Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava - Riihimäki ja Riihimäki - Hausjärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava - Riihimäki ja Riihimäki - Hausjärvi"

Transkriptio

1 Uudenmaan liiton julkaisuja C Uudenmaan liitto Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava - Riihimäki ja Riihimäki - Hausjärvi

2

3 Uudenmaan liiton julkaisuja C Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava - Riihimäki ja Riihimäki - Hausjärvi Uudenmaan liitto 2007 Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi : 1

4 Uudenmaan liiton julkaisuja C ISBN ISSN X (sid.) ISBN ISSN X (PDF) Ulkoasu: BNL Euro RSCG Kannen kuva: Leo Jarmala Kannen piirros ja taitto: Arja-Leena Berg Kyriiri Oy Helsinki kpl Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +358 (0) fax +358 (0) : Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi

5 Esipuhe Asuinalueiden sijoittaminen asemien läheisyyteen lisää mahdollisuuksia käyttää raideliikennettä. Toisaalta raideliikenteen melu- ja tärinähaitat korostuvat radan lähialueilla ja luovat painetta sijoittaa asumista haitoista mahdollisimman etäälle. Ratojen lähialueiden kaavoituksessa onkin pyrittävä löytämään ratkaisut, joilla voidaan vähentää raideliikenteen ympäristöhaittoja ja samalla hyödyntää asemien läheisyys. Melu- ja tärinähaittoja voidaan vähentää myös rataan, liikennöintiin ja alueella oleviin rakennuksiin kohdistuvilla toimilla. Melu- ja tärinähaittojen torjunnan suunnittelu on aina tapauskohtaista ja käyttämällä useita eri tapoja päästään usein parhaaseen lopputulokseen. Raideliikennepainotteisen yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi tarvitaan luotettavat menetelmät eri toimintoihin soveltuvien maankäyttöalueiden arviointiin. Melun ja tärinän arviointiin on käytettävissä useita keinoja, ja tässä raportissa esitellään niistä kaavoituksessa käyttökelpoisimmat. Tässä esiselvityksessä tarkastelukohteena on päärata välillä Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi. Työn ovat rahoittaneet Ratahallintokeskus sekä Uudenmaan ja Hämeen liitot. Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Kaarina Rautio, suunnittelupäällikkö Maija Stenvall, liikennesuunnittelija Harry Tast, erityisasiantuntija Arto Hovi, ympäristöpäällikkö Arja Aalto, suunnittelija Tuomo Viitala, ylitarkastaja Hannu Airola, ylitarkastaja Heikki Kankaanpää, osastopäällikkö Aila Elo, toimistoarkkitehti Lea Piistari-Niemelä, kaavoituspäällikkö Tapio Reijonen, ympäristösuojelupäällikkö Ilkka Holmila, kaupunginarkkitehti Marja Talja, ympäristösuojelupäällikkö Pertti Kyyhkynen, kaavapäällikkö Risto Mansikkamäki, ympäristöpäällikkö Hannu Lindqvist, kaavoituspäällikkö Riitta Simonen, ympäristöjohtaja Raija Niemi, asemakaava-arkkitehti Elina Mäenpää, ympäristösuojelupäällikkö Ilkka Korhonen, kaavoitusinsinööri Pirjo Siik, ympäristösihteeri Uudenmaan liitto Uudenmaan liitto Hämeen liitto Ratahallintokeskus Ratahallintokeskus Ratahallintokeskus Uudenmaan ympäristökeskus Hämeen ympäristökeskus Keravan kaupunki Keravan kaupunki Keravan kaupunki Järvenpään kaupunki Järvenpään kaupunki Tuusulan kunta Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Hausjärven kunta Lisäksi työtä on ohjannut myös ohjausryhmää suppeampi työryhmä, johon ovat kuuluneet Kaarina Rautio ja Maija Stenvall Uudenmaan liitosta, Harry Tast Hämeen liitosta, Arja Aalto, Arto Hovi ja Tuomo Viitala Ratahallintokeskuksesta sekä kuntien edustajana Ilkka Holmila Järvenpään kaupungilta. Konsulttityön vastuuhenkilönä ja meluasiantuntijana on ollut DI Leo Jarmala ja projektisihteerinä ins. (AMK) Anja Sipi JP Transplan Oy:stä. Tärinäselvitysosuudesta on vastannut tekn. lis. Sakari Lotvonen Maa ja Vesi Oy:stä. Helsingissä kesäkuussa 2007 Ratahallintokeskus Uudenmaan liitto Hämeen liitto Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi : 3

6 Uudenmaan liitto Nylands förbund Kuvailulehti Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +385 (0) fax +358 (0) Tekijä(t) Uudenmaan liitto, Ratahallintokeskus, Hämeen liitto Nimeke Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava - Riihimäki ja Riihimäki - Hausjärvi Sarjan nimeke Uudenmaan liiton julkaisuja C Sarjanumero Sivuja ISBN Kieli, koko teos Tiivistelmä Päärataan tukeutuvilla Uudenmaan ja Hämeen kunnilla on viimeiset vuodet ollut vahva väestönkasvu ja raideliikenteeseen tukeutuvaa pääkaupungin työssäkäyntialuetta halutaan kehittää edelleen. Rata- ja asemaympäristöjen kehittämisen eräänä rajoituksena on junaliikenteestä ja etenkin tavarakuljetuksista aiheutuvat melu- ja tärinähaitat. Kerava-Riihimäki väliltä osa tavara- ja kaukoliikenteestä siirtyi vuonna 2006 valmistuneelle Kerava-Lahti oikoradalle. Toisaalta melua ja tärinää saattavat lisätä vuodesta 2008 alkaen Vuosaaren satamaradan tavarakuljetukset, jotka jakaantuvat sekä pää- että oikoradalle. Tavaraliikenteen kilpailun avautuminen saattaa myös tuoda muutoksia etenkin liikennöitävään kalustoon. Vuorokauden keskimääräisestä melutasosta on valtioneuvosto määrännyt maksimiarvot eri vuorokaudenajoille. EU edellyttää vuoden 2007 aikana laadittavaksi melumallinnusta suurimmista liikenneväylistä ja väestökeskittymistä, näiden mukana myös päärata Helsingistä Riihimäelle asti. Kuntien yleispiirteiselle kaavoitukselle mallinnuksesta on hyötyä, mutta kaavoituksessa tarvitaan myös tarkempia selvityksiä. Kuntakaavoituksessa käyttökelpoisimpia menetelmiä ovat jatkuvat tai äänialtistustasomittaukset, keskimääräisen melualueen arviointi ns. putkimallilla sekä maastomallipohjainen melumallinnus. Mallinnetun tiedon oikeellisuus on syytä tarkistaa myös melumittauksilla. Uusilla kaava-alueilla olisi pyrittävä käyttämään meluntorjunnassa kaavoituksellisia keinoja (mm. toimintojen sijoittelu ja rakennusmassoittelu). Varsinaisia rakenteellisia meluesteitä käytetään silloin, kun kaavoitukselliset keinot eivät ole riittäviä tai sovellu käytettäväksi. Raideliikenteen tärinän ohjearvojen kehittäminen on Suomessa käynnissä. Tärinää voidaan sekä mitata maastossa, että mallintaa. Molempiin menetelmiin liittyvä tekniikka on kehittymässä voimakkaasti. Pehmeissä maapohjissa, raskaalla kalustolla ja suurilla nopeuksilla tärinä on yleensä suurinta. Tärinän etenemiseen vaikuttaa merkittävästi myös radan perustamistapa. Pehmeissä maapohjissa haitallinen tärinä voi edetä jopa satojen metrien etäisyydelle radasta, tiiviillä maapohjilla vaikutus ulottuu muutamaan kymmeneen metriin. Tärinä aiheuttaa harvoin vaurioita rakennuksille, mutta ihminen on herkkä kokemaan tärinää mikä saatetaan kokea meluakin suurempana haittana. Radan alle asennettavat paalulaatat ovat tehokkain tapa estää tärinän leviäminen. Paalulaatan asentaminen maksaa kuitenkin useita miljoonia euroja kilometriltä. Tärinäseinämistä saadaan lähiaikoina kokeiluhankkeiden kautta tietoa ja samoin tietämys rakennusten perustamisen merkityksestä on lisääntymässä. Keravan ja Riihimäen välisellä pääradan maankäyttövyöhykkeellä tehtyjä meluselvityksiä olisi tarpeen täydentää käyttäen uusimpia menetelmiä ja ottaa selvityksissä huomioon myös yöaikainen melu. Maaperätietojen mukaan koko alue sijaitsee pehmeiköllä, joten myös tärinäselvityksiä tullaan tarvitsemaan kun rakentamista suunnitellaan. Raportin laatija Julkaisuaika Liitteitä (sid.), (PDF) X suomi Leo Jarmala, Sakari Lotvonen, Tuomo Viitala, Maija Stenvall ISSN Yhteenveto ruotsi Avainsanat (asiasanat) rautatieliikenne, maankäytön suunnittelu, melu, tärinä Huomautuksia Julkaisusta on myös verkkoversio kotisivuillamme 4 : Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi

7 Uudenmaan liitto Nylands förbund Presentationsblad Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +385 (0) fax +358 (0) Författare Nylands förbund, Banförvaltningscentralen, Tavastlands förbund Publikation Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi (Förutredning om buller- och vibrationsstörningar på stambanan på banavsnitten Kervo-Riihimäki och Riihimäki-Hausjärvi) Seriens namn Nylands förbunds publikationer C Seriens nummer Sidor 58 3 ISBN (inb.), (PDF) X Språk finska svenska Sammanfattning Nylands och Tavastlands kommuner, som omger stambanan, har under de senaste åren genomgått en kraftig befolkningsökning. Därför vill man vidareutveckla huvudstadens pendlarområde vars stomme utgörs av spårtrafiken. En begränsning för utvecklandet av ban- och stationsomgivningarna är störningar till följd av buller och vibrationer från tågtrafiken, speciellt godstransporterna. Från bansträckan Kervo-Riihimäki har en del av gods- och fjärrtrafiken flyttats över till direktbanan Kervo-Lahtis, som blev färdig år Å andra sidan kan det hända att Nordsjö hamnbanas godstransporter ökar bullret och vibrationerna från och med år Dessa godstransporter fördelas på såväl stam- som direktbanan. Öppnandet av godstrafiken för konkurrens kan även medföra ändringar framför allt i den materiel som används i trafiken. Vad gäller medeltalet för bullernivån under ett dygn har statsrådet utfärdat maximivärden för olika tider på dygnet. EU förutsätter att det under år 2007 görs en bullermodell för de största trafiklederna och befolkningscentra, inkluderande även stambanan från Helsingfors ända till Riihimäki. Kommunernas generella planering har nytta av modellen, men för planeringen behövs även noggrannare utredningar. Vid kommunplaneringen är kontinuerliga mätningar eller mätningar av ljudexponeringsnivån, värdering av bullernivån i snitt med den s.k. rörmodellen samt bullermodellen som grundar sig på terrängmodellen de mest användbara metoderna. Bullermodellens riktighet bör även prövas genom bullermätningar. På nya planläggningsområden borde man eftersträva att använda planläggningsmetoder vid bullerbekämpningen (bl.a. placering av funktioner och koncentration av byggnader). Strukturella bullerhinder i egentlig mening används endast när planläggningsmetoderna inte är tillräckliga eller när de är oanvändbara. Utvecklandet av riktvärden för bullret i spårtrafiken är på gång i Finland. Bullret kan mätas i terrängen eller simuleras. Tekniken för vardera metoden håller på att utvecklas kraftigt. Vibrationerna är i allmänhet störst om man kör på mjuk markgrund, med tunga fordon och höga hastigheter. Metoden för banans grundläggning påverkar även i hög grad vibrationernas spridning. På mjuka markgrunder kan de störande vibrationerna framskrida upp till hundratals meter från banan, på fasta markgrunder är influensområdet några tiotals meter. Vibrationer orsakar sällan skada på byggnader, men människan känner lätt av vibrationer, vilket kan upplevas som en större olägenhet än buller. Pålplattor som monteras under banan är det effektivaste sättet att förhindra vibrationernas spridning. Montering av pålplattor kostar emellertid flera miljoner euro per kilometer. Vad gäller vibrationshinder kommer det inom den närmaste framtiden information via provprojekt och på samma sätt håller kunskapen om betydelsen av byggnaders grundläggning på att öka. Bullerutredningarna som gjorts på markanvändningszonen på stambanan mellan Kervo och Riihimäki borde kompletteras genom användning av de nyaste metoderna och genom att i utredningarna även beakta bullret nattetid. Enligt uppgifterna om jordmånen befinner sig hela området på mjukmark. Man kommer därför även att behöva vibrationsutredningar när man planerar att bygga. Rapporten är utarbetad av Leo Jarmala, Sakari Lotvonen, Tuomo Viitala, Maija Stenvall Nyckelord (ämnesord) järnvägstrafik, markanvändningsplanering, buller, vibration Övriga uppgifter Utgivningsdatum Bilagor ISSN Sammandrag Publikationen finns även på vår webbplats: Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi : 5

8 Sisältö ESIPUHE 3 1 JOHDANTO Raideliikenteen melu ja tärinä maankäytön suunnittelussa Työn kohde ja tavoitteet Lähtöaineisto ja raportin rakenne 10 2 MELUSELVITYSKEINOT Kansalliset ohjearvot Tulevaisuuden näkymät, EU -säädösten vaikutus Meluselvityksen keinot kaavoituksen apuna, yleiskuvaus Melumittaukset Liikenteen keskimääräinen melualueen laskeminen (putkimallit) Maastopohjainen melumallinnus 17 3 MELUHAITTOJEN TORJUNTA JA HAITTOJEN LIEVENTÄMINEN Liikennöitsijän ja radanpitäjän keinot Kaavoituksen keinot uusilla alueilla Meluntorjuntakeinot rakennetuilla alueilla 21 4 TÄRINÄSELVITYSKEINOT Rautatieliikenteen tärinän leviäminen ympäristöön ja vaikutukset Tärinän esitystapoja Rautatieliikennetärinän arviointi Tärinän mittaaminen ja mallintaminen Tulevaisuuden näkymät 34 5 TÄRINÄHAITTOJEN ENNAKOIMINEN JA VÄHENTÄMINEN Tärinähaittojen ennakoiminen Tärinähaittojen vähentäminen 37 6 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUEELLA Liikennöinnin tulevaisuus Maankäytön suunnittelun tilanne kunnittain Nykyinen meluselvitystilanne Ratameluselvitysten toimenpidesuositukset Nykyinen tärinäselvitystilanne Tärinäselvitysten toimenpidesuositukset 45 7 JATKOTOIMENPITEET KOHDEALUEELLA Vastuut ja yhteistyömahdollisuudet Tehtävät meluselvitykset ja niiden täydentäminen Tehtävät tärinäselvitykset Selvityksiin tarvittava aineisto 51 8 YHTEENVETO 52 KIRJALLISUUTTA 53 LIITE 1: Maankäytön suunnittelutilanne tarkastelualueella, yleiskartta 54 LIITE 2: EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluntorjunnan toimintasuunnitelman sisältö 55 LIITE 3: Junaliikennetiedot, esimerkkilomakkeet : Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi

9 LISÄMATERIAALI Julkaisuun liittyy lisämateriaalia CD:llä (päiväys ), jonka sisältö on seuraava: Tärinän riskialueet (1:2000) - Kerava - Keravan pohjoispuoli - Järvenpää - Järvenpään pohjoispuoli - Jokela - Jokelan pohjoispuoli - Hyvinkää - Hyvinkään pohjoispuoli - Riihimäki - Riihimäen pohjoispuoli - Ryttylä - Hikiä - Hikiä-Hausjärvi - Hausjärvi Maaperä- ja tärinäselvityskartat (1:1000) 1 Kerava 2 Järvenpää 3 Jokela 4 Hyvinkää 5 Monni 6 Riihimäki 7 Haapahuhta-Ryttylä 8 Hikiä 9 Hausjärvi Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi : 7

10 1 Johdanto 1.1 Raideliikenteen melu ja tärinä maankäytön suunnittelussa Helsingistä pohjoiseen suuntautuva päärata on yksi keskeisistä maankäytön kasvusuunnista pitkälle Riihimäelle ja Hämeenlinnaan asti. Asumisen radan tuntumassa ja työssäkäynnin kehyskunnista pääkaupunkiseudulle mahdollistavat osaltaan hyvät junayhteydet. Toisaalta maankäytön esteenä ovat junaliikenteestä aiheutuvat haitat radan lähiympäristössä. Liian lähelle rataa ja asemaa ei voi rakentaa, mutta liian kauas rakennettaessa joukkoliikenteen houkuttelevuus kärsii. Melu ja tärinä aiheuttavat haittaa viihtyvyydelle ja terveydelle sekä niillä voi olla myös vaikutusta rakennusten kuntoon ja kiinteistöjen arvoon. Raideliikenteen melusta ja tärinästä voi syntyä myös radanpitäjälle tai liikennöitsijälle korvausvaateita. Terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asumisen tavoite velvoittaa kaavoittajaa selvittämään melun ja tärinän riskit maankäyttö- ja rakennuslain kautta. Sallitulle melutasolle valtioneuvosto on antanut ohjearvot, tärinälle ohjearvoja ollaan laatimassa. Kunnat tarvitsevat selkeää tietoa melu- ja tärinähaittojen arviointimenetelmistä ja pelisääntöjä selvitysten ja mittausten kustannusjaosta Ratahallinnon ja ympäristöviranomaisten kanssa. Rakentaminen on pitkäaikainen investointi ja maankäyttöpäätöksiin tarvitaan tarkkaa tietoa alueen olosuhteista nyt ja tulevaisuudessa. 1.2 Työn kohde ja tavoitteet Selvitys rautatieliikenteen melu- ja tärinähaitoista pääradalla ja Riihimäki Lahti-radalla on sovittu tehtäväksi Keski-Uudenmaan ja Hyvinkään - Riihimäen seudun yhteisessä liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (KEHYLI) vuonna Tässä työssä on tarkasteltu pääradan väliä Kerava-Riihimäki ja Hausjärven osalta myös Riihimäki Lahtirataa. Riihimäen ja Hausjärven kunnat ovat Kehyli-alueen pohjoisimmat radanvarsikunnat ja Kerava eteläisin. Mäntsälä on liittynyt Kehyli-alueeseen vuonna 2005, mutta Mäntsälän rautatieliikenteen piiriin vuonna 2006 tuoneen Lahden oikoradan osalta melu- ja tärinävaikutuksia ei ole käsitelty tässä työssä tarkemmin. Oikoradan alueella sijaitsevien muiden Kehyli-kuntien, Järvenpään ja Keravan alueista ovat mukana olleet vain pääradan varren alueet. Tämä työ on luonteeltaan esiselvitys, jossa on selvitetty melu- ja tärinäselvityksiin tarvittavien lähtötietojen saatavuutta, tuotu esille maankäytön suunnittelu- ja toteutustilanne mahdollisen ratamelun ja tärinän alueella sekä arvioitu alustavat riskialueet. Lisäksi on arvioitu kuntakohtaisten lisäselvitysten tarve ja esitelty vaihtoehtoiset keinot teettää melun ja tärinähaittojen selvityksiä eri kaavoitusvaiheiden tueksi. Työssä on tuotu esille myös erilaisia keinoja vaikuttaa melun ja tärinän syntyyn ja lieventää haittavaikutuksia. Raportti luo pohjaa käytännön selvitystyölle, joka käynnistetään kuntien ja mahdollisten muiden rahoittajien päätösten mukaisesti myöhemmin. Työn lähtökohtana on ollut tarve hyödyntää olemassa olevan pääradan varrella olevia maakuntakaavojen mukaisia maankäytön kasvualueita, mutta samalla arvioida, missä kohdin ja missä laajuudessa alueiden käyttöä rajoittavat melu- ja tärinähaitat. Tarkastelukohteina ovat olleet maankäytön uudet kasvualueet sekä täydennysrakentamiseen varatut alueet. Ratahallintokeskuksen näkökulmasta on ollut hyödyllistä tarkastella koko yhteysvälin maankäytön suunnittelutilannetta, jotta esim. melu- ja tärinäselvityksiin ohjattavat määrärahat voidaan suunnata kiireellisimpiin kohteisiin. Kunnille selvitys antaa peruskäsityksen selkeimmistä riskialueista sekä melun ja tärinän selvitysmenetelmien sisällöstä ja niiden vaatimasta työmäärästä. Työn tavoitteena on ollut: 1. täsmentää melun ja tärinän mallintamiseen ja mittaamiseen liittyvät epävarmuustekijät, 2. selvittää, missä muodossa melusta ja tärinästä saatavaa tietoa käsitellään eri suunnitteluvaiheissa, 8 : Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi

11 3. määritellä keinot, joilla melua ja tärinää voidaan vähentää ja haittavaikutukset minimoida, 4. määritellä tarkempaan tarkasteluun valittavat kartoituskohteet pääradan KEHYLI-alueella ja ohjelmoida niistä tehtävä työ. Kuva 1. Kehyli -kunnat ja rataverkko asemineen. Vuonna 2006 avattu Oikorata Keravalta Lahteen ei ole kuvassa. Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi : 9

12 1.3 Lähtöaineisto ja raportin rakenne Työn lähtöaineistona käytettiin seuraavia Ratahallintokeskuksesta, kunnista ja maakuntaliitoista saatuja aineistoja: kuntien alueen yleiskaava- ja asemakaavaaineisto, maakuntakaavat tieto nykyisistä liikennemääristä ja ennustetilanteesta Lahden oikoradan valmistumisen jälkeen syksyllä 2006 tieto melusta ja tärinästä saaduista valituksista tehdyt melu- ja tärinäselvitykset Tärinän riskialueiden arvioinnissa käytettiin lisäksi seuraavia aineistoja: Ratahallintokeskuksen pehmeikkörekisteritiedot, josta selviää rata-alueen maaperätieto ja ratapenkereen perustustapa, rekisteri sisältää osittain tietoa myös pehmeikön paksuudesta ja ominaisuuksista Geologian tutkimuskeskukselta saatava maaperätieto (ns. kallio-info), joka on saatavilla toistaiseksi vain Uudenmaan alueelta kunnilta saatu maaperätieto (kairauksista tai muista tietolähteistä saatu aineisto) Tässä työssä käytetyt kaava-aineistot ovat saatavilla kunnista. Junatiedot on toimittanut VR Osakeyhtiön junaliikennöintiyksikkö. Pohjatutkimus, pehmeikkö- ja pohjavahvistustiedot on saatu Oy VR-Rata Ab:n georyhmältä. Rata-alueen laajuus on yleensä minimissään 5-10 m ratapenkereen reunasta. Kokonaisuudessaan yksiraiteisen radan rata-alue on leveydeltään m, paikkakohtaista vaihtelua on esim. tiejärjestelyjen vuoksi. Projektin yhteydessä järjestettiin rautatien melua ja tärinää ja niiden selvityksiin liittyviä tulevaisuuden näkymiä käsittelevä seminaari. Asiantuntijoina olivat mm. ympäristöneuvos Sirkka-Liisa Paikkala ympäristöministeriöstä ja VTT:n teknologiapäällikkö Jouko Törnqvist, jonka esitelmän sisältöä on hyödynnetty raportin tärinäselvitysosassa. Luvuissa 2-3 ja 4-5 kuvataan tarkemmin melun ja tärinän selvittämisen keinoja ja menetelmiä. Luvuissa 6-8 kuvataan tarkastelualueen maankäyttötilanne radan vaikutusalueella ( m radasta) ja aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä annetaan suositukset tehtävistä jatkotöistä. Kuntakohtaiset kartat tärinän riskialueista on julkaistu erillisellä CD:llä, joka on toimitettu asianomaisiin kuntiin sekä työn tilaajille. 10 : Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi

13 2 Meluselvityskeinot 2.1 Kansalliset ohjearvot Valtioneuvoston ohjearvot määrittävät sallitut keskimelutasot eri tyyppisillä kaava-alueilla. Meluntorjuntatarpeen toteaminen perustuu pääasiallisesti valtioneuvoston antamiin yleisiin melun keskiäänitason ohjearvoihin (n:o 993, ) (taulukko 1). Meluntorjunnan neuvottelukunnan kannanoton ( ) mukaan ohjearvoja sovelletaan eri liikennemuotojen (tie-, rata- ja lentoliikenne) meluun siten, että melutasoja verrataan ohjearvoihin meluryhmittäin. Maksimimeluun sovelletaan usein maailman terveysjärjestön WHO:n asiantuntijakokouksen (v. 2000) kannanottoa, jonka mukaan ulkoa sisälle kantautuvan melun maksimiarvo ei saa asuinhuoneissa ylittää yöaikaan 45 db. Maksimimelulle ei valtioneuvosto ole Suomessa antanut toistaiseksi ohjearvoja. 2.2 Tulevaisuuden näkymät, EU-säädösten vaikutus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2002/49/EY) ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta (ympäristömeludirektiivi) tuli voimaan Ympäristömeludirektiivin velvoitteiden täyttämiseksi on Suomessa tehty ympäristönsuojelulakiin täydennys (459/2004) ja annettu valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista (801/2004). Näiden lisäksi valmistellaan mm. meluselvitysten arviointimenetelmiä. Seuraavassa on esitetty em. lakitäydennyksen ja asetuksen sisällön keskeisimmät asiat. Taulukko 1. Valtioneuvoston yleiset melutason ohjearvot (n:o 993, ). Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), LAeq, enintään Päivällä Yöllä klo 7-22 klo 22-7 ULKONA Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55 db 1) 2) 45-50dB Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 45 db 40 db 3) SISÄLLÄ Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi : 11

14 Meluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma on laadittava: 1. yli asukkaan väestökeskittymistä, joita asukastiheytensä perusteella voidaan pitää kaupunkimaisina alueina, 2. yleisistä teistä, joiden liikennemäärä vuodessa on yli kolme miljoonaa ajoneuvoa, 3. rautateistä, joiden liikennemäärä vuodessa on yli junaa ja 4. siviili-ilmailuun käytettävistä lentoasemista, joilla ilma-alusten lentoonlähtöjen ja laskujen määrä, lukuun ottamatta kevyiden ilma-alusten lentoonlähtöjä ja laskuja koulutustarkoituksessa, yhdessä ylittää vuodessa. Tämän lain mukainen meluselvitys on laadittava ja toimitettava merkittäväksi ympäristösuojelun tietojärjestelmään viimeistään 30. päivä kesäkuuta Tässä laissa on määrätty, että EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen rautateitä koskevan melunselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatimisesta vastaa Ratahallintokeskus. Selvitykset ja suunnitelmat on tarkistettava viiden vuoden välein. Asetuksessa (801/2004) kesäkuuhun 2007 mennessä tehtävien selvitysten kohteille on määrätty väljemmät rajat. Meluselvitys on tehtävä: 1. yli asukkaan väestökeskittymistä, 2. yleisistä teistä, joiden liikennemäärä vuodessa on yli kuusi miljoonaa ajoneuvoa, 3. rautateistä, joiden liikennemäärä vuodessa on yli junaa, 4. ympäristönsuojelulain 25 a :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista lentoasemista. Meluselvitys on laadittava vuoden 2006 liikenneja asukastietoihin perustuen. Meluselvityksissä melutasot arvioidaan erikseen eri liikennemuodoista ja teollisuudesta. Meluntorjunnan toimintasuunnitelman sisältö on esitetty liitteessä 1. Valtioneuvoston asetus 801/2004 sisältää säädökset Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta. Melutasojen laskentaan ja tulosten esittämiseen vaikuttavat ehkä konkreettisimmin seuraavat ympäristömeludirektiivin täytäntöönpanossa käyttöön otetut muutokset kansallisiin selvityksiin verrattuina: yleistä häiritsevyyttä kuvaava tunnuslukuna käytetään päivä-ilta-yömelutasoa, jota merkitään suureella Lden. Tässä vuorokauden melun häiritsevyystasoa kuvaavassa suureessa ilta ja erityisesti yömelutasoa on painotettu päivämelutasoa enemmän eli suure ei ole vastaava kuin vuorokauden keskimelutasoa kuvaava arvo. Toinen tärkeä tunnusluku on yömelun kesiäänitaso, joka kuvaa yömelun aiheuttamia unihäiriöitä. vuorokauden tarkastelujaksot ovat: päiväaika klo 7-19 (12 h) ilta-aika klo (3 h) yöaika klo 22-7 (9 h) laskentakorkeus (vastaanottopisteen korkeus) on 4 m ulkona esiintyvää ääntä tarkastellaan ilman ulkoseinästä heijastuvaa ääntä (vapaa kenttäarvo) sääolot edustavat keskivertovuotta ja vuodella tarkoitetaan kalenterivuotta. Laskentakorkeuden kasvu saattaa vaikuttaa laskennallisiin melutasoihin (esim. tasaisessa akustisesti huokoisessa maastossa 50 m:n etäisyydellä lisäys on noin 3 db, mikä vastaa liikenteen kaksinkertaistumisen aiheuttamaa melutason lisäystä). Jos meluesteiden korkeudet mitoitetaan tämän laskentakorkeuden mukaan, johtaa se aikaisempia korkeampiin esteisiin. Jos EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisissa tarkasteluissa ohjearvoina (ks. edellä kohta 2.1) käytetään kansallisia arvoja tai niihin perustuvia arvoja, johtaa se merkittäviin tulkintamuutoksiin melualueen laajuudessa, mikäli ei laskentakorkeuden nostoa oteta huomioon. 12 : Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi

15 Raideliikenteen laskentamalli ja -tapa EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisissa tarkasteluissa EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisissa tarkasteluissa EU sallii käytettävän hollantilaista tai kansallista raideliikenteen melulaskentamallia, johon on tehty direktiivin mukaiset tarkennukset. Nämä tarkennukset on otettu suureksi osaksi huomioon nykyisin käytössä olevassa uudessa pohjoismaisessa kansallisiin olosuhteisiin muutetussa mallissa. Suomessa käytetäänkin EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisissa laskennoissa kansallista mallia. Seuraavassa on lyhyesti koottu tulokset näiden laskentamallien keskinäisestä vertailusta. Alankomaiden raideliikennemalli Rekenen Meetvoorshrift Railverkeerslawaii julkaistiin vuonna 1987 ja uudistettu versio vuonna Mallista on edelleen julkaistu vielä uudempi päivitys vuonna 2002, jossa on mukana tarkat ohjeet junien päästöjen määrittämiseksi. Ympäristömeludirektiivin mukainen ylimenokauden menetelmä perustuu kuitenkin vuoden 1996 malliin. Ympäristöministeriön v VTT:llä teettämässä raportissa Ympäristömeludirektiivin täytäntöönpanoon liittyvät laskentamallit on todettu seuraavaa (suora lainaus): Alankomaiden mallin käyttö Suomessa edellyttäisi mallin mukaisten lähtöarvojen mittaamisen Suomessa käytössä olevalle junakalustolle. Vaikka ympäristödirektiivi salliikin Hollannissa mitattujen lähtöarvojen käytön muiden maiden vastaaville junatyypeille, tästä aiheutuva virhe on luultavasti suurempi kuin Suomessa käytössä olevan mallin käyttäminen direktiivin mukaisten melukartoitusten tekemisessä. Suomessa radat ja kiskot ovat erilaisia kuin Hollannissa, joten Hollannissa määritettyjen kiskoluokkien käyttö ei myöskään ole mahdollista Suomessa. Yhteispohjoismaisella raideliikennemallilla on pitkät perinteet Pohjoismaissa ja niitä on käytetty hyvällä tarkkuudella monissa laskennoissa. Myös yhteispohjoismaisilla malleilla laskettujen tulosten ja mittaamalla saatujen tulosten vertailuja on tehty ja tulokset ovat vastanneet hyvin toisiaan. Raideliikenteen laskentamalli ja -tapa kansallisissa tarkasteluissa Ympäristöministeriö on antanut Ympäristösuojelulain (86/2000) 108 :n ja 117 :n nojalla vuonna 2002 ohjeen käytettävästä raideliikenteen laskentamallista. Mallia käytetään arvioitaessa raideliikenteen aiheuttamaa melukuormitusta ympäristösuojelulain täytäntöönpanossa ja soveltamisessa. Kansallisia laskentatapoja (mm. laskentakorkeus, tarkasteltavat aikajaksot) ja säädöksiä sovelletaan toistaiseksi kaikissa muissa meluselvityksissä paitsi kyseisissä EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisissa tarkasteluissa. Laskenta on tehtävä voimassa olevalla, Suomen olosuhteisiin kalibroidulla pohjoismaisella laskentamallilla. Tulevaisuudessa EU:n ympäristömeludirektiivin mukaiset tarkastelumenetelmät ja tavat vaikuttanevat myös kansallisiin säädöksiin. 2.3 Meluselvityksen keinot kaavoituksen apuna, yleiskuvaus Asetuksen (801/2004) ohjearvot perustuvat ekvivalentti- eli keskimelutasoihin. Meluselvityksillä pyritään selvittämään, onko melutilanne ohjearvojen mukainen ja miten olisi meneteltävä, jotta tilanne saataisiin vastaamaan ohjearvoja. Melun keskiäänitasoja voidaan selvittää seuraavilla tavoilla: 1. Melumittaukset jatkuva mittaus äänialtistustasomittaus 2. Keskimääräisen melualueen arviointi (putkimallit) 3. Maastomallipohjainen melumallinnus Melumittaukset ovat aina riippuvaisia vallitsevista mittausolosuhteista. Mittaamalla saadut tulokset ovat mittauspistekohtaisia. Melukäyrän piirtäminen melumittausten perusteella ei ole myöskään mahdollista mittauspisteiden rajallisuuden vuoksi. Melumittaukset sopivatkin lähinnä ongelma-alueiden melutilanteen alustavaan kartoittamiseen ja mallinnustulosten arviointiin ts. vastaavatko tulokset suuruusluokaltaan mittaustuloksia. Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi : 13

16 Jatkuva mittaus soveltuu vain tilanteisiin, joissa mitattava melu on ainoa melulähde. Menetelmä asettaa vaatimukset mittauslaitteille sekä valvonnalle. Yksittäisten junien äänialtistustasojen mittaus ja mittaustulosten soveltaminen laskennallisesti tarkasteltavaan tilanteeseen antaa mahdollisuuden arvioida myös muun kuin mitatun nykytilan mukaisen liikenteen vaikutuksia. Tällöinkin tulokset ovat edelleen mittauspisteisiin sidottuja. Menetelmä vaatii myös samanaikaista nopeuden mittausta ja junapituuden varmistamiseksi myös vaunujen lukumäärälaskentaa ottaen huomioon vaunu- ja junatyypit. Putkimallia voidaan soveltaa verkollisissa tarkasteluissa, joissa arvioidaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia keskimääräiseen melualueeseen. Tämän mallin tulosten pohjalta ei pitäisi arvioida esim. melualueella asuvien määrää eikä se näin ole varsinaiseen meluselvitykseen sopiva malli. Oikeimman tuloksen malli antaa tilanteessa, jossa maa on tasaista peltoa ilman rakennuksia ja rata kulkee maan tasossa. On toki mahdollista tehdä putkimalli eri tyyppisille vakiopoikkileikkauksille. Varsinaiset meluselvitykset sisältävät aina maastomallipohjaisen melumallinnuksen, sillä se luo edellytykset melun leviämismallien (melukartat) laadintaan ja meluntorjunnan toimenpiteiden analysointiin ja mitoitukseen. Raideliikenteen melumallinnukset tehdään voimassa olevalla Suomen olosuhteisiin sovelletulla yhteispohjoismaisella raideliikenteen laskentamallilla, joka on viimeksi päivitetty vuonna Selvitystapa valitaan tarvittavan tarkkuustason mukaisesti. Mitä tarkempi suunnittelu- ja kaavoitusvaihe on kysymyksessä, sitä tarkempi ja yksityiskohtaisempi selvitystapa on valittava. Yleiskaavatasolla meluselvityksellä kartoitetaan alueen melutilanne ja selvitetään ongelma-alueet. Työ tehdään voimassa olevalla laskentamallin mukaisella melulaskentaohjelmalla ja mittauksilla. Laskelmat tehdään tarkastelualueiden laajuuden vuoksi yleensä karkeahkolla tarkkuudella esim m:n ruuduissa. Selvityksessä suunnitellaan alustavat melusuojaustavat ja -periaatteet. Asemakaavan meluselvityksen on oltava niin tarkka, että sen perusteella voidaan suunnitella rakennukset ja meluesteet. Mallinnuksessa käytetty laskentaruudun sivun koko on esim. 5 m. Asemakaavatasoisessa selvityksessä on mallinnettava poikkeuksetta myös olemassa olevat rakennukset ym. maastoesteet. Usein myös melumallinnuksen tulosten suuruusluokan oikeellisuutta testataan melumittauksilla. Meluselvityksen lähtötietoina mallinnuksessa ovat: 1. kartta (mieluiten 3 D -muodossa), josta ilmenee tarkastelualue rakennuksineen ja sitä ympäröivä maasto tarpeeksi laajalta alueelta radan suunnassa (esim. 1,5 x tarkastelupisteen etäisyys melulähteestä, kun tarkastelupiste sijaitsee tarkastelualueen rajalla). Mikäli kartta on 2D -muotoinen, on korkeudet erikseen vietävä maastomalliin, mikä lisää kustannuksia merkittävästi 2. uusilla kaava-alueilla tutkittavat rakennusmassoitussuunnitelmat, rakennuskorkeudet, sijainti 3. nykytilanteen ja ennustetilanteen (esim ) junatiedot raiteittain: junatyypit, määrät, pituudet (yhteispituudet), ajonopeus tarkasteltavalta rataosalta, liikennöinnin tarkastelujen mukainen ajankohta (esim. päiväaika, yöaika). Junatiedot käsittävät kaikki junatyypit, erityisesti myös tavarajunat. 4. ratatiedot: mm. pystygeometria, kiskotyyppi, raiteiden linjaukset, penkereet Meluselvityskustannusten arvioinnissa on otettava huomioon, että lähtötietojen, esim. juna- ja ratatietojen toimittamiseen tarvittavasta työajasta ja muista kuluista tietojen toimittaja (junatiedoista liikenteenharjoittaja ja ratapiirustuksista radan ylläpitäjä) perii yleensä korvauksen. 14 : Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi

17 Meluselvitys sisältää vähintään seuraavat osat: 1. Selostusosa, jossa kuvataan mm. suunnittelualue, tavoitteet, lähtötiedot sisältäen ennusteet, selvitysmenetelmät, kuvaus ongelmista, yleiskaavatasoisissa perusselvityksissä melualueella asuvien määrät ja tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet. 2. Yleiskartta alueen sijainnista 3. Melukartat nyky- ja mitoittavan ennusteajankohdan (esim. v. 2025) päivä- ja yöajan keskimelutasokartat 4. alustavat meluntorjuntatoimenpiteet, mitoitus melulähteeseen vaikuttavat toimenpiteet kaavoitukselliset toimenpiteet, mitoitus (esim. meluesteenä olevan rakennuksen korkeus tai kerrosmäärä) varsinaiset meluesteet (tyyppi, korkeus, sijainti) 5. ennusteajankohdan melutasot (päivä- ja yöaika) meluntorjuntatoimenpiteiden jälkeen 6. Vaikutus sisämelutasoihin (esim. asemakaavaalueiden meluselvityksissä) Asemakaavatasoisen selvityksen estemitoituksen (korkeus, sijainti) pohjalta laaditaan meluesteistä varsinaiset rakennussuunnitelmat. Jos melun torjuntatapa on jo perusselvityksen pohjalta selvillä, voidaan tarkemman meluselvityksen yhteydessä pyytää jo tarjousta esim. meluesteiden rakennussuunnitelmasta tai kaupunkikuvallisesta tarkasteluista. Seuraavissa kohdissa on kuvattu meluselvityskeinoja ja niiden käyttömahdollisuuksia yksityiskohtaisemmin. 2.4 Melumittaukset Melumittausta käytetään maksimimelun tai keskimelutason määrittämiseksi. Enimmäistasolla tarkoitetaan junan ohiajon aikana mitattua hetkellisen A-painotetun äänenpainetason suurinta arvoa (viite: Raideliikennemelun mittaaminen, Ympäristöministeriön ympäristöopas 5, Helsinki 1996). Maksimimelu on melutasoltaan pahimman junan aiheuttama suurin melutaso tarkastelupisteessä. Koska valtioneuvoston antamat ohjearvot koskevat keskiäänitasoja, ovat mittaustulokset usein muutettava tai niiden muuten vastattava A -painotettuja keskiäänitasoja. Keskiäänitaso voidaan selvittää seuraavilla tavoilla: Jatkuva mittaus keskiäänitason määrittämiseksi Yksittäisten junien äänialtistustasojen mittaaminen ja tulosten muuttaminen laskennallisesti keskiäänitasoiksi Jatkuva mittaus Raideliikennemelun mittaamisohjeiden mukaisesti mittaus voidaan tehdä jatkuvana, jos taustamelu on 10 db pienempi kuin mitattavan raideliikennemelun A-äänitaso. Todellisuudessa taustamelu saattaa vaihdella suurestikin, mikä heikentää tulosten luotettavuutta. Toinen ongelma on, että mittausjakson junatyyppijakauma täytyisi vastata koko tarkasteluajanjakson junatyyppijakaumaa, mikä merkitsee usein sitä, että mittauksen olisi kestettävä koko tarkasteltavan ajanjakson ajan. Tarkkailun ja valvonnan järjestäminen saattaa aiheuttaa vaikeuksia pitkäaikaisen mittauksen toteuttamiselle. Mittaustapa soveltuu tilanteisiin, jossa tutkittava liikenne on lähes ainoa melulähde (ei alueella esim. auto- eikä lentomelua) ja mittari voidaan jättää vartioimatta tarkastelukäyntien väliseksi ajaksi tai pystytään järjestämään automaattinen valvonta. Mittauslaitteen virtalähteen on kestettävä lataamatta ja siinä on oltava riittävästi muistitilaa. Mittaustulokset ovat mittaushetkeen sidottuja tuloksia. Sääolosuhteet (tuuli, lämpötila) ja taustamelun vaihtelut mahdollisten mittausvirheiden lisäksi luovat tuloksiin epävarmuutta. Talviaika ei ole kovin suotuisa melumittauksille: ympäröivän maaston jäätyminen pakkasyön jälkeen saattaa muuttaa maanpinnan akustisesti kovaksi, mikä näkyy tuloksissa merkittävän korkeana melutasona. Vastaavasti pehmeä hanki vähentää melutasoa. Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi : 15

18 Jatkuva mittaus soveltuu vain nykytilan analysointiin eikä sillä voi arvioida ennustetilanteen liikenteen vaikutusta varsinkaan silloin, kun eri junatyyppien osuudet muuttuvat. Myöskään suunniteltujen melusuojaustoimenpiteiden ja uuden rakennusmassoituksen vaikutuksia ei voida arvioida. Jatkuvan mittauksen kustannukset aiheutuvat mm. seuraavista kustannustekijöistä: mittauskaluston vienti ja haku mittauslaitteiden asentaminen, maastokatselmus tarkkailukäynnit tulosten analysointi ja raportointi Esim. mittausaika 1-3 vrk: kustannukset suuruusluokaltaan noin euroa (vuoden 2005 hintataso). 1 Yksittäisten junien äänialtistustasomittaus Mittaus voidaan tehdä jokaiselle ohiajavalle junalle (tyypillinen mittausaika s /ohiajava juna) erikseen ja kokonaismittaustulos lasketaan yhdistämällä yksittäisten äänialtistustasojen tulokset. Junien kokonaisäänialtistustason ja tarkasteltavan aikajakson keston (esim. päiväaika 15 h) perusteella lasketaan päiväajan keskiäänitaso. Mittaus on tehtävissä myös määrittämällä äänialtistustasot junatyypeittäin, jolloin on tiedettävä mm. junapituus, veturityyppi ja nopeus. Tämän avulla voidaan määrittää mittauspaikan sijaintiin sidottu jokaisen ohiajavan junatyypin äänialtistustaso. Laskelmissa oletetaan, että tietyn tyypin junat ovat yhtä meluisia. Muita oletuksia ovat mm: Äänaltistustaso kasvaa 3 db junan pituuden kaksinkertaistuessa (vastaa melulähteen voimakkuuden / liikennemäärän kaksinkertaistumista). Äänialtistustaso kasvaa 7 db nopeuden kaksinkertaistuessa (vastaa melulähteen voimakkuuden / liikennemäärän viisinkertaistumista). Yksittäisten junien äänialtistustasomittauksen tulokset antavat mahdollisuuden arvioida myös muun ajankohdan ja ennustetilanteen melutasoja, kun selvitetään kunkin ajankohdan junatyyppijakauma, pituudet ja ajonopeudet. Uusien melusuojaustoimenpiteiden ja uuden rakennusmassoituksen vaikutuksia ei tälläkään menetelmällä pystytä osoittamaan. Epävarmuutta tuloksiin aiheuttavat mm. sääolosuhteet ja erityisesti puutteelliset tiedot mitatuista junista (junapituus esim. tavarajunat, ajonopeus). Ennen mittauksia olisi myös tehtävä havainnot radan kunnosta. Virhemahdollisuudet vähenevät, kun samanaikaisesti tehdään nopeusmittaus ohiajaville junille ja lasketaan vaunumäärät. Tulosten muuttaminen vaatii myös tietoa laskentamenettelystä ja laskentatyötä, jotta tulokset saadaan ekvivalenttitasoiksi. Menetelmää voidaan soveltaa myös siten, että mallin ja mittausten menettelytapa yhdistetään: pikajunan äänialtistustason perusteella arvioidaan muun junatyypin esim. tavarajunan äänialtistustaso, kun tiedetään kummankin junatyypin lähtömelutasojen keskimääräinen ero. Näin voidaan arvioida mittauspisteessä esim. yöajan keskimääräinen melutaso päiväajan junakohtaisten äänialtistustasojen perusteella. Mittaukset soveltuvat erityisesti tilanteisiin, joissa junanopeudet ovat pieniä ja vaihtelevat junatyypeittäin eivätkä vastaa rataosuuden keskimääräisiä ajonopeuksia (esim. aseman seutu). Myös paikallisten olosuhteiden vaikutus on mukana mittaustuloksissa: esim. asemalaiturit (toimivat osittain meluesteenä) sekä kaluston ja radan kunto vaikututtavat tuloksiin. Mittausten hinta muodostuu seuraavista kustannustekijöistä: matkakulut mittaus paikanpäällä, mittausaika mittauspisteiden lukumäärä maastokatselmus nopeusmittaus 1 Konsulttikustannukset määrittyvät tilanteen mukaan, hintaan vaikuttavat lähtötiedot, kilpailutilanne yms. 16 : Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi

19 mittausraportti tulosten muuttaminen keskiäänitasoiksi tulosten muuttaminen vastaamaan yöajan (jos mittaus päivällä) ja/tai ennusteajankohdan liikennettä Kustannukset ovat suuruusluokaltaan noin euroa (vuoden 2005 hintataso) Liikenteen keskimääräinen melualueen laskeminen(putkimallit) Junaliikenteen määrän ja luonteen perusteella on laskettavissa liikenteen aiheuttaman melualueen keskimääräinen leveys. Menetelmässä oletetaan, että ympäröivä maasto on tasainen sekä akustisesti pehmeä ja junarata on yksiraiteinen sekä maanpinnan tasossa. Tällöin lähtötietoina ovat mm: veturi- ja junatyyppi, junien yhteispituus tyypeittäin ja ajankohdittain (päiväaika, yöaika) sekä ajonopeus. Menetelmä ei sovellu varsinaisiin meluselvityksiin eikä ole varsinainen melumallinnusmenetelmä. Tulokset ovat itse asiassa vain pelkkien liikennetietojen funktio ts. liikennetiedot toisin ilmaistuna. Menetelmä soveltuu verkollisiin tarkasteluihin ja siitä onkin tehtävissä erilaisiin liikenneverkon mallinnusohjelmiin (esim. tieliikenteestä emme/2) soveltuvia aliohjelmia (macroja). Putkimallit sopivat yleensä tapauksiin, joissa halutaan verrata melualueen leveyden keskimääräistä kasvua liikenteen kasvaessa nykytilanteesta ennustetilanteeseen tai verrattaessa kahden liikenneverkkovaihtoehdon melualueen leveyttä keskenään. Melualueella asuvien määrän arviointiin menetelmä soveltuu huonosti, sillä se ei kerro todellista melualuetta eikä ota huomioon suojausvaikutuksia kuten radan varren rakennuksia, rakennettuja tai maastollisia meluesteitä. Menetelmä soveltuu erittäin hyvin tilanteisiin, joissa alustavasti arvioidaan, onko liikenne yleensäkään niin suuri, että sen melu häiritsisi ympäristöä. Menetelmä on suhteellisen nopea sekä vähätöinen ja kertoo useasti kaavoittajalle jo riittävästi, pitääkö varautua meluntorjuntaan. Jos suunnittelija vielä hallitsee tiedot melun leviämistavasta eri tyyppisissä maastomuodoissa, eli. osaa tulkita laskentatuloksia, voi hän saada näiden tulosten perusteella hyvän käsityksen todellisesta melutilanteesta. Putkimallin työmäärään vaikuttaa ratkaisevasti se, onko verkon sijoitteluohjelmassa käytettävissä melutason määritykseen soveltuva aliohjelma, jolloin tulokset saadaan sivutuotteena. 2.6 Maastopohjainen melumallinnus Melumallinnus voidaan tehdä manuaalisesti laskemalla taulukoiden avulla tai erilaisilla melumallinnusohjelmilla. Käytettävän laskentamallin on perustuttava tällä hetkellä Suomessa käytössä olevaan raideliikennemelun laskentamalliin, jonka päivitys on julkaistu vuonna Malli on Suomen olosuhteisiin tehty sovellutus uudistetusta yhteispohjoismaisesta laskentamallista (ks. kohta 3.2). Manuaalinen mallinnus Manuaalinen mallintaminen on melko työläs ja se soveltuu vain pienten alueiden tai tietyn maastokohdan, esim. asuintontin rajalla olevan laskentapisteen melutason arviointiin. Jos halutaan arvioida esim. 55 db(a):n melukäyrän sijainti, on manuaalisesti mallinnettaessa laskijalla oltava tiedot melun leviämistavasta eri tyyppisissä maastomuodoissa, sillä laskentapisteiden määrä on luonnollisesti vähäisempi kuin tietokonelaskennassa ja laskentapisteiden tulokset on osattava yhdistää melukäyräksi. Laskentatapa sopii pika-arvioon siitä, millaisesta melutasosta tietyssä kohdassa on kysymys. 2 Konsulttikustannukset määrittyvät tilanteen mukaan, hintaan vaikuttavat lähtötiedot, kilpailutilanne yms. Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi : 17

20 Tietokonemallinnus Varsinaiset melumallinnusohjelmat ottavat laskelmissa huomioon mm. maastotyypin ja -muodot, esteet, rakennukset, radan korkeustason, linjauksen, kiskotyypin, penkereet ja pituuskaltevuuden, jos nämä tiedot on ohjelmoitu lähtötiedoiksi. Myös uusien meluntorjuntatoimenpiteiden sekä heijastavien pintojen, esim. julkisivujen äänen heijastuksen, vaikutukset melutilanteeseen ovat laskettavissa. Junista on tiedettävä junatyyppi, ajonopeus, pituus ja liikennöinnin ajankohta (päiväaika, yöaika) raiteittain. Myös rakennusten sisämelutasot ovat arvioitavissa laskemalla melutaso (ilman heijastusta) talojen julkisivun kohdalta eri kerroskorkeuksille ja vähentämällä keskimelutasosta julkisivueristyksen vaikutus (esim. 25 db(a)). Laskentatarkkuus riippuu lähtötietojen ja niiden ohjelmoinnin tarkkuudesta sekä laskentaruudun koosta (laskenta esim m:n välein). Laskentaruudun koko vaikuttaa laskenta-aikaan ja yleistarkastelussa laajoja alueita tutkittaessa suuremman laskentavälin käyttö vähentää tietokoneelta tarvittavaa tehoa ja laskenta-aikaa. Seuraavassa on koottu keskeisimpiä virhelähteitä ja epävarmuustekijöitä: Junaliikenteen mallinnus junatyypin äänitehot ja taajuusalueet eivät vastaa olemassa olevia junia raidetyyppi ei ole oikea käytetyt junapituudet ja -nopeudet ovat virheellisiä junien ja radan oletettu kunto ei vastaa todellisuutta junien jakautumien raiteittain ei vastaa todellisuutta Maastogeometrian mallinnus yleisesti maastokartat ovat 2D -muodossa. Maastomallin muuttaminen 3D -muotoon vaatii manuaalista lisätyötä, jolloin tarkkuus saattaa vähetä radan penkereen reunat jäävät mallintamatta radan pystygeometria ei vastaa todellisuutta radan raidekohtainen linjaus on puutteellinen radan lähiesteet mm. asemalaiturit jäävät mallintamatta rakennukset jäävät mallintamatta tai niillä on väärä rakennekorkeus (yleensä 3,5 m / kerros) tai harjakorkeus on väärä maaston akustinen tyyppi (kova, huokoinen ent. pehmeä maanpinta) ei vastaa todellisuutta Seuraavassa on lueteltu esimerkkejä laskentamalliin sisältyvistä epävarmuustekijöistä alin tarkasteltava nopeus 30 km/h mallin tarkkuus on 2-3 db suuremmilla korkeuskulmilla malli antaa liian suuria melutasoja varsinkin, jos junanopeus on yli 120 km/h. Mallinnuksen virhemahdollisuuksista huolimatta se on ainoa käyttökelpoinen tapa arvioida suunniteltujen melutorjuntatoimenpiteiden vaikutusta ja antaa lähtökohdat meluntorjuntatoimenpiteille. Mallinnusta käytetään myös meluesteiden mitoitukseen (estekorkeus, sijainnin vaikutus, millaiset rakennusmassoitukset, maastomuotoilun vaikutus). Mallinnuksen tarkkuus paranee huomattavasti maastogeometrian osalta, kun karttatiedot tulevaisuudessa tehdään 3D -muotoon. Myös karttapohjalla esitettyjen teiden ja ratojen koordinaattitiedot olisi oltava 3D -muodossa. Karttojen täydentäminen 3D -muotoisilla tiedoilla myös penkereiden reunojen ja rakennusten osalta lisäisi entisestään mallin tarkkuutta. Mallinnuksen epätarkkuudet eivät ole helposti havaittavissa tulostuskuvien perusteella. Jos lähtömateriaalina on jo valmiiksi tarkka kartta, mallinnus onnistuu varmemmin. 18 : Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi

21 Mallinnustyöhön tarvittava aika riippuu tarkasteltavan alueen laajuudesta ja maaston tiedostomuodosta. Maastotietojen ja ratatietojen muuttaminen ohjelmaan 3 D -muotoon lisää työtunteja noin 25 % - 50 % riippuen alueen suuruudesta ja maastomuotojen vaihtelusta (korkeuskäyrien ja rakennusten määrästä). Asemakaavatasolla meluselvitykset ovat aina tarkempia ja kustannukset pinta-alaa kohden suurempia kuin yleiskaavatasoisessa selvityksessä. Melulaskenta tehdään yleensä seuraavista tapauksista päivä- ja yöajalta: 1. Nykytilanne 2. Ennustetilanne ilman meluntorjuntaa 3. Ennustetilanne meluntorjuntatoimenpiteiden kanssa 4. Rakennusten julkisivun melutaso eri kerroskorkeuksille sisämelutason ja tarvittavan julkisivueristyksen määrittämiseksi (melutaso kasvaa 0-4 db / kerros, jolloin suurin ero on siirryttäessä 2 m:n korkeudesta 5 m:iin) Raportoinnin tarkkuus lisää luotettavuutta ja ennen kaikkea jäljitettävyyttä sekä antaa mahdollisuuden tarkistaa laskentatulokset. Usein tuotetaan myös tietoa melualueella asuvien määrästä perustelemaan melusuojaustarvetta. Asukasmäärätieto antaa myös mahdollisuuden hyöty / kustannusanalyyseihin. Melualueella asuvien määrää arvioitaessa on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota maastomalliin. Esim. rataa lähimmät talot toimivat useasti meluesteinä eivätkä rakennusten takana olevat alueet ole enää melualueella. Jotta voidaan arvioida melualueella asuvien määrä, on mallinnettava siis myös rakennukset ja niiden harjakorkeudet. Yleisesti melualueella tarkoitetaan sitä aluetta, missä päiväajan melutaso ylittää 55 db. Tämä ei kuitenkaan ole todellisuudessa riittävä tarkastelutapa, vaan on otettava huomioon yöajan melutasoille asetetut vaatimukset. Ne saattavat olla usein erityisesti raideliikenteen osalta torjuntatoimenpiteet mitoittavia ajankohtia. Raportissa on oltava vähintään seuraavat tiedot: 1. Melukartat, joissa melukäyrät on esitetty 5 db:n välein olisi suotavaa tulostaa melukartat siten, että niistä näkyisi selvästi myös korkeuskäyrät meluesteistä on mainittava estekorkeus maanpinnasta ja absoluuttinen korkeus sekä esitettävä sijainti. Esitystapa riippuu tarkastelutarkkuudesta. 2. Laskennassa käytetyt liikennetiedot (nyky- ja ennusteliikenne) 3. Muut laskentaan vaikuttaneet tiedot esim. radasta 4. Tarvittaessa tarkastelutason mukainen kustannusarvio Esiselvitys pääradan melu- ja tärinähaitoista rataosilla Kerava-Riihimäki ja Riihimäki-Hausjärvi : 19

Helsingin kaupungin meluselvitys 2007

Helsingin kaupungin meluselvitys 2007 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2007 Helsingin kaupungin meluselvitys 2007 Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès ja Timo Markula Insinööritoimisto Akukon Oy Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 Kansallisten tunnuslukujen (LAeq, keskiäänitasot) mukaan lasketut melutasot TAMPEREEN KAUPUNKI LIIKENNEVIRASTO WSP FINLAND OY TAMPEREEN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26 Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Versio 3.0 2012-04-26 OULUN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Ilkka Niskanen,

Lisätiedot

Turun seudun rataympäristöselvitys. Vaihe 1 Nykytilan kartoitus. Vaihe 2 Toimenpideohjelma

Turun seudun rataympäristöselvitys. Vaihe 1 Nykytilan kartoitus. Vaihe 2 Toimenpideohjelma 2010 Turun seudun rataympäristöselvitys Vaihe 1 Nykytilan kartoitus Vaihe 2 Toimenpideohjelma Turun seudun rataympäristöselvitys Vaihe 1 Nykytilan kartoitus Vaihe 2 Toimenpideohjelma Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 116 Ympäristömelu Raportti PR-Y1565 Sipoon kunta Turku 22.11.2010 Kehitys- ja kaavoituskeskus Kaavoitusyksikkö Sivu 1(16) PL 7 / Iso Kylätie 18 04131 Sipoo TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Uudenmaan moottoriurheiluradat

Uudenmaan moottoriurheiluradat Uudenmaan liiton julkaisuja E 93-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan selvityksiä Uudenmaan moottoriurheiluradat Uudenmaan liiton julkaisuja E 93-2007 Uudenmaan moottoriurheiluradat

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

ASEMAKAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLINEN RAKENTAMINEN UUDELLAMAALLA

ASEMAKAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLINEN RAKENTAMINEN UUDELLAMAALLA ASEMAKAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLINEN RAKENTAMINEN UUDELLAMAALLA Uudenmaan liiton julkaisuja E 118 2012 Uudenmaan liiton julkaisuja E 118 2012 Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla Uudenmaan

Lisätiedot

Uudenmaan ampumaradat

Uudenmaan ampumaradat Uudenmaan liiton julkaisuja E 92-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan selvityksiä Uudenmaan ampumaradat Uudenmaan liiton julkaisuja E 92-2007 Uudenmaan ampumaradat Uudenmaan liitto 2007

Lisätiedot

OSA III MELU JA SEN HALLINTA LUONNOS 2014-02 05. 10. Ampumaratamelu

OSA III MELU JA SEN HALLINTA LUONNOS 2014-02 05. 10. Ampumaratamelu OSA III MELU JA SEN HALLINTA LUONNOS 2014-02 05 10. Ampumaratamelu Ampuminen tuottaa melua. Melulla tarkoitetaan ääntä joka on kuulijalleen vahingollista (esimerkiksi kuulovaurio) tai haitallista (esimerkiksi

Lisätiedot

Tien meluesteiden suunnittelu

Tien meluesteiden suunnittelu 21 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tien meluesteiden suunnittelu 1.7.2015 Tien meluesteiden suunnittelu 1.7.2015 Liikenneviraston ohjeita 21/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Liikennevirasto

Lisätiedot

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Uudenmaan liitto Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Lisätiedot

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 10.7.2008 1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 26.10.2012 / 22.5.2014 / 12.11.2014 KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS. Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula

HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS. Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI Tapio.Lahti@akukon.fi 1 JOHDANTO EU:n ympäristömeludirektiivi

Lisätiedot

Meluvalitukset kaavoista ja korkeimman hallintooikeuden

Meluvalitukset kaavoista ja korkeimman hallintooikeuden Meluvalitukset kaavoista ja korkeimman hallintooikeuden päätökset Hannu Airola Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisut Uudenmaan asema- ja yleiskaavoista tehdyistä meluvalituksista ovat tapauskohtaisia.

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

Meluntorjunta ja lisäkaistat

Meluntorjunta ja lisäkaistat Meluntorjunta ja lisäkaistat Valtatien 5 välillä Kellolahdentie-Päiväranta, Kuopio Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2011 Meluntorjunta ja lisäkaistat valtatien 5 välillä

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

railway bonuksen sovellettavuus Suomessa

railway bonuksen sovellettavuus Suomessa 11 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Raimo Eurasto, Anne Määttä, Siru Parviainen Railway bonuksen käyttökokemukset EU-maissa ja railway bonuksen sovellettavuus Suomessa Raimo Eurasto, Anne

Lisätiedot

A 6/2007 Suomen rataverkon tärinäselvitys Kirjallisuuskatsaus ja tärinäkohteet vuosina 2000 2006

A 6/2007 Suomen rataverkon tärinäselvitys Kirjallisuuskatsaus ja tärinäkohteet vuosina 2000 2006 A 6/2007 Suomen rataverkon tärinäselvitys Kirjallisuuskatsaus ja tärinäkohteet vuosina 2000 2006 Kaisa Kaaresoja Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 6/2007 Suomen rataverkon tärinäselvitys Kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

VAK-ratapihat ja kaavoitus

VAK-ratapihat ja kaavoitus Ympäristöministeriön raportteja 5 2012 VAK-ratapihat ja kaavoitus Vaarallisten aineiden kuljetus ja suuronnettomuuden mahdollisuuden huomiointi Ylva Gilbert Jatta Aho YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa

Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa OPAS 2 2015 Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa HANNU AIROLA, UUDENMAAN ELY-KESKUS MARIA MYLLYNEN, HSY OPAS 2 2015 ILMANLAATU MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta

EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 25/2009 EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 25/2009 Tiehallinto

Lisätiedot