PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 1. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA kello 16:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 169 Kansalais- ja työväenopistojen liiton liittokokous Maankäyttösopimukset / Nenäpään kaava-alue ja ko. sopimuksiin liittyvät esisopimukset Esitykset myönnettävistä kunniamerkeistä Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös esitykseen pikavuoropysäkeistä 173 Ohjausryhmän nimeäminen, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminta-alue 174 Vendi Finland Oy:ltä vapautuneen teollisuushallin myyminen/ vuokraaminen Kunnanviraston peruskorjaus Toimielinten pöytäkirjoja Ilmoitusasiat Vaalilautakuntien ja -toimikunnan asettaminen europarlamenttivaaleja varten 179 Palkattomien vapaiden myöntäminen terveyskeskusten henkilöstölle Perusturvajohtajan viran täyttö Evästyksen antaminen Pälkäneen Aluelämmön yhtiökokousedustajalle 20

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA kello 16:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanviraston kokoushuone LÄSNÄ JÄSENET Mikkola Antti-Jussi puheenjohtaja Ailio Timo 1. varapj. puheenjohtaja :n 181 koh dalla Hilden Matias 2. varapj. Keino Hanna Kokkola-Ahava Arja Lindholm Anita Norokorpi Matti Pihkala Jarkko Urkko Petri valtuuston pj. Laesterä Eero valtuuston 1. varapj. Arasalo Esko kunnanjohtaja, esittelijä Koppana Leo hallintoj., pöytäkirjanp. Ukkonen Satu vara POISSA Rantala Heidi Aho Maria valtuuston 2. varapj. Haapanen Rauno kehitysjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ASIAT LIITTEET 1-4 / KH PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Ailio ja Satu Ukkonen Antti-Jussi Mikkola Timo Ailio puheenjohtaja puheenjohtaja ( 181) Leo Koppana pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Timo Ailio Satu Ukkonen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on ollut Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Pöytäkirjanpitäjä Leo Koppana

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kansalaisopiston johtokunta Kunnanhallitus Kansalais- ja työväenopistojen liiton liittokokous KANSOPJO Kansalais- ja työväenopistojen liiton liittokokous ja KTOL 90 vuotta -juhlaseminaari pidetään Helsingissä Juhlaseminaarin suojelijana ja seminaarin avaajana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen. Pälkäneen kunnalla on liiton sääntöjen mukaan mahdollisuus lähettää kak si edustajaa liittokokoukseen. Kansalaisopiston rehtori: Johtokunta tekee esityksen liittokokousedustajien ja heidän varahenkilöidensä valitsemisesta. Johtokunta esittää, että liittokokousedustajiksi valitaan Mikko Kihlström ja Mauri Nest. Heidän molempien varalle valitaan Raine Raitio. KH 169 Kunnanhallitus päättää hyväksyä kansalaisopiston johtokunnan ehdotuksen.

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Maankäyttösopimukset / Nenäpään kaava-alue ja ko. sopimuksiin liittyvät esisopimukset KH Nenäpään alueen kaavoituksen yhteydessä on maanomistajien, eli toisaal ta Lomakostia Oy:n ja toisaalta Helena ja Anneli Tiililän kans sa neuvoteltu maankäyttösopimuksen allekirjoittamisesta. Maankäyttösopimuksella toteutetaan Maankäyttö- ja rakennuslaissa todettu maanomistajan velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin asemakaavasta aiheutuvan merkittävän hyödyn vastineeksi. Maankäyttösopimukset ovat esityslistan liitteinä 9-10 / KH Lomakostia Oy sitoutuu maankäyttösopimuksella suorittamaan kunnalle rahana euroa, minkä lisäksi Lomakostia Oy sitoutuu luovuttamaan kunnalle korvauksetta omistamansa Nenäpään asemakaavan muutoseh dotuk sen mu kai set katualueet, puistot ja muinaismuistoalueen sekä sopimus alueel la olevan vesialueen. Maankäyttösopimuksen allekirjoittamisen yh teydessä ko. alueiden luovutuksista laaditaan esisopimus, ja lopullinen luo vutuskirja kolmen kuukauden kuluessa asemakaavan muutoksen lainvoimaisuudesta. Helene ja Anneli Tiililä sitoutuvat maankäyttösopimuksella luovuttamaan kun nal le ra ha na euroa, minkä lisäksi Tiililät sitoutuvat luovutta maan kunnalle korvauksetta omistamansa Nenäpään asemakaavan muutosehdotuksen mukaiset katu- ja puistoalueet sekä muuntamo- ja pysäköintialueen. Muutoin maankäyttösopimusten ehdot ilmenevät liitteinä olevista sopimuksista. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se 1) hyväksyy liitteinä olevat maankäyttösopimukset kunnanjohtajan ja kehitysjohtajan mahdollisesti tekemin vähäisin tarkistuksin, ja 2) maankäyttösopimuksissa tarkoitetut esisopimukset kunnanjohtajan ja kehitysjohtajan hyväksymässä muodossa. KV Maankäyttösopimukset ja esisopimukset ovat valtuuston liitteinä 9-10 / KV Valtuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että valtuustolle oli jaettu liitteet 9-10 / KV lopullises sa allekirjoitetussa muodossaan, jossa valtuusto ne hyväksyi. KH Kiinteistönkaupan esisopimuksissa tarkoitetut lopulliset kauppakirjat allekirjoitetaan Kauppakirjat jaetaan kunnanvaltuustolle kokouksessa. Nyt esityslistan liitteinä 6-7 / KH ovat allekirjoitetut esiso pimuk set. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy lopulliset kauppakirjat. KV KH 170 Esisopimukset ovat valtuuston liitteinä / KV Valtuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lopulliset kauppakirjat ovat liitteinä / KV Lomakostia Oy:tä koskevan luovutuskirjan osalta kaupan kohteen yksilöin tiä on vielä täsmennetty. Luovutuskirjan oikaisu on allekirjoitettu , ja se on esityslistan liitteenä 1 / KH Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy tehdyn oikaisun Lomakostia Oy:tä koskevaan luovutuskirjaan.

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Esitykset myönnettävistä kunniamerkeistä 52/01/02/2009 KH 171 Länsi-Suomen lääninhallituksen asiaa koskeva kirje on esityslistan liitteenä 2 / KH Lisäksi jaetaan kunnanhallituksen kokoukseen osallistuville luet te lo vii me vuonna tehdyistä ehdotuksista. Esityslistan painoon mennessä asian valmistelu on kesken. Kunnanjohtaja esittelee asian kokouksessa. Kunnanhallitus päätti esittelijän ehdotuksesta uudistaa edellisvuonna toteutumatta jääneet ehdotukset.

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös esitykseen pikavuoropysäkeistä 461/08/01/2008 KH 172 Pälkäneen kunnanhallitus on kokouksessaan puoltanut tehtyä ehdotusta pikavuoropysäkin saamiseksi Valtatie 12:n varrelle Kuisemaan. Asiaa koskeva Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös ja siihen tehty korjaus ovat esityslistan liitteinä 3 / KH Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä ko. päätökset tiedoksi niihin tyytyen.

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Ohjausryhmän nimeäminen, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminta-alue 184//2007 KH 173 Juupajoen, Kangasalan, Kuhmaladen ja Pälkäneen kunnat sekä Oriveden kaupunki ovat hyväksyneet aiesopimuksen yhteistoiminta-alueen perustamisesta perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen hoitamisesta ja erikoissairaanhoidon tilaamisesta alkaen. Samassa yhteydessä on sovittu, että lopullinen yhteistoimintasopimus laaditaan mennessä. Valmistelua ohjasi asian aikaisemmassa valmisteluvaiheessa ohjausryhmä, jossa oli kaksi kunnanhallitusten nimeämää luottamushenkilöä kusta kin kunnasta, henkilöstön edustajat Kangasalan seudun terveyskeskuk sesta ja yhteinen Juupajoen ja Oriveden henkilöstöedustaja ja lisäksi kunnallisjohtajat osallistuivat ohjausryhmän työskentelyyn viranhaltijainä. Valmistelua on tarkoitus jatkaan samalla toimintatavalla. Pälkäneen kunnanhallitus teki ehdotuksensa ohjausryhmään nimettävistä henkilöistä, ja Kangasalan kunnanhallitus on nimennyt ehdituksen mukaisesti Pälkäneen edustajiksi Arja Kokkola-Ahavan ja Petri Urkon sekä hei dän varaekseen Maria Ahon. Lisäksi Kangasalan kunnanhallituksen päätöksestä ilmenee, että kunnallisjohtajat osallistuvat ohjausryhmän työskentelyyn viranhaltijainä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä Kangasalan kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi.

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Vendi Finland Oy:ltä vapautuneen teollisuushallin myyminen/ vuokraaminen KH 174 Vendi Finland Oy on irtisanonut kunnalta vuokraamansa teollisuuskiinteistön lukien. Vuokrasopimuksen mukaan irtisanomisaika voi päättyä vasta marraskuun lopussa. Kunta hallitsee ko. teollisuuskiinteistöstä Noi Due Oy:n kanssa tehdyn kiinteistön hallinnan jakamista koskevan sopimuksen perusteella n m2:n suuruista teollisuushallin osaa ja n. 275 m2:n suuruista toimistora kennusta. Kehitysjohtaja: Merkitään tiedoksi Vendi Finland Oy:n vuokrasopimuksen päättyminen. Päätetään tarjota vapautuvia tiloja ensisijaisesti ostettavaksi ja toissijaises ti vuokrattavaksi.

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanviraston peruskorjaus KH Kysymystä kunnantalon peruskorjauksesta käsiteltiin kunnanvaltuuston iltakoulussa torstaina Asia hankeryhmälle valmistellut viranhaltijakunta ja konsultti Seppo Kortelahti olivat selvittäneet lähinnä kolmea erilaista vaihtoehtoa: - Kunnantalon toimintojen hajasijoittaminen - Uudisrakennuksen rakentaminen uudeksi kunnantaloksi, ja - Nykyisen kunnantalon korjaaminen kolmen vaihtoehdon pohjalta - vain välttämätön peruskorjaus, kust. arvio 1,6 milj euroa - jonkin verran uudisrakentamista ja yksikerroksinen yhdys käytävä tekniselle osastolle, 1,8 milj. eu roa, ja - hieman enemmän lisärakentamista mm. yhdyskäytävä kaksikerrroksisena, 2,1 milj. euroa. Asetettu hankeryhmä asettui kannattamaan kunnantalon remontointia sen vaihtoehdon pohjalta, jonka kustannukset ovat 2,1 miljoonaa euroa. Seminaarissa käydyssä keskustelussa esitettiin muitakin vaihtoehtoja mm. vuokratiloihin siirtyminen ja lisärakentamisesta luopuminen hyväksi käyt täen kunnantalon yhteydessä olevia muita tiloja. Joka ta pauk ses sa selvää on, että ratkaisu tulee tehdä nopeassa aikataulussa, jotta jatkosuunnittelutyö ei viivästy, ja että työt voidaan aloittaa nopeasti vuoden vaihteen jälkeen. Todennäköisin hyväksyttävä vaihtoehto on se, että kunnantalo joka tapauksessa korjataan. Toiminnallisessa mielessä yhdyskäytävän rakentaminen yksi- tai kaksikerroksisena on perusteltua. Koska yhdyskäytävän rakentamiseen pohjautuvat ratkaisut eivät poikkea toisistaan kovin merkittävästi, luonte vaa lienee se, että välttämätöntä jatkosuunnittelua jatketaan kustannuksil taan 1,8 me:n ja 2,1 me:n vaihtoehdoista. Asia ratkaistaan lopullisesti kuluvan vuoden joulukuussa pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevassa valmistelussa olevan jatkotyön pohjaksi. TEKLA Kunnanviraston suunnittelutyö on päässyt poliittisen keskustelun jälkeen käyntiin toden teolla. Suunnitelmat tehdään seuraavista kahdesta vaihto-

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ ehdosta: -toiminnalliset tilamuutokset ja yksikerroksinen yhdyskäytävä tekniselle (tuleva perusturva-) osastolle (kustannusarvio 1,8 milj. ) -toiminnalliset tilamuutokset ja kaksikerroksinen laajennusosa, joka sitoo rakennuksen osat toi siinsa (kustannusarvio 2,1 milj. ). Peruskorjauksen urakkatarjouksia päästää pyytämään maaliskuun lopulla. Kunnanviraston hankeryhmän työ on saatu päätökseen ja kunnanviraston suunnittelun reunaehdot ovat löytyneet. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja nimeää edustajan kunnanviraston suunnittelukokouksiin. Tekninen lautakunta esittää, että kunnanviraston peruskorjaus tehtäisiin niukemman vaihtoehdon (-toiminnalliset tilamuutokset ja yksikerroksinen yhdyskäytävä tekniselle (tu leva perusturva-) osastolle (kustannusarvio 1,8 milj. )) mukaan. Peruskorjauksessa pitää kuitenkin muilla tilajärjestelyillä var mistaa riittävät toimitilat tekniselle osastolle. Alustavassa suunnitelmassa teknisen osaston toimitilat eivät ole riittäävät. Vuoden 2009 alusta aloittava uusi tekninen lautakunta nimeää edustajan kunnanviraston suunnittelukokouksiin. TEKLA Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2009 talousarvion Vuoden 2009 talousarviossa on osoitettu 1,8 miljoonan euron investointimääräraha kunnanviraston peruskorjaukseen. Peruskorjauksen suunnittelu on edennyt suunnitellusti niin, että suunnitelmat valmistuvat perjantain suunnittelupalaveriin mennessä. Peruskorjauksen ja tilamuutosten laajuudesta keskusteltiin laajasti kahdessa valtuutsoseminaarissa syksyllä Suunnitelmiin ei ole pohjaratkaisuiden ja laajuuden osalta tullut sen jälkeen mitään merkittäviä muutoksia. Suunnitelmien valmistuttua tekninen lautakunta hyväksyy suunnitelmat, joilla järjestetään urakkatar jouskilpailu. Tekninen lautakunta hyväksyy myös listan niistä urakoitsijoista, joille tarjouspyyntö lähetetään suoraan. Kunnanvaltuusto valitsee toukokuun kokouksessa urakoitsijat ja vahvistaa tällöin myös lopulliset suunnitelmat. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksessa esitellyt suunnitelmat urakkatarjouskilpailuun ja hyväksyy kokouksessa esitellyn listan urakoitsijoista, joille tarjouspyyntö lähetetään suoraan. Urakkatarjouskilpailun tarjousten jätön määräaika on klo 11.

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus käsittelee kunnanviraston pe ruskorjauksen suunnitelmia kokouksessaan ja kunnanvaltuusto hyväksyy kokouksessaan kun nan vi ras ton pe rus korjauksen suunnitelmat ja suuntaa-antavan urakka sum man. Tekni nen lautakunta valitsee urakoitsijan talousarvion liitteen 1 toimi val tuuksien mu kaisesti. KH 175 Peruskorjaussuunnitelmat piirustusten osalta ovat liitteenä 4 / KH Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä suunnitelmat ja saattaa asian valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus totesi, että suunnitelman mukaisen avokonttoriratkaisun toimivuutta asiakaspalvelupisteessä on tarkoi tus seu ra ta ja tar vit taessa ryhtyä korjaustoimiin tilajärjestelyjen osalta. Li säksi kun nan halli tus edellyttää, että työskentelytilojen ilmastointi toteutetaan riit tä vällä tasol la ja palvelupisteessä asioivien tietojen salassapito varmistetaan.

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Toimielinten pöytäkirjoja KH 176 Seuraavat toimielimet ja viranhaltijat ovat kunnan hallintosäännön 69 :n mukaisesti toimittaneet kunnanhallitukselle jäljennökset pöytäkirjoistaan: Kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee ilmoitukset käsiteltäväksi otettavissa olevista asioista saapuneiksi, päättää, että niistä ilmeneviä asioita ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja antaa luvan niiden täytäntöönpanoon.

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 177 Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat ilmoitusluontoiset kirjelmät ja asiakirjat, jotka eivät vaatine kunnanhallituksen käsittelyä tai päättämis tä: - Sisäasiainministeriön ennakkokutsu: Vuoden 2009 yhteistyötapaamiset - Suomen Kuntaliiton kirje : Kuntapäivien kokousasiakirja - Länsi-Suomen lääninhallituksen peruspalvelujen arviointiraportti Hämeen Heimoliiton heimotiedote 1/ Kangasalan kunnan yhteislautakunnan pidetyn kokouksen kokouskutsu - Olawan kaupungin kirje Punaisen Ristin kokouskutsu 1/ Suomen Yrittäjien kirje : Kunnallisjohdon seminaari Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymän hallituksen pide tyn ko kouk sen pöytäkirjan jäljennös Kunnajohtaja: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Vaalilautakuntien ja -toimikunnan asettaminen europarlamenttivaaleja varten KH 178 Seuraavat Suomessa toimitettavat vaalit ovat europarlamenttivaalit sunnuntaina Vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja Europarlamenttivaalien toimittamisessa noudatetaan Euroopan unionin vaalisäädöstä (saatettu Suomessa voimaan lailla 867/2003) sekä vaalilakia (714/1998) Valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten mukaisesti ovat äänestysaluejako ja äänestyspaikat kunnassa seuraavat: 1. Onkkaalan äänestysalue Kostian koulu 2. Salmentaan äänestysalue Salmentaan koulu 3. Luopioisten äänestysalue Seuratalo 4. Aitoon äänestysalue Peruskoulun yläaste 5. Rautajärven äänestysalue Rautajärven koulu Äänestysaluepäätöksen yhteydessä valtuusto on määrännyt, että ulkosuomalaiset ja laitoksiin sijoitetut henkilöt (ns. 900-ryhmä) merkitään vaaliluetteloissa ko. ajanjaksolla Onkkaalan äänestysalueen kohdalle. Kunnanhallitus on ( 132) päättänyt yleiset ennakkoäänestyspaikat (kunnanvirasto ja Luopioisten Yhdistysnurkka) sekä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset ( Harjutuulen ja Kukkiakodon osastot sekä Kostiakoti). Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: - kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta tä sekä tarpeellinen määrä varaiä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä - laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yk si tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu sekä tarpeellinen määrä varaiä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan ten että niiden vara ten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ten ja varaten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa issä että varaissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varaet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat ten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan enä eikä varaenä. Vaalilau-

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ takunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmiisinä. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohta jien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Esityslistan mukana jaetaan luettelo vuoden 2008 kunnallisvaalien vaalilautakuntien ja -toimikunnan istä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää vuoden 2009 europarlamenttivaaleja varten 1) valita äänestysalueiden vaalilautakuntiin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme tä sekä viisi varatä, 2) valita yhteen vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden en sekä kolme varatä, Vaalilautakunnat ja -toimikunta asetettiin seuraavasti: 1. Onkkaalan äänestysalue Kokkola Tiina Ukkonen Satu Niemelä Maija Nummela Tapio Salakka Veli-Matti Pohjola Virpi Hemilä Heikki Nummela Anu Heino Hanna Lahtinen Seppo puheenjohtaja varapuheenjohtaja 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara 5. vara 2. Salmentaan äänestysalue Järvinen Heikki Keskinen Liisa Eerola Leena Heinonen Päivi Kaarne Risto Heikkilä Maija-Liisa Humalisto Seija Ravantti Liisa Riihimäki Pekka Tennberg Kalle puheenjohtaja varapuheenjohtaja 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara 5. vara 3. Luopioisten äänestysalue Riihiranta Toimi Vuorinen Tommi puheenjohtaja varapuheenjohtaja

18 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Mukkulainen Riitta Koivulahti Anja Kuiri Anneli Pohjanperä Perttu Kärpänniemi Marja Saksala Jarkko Körhämö Mervi Koivulahti Jouko 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara 5. vara 4. Aitoon äänestysalue Mäkinen Emilia Korkeila Eero Keino Kari Naulapää Irma Viukari Raija Rulja Matti Merontausta Eila Kannel Riitta Lääkäri Väinö Heikkilä Helena puheenjohtaja varapuheenjohtaja 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara 5. vara 5. Rautajärven äänestysalue Pohjanperä Teuvo Kouhia Markku Itkonen Tea Köppä Armi Virtapohja Tuula Luhtajärvi Pentti Tiusanen Ulla Alenius Lasse Keränen Erkki Virtanen Saila puheenjohtaja varapuheenjohtaja 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara 5. vara Vaalitoimikunta Rönni Eila Sjöstedt Jaakko Lindholm Risto Läärä Virva Saarinen Yrjö Kankila Elisa puheenjohtaja varapuheenjohtaja 1. vara 2. vara 3. vara

19 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Palkattomien vapaiden myöntäminen terveyskeskusten henkilöstölle KH 179 Kangasalan kunta on tarjoamassa henkilöstölleen vapaaehtoisia palkattomia lomia niin, että viiden päivän palkattomasta lomasta henkilö saa yhden vapaapäivän ja 10 päivän palkattomasta lomasta kaksi vapaapäivää. Sijaista palkattoman vapaan ajaksi ei saa ottaa. Kangasalan sosiaali- ja terveysjohtaja tiedustelee sähköpostitse, miten Pälkäneen kunta suhtautuu palkattomien vapaiden myöntämiseen Pälkäneen terveysasemilla. Asiaa harkittaessa on huomattava, että henki löstö on Kan gasalan palkkalistoilla. Päl kä ne maksaa ko. hajautettujen pal ve lui den kus tan nuk set, ja Päl kä neen tilaus kuluvalle vuodelle on tehty si ten, et tä terveysasemat toimivat täydellä miehityksellä. Pälkäneen kunta on tehnyt henkilöstölleen saman tyyppisen suosituksen palkattomista vapaista kuin Kangasalan kuntakin. Lisäksi Kangasalan kunnan tavoin myös Pälkäne tavoittelee säästöjä kuluvan vuoden menois saan. Talouden seurantaryhmä otti kokouksessaan asiaan myöntei sen kannan edellyttäen, että palkattomat vapaat eivät merkittävästi huo nonna palvelutasoa terveysasemilla. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää suhtautua palkattomiin vapaisiin myönteisesti edellyttäen, etteivät palkattomat vapaat merkittävästi huononna palvelutasoa terveysasemilla.

20 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Perusturvajohtajan viran täyttö KH 180 Perusturvajohtaja Eija Koivuniemi on valittu toisen kunnan virkaan, ja on saadun tiedon mukaan irtisanoutumassa virastaan virkavalinnan tultua lainvoimaiseksi. Kunnanhallitus on kokouksessaan käynyt periaatekeskustelun viran täyttökysymyksestä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa perusturvajohtajan viralle täyttöluvan, ja valtuuttaa viranhaltijat ryhtymään valmisteleviin toimiin asiassa.

21 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Evästyksen antaminen Pälkäneen Aluelämmön yhtiökokousedustajalle KH 181 Pälkäneen Aluelämpö Oy:n hallituksessa on ollut kaksi viranhaltijaedusta jaa ja kaksi luottamushenkilöedustajaa. Aluelämmön yhtiökokous pidetään Viranhaltijoista hallituksessa ovat olleet Hanna-Kaisa Lahtisal mi ja Helinä Vuorenmaa sekä luottamushenkilöistä Erkki Aho ja Arja Kokkola-Ahava. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa Pälkäneen Aluelämpö Oy:n hallitukseen valittavista henkilöistä. Evästyksenään yhtiökokousedustajalle kunnanhallitus totesi, että yhtiön hallitukseen tulisi valita kunnan edustajiksi Arja Kokkola-Ahava, Petri Urk ko, Hanna-Kaisa Lahtisalmi ja Helinä Vuorenmaa. Merkittiin, että Antti-Jussi Mikkola ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsitte lyn ajaksi, jolloin puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Timo Ailio.

22 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ M U U T O K S E N H A K U Pykälät , , 179 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjalli nen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät 169, 174, 178, O i k a i s u v a a t i m u s o h j e e t M u u t o k s e n h a k u k i e l l o t Muutokse nha kukie llot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy- ja niiden perusteet täntöönpanoa: Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 169, 174, 178, Viranomainen: Pälkäneen kunnanhallitus Keskustie PÄLKÄ NE puh faksi Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on teki jän allekirjoitettava. L i s ä t i e t o j a Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tämä pöytäkirja on kuntalain 63 :n mukaisesti pidetty yleisesti nähtävänä kello 9-12.

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kunnanhallitus 29.04.2015 AIKA 29.04.2015 kello 16:00-17:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 109 Hallintojohtajaehdokkaiden esittäytyminen 3

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 kello 18:00-18:53 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 201 Talousarviolainan nostaminen 2015

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 2.2.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden kunnantalo,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 17.03.2014 kello 15:00-17:25

Kokousaika 17.03.2014 kello 15:00-17:25 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 17.03.2014 kello 15:00-17:25 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 61 Kunnan takauksen myöntäminen /

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2015. KOKOUSAIKA 9.2.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 2/2015. KOKOUSAIKA 9.2.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 2/2015 KOKOUSAIKA 9.2.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 17 Toimielinten pöytäkirjat 18 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Tekninen lautakunta 21.10.2014 AIKA 21.10.2014 kello 17:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 102 Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 20 VALTUUSTON KOKOUKSEN 24.1.2011 PÄÄTÖSTEN TÄY-

Otsikko Sivu 20 VALTUUSTON KOKOUKSEN 24.1.2011 PÄÄTÖSTEN TÄY- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37 Kunnanhallitus 07.02.2011 AIKA 07.02.2011 klo 17:00-21:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 VALTUUSTON KOKOUKSEN

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN 294 153 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS-

Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN 294 153 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2012 292 Kunnanhallitus 27.06.2012 AIKA 27.06.2012 klo 17:00-20:20 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES-

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2011 515 Kunnanhallitus 03.10.2011 AIKA 03.10.2011 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 88 Sivutoimilupa-anomus/Tuula Ala-Lantela 168 89 Erityisopettaja Tuula Ala-Lantelan ajankäyttösopimus

Otsikko Sivu 88 Sivutoimilupa-anomus/Tuula Ala-Lantela 168 89 Erityisopettaja Tuula Ala-Lantelan ajankäyttösopimus Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/2015 166 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 18:00-19:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 88-102 Otsikko Sivu 88 Sivutoimilupa-anomus/Tuula

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus ESITYSLISTA Kokousaika Maanantai 17.2.2014 klo 14.00- Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 36

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 36 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 36 Kunnanhallitus 11.02.2014 AIKA 11.02.2014 klo 14:00-16:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 17:00-19:38 PAIKKA Abborsjö, Sorvasuontie 601, Huuvari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 283 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 461 284 LUKIO-OPETUKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot