VALVIRA. - vaikuttavaa valvontaa. Katsaus sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALVIRA. - vaikuttavaa valvontaa. Katsaus sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan"

Transkriptio

1 VALVIRA - vaikuttavaa valvontaa Katsaus sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan 1

2 2 Kuvat: sivu 3 / Leila Karvonen; sivu 9 / fusebulb/shutterstock; sivu 10 / vitstudio/shutterstock; sivu 12 / Alexander Raths/Shutterstock; sivu 13 / Repina Valeriya/ Shutterstock; sivu / Oliver Sved/Shutterstock; sivu 16 / Bilibin Maksym/Shutterstock; sivu 17 / Tungphoto/Shutterstock; sivu 18 / Fineas / Fotolia

3 Saatteeksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Tavoitteenamme on varmistaa väestön oikeus terveyttä ja hyvinvointia tukevaan elinympäristöön sekä riittäviin ja turvallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Viraston tehtävänä on valvoa sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon ja ympäristöterveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta sekä hoitaa niihin liittyvää lupahallintoa ja ohjausta. Valvira ohjaa myös maan kuutta aluehallintovirastoa sekä kuntia niiden sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon ja ympäristöterveydenhuollon sekä tupakka-asioihin liittyvissä tehtävissä tavoitteenaan yhtenäiset lupa-, ohjaus- ja valvontakäytännöt kautta maan. Valtakunnallisena valvontaviranomaisena Valviran tehtävänä on lainsäädännön mukaisesti ratkaista sosiaalija terveydenhuoltoa koskevat asiat erityisesti silloin, kun kysymyksessä ovat periaatteellisesti tärkeät ja laajakantoiset asiat. Valvirassa on tällä hetkellä noin 170 työntekijää, ja virasto toimii kahdella paikkakunnalla, Helsingissä ja Rovaniemellä. Valviran keskeisimpänä haasteena on ollut koko sen olemassaolon ajan, miten selvitä jatkuvasti kasvavasta lakisääteisten tehtävien määrästä. Toimintamallimme pohjautuu vuonna 2010 hyväksyttyihin strategisiin linjauksiin, joiden mukaisesti toimintaa on kehitetty. Linjauksia on myös täsmennetty. Niissä on nostettu entistä vahvemmin esille ennakoiva, riskinarviointiin perustuva valvonta sekä omavalvonta. Uutena tehtävänämme on biopankkitoiminnan valvonta ja ohjaus sekä julkisen, kansalaisten ja tutkijoiden tiedonsaantia palvelevan, biopankkirekisterin ylläpito. Syksyllä 2013 voimaan tullut biopankkilaki edistää ihmisperäisten näytteiden ja niihin liittyvien tietojen käyttöä terveyttä edistäviin tutkimuksiin. Biopankkitoiminta on jo alkuvaiheessaan muodostumassa monimuotoiseksi. Havaintojemme mukaan perusteilla olevien biopankkien tarkoitus on käytännössä yhä useammin integroida tutkimus ja sen tulokset osaksi potilaan hoitoa. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön toimeenpanoa ohjaavana viranomaisena haluamme edistää väestön terveyttä ja turvata terveellinen elinympäristön kaikille. Terveelliset kodit ja julkiset tilat sekä puhdas vesi joka päivä ovat tavoitteinamme käytännössä. Tupakkalain valvonnalla kannustamme väestöä terveellisten elämäntapojen omaksumiseen. Keinoina toteuttaa nämä tavoitteet ovat Valviran laatimat terveydensuojelulain ja tu- Kuva: Leila Karvonen 3

4 pakkalain riskinarviointiin ja valvonnan vaikuttavuuden arviointiin perustuvat valvontaohjelmat sekä tietopaketit, joilla Valvira ohjaa aluehallintovirastojen ja kuntien viranomaisia heidän valvontatyössään. Todennäköisesti tuntemattomin Valviralle kuuluvista tehtävistä on geenitekniikan valvonta. Eniten geenitekniikkaa käytetään Valviran valvomassa lääke- ja teollisuusentsyymien tuotannossa sekä bio- ja lääketieteellisessä tutkimuksessa. Valvonnan tehtävänä on estää muuntogeenisten organismien käyttöön liittyvien vaaratilanteiden syntyminen. Alkoholin aiheuttamia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja vähennämme lisäämällä yhdessä aluehallintovirastojen kanssa riskiperusteista alkoholivalvontaa ja tukemalla luvanhaltijoiden omavalvontaa. Näin varmistamme, että alkoholialan elinkeinonharjoittajat toimivat vastuullisesti ja ottavat huomioon alkoholilainsäädännön heidän toiminnalleen asettamat vaatimukset. Valvonnan suunnitelmallisuutta lisäämme alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman avulla. Valviran yhteydessä toimii adoptiolautakunta. Se vastaa kansallisena asiantuntija-, lupa- ja valvontaviranomaisena siitä, että kansainväliset adoptiot toteutetaan kunnioittaen lapsen oikeuksia koskevia kansainvälisiä sopimuksia sekä toteuttaen Haagin adoptiosopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteita. Adoptiolautakunnan tehtäviä ovat lupaviranomaisena toimimisen lisäksi mm. yhteistyö muiden Haagin sopimuksen osapuolten kanssa, adoptioasioiden kansainvälisen kehityksen seuranta ja kansainvälisen adoptiopalvelun valvontatehtävät. Valvira on vastannut monin eri tavoin muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin. Olemme laatineet Valviralle laatupolitiikan systematisoimaan laadunhallinnan menettelytapoja. Jatkamme edelleen määrätietoisesti omien prosessiemme ja työmenetelmiemme parantamista. Valviran toimintaa voidaan ohjata paremmin ja strategiaa toteuttaa tehokkaammin ydinprosessien kautta. Olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota johtamiseen. Johto on valmistautunut tulevaisuuden tarpeisiin perusteellisen valmennusohjelman avulla. Tämä ympäristöterveydenhuoltoa, biopankkitoimintaa, alkoholihallinnon ohjausta ja adoptiolautakunnan toimintaa käsittelevä julkaisu on jatkoa kesällä 2013 julkaisemallemme sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja valvontaa käsitelleelle katsaukselle Valvira vaikuttavaa valvontaa, hyvää hoitoa ja hoivaa. Helsingissä tammikuussa 2014 Marja-Liisa Partanen Ylijohtaja 4

5 Sisällys Terveellinen elinympäristö on kaikkien etu... 6 Tavoitteena terveelliset kodit ja julkiset tilat... 6 Puhdasta vettä joka päivä... 7 Uimaveden laadulla on väliä... 7 Vesityökortit... 8 Tupakkalaki terveyttä edistämässä... 8 Geenitekniikkaa hyödynnetään laajasti... 9 Muuntogeenisten organismien käyttö Geenitekniikan rekisteri on viranomaisille Riskejä arvioidaan, tunnistetaan ja niitä hallitaan Valvonta ehkäisee vaaratilanteita Arvokasta ohjausta toimijoille Monet tahot valvovat geenitekniikan käyttöä Biopankit terveyttä edistävän tutkimuksen tukena Biopankkirekisterin tiedot ovat kaikille Monimuotoista biopankkitoimintaa Valvonta vähentää alkoholin terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja Valvontaohjelma yhdenmukaistaa ja kehittää valvontakäytäntöjä Virtuaalimaailma lisää alkoholimainonnan valvonta-asioita Vain lapsen etu merkitsee adoptoitaessa Kilpailu adoptioon tulevista pikkulapsista kasvaa Adoptiovanhemmaksi adoptioneuvonnan kautta Vain lapsella on oikeuksia Adoptiolautakunta Strategiset linjauksemme

6 Terveellinen elinympäristö on kaikkien etu Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on edistää väestön terveyttä ehkäisemällä ja vähentämällä sellaisia elinympäristön tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Kunnan terveydensuojeluviranomainen edistää ja valvoo alueensa terveydensuojelua sekä neuvoo ympäristöterveyteen liittyvissä asioissa. Valvira ohjaa aluehallintovirastojen ja kuntien viranomaisia toimeenpantaessa terveydensuojelulain ja tupakkalain valvontaa sekä yhdenmukaistaa ympäristöterveydenhuollon valvontakäytäntöjä Suomessa. Valvira julkaisee useista ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisista aiheista mm. kosteusvaurioista, sähkösavukkeista, talous- ja uimavesien laadusta sekä niiden laatuvaatimuksista ja ilmoituksenvaraisista toiminnoista ohjeita ja tietopaketteja verkkosivuillaan. Valviran laatimat terveydensuojelulain ja tupakkalain valvontaohjelmat määrittelevät suunnitelmallisen valvonnan painopistealueet. Valvontaohjelmat ohjaavat kuntia ja aluehallintovirastoja mm. Ohjaamme valvontaohjelmilla kuntien viranomaisia elinympäristön riskinarviointiin sekä valvonnan vaikuttavuuden arvioimiseen. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja Valvira laativat yhteisen monivuotisen ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelman. Kunnan viranomaiset valvovat tupakkalain ja terveydensuojelulain perusteella valvontasuunnitelmassaan mainitsemiaan kohteita sekä raportoivat suunnitelman toteuman vuosittain aluehallintovirastoon. Valvontasuunnitelman mukaisia valvottavia kohteita ovat mm. lainsäädännössä määritellyt ilmoituksenvaraiset toiminnat kuten esimerkiksi koulut, päiväkodit, vanhainkodit, liikuntatilat ja kampaamot. terveellisyyden turvaamiseksi. Tavoitteena terveelliset kodit ja julkiset tilat Asumisterveyteen kuuluvat asuntojen sekä julkisten tilojen terveydelliset olosuhteet. Asumisolosuhteiden ja julkisten tilojen on oltava sellaiset, ettei niistä aiheudu haittaa ihmisten terveydelle. Terveyshaittoja voivat aiheuttaa mm. sisäilman epäpuhtaudet, lämpötila, kosteus, valo, melu tai säteily. 6

7 Terveyshaittaa epäiltäessä on hyvä olla yhteydessä kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon, joka yleensä on isännöitsijä. Vastuu mahdollisten asumisolosuhteissa tai julkisissa tiloissa olevien terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden selvittämisestä ja korjauksista kuuluu haitan aiheuttajalle. Puhdasta vettä joka päivä Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat talousveden laatua säännöllisesti. Näytteitä tutkitaan sitä useammin mitä enemmän vesilaitokset toimittavat vettä. Talousvedessä ei saa olla mitään pieneliöitä eikä aineita sellaisia määriä tai pitoisuuksia, että niistä voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua terveyshaittaa, kunnan terveydensuojeluviranomainen ryhtyy toimenpiteisiin. Uimaveden laadulla on väliä Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat yleisiä uimarantoja, uimahalleja ja kylpylöitä säännöllisesti. Uimaveden laatuvaatimukset ja näytteenottotiheys on määritelty lainsäädännössä. Terveydensuojeluviranomainen ryhtyy toimenpiteisiin, jos veden laatu ei ole säädösten mukaista. Suurten yleisten uimarantojen veden laatua seurataan samoilla kriteereillä 19 EU:n jäsenmaassa. Uimavedet on luokiteltu veden laatutulosten perusteella erinomaisiin, hyviin, tyydyttäviin ja huonoihin. Mitä parempi luokka, sitä vähemmän uimavedessä on neljänä edellisenä vuotena havaittu suolistoperäisiä bakteereja. Vuonna 2012 suomalaisista uimavesistä 83 % oli erinomaisia. 7

8 Uimarantojen uimavesiluokka 2012 (320 uimarantaa) Uusi uimaranta tai näytteenotossa puutteita 7,8 % Huono 0,9 % Tyydyttävä 1,3 % Erinomainen 83,4 % Hyvä 6,6 % Suurten yleisten uimarantojen uimavesiluokat vuonna Suurilla uimarannoilla käy keskimäärin yli 100 uimaria päivässä. Vesityökortit Kaikilla talousveden ja allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevillä henkilöillä pitää olla riittävät perustiedot mm. mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta, tarkkailusta ja lainsäädännöstä. Talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen osoitetaan suorittamalla Valviran ylläpitämä talous- tai allasvesihygieeninen osaamistesti, minkä jälkeen henkilö saa vesityökortin. Tupakkalaki terveyttä edistämässä Tupakointikielloilla ja -rajoituksilla suojellaan työntekijöitä ja asiakkaita, jotta he eivät altistuisi tupakansavulle mm. työpaikoilla ja julkisissa tiloissa. Tupakkalailla kannustetaan terveellisten elämäntapojen omaksumiseen ja nauttimaan terveellisestä elinympäristöstä. Tupakoijan on tupakoidessaan hyvä ottaa huomioon muut ympärillä olevat ihmiset. Laki ei kiellä tupakointia omassa asunnossa tai omalla parvekkeella. Parveketupakoinnista aiheutuvasta haitasta asianomaisten olisi ensisijaisesti neuvoteltava keskenään. Isännöitsijä ja taloyhtiön hallitus voivat sopia pelisäännöistä. Kiistatilanteissa kunnan terveydensuojeluviranomainen arvioi, voiko tupakoinnista parvekkeella aiheutua terveyshaittaa naapureille. Tupakkalakia valvoo kunnan tupakkalainvalvontaviranomainen, jolle kuuluvat mm. tupakointikieltojen noudattamisen sekä tupakan myynnin valvonta alueellaan. Valvira valvoo tupakatuotteiden laatua ja pakkausmerkintöjä osana tupakkatuotteiden myyntiä sekä tupakkatuotteiden mainontakieltoa yhdessä kuntien kanssa. 8

9 Geenitekniikkaa hyödynnetään laajasti Muuntogeeninen organismi eli GMO on eliö, jonka perimää on muunneltu geenitekniikan keinoin niin, että geenimuunnos ja siihen liittyvät ominaisuudet periytyvät myös jälkeläisille. Geenitekniikkaa käytetään pääasiassa laboratorioissa ja tutkimuslaitoksissa. Myös geeniterapiaa hyödyntävissä syöpähoitokokeissa on käytetty muuntogeenisiä organismeja. Vaikka muuntogeeniset kasvit ja rehut ovat yleisimmin tunnettuja geenitekniikalla muunnettuja organismeja, niin eniten geenitekniikkaa käytetään Valviran valvomassa lääke- ja teollisuusentsyymien tuotannossa sekä bio- ja lääketieteellisessä tutkimuksessa. Geenitekniikan käyttöä säädellään EU-lainsäädännöllä ja siihen perustuvilla kansallisilla säädöksillä. Suomessa vuonna 1995 voimaan tulleella geenitekniikkalailla halutaan edistää geenitekniikan turvallista käyttöä sekä suojella ihmisten ja eläinten terveyttä ja ympäristöä. Muuntogeenisiä organismeja käyttävät toiminnanharjoittajat tekevät ilmoituksen tai hakemuksen kaikesta elävillä muuntogeenisillä organismeilla tekemästään toiminnasta sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivalle geenitekniikan lautakunnalle. Euroopan unioni hyväksyy muuntogeeniset tuotteet keskitetyllä menettelyllä. Elintarvikkeet ja rehut hyväksyy EU:n elintarviketurvallisuusvirasto EFSA ja lääkevalmisteet Euroopan lääkevirasto EMA. Valvonnan tärkeä tehtävä on varmistaa riskinarvioinnin tarkoituksen toteutuminen. 9

10 Muuntogeenisten organismien käyttö Valvira valvoo geenitekniikan käyttöä suljetuissa ympäristöissä, kuten laboratorioissa, kasvihuoneissa ja tuotantotiloissa tarkastuskäynnein tai asiakirjoihin perustuen. Tarvittaessa Valvira valvoo myös avointa käyttöä, esimerkiksi kliinisten rokotetutkimusten terveysvaikutuksia. Geenitekniikan rekisteri on viranomaisille Valvira ylläpitää geenitekniikan rekisteriä, jonne geenitekniikan lautakunta tallentaa sille toimitetut geenitekniikan käyttöä koskevat ilmoitukset ja hakemukset. Uusia ilmoituksia tehdään vuodessa. Tällä hetkellä rekisterissä on noin 500 voimassa olevaa ilmoitusta tai hakemusta. Rekisteriin tallennetaan myös tarkastuspöytäkirjoja ja muita valvonnan asiakirjoja. Rekisteritietojen luovuttamisesta päättää geenitekniikan lautakunta. Riskejä arvioidaan, tunnistetaan ja niitä hallitaan Muuntogeenisten organismien käytön valvonta perustuu riskinarviointiin. Toiminnanharjoittajat laativat suunnitellusta käytöstä aina kirjallisen riskinarvioinnin. Arviointimenettelylle on tarkat ohjeet lainsäädännössä ja riskinarviointi on myös päivitettävä säännöllisesti. Riskinarvioinnilla tunnistetaan vaarat tai haittavaikutukset ja arvioidaan seurausten vakavuus. Kun riskit on tunnistettu, niitä pyritään hallitsemaan erilaisilla eristys- ja suojatoimilla. Riskiarviointi on toiminnanharjoittajan omavalvontaa, jolloin toimijat itse valvovat toimintansa lainmukaisuutta ja turvallisuutta työntekijöille, väestölle, eläimille ja ympäristölle. Valvonta ehkäisee vaaratilanteita Valviran tavoite on estää muuntogeenisten organismien käyttöön liittyvien vaaratilanteiden syntyminen. Vuosina valvonnan painopisteenä oli uusien toiminnanharjoittajien valvonta ja ohjaus. Kaikki muuntogeenisiä organismeja käyttävät toiminnanharjoittajat tarkastetaan, mutta aiemmin tarkastettua toimintaa tarkastetaan riskiperusteisesti. Valvonnan tärkeä tehtävä onkin varmistaa, että riskinarvioinnin tarkoitus toteutuu. Toiminnanharjoittajan on tarkasteltava toimintaansa sen aiheuttamien riskien näkökulmasta, ja hänen on siten kyettävä havaitsemaan vaaratilanteet ja reagoimaan niihin myös poikkeustilanteissa ja toiminnan muuttuessa. 10

11 Arvokasta ohjausta toimijoille Toiminnan turvallisuuden ylläpitäminen vaatii suoja- ja eristystoimenpiteiden herpaantumatonta noudattamista ja herkkyyttä tunnistaa tilanteet, joissa suojatoimia on päivitettävä toiminnan luonteen muuttuessa. Valvontaviranomaisten yhtenä tehtävänä on valvoa ja edistää omavalvonnan toteuttamista. Valvira antaa toiminnanharjoittajille palautetta, ohjausta ja tietoa mm. eristysja suojatoimenpiteiden hallintaan. Toiminnanharjoittajat noudattavat yleensä eristys- ja suojatoimenpiteitä hyvin eikä haittavaikutuksia ympäristölle ole havaittu. Suojatoimien yleisimmin havaitut puutteet liittyvät laitteiden toimintatehon kontrollointiin ja henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöön. Eniten puutteita on havaittu tilojen ilmoittamisessa ja käytön kirjaamisessa. Riskinarvioinnit on yleensä tehty, mutta johtopäätöksiä ei aina perustella riittävästi eikä arvioita muisteta päivittää. Geenitekniikan lautakunta voi tarvittaessa määrätä turvallisuutta vaarantavan toiminnan keskeytettäväksi, kieltää sen kokonaan tai määrätä uhkasakon. Tuotelupien peruuttamisesta päättää Euroopan yhteisöjen komissio. Geenitekniikkalakia rikkovia voidaan myös rangaista rikoslain perusteella. Monet tahot valvovat geenitekniikan käyttöä Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja valvoo geenitekniikan käyttöä yleisesti ja erityisesti terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Valvira valvoo muuntogeenisten organismien suljettua käyttöä ja avoimen käytön terveysvaikutuksia. Geenitekniikan maa- ja metsätalouden avoimen käytön ohjaava viranomainen on maa- ja metsätalousministeriö. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira vastaa kenttäkokeiden sekä muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen valvonnasta. Ympäristöministeriö ohjaa muuntogeenisten organismien avoimen käytön ympäristöriskien valvontaa, ja valvontaviranomainen on Suomen ympäristökeskus SYKE. 11

12 Biopankit terveyttä edistävän tutkimuksen tukena Syksyllä 2013 voimaan tulleella biopankkilailla edistetään ihmisperäisten näytteiden ja niihin liittyvien tietojen käyttöä terveyttä edistäviin tutkimuksiin. Tutkimuksen tukemisen lisäksi laki vahvistaa näytteenluovuttajan itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyden suojaa. Näytteiden ja tietojen käsitteleminen tulevaa tutkimusta varten tapahtuu rekisteröidyn näytteen luovuttajan suostumuksella. Ennen lain voimaantuloa kerätyt diagnostiset näytteet sekä tutkimusnäytteet voidaan siirtää biopankkiin suoraan biopankkilain nojalla, ellei kansalainen kiellä siirtoa. Biopankin voi perustaa esimerkiksi sairaanhoitopiiri tai tutkimuslaitos. Yksityishenkilö ei voi perustaa biopankkia. Perustaminen edellyttää valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) ennakkoarviointia ja myönteistä lausuntoa biopankin perustamiseksi. Tämän jälkeen biopankin perustaja ilmoittaa toimintansa aloittamisesta Valviralle biopankkirekisteriin merkittäväksi. Ilmoitusmenettelyn yhteydessä Valvira arvioi biopankin taloudelliset, toiminnalliset, tutkimukselliset ja oikeudelliset edellytykset ylläpitää biopankkia ja käsitellä näytteitä sekä biopankkitoiminnasta vastaavan henkilön pätevyyden. Sekä toimijat että Valvira kiinnittävät erityistä huomiota näytteen luovuttajan yksityisyyden suojaan. 12

13 Sekä valvova viranomainen että toimijat kiinnittävät biopankkitoiminnassa erityistä huomiota tietosuojan tasoon. Näytteitä ja tietoja käsitellään pääsääntöisesti koodattuina ilman yksilöiviä tietoja, mikä takaa yksityisyyden suojan. Biopankkirekisterin tiedot ovat kaikille Valvira ohjaa ja valvoo biopankkitoimintaa sekä ylläpitää julkista valtakunnallista biopankkirekisteriä. Rekisteriin kootaan tiedot Suomessa perustetuista biopankeista, niihin kerättävistä näytteistä ja näytteiden säilytyspaikoista. Biopankkirekisteriin kootaan tiedot myös näytteiden ja niihin liittyvien tietojen käytettävyydestä sekä tutkimusaloista, joilla näytteitä ja tietoja voidaan hyödyntää. Tiedot ovat kaikkien saatavilla, ja rekisteri palvelee erityisesti kansalaisten ja tutkijoiden tiedonsaantia sekä biopankkitoiminnan valvontaa. Monimuotoista biopankkitoimintaa Biopankkitoiminta on jo alkuvaiheessaan muodostumassa hyvin monimuotoiseksi. Perusteilla olevat biopankit voidaan jaotella laaja-alaisiin kliinisiin biopankkeihin, suurten seuranta-aineistojen biopankkeihin ja suppeampiin erikoisalojen biopankkeihin. Valvira on havainnut, että tutkimuksen lisäksi biopankkitoiminnan tarkoitus on enenevässä määrin integroida tutkimus ja sen tulokset osaksi potilaan hoitoa. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut erillisen asiantuntijaryhmän arvioimaan biopankkilain täytäntöönpanoa ja vaikutusta. Työryhmä on käsitellyt biopankkilaissa havaittuja ongelmakohtia ja arvioinut lain muutostarpeita. 13

14 Valvonta vähentää alkoholin terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja Alkoholihallinnon tavoitteena on vähentää alkoholin aiheuttamia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja. Yhdenmukaisen toiminnan turvaamiseksi koko maassa ohjaamme aluehallintovirastoja niiden lupa- ja valvontatyössä. Viranomaistoiminnan tavoitteena on, että alkoholialan elinkeinonharjoittajat ottavat huomioon alkoholilainsäädännön heidän toiminnalleen asettamat vaatimukset niin, että he toimivat vastuullisesti. Ohjaamme aluehallintovirastojen alkoholiasioiden lupa- ja valvontatyötä yhdenmukaisen toiminnan turvaamiseksi koko maassa. Valvontaviranomaiset lisäävät riskiperusteista alkoholivalvontaa ja tukevat luvanhaltijoiden omavalvontaa. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden esiintymistä alkoholielinkeinossa Valvira ehkäisee yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Valvira on alkoholin tukkumyynti-, käyttö-, valmistus- ja maahantuontiasioiden lupa- ja valvontaviranomainen, joka myös ohjaa alkoholituottajien ja maahantuojien omavalvontaa. Alkoholijuomien tuotannon ja tukkumyynnin valvonnan tavoitteena on, että tuotteiden koostumus, laatu ja pakkausmerkinnät ovat lainmukaisia. Tuotevalvonta varmistaa, että markkinoilla olevat alkoholituotteet ovat turvallisia sekä laillisesti valmistettuja ja maahantuotuja. Aluehallintovirastot ovat anniskelu- ja vähittäismyyntilupa-asioiden lupaja valvontaviranomaisia. Valvira ylläpitää alkoholielinkeinorekisteriä, jonka tietojen perusteella lasketaan muun muassa alkoholin kokonaiskulutustiedot. Valvontaohjelma yhdenmukaistaa ja kehittää valvontakäytäntöjä Alkoholihallinnon valtakunnallisella valvontaohjelmalla lisätään valvontatoiminnan suunnitelmallisuutta. Valvontaohjelmassa määritellään alkoholihallinnolle asetettujen tavoitteiden edellyttämät toimenpiteet sekä menettelytavat, joilla viranomaisvalvontaa kohdennetaan riskikohteisiin. Ohjelma ohjaa alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin alueellista lupahallintoa ja valvontaa yhdenmukaiseen toimintaan ja alkoholilain tehokkaaseen täytäntöönpanoon 14

15 Valvira laatii vuosittain päivitetettävän valvontaohjelman usean vuoden ohjelmakauden ajaksi yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa. Ohjelma on julkinen, ja se on luettavissa Valviran verkkosivuilta, mikä osaltaan parantaa valvonnan vaikuttavuutta ja avoimuutta. Alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman painopisteitä ovat taloudellisen luotettavuuden valvonta riskinarvioinnin kehittäminen vähittäismyynnin omavalvontaa tukeva tarkastustoiminta vähittäismyynnin valvonnan viranomaisyhteistyö paikallisen vaikuttamisen lisääminen lupaharkinnassa jatkoaikaravintoloiden omavalvontaa tukeva tarkastustoiminta harmaan talouden valvonnan viranomaisyhteistyö selkeästi päihtyneiden valvontakäytännöt tiedonhallinnan ja riskinarvioinnin käytännöt. Virtuaalimaailma lisää alkoholimainonnan valvonta-asioita Merkittävin osa Valviran käsittelemistä alkoholin mainonta-asioista koskee väkevien alkoholijuomien mainontaa. Väkevien alkoholijuomien mainonta on pääsääntöisesti kielletty alkoholilaissa. Sosiaalisen median merkityksen kasvu, mainonnan siirtyminen verkkoon ja virtuaalimaailmaan ovat lisänneet voimakkaasti Valviralle tehtyjen alkoholimainontaa koskevien ilmoitusten määrää. Valvira ohjaa alkoholielinkeinoa toimimaan lainmukaisesti toimijoiden mainostaessa ja markkinoidessa alkoholijuomia. Valviran verkkosivuilla on laaja ja kattava alkoholimainontaa koskeva ohje, jossa on esimerkkien avulla kuvattu erilaisten toimintamallien lainmukaisuutta. Alkoholijuomien mainonnan valtakunnallinen valvoja on Valvira, aluehallintovirastot valvovat puolestaan alkoholimainontaa alueillaan. Alkoholimainontaa koskevat päätökset

16 Vain lapsen etu merkitsee adoptoitaessa Kaiken adoptiotoiminnan ylin periaate on adoptoitavan lapsen etu. Adoptio on viimeinen vaihtoehto turvata hyvinvointi lapselle, joka ei voi kasvaa omassa perheessään. Kansainvälisessä adoptiossa lähtökohtana on läheisyysperiaate. Lapsen syntymämaassa on ensin käytettävä kaikki keinot huolehtia perhettä tarvitsevasta lapsesta, ennen kuin hänet luovutetaan adoptioon ulkomaille. Adoptioon lapsia luovuttavissa maissa pystytään toteuttamaan yhä kattavampaa lastensuojelua ja antamaan tukea lapsiperheille. Tarve luovuttaa lapsia kansainvälisen adoptioon vähenee näin ollen koko ajan. Terveet vauvat ja taaperoikäiset lapset adoptoidaan monesti jo omassa syntymämaassaan. Kilpailu adoptioon tulevista pikkulapsista kasvaa Adoptiolasta toivovia perheitä on maailmassa merkittävästi enemmän kuin adoptoitaviksi annettavia lapsia. Ero adoptiota toivovien perheiden ja adoptoitavien lasten lukumäärän välillä kasvaa koko ajan. Tämä johtaa helposti epäterveeseen kilpailuun lapsia vastaanottavien maiden välillä, mikä voi johtaa lain rikkomuksiin. Kansainväliset sopimukset edellyttävät, että valtioiden adoptiokeskusviranomaiset tekevät tiiviistä yhteistyötä lainvastaisen toiminnan ennalta ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi ajoissa. Adoptiolautakunnalla on Suomen adoptiokeskusviranomaisena velvollisuus valvoa toimintaa laittomien adoptioiden estämiseksi. Suomessa adoptiolasta hakevien määrä on vähentynyt viime vuosina. Adoptiolautakunta myönsi vuonna 2013 noin 240 adoptiolupaa, joista neljä oli lupia kotimaiseen adoptioon. Adoptiota hakevien määrää rajoittavat todennäköisesti pidentyneet odotusajat luovuttajamaissa, adoptiokustannukset ja lakisääteinen adoptionhakijan enimmäisikäraja. 16

17 Lupamenettely varmistaa lapsen edun. Adoptiovanhemmaksi adoptioneuvonnan kautta Adoptiovanhemmaksi aikovan pitää ensimmäiseksi ottaa yhteys kotikuntansa sosiaalitoimeen saadakseen adoptioneuvontaa. Ulkomailta lasta toivovan on lisäksi sovittava kansainvälisestä adoptiopalvelusta adoptiolautakunnalta toimiluvan saaneen palvelunantajan kanssa. Neuvonnan ja adoptiopalvelun saamisen jälkeen on mahdollista hakea adoptiolupaa adoptiolautakunnalta. Perheen sisäisissä adoptioissa lupaa ei tarvitse hakea. Myös kotimainen adoptio on nykyisin luvanvarainen. Tuomioistuin voi vahvistaa yhteydenpitosopimuksen lapsen aikaisemman vanhemman ja adoptiovanhemman välille, jos he ovat päässeet yhteisymmärrykseen sopimuksen sisällöstä, ja jos sopimus on lapsen edun mukainen. Vain lapsella on oikeuksia Lupamenettelyn ja adoptio-organisaation tarkoituksena on turvata adoptoitavan lapsen edun toteutuminen. Sen vuoksi adoptiopalvelun antajat ja adoptiolautakunta varmistavat, ettei lapselle ole voitu järjestää perhettä syntymämaassaan, ja että adoptoitava on orpolapsi tai hänet on vanhempansa suostumuksella, ilman korvauksia tai muuta epäasiallista vaikuttamista, luovutettu adoptoitavaksi. Adoptioneuvonnassa selvitetään takeet sille, että adoptiovanhemmat ovat hyvin valmennettuja ja kykeneviä hoitamaan adoptiolasta varhaisiin aikuisvuosiin saakka. Adoptioneuvonnan antajan selvityksellä adoptiolupaa hakevan olosuhteista, motiiveista, terveydentilasta ja sopivuudesta adoptiovanhemmaksi on erittäin suuri merkitys. Hakijat saattavat pitää Adoptiolautakunta on adoptioasioiden erityinen asiantuntija-, lupa- ja tenkin muistettava, että kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta adoptiota oikeutenaan; puhutaan adoptio-oikeudesta. On kui- valvontaviranomainen. adoptoida lasta. Lapsella, joka ei voi kasvaa omassa perheessään, Adoptiolautakunta on sekä on sen sijaan oikeus perheeseen, jossa hän saa hyvän hoidon ja Haagin sopimuksen mukainen keskusviranomainen Pienikin epäilys hakijan kyvystä suoriutua adoptiolapsen kas- kasvatuksen. että Euroopan neuvoston vattamisesta pitää tuoda rohkeasti esiin selvityksessä, koska vain sopimuksen mukainen kansallinen viranomainen. keus tässä asiassa on ongelmia ehkäisevää neuvonnanantajalla on henkilökohtainen kontakti hakijaan. Roh- työtä. 17

18 Adoptoidut lapset maittain Etelä-Afrikka Etiopia Filippiinit Intia Kenia Kiina Kolumbia Thaimaa Venäjä Viro YHTEENSÄ * *Tilanne Adoptiolautakunta on adoptioasioiden asiantuntija-, lupa- ja valvontaviranomainen on Haagin adoptiosopimuksen tarkoittama adoptiokeskusviranomainen, joka on vastuussa sopimusvelvoitteiden toteuttamisesta ja toteuttamisen edellytyksenä olevasta kansainvälisestä tietojenvaihdosta ja yhteistyöstä (erityisesti kehityksen seuraaminen ja yhteistyö epäkohtien havaitsemiseksi ajoissa) on Euroopan neuvoston adoptiosopimuksen tarkoittama kansallinen viranomainen myöntää toimiluvat kansainvälisen adoptiopalvelun antajille sekä luvat yhteistyöhön ulkomaisen palvelunantajan kanssa valvoo kansainvälisen adoptiopalvelun antajia myöntää luvat yksityishenkilöille lapsen adoptoimiseen antaa lausunnot tuomioistuimille adoption vahvistamista koskevissa asioissa seuraa adoptioasioiden kehitystä ja tekee aloitteita adoptioasioista tekee tiivistä yhteistyötä kotimaisten adoptiotoimijoiden kanssa toimii Valvirassa. 18

19 Strategiset linjauksemme Tunnistamme ja ennakoimme väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät riskit ja kohdennamme työtämme sen perusteella. Huolehdimme erityisesti niiden ihmisten oikeuksista, jotka eivät itse pysty niitä puolustamaan. Yhdenmukaistamme sosiaali- ja terveysalan valvonnan sekä valvonnan edellyttämän ohjauksen saumattomaksi kokonaisuudeksi koko maassa. Edistämme toiminnanharjoittajien omavalvontaa vaikuttavaksi valvontamuodoksi Vaikutamme aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä Toimintamme on asiakaskeskeistä, laadukasta ja tehokasta Valvira on arvostettu työnantaja

20 AT-Julkaisutoimisto Oy / Vammalan Kirjapaino Oy 2014 PL 210, Helsinki Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puh Faksi Sähköposti: kirjaamo(at)valvira.fi 20

Terveyttä ja hyvinvointia valvonnalla

Terveyttä ja hyvinvointia valvonnalla Terveyttä ja hyvinvointia valvonnalla Valvonta vastaa muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira pyrkii valvonnan, ohjauksen ja lupahallinnon avulla

Lisätiedot

Valviran esittely. Adoptiokoulutus Helsinki 24.1.2013. Johtaja Katariina Rautalahti Ohjausosasto

Valviran esittely. Adoptiokoulutus Helsinki 24.1.2013. Johtaja Katariina Rautalahti Ohjausosasto Valviran esittely Adoptiokoulutus Helsinki 24.1.2013 Johtaja Katariina Rautalahti Ohjausosasto 1 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto TEO ja STTV yhdistettiin 1.1.2009 Toimipisteet Helsinki;

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNTA. 25.1.2013 Jonna Salmela/Merja Vuori 1

ADOPTIOLAUTAKUNTA. 25.1.2013 Jonna Salmela/Merja Vuori 1 ADOPTIOLAUTAKUNTA 25.1.2013 Jonna Salmela/Merja Vuori 1 1.7.2012 UUSI ADOPTIOLAKI TULI VOIMAAN 25.1.2013 Jonna Salmela/Merja Vuori 2 ADOPTIOASIOIDEN PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO MUUTOKSET 1.7.2012 LUKIEN

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Mitä biopankkilaki pitää sisällään. Suomen lääkintäoikeuden ja etiikan seura 22.3.2012

Mitä biopankkilaki pitää sisällään. Suomen lääkintäoikeuden ja etiikan seura 22.3.2012 Mitä biopankkilaki pitää 23.3.2012 VT Sirpa Soini sisällään Suomen lääkintäoikeuden ja etiikan seura 22.3.2012 Biopankkilain valmistelu HE 86/2011 biopankkilaiksi sekä kudoslain ja potilaslain muuttamiseksi

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Anssi Tulkki, ylitarkastaja Valvira - Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osasto Rovaniemi 2.4.2014 2014 3.4.2014 Tähän esityksen nimi/tekijä

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen Olen, työskentelen ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana Itä- Suomen aluehallintovirastossa. Virkatehtäviini kuuluvat mm. asumisterveysasiat osana lainsäädännössä aluehallintovirastolle annettuja terveydensuojelulain

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ylitarkastaja Reetta Honkanen Ylitarkastaja Heli Laasonen 1 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma

Lisätiedot

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Sisäilmapaja 2 24.11.2010 Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveysosasto 13.12.2010 Terveystarkastaja Seija Pulkkinen

Lisätiedot

Sujuvampaa toimintaa ja kustannussäästöjä normeja purkamalla

Sujuvampaa toimintaa ja kustannussäästöjä normeja purkamalla Jos uutiskirje ei näy ehjänä, tai haluat lukea sen selaimella, niin klikkaa tästä Sujuvampaa toimintaa ja kustannussäästöjä normeja purkamalla Valvira on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Riitta Pöllänen Ylilääkäri Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto 7.3.2014 Riitta Pöllänen@valvira.fi

Lisätiedot

Liite 1. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Liite 1. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista 1 Liite 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista 1. Terveydenhuollon ammatinharjoittamispäätökset ja todistukset 1.1 Yhteishakemukset,

Lisätiedot

Kuntien haasteet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä - valvonnan näkökulma

Kuntien haasteet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä - valvonnan näkökulma Kuntien haasteet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä - valvonnan näkökulma Hyvin saumattu sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Ylijohtaja Marja-Liisa Partanen, Valvira Valviran

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

Geenitekniikka säädeltyä

Geenitekniikka säädeltyä Muuntogeenisten organismien lupamenettelyt 13.4.2010 Leena Mannonen Maa- ja metsätalousministeriö Geenitekniikka säädeltyä 1. EY geenitekniikkadirektiivit implementoitu kansallisesti geenitekniikkalakiin

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1. Valvonnan

Lisätiedot

TUKIJAn lausuntomenettely biopankin perustamisen edellytyksenä. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus biopankkilain toimeenpanosta, 19.8.

TUKIJAn lausuntomenettely biopankin perustamisen edellytyksenä. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus biopankkilain toimeenpanosta, 19.8. TUKIJAn lausuntomenettely biopankin perustamisen edellytyksenä Tiedotus- ja keskustelutilaisuus biopankkilain toimeenpanosta, 19.8.2013 19.8.2013 Pääsihteeri Outi Konttinen 1 Tietoiskun sisältö Lyhyesti

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Osapuolia kosteus- ja homeongelmatapauksissa Asukas Rakennuk sen omistaja Työn tekijä Työn antaja

Lisätiedot

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Laatua luvalla HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Luvan ja ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut - Ympärivuorokautinen (asiakkailla säännöllinen

Lisätiedot

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki 1 Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokaisella Suomen

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

Ohjauskirje 1 (6) 27.04.2016. Ohjauskirje biopankeille alaikäisten näytteiden ja tietojen käsittelyn perusteista

Ohjauskirje 1 (6) 27.04.2016. Ohjauskirje biopankeille alaikäisten näytteiden ja tietojen käsittelyn perusteista Ohjauskirje 1 (6) Ohjauskirje biopankeille alaikäisten näytteiden ja tietojen käsittelyn perusteista Valviran toimivalta Biopankkilain (688/2012) 31 :n mukaan biopankkilaissa säädetyn toiminnan ohjaus

Lisätiedot

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto Tiedotus- ja keskustelutilaisuus biopankkilain toimeenpanosta 19.8.2013 Tietosuojavaltuutetun toimivalta

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Ylitarkastaja Sanna Viljakainen Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Ylitarkastaja Sanna Viljakainen Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esityksen sisällys Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta Kuinka

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Lapset puuttuvat biopankeista: eettiset ja oikeudelliset erityiskysymykset

Lapset puuttuvat biopankeista: eettiset ja oikeudelliset erityiskysymykset Lapset puuttuvat biopankeista: eettiset ja oikeudelliset erityiskysymykset Sandra Liede Lakimies Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 26.11.2014 Liede 1 Biopankkien ohjaus ja valvonta www.valvira.fi/luvat/biopankit

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019 VALVONTAOHJELMIA 3:2014 Dnro 7958/06.10.07.00/2014 Päiväys 5.9.2014 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-33-9

Lisätiedot

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola Nuuska valvonnan näkökulmasta Valvonta: kunta / valtio Kunta tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä, mainontaa ja muuta myynninedistämistä tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista yhdessä

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Sisäilmapaja 5 Nurmes 12.11.2013 Ylitarkastaja Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Yleisperiaate rakennuksen

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT / Lakimies, adoptiolautakunnan sihteeri, Adoptiokoulutus 26.1.2016 Säätytalo 1. ILMAN PALVELUNANTAJAA TAPAHTUVAT ADOPTIOT (SUKULAISADOPTIOT) 2. ADOPTIOLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

Valvira toimii vaikuttavasti vaativissakin olosuhteissa

Valvira toimii vaikuttavasti vaativissakin olosuhteissa Sivu 1/9 Jos uutiskirje ei näy ehjänä, tai haluat lukea sen selaimella, niin klikkaa tästä Valvira toimii vaikuttavasti vaativissakin olosuhteissa Olemme viime vuonna pystyneet edistämään voimakkaasti

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Suostumus biopankkitutkimukseen

Suostumus biopankkitutkimukseen Suostumus biopankkitutkimukseen Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Riitta Burrell, STM 29.10.2013 Esityksen rakenne 1) Yhteiskunnallinen ympäristö, jossa näytetutkimusta harjoitetaan 2) Omistusoikeusmalli

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2016

ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2016 ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2016 Merja Vuori Adoptiolautakunnan puheenjohtaja 8.2.2016 Merja Vuori 1 LUPAPÄÄTÖSTEN KEHITYS (vahvistamattomat luvut) Kv-adoption hakemukset/päätökset vähentyneet 41 % vuodesta 2012

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta /2012 Valtioneuvoston asetus. adoptiosta. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2012

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta /2012 Valtioneuvoston asetus. adoptiosta. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2012 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2012 202/2012 Valtioneuvoston asetus adoptiosta Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

SYKEn sertifiointijärjestelmä koskien talous- ja uimavesinäytteenottoa

SYKEn sertifiointijärjestelmä koskien talous- ja uimavesinäytteenottoa SYKEn sertifiointijärjestelmä koskien talous- ja uimavesinäytteenottoa Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Jaana Kilponen

Lisätiedot

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta Biopankkien toimintojen yhdistäminen Lakiperusta Biopankkilain (688/2012, jatkossa myös BPL ) 10 mahdollistaa biopankkien toimintojen yhdistämisen. Toimintojen hoitamisesta tai yhdistämisestä on sovittava

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Puheenjohtaja Kimmo Pitkänen Biotekniikan neuvottelukunta Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS Biotekniikan neuvottelukunta BIOPANKKIEN MERKITYS KANSALAISILLE

Lisätiedot

Ympäristöterveyden tulevat haasteet. Juha Pekkanen, prof Helsingin yliopisto

Ympäristöterveyden tulevat haasteet. Juha Pekkanen, prof Helsingin yliopisto Ympäristöterveyden tulevat haasteet Juha Pekkanen, prof Helsingin yliopisto Ympäristöterveyden historiaa Pistelähteet Suuret nälkävuodet Vesi- ja viemärilaitokset Ympäristön suojelu Hygienian nousu Lääke,

Lisätiedot

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 19.-20.3.2013 Rovaniemi 21.3.2013 1 YM:n valvontaohje Annettu 7.11.2012, korvaa aiemmin 2005

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille Ohje 1/2015 1 (6) Jakelussa mainituille Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Taustaa

Lisätiedot

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Tupakkalain (13.8.1976/693) 10 b :n (19.12.2008/984) mukaan tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain kunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittajat Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Tässä ohjeessa kerrotaan kenellä on oltava

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Valtakunnalliset opiskeluterveyspäivät 14.-15.11.2011, Aira A. Uusimäki Aluehallintovirasto (6) Henkilöstöä n. 1350

Lisätiedot

Esimerkkejä terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuurityöstä Valtio Expo 2014

Esimerkkejä terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuurityöstä Valtio Expo 2014 Esimerkkejä terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuurityöstä Valtio Expo 2014 Erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa, STM Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Terveys

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:stä

Ajankohtaista STM:stä Ajankohtaista STM:stä Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö valtakunnalliset koulutuspäivät Kotkassa Esityksen sisältö Ympäristöterveydenhuolto maakuntiin Terveydensuojelulain muutos ilmoitusmenettely

Lisätiedot

ADOPTIOKOULUTUS

ADOPTIOKOULUTUS 6.2.2014 ADOPTIOKOULUTUS 30.1.2014 ADOPTIOLAUTAKUNNAN NÄKÖKULMIA LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISESTA KÄYTÄNNÖSSÄ / Ylitarkastaja, adoptiolautakunnan sihteeri, Jonna Salmela 6.2.2014 1. Adoptionhakijan ikärajat

Lisätiedot

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle - Päihteiden aiheuttamia haittoja tulee perustuslainkin mukaan ehkäistä - Olemme saaneet työkalupakkiin uusia lakeja - Pakkiin tulee lisää vielä työkaluja

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Alkoholiohjelma 2004 2007

Alkoholiohjelma 2004 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2005:2 Alkoholiohjelma 2004 2007 Työväline alkoholihaittojen ehkäisyyn SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 Kannen kuva: Tarmo Koivisto ISSN 1236-2123

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Evira lyhyesti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

Ajankohtaista tupakkalaista Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, Pori 6.5.2015

Ajankohtaista tupakkalaista Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, Pori 6.5.2015 Ajankohtaista tupakkalaista Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, Pori 6.5.2015 4.5.2015 Ylitarkastaja Reetta Honkanen 1 Esityksen eteneminen 1. Alaikäisille myynnin valvonta 2. Itsepalvelukassat

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 41 07.05.2012 Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio KV 104 Valtuusto 1.11.2010 Eva Autio (kesk.) jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoon koko kunta julistautuu

Lisätiedot

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä?

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? 2 Kasvinsuojeluainejäämät Mikä on kasvinsuojeluaine?...3 Mikä on kasvinsuojeluainejäämä?...4 Kasvinsuojeluaineiden turvallisuusarviointi...5 Kasvinsuojeluaineiden

Lisätiedot

VALVONTAVIRANOMAISTEN

VALVONTAVIRANOMAISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN ROOLI OIKEUKSIEN TOTEUTTAMISESSA Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin I 15.5.2014 Sanna Hyttinen VÄITÄN, ETTÄ Valvontaviranomaisilla on suurempi ja monipuolisempi rooli yksilön

Lisätiedot

tapahtumiin Elintarvikemyynti Tupakan myynti Terveydensuojelu 16.5.2012 Liisa Palmu, ympäristöterveydenhuolto 1

tapahtumiin Elintarvikemyynti Tupakan myynti Terveydensuojelu 16.5.2012 Liisa Palmu, ympäristöterveydenhuolto 1 Luvat ja turvallisuus kuntoon kesän tapahtumiin Elintarvikemyynti Tupakan myynti Kuluttajaturvallisuus Terveydensuojelu 16.5.2012 Liisa Palmu, ympäristöterveydenhuolto 1 Suurtapahtumat Järjestäjä tekee

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

Kokemuksia uusien biopankkien eettisestä arvioinnista

Kokemuksia uusien biopankkien eettisestä arvioinnista Kokemuksia uusien biopankkien eettisestä arvioinnista HUS-piirin valtakunnallinen tutkimuseettisten toimikuntien koulutus- ja neuvottelupäivä 20.5.2014 Pääsihteeri Outi Konttinen TUKIJA 19.5.2014 Pääsihteeri

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa

Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa Horisontissa 2020 strategiapäivä 26.4.2012 Vs. hallintojohtaja, VT Jari-Pekka Tuominen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Lääketieteellistä tutkimusta koskevat

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Määräys pp.kk.vvvv Dnro 002646/00.01.00/2014 /2014 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys PITKÄLLE KEHITETYSSÄ TERAPIASSA KÄY- TETTÄVIEN LÄÄKKEIDEN (ATMP) VALMISTA- MINEN YKSITTÄISEN POTILAAN

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp

Lakivaliokunnalle. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp Hallituksen esitys eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää käytön turvallisuutta. Valmistajat vastaavat siitä, että tuotteiden

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot