HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN TUKKUTORIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN TUKKUTORIN"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN TUKKUTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2010

2 2 SISÄLLYS Sivu 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 4 MANAGING DIRECTOR S REVIEW 5 2 TUKKUTORI PÄHKINÄNKUORESSA 6 3 TUKKUTORIN TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTOIMET 6 4 HALLINTO JA TILINTARKASTUS 7 5 ORGANISAATIO 8 6 LIHATUKKUTOIMINTA 10 7 KYLMÄTUOTANTO JA -VARASTOINTI 10 8 VIHANNES-, HEDELMÄ- JA KUKKATUKKUTOIMINTA 11 9 KALATUKKUTOIMINTA MUUT PALVELUT JA TUKKUKAUPPA YMPÄRISTÖ- JA ENERGIANKÄYTTÖKATSAUS TILINPÄÄTÖS JA INVESTOINNIT 18 Talousarvion toteuma

3 3 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HELSINGIN KAUPUNGIN TUKKUTORIN 77. TOIMINTAVUOSI Vuoden 2010 aikana Tukkutorilla valmistauduttiin tuleviin muutoksiin. Uuden pakastamon ja vähittäiskaupan keskuksen suunnittelu jatkui läpi vuoden. Lisäksi vuoden aikana osallistuttiin aktiivisesti kaupunginhallituksen ruokakulttuurin kehittämisvalintojen edistämiseen. Samanaikaisesti valmistauduttiin kauppahallien ja torien siirtymiseen osaksi Tukkutorin hallintoa ja toimintaa. Tähän liittyvä kaupunginvaltuuston päätös valmistui lokakuussa ja lopullinen siirtopäätös tehtiin joulukuussa. Vuosi 2010 jäi myös mieleen poikkeuksellisten säiden vuoksi. Sekä alku- että lopputalvesta satoi ennätysmäärä lunta, mikä aiheutti lumitöiden osalta tavanomaista järeämpiä järjestelyjä ja kustannuksia. Vastaavasti kesällä kahden kuukauden poikkeuksellinen hellejakso pisti Tukkutorin kylmäntuotannon koville. Molemmista säähaasteista selvittiin hyvin eikä niistä aiheutunut alueen toimijoille harmeja. Energian säästäminen jatkui myös vuoden 2010 teemana. Kaikkien energiankulutuslukujen perusteella saavutettiin säästöjä. Sähkön kulutus on parin viimeisen vuoden aikana pudonnut 10 GWh:sta reiluun 8,5 GWh:iin, mikä on ollut merkittävä sekä ympäristövaikutusten että taloudellisten vaikutustensa vuoksi. Pääsyynä sähkön kulutuksen laskuun ovat lihatukkuhalliin asennetut taajuusmuuntimet ja tilojen uudelleenjärjestely tässä hallissa niin, että viileätilojen määrää on voitu pienentää ja käyttötehokkuutta parantaa. Investointiohjelmassa pyrittiin parantamaan ja tehostamaan jätehuoltoa. Tukkutori rakennutti jäteaseman, minkä yhteydessä jätteiden lajittelua tehostettiin ja jätehuollon kustannukset siirtyivät aiheuttamisperiaatteen mukaisesti maksettaviksi. Aseman johdosta alue siistiytyi selvästi ja mm. hajuhaitat vähenivät. Henkilöstön osalta toimintavuoden aikana panostettiin työhyvinvoinnin parantamiseen. Vuoden aikana jokaisen työtiimin osalta käytiin tiimikeskustelut ja yhteisiä koko henkilökunnan tilaisuuksia lisättiin, jotta eri työyksiköiden työntekijät tutustuisivat toisiinsa. Vuoden aikana järjestettiin lisäksi uni- ja liikuntapäivät ja Tukkutorin oma syyskuntokilpailu. Syyskuussa tehdyn mittauksen mukaan työhyvinvointi oli lisääntynyt. Taloudellisesti vuosi oli hyvä. Alkuvuodesta talouden taantuma vaivasi selvästi alueen yrityksiä, mutta kesän jälkeen talouden toipuminen ja vuoden alussa voimaan tullut ravintoloiden arvonlisäveron alentaminen alkoivat näkyä kaupankäynnin piristymisenä. Tukkutori ylitti selvästi toimintakatevaatimuksensa. Syinä tähän olivat Verkkosaaren alueen jatkovuokrasopimukset ja päätontin hyvä vuokraustilanne. Lihatukkuhallin vuokraustilanne oli erityisen hyvä. Tähän olivat vaikuttaneet jo aikaisempina vuosina tehdyt investoinnit ja erilaiset tehostamisjärjestelyt. Sitovista tavoitteista jäätiin hiukan asiakastyytyväisyyden osalta. Tähän syynä oli todennäköisesti vasta valmistuneen jäteaseman käytön muuttuminen maksulliseksi. Timo Taulavuori toimitusjohtaja

4 4 1. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT HELSINGFORS STADS PARTITORGS 77:e VERKSAMHETSÅR Under 2010 förberedde man sig på partitorget inför kommande förändringar. Planeringen av det nya fryshuset och detaljhandelscentret pågick hela året. Under året deltog vi aktivt i stadsstyrelsens utvecklingsval för att främja matkulturen. Samtidigt förberedde vi oss på att köphallarna och torgen blir en del av Partitorgets administration och verksamhet. Stadsfullmäktiges beslut i anslutning till detta fattades i oktober och det slutliga överföringsbeslutet fattades i december. År 2010 stannar i minnet också på grund av de exceptionella väderförhållandena. Både i början och i slutet av vintern föll det rekordmycket snö, vilket ifråga om snöarbetet krävde större arbetsinsatser än normalt och detta förorsakade extra kostnader. Den två månader långa exceptionella värmeböljan under sommaren var en tuff utmaning för Partitorgets kylanläggningar. Båda utmaningarna på väderfronten avklarades emellertid väl och aktörerna på området led inte någon skada. Energisparandet var fortfarande ett tema under Siffrorna om energiförbrukningen visar att vi har varit framgångsrika på detta område. Under de senaste två åren har elförbrukningen sjunkit från 10 GWh till drygt 8,5 GWh. Detta är mycket med tanke på både miljön och ekonomin. Huvudorsaken till att elförbrukningen har minskat är att vi i köttpartihallen har installerat frekvensomvandlare och omorganiserat utrymmena i hallen så att storleken på svalrummen har kunnat minskas och användningsgraden förbättras. Målet med investeringsprogrammet har varit att förbättra och effektivisera avfallshanteringen. Partitorget lät bygga en avfallsstation och i anslutning till den effektiviserades sorteringen av avfallet. Kostnaderna för avfallshanteringen fördelas enligt principen att var och en betalar enligt den mängd avfall som de producerar. Tack vare avfallsstationen har området blivit klart snyggare och bl.a. har luktolägenheterna minskat. Ifråga om personalen gjorde vi under verksamhetsåret satsningar på att förbättra de anställdas arbetstrivsel. Under året fördes med varje arbetsteam teamdiskussioner och antalet gemensamma evenemang för hela personalen utökades, så att de anställda inom olika enheter får bekanta sig med varandra. Under året arrangerades också sömn- och motionsdagar samt Partitorgets höstkonditionstävling. Enligt den mätning som utfördes i september hade arbetstrivseln ökat. Ekonomiskt var året bra. Under början av året inverkade den ekonomiska recessionen på företagen i området, men den ekonomiska återhämtningen efter sommaren och momssänkningen för restauranger som trädde i kraft från ingången av året ledde till en piggare handel. Partitorget överträffade klart sitt verksamhetsbidragskrav. Orsaker till detta var att hyresavtalen för Nätholmen fortsatte och att hyresläget på huvudtomten var gott. Hyresläget i Partikötthallen var särskilt gott. Detta är en följd av de investeringar som gjorts redan under tidigare år och andra effektiviserande åtgärder. Beträffande de bindande målen stannade vi något under målet ifråga om kundbelåtenheten. Orsaken är sannolikt att användningen av den nybyggda avfallsstationen blev avgiftsbelagd. Timo Taulavuori verkställande direktör

5 1. MANAGING DIRECTOR S REVIEW 5 CITY OF HELSINKI WHOLESALE FOOD MARKET 77TH YEAR OF OPERATIONS In 2010 the Wholesale Food Market prepared for the changes ahead. Planning for the new refrigerated warehouse and retail centre continued throughout the year. In addition, we participated actively throughout the year in promoting the food culture development targets of the City Board. At the same time we prepared for the transition of the city s market halls and markets to the administration and activities of the Wholesale Food Market. This decision was made by the City Council in October and approved in December. The year 2010 was also notable for the exceptional weather conditions. A record amount of snow fell in both early and late winter, which meant additional arrangements and costs for clearing the snow. Similarly, the exceptional heat wave that continued for two months in the summer tested the Wholesale Food Market s cold production. We nevertheless managed to cope with both challenges well, causing no inconvenience to the operators in the market. The energy conservation programme continued in Reductions were achieved in all energy consumption figures. Electricity consumption has fallen in the last two years from 10 GWh to just over 8.5 GWh, which is significant in terms of both environmental and economic impacts. The main reasons for the decline in electricity consumption were the frequency converters installed in the meat wholesale hall and the reorganisation of the facilities in this hall to reduce cold spaces and improve operating efficiency. The investment programme aimed to improve waste management and make it more efficient. The Wholesale Food Market had a waste station built to improve the sorting of waste and charge waste management costs more fairly. As a result of the waste station, the area was cleaned up significantly and odours were reduced. With regard to personnel, steps were taken during the year to further improve occupational wellbeing. Team discussions were held within each team, and the number of employee events was increased to help staff members from different units to get to know each other. In addition, special sleep and exercise days were organised, along with an autumn fitness competition. On the basis of a survey carried out in September, occupational wellbeing has indeed increased. The Wholesale Food Market also had a good year financially. The economic recession continued to trouble our tenants in the first half of the year, but trade began to pick up with the economic recovery after the summer and the lowering of VAT for restaurants at the beginning of the year. The Wholesale Food Market clearly exceeded its operating margin targets. The reasons for this were the extended lease agreements for the Verkkosaari area and the good lease situation in the main area. The lease situation in the meat wholesale hall was particularly good thanks to the investments and other improvements that have been made in recent years. Customer satisfaction fell slightly short of our binding targets, most likely due to the introduction of a charge for the new waste station. Timo Taulavuori Managing Director

6 2. TUKKUTORI PÄHKINÄNKUORESSA 6 Helsingin kaupungin tukkutori on toiminut vuodesta 1933 lähtien pääkaupungin elintarviketukkukaupan keskuksena Helsingin Hermannin kaupunginosassa ja Kalasataman alueella. Reilun 17 hehtaarin alueella on toiminut 130 yritystä, joista elintarvikealan toimijoita on noin puolet. Vuoden 2010 aikana Verkkosaaren alueelta poistui yrityksiä. Elintarviketukkukaupan lisäksi alueella on Suomen merkittävin kukka- ja kukkatarviketukkukaupan keskus. Kukka-alan yrityksiä alueella on 12. Tukkutori valmistautuu luopumaan Kalasataman alueestaan vuoden 2012 aikana, mikä vaikutti toimintaan jo toimintakertomusvuonna. Yritysten toimitilojen ja maa-alueiden lisäksi Helsingin Tukkutori vuokraa varastoja ja kylmätilaa pakastushotellistaan noin 200 yritykselle ja yhteisölle. Työpaikkoja alueella on arviolta 1 000, minkä lisäksi välillinen työllistävä vaikutus on arviolta henkeä. Muut kuin kukka- ja elintarvikealan yritykset tarjoavat monipuolisia palvelujaan alueen yrittäjien lisäksi ulkopuolisille toimijoille. Tukkutorialueen yrittäjien asiakkaita ovat vähittäiskaupat ja HoReCa - toimialan ruokapalveluyritykset. Vähittäin myyviä yrityksiä alueella on alle kymmenen. Helsingin Tukkutorin päätehtävänä on vuokrata yrityksille toimivia ja elintarvikehygieeniset vaatimukset täyttäviä tuotanto-, toimisto- ja varastotiloja. 3. TUKKUTORIN TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTOIMET Helsingin Tukkutorin tehtävänä on ylläpitää ja kehittää alueensa yritysten toimintaedellytyksiä ja uusien yritysten aloittamismahdollisuuksia näiden erilaiset tarpeet huomioiden. Tukkutori toteuttaa toiminnallisia tavoitteitaan Helsingin kaupungin yhteisstrategioiden pohjalta. Tavoitteena on, että Tukkutori toimii taloudellisesti kannattavana ja on elintarvike- ja kukka-alan pk-yrityksille palveluiltaan ja sijainniltaan pääkaupunkiseudun houkuttelevin toimintaympäristö. Edellytyksiä ja mahdollisuuksia yritystoiminnalle luodaan parantamalla toimitilojen käyttökelpoisuutta ylläpitämällä henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista ottamalla huomioon toimitilojen ylläpito- ja korjaustoiminnassa elintarvikehygieeniset EU-määräykset myös tilojen muunneltavuuden kannalta edistämällä Tukkutorin markkinointia yhteistyössä yritysten kanssa avustamalla yrityksiä toimitilojen ja -lupien viranomaiskäsittelyssä tarjoamalla tiloja uusille yrityksille ja mm. maahanmuuttajataustaisille yrityksille. Tukkutorin päätoimet: 1) Lihatukkuhalli, jossa toimii tuoreen lihan käsittelyyn erikoistuneita yrityksiä Tukkutorin hallinnoimissa tiloissa. Tukkutori vastaa rakennuksen toiminnasta, omavalvonnasta ja mahdollistaa yritysten toiminnan näissä tiloissa mm. vastaamalla kylmäntuotannosta, yleissiivouksesta ja elintarvikehygienisistä vaatimuksista. Lihayrittäjien lisäksi hallista on vuokrattu tuotanto-, varasto- ja toimistotilaa myös muille yrittäjille. Vuoden lopussa liha-alan yrittäjiä oli neljä. 2) Pakastushotelli, jossa on vuokrattavissa pienvarastoista isompiin tiloihin pakastus- ja viileäsäilytystilaa elintarvikealan yrityksille. Tukkutori vastaa

7 7 pakastamon kylmäntuotannosta, kunnossapidosta ja asiakaspalvelusta. Samassa rakennuksessa on vuokrattavana myös lämmintä kuivavarasto- ja kellaritilaa. Säilyttämiseen tarkoitettujen tilojen lisäksi rakennuksessa ovat pakastustunnelit, joissa tuotteiden lämpötila lasketaan -40 asteen tuulitunnelissa -20 asteen säilytyslämpötilaan. Pakastamon vuokrasopimuksia oli vuoden lopussa runsaat vajaa ) Vihertukkuhalli, josta Tukkutori vuokraa myyntipisteitä yrittäjille eripituisiksi ajoiksi. Huhti- ja lokakuun välisenä aikana myös ulkotorialueelta vuokrataan myyntitilaa vihannes- ja kukkayrittäjille. Tukkutori vastaa tilojen vuokrauksesta, siisteydestä ja valvonnasta. Hallissa toimii noin kymmenen kukka-alan yrittäjää. Ulkotorialueella on vuokrattuja paikkoja 84, joista 19 on koko myyntikaudeksi vuokrattuja. Muut paikat vuorataan lähinnä kesäkuukausiksi. 4) Toimitilojen ja maa-alueiden vuokraus pieneni 17,5 hehtaarista noin 16 hehtaariin vuodenvaihteessa 2010/2011, jolloin osa vuokrasopimuksista Verkkosaaren alueella loppui. Koko alueella on kaupungin omistamaa kiinteistökantaa noin kerrosneliötä. Tukkutori vuokraa näitä toimisto-, varasto- ja tuotantotiloja yrityksille ja toimii alueen kehittäjänä yhteistyössä yrittäjien kanssa. Tukkutorin vuokraamilla maa-alueilla on neliötä muiden yritysten ja yhteisöjen omistamia toimitiloja. Määrä pienenee asteittain vuosina , jolloin Verkkosaaren tyhjentyneitä toimitiloja puretaan. 4. HALLINTO JA TILINTARKASTUS Helsingin kaupungin tukkutorin johto raportoi toiminnastaan teknisen palvelun lautakunnalle, taloussuunnitteluosaston seurantaryhmälle ja rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille. Teknisen palvelun lautakunta kehittää ja valvoo Helsingin kaupungin tukkutorin toimintaa. TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA JÄSENET Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Vehviläinen (31.10 asti) SDP Mirka Vainikka (1.11. alkaen) SDP Varapuheenjohtaja Pörrö Sahlberg Vihr Jäsenet Kasper Stenbäck Kok Vesa Hack Kok Jaana Lamminperä Kok Jani Moliis Vihr Antti Hytti SDP Tea Vikstedt Vas Seppo Kanerva PS HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET Maija Utriainen (Vainikka/Vehviläinen) SDP Sanna Tiihonen (Sahlberg) Vihr Leena Vuorivirta (Stenbäck) Kok. Juha Levo (Hack) Kok Anneli Raittinen (Lamminperä) Kok Hannu-Matias Nurmi (Moliis) Vihr

8 8 Pekka Paunio (Hytti) SDP Juho Lindman (Vikstedt) Vas Kristina Ljungqvist (Kanerva) PS KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT Kauko Koskinen (Kok.) Ulla-Marja Urho, varalla (Kok.) Teknisen palvelun lautakunta kokoontui vuonna kertaa. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa oli toimitusjohtaja Timo Taulavuori. Lautakunta teki tutustumis- ja opintomatkan Ranskan Lyoniin, josta haettiin kokemuksia mm. kaupungin uudesta tukkutorista ja ruokakulttuurista. 5. ORGANISAATIO Helsingin Tukkutorin organisaatio on seuraava: Helsingin Tukkutori (Heltu) Timo Taulavuori Toimitusjohtaja Toimistoyksikkö sisäiset palvelut Tekninen palveluyksikkö Tommi Tapana. Teknisen palvelun päällikkö Yrityspalveluyksikkö Tiina Suvanen Yrityspalvelupäällikkö Peruskorjaukset ja rakennuttaminen Vuokraustoiminta Energian- ja vesihuollon toimivuus Yrityssuhteet Kylmätuotanto Markkinointi ja viestintä Alueen kunnossapito ja vartiointi Muut yrityspalvelut Muut tekniset yrityspalvelut Teknisen palveluyksikön perustehtävänä on varmistaa alueen yritysten toimintaja kehittymismahdollisuudet ylläpitämällä Tukkutorin piha-alueen ja rakennuksien kuntoa. Lisäksi tekninen yksikkö vastaa alueen rakennusprojekteista, sähkönjakelusta, kylmäntuotannosta ja jätehuollosta. Yksikön palveluksessa on 11 henkilöä. Yrityspalveluyksikkö huolehtii alueen asiakaspalvelutehtävistä ja vuokrauksiin liittyvistä markkinointi-, tiedotus- ja sopimusasioista. Lisäksi yksikkö tekee yhteistyötä alueen yrittäjäyhdistyksen kanssa kehittääkseen alueen palveluja. Yksikön palveluksessa on kuusi henkilöä.

9 9 Toimistoyksikön tehtäviin kuuluvat sisäiset palvelut: talouteen, tiedottamiseen, laskutukseen ja vuokravalvontaan liittyvät tehtävät. Lisäksi yksikössä hoidetaan henkilöstöhallinnon tehtävät. Yksikön palveluksessa on neljä henkeä. HENKILÖSTÖ Tukkutorin palveluksessa oli toimintavuoden lopussa 22 henkilöä. Vakituisen henkilökunnan lisäksi vuoden aikana oli kaksi työllistettyä työntekijää. Helsingin Tukkutorin teknisen palveluyksikön päällikkönä toimii Tommi Tapana. Yrityspalveluyksikön toiminnasta vastaa puolestaan yksikön päällikkö Tiina Suvanen ja Tukkutorin toimitusjohtajana toimii Timo Taulavuori. Henkilöstö vuosina lkm lkm lkm lkm lkm Kuukausipalkkaiset virkasuhteiset 3 3 2* 3 3 -työsopimussuhteiset Määräaikaiset 2 Työllistetyt Paikkoja täyttämättä 2 * Kolmas virka avoinna Henkilökunnan keski-ikä oli toimintavuoden lopussa 52,8 vuotta, mikä on selvästi korkeampi kuin Helsingin kaupungin henkilöstön keskiarvo 44,8 vuotta. Syksyllä 2010 tehdyn henkilöstön työhyvinvointikyselyn mukaan työhyvinvoinnin mittarit parantuivat edelliseen vuoteen verrattuna. Työhyvinvoinnin edistäminen oli vuoden 2010 teemana ja työhyvinvointiin panostettiin mm. lisäämällä henkilöstön yhteisiä tapaamisia ja tukemalla tyhytoimintaa. Henkilökunnan poissaolot vuonna 2010 olivat 1,8 % työpäivistä. Sairauspäiviä oli selvästi vähemmän kuin Helsingin kaupungilla keskimäärin (5,1 % v. 2009). Henkilökunta osallistui yhteensä 71 päivänä erilaisiin koulutustilaisuuksiin, mikä on hiukan vähemmän kuin edellisenä vuonna. Koulutuksia toteutettiin henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien mukaisesti ja koulutusten pääpaino oli ammattitaidon edistämisessä. Vuoden palkitsemisen teemoina olivat työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Tukkutorin toiminnassa huomioitiin tasa-arvon toteutuminen osana yhteistä henkilöstöohjelmaa, joka valmistui marraskuussa Työnjako Tukkutorilla on hyvin perinteinen, koska teknisen yksikön palveluksessa ei ole naisia. Tasa-arvon toteutumisessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että

10 10 maahanmuuttajataustaiset työntekijät saisivat yhdenvertaisen kohtelun työyhteisössä. Koko henkilöstö oli tulospalkkion piirissä ja vuoden 2010 tulostavoitteista saavutettiin 75 %. Vain asiakastyytyväisyyden osalta jäätiin tavoitteesta hiukan. 6. LIHATUKKUTOIMINTA Lihatukkukauppaa harjoittavia yrityksiä alueella on yhdeksän. Näistä neljä toimii Tukkutorin lihatukkuhallissa ja muut alueen muissa kiinteistöissä. Yritysten määrä on vähentynyt, mutta niiden koko on puolestaan kasvanut. Lihatukkuhallin täyttöaste vuokrausten osalta oli huipussaan vuoden lopussa. Tähän on syynä tilojen käytön tehostaminen. Uusina toimijoina lihatukkuhallissa aloittivat herkkuleipomo ja lihanleikkaamo, joka käsitteli tuontilihaa. Lihatukkuhallissa lisääntyi myös kotimaisen luomulihan käsittely sen jälkeen, kun lihanleikkausyritykset saivat leikkausoikeudet luomulihan osalta. Lihatukkuhallissa lihaa käsiteltiin tai pakattiin runsaat seitsemän miljoonaa kiloa. Tämän lisäksi lihaa ja lihatuotteita varastoitiin vähintään neljä miljoonaa kiloa pakastamossa. Tukkutorin yritykset myyvät yhä enemmän valmiiksi käsiteltyjä ja kypsennettyjä lihatuotteita. Tämä johtuu siitä, että alueen yritykset ovat erikoistuneet palvelemaan vaativia ravintola- ja kauppahalliasiakkaita. Monien erikoislihatuotteiden tarjonta on lisääntynyt. Sen sijaan tuontilihamäärät ovat pienentyneet. Alueella toimivien tukkureiden vahvuus on palvelussa ja toimitusten nopeudessa pääkaupunkiseudun ravintoloille ja kaupoille. Monella alueen tukkurilla on myös omaa vähittäismyyntiä. Kotimaisen lihan lisäksi alueen yritykset tuovat lihaa mm. Brasiliasta, Tanskasta ja Uudesta Seelannista. Kilpailu liha-alalla on viime vuosina kiristynyt erityisesti perustuotteiden osalta. Myös Tukkutorilla toimivilla liha-alan yrityksillä on ollut vaikeuksia löytää oma markkina-alue kilpailun puristuksessa. Alueen liha-alan yrittäjien määrä on vähentynyt selvästi viimeisen viiden vuoden aikana. Samalla jäljelle jäävien yritysten koko on kasvanut. Tukkutorin palveluina lihatukkuhallin yrittäjät ovat saaneet: toimitilojen kunnossapidon ja perussiivouksen tilojen kylmäntuotannon lämpötilan seurannan huonekohtaisesti päivittäin sähkön ja veden jätehuollon 7. KYLMÄTUOTANTO JA -VARASTOINTI Pakastamon tilojen vuokrausaste oli koko vuoden erittäin hyvä. Pakastustilasta oli puutetta ajoittain vuoden aikana. Tukkutorin toimesta elintarvikkeita pakastettiin ja siirrettiin 11,4 miljoonaa kiloa. Tämä luku ei kuitenkaan sisällä yritysten itse käsittelemiä ja varastoimia tuotteita, joiden määrä on lisääntynyt sen jälkeen kun siirtomaksuja korotettiin vastaamaan siirroista aiheutuneita kustannuksia. Väheneminen johtui myös yhteiskäytössä olleiden lavavarastosalien vähentymisestä. Niitä muutettiin yrityskohtaisiksi varastotiloiksi.

11 11 Tukkutorin kylmätuotantoyksikkö huolehti m 3 käsittävien tilojen oikeasta lämpötilasta 24 tuntia vuorokaudessa. EU-määräysten mukainen lämpötilan seurantajärjestelmä on Tukkutorin omavalvontaohjelman yksi vaativimmista osista. Asiakasyrityksille tuotettiin tarvittavat tiedot lämpötiloista siten, että yrityksen omavalvonnassa on hygienian valvontaa varten mahdollista nähdä huonekohtainen lämpötilahistoria. Omavalvontasuunnitelma päivitettiin viimeksi vuonna TUKKUTORIN TOIMESTA KÄSITELTYJEN TUOTTEIDEN MÄÄRÄT VUOSINA (ei sisällä asiakkaiden itse siirtämiä eriä) Vuosi Määrä milj. kg Muutos- % , , , , ,6-7 KÄSITELLYT TUOTTEET TUOTERYHMITTÄIN VUONNA 2010 Tuote Määrä milj. kg %-osuus Liha 3,8 36 Kala 0,8 8 Vihannekset, juurekset ja marjat 5,8 55 Maito- ja leipomotuotteet 0,3 1 Yhteensä 10, VIHANNES-, HEDELMÄ- JA KUKKATUKKUTOIMINTA Tukkutorin alueilla toimi ympärivuotisesti 14 vihanneksia, hedelmiä, marjoja ja kukkia välittävää yritystä. Vihanneksia ja hedelmiä välitettiin vuoden aikana vähintään sata miljoonaa kiloa. Ulkotorialueella myyntipaikkoja oli vuokrattuina 84. Vuokrattavina oli 28:n, 45:n ja 52 neliömetrin kokoisia myyntipaikkoja eripituisiksi ajanjaksoiksi. Ulkotorialueella vuokrauskausi alkoi huhtikuussa ja jatkui lokakuuhun asti. Lähes kaikki toripaikat olivat vuokrattuina vähintään kuukauden ajan. Myynnissä torialueella oli vihanneksia, omenoita, marjoja, perunoita, sieniä, taimia ja kesäkukkia. Myyjinä toimivat tuotteiden viljelijät ja välittäjät. Kukkien myyntikeskuksena Tukkutori on Suomen merkittävin. Tukkuhinnoin myytäessä kukkatukkukaupan arvo alueella ylitti sata miljoonaa euroa ympärivuotisesti toimivien yritysten osalta. Kukkatarvikkeiden myynnin arvo oli samaa suurusluokkaa. Ympärivuotisesti toimivia kukkien isoja tukkumyyntiyrityksiä oli neljä. Lisäksi viljelijöille ja pienemmille välittäjille oli

12 12 vuokrattuna myyntipaikkoja ympärivuotisesti vihertukkuhallista. Näiden lisäksi alueella toimi kukkasidontakoulu, kukkatarvikkeita välittäviä yrityksiä ja kukkakauppojen tukivarastoja. Vuosi 2010 oli kokonaisuudessaan hyvä kukkakaupan osalta, vaikkakin ns. hiljaisina jaksoina kevään aikana taantuma vähensi jonkin verran myyntiä. 9. KALATUKKUTOIMINTA Kalatukkukauppaa ja jalostusta harjoittaa tukkutorialueella yhdeksän yritystä, joista kolme isoa lopetti toimintansa Verkkosaaren alueella alueen vuokrasopimusten päättyessä. Kalanvälitys oli vajaa 10 milj. kg. Kalan tuonti on jatkuvasti lisääntynyt, mikä osoittaa tuontikalan, lähinnä Norjan lohen ylivoimaista osuutta markkinoilla. Myös virolaisen kalan välitys on ollut kasvussa. Kokonaisuudessa kalan ja kalatuotteiden kulutus on lisääntynyt. Äyriäisten myynti on puolestaan lisääntynyt ruokailutapojen muuttuessa kansainvälisemmiksi. Yleinen suuntaus on myös se, että kalakauppaa käydään yhä valmiimmilla ja esikäsitellyimmillä tuotteilla. Lähes koko välitysvolyymi myytiin kotimaahan. Vienti oli varsin vähäistä. Lohen ja kirjolohen osuus kaupasta oli 80 %. 10. MUUT PALVELUT JA TUKKUKAUPPA Tukkutorialueella toimii Suomen suurin pikatukkuyksikkö, Heinon Tukku. Lisäksi alueella toimii catering-, leipomo-, konditoria- ja maitovalmisteyritykset sekä puutarha-alan nouto- ja tukkuyrityksiä. Viime vuosina elintarvikekauppa on kansainvälistynyt ja alueen kautta välitetään paljon etnisiä raaka-aineita kansainvälisten keittiöiden tarpeisiin. Alueella toimii mm. kiinalaiseen, ranskalaiseen, Välimeren alueen ja japanilaiseen ruokaan erikoistuneita tukkuliikkeitä. Alueen yritykset elävöittävät pääkaupungin kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa. Noin kymmenkunta yritystä hoitaa juhlapalveluja tai toimii tapahtumajärjestäjinä. Agroksenmäen juhlakellareissa järjestettiin kuluneen vuoden aikana kymmeniä yritys- ja yksityistilaisuuksia. Alueella on lisäksi Sörnäisten viinikellari, joka toimii viiniklubina ja -varastona vanhan panimon kellarissa. Muiden kuin elintarvikkeita välittävien yritysten liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa vuodessa. Peruskorjatut EU-kelpoiset tilat ja niiden hyvä sijainti ovat olleet kilpailukykyisiä yritysten hakeutuessa Suur-Helsingin markkinoille. Tukkutorin alueella ei ollut juurikaan vuokrauskelpoisia, vapaita toimitiloja. Tukkutorin toimitilojen käyttöaste oli 90 %. Verkkosaaren vapautuneista tiloista osaa oli hankala vuokrata uudelleen. Niitä ei enää hyväksytty elintarviketuotantoon ja lisäksi ne olivat vaikeasti vuokrattavissa muuhun toimintaan. Tilojen kunnostus ei väliaikaisuuden takia ole taloudellisesti kannattavaa.

13 13 Yrittäjille tehdyn Innolink Researchin asiakaskyselyn perusteella Tukkutorin asiakkaiden tyytyväisyys tukkutorin toimintaa kohtaan oli heikentynyt 0,2 pykälää asteikolla 1 5. Asiakastyytyväisyys oli 3,2. Tämä tarkoittaa, että 85 prosenttia asiakkaista oli joko tyytyväisiä, hyvin tai erittäin tyytyväisiä toimintaan. Lievä heikentyminen saattaa johtua osittain uuden jäteaseman muuttumisesta maksulliseksi, mutta 0,2 menee myös ns. tutkimusvariaation rajoihin. Tukkutorin toiminnassa arvostettiin eniten ystävällistä ja ammattitaitoista henkilökuntaa sekä riittäviä palveluita. Lievää tyytymättömyyttä asiakkaat osoittivat jakeluliikenteen yhdistämisponnisteluille ja energiasäästötoimenpiteille. Alueella julkaistiin omaa Tukkutori-lehteä, joka ilmestyi seitsemän kertaa vuodessa. Lehdessä kirjoitettiin alueen toimijoista ja tuotteista. Lisäksi lehdessä julkaistiin Tukkutorin ja kaupungin muiden virastojen ajankohtaisia asioita, jotka koskivat alueen toimintoja. Tukkutorin toimitusjohtajalla oli lehdissä kolumni. Alueen pysäköinnin järjestelyjä jatkettiin edelleen niin, että yksityiset pysäköinnin valvojat ryhtyivät valvomaan yritysten pysäköintialueita. Tavoitteena on, että asiakkaille löytyy aina vapaita ja ilmaisia tunnin pysäköintipaikkoja. 11. YMPÄRISTÖ- JA ENERGIANKÄYTTÖKATSAUS Tukkutorin ympäristötoimintaan ja energian käyttöön liittyvät tavoitteet: A) Omaan toimialaan liittyvät tavoitteet Alueen ympäristöturvallisuuden ylläpitämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi toiminnassa pyritään huomioimaan kaikki oman kaupunkiorganisaation sekä muun lainsäädännön edellyttämät menettelyt ja toimintatavat. Näiden tavoitteiden edistämiseksi Tukkutori oli mukana kaupungin ympäristökeskuksen Ekokompassi-hankkeessa. B) Energiankulutukseen ja energiansäästösuunnitelmiin liittyvät tavoitteet Energian kiinteistökohtaisen kulutusseurannan avulla on onnistuttu vähentämään energian käyttöä Tukkutorin omassa toiminnassa. Peruskorjaushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa eräs pääkriteeri on valittujen ratkaisujen elinkaarikustannukset sekä paras mahdollinen energiatalous. Erityisesti sähköenergian käytön vähentämisessä on onnistuttu. C) Jätteiden käsittely ja tiedotustoiminta Tukkutorin uusi jäteasema valmistui kesäkuussa ja avautui asiakkaiden käytettäväksi. Vanhan jäteaseman epäsiisti ja roskainen ympäristö muuttui siistimmäksi ja puhtaammaksi. Uusi asema edesauttaa ja kannustaa jätteiden

14 14 oikeaan lajitteluun ja tuo siten selkeää parannusta sekä jätteiden käsittelyn kustannuksiin että ympäristökuormitukseen. Uuden punnitus- ja kirjautumisjärjestelmän avulla kustannukset saadaan kohdennettua oikeudenmukaisesti käyttäjäkohtaisesti asemalle tuotujen jätemäärien ja -jakeiden mukaisesti. D) Hankinnat ja kuljetukset Hankinnoissa Tukkutori toimii kaupungin hankintaohjeiden ja oman hankintastrategiansa mukaisesti. Tukkutorilla ei ole omassa toiminnassaan suuria kuljetustarpeita. Suurin kuljetusta vaativa toiminta on jätehuolto. Keskitetyllä jätehuollolla, missä eri jätelajeille on järjestetty omat keräysastiat ja puristimet, on pystytty vähentämään tuntuvasti jätehuollosta aiheutuvia kuljetuksia. Tukkutorin logistiikkahankkeen avulla suunniteltiin ja pilotoitiin yhteiskuljetusjärjestelmä alueen yrittäjien käyttöön. Tavoitteena oli vähentää jakeluliikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja: melua, hiukkaspäästöjä, teiden kulumisia, ruuhkia ja erityisesti hiilijalanjälkeä. Hanke päättyi kesäkuussa, minkä jälkeen hankkeen tuloksia on viety eteenpäin kolmen yrityksen toimesta. hankkeen vaikutukset ovat laajentumassa myös muualle Suomeen. E) Ympäristöriskien hallinta ja ympäristöturvallisuus 1. Pakastamon NH 3 -laitoksen ympäristöturvallisuuden kehittäminen ja ylläpito. 2. Pakastamon ammoniakkilaitoksen paineastioiden ja putkiston kunnonvalvonnan seuranta. 3. Tukkutorin sähköturvallisuuden varmistaminen. TOIMITILOJEN ENERGIAN- JA VEDENKULUTUS SÄHKÖ Vuonna 2010 Tukkutorin sähkönkulutus oli 8,54 GWh. Vähennystä vuoteen 2009 verraten oli yli 6 %. Kulutuksen pienenemisestä valtaosa saavutettiin lihatukkuhallin IV-koneiden taajuusmuuttajien asennuksen ansiosta ja kylmätilojen uudelleen järjestelemisestä lihatukkuhallissa. Osa kulutuksen pienenemisestä johtui suurehkon yrityksen poistumisesta Kalasataman alueelta keväällä 2009.

15 15 Tukkutorilla sähköä kuluu kesän lämpimien kuukausien aikana enemmän, mikä johtuu pakastamon ja lihatukkuhallin vaatimasta kylmän tuottamisesta ja jakelusta. Kylmätuotannon osuus sähkön vuosikulutuksesta on noin 50 %. Jäljelle jäävästä sähköstä kulutetaan valtaosa alueen yrityksissä, joille Tukkutori välittää sähköä. KAUKOLÄMPÖ Kaukolämmön kokonaiskulutus vuonna 2010 oli 4,36 GWh, missä on hienoista vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna. Lämpötilaan perustuva sääkorjattu luku on pienin kaksituhattaluvun puolivälistä alkavalla vertailujaksolla. Lämpimän käyttöveden esilämmityksessä hyödynnetään kylmälaitoksen lauhduttimilta saatavaa LTO-energiaa, mikä vähentää merkittävästi ostettavan energian tarvetta.

16 16 VESI Kokonaisvedenkulutus oli m 3, mikä oli peräti 25 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Tukkutorin omassa toiminnassa suurin kulutus on kesäaikana, jolloin vettä tarvitaan kylmätuotannon haihdutuslauhduttimissa. Tukkutorin asiakasyritysten tuotantoasteen muutokset näkyvät Tukkutorin veden kokonaiskulutuksessa. Vuoden 2010 poikkeuksellisen lämmin kesä lisäsi heinä- ja elokuun vedenkulutusta, mutta muina kuukausina vedenkulutus väheni. Vuonna 2009 vedenkulutus pieneni yhden suurkuluttajayrityksen muuttaessa pois Kalasataman alueelta. Tämä muutos vaikuttaa vertailulukemiin. JÄTEHUOLTO Kokonaisjätemäärä pieneni edellisestä vuodesta 91 tonnia, mikä vastaa 11 %:n vähennystä verraten edelliseen vuoteen. Jätteistä hyötykäyttöön meni 73 % ja sekajätteeseen 27 %. Kokonaisjätemäärän vähenemisen merkittävimpänä tekijänä oli uuden jäteaseman käyttöönotto alkukesällä. Jätteiden määrä väheni kaikissa jätejakeissa heti jäteaseman avauduttua käyttäjille. Euromääräisesti uusi jäteasema on tuottanut kymmenien tuhansien eurojen säästön Tukkutorille jo ensimmäisen puolivuotiskauden aikana.

17 17 Kuva. Tukkutorin kokonaisjätemäärät kuukausittain vuosina 2009 ja Uusi jäteasema otettiin käyttöön kesäkuussa, minkä jälkeen jätemäärät ovat pienentyneet.

18 TILINPÄÄTÖS JA INVESTOINNIT Helsingin Tukkutori on kaupungin nettobudjetoitu yksikkö. Tukkutorin toimintakate on sitova tavoite ja se kertoo menojen vähennyksen jälkeen jäävän tulokertymän ilman poistoja. Vuoden 2010 toimintakate oli euroa, mikä selvästi ylitti tavoitteen euroa. Liikevaihdon ja toimintakatteen lievä pieneneminen edelliseen vuoteen johtuu siitä, että kaupungin päätöksellä Tukkutori luopuu asteittain Verkkosaaren alueella olevista vuokrauskohteista. Alueelle rakennetaan uusi Kalasataman asuin- ja toimitila-alue. Vuosien 2009 ja 2010 aikana alueella on lopettanut kolme isoa yritystä, joiden vuokratuloja ei ole voitu korvata kokonaan lisä- tai väliaikaisvuokrauksilla. Vuokratulojen pieneneminen tältä alueelta jatkuu edelleen vuosina 2011 ja Hyvä vuokratulokertymä aiheutti talousarvion ylityksen. Menojen osalta alkuperäinen talousarvio ei riittänyt johtuen palvelujen ostojen lisääntymisestä. Erityisesti sekä kevät- että syyskauden lumitöistä johtuvat lisäkustannukset olivat poikkeuksellisen suuret. Talvikunnossapitoon varattu budjetti ylittyi runsaslumisen talven myötä 2,5-kertaisesti loppusumman ylittäessä euroa. Toiminnallisesti lumenauraukset ja liukkaudenpoisto onnistuivat erinomaisesti huolimatta poikkeuksellisista olosuhteista. Talvikunnossapitoa hoiti oman henkilöstön ohella alueen hyvin tunteva ulkopuolinen urakoitsija. Kaikista menoista 49 % oli Helsingin kaupungin sisäisiä. Näistä energia ja maanvuokra olivat merkittävimmät menoerät. Tuloista vain kolme prosenttia oli sisäisiä, lähinnä vuokratuloja kaupungin toisille virastoille vuokratuista tiloista. Tukkutorin tuottavuusluku oli 88, mikä kertoo sen, että tuottavuus heikkeni vertailuvuoteen 2007 nähden. Kuitenkin tuottavuus ylitti vuoden tavoitteen (85), mikä johtuu tulojen ennakoitua paremmasta kehityksestä. Tuottavuusindeksi kuvaa tulojen kehittymistä suhteessa tuotantopanoksiin kustannustasoindekseillä korjattuina. Vertailuvuoteen verrattuna heikennystä on tapahtunut energian hinnan voimakkaan kasvun vuoksi ja myös siitä syystä, että Verkkosaaren alueen toimintoja on jouduttu ajamaan alas. Erityisesti sähköenergian yksikköhinta on noussut yli 60 % viimeisten vuosien aikana. Kustannusvaikutusta on pystytty osittain pienentämään energian kulutusta vähentämällä ja vuokrahintoja korottamalla. Tukkutorin vuokrattujen neliöiden määrä oli m 2, millä ylitettiin asetettu tavoite. Vuokrausaste (90 %) ylitti myös tavoitteensa, mikä johtuu Kalasataman/Verkkosaaren alueella sijaitsevien kiinteistöjen jatkovuokrauksista ja Tukkutorin päätontin hyvästä vuokraustilanteesta. Osa rannan tiloista on vuokrauskelvottomia samoin kuin päätontilla olevat kellaritilat, joissa on ajoittain kosteusongelmia. Lisäksi vuokraamatta on ollut tiloja, joiden käyttöä elintarvikelaki rajoittaa ja tiloja, joissa oli meneillään muutostöitä. INVESTOINNIT Teknisen palveluyksikön korjausinvestoinnit ja päivittäiset kunnossapito- ja huoltopalvelut kohdistuvat kaupungin omistamien kiinteistöjen ja LVISKA - järjestelmien ylläpitoon ja alueen yleiseen kunnossapitoon. Näillä toimenpiteillä varmistetaan yritysten toiminta- ja kehittymisedellytykset.

19 19 Lihatukkuhalli Lihatukkuhallissa kunnostettiin yrityksille sopivia toimintatiloja ja tehtiin elintarvikelainsäädännön mukaisia korjaustöitä, joiden avulla laitos pysyy jatkossa käyttökunnossa. Lihatukkuhalli oli jälleen vuoden tärkein investointikohde ja vuoden aikana hallin vuokrausaste saatiin korjausten avulla nousemaan toistaiseksi parhaaksi mahdolliseksi. Uutena toimintona sinne valmistui gourmetleipomo. Muut investoinnit Toiseksi suurin investointikohde oli uusi suljettu jäteasema. Vanha avoasema oli käynyt epäsiistiksi eikä enää vastannut käyttötarkoitustaan. Suljetun aseman avulla Tukkutorin jätehuollon kustannukset vähenevät selvästi, joten jäteaseman takaisinmaksuaika on noin neljä vuotta. Tämän lisäksi investoinnilla on merkittävä ympäristövaikutus ja se parantaa alueen siisteyttä. Vanha suojeltu rakennuskanta on haasteellinen toimintaympäristö ja vaatii jatkuvaa ylläpitokunnostusta ja investointeja. Vuonna 2010 investoitiin yhteensä euroa. Alueen kulkureiteille maalattiin kaistamerkinnät ja nopeusrajoitukset. Näiden avulla haluttiin parantaa liikenteen toimivuutta. Investointikustannukset 2010 Lihatukkuhallin muutostyöt Jäteasema Muut peruskorjaukset Yhteensä

20 20 Tukkutorin tilinpäätöksen tiivistelmä e Talousarvio Toteutuma Muutos euroa Käyttötulot Käyttömenot Toimintakate Poistot Ylijäämä Investoinnit Toimitilojen käyttöaste 85 % 90 % Käyttötalouden ja investointien kehitys vuosina e Tulot Menot Toimintakate Poistot Ylijäämä/alijäämä Investoinnit

21 21 Talousarvion toteuma KÄYTTÖTALOUSOSA Ta:n tot.prosentti TP 2009:n ja TP 2010:n %-muutos TP e TA TP e Myyntitulot Vuokratulot Muut tulot Tulot yhteensä Palkat Muut henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut menot Menot yhteensä Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Tuottotavoite Tilikauden ylijäämä TUNNUSLUVUT Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Asiakastyytyväisyys 3,4 3,4 3, Toimitilojen käyttöaste vähintään, % Vuokratut tilat, m Henkilöstön määrä, kpl Tuottavuus (2007 = 100) INVESTOINTIOSA Totetuma TA Totetuma Ta:n tot.prosentti TP 2009:n ja TP 2010:n %-muutos , Peruskorjaukset ja suunnittelu Ylitysoikeus, kvsto kj , Tietotekniikkahankinnat , Kalustohankinnat Investoinnit yhteensä

HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN TUKKUTORIN TOIMINTAKERTOMUS

HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN TUKKUTORIN TOIMINTAKERTOMUS HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN TUKKUTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 SISÄLLYS Sivu 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2014 3 2 TUKKUTORI PÄHKINÄNKUORESSA 4 3 TUKKUTORIN TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTOIMET 5 4 HELSINGIN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN TUKKUTORIN TOIMINTAKERTOMUS

HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN TUKKUTORIN TOIMINTAKERTOMUS HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN TUKKUTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 SISÄLLYS Sivu 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 4 MANAGING DIRECTOR S REVIEW 5 2 TUKKUTORI PÄHKINÄNKUORESSA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 Kokousaika kello 16.00 16.24 Kokouspaikka Stara, Ilmalankuja 2 Läsnä Jäsenet Vainikka, Mirka puheenjohtaja Sahlberg, Pörrö varapuheenjohtaja Hack, Vesa Hytti, Antti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 Teknisen palvelun lautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 Teknisen palvelun lautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 Kokousaika 12:08-16:20, keskeytetty ja jatkui 01.11.2011 8:33-12:56 Kokouspaikka Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 28, Helsinki Läsnä Jäsenet Vainikka, Mirka Sahlberg,

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI 31.1.2013 2 08 Hankintakeskus Käyttötalousosan toteutumatekstit Myyntitulot ja vastaavasti osto- ja toimituskulut toteutuivat noin 5,8 % talousarviota suurempina. Kasvu johtui mm. virastojen

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 4 MANAGING DIRECTOR S REVIEW 6 2 TUKKUTORI PÄHKINÄNKUORESSA 8

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 4 MANAGING DIRECTOR S REVIEW 6 2 TUKKUTORI PÄHKINÄNKUORESSA 8 SISÄLLYS Sivu 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 4 MANAGING DIRECTOR S REVIEW 6 2 TUKKUTORI PÄHKINÄNKUORESSA 8 3 TUKKUTORIN TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTOIMET 8 4 HALLINTO JA TILINTARKASTUS

Lisätiedot

Tiedon ja ideoiden hakumatka Pariisin SIAL-messuille Vierailu maailman suurimmalla tuoretukkutorilla Rungismarketissa.

Tiedon ja ideoiden hakumatka Pariisin SIAL-messuille Vierailu maailman suurimmalla tuoretukkutorilla Rungismarketissa. Tiedon ja ideoiden hakumatka Pariisin SIAL-messuille 16.-20.10.2016 Vierailu maailman suurimmalla tuoretukkutorilla Rungismarketissa. osallistujat: Timo Väänänen, Porokylän Leipomo Oy Ari Kukkonen, Porokylän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/ 12 Ympäristölautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) 18 Asianro 1371/02.02/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) 119 Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste III-2013 ja ylitysesitys HEL 2013-012527 T 02 02 01 Päätös Käyttötalousennuste Investoinnit Lautakunta päätti

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) 64 Terveyskeskuksen tilinpäätös 2012 HEL 2013-002843 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi terveyskeskuksen vuoden 2012 tilinpäätöksen. Lisätiedot virastopäällikkö

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Lisälista 1 Sisältö

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Lisälista 1 Sisältö HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 Sisältö Asia Sivu PUHEENJOHTAJA 7 Korvaus ansionmenetyksestä sekä lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista 1 STARA 10 Esitys kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Osavuosikatsaus 1-4/2016 Osavuosikatsaus 1-4/ Liikelaitos Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen kaupan barometri Kevät 11 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: 1 1 8 mrd. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 9, 6,7,815,16 3 5 6 7 8 9 1 Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Tavaroita

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (7) 3 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 (a-asia) HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätösehdotus Tiivistelmä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI

KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Artukaisten

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013 28.5.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä 1 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Heltu/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Heltu/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (6) 107 Tukkutori talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017 2019 HEL 2016-001413 T 02 02 00 Päätös päätti hyväksyä Helsingin Tukkutorin talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain Sisäisten palvelujen johtokunta 4 25.01.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 15 21.03.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 31 23.05.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 43 29.08.2016 Sisäisten palvelujen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN TUKKUTORIN TOIMINTAKERTOMUS

HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN TUKKUTORIN TOIMINTAKERTOMUS HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN TUKKUTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 SISÄLLYS Sivu 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 3 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2013 4 MANAGING DIRECTOR S REVIEW OF 2013 5 2

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 (5) 578 Hietalahden kauppahallin myyntiperiaatteet HEL 2015-004484 T 10 01 03 Päätös Käsittely päätti luopua Hietalahden hallin myyntihankkeesta. Samalla tilakeskus

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot