Lausunto Trafille Finavia Oyj:n lisäselvitykseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Trafille Finavia Oyj:n lisäselvitykseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki-Vantaan lentoasemalla"

Transkriptio

1 Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Lausunto Trafille Finavia Oyj:n lisäselvitykseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki-Vantaan lentoasemalla 264/ /2011 MHS Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt Uudenmaan liitolta lausuntoa liittyen Finavia Oyj:n hakemukseen, jolla rajoitetaan meluisimpien suihkuko neiden pääsyä Helsinki-Van taan lentoasemalle yöaikana. Hakemus liittyy Il mailulain 14 :n mukaiseen menettelyyn, jossa lentomeluhaittojen vähentämi seksi tehtäviin lentotoiminnan rajoituksiin tulee toimin nanharjoittajan (tässä Finavia) hakea lupaa Trafilta. Lentoaseman pitäjänä Finavia Oyj:llä tai ympä ristölupaviranomaisella ei ole toimivaltaa asettaa meluun liittyviä toimintarajoi tuksia Helsinki-Vantaan lentoasemalla ilman EU:n direktiivin 20/2002 mukais ta prosessia, joka on implementoitu Suomessa ilmailulakiin (luku 14). Direktii vin tarkoituksena on turvata lentoyh tiöiden oikeuksia tasapuolisella tavalla yh teisön eri jäsenmaissa. Finavia on hakenut päätöstä, jolla rajoitettaisiin suihkukoneiden pääsyä Hel sinki-vantaan lentoasemalle klo Hakijan esittämät rajoitukset on määritelty Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupapäätöksessä, jonka Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut Toimenpiteiden esitetään koskevan tietyn melutason ylittävien suihkuko neiden täyttä rajoitta mista, suihkukoneiden laskeutumisten määrän pitämistä edellisvuosien tasol la sekä pelkästään rahtia kuljettavien suihkukoneiden toiminnan täyttä rajoit tamista. Edellä mainitusta Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupapäätöksestä ja siihen liitty västä meluasioiden käsittelystä ovat valittaneet Vaasan hallinto-oi keuteen useat tahot, myös Uudenmaan liitto ja monet sen jäsenkunnat. Uu denmaan liitolta hallinto-oikeus on pyytänyt vastaselitystä, joka käsiteltiin Uu denmaan maakuntahallituksen kokouksessa Lentomelun hallintaan liittyy useita eri viranomaisprosesseja. Uudenmaan maakuntakaa vassa on määrätty lentomelualueista, jotka tulee ottaa huomi oon kuntien kaavoituksessa ja muussa viranomaistoiminnassa. Helsinki-Van taan ympäristöluvassa on myönnetty lupa sel laiselle lentotoiminnalle, jonka aikaansaama melualue olisi merkittävässä ristiriidassa Uu denmaan maakun takaavan sekä kuntien kaavojen kanssa. Uudenmaan liitto on valittanut ym päristölupapäätöksestä, koska päätös on kaavoituksen osalta maankäyttö- ja rakennus lain sekä ympäristönsuojelulain vastainen. Ympäristölupaprosessin ollessa kesken, on Finavia hakenut Ilmailulain mu kaisesti lentotoi minnan rajoituksia koskevaa päätöstä Trafilta, joka

2 Esittelijän ehdotus lausunnoksi: pyytää nyt tästä asiasta lausunnon. Kuntien maankäytön suunnittelua Helsinki-Vantaan lentomelun vaikutusalu eella ohjaa Uu denmaan lainvoimainen maakuntakaava ja siinä esitetyt lento melualueet Lden dba (lentomelualue 1) ja yli 60 dba (lentomelualue 2). Maakuntakaava on otettava huomioon ja sen toteutumista on edistettävä myös muussa viranomaistoiminnassa. Uudenmaan liitto on jo aiemmin valit tanut Helsinki-Vantaan ympäristölupapäätöksestä ja sen ristiriidasta maa kuntakaavan ja kuntien kaavoituksen suhteen. Finavian hakemus meluun liit tyvistä toimintarajoituksista perustuu suurimmaksi osaksi jo useissa lau sun noissa ja valituksissa puut teelliseksi todettuun ympäristölupahakemuk sen aineistoon. Uudenmaan liitto pitää myös Trafille jätettyä hakemusaineistoa puutteellisena etenkin kaa voitukseen liittyvien tietojen osalta. Liitteessä 6 on esitetty vain yk sityisten tahojen tekemät valitukset ympäristölupapäätöksestä lentomeluun liittyen. Lentomelualueen laajenemisesta ja siihen johtavasta myöhäisen ajan operaatiomäärien kasvusta ovat jättäneet valituksen yksityishenkilöiden lisäk si useat viranomaiset, mm. Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY keskus sekä Kerava, Vantaa, Espoo, Nurmijärvi ja Tuusula. Viranomaisten jättämät vali tukset etenkin lentomelualueen laajenemiseen liittyen, ovat olennaista aineis toa Trafin pää töksenteossa ja ne olisi pitänyt sisällyttää hakemuksen aineis toon. Uudenmaan liiton teke mä valitus ympäristölupapäätöksestä (Mhs ) on liitteenä 1. Hakemuksen liitteessä 7 esitettävät kartat kuvaavat myös ympäristölupaha kemuksen liittee nä olevaa Finavian omaa arviota lentomelun leviämisestä vuonna Finavian esittämä arvio tulevaisuuden lentomelualueesta on merkittävässä ristiriidassa oikeusvaikutteisten Uudenmaan maakuntakaavan ja kuntien kaavojen kanssa. Uudenmaan liiton lausunto (Mhs )) AVI:lle ympäristölupahakemuksesta sisältää kuvauksen lentomelualueen laa jenemisesta suhteessa maakuntakaavaan. Lausunto on liitteenä 2. Yöajan (klo ) kieltojen asettamisen myötä osa lennoista siirtyy jo ko aikaisem paan ajankohtaan tai niitä ei tehdä lainkaan. Tästä kehityksestä ei kuitenkaan ole käytettä vissä tietoja, eikä näin ollen myöskään voida arvioi da miten lentomelualue muuttuisi yöajan rajoitusten myötä. Yöajan melko vä häisten lentojen kieltämisellä ei todennäköisesti ole suurtakaan vaikutusta lentomelualueisiin, jos lennot vastaavasti tehdään myöhäisenä il ta-aikana, jo ka on melun häiritsevyyden kannalta myös erittäin hankala ajankohta. Jos me lualueiden alueellinen ulottuvuus Lden äänitasoilla arvioituna ei muutu, ei yölentojen kieltä misellä ole myöskään vaikutusta maankäytön suunnitteluun. Uudenmaan liitto puoltaa Finavian esittämiä toimintarajoituksia yöajan lentoi hin. On erittäin tär keää ettei yöajan melu lisäänny. Uudenmaan liitto ei tällä lausunnolla kuitenkaan ota kantaa sii hen, pitäisikö lentotoimintaan asettaa enemmän rajoituksia myös muina ajankohti na. Aineistosta ei voi

3 päätellä oli siko yöajan lentojen rajoittamisella vaikutusta lentomelu alueiden laajuuteen Lden äänitasoilla arvioituna ja miten rajoitus vaikuttaisi maankäytön suunnit teluun. Uudenmaan liitto muistuttaa, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston v antamasta Helsin ki-vantaan ympäristöluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oi keuteen ja asian käsittely on kesken. Merkittävin kiistanalainen asia on lento melu, joten on epäselvää voidaanko Il mailulain mukainen päätös myöntää en nen ympäristölupapäätöksen lainvoimaisuutta. Mkj:n ehdotus: Valmistelija: Liitteet: Maakuntahallitus päättää antaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille edellä olevan ehdotuksen mukai sen lausunnon. Maija Stenvall Liite 1. Uudenmaan liiton valitus Vaasan hallinto-oikeudelle Helsinki-Vantaan ympäristölupapäätöksestä (maakuntahallitus ) Liite 2. Uudenmaan liiton lausunto Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristö lupahakemuksesta sekä Hel sinki-vantaan lentoaseman meluntorjunnan toi mintasuunnitelmasta.(maakuntahallitus ) Täytäntöönpano: Päätös: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. MHS Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt Uudenmaan liitolta täydentävää lausuntoa liittyen Finavia Oyj:n hakemukseen, jolla rajoitetaan meluisimpien lentokoneiden Helsinki-Vantaan lentoasemalle yöaikana. Hakemus liittyy Ilmailulain 14 :n mukaiseen menettelyyn, jossa lentomeluhaittojen vähentämiseksi tehtäviin lentotoiminnan rajoituksiin tulee toiminnanharjoittajan (tässä Finavia) hakea lupaa Trafilta. Päätöksessä kiellettäisiin rahtikoneiden ja rajoitettaisiin suihkukoneiden pääsyä Helsinki-Vantaan lentoasemalle klo Finavian esittämät rajoitukset on määritelty Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupapäätöksessä, jonka Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut Ympäristölupapäätöksestä ja etenkin siihen liittyvästä meluasioiden käsittelystä ovat valittaneet useat tahot, myös Uudenmaan liitto ja monet sen jäsenkunnat. Asian käsittely on kesken Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Samaan aikaan ovat siis käynnissä samaa kiistanalaista lentomeluaihetta käsittelevät ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupaan liittyvä oikeusprosessi että nyt lausunnon kohteena oleva Ilmailulain mukainen toimintarajoituksiin liittyvä päätöksentekoprosessi.

4 Uudenmaan maakuntahallitus on antamassaan aiemmassa lausunnossaan Trafille todennut, että Finavian hakemus meluun liittyvistä toimintarajoituksista perustuu suurimmaksi osaksi puutteelliseksi todettuun ympäristölupahakemuksen aineistoon. Finavian esittämä arvio tulevaisuuden lentomelualueesta on merkittävässä ristiriidassa oikeusvaikutteisten Uudenmaan maakuntakaavan ja kuntien kaavojen kanssa. Uudenmaan liitto ei voinut puutteellisten aineistojen perusteella ottaa kantaa yöajan (klo ) kieltojen asettamisen vaikutuksiin. Jos osa yöajan lennoista siirtyisi joko aikaisempaan ajankohtaan tai niitä ei tehtäisi lainkaan olisi tällä vaikutusta lentomelualueiden laajuuteen Lden äänitasoilla arvioituna. Tästä kehityksestä ei kuitenkaan ollut käytettävissä tietoja ja Uudenmaan liitto ei voinut arvioida lentoliikenteen toimintarajoitusten vaikutusta suhteessa maakuntakaavaan. Uudenmaan liitto muistutti myös, että on epäselvää voidaanko Ilmailulain mukainen päätös myöntää ennen ympäristölupapäätöksen lainvoimaisuutta. Trafi on nyt pyytänyt täydentävää lausuntoa alueen kunnilta sekä Uudenmaan liitolta erityisesti siitä, miten Helsinki-Vantaan melualueet on otettu huomioon maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa erityisesti uusien asuntoalueiden osalta ja miten lentoaseman kehittämistä koskevat suunnitelmat ja tavoitteet on otettu huomioon. Lisäksi pyydetään selvitystä siitä, miten lentoliikenteen kasvuun ja siitä mahdollisesti aiheutuvan melun lisääntymiseen on varauduttu varaamalla riittävät puskurivyöhykkeet ennustetilanteen verhokäyrien ympärille. (kysymykset 1-3) Trafi pyytää selvitystä myös siitä, miten merkittävänä pidetään Helsinki-Vantaan olemassaoloa ja kehittämistä sekä yöaikaisten toimintojen kieltoa. Mielipidettä kysytään myös lentoaseman merkityksestä elinkeinoelämälle, liikennepalveluiden saatavuudelle ja työllisyydelle. Myös muita lentoaseman erityispiirteitä on mahdollista esittää otettavaksi huomioon jatkotarkasteluissa. (kysymykset 4-7) Lausunto on pyydetty mennessä. Uudenmaan liitto on saanut lisäaikaa saakka. Esittelijän ehdotus lausunnoksi: Helsinki-Vantaan merkitys Uudenmaan elinkeinoelämälle ja työllisyydelle (kysymykset 4-7 ) Helsinki-Vantaan lentokenttäalue on erittäin keskeinen elinkeinoelämälle Uudenmaalla ja koko Suomessa. Se on myös merkittävä työpaikka-alue. Uusimaa on Suomen taloudellisen toiminnan keskus. Uudellamaalla on maan suurin ja monipuolisin sekä kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä. Matkailulla on tärkeä rooli. Uudenmaan asema on suorien lentoreittien ansiosta hyvä. Alue toimii porttina Aasiaan ja Aasiasta Eurooppaan. Elinkeinojen kilpailukyvyn kannalta hyvät kansainväliset yhteydet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Hyvät yhteydet lisäävät myös alueen houkuttelevuutta. Yrityksille suunnattujen kyselyjen mukaan hyvä saavutettavuus ja hyvät kansainväliset yhteydet ovat keskeisiä yritysten sijoittumiseen vaikuttavia

5 tekijöitä. Myös matkailuelinkeinolle hyvien lentoyhteyksien merkitys on suuri. Uudenmaan visio 2040 on Uusimaa Itämeren alueen kärjessä. Tulevaisuuden rakentamisen lähtökohtana on globaalitalous ja sen tuomat haasteet. Aasian, USA:n ja BRIICS-maiden kehitys on tärkeää myös Uudenmaan taloudelliselle kasvulle ja yritysten toiminnalle. Kansainvälisen kilpailukyvyn ja saavutettavuuden kannalta on elintärkeää, että huolehditaan yhteyksien kehittämisestä ja varmistamisesta kansainvälisille markkinoille. Tärkeimpiä ovat globaalit ja eurooppalaiset lentoyhteydet. Edellä mainitut linjaukset sisältyvät maakuntavaltuuston vuonna 2013 hyväksymään Uusimaa-ohjelmaan, joka sisältää vision ja strategian (maakuntasuunnitelma 2040) sekä strategiset valinnat (maakuntaohjelma ). Se on laadittu Uudenmaan liiton ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyönä. Uusimaa-ohjelmassa linjataan myös kasvun ja yhteistyön suuntaa tulevina vuosina. Ytimenä on pääkaupunkiseudun kärkikolmio, jonka muodostavat Helsinki, Espoo ja Vantaa, jossa keskeisenä alueena on Aviapolis. Pohjoinen kasvuvyöhyke on määritelty kansallisella tasolla Suomessa yhdeksi keskeisistä painopistealueista. Tukholma-Pietari -kasvukäytävä muodostaa tärkeän itä-länsi-yhteyden. Lentokenttäalue yritysalueineen on merkittävä osa kasvuvyöhykettä. Lentokenttäalue ja siihen lukeutuva Aviapolis on yksi Uudenmaan suurimmista ja nopeimmin kasvavista työpaikkakeskittymistä. Työpaikkojen kokonaismäärä Aviapolisin suuralueella on lähes (v. 2010). Alue on merkittävä työpaikka-alue Vantaan lisäksi koko Helsingin seudulla, erityisesti Helsingistä, Tuusulasta ja Keravalta käydään paljon töissä alueella. Aviapolisin suuralueella työssäkäyvistä noin 31 % asuu Vantaalla. Lähes yhtä monella eli lähes 30 %:lla asuinpaikka on Helsingissä, Espoossa lähes 10 %:lla ja muualla Helsingin seudulla asuu 20 % työssäkäyvistä. Lentokenttäalueen työpaikkojen merkitys on suhteellisesti suurin Tuusulalle. Myös muualta Suomesta käydään Aviapolisin suuralueella töissä, runsas 10 % alueen työssäkäyvistä asuu muualla kuin Uudellamaalla. Lentokenttäalue ja siihen lukeutuva Aviapolisin alue on siten erittäin merkittävä ja kasvava yritysalue, jonka vaikutukset heijastuvat yhä laajemmalle Uudellemaalle ja Etelä-Suomeen ja myös koko Suomeen. Lentoaseman miljardi-investoinnit työllistävät merkittävästi rakennusaikana ja tuovat lisää pysyviä työpaikkoja. Helsinki-Vantaan kehittämisedellytysten huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa (kysymykset 1-3) Kuntien maankäytön suunnittelua Helsinki-Vantaan lentomelun vaikutusalueella ohjaa Uudenmaan lainvoimainen ( ) maakuntakaava ja siinä esitetyt lentomelualueet Lden dba (lentomelualue 1) ja yli 60 dba (lentomelualue 2). Maakuntakaava on

6 otettava huomioon ja sen toteutumista on edistettävä myös muussa viranomaistoiminnassa. Uudenmaan maakuntakaavassa on esitetty ominaisuusmerkinnällä Helsinki-Vantaan lentomelun Lden dba ja yli 60 dba nk. verhokäyrät perustuen Ilmailulaitoksen (nyk. Finavia) arvioon lentoliikenteen kehityksestä vuoteen Verhokäyrät osoitettiin pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvan maankäytön suunnittelun tueksi ja niissä on otettu huomioon lentoliikenteen kasvuennusteet. Niiden laajuus määriteltiin maakuntakaavaan laajassa yhteistyössä Uudenmaan liiton, Finavian (silloin Ilmailulaitos) ja alueen kuntien kanssa. Verho käyrien määrittely aiheutti paljon kes kustelua ja tulos oli eri osapuolten kompromissi. Kunnat ovat sen jälkeen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ryhtyneet suunnittelemaan maankäyttöään maakuntakaa vassa esitettyjen verho käyrien pohjalta. Maakuntakaavan mukaan lentomelualueille ei saa osoittaa merkittävää määrää uutta asumista. Kuntien kaavoitus on edennyt lainvoimaisen Uudenmaan maakuntakaavan mukaisesti ja merkittävä määrä uusia asuntoja mahdollistavaa asemakaavoja on saanut lainvoiman myös alueilla, joka uusimman Finavian käsityksen mukaan olisikin lentomelualuetta. Kasvua on suunniteltu maakunnan asuntotuotannon kannalta keskeisille alueille, mm. Tuusulan Hyrylään, Kehäradan varteen Vantaalle sekä päärataan tukeutuvaan Keravaan. Kaavoitus on pitkäjänteistä työtä, eikä lentomelualueita voida määritellä uudelleen aina lentoliikenteen kasvuennusteiden muuttuessa. Finavia on jättänyt uudet lentoliikenteen kasvuennusteet sisältävän ympäristölupahakemuksen vuoden 2007 lopulla, vaikka Uudenmaan maakuntakaava, jossa lentomelun verhokäyrät esitetään, oli saanut lainvoiman vain muutamaa kuukautta aiemmin Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, jossa on määritelty mm. asumiselle soveltuvat taajamatoimintojen alueet, on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana. Siinä ei esitetty uusia taajamatoimintojen alueita Finavian esittämälle nykyistä laajemmalle lentomelualueella. Maakuntakaavaan osoitettiin uuden nopean raideliikenneyhteyden linjaus Helsingin itään Helsinki-Vantaan lentoterminaalin kautta. Radan toteuttaminen parantaisi Helsinki-Vantaan kansainvälisiä yhteyksiä etenkin Pietarin suuntaan ja vahvistaisi lentoaseman gateway asemaa merkittävästi. Kaavoituksessa on siis jo pitkään otettu huomioon Helsinki-Vantaan kasvumahdollisuudet ja melun leviäminen. Laajoja alueita Helsinki-Vantaan ympäristössä on varattu vain työpaikkarakentamiseen tai teollisille toiminnoille. Trafin esittämä kysymys puskurivyöhykkeiden varaamisesta lentomelun verhokäyrien ympärille osoittaa, ettei maakuntakaavan roolia yleispiirteisenä maankäytön suunnitelmana täysin ymmärretä. Kaikki maakuntakaavamerkinnät, myös verhokäyräksi kutsutun lentomelun ominaisuusmerkinnän maantieteellinen ulottuvuus tarkentuu yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Nykyisten verhokäyrien ympärille

7 varattava uusi puskurivyöhyke olisi tosiasiassa uusi ominaisuusmerkintä, jolla olisi samankaltaiset oikeusvaikutukset kuin muillakin lentomelualueilla. Maakuntakaava on yleispiirteinen, kuntien kaavoituksessa tarkentuva maankäytön suunnitelma riippumatta siitä osoitetaanko lentomelualueet rasterina, aaltoviivalla tai jollain muulla tavalla. Maakuntakaavan ohjausvaikutukseen ei alueen nimellä tai piirtotekniikalla ole merkitystä. Uudenmaan liitto muistuttaa, että Helsinki-Vantaan toimintarajoitusten ja melualueen käsittelyssä on olennaista erottaa mistä lentomelualueen muutospaineet johtuvat. Käytännössä, johtuen Lden melumääreen ilta-ja yöajan melutapahtumien painotuksesta, melualue laajenee lähinnä muutama myöhäisen ajan lennon vuoksi. Finavian tulisi erikseen laatia laskelmat, jossa yöajan lentojen rajoittamisen vaikutuksia lentomelualueen laajuuteen arvioidaan. Ilman näitä arvioita on mahdotonta ottaa kantaa siihen, miten yöaikaiset toimintarajoitukset vaikuttaisivat maankäyttöön ja toisaalta miten suuri merkitys muutaman yöaikaisen lennon kieltämisellä olisi koko Helsinki-Vantaan kehittämisedellytyksiin. Joka tapauksessa on selvää, että lentomelualueen laajenemisella olisi merkittäviä vaikutuksia kuntien asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiselle ja kuntien maankäytön kehittämisedellytyksille. Myös kuntien maankäytön kehittämismahdollisuuksilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Uudenmaan elinvoimaisuudelle. Yhteenveto Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja sitä ympäröivällä kehittyvällä työpaikkakeskittymällä on suuri merkitys paitsi Uudenmaan myös valtakunnan elinkeino- ja talouselämälle, mistä johtuen sen toimintaedellytykset pitää jatkossakin turvata. Lentoliikenteen kasvu ja siitä aiheutuva melualueiden laajeneminen on kuitenkin myös vakava ongelma monen kunnan maankäytön ja etenkin asuntotuotannon kannalta. Helsinki-Vantaan lentoliikenteen yöajan toimintarajoituksiin liittyvän päätöksenteon tulee perustua aineistoon, jossa yöajan toimintarajoitusten merkitys lentomelualueiden laajenemiselle on arvioitu. Lisäksi pitää arvioida, millaisia vaikutuksia mahdollisilla yöajan lentorajoituksilla olisi Helsinki-Vantaan lentoaseman liiketoimintaan. Trafin ei tule tehdä päätöstä ennen kuin edellä mainitut selvitykset ovat käytettävissä. Koska kysymys on koko Suomen kilpailukyvyn kannalta merkittävästä asiasta, liikenne- ja viestintäministeriön sekä ympäristöministeriön tulisi yhteistyössä selvittää, miten kentän kehittämisedellytykset ja siitä aiheutuva kuntien kaavoitusta sekä asuntotuotantoa rajoittava meluhaitta tulisi sovittaa yhteen. Valmistelija: Maija Stenvall , Ilmi Tikkanen Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus päättää antaa edellä esitetyn ehdotuksen mukaisen lausunnon tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Täytäntöönpano:

8 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Päätös: MHS Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Liikenteen turvallisuusvirasto on pyytänyt Uudenmaan liitolta lausuntoa Finavia Oyj:n hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki-Vantaan lentoasemalla mennessä. Liikenteen turvallisuusvirasto on jatkanut Uudenmaan liiton lausuntoaikaa asti. Finavia Oyj on hakenut Liikenteen turvallisuusvirastolta ilmailulain mukaista päätöstä päivätyllä hakemuksella. Finavia Oyj on täydentänyt ja tarkentanut hakemusta käsittelyn yhteydessä. Viimeisimmässä lisäselvityksessä on määritelty lentoaseman meluntorjuntatavoite, jonka takia Liikenteen turvallisuusvirasto ilmailulakiin perustuen pyytää lausuntoa alueen kunnilta, Uudenmaan ja Lapin ELY-keskuksilta sekä Uudenmaan liitolta Finavian hakemuksesta. Korkein hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupaa koskeviin valituksiin. Korkein hallinto-oikeus joutui kumoamaan aluehallintoviranomaisen päätöksen riippumatta siitä, oliko päätöksen kumoaminen valittajan edun mukaista. Päätöksessä kumottiin aluehallintoviraston toimivaltaan kuulumattomina annetut toimintarajoitukset, sillä direktiiviin ja ilmailulain säännöksiin perustuen toimintarajoitusten antaminen on yksinomaan Liikenteen turvallisuusvirastolla. Päätöksen mukaan Finavia Oyj:n on saatettava viimeistään kahden kuukauden kuluessa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta Liikenteen turvallisuusviraston ratkaistavaksi kysymys ilmailulaissa tarkoitettujen meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamisesta. Liikenteen turvallisuusvirasto tulee tehdä päätös meneillään olevan kuulemiskierroksen tulosten käsittelyn jälkeen. Päätös tehdään kansainvälisen ilmailulainsäädännön perusteella, jonka mukaan mahdollisten lentorajoitusten tulee perustua tasapainoiseen lähestymistapaan. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti Finavia Oyj:n on toimitettava samalla aluehallintovirastolle erillinen selvitys, jossa on arvioitu kohtuuttoman rasituksen ja terveyshaitan aiheutumista Lden>55dB lentomelualueella sijaitsevilla asuinalueilla. Selvityksessä tulee olla huomioituina mahdollisesti asetetut määräykset sekä muut melunhallintatoimet. Mainitussa selvityksessä on kiinnitettävä erityistä huomiota yöaikaisen melun aiheuttaman haitan ehkäisyyn. Aluehallintoviraston on annettava päätös esitetyn selvityksen perusteella, että ovatko ympäristöluvan myöntämisen edellytykset olemassa. Toimintarajoitukset

9 Toimintarajoituksilla tarkoitetaan esimerkiksi erityisen meluisien suihkukoneiden käytön määrällistä tai ajallista rajoittamista. Toimintarajoitukset voivat koskea suihkukoneiden pääsyä lentoasemalle, niukasti vaatimukset täyttävien suihkukoneiden liikennöinnin kieltoa sekä suihkukoneiden liikennöintiaikoja. Toimintarajoituksia asetettaessa on otettava huomioon rajoituksista aiheutuvat kustannukset, rajoitusten välttämättömyys melun torjumiseksi, lentoaseman erityispiirteet sekä se, ettei rajoituksin aseteta lentoliikenteen harjoittajia tai ilma-alusten valmistajia eri asemaan niiden kotivaltion tai muun seikan perusteella. Suorituskykyyn perustuvat toimintarajoitukset on määriteltävä suihkukoneen aiheuttaman melun perusteella siten kuin se määritellään Chicagon yleissopimuksen mukaisessa tyyppihyväksyntämenettelyssä. Tasapainoinen lähestymistapa Tasapainoinen lähestymistapa on kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön yleiskokouksessa hyväksytyssä päätöslauselmassa määritelty käsite. Se koostuu neljästä päätekijästä, joiden mukaisesti kaikki vaihtoehtoiset meluntorjunnan tavat on arvioitava huolellisesti. Tasapainoinen lähestymistapa edellyttää, että on tarkasteltava eri meluntorjuntatoimien mahdollisuuksia ja vaikutuksia kuten ilma-alusten melun vähentäminen sen lähteellä, maankäytön suunnittelu- ja hallintatoimet, melua vähentävät lentomenetelmät sekä toimintarajoitukset. Finavia Oyj:n lisäselvitys Trafi on todennut Finavia Oyj:lle osoitetussa lisäselvityspyynnössä, että tasapainoisen lähestymistavan mukaista tarkastelua ei voida tehdä ilman melutavoitteen määrittelyä ja että melutavoitteen sisältönä ei voi olla pelkästään esimerkiksi ympäristöluvan ehtojen täyttyminen, erityisesti koska ympäristöluvan ehtoja ei ole asetettu tasapainoisen lähestymistavan mukaisesti. Lisäselvitys sisältää Finavian laatimat tekniset tarkastelut ja ulkomaisen konsultin tekemät taloudellisten vaikutusten tarkastelut. Työssä on arvioitu vuoden 2025 ennustetilanteeseen sisällytettyjen melunhallintatoimien vaikutusta. Työssä on lisäksi käsitelty muita mahdollisia melunhallinnan toimenpiteitä sekä tutkittu toimintarajoitusten meluvaikutuksia ja taloudellisia vaikutuksia. Finavia on määritellyt, että Helsinki-Vantaa lentoaseman vuoden 2025 lentokonemelualueen Lden>55 db ympäristöluvan liitekartan mukainen melualue on lentoaseman ympäristötavoite myös pitemmällä aikavälillä siten, että sen piirissä asuvien asukkaiden kokonaismäärä ei kasva pois lukien uusi maankäyttö. Finavia toteaa, että ympäristötavoite saavutetaan, mikäli liikenne kehittyy melun kannalta vuoden 2025 ennusteen mukaisesti. Tavoitetta voi Finavian mukaan vaarantaa melun kannalta hallitsematon yöliikenteen kasvu, joka tarkoittaisi että melualueen vuoden 2009 asukasmäärä olisi ennusteeseen verrattuna vuonna 2025 yli kaksinkertainen, asukasta. Lisäselvityksen mukaan vuoden 2025 meluennuste sisältää jo lähes kaikki

10 mahdolliset melunhallintatoimenpiteet ja niiden vaikutukset. Käytössä olevia toimia ovat: Ensisijainen kiitoteiden käyttö Lentoonlähtöreittien optimointi Laskeutumisten vektorointi kiitotielle 15 Lentoonlähtöreittien melurajoitukset Laskeutumisten kehittäminen Käytössä olevista keinoista tärkein on lisäselvityksen mukaan kiitoteiden ensisijainen käyttöperiaate, jonka mukaan lentoonlähdöt tehdään kiitotieltä 22R ja laskeutumisia tehdään kiitotielle 15, erityisesti yöaikana. Melualueella Lden>55 db olevien asukkaiden määrä on tämän toimen ansiosta n vähemmän kuin ilman sen soveltamista. Lentoonlähtöreittien melurajoituksilla voidaan vähentää melualueella olevien asukkaiden määrää vielä n asukkaalla. Tätä melunhallintatoimea käytetään erityisesti lentoaseman länsipuolella. Kustakin melunhallintatoimenpiteestä hyötyy asukasta ja eri toimien taloudellinen vaikutus vuoden 2013 rahassa meluhaitan arvoon vaihtelee 0,3-11 M /vuosi. Meluntorjunnan toimenpiteiden kustannus-hyötysuhde on selvityksen mukaan erittäin hyvä. Toimintarajoitusten vaihtoehtoina on tarkasteltu useita vaihtoehtoja, joista operatiivisia lisätoimenpiteitä ei ole pidetty käyttökelpoisina lähinnä lentoturvallisuuden vuoksi. Mahdollisina lisätoimenpiteinä voisivat olla melumaksujen rakenteen muuttaminen ja lentojen määrän säätelymekanismin valmistelu. Toimintarajoitusten taloudellisten vaikutusten arviointi Taloudellisten vaikutusten tarkastelun konsulttina toiminut MPD Group on pohjannut kehitysennusteet vuoden 2013 liikenteen analyysiin, lentoyhtiöiden haastatteluihin sekä MPD:n omiin arvioihin Suomen kansantalouden sekä kysyntä- ja liiketaloudellisten tekijöiden kehityksestä. Kehitysennusteina on käytetty kysynnän mukaista kasvua, tarjonta-perusteista ennustetta ja hyvin aktiivista tarjontaa. Ennusteiden laatimisessa on lähdetty siitä, että ympäristöluvan mukainen laskeutumisten lisääntymistä koskevan rajoituksen taso olisi +50 % vertailuvuosien laskeutumismääriin nähden. MPD ei pidä meluisia koneita koskevaa rajoitusta tarpeettomana, sillä rajoituksen ehdotettu voimaan saattaminen varmistaa, että meluisia koneita ei käytetä öisin vuonna Meluisien koneiden rajoitus ei aiheuta suoria vaikutuksia liikenteelle vuonna 2025 eikä yörajoitusten asettaminen aiheuta Finavialle lentoliikennemaksutulojen menetyksiä. Toimintarajoitusten merkitys Helsinki-Vantaan lentoaseman yöaikainen ympäristökapasiteetti on rajallinen, sillä lentoasemaa ympäröi asutus pohjoista suuntaa lukuun ottamatta. Lentokonemelualueen laajuus Lden tunnusluvulla on hyvin herkkä klo 22-7 välisen liikenteen lisääntymiselle, sillä ilta- ja yöajan liikenteelle käytetään painotuksia siten, että yksi lento esimerkiksi yöllä vastaa kymmentä lentoa päivällä. Kunnat ovat vastustaneet

11 lentomelualueiden laajenemista, vaikka osa laajenemisesta johtuu laskentamenetelmän muutoksesta. Ympäristöluvasta annetuissa asukkaiden muistutuksissa on vaadittu yöliikenteen kieltämistä. Lentoaseman yleissuunnitelmatyössä on esitetty arvioita, että laskeutumiset pitkällä aikavälillä painottuisivat jatkossa suhteellisesti enemmän yöaikaan kuin on arvioitu vuoden 2025 ennusteessa. Laskeutumisten määrä on suurempi kuin lentoonlähtöjen ja ne painottuvat kiitotielle 15 ja lisäksi kiitotielle 22L, jolloin yöaikainen meluhaitta kohdistuu voimakkaasti näiden kiitoteiden lähestymissuunnan mukaisille alueille. Yöajan laskeutumisten vaikutus melualueiden laajuuteen kiitotiesuunnissa 04 ja 22 on merkittävintä ympäristötavoitteen saavuttamisen suhteen. Yhteenveto Helsinki-Vantaalla käytettävät lentokoneiden melunhallinnan toimenpiteet ovat tehokkaita eikä hyödyntämättä olevia operatiivisia toimenpiteitä melun vähentämiseksi asuntoalueilla enää juuri ole. Nämä toimet on sisällytetty vuoden 2025 meluennusteeseen. Meluisia koneita koskeva toimintarajoitus klo vähentää yöajan klo 22-7 melua, mikäli lennot jäävät kokonaan tapahtumatta yöaikaan. Mikäli lennot siirtyvät iltayöhön tai varhaiseen aamuun, klo 22-7 välille ja rajoitusjakson ulkopuolelle, ei rajoituksella ole vaikutusta melualueen laajuuteen tai ympäristötavoitteeseen. Toimintarajoitusten tarpeellisuuden harkinta riippuu kokonaan siitä, millaisia liikenteen kehityskuvia pidetään mahdollisina ja kuinka pitkälle tulevaisuuteen ympäristötavoitetta arvioidaan. Yöliikenteen laadun ja määrän ohjaamiseen tarvitaan keinoja, mikäli se muuttuu hallitsemattomasti. Yöaikaisen rajoitusajan konekaluston käyttöön voitaisiin saada merkittävä muutos nykyisten melumaksujen muuttamisella siten, että se painottaisi meluisia koneita. MPD:n ennusteen mukaan toimintarajoituksilla ei olisi taloudellisia vaikutuksia potentiaaliselle Trans-Atlantic liikenteelle. Rajoitusajan operaatiomäärän rajoitus merkitsisi, että halpalentoliikennettä ja rahtilentoja jäisi toteutumatta. Trafin kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat löytyvät Esittelijän ehdotus lausunnoksi: Suomen lentoliikennestrategian mukaan Helsinki-Vantaan lentoaseman kilpailukykyä tulee voida vahvistaa jatkossa erityisesti Euroopan ja Aasian välisessä siirtomatkustajaliikenteessä. Helsinki-Vantaan lentoasemalla on käynnistetty merkittävät investoinnit, jotka tähtäävät kapasiteetin kasvattamiseen siten, että Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä voisi kasvaa nykyisestä 16 miljoonasta (2014) matkustajasta 23 miljoonaan matkustajaan vuonna Uhkana pidetään lentoasematoiminnan 24/7 tarpeen ja meluntorjunnan ristiriitaa.

12 Liikennestrategian mukaan lentokonekaluston ja Finavian operatiivisten toimien kehittämisessä melua vähentäväksi ollaan lähellä kulminaatiopistettä, joten lentomelun torjunnan kehittäminen täytyy kohdistua uusiin lisätoimenpiteisiin. Uudenmaan liitto kuitenkin toteaa, että Finavian tulee jatkaa jo käytössä olevia melunhallintatoimenpiteitä ja aktiivisesti kehittää laskeutumisen melunhallintaa, sillä laskeutumisia on yöaikaan enemmän kuin lentoonlähtöjä. Lisäselvityksen mukaan suurin osa tarkastelluista melunhallinnan toimintarajoitusten lisätoimista eivät ole käyttökelpoisia turvallisuussyistä. Kehittämisen arvoisiksi melunhallinnan toimenpiteiksi esitettiin Helsinki-Vantaan lentoasemaa varten räätälöidyn seurantajärjestelmän luominen ja nykyisten melumaksujen muuttaminen. Yöajan liikenteen maksujen painottaminen meluisimpiin koneisiin voisi vähentää nopeammin häiritsevää yöaikaisen liikenteen määrää. Toimintarajoituksen osoittaminen meluisille koneille 93 EPNdB yhdistettynä yli 89 EPNdB koneita koskevan melumaksun uudelleen määrittely vähentää yömelun määrää viiveellä, mutta voisi nopeuttaa vähämeluisimman lentokaluston käyttöön ottoa. Uudenmaan liitto pitää tärkeänä, että Helsinki-Vantaan lentoaseman yöaikainen melu ei saa vaikeuttaa eikä aiheuttaa kohtuutonta rasitusta ja terveyshaittaa maakuntakaavan taaja-asutusalueiksi osoitetuilla alueilla, jossa on jo asumisen ja muun herkän toiminnan tiloja. Hallitsemattoman yöliikenteen melualueen kasvun vaikutus kohdistuisi laajalti Keravan suuntaan ja kiitoteiden 22L/R laskeutumismelun alueet kuroutuisivat kokonaan yhteen. Lännessä melualue ulottuisi Espoon suuntaan sekä lentoonlähtö- että laskeutumissektoreissa kauttaaltaan aiempaa kauemmaksi. Uudenmaan liitto pitää tärkeänä, että Helsinki-Vantaan lentoaseman yöaikainen melu ei vaikeuta kohtuuttomasti Helsingin metropolialueelle maakuntakaavassa osoitettujen taaja-asumisen alueiden eheyttämistä ja tiivistämistä myös asumisen ja muiden herkkien toimintojen osalta. Yöaikaisen lentoliikenteen määrällinen ja laadullinen rajoittaminen on välttämätöntä lentomelusta aiheutuvien haittojen ja melualueen laajenemisen hallitsemiseksi, koska suihkukäyttöisten rahtikoneiden käytön lisääntyminen yöaikaan tulee aiheuttamaan kasvavaa meluhaittaa tiheästi asutuilla alueilla. Ympäristöluvassa annetut ja korkeimman hallinto-oikeuden kumoamat toimintarajoitukset kohdistuvat lentojen määrän rajoittamiseen nimenomaan yön herkimpänä aikana. Liikenteen turvallisuusviraston tulee tutkia tarkkaan kumottujen toimintarajoitusten merkitykset ja vaikutukset verrattuna Finavian esittämään seurantajärjestelmään ja melumaksujen painottamiseen meluisiin koneisiin. Uudenmaan liitto on edesauttamassa yhdessä lentokenttäryhmän kanssa vuonna 1992 annettujen valtioneuvoston melun ohjearvojen päivittämistä. Ohjeiden laatimisen jälkeen on tullut uutta tutkimustietoa, suunnittelutilanteet ovat muuttuneet monimuotoisemmiksi ja eri laskentamenetelmät hankaloittavat tehtyjen selvitysten vertailua. Lisäksi vanhentuneet melun ohjearvojen huomioon ottamiseen liittyvät säädökset

13 aiheuttavat merkittävää taloudellista haittaa yhteiskunnassa. Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus päättää antaa edellä esitetyn ehdotuksen mukaisen lausunnon. Valmistelija: Päätös: Aila Elo Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. Täytäntöönpano: Liikenteen turvallisuusvirasto

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) Kaupunginhallitus Ryj/2 11.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) Kaupunginhallitus Ryj/2 11.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) 2 Lausunto Liikenteen turvallisuusvirastolle Finavia Oyj:n hakemuksesta meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki- Vantaan lentoasemalla HEL 2011-001908

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2594/11.01.04/2013 62 Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN MUISTIO 1 (3) Päivämäärä 17.11.2014 Liite 6, 12.12.2014 KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN Tässä muistiossa kuvataan Trafin lisäselvityspyynnössä 25.02.2014

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 3215/11.01.04/2012 64 Lausunto Liikenteen turvallisuusvirastolle (TraFi) Finavia Oyj:n hakemuksesta koskien meluun liittyviä toimintarajoituksia Helsinki-Vantaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (15) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (15) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (15) 302 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle lentoaseman melun hallintaa koskevasta valtioneuvoston asetusluonnoksesta HEL 2016-002576 T 03 00 00 LVM/351/2016

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto LUONNOS/

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto LUONNOS/ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto LUONNOS/23.2.2016 Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (10) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (10) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 1 (10) Päätöshistoria Ympäristökeskus 15.3.2016 HEL 2016-002576 T 03 00 00 Taustaa Ympäristökeskus toteaa, että lentoaseman melun hallintaa koskevassa asetuksessa

Lisätiedot

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Lisäselvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista 3 LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj, v1.0, Vantaa 12.12.2014,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (8) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (8) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2013 1 (8) 838 Lausunnon antaminen Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Pöydälle HEL 2013-007470 T 11 00 01 Viite:

Lisätiedot

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II

FINAVIA OYJ:N HAKEMUS MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA, VERTAILU DIREKTIIVIN 2002/30/EY LIITTEESEEN II FNAVA OYJ MSTO 1(5) 11.12.2014 FNAVA OYJ:N HAKEMS MEN TTYVSTÄ TOMNTARAJOTKSSTA, VERTA DREKTVN 2002/30/EY TTEESEEN Finavian hakemusmateriaalit Finavia toimittanut Helsinki-Vantaan ympäristöluvassa listattujen

Lisätiedot

Lentomelu maankäytön suunnittelussa- Tuusula

Lentomelu maankäytön suunnittelussa- Tuusula Lentomelu maankäytön suunnittelussa- Tuusula Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät 22-23.3.2017 Petteri Puputti, kaavasuunnittelija 23.3.2017 1 Tuusula Tuusula on kunta Uudenmaan maakunnassa Naapurikunnat:

Lisätiedot

HE 69/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta

HE 69/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta HE 69/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta Ympäristöneuvos Ari Saarinen Liikenne- ja viestintävaliokunta 6.11.2015 Melun haittavaikutukset Terveys Kansanterveyteen toiseksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15. Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15. Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 423/11.01.00/2015 15 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupaa koskevista valituksista Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1 4450/11.01.00/2011 88 Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskien Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvasta tehtyjä valituksia Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 1 (19) Kaupunginhallitus Ryj/2 11.05.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 1 (19) Kaupunginhallitus Ryj/2 11.05.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 1 (19) 517 Lausunto Liikenteen turvallisuusvirastolle Finavia Oyj:n hakemuksesta meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki- Vantaan lentoasemalla HEL 2011-001908

Lisätiedot

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj 12.12.2014 Kansilehden kuvat: Finavia Lisäselvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

Lupahakemuksen laatiminen

Lupahakemuksen laatiminen Luvan tarve Lentoaseman toiminnassa tai ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtumassa hyppäyksellisiä muutoksia. Lupatarve johtuu vesienjohtamisluvan määräaikaisuudesta sekä ympäristösuojelulain voimaantulosta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/3 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/3 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (8) 3 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle täydentäviin kysymyksiin Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupahakemuksesta HEL 2011-001908 T 11 01 00 00

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto toisen kuulemiskierroksen lausunnoista

Lausuntoyhteenveto toisen kuulemiskierroksen lausunnoista Liite 4 päätökseen TRAFI/8440/05.00.11.01/2012 1(7) Lausuntoyhteenveto toisen kuulemiskierroksen lausunnoista Tiivistelmät Trafin saamista lausunnoista Finavia Oyj:n lisäselvitykseen 12.12.2014 Lausunto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.05.2017 Sivu 1 / 1 94/2015 10.02.02 143 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Finnoon osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri

Lisätiedot

Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla

Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla VANTAAN OMAKOTIYHDISTYSTEN KESKUSJÄRJESTÖ ry. Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla Esitys 26.2.2009 VANTAAN LAURI - lehti - Stefan Skog - Vantaan ympäristöjohtaja Kansalaisten vaatimusten

Lisätiedot

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj v2.0, 21.6.2012 Kansilehden kuvat: Finavia Selvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

23/10.03.00/2013. YMP 26.06.2013 42 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Timo Lahti

23/10.03.00/2013. YMP 26.06.2013 42 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Timo Lahti Ympäristölautakunta 42 26.06.2013 Ympäristölautakunta 52 25.09.2013 Ympäristölautakunta 62 24.10.2013 Ympäristölautakunta 42 15.05.2014 Ympäristölautakunta 52 21.08.2014 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 (Ilmailulaitos Finavia

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Asukasilta 28.9.2010. Juhani Paajanen kaupunginjohtaja

Asukasilta 28.9.2010. Juhani Paajanen kaupunginjohtaja Asukasilta Juhani Paajanen kaupunginjohtaja Vantaan aluemuutoksia Pitäjän rajat vuonna 1578 Vantaa Vantaan kaupungin rajat vuonna 2008 Helsinki Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2 Vuoden 2009 alusta Vantaan

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka 15.9.2014 1 (3) Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet 4. vaihemaakuntakaavan yhteiset suunnitteluperiaatteet Uudenmaan liiton strategian mukaisesti tällä kaavakierroksella pyritään entistä

Lisätiedot

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010

Finavia Oyj A2/2010, Vol 2 Vantaa 16.7.2010. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 2010 Finavia Oyj A2/21, Vol 2 Vantaa 16.7.21 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Huhti-kesäkuu 21 Lentokonemelukatsaus 2/1 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS HUHTI-KESÄKUU

Lisätiedot

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U

YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U YLEISKAAVATOIMIKUNNAN VALMISTELUMUISTIO 26.9.2002 L E N T O M E L U LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET 26.9.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lentomelu 3 1.1 Yleiskaava 1992 3 1.2 Lentomeluennusteet 1994 5 1.3

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 MAAKUNTAKAAVOITUS on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. KAAVA ON KARTTA TULEVAISUUTEEN Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten Maakuntahallitus 110 15.09.2014 Maakuntahallitus 106 22.08.2016 Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten 263/00.00.01/2010 MHS 15.09.2014 110 n ehdotus: Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Visio Seurantaryhmä: Lentoliikenne tukee Suomen talouden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sekä maamme kilpailukykyä.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Juhani Korkeilan muistutus asemakaavaehdotuksiin 8084 ja 8080:

Juhani Korkeilan muistutus asemakaavaehdotuksiin 8084 ja 8080: Kalevi Suoniemen muistutus asemakaavaehdotukseen 8084: Särkijärven silta on tarpeeton. Melun leviäminen järvellä on väärin laskettu. Vaaditaan täydellistä selvitystä pumppaamoista ja hulevesistä sekä Höytämöjärven

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 3 Vantaa 11.11.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 28 Lentokonemelukatsaus 3/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö)

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö) Työryhmä 5: Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö) TYÖRYHMÄN KOKOONPANO pj: Kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin (Kerava) vpj: Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (Helsinki) muut jäsenet: Helsinki Espoo

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO PÄÄTÖS UUDELY/1/07.04/2012 9.1.2013 Hangon Satama Länsisatama 10900 Hanko SAANTITODISTUKSELLA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? ETELÄ-KARJALAN LIITTO ALUESUUNNITTELU 2017 ARTO HÄMÄLÄINEN MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? Kaavoituksella ohjataan hyvin arkisia asioita, joita ei välttämättä edes tule ajatelleeksi. Kuten

Lisätiedot

Uutisia säädösrintamalta

Uutisia säädösrintamalta Uutisia säädösrintamalta SUOMEN ILMAILULIITTO Avainhenkilöpäivät 17.10.2015 Päivi Metsävainio, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulain muutos Muutoksen taustalla poikkeama-asetus (376/2014)

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Maakuntahallitus 34 07.04.2014 Maakuntahallitus 49 05.05.2014 Lausunto oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportista MHS 07.04.2014 34 Esittelijän ehdotus lausunnoksi: Liikenne-

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014 Matti Vatilo Selvityksen tarkoitus Tehtävänä arvioida edellytyksiä yhdistää kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi. Myös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 237 19.05.2014 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle UPM Kymmene Oyj:n hakemukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2 asetetun määräajan pidentämiseksi 507/11.01.01.01/2014

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2012 SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSE TÄYDEYS, KIITORADA PIDEYS SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) Asia tulisi käsitellä 346 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi koskien siirtymäsuunnitelmaa rajoittaa tiettyjen yli 50 megawatin polttolaitosten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto ,

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , Liite A OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014, 3.2.2017 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELEISSA 4, 7 JA 12 OAS, Asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

Melunhallinta-asetus FT Outi Ampuja, johtava asiantuntija

Melunhallinta-asetus FT Outi Ampuja, johtava asiantuntija Melunhallinta-asetus FT Outi Ampuja, johtava asiantuntija Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 27.11.20 1 Mikä? Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 598/2014 tasapainoisen lähestymistavan mukaista

Lisätiedot

Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017. Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013

Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017. Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013 Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017 Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013 Uusmaalaisten toimijoiden saama rahoitus ja ennuste ohjelmakaudelle

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 1 399/10.02.03/2015 Kaupunginhallitus 88 2.3.2015 46 Högnäs, asemakaavan kumoaminen ja palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi oikaisukehotuksen johdosta, alue 633000, 65.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 138 Asianro 2539/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 411-5-192 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

TALSOILA I B ASEMAKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS

TALSOILA I B ASEMAKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TALSOILA I B ASEMAKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravat kaupunkioloissa seminaari Espoossa 11.11.2014 12.11.2014 Esityksen sisältö Liito-oravaa koskevat

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

Valitusviranomainen Valitusaika VALITUSOSOITUS Liite n päätökseen Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen yleiskaavasta poiketen ( M R L m o m. )

Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen yleiskaavasta poiketen ( M R L m o m. ) Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen yleiskaavasta poiketen ( M R L 4 2 4 m o m. ) R a k e n n e t u n y m p ä r i s t ö n n e u v o t t e l u p ä i v ä 1 2. 1 2. 2 0 1 7 Va a s a Yleiskaavapäällikkö

Lisätiedot

Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa

Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa Ajankohtaista kaavoituksessa Suomen metsäkeskuksen kaavoituskoulutus metsäalan toimijoille Niina Riissanen 7.4.2017 10.4.2017

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

1. lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ), annettu postin kuljetettavaksi..

1. lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ), annettu postin kuljetettavaksi.. Ote pöytäkirjasta Sivu 1 Vastaanottaja: Liikenne- ja viestintäministeriö Oheinen päätös tiedoksenne. Pöytäkirjanotteen lähettää ja oikeaksi todistaa 18.6.2015 Päivi Kimpimäki hallintosihteeri Tämä pöytäkirjanote

Lisätiedot

Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen

Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen Maakuntahallitus 72 16.05.2016 Maakuntahallitus 4 06.02.2017 Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen 202/05.00/2016 MHS 16.05.2016

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6.

viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6. viherrakenne ja maatalousalueet Uudellamaalla maakuntakaavan näkökulmasta Kehittämispäällikkö Sirkku Huisko Uudenmaan liitto 13.6.2013 Esityksen sisältö Maakunta Maakuntakaava osana kaavajärjestelmää j

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu; Kiinteistö / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta. Hakemus on jätetty

Suunnittelutarveratkaisu; Kiinteistö / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta. Hakemus on jätetty Ympäristölautakunta 145 12.10.2016 Ympäristölautakunta 169 14.12.2016 Ympäristölautakunta 31 08.03.2017 Suunnittelutarveratkaisu; Kiinteistö 78-401-9-85 / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Lausunto Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavasta 342/ /2012 MHS

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Lausunto Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavasta 342/ /2012 MHS Maakuntahallitus 20 10.03.2014 Maakuntahallitus 49 16.03.2015 Lausunto Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavasta 342/04.00.00/2012 MHS 10.03.2014 20 Esittelijän ehdotus lausunnoksi: Kanta-Hämeen 2.vaihemaakuntakaava

Lisätiedot