HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 12.3.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 33 Työjärjestyksen hyväksyminen 34 Aloite/tervaleppäkujan lunastamisesta kunnalle ja rauhoituspäätöksen hakeminen 35 Puulan rantaosayleiskaavan muutos, Syväsmäen kylän tiloilla Harjakallio 2:43, Häähkiäinen 2:73, Kokkokallio 2:42 36 Kiinteistö Oy Hirvensalmen Junnankujan velkasaneerausohjelman tarkistaminen ja takaussitoumuksen tunnustaminen 37 eresepti Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella 38 RaudusEnergia Oy/sähköliittymän hankkiminen yritykselle/kuivaamon ja ohjaushuoneen rakentaminen 39 Arkistotoimen vastuuhenkilöt keskushallinnossa ja eri hallintokunnissa 40 Ilmoitusasiat 41 Kunnanjohtajan informaatioasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 59 Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Kalevi Puukko pj Jukka Manninen 38 esteellinen Heidi Honkanen Maarit Honkanen Ahti Lindgren Pirkko Luntta Pentti Pylkkänen Muut läsnäolijat: Esko Kekkonen Riikka Lång Markku Kivisaari Seppo Ruhanen Arja Leppäkumpu kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä 31 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 32 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Honkanen ja Maarit Honkanen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kalevi Puukko puheenjohtaja Arja Leppäkumpu pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Heidi Honkanen Maarit Honkanen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Arja Leppäkumpu

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 33 / Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös Hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus ALOITE / TERVALEPPÄKUJAN LUNASTAMISESTA KUNNALLE JA RAUHOITUSPÄÄ- TÖKSEN HAKEMINEN Kvalt 37 / Valtuutettu Kalevi Puukko jätti seuraavan valtuustoaloitteen: Hirvensalmen erikoisuus, josta kuntamme valtakunnassa yleisesti tunnistetaan, on kirkonkylän ainutlaatuinen tervaleppäkuja. Se on kuntamme käyntikortti, jonka säilymisestä meidän tulee huolehtia. Alueen jossa tervalepät kasvavat omistavat Inkisen ja Kirkonkylän osakaskunnat ja Hirvensalmen seurakunta. Lisäksi päätien suojakaistoineen omistaa valtio. Osa tervalepikosta on suojeltu rauhoituspäätöksellä. Päätös koskee vain Inkisen osakaskunnan omistamaa vesijättöä Ryökäsveden ja Liuekuneen rannoilla. Rauhoituspäätös ei koske Liekuneen puolesta rantaa Kirkkotien risteyksestä pohjoiseen eikä myöskään seurakunnan omistamaa lepikkoa pääväylän yläpuolella. Nämä alueet ovat kaavassa merkinnällä SL. Viime talven lumivaurioiden hoito osoitti, että tervalepikon kirjava omistus ja hallinta tekevät tervalepikon järkevän hoidon mahdollisimman hankalaksi. Osapuolet, jotka tarvittiin hyväksymään raivaustyöt, olivat omistajat, tiehallinto, metsähallitus ja ympäristöviranomainen. Esitämme, että Hirvensalmen kunta ryhtyy toimenpiteisiin, joilla tervaleppäkuja säilyy kuntamme käyntikorttina ja alueen hallinto saadaan selkeämmäksi. Keinoiksi tavoitteisiin pääsemiseksi esitämme, että kunta lunastaa tervalepikon kokonaisuudessaan omistukseensa ja hakee sille rauhoituspäätöksen. Valmistelujen aikatauluksi esitämme, että asia on kunnanhallituksen käsittelyssä toukokuun 2012 loppuun mennessä. Päätös Aloite lähetetään valmisteltavaksi. Tekn.ltk Hirvensalmen kunnan valtuustoon on jätetty valtuustoaloite vesijättöalueiden lunastettavaksi kunnalle.

5 Kunnanhallitus Lunastettavaksi esitellyt alueet sijaitsevat Hirvensalmen kirkonkylässä Liekuneen ja Ryökäsveden rannoilla. Lunastusesitys koskee osaa tilasta Tervalepikon suojelualue ym. sekä osaa tilasta Kyseisen esityksen mukaan tilan lunastettava alue koostuisi neljästä palstasta. Palstojen pinta-alat ovat n m², 1710 m², m² ja 2000 m². Tilan lunastettava alue koskisi pintaalaltaan n m². Yhteispinta-ala on n m². Voimassa olevassa yleiskaavassa pohjoisin alue (tilan alue) on osoitettu asuin- ja liikerakentamiseen sekä muut alueet suojelualueiksi. Voimassa olevassa asemakaavassa pohjoisin alue (tilan alue) on osoitettu asuin- ja liikerakentamisen korttelialueeksi. Alueelle on osoitettu rakentamista kahteen kerrokseen 800 m². Alueella sijaitsee tällä hetkellä asuin- ja liikerakennus. Tilan alueet on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa suojelu- ja luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueiksi. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta saa lunastaa asemakaava-alueella sellaiset alueet ilman erityistä lupaa, jotka on osoitettu kaavassa kunnan laitoksen tai muuhun kunnan tarpeeseen. Lunastusmahdollisuus koskee myös yleisiä alueita. (MRL 96 ) Tällaisia alueita ovat mm. luonnontilassa säilytettävä puistoalue. Asianomainen ministeriö voi yleisen tarpeen vaatiessa myöntää kunnalle luvan lunastaa alueen, joka tarvitaan yhdyskuntarakentamiseen ja siihen liittyviin järjestelyihin tai muutoin kunnan suunnitelmallista kehittämistä varten (MRL 99 ). Lunastaminen vaatii ministeriön luvan, mikäli lunastuksen kohde on yleiskaavassa osoitettu liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen ja jota tarvitaan kunnan suunnitelman mukaiseen yhdyskuntakehitykseen. Asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen lunastettavaan alueeseen voi sisältyä myös virkistys- ja suojelualuetta. (MRL 99 ) Asianomainen ministeriö voi myöntää kunnalle luvan lunastaa rakennuskorttelin tai asemakaavaan sisältyvän muun alueen, jos sen lunastaminen on kaavan toteuttamisen kannalta perusteltua ja yleinen tarve sitä vaatii. (MRL 100 )

6 Kunnanhallitus Alueella olisi mahdollisuus suorittaa lunastustoimitus ilman ministeriön lupaa asemakaavan mukaisilla PL-alueilla. Muut alueet eivät ole yleisiä alueita tai niitä ei ole voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu kunnan laitoksen tai muuhun kunnan tarpeeseen. Lunastaminen näillä alueilla vaatisi ministeriön luvan. Yleisten alueiden ja suojelualueiden osalta lunastuskorvaus on mahdollista määrittää raakamaan hinnan perusteella. Lähialueella on suoritettu yleisen puistoalueen osan lunastus vuonna Tässä yhteydessä raakamaan hinnaksi todettiin olevan 2,9 /m². Samassa yhteydessä todettiin, ettei perusteita vahingon- tai haitankorvauksiin ollut. Tämän päätöksen aikaan elinkustannusindeksin arvo oli Marraskuun 2011 elinkustannusindeksin arvo oli Yleinen hintataso on siis kohonnut 1,04 (1827/1749). Lunastushintaa olisi siis korotettava 4%. Lunastushinnaksi muodostuisi näin ollen 3,03 /m2. Suojelu- ja puistoalueiden lunastushinnaksi muodostuisi näin ollen n Asuin- ja liikerakentamisen osalta lunastuskorvaus pitäisi määrittää voimassa olevan kaavan rakennusoikeuden mukaisesti sekä arvioida samalla tilalla olevan rakennuksen arvo. Tämä arviointi olisi syytä tehdä lunastustoimituksen yhteydessä tai pyytää arvio kiinteistönvälittäjältä. Lunastettavaksi esitetyillä puistoalueilla ei ole nykymuodossaan hyötyä kunnalle. Alueelle ei saa rakentaa nykyisten kaavamääräysten mukaan mitään. Suojelualueiden lunastamista kunnalle voidaan pitää myös hieman kyseenalaisena. Suojelualueiden toteuttaminen on pääsääntöisesti valtion asia. Pappilanniemen puistoalueen lunastamista harkittaessa kunnan kannattaa selvittää missä määrin alueen virkistyskäytön toteuttaminen edellyttää lunastusta. Luonnontilainen puistoalue kaavamääräyksenä viittaa enemmän hoitamattomaan puistoalueeseen, jonka käsittely luonnonarvoja vaarantamatta on hankalaa. Suurin osa lunastettavaksi esitetyistä alueista tulee säilymään nykyisessä muodossaan ja käytössään ilman lunastustakin. Asuin- ja liikekiinteistön lunastaminen vaatisi joka tapauksessa ministeriön päätöksen. Nykyisessä tilanteessa tilan aluetta ei voida pitää sellaisena kohteena jota tarvitaan kunnan suunnitelman

7 Kunnanhallitus mukaisen yhdyskuntakehitykseen. Edellytyksiä lunastuksen hakemiselle näiltä osin ei näin ollen ole. Vesijättöjen lunastusselvitys, liite nro 2. Tekn.joht. Päätös Tekninen lautakunta merkitsee tehdyn selvityksen tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle, ettei vesijätön lunastustoimenpiteisiin ryhdyttäisi, ottaen huomioon selvityksessä esitetyt taloudelliset seikat ja Tervaleppäkujan suojelupäätöksen sitovuus alueen kunnostuksessa. Hyväksyttiin. Samalla lautakunta päätti, että Tervaleppäkujan suojelupäätös sekä Tervaleppäkujan hoito otetaan esille taajamayleiskaavatyön yhteydessä, joka on käynnistetty lautakunnan päätöksellä Khall 34/ Liite 1 Kj Kunnanhallitus 1. merkitsee teknisen lautakunnan lausunnon tietoonsa, 2. toteaa, ettei kunta ryhdy vesijättöalueen lunastustoimenpiteisiin esitettyihin taloudellisiin seikkoihin viitaten sekä huomioiden Tervaleppäkujan suojelupäätöksen sitovuus alueen kunnostuksessa, 3. toteaa, että alueen hoitotoimenpiteet otetaan esille taajamayleiskaavatyön yhteydessä ja 4. saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi ja toteaa että valtuustoaloite on loppuun käsitelty. Päätös Hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, SYVÄSMÄEN KYLÄN TILOILLA HARJAKALLIO 2:43, HÄÄHKIÄINEN 2:73, KOKKOKALLIO 2:42 Tekn.ltk Rantaosayleiskaavan muutos koskee Syväsmäen kylän tiloja Harjakallio 2:43, Häähkiäinen 2:73 ja Kokkokallio 2:42. Tilojen maanomistaja on pyytänyt rantaosayleiskaavan muuttamista. Tilan 2:43 kohdalle uudet rakennuspaikat on voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu osittain kalliojyrkänteen kohdalle ja tilan 2:42 kohdalla osa rakennuspaikoista on osoitettu veden vaivaamalle ranta-alueelle. Tilat sijaitsevat Iso-Häähkiäisen saaressa. Sijoittamalla tilan 2:43 rakennuspaikkoja uudelleen mahdollistetaan rakennuspaikkojen sijoittelu siten, että kalliojyrkänteen kohta voidaan jättää rakentamisen ulkopuolelle. Siirtämällä rakennuspaikkoja tilalta 2:42 tilalle 2:43 mahdollistetaan useamman rakennuspaikan sijoittaminen kalliojyrkänteen molemmille puolille siten, ettei yksittäisiä rakennuspaikkoja pääse syntymään. Yhden rakennuspaikan siirto tilalta 2:42 tilalle 2:73 tapahtuu olemassa olevan rakennuskannan tuntumaan rakentamiseen soveltuvalle kohdalle. Kaavamuutoksen myötä vapaan rantaviivan määrä ei vähene. Rakennuspaikkoja ei ole sijoitettu siten, että arvokkaat luontokohteet vaarantuisivat. Kaavamuutoksen myötä ei Puulan rantaosayleiskaavan rakennuspaikkojen lukumäärä nouse. Kaavamuutosalueella, Iso-Häähkiäisen saaressa on tehty luontoselvitys Kaavamuutosasiakirjat liite nro 3. Tekn.joht Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 30 vuorokauden ajaksi Puulan rantaosayleiskaavan muutosluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 19 :n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. MRA 20. Muutosluonnos koskee Syväsmäen kylän tiloja Harjakallio 2:43, Häähkiäinen 2:73 ja Kokkokallio 2:42. Päätös Hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus Tekn.ltk Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana saatiin neljä viranomaislausuntoa. Viranomaislausunnoissa, Etelä- Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa. Mikkelin kaupunki, ympäristölautakunnan lausunto: Ranta-alueella olevilla rakennuspaikoilla tulee noudattaa jätevesien käsittelyssä annetun jätevesiasetuksen 4 :n mukaista pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimustasoa. Näillä rakennuspaikoilla perusratkaisuna tulisi olla mahdollisten käymäläjätteiden kokoaminen ja varastointi tiiviiseen varastosäiliöön. Harmaiden jätevesien käsittely ja imeyttäminen maaperään kiinteistön alueella on pääsääntöisesti mahdollista tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. Koska kaavamuutoksen kohteena oleva alue sijaitsee saaressa ja maasto on pääosin kallioista, ympäristölautakunta suosittelee alueen rakennuspaikoilla perusratkaisuksi kuivakäymälää. Muilta osin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Vastine: Kaavamääräyksiin voidaan lisätä maininta annetun asetuksen 4 :n mukaisesta vaatimustasosta sekä suositus kuivakäymälöistä. Muistutuksia ei maanomistajilta tullut. Lausunnot liitteenä 1. Kaavaehdotusasiakirjat, liite nro 2. Tekn.joht Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 30 vuorokauden ajaksi Puulan rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen MRA 19 :n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. MRA 20. Muutosehdotus koskee Syväsmäen kylän tiloja Harjakallio 2:43, Häähkiäinen 2:73 ja Kokkokallio 2:42. Päätös Hyväksyttiin. Tekn.ltk Kaavaehdotus oli nähtävillä , ja siitä pyydettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja rakennuslautakunnalta, joilla ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksesta. Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen lausunto: Koska kaavamuutoksen kohteena oleva alue sijaitsee saaressa ja maasto on pääosin kallioista, ympäristölautakunta on kaavaluonnosta koskevassa lausunnossaan esittänyt, että kaavamääräyksiin lisätään suositus kuivakäymälöistä kaavamuutosalueen ra

10 Kunnanhallitus kennuspaikoilla. Vastineessaan kaavoittaja on ilmoittanut, että kaavamääräyksiin voidaan lisätä suositus kuivakäymälöistä, mikä kuitenkin vielä toistaiseksi puuttuu kaavamääräyksistä. Ympäristölautakunta esittää edelleen, että kaavamääräyksiin lisätään suositus kuivakäymälöistä. Lisäksi ympäristölautakunta esittää poistettavaksi kaavamääräyksen Rantarakennusalueilla suositellaan käytettäväksi useamman rakennuspaikan yhteistä jätevesien käsittelytapaa koska ko. määräys on ristiriidassa kuivakäymäläsuosituksen kanssa. Muilta osin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Muistutuksia maanomistajilta ei tullut. Lausunnot, liite nro 2. Kaava-asiakirjat ovat esillä kokouksessa. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle Puulan rantaosayleiskaavan muutoksen hyväksymistä, MRL 37. Kaavamuutos koskee Syväsmäen kylän tiloja Harjakallio 2:43, Häähkiäinen 2:73 ja Kokkokallio 2:42. Liite nro 3. Päätös Hyväksyttiin. Khall 35 / Liiteet 2-3 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy MRL 37 :n mukaisen Puulan rantaosayleiskaavan muutoksen Syväsmäen kylän tiloilla Harjakallio 2:43, Häähkiäinen 2:73 ja Kokkokallio 2:42. Päätös Hyväksyttiin.

11 Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY HIRVENSALMEN JUNNANKUJAN VELKASANEERAUSOHJELMAN TARKISTAMINEN JA TAKAUSSITOUMUKSEN TUNNUSTAMINEN Khall 36 / Valtiokonttori on päätöksellään suorittanut Kiinteistö Oy Hirvensalmen Junnankujan velkasaneerausohjelman tarkistuksen. Päätöksen mukaan velkasaneerausohjelmaa tarkistetaan siten, että valtion lainan lyhennysehdot muutetaan eräpäivästä alkaen seuraavasti: vuosina euroa vuodessa ,82 Velkasaneerausohjelma päättyy Velkasaneerausohjelman muuttamisen lisäksi yhtiölle myönnetään avustusta euroa alijäämien kattamiseen. Avustuksen saannin ehtona on, että omistajan tulee sijoittaa vastaava summa euroa yhtiöön joko avustuksena, osakepääoman korotuksena tai pääomalainana. Osakepääoman korotus on toteutettu kunnanhallituksen tekemällä päätöksellä. Valtiokonttori edellyttää, ettei omistaja peri korkoa saneerausaikana omille varoille (osakepääoma) eikä antamilleen lainoille. Pääomalainoja ei saa lyhentää. Valtiokonttori edellyttää, että kunta tunnustaa valtion lainan takaisin maksamisen vakuudeksi antamansa omavelkaisen takauksen voimassaolon edellä mainitusta saneerausohjelman muutoksesta huolimatta. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta sitoutuu saneerausohjelman ehtoihin ja tunnustaa kunnan valtion lainalle antaman omavelkaisen takauksen voimassaolon saneerausohjelman muutoksesta huolimatta. Päätös Hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus eresepti ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA Khall 37 / Etelä-Savon sairaanhoitopiiri alueen terveydenhuollon toimintayksiköt ottavat lakisääteisen ereseptin käyttöön Mikkelin seudun sosiaali- ja tervetoimi on mukana yhteisessä alueellisessa hankeprojektissa. Paikallinen projektisuunnitelma pitää sisällään Mikkelin palvelualueen tuotantoyksiköt. ereseptin vaatimuksena on vahva sähköinen tunnistautuminen Kelan ylläpitämään reseptikeskukseen. Mikkelin palvelualueen toimipiteissä tämä hoidetaan Väestörekisterikeskuksen palvelun kautta. Väestörekisterikeskuksesta tilataan rekisteröintipisteiden rekisteröijien toimesta ammattihenkilökortit sekä henkilökortit toimipisteissä työskentelevälle henkilökunnalle. Väestörekisterikeskuksen ohjeen mukaan terveydenhuollon järjestämisestä vastaavan organisaation tulee tehdä asiakassopimus heidän kanssaan, tässä tapauksessa kunnan. Rekisteröintipisteet terveysasemille perustetaan Mikkelin kaupungin toimesta ja rekisteröijinä toimivat Mikkelin kaupungin koulutetut rekisteröijät. Koska kunnat eivät itse perusta rekisteröintipisteitä, tarvitaan kunnilta valtuutukset rekisteröintipisteen toiminnalle. Kj Kunnanhallitus solmii Väestörekisterikeskuksen kanssa terveydenhuollon asiakassopimuksen valtuutus terveydenhuollon henkilövarmenteiden rekisteröijälle ja asiakassopimuksen tuotteista ja palveluista ereseptiin liittyen. Päätös Hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus RAUDUSENERGIA OY / SÄHKÖLIITYMÄN HANKKIMINEN YRITYKSELLE/ KUIVAAMON JA OHJAUSHUONEEN RAKENTAMINEN Khall 10 / RaudusEnergia Oy on kuntaan saapuneella kirjeellään esittänyt, että Hirvensalmen kunta hankkisi sähköliittymän RaudusEnergia Oy:n Tuukkalan Sahalle. RaudusEnergia Oy tulee investoimaan Tuukkalan sahalla kokonaisuudessaan , käsittäen kiinteän haketuslaitoksen energiapuulle, sahan peruskunnostuksen, sekä uusien kuivaamojen rakentaminen. Sahan tonttialue on puhdistettu, peruskunnostettu ja osittain salaojitettu energiapuun varastointia varten. Investointien valmistuttua yritys työllistää noin 10 henkilöä. Suur-Savon Sähkö Oy:n tarjouksen mukaan sähköliittymän (315 A) hinta on Kj Kunnanjohtaja esittää päätösehdotuksensa kokouksessa. Kunnanjohtaja selosti asiaa tarkemmin hallitukselle: Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2012 talousarviossa ei ole tarkoitukseen varattua määrärahaa. Kunta ei ole aikaisemmin avustanut yritysten investointeja. Tämän vuoksi asialla on periaatteellinen luonne. Kunnan tehtävät on määritelty Kuntalain 2 :ssä. Sen harkinnassa, kuuluuko asian hoitaminen kunnan toimialaan, on otettava huomioon hallinnossa noudatettavat periaatteet. Eräinä keskeisinä periaatteina ovat mm. hallintotoimien nojautuminen yleisiin perusteisiin ja tasapuolisuuden vaatimus. Edellä mainitut periaatteet edellyttävät, että yleisiä perusteita sovelletaan yksittäistapauksiin. Tasapuolisuuden vaatimus edellyttää, että mm. eri väestönosia, eri talouselämän aloja ja eri yrittäjäryhmiä ei saa hallinnossa asettaa epäoikeutetusti toisia suosituimpaan asemaan. Tämän johdosta on katsottu, että elinkeinoelämän yleisten edellytysten parantaminen kuuluu kunnan toimialaan. Yhden yrityksen liiketoiminnan välittömämpi edistäminen kuuluu kunnan toimialaan vain vahvojen erityisten syiden vallitessa.

14 Kunnanhallitus Lisäksi kuntien yrityksille myöntämä tuki kuuluu EY:n valtiontukisäännöstelyn piiriin. Tukia koskevat yleiset ehdot määritellään perustamissopimuksen artikloissa. Pääsääntöisesti yritystukien myöntäminen on kiellettyä. Suur-Savon Sähkö Oy:n mukaan sähköliittymä on palautuskelpoinen. Yhtiö veloittaa kuitenkin liittymän purusta aiheutuvat kustannukset ja mahdollisesti avoinna olevat sähkölaskut. Kunnanhallitus kävi asiasta periaatekeskustelun. Kj Päätös Kunnanhallitus päättää olla avustamatta yritystä sähköliittymän hankinnassa. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallituksen jäsen Jukka Manninen poistui kokouksesta esteen ilmoittaen. Khall 38/ RaudusEnergia Oy on toimittanut kunnanhallitukselle osoitetun seuraavan kirjeen: HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUS RAUDUSENERGIA OY/ - Sähköliittymä 3x 315 A Sahatavarakuivaamot RaudusEnergia Oy:n investoinnit Tuukkalan sahalle tulevat olemaan noin ,- käsittäen kiinteän haketuslaitoksen energiapuulle, sahan peruskunnostuksen, sekä uusien kuivaamojen rakentamisen. 1.) RaudusEnergia Oy ehdottaa että, Hirvensalmen kunta hankkii sähköliittymän Tuukkalan sahalle jonka RaudusEnergia Oy tulee lunastamaan omaksi 10 vuoden aikana seuraavien ehdoin. - Lunastus tapahtuu vuotuisin lyhennyksin, huomioiden korkokustannukset. Sähköliittymän kohdalla toivomme asian nopeaa käsittelyä. 2.) Hirvensalmen kunta rakennuttaa RaudusEnergia Oy:n Tuukkalan sahalle 2-kamarisen kuivaamon ja ohjaushuoneen, jonka RaudusEnergia Oy tulee lunastamaan omaksi 10 vuoden aikana seuraavin ehdoin:

15 Kunnanhallitus Lunastus tapahtuu vuotuisin lyhennyksin, huomioiden korkokustannukset. Tällä hetkellä Tuukkalassa on kunnostusta tarvitseva 1- kamarinen kuivaamo. Kuivaamokapasiteetin lisäys Tuukkalan sahalla on välttämätöntä suunnitellun aihiotuotannon turvaamiseksi. Kuivaamon rakennusaikatauluksi ehdotamme kesää 2012, jolloin kuivaamot olisi RaudusEnergia Oy:n käytössä syksyllä Hirvensalmi RaudusEnergia Oy Antti Kuitunen Antti Kuitunen Toimitusjohtaja Koska Hirvensalmen kunnan strategiaan eivät ole aikaisemmin kuuluneet yritysten takaaminen tai tuotannollisten investointien avustaminen, kävi kunnanhallitus kokouksessaan :n 10 kohdalla asiasta periaatekeskustelun. Keskustelun johtopäätöksenä kunnanhallitus päätti, ettei kunta avusta yrityksen investointeja tarkoittaen samalla sitä, ettei kunnan toimintaperiaatteita asiassa muuteta. Mainitun asian kohdalla käytiin lävitse kuntalain mm. tämän tyyppisen toiminnan kuulumisesta kunnan toimialaan. Asiaa on tarkemmin selvitetty tehdyn päätöksen yhteydessä. Asian johdosta ei ole ilmennyt eikä esitetty mitään sellaista uutta, että päätöstä tulisi muuttaa. Nyt uudessa yhtiön esityksessä pyydetään kuntaa sähkönliittymän hankkimisen lisäksi rakentamaan yhtiön käyttöön sahatavarakuivaamon ja siihen liittyvän ohjaushuoneen. Kj Kunnanhallitus hylkää RaudusEnergia Oy:n esityksen. Keskustelu Puheenjohtajan julistettua keskustelun alkaneeksi käytiin vilkas keskustelu aiheesta. Keskustelun kuluessa Pirkko Luntta teki seuraavan päätösesityksen: Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti hankekokonaisuuteen ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että

16 Kunnanhallitus RaudusEnergia Oy:n toimitusjohtaja kutsutaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen esittelemään hankkeen liiketoimintasuunnitelma, budjetti, rahoitussuunnitelma ja aikataulu, lisäksi pyydetään esittämään ehdotus vakuuksista kunnan rahoittamiksi esitetyistä investoinneista ja hankinnoista. lisäksi 2. elinkeinoasiamies selvittää kunnanhallituksen kokoukselle vaihtoehtoiset mahdollisuudet, joilla RaudusEnergia Oy:n hakema rahoitus voidaan toteuttaa, huomioiden julkiselle rahoitukselle asetetut ehdot. Luntan esitystä kannattivat Maarit Honkanen, Ahti Lindgren ja Heidi Honkanen. Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi oikeaksi todetussa selonteossaan, että keskustelun kuluessa on Pirkko Luntta tehnyt kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkevan kannatetun esityksen, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja määräsi äänestyksen suoritettavaksi kädennostoin ja esitti, että kunnanjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Pirkko Luntan esitystä kannattavat äänestävät ei. Esitys hyväksyttiin. Suoritetussa kädennosto -äänestyksessä annettiin 6 ei -ääntä (Kalevi Puukko, Pentti Pylkkänen, Ahti Lindgren, Heidi Honkanen, Maarit Honkanen ja PirkkoLuntta). Puheenjohtaja totesi Pirkko Luntan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Päätös Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti hankekokonaisuuteen ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että 1. RaudusEnergia Oy:n toimitusjohtaja kutsutaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen esittelemään hankkeen liiketoimintasuunnitelma, budjetti, rahoitussuunnitelma ja aikataulu, lisäksi pyydetään esittämään ehdotus vakuuksista kunnan rahoittamiksi esitetyistä investoinneista ja hankinnoista. lisäksi 2. elinkeinoasiamies selvittää kunnanhallituksen kokoukselle vaihtoehtoiset mahdollisuudet, joilla RaudusEnergia Oy:n hakema rahoitus voidaan toteuttaa, huomioiden julkiselle rahoitukselle asetetut ehdot.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen jäsen Jukka Manninen poistui kokouksesta esteellisenä.

18 Kunnanhallitus ARKISTOTOIMEN VASTUUHENKILÖT KESKUSHALLINNOSSA JA ERI HALLINTO- KUNNISSA Khall 39 / Kj Arkistolain 9 mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Kunnanhallitus 1) toteaa, että Hirvensalmen kunnan arkistolain 9 :n mukainen henkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista on kanslisti Maija Tiilikainen sekä 2) päättää, että arkistotoimen vastuuhenkilöt keskushallinnossa ja eri hallintokunnissa ovat seuraavat: Keskusvaalilautakunta Keskushallinto (kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto Sivistyslautakunta Maaseutulautakunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Tarkastuslautakunta hallintojohtaja Maija Tiilikainen Mirja Kemppi Marja Hämäläinen Kirsti Liukkonen Kirsti Liukkonen Sirpa Ripatti Päätös Hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 40 / Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Valtiovarainministeriön päätös Kelan vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän palautuksen tarkistamisesta lopulliseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa vuonna Etelä-Savon ELY:n päätökset: 2. Valtionavustuksen maksamisesta Ryökäsniemen yksityisstielle. 3. Valtionavustuksen maksamisesta Palsi-Paappasen yksityistielle. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin 4. muistio kuntatapaamisesta Hirvensalmella. 5. hallituksen pöytäkirja. 6. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan pöytäkirja Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan pöytäkirja Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja Hirvensalmen kunta: Muistio seudullisen sosiaali- ja terveystoiminnan tiedonsaannin kehittäminen. 11. Etelä-Savon ELY:n työnvälitystilasto tammikuulta Etelä-Savon maakuntaliiton pöytäkirja Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja Puumalan kunnanhallituksen koskien lomituspalvelujen, talous- ja velkaneuvonnan sekä kirjastosopimuksen irtisanomisen perumista.

20 Kunnanhallitus Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Päätös Merkittiin tiedoksi.

21 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall 41 / Kunnanjohtaja informoi kunnanhallitusta seuraavista asioista: Kunnanhallitukselle jaettiin lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista. Lausunto on pyydetty toimittamaan valtiovarainministeriölle klo mennessä. Kuntauudistuksen aluekierroksen Mikkelin tilaisuuden ohjelma. Em. liittyen kunnanjohtaja esitteli Tilastokeskuksen sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset tilaston vuodelta Kunnanvaltuuston päätöksen mukaan Hirvensalmen kunta on päättänyt ottaa 25 pakolaista vuosittain. Todettiin, tämän tarkoittavan että maksimissaan yhteensä 25 pakolaista, ei siis vuosittain 25 uutta pakolaista. Suur-Savon Sähkön osakkeita ostettu yksityiseltä henkilöltä kunnalle 25 kpl à Tilinpäätöksen 2011 luvut valmistumassa. Tulos näyttää ylijäämää ,32. Uutta lainaa ei kunta nostanut vuonna Lainaa kunnalla 537 / asukas. Kuntakonserniin kuuluvien Hirvensalmen Vesi Oy:n, Hirvensalmen Energia Oy:n ja kiinteistöyhtiöiden tilinpäätökset 2011 esiteltiin. Kiinteistöyhtiöiden osalta kunnanjohtaja esitteli laatimansa tilinpäätösanalyysin. Asuntojen käyttöaste on erittäin hyvä. Kunnan sijoitukset tilanteen mukaan olivat kirjanpitoarvoltaan ja markkina-arvoltaan Erotus Päätös Merkittiin tiedoksi.

22 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnanhallitukselta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 31-36, 38, Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUS Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen 88 Vuoden 2008

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 133 Työjärjestyksen hyväksyminen 134 Ostotarjous

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 144 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 146 Työjärjestyksen hyväksyminen 147 Urmaslahden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007 Kunnanhallitus 1.10.2007 332 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 230 Työjärjestyksen hyväksyminen 231 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 103 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 104 Työjärjestyksen hyväksyminen 105 Kauppakirjan hyväksyminen/satu Landen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Kunnanhallitus 11.12.2006 379 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: 11.12.2006 klo 15.00-16.34 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 15.1.2007 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 15.1.2007 1 Kunnanhallitus 15.1.2007 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 142. Aika: 10.4.2006 klo 15.00-15.53. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Kunnanhallitus 142. Aika: 10.4.2006 klo 15.00-15.53. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 142 Aika: 10.4.2006 klo 15.00-15.53 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen, Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Eija Karjalainen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.2.2008 49

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.2.2008 49 Kunnanhallitus 18.2.2008 49 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39 Työjärjestyksen hyväksyminen 40 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 12.4.2011

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 12.4.2011 Kunnanhallitus 4.4.2011 73 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 60 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 61 Työjärjestyksen hyväksyminen 62 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.11.2006

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.11.2006 Kunnanhallitus 30.10.2006 343 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 235 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 236 Työjärjestyksen hyväksyminen 237 Vuoden

Lisätiedot