Markkinoinnin ja viestinnän keinot muutoksen tukena - tuoreet tiedot kuntakyselystä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinoinnin ja viestinnän keinot muutoksen tukena - tuoreet tiedot kuntakyselystä"

Transkriptio

1 Markkinoinnin ja viestinnän keinot muutoksen tukena - tuoreet tiedot kuntakyselystä Piirin HS seminaari Merja Olari-Sintonen markkinointipäällikkö

2 Kunta-alan markkinointitutkimus 2012

3 Yleistä tutkimuksesta Suomen Kuntaliitto toteutti kuntien ja kuntaalan markkinointitutkimuksen nyt kolmatta kertaa. Edellinen markkinointitutkimus toteutettiin vuonna 2009 Tutkimuksella selvitettiin kuntien ja kuntataustaisten toimijoiden markkinoinnin organisointia, suunnittelua ja resursseja sekä markkinointiviestinnän keinoja ja yhteistyötä mainos- ja viestintätoimistojen kanssa

4 Pienet ja keskisuuret kunnat ahkerimpia vastaajia Päätoimisesti markkinointia Tekeviä 47% vastaajista. Vastaajia yht Vastaajat olivat suurimmalta osin peruskunnista (78%). Edustaa 26% kaikista kunnista. Joitakin vastauksia saatiin myös maakuntaliitoista (5%), kuntataustaisista elinkeinoyhtiöistä (5%), muista kuntataustaisista organisaatioista (5%), koulutuskuntayhtymistä (4%) sekä sairaanhoitopiireistä (2%)

5 Markkinointi on suunnitelmallista Markkinointisuunnitelma tai -strategia on käytössä suurimmalla osalla vastaajista Tilanne pysynyt samana vuoteen 2009 verrattuna

6 Markkinointitoimenpiteet ja kuntastrategiassa asetetut tavoitteet Tukevat toisiaan» Hyvin 41% vastaajista ( %)» Tyydyttävästi 44% vastaajista ( %)» Heikosti 11% vastaajista (2009 6%)» En osaa sanoa 4% vastaajista (2009 0%) Markkinointitoimenpiteiden ja kuntastrategian heikon vastaavuuden lisääntyminen vuodesta 2009 tunnistettavaa

7 Kuntien markkinoinnin haasteet ja kehittämiskohteet (avoimet vastaukset) Alueellinen yhteistyö Sekä rahalliset että henkilöresurssit Tavoitteiden asettaminen ja tulosten mittaaminen Organisointi ja suunnitelmallisuus Yhteisen viestin löytäminen. Alueen kunnista jokainen on muuttotappioinen, toiset enemmän ja toiset vähemmän. Pienillä resursseilla toivotaan ihmeitä ja lisähaasteena on yhteisen tekemisen hankaluus eli ei välttämättä aidosti tehdä yhteistyötä. Enemmän pitäisi saada pienillä paikkakunnilla yhteistä mainostaa ja markkinointia ajalliseksi naapurikuntien kanssa. Kun pari köyhää lyö hynttyyt yhteen, tulee siinä kaupassa henkilöresurssia ja alueen markkinointivaltit paremmin esille ja lopputuloksena houkuttelevampi periferia, kuin yksin kotikuntaansa kaupatessa. Markkinointiosaaminen on puutteellista ja taloudelliset resurssit ovat riittämättömät. Markkinointia tulisi hoitaa yksi ihminen kokopäiväisesti vain siihen keskittyen eikä muiden toimien ohessa niin kuin nyt. Mikä on vaikuttavaa markkinointia ja miten sitä voidaan mitata Selkeä tavoitteen asetanta, mittaaminen, resursointi. Koordinointi ja eri puolilla tapahtuvan markkinointitoiminnan ohjaaminen nykyistä selkeämmin.

8 Markkinoinnin tavoitteet (avoin kysymys) Yleisenä tavoitteena» tunnettuuden lisääminen» kuntakuvan parantaminen Toiminnalliset tavoitteet» uusien asukkaiden saaminen» uusien yritysten saaminen» matkailijoiden määrän lisääntyminen» uusien työpaikkojen, vapaa-ajan asukkaiden ja tapahtumakävijöiden lisääntyminen Oman kunnan asukkaiden ja yritysten tyytyväisyyden lisääntyminen mainitaan harvoin. Ei juuri asetettuja määrällisiä tavoitteita, ainoastaan muutama määrälliseen tavoitteeseen liittyvä maininta.

9 Markkinoinnin kohderyhmät (avoin kysymys) Tärkeimpinä kohderyhminä mainittiin useimmiten: uudet asukkaat ja yritykset matkailijat, vapaa-ajan asukkaat kunnan omat asukkaat Muuttajat tai muuttoa harkitsevat (tonttimarkkinointi). Matkailijat (yhteistyö matkailuorganisaation kanssa). Palvelujen markkinointi asiakkaille = kuntalaisille Kohderyhminä mainittiin myös spesifimpejä ryhmiä, kuten kulttuuriosaajat, yrittäjäperheet, pendelöitsijät, dowbshifting-hakuiset henkilöt, kv-tutkijat

10 Kunta-markkinoinnin eri osaalueiden tärkeys Elinkeino- tai yritysmarkkinointi tärkein kuntamarkkinoinnin osa-alue, 82% vastaajista pitää tärkeänä (2009: 88%) Seuraavina tulevat asukasmarkkinointi (73,79% pitää tärkeänä) ja matkailumarkkinointi 52,94 % pitää tärkeänä) Ainoastaan 15,53% pitää kansainvälistä markkinointia tärkeänä (vuonna 2009: 23%)» Kansainvälisen markkinoinnin merkitys kunta-alan markkinoinnissa vähentynyt entisestään

11 Tavoitemielikuva/brändi-imago On käytössä 57%:lla vastaajista» Suunnitteilla 20%:lla vastaajista» Ei ollenkaan 23%:lla vastaajista Profiloinnissa korostetaan eniten asumista (49% vastaajista), elinympäristöä (43% vastaajista) sekä kunnan sijaintia (33% vastaajista)

12 Visuaalinen esiintyminen, perusviesti ja slogan 79 %:lla vastaajista oli määritelty yhtenäinen visuaalinen ilme (2009: 72 %)» Yhtenäistä visuaalista ilmettä pidetään entistä tärkeämpänä myös kunta-alalla 74 %:lla oli käytössään vaakunan lisäksi muu liikemerkki, vuonna 2005 luku oli täysin vastaava 62 %:lla oli käytössä määritellyt perusviestit (2009: 61%) 73 %:lla vastaajista oli käytössä yksi tai useampi slogan. Vuonna 2009 sloganeita oli täysin vastaava määrä.

13 Henkilökohtainen suhdetoiminta ja asiakaspalvelu tärkeimpiä markkinoinnin keinoja Tärkeimmäksi nousivat henkilökohtainen suhdetoiminta (72% pitää tärkeänä) ja asiakaspalvelu (65% pitää tärkeänä) Muita tärkeitä keinoja/välineitä: internetmainonta (54%) - tapahtumamarkkinointi (54%) - mediaviestintä ja toimittajatapaamiset (46%) lehtimainonta (43%) esitteet (41%) Tilanne pysynyt vuodesta 2009 melko samana, ainoastaan sosiaalinen media noussut uutena markkinointiviestinnän välineenä mukaan (36% pitää tärkeänä) Ei käytössä tai koettiin merkityksettömänä: elokuva- ja TV-mainonta

14 Markkinointiviestinnän keinojen ja välineiden tärkeys organisaatiolle(n=101) Kuinka tärkeitä seuraavat markkinointiviestinnän keinot ja välineet ovat edustamallesi organisaatiolle tällä hetkellä? Vastaajien määrä: % vastaajista on toteuttanut viestintä-/markkinointikampanjoita viimeisen kolmen vuoden aikana (vuonna %)

15 Sosiaalisen median käyttö Säännöllisesti sosiaalista mediaa käytetään eniten tapahtumamarkkinointiin (49%) ja matkailumarkkinointiin 36% Asukashankinnassa (9%) ja kansainvälisessä markkinoinnissa (6%) säännöllinen käyttö vähäistä

16 Sosiaalisen median välineiden käyttö (mikäli organisaatio on sosiaalisessa mediassa mukana) Muista sosiaalisen median välineistä mainittiin muun muassa Flickr, Spotify, Vimeo, Pinterest sekä Vkontakt

17 Markkinoinnin kohderyhmät sosiaalisessa mediassa Usein esille nousevat» Nuoret» Matkailijat» Tapahtumat ja tapahtumista kiinnostuneet» Asukkaat ja mahdollisesti kuntaan muuttavat Mainitaan myös» Yrityksiä» Sidosryhmiä» Potentiaaliset työntekijät» Kuntaan sidoksissa olevia

18 Käyttäjien houkuttelu organisaation sosiaalisen median sivuille Kilpailut Aktiivisesti päivittyvät sisällöt Sosiaalisen median esiintuominen muussa markkinoinnissa Kilpailut, tapahtumat, optimointi, ulkomaiset bloggaajat, mainonta jne. Mielenkiintoisilla ja ajankohtaisilla sisällöillä Muistutamme olemassaolostamme Facebookissa mm. nettisivuilla ja esitteissä. FB-maininnat tiedotteiden, tapahtumailmoitusten ym. Yhteydessä

19 Muuttohoukuttimet Muuttohoukuttimina yleisimmin edulliset tontit (34 % vastaajista) ja toimitilat (18% vastaajista). Muita houkuttimia mm. tervetuliaislahja (12% vastaajista), työ- tai opiskelumatkojen tukeminen (11% vastaajista) Avoimissa vastauksissa nousi esiin myös muun muassa: ensiasunnon ostajan tuki, vauvaraha, edullinen energia, tonttitakuu 45 % vastaajista ei käytössä mitään muuttotai investointihoukuttimia

20 Markkinoinnin taloudelliset resurssit (ilman palkkakuluja) Vuoden 2009 jälkeen vastaajista» 46 %:lla resurssit olivat pysyneet ennallaan» 37%:lla kasvaneet» 12 %:lla vähentyneet.» 5% vastaajista ei osannut arvioida tilannetta 54 %:lla vastaajista oli markkinointiin käytettävissä alle euroa vuodessa (2009: 65%) euroa oli käytössä 22%:lla (2009: 22%) euroa oli 8%:lla (2009: 8%) Yli euron markkinointibudjetti oli 15 %:lla vastaajista (vuonna 2009: 7%)» Suurimman kokoluokan budjetit ovat selvästi kasvaneet

21 Markkinoinnin organisointi ja päävastuu Päätoimisia markkinoinnin tekijöitä on vastaajaorganisaatioissa keskimäärin noin 1,5 henkilöä» Sivutoimisesti markkinointia tekee keskimäärin noin 6 henkilöä Markkinoinnin päävastuu on organisoitu usealla eri tavalla» Hajautettu malli edelleen yleinen» Suuremmissa organisaatioissa myös päätoimista henkilöstöä» Tehdään edelleen yleisesti myös oman toimen ohella» Myös suunnittelu- tai koordinointiryhmiä käytössä 55% kilpailutti markkinointi- tai viestintäpalvelut tarpeen mukaan (2009: 66 %).» 26% vastaajista oli kilpailuttanut toimistot ja tehnyt useamman vuoden sopimuksen. (2009: 19%)» Suunnitelmallisuus ulkopuolisten palveluiden käytössä kasvanut

22 Alueen yhteistyö markkinoinnissa Kiinteästi organisaation markkinoinnissa ovat alueen yhteistyötahoista mukana» Oman organisaation henkilöstö 59% ( %)» Matkailuorganisaatiot 50% ( %)» Kulttuurielämän vaikuttajat 28% ( %) Vähiten yhteistyötä tehdään tutkimuslaitosten (41 % ei lainkaan) ja maakuntaliittojen kanssa (34% ei lainkaan) Seudun tai alueen yhteismarkkinointia tehdään eniten elinkeino- tai yritysmarkkinoinnissa 75% (2009: 76%), matkailumarkkinoinnissa 75% (2009: 88%) sekä asukasmarkkinoinnissa 45% (2009: 34%)

23 Keinoja muutosten toteuttamiseen

24 Kuntien lähitulevaisuuden suuria haasteita Uusien rakenteellisten muotojen löytäminen ja käyttöönotto Uusien palvelutuotantotapojen etsiminen, testaaminen ja vakiinnuttaminen Palvelujen loitontuminen Ikääntyvän väestön palvelutarpeista huolehtiminen Syrjäiset alueet ja vähenevä väestö, toisaalta väestön keskittyminen Kuntalaisten osallisuuden uusien muotojen kehittäminen Osaavan ja muuttuvia palvelutarpeita vastaavan henkilöstön rekrytoiminen yhä tiukkenevassa työvoimakilpailussa

25 Brändi-/asiakaslupauksen yksinkertaisuus» Lunastettavuus päivittäisissä kohtaamisissa» Markkinointiviestinnän tavoitteet, keinot ja kanavat asiakkaiden mukaan. Hyvällä palvelulla rakennetaan koko kunnan brändiä, mainetta ja kokonaismielikuvaa.» Palvelukohtaamiset joko heikentävät tai vahvistavat lupausta. Kaikki mukaan - jokainen kuntaorganisaation edustaja on lupauksen lunastaja ja siten brändilähettiläs. Asiakkaat pääosaan! Palaute ja toiminnan laadun arviointi Tuote- ja palvelukehitys tarpeiden mukaan Palveluprosessit asiakkaan näkökulmasta Tyytyväisyyden mittaaminen 25 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma

26 8. Kuntamarkkinoinnin SM käynnissä!

27 8. Kuntamarkkinoinnin SMkilpailut Kehittää markkinointiosaamista sekä pyrkii lisäämään markkinoinnin hyödyntämistä, ymmärtämystä ja arvostusta 4 sarjaa: kilpailukyky, matkailu, rekrytointi ja vuoden markkinointituote Markkinointikokonaisuus, palvelukokonaisuus, yksittäinen palvelu Voittajat palkitaan Piiri kuntamarkkinoinnin suurtapahtumassa Kuopiossa arvosta markkinointikampanjapalkintoja Arviointikriteerit» Tavoitteiden kautta tuloksellisuuteen» Innovatiiviset ratkaisut kustannustehokkuus suhteessa kohderyhmätuntemukseen Lisäksi palkitaan myös Vuoden viestintäteko -> Ehdota! Ilmoittaudu mennessä: kunnat.net/viestinta tai Taustaorganisaatiot Suomen Kuntaliitto, Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry, Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry Yhteistyössä: Helsingin Sanomat, MTV3, Otavamedia/Suomen Kuvalehti, KL-Kustannus OY/ Kuntalehti ja Finlands kommuntidning

28 Työvälineitä markkinointiuudistajille > asiakaspalvelu Kiitos mielenkiinnostanne! p

Kunta-alan markkinointitutkimus 2012

Kunta-alan markkinointitutkimus 2012 Kunta-alan markkinointitutkimus 2012 Yleistä tutkimuksesta Suomen Kuntaliitto toteutti kuntien ja kuntaalan markkinointitutkimuksen nyt kolmatta kertaa. Edellinen markkinointitutkimus toteutettiin vuonna

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN 2013 SHORTLISTATYÖT. Kilpailukykysarja Matkailusarja Rekrytointisarja Vuoden markkinointituote

KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN 2013 SHORTLISTATYÖT. Kilpailukykysarja Matkailusarja Rekrytointisarja Vuoden markkinointituote kultaa ja kunniaa KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN 2013 SHORTLISTATYÖT 1 Kilpailukykysarja Matkailusarja Rekrytointisarja Vuoden markkinointituote KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUT 2013 2 SISÄLtö Tervetuloa

Lisätiedot

Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia, tiivistelmä. Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia 2008, tiivistelmä

Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia, tiivistelmä. Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia 2008, tiivistelmä 1 Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia 2008, tiivistelmä 2 1. Viestintästrategian tarkoitus Viestintä- ja markkinointistrategialla tarkoitetaan niitä valintoja ja määrittelyjä, joilla

Lisätiedot

kuntamarkkinoinnin parhaat

kuntamarkkinoinnin parhaat kuntamarkkinoinnin parhaat KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN VUODEN 2014 SHORTLISTATYÖT 2 1 3 1 KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILU 2014 2 SISÄLtö Tervetuloa Piiri-verkostoon!... 4 Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015. Tietohallintojen johtaminen Suomessa

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015. Tietohallintojen johtaminen Suomessa Tietohallintojen johtaminen Suomessa Tutkimusraportti 8.4.2015 2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...4 1.1 Tutkimuksen tiedot...5 1.2 Yhteenveto...6 2 GOVERNANCE...7 2.1 Tietohallinnon toimintakategoria...7

Lisätiedot

KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN 2012 SHORTLISTATYÖT

KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN 2012 SHORTLISTATYÖT On kehun paikka KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN 2012 SHORTLISTATYÖT Kilpailukykysarja Matkailusarja Rekrytointisarja Vuoden markkinointituote 1 KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUT 2012 2 SISÄLtö Tervetuloa

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 3 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 17 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 23 2 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 2 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 18 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 26 1 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

Kuntien sosiaalisen median käyttö Kyselytulokset Suomen Kuntaliitto 8.11.2011. Julkaistu 8.11.2011 Suomen Kuntaliitto 2011

Kuntien sosiaalisen median käyttö Kyselytulokset Suomen Kuntaliitto 8.11.2011. Julkaistu 8.11.2011 Suomen Kuntaliitto 2011 Kuntien sosiaalisen median käyttö Kyselytulokset Suomen Kuntaliitto 8.11.2011 Julkaistu 8.11.2011 Suomen Kuntaliitto 2011 Kyselystä Kaikille Suomen kunnille (ml. Ahvenanmaa) osoitettu kyselytutkimus Kuntien

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti 1.9.2013 31.12.2014 Jenni Mikkonen & Ira Lahovuo Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Itä-Suomen yliopisto Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Viestintä- ja demokratiatyöryhmä

Työryhmäraportti. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Viestintä- ja demokratiatyöryhmä Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Viestintä- ja demokratiatyöryhmä 25.2.2014 1 Yhteenveto Etelä-Kymenlaakson kunnissa päätoimista

Lisätiedot

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki Viestintäohjelma Porvoon kaupunki 1. Viestintäohjelman valmistelu ja työryhmä... 3 2. Viestintäohjelman lähtökohdat... 3 2.1 Kaupunkistrategia ja tasapainotetun mittariston menetelmä... 3 2.2 Kuntaviestintää

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Julkinen työnvälitys yritysten rekrytointipalveluna 1

Julkinen työnvälitys yritysten rekrytointipalveluna 1 Julkinen työnvälitys yritysten rekrytointipalveluna 1 Mikko Valtakari 2 Jarmo Palm 3 Tuija Groop 4 Osaavan ja yrityksen tarpeisiin sopivan työvoiman saatavuus on monien tutkimusten mukaan keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

kuntamarkkinoinnin parhaat

kuntamarkkinoinnin parhaat kuntamarkkinoinnin parhaat SM-kilpailu ja Piiri-verkosto 10 vuotta KUNTAMARKKINOINNIN SM-KILPAILUN 2015 SHORTLISTATYÖT vuotta 1 www.piiri.info 2 SISÄLtö Kuntamarkkinoinnin Piiri-verkoston 10. toimintavuosi

Lisätiedot

Emmi Vasikkaniemi. Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina

Emmi Vasikkaniemi. Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina Emmi Vasikkaniemi Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina Opinnäytetyö Kevät 2014 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Tutkimuksen tausta ja tavoite...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti www.dimar.fi 2 Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä tutkimusraportti Copyright 2011 DIMAR-hanke Viittaaminen: Karjaluoto, H.,

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heikki Karjaluoto, Aarne Töllinen, Antti Tenhunen & Matti Leppäniemi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti N:o 183 / 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

Eteläisen Suomen matkailuneuvonnan nykytila ja tulevaisuuden matkailunneuvontapalveluiden konsepti

Eteläisen Suomen matkailuneuvonnan nykytila ja tulevaisuuden matkailunneuvontapalveluiden konsepti Eteläisen Suomen matkailuneuvonnan nykytila ja tulevaisuuden matkailunneuvontapalveluiden konsepti 1 Sisällysluettelo s. 4 Johdanto s. 9 Nykytila Tunnistettuja näkökulmia ja tarpeita tulevaisuuden matkailun

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Henna Kokkonen Helen Reijonen Henna Kokkonen & Helen Reijonen Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus PROCOM - VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY VIESTINNÄN ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTIJÄRJESTÖ VIESTI RY JULKISEN ALAN TIEDOTTAJAT RY KIRKON TIEDOTUSKESKUS SUOMEN IR-YHDISTYS

Lisätiedot