Trafi: Kohti hyvinvointia ja vastuullista liikennettä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Trafi: Kohti hyvinvointia ja vastuullista liikennettä"

Transkriptio

1 Vienti- ja tuontilogistiikan haasteet IMO 2015 EU Rikkidirektiivi Tuomas Routa Ylijohtaja Jorma Kämäräinen Merenkulun ylitarkastaja

2 Trafi: Kohti hyvinvointia ja vastuullista liikennettä "Trafilla on vastuu kansallisen liikennejärjestelmäosaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Vastuullisen liikennekulttuurin edistäminen liikennejärjestelmässä Palvelujen ja tehtävien kehittäminen Aktiivinen vaikuttaminen kansallisilla, EU- ja kv -foorumeilla Henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen 2

3 Esitelmän sisältö IMO:n MARPOL yleissopimuksen VI liitteen rikkimääräykset EU:n rikkidirektiivi Rikkipäätösten kustannusarvioita? Lyhyen aikavälin mahdollisuudet täyttää uudet sääntövaatimukset Pitkän aikavälin mahdollisuudet alentaa kuljetuskustannuksia Yhteenveto 3

4 Meriympäristön suojelua koskeva merenkulun sääntely Merenkulku tarvitsee kansainväliset säännökset, jotka koskevat kaikkia laivoja. Säännökset tehdään Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa. IMO:ssa päätökset tehdään sopimusosapuolten enemmistön kannan mukaan. Jokaisella jäsenmaalla on yksi ääni. EU lainsäädäntö sisältää myös IMO:ssa sovittuja säännöksiä - näiltä osin toimivalta EU:lla (esim. rikkidirektiivi). Suomi toimii IMO:ssa yhteistyössä muiden EU -jäsenmaiden kanssa. 4

5 Meriliikenteen aiheuttamat rikkidioksidipäästöt Suomen liikenteen ja Suomeen suuntautuvan meriliikenteen aiheuttamia rikkidioksidipäästöjä on esitetty alla olevassa kuvassa, jossa on arvioitu tulevien IMO:n rikkimääräysten vaikutusta kokonaispäästöihin. Meriliikenne Itämerellä ja erityisesti Suomenlahdella on voimakkaassa kasvussa ja siitä syystä merenkulun ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheuttamia haittoja on syytä rajoittaa. 5

6 IMO:n MARPOL -yleissopimuksen uudistettu ilmansuojeluliite, Annex VI IMO hyväksyi uudistetun ilmansuojeluliitteen yksimielisesti vuonna Uusilla määräyksillä rajoitetaan laivaliikenteen typenoksidipäästöjä (NO x ), rikkinoksidipäästöjä (SO x ) ja hiukkaspäästöjä (PM). Säännöksillä vähennetään päästöjen haitallisia vaikutuksia ihmisen terveydelle, meriympäristölle ja lisätään merenkulun turvallisuutta. Liite tullut kansainvälisesti voimaan

7 IMO:n MARPOL -yleissopimuksen uudistettu ilmansuojeluliite, Annex VI Polttoaineiden uudet rikkipitoisuusrajat: Globaali rikkipitoisuusraja 3.5% % SECA- alueilla (mm. Itämeri) rikkipitoisuus 1.0% % Vähärikkisen polttoaineen sijasta voidaan rikkipesureita käyttää aluksissa pakokaasujen rikinoksidipäästöjen vähentämiseksi. Tällöin käytettävän polttoaineen rikkipitoisuutta ei ole rajoitettu.

8 SECA alueet Euroopassa Itämeri Pohjanmeri (62 o pohjoista leveyttä ja 4 o läntistä pituutta) ja Englannin kanaali 8

9 Pohjois-Amerikan SECA -alue Rannikkoalueet 200 merimailia USA:n ja Kanadan rannikosta 9

10 IMO:n MARPOL -yleissopimuksen uudistettu ilmansuojeluliite, Annex VI Tällä hetkellä 66 maata, joiden yhteenlaskettu tonnisto edustaa noin 90 % koko maailman kokonaistonnistosta, on ratifioinut VI liitteen. Kaikki Itämeren maat ovat ratifioineet VI liitteen. Suomi on ilmoittanut IMO:lle, että uudet määräykset eivät tule voimaan ennen kuin kansallinen lainsäädäntö on hyväksytty. Tämä tarkoittaa, että Suomen lainsäädännön mukaan Suomen aluevesillä sovelletaan toistaiseksi 1.5 %:n rikkipitoisuusrajaa. Käytännössä kuitenkin alukset käyttävät enintään 1 % rikkiä sisältävää polttoainetta, joka on vaatimus muualla Itämeren alueella. 10

11 IMO:n MARPOL -yleissopimuksen uudistetun ilmansuojeluliitteen valmistelu IMO Aloite merenkulkuelinkeinon piiristä Meriympäristön suojelukomitea IMO:n selvityksiä, mm. valtioiden ja etujärjestöjen yhteinen työryhmä, raportti 2007 EU:n toiminta Komission (ympäristö) + jäsenvaltioiden koordinaatio IMO:ssa Euroopan Parlamentti Suomessa viranomaiset ja sidosryhmät 11

12 Polttoaineiden rikkipitoisuusmääräykset kuuluvat EU:n toimivaltaan Liikenteen polttoaineiden rikkipitoisuudesta säädetään EU:n lainsäädännössä EU:n rikkidirektiivi (2005/33/EY). Toimivalta on EU:lla. Suomi toimii EU:ssa ja EU-maiden yhteisesti koordinoiman kannan mukaisesti IMO:ssa. 12

13 EU:n rikkidirektiivin uudistus Rikkidirektiivin eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin alusten käyttämän polttoaineen rikkipitoisuudesta (2005/33/EY) uudistustyö on parhaillaan käynnissä. Ympäristöministeriö, yhteistyössä LVM:n kanssa, hoitaa Suomen valmistelu- ja neuvotteluprosessin. Direktiivillä pannaan toimeen IMO:ssa hyväksytyt muutokset eikä direktiivillä ole mahdollista muuttaa IMO:n päätöksiä. Direktiiviehdotuksen mukaan rikkipesureiden käyttö aluksissa vähärikkisen polttoaineen sijaan on mahdollista. Suomi on velvoitettu saattamaan voimaan uuden rikkidirektiivin määräykset. 13

14 Rikkipäätösten aiheuttamat kustannukset erilaisia arvioita V arvioitiin, että Suomen ulkomaanliikenteen merikuljetusten polttoainekustannukset nousisivat olisi miljoonaa euroa/vuosi (LVM 2009). Selvityksessä ei kuitenkaan tarkasteltu rikkipesureiden käyttökustannuksia. Euroopan komission teettämän tutkimuksen (AEA 2009) mukaan lisäkustannukset Itämeren SECA alueella olisi yhteensä miljoonaa euroa/vuosi, kun käytetään vähärikkistä polttoainetta. Jos käytetään rikkipesureita, kustannukset olisivat noin miljoonaa euroa/vuosi. AEA:n tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että Suomen ulkomaanliikenteen merikuljetusten kustannukset nousisivat enintään noin 200 miljoonaa euroa/vuosi, jos kaikki laivat käyttäisivät rikkipesureita. 14

15 IMO:n päätösten kustannukset ja hyödyt Komission teettämän tutkimuksen (AEA 2009) mukaan meriliikenteen polttoaineen uusien rikkipitoisuusrajojen terveyshyödyt ovat kaikissa skenaarioissa suuremmat kuin toimenpiteiden kustannukset EU:n jäsenvaltioissa. Tämän tutkimuksen perusteella IMO:n rikkisäännökset tullaan sisällyttämään myös rikkidirektiiviin. 15

16 Kotimainen haaste, Rikkiraja 0,1% Itämerelle v Teollisuus on huolissaan mm., koska kuljetuskustannukset nousevat, määräykset koskevat vain Pohjois-Eurooppaa v. 2015, Suomi on kaukana Keski-Euroopan markkinoista ja pelätään kuljetusten siirtyvän mereltä maalle. 16

17 Lyhyen aikavälin mahdollisuudet täyttää uudet sääntövaatimukset Voidaan käyttää dieselöljyä (MDO) tai kaasuöljyä (MGO), jonka rikkipitoisuus on alle 0,1 %. Teknisesti helppo, mutta kustannuksia aiheuttava ratkaisu. Fuel prices (Rotterdam) Price (USD/t) Date IFO380 (USD/t) LS380 (USD/t) MGO (USD/t) MDO (USD/t) SECA 2 by EU SECA 2 by IMO 17

18 Lyhyen aikavälin mahdollisuudet täyttää uudet sääntövaatimukset ja/tai alentaa kuljetuskustannuksia Voidaan käyttää rikkipesureita. Teknisesti vaativampi, mutta halvempi ratkaisu. Markkinoilla on nyt noin 10 laitetoimittajaa, joista kolme pystyy tarjoamaan toimivia ratkaisuja. Liikenneministeriö ja Trafi järjestävät Helsingissä Toolbox seminaarin, johon on puhujiksi pyydetty rikkipesureita valmistavien yritysten edustajia. EU:n komission edustaja on myös kutsuttu puhumaan mahdollisuuksista myöntää rahoitustukea alusten haitallisia päästöjä vähentävän teknologian hankintaa varten. Voidaan alentaa alusten nopeuksia. Polttoaineen kulutus laskee merkittävästi, jos suurten nopeuksien sijasta käytetään alhaisempia nopeuksia. 18

19 Pitkän aikavälin mahdollisuudet alentaa kuljetuskustannuksia Nykyinen liikennejärjestelmä on muotoutunut vallitsevan toimintaympäristön pohjalta Tulevaisuuden kannalta oleellista: Havaita toimintaympäristön muutokset Ymmärtää kuljetusketjun liiketaloudellinen näkökulma Edesauttaa optimaalisen liikennejärjestelmän kehittymistä muuttuneeseen toimintaympäristöön Kaupalliset toimijat Viranomaiset 19

20 Pitkän aikavälin mahdollisuudet alentaa kuljetuskustannuksia LNG:n käyttö polttoaineena. Edut: ei SOx päästöjä, 90 % alemmat NOx päästöt ja 25 % alemmat CO2 päästöt. Haasteet: uuden teknologian käyttöönotto, polttoaineen saatavuus. 20

21 Konttilaivat voivat olla perinteisiä roro aluksia tehokkaampi kuljetusmuoto? RoRo ConRo Vessel Open Top Container Feeder

22 Suuruuden ekonomia (Economy of Scale) suurempia laivoja? RoRo Vessel Service speed 18 knots Helsinki -Rostock Luvut viitteellisiä arvioita, lähde Sea Key Naval Architecture 22

23 Alhaisempia nopeuksia? Container Feeder Vessels Capacity 1000 TEU Helsinki -Rostock Luvut viitteellisiä arvioita, lähde Sea Key Naval Architecture

24 RoRo, LoLo, Makrokasetit, Puskuproomut Lastinkäsittely muuttuu ja tehostuu? 24

25 Uusiin laivoihin uudet ratkaisut? Conventional Twin shaft lines with propellers Twin pods 8 % less power than conventional configuration. CP propeller, torpedo shaped rudder and two pods 12 % less power than conventional Contra rotating propellers 10 % less power than conventional 25

26 2015 tulee, kuten myös 2020, Mahdollisuuksia löytyy. Olemmeko me valmiit? ECONOMY OF SCALE Larger Vessels REDUCED SPEED AT SEA Most efficient way to save fuel SHORTER TIME IN PORT Improve Cargo Handling LOWER RESISTANCE Smoot Hull Coating Longer Hull ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ENERGY Low Sulphur Fuels LNG Nuclear, Wind and Sun BETTER PROPULSION Large Propeller Diameter Controllable Pitch Multi-propeller Arrangement EFFICIENT POWER PLANT Scrubbers Heat recovery WILD CARDS New Ship Types New Cargo Units New Cargo Handling 26

27 Yhteenveto Merikuljetusten merkitys Suomelle pysyy merkittävänä. Kestävän kehityksen vaatimus lisää ympäristöasioiden merkitystä (merenkulun haitalliset päästöt ja energian kulutus). Kaikkien teollisuudenalojen on osallistuttava haitallisten päästöjen vähentämiseen. Kuljetuskustannukset tulevat nousemaan (IMO:n säännöt, energiakriisin uhka jne.). Lyhyellä aikavälillä kuljetuskustannusten nousua voidaan hillitä ottamalla käyttöön uutta teknologiaa (rikkipesurit) ja alentamalla alusten nopeuksia. Pitkällä aikavälillä voidaan kuljetuskustannusten nousua hillitä esimerkiksi investoimalla uuden tyyppisiin laivoihin (esim. Container Feeder), uusien polttoaineiden käyttöön (LNG), isompiin laivoihin ja uusiin laivateknisiin ratkaisuihin, jotka parantavat energiatehokkuutta, sekä parantamalla lastinkäsittelyä. 27

28 Lähteet AEA (2009) Cost Benefit Analysis to Support the Impact Assessment accompanying the revision of Directive 1999/32/EC on the Sulphur Content of certain Liquid Fuels. LVM (2009) Laivapolttoaineen rikkipitoisuus vuonna Selvitys IMO:n uusien määräysten vaikutuksesta kuljetuskustannuksiin. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 20/2009. Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (rikkidirektiivi),

29 Kiitos!

Esipuhe. Olof Widén Toimitusjohtaja Suomen Varustamot ry

Esipuhe. Olof Widén Toimitusjohtaja Suomen Varustamot ry Kuljetukset ja ympäristö 2013 Esipuhe Merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimia käsitellään tällä hetkellä kolmella eri taholla: IMO:ssa, YK:n ilmastoneuvotteluissa ja EU:ssa. Suomen Varustamot

Lisätiedot

Sisältö. Merenkulku ja ympäristövaatimusten kiristyminen

Sisältö. Merenkulku ja ympäristövaatimusten kiristyminen Kuljetukset ja ympäristö 2012 Merenkulku ja ympäristövaatimusten kiristyminen Merenkulkua, sen turvallisuutta ja ympäristöön vaikuttavia asioita säädellään globaalisti kansainvälisessä merenkulkujärjestössä

Lisätiedot

RIKKISÄÄNTELY JA UUDET POLTTOAINEET

RIKKISÄÄNTELY JA UUDET POLTTOAINEET MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA TURUN YLIOPISTON BRAHEA-KESKUS PUBLICATIONS OF THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES BRAHEA CENTRE AT THE UNIVERSITY OF TURKU B 202 2015 RIKKISÄÄNTELY

Lisätiedot

Merenkulun toimintaedellytykset,

Merenkulun toimintaedellytykset, Merenkulun toimintaedellytykset, tukipolitiikka ja sopeutustoimet 22/2012 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Merenkulun toimintaedellytykset, tukipolitiikka ja sopeutustoimet Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

LNG merenkulun tulevaisuuden polttoaine? Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kaasua Satakunta -hankkeen loppuseminaari 11.12.

LNG merenkulun tulevaisuuden polttoaine? Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kaasua Satakunta -hankkeen loppuseminaari 11.12. LNG merenkulun tulevaisuuden polttoaine? Kaasua Satakunta -hankkeen loppuseminaari 11.12.2012 Dosentti Anita Mäkinen Trafi, Sääntely, Kansainväliset suhteet ja yhteistyö Vastuullinen liikenne. Yhteinen

Lisätiedot

Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden sopeuttamistoimet

Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden sopeuttamistoimet Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden sopeuttamistoimet: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 18.4.212 No 127 Merenkulun toimintaedellytykset, kilpailukyky ja julkisen talouden

Lisätiedot

ESISELVITYS 16ILS1376 26.11.2012. PORT OF HELSINKI Laivojen LNG-tankkausmahdollisuuksien selvittäminen Helsingin Sataman toiminta-alueella

ESISELVITYS 16ILS1376 26.11.2012. PORT OF HELSINKI Laivojen LNG-tankkausmahdollisuuksien selvittäminen Helsingin Sataman toiminta-alueella ESISELVITYS 16ILS1376 26.11.2012 PORT OF HELSINKI Laivojen LNG-tankkausmahdollisuuksien selvittäminen Helsingin Sataman toiminta-alueella 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutusten tila 2014

Liikenteen ympäristövaikutusten tila 2014 Liikenteen ympäristövaikutusten tila 2014 Sisältö Alkusanat Ympäristötavoitteiden saavuttaminen Ilmastonmuutoksen hillitseminen Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt Kasvihuonekaasupäästöjen kehittyminen ja

Lisätiedot

JUHA KALLI MERILIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN TALOUDELLISTEN OHJAUSKEINOJEN AIHEUTTAMAT LI- SÄKUSTANNUKSET SUOMALAISELLE ELINKEINOLLE

JUHA KALLI MERILIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN TALOUDELLISTEN OHJAUSKEINOJEN AIHEUTTAMAT LI- SÄKUSTANNUKSET SUOMALAISELLE ELINKEINOLLE i JUHA KALLI MERILIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN TALOUDELLISTEN OHJAUSKEINOJEN AIHEUTTAMAT LI- SÄKUSTANNUKSET SUOMALAISELLE ELINKEINOLLE Seminaarityö i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 Logistiikkastrategialuonnos v. 4.4 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 2 JULKISEN VALLAN PÄÄTÖKSENTEKO JA PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Valmisteilla olevia metsäteollisuuden EU-asioita

Valmisteilla olevia metsäteollisuuden EU-asioita Valmisteilla olevia metsäteollisuuden EU-asioita Marraskuu 2013 1 2 Sisältö HORISONTAALISET ASIAT EU-politiikan yleiskatsaus...5 ENERGIA JA ILMASTO EU:n energia- ja ilmastopolitiikka vuoden 2020 jälkeiselle

Lisätiedot

Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä Työryhmän loppuraportti

Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä Työryhmän loppuraportti Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä Työryhmän loppuraportti Julkaisuja 15/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

Selvitys Eteläsataman ja Katajanokan matkustaja-alusten liittämisestä maasähköön

Selvitys Eteläsataman ja Katajanokan matkustaja-alusten liittämisestä maasähköön Raportti 60K05367.01.Q060 Helsingin Satama Selvitys Eteläsataman ja Katajanokan matkustaja-alusten liittämisestä maasähköön 1 (32) Sisältö: 1 JOHDANTO...2 2 NYKYTILANNE...3 2.1 SATAMAN TOIMINTA...3 2.2

Lisätiedot

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström VÄYLÄ AUKI TULEVAISUUTEEN Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström PBI Research Institute Tammikuu 2013 Jenni

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelmasta Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2005

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 15 SISÄLTÖ

MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 15 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ Finnlines vuonna 2014 2 Toimitusjohtajan katsaus 5 Talous- ja rahoitusjohtajan katsaus 6 Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet 9 Toimintaympäristö 10 Varustamotoiminta ja merikuljetukset

Lisätiedot

EU-vaihde 1/2003 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA. Ministeri Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa... s.4

EU-vaihde 1/2003 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA. Ministeri Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa... s.4 1/2003 EU-vaihde LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA Ministeri Sasi: UMTS-huutokauppojen lupaehdoissa tarkistamisen varaa... s.4 Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäyttö puhutti ministereitä...s.7

Lisätiedot

ESIPUHE. Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2002.

ESIPUHE. Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2002. 6XRPHQPHUHQNXOXQVWUDWHJLD (KGRWXV± ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö päätti joulukuussa 2001 käynnistää erityisen Suomen merenkulun strategiaa koskevan projektin. Työn tarkoituksena oli mm. luoda

Lisätiedot

vuosikertomus FINNLINES 2012

vuosikertomus FINNLINES 2012 vuosikertomus 2012 FINNLINES 2012 3 sisältö Finnlines vuonna 2012 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet 6 Toimintaympäristö 8 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 10 Matkustajaliikenne

Lisätiedot

SISÄLTÖ MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 13 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14

SISÄLTÖ MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 13 VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Finnlines vuonna 2013 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toiminta-ajatus, arvot ja tavoitteet 7 Toimintaympäristö 8 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 10 Matkustajaliikenne 13 Satamatoiminnot

Lisätiedot

Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä vuoteen 2010 Seuranta 2006

Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä vuoteen 2010 Seuranta 2006 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 26/2007 Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä vuoteen 2010 Seuranta 2006 Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.5.2007 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Sarita Rauta ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET AUTO- JA AJONEUVOVEROLAKEIHIN

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Sarita Rauta ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET AUTO- JA AJONEUVOVEROLAKEIHIN TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Sarita Rauta ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET AUTO- JA AJONEUVOVEROLAKEIHIN Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2009 Tiivistelmä Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 12 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14

VARUSTAMOTOIMINTA JA MERIKULJETUKSET, SIVU 10 MATKUSTAJALIIKENNE, SIVU 12 SATAMATOIMINNOT, SIVU 14 VUOSIKERTOMUS 2009 FinnlinES on PohjOIS-EUROOPan SUURIMPIa roro- ja matkustajaliikennevarustamoita. Yhtiö on listattu nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ja se on osa italialaista Grimaldikonsernia, joka on maailman

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Jorma Rytkönen Tommy Ulmanen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulku ja Logistiikka Kotka 2009 Tiivistelmä Tämä raportti on nk. Feasibility - Tyyppinen selvitys

Lisätiedot