Sisällysluettelo. 478 Luvan antaminen tietohallinnon IT-suunnittelijan toimen täyttämiseen. määräaikaisesti 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 478 Luvan antaminen tietohallinnon IT-suunnittelijan toimen täyttämiseen. määräaikaisesti 6"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 478 Luvan antaminen tietohallinnon IT-suunnittelijan toimen täyttämiseen määräaikaisesti Luvan antaminen tietohallinnon mikrotukihenkilön toimen täyttämiseen määräaikaisesti Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kiinteistö Oy Naantalin Opintien yhtiöjärjestyksen muutoksen vaikutus kaupungin talousarvioon Naantalin Satama Oy:n vuokrasopimuksen ja lainasopimusten muutokset Maanvuokrasopimuksen purkaminen Vuoden 2015 eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikkoina olevien sosiaalihuollon toimintayksiköiden määrääminen Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat Naantalin kaupungin poikkeamishakemus asemakaavassa osoitetusta kerrosluvusta Järvensuun kolmella tontilla Anna-Liisa Oxbyn poikkeamishakemus omakotitalon ja autotallin rakentamiseksi rakennusalan ulkopuolelle Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Tammistontien jatke Talousarvion 2014 tuloslaskeman muuttaminen satunnaisten kulujen osalta Antero Lehtosen eroanomus luottamustoimista ja uuden henkilön valinta Teija Björkskogin eroanomus kaavoitus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä uuden henkilön valinta 47

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Vilhelm Junnilan eroanomus luottamustoimista ja uuden henkilön valinta Sara Luotosen eroanomus koulutuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden henkilön valinta Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite Meripartiolippukunta Naantalin Sinisten toimitilojen turvaamisesta Sari Outisen eroanomus kaavoitus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä uuden henkilön valinta 54

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Aika kello 17:30-18:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja, , Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja, ko kouksen puheen johtaja 483 Jalkanen Heini 2. varapuheenjohtaja, , Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen, , Kuustonen Juho jäsen Lindström Jan jäsen Linja Anne jäsen Santalahti Samuli jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen, , Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Björkskog Tommy valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja, Alm Pekka kiinteistöpäällikkö, , 483 Suonpää Kimmo tekninen johtaja, Järvinen Turo kaupunginlakimies, Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Gustafsson ja Arja Savolainen. Markku Tuuna Hannu Aalto puheenjohtaja puheenjohtaja , Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 15. joulukuuta 2014 Hanna Gustafsson Arja Savolainen

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen tietohallinnon IT-suunnittelijan toimen täyttämiseen määräaikaisesti 795/ /2014 Kaupunginhallitus 478 Tietohallintopäällikkö Juha Riekkinen: Hallintojohtaja Riitta Luotio: IT-suunnittelija Leena Luoma on eläköitynyt alkaen. Tehtävää on hoidettu loppuvuoden ajan väliaikaisjärjestelyin työtehtäviä sisäisesti siirtelemällä. Pyydän lupaa saada täyttää IT-suunnittelijan toimi ( ) mää rä ajak si saakka. Perusteluina työmäärä, josta on sel vit tävä ja mää räai kaisuuden perusteena mahdolliset palvelustrategiaan liit tyvät toi minnan muutokset. Tehtävänhoidosta aiheutuvat palkkakustan nuk set on esitetty ta lousarvion 2015 yhteydessä. Puollan tietohallintopäällikkö Juha Riekkisen esitystä IT-suunnittelijan vakanssin määräaikaisesta täyttämisestä saakka edellä esitetyin perustein. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa keskusvirastolle luvan täyttää IT-suunnittelijan toimi ( ) määräaikaisesti asti. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouk sessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Luvan antaminen tietohallinnon mikrotukihenkilön toimen täyttämiseen määräaikaisesti 795/ /2014 Kaupunginhallitus 479 Tietohallintopäällikkö Juha Riekkinen: Hallintojohtaja Riitta Luotio: Tietohallinnon mikrotuen tehtävää on hoitanut Tiina Piivek ensin oppisopimussuhteisesti saakka ja sitten määräaikaisena Esitän, että mikrotukihenkilön toimi (99-370) täytetään määräajaksi saakka ja toimen hoitoa jatkaa Tiina Piivek. Määräaikaisuuden perusteena on yhtäältä vuoden 2016 loppuun saakka voimassa oleva tietohallintosopimus Raision kaupungin kanssa ja toisaalta palvelustrategian mukaiset mahdolliset uudelleenjärjestelyt toiminnassa. Tehtävänhoidosta aiheutuvat palkkakustannukset on esitetty vuoden 2015 osalta talousarvion 2015 yh teydessä. Puollan tietohallintopäällikkö Juha Riekkisen esitystä mikrotukihenkilön vakanssin määräaikaisesta täyttämisestä saakka edellä esitetyin perustein. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa keskusvirastolle luvan täyttää mikrotukihenkilön toimi (99-370) sitä avoimeksi julistamatta määrä ai kai sesti as ti. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouk sessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke 35/ /2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi palvelustrategian vuosille Palvelustrategiaan on kirjattu kaupungin eri tehtäväalueille kehittämiskohteita ja strategiatyön ensimmäisen vaiheen painopistehankkeita. Ateria- ja siivouspalveluita koskevassa painopistehankkeessa tulee laatia selvitys ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistamisesta. Selvitystyö aloitettiin tilapalveluissa pian strategian hyväksymisen jälkeen. Selvitystä tekemään perustettiin oma työryhmä. Ateria- ja Siivouspalveluiden työryhmä: Ateria- ja siivouspalveluiden esimies Heli Ran tala Siivouspalveluhenkilöstö Anne-Marie Silanterä (varalla Riitta Muli) Ateriapalveluhenkilöstö Tanja Inttilä (varalla Anne Virtanen) JHL Eliisa Ansamaa (varalla Anja Kettunen) Jyty Irja Vihermä (varalla Eija Westerlund) KTN Arja Rantala (varalla Jukka Kylmäoja) puheenjohtaja Kimmo Suonpää työryhmätyöskentelyn vastaava, varapuheenjoh taja Pekka Alm sihteeri Maria Wallenius Työryhmätyöskentelyn tarkoituksena oli saada aikaan helposti ymmärrettävä, rehellinen ja eri näkökohdat monipuolisesti huomioonottava raportti, joka antaa selkeän kuvan omasta toiminnasta ja jonka avulla voidaan oikeudenmukaisesti verrata omaa palvelua ja mahdollisia ulkopuolisia toimijoita. Selvityshankkeesta on järjestetty henkilöstölle tiedotustilaisuudet , ja Tiedotustilaisuuksissa hanketta esiteltiin avoimesti ja henkilöstöllä oli tilaisuudessa mahdollisuus vaikuttaa suoraan selvityshankkeeseen. Selvityshankkeen ohjausryhmänä toimii Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto. Tilapalvelujaosto on käsitellyt selvityshankkeita kokouksissaan ( 14), ( 26) ja ( 35).

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmis selvitysehdotus asetetaan tilapalvelujaoston arvioitavaksi asetetun aikataulun mukaisesti. Vertailtavuuden tavoitteen takia selvitystyön lähtökohdaksi asetettiin palvelun laatutason säilyttäminen nykyisellään. Selvitystyössä kuvattiin sen takia tarkasti ateria- ja siivouspalveluiden tehtävät ja vastuualueet perustiedot koh teineen ja erityispiirteineen. Selvitys jaettiin kahdeksi erilliseksi selvityk seksi että kuvaukset eivät sekoittuisi keskenään. Selvityksissä avataan ateria- ja siivouspalveluiden kustannukset ja verra taan niitä muiden vertailukuntien yksiköihin. Ateriapalveluista ennustetaan eläköityvän selvityksen mukaan 20 työntekijää vuoteen 2023 mennessä ja siivouspalveluissa 15. Selvityksen varsinaisessa ulkoistusmahdollisuuksia käsittelevässä osassa esitellään seitsemän vaihtoehtoista palvelujen tuottamistapaa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa VE0 toimintaa tehostetaan nykyisen toimintamallin pohjalta. Tehostamistoimenpiteinä ovat toiminnan mitoittaminen ja keskittyminen sisäisiin asiakkaisiin. Vaihtoehdossa jatketaan laadukasta toimintaa erittäin ammattitaitoisella yksiköllä. Etenkin siivouspalvelut -yksikköä käytetään kaupungille edullisena uudelleensijoitusyksikkönä. Toimintavaihtoehdossa VE1 ostopalveluja lisätään eläköitymisten mukaan. Ateriapalveluissa tehostamiseen pyritään lisäksi joko yhden tai kahden keskuskeittiön mallilla. Siivouspalveluissa ulkoistetaan erityislaitteita vaativia tai ydintehtävään kuulumattomia kohteita. Ateria- ja siivouspalveluiden toiminnan laatu on nykyisellään korkea. Asiakastyytyväisyys on myös erittäin hyvällä tasolla. Laadun alentaminen on yksi toimintavaihtoehdon tehostamiskeinoista. Siivouksen osalta laadun alentaminen on vähäisessä määrin mahdollista. Haasteeksi tulee pintojen kuluminen ja sisäilmaongelmien lisääntymisriskit. Ateriapalveluiden osalta ruokatarvikehankintojen edullistamisen keinoja ei ole helposti löydettävissä. Toimintavaihtoehdossa VE2 ateria- ja siivouspalveluista muodostetaan yhtiö yhdessä tai erikseen. Naantalin kaupungin kiinteistöissä toimiva palveluyhtiö olisi kuitenkin pieni toimija markkinoilla, jonka tulisi toimia joustavasti alueellaan. Yhtiö voisi kilpailla vapaasti alueellaan myös ulkopuolisista kohteista.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Toimintavaihtoehdossa VE3 ateria- ja siivouspalveluista ulkoistetaan selkeärajaisia osatoimintoja tai osakokonaisuuksia. Osakokonaisuus tulisi valita siten, että siinä on ulkoistettuna selvä mahdollisuus laadun säilyttämiseen ja säästöjen löytymiseen nykyiseen toimintamalliin verrattuna. Osakilpailutukseen tulisi valita vaihtoehto, jota voidaan verrata lisäksi nykyiseen toimintaan asianmukaisesti. Osakilpailutuksen etuna on, että ratkaisussa jää paluumahdollisuus omaan tuotantomalliin. Saaristoalueen ateria- ja siivouspalvelukokonaisuus voisi olla yksi mahdollinen ulkoistuskokonaisuus, joka on laajuudeltaan 15,5 henkilötyövuoden kokonaisuus (15,5 htv). Saaristoalueeseen laskettaisiin tällöin Luonnonmaa, Rymättylä, Merimasku ja Velkua. Ulkoistuksen yhteydessä olisi tarpeen selvittää lisäksi kiinteistönhoitopalvelujen ja mahdollisesti yhdyskuntateknisten alueidenhoitopalveluiden ulkoistamista samanaikaisesti. Järjestelyllä olisi mahdollista rakentaa pitkien etäisyyksien saaristoalueelle monitoimipalveluyksikkö, joka voisi sopia hyvin asiaan erikoistuneelle yritykselle. Erillisinä kilpailutuskohteina voisi tulla kyseeseen myös esimerkiksi vapaa-ajantilojen (3 htv), terveysasematilojen (5,1 htv) tai terveysasema ja hoivatilojen (9,6 htv) siivouspalvelujen ulkoistus. Terveyskeskus ja hoivakeittiöiden ateriapalveluiden ulkoistaminen (15,3 htv) olisi myös mahdollista. Esitetyt osaulkoistusvaihtoehdot ovat kokonaisuuksia, jotka poikkeavat tehtäväsisällöiltä toisistaan ja muusta oman toiminnan perustyöstä. Näiden kokonaisuuksien osalta ulkoistuksen kannattavuusvertailu tapahtuisi kaupungin saman kokonaisuuden entiseen toteutustapaan verrattuna. Myös toteutuvien työtuntien kustannuksia on mahdollista verrata. Perustyyppisestä ateria- ja siivoustyöstä ei ole selvityksissä esitetty muodostettavaksi osaulkoistusvaihtoehtoa, koska sen pilkkominen pienempiin osiin vähentäisi toiminnan tuottavuutta. Toisaalta perustyön kokonaisuuden ulkoistaminen on liian suuri kokonaisuudessaan ulkoistettavaksi omaan toimintamalliin paluumahdollisuuden säilyttämisen ja eläköitymisvauhdin näkökulmista. Vertailtavuuden tavoitteen takia on kuitenkin mahdollista ulkoistaa jokin perustyyppinen ateria- tai siivouspalvelukohde. Toimintavaihtoehdossa VE4 ateria- ja siivouspalveluiden palveluliiketoiminta luovutetaan markkinoilla toimivalle yritykselle. Kaupungin palvelukseen jää kuitenkin riittävästi valvontahenkilöstöä. Liikkeenluovutuksessa henkilökunta siirtyy uuteen yritykseen vanhoina työntekijöinä. Samoin laitekanta siirtyy yritykselle. Vaihtoehdossa kaupunki toimii tilaajana ja yritys tuottajana.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Toimintavaihtoehdossa VE5 ateria- ja siivouspalveluiden palvelutoiminta kilpailutetaan vapaasti. Vaihtoehdossa koko henkilöstö jää kaupungin palvelukseen. Kaupunki päättää jäävän henkilöstön mahdollisista tehtävämuutoksista erillisesti. Vaihtoehdossa kaupunki toimii tilaajana ja yritys tuottajana. Toimintavaihtoehdossa VE6 ateria- ja siivouspalveluiden toimintaa tehostetaan kuntayhteistyön mahdollistamin keinoin. Mikäli meneillään olevat kuntaliitosselvitykset johtavat liitosten toteutumiseen, voitaisiin toimintaa tehostaa yhdistettävän alueen toiminnan keskittämistoimenpiteiden kautta. Yhteisen keskuskeittiön toteuttaminen kuntien kanssa yhdessä voisi lisäksi tulla kyseeseen. Mahdollisiin ulkoistusratkaisuihin vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten osalta valtakunnallisen sote-alueratkaisun toteutustapa. Val takun nallisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamistavan uudis tamishankkeen yhteydessä sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut siirtyvät sote-alueiden vastuulle Sote-ratkaisua ei ole huomioitu selvi tyksessä, koska siitä ei ole vielä saatavissa riittävästi tietoa. Niissä kilpailutuksissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon tilapalveluita, tulee sote-alueratkaisu ottaa huomioon. Ateria- ja Siivouspalveluiden ulkoistusselvitysraportit oheistetaan esityslistalle. LIITE B3-B4, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditun ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistusselvitykset ja esittää tekniselle lau takunnalle, että tilalaitos jatkaa asian selvittämistä siten, että 1. sekä ateria- että siivouspalvelujen ulkoistamises ta saaristoalueen osalta valmisteltaisiin kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana. Kilpailutusasiakirjoissa annettaisiin mahdollisuus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoamiseen sa manaikaisesti. Kilpailukokonaisuuksista laadittaisiin lisäksi kustannusarviot, jotka käsiteltäisiin samassa yhteydessä tilapalvelujaostossa ja teknisessä lautakunnassa kilpailutusasia kirjojen kanssa.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: 2. Ateria- ja siivouspalveluiden Kanta-Naantalin toimialueelta valittaisiin lisäksi sellainen yksittäinen mahdol linen ulkoistettava kohde, jo ka antaisi mahdollisimman hyvän vertailukohdan omana toimintana toteu tettavalle palvelulle. Tästä kohteesta laadittaisiin myös tarjouspyyntöasia kirjat ja kustannusarvio vuoden 2015 aikana tilapalvelujaoston ja tek nisen lautakunnan käsiteltäviksi. 3. Yhden ja kahden keskuskeittiön tilaratkaisuista laadittaisiin hankesuunnitelmat takaisinmaksuaikoineen vuo den 2015 aikana. KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditut ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistusselvitykset ja esittää tekniselle lautakunnalle, että tilalaitos jatkaa asian selvittämistä siten, että 1. sekä ateria- että siivouspalvelujen ulkoistamisesta saaristoalueen osalta valmistellaan kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana. Kilpailutusasiakir joissa annetaan mahdollisuus ateriaja siivouspalveluiden tarjoamiseen sa manaikaisesti. Kilpailukokonaisuuksista laaditaan lisäksi kustannusarviot, jotka käsitellään samassa yhteydessä tilapalvelujaostossa ja teknises sä lau takunnassa kilpailutusasiakirjojen kanssa. 2. Ateria- ja siivouspalveluiden Kanta-Naantalin toimialueelta valitaan li säksi sellainen yksittäinen mahdollinen ulkoistettava kohde, joka antaa mahdollisimman hyvän vertailukohdan omana toimintana toteutettavalle palvelulle. Tästä kohteesta laaditaan myös tarjouspyyntöasiakirjat ja kustan nusarvio vuoden 2015 aikana tilapalvelujaoston ja teknisen lautakunnan käsiteltäviksi. 3. Yhden ja kahden keskuskeittiön tilaratkaisuista laaditaan hankesuunnitelmat takaisinmaksuaikoineen vuoden 2015 aikana. Samalla varmistetaan, että kaupungin ateria- ja siivouspalveluiden organisaatioiden hnkilöstöresurssit vä he nevät kil pailu-

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: tuk sen myötä ainakin samassa suhteessa, kun henikilöstöresurssia nyt käyte tään omana työnä tehtäessä kil pailu tettavalla osa-aleella. Tästä henkilöstöresurssin vähentä mi sestä teh dään erilli nen tar kennettu selvitys kilpailutus kokonaisuuden kus tannussel vi tyk sen kans sa. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Ateria- ja Siivouspalveluiden ulkoistusselvitysraportit oheistetaan esityslistalle. LIITTEET B2-B3, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen laaditut ateria- ja sii vous pal ve luiden ulkoistusselvitykset ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, et tä ti la laitos jatkaa asian sel vit tä mistä siten, et tä sekä ateria- että siivouspalvelujen ulkoistami sesta saaristo alueen osalta valmistellaan kilpailutusasia kirjat vuoden 2015 aikana. Kilpailutusasiakir joissa an netaan mah dollisuus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoa miseen sa man aikaisesti. Kilpailu kokonaisuuksista laadi taan lisäksi kustan nusarviot, jotka käsi tellään samassa yhteydessä tilapalvelu jaostossa ja teknisessä lau takun nassa kilpailutusasiakirjojen kanssa ateria- ja siivouspalveluiden Kanta-Naantalin toimialueelta valitaan li säksi sellainen yksittäinen mah dolli nen ulkoistettava kohde, joka antaa mahdollisim man hyvän vertailukohdan omana toimintana toteutetta valle palvelulle. Tästä kohteesta laaditaan myös tarjous pyyntöasiakirjat ja kus tan nusarvio vuo den 2015 aikana tilapalvelujaoston ja teknisen lautakunnan kä siteltäviksi

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus yhden ja kahden keskuskeittiön tilaratkaisuista laadi taan han kesuunnitel mat takaisinmaksuaikoineen vuoden 2015 ai kana. Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Samalla varmistetaan, että kaupungin ateria- ja siivouspalveluiden organi saatioiden henkilöstöresurssit vähenevät kilpailutuksen myötä aina kin sa massa suhteessa, kun henkilöstöresurssia nyt käytetään omana työnä teh täessä kilpailutettaval la osa-alueella. Tästä henkilöstöresurssin vähentämises tä tehdään erillinen tar ken nettu selvitys kilpailutuskokonaisuuden kus tan nusselvi tyksen kanssa. Siirtymävaiheen aikana poistuvien henkilöiden tilalle rekrytoidaan henkilöitä ainoastaan määräaikaiseen työsuhteeseen ottaen huomioon mahdollisesti tuleva palvelutavan muutos. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistusselvitysraportit ovat esityslistan liitteinä (KH ). KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa mahdolliset jatkovalmisteluohjeet. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm olivat läsnä kokouksessa tä män asian kä sit te lyn ajan.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 480 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen: Merkittiin, että tekninen johtaja Kimmo Suonpää esitteli asiaa kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: Markku Tuunan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle asti. Kaupungin palvelustrategian keskeisenä tavoitteena on varautua tulevaisuuteen, jossa palveluja joudutaan tuottamaan kuntatalouden liikkumavaran kaventuessa. Tämän vuoksi palvelutoimintaa on tehostettava ja haettava määrätietoisesti keinoja lisätä tuottavuutta ja alentaa kustannuksia. Ateria- ja siivouspalveluita koskevaa painospistehanketta valmisteltaessa on laadittu perusteelliset raportit. Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto ja tekninen lautakunta ovat päätyneet raporttien perusteella ehdotukseen, että mahdollisessa ulkoistuksessa on syytä edetä hallitusti. Toimielimet esittävät, että vuoden 2015 aikana valmistellaan ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamista koskevat kilpailuasiakirjat vuoden 2015 aikana: saaristoalueen osalta yhden Kanta-Naantalin toimialueelta valittavan sellaisen koh teen osalta, jo ka antaa mahdollisimman hyvän vertailukohdan omana toimintana toteu tettavalle palvelulle. Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto ja tekninen lautakunta ovat lisäksi ehdottaneet, että yhden ja kahden keskuskeittiön tilaratkaisuista laaditaan hankesuunnitelmat takaisinmaksuaikoineen vuoden 2015 aikana. Pidän ehdotettua etenemistapaa perusteltuna mm. seuraavista syistä: Hallitun osaulkoistamisen avulla on mahdollista saada koke muksia yri tys ten tuottamien ateria- ja siivouspalveluiden kustannuk sista ja laadusta. Osaulkoistamista käytettäessä kilpailutettavat palvelukokonai suudet voi daan valita niin, että kaupungin vakinaisen henkilöstön työ suhteiden jatku vuus turvataan.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunki voi kaupungin omaa toimintaa tehostaessaan hyö dyntää omia, muiden kuntien ja ulkoisen palvelujen tuottajien parhai ta käytäntöjä. Kun tarkastellaan eri vaihtoehtoja, huomioon on otettava se, että koko toiminnan mahdollisesta ulkoistuksesta saatavia bruttosäästöjä pienentäisi merkittävästi ensinnäkin se, että kaupungille jäävät ne sisäiset kulut, joita ateria- ja siivouspalvelut tällä hetkellä maksavat kaupungin yhteiskustannuksista. Näitä kustannuksia ovat esim. palkkahallinnon, laskutuksen, kirjanpidon ja tietohallinnon kulut. Näiden kustannusten suuruus on vuodessa noin euroa. Bruttosäästöjen syntymistä pienentäisi toiseksi myös se, että jo syntyneet eläk kei den ns. varhemaksut ja eläkemenoperusteiset maksut jäisivät todennä köi sesti kau pungin maksettaviksi. Näiden kustannus on ateria- ja siivouspalveluissa yhteensä vuodessa noin euroa. Kolmantena seikkana on otettava huomioon se, että kaupungin on mahdollisessa kokonaisulkoistamisvaihtoehdossakin säilytettävä omassa organisaatiossaan vahvaa ateria- ja siivouspalvelujen osaamista, jotta kaupunki kykenisi toteuttamaan palvelujen kilpailutukset, sopimusten tekemiset sekä niiden noudattamisen ja laatutason valvonnan ammattitaitoisesti. Arvioin, että kaupungin organisaatioon tarvittaisiin näitä tehtäviä varten 1,0-1,5 henkilötyövuoden suuruinen työpanos. Asiaa viimeksi kaupunginhallituksessa käsiteltäessä nousi keskusteluissa esille valmistuskeittiötoiminnan keskittämisestä saatavat hyödyt. Tässä aikataulussa ei kuitenkaan ole ollut mahdollista saada alustaviakaan ar vioita valmistuskeittiötoiminnan keskittämisen tuomista säästöistä. Mikäli ateria- ja siivouspalveluiden tehostamista toteutetaan hallitun osaulkoistamisen ja oman palvelun toiminnan tehostamisen avulla, on varmistettava se, että kaikki keinot oman toiminnan kustannustehokkuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi käytetään hyväksi. Sen vuoksi pidän tärkeänä, että valmistuskeittiötoiminnan keskittämisestä laaditaan hankesuunnitelmat takaisinmaksuaikoineen sekä ns. vahvan keskittämisen (1-2 valmistuskeittiötä) että maltillisen keskittämisen (3-4 valmistuskeittiötä) vaihtoehdoista. Pidän välttämättömänä myös sitä, että vuoden 2016 talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa asetetaan tavoitteet kaupungin omana toimintana tuotettavien ateria- ja siivouspalvelujen tehostamiseksi.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi laa di tut ate ria- ja siivouspalveluiden ulkoistusselvitykset ja päättää, että ti la lai tos jat kaa asian sel vittämis tä siten, että sekä ateria- että siivouspalvelujen ulkoistamises ta saaristoalu een osalta valmistellaan kilpailutusasiakir jat vuo den 2015 ai kana. Kilpailutusasiakirjoissa anne taan mahdolli suus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoami seen samanaikaises ti. Mikäli kau punki päättää kilpailut taa nämä palvelut, kau pungin oman pal velutuotannon kustannuksista laaditaan ver tailulaskelmat, jot ka ovat käytettävissä tarjousasiakirjoja käsi teltäessä. ateria- ja siivouspalveluiden Kanta-Naantalin toimialueelta valitaan lisäksi sellainen yksittäinen mah dolli nen ulkoistettava kohde, joka antaa mahdollisim man hyvän vertailukohdan omana toimintana toteutetta valle palvelulle. Tästä kohteesta laaditaan myös tarjous pyyntöasiakirjat vuoden 2015 aikana sekä vertailulaskelma kaupungin oman palvelutuotannon kustannuksista. valmistuskeittiötoiminnan keskittämisestä Manner-Naanta lin alueella laaditaan se kä ns. vahvan keskittämisen (1-2 keskus keit tiö tä) et tä mal til li sen keskittämisen (3-4 val mistuskeittiö tä) vaihto eh doista han kesuunnitelmat ta kai sin mak suai koi neen vuoden 2015 aikana. vuoden 2016 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa asetetaan kaupungin omana toiminta na tuo tettavien pal velujen tehostamistavoitteet. Samalla varmistetaan, että kaupungin ateria- ja siivouspalveluiden organisaatioiden henkilöstöresurssit vähenevät kil pai lutuksen myötä ainakin samassa suhteessa kuin henkilöstö resurssia nyt käytetään omana työnä tehtäessä kilpailutettaval la osa-alueella. Tästä henkilöstöresurssin vähentämisestä tehdään erillinen tarkennettu selvitys kilpailutuskokonaisuuden kustannusselvityksen kanssa.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Siirtymävaiheen aikana poistuvien henkilöiden tilalle rekrytoidaan henkilöitä ainoastaan määräaikaiseen työsuhteeseen ottaen huomioon mahdollisesti tuleva palvelutavan muutos. Kaupunginhallitus saattaa päätöksensä valtuustolle tiedoksi. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju, kiinteistöpäällik kö Pekka Alm ja tekninen johtaja Kimmo Suonpää olivat läs nä ko kouk ses sa tä män asian kä sit te lyn ajan. Todettiin, että liiteaineistoon on lisätty ammattijärjestöjen alle kirjoittama, kaupunginhallitukselle osoitettu lausunto henkilöstöstrategiaselvityksestä. LIITE B1, KH KAUPUNGINHALLITUS: Hannu Aallon ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palaut taa asian uudelleen valmisteltavaksi järjestöjen edustajien kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä pidet tävässä kokouksessa.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke 35/ /2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi palvelustrategian vuosille Palvelustrategiaan on kirjattu kaupungin eri tehtäväalueille kehittämiskohteita ja strategiatyön ensimmäisen vaiheen painopistehankkeita. Kiinteistönhoitoa koskeva painopistehankkeessa laaditaan selvitys: Mikä osuus kiinteistöhoidosta voitaisiin ulkoistaa vuonna 2014? Selvitystyö aloitettiin tilapalveluissa pian strategian hyväksymisen jälkeen. Selvitystä tekemään perustettiin oma työryhmä. Kiinteistönhoidon työryhmä: Kiinteistönhoidon esimies Jari Nordlund Kiinteistönhoitohenkilöstö Harri Viholainen (va ralla Jaakko Riippi) JHL Eliisa Ansamaa (varalla Harri Viholainen) Jyty Petri Vaara-aho (varalla Irja Vihermä) puheenjohtaja Kimmo Suonpää työryhmätyöskentelyn vastaava, varapuheenjoh taja Pekka Alm sihteeri Maria Wallenius Työryhmätyöskentelyn tarkoituksena oli saada aikaan helposti ymmärrettävä, rehellinen ja eri näkökohdat monipuolisesti huomioonottava raportti, joka antaa selkeän kuvan omasta toiminnasta ja jonka avulla voidaan oikeudenmukaisesti verrata omaa palvelua ja mahdollisia ulkopuolisia toimijoita. Selvityshankkeesta on järjestetty henkilöstölle tiedotustilaisuudet , ja Tiedotustilaisuuksissa hanketta esiteltiin avoimesti ja henkilöstöllä oli tilaisuudessa mahdollisuus vaikuttaa suoraan selvityshankkeeseen. Selvityshankkeen ohjausryhmänä toimii teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto. Tilapalvelujaosto on käsitellyt selvityshankkeita kokouksissaan ( 14), ( 26) ja ( 35). Valmis selvitysehdotus asetetaan tilapalvelujaoston arvioitavaksi asetetun aikataulun mukaisesti.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vertailtavuuden tavoitteen takia selvitystyön lähtökohdaksi asetettiin palvelun laatutason säilyttäminen nykyisellään. Selvityksessä kuvataan sen takia tarkasti kiinteistönhoidon tehtävän ja tulosyksikön perustiedot kohteineen ja erityispiirteineen. Siinä avataan kiinteistönhoidon kustannukset ja verrataan niitä muihin kiinteistönhoitoyksiköihin. Selvityksen varsinaisessa ulkoistusmahdollisuuksia käsittelevässä osassa todetaan, että koko kiinteistönhoitoyksikön ulkoistaminen on periaatteessa mahdollista, koska markkinoilta löytyy kaikkia kiinteistönhoidon palveluja. Ulkoistamiselle ei ole myöskään laillisuuden näkökulmasta esteitä. Kiinteistönhoidon henkilökunnasta ennustetaan eläköityvän seuraavan viiden vuoden aikana kolme kiinteistönhoitajaa ja yksi työpäällikkö. Kiinteistönhoidon ulkoistaminen kokonaisuudessaan koettiin kuitenkin haasteelliseksi kiinteistönhoidon pitkäkestoisten velvoitteiden takia, jotka ulottuvat huomattavasti pidemmälle kuin, mihin ulkoistus pisimmilläänkään voi ulottua. Kiinteistönhoitoon liittyvään omistajavastuuseen liittyviä tehtäviä on myös vaikea ulkoistaa. Kiinteistönhoitotehtävissä on myös osia, joiden arvo tilojen hallinnalle on selvästi suurempi kuin, mitä on kiinteistönhoitoyritykselle maksettava korvaus kiinteistönhoitotyöstä. Näiden syiden takia selvityksessä esitetään, että kiinteistönhoidossa säilytettäisiin ulkoistustilanteissa riittävän suuri oma yksikkö, jotta mm. päivystys-, avainhallinta-, taloautomaatio- ja omistajavastuutehtävät voidaan toteuttaa omana toimintana koko rakennuskannassa. Kiinteistönhoito on nykyisellään jo ulkoistettu hyvin pitkälle muilta osin kuin varsinaisen kiinteistönhoitotyön osalta. Kiinteistönhoidon aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä palvelut hankitaan ulkoa tai kaupungin muilta yksiköiltä konserniohjauksen mukaisesti. Sesonkiluontoisten tehtävien, erikoistehtävien tai erikoisvälineitä edellyttävien tehtävien osalta on mahdollista löytää vielä jotakin lisäkilpailutettavaa. Mahdollisia kilpailutettavia tehtäviä ovat mm. piha-alueiden talvihoito- ja vihertyöt sekä leikkipuistojen hoitopalvelut. Kiinteistönhoidon osalta alueellinen edellä esitettyjen kriteerien mukainen osakilpailutus on myös mahdollinen. Osakilpailutuksen tulisi olla selkeärajainen osakokonaisuus, jolla olisi selvä mahdollisuus laadun säilyttämiseen ja säästöjen löytymiseen nykyiseen toimintamalliin verrattuna. Osakilpailutukseen tulisi valita vaihtoehto, jota voidaan verrata lisäksi nykyiseen toimintaan asianmukaisesti. Osakilpailutuksen etuna on, että ratkaisussa jää paluumahdollisuus omaan tuotantomalliin.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Osakilpailutuksella olisi mahdollista ulkoistaa selvityksen mukaan esimerkiksi saaristoalueen kiinteistönhoito. Saaristoalueeseen laskettaisiin tällöin Luonnonmaa, Rymättylä, Merimasku ja Velkua. Ulkoistuksen yhteydessä olisi tarpeen selvittää lisäksi siivouksen, ateriapalveluiden ja mahdollisesti yhdyskuntateknisten alueidenhoitopalveluiden ulkoistamista samanaikaisesti. Järjestelyllä olisi mahdollista rakentaa pitkien etäisyyksien saaristoalueelle monitoimipalveluyksikkö, joka voisi sopia hyvin asiaan erikoistuneelle yritykselle. Mahdollisiin ulkoistusratkaisuihin vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten osalta valtakunnallisen sote-alueratkaisun toteutustapa. Val takun nallisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamistavan uudis tamishankkeen yhteydessä sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut siirtyvät sote-alueiden vastuulle Sote-ratkaisua ei ole huomioitu selvi tyksessä, koska siitä ei ole vielä saatavissa riittävästi tietoa. Niissä kilpailutuksissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon tilapalveluita, tulee sote-alueratkaisu ottaa huomioon. Kiinteistönhoidon ulkoistusselvitysraportti oheistetaan esityslistalle. LIITE B2, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditun kiinteistönhoidon ulkois tusselvityksen ja esittää tekniselle lautakunnalle, että Tilalaitos jatkaa asian selvittämistä siten, että kiinteistönhoidon ulkoistamisesta saaristoalueen se kä kiinteistöjen piha-aluehoidon osalta valmisteltaisiin kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana. Kilpailutusasiakirjoissa tulisi antaa mahdollisuus ate ria- ja siivouspalveluiden tarjoamiseen samanaikaisesti. Kilpailukokonai suuksista tulisi lisäksi samaan aikaan laatia kustannusarvio, jonka tulee olla lähtökohtana omassa toiminnassa tavoiteltaville säästöille. Tarkennetaan esittelytekstissä olevaa kohtaa "Kiinteistönhoidon ulkoistaminen kokonaisuudessaan koettiin kuitenkin haasteelliseksi kiinteistönhoidon pitkäkestoisten velvoitteiden takia, jotka ulottuvat huomattavasti pidemmälle kuin, mihin (ulkoistus) kilpailutuskausi voi pisimmilläänkään ulottua".

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditun kiinteistönhoidon ulkois tusselvityksen ja esittää tekniselle lautakun nalle, että tilalaitos jatkaa asian selvittämistä siten, että kiinteistönhoidon ulkoistamisesta saaristoalueen se kä kiinteistö jen piha-aluehoidon osalta valmistellaan kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana. Kilpailutusasiakirjoissa tulee antaa mahdollisuus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoamiseen samanaikaisesti. Kilpailukokonaisuuksista tulee lisäksi samaan aikaan laatia kustannus arvio, jonka tulee olla lähtökohtana omassa toiminnassa tavoiteltaville säästöille. Samalla varmistetaan, että kaupungin kiinteistönhoidon organisaation hen kilöstöresurssit vähenevät kilpailutuksen myötä ainakin samassa suhteessa, kuin henkilöstöresurssia nyt käytetään omana työnä tehtäessä kilpailutetta valla osa-alueel la. Tästä henkilöstöresurssin vähentämisestä tehdään erilli nen tarkennettu selvitys kilpailutuskokonaisuuden kustannusselvityksen kans sa. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Kiinteistönhoidon ulkoistusselvitysraportti oheistetaan esityslistalle. LIITE B1, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen laaditun kiinteistön hoi don ulkoistusselvityksen ja esittää kau pun ginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ti la laitos jat kaa asian selvittä mis tä si ten, että kiin teistön hoidon ulkois ta mi sesta saa-

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: risto alueen se kä kiinteistöjen pi ha-alue hoidon osal ta valmistellaan kilpai lu tus asiakirjat vuo den 2015 aikana. Kilpailutusasiakirjoissa tulee antaa mahdollisuus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoamiseen samanaikaisesti. Kilpailukokonaisuuksista tulee lisäksi samaan aikaan laatia kustannusarvio, jonka tulee olla lähtökohtana omassa toiminnassa tavoiteltaville säästöille. Samalla varmistetaan, että kaupungin kiinteistönhoidon organisaation henkilöstöresurssit vähenevät kilpailutuksen myötä ainakin samassa suhteessa, kuin henkilöstöresurssia nyt käytetään omana työnä tehtäessä kilpailutettavalla osa-alueella. Tästä henkilöstöresurssin vähentämisestä tehdään erillinen tarkennettu selvitys kilpailutuskokonaisuuden kustannusselvityksen kanssa. Siirtymävaiheen aikana poistuvien henkilöiden tilalle rekrytoidaan henki löitä ainoastaan määräaikaiseen työsuhteeseen ottaen huomi oon mahdollisesti tuleva palvelutavan muutos. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Kiinteistönhoidon ulkoistusselvitysraportti on esityslistan liitteenä (KH ). KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa mahdolliset jatkovalmisteluohjeet.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 481 KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm olivat läsnä kokouksessa tä män asian kä sit te lyn ajan. Merkittiin, että tekninen johtaja Kimmo Suonpää esitteli asiaa kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: KAUPUNGINJOHTAJA: Markku Tuunan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle asti. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi laa di tun kiin teis tönhoidon ulkoistusselvityksen ja päättää, että ti la laitos jat kaa asian sel vit tämis tä siten, että kiin teistön hoidon ulkois ta misesta saa ris to alueen se kä kiinteis töjen pi ha-alue hoidon osal ta valmis tel laan kilpai lu tusasiakirjat vuo den 2015 aikana. Kilpailutusasiakirjoissa tulee antaa mahdollisuus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoamiseen samanaikaisesti. Samalla varmistetaan, että kaupungin kiinteistönhoidon organisaation henkilöstöresurssit vähenevät kilpailutuksen myötä ainakin samassa suhteessa, kuin henkilöstöresurssia nyt käytetään omana työnä tehtäessä kilpailutettavalla osa-alueella. Tästä henkilöstöresurssin vähentämisestä tehdään erillinen tarkennettu selvitys kilpailutuskokonaisuuden kustannusselvityksen kanssa. Siirtymävaiheen aikana poistuvien henkilöiden tilalle rekrytoidaan henkilöitä ainoastaan määräaikaiseen työsuhteeseen ottaen huomioon mahdollisesti tuleva palvelutavan muutos. Vuoden 2016 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa asetetaan kaupungin omana toimintana tuotettavien palvelujen tehostamistavoitteet.

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus saattaa päätöksensä valtuustolle tiedoksi. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju, kiinteistöpäällik kö Pekka Alm ja tekninen johtaja Kimmo Suonpää olivat läsnä kokoukses sa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Hannu Aallon ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palaut taa asian uudelleen valmisteltavaksi järjestöjen edustajien kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä pidet tävässä kokouksessa.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 27/ /2014 Kaupunginhallitus 482 Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset 1 Kaupunginhallituksen yleisjaosto Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 87 Virkamatka-anomus 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle Työsuojelun toimintasuunnitelma vuodelle Sivutoimilupien ja -ilmoitusten hakeminen ja periaatteet 91 Kaupunginhallituksen yleisjaoston toimintasääntö 92 Juhlatilaisuuden järjestäminen ansiomerkkien saajille 93 Kaupunginhallituksen yleisjaoston kokoontuminen vuonna Valtion vuoden 2014 korjausavustukset, ylimääräinen haku 2 Satamarakennustoimikunta Laiturin nro 20 ramppien peruskorjaus 13 Laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakan riidanalaiset lisätyöt 14 Laiturin nro 27 kiinnityslaitteiden hankinta 15 Satamarakennustoimikunnan toiminnan päättyminen 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta Naantalin terveyskeskuksen mahdollisuudet tarjota virka-ajan ulkopuolista lääkäripalvelua alkaen 97 Viranhaltijapäätökset 98 Ilmoitusasiat 1 Hallintojohtaja Riitta Luotio 10/2014 Titania massalaskennan ja kahdensuuntaisen liittymän hankkiminen 2 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen 57/2014 Itä-Immasen II-vaiheen omakotitontin myyminen Mikko ja Kaisa Halmeelle

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ot to-oikeutta edellä seloste tuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltija päätöksissä ilmeneviin päätöksiin. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Naantalin Opintien yhtiöjärjestyksen muutoksen vaikutus kaupungin talousarvioon / /2013 Kaupunginhallitus 483 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Kiinteistö Oy Naantalin Opintie muutettiin yhtiöjärjestystä muuttamalla keskinäiseksi yhtiöksi alkaen. Muutoksen vaikutusta ei ole otettu huomioon kuluvan vuoden talousarviossa. Yhtiö on vuokrannut tiloja arvonlisäverottomalla vuokrasopimuksella Kuntoutusyhtymä - Rehab Group Oy:lle. Muutoksesta seuraa se, että kaupungin pitää maksaa yhtiölle hallitsemistaan tiloista vastiketta ja yhtiön vuokrasopimus täytyy siirtää kaupungille eli kaupunki maksaa yhtiölle riittävän vastikkeen ja kaupunki saa vuokratulon. Vuokratuoton pitäisi riittää hoito- ja rahoitusvastikkeen rahoittamiseen eli kassavirtavaikutuksen pitäisi olla nolla. Vastikkeiden maksaminen vaatii talousarvion muutospäätöksen viemisen valtuustoon. Vuokramies on ilmoittanut suostuvansa sopimuksen siirtämiseen kaupungille. Kuluvan vuoden vuokratuotto on yhtiön arvion mukaan euroa, hoitovastikkeen määrä on euroa ja rahoitusvastikkeen määrä on euroa. Ehdotan kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että Tilalaitoksen kuluvan vuoden käyttötalousarvion vuokratuottoarviota korotetaan eurolla ja vuokrakulumäärärahaa korotetaan eurolla. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Tilalaitoksen vuoden 2014 käyttötalousarvion vuokratuottoarviota korotetaan eu rolla ja vuokrakulumäärärahaa korotetaan eurolla.

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm ja kaupungin laki mies Tu ro Järvinen esittelivät asiaa kokouksessa. Yhtiön halli tuk sen pu heenjohtajaa Markku Tuunaa kuultiin asiantuntijana en nen asian varsinaista käsittelyä. Merkittiin, että Markku Tuuna, Heini Jalkanen ja Sirpa Hagsberg poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puhetta johti kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Hannu Aalto. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

29 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Naantalin Satama Oy:n vuokrasopimuksen ja lainasopimusten muutokset 615/ /2013 Kaupunginhallitus 484 Kaupunginlakimies Turo Järvinen: Verottajalta sataman yhtiöittämisessä liiketoiminnan luovutuksesta pyydetty ennakkoratkaisu saapui Ratkaisun mukaan verottaja ei hyväksy markkinaehtoiseksi vuokranmääräksi Catella Oy:n vuokranmäärityksen mukaista maa- ja vesialueiden vuosivuokraa euroa, vaan katsoo KPMG Oy:n vuokranmäärityksen, määrältään euroa, markkinaehtoiseksi. Verottaja ohjaa kaupunkia käyttämään KPMG:n arvonmääritysraportissa esitetyllä markkinahintavertailumenetelmällä saatua vuokraa. Oheismateriaali: Tuloverotuksen ennakkoratkaisu Kaupungin satamayhtiölle myönnettävien lainojen osalta verottaja on ennakkoratkaisussaan hyväksynyt KPMG:n korkomäärityksen osoittamaan markkinaehtoista korkotasoa kyseisille lainoille. KPMG:n korkomäärityksen mukaan tasalyhenteiselle senior-lainalle koron vaihteluväli on 2,53-5,28 % ja 20 vuoden bullet-tyyppiselle junior-lainalle koron vaihteluväli on 5,02-7,52 %. Kaupungin ja satamayhtiön kanssa tehtävää maanvuokrasopimusta esitetään muutettavaksi maa- ja vesialueiden vuosivuokran määrän osalta eu roon ja lainasopimusten korkoja senior-lainassa kiinteään 5,0 % ja junior-lainassa 5,5 %. Korkojen korottamisen myötä kahtena ensimmäisenä vuon na saataisiin vuokratuottomenetyksestä kaksi kolmasosaa ja jatkovuosina euroa. Oheismateriaali: Vaikutusta havainnollistava taulukkolaskelma Muutokset osoittavat luonnokset maanvuokrasopimuksesta sekä lainasopimuksista ovat esityslistan liitteinä (KH ). KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää muuttaa Naantalin kaupungin ja Naantalin Satama Oy:n välisen maanvuokrasopimukseen vuosi vuok ran mää räk si eu roa, se nior-lai nan ko roksi 5,0 % sekä ju nior-lai nan koroksi 5,5 % liitteenä ole vien asiakirja luon nosten mukai sesti.

30 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että Tero Tavio poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että kaupunginlakimies Turo Järvinen esitteli asiaa kokouksessa. Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää muuttaa Naantalin kaupungin ja Naantalin Satama Oy:n välisen maanvuokrasopimukseen vuosivuokran määräksi euroa, senior-lainan koroksi 5,0 % sekä junior-lainan koroksi 6 % lukien ja 7,5 % lukien. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen ja päätti muuttaa Naantalin kaupungin ja Naantalin Satama Oy:n välisen maanvuokrasopimukseen vuo sivuokran määräksi euroa, senior-lainan koroksi 5,0 % sekä junior-lainan koroksi 6 % lukien ja 7,5 % lukien. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset maanvuokrasopimus ja lainasopimukset oheistetaan. LIITTEET A1 - A3, KH

31 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Maanvuokrasopimuksen purkaminen 748/ /2014 Kaupunginhallitus 485 Kaupunginlakimies Turo Järvinen : Naantalin kaupungin sekä Petri ja Janette Korvenpään välillä on tehty maanvuokrasopimus Naantalin kaupungin 30. kaupunginosan 44. kort telin tontista nro 1 osoitteessa Kanervatie 12, Naantali. Tontin pin ta-ala on 524 m² ja kiinteistötunnus on Vuokra-aika on al ka nut ja jatkuu asti. Vuokralaiset ovat toimittaneet anomuksen vuokrasopimuksen purkamiseksi ja esittäneet erityisiä syitä purkamiselle. Anomus ja selvitys esitellään kokouksessa. Erityisten syiden johdosta on perusteltua purkaa maanvuokrasopimus päättymään kuluvan vuokranmaksukauden loppuun Kaupunki palauttaa Korvenpäiden maksaman euron suuruisen ennakon käyttövesija jätevesiverkostoon liittymisestä, josta kuittaamalla vähennetään maksamatta olevan vuokran määrä viivästyskorkoineen per , yhteensä 1 674,58 euroa. Lohkomiskuluja ei korvata vuokralaiselle maanvuokrasopimuksen purkamisen yhteydessä. Tontilla ei ole tehty mitään rakentamistoimenpiteitä. Osapuolet laativat kiinteistörekisterin kirjaamisviranomaista varten erillisen purkamissopimuksen. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää, että Naantalin kaupungin sekä Petri ja Janette Korvenpään välinen, kiinteistöä koskeva allekirjoi tettu maanvuokrasopimus puretaan päättymään Kaupunginhallitus päättää palauttaa 4 169,42 euroa Korvenpäi den suoritta masta euron suuruisesta ennakosta käyttö ve si- ja jätevesiverkostoon liittymisestä. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

32 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/ Kaupunginhallitus Vuoden 2015 eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat 714/ /2014 Kaupunginhallitus 486 Kaupunginsihteeri Riitta Lehtinen: Eduskuntavaalit toimitetaan Ennakkoäänestyksen ajanjak so on ko ti maassa ja ulkomailla Suomalai sessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vaalilain 48 :n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päi vit täi set au ki olo ajat, kui tenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna ar kipäi visin en nen kel lo 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantai sin ja sunnun taisin en nen kel lo 9 eikä kello 18 jälkeen. Hyväksi havaittu käytäntö on, että ainakin en nakkoäänes tyksen ajanjakson kahtena viimeisenä päivänä yleinen ennak koäänestys paikka pidetään avoinna kello 20 saakka. Äänestyspaikkojen tiedot tulee merkitä vaalien pohjatietojärjestel mään viimeistään Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa todetaan vaalien tehtäväalueen kohdalla, että kau pun gin alu eel la on vii si yleis tä en nak ko ää nes tys paikkaa, jotka kaikki ovat kau pun gin yl lä pitä miä. En nak koäänestyspaikkoja olisivat edelleen kaupungin talo, Vel kuan, Me rimas kun ja Ry mätty län palvelupisteet sekä K-Supermar ket Uk ko-pek ka. Kau pungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoäänes tyk sen vaalivir kailijoi na. Tila päistä henkilöstöä palkataan tarpeen mukaan. Vuoden 2015 talousarviossa todetaan lisäksi, että Rymättylän, Merimaskun ja Vel kuan pal ve lu pis teis sä ennakkoäänestys olisi normaalina aukioloaikana eli arkipäivinä. K-Supermarket Ukko-pekassa ennakkoäänestys olisi osan päivää arkipäivinä mukaan lukien lauantai. Pisimmät aukioloajat olisivat kaupun gintalolla, myös viikonloppuna kello

Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke

Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 37 15.10.2014 Tekninen lautakunta 96 29.10.2014 Kaupunginhallitus 435 10.11.2014 Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke 35/00.01.02/2013 TILAJAOS 37

Lisätiedot

Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke

Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke Teknisen lautakunnan 37 15.10.2014 tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta 96 29.10.2014 Kaupunginhallitus 435 10.11.2014 Kaupunginhallitus 481 08.12.2014 Kaupunginhallitus 500 17.12.2014 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 433 Raportti työllistämistoiminnasta 1.1. - 30.9.2014 3. 434 Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke 5

Sisällysluettelo. 433 Raportti työllistämistoiminnasta 1.1. - 30.9.2014 3. 434 Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2014 1 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 433 Raportti työllistämistoiminnasta 1.1. - 30.9.2014 3 434 Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 96 Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke 3. 97 Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke 8

Sisällysluettelo. 96 Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke 3. 97 Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 Tekninen lautakunta 29.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 96 Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke 3 97 Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginhallitus 77 17.02.2014 Kaupunginhallitus 88 24.02.2014 Kaupunginhallitus 95 03.03.2014 Kaupunginhallitus 123 17.03.2014 Kaupunginhallitus 138 24.03.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT Teknisten palvelujen ltk 100 13.05.2015 Teknisten palvelujen ltk 108 24.06.2015 Kaupunginhallitus 180 29.06.2015 Teknisten palvelujen ltk 132 09.09.2015 LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12.

Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12. Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12.2014 Kiinteistöjen siirtäminen Savonlinnan Yritystilat Oy:lle 720/01/011/2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Rakennustarkastajan virka

Rakennustarkastajan virka Kaupunginhallitus 111 23.03.2015 Kaupunginhallitus 171 04.05.2015 Kaupunginhallitus 238 08.06.2015 Kaupunginhallitus 248 15.06.2015 Rakennustarkastajan virka 228/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 23.03.2015

Lisätiedot

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 Kaupunginvaltuusto 38 08.06.2015 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 166/02.02.01/2015 Kaupunginhallitus 16.03.2015 99 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 11.3.2015: Kaupungin tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin Kaupunginhallitus 196 17.09.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 133 30.10.2012 Kaupunginhallitus 270 26.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 48 29.04.2013 Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N LAINAN SIIRTO ORIVEDEN KAUPUNGIN VASTATTAVAKSI

KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N LAINAN SIIRTO ORIVEDEN KAUPUNGIN VASTATTAVAKSI Kaupunginhallitus 108 28.04.2014 Kaupunginvaltuusto 36 02.06.2014 Kaupunginhallitus 226 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 59 20.10.2014 KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N

Lisätiedot

Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat

Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat Kaupunginhallitus 471 03.12.2014 Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat 468/01/014/2014 KH 471 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. Ennakkoäänestyksen ajanjakso

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään.

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään. Kunnanhallitus 79 20.03.2014 Kunnanhallitus 93 09.04.2014 Kunnanhallitus 160 12.06.2014 Kunnanhallitus 219 11.09.2014 Kunnanhallitus 257 29.10.2014 Liikuntahallin rakentaminen Pälkäneelle 195/02.05.01/2013

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN LIIKKEENLUOVUTUS JA ARKEA OY:N OSAKKEIDEN OSTO

8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN LIIKKEENLUOVUTUS JA ARKEA OY:N OSAKKEIDEN OSTO Kaupunginhallitus 257 07.10.2015 Kaupunginhallitus 332 25.11.2015 Kaupunginhallitus 8 03.02.2016 8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus

Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus Konserni- ja henkilöstöjaosto 31 03.11.2015 Kaupunginhallitus 81 11.04.2016 Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus 332/5.52.525/2010 Konserni- ja henkilöstöjaosto 03.11.2015

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 21.08.2014 Kaupunginhallitus 335 01.09.2014 Kaupunginhallitus 382 06.10.2014 Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista 175/13.05/2014 SOTELTK

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot