 4.3.2009 MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ Regina Ruohonen 4.3.2009 Turun muunkieliset, ruotsinkieliset ja ulkomaalaiset 1990 2008* 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 1/2013 27.2.2013 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANH 7 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 102

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 102 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 102 Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta 20.11.2014 AIKA 20.11.2014 klo 13:15-15:35 PAIKKA Hirsikunnas, kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Delaktig i Finland. Vaasa - Vasa

Osallisena Suomessa Delaktig i Finland. Vaasa - Vasa Osallisena Suomessa Delaktig i Finland Vaasa - Vasa Tina Ura 14.11.2012 Osallisena Suomessa on lainsäädäntöhanke, perustettu kehittämään maahanmuuttajien kotoutumista kokonaisvaltaisesti, kokeilut 30.6.2013

Lisätiedot

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 25.3.2015

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 25.3.2015 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Kauden 2015-2016 aloituskokous Toimintakertomus 2013-2014 6-7 kokousta vuodessa Kokouksissa yleensä ajankohtainen teema, esim. asuminen, yrittäjyys, työllisyys,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä

Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Mikä muuttuu kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksessa? Seurakuntaopisto, Järvenpää 24.5.2012 Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) Alkuvaiheeseen johdonmukainen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) RUUTI-VERKOSTON ENSIMMÄINEN TOIMINTAKAUSI Ruuti-verkoston tavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupungin demokraattisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorille.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 25.04.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 25.04.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika 8:00-9:47 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Männistö, Lasse Pajamäki, Osku Honkasalo, Veronika Lindell, Harri Majuri, Pekka Perälä,

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) Nuorisolautakunta Kepo/1 29.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) Nuorisolautakunta Kepo/1 29.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) 103 Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Tenkulan ym. valtuustoaloitteesta etsivän nuorisotyön tehostettujen kokeilujen toteuttamisesta HEL 2012-012539 T

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37 KOKOUSAIKA 29.5.2013, klo. 14:00-16:30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa Varsinaiset jäsenet Jan Hänninen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

Kaikkien yhteinen Vantaa

Kaikkien yhteinen Vantaa Kaikkien yhteinen Vantaa Monikulttuurisuusohjelma 2014-2017, monikulttuurisuusasiain päällikkö 12.2.2014 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Sisältö 1. Ohjelman tausta - uusia väestötietoja - lähtökohdat

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 140. Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 140. Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 1 2220/01.01.01/2013 Kaupunginhallitus 254 16.9.2013 140 Valtuustokysymys etnisestä syrjinnästä rekrytoinnissa Valmistelijat / lisätiedot: Kimmo Sarekoski, puh. (09) 816 22525

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Finlands Kommunförbund rf. Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13.

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Finlands Kommunförbund rf. Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Kokoustiedot Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13.29 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

11.2.2015 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 3

11.2.2015 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 3 1/2015 11.2.2015 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa LSAVI/ 2012 Lounais-Suomi 1.1.2012 Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Lisätiedot

Monikulttuurisuus Suomen työelämässä tilannekatsaus

Monikulttuurisuus Suomen työelämässä tilannekatsaus Hyvinvointia työstä Monikulttuurisuus Suomen työelämässä 2016 - tilannekatsaus Barbara Bergbom Monikulttuurisuus liiketoiminnan mahdollistajana seminaari 12.05.2016 12.05.2016 Työterveyslaitos Barbara

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Idnet-verkoston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunginhallitus 11.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunginhallitus 11.02.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 11.02.2013 Sivu 1 / 1 278/00.00.01/2013 Kaupunginhallitus 48 4.2.2013 72 Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014 (pöydälle 4.2.2013) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa?

Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa? Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa? Kuntaliiton seminaari Haastava kuntajohtaminen 12.9.2013 Krista Nuutinen, ylitarkastaja 19.9.2013 Krista Nuutinen SISÄLTÖ Tausta: Kartoitus monimuotoisuusjohtamisesta

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 26.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 26.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 26.4.2011 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 26.4.2011 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus 070514 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11. Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.2007 Jyväskylän kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2005 sosiaali-

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Alueiden kehittäminen - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmän kokous II

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Alueiden kehittäminen - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmän kokous II Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2016 1 n kokous II Kokousaika kello 14:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten lasten ja nuorten kotoutuminen

Ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten lasten ja nuorten kotoutuminen Ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten lasten ja nuorten kotoutuminen Verkostoseminaarit 11. ja 25.10.2016 Pasi Saukkonen Kotoutuminen yksinkertaistettuna Miten työmarkkinoille pääsyä nopeutetaan, siellä

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot