näkökulmasta: tapaustutkimus Karjalan tasavallassa Venäjällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "näkökulmasta: tapaustutkimus Karjalan tasavallassa Venäjällä"

Transkriptio

1 Versio 2. Vesihuollon nykytila ja kehittämisahdollisuudet Soutjärvellä näkökulmasta: tapaustutkimus Karjalan tasavallassa Venäjällä 9..2 kansalaisjärjestön Matleena Pyhälahti, Global Dry Toilet Association of Finland, Tampere Development of Sanitation in Karelian Villages Tämän työn päällimmäisenä tavoitteena oli kehittää uusia keinoja vesihuollon ja kansanterveydellisen tilan parantamiseksi Karjalan Tasavallan kylissä. Työ suoritettiin tapaustutkimuksena Soutjärven kylässä, Äänisenrannan piirissä noin 8 kilometriä Petroskoista kaakkoon. Työn pohjana oli nykytilanteen mahdollisimman perinpohjainen selvittäminen tehokkaiden kehityssuuntien löytämiseksi. Työn periaatteena oli huomioida kaikki juomaveden turvallisuuteen vaikuttavat tekijät raakavesilähteeltä aina käyttäjiin saakka. Kylien vesihuollolliset lähtökohdat poikkeavat merkittävästi kaupunkien vesihuollosta lähes kaikilla osa-alueilla. Kylien vesihuollossa taloudelliset resurssit, käytettävissä oleva tekniikka ja paikallisen henkilökunnan asiantuntemus ovat vaatimattomammalla tasolla kuin kaupungeissa. Kylissä myös veden käyttäjillä on kaupunkeihin verrattuna suurempi vastuu talousveden turvallisuudesta, sillä talousveden lähteinä ovat usein myös kaivot. Myös Maailman terveysjärjestön ja UNICEF:n mukaan kiinteistölle tulevan vesijohtoveden osuus kaikista talousvesilähteistä on ollut laskussa Venäjän maaseudulla (WHO ja UNICEF 2). Ympäristöön liittyvä kansalaisjärjestötyö Itä-Suomen ja Venäjän Karjalan välillä on perinteisesti painottunut metsäalalle (Tanskanen 25). Tässä nykytilanteen- ja kehitysmahdollisuuksien selvitystyössä oli vahvasti mukana kansalaisjärjestön näkökulma. Työssä pyrittiin pääsemään vesihuollon käytännön ongelmien lähteille ja havainnoimaan vesihuollon turvallisuutta myös käyttäjien tasolla. Kehitysmahdollisuuksia tutkittaessa huomioitiin muutkin kuin yleisesti esille tuodut Venäjän vesihuoltoon liittyvät tekniset, hallinnolliset ja taloudelliset sekä näihin liittyvät poliittiset ja lainsäädännölliset ongelmat. Yleisesti kansalaisjärjestöillä voisi olla vahvempi rooli pienten vesihuoltoyksiköiden parantamisessa paikallisen toiminnan kautta (UN 29). Olemassa olevaa monen ongelman summaa lähestyttiin kolmella tasolla. Alimmalla tasolla työssä pyrittiin saamaan mahdollisimman tarkka kuva paikallisesta veden käytöstä ja käyttötavoista sekä käyttäjien kokemista vesihuollon ja veden laadun ongelmista. Tietoa kerättiin myös kyläläisten ja terveydenhuollon vesihuoltoon liittyvistä taidoista ja tiedoista. Asian selvittämiseksi haastateltiin kylän asukkaita ja lääkäriä. Verkostoveden analysointituloksia saatiin keskitetyn vesihuollon järjestäjältä ja Suomessa Tampereen teknillisen yliopiston bio- ja ympäristötekniikan laboratoriossa analysoitiin kylän yleisistä kaivoista otetut vesinäytteet. Toisella tasolla nykyinen vesihuolto kuvattiin ja sen puutteet kirjattiin ylös mahdollisimman yksityiskohtaisesti niin kaivoveden kuin keskitetyn vesihuollonkin suhteen. Tietoa hankittiin paikan päällä havainnoimalla sekä tekemällä haastatteluja vesihuollon edustajille ja kunnanjohtajalle.

2 Versio Kolmanneksi selvitettiin nykyisen vesihuollon ongelmien taustalla olevia hallinnollisia ja taloudellisia ongelmia paikallisella tasolla. Paikallisten tekijöiden ja olosuhteiden huomiointi on vesihuollon kehitystyön onnistumisen kannalta ensisijaisen tärkeää. Tässä selvitystyössä käytettyä lähestymistapaa on kuvattu kaaviossa seuraavalla sivulla, jonka jälkeen on esitetty työssä saadut tärkeimmät tulokset. Työ kokonaisuudessaan löytyy Käymäläseura Huussi ry:n kotisivuilta.

3 Kuva.Tutkimusongelma ja siihen liittyvä suunnitelma

4 Taloudelliset ja hallinnolliset ongelmat Vesihuoltoon liittyvät omistussuhteet ja vastuutahot ovat kylässä edelleen hyvin epäselvät. Yleisten kaivojen omistussuhteiden ja vastuutahojen määritys on hankalaa, sillä asiasta ei ole olemassa yksiselitteisiä asiakirjoja. Vaikka yleiset kaivot ovat Soutjärven vepsäläisen maalaiskunnan maa-alueella, ei kunta niitä omista. Toisaalta kunnanjohtajan mukaan voidaan lainsäädännöllisesti kunnan katsoa olevan vastuussa yleisistä kaivoista. Kunnanjohtajan mukaan lopullista vastuutahoa julkisten kaivojen suhteen on vaikea löytää. On mahdollista, että tulevaisuudessa vastuu julkisista kaivoista sekä verkostoveden julkisista vedenottopisteistä siirtyisi virallisesti täysin Prioneskin piirille, joka nykyisinkin hoitaa kaivojen ylläpitoa. Prioneskin piiri toteutti alueella viime vuonna ohjelmaa puhdas kaivo, jonka merkeissä kaivoja pumpattiin tyhjiksi ja puhdistettiin. Kesällä 2 kaivoja on sen sijaan puhdistettu kylän palokunnan toimesta. Myös keskitetyn vesihuollon suhteen omistussuhteet Soutjärvellä ovat epäselvät. Kylän vesihuolto, kuten moni muukin kylän rakenteista olivat aiemmin kylässä olleen sovhoosin omistuksessa. Kunnanjohtajan mukaan ei sovhoosin kaatuessa sen omaisuutta myyty, vaan omaisuus jaettiin eri tahoille, eikä lopullisista omistussuhteista olla tälläkään hetkellä selvillä. Virallisia asiakirjoja tai sopimuksia sovhoosin jaon jälkeisistä omistussuhteista ei ole. Keskitetyn vesihuoltoon liittyvien rakenteiden lopullista virallista omistajaa on kylän johtajan mukaan vaikea määrittää. Vesihuollon järjestämisestä on vastuussa oma yhtiönsä. Soutjärven vesihuolto on kokonaisuudessaan osa koko Prioneskin piirin laajuista vesihuoltoa, joka on Petroskoin kunnallisen laitoksen (Петрозаводские коммунальные системы, PKS) alaosasto. Myös Prääsän piirin vesihuollon järjestämisestä on vastuussa PKS. PKS on omalta osaltaan Venäjän kunnallisen laitoksen (Российские коммунальные системы) tytäryhtiö. PKS:n Prioneskin piirin tuotanto- ja teknisen osaston johtajan mukaan kaikki vesihuoltoon liittyvät laitteet ja rakenteet omistaa Prioneskin piiri. Vesihuollon järjestävä PKS vuokraa laitteet piiriltä virallisen vuokrasopimuksen mukaisesti. PKS järjestää kylissä sekä talous- että jätevesihuollon, sekä joitakin hallinnointiin liittyviä asioita, kuten henkilökunta-asiat. PKS ei ole vastuussa vesihuollon maksuista tai laskutuksesta. Nykyinen vastuujako ja omistussuhteiden epäselvyys sekä kirjallisen tiedon puute ovat omiaan lisäämään koko vesihuollon sekavuutta. Paikallisella tasolla vastuualueiden rajat helposti hämärtyvät. Ajantasaisen tiedon saaminen oli kylässä vaikeaa. Vastuun ajoittainen vaihtuminen aiheuttaa hämmennystä ja myös vesihuoltoon liittyvää tietoa voi kadota. Paikallisten olosuhteiden huomiointi mahdollisia investointeja mietittäessä on ensisijaisen tärkeää. Yksinkertaisilla ratkaisuilla päästään kylissä varmemmin parempaan lopputulokseen. Teknisesti kuntoon saatettu vesihuolto ei takaa vesihuollon parantamista pidemmällä tähtäimellä. Puutteellinen ylläpito ja riittämättömät investoinnit ovat tyypillisiä sekä kylän keskitetylle vesihuollolle että kaivoille. Investoitaessa vesihuoltoon rahallisesti olisi turvattava myös hankittujen laitteiden ja rakenteiden asiallinen ylläpito. Paras vaihtoehto

5 vesihuollon pitkäjänteisen parantamisen turvaamiselle olisi vesihuoltoon liittyvien maksujen (tariffien) nosto. Prioneskin ja Prääsän piirien vesihuoltomaksut määritetään yhteisesti ja ne ovat korkeat verrattuna Venäjän kaupunkien vesimaksuihin ja noin kolminkertaisia esimerkiksi Petroskoin vesi- ja jätevesimaksuihin verrattu. Kiinteistöä kohden lasketut vesihuollon kustannukset ovat kylissä kaupunkeja huomattavasti korkeammat. Maksut ovat nousseet viimeisten vuosien aikana ja ovat jopa yli kuusinkertaiset verrattuna Prääsän maksuihin 2-luvun alkupuolella. Vaikka vesimaksut ovat nousseet, ei maksuista saatavilla tuloilla voida Prioneskin piirin vesihuollon tuotanto- ja teknisen osaston johtajan mukaan kattaa kuin välttämättömimmät kustannukset. Asiaa hankaloittavat myös maksujen määritys ja keräys vesihuollon järjestävästä yhtiöstä erillään. Lisäksi veden- ja jäteveden kuutiohinnat voivat todellisuudessa olla edellä mainittua pienemmät, sillä osa asiakkaista maksaa veden kulutuksen arvion, eikä todellisen kulutuksen mukaan. Osa kyläläisistä saa alennuksia vesimaksuista. Osa julkisia verkostoveden ottopisteitä käyttävistä maksaa käyttämästään vedestä ja osa ei. Prioneskin piirin ja PKS:n välisen vuokrasopimuksen mukaisesti vesihuollon vuokratuloista saatavat rahat tulisi käyttää vesihuollon saneeraukseen ja parantamiseen. Prioneskin piirillä on yleinen vesihuoltosuunnitelma vuosille 28-28, joka sisältää suunnitelmia kustannusarvioineen ja toteutusaikatauluineen. Myös Soutjärvi on sisällytetty edellä mainittuihin suunnitelmiin. Käytännössä tilanne poikkeaa edellä mainituista suunnitelmista ja sopimuksista. Nykyisen hallinnon nelivuotiskauden aikana Soutjärven vesihuollon suhteen ainoa tavoite on, että vedenpuhdistuslaitteisto olisi toimiva. Erillisiä investointiaikeita ei ole. On hyvä muistaa, että useista ongelmista huolimatta keskimääräistä korkeammat vesimaksut kertovat vesihuollon taloudellisen kehityksen olevan menossa oikeaan suuntaan. Soutjärven vesihuollon ollessa nykyisin osa PKS:aa voidaan sen katsoa olevan myös hallinnollisesti ja taloudellisesti pelkästään paikallista tasoa osaavimmissa käsissä. Myös kyläläiset kertoivat keskitetyn vesihuollon parantuneen PKS:n otettua siitä vastuun. Veden käyttö ja energiatehokkuus Keskitetyn vesihuollon kustannukset laskevat veden käytön vähentyessä. Veden kulutuksen mittaaminen ja sen mukainen laskutus ovat omiaan vähentämään veden kulutusta. Tähän tutkimukseen liittyvässä kyselyssä kysyttiin kylän asukkailta heidän mahdollisuuttaan ja keinojaan veden käytön vähentämiseen. Kysymyksen vastaukset heijastavat osaltaan kyläläisten vaihtelevaa ympäristö- ja vesihuoltotietosuutta. Osa vastaajista sanoi, ettei ymmärrä, miksi veden käyttöä tulisi hillitä. Osa sanoi jo ennestään käyttävänsä hyvin vähän vettä. Osa kertoi suoranaisia veden käytön vähentämisen keinoja. Osassa kylän kiinteistöistä löytyvät vesimittarit, eikä laskutus perustus ainoastaan normin mukaiseen arvioon veden kulutuksesta, kuten yleisesti Karjalan kylissä asian kuvataan olevan. Mittareiden määrää kylässä ei selvinnyt. Kyläläisten mukaan osassa kiinteistöistä veden laskutus ei tapahtunut sieltä löytyvän mittarien mukaisesti. Vesimittareiden käyttöönottoon ja

6 hankintaan tulisi kannustaa. Energiatehokkuuden lisäämisen tärkeys on nähtävästi huomioitu myös PKS:llä, sillä osa laitoksen pumpuista on uusittu vuonna 29. Muita merkittäviä laitehankintoja ei ole viimeisen kolmen vuoden aikana tehty. Keskitetty vesihuolto Tässä työssä pyrittiin tarkasti kartoittamaan koko vesihuoltoketju ja siihen liittyvät vaaratekijät maailman terveysjärjestön Water Safety Plan:n periaatteiden mukaisesti (WHO ja IWA 29). Keskitetty vesihuolto sisältää runsaasti vaaratekijöitä, joiden riskien suuruus vaihtelee. Vaaratekijöitä löytyy vesihuoltoketjun jokaiselta osa-alueelta, jonka vuoksi myös vesihuollon kehittämisessä olisi pyrittävä jokaisen osa-alueen parantamiseen. Osa vaaratekijöiden poistamisesta vaatii runsaasti rahaa, osa voidaan poistaa ilman suurempia investointeja. Länsimaiset ja erityisesti suomalaiset valmiit vaaratekijälistat sopivat tutkimuskohteeseen huonosti, veden käsittelyn ollessa täysin eri tasolla sekä teknisesti että henkilökunnan osaamisen ja käytäntöjen kannalta. Vaaratekijöiden kartoituksessa ongelmana oli myös, ettei kaikkiin kysymyksiin ollut mahdollista löytää selkeää vastausta johtuen työntekijöiden tiedon puutteesta. Lisäksi virallisten selvitysten ja suunnitelmien kanssa ongelmana oli tiedon hankala saanti. Välillä eri lähteistä saadut tiedot olivat ristiriidassa keskenään. Sovhoosin aikana tarkkaan suunniteltua vedenottoa, puhdistusta ja desinfiointia ei ole päivitetty ja monissa riskinhallinnallisissa asioissa, kuten säiliöiden veden vaihtuvuudessa luotetaan neuvosto-aikaiseen suunnitteluun. Joistakin ennen käytössä olleista tehokkaista selkeästi riskinhallintaa parantavista toimenpiteistä, kuten päivittäisestä veden laadun analysoinnista on jouduttu luopumaan. Nykyisen laaduntarkkailun tulosten mukaan veden käsittely ja desinfiointi on tehotonta suhteessa raakaveden laatuun. Koliformisten bakteerien määrä on ajoittain suurempi laitokselta lähtevässä vedessä kuin raakavedessä ja määrä ajoittain edelleen kasvaa verkostossa. Käsittely vähentää värilukua ainoastaan vähän ja satunnaisesti. Myös sen suhteen laatuvaatimuksen raja on ylitetty toistuvasti niin verkostovedessä kuin laitokselta lähtevässäkin vedessä. Vesi käyttökohteissa ei täytä Venäjän lainsäädännön asettamia juomaveden laatuvaatimuksia (SanPiN ). Verkostovedestä poiketen täytti raakavesi sille Venäjän lainsäädännössä asetetut laatuvaatimukset (GOST ) kaikilla käytettävissä olleella viidellä tarkkailukerralla tammikuun 29 ja 2 välillä. Kuitenkin myös raakaveden otto sisältää useita mahdollisia vaaratekijöitä. Raakavedenoton suhteen suurimmat riskit ovat huonosti sijoitettu raakavedenottopiste ja kylän jätevesien lasku puhdistamattomana,5 km päähän vedenottopisteestä. Vedenottokorkeus on edelleen nähtävästi liian lähellä pohjaa, vaikka sitä on nostettu. Myrskyt vaikuttavat veden laatuun merkittävästi, ongelmia on erityisesti keväisin ja syksyisin. Sähkökatkos lopettaa raakaveden saannin täysin, sillä varavoimanlähdettä ei ole. Vanhentunut ja raakavedelle riittämätön käsittely on jo sinällään yksi suurimmista vesihuoltoon liittyvistä riskeistä. Laitoksella ei ole saostuskemikaaleja käytettävissä laisinkaan. Kuten varsinainen veden käsittely, myös desinfiointi sisältää useita riskitekijöitä,

7 kuten desinfiointikemikaalin väärän annostelun mahdollisuuden. Vaaratekijänä ovat myös veden mutageenisuuden nousu ja desinfioinnin tehon lasku puhdistuksen ollessa tehoton ja veden orgaanisen aineksen pitoisuuden ollessa suuri. Yksi desinfiointiin liittyvä huomattava vaaratekijä on desinfiointikemikaalin desinfiointitehon lasku talvella veden kylmentyessä. Puhdasvesisäiliön suhteen suurimman riskin omaavana vaaratekijänä on pintavesien ja muiden epäpuhtauksien pääsy säiliöön huonon kansirakenteen ansiosta. Vanhentunut verkosto on täynnä mahdollisia vaaratekijöitä: kontaminoituminen vuotojen ja vuotavien venttiilien kautta, putkista veteen liukeneva rauta, korjauksiin liittyvä riittämätöntä hygienia ja monet muut asiat. Yksi suurimmista keskitettyyn vesihuoltoon liittyvistä riskeistä on jatkuvan tarkkailun puute. Koska vesinäytteitä otetaan ainoastaan kuukausittain ja mahdollisuudet jatkuvaan tarkkailuun ovat laitoksella olemattomat, saatetaan tieto veden kontaminoitumisesta saada vasta kontaminoituneen veden jakelun jatkuttua jo useita viikkoja. Vaaratekijöiden kartoitus ja riskien luokittelu eroavat merkittävästi länsimaisesta, sillä kohteessa erilaiset vaaratilanteet ja huono veden laatu muistuttavat enemmän normaali- kuin erityistilanteita. Länsimaiset ja suomalaiset uhka- ja riskienkartoituslistat sopivat kohteeseen huonosti ongelmatilanteiden ja puutteiden yleisyyden vuoksi. Yksi tämän työn alkuperäisistä tavoitteista oli luoda verkostovedelle täysimittainen Maailman Terveysjärjestön Water Safety Plan (WSP). Täysimittainen WSP osoittautui kohteessa vaikeaksi sen raskauden ja paikallisen asiantuntemuksen puutteen vuoksi. Vesihuollon hierarkkisuus aiheutti haasteita ajankohtaisen tiedon saannille ja usein myös tiedon luotettavuus oli kyseenalaista. Vaikeuksista huolimatta työssä noudatettiin WSP:n periaatteita pitäen jatkuvana tavoitteena juomaveden turvallisuuden takaamista raakavesilähteeltä aina käyttäjään saakka. Venäjällä vesihuoltoa ei aina osata nähdä kokonaisuutena. Karjalaan soveltuvia, laitosten omakohtaiseen arviointiin liittyviä työkaluja tulisi kehittää. Koska kylissä laitosten työntekijöiden koulutus on usein alhaista, eikä vaaratekijöitä ymmärretä, voisivat kyseiset työkalut toimia myös osana työntekijöiden koulutusta ja sen täytäntöönpanoa. Työkalujen tulisi sisältää selkeät ja yksinkertaiset, mutta yksityiskohtaiset ohjeet. Työkalujen käyttöä olisi hyvä myös edeltää koulutus. Työkalujen tulisi sisältää jokaisen potentiaalisen vaaratekijän lisäksi myös selitys siitä, miksi vaaratekijä on haitallinen, mikä lisää kyseisen riskin suuruutta ja mitä vesihuollossa tulisi tehdä kyseisen tilanteen korjaamiseksi. Työkalujen käyttöön tulisi myös olla saatavilla apua ja neuvontaa. Kaivot Venäjän maaseudun ja kaupunkien vesihuollot eroavat toisistaan, sillä maaseuduilla käytetään talousveden lähteinä useammin kaivoja ja lähteitä.. Kaiken talousvetensä haki kaivoista noin puolet tähän työhön liittyvään kyselyyn vastanneista. Tämän lisäksi osa muutoin verkostovettä käyttävistä haki juomavetensä kaivoista.

8 Laboratorioanalyyseissa kaivojen veden laatu osoittautui huonoksi. Sekä pintavesien pääsy kaivoon, että ihmisperäinen vaikutus (esimerkiksi lannoitteiden tai jätevesien vaikutus) oli ilmeinen. Kaivojen ympärillä oli useita mahdollisia kontaminaatiolähteitä. Pohjavesi voi olla jo ennestään laadultaan huonoa tai voi muuttua kaivossa huonoksi. Kaivot olivat rakenteeltaan huonoja ja niiden ylläpito oli riittämätöntä. Yleisille kaivoille tehtiin paikallisiin olosuhteisiin muokattu vaaratekijöiden kartoitus, jonka tuloksia on kuvattu seuraavan sivun taulukossa. Laboratorioanalyysien tulokset noudattelivat riskikartoituksen mukaista linjaa. Kuva 2. Kuvia kylän suosituimmasta kaivosta ja sen vedenottimesta.

9 Taulukko. Yleisten kaivojen riskikartoitus (sanitary inspection). (Muokattu lähteestä Davison et al. 25) Kyseiseen kaivoon kohdistusva riski (Kyllä =, Ei = ) Vaaratekijät W W3 W5 W9 W W W4 W5* W6 Onko m säteellä kaivosta käymälää, viemärilinjaa tai pumppaamoa, sakokaivoa, umpisäiliötä tai jätevesien maahan imeytystä? 2 Onko m säteellä kaivosta viljelystä, jolle on viety lantaa tai kemiallista lannoitetta? 3 Onko muita mahdollisia saastelähteitä (esim. sauna, tie, roskia, eläimiä, ulostetta) m säteellä kaivosta? 4 Puuttuuko kaivosta tuuletus? 5 Vuotaako kaivon kansi tai puuttuuko se kokonaan? 6 Onko kaivon maan päällinen rakenne sellainen, että kaivoon voi päästä pintavesiä, likaa tai jopa eläimiä? 7 Puuttuuko kaivon ympäriltä pengerrys tai onko se puutteellinen (esim. maa kaivon ympärillä ei vietä selkeästi kaivosta poispäin, läikkynyt vesi jää seisomaan kaivon ympärille tms)? 8 Puuttuuko kaivosta routaeristys? 9 Ovatko kaivon sisärakenteet huonossa kunnossa tai epäasialliset (esim. onko niissä halkeamia, ovatko mahdolliset renkaat liikkuneet, puurakenteet vanhoja tms)? Kaivon kunto tarkastushetkellä (esim. onko havaittavissa huonoa hajua, rakenteissa kasvustoa, sisällä roskia tai eläimiä tms.) Onko kaivossa käytettävän vedennoutimen (esim. ämpäri) kunto epäasiallinen (esim. rikki tai likainen), tai säilytetäänkö se siten, että kontaminaatio on mahdollinen (esim. maassa jolloin se pääsee likaantumaan)? Riskipisteytys 8 9 *NUW5- Kaivon vettä käytettä ainoastaan pesuvetenä Riski on hyvin korkea 6-8 Riski on korkea 3-5 Riski on keskitasoinen -2 Riski on alhainen Ensisijainen toimenpide kaivojen veden laadun parantamiselle olisi uusien kaivojen rakentaminen paremmin valittuun paikkaan, sillä yhdenkään kaivon sijainti ei tällä hetkellä ole riskitön. Venäjän Karjalan maaseudun kylät ovat usein tiiviisti rakennettuja. Riskittömän, mahdollisimman luonnontilaisen ja siedettävän etäisyyden päässä olevan kaivon paikan löytäminen asettaa haasteita. Kaivojen rakenteet ovat tällä hetkellä täysin riittämättömiä estämään pintavesien tai edes eläinten pääsyä kaivoon.

10 Asianmukaisten rakenteiden lisäksi kaivojen ylläpidosta olisi huolehdittava. Nykyinen tilanne, jossa yleisten kaivojen virallista vastuullista ei kylässä ole määritetty, aiheuttaa entisestään lisää hankaluuksia niiden ylläpidolle. Ylläpidon lisäksi olisi huolehdittava myös siitä, ettei kaivojen läheisyyteen pääse syntymään uusia riskejä aiheuttavia toimintoja. Kaivoveden käyttöön liittyvää riskiä lisää kyläläisten yleinen luottamus kaivoveden turvallisuuteen. Ongelmista huolimatta ei tilanne kaivojen suhteen ole toivoton. Vaikka virallista yleisten kaivojen vastuunkantajaa ei kylästä löydy, on kaivoja puhdistettu sekä vuosina 29 että 2. Veden käyttö Veden käytön voidaan kylässä katsoa jakautuvan kolmeen eri ryhmään. Kerrostalossa asuville kyläläisille ja osalle omakotitaloasukkaista tulee vesi suoraan talouteen ja he käyttävät verkostovettä sekä käyttö- että juomavetenä. Osa juoksevan veden piirissä olevista hakee juomavetensä kuitenkin kaivoista. Kolmantena ryhmänä ovat asukkaat, joilla ei ole juoksevaa vettä. He hakevat asuinpaikastaan riippuen juoma- ja käyttövetensä julkisista verkostoveden jakelupisteistä ja kaivoista. Osa veden turvallisuuteen liittyvistä riskeistä liittyy itse käyttäjiin, jotka hakevat ja kantavat juomavetensä ja säilyttävät sitä kotonaan. Veden kontaminoituminen voi johtua esimerkiksi epäasiallisesta veden säilönnästä. Lisäksi kaikkien kyläläisten tulisi keittää juomavesi aina ennen käyttöä sen mikrobiologisen turvallisuuden parantamiseksi. Huolestuttavaa on, että noin neljäsosa tähän työhön liittyvään kyselyyn vastanneista keitti juomaveden ainoastaan joskus tai ei koskaan ennen käyttöä. Toinen yleisimmistä veden käsittelytavoista on laskeutus, jonka oletetaan johtuvan veden suuresta rautapitoisuudesta. Verkostovettä käyttävistä vastaajista juomaveden laskeutti aina noin puolet ja kaivovettä käyttävistäkin noin neljäsosa. Yksi vastaajista käsitteli verkostovettä ennen sen nauttimista jäädyttämällä veden. Kaksi vastaajista suodatti verkostoveden ennen sen juomavesi-käyttöä. Kumpikin heistä keitti veden suodattamisen lisäksi. Yli puolet vastaajista haki vettä säännöllisesti joko talous- ja/tai juomavesikäyttöön julkisesta tai yksityisestä kaivosta tai julkisesta verkostoveden jakelupisteestä. Juomavettä säilytettiin kotona useimmiten keittiössä. Juomavesisäiliön piti peitettynä suurin osa kysymykseen vastanneista. Vesihuollon ja sen kansanterveydellisen tärkeyden ymmärtäminen Vesihuollon ongelmien juurten voidaan katsoa olevan myös hallinnollisia puutteita ja alhaisia maksuja syvemmällä, tavallisten kansalaisten ja poliitikkojen mielipiteissä, asenteissa ja tiedon puutteessa. Tähän tutkimukseen liittyvässä kyselyssä noin puolet vastaajista kertoi olevansa valmiita ja vajaa neljäsosa ehkä valmiita maksamaan vesihuollosta enemmän, mikäli se johtaisi parempaan veden ja vesihuollon palveluiden laatuun. Osa kysymykseen kielteisesti vastanneista ei kuitenkaan edes tiennyt vesi- ja jätevesimaksujen suuruutta. Tariffien korottamisen tärkeydestä olisi asian arkaluontoisuudesta huolimatta pyrittävä herättämään keskustelua niin kyläläisten kuin paikallisen ja alueellisen hallintojenkin keskuudessa.

11 Suurin osa kyläläisistä ei ymmärrä vesihuollon kansanterveydellistä tärkeyttä. Kysyttäessä juomaveden mahdollista haitallisuutta terveydelle vastasi 5 % vastaajista kysymykseen kieltävästi ja ainoastaan 2 % myöntävästi. Vastauksen ehkä antoi 37 % vastaajista. Vastauksen ehkä valitsi myös kylän lääkäri. Veden välityksellä leviävien tautien määristä ei ole tarkkaa tietoa, sillä niistä ei kylän lääkärin mukaan pidetä tilastoa. Käytännössä tietoa taudeista on ainoastaan silloin, kun kysymys on jo epidemiasta. Tehokkaampi vesivälitteisten tautien seuranta tehostaisi myös vesihuollon tärkeyden ymmärtämistä. Kylässä ei ymmärretä vesihuollon vaaratekijöitä ja haavoittuvuutta. Jätevedenpuhdistamosta on kylässä aikoinaan luovuttu siitä aiheutuvien kustannusten vuoksi. Kysyttäessä keskitetyn vesihuollon suurinta ongelmaa, ainoastaan kunnanjohtaja kertoi jätevedenpuhdistamon puuttumisen olevan suurin ongelma huonokuntoisen verkoston ohella. Jätevesistä ei huolehdita myöskään kiinteistökohtaisesti. Jätevesiverkoston ulkopuolisilla kiinteistöillä suurimmassa osassa jätevesi lasketaan kiinteistöltä suoraan maahan eivätkä käymälätkään ole asiallisia. Tiedon jakaminen vesihuollon herkkyydestä olisi tärkeää. Kyläläisten tulisi saada tietoa käyttämänsä veden laadusta. Kyläläisillä tulisi olla mahdollisuus saada tietoa myös siitä, millaista haittaa heidän terveydelleen voi huonolaatuisella vedellä olla. Tiedon jakaminen myös veden laadun parantamisen mahdollisuuksista on tärkeää. Epäasialliset käymälät, olematon jätevesien käsittely ja luvattomat kaatopaikat asettavat vaaroja veden laadulle. Kyläläisillä tulisi olla yksinkertaisia työkaluja veden laadun arvioimiseen. Yksinkertaisin lähtökohta kaivojen veden laadun arviointiin on niiden sijaintiin ja kuntoon liittyvä riskin arviointi, josta on esimerkkinä taulukko. Kyseisen omaisten helppokäyttöisten arviointityökalujen käyttöä ja kääntämistä venäjän kielelle tulisi edistää. Yleisesti pieniä vesihuoltoyksikköjä koskevasta venäjänkielisestä materiaalista on pula (UN 29). Lähteet Davison A., Howard G., Stevens M., Callan P., Fewtrell L., Deere D ja Bartram J. 25. Water Safety Plans. Managing drinking-water quality from catchment to consumer. World Health Organization, Geneve. Saatavissa: GOST Keskitetyn juomavesihuollon raakavesilähteet. Hygieeniset ja tekniset laatuvaatimukset sekä valintasäännöt. SanPiN ( ) Juomavesi. Keskitettyjen vesihuoltoverkostojen hygieeniset laatuvaatimukset. Laadunvalvonta.

12 Tanskanen A-M. 25. Water co-operation between Finland and Russia on the Local and Regional Level. Teoksessa Berglund M. (ed) International Environmental Law-making and Diplomacy Review 24. United Nations Environmental Programme. University of Joensuu, Finland. WHO ja UNICEF. 2. Progress on Sanitation and Drinking Water Update 2. WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme on Water Supply and Sanitation. Saatavissa: WHO ja IWA. 29. Water Safety Plan Manual. Step-by-step risk management for drinkingwater suppliers. World Health Organization, Geneve. Saatavissa: UN. 29. Small-Scale Water Supplies. Report On the workshop on Water Safety in SmallScale Water Supplies In the European Region. Economic Commission for Europe and WHO Regional Office for Europe. ECE/MP.WH/WG./29/9 EUR/586344/7. United Nations 29

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Terminologia... 4 1 Johdanto... 5

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

SUOMEN MUSEOLIITTO HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT & TEKNIIKAN MUSEO. KOKOELMA- POISTOJEN Hyvät käytännöt

SUOMEN MUSEOLIITTO HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT & TEKNIIKAN MUSEO. KOKOELMA- POISTOJEN Hyvät käytännöt 2015 SUOMEN MUSEOLIITTO HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT & TEKNIIKAN MUSEO KOKOELMA- POISTOJEN Hyvät käytännöt 100 M, 95 Y HELSINKI 2015 Kirjoittajat: Merja Honkasalo, Elina Kallio, Kirsi Ojala,

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS Kriittisiä arvioita kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettävästä työtoiminnasta Tea Kairi Tua Nummelin Antti Teittinen Helsinki 2010 KEHITYSVAMMALIITON

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Insinöörityö: 30.05.2010 Ohjaaja: rakennuttajainsinööri Pekka Talonpoika Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa 168 Gerontologia 28(3), 2014 Artikkelit Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa Sari J. Heikkinen ja Kirsi Lumme-Sandt Tampereen yliopisto, terveystieteiden

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 9 Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Sisältö Pääkirjoitus Keskittyminen

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot