PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 1. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA kello 16:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 169 Kansalais- ja työväenopistojen liiton liittokokous Maankäyttösopimukset / Nenäpään kaava-alue ja ko. sopimuksiin liittyvät esisopimukset Esitykset myönnettävistä kunniamerkeistä Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös esitykseen pikavuoropysäkeistä 173 Ohjausryhmän nimeäminen, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminta-alue 174 Vendi Finland Oy:ltä vapautuneen teollisuushallin myyminen/ vuokraaminen Kunnanviraston peruskorjaus Toimielinten pöytäkirjoja Ilmoitusasiat Vaalilautakuntien ja -toimikunnan asettaminen europarlamenttivaaleja varten 179 Palkattomien vapaiden myöntäminen terveyskeskusten henkilöstölle Perusturvajohtajan viran täyttö Evästyksen antaminen Pälkäneen Aluelämmön yhtiökokousedustajalle 20

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA kello 16:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanviraston kokoushuone LÄSNÄ JÄSENET Mikkola Antti-Jussi puheenjohtaja Ailio Timo 1. varapj. puheenjohtaja :n 181 koh dalla Hilden Matias 2. varapj. Keino Hanna Kokkola-Ahava Arja Lindholm Anita Norokorpi Matti Pihkala Jarkko Urkko Petri valtuuston pj. Laesterä Eero valtuuston 1. varapj. Arasalo Esko kunnanjohtaja, esittelijä Koppana Leo hallintoj., pöytäkirjanp. Ukkonen Satu vara POISSA Rantala Heidi Aho Maria valtuuston 2. varapj. Haapanen Rauno kehitysjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ASIAT LIITTEET 1-4 / KH PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Ailio ja Satu Ukkonen Antti-Jussi Mikkola Timo Ailio puheenjohtaja puheenjohtaja ( 181) Leo Koppana pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Timo Ailio Satu Ukkonen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on ollut Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Pöytäkirjanpitäjä Leo Koppana

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kansalaisopiston johtokunta Kunnanhallitus Kansalais- ja työväenopistojen liiton liittokokous KANSOPJO Kansalais- ja työväenopistojen liiton liittokokous ja KTOL 90 vuotta -juhlaseminaari pidetään Helsingissä Juhlaseminaarin suojelijana ja seminaarin avaajana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen. Pälkäneen kunnalla on liiton sääntöjen mukaan mahdollisuus lähettää kak si edustajaa liittokokoukseen. Kansalaisopiston rehtori: Johtokunta tekee esityksen liittokokousedustajien ja heidän varahenkilöidensä valitsemisesta. Johtokunta esittää, että liittokokousedustajiksi valitaan Mikko Kihlström ja Mauri Nest. Heidän molempien varalle valitaan Raine Raitio. KH 169 Kunnanhallitus päättää hyväksyä kansalaisopiston johtokunnan ehdotuksen.

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Maankäyttösopimukset / Nenäpään kaava-alue ja ko. sopimuksiin liittyvät esisopimukset KH Nenäpään alueen kaavoituksen yhteydessä on maanomistajien, eli toisaal ta Lomakostia Oy:n ja toisaalta Helena ja Anneli Tiililän kans sa neuvoteltu maankäyttösopimuksen allekirjoittamisesta. Maankäyttösopimuksella toteutetaan Maankäyttö- ja rakennuslaissa todettu maanomistajan velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin asemakaavasta aiheutuvan merkittävän hyödyn vastineeksi. Maankäyttösopimukset ovat esityslistan liitteinä 9-10 / KH Lomakostia Oy sitoutuu maankäyttösopimuksella suorittamaan kunnalle rahana euroa, minkä lisäksi Lomakostia Oy sitoutuu luovuttamaan kunnalle korvauksetta omistamansa Nenäpään asemakaavan muutoseh dotuk sen mu kai set katualueet, puistot ja muinaismuistoalueen sekä sopimus alueel la olevan vesialueen. Maankäyttösopimuksen allekirjoittamisen yh teydessä ko. alueiden luovutuksista laaditaan esisopimus, ja lopullinen luo vutuskirja kolmen kuukauden kuluessa asemakaavan muutoksen lainvoimaisuudesta. Helene ja Anneli Tiililä sitoutuvat maankäyttösopimuksella luovuttamaan kun nal le ra ha na euroa, minkä lisäksi Tiililät sitoutuvat luovutta maan kunnalle korvauksetta omistamansa Nenäpään asemakaavan muutosehdotuksen mukaiset katu- ja puistoalueet sekä muuntamo- ja pysäköintialueen. Muutoin maankäyttösopimusten ehdot ilmenevät liitteinä olevista sopimuksista. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se 1) hyväksyy liitteinä olevat maankäyttösopimukset kunnanjohtajan ja kehitysjohtajan mahdollisesti tekemin vähäisin tarkistuksin, ja 2) maankäyttösopimuksissa tarkoitetut esisopimukset kunnanjohtajan ja kehitysjohtajan hyväksymässä muodossa. KV Maankäyttösopimukset ja esisopimukset ovat valtuuston liitteinä 9-10 / KV Valtuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että valtuustolle oli jaettu liitteet 9-10 / KV lopullises sa allekirjoitetussa muodossaan, jossa valtuusto ne hyväksyi. KH Kiinteistönkaupan esisopimuksissa tarkoitetut lopulliset kauppakirjat allekirjoitetaan Kauppakirjat jaetaan kunnanvaltuustolle kokouksessa. Nyt esityslistan liitteinä 6-7 / KH ovat allekirjoitetut esiso pimuk set. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy lopulliset kauppakirjat. KV KH 170 Esisopimukset ovat valtuuston liitteinä / KV Valtuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lopulliset kauppakirjat ovat liitteinä / KV Lomakostia Oy:tä koskevan luovutuskirjan osalta kaupan kohteen yksilöin tiä on vielä täsmennetty. Luovutuskirjan oikaisu on allekirjoitettu , ja se on esityslistan liitteenä 1 / KH Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy tehdyn oikaisun Lomakostia Oy:tä koskevaan luovutuskirjaan.

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Esitykset myönnettävistä kunniamerkeistä 52/01/02/2009 KH 171 Länsi-Suomen lääninhallituksen asiaa koskeva kirje on esityslistan liitteenä 2 / KH Lisäksi jaetaan kunnanhallituksen kokoukseen osallistuville luet te lo vii me vuonna tehdyistä ehdotuksista. Esityslistan painoon mennessä asian valmistelu on kesken. Kunnanjohtaja esittelee asian kokouksessa. Kunnanhallitus päätti esittelijän ehdotuksesta uudistaa edellisvuonna toteutumatta jääneet ehdotukset.

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös esitykseen pikavuoropysäkeistä 461/08/01/2008 KH 172 Pälkäneen kunnanhallitus on kokouksessaan puoltanut tehtyä ehdotusta pikavuoropysäkin saamiseksi Valtatie 12:n varrelle Kuisemaan. Asiaa koskeva Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös ja siihen tehty korjaus ovat esityslistan liitteinä 3 / KH Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä ko. päätökset tiedoksi niihin tyytyen.

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Ohjausryhmän nimeäminen, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminta-alue 184//2007 KH 173 Juupajoen, Kangasalan, Kuhmaladen ja Pälkäneen kunnat sekä Oriveden kaupunki ovat hyväksyneet aiesopimuksen yhteistoiminta-alueen perustamisesta perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen hoitamisesta ja erikoissairaanhoidon tilaamisesta alkaen. Samassa yhteydessä on sovittu, että lopullinen yhteistoimintasopimus laaditaan mennessä. Valmistelua ohjasi asian aikaisemmassa valmisteluvaiheessa ohjausryhmä, jossa oli kaksi kunnanhallitusten nimeämää luottamushenkilöä kusta kin kunnasta, henkilöstön edustajat Kangasalan seudun terveyskeskuk sesta ja yhteinen Juupajoen ja Oriveden henkilöstöedustaja ja lisäksi kunnallisjohtajat osallistuivat ohjausryhmän työskentelyyn viranhaltijainä. Valmistelua on tarkoitus jatkaan samalla toimintatavalla. Pälkäneen kunnanhallitus teki ehdotuksensa ohjausryhmään nimettävistä henkilöistä, ja Kangasalan kunnanhallitus on nimennyt ehdituksen mukaisesti Pälkäneen edustajiksi Arja Kokkola-Ahavan ja Petri Urkon sekä hei dän varaekseen Maria Ahon. Lisäksi Kangasalan kunnanhallituksen päätöksestä ilmenee, että kunnallisjohtajat osallistuvat ohjausryhmän työskentelyyn viranhaltijainä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä Kangasalan kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi.

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Vendi Finland Oy:ltä vapautuneen teollisuushallin myyminen/ vuokraaminen KH 174 Vendi Finland Oy on irtisanonut kunnalta vuokraamansa teollisuuskiinteistön lukien. Vuokrasopimuksen mukaan irtisanomisaika voi päättyä vasta marraskuun lopussa. Kunta hallitsee ko. teollisuuskiinteistöstä Noi Due Oy:n kanssa tehdyn kiinteistön hallinnan jakamista koskevan sopimuksen perusteella n m2:n suuruista teollisuushallin osaa ja n. 275 m2:n suuruista toimistora kennusta. Kehitysjohtaja: Merkitään tiedoksi Vendi Finland Oy:n vuokrasopimuksen päättyminen. Päätetään tarjota vapautuvia tiloja ensisijaisesti ostettavaksi ja toissijaises ti vuokrattavaksi.

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanviraston peruskorjaus KH Kysymystä kunnantalon peruskorjauksesta käsiteltiin kunnanvaltuuston iltakoulussa torstaina Asia hankeryhmälle valmistellut viranhaltijakunta ja konsultti Seppo Kortelahti olivat selvittäneet lähinnä kolmea erilaista vaihtoehtoa: - Kunnantalon toimintojen hajasijoittaminen - Uudisrakennuksen rakentaminen uudeksi kunnantaloksi, ja - Nykyisen kunnantalon korjaaminen kolmen vaihtoehdon pohjalta - vain välttämätön peruskorjaus, kust. arvio 1,6 milj euroa - jonkin verran uudisrakentamista ja yksikerroksinen yhdys käytävä tekniselle osastolle, 1,8 milj. eu roa, ja - hieman enemmän lisärakentamista mm. yhdyskäytävä kaksikerrroksisena, 2,1 milj. euroa. Asetettu hankeryhmä asettui kannattamaan kunnantalon remontointia sen vaihtoehdon pohjalta, jonka kustannukset ovat 2,1 miljoonaa euroa. Seminaarissa käydyssä keskustelussa esitettiin muitakin vaihtoehtoja mm. vuokratiloihin siirtyminen ja lisärakentamisesta luopuminen hyväksi käyt täen kunnantalon yhteydessä olevia muita tiloja. Joka ta pauk ses sa selvää on, että ratkaisu tulee tehdä nopeassa aikataulussa, jotta jatkosuunnittelutyö ei viivästy, ja että työt voidaan aloittaa nopeasti vuoden vaihteen jälkeen. Todennäköisin hyväksyttävä vaihtoehto on se, että kunnantalo joka tapauksessa korjataan. Toiminnallisessa mielessä yhdyskäytävän rakentaminen yksi- tai kaksikerroksisena on perusteltua. Koska yhdyskäytävän rakentamiseen pohjautuvat ratkaisut eivät poikkea toisistaan kovin merkittävästi, luonte vaa lienee se, että välttämätöntä jatkosuunnittelua jatketaan kustannuksil taan 1,8 me:n ja 2,1 me:n vaihtoehdoista. Asia ratkaistaan lopullisesti kuluvan vuoden joulukuussa pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevassa valmistelussa olevan jatkotyön pohjaksi. TEKLA Kunnanviraston suunnittelutyö on päässyt poliittisen keskustelun jälkeen käyntiin toden teolla. Suunnitelmat tehdään seuraavista kahdesta vaihto-

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ ehdosta: -toiminnalliset tilamuutokset ja yksikerroksinen yhdyskäytävä tekniselle (tuleva perusturva-) osastolle (kustannusarvio 1,8 milj. ) -toiminnalliset tilamuutokset ja kaksikerroksinen laajennusosa, joka sitoo rakennuksen osat toi siinsa (kustannusarvio 2,1 milj. ). Peruskorjauksen urakkatarjouksia päästää pyytämään maaliskuun lopulla. Kunnanviraston hankeryhmän työ on saatu päätökseen ja kunnanviraston suunnittelun reunaehdot ovat löytyneet. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja nimeää edustajan kunnanviraston suunnittelukokouksiin. Tekninen lautakunta esittää, että kunnanviraston peruskorjaus tehtäisiin niukemman vaihtoehdon (-toiminnalliset tilamuutokset ja yksikerroksinen yhdyskäytävä tekniselle (tu leva perusturva-) osastolle (kustannusarvio 1,8 milj. )) mukaan. Peruskorjauksessa pitää kuitenkin muilla tilajärjestelyillä var mistaa riittävät toimitilat tekniselle osastolle. Alustavassa suunnitelmassa teknisen osaston toimitilat eivät ole riittäävät. Vuoden 2009 alusta aloittava uusi tekninen lautakunta nimeää edustajan kunnanviraston suunnittelukokouksiin. TEKLA Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2009 talousarvion Vuoden 2009 talousarviossa on osoitettu 1,8 miljoonan euron investointimääräraha kunnanviraston peruskorjaukseen. Peruskorjauksen suunnittelu on edennyt suunnitellusti niin, että suunnitelmat valmistuvat perjantain suunnittelupalaveriin mennessä. Peruskorjauksen ja tilamuutosten laajuudesta keskusteltiin laajasti kahdessa valtuutsoseminaarissa syksyllä Suunnitelmiin ei ole pohjaratkaisuiden ja laajuuden osalta tullut sen jälkeen mitään merkittäviä muutoksia. Suunnitelmien valmistuttua tekninen lautakunta hyväksyy suunnitelmat, joilla järjestetään urakkatar jouskilpailu. Tekninen lautakunta hyväksyy myös listan niistä urakoitsijoista, joille tarjouspyyntö lähetetään suoraan. Kunnanvaltuusto valitsee toukokuun kokouksessa urakoitsijat ja vahvistaa tällöin myös lopulliset suunnitelmat. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksessa esitellyt suunnitelmat urakkatarjouskilpailuun ja hyväksyy kokouksessa esitellyn listan urakoitsijoista, joille tarjouspyyntö lähetetään suoraan. Urakkatarjouskilpailun tarjousten jätön määräaika on klo 11.

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus käsittelee kunnanviraston pe ruskorjauksen suunnitelmia kokouksessaan ja kunnanvaltuusto hyväksyy kokouksessaan kun nan vi ras ton pe rus korjauksen suunnitelmat ja suuntaa-antavan urakka sum man. Tekni nen lautakunta valitsee urakoitsijan talousarvion liitteen 1 toimi val tuuksien mu kaisesti. KH 175 Peruskorjaussuunnitelmat piirustusten osalta ovat liitteenä 4 / KH Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä suunnitelmat ja saattaa asian valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus totesi, että suunnitelman mukaisen avokonttoriratkaisun toimivuutta asiakaspalvelupisteessä on tarkoi tus seu ra ta ja tar vit taessa ryhtyä korjaustoimiin tilajärjestelyjen osalta. Li säksi kun nan halli tus edellyttää, että työskentelytilojen ilmastointi toteutetaan riit tä vällä tasol la ja palvelupisteessä asioivien tietojen salassapito varmistetaan.

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Toimielinten pöytäkirjoja KH 176 Seuraavat toimielimet ja viranhaltijat ovat kunnan hallintosäännön 69 :n mukaisesti toimittaneet kunnanhallitukselle jäljennökset pöytäkirjoistaan: Kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee ilmoitukset käsiteltäväksi otettavissa olevista asioista saapuneiksi, päättää, että niistä ilmeneviä asioita ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja antaa luvan niiden täytäntöönpanoon.

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 177 Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat ilmoitusluontoiset kirjelmät ja asiakirjat, jotka eivät vaatine kunnanhallituksen käsittelyä tai päättämis tä: - Sisäasiainministeriön ennakkokutsu: Vuoden 2009 yhteistyötapaamiset - Suomen Kuntaliiton kirje : Kuntapäivien kokousasiakirja - Länsi-Suomen lääninhallituksen peruspalvelujen arviointiraportti Hämeen Heimoliiton heimotiedote 1/ Kangasalan kunnan yhteislautakunnan pidetyn kokouksen kokouskutsu - Olawan kaupungin kirje Punaisen Ristin kokouskutsu 1/ Suomen Yrittäjien kirje : Kunnallisjohdon seminaari Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymän hallituksen pide tyn ko kouk sen pöytäkirjan jäljennös Kunnajohtaja: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Vaalilautakuntien ja -toimikunnan asettaminen europarlamenttivaaleja varten KH 178 Seuraavat Suomessa toimitettavat vaalit ovat europarlamenttivaalit sunnuntaina Vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja Europarlamenttivaalien toimittamisessa noudatetaan Euroopan unionin vaalisäädöstä (saatettu Suomessa voimaan lailla 867/2003) sekä vaalilakia (714/1998) Valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten mukaisesti ovat äänestysaluejako ja äänestyspaikat kunnassa seuraavat: 1. Onkkaalan äänestysalue Kostian koulu 2. Salmentaan äänestysalue Salmentaan koulu 3. Luopioisten äänestysalue Seuratalo 4. Aitoon äänestysalue Peruskoulun yläaste 5. Rautajärven äänestysalue Rautajärven koulu Äänestysaluepäätöksen yhteydessä valtuusto on määrännyt, että ulkosuomalaiset ja laitoksiin sijoitetut henkilöt (ns. 900-ryhmä) merkitään vaaliluetteloissa ko. ajanjaksolla Onkkaalan äänestysalueen kohdalle. Kunnanhallitus on ( 132) päättänyt yleiset ennakkoäänestyspaikat (kunnanvirasto ja Luopioisten Yhdistysnurkka) sekä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset ( Harjutuulen ja Kukkiakodon osastot sekä Kostiakoti). Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: - kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta tä sekä tarpeellinen määrä varaiä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä - laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yk si tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu sekä tarpeellinen määrä varaiä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan ten että niiden vara ten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ten ja varaten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa issä että varaissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varaet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat ten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan enä eikä varaenä. Vaalilau-

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ takunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmiisinä. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohta jien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Esityslistan mukana jaetaan luettelo vuoden 2008 kunnallisvaalien vaalilautakuntien ja -toimikunnan istä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää vuoden 2009 europarlamenttivaaleja varten 1) valita äänestysalueiden vaalilautakuntiin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme tä sekä viisi varatä, 2) valita yhteen vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden en sekä kolme varatä, Vaalilautakunnat ja -toimikunta asetettiin seuraavasti: 1. Onkkaalan äänestysalue Kokkola Tiina Ukkonen Satu Niemelä Maija Nummela Tapio Salakka Veli-Matti Pohjola Virpi Hemilä Heikki Nummela Anu Heino Hanna Lahtinen Seppo puheenjohtaja varapuheenjohtaja 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara 5. vara 2. Salmentaan äänestysalue Järvinen Heikki Keskinen Liisa Eerola Leena Heinonen Päivi Kaarne Risto Heikkilä Maija-Liisa Humalisto Seija Ravantti Liisa Riihimäki Pekka Tennberg Kalle puheenjohtaja varapuheenjohtaja 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara 5. vara 3. Luopioisten äänestysalue Riihiranta Toimi Vuorinen Tommi puheenjohtaja varapuheenjohtaja

18 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Mukkulainen Riitta Koivulahti Anja Kuiri Anneli Pohjanperä Perttu Kärpänniemi Marja Saksala Jarkko Körhämö Mervi Koivulahti Jouko 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara 5. vara 4. Aitoon äänestysalue Mäkinen Emilia Korkeila Eero Keino Kari Naulapää Irma Viukari Raija Rulja Matti Merontausta Eila Kannel Riitta Lääkäri Väinö Heikkilä Helena puheenjohtaja varapuheenjohtaja 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara 5. vara 5. Rautajärven äänestysalue Pohjanperä Teuvo Kouhia Markku Itkonen Tea Köppä Armi Virtapohja Tuula Luhtajärvi Pentti Tiusanen Ulla Alenius Lasse Keränen Erkki Virtanen Saila puheenjohtaja varapuheenjohtaja 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara 5. vara Vaalitoimikunta Rönni Eila Sjöstedt Jaakko Lindholm Risto Läärä Virva Saarinen Yrjö Kankila Elisa puheenjohtaja varapuheenjohtaja 1. vara 2. vara 3. vara

19 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Palkattomien vapaiden myöntäminen terveyskeskusten henkilöstölle KH 179 Kangasalan kunta on tarjoamassa henkilöstölleen vapaaehtoisia palkattomia lomia niin, että viiden päivän palkattomasta lomasta henkilö saa yhden vapaapäivän ja 10 päivän palkattomasta lomasta kaksi vapaapäivää. Sijaista palkattoman vapaan ajaksi ei saa ottaa. Kangasalan sosiaali- ja terveysjohtaja tiedustelee sähköpostitse, miten Pälkäneen kunta suhtautuu palkattomien vapaiden myöntämiseen Pälkäneen terveysasemilla. Asiaa harkittaessa on huomattava, että henki löstö on Kan gasalan palkkalistoilla. Päl kä ne maksaa ko. hajautettujen pal ve lui den kus tan nuk set, ja Päl kä neen tilaus kuluvalle vuodelle on tehty si ten, et tä terveysasemat toimivat täydellä miehityksellä. Pälkäneen kunta on tehnyt henkilöstölleen saman tyyppisen suosituksen palkattomista vapaista kuin Kangasalan kuntakin. Lisäksi Kangasalan kunnan tavoin myös Pälkäne tavoittelee säästöjä kuluvan vuoden menois saan. Talouden seurantaryhmä otti kokouksessaan asiaan myöntei sen kannan edellyttäen, että palkattomat vapaat eivät merkittävästi huo nonna palvelutasoa terveysasemilla. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää suhtautua palkattomiin vapaisiin myönteisesti edellyttäen, etteivät palkattomat vapaat merkittävästi huononna palvelutasoa terveysasemilla.

20 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Perusturvajohtajan viran täyttö KH 180 Perusturvajohtaja Eija Koivuniemi on valittu toisen kunnan virkaan, ja on saadun tiedon mukaan irtisanoutumassa virastaan virkavalinnan tultua lainvoimaiseksi. Kunnanhallitus on kokouksessaan käynyt periaatekeskustelun viran täyttökysymyksestä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa perusturvajohtajan viralle täyttöluvan, ja valtuuttaa viranhaltijat ryhtymään valmisteleviin toimiin asiassa.

21 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Evästyksen antaminen Pälkäneen Aluelämmön yhtiökokousedustajalle KH 181 Pälkäneen Aluelämpö Oy:n hallituksessa on ollut kaksi viranhaltijaedusta jaa ja kaksi luottamushenkilöedustajaa. Aluelämmön yhtiökokous pidetään Viranhaltijoista hallituksessa ovat olleet Hanna-Kaisa Lahtisal mi ja Helinä Vuorenmaa sekä luottamushenkilöistä Erkki Aho ja Arja Kokkola-Ahava. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa Pälkäneen Aluelämpö Oy:n hallitukseen valittavista henkilöistä. Evästyksenään yhtiökokousedustajalle kunnanhallitus totesi, että yhtiön hallitukseen tulisi valita kunnan edustajiksi Arja Kokkola-Ahava, Petri Urk ko, Hanna-Kaisa Lahtisalmi ja Helinä Vuorenmaa. Merkittiin, että Antti-Jussi Mikkola ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsitte lyn ajaksi, jolloin puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Timo Ailio.

22 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ M U U T O K S E N H A K U Pykälät , , 179 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjalli nen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät 169, 174, 178, O i k a i s u v a a t i m u s o h j e e t M u u t o k s e n h a k u k i e l l o t Muutokse nha kukie llot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy- ja niiden perusteet täntöönpanoa: Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 169, 174, 178, Viranomainen: Pälkäneen kunnanhallitus Keskustie PÄLKÄ NE puh faksi Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on teki jän allekirjoitettava. L i s ä t i e t o j a Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tämä pöytäkirja on kuntalain 63 :n mukaisesti pidetty yleisesti nähtävänä kello 9-12.

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Pusa Leila ja Annala Tarmo

Pusa Leila ja Annala Tarmo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 16.02.2015 klo 17.00 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: ERO KESKUSVAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJUUDESTA / ASPHOLM HELGE Kunnanhallitus 15.12.2014 ( 263): Lopen kunnassa on neljä äänestysaluetta: Lopenkylä, Läyliäinen, Topeno ja Launonen. Vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 45 26.01.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 26/00.00.00.01/2015 Kunnanhallitus 45 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kunnanhallitus 36 24.02.2015 Kunnanhallitus 50 10.03.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen KH 36 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. En nak

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vapaa-aikalautakunta 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan kokousajat ja koolle kutsuminen

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 04.02.2015 AIKA 04.02.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11 Iitin kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Kirkonkylä, Kylätalo Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 13.01.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1 / 2014

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kaupunginhallitus 14 19.01.2015 Kaupunginhallitus 38 16.02.2015 Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 265/00.00.00/2014 Kaupunginhallitus 19.01.2015 14 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 18 12.01.2015 Kaupunginhallitus 28 19.01.2015

Kaupunginhallitus 18 12.01.2015 Kaupunginhallitus 28 19.01.2015 Kaupunginhallitus 18 12.01.2015 Kaupunginhallitus 28 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten sekä vaalipäivän äänestyspaikkojen ja ennakkoäänestyspaikkoina

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 05.08.2015 klo 15:30-15:40 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Junkkala Juho Ketola

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot