Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille"

Transkriptio

1 Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille Opetushallitus 2002

2 Oppaan valmistelutyöryhmä: Timo Määttä, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Saara Kotamäki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Sirpa Keränen, Jyväskylän palvelualojen oppilaitos Hannu Pönkä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Terttu Heino, Tutkimus- ja Markkinointipalvelu Art Linearis Ay ISBN (nid.) ISBN (pdf) Copyright Opetushallitus 2002 Taitto: Tutkimus- ja Markkinointipalvelu Art Linearis Ay, Terttu Heino Paino: Hakapaino Oy, Helsinki 2002

3 Esipuhe Työssäoppiminen kuuluu olennaisena osana vuosituhannen vaihteessa uudistettuun ammatilliseen koulutukseen ja kolmivuotisiin perustutkintoihin. Työssäoppimista on kehitetty, kokeiltu ja toteutettu jo useamman vuoden ajan. Tähän mennessä saadut kokemukset ovat pääosin myönteisiä. Kaikki osapuolet, koulutuksen järjestäjät, yritysten ja työelämän edustajat, opiskelijat sekä opetushenkilöstö, ovat olleet varsin tyytyväisiä uuteen järjestelmään. Silti on vielä paljon tehtävää työssäoppimisen juurruttamiseksi suomalaiseen ammatilliseen koulutusjärjestelmään. Tähän oppaaseen on koottu tietoa työssäoppimisen tavoitteista ja toteutuksesta koulutuksen järjestäjien avuksi uuden ammatillisen oppimisen kulttuurin luomisessa oppilaitoksen ja työpaikkojen kesken. Työssäoppimisen laadukas toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja työpaikkojen välillä. Se vaatii resurssointia, tiedottamista, opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutusta sekä ala- ja aluekohtaiset tarpeet huomioon ottavien toteutusmallien kehittämistyötä. Tämän oppaan rinnalla on hyödyllistä tutustua muuhun liitteenä olevaan aineistoon ja tietolähteisiin. Työssäoppimisen kokeilu- ja kehittämishankkeista on käytettävissä koko ajan uusiutuvaa materiaalia, jota voi seurata internet-yhteyksien avulla. Tässä oppaassa on tuotu esille erityisesti lainsäädännön ja opetussuunnitelmien perusteiden antamat velvoitteet koulutuksen järjestäjälle. Sen tekemisessä on käytetty hyväksi Opetushallituksen aiemmin julkaisemaa Työssäoppimisen opasta sekä hyödynnetty laajaa kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Opetushallitus kiittää valmistelutyöryhmää työstänne ja toivoo, että opas antaa koulutuksen järjestäjille ja työpaikoille eväitä kehittää työssäoppimista ja vuorovaikutukseen perustuvaa oppimiskulttuuria, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Heli Kuusi Ylijohtaja

4 Sisältö: Mitä työssäoppiminen on? 5 Työssäoppimisesta sovitaan kirjallisesti 6 Puitesopimus 6 Opiskelijan suunnitelma 7 Työssäoppimisen suunnittelu 7 Työssäoppimisjaksojen pituus ja työssäoppimisen paikat 8 Työssäoppimisen järjestämisedellytysten varmistaminen 9 Työssäoppimisen toteuttaminen erityistapauksissa 9 Työssäoppimisen hyöty koulutuksen järjestäjälle 9 Koulutuksen järjestäjän tehtävät ja vastuut 11 Työssäoppimisen markkinointi 13 Työturvallisuus ja vakuutukset 14 Työssäoppimisen resurssointi 15 Opetustoimen henkilöstökoulutus 16 Työpaikkaohjaajien koulutus 17 Työssäoppimisen kehittämishankkeet 17 TONET-tietopalvelu 18 Työssäoppimisen tulevaisuus 18 Lähteitä ja kirjallisuutta 20 Liitteet 4

5 Mitä työssäoppiminen on? Työssäoppimisen määritelmä Työssäoppiminen on ammatilliseen koulutukseen kiinteästi kuuluva opintojen osa ja koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla. Se on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. (Oph: Opetussuunnitelman perusteet) Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy työssäoppimista. Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 120 opintoviikkoa, ja siitä työssäoppimisen osuus on vähintään 20 opintoviikkoa. Työssäoppimisen tulee olla tavoitteellista, suunniteltua, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Tavoitteena on, että opiskelija oppii työpaikalla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta, joka on määritelty opetussuunnitelman perusteissa. Työssäoppiminen parantaa opiskelijoiden ammatillista osaamista ja valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten. Kokeiluissa on havaittu, että työssäoppiminen on tehokas oppimismenetelmä ja että se auttaa opiskelijoiden työllistymistä. Oppilaitosten ja työpaikkojen välisen yhteistyön on todettu olevan hyödyksi sekä yrityksille että oppilaitoksille ennen kaikkea tuoreiden näkökulmien saamisessa ja uusien työntekijöiden rekrytoinnissa. (Lasonen 2000.) Työssäoppimisen liittäminen opetussuunnitelmiin lähentää koulumuotoista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta sekä yhdistää kummankin parhaat puolet. Perustutkintojen uudistamisen keskeisenä tavoitteena on koulutuksen laadun ja työelämävastaavuuden parantaminen ja ensisijaisesti opiskelijoiden työelämään tai jatko-opintoihin sijoittuminen. Opetussuunnitelmissa opintokokonaisuudet on muodostettu työelämän tehtäväkokonaisuuksia vastaaviksi. Opetussuunnitelman perusteissa määritellään tutkinnossa vaadittava ammattitaito sekä opintojen tavoitteet ja keskeiset 5

6 sisällöt. Työssäoppimisen tavoitteet johdetaan niistä. Työpaikkakohtaiset tavoitteet asetetaan työpaikan edustajan, opettajan ja opiskelijan yhteistyönä, ja on tärkeää, että kaikki ovat niistä tietoisia. Työssäoppimisessa on kyse oppimisympäristön laajentamisesta työpaikoille. Oppilaitoksessa ja työpaikoilla tapahtuva oppiminen täydentävät toisiaan tutkinnon tavoitteiden saavuttamisessa. Työssäoppimisesta sovitaan kirjallisesti Koulutuksen järjestäjä päättää opetussuunnitelmassa ne periaatteet, joiden mukaan työssäoppiminen järjestetään. Suunnitelma on laadittava yhdessä paikallisten työelämän edustajien kanssa, ja siinä on otettava huomioon alueelliset ja paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet. Koulutuksen järjestäjän vastuulla on yhdessä opiskelijan kanssa järjestää työssäoppimisen paikka. Työssäoppimisen järjestämisestä sovitaan työpaikan ja oppilaitoksen kesken laadittavalla kirjallisella sopimuksella, jonka sisällöstä on säädetty asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta. Käytännössä oppilaitoksen ja työpaikan välillä allekirjoitetaan kaksi erilaista sopimusta: puitesopimus ja opiskelijan suunnitelma. 6 Ammatillisessa koulutuksessa tulee ottaa erityisesti huomioon työelämän tarpeet. Koulutusta järjestettäessä tulee olla yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998). Puitesopimus 6 Puitesopimus on oppilaitoksen ja työpaikan välinen yleissopimus työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta. Se on oppilaitoksen ja työpaikan välinen asiakirja, joka hyväksytään virallisin allekirjoituksin. Puitesopimuksella mahdollistetaan työssäoppimiseen liittyvä yhteistyö työpaikan kanssa periaatteellisella tasolla määrätyksi ajaksi tai toistaiseksi ja siinä sovitaan tärkeimmistä pelisäännöistä (liite 1). Tarkemmin erillisten opiskelijakohtaisten jaksojen tavoitteet, vastuut ja sisällöt määritellään opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajan välisessä opiskelijan suunnitelmassa.

7 16 Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja työpaikan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Muuten kuin oppisopimuskoulutuksena järjestettävä työpaikalla tapahtuva koulutus järjestetään siten, että opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan, tai erikseen niin sovittaessa laatimalla työsopimus. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998.) Opiskelijan suunnitelma Opiskelijan suunnitelman tekevät työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija yhdessä (liite 2). Opiskelija sitoutuu noudattamaan sopimusta ja on siten velvollinen noudattamaan myös työlainsäädännön määräyksiä, työyhteisön sääntöjä ja työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. 5 Koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välisessä sopimuksessa sovitaan osapuolten tehtävistä, opiskelijan ohjauksen ja arvioinnin järjestämisestä, työnantajalle mahdollisesti maksettavista korvauksista ja muista tarpeellisista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä seikoista. Lisäksi sovitaan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osalta opintojen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä, kestosta ja ajoituksesta opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon perusteiden määräykset huomioon ottaen, tarvittaessa kunkin opiskelijan osalta erikseen. Säädöstä sovelletaan myös, kun opiskelija on työsopimussuhteessa työnantajaan. (Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998.) Työssäoppimisen suunnittelu Koulutuksen järjestäjä päättää oppilaitoksen opetussuunnitelmasta. Opetussuunnitelman yhteiseen osaan tehdään työssäoppimisen järjestämissuunnitelma, jossa määritellään kaikille aloille yhteiset periaatteet. Vastaavasti tutkintokohtaisissa osissa tehdään suunnitelma, miten juuri kyseiseen tutkintoon sisältyvä työssäoppi- 7

8 minen toteutetaan ja arvioidaan. Tällöin on ratkaistava muun muassa työssäoppimisen tavoitteet muodollinen järjestäminen paikat ja niiden hankinta ohjaus jaksotus käytännön toteutus arviointi työssäoppimiseen ja sen arviointiin ohjaaminen ja kouluttaminen (opiskelijat, opettajat, työpaikkaohjaajat) laadunvarmistus. Työssäoppimisen järjestämissuunnitelma laaditaan yhteistyössä työelämän edustajien kanssa esimerkiksi ammatillisia neuvottelukuntia hyödyntäen. Työssäoppimisen suunnnittelussa tulee alueen koulutuksen järjestäjien toimia yhteistyössä yhtenäisten käytäntöjen luomiseksi yhteisille työpaikoille sekä resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi. Työssäoppimisjaksojen pituus ja työssäoppimisen paikat Työssäoppiminen voidaan jaksottaa eri vuosille opiskeluaikana. Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä. Opintojen alussa jaksot voivat olla lyhyitä, mutta osaamisen kartuttua työssäoppimisjaksoja voidaan pidentää. Tällöin opiskelija saa tilaisuuden oppia kokonaisuuksia ja ottaa vastuuta työtehtävistään. Opinnäytetyö voidaan myös kytkeä osaksi työssäoppimista. Työssäoppimispaikoiksi soveltuvista työpaikoista on säädetty asetuksessa. 8 5 Työssäoppimissopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että koulutustyöpaikalla on käytettävissä opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen järjestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi. (Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/ 1998.)

9 Työssäoppimisen järjestämisedellytysten varmistaminen Koulutuksen järjestäjän tulee työssäoppimisen järjestämissuunnitelmassa määrittää yleiset perusteet työssäoppimispaikan hyväksymisen edellytyksistä. Siinä määritellään opetussuunnitelmaan perustuen työpaikan toiminnan edellytykset, tilat, laitteet, työsuojelunäkökohdat sekä kouluttajille asetettavat vaatimukset. Työturvallisuuden varmistamiseen tulee suunnitelmassa kiinnittää erityistä huomiota. Oppisopimuskoulutuksen vakiintuneita käytäntöjä on hyvä käyttää ohjeiden pohjana. Työssäoppimisen toteuttaminen erityistapauksissa Opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjestelyin henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti, mikäli jakson järjestäminen työpaikalla ei erittäin painavista syistä poikkeustapauksessa ole mahdollista. Tällaisia erittäin painavia syitä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa kesken työssäoppimisjakson on työpaikan toiminnassa tapahtunut keskeytys muun muassa konkurssin tai lomautusten vuoksi. Poikkeustapauksia ovat myös tilanteet, joissa yksittäinen opiskelija tarvitsee esimerkiksi terveydentilansa takia erityistä tukea ja ohjausta työssäoppimisen aikana ja häntä ei sen vuoksi voi lähettää aitoon työelämään tai toiselle paikkakunnalle. Tällöin kaikkia työssäoppimisjaksoja ei voida suorittaa myöskään oppilaitoksen harjoitusyrityksessä. Työssäoppimisjakso tai osa siitä voidaan suorittaa myös ulkomailla, jos se vastaa opetussuunnitelman tavoitteita. Ennalta hankittu työkokemus voidaan hyväksyä työssäoppimiseksi, mikäli se on toteutunut opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja valvotusti. Työssäoppimisen hyöty koulutuksen järjestäjälle Oppimisen painopisteen siirtäminen työelämän ja työssäoppimisen suuntaan merkitsee oppilaitoksille ja opettajille mahdollisuutta pysyä aikaisempaa paremmin mukana voimakkaasti ja nopeasti muuttuvan työelämän ja teknologian kehityksessä sekä mahdollisuutta tehostaa ja monipuolistaa oppimista. Työssäoppiminen edellyttää yhteistyötä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Oppimisympäristön rakentaminen oppilaitosten ulkopuolelle sekä järjestelmien yhteensovittaminen kaikkia osapuolia palvelevaksi kokonaisuudeksi edellyttää myös oppilaitoksilta merkittävää panostusta. Tällöin oppilaitoksilla on en- 9

10 tistä paremmat mahdollisuudet toimia alueensa elinkeinoelämän kehittäjinä ja lisätä ammatillisen koulutuksen merkitystä alueellaan. Työssäoppimista järjestettäessä on oppilaitoksella hyvä tilaisuus tarkastella yhdessä työelämän kanssa koulutuksen tavoitteita, opetusta ja arviointia sekä kehittää koulutusta. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmissa voidaan korostaa aiempaa enemmän työelämälle tärkeitä osaamisalueita ja vaikuttaa siihen, millaisia työntekijöitä alalle valmistuu. Tavoitteena on, että myös opettajien työelämäosaaminen vahvistuu ja asiantuntijavaihto elinkeinoelämän ja julkishallinnon kanssa vastavuoroisesti lisääntyvät. Opettaja voi kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan, kun taas työelämän asiantuntijat saavat mahdollisuuden osallistua oppilaitosten toimintaan. Työssäoppiminen on koulutuksen järjestäjälle resurssi pitää ammatillista koulutusta ajan tasalla tehostaa ajanmukaisen ammattitaidon opettamista pitää yllä ja kehittää opettajien ammattitaitoa lisätä oppilaitoksen ja työelämän yhteisvastuullisuutta laajentaa ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta työelämässä vahvistaa oppilaitoksen roolia alueellisena kehittäjänä. Opettajat ovat lisäksi kokeneet tärkeänä sen, että heillä on työssäoppimisen myötä mahdollisuus ottaa paremmin opiskelijat huomioon yksilöinä. Opettajille työssäoppiminen merkitsee myös uusia välineitä opetussuunnitelmien kehittämistyöhön lisääntyneen työelämäyhteistyön ja laajentuneen opetusympäristön myötä. 10 Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan (Lasonen, 2000) yritykset ovat valmiita edistämään koulutuksen työelämävastaavuutta erityisesti tarjoamalla työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetöitä opiskelijoille ja tekemällä muuta tarpeellista yhteistyötä. Työssäoppimisen aikana työnantajalla on tilaisuus tutustua opiskelijoihin, ja opiskelija puolestaan voi täsmäkouluttaa itseään tulevaa työpaikkaa varten. Vakiintuvan yhteistyön myötä oppilaitokset ja työpaikat voivat yhdessä kehittää opetussuunnitelmia ja opetusmenetelmiä

11 sekä suunnitella järjestelyjä, jotka hyödyttävät molempia osapuolia. Esimerkiksi laitteiden ja koneiden yhteiskäyttö tuo taloudellisuutta ja tehokkuutta kummankin toimintaan. Työpaikoilla työssäoppiminen koetaan hyvänä uusien työntekijöiden perehdyttämistapana ja opiskelijoiden koulutusmenetelmänä. Työssäoppiminen haastaa myös työorganisaation itsensä oppimaan. Tutkimuksen mukaan (Lasonen, 2000) opiskelijat oppivat työpaikalla parhaiten yksittäisen ammatin sisältökokonaisuuksia sekä käytännön töitä, teknisiä taitoja ja työvälineiden käyttöä. Koulussa parhaiten opittavana osa-alueena he pitävät ammatin teoriaa ja perusteita sekä käytännönläheisiä harjoituksia. Opiskelijoiden mielestä työssäoppimisen parhaiten antamia taitoja ovat alan käytännöt, oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot, itseluottamus, oman ammattitaidon kehittäminen ja itsenäinen ajattelu. Työssäoppimisen ehkä tärkein anti, jota ei koulussa voi oppia, on työpaikan käytännöt, työmenetelmät sekä toimintatavat tuloksentekemistä ja työajan tehokasta käyttöä myöten. Koulutuksen järjestäjän tehtävät ja vastuut Koulutuksen järjestäjällä on merkittävä rooli työssäoppimisen toteuttajana. Sen tehtävänä on varmistaa työssäoppimisen laatua sekä syventää oppilaitosten työelämäosaamista ja yhteistyötä työpaikkojen kanssa. Koulutuksen järjestäjä vastaa myös yhteistyöstä muiden oppilaitosten kanssa sekä pitää huolen siitä, että työssäoppimisjaksojen suunnittelu, ohjaus ja arviointi hoidetaan hyvin. Koulutuksen järjestäjän vastuulla on erityisesti se, että kaikilla alueen toimijoilla on yhteinen käsitys työssäoppimisesta ja sen järjestämisestä. Se vaatii alueen työssäoppimiskäytäntöjen yhtenäistä suunnittelua ja toteutusta kuten työssäoppimispaikkojen hankintaa ja aikatauluista sopimista. Työssäoppimisen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä mallia. Järjestelyt vaihtelevat riippuen alueen elinkeinorakenteesta, sijainnista ja koulutusalasta. Yhteistyössä alueen muiden oppilaitosten ja työmarkkinaosapuolten kanssa kartoitetaan työssäoppimisen paikkojen tarve ja työssäoppimisen järjestämismahdollisuudet. Oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien välisellä yhteistyöllä saadaan synergiaetuja myös muun muassa työssäoppimiseen liittyvien vastuiden jakamisessa ja opetussuunnitelmien kehittämisessä sekä muiden resurssien käytössä. Sillä varmistetaan myös, että työpaikoilla säilyy mahdollisuudet ja halu työssäoppimisen jatkuvaan toteuttamiseen kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla ja että työssäoppiminen ja- 11

12 kautuu mahdollisimman tasaisesti eri työpaikoille ja eri ajanjaksoille. Samalla saadaan aikaan luonnollinen väylä yli oppilaitosrajojen tapahtuvalle arkiselle yhteistyölle. Näin työelämä kokee ammatillisen koulutuksen yhtenäisenä ja laadukkaana yhteistyökumppanina. Koulutuksen järjestäjän vastuulla on työssäoppimisen palautejärjestelmien kehittäminen, tiedon keruun ja sen hyödyntämisen organisoiminen työssäoppimisen laadun varmistamisessa. Varsin ajankohtainen aihe niin koulutuksen järjestäjien kuin työelämänkin kannalta on laatujärjestelmien kehittäminen. Työssäoppiminen on luonteva väline koulutuksen järjestäjien ja työelämän yhteiselle laatujärjestelmien kehittämistyölle. Ennakkosuunnittelu on välttämätöntä, koska selkeät pelisäännöt helpottavat yhteistyötä. Oppilaitoksen sisäisessä toiminnassa on sovittava säännöistä, joihin johto ja henkilöstö sitoutuvat. Näin taataan toiminnan pitkäjänteisyys ja uskottavuus. Työelämäyhteistyön käynnistämisessä on tärkeää luoda yhteistä kieltä ja toimintakulttuuria, jolle yhteistyö perustuu. Koulutuksen järjestäjä vastaa työssäoppimispaikkojen hankinnasta määrittelee, mitkä opetussuunnitelman tavoitteista opitaan työssäoppien perehdyttää työpaikat ja järjestää työpaikoille/työpaikkaohjaajille ja opettajille koulutusta. Oppilaitoksen tehtävänä on varmistaa työpaikan edellytykset järjestää työssäoppimista turvallisessa ympäristössä. Koulutuksen järjestäjän kuuluu myös huolehtia siitä, että työnantaja on tietoinen työturvallisuuteen, työaikoihin ja vakuutusturvaan liittyvistä kysymyksistä. 5 Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa työnantajalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 19 :n mukaisesta työturvallisuusvastuusta (Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998). Opettajan tehtävänä on selvittää ennakkoon osapuolten roolit ja työtehtävien tarkoituksenmukaisuus, suunnitella ja toteuttaa työssäoppimisjaksot yhteistyössä työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa sekä huolehtia riittävästä tiedottamisesta sekä työpaikan että oppilaitoksen suuntaan. 12 Työpaikka nimeää vastuullisen työpaikkaohjaajan, huolehtii työturvallisuudesta sekä antaa oppilaitokselle riittävät tiedot työhön ja työympäristöön liittyvistä oloista ja työvälineistä.

13 Opiskelija osallistuu työpaikalla annettavaan opetukseen ja työskentelee työpaikan työnjohdon alaisena, noudattaa sopimuksia, työturvallisuusohjeita ja työpaikan pelisääntöjä. Opiskelija tekee hänelle annetut tehtävät, korvaa aiheuttamansa tahalliset vahingot sekä noudattaa salassapitovelvollisuuttaan. 33 Opiskelijan velvollisuudesta pitää salassa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestetyssä koulutuksessa saamansa tiedot on voimassa, mitä vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden salassapidosta erikseen säädetään (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998). Työssäoppimisen markkinointi Työssäoppimisesta on toimitettu runsaasti erilaista tiedotusmateriaalia. Oppilaitosten tehtävänä on työssäoppimisen tunnetuksi tekeminen ja työssäoppimisesta tiedottaminen huomioiden paikallisten työpaikkojen tarpeet ja resurssit. Lähtökohtana on pidettävä, että kaikkien työpaikalla työskentelevien on saatava tietää työssäoppimisesta, sen tarkoituksesta sekä tavoitteista. 19 Työnantaja vastaa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin siitä työntekijöiden osalta säädetään ja määrätään myös silloin kun opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998). Työpaikkaohjaajakoulutus on yksi tiedottamiskanava; sen avulla saavutetaan useita työpaikkaohjaajia yhdellä kertaa. Toinen työssäoppimisen markkinoinnin ja tiedottamisen kannalta hyvä menetelmä, jolla saavutetaan nekin yritykset ja työpaikat, joista on vaikea irrottautua työpaikkaohjaajakoulutukseen, on opettajien jalkautuminen. Työpaikoille jalkautumisen yhteydessä opettajilla on mahdollisuus yksityiskohtaisesti selvittää työssäoppimisen toteutuksen edellytykset ja mahdollisuudet kyseisellä työpaikalla. Tällä tavoin saadaan myös välitön yhteys niihin henkilöihin, joiden asian sisäistämisestä ja asiaan sitoutumisesta yhteistyön sujuvuus ja laatu riippuvat. Työpaikkojen sitoutumista työssäoppimiseen edistää sidosryhmien ajan tasalla pitäminen. Sidosryhmät koostuvat henkilöistä, joiden hyväksyntä on edellytyksenä järjestelmän luomisessa tietyille työpaikoille. Usein nämä henkilöt ovat myös avainasemassa tiedon kulussa ja erityisesti käytännön sovellusten muotoutumisessa työpaikoilla. 13

14 Työturvallisuus ja vakuutukset Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 28 :n mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen sekä fyysiseen että psyykkiseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus osaltaan toimia niin, että oikeus toteutuu myös työssäoppimisjakson aikana. Koulutuksen järjestäjän tulee ennen sopimuksen tekemistä selvittää, että työssäoppiminen voidaan järjestää turvallisesti. Opiskelijalla tulee lisäksi olla riittävät perusvalmiudet turvalliseen työhön ja opiskeluun työpaikalla. Tieto opiskelijan valmiuksista tulee myös välittyä työpaikalle. Kaikkien työssäoppimisen osapuolten on sovittava työsuojeluun, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvistä vastuista ja vakuutuksista. Ennen työn aloittamista tehdään tarvittavat ilmoitukset työsuojelupiirille, ja työnantajan ja oppilaitoksen on yhdessä varmistettava, että opiskelija on perehtynyt työhön ja osaa noudattaa työohjeita. Työssäoppimisen järjestämistä säätelevät ammatillisen koulutuksen säädösten lisäksi muun muassa laki nuorista työntekijöistä (998/93, muutettu 754/98), asetus nuorten työntekijöiden suojelusta (508/86, muutettu 679/90 ja 1428/93) ja mainittujen säädösten nojalla annetut työministeriön päätökset nuorille sopivista kevyistä töistä (1431/93) ja sosiaali- ja terveysministeriön päätös nuorille työntekijöille vaarallisista töistä (128/2002) sekä vahingonkorvauslaki (412/74). Oppilaitoksen tulee hankkia opiskelijoille opetusministeriön päätöksen (1096/1998) mukaiset suojavaatteet ja työturvallisuussäännösten edellyttämät varusteet, joita opiskelija voi käyttää myös työssäoppimisjaksojen aikana. Erikoissuojavälineistä vastaa työnantaja. 14 Ilman työsopimussuhdetta tapahtuvaa työssäoppimista koskevassa koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välisessä sopimuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota opiskelijan työssäoppimisaikaan. Työssäoppiminen on opiskelua, jossa oppimistavoitteet ovat ensisijaisia. Pääsääntönä on, etteivät työssäoppimisajat ylitä työaikalain ja nuorista työntekijöistä annetun lain säännöksissä määriteltyjä aikoja. Niistä poikkeaminen edellyttää opetuksellisia perusteluja.

15 Opiskelijan aiheuttaessa vahinkoa sivulliselle on se, jonka lukuun työ suoritetaan, velvollinen korvaamaan vahingon. Opiskelija on myös henkilökohtaisesti korvausvelvollinen, mikäli hän aiheuttaa vahingon lievää suuremmalla tuottamuksella. On huomattava, että vakuutus ei korvaa vahinkoja, joiden syynä on puutteellinen perehdyttäminen tai työnopastus tai työnjohdon tai valvonnan puute, joten ohjaus- ja valvontavastuu on syytä kirjata työssäoppimista koskevaan sopimukseen huolellisesti. Opiskelutapaturman korvaamisesta annetun asetuksen mukainen tapaturmavakuutusturva on voimassa samoin edellytyksin sekä Suomessa että ulkomailla. Kodin ja oppilaitoksen tai oppilaitoksen ja harjoittelupaikan välisellä matkalla sattuvat tapaturmat eivät ole nykyisen asetuksen mukaan korvattavia. Koulutuksen järjestäjä voi ottaa opiskelijoille vapaaehtoisen vakuutuksen, joka kattaa muun muassa myös matkat. Työssäoppimisen resurssointi Työssäoppiminen on osa opetussuunnitelman mukaista ammatillista tutkintoa. Opetusministeriön päätöksen mukaan tutkintojen uudistaminen ja siten työssäoppimisen kehittäminenkin toteutetaan ammatillisen koulutuksen käytettävissä olevilla voimavaroilla. Siihen on siis käytettävissä samat resurssit kuin koulutuksen muuhunkin toteuttamiseen. Resurssien kohdentaminen varsinaiseen opiskelijan ohjaukseen sisältyviin tehtäviin ja työssäoppimisen luonteesta johtuviin muihin tehtäviin tapahtuu virkaehtosopimuksen mukaisesti. Työssäoppimisen ohjauksesta vastaavan työpaikan henkilökunnan resurssoinnista vastaa työnantaja. Resurssitarve vaihtelee tilanteen mukaan suuresti. Osalla työpaikoista on pitkä kokemus ja koulutetut ohjaajat. Osalla, usein pienillä työpaikoilla, ei ole kouluttajakokemusta omaavia ohjaajia, ja muutkin mahdollisuudet ja resurssit ovat rajalliset. Kun ohjaus- ja valvontamatkoihin käytettävä aika ja kustannukset vaihtelevat, on resurssit kohdennettava tapauskohtaisesti. Koulutuksen järjestäjällä on vastuu osoittaa resurssit työssäoppimisen toteutukseen ja ohjaukseen. 15

16 Työssäoppimisen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat yhteistyössä työelämän kanssa vieläkin kiinteämmin kuin muun opetuksen osalta tapahtuu. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ja valtiovalta ovat laatineet yhteiset suositukset työssäoppimisen edistämiseksi. Niiden mukaan työssäoppiminen toteutetaan yleensä ilman työsuhdetta eikä työssäoppimisesta makseta palkkaa. Opiskelija saa normaalit opintososiaaliset edut. Yhteisenä tavoitteena on, että työssäoppimisen hyöty ja kustannukset jakautuvat mahdollisimman tasapuolisesti. Joissakin tapauksissa oppilaitos voi maksaa korvausta työssäoppimispaikalle. Myös työnantajat ovat osallistuneet työssäoppimisen kehittämiseen eri muodoissaan. Yhteistyössä toteutetaan mittaviakin työssäoppimisen kehittämishankkeita Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella. Työssäoppimisen kehittämiseen on opetushallinnon taholta osoitettu kehittämisresursseja sekä kansallisella että Euroopan sosiaalirahaston kautta. Niin sanottu työssäoppimisen tukiohjelma käsittää opetustoimen henkilöstökoulutusta opettajien työelämäjaksoja työpaikkaohjaajien koulutusta työssäoppimisen kokeilu- ja kehittämispilotteja tutkimusta ja tiedotusta. Opetustoimen henkilöstökoulutus Opetushallitus järjestää opetustoimen henkilöstölle lisäkoulutusta myös työssäoppimiseen ja sen alakohtaiseen kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on parantaa ja ajanmukaistaa opetushenkilöstön tietoja ja osaamista työelämästä yrityksissä ja julkisissa palveluissa. Koulutuksissa perehdytään erilaisiin oppilaitos- ja työelämäyhteisöihin, työelämän toimintatapoihin, yritysten toimintaan, lainsäädäntöön ja työmenetelmiin, sekä siltä pohjalta kehitetään oman koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi tavoitteena on kehittää toimivia käytäntöjä työssäoppimisen arviointiin työpaikoilla. Osassa koulutuksista keskitytään työssäoppimisen alakohtaisiin haasteisiin, jolloin koulutettavien alueellisten ja paikallisten elinkeinojen alakohtainen tuntemus lisääntyy ja syventyy, ja he saavat ajantasaista tietoa alansa työelämän kehityksestä. Lisätietoa saa Opetushallituksesta. 16 Opettajilla on mahdollisuus päivittää käytännön ammattitaitoaan ja työelämäosaamistaan opetusministeriön ohjeiden mukaisesti noin kahden

17 kuukauden pituisilla työelämäjaksoilla, joita rahoitetaan myös Euroopan sosiaalirahaston kautta. Tukea haetaan lääninhallituksilta. Työpaikkaohjaajien koulutus EU-ohjelmien tuella on rahoitettu sekä valtakunnallista että paikallista työpaikkaohjaajien koulutusta ja kehitetty sitä tukevia pedagogisia menetelmiä, etä- ja verkko-opetusta sekä näihin liittyviä opetus- ja ohjausmateriaaleja. Työpaikkaohjaajien koulutuksella tuetaan työssäoppimisen kehittämistä ja laajentamista. Valtakunnallisiin työpaikkaohjaajien koulutushankkeisiin haetaan tukea Opetushallituksesta, paikallisiin hankkeisiin lääninhallituksista. Opetushallitus on laatinut työpaikkaohjaajien koulutusta varten koulutusohjelman perusteet. Työpaikkaohjaajien koulutuksen laajuus on keskimäärin kaksi opintoviikkoa. Koulutus voi jaksottua enintään kahden vuoden ajalle. Koulutuksen järjestämismallien tulee olla työelämälähtöisiä ja joustavia, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet huomioon ottavia. Tavoitteena on käynnistää projekteja, joiden avulla järjestetään ja kehitetään työpaikkaohjaajien koulutusta ja sitä tukevia pedagogisia menetelmiä, etä- ja verkko-opetusta sekä näihin liittyviä opetus- ja ohjausmateriaaleja, joita voidaan hyödyntää laajasti myös myöhemmin työpaikkaohjaajien koulutuksessa. Työssäoppimisen kokeilu- ja kehittämishankkeet Opetushallitus käynnisti ensimmäiset työssäoppimisen kokeilu- ja kehittämishankkeet vuonna Samaan aikaan käynnistettiin myös maakunnallisia kehittämishankkeita kansallisin toimin 15 paikkakunnalla. Hieman myöhemmin aloitettiin Silta ammatillisesta koulutuksesta työelämään -kokeilut kymmenillä paikkakunnilla EU:n rakennerahastojen tuella. Pilottikokeiluissa kartoitettiin työssäoppimisen edellytyksiä, tarvittavia resursseja, kehitettiin verkottumista ja yhteistyömuotoja sekä tuotettiin materiaalia työssäoppimisen toteuttamisen tueksi. Osa piloteista toteutettiin laajoina alueellisina kehittämishankkeina, joissa tavoitteena oli löytää ja kehittää kaikille aloille soveltuvia välineitä ja toimintatapoja sekä valmentaa maaperää työssäoppimisen kulttuurille. Kokeilu- ja kehittämishankkeista saaduista kokemuksista on runsaasti kirjallista ja internet-pohjaista materiaalia saatavissa sekä suoraan oppilaitoksista että Opetushallituksen kautta (ks. Lähteitä ja kirjallisuutta). Työssäoppimisen kehittämiseen ja työpaikkaohjaajien koulutukseen tähtääviä hankkeita rahoitetaan edelleen ESR-rahoituksen lisäksi myös muiden valtakunnallisten ja alueellisten rahoituskanavien kautta. Tietoa haettavista hankkeista saa mm. maakuntien liitoista, lääninhallituksista sekä Opetushallituksesta. 17

18 TONET-tietopalvelu Internetin kautta avautuva TONET-tietopalvelu on työpaikoille, opiskelijoille ja oppilaitoksille suunnattu tiedotuskanava työssäoppimisesta ja sen toteuttamisesta osana ammatillista peruskoulutusta. TONET-tietopalvelussa on myös koulutusalakohtaista tietoa työssäoppimisen toteuttamisesta. TONET-tietopalvelu löytyy osoitteesta: Työssäoppimisen tulevaisuus Työ- ja yrityselämän muutokset edellyttävät koulutukselta tehtävien, sisällön ja muotojen uudelleen arviointia kaikilla koulutusasteilla. Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutus tiivistyy. Ammatillisella koulutuksella on olennaista vaikutusta alueiden kehitykseen. Se luo yrityksille ja työelämälle toimintaedellytyksiä tuottamalla osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa. Vastavuoroisesti työpaikat ja yritykset ovat olennainen osa oppimisympäristöä: alueellinen ja työelämän kehittäminen, työn organisointi ja osaaminen muodostavat toisistaan riippuvan kokonaisuuden. Tämä antaa mahdollisuuksia kehittää samanaikaisesti työpaikkoja ja yrityksiä sekä opiskelijoiden tietoja ja taitoja. Uusi oppimisen prosessi perustuu työelämän tarpeiden jatkuvaan huomioimiseen ja elinikäisen oppimisen periaatteeseen. Koulutus lisää inhimillistä pääomaa sekä edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Uusi koululainsäädäntö määrittelee työelämän kehittämistehtävän seuraavalla tavalla: 18 2 Koulutuksen tarkoitus. Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeista sekä edistää työllisyyttä (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/ 1998). 2 Tarkoitus. Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön ammatillista osaamista, antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen, kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista (Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/ 1999).

19 Työssäoppiminen on sekä työn että ammatillisen koulutuksen kehittämistä. Kun työpaikoilla suunnitellaan ja toteutetaan koulutusta yhdessä opettajien kanssa, kehittyvät sekä opettajien että opiskelijoiden työelämävalmiudet kuten myös työelämän edustajien koulutus- ja oppimisvalmiudet. Työssäoppiminen on suuri oppimis- ja opetuskulttuurin muutos. Oppimisympäristön laajeneminen oppilaitoksista työpaikoille uudistaa ammatillista osaamista. Oppilaitosten ja työelämän yhteistyön kehittäminen on monitahoinen, jatkuva prosessi. Sen painopisteitä ovat lähitulevaisuudessa muun muassa työssäoppimisen laadun ja oppimismenetelmien kehittäminen nuorten näyttöjen kehittäminen henkilöstön ja työyhteisön kehittäminen oppilaitosyhteistyönä laite- ja osaamisresurssien hyödyntäminen alueellisen koulutus- ja kehittämisstrategian luominen uusien innovatiivisten yhteistyömuotojen kehittäminen. Työelämässä tapahtuvat jatkuvat muutokset koskevat kaikkia työelämässä olevia ihmisiä riippumatta tehtävästä tai organisaatiosta. Ne vaativat henkilöstöltä jatkuvaa tietojen ja taitojen uusintamista ja asenteellisia valmiuksia. Työelämän nopea rytmi edellyttää kykyä itsenäiseen ja nopeaan päätöksentekoon, aktiivista otetta työhön sekä nopeaa oppimista jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Työssäoppiminen on keino vastata näihin haasteisiin ja mahdollisuus luoda elinikäisen oppimisen periaatteelle rakentuva oppimisympäristö. Koulutuksen järjestäjät ovat työssäoppimisen ja työelämän tulevaisuudentekijöitä. 19

20 Lähteitä ja kirjallisuutta Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998. Keski-Suomen liitto Työssä oppiminen ja työelämän ennakointi Keski- Suomessa. TOP-TEN-projektin loppuraportti. Julkaisu B 112. Jyväskylä: Keski- Suomen liitto. Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998. Lasonen, Johanna Työpaikat oppimisympäristöinä. Työpaikkajohtajien, opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien ja opettajien arviot Silta-hankkeen (2+1-kokeilun) kokemuksista. Helsinki: Opetushallitus. Metalliteollisuuden keskusliitto. Työssäoppiminen. Uusi mahdollisuus metalli- ja elektroniikka-alan yrityksille. MET. Nikkanen, Pentti & Mäkinen, Raimo (toim.) Ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisusarja B, Teoriaa ja käytäntöä 93. Opetushallitus Ammatillinen koulutus Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen koulutuksen mitoitus. Helsinki: Opetushallitus. Opetushallitus Työssäoppimiseen liittyvä opetustoimen henkilöstökoulutus. Opettajien täydennyskoulutuksen perusteet ja muut kehittämisehdotukset. Opetushallituksen työryhmän muistio Opetushallitus Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet. Helsinki: Opetushallitus. 20 Opetushallitus, 38/1998.Työpaikkakouluttajien koulutusohjelma. Helsinki: Opetushallitus.

21 Opetushallitus, Arviointi 7/1998. Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli. Helsinki: Opetushallitus. Opetushallitus, Kehittyvä koulutus 3/1998. Työssä oppiminen - Oppilaitosten ja työelämän roolimuutos -esteitä ja edistäjiä. Helsinki: Opetushallitus. Opetushallitus, Kehittyvä koulutus 5/1999. Opiskelijan arviointi työssäoppimisessa. Helsinki: Opetushallitus. Opetushallitus, Kehittyvä koulutus 6/1999. Yhteistyö - oppilaitosten uusi toimintatapa. Helsinki: Opetushallitus. Opetushallitus, Kehittyvä koulutus 7/1999. Työssäoppimisen opas opettajille ja kouluttajille. Helsinki: Opetushallitus. Opetushallitus, Moniste 16/2000. Työpaikkaohjaajien koulutus. Koulutusohjelman perusteet. ESR tavoite 3 -ohjelma Helsinki: Opetushallitus. Opetushallitus, Moniste 26/1999. Silta ammatillisesta koulutuksesta työelämään. Helsinki: Opetushallitus. Opetushallitus, Moniste 7/2001. Työssäoppimisen työsuojelu rakennusalan ja talotekniikan perustutkinnoissa. Helsinki: Opetushallitus Opetushallitus/Laiho, Irma Työpaikkakouluttajat tulivat. Vuosien Työpaikkakouluttajakoulutus -projektin laatuarviointia. Helsinki: Opetushallitus. Opetushallitus/Määttä, Veikko & Törrönen, Satu, Kehittyvä koulutus 8/1999.Työssäoppimisen hyvää käytäntöä etsimässä. Työssäoppimisen pilottihankkeiden kokemusten tarkastelua. Helsinki: Opetushallitus. Opetushallitus/Oulujärvi, Juha & Perä-Rouhu, Esa Oppiminen työelämässä - työssäoppiminen opiskelussa. Koulutuksen ja työelämän yhteistyötä Leonardo da Vinci -projekteissa. Helsinki: Opetushallitus. Opetushallitus/Visanti, Marja-Liisa Tulevaisuuden osaamistarpeiden laadullinen ennakointi OSENNA - loppuraportti. Helsinki: Opetushallitus. Ovaskainen, Marko Työssäoppimisen tulevaisuuden ennakointi - Työelämäosaamisen suuntaviivat (TEOS) -hankkeen väliraportti. Jyväskylän yliopisto. Taloustieteellinen osasto/tutkimuskeskus. Julkaisu

22 Rakennusteollisuuden keskusliitto Oppimassa rakennuksilla. Työssäoppiminen pähkinänkuoressa. Ruohotie, Pekka; Honka, Juhani & Mustonen, Lea Työssäoppimisen haasteet ammattikasvatukselle. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu. Talotekniikkaliitto & Rakennusliitto, Työssäoppimisen opas talotekniikkaalalle (LVI). Talotekniikkaliitto & Rakennusliitto. Taloudellinen tiedotustoimisto & Teollisuuden ja työnantajain Keskusliitto Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla - opas yrityksille. Helsinki: TAT & TT (ESR). Taloudellinen tiedotustoimisto Tulevat työt todeksi yrityksen ja koulun yhteistyönä. Tietoa työmarkkinoista, ideoita ja käytännön esimerkkejä yritysten ja koulujen väliseen yhteistyöhön. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Työssäoppijan ohjaus työpaikalla. Opas yrityksille. Työssäoppimisen opas työpaikoille Julkaisijat: OAJ, Opetusministeriö, Palvelutyönantajat ry, SAK ry, Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry, TT, TAT ja STTK ry. Käytännön opas työssäoppimisesta työpaikoille. Työturvallisuuskeskus Työpaikkakouluttajan käsikirja. 22

23

24 LIITE 1 SOPIMUS työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta Koulutuksen järjestäjä / Oppilaitos Yhteyshenkilö / Opettaja Sähköposti Yritys / Muu työnantaja, työpaikka *) Yhteyshenkilö / Työpaikkaohjaaja *) Yritys-sanalla tarkoitetaan jäljempänä myös muuta työnantajaa tai työpaikkaa. Sähköposti 1 KOULUTUKSEN MUOTO Sopimus koskee ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta (työssäoppiminen). Opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan, eikä hänelle makseta palkkaa, ellei työsuhteesta ole erikseen sovittu työsopimuksella. Opiskelija on säädösten mukaisten opintososiaalisten etujen piirissä työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen aikana, siten kuin siitä on erikseen säädetty (laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, opintotukilaki 65/1994, opintotukiasetus 260/1994, laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulutusmatkatuesta 48/1997, asetus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta 293/1997). 2 TUTKINNOT JA OPISKELIJAT Tutkinnot, joita sopimus koskee Opiskelijoiden lukumäärä / vuosi Opiskelija(t) (tarvittaessa eri liite) Henkilötunnus Sähköposti 3 KOULUTUSAIKA (tarvittaessa eri liite) Koulutuksen alkaminen Koulutuksen päättyminen Jaksot

25 4 KOULUTUKSEN TAVOITE Työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja opetussuunnitelman tavoitteista todellisessa työympäristössä ja sen säännöillä. Työpaikoilla tapahtuva opiskelu on suunnitelmallista ja ohjattua ja sen tavoitteet täsmennetään opettajan, työpaikan yhteyshenkilön ja opiskelijan yhteistyönä. 5 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Koulutusta järjestetään seuraavissa tehtävissä (tarvittaessa eri liite): Työturvallisuuden kannalta erityisesti Tehtävä Ajanjakso otettava huomioon 6 OPPILAITOKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT Oppilaitos nimeää yhteyshenkilön tai opettajan, joka toimii oppilaitoksen edustajana työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen suunnittelussa, järjestämisessä ja valvonnassa. Oppilaitos avustaa ja opastaa tarvittaessa työpaikkaa työssäoppimisen tarkoituksenmukaisessa toteuttamisessa sekä antaa yritykselle tarpeelliset tiedot opiskelijan saamasta opetuksesta ja työvalmiuksista. Oppilaitoksen vastuu ja vakuuttamisvelvollisuus työssäoppimisen yhteydessä tapahtuvan tapaturman varalta määräytyy tapaturmavakuutuslain ja opiskelutapaturman korvaamisesta annetun asetuksen mukaisesti. Oppilaitos valmentaa opiskelijaa työpaikkaa varten ja huolehtii osaltaan siitä, että opiskelija on tietoinen velvollisuudesta noudattaa työpaikan järjestystä sekä työstä ja työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Oppilaitos huolehtii siitä, että opiskelija on tietoinen tämän sopimuksen sisällöstä sekä velvollisuudestaan noudattaa sen lisäksi, mitä erikseen on säädetty ammatillisesta koulutuksesta. 7 YRITYKSEN / TYÖPAIKAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT Yritys nimeää yhteyshenkilön / työpaikkaohjaajan, jolla on riittävät valmiudet tämän tehtävän hoitamiseen ja joka toimii yrityksen edustajana työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen suunnittelussa, järjestämisessä ja valvonnassa. Yritys antaa oppilaitokselle tarpeelliset tiedot työhön ja työympäristöön liittyvistä oloista ja työvälineistä. Yritys huolehtii ja vastaa työssäoppimisjakson aikana opiskelijan työturvallisuudesta työturvallisuuslainsäädännön ja nuorista työntekijöistä annetun lain edellyttämällä tavalla. Yritys huolehtii siitä, että työpaikan henkilöstö on riittävässä määrin tietoinen opiskelijan työssäoppimiseen liittyvistä tehtävistä ja siihen liittyvästä sopimuksesta. 8 YHTEISTYÖ Työssäoppimisen järjestäminen ja siihen liittyvä työnjako oppilaitoksen ja yrityksen kesken. Suunnittelu Järjestäminen Valvonta Seuranta ja Arviointi Oppilaitoksen ja yrityksen yhteyshenkilöt sopivat tarvittaessa tarkemmin työssäoppimisen yksityiskohtaisemmasta järjestämisestä. Yritys ilmoittaa välittömästi oppilaitokselle odotettavissa olevat olennaiset muutokset opiskelijan työtehtävissä tai työoloissa. Vastaavasti oppilaitos ilmoittaa mahdollisimman pian yritykselle koulutuksessa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Oppilaitos järjestää erikseen niin sovittaessa nimetyille yhteyshenkilöille / työpaikkaohjaajille soveltavaan koulutusta.

26 Oppilaitoksen ja yrityksen välisestä muusta yhteistyöstä on lisäksi sovittu seuraavaa: 9 KORVAUKSET Työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen järjestämisestä työnantajalle mahdollisesti maksettavat korvaukset 10 MUUT ERIKSEEN SOVITTAVAT ASIAT Osapuolet ovat tietoisia työsuojeluun, työtapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvästä vastuusta. Vahingonkorvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. Lisävakuutukset 1 Yritys ottaa vastuuvakuutuksen 1 Oppilaitos ottaa vastuuvakuutuksen Muut työoloja koskevat seikat, esim. Työaika Ruokailun järjestäminen Työvaatetus Suojavälineet Kulukorvaukset 11 VOIMASSAOLOAIKA Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen ajan, enintään saakka. Sopimuksella on kuukauden irtisanomisaika, tai erikseen sovittaessa se voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa. 12 ALLEKIRJOITUKSET Sopimus on allekirjoitettu kahtena kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle. Jäljennös sopimuksesta annetaan opiskelijalle. Päiväys Yritys / Muu yhteisö Koulutuksen järjestäjä / Oppilaitos

27 OPISKELIJA OPISKELIJAN SUUNNITELMA työssäoppimisesta LIITE 2 Nimi Ikä Sähköposti Osoite Oppilaitos Tutkinto / opiskeluvaihe TYÖNANTAJA Työnantaja Työpaikkaohjaaja Työpaikka Sähköposti Työssäoppimisen kesto ja ajoitus Vastuullinen opettaja Viikottainen / päivittäinen työaika Sähköposti 1 TYÖSSÄOPPIMINEN TAPAHTUU 1 ilman työsuhdetta 1 työsuhteessa. 2 TYÖJÄRJESTELYT Ruokajärjestelyt Työmatkajärjestelyt Työvaatetus Vakuutukset 3 TYÖTURVALLISUUS Työturvallisuuden kannalta erityisesti huomioon otettavaa 4 OPINTOKOKONAISUUDET Opintokokonaisuudet, johon työssäoppiminen liittyy, tavoitteet ja tehtävät

28 5 Olen tietoinen oppilaitoksen ja työnantajan välisestä sopimuksesta ja noudatan siinä ja tässä suunnitelmassa sovittuja periaatteita Haluan kehittyä erityisesti seuraavissa tehtävissä 6 Työssäoppimisen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Opiskelija pitää tehtävistään oppimispäiväkirjaa. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijan itsearviointiin ja seuraaviin seikkoihin: 7 Työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan ohjauksesta ja arvioinnista työnantajan ja oppilaitoksen välisessä sopimuksessa sekä tässä suunnitelmassa sovitulla tavalla. 8 Opettaja osallistuu työnantajan ja oppilaitoksen välisen sopimuksen ja tämän suunnitelman mukaisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaukseen ja arviointiin seuraavalla tavalla: 9 ALLEKIRJOITUKSET Tätä suunnitelmaa on tehty kolme samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin osapuolelle. Paikka ja aika Opiskelija Työnantajan edustaja Ohjaava opettaja

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen opas. työpaikoille

Työssäoppimisen opas. työpaikoille Työssäoppimisen opas työpaikoille Alkusanat Työssäoppiminen työpaikalla on osa ammatillista koulutusta.................1 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen Opas työssäoppimisen ohjaamiseen ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen

Lisätiedot

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Sinä olet yhteistyön tärkeä ja vahva lenkki ohjatessasi nuoria ja aikuisia opiskelijoita ammatillisen kasvun polulla. Tulet huomaamaan, että opiskelijoiden perehdyttäminen ei

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU RAKENNUSALAN JA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOISSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU RAKENNUSALAN JA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOISSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU RAKENNUSALAN JA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOISSA Työryhmän raportti 16.2.2001 Copyright Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1129-0 ISSN 1237-6590 Moniste 7/2001 Edita Oy Helsinki

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista Opetussuunnitelman yhteinen osa 2008 2 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Pvm, diaarinumero tai pykälä OPH:n määräykset OPH:n määräys

Lisätiedot

Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi

Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi Ohjaa oppijaa Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi Mitä työssäoppiminen on? Työssäoppiminen on osa toisen asteen ammatillista peruskoulutusta, työpaikalla tapahtuvaa

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä Tarja Frisk Työssäoppimisen käytäntöjä Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty lukuunottamatta Suomen valtion

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

JOHDANTO. Suuret kiitokset lehtori Teuvo Kärnälle ja kaikille työhön osallistuneille. Helsingissä 23.11.2004. Yli-insinööri Seppo Valio Opetushallitus

JOHDANTO. Suuret kiitokset lehtori Teuvo Kärnälle ja kaikille työhön osallistuneille. Helsingissä 23.11.2004. Yli-insinööri Seppo Valio Opetushallitus TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 18/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-2287-X (nid.) ISBN 952-13-2288-8 (pdf) ISSN

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS MONISTE 3/2008 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS TAUSTASELVITYS Kirsti Stenvall Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3543-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3544-0

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKALLA

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKALLA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKALLA Käsikirjoitus: Mikko Heinikoski, JHL Mikko Koskinen, SAK Mervi Ylitalo, TSL Toimitus: Tuula Laine, TSL Taitto: Sakari Sarho, TSL Painotyöt: Tammerprint Oy, 2014 ISBN

Lisätiedot

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:14 RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Lisätiedot

Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille

Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY AMMATTILIITTO PRO RY LUONNONTIETEIDEN AKATEEMISTEN LIITTO LAL RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3580-8 (nid.) ISBN 978-952-13-3581-5 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot