Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy:n hallituksen esitys :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy:n hallituksen esitys 22.5.2014 3:"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lappeenrannan kaupunginteatterin rakennushanke 333/ /2013 KH 248 Valmistelija/lisätiedot: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh Rakennuttajapäällikkö Erkki Suuronen, puh Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy:n hallituksen esitys : "Lappeenrannan kaupunginvaltuusto käsitteli Lappeenrannan kaupunginteatterin rakennushanketta ja yhteistoimintasopimusta. Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunginteatterin sijoittumisesta kauppakeskus IsoKristiinan laajennuksen tontille tehdään investointipäätös, jonka ehtona on myönteinen päätös valtionosuudesta, valtionosuutta hankkeelle haetaan 20 % kokonaiskustannuksista ja että yhteistoimintasopimus liitesopimusluonnoksineen Citycon Oyj:n kanssa hyväksytään. Kaupunginvaltuusto päätti myös, että kaupunginteatterin rakennushankekustannukset voivat olla enintään 21 miljoonaa euroa sidottuna Haahtela- indeksin pistelukuun 75,00 (XI/2011), jolloin hankkeen nettokustannus kaupungille voi olla em. indeksipisteluvussa enintään 15,6 miljoonaa euroa, mikäli avoinna olevat rahoituserät eli valtionavun tavoite 20 % ja nykyisen teatterin kiinteistön myyntihinta toteutuvat (kauppahinta tontin osuudesta on sovittu Cityconin kanssa). Kaupunginhallitus totesi , että kaupunginvaltuuston tekemän investointipäätöksen ehto valtionavusta on täyttynyt ja päätös voidaan panna täytäntöön. Kaupunginhallitus hyväksyi samalla tarkistetun hallinnanjakosopimuksen liitteineen ja teatterikiinteistön kauppakirjan. Kauppakeskuksen laajennuksen ja siihen sijoittuvan kaupunginteatterin rakentamistyöt alkoivat maaliskuun lopussa Myös Lappeenrannan kaupunginteatterin rakennussuunnitelmien laadinta urakkakilpailutusta varten käynnistyi välittömästi sitovien päätösten jälkeen. Suunnitelmien pohjana olivat aiemmissa vaiheissa laaditut L1- ja L2-tasoiset suunnitelmat. Suunnitelmat urakkakilpailutusta varten valmistuivat olennaisilta osiltaan

2 vuodenvaihteessa 2013/2014. Suunnitelmiin perustuva kustannusarvio päivitettiin ISSProko Oy:n toimesta heti suunnitelmien valmistuttua tammikuussa Kustannusarvion perusteella hankkeelle asetettu budjetti näytti pysyvän annetussa tasossa siitäkin huolimatta, että Haahtela-indeksin pistelukuun ei ollut tullut muutoksia vuoden 2011/XI tasoon verrattuna. Jos tarkastellaan kustannuksia rakennuskustannusindeksin kautta, niin XI/2011 kokonaispisteluku oli 104,1 ja tällä hetkellä kokonaisindeksi on 107,3. Rakennuskustannusindeksi kuvaa keskeisiltä rakenneominaisuuksiltaan samankaltaisten rakennustöiden ja rakennusten rakennuskustannusten suhteellista muutosta rakentamisessa käytettyjen peruspanosten hintakehityksen avulla. Kun kustannusarvio näytti pitävän, niin urakoiden kilpailutus voitiin aloittaa kuluvan vuoden maaliskuun alussa. Urakkamuotona hankkeessa on jaettu urakka, jossa rakennusurakan urakoitsija toimii pääurakoitsijana. Sivu-urakoina ovat putkiurakka, iv-urakka, sähköurakka, rakennusautomaatiourakka, sprinkleriurakka, näyttämömekaniikan urakka (iso näyttämö), näyttämömekaniikan urakka (pieni näyttämö), hoitosiltaurakka ja katsomon tuoliurakka. Lisäksi myöhemmin kuluvana vuonna pyydetään tarjoukset esitystekniikan valojärjestelmäurakasta ja esitystekniikan AV-urakasta. Urakkatarjouksista hyväksytään tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous tarjoushinnan painoarvon ollessa 70 % ja laadullisten tekijöiden painoarvon ollessa 30 %. Urakkakilpailutus päättyi klo ja tarjoukset avattiin välittömästi määräajan päättymisen jälkeen. Saatujen tarjousten ja muiden kustannuserien yhteenlaskettu summa ylitti huomattavasti päätetyn kustannusarvion. Kustannusarvion ylitys johtunee suurelta osin siitä, että Lappeenrannan keskusta-alueella on samanaikaisesti käynnissä useita rakennushankkeita. Kaupunginteatteri sijoittuu pääosin IsoKristiinan laajennusosan kolmanteen kerrokseen, jolloin sen rakentaminen tapahtuu hyvin ahtaissa oloissa toisen rakennusurakan sisällä. Työmaiden samanaikaisuus ja loppuvaiheeltaan rakentaminen toiminnassa olevan kauppakeskuksen tilojen yläpuolella aiheuttaa teatteriurakkaan logistisia ja muita vastaavia lisäkustannuksia. Edellisen lisäksi työmaiden välittömään läheisyyteen on aloitettu uuden liike- ja toimistotalon Kiinteistö Oy Lappeenrannan Centren rakentaminen. Edelleen samanaikaisesti on käynnistynyt hotelli Lappeen alakerrosten muutostyö ja 1. kerroksen muuttaminen kauppakeskustiloiksi. Lisäksi kaikki lähikatualueiden rakentamistyöt ja savunpoistoratkaisut toteutetaan samaan aikaan. Kaikki nämä rakennushankkeet nostavat teatterihankkeen rakennuskustannuksia, joita ei ole osattu huomioida kustannusarvioissa täysimääräisesti.

3 Lappeenrannan voimakas rakentaminen nostaa rakentamisurakoiden hintatasoa ja samalla vähentää urakoitsijoiden kiinnostusta tehdä tähän hankkeeseen urakkatarjouksia, joten sillä on tarjoushintoja korottava vaikutus. Hankkeen kustannustaso on sidottu Haahtela-indeksi pistelukuun 75. Indeksi on päivitetty viimeksi lokakuussa 2013, jolloin se oli edelleen tasossa 75, mutta ennusti lievää nousua vuodelle Lappeenrannan rakennuskustannustaso on noussut yleisestä tasosta selvästi voimakkaan rakentamisen takia. Näkyykö se seuraavassa indeksin päivityksessä, on vaikea sanoa, koska koko maan ja lähikaupunkien osalta rakentaminen on hyvin vaisua. Kustannustason alentamiseksi on ryhdytty yhdessä suunnittelijoiden kanssa etsimään sellaisia kustannussäästökohteita, joiden toteuttaminen ei vaaranna rakennuksen soveltuvuutta suunniteltuun käyttötarkoitukseensa. Suunnitelmamuutoksista pyydetään urakoitsijoilta tarkennetut tarjoukset ja ne ovat rakennuttajalla käytettävissä aikaisintaan viikolla 23. Tämänhetkisen valmistelutilanteen mukaan koko hankkeen rakennuskustannukset ovat n. 22,2 milj. sisältäen teatterin uudisrakennuksen, toimistotilojen remontoinnin ja lavastamon kustannukset. Lavastamo tultaisiin sijoittamaan väliaikaisesti Joutsenon varikolle ja osalta henkilökuntaa puuttuvat työskentelytilat sijoitettaisiin pääosin teatterin uudisrakennukseen. Mainittakoon, että kaupunginhallitus on jo käsitellyt mahdollisuuksia karsia kaupunginteatterin kustannusarviota. Tuolloin tiedoksi merkityn lausunnon mukaan: Arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa suunnitelmaa on jo nyt tiivistetty ja tilat on saatu laajuuden osalta erittäin tehokkaaseen pakettiin. Hanketta täysin olennaisesti supistamatta, muuttamatta ei 1 M suunnitelmasta löydy. Tilanne ei ole säästömahdollisuuksiltaan parantunut vuodesta Päinvastoin supistamismahdollisuudet ovat jopa heikentyneet, sillä kauppakeskuksen laajennusosa, johon teatteri sijoittuu, on rakennustöiden osalta jo varsin pitkällä eikä teatteritilojen supistamiseen enää ole kovin realistisia mahdollisuuksia. Säästöjä voidaan näin ollen hakea lähinnä pintamateriaalien tasoa laskemalla, teatterin laitteistoa vähentämällä tai jättämällä joku osa rakennuksen sisältä toteuttamatta. Myös teatteriin ennalta suunnittelemattomien toimintojen kuten alun perin muualle suunniteltujen henkilöstötilojen sijoittamisella uudisrakennukseen säästetään ainakin mahdollisten muiden tilojen remontointikustannukset. Alkuperäisessä budjetissa ollut toimistotilojen remontoimiseen kuluu kuitenkin uudisrakennukseen tulevien työtilojen suunnittelukuluihin, rakennuskuluihin sekä kalustukseen.

4 Edellä esitettyihin rakennuskustannuksiin (22,2 milj. ) ei tällä hetkellä sisälly kunnallistekniikan siirrosta aiheutuneet kulut , jotka yhtiö on maksanut. Kaupunginhallitus on asiaa käsitellessään viitannut teknisen toimen kirjeeseen , jonka mukaan kunnallistekniikan siirrosta kaupungin maksettavaksi jäävä osuus tullaan kattamaan kyseisen tontin osien myyntituloilla tai sen maankäyttösopimuksen korvauksilla." Myöskään Villimiehen Vitonen Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin/perustettavan yhtiön lukuun tehty määräosan kauppa ja siitä maksettu kauppahinta ,00 ei sisälly rakentamiskustannuksiin. Myös asemakaavan edellyttämät autopaikat ja niistä mahdollisesti maksettava korvaus ei sisälly rakennuskustannuksiin. Hankkeen edellyttämät autopaikat osoitetaan kaupungintalon tontille toteutetuista autopaikoista, mikäli se osoittautuu mahdolliseksi. Mikäli edellä esitetyt kustannukset jäävät yhtiön lopullisiksi kuluiksi rakentamiskustannusten lisäksi, lisää se yhtiön lainatarvetta vastaavalla summalla. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on päättänyt antaa Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy:lle enintään euron omavelkaisen takauksen lainalle, jonka laina-aika alkaa aikaisintaan 2015 ja päättyy viimeistään Rakentamisaikainen rahoitus hoidetaan kaupungin yhtiölle myöntämällä enintään ,00 :n suuruisella antolainalla. tj Hallitus Hallitus toteaa, että Lappeenrannan kaupunginteatterin investointipäätös on tehty ja rakennustyöt rungon osalta ovat käynnissä. Valtionavustuksesta on maksettu yhtiölle 1,6 milj., joka on käytetty muun muassa suunnittelu- ja rungon rakentamiskuluihin. Edelleen hallitus toteaa, että saadut urakkatarjoukset ylittivät hankkeelle laaditussa kustannusarviossa arvioidut kustannukset, mutta suunnitelmia järkevästi muuttamalla hankkeen rakentamiskustannukset ovat asettumassa 22,2 milj. euroon (ei sisällä kunnallistekniikan siirrosta aiheutuneita kuluja , tontin kauppahintaa ,00 eikä autopaikkoja, joiden kustannusvaikutus on selvitettävänä). Hallitus saattaa kustannusarvion ylittymisen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ja toteaa, että hankkeen keskeyttäminen ei enää ole käytännössä mahdollista eikä rakennuskustannusten karsiminen käyttökelpoista lopputulosta vaarantamatta ole enempää mahdollista vaan kustannusennusteen ylittävä määräraha n. 1,3 milj. euroa on katettava lisälainalla. Lappeenrannan kaupungin takausvastuut eivät lainamäärän kasvaessa nouse, vaan mahdollisesti tarvittavan :n ylittävän lainan vakuutena käytetään tontin 52/170 määräosaan kiinnitettyä panttikirjavakuutta. Hyväksyttiin.

5 Strategia- ja rahoitusjohtajan lausunto : Teatterikiinteistö Oy on ilmoittanut, että teatterihankkeen kustannusarvio saattaa ylittyä arvioidusta. Hanke tulisi hoitaa loppuun siten, etteivät kulttuuritoimen rakennuksesta maksamat vuokrat kasva suunnitellusta. Tämä voidaan toteuttaa laina-aikaa maltillisesti pidentämällä. Teatteri on perustettu yhtiömuodossa, jotta tiloja voidaan käyttää monipuolisesti ja toiminta olisi joustavaa. Jos hanketta päädytään jatkamaan suuremmalla kustannusarviolla, ei kaupungin takausvastuita tai kaupungin antamia lainoja yhtiölle tule kasvattaa, vaan yhtiön on etsittävä keino tilanteen ratkaisemiseksi. (KJ) Kj Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuuston v päättämän budjetin ylittyminen on erittäin valitettavaa, mutta kustannusennusteiden ja nyt saatujen konkreettisten tarjousten eroavaisuudelle on perusteet eli se johtuu edellä yhtiön kirjeessä mainituista kohteen erityisolosuhteista, mihin kaupungilla ei tässä tilanteessa ole mahdollisuutta vaikuttaa. Hanketta ei ole myöskään mahdollista enää keskeyttää. Kaupunki edellyttää, että hanke toteutetaan rakennuskustannuksia järkevällä tavalla karsimalla ja tiloja järjestelemällä niin, että tuleva teatteri on edelleen käyttökelpoinen ja toimiva sekä valituilta materiaaleiltaan yms. kestävän kehityksen mukainen. Kustannuskaton ylittävästä osuudesta tulee yhtiön vastata itse ottamallaan lainalla ilman, että kaupungin takausvastuu kasvaa. Kustannusten ylittymisen johdosta tulee hankkeelle hakea ylimääräistä valtionapua. Kh Asiassa käydyn keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: "Kaupunki edellyttää, että hanke toteutetaan rakennuskustannuksia järkevällä tavalla karsimalla ja tiloja järjestelemällä niin, että tuleva teatteri on edelleen käyttökelpoinen ja toimiva sekä valituilta materiaaleiltaan yms. kestävän kehityksen mukainen. Valtuuston määrittämää kustannuskattoa ei tule ylittää. Teatteriyhtiön tulee antaa selvitys kaupunginhallitukselle siitä, mitä urakkaneuvottelujen ja rakentamiskustannusten karsimisen jälkeen vielä jäisi toteutumatta, jonka jälkeen kaupunginhallitus käsittelee tarvittaessa asian uudelleen. Asia saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

6 Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen. Esteellisyydet: apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski ja II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, hallintolaki kohta (yhteisöjäävi). Merkittiin, että pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi kaupunginsihteeri Juha Willberg. KV 52 Kh Kv Merkitään tiedoksi. Päätettiin, että Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy:n hallituksen jäsenet apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski, II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu ja tekninen johtaja Jussi Salo sekä yhtiön toimitusjohtaja Mikko Hietamies voivat olla saapuvilla ja kuultavina kokouksessa asiantuntijoina ennen asian varsinaista käsittelyä. Merkittiin asia keskustelun jälkeen tiedoksi. Esteellisyydet: apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski, II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu ja tekninen johtaja Jussi Salo poistuivat kokouksesta asian varsinaisen käsittelyn ajaksi, hallintolaki 28 kohta 5. (yhteisöjäävi).

Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten

Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten Kaupunginhallitus 601 02.12.2013 Kaupunginvaltuusto 167 09.12.2013 Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten 1057/10.00.02.01/2013

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh. 0400 509 611 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh. 0400 509 611 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 262 15.06.2015 Pysäköintitalo P-Cityn toteutuspäätös ja takauksen täsmentäminen 635/02.05.06.00/2013 KH 262 Valmistelija/lisätiedot: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh. 0400 509 611

Lisätiedot

KH 98 Saarijärven Seudun Asumisooikeusyhditys on jättänyt 12.3.2012 kaupungille seuraavan takausanomuksen:

KH 98 Saarijärven Seudun Asumisooikeusyhditys on jättänyt 12.3.2012 kaupungille seuraavan takausanomuksen: Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN

Lisätiedot

Turun kaupunginteatterirakennuksen peruskorjaus ja laajennus. Päivitetty hankesuunnitelma

Turun kaupunginteatterirakennuksen peruskorjaus ja laajennus. Päivitetty hankesuunnitelma Turun kaupunginteatterirakennuksen peruskorjaus ja laajennus Päivitetty hankesuunnitelma 12.1.2015 1 (14) SISÄLLYS 1 Johdanto... 2 2 Turun kaupunginteatteri Oy:n nykyinen toiminta ja tuleva tilantarve...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) SAIRAANHOITOPIIRI. Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) SAIRAANHOITOPIIRI. Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) HALLITUS AIKA 15.06.2011 klo 13:00-13:40 PAIKKA Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 107 KUNTALAIN

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys

Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys 7.5.2014 1(16) Kuopion kaupunginhallitus- ja valtuusto Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys 7.5.2014 2(16) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Hankkeen hallinnollinen

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.4.2000 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 109/1 I (Tiedonantoja) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ERITYISKERTOMUS nro 5/2000 tuomioistuimen kiinteistömenoista (lisärakennukset Erasmus ja Thomas More

Lisätiedot

JÄNHIÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSHAKEMUS VESIHUOLTOHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI. Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan hakemus 29.10.2012:

JÄNHIÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSHAKEMUS VESIHUOLTOHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI. Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan hakemus 29.10.2012: Kaupunginhallitus 522 19.11.2012 JÄNHIÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSHAKEMUS VESIHUOLTOHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI 672/10/2012 KH 522 Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan hakemus 29.10.2012: Valtioneuvoston hyväksymä

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 132. Tekninen lautakunta 02.10.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 132. Tekninen lautakunta 02.10.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 132 Tekninen lautakunta 02.10.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 94 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 134 95 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 135 96 KATUVALAISTUSVERKKOON

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 29.11.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 04.12.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30 20.27 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 30.9.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82 Kokoustiedot Aika 26.11.2012 maanantai klo 15:30-16:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 251 Kaukolämpöhinnaston tarkistaminen 1.3.2014... 2 252 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 1.3.2014... 5 Pykälän liite: Kh:n

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 08.09.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 14.04.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot