Sisällysluettelo. 478 Luvan antaminen tietohallinnon IT-suunnittelijan toimen täyttämiseen. määräaikaisesti 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 478 Luvan antaminen tietohallinnon IT-suunnittelijan toimen täyttämiseen. määräaikaisesti 6"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 478 Luvan antaminen tietohallinnon IT-suunnittelijan toimen täyttämiseen määräaikaisesti Luvan antaminen tietohallinnon mikrotukihenkilön toimen täyttämiseen määräaikaisesti Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kiinteistö Oy Naantalin Opintien yhtiöjärjestyksen muutoksen vaikutus kaupungin talousarvioon Naantalin Satama Oy:n vuokrasopimuksen ja lainasopimusten muutokset Maanvuokrasopimuksen purkaminen Vuoden 2015 eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikkoina olevien sosiaalihuollon toimintayksiköiden määrääminen Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat Naantalin kaupungin poikkeamishakemus asemakaavassa osoitetusta kerrosluvusta Järvensuun kolmella tontilla Anna-Liisa Oxbyn poikkeamishakemus omakotitalon ja autotallin rakentamiseksi rakennusalan ulkopuolelle Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Tammistontien jatke Talousarvion 2014 tuloslaskeman muuttaminen satunnaisten kulujen osalta Antero Lehtosen eroanomus luottamustoimista ja uuden henkilön valinta Teija Björkskogin eroanomus kaavoitus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä uuden henkilön valinta 47

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Vilhelm Junnilan eroanomus luottamustoimista ja uuden henkilön valinta Sara Luotosen eroanomus koulutuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden henkilön valinta Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite Meripartiolippukunta Naantalin Sinisten toimitilojen turvaamisesta Sari Outisen eroanomus kaavoitus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä uuden henkilön valinta 54

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Aika kello 17:30-18:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja, , Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja, ko kouksen puheen johtaja 483 Jalkanen Heini 2. varapuheenjohtaja, , Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen, , Kuustonen Juho jäsen Lindström Jan jäsen Linja Anne jäsen Santalahti Samuli jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen, , Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Björkskog Tommy valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja, Alm Pekka kiinteistöpäällikkö, , 483 Suonpää Kimmo tekninen johtaja, Järvinen Turo kaupunginlakimies, Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Gustafsson ja Arja Savolainen. Markku Tuuna Hannu Aalto puheenjohtaja puheenjohtaja , Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 15. joulukuuta 2014 Hanna Gustafsson Arja Savolainen

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen tietohallinnon IT-suunnittelijan toimen täyttämiseen määräaikaisesti 795/ /2014 Kaupunginhallitus 478 Tietohallintopäällikkö Juha Riekkinen: Hallintojohtaja Riitta Luotio: IT-suunnittelija Leena Luoma on eläköitynyt alkaen. Tehtävää on hoidettu loppuvuoden ajan väliaikaisjärjestelyin työtehtäviä sisäisesti siirtelemällä. Pyydän lupaa saada täyttää IT-suunnittelijan toimi ( ) mää rä ajak si saakka. Perusteluina työmäärä, josta on sel vit tävä ja mää räai kaisuuden perusteena mahdolliset palvelustrategiaan liit tyvät toi minnan muutokset. Tehtävänhoidosta aiheutuvat palkkakustan nuk set on esitetty ta lousarvion 2015 yhteydessä. Puollan tietohallintopäällikkö Juha Riekkisen esitystä IT-suunnittelijan vakanssin määräaikaisesta täyttämisestä saakka edellä esitetyin perustein. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa keskusvirastolle luvan täyttää IT-suunnittelijan toimi ( ) määräaikaisesti asti. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouk sessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen tietohallinnon mikrotukihenkilön toimen täyttämiseen määräaikaisesti 795/ /2014 Kaupunginhallitus 479 Tietohallintopäällikkö Juha Riekkinen: Hallintojohtaja Riitta Luotio: Tietohallinnon mikrotuen tehtävää on hoitanut Tiina Piivek ensin oppisopimussuhteisesti saakka ja sitten määräaikaisena Esitän, että mikrotukihenkilön toimi (99-370) täytetään määräajaksi saakka ja toimen hoitoa jatkaa Tiina Piivek. Määräaikaisuuden perusteena on yhtäältä vuoden 2016 loppuun saakka voimassa oleva tietohallintosopimus Raision kaupungin kanssa ja toisaalta palvelustrategian mukaiset mahdolliset uudelleenjärjestelyt toiminnassa. Tehtävänhoidosta aiheutuvat palkkakustannukset on esitetty vuoden 2015 osalta talousarvion 2015 yh teydessä. Puollan tietohallintopäällikkö Juha Riekkisen esitystä mikrotukihenkilön vakanssin määräaikaisesta täyttämisestä saakka edellä esitetyin perustein. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa keskusvirastolle luvan täyttää mikrotukihenkilön toimi (99-370) sitä avoimeksi julistamatta määrä ai kai sesti as ti. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouk sessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke 35/ /2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi palvelustrategian vuosille Palvelustrategiaan on kirjattu kaupungin eri tehtäväalueille kehittämiskohteita ja strategiatyön ensimmäisen vaiheen painopistehankkeita. Ateria- ja siivouspalveluita koskevassa painopistehankkeessa tulee laatia selvitys ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistamisesta. Selvitystyö aloitettiin tilapalveluissa pian strategian hyväksymisen jälkeen. Selvitystä tekemään perustettiin oma työryhmä. Ateria- ja Siivouspalveluiden työryhmä: Ateria- ja siivouspalveluiden esimies Heli Ran tala Siivouspalveluhenkilöstö Anne-Marie Silanterä (varalla Riitta Muli) Ateriapalveluhenkilöstö Tanja Inttilä (varalla Anne Virtanen) JHL Eliisa Ansamaa (varalla Anja Kettunen) Jyty Irja Vihermä (varalla Eija Westerlund) KTN Arja Rantala (varalla Jukka Kylmäoja) puheenjohtaja Kimmo Suonpää työryhmätyöskentelyn vastaava, varapuheenjoh taja Pekka Alm sihteeri Maria Wallenius Työryhmätyöskentelyn tarkoituksena oli saada aikaan helposti ymmärrettävä, rehellinen ja eri näkökohdat monipuolisesti huomioonottava raportti, joka antaa selkeän kuvan omasta toiminnasta ja jonka avulla voidaan oikeudenmukaisesti verrata omaa palvelua ja mahdollisia ulkopuolisia toimijoita. Selvityshankkeesta on järjestetty henkilöstölle tiedotustilaisuudet , ja Tiedotustilaisuuksissa hanketta esiteltiin avoimesti ja henkilöstöllä oli tilaisuudessa mahdollisuus vaikuttaa suoraan selvityshankkeeseen. Selvityshankkeen ohjausryhmänä toimii Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto. Tilapalvelujaosto on käsitellyt selvityshankkeita kokouksissaan ( 14), ( 26) ja ( 35).

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmis selvitysehdotus asetetaan tilapalvelujaoston arvioitavaksi asetetun aikataulun mukaisesti. Vertailtavuuden tavoitteen takia selvitystyön lähtökohdaksi asetettiin palvelun laatutason säilyttäminen nykyisellään. Selvitystyössä kuvattiin sen takia tarkasti ateria- ja siivouspalveluiden tehtävät ja vastuualueet perustiedot koh teineen ja erityispiirteineen. Selvitys jaettiin kahdeksi erilliseksi selvityk seksi että kuvaukset eivät sekoittuisi keskenään. Selvityksissä avataan ateria- ja siivouspalveluiden kustannukset ja verra taan niitä muiden vertailukuntien yksiköihin. Ateriapalveluista ennustetaan eläköityvän selvityksen mukaan 20 työntekijää vuoteen 2023 mennessä ja siivouspalveluissa 15. Selvityksen varsinaisessa ulkoistusmahdollisuuksia käsittelevässä osassa esitellään seitsemän vaihtoehtoista palvelujen tuottamistapaa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa VE0 toimintaa tehostetaan nykyisen toimintamallin pohjalta. Tehostamistoimenpiteinä ovat toiminnan mitoittaminen ja keskittyminen sisäisiin asiakkaisiin. Vaihtoehdossa jatketaan laadukasta toimintaa erittäin ammattitaitoisella yksiköllä. Etenkin siivouspalvelut -yksikköä käytetään kaupungille edullisena uudelleensijoitusyksikkönä. Toimintavaihtoehdossa VE1 ostopalveluja lisätään eläköitymisten mukaan. Ateriapalveluissa tehostamiseen pyritään lisäksi joko yhden tai kahden keskuskeittiön mallilla. Siivouspalveluissa ulkoistetaan erityislaitteita vaativia tai ydintehtävään kuulumattomia kohteita. Ateria- ja siivouspalveluiden toiminnan laatu on nykyisellään korkea. Asiakastyytyväisyys on myös erittäin hyvällä tasolla. Laadun alentaminen on yksi toimintavaihtoehdon tehostamiskeinoista. Siivouksen osalta laadun alentaminen on vähäisessä määrin mahdollista. Haasteeksi tulee pintojen kuluminen ja sisäilmaongelmien lisääntymisriskit. Ateriapalveluiden osalta ruokatarvikehankintojen edullistamisen keinoja ei ole helposti löydettävissä. Toimintavaihtoehdossa VE2 ateria- ja siivouspalveluista muodostetaan yhtiö yhdessä tai erikseen. Naantalin kaupungin kiinteistöissä toimiva palveluyhtiö olisi kuitenkin pieni toimija markkinoilla, jonka tulisi toimia joustavasti alueellaan. Yhtiö voisi kilpailla vapaasti alueellaan myös ulkopuolisista kohteista.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Toimintavaihtoehdossa VE3 ateria- ja siivouspalveluista ulkoistetaan selkeärajaisia osatoimintoja tai osakokonaisuuksia. Osakokonaisuus tulisi valita siten, että siinä on ulkoistettuna selvä mahdollisuus laadun säilyttämiseen ja säästöjen löytymiseen nykyiseen toimintamalliin verrattuna. Osakilpailutukseen tulisi valita vaihtoehto, jota voidaan verrata lisäksi nykyiseen toimintaan asianmukaisesti. Osakilpailutuksen etuna on, että ratkaisussa jää paluumahdollisuus omaan tuotantomalliin. Saaristoalueen ateria- ja siivouspalvelukokonaisuus voisi olla yksi mahdollinen ulkoistuskokonaisuus, joka on laajuudeltaan 15,5 henkilötyövuoden kokonaisuus (15,5 htv). Saaristoalueeseen laskettaisiin tällöin Luonnonmaa, Rymättylä, Merimasku ja Velkua. Ulkoistuksen yhteydessä olisi tarpeen selvittää lisäksi kiinteistönhoitopalvelujen ja mahdollisesti yhdyskuntateknisten alueidenhoitopalveluiden ulkoistamista samanaikaisesti. Järjestelyllä olisi mahdollista rakentaa pitkien etäisyyksien saaristoalueelle monitoimipalveluyksikkö, joka voisi sopia hyvin asiaan erikoistuneelle yritykselle. Erillisinä kilpailutuskohteina voisi tulla kyseeseen myös esimerkiksi vapaa-ajantilojen (3 htv), terveysasematilojen (5,1 htv) tai terveysasema ja hoivatilojen (9,6 htv) siivouspalvelujen ulkoistus. Terveyskeskus ja hoivakeittiöiden ateriapalveluiden ulkoistaminen (15,3 htv) olisi myös mahdollista. Esitetyt osaulkoistusvaihtoehdot ovat kokonaisuuksia, jotka poikkeavat tehtäväsisällöiltä toisistaan ja muusta oman toiminnan perustyöstä. Näiden kokonaisuuksien osalta ulkoistuksen kannattavuusvertailu tapahtuisi kaupungin saman kokonaisuuden entiseen toteutustapaan verrattuna. Myös toteutuvien työtuntien kustannuksia on mahdollista verrata. Perustyyppisestä ateria- ja siivoustyöstä ei ole selvityksissä esitetty muodostettavaksi osaulkoistusvaihtoehtoa, koska sen pilkkominen pienempiin osiin vähentäisi toiminnan tuottavuutta. Toisaalta perustyön kokonaisuuden ulkoistaminen on liian suuri kokonaisuudessaan ulkoistettavaksi omaan toimintamalliin paluumahdollisuuden säilyttämisen ja eläköitymisvauhdin näkökulmista. Vertailtavuuden tavoitteen takia on kuitenkin mahdollista ulkoistaa jokin perustyyppinen ateria- tai siivouspalvelukohde. Toimintavaihtoehdossa VE4 ateria- ja siivouspalveluiden palveluliiketoiminta luovutetaan markkinoilla toimivalle yritykselle. Kaupungin palvelukseen jää kuitenkin riittävästi valvontahenkilöstöä. Liikkeenluovutuksessa henkilökunta siirtyy uuteen yritykseen vanhoina työntekijöinä. Samoin laitekanta siirtyy yritykselle. Vaihtoehdossa kaupunki toimii tilaajana ja yritys tuottajana.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Toimintavaihtoehdossa VE5 ateria- ja siivouspalveluiden palvelutoiminta kilpailutetaan vapaasti. Vaihtoehdossa koko henkilöstö jää kaupungin palvelukseen. Kaupunki päättää jäävän henkilöstön mahdollisista tehtävämuutoksista erillisesti. Vaihtoehdossa kaupunki toimii tilaajana ja yritys tuottajana. Toimintavaihtoehdossa VE6 ateria- ja siivouspalveluiden toimintaa tehostetaan kuntayhteistyön mahdollistamin keinoin. Mikäli meneillään olevat kuntaliitosselvitykset johtavat liitosten toteutumiseen, voitaisiin toimintaa tehostaa yhdistettävän alueen toiminnan keskittämistoimenpiteiden kautta. Yhteisen keskuskeittiön toteuttaminen kuntien kanssa yhdessä voisi lisäksi tulla kyseeseen. Mahdollisiin ulkoistusratkaisuihin vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten osalta valtakunnallisen sote-alueratkaisun toteutustapa. Val takun nallisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamistavan uudis tamishankkeen yhteydessä sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut siirtyvät sote-alueiden vastuulle Sote-ratkaisua ei ole huomioitu selvi tyksessä, koska siitä ei ole vielä saatavissa riittävästi tietoa. Niissä kilpailutuksissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon tilapalveluita, tulee sote-alueratkaisu ottaa huomioon. Ateria- ja Siivouspalveluiden ulkoistusselvitysraportit oheistetaan esityslistalle. LIITE B3-B4, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditun ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistusselvitykset ja esittää tekniselle lau takunnalle, että tilalaitos jatkaa asian selvittämistä siten, että 1. sekä ateria- että siivouspalvelujen ulkoistamises ta saaristoalueen osalta valmisteltaisiin kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana. Kilpailutusasiakirjoissa annettaisiin mahdollisuus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoamiseen sa manaikaisesti. Kilpailukokonaisuuksista laadittaisiin lisäksi kustannusarviot, jotka käsiteltäisiin samassa yhteydessä tilapalvelujaostossa ja teknisessä lautakunnassa kilpailutusasia kirjojen kanssa.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: 2. Ateria- ja siivouspalveluiden Kanta-Naantalin toimialueelta valittaisiin lisäksi sellainen yksittäinen mahdol linen ulkoistettava kohde, jo ka antaisi mahdollisimman hyvän vertailukohdan omana toimintana toteu tettavalle palvelulle. Tästä kohteesta laadittaisiin myös tarjouspyyntöasia kirjat ja kustannusarvio vuoden 2015 aikana tilapalvelujaoston ja tek nisen lautakunnan käsiteltäviksi. 3. Yhden ja kahden keskuskeittiön tilaratkaisuista laadittaisiin hankesuunnitelmat takaisinmaksuaikoineen vuo den 2015 aikana. KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditut ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistusselvitykset ja esittää tekniselle lautakunnalle, että tilalaitos jatkaa asian selvittämistä siten, että 1. sekä ateria- että siivouspalvelujen ulkoistamisesta saaristoalueen osalta valmistellaan kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana. Kilpailutusasiakir joissa annetaan mahdollisuus ateriaja siivouspalveluiden tarjoamiseen sa manaikaisesti. Kilpailukokonaisuuksista laaditaan lisäksi kustannusarviot, jotka käsitellään samassa yhteydessä tilapalvelujaostossa ja teknises sä lau takunnassa kilpailutusasiakirjojen kanssa. 2. Ateria- ja siivouspalveluiden Kanta-Naantalin toimialueelta valitaan li säksi sellainen yksittäinen mahdollinen ulkoistettava kohde, joka antaa mahdollisimman hyvän vertailukohdan omana toimintana toteutettavalle palvelulle. Tästä kohteesta laaditaan myös tarjouspyyntöasiakirjat ja kustan nusarvio vuoden 2015 aikana tilapalvelujaoston ja teknisen lautakunnan käsiteltäviksi. 3. Yhden ja kahden keskuskeittiön tilaratkaisuista laaditaan hankesuunnitelmat takaisinmaksuaikoineen vuoden 2015 aikana. Samalla varmistetaan, että kaupungin ateria- ja siivouspalveluiden organisaatioiden hnkilöstöresurssit vä he nevät kil pailu-

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: tuk sen myötä ainakin samassa suhteessa, kun henikilöstöresurssia nyt käyte tään omana työnä tehtäessä kil pailu tettavalla osa-aleella. Tästä henkilöstöresurssin vähentä mi sestä teh dään erilli nen tar kennettu selvitys kilpailutus kokonaisuuden kus tannussel vi tyk sen kans sa. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Ateria- ja Siivouspalveluiden ulkoistusselvitysraportit oheistetaan esityslistalle. LIITTEET B2-B3, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen laaditut ateria- ja sii vous pal ve luiden ulkoistusselvitykset ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, et tä ti la laitos jatkaa asian sel vit tä mistä siten, et tä sekä ateria- että siivouspalvelujen ulkoistami sesta saaristo alueen osalta valmistellaan kilpailutusasia kirjat vuoden 2015 aikana. Kilpailutusasiakir joissa an netaan mah dollisuus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoa miseen sa man aikaisesti. Kilpailu kokonaisuuksista laadi taan lisäksi kustan nusarviot, jotka käsi tellään samassa yhteydessä tilapalvelu jaostossa ja teknisessä lau takun nassa kilpailutusasiakirjojen kanssa ateria- ja siivouspalveluiden Kanta-Naantalin toimialueelta valitaan li säksi sellainen yksittäinen mah dolli nen ulkoistettava kohde, joka antaa mahdollisim man hyvän vertailukohdan omana toimintana toteutetta valle palvelulle. Tästä kohteesta laaditaan myös tarjous pyyntöasiakirjat ja kus tan nusarvio vuo den 2015 aikana tilapalvelujaoston ja teknisen lautakunnan kä siteltäviksi

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus yhden ja kahden keskuskeittiön tilaratkaisuista laadi taan han kesuunnitel mat takaisinmaksuaikoineen vuoden 2015 ai kana. Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Samalla varmistetaan, että kaupungin ateria- ja siivouspalveluiden organi saatioiden henkilöstöresurssit vähenevät kilpailutuksen myötä aina kin sa massa suhteessa, kun henkilöstöresurssia nyt käytetään omana työnä teh täessä kilpailutettaval la osa-alueella. Tästä henkilöstöresurssin vähentämises tä tehdään erillinen tar ken nettu selvitys kilpailutuskokonaisuuden kus tan nusselvi tyksen kanssa. Siirtymävaiheen aikana poistuvien henkilöiden tilalle rekrytoidaan henkilöitä ainoastaan määräaikaiseen työsuhteeseen ottaen huomioon mahdollisesti tuleva palvelutavan muutos. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistusselvitysraportit ovat esityslistan liitteinä (KH ). KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa mahdolliset jatkovalmisteluohjeet. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm olivat läsnä kokouksessa tä män asian kä sit te lyn ajan.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 480 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen: Merkittiin, että tekninen johtaja Kimmo Suonpää esitteli asiaa kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: Markku Tuunan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle asti. Kaupungin palvelustrategian keskeisenä tavoitteena on varautua tulevaisuuteen, jossa palveluja joudutaan tuottamaan kuntatalouden liikkumavaran kaventuessa. Tämän vuoksi palvelutoimintaa on tehostettava ja haettava määrätietoisesti keinoja lisätä tuottavuutta ja alentaa kustannuksia. Ateria- ja siivouspalveluita koskevaa painospistehanketta valmisteltaessa on laadittu perusteelliset raportit. Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto ja tekninen lautakunta ovat päätyneet raporttien perusteella ehdotukseen, että mahdollisessa ulkoistuksessa on syytä edetä hallitusti. Toimielimet esittävät, että vuoden 2015 aikana valmistellaan ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamista koskevat kilpailuasiakirjat vuoden 2015 aikana: saaristoalueen osalta yhden Kanta-Naantalin toimialueelta valittavan sellaisen koh teen osalta, jo ka antaa mahdollisimman hyvän vertailukohdan omana toimintana toteu tettavalle palvelulle. Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto ja tekninen lautakunta ovat lisäksi ehdottaneet, että yhden ja kahden keskuskeittiön tilaratkaisuista laaditaan hankesuunnitelmat takaisinmaksuaikoineen vuoden 2015 aikana. Pidän ehdotettua etenemistapaa perusteltuna mm. seuraavista syistä: Hallitun osaulkoistamisen avulla on mahdollista saada koke muksia yri tys ten tuottamien ateria- ja siivouspalveluiden kustannuk sista ja laadusta. Osaulkoistamista käytettäessä kilpailutettavat palvelukokonai suudet voi daan valita niin, että kaupungin vakinaisen henkilöstön työ suhteiden jatku vuus turvataan.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunki voi kaupungin omaa toimintaa tehostaessaan hyö dyntää omia, muiden kuntien ja ulkoisen palvelujen tuottajien parhai ta käytäntöjä. Kun tarkastellaan eri vaihtoehtoja, huomioon on otettava se, että koko toiminnan mahdollisesta ulkoistuksesta saatavia bruttosäästöjä pienentäisi merkittävästi ensinnäkin se, että kaupungille jäävät ne sisäiset kulut, joita ateria- ja siivouspalvelut tällä hetkellä maksavat kaupungin yhteiskustannuksista. Näitä kustannuksia ovat esim. palkkahallinnon, laskutuksen, kirjanpidon ja tietohallinnon kulut. Näiden kustannusten suuruus on vuodessa noin euroa. Bruttosäästöjen syntymistä pienentäisi toiseksi myös se, että jo syntyneet eläk kei den ns. varhemaksut ja eläkemenoperusteiset maksut jäisivät todennä köi sesti kau pungin maksettaviksi. Näiden kustannus on ateria- ja siivouspalveluissa yhteensä vuodessa noin euroa. Kolmantena seikkana on otettava huomioon se, että kaupungin on mahdollisessa kokonaisulkoistamisvaihtoehdossakin säilytettävä omassa organisaatiossaan vahvaa ateria- ja siivouspalvelujen osaamista, jotta kaupunki kykenisi toteuttamaan palvelujen kilpailutukset, sopimusten tekemiset sekä niiden noudattamisen ja laatutason valvonnan ammattitaitoisesti. Arvioin, että kaupungin organisaatioon tarvittaisiin näitä tehtäviä varten 1,0-1,5 henkilötyövuoden suuruinen työpanos. Asiaa viimeksi kaupunginhallituksessa käsiteltäessä nousi keskusteluissa esille valmistuskeittiötoiminnan keskittämisestä saatavat hyödyt. Tässä aikataulussa ei kuitenkaan ole ollut mahdollista saada alustaviakaan ar vioita valmistuskeittiötoiminnan keskittämisen tuomista säästöistä. Mikäli ateria- ja siivouspalveluiden tehostamista toteutetaan hallitun osaulkoistamisen ja oman palvelun toiminnan tehostamisen avulla, on varmistettava se, että kaikki keinot oman toiminnan kustannustehokkuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi käytetään hyväksi. Sen vuoksi pidän tärkeänä, että valmistuskeittiötoiminnan keskittämisestä laaditaan hankesuunnitelmat takaisinmaksuaikoineen sekä ns. vahvan keskittämisen (1-2 valmistuskeittiötä) että maltillisen keskittämisen (3-4 valmistuskeittiötä) vaihtoehdoista. Pidän välttämättömänä myös sitä, että vuoden 2016 talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa asetetaan tavoitteet kaupungin omana toimintana tuotettavien ateria- ja siivouspalvelujen tehostamiseksi.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi laa di tut ate ria- ja siivouspalveluiden ulkoistusselvitykset ja päättää, että ti la lai tos jat kaa asian sel vittämis tä siten, että sekä ateria- että siivouspalvelujen ulkoistamises ta saaristoalu een osalta valmistellaan kilpailutusasiakir jat vuo den 2015 ai kana. Kilpailutusasiakirjoissa anne taan mahdolli suus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoami seen samanaikaises ti. Mikäli kau punki päättää kilpailut taa nämä palvelut, kau pungin oman pal velutuotannon kustannuksista laaditaan ver tailulaskelmat, jot ka ovat käytettävissä tarjousasiakirjoja käsi teltäessä. ateria- ja siivouspalveluiden Kanta-Naantalin toimialueelta valitaan lisäksi sellainen yksittäinen mah dolli nen ulkoistettava kohde, joka antaa mahdollisim man hyvän vertailukohdan omana toimintana toteutetta valle palvelulle. Tästä kohteesta laaditaan myös tarjous pyyntöasiakirjat vuoden 2015 aikana sekä vertailulaskelma kaupungin oman palvelutuotannon kustannuksista. valmistuskeittiötoiminnan keskittämisestä Manner-Naanta lin alueella laaditaan se kä ns. vahvan keskittämisen (1-2 keskus keit tiö tä) et tä mal til li sen keskittämisen (3-4 val mistuskeittiö tä) vaihto eh doista han kesuunnitelmat ta kai sin mak suai koi neen vuoden 2015 aikana. vuoden 2016 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa asetetaan kaupungin omana toiminta na tuo tettavien pal velujen tehostamistavoitteet. Samalla varmistetaan, että kaupungin ateria- ja siivouspalveluiden organisaatioiden henkilöstöresurssit vähenevät kil pai lutuksen myötä ainakin samassa suhteessa kuin henkilöstö resurssia nyt käytetään omana työnä tehtäessä kilpailutettaval la osa-alueella. Tästä henkilöstöresurssin vähentämisestä tehdään erillinen tarkennettu selvitys kilpailutuskokonaisuuden kustannusselvityksen kanssa.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Siirtymävaiheen aikana poistuvien henkilöiden tilalle rekrytoidaan henkilöitä ainoastaan määräaikaiseen työsuhteeseen ottaen huomioon mahdollisesti tuleva palvelutavan muutos. Kaupunginhallitus saattaa päätöksensä valtuustolle tiedoksi. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju, kiinteistöpäällik kö Pekka Alm ja tekninen johtaja Kimmo Suonpää olivat läs nä ko kouk ses sa tä män asian kä sit te lyn ajan. Todettiin, että liiteaineistoon on lisätty ammattijärjestöjen alle kirjoittama, kaupunginhallitukselle osoitettu lausunto henkilöstöstrategiaselvityksestä. LIITE B1, KH KAUPUNGINHALLITUS: Hannu Aallon ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palaut taa asian uudelleen valmisteltavaksi järjestöjen edustajien kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä pidet tävässä kokouksessa.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke 35/ /2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi palvelustrategian vuosille Palvelustrategiaan on kirjattu kaupungin eri tehtäväalueille kehittämiskohteita ja strategiatyön ensimmäisen vaiheen painopistehankkeita. Kiinteistönhoitoa koskeva painopistehankkeessa laaditaan selvitys: Mikä osuus kiinteistöhoidosta voitaisiin ulkoistaa vuonna 2014? Selvitystyö aloitettiin tilapalveluissa pian strategian hyväksymisen jälkeen. Selvitystä tekemään perustettiin oma työryhmä. Kiinteistönhoidon työryhmä: Kiinteistönhoidon esimies Jari Nordlund Kiinteistönhoitohenkilöstö Harri Viholainen (va ralla Jaakko Riippi) JHL Eliisa Ansamaa (varalla Harri Viholainen) Jyty Petri Vaara-aho (varalla Irja Vihermä) puheenjohtaja Kimmo Suonpää työryhmätyöskentelyn vastaava, varapuheenjoh taja Pekka Alm sihteeri Maria Wallenius Työryhmätyöskentelyn tarkoituksena oli saada aikaan helposti ymmärrettävä, rehellinen ja eri näkökohdat monipuolisesti huomioonottava raportti, joka antaa selkeän kuvan omasta toiminnasta ja jonka avulla voidaan oikeudenmukaisesti verrata omaa palvelua ja mahdollisia ulkopuolisia toimijoita. Selvityshankkeesta on järjestetty henkilöstölle tiedotustilaisuudet , ja Tiedotustilaisuuksissa hanketta esiteltiin avoimesti ja henkilöstöllä oli tilaisuudessa mahdollisuus vaikuttaa suoraan selvityshankkeeseen. Selvityshankkeen ohjausryhmänä toimii teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto. Tilapalvelujaosto on käsitellyt selvityshankkeita kokouksissaan ( 14), ( 26) ja ( 35). Valmis selvitysehdotus asetetaan tilapalvelujaoston arvioitavaksi asetetun aikataulun mukaisesti.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vertailtavuuden tavoitteen takia selvitystyön lähtökohdaksi asetettiin palvelun laatutason säilyttäminen nykyisellään. Selvityksessä kuvataan sen takia tarkasti kiinteistönhoidon tehtävän ja tulosyksikön perustiedot kohteineen ja erityispiirteineen. Siinä avataan kiinteistönhoidon kustannukset ja verrataan niitä muihin kiinteistönhoitoyksiköihin. Selvityksen varsinaisessa ulkoistusmahdollisuuksia käsittelevässä osassa todetaan, että koko kiinteistönhoitoyksikön ulkoistaminen on periaatteessa mahdollista, koska markkinoilta löytyy kaikkia kiinteistönhoidon palveluja. Ulkoistamiselle ei ole myöskään laillisuuden näkökulmasta esteitä. Kiinteistönhoidon henkilökunnasta ennustetaan eläköityvän seuraavan viiden vuoden aikana kolme kiinteistönhoitajaa ja yksi työpäällikkö. Kiinteistönhoidon ulkoistaminen kokonaisuudessaan koettiin kuitenkin haasteelliseksi kiinteistönhoidon pitkäkestoisten velvoitteiden takia, jotka ulottuvat huomattavasti pidemmälle kuin, mihin ulkoistus pisimmilläänkään voi ulottua. Kiinteistönhoitoon liittyvään omistajavastuuseen liittyviä tehtäviä on myös vaikea ulkoistaa. Kiinteistönhoitotehtävissä on myös osia, joiden arvo tilojen hallinnalle on selvästi suurempi kuin, mitä on kiinteistönhoitoyritykselle maksettava korvaus kiinteistönhoitotyöstä. Näiden syiden takia selvityksessä esitetään, että kiinteistönhoidossa säilytettäisiin ulkoistustilanteissa riittävän suuri oma yksikkö, jotta mm. päivystys-, avainhallinta-, taloautomaatio- ja omistajavastuutehtävät voidaan toteuttaa omana toimintana koko rakennuskannassa. Kiinteistönhoito on nykyisellään jo ulkoistettu hyvin pitkälle muilta osin kuin varsinaisen kiinteistönhoitotyön osalta. Kiinteistönhoidon aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä palvelut hankitaan ulkoa tai kaupungin muilta yksiköiltä konserniohjauksen mukaisesti. Sesonkiluontoisten tehtävien, erikoistehtävien tai erikoisvälineitä edellyttävien tehtävien osalta on mahdollista löytää vielä jotakin lisäkilpailutettavaa. Mahdollisia kilpailutettavia tehtäviä ovat mm. piha-alueiden talvihoito- ja vihertyöt sekä leikkipuistojen hoitopalvelut. Kiinteistönhoidon osalta alueellinen edellä esitettyjen kriteerien mukainen osakilpailutus on myös mahdollinen. Osakilpailutuksen tulisi olla selkeärajainen osakokonaisuus, jolla olisi selvä mahdollisuus laadun säilyttämiseen ja säästöjen löytymiseen nykyiseen toimintamalliin verrattuna. Osakilpailutukseen tulisi valita vaihtoehto, jota voidaan verrata lisäksi nykyiseen toimintaan asianmukaisesti. Osakilpailutuksen etuna on, että ratkaisussa jää paluumahdollisuus omaan tuotantomalliin.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Osakilpailutuksella olisi mahdollista ulkoistaa selvityksen mukaan esimerkiksi saaristoalueen kiinteistönhoito. Saaristoalueeseen laskettaisiin tällöin Luonnonmaa, Rymättylä, Merimasku ja Velkua. Ulkoistuksen yhteydessä olisi tarpeen selvittää lisäksi siivouksen, ateriapalveluiden ja mahdollisesti yhdyskuntateknisten alueidenhoitopalveluiden ulkoistamista samanaikaisesti. Järjestelyllä olisi mahdollista rakentaa pitkien etäisyyksien saaristoalueelle monitoimipalveluyksikkö, joka voisi sopia hyvin asiaan erikoistuneelle yritykselle. Mahdollisiin ulkoistusratkaisuihin vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten osalta valtakunnallisen sote-alueratkaisun toteutustapa. Val takun nallisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamistavan uudis tamishankkeen yhteydessä sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut siirtyvät sote-alueiden vastuulle Sote-ratkaisua ei ole huomioitu selvi tyksessä, koska siitä ei ole vielä saatavissa riittävästi tietoa. Niissä kilpailutuksissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon tilapalveluita, tulee sote-alueratkaisu ottaa huomioon. Kiinteistönhoidon ulkoistusselvitysraportti oheistetaan esityslistalle. LIITE B2, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditun kiinteistönhoidon ulkois tusselvityksen ja esittää tekniselle lautakunnalle, että Tilalaitos jatkaa asian selvittämistä siten, että kiinteistönhoidon ulkoistamisesta saaristoalueen se kä kiinteistöjen piha-aluehoidon osalta valmisteltaisiin kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana. Kilpailutusasiakirjoissa tulisi antaa mahdollisuus ate ria- ja siivouspalveluiden tarjoamiseen samanaikaisesti. Kilpailukokonai suuksista tulisi lisäksi samaan aikaan laatia kustannusarvio, jonka tulee olla lähtökohtana omassa toiminnassa tavoiteltaville säästöille. Tarkennetaan esittelytekstissä olevaa kohtaa "Kiinteistönhoidon ulkoistaminen kokonaisuudessaan koettiin kuitenkin haasteelliseksi kiinteistönhoidon pitkäkestoisten velvoitteiden takia, jotka ulottuvat huomattavasti pidemmälle kuin, mihin (ulkoistus) kilpailutuskausi voi pisimmilläänkään ulottua".

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditun kiinteistönhoidon ulkois tusselvityksen ja esittää tekniselle lautakun nalle, että tilalaitos jatkaa asian selvittämistä siten, että kiinteistönhoidon ulkoistamisesta saaristoalueen se kä kiinteistö jen piha-aluehoidon osalta valmistellaan kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana. Kilpailutusasiakirjoissa tulee antaa mahdollisuus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoamiseen samanaikaisesti. Kilpailukokonaisuuksista tulee lisäksi samaan aikaan laatia kustannus arvio, jonka tulee olla lähtökohtana omassa toiminnassa tavoiteltaville säästöille. Samalla varmistetaan, että kaupungin kiinteistönhoidon organisaation hen kilöstöresurssit vähenevät kilpailutuksen myötä ainakin samassa suhteessa, kuin henkilöstöresurssia nyt käytetään omana työnä tehtäessä kilpailutetta valla osa-alueel la. Tästä henkilöstöresurssin vähentämisestä tehdään erilli nen tarkennettu selvitys kilpailutuskokonaisuuden kustannusselvityksen kans sa. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Kiinteistönhoidon ulkoistusselvitysraportti oheistetaan esityslistalle. LIITE B1, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen laaditun kiinteistön hoi don ulkoistusselvityksen ja esittää kau pun ginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ti la laitos jat kaa asian selvittä mis tä si ten, että kiin teistön hoidon ulkois ta mi sesta saa-

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: risto alueen se kä kiinteistöjen pi ha-alue hoidon osal ta valmistellaan kilpai lu tus asiakirjat vuo den 2015 aikana. Kilpailutusasiakirjoissa tulee antaa mahdollisuus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoamiseen samanaikaisesti. Kilpailukokonaisuuksista tulee lisäksi samaan aikaan laatia kustannusarvio, jonka tulee olla lähtökohtana omassa toiminnassa tavoiteltaville säästöille. Samalla varmistetaan, että kaupungin kiinteistönhoidon organisaation henkilöstöresurssit vähenevät kilpailutuksen myötä ainakin samassa suhteessa, kuin henkilöstöresurssia nyt käytetään omana työnä tehtäessä kilpailutettavalla osa-alueella. Tästä henkilöstöresurssin vähentämisestä tehdään erillinen tarkennettu selvitys kilpailutuskokonaisuuden kustannusselvityksen kanssa. Siirtymävaiheen aikana poistuvien henkilöiden tilalle rekrytoidaan henki löitä ainoastaan määräaikaiseen työsuhteeseen ottaen huomi oon mahdollisesti tuleva palvelutavan muutos. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Kiinteistönhoidon ulkoistusselvitysraportti on esityslistan liitteenä (KH ). KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa mahdolliset jatkovalmisteluohjeet.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 481 KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm olivat läsnä kokouksessa tä män asian kä sit te lyn ajan. Merkittiin, että tekninen johtaja Kimmo Suonpää esitteli asiaa kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: KAUPUNGINJOHTAJA: Markku Tuunan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle asti. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi laa di tun kiin teis tönhoidon ulkoistusselvityksen ja päättää, että ti la laitos jat kaa asian sel vit tämis tä siten, että kiin teistön hoidon ulkois ta misesta saa ris to alueen se kä kiinteis töjen pi ha-alue hoidon osal ta valmis tel laan kilpai lu tusasiakirjat vuo den 2015 aikana. Kilpailutusasiakirjoissa tulee antaa mahdollisuus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoamiseen samanaikaisesti. Samalla varmistetaan, että kaupungin kiinteistönhoidon organisaation henkilöstöresurssit vähenevät kilpailutuksen myötä ainakin samassa suhteessa, kuin henkilöstöresurssia nyt käytetään omana työnä tehtäessä kilpailutettavalla osa-alueella. Tästä henkilöstöresurssin vähentämisestä tehdään erillinen tarkennettu selvitys kilpailutuskokonaisuuden kustannusselvityksen kanssa. Siirtymävaiheen aikana poistuvien henkilöiden tilalle rekrytoidaan henkilöitä ainoastaan määräaikaiseen työsuhteeseen ottaen huomioon mahdollisesti tuleva palvelutavan muutos. Vuoden 2016 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa asetetaan kaupungin omana toimintana tuotettavien palvelujen tehostamistavoitteet.

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus saattaa päätöksensä valtuustolle tiedoksi. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju, kiinteistöpäällik kö Pekka Alm ja tekninen johtaja Kimmo Suonpää olivat läsnä kokoukses sa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Hannu Aallon ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palaut taa asian uudelleen valmisteltavaksi järjestöjen edustajien kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä pidet tävässä kokouksessa.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 27/ /2014 Kaupunginhallitus 482 Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset 1 Kaupunginhallituksen yleisjaosto Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 87 Virkamatka-anomus 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle Työsuojelun toimintasuunnitelma vuodelle Sivutoimilupien ja -ilmoitusten hakeminen ja periaatteet 91 Kaupunginhallituksen yleisjaoston toimintasääntö 92 Juhlatilaisuuden järjestäminen ansiomerkkien saajille 93 Kaupunginhallituksen yleisjaoston kokoontuminen vuonna Valtion vuoden 2014 korjausavustukset, ylimääräinen haku 2 Satamarakennustoimikunta Laiturin nro 20 ramppien peruskorjaus 13 Laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakan riidanalaiset lisätyöt 14 Laiturin nro 27 kiinnityslaitteiden hankinta 15 Satamarakennustoimikunnan toiminnan päättyminen 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta Naantalin terveyskeskuksen mahdollisuudet tarjota virka-ajan ulkopuolista lääkäripalvelua alkaen 97 Viranhaltijapäätökset 98 Ilmoitusasiat 1 Hallintojohtaja Riitta Luotio 10/2014 Titania massalaskennan ja kahdensuuntaisen liittymän hankkiminen 2 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen 57/2014 Itä-Immasen II-vaiheen omakotitontin myyminen Mikko ja Kaisa Halmeelle

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ot to-oikeutta edellä seloste tuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltija päätöksissä ilmeneviin päätöksiin. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Naantalin Opintien yhtiöjärjestyksen muutoksen vaikutus kaupungin talousarvioon / /2013 Kaupunginhallitus 483 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Kiinteistö Oy Naantalin Opintie muutettiin yhtiöjärjestystä muuttamalla keskinäiseksi yhtiöksi alkaen. Muutoksen vaikutusta ei ole otettu huomioon kuluvan vuoden talousarviossa. Yhtiö on vuokrannut tiloja arvonlisäverottomalla vuokrasopimuksella Kuntoutusyhtymä - Rehab Group Oy:lle. Muutoksesta seuraa se, että kaupungin pitää maksaa yhtiölle hallitsemistaan tiloista vastiketta ja yhtiön vuokrasopimus täytyy siirtää kaupungille eli kaupunki maksaa yhtiölle riittävän vastikkeen ja kaupunki saa vuokratulon. Vuokratuoton pitäisi riittää hoito- ja rahoitusvastikkeen rahoittamiseen eli kassavirtavaikutuksen pitäisi olla nolla. Vastikkeiden maksaminen vaatii talousarvion muutospäätöksen viemisen valtuustoon. Vuokramies on ilmoittanut suostuvansa sopimuksen siirtämiseen kaupungille. Kuluvan vuoden vuokratuotto on yhtiön arvion mukaan euroa, hoitovastikkeen määrä on euroa ja rahoitusvastikkeen määrä on euroa. Ehdotan kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että Tilalaitoksen kuluvan vuoden käyttötalousarvion vuokratuottoarviota korotetaan eurolla ja vuokrakulumäärärahaa korotetaan eurolla. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Tilalaitoksen vuoden 2014 käyttötalousarvion vuokratuottoarviota korotetaan eu rolla ja vuokrakulumäärärahaa korotetaan eurolla.

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm ja kaupungin laki mies Tu ro Järvinen esittelivät asiaa kokouksessa. Yhtiön halli tuk sen pu heenjohtajaa Markku Tuunaa kuultiin asiantuntijana en nen asian varsinaista käsittelyä. Merkittiin, että Markku Tuuna, Heini Jalkanen ja Sirpa Hagsberg poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puhetta johti kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Hannu Aalto. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

29 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Naantalin Satama Oy:n vuokrasopimuksen ja lainasopimusten muutokset 615/ /2013 Kaupunginhallitus 484 Kaupunginlakimies Turo Järvinen: Verottajalta sataman yhtiöittämisessä liiketoiminnan luovutuksesta pyydetty ennakkoratkaisu saapui Ratkaisun mukaan verottaja ei hyväksy markkinaehtoiseksi vuokranmääräksi Catella Oy:n vuokranmäärityksen mukaista maa- ja vesialueiden vuosivuokraa euroa, vaan katsoo KPMG Oy:n vuokranmäärityksen, määrältään euroa, markkinaehtoiseksi. Verottaja ohjaa kaupunkia käyttämään KPMG:n arvonmääritysraportissa esitetyllä markkinahintavertailumenetelmällä saatua vuokraa. Oheismateriaali: Tuloverotuksen ennakkoratkaisu Kaupungin satamayhtiölle myönnettävien lainojen osalta verottaja on ennakkoratkaisussaan hyväksynyt KPMG:n korkomäärityksen osoittamaan markkinaehtoista korkotasoa kyseisille lainoille. KPMG:n korkomäärityksen mukaan tasalyhenteiselle senior-lainalle koron vaihteluväli on 2,53-5,28 % ja 20 vuoden bullet-tyyppiselle junior-lainalle koron vaihteluväli on 5,02-7,52 %. Kaupungin ja satamayhtiön kanssa tehtävää maanvuokrasopimusta esitetään muutettavaksi maa- ja vesialueiden vuosivuokran määrän osalta eu roon ja lainasopimusten korkoja senior-lainassa kiinteään 5,0 % ja junior-lainassa 5,5 %. Korkojen korottamisen myötä kahtena ensimmäisenä vuon na saataisiin vuokratuottomenetyksestä kaksi kolmasosaa ja jatkovuosina euroa. Oheismateriaali: Vaikutusta havainnollistava taulukkolaskelma Muutokset osoittavat luonnokset maanvuokrasopimuksesta sekä lainasopimuksista ovat esityslistan liitteinä (KH ). KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää muuttaa Naantalin kaupungin ja Naantalin Satama Oy:n välisen maanvuokrasopimukseen vuosi vuok ran mää räk si eu roa, se nior-lai nan ko roksi 5,0 % sekä ju nior-lai nan koroksi 5,5 % liitteenä ole vien asiakirja luon nosten mukai sesti.

30 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että Tero Tavio poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että kaupunginlakimies Turo Järvinen esitteli asiaa kokouksessa. Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää muuttaa Naantalin kaupungin ja Naantalin Satama Oy:n välisen maanvuokrasopimukseen vuosivuokran määräksi euroa, senior-lainan koroksi 5,0 % sekä junior-lainan koroksi 6 % lukien ja 7,5 % lukien. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen ja päätti muuttaa Naantalin kaupungin ja Naantalin Satama Oy:n välisen maanvuokrasopimukseen vuo sivuokran määräksi euroa, senior-lainan koroksi 5,0 % sekä junior-lainan koroksi 6 % lukien ja 7,5 % lukien. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset maanvuokrasopimus ja lainasopimukset oheistetaan. LIITTEET A1 - A3, KH

31 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Maanvuokrasopimuksen purkaminen 748/ /2014 Kaupunginhallitus 485 Kaupunginlakimies Turo Järvinen : Naantalin kaupungin sekä Petri ja Janette Korvenpään välillä on tehty maanvuokrasopimus Naantalin kaupungin 30. kaupunginosan 44. kort telin tontista nro 1 osoitteessa Kanervatie 12, Naantali. Tontin pin ta-ala on 524 m² ja kiinteistötunnus on Vuokra-aika on al ka nut ja jatkuu asti. Vuokralaiset ovat toimittaneet anomuksen vuokrasopimuksen purkamiseksi ja esittäneet erityisiä syitä purkamiselle. Anomus ja selvitys esitellään kokouksessa. Erityisten syiden johdosta on perusteltua purkaa maanvuokrasopimus päättymään kuluvan vuokranmaksukauden loppuun Kaupunki palauttaa Korvenpäiden maksaman euron suuruisen ennakon käyttövesija jätevesiverkostoon liittymisestä, josta kuittaamalla vähennetään maksamatta olevan vuokran määrä viivästyskorkoineen per , yhteensä 1 674,58 euroa. Lohkomiskuluja ei korvata vuokralaiselle maanvuokrasopimuksen purkamisen yhteydessä. Tontilla ei ole tehty mitään rakentamistoimenpiteitä. Osapuolet laativat kiinteistörekisterin kirjaamisviranomaista varten erillisen purkamissopimuksen. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää, että Naantalin kaupungin sekä Petri ja Janette Korvenpään välinen, kiinteistöä koskeva allekirjoi tettu maanvuokrasopimus puretaan päättymään Kaupunginhallitus päättää palauttaa 4 169,42 euroa Korvenpäi den suoritta masta euron suuruisesta ennakosta käyttö ve si- ja jätevesiverkostoon liittymisestä. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

32 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Vuoden 2015 eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat 714/ /2014 Kaupunginhallitus 486 Kaupunginsihteeri Riitta Lehtinen: Eduskuntavaalit toimitetaan Ennakkoäänestyksen ajanjak so on ko ti maassa ja ulkomailla Suomalai sessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vaalilain 48 :n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päi vit täi set au ki olo ajat, kui tenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna ar kipäi visin en nen kel lo 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantai sin ja sunnun taisin en nen kel lo 9 eikä kello 18 jälkeen. Hyväksi havaittu käytäntö on, että ainakin en nakkoäänes tyksen ajanjakson kahtena viimeisenä päivänä yleinen ennak koäänestys paikka pidetään avoinna kello 20 saakka. Äänestyspaikkojen tiedot tulee merkitä vaalien pohjatietojärjestel mään viimeistään Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa todetaan vaalien tehtäväalueen kohdalla, että kau pun gin alu eel la on vii si yleis tä en nak ko ää nes tys paikkaa, jotka kaikki ovat kau pun gin yl lä pitä miä. En nak koäänestyspaikkoja olisivat edelleen kaupungin talo, Vel kuan, Me rimas kun ja Ry mätty län palvelupisteet sekä K-Supermar ket Uk ko-pek ka. Kau pungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoäänes tyk sen vaalivir kailijoi na. Tila päistä henkilöstöä palkataan tarpeen mukaan. Vuoden 2015 talousarviossa todetaan lisäksi, että Rymättylän, Merimaskun ja Vel kuan pal ve lu pis teis sä ennakkoäänestys olisi normaalina aukioloaikana eli arkipäivinä. K-Supermarket Ukko-pekassa ennakkoäänestys olisi osan päivää arkipäivinä mukaan lukien lauantai. Pisimmät aukioloajat olisivat kaupun gintalolla, myös viikonloppuna kello

Sisällysluettelo. 433 Raportti työllistämistoiminnasta 1.1. - 30.9.2014 3. 434 Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke 5

Sisällysluettelo. 433 Raportti työllistämistoiminnasta 1.1. - 30.9.2014 3. 434 Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2014 1 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 433 Raportti työllistämistoiminnasta 1.1. - 30.9.2014 3 434 Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3

Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tekninen lautakunta 18.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3 136 Teknisen lautakunnan vuoden 2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11.05.2015 Sisällysluettelo Sivu 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5 32 Manner-Naantalin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus 13.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto 09.06.2014 Sisällysluettelo Sivu 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantali - Masku

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 27 Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta

Sisällysluettelo. 27 Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginhallitus 20.01.2014 Sisällysluettelo Sivu 27 Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta 3 28 Vastine aluehallintovirastolle

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Tilapalvelut

Naantalin kaupunki Tilapalvelut 1 Naantalin kaupunki Tilapalvelut KIINTEISTÖNHOITOPALVELUIDEN KEHITYSHANKE 2 SISÄLLYS Alkusanat...4 JOHDANTO...5 1. KUVAUS KIINTEISTÖNHOITOPALVELUIDEN NYKYTILANTEESTA...6 1.1. Kiinteistönhoito on osa kiinteistön

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot