KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 18:00-18:34 PAIKKA Kaupungintalo, iso audiotorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Konserniohjeen päivittäminen Kauhavan kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kauhavan 41 Jäähalli Oy:n Handelsbankenilta ottamalle lainalle 20 Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven lasten ja nuorten 43 hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 21 Muut mahdolliset asiat Valtuustoaloitteet 46

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hakala Heikki 18:00-18:34 jäsen Haukkala Juhani 18:00-18:34 jäsen Hauta Tiina 18:00-18:34 jäsen Heikkilä Paavo 18:00-18:34 jäsen Hietamäki Olli-Pekka 18:00-18:34 jäsen Hietamäki Petri 18:00-18:34 jäsen Hyrsky Tuula 18:00-18:34 jäsen Janhunen Kari 18:00-18:34 jäsen Kankaanpää Kari 18:00-18:34 jäsen Kankaansyrjä Mika 18:00-18:34 jäsen Keltto Pekka 18:00-18:34 jäsen Knuuttila Jari 18:00-18:34 jäsen Koivisto Tuula 18:00-18:34 jäsen Korkealaakso Heikki 18:00-18:34 jäsen Kuoppala Helena 18:00-18:34 jäsen Kurvinen Antti 18:00-18:34 1. varapuh.joht. Lammi Sirpa 18:00-18:34 jäsen Lauttamus Eino 18:00-18:34 jäsen Luoma Arja K. 18:00-18:34 jäsen Malmi Seppo 18:00-18:34 jäsen Mattila Marita 18:00-18:34 jäsen Mattila Risto 18:00-18:34 jäsen Mäkinen Jouko 18:00-18:34 jäsen Ojanperä Harri 18:00-18:34 jäsen Paavola Eero 18:00-18:34 jäsen Peltoluhta Sami 18:00-18:34 jäsen Pihlgren Antti 18:00-18:34 jäsen Pukkila Mathias 18:00-18:34 jäsen Puro-Aho Alpo 18:00-18:34 jäsen Puronvarsi Martti 18:00-18:34 jäsen Salo Petri 18:00-18:34 puheenjohtaja Sippola Harri 18:00-18:34 jäsen Viita-aho Rami 18:00-18:34 jäsen Virrankoski Ville 18:00-18:34 jäsen Ylinen Keijo 18:00-18:34 jäsen Övermark Niina 18:00-18:34 jäsen Karjalainen Harri 18:00-18:34 varajäsen Tyni Paavo 18:00-18:34 varajäsen Lammi Jorma 18:00-18:34 varajäsen Niemi Anna-Liisa 18:00-18:34 varajäsen Ekola Marko 18:00-18:34 varajäsen Korpi Lea 18:00-18:34 varajäsen Sorvisto Anna-Leena 18:00-18:34 kh:n jäsen Lumio Markku 18:00-18:34 kaupunginjohtaja Salo Liisa 18:00-18:34 hall.joht., pöytäk.pitäjä Luhtala Hannele 18:00-18:34 henkilöstöjohtaja Mars Hannu 18:00-18:34 kehitysjohtaja Takamaa Juha 18:00-18:34 tekninen johtaja Kuoppala Tuulikki 18:00-18:34 vs.sivistysjohtaja

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ POISSA Hakala Teemu jäsen tilalla Jorma Lammi Kangas Marketta jäsen tilalla Paavo Tyni Korpimäki Marja-Leena 2. varapuh.joht. tilalla Harri Karjalainen Niemistö Jaakko jäsen tilalla Anna-Liisa Niemi Peltonen Matias jäsen Salonpää Hannu jäsen tilalla Marko Ekola Sankelo Janne jäsen tilalla Lea Korpi KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Petri Salo Liisa Salo PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Harri Sippola Ville Virrankoski PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Liisa Salo, hallintojohtaja

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginvaltuusto 16 Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuu te tuis ta on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähin tään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on ko kouk ses ta annettava tieto yleisesti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokous kut sus sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Li säk si kokouksen ajasta ja paikasta on tiedotettava ennen kokousta niissä tiedo tus vä li neis sä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsu on asetettu kaupungin ilmoitustaululle ja palvelutoimistojen il moitus tau luil le yleisesti nähtäville sekä julkaistu Komiat-lehdessä ja Järvi seu dun Sanomissa Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu valtuu te tuil le Lisäksi kokouskutsu on luettavissa kaupungin ko ti si vuil la. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginvaltuusto 17 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kul la kin ker ral la tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdal la toisin päätä. Tapana on ollut, että pöytäkirjan tarkastus kiertää aakkosjärjestyksessä. Seuraavana vuorossa ovat valtuutetut Janne Sankelo ja Harri Sippola. Pöytäkirja tarkastetaan hallintojohtajan virkahuoneessa keskiviikkona klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Harri Sippola ja Ville Virrankoski. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Konserniohjeen päivittäminen 189/ /2015 Konserni- ja henkilöstöjaosto Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala Voimassa olevan kuntalain 13 :n mukaan kaupunginvaltuuston tulee päättää konserniohjauksen periaatteista. Kesällä voimaan tulevan kuntalain 14 :ssä mää rä tään, että valtuuston tulee päättää omistajaohjauksen periaatteista ja kon ser ni oh jees ta. Edelleen lain 48 :ssä määritellään konsernijohto; kon ser nijoh toon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja muut hallintosäännössä mää rä tyt virnaomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon teh tävis tä ja toimivallan jaosta. Meillä on muutettu hallintosääntöä ja siinä yhteydessä mm. perustettu konserni- ja henkilöstöjaosto, jolle on delegoitu konsernia koskevia asioita. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kauhavan kaupunkikonsernia koskevan kon ser ni oh jeen joka on tullut voimaan Em. lakimuutoksista sekä hallin to sään nön muutoksesta johtuen myös konserniohje tulee tarkistaa vas taamaan muuttuneita olosuhteita. Liitteenä on ehdotus uudeksi konserniohjeeksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyy osaltaan liitteenä olevan kon ser ni ohjeen sekä saattaa sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hy väk syt täväk si. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala, puh. (06) , Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kon ser ni oh jeen. Konserniohje tulee voimaan, kun kaupunginvaltuuston pöytäkirja on al le kir joitet tu ja tarkastettu. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen.

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni Kaupunginvaltuusto 18 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen.

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kauhavan kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kauhavan Jäähalli Oy:n Handelsbankenilta ottamalle lainalle 210/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kauhavan Jäähalli Oy anoo Kauhavan kaupungilta omavelkaista takausta euron lainaan, jolla on tarkoitus konvertoida yhtiön aikaisemmin ot tama kiinteistövakuudellinen lai na. Kon ver toin ti on osa Kauhavan Jäähalli Oy:n ta lou den ter veh dyt tä mis oh jel maa, jon ka yhtiön hallitus on hyväksynyt Säästövaikutus on noin eu roa vuodessa. Laina on kilpailutettu ja edullisimman tarjouksen teki Handelsbanken seuraavin eh doin: Laina-aika: 10 vuotta Maksuohjelma: Tasalyhennys, lyhennykset ja korot puolivuosittain. Korko: Euribor 6 kk + 0,60 % Järjestelypalkkio: 475 Vakuus: Kauhavan kaupungin omavelkainen takaus. Tarjoukseen sisältyy kolmen vuoden hinnoittelukatko, joka mahdollistaa pan kille lainan marginaalin tarkistamisen kolmen vuoden välein. Laina on ir ti sa not tavis sa mahdollisessa marginaalinostotapauksissa ilman kuluja. Kauhavan kaupunki omistaa 96,4 % Kauhavan Jäähalli Oy:n osakkeista. Kaupunki on myöntänyt yhtiön ottamille lainoille omavelkaisia takauksia, joiden yh teen las ket tu pääoma oli euroa. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupunki perii ty tär yh teisö jen puolesta annetuista takauksista 0,50 %:n takausprovision euron pääomalla takausprovision määräksi muodostuu euroa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Kauhavan kaupungin oma velkai sen takauksen myöntämistä Kauhavan Jäähalli Oy:n esittelytekstissä mai nituin ehdoin Handelsbankenilta saamalle, pääomaltaan euron lainalle. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Mika Kankaansyrjä ja Paavo Heikkilä poistuivat ko kouk ses ta es teel li senä tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviys Kau ha van Jää hal li Oy:n hallituksen jäseninä. Anna-Leena Sorvisto poistui tilapäisesti kokouksesta tämän pykälän käsit te lyn alkaessa klo

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 19 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Mika Kankaansyrjä poistui kokouksesta tämän pykä län käsittelyn ajaksi.

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 162/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lastensuojelulain mukainen väline oh ja ta, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Las tensuo je lu la kiin (L417/2007, 12 ) on sisällytetty velvoite laatia kunnan eri hal lin tokun tien työvälineeksi suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi se kä lastensuojelulain järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Se tulee hyväksyä kun kin kunnan valtuustossa ja tarkistaa vähintään kerran neljässä vuodessa. Las ten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on sekä strateginen että konk reet tinen toimintaohjelma. Se sisältää lapsiperhepalvelujen toteuttamista ohjaavan ar vo poh jan ja tahtotilan eli vision, sekä konkreettiset tavoitteet sekä niitä koske vat linjaukset ja kehittämistoimenpiteet suunnitelmavuosille.suunnitelman laa ti mi nen vaatii asioiden konkretisoimista kunnan tasolla. Sen tekeminen toimii välineenä eri hallintokuntien ja sidosryhmien yhteistyön kehittämisessä. Suunnitelman ohjausvaikutusta korostaa se, että sen sisältö, kehittämistoimet ja voimavaraehdotukset on otettava huomioon laadittaessa kuntalain (L365/1995) mukaista kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa eri vuosille. Suun ni tel ma on osa kunnan hyvinvointisuunnitelmaa. Niissä kunnissa, jotka ovat mukana Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (L169/2007) mu kai sis sa yhteistoiminta-alueissa, suunnitelma on perusteltua laatia koko yhteis toi min ta-alu eel le. Suunnitelma kattaa laajasti eri toimialojen toiminnan ja pal ve lut, jotka liittyvät lasten ja nuorten kasvuoloihin ja heidän hyvinvointiinsa. Suun ni tel man laadinta on eri toimialojen ja toimijoiden yhteistyöprosessi. Kauhavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Evijärven, Kauha van ja Lappajärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille Lasten ja nuorten palvelujen monialainen johtamisverkosto on laatinut suun ni tel maan päivityksen johtuen Lain oppilas- ja opiskelijahuollosta muu tokses ta, perusopetuslain muutoksesta sekä varhaiskasvatuksen siirtymisestä Kun ta yh ty mä Kaksineuvoiselta Kauhavan kaupungin järjestettäväksi. Suun nitel maan on siis tarkistettu voimassaolevan lainsäädännön ja toiminnan or ga nisoin nin mukaiseksi. Muutokset kaupunginvaltuustossa hyväksyttyyn suun ni tel maan verrattuna on esitetty punaisella fontilla. Päivitetty suunnitelma HET- Hyvä Elämä Tässä II jaetaan listan mukana. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on hyväksynyt Evijärven, Kau havan ja Lappajärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan vuosille tehdyt päivitykset kokouksessaan ja esittää päivitetyn suun ni tel man hyväksymistä jäsenkunnille. Nuorisovaltuustolta ja sivistysjohtajalta on pyydetty lausunnot päivitetystä HETsuun ni tel mas ta. Nuo ri so val tuus to on ilmoittanut lausuntonaan seuraavaa: "HET Hyvä Elämä Tässä II luo hyvän kokonaisuuden lasten-, nuorten ja

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto per he pal ve lui den kehittämistyöhön. Monialaisen palvelukokonaisuuden kehit tä mi nen perheiden arjen seuraamisessa aina ehkäisemisestä kor jaavaan toimintaa luo turvallisuutta. Eri viranhaltijoiden ja muiden nuorten kanssa toimijoiden tahojen yhteistyö an taa nopean avun ja puuttumisen keinoja arjen työskentelyyn. Mittareiden sel keät kehittämiskohteet ja tavoitteet sekä vastuutahot selkeyttävät eri hal lin ta-alo jen toimivastuuta. Nuorisovaltuustolla ei ole lisättävää, eikä muutettavaa Evijärven, Kau havan ja Lappajärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan vuosille " Sivistysjohtajalla ei ole huomautettavaa päivitetystä suunnitelmasta. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Lasten ja nuor ten hy vin voin ti suun ni tel man, HET - Hyvä Elämä Tässä II, päivityksen liitteen mukaisena. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni Kaupunginvaltuusto 20 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen.

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Muut mahdolliset asiat Kaupunginvaltuusto 21 Merkittiin tiedoksi kokoomuksen valtuustoryhmän ilmoitus, että kokoomuksen val tuus to ryh män varapuheenjohtajana toimii alkaen valtuutettu Keijo Yli nen. Valtuustoryhmän puheenjohtajana jatkaa valtuutettu Janne Sankelo. Seuraava kaupunginvaltuuston kokous pidetään PowerParkissa Alahärmässä klo 18.00, PowerParkin esittely valtuutetuille klo

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloitteet Kaupunginvaltuusto 22 Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet: 1. Sirpa Lammi jätti kahdeksan valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen kos kien mahdollisuutta tarjota kuntalaisille oman talouden vihannesten ja marjo jen kasvatuspaikkoja eri kaupunginosissa. Valtuustoaloite liitettiin pöy tä kirjaan, liite nro Eero Paavola jätti yhdeksän valtuutetun allekirjottaman valtuustoaloitteen kos kien Keskustan koulun pihan peruskorjausta ja asfaltointia kesän 2015 aika na. Valtuustoaloite liitettiin pöytäkirjaan, liite nro 2. Kaupunginvaltuusto siirsi em. valtuustoaloitteet työjärjestyksen 5 :n mukaan kau pun gin hal li tuk sen valmisteltavaksi.

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KAUHAVAN KAUPUNGINVALTUUSTO VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Pykälä Kieltojen perus teet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 16-17, HLL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja vali tusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Viranomainen, osoite ja postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, Vaasa Faksi: sähköposti: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta 1213/ :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Mikäli kysymyksessä on julkisista hankinnoista annetun lain mukainen hankintapäätös, tarjouskilpailuun osal listuneella asianosaisella on oikeus hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite PL 188, HELSINKI. Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen klo 16:15 mennessä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavapäätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ). Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten Asianosainen Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava, Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Liitetään pöytäkirjanotteeseen

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 Kunnanvaltuusto 27.09.2010 AIKA 27.09.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 LAINOJEN MYÖNTÄMINEN KIIMINGIN VESI OY:LLE 140 47

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan

8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 Kunnanhallitus 14.09.2015 Aika 14.09.2015 klo 17:00-19:45 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 124-133 Kokousasian otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 Konserni- ja henkilöstöjaosto 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Suositus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1 Yhtymähallitus Aika 04.06.2015 klo 17:30-19:32 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Osallistujat Päätöksentekijät:

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1 Yhtymähallitus Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot