Kumotun valtuuston päätöksen asiasisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kumotun valtuuston päätöksen asiasisältö"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistaminen 1840/00.01/2014 Khall Valmistelijat: sosiaali- ja ter veys toi men johtaja, puh ,talous- ja suunnittelupäällikkö, puh , hen ki lös tö joh taja, puh Asian taustaa: Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä ku mon nut Jämsän kaupunginvaltuuston päätöksen sii hen sisältyvien rat kai su jen osalta. Hämeenlinnan hal lin to-oi keu den antaman ratkaisun mu kaan kaupunginvaltuuston te ke mä päätös on tut kit ta va na olevilta osin esteellisyyden vuoksi vir heel li sessä jär jes tyk ses sä syntynyt. Koska kaupunginvaltuuston pää tös on nyt kumottu, tulee asia käsitellä uudelleen ja asiasta on teh tä vä uusi, hallinnollinen päätös. Ulkoistaminen merkitsee liikkeenluovutusta voittaneelle tarjoajalle tapahtuvan liik keen luo vu tuk sen on nojauduttava toi mi val taisen viranomaisen tekemään lainvoimaiseen hal lin to pää tök seen. Kaupunginhallitus on päättänyt, että hallinto-oikeuden päätök seen ei hae ta muutosta korkeimpaan hallinto-oikeuteen va lit tamal la. Tulkinta esteellisyyksien osalta on oikeuskäytännössä va kiintu nut, eikä asian käsittelyä ole tarpeen pitkittää. Kaupunginhallitus on päättänyt, että liikkeenluovutuksen juridinen perusta ja jo tehtyjen so pi mus ten hallinnollinen pohja tur va taan siten, että sosiaali- ja terveys pal ve lu jen järjestämistavasta teh dään ennen liik keen luo vu tusajan koh taa kokonaan uusi hal lin to pää tös kaupunginvaltuustossa. Kumotun valtuuston päätöksen asiasisältö Kaupunginvaltuuston kumotussa päätöksessä on päätetty seu raa vista asioista: - Jämsän kaupunki kilpailuttaa sosiaali- ja terveystoimen palvelut lu kuun ottamatta aikuissosiaalityötä, lapsiperheiden so si aa li työtä, lastensuojelua, vammaispalveluita ja hallintoylilääkärin tehtä viä sekä niitä sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden teh tä viä, joita ei voida lain perusteella hoitaa yksityisen pal velun tuot ta jan toimesta 10+5 vuoden sopimuskaudella Jämsän

2 kau pun gin ja yksityisen palveluntuottajan yhteisyhtiölle, jonka tu lee noudattaa yhteiskunnallisen yhteisyrityksen periaatteita. Yh teis yh tiön tulee sitoutua aloittamaan palvelutuotanto vii meistään Kaupunginvaltuusto kilpailuttaa kiireellisenä yksityisen yh teistyö kump pa nin Jämsän kaupungin ja yksityisen pal ve lu jen tuot tajan yhteisyhtiöön, jolle samassa kilpailutuksessa ulkoistetaan Jäm sän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto edel lä mainitussa laajuudessa. Yksityisen kumppaniksi valitun ta hon tulee perustaa yhteiskunnallisen yrityksen periaatteita nou dat ta va osakeyhtiö, josta kohdentaa Jämsän kaupungille 49 % omistusosuuden ja 50 % hallituspaikoista. - Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja ter veys lau ta kun nan tehtäväksi palkata kilpailutusprosessia hoita maan ja kilpailutuksen aikataulusta vastaamaan ulkopuolinen asian tun ti ja, jolla on kokemusta vähintään yhdestä on nis tunees ta (saanut lainvoiman) kunnan sosiaali- ja terveystoimen pal ve lui den kokonaisulkoistuksen kilpailuttamisesta. Ul ko puo lisen asiantuntijan kustannus saa olla korkeintaan euroa. - Kilpailutusta varten perustetaan työryhmä, johon kuuluu vä hintään kaksi luottamushenkilöä. - Kilpailutuksessa muodostettavan yhteisyhtiön ja siihen va lit tavan yksityisen kumppanin tulee sitoutua hoitamaan kun ta lii tosten, yhteistoiminta-alueen, isäntäkuntamallin, muun kun ta yhteis työn tai sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen kautta mahdol li ses ti muodostuva laajempi korkeintaan asukkaan alue kilpailutuksen mukaisilla ehdoilla. - Kaupunginvaltuusto valtuuttaa hallituksen päättämään kil pai lutuk sen tarkemmista ehdoista. - Kaupunginvaltuustolle saatettiin tiedoksi, että Jämsän kaupunki osal lis tuu aktiivisesti uuden sote järjestämislain mukaiseen Kes ki sen sosiaali- ja terveysalueen sekä siihen kuuluvan Pirkan maan tuottamisvastuualueen perustamisen valmisteluun ja koor di noin tiin. Kaupunginhallitus tekee sosiaali- ja terveyspalvelujen han kinnas ta hankintapäätöksen tai päätöksen hankinnan kes keyt tä mises tä. Kuhmoisten kunnanvaltuuston päätös koskien sosiaali- ja terveys pal ve lu jen ulkoistamista otetaan huomioon sosiaali- ja terveys pal ve lu jen kilpailuttamisessa. Kuhmoisten kunnalle tuo tetaan ja välitetään sosiaali- ja terveystoimen palvelut nykyisin so pi mus eh doin vuoden 2016 loppuun saakka. Kaupunginvaltuustolle saatettiin tiedoksi hankintaprosessin aika tau lu ja projektijohtajan kokouksessa esittelemät kalvot. Ulkoistamiseen liittyvät muut päätökset ja täytäntöönpanotoimet Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanotoimet on

3 aloi tet tu viipymättä päätöksenteon jälkeen. Tähän on kuntalain valos sa voitu ryhtyä. Hankintamenettely on käynnistetty ja se on päättynyt Kaupunginhallitus on hyväk sy nyt ainoan jätetyn tarjouksen ja tehnyt hankintapäätöksen. Kau pun gin hal li tuk sen tekemä hankintapäätös on lainvoimainen. Osakassopimus ja han kin ta so pi mus (palvelusopimus liitteineen) on hy väk syt ty kaupunginhallituksessa On syy tä vielä tode ta, että hankintaoikeudellisesti menettely ul kois tuk sen osalta on ta pah tu nut oikein, eikä hallinto-oikeuden toteama muo to vir he ole rasit ta nut hankintamenettelyä. Hankintamenettelyn asian osais ten oikeus ase ma ei ole hallinto-oikeuden ratkaisun joh dos ta vaarantunut. Myös ulkoistukseen liittyvät palvelusopimukset liitteineen on al le kirjoi tet tu Palvelusopimusten allekirjoittamisen jälkeen on aloitettu haltuunoton val mis te lu, joka jatkuu edelleen. Hallinto-oikeuden ratkaisun vaikutukset allekirjoitettuihin so pi muk siin: On syytä vielä erikseen selventää, että kaupunginvaltuuston so si aa lija terveystoimen ulkoistuspäätöksen kumoamisella ei ole vai ku tus ta jo laadittujen sekä allekirjoitettujen, ulkoistukseen liittyvien yk si tyis oikeu del lis ten sopimusten sitovuudelle. Sopimuksen sitovuudet määräy ty vät oikeustoimilain sekä yksityisoikeudellisten periaatteisen nojal la. Sopimussuhteita arvioidaan yksityisoikeudellisten sään nös ten mukaan ja tehdyt sopimukset sitovat kuntaa. (Harjula-Prättälä, Kunta la ki 2007, s. 475 sekä s.236). Kaupunki on niin ikään voinut pan na päätöksen täytäntöön jo valitusaikana. Hallintosääntömuutoksen vaikutukset tehtyihin päätöksiin: Koska valtuusto ei ole voinut yksittäisellä päätöksellä delegoida ulkois tuk seen liittyvää päätösvaltaa muulle toimielimelle, on kau pungin val tuus to myöhemmin päättänyt muuttaa hal lin to sääntöä siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon han kinta pää tök sen tekeminen on delegoitu hallintosäännössä kau pun ginhal li tuk sel le. Kyseisestä päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja asian käsittely siellä on edelleen kesken. Kaupunginvaltuustolle on kaupunginhallituksen kokouksessa päätetty esittää hal lin tosään nön palauttamista ennalleen. Kaupunginvaltuusto päättää asias ta Hallintosääntömuutoksen jälkeen valtuustolla on toi mi val ta päättää hankintapäätösten tekemisestä. Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistusta koskevan hal lin nol li sen periaatepäätöksen korjaamisen yhteydessä on tar koituk sen mu kais ta, että valtuusto toteaa hankintamenettelyn päät ty-

4 neek si sekä toteaa hankintamenettelyn johdosta tehdyt han kin ta päätök set ja siihen perustuvat sopimukset kaupunkia sitoviksi sekä hyväk syy ne omalta osaltaan vielä taannehtivasti. Ulkoistamisen ja hankintapäätöksen perustelut sekä ulkoistuksen vai ku tuk set Jämsän kaupungille: Kokonaisulkoistuksesta on Jämsän kaupungissa keskusteltu vuoden 2014 aikana kahdessa valtuustoseminaarissa. Keskustelujen poh jalta kaupunginjohtaja on käynnistänyt valmistelun mahdollista ul koistus ta varten. Asian johdosta on kerätty tietoja ja selvityksiä maa liskuun 2014 alusta lähtien. Tietojen keruuseen osallistui sosiaali- ja ter veys toi men johtajan lisäksi useita viranhaltijoita sekä sosiaali- ja ter veys toi mes ta että muilta toimialoilta. Tuleviin tuotantorakenteisiin to det tiin tulossa olevalla sote- järjestämislain sisällöllä olevan erittäin suu ri vaikutus. Toukokuussa 2014 annettavaksi luvattu jär jes tä mis laki luon nos on annettu vasta elokuussa Myös lakiluonnoksen sisäl tö oli muuttunut huomattavasti mm yksityisen palvelutuotannon, eri kois sai raan hoi don ja tuotantovastuualueiden osalta. Kerätyt tiedot päi vi tet tiin ja Jämsän kaupunginhallitus käsitteli asiaa ko kouk sessaan Sosiaali- ja terveystoimen lautakunta käsitteli soten palvelutuotantoa ja uutta lakiluonnosta Kaupunginhallituksen esittelytekstissä on todettu, että ulkois tuk sen tavoitteiden asettaminen ei ole mahdollista ilman oman tuo tan non tuntemusta. Selvityksessä on kuvattava ja arvioitava ulkois tuk sen ja oman tuotannon vaikutukset palveluketjuihin ja asu kasläh töi seen integraatioon samoin kuin kunnan muiden toimintojen raja pin toi hin. Ulkoistuksesta tehty mahdollisuuksien ja riskien kartoitus on osoit tanut, että Jokilaakson sairaalan oman erikoissairaanhoidon ja siihen koh dis tu vien työpaikkojen säilyminen saattaisin olla turvatumpaa kuin jatkaminen nykymallilla. Riskejä ovat epävarmuus tulevien säädös ten vaikutuksista tuotantoon, toimintaan ja kustannuksiin. Pit kä aikai sen ulkoistuksen kaikkia vaikutuksia ei myöskään pystytä ar vioimaan tässä vaiheessa riittävästi. Ulkoistamisen ripeää aikataulua on kaupungissa puollettu sillä, että jo ka tapauksessa prosessi kestää useita kuukausia, ja mikäli ul koistus halutaan ennen uuden sote-lainsäädännön voimaantuloa, on asias sa edettävä ja aikaansaatava kaupungin edun mukainen rat kaisu nopeasti. Jämsän kaupunki oli menettämässä it se mää rää mis oikeu ten sa uuden sotelain tullessa voimaan. Ulkoistamisen toisena tärkeänä tavoitteena Jämsän kaupungissa on

5 pi det tä vä sitä, että ulkoistuksella saadaan aikaan sopimus, jossa osa ke yh tiö ottaa vastuulleen koko sosiaali- ja terveystoimen tulevan kus tan nus ke hi tyk sen. Kustannustaso sidotaan etukäteen tasolle, jon ka Jämsän kaupungin talous kestää. Yhteisyrityksellä tulee tästä syys tä olla käskyvallassaan kaikki sosiaali- ja terveystoimen ohjaus ele men tit eli organisaation osat. Mikäli kustannuskehitys ei vastaa sovittua, on kaupungilla oikeus irtisanoa sopimus. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston asiaa koskevien kokousten esitte ly teks tit on luettavissa oheisista linkeistä: Ulkoistuksen johdosta Jämsän kaupunkia jo sitovat sopimukset: Haltuunoton vaiheita sekä sopimuskannasta annetaan erillisselvitys val tuu te tuil le. Hankintapäätöksen johdosta on allekirjoitettu seuraavat sopimukset: Palvelusopimus Palvelusopimuksen liite 4. Sopimus Jämsän kaupungin sosiaali- ja ter vey den huol lon henkilöstön siirtymisestä perustettavan yh teis yrityk sen palvelukseen Palvelusopimuksen liite 5. Sopimus hankinta- ja logistiikkapalvelujen käy tös tä Palvelusopimuksen liite 6. Palvelutuotantotilojen ja käyt tö omai suuden käyttöoikeussopimus Palvelusopimuksen liite 7. Tuotantotiloja koskeva vuokrasopimus Palvelusopimuksen liite 9. Potilas- ja asiakasrekisterin, arkiston ja po ti las ar kis ton käyttösopimus Palvelusopimuksen liite 10. Ateriapalvelusopimus Palvelusopimuksen liite 11. Tekstiilipalvelusopimus Palvelusopimuksen liite 12. Puhtauspalvelusopimus Allekirjoitetut sopimukset ovat nähtävillä kokouksessa ja niihin voi tutus tua hallintopalveluiden tiloissa ennen valtuuston kokousta. Palvelusopimuksen liite 8. ICT-, puhe- ja puhelinpalvelusopimus, on al le kir joit ta mat ta. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että 1. se merkitsee tiedokseen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätök sen , 2. kaupunginvaltuusto merkitsee hyväksyttynä tiedoksi ul kois tamis ta varten jo tehdyt valmistelutoimenpiteet ja tosiasialliset

6 toi men pi teet 3. kaupunginvaltuusto toteaa ulkoistuksen johdosta tehdyt so pimuk set Jämsän kaupunkia sitovaksi ja hyväksyy niiden si sällön, 4. kaupunginvaltuusto hyväksyy osaltaan, että hankinnan koh teena olleet sosiaali- ja terveyspalvelut on ulkoistettu lukien vuoden sopimuskaudeksi Jämsän kaupungin ja Pih la ja lin na ryhmittymän muodostamalle yhteisyhtiölle (Jämsän Terveys Oy:lle), joka noudattaa yhteiskunnallisen yh teis yrityk sen periaatteita ja jossa Jämsän kaupungilla on 49 % omistus osuus ja 50 % hallituspaikoista. Ulkoistuksen ulkopuolella ovat aikuissosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö, las ten suo jelu, vammaispalvelut, hallintoylilääkärin tehtävät sekä ne so siaa li- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden tehtävät, joita ei voida lain perusteella hoitaa yksityisen palveluntuottajan toimesta. 5. Kuhmoisten kunnalle tuotetaan ja välitetään sosiaali- ja terveys pal ve lut nykyisin sopimusehdoin Paras-lainsäädännön nojal la ainakin vuoden 2016 loppuun saakka. 6. se valtuuttaa kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginjohtajan teke mään vähäisiä teknisiä muutoksia tarvittaessa so pi mus doku ment tei hin. Päätös Piritta Rantanen, Mika Kyrö, Eila Sahala, Merja Lahtinen ja Annaliisa Leh ti nen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja pää töksen te koon ja poistuivat kokoushuoneesta ennen asian käsittelyä. Merkittiin, että varajäsen Matti Similä oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Kaupunginhallitus valitsi tilapäiseksi puheenjohtajaksi Tuomo Alasen tä män asiakohdan ajaksi. Sihteerinä toimi Auli Korhonen. Keskustelun kuluessa Aira Putkonen ehdotti, että kaupunginhallitus esit tää kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystoimen laajasta ul kois tuk ses ta luovutaan, koska ulkoistamista varten tehdyt val mis telu toi men pi teet eivät ole olleet riittäviä eikä tosiasiallisia; päätöksillä on ollut vieraat tarkoitusperät, yhdenvertaisuusperiaatteita on lou kattu, selvittämisvelvollisuudet on laiminlyöty, esteellisyyksiä ei ole huomioi tu. (Allekirjoittaneen ehdotus lausunnoksi hallinto-oikeudelle ). Myöskään ulkoistuksen johdosta tehtyjä sopimuksia ei voi da hyväksyä koska kaikkia sopimuksia ei ole tehty eikä ko ko naiskus tan nuk set ole siksi tiedossa. Vähemmistöosakkuus yh teis yri tykses sä ei takaa kunnan vaikuttamismahdollisuutta yrityksen pää töksen teos sa. Kustannuksia on ulkoistuksen aikana vaikea mitata ja hal li ta. Ulkoistus vie mahdollisuuden arvioida eri tavalla tuotettujen pal ve lui den kustannuksia. Sosiaali- ja terveystoimeen liittyy mer kit tä-

7 vää julkisen vallan käyttöä, jota perustuslain mukaan ei voi ul kois taa. Rajapintojen hallinta voi vaarantaa kuntalaisten oikeusturvaa. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Aira Putkosen esitystä ei ole kannatettu, jo ten se raukeaa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt päätösehdotuksen. Kvalt Päätös Merkittiin, että valtuutetuista Lotta Ahola, Jouni Kotiaho, Mika Kyrö, Merja Lahtinen, Hannu Loberg, Erkki Mäntylä, Sakari Nurmesviita, Sanna Rajala, Eila Sahala, Markku Sipilä, Voitto Suosaari, Leena Valkeajärvi sekä viranhaltijoista Annaliisa Lehtinen ilmoittivat olevansa esteellisiä käsittelemään asiakohtaa ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Heidän tilallaan kokouksessa olivat läsnä varavaltuutetut Leena Mikkola, Hanna Weijo, Hannu Iivonen, Eero Hakonen, Leo Värelä, Helena Salminen, Ari Valkeinen, Arja Huhtaniemi, Matti Harju sekä Markku Uusipaasto. Asiakohdan ajan kokouksen puheenjohtajana toimi valtuuston II puheenjohtaja Heikki Paavuori ja sihteerinä henkilöstöjohtaja Auli Korhonen. Keskustelun kuluessa Aira Putkonen esitti Leena Mikkolan, Arja Paakkasen ja Raimo Lindemanin kannattamana, että sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistamisesta luovutaan ja sitä varten aloitettu hankintamenettely keskeytetään. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Aira Putkosen esitystä on kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja hyväksytti valtuustolla seuraavan sisältöisen äänestysesityksen; ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Aira Putkosen esitystä äänestävät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 31 "jaa" ääntä, 10 "ei" ääntä, poissa 2. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on äänin hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen. Merkittiin, että kokouksessa oli nähtävillä sopimuskansio, johon valtuutetuilla oli tilaisuus tutustua. Kansiossa olivat seuraavat sopimukset:

8 - Palvelusopimus - Liite 1 Tarjouspyyntö liitteineen - Liite 2 Tarjousaikana annetut vastaukset kysymyksiin - Liite 3 Voittajayrityksen päivätty tarjous liitteineen - Liite 4 Henkilöstön siirtosopimus - Liite 5 Sopimus hankinta- ja logistiikkapalvelujen käytöstä - Liite 6 Palvelutuotantotilojen käyttöoikeussopimus - Liite 7 Palvelutuotantotilojen vuokraussopimus - Liite 8 IT-, puhe- ja puhelinpalvelusopimus - Liite 9 Potilas- ja asiakasrekisterin, arkiston ja potilasarkiston käyttösopimus - Liite 10 Ateriapalvelujen sopimus - Liite 11 Tekstiilihuoltopalvelujen sopimus - Liite 12 Puhtauspalvelusopimus - Liite 13 Siirtyvä toiminta ja kustannuspaikat - Liite 14 Kuhmoisten palveluhinnasto - Liite 15 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Palvelut Merkittiin, että Aira Putkonen, Leena Mikkola, Ari Haggren, Leo Värelä ja Erja Laaksonen jättivät kirjallisen eriävän mielipiteen päätöksen johdosta.

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 19.05.2014 klo 18:00-21:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot