TARJOUSPYYNTÖ 1(7) TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT. 1. Hankintamenettely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 24.6.2013 TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT. 1. Hankintamenettely"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1(7) TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT 1. Hankintamenettely 2. Palvelun ostajan yleiskuvaus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne henkilökunnan lakisääteisistä työterveyshuollon palveluista sekä työterveyshuollon sairaanhoidon palveluista. Hankinta tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti. Kyseessä on hankintalain liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta. Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. Ilmoitus on julkaistu hankintailmoituksena julkisten hankintojen ilmoituskanavassa ja kuntayhtymän omilla kotisivuilla Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomenkielellä. Mikäli tarjoaja tarvitsee tarjousasiakirjat muulla kielellä, on tarjoajan itse huolehdittava asiakirjojen kääntämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Osatarjoukset eivät ole mahdollisia. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän omistaa 9 jäsenkuntaa. Suurin jäsenkunnista on Porvoon kaupunki. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ylläpitää Porvoon Ammattiopistoa ja aikuiskoulutuskeskus Edupolia. Lisäksi kuntayhtymään kuuluvat Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus ja oppilaitosten Tukipalvelut. Lisätietoja löytää kuntayhtymän internet-sivuilta ja Koulutuskuntayhtymällä on seuraavat toimipisteet: - Amisto Perämiehentie 6 Porvoo - Amisto Aleksanterinkatu 20 Porvoo - Amisto Johtajantie 12 Loviisa - Amisto Helkamäentie 32 Monninkylä - Edupoli Ammattitie 1 Porvoo

2 TARJOUSPYYNTÖ 2(7) - Edupoli Kumitehtaankatu 5 B, Kerava - Edupoli Virnatie 5 A Vantaa - Edupoli Lämmittäjänkatu 2 A Helsinki Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän päätoimisen henkilöstön määrä oli 375 henkilöä. Kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä 62 prosenttia on naisia ja 38 prosenttia on miehiä. Päätoimisen henkilöstön keski-ikä on 47 vuotta. Eniten henkilöstöä on ikäryhmässä vuotiaat, yhteensä 130 henkilöä. Eläkkeelle kuntayhtymästä jäädään keskimäärin 64 vuotiaana. 3. Työterveyshuollon palvelujen sisältö ja laajuus 3.1. Lakisääteinen ja ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (Työterveyshuoltolaki 4 ja 12 ) Lakisääteinen ja ennaltaehkäisevä työterveyshuolto käsittää työpaikkaselvitykset, lakisääteisten tietojen antamisen, ohjauksen ja neuvonnan, terveystarkastukset (työhönsijoitus- ja terveydenseurantatarkastukset, lakisääteiset terveystarkastukset), työkykyä ylläpitävän toiminnan, sairauspoissaolojen seurannan järjestelyn ja tapaturmien torjunnan ylläpidon Sairaanhoitopalvelut (Työterveyshuoltolaki 14 ) 3.3. Raportointi Sairaanhoitopalveluihin kuuluvat työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin vastaanotot niihin liittyvine laboratorio- ja röntgenpalveluineen, työfysioterapeutin ja työpsykologin vastaanotot sekä erikoislääkärin konsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä. Työterveyshuolto toimittaa perusmaksuun sisältyvänä tarkemmin sopimuksessa määriteltävät työyhteisön henkilöstön terveydentilaa kuvaavat perusraportit koko kuntayhtymän tasolla ja tulosalueittain eriteltynä seuraavasti: 1. kvartaalin raportti viimeistää kvartaalin raportti viimeistään kvartaalin raportti viimeistään kvartaalin ja koko vuoden yhteenveto viimeistään Kela-korvauksen hakeminen Työterveyshuolto toimittaa kuntayhtymälle perusmaksuun sisältyvänä vuosittain työnantajan Kela-korvausten hakemista varten tarvitta-

3 TARJOUSPYYNTÖ 3(7) 4. Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset 4.1. Referenssit 4.2. Potilashallintojärjestelmä vat kustannuserittelyt ja raportit. Päättyneen vuoden tiedot tulee toimittaa kuntayhtymälle viimeistään Tarjoajan tulee täyttää seuraavat kelpoisuusvaatimukset: Tarjoajalla tulee olla vähintään viisi referenssiä vastaavan sisältöisen ja laajuisen palvelun toimittamisesta Suomessa henkilöstömäärältään vähintään vastaava kokoiselle organisaatiolle. Referenssilista liitetään tarjoukseen. Tarjoajalla on käytössään sähköinen potilashallintojärjestelmä. Kuvaus järjestelmästä liitetään tarjoukseen Raportointijärjestelmä ja sähköinen ajanvarausjärjestelmä Tarjoukseen tulee liittää kuvaus työterveyshuollon raportointijärjestelmästä ja sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä 4.5. Laatujärjestelmä 4.6. Vastuuvakuutus Tarjoukseen tulee liittää kuvaus asiakaspalautejärjestelmästä. Tarjoajalla on koko organisaatiossa käytössään laatujärjestelmä, joka on dokumentoitu. Kuvaus järjestelmästä tulee liittää tarjoukseen. Tarjoaja sitoutuu ottamaan kattavan toiminnan vastuuvakuutuksen koko sopimuskauden ajalle. Sitoumus tulee liittää tarjoukseen. 5. Tarjouksen sisältöä ja esittämistä koskevat vaatimukset Tarjous on annettava tarjouspyynnön 3. kohdan mukaisista työterveyshuollon palveluista. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

4 TARJOUSPYYNTÖ 4(7) 5.1. Hintatiedot Palveluiden arvonlisäverottomat hintatiedot tulee antaa liitteenä olevalla lomakkeella (liite 1). Liitteeseen on koottu sitoumuksetta esimerkkejä eniten käytetyistä ja kustannuksiltaan olennaisimmista palveluista Palvelun tarjoajan resurssit, palvelun kattavuus ja saatavuus 5.3. Alihankinta 5.4. Tarjouksen voimassaolo 5.5. Tarjouksen liitteet Tarjouksesta tulee ilmetä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän palveluita varten nimettävä henkilöstö ja heidän koulutuksensa ja kokemuksensa, varallaolojärjestelmä, palvelujen kattavuus ja saatavuus (toimipisteet ja aukioloajat) ja selvitys alihankkijoiden käytöstä. Palvelut tulee tarjota paikkakunnilla, joilla kuntayhtymän toimipisteet sijaitsevat. Poikkeuksena ovat Edupoli Vantaa, jonka henkilökunnan tulee saada palvelunsa Vantaan Tikkurilan alueella sekä Amisto Askola, jonka henkilökunta voi saada palvelunsa Porvoon kaupungin alueella ja Edupoli Kerava, jonka henkilökunta voi saada palvelunsa esimerkiksi Vantaan Tikkurilan alueella. Tarjouksessa on ilmoitettava työterveyshuollon palvelun tarjoajan mahdollisesti käyttämät alihankkijat. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa palvelukohtaisesti. Palvelun tarjoajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omistaan. Tarjouksen tulee olla voimassa asti. Tarjouksen liitteinä tulee olla - tarjouspyynnön 4. kohdan mukaiset pätevyysselvitykset - tilinpäätös ja toimintakertomus kahdelta edelliseltä toimikaudelta - selvitys palveluntarjoajan omistussuhteista - selvitys palveluntarjoajan ympäristöohjelmasta tai vastaavasta 6. Tarjousten valintaperuste ja arviointikriteerit Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein (arviointikriteerit) ja prosentuaalisin painoarvoin:

5 TARJOUSPYYNTÖ 5(7) Hinta 80% - yleismaksu 10 % - vastaanottohinnat KL I ja II 50 % - muut palvelut 20 % Hinnat ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteessä (liite 1) ilmoitetussa laajuudessa. Hinnan pisteytys määräytyy seuraavasti: edullisin vuosikokonaishinta = maksimipisteet 140 pistettä muu tarjottu hinta = 140 pistettä * edullisin hinta / ao. hinta Laatu 20 % - palvelun tarjoajan resurssit toimipaikoittain ja alihankintana tarjottavan palvelun määrä 10 % = maksimipisteet 30 pistettä - palvelun tarjoajan toiminnan laatu, laajuus ja referenssit julkisen hallinnon työterveyshuollosta 10 % = maksimipisteet 30 pistettä Maksimipistemäärä on 200 pistettä ja arviointikriteereistä suurin painoarvo 80 % on hinnalla. 7. Sopimuskausi ja sopimuksen voimassaolo Sopimus työterveyshuollon palveluista tehdään ajalle ja lisäksi varataan mahdollisuus kahden vuoden optioon ajalle Kuntayhtymä päättää mahdollisesta option käyttämisestä viimeistään neljä kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. 8. Hintojen tarkistaminen sekä laskutus- ja maksuehdot 8.1. Hintojen tarkistaminen Työterveyshuollon palveluiden hinnat määräytyvät hyväksytyn tarjouksen mukaisesti. Työterveyshuollon yksikköhintojen on oltava kiinteät vuoden 2014 loppuun saakka. Toimittajalla on sen jälkeen oikeus esittää hinnan tarkistusta neuvoteltuaan siitä tilaajan kanssa. Toimittajan on osoitettava hintojen korotusperusteet ja niiden vaikutus kokonaishintaan. Mahdolliset hinnan tarkistukset tulevat voimaan tilaajan hyväksymisellä.

6 TARJOUSPYYNTÖ 6(7) 8.2. Laskutus ja maksuehdot Työterveyshuollon yleismaksu laskutetaan kahdessa erässä tammikuussa ja heinäkuussa. Muu laskutus tapahtuu tehdyn työn perusteella kerran kuukaudessa jälkikäteen. Maksuehtona on 14 vrk netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskutus tulee tapahtua sähköisenä verkkolaskuna. Kuntayhtymän operaattorina on TietoEnator Oyj. Laskut otetaan vastaan mieluiten xml-muotoisena verkkolaskuna osoitteeseen TE Muut sopimusehdot Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista muutoksista ilmoitetaan sopijaosapuolille. Työterveyshuollon palveluista laadittua sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään Porvoon käräjäoikeudessa. Sopimus voidaan irtisanoa 6 kuukauden irtisanomisajalla. 10. Tarjoajan liike- tai ammattisalaisuudet 11. Tarjousten jättäminen Tarjoajan ei tule sisällyttää tarjoukseensa liike- tai ammattisalaisuuksia. Tarjousten vertailussa käytettävät tiedot, kuten esimerkiksi hinta, eivät voi olla tarjoajan liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli tarjoajan tarjousasiakirjat kuitenkin sisältävät liike- tai ammattisalaisuuksia, tulee tarjous toimittaa kahtena eri versiona: 1. tarjous, joka on kaikilta osilta julkinen 2. tarjous, joka sisältää em. salassa pidettäviä tietoja merkinnällä SALAINEN Tarjoukset pyydetään toimittamaan klo mennessä suljettuna kirjeenä osoitteella Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, hallintojohtaja, Perämiehentie 6, Porvoo. Kuoren päälle merkintä Tarjous/Työterveyshuolto. 12. Päätöksenteko ja päätöksestä tiedottaminen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus tekee päätöksen työterveyshuollon palveluiden hankinnasta. Hankintapäätös ilmoitetaan kaikille tarjoajille hankintalain mukaisesti sähköisesti. Tar-

7 TARJOUSPYYNTÖ 7(7) 13. Sopimus ja tilaajavastuulaki joajan on ilmoitettava tarjouksessaan sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta. Kirjallinen sopimus palveluhankinnasta laaditaan sen jälkeen, kun päätös on saanut lain voiman. Ennen hankintasopimuksen tekemistä valitun toimittajan on annettava lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki 1233/2006) mukaiset selvitykset: - selvitys siitä, että tarjoaja on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä että mahdollista verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta ja selvitys siitä, että mahdollisia erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty - selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Mikäli toimittaja käyttää alihankintaa, on toimittaja velvollinen esittämään lain edellyttämät todistukset alihankkijansa osalta tilaajalle. 14. Lisätiedot Hankintaa koskevat tiedustelut pyydetään esittämään mennessä hallintojohtaja Maija Penttilälle osoitteeseen Tarjoajan tulee seurata avointa tarjouspyyntöä sivulla Mikäli tarjouspyyntöön tulee tarkennuksia, ne julkaistaan ao. sivulla. ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Maija Penttilä hallintojohtaja

8.2.2013 TARJOUSPYYNTÖ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA. Osatarjoukset eivät ole mahdollisia.

8.2.2013 TARJOUSPYYNTÖ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA. Osatarjoukset eivät ole mahdollisia. TARJOUSPYYNTÖ 1(9) TARJOUSPYYNTÖ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. Tarkastuspalvelun ostaja Pyydämme tarjoustanne Askolan kunnan ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista OULAISTEN KAUPUNKI Hallintokeskus Kirje 14.1.2013 JHTT - yhteisöt Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Asia: TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS- PALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA 1 (8) 19.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKAS- TUSPALVELUISTA SEKÄ TYTÄRYHTEISÖJEN LAKISÄÄTEISISTÄ TILINTARKAS- TUSPALVELUISTA Pyydämme tarjoustanne tilivuosille 2013 2016

Lisätiedot

Kaustisen kunta / tarkastuslautakunta. Postiosoite: PL 10, 69601 KAUSTINEN. Hankinnan nimi: Hallinnon ja talouden tarkastus 2013 2016.

Kaustisen kunta / tarkastuslautakunta. Postiosoite: PL 10, 69601 KAUSTINEN. Hankinnan nimi: Hallinnon ja talouden tarkastus 2013 2016. Tarkastuspalvelun ostaja Kaustisen kunta pyytää tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuksesta valtuuston toimikautta 2013 2016 vastaavilta vuosilta. Hankinta tehdään julkisista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013 1(8) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 Tarjouspyyntö koskee tilintarkastuksen suorittamista Janakkalan kunnalle kuntalain 9. luvun ( :t

Lisätiedot

KAUHAVAN KUNTAKONSERNIN VUOSIEN 2009-2012 TARKASTUSPALVELUT. 1) hankkeiden edellyttämät tilintarkastukset 2) muut mahdolliset erityistehtävät

KAUHAVAN KUNTAKONSERNIN VUOSIEN 2009-2012 TARKASTUSPALVELUT. 1) hankkeiden edellyttämät tilintarkastukset 2) muut mahdolliset erityistehtävät KAUHAVAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta Kirkkotie 10 62200 KAUHAVA TARJOUSPYYNTÖ 28.01.2009 1 TARJOUSPYYNTÖ KAUHAVAN KUNTAKONSERNIN VUOSIEN 2009-2012 TARKASTUSPALVELUT Kauhavan kaupunki pyytää Kauhavan kaupungille

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 2013-2016 Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin (Y-tunnus 2045520-5) tarkastuslautakunta pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 1(10) KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Hankinnan kohde ja laajuus Seutukeskus Oy Häme pyytää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta

Lisätiedot

17.2.2014. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

17.2.2014. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 1 ( 15 ) Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta Haapajärven kaupunki pyytää tarjouksia rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn hankinnasta

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot