LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN OSA-ALUEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN OSA-ALUEET"

Transkriptio

1 LESTIJÄRVEN KUNTAA LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISOO KORTENEVANN OSA-ALUEET Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20818

2 LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTE- NEVAN OSA-ALUEET 1 (10) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin P20818 Outi Järvinen Sisällysluettelo 1 Lausunnot Keski-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Museovirasto/ Keski-Pohjanmaan museo Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Finavia Oyj Fingrid Oyj Puolustusvoimat, Pääesikunta, Logistiikkaosasto Muut seudulliset toimijat Kinnulan kunta Reisjärven kunta Muut naapurikunnat Metsähallitus Lestijärven ympäristöyhdistys ry/ Mikko Viitasalo Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry/ Juhani Hannila ja Kari Koivumäki Muut yhdistykset Wpd Finland Oy Jatkotoimet... 9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, Oulu Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTENE- VAN OSA-ALUEET 1 (9) Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin P20818 LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN OSA-ALUEET Lestijärven tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä osayleiskaavaluonnos selostuksineen ja selvityksineen on ollut Lestijärven kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti julkisesti nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten aikavälillä Lestijärven kunnanvirastolla ja Lestijärven kunnan internet-sivuilla osoitteessa /ajankohtaista. Nähtävilläolosta on kuulutettu sanomalehti Keskipohjanmaassa ja kuntatiedotteessa kunnan ilmoitustaululla. Osayleiskaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Keski-Pohjanmaan liitolta, Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Museovirastolta, Keski- Pohjanmaan maakuntamuseolta, Liikennevirastolta, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi:lta, Finavia Oyj:ltä, Fingrid Oyj:ltä, Fortum Oyj:ltä, Puolustusvoimilta, Halsuan kunnalta, Kinnulan kunnalta, Toholammin kunnalta, Reisjärven kunnalta, Perhon kunnalta, Kokkolan kaupungilta, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta, Metsäkeskus Keski-Pohjanmaalta, ProAgria Keski-Pohjanmaalta, Lestijärven kotiseutuyhdistykseltä, Yli-Lestiseuralta, Lestijokiseudun Luonto ja Ympäristö ry:ltä, Keski-Pohjanmaan lintutieteelliseltä yhdistykseltä, Lestijärven riistanhoito yhdistykseltä, Lestijärven metsästys yhdistykseltä, Lestijärven kalastuskunnalta ja kalastusalueelta, Lestijärven ympäristöyhdistys ry:ltä, Metsäpeuranmaan Matkailu ry:ltä, Metsähallitukselta, ja wpd Finland Oy:ltä. Osayleiskaavasta saatiin kahdeksan lausuntoa. Kaikkia lausuntoja ei ole kirjattu sanasta sanaan tähän raporttiin vaan niistä on referoitu oleelliset pääkohdat. Alkuperäiset lausunnot ovat tämän asiakirjan liitteenä. 1 Lausunnot 1.1 Keski-Pohjanmaan liitto Ei jätettyä lausuntoa. 1.2 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Ei jätettyä lausuntoa. 1.3 Museovirasto/ Keski-Pohjanmaan museo Ei jätettyä lausuntoa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, Oulu Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTENE- VAN OSA-ALUEET 2 (9) Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin P Liikennevirasto Ei jätettyä lausuntoa. 1.5 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja - turvallisuuteen tulee selvittää. Ilmailulaki edellyttää haettavaksi lentoestelupaa niin tuulivoimaloiden kuin niiden rakentamisessa tarkoitettujen nostureiden sekä muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystyttämiselle ennen esteiden asettamista. Lentoesteluvassa on esteen suurin ulottuma sekä esitetään sen merkintä ja valaistus. Esteen asettajan tulee varmistaa lentoestelupamenettelyn mukaisesti, ettei lentoturvallisuudelle tai ilmaliikenteen sujuvuudelle aiheudu vaaraa. Hankkeen vaikutukset myös muille liikennemuodoille tulee selvittää suunnitellun sijainnin osalta. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon otettavia asioita ovat turvallisuussyistä määritellyt etäisyydet teihin tai rautateihin sekä mahdolliset vaikutukset liikennevalvontatutkiin. Yleisenä huomiona on tärkeää, että tuulivoimarakentamisen vaikutukset liikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle selvitetään suunnitteluvaiheessa ja huomioidaan toteutuksessa. Osayleiskaavaluonnoksessa on huomioitu yllä mainittuja asioita. Kaavaselostuksen kohdassa on kirjoitettu virheellisesti Finaviasta viranomaisena. Lentoesteluvan myöntää asianomainen viranomainen, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Kaavoittajan vastine: Lestijärven tuulivoimapuiston hankkeelle haetaan viimeistään hankkeen toteutusvaiheessa lentoestelupa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi:lta. Turvaetäisyydet maanteihin on huomioitu osayleiskaavaratkaisussa. Korjataan kaavaselostuksen kohta Finavia Oyj Ei jätettyä lausuntoa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, Oulu Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTENE- VAN OSA-ALUEET 3 (9) Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin P Fingrid Oyj Fingridillä ei ole lausuttavaa kaavaluonnoksen sisällöstä. Tuulivoimapuiston liittyminen sähköverkkoon on hankkeen olennainen osa. Liitynnän toteutus ja ympäristövaikutukset tulee selvittää riittävästi osana kaavoitusta. Laitoksen liityntätapa, liityntäpiste ja tarvittavien liityntävoimajohtojen tulee olla riittävästi määriteltynä osayleiskaavassa. Kaavoittajan vastine: Osayleiskaavakartassa voidaan kuvata ja vahvistaa osayleiskaava-alueella sijaitsevat varaukset toiminnoille. Kaava-alueen ulkopuolisen sähkönsiirron kuvaus voidaan sisällyttää kaavaselostukseen siinä määrin kuin se on ehdotuksen valmistuessa tiedossa. Lestijärven tuulivoimapuiston ulkoinen sähkönsiirron reitti tutkitaan erillisellä YVA-menettelyllä. 1.8 Puolustusvoimat, Pääesikunta, Logistiikkaosasto 1. Puolustusvoimien toiminnan huomioon ottaminen tuulivoimarakentamisessa Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tuulivoiman rakentamista koskevien erityistavoitteiden lisäksi tulee ottaa huomioon maanpuolustusta ja sotilasilmailua koskevat erityistavoitteet (luvut 4.2 toimiva aluerakenne ja 4.5. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto). Ne huomioon ottamalla turvataan riittävät alueelliset edellytykset maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksille Lestijärven kunnan alueella. Tuulivoimaloiden tiedetään aiheuttavan haittaa erityisesti tutkille, joille voimalat ovat suuria tutkakohteita. Häiriöt ilmenevät muun muassa varjostamisena ja eitoivottuina heijastuksina, mistä johtuen tutkan valvontakyky heikkenee ja tuulivoimala voi näkyä tutkassa. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän suorittamiseen. 2. Puolustusvoimien lausunnot tuulivoimahankkeista Puolustusvoimat antavat erilliset lausunnot alueidenkäytön suunnitteluun sekä hankkeisiin liittyen. Hankkeisiin liittyen puolustusvoimat antaa erikseen pyydettäessä erilliset lausunnot tutkavaikutuksien tarkemmasta selvittämistarpeesta ja tuulivoimalahankkeiden hyväksyttävyydestä puolustusvoimien kannalta. Tutkaselvityksen tarpeesta tekee arvion Pääesikunta (operatiivinen osasto) saatuaan tarvittavat tiedot suunnitelluista tuulivoimaloista. Selvittämisestä vastaa tuulivoimatoimittaja tai kaavoittaja. Jos selvitys tarvitaan, tulee se tehdä viimeistään yksityiskohtaisessa suunnittelussa. 3. Lestijärven tuulivoimapuistohanke Pääesikunta on antanut aiemmin lausunnon Lestijärven eteläpuolelle suunnitellun tuulivoimapuiston hyväksyttävyydestä. Lausunnon mukaan puolustusvoimat ei vastusta esitetyn suunnitelman (87 kpl maksimissaan 200 m korkeaa tuuli- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, Oulu Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTENE- VAN OSA-ALUEET 4 (9) Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin P20818 voimalaa) mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista. Mikäli toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi), määrä (enemmän) tai sijoittelu poikkeaa niistä tiedoista, joilla Pääesikunta on antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada uusi lausunto. 4. Kannanotot Lestijärven osayleiskaavaluonnoksesta Pääesikunnan logistiikkaosastolla ei ole huomautettavaa Lestijärven tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen kaavakartasta. Pääesikunnan logistiikkaosasto esittää, että kaavaselostuksessa otetaan huomioon lausunnon kohdissa 1-3 esitetyt kannanotot. Pääesikunnan logistiikkaosasto pyytää pitämään Maavoimien, Merivoimien ja Ilmavoimien esikunnat tietoisena tuulivoimapuiston osayleiskaavan suunnittelua koskevissa asioissa. Tahot asettavat tarvittaessa edustajansa valmistelutyöhön liittyviin viranomaisneuvotteluihin. Jatkosuunnitteluvaiheen tiedotusta varten lausunnossa on annettu osoite ja nimetty yhteyshenkilöt. Lausuntoon on liitetty Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunnan ilmoitus puolustusvoimauudistuksesta, joka koskee lausuntopyyntöjen lähettämistä Länsi-Suomen Sotilasläänin alueella sekä muuta huomioitavaa. Kaavoittajan vastine: Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuuluvat osayleiskaavan lähtökohtiin. Selostuksessa todetaan, että hankkeella on vaikutuksia aluevalvonnassa käytettäviin sensorijärjestelmiin. Tutkaselvityksen tarpeesta pyydetään arvio Pääesikunnan operatiiviselta osastolta hankkeen siinä vaiheessa, jossa tuulivoimaloiden lopulliset sijainnit on päätetty, esimerkiksi rakennuslupavaiheessa. Tuulivoimapuiston muuttuneiden suunnitelmien vuoksi Puolustusvoimien Pääesikunnalta pyydetään uusi lausunto hankkeen hyväksyttävyydestä. Kaavaselostuksessa otetaan huomioon lausunnon kohdissa 1-3 esiintuodut asiat. Kaavatyön vaiheista ja viranomaisneuvotteluista tiedotetaan lausunnossa nimettyjä tahoja (Maavoimat, Merivoimat ja Ilmavoimat). 1.9 Muut seudulliset toimijat Ei jätettyä lausuntoa Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta, Metsäkeskus Keski-Pohjanmaalta tai ProAgria Keski-Pohjanmaalta. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, Oulu Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTENE- VAN OSA-ALUEET 5 (9) Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin P Kinnulan kunta Kantatie 58:n linjaus maakuntakaavassa Itäinen tuulivoima-alue sijoittuu kantatie 58 suunnitellulle vaihtoehtoiselle linjausalueelle. Linjausta ei ole merkitty osayleiskaavaluonnokseen ja kaavaselostuksessa esitetään kyseisen linjauksen poistamista. Vireillä olevassa osayleiskaavassa tulee varata tilaa KT58 tarveselvityksessä ja yleissuunnitteluvaiheessa esillä olleiden vaihtoehtojen E2 ja E3 linjauksille huomioiden tiegeometriset vaatimukset ja tuulivoimaloiden turvaetäisyydet tiehen. Peuranpolku Luonnos 1:een on merkitty tuulivoimalat nro 63, 64 ja 65 sekä luonnos 2:een tuulivoimalat nro 79, 80, 81 ja 116 Peuranpolun välittömään läheisyyteen (alle 300 m). Tuulivoimaloiden rakentamiseen liittyvät kuljetukset on osoitettu kulkemaan samaa metsätietä Peuranpolun kanssa 2,5 km. Lähin tuulivoimalarajaus on 40 m etäisyydellä Peuranpolusta. Kaavakartan merkintöjen selostuksessa on mainittu virheellisesti Peuranpolun olevan kesäulkoilureitti. Peuranpolku on osa kansainvälistä Eurovaellusreittiä E6 Välimereltä Jäämerelle. Peuranpolkua käytetään keliolosuhteista riippuen lähes ympäri vuoden. Pakkaskautena saattaa voimaloista irtoava jää aiheuttaa turvallisuusriskin Peuranpolun vaeltajille. Tuulivoimaloiden sijoittamisessa, rakentamisessa ja käytössä tulee huolehtia Peuranpolun kaukovaellusreitin vetovoimaisuuden säilyminen. Sijoittelussa tulee huolehtia, ettei tuulivoimaloista aiheudu turvallisuusriskiä Peuranpolun vaeltajille. Kaavoittajan vastine: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta tulleen tiedon mukaisesti kantatie 58:lle esitetystä uudesta linjauksesta luovutaan. Linjaukselle ei ole liikenteellistä tarvetta ja se on liian kallis toteutettavaksi. Näillä perustein linjaus poistetaan maakuntakaavasta. Jään lentämisen vaara on huomioitu hankesuunnittelussa. Osayleiskaavaa koskevassa selostuksessa todetaan, että ainoastaan talviaikaan tietyissä sääoloissa tuulivoimaloiden rakenteisiin ja lapoihin kertyvä lumi ja jää voivat irrotessaan aiheuttaa vaaraa tuulivoimapuiston alueella liikkuville, kuten virkistyskäyttäjille. Vaarasta ilmoitetaan tuulivoimapuiston alueella varoituskyltein. Tuulivoimaloiden lavat voidaan varustaa jääntunnistusjärjestelmällä, mikä mahdollistaa jään havaitsemisen. Voimala voidaan tarvittaessa sammuttaa jään kertyessä lapoihin. Tämän jälkeen jää voidaan poistaa lavoista hallitusti. Tämä ehkäisee myös tuotantotappioiden syntymistä, sillä lapojen jäätyminen lähtee liikkeelle lavan etureunasta, jolloin vähäinenkin jäämäärä laskee merkittävästi tuuliturbiinin tehoa. Samalla jääntunnistusjärjestelmä lisää alueen turvallisuutta. Edellä mainittu lisätään selostukseen. Selostuksen kohdassa kuvataan myös kehitettyä mallia, jonka avulla on arvioitu sitä todennäköisyyttä, jolla jääkappale osuu vuoden aikana yhden neliömetrin kokoiselle alueelle. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, Oulu Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTENE- VAN OSA-ALUEET 6 (9) Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin P Reisjärven kunta Peuranpolku Luonnos 1:een on merkitty tuulivoimalat nro 63, 64 ja 65 sekä luonnos 2:een tuulivoimalat nro 79, 80, 81 ja 116 Peuranpolun välittömään läheisyyteen (alle 300 m). Tuulivoimaloiden rakentamiseen liittyvät kuljetukset on osoitettu kulkemaan samaa metsätietä Peuranpolun kanssa 2,5 km. Lähin tuulivoimalarajaus on 40 m etäisyydellä Peuranpolusta. Kaavakartan merkintöjen selostuksessa on mainittu virheellisesti Peuranpolun olevan kesäulkoilureitti. Peuranpolku on osa kansainvälistä Eurovaellusreittiä E6 Välimereltä Jäämerelle. Peuranpolkua käytetään keliolosuhteista riippuen lähes ympäri vuoden. Pakkaskautena saattaa voimaloista irtoava jää aiheuttaa turvallisuusriskin Peuranpolun vaeltajille. Tuulivoimaloiden sijoittamisessa, rakentamisessa ja käytössä tulee huolehtia Peuranpolun kaukovaellusreitin vetovoimaisuuden säilyminen. Sijoittelussa tulee huolehtia, ettei tuulivoimaloista aiheudu turvallisuusriskiä Peuranpolun vaeltajille. Kantatie 58:n linjaus Itäinen tuulivoima-alue sijoittuu kantatie 58 suunnitellulle vaihtoehtoiselle linjausalueelle. Linjausta ei ole merkitty osayleiskaavaluonnokseen. Vireillä olevassa osayleiskaavassa tulee varata tilaa KT58 tarveselvityksessä ja yleissuunnitteluvaiheessa esillä olleiden vaihtoehtojen E2 ja E3 linjauksille huomioiden tiegeometriset vaatimukset ja tuulivoimaloiden turvaetäisyydet tiehen. Kaavoittajan vastine: Vertaa Kinnulan kunnan lausuntoon annettu vastine Muut naapurikunnat Ei jätettyä lausuntoa Halsuan kunnalta, Toholammin kunnalta, Perhon kunnalta tai Kokkolan kaupungilta Metsähallitus Kaavaluonnosalueella sijaitsee runsaasti valtionmaita, joista suurin osa on metsätalouskäytössä. Suojelualueista Lehtosenjärven alueen (rantojensuojeluohjelma ja Natura-SCI-kohde) nurkka Siivennevan pohjoisosassa sekä METSO-kohde Uunisaarenneva ulottuvat kaava-alueelle. Kaavaehdotukseen valitulle voimaloiden sijoittelulle on esitettävä asianmukainen vaikutusten arviointi sekä Natura- että METSO-kohteiden kannalta. Natura-alueita lähimpien voimalapaikkojen sijaintia tulee tarkentaa soiden lähivaluma-alueiden olosuhteiden kannalta. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, Oulu Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTENE- VAN OSA-ALUEET 7 (9) Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin P20818 Hanketoimijalla ei ole sopimusta alueiden käytöstä Metsähallituksen kanssa. Metsähallituksen hallinnassa oleville alueille on merkitty tuulivoimaloiden alueita (voimalat 4, 5 ja 92). Metsähallituksen näkemyksen mukaan kaavaluonnoksessa esitetyt valtionmaihin rajautuvat tv-alueet rajoittavat maanomistajan mahdollisuuksia kaavoittaa myöhemmässä vaiheessa voimaloita omalle maalleen. Metsähallitus pyytää, että kaavaluonnoksesta laadittuun lausuntoon lähetetään vastine. Kaavoittajan vastine: Suojelualueet rajataan osayleiskaavaehdotuksessa kaava-alueen ulkopuolelle. Uunisaarennevan METSO-ohjelmakohteen sijainti tarkistetaan. Osayleiskaavaluonnoksen läntisen osa-alueen Kosolankankaan eteläpuolelle on voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) ja metsätalousvaltaista aluetta, joka toimii metsätalouden esittelyalueena (MM-1, Metsäpeuranmaa, jossa esitellään Suomenselän metsien monipuolista käyttöä). Kaavaehdotukseen tullaan kyseiset alueet osoittamaan vastaavilla merkinnöillä. Annettuun lausuntoon lähetetään vastine kunnan kaavoituskäytännön mukaisesti Lestijärven ympäristöyhdistys ry/ Mikko Viitasalo Suunniteltu tuulivoimapuisto on lajissaan massiivinen, Suomen suurin ja Euroopassakin suurimpia. Koska ei ole tutkittua tietoa näin laajojen tuulivoimapuistojen ympäristövaikutuksista, olisi syytä harkita vakavasti hankkeen rakentamista vaiheittain. Yhdistys pitää vähiten haitallisena vaihtoehtoa 3. Myllyjen lopullista lukumäärää ja sijoittelua tulee arvioida tarkemmin suhteessa asutukseen. Rakentamisessa on huomioitava, ettei synny päästöjä Lestijärveen, Lehtosenjokeen eikä pohjavesiin. Hankkeelle tulisi asettaa seurantaryhmä, johon edustajat Lestijärven riistanhoitoyhdistyksestä, ympäristöyhdistyksestä, kalastuskunnasta ja asukkaista. Kaavoittajan vastine: Mahdollinen vaiheittain rakentaminen voidaan kuvata selostuksen luvussa Toteutus. Tuulivoimaloiden sijoittelua suhteessa asutukseen tutkitaan suunnitteluun liittyvien melu-, välke- ja näkymämallinnuksin. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, Oulu Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTENE- VAN OSA-ALUEET 8 (9) Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin P20818 Luonnonympäristöön liittyvissä kysymyksissä annetaan varsinainen vastine, kun YVA-lausunto on käytettävissä. Kaavoitusprosessin esiselvitysvaiheessa laadittuun YVA-menettelyyn kuuluu seurantaryhmä. Itse kaavoitusprosessiin ei kuulu erikseen nimettyä seurantaryhmää. Seurantaryhmänä tässä prosessissa toimii niistä viranomaistahoista, joita kaavasuunnittelu koskee, koolle kutsuttu viranomaisneuvottelu Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry/ Juhani Hannila ja Kari Koivumäki Yhdistys on antanut lausuntonsa Kosolankankaan, Iso Kortenevan ja Hittisennevan tuulivoimapuistojen osayleiskaavoista laadittujen osallistumis- ja arviointisuunnitelmien pohjalta. Kolme suunnittelualuetta sijoittuu lähelle toisiaan, joten on tärkeää arvioida hankkeiden yhteisvaikutusta kaavoitusprosessin aikana. Muilta osin lausunnon sisältö koskee aihealuetta, johon voidaan antaa vastine ELY-keskuksen annettua YVA-arvioinnista oman lausuntonsa. Kaavoittajan vastine: Osayleiskaava-alueet yhdessä muodostavat Lestijärven tuulivoimapuiston. Niitä tarkastellaan suunnittelussa kokonaisuutena. Vastine annetaan muilta osin, kun ELY-keskuksen lausunto YVA-arvioinnista käytettävissä Muut yhdistykset Ei jätettyä lausuntoa Lestijärven kotiseutuyhdistykseltä, Yli-Lestiseuralta, Lestijokiseudun Luonto ja Ympäristö ry:ltä, Lestijärven riistanhoito yhdistykseltä, Lestijärven metsästys yhdistykseltä, Lestijärven kalastuskunnalta ja kalastusalueelta tai Metsäpeuranmaan Matkailu ry:ltä Wpd Finland Oy Ei jätettyä lausuntoa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, Oulu Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA/ HITTISENNEVAN, KOSOLANKANKAAN JA ISO KORTENE- VAN OSA-ALUEET 9 (9) Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin P Jatkotoimet Luonnosvaiheen palaute ja sen vaikutukset laadittavaan osayleiskaavaan käsitellään viranomaisneuvottelussa Kaavan laatija tekee kaava-asiakirjoihin vastineiden ja viranomaisneuvottelussa sovitun mukaiset korjaukset ja esittää Lestijärven kunnanhallitukselle osayleiskaavaehdotuksen asettamista MRL 65 mukaisesti julkisesti nähtäville. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, Oulu Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastineet Perhon limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosvaiheen palautteeseen:

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30. 3.2015 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 (20)

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA lausuntojen ja mielipiteiden FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 lausuntojen ja mielipiteiden Sisällysluettelo

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Liite 2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAUHAVAN KAUPUNKI FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy P24345 1 (17) FRÄNTILÄN

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.8.2011, tark. Karttakeskus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAAHEN KAUPUNKI 8.5.2014 ANNANKANKAANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA 8.5.2014 RAAHEN KAUPUNKI ANNANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 24.11.2014 Suomen Hyötytuuli Oy SIIKAJOEN KUNTA KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkastus 20/11/2014 Päivämäärä 20/11/2014 Laatija Hyväksyjä Kuvaus

Lisätiedot

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KURIKAN KAUPUNKI PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 17.11.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen.

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen. MUISTIO Merikarvia, Korpi-Matin osayleiskaava Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 17.3.2014 Paikka: Satakunnan ELY-keskus, Valtakatu 12, nh Areena (6.krs) Aika: Maanantai 17.3.2014 klo (9:30) 10.20-12.20

Lisätiedot

KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Karijoen kunta PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / valmisteluvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Kaavaselostus Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuiston

Annankankaan tuulivoimapuiston SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Annankankaan kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P13714P006 Annankankaan kaavaselostus,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (9) Solin Lauri Sisällysluettelo 1... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston 6.8.2015 YHTEYSTIEDOT Kannuksen kaupunki Mittausteknikko Matti Salmela +358 44 4745 247 etunimi.sukunimi(a)kannus.fi Hanketoimija, Puhuri Oy Hankekehityspäällikkö Harri

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 13.6.2013 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 13.6.2013 Esityslista 5/2013 -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine ehdotusvaiheen palautteeseen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.4.2015 P21017 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (23) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Osayleiskaava... 3 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.4.2013 päivitetty 8.1.2014 Luvian kunta / Eurajoen kunta LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot