OSAKASSOPIMUS PLAYPAL OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAKASSOPIMUS PLAYPAL OY"

Transkriptio

1 1 (8) OSAKASSOPIMUS PLAYPAL OY Y- tunnus

2 2 (8) OSAKASSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Jukka Rantanen T 1300 osaketta Mika Sulonen J 600 osaketta Juha Heinämäki osaketta osakkeita yhteensä 2500 kpl PlaypalOy, (jäljempänä Yhtiö ) Y- tunnus Kaikkia Osakassopimuksen muita sopijaosapuolia, paitsi Yhtiötä sopimuksen sopijaosapuolena, kutsutaan jäljempänä yhdessä Sopijapuoliksi ja erikseen Sopijapuoleksi. Osakassopimuksen tarkoituksena on sopia Yhtiön hallinnosta ja osakkaiden omistuksesta sekä sopijapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista osakkeenomistajina Yhtiöön ja toisiinsa nähden sekä osakkeiden omistussuhteiden muutoksista tulevaisuudessa. Sopijapuolet sitoutuvat toimimaan tässä Osakassopimuksessa mainituin ehdoin ja velvollisuuksin Sopijapuolten yhteisenä tavoitteena on, että Sopijapuolten Yhtiöön tekemien omistusten arvo nousee pitkäjänteisesti Kohdeyhtiöiden kehittämisen, terveen kasvun ja kannattavuuden seurauksena Yhtiön tavoitteena on paitsi arvonnousun tuottaminen sopijapuolille myös osingon jakaminen, kuitenkin niin ettei osingonjako vaaranna Yhtiön rahoitussopimusten noudattamista taikka sovittujen kehitystoimenpiteiden toteuttamista Sopijapuolilla ei ole tämän sopimuksen perusteella tai muutoinkaan velvollisuutta osallistua mahdollisiin osakepääoman korotuksiin eikä antaa Yhtiölle lainaa eikä Yhtiön vastuiden puolesta takauksia tai vakuuksia yllämainitun lisäksi. Mikäli Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, pyritään se järjestämään rahoituslaitoksista normaalein ehdoin ja Yhtiön omin vakuuksin. Kuitenkin osakkailla on osakepääomaa korottaessa ja muissa omistusjärjestelytilanteissa mahdollisuus halutessaan säilyttää suhteellinen omistusosuutensa yhtiössä. 2. YHTIÖN HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA 2.1. Yhtiön hallitukseen kuuluu Yhtiön yhtiöjärjestyksen tarkoittama määrä varsinaisia jäseniä, jotka määräytyvät ja valitaan tämän osakassopimuksen mukaisesti Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.

3 3 (8) 2.3. Yhtiön hallitus kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään 2 kertaa vuodessa, käsittelemään ne asiat, jotka osakeyhtiölain mukaan kuuluvat hallituksen käsiteltäviksi ja/tai päätettäviksi ensisijaisesti Yhtiön etu huomioon ottaen. Kullakin yksittäisellä hallituksen jäsenellä on oikeus kutsua hallituksen kokous koolle. Kutsu Yhtiön ja Kohdeyhtiöiden hallituksen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen hallituksen kokousta elleivät hallituksen jäsenet yksittäistapauksissa toisin sovi. Kutsun tulee sisältää asialista ja päätösten tueksi laadittu tarvittava aineisto koskien käsiteltäviä asioita Yhtiön ensimmäisenä toimitusjohtajana toimii Jukka Rantanen. 3. YHTIÖKOKOUS 3.1. Päätökset Yhtiön yhtiökokouksissa tehdään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen säännöksiä sekä Yhtiön etua ja Sopijapuolten kannalta yhdenvertaisuuden periaatetta noudattaen. Kuitenkin muun muassa seuraavat päätökset Yhtiön yhtiökokouksissa edellyttävät, että määräenemmistö ( yli 2/3 osaa) kaikista Yhtiön osakkeista on päätöstä kannattanut: a) Yhtiön ja liiketoiminnan kannalta olennaiset liiketoiminta- alueita koskevat muutokset ja lisäykset. b) Yhtiön liiketoiminnan kannalta olennaiset tytär- ja osakkuusyhtiöiden hankkimiset, lakkauttamiset tai myymiset; c) Yhtiön sulautuminen toiseen yhtiöön tai toisen yhtiön sulautuminen Yhtiöön; d) Yhtiön jakautuminen; e) Yhtiön asettaminen vapaaehtoisesti selvitystilaan Yhtiön purkamiseksi tai selvitystilan lopettaminen ja samalla Yhtiön toiminnan jatkaminen; f) Yrityssaneeraukseen hakeutuminen; g) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen h) Yhtiön osakepääoman korottaminen ja alentaminen, omien osakkeiden hankkiminen sekä optioiden, vaihtovelkakirja- ja optiolainojen liikkeeseen lasku ja niiden ehtojen muutokset i) Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään optioiden liikkeelle laskusta, omien osakkeiden hankkimisesta, vaihtovelkakirjalainan tai optiolainan ottamisesta Tilintarkastajat ovat oikeutettuja ja velvollisia antamaan kullekin Sopijapuolelle näiden pyytämiä yksilöityjä tietoja tarkastuksessa esiin tulleista seikoista. 4. OMISTUSSUHTEIDEN MUUTOKSESTA SOPIMINEN 4.1. Yleistä Mitä tässä osakassopimuksessa jäljempänä todetaan Yhtiön osakkeista, sovelletaan vastaavasti osakkeiden merkintäoikeuksiin sekä osakkeisiin oikeuttaviin velkakirjoihin, optioihin ja optiotodistuksiin sekä muihin osakeinstrumentteihin.

4 4 (8) 4.2. Osakkeiden luovutus- ja panttausrajoitus Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että Yhtiön osakkeita ulkopuolisille luovutettaessa niitä on aina ensin tarjottava ensisijaisesti Yhtiön ja toissijaisesti Yhtiön kaikkien muiden osakkeenomistajien ostettavaksi käteisellä kaupalla siitä todistettavasta hinnasta, jolla kolmas osapuoli on tarjoutunut osakkeet ostamaan. Sopijapuoli, joka on näin luovuttamassa osakkeita, on velvollinen esittämään kirjallisena kolmannen antaman tarjouksen välittömästi Yhtiön hallitukselle, jonka 14 päivän sisällä siitä, kun hallitukselle on kolmannen tarjouksesta ilmoitettu, tulee kirjallisesti ilmoittaa kaikille Sopijapuolille Sopijapuolen saamasta tarjouksesta. Elleivät Yhtiö tai Yhtiön osakkeenomistajat ole 30 päivän kuluessa siitä, kun hallitus on antanut tiedon Sopijapuolen saamasta tarjouksesta, ilmoittaneet Sopijapuolelle käyttävänsä etuosto- oikeuttaan, on Sopijapuolella oikeus tämän jälkeen myydä osakkeet kolmen kuukauden kuluessa kolmannelle osapuolelle tämän tarjoamin ehdoin ja edellyttäen, että tämä tulee Osakassopimuksen osapuoleksi ja sitoutuu noudattamaan osakassopimuksen ehtoja. Yhtiön tulee ilmoittaa 14 päivän kuluessa päätöksestään hankkia kolmannelle luovutettavat osakkeet omistukseensa sekä ilmoittaa tästä päätöksestään samalla Yhtiön osakkeenomistajille. Mikäli useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää etuosto- oikeuttaan tässä tarkoitettuihin osakkeisiin, jaetaan luovutuksen kohteena olevat osakkeet halukkaiden kesken entisen osakeomistuksen suhteessa. Etuosto- oikeus ei koske siirtoja Yhtiön olemassa olevalle osakkaalle, osakkaan osakkeenomistajalle tai osakkaan täysin omistamalle yhtiölle tai henkilöosakkaan rintaperillisille tai heidän täysin omistamille yhtiöille tai puolisoille tai puolison täysin omistamalle yhtiölle taikka Yhtiön määräysvaltaan kuuluville taikka tuleville perustettaville yhtiöille. Sopijapuolet sitoutuvat tällaisten siirtojen kohdalla olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen 9 :n mukaista lunastusoikeutta Mikäli Sopijaosapuoli myy tai muutoin luovuttaa osakkeensa tämän Osakassopimuksen vastaisesti, sovelletaan osakkeiden lunastamiseen Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyvän lunastuslausekkeen määräyksiä Sopijapuolilla on oikeus pantata merkitsemänsä tai etuosto- oikeuden nojalla hankkimansa Yhtiön osakkeet vain ko. osakkeiden hankintaan ottamiensa lainojen ja vastuiden erityisvakuudeksi Myötämyyntioikeus ja velvollisuus Jos enemmistö Yhtiön osakkeista myydään, yhdessä tai useammassa erässä samalle ostajalle tai samoille ostajille, on Sopijapuolella oikeus ja velvollisuus myydä kaikki omistamansa Yhtiön

5 5 (8) osakkeet samasta osakekohtaisesta hinnasta, jonka on oltava osakkeen käypä arvo, ja samoin kohtuullisin ehdoin kuin millä enemmistöosakkeet myydään. Sopimusosapuolella, joka näin on myymässä osakkeita, on velvollisuus huolehtia siitä, että muille Sopijapuolille annetaan tällainen oikeus myydä osakkeitaan Myötäostovelvollisuus Mikäli yksi tai useampi ostaja tekee tarjouksen ostaa enemmistö (vähintään < 50 %) Yhtiön osakkeista, yhdessä tai useammassa erässä, on jäljelle jäävillä Yhtiön osakkeenomistajilla oikeus vaatia, että tarjouksentekijä tai tekijät ostavat samalla heidän omistamansa Yhtiön osakkeet samasta osakekohtaisesta hinnasta ja samoin ehdoin kuin millä enemmistöosakkeet ostettaisiin. Sopijapuolella, joka myy osakkeensa tämän kohdan tarkoittamalla tavalla, on pantava myynnin ehdoiksi, että ostajan on ostettava muiden Sopijapuolten osakkeet samoilla ehdoilla näiden niin vaatiessa. 5. SALASSAPITO Tämä Osakassopimus ja sen liitteet ovat luottamuksellisia eikä niistä saa antaa tietoja kolmansille osapuolille ilman kaikkien Sopijapuolten ja Yhtiön kirjallista lupaa. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan, Yhtiöltä ja sen tytäryhtiöiltä saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista ilman, että sopijapuoli on julkisuuteen teollaan tai laiminlyönnillään vaikuttanut tai (b) jonka Sopijapuoli on laillisesti saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (c) joka on laillisesti vastaanottavan osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta osapuolelta tai (d) jonka Sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toisilta Sopijapuolilta tai Yhtiöltä saamaansa aineistoa tai tietoa. Tämän kohdan mukaiset salassapitoa koskevat ehdot eivät kuitenkaan rajoita Sopijapuolen oikeutta neuvotella ja sopia muiden Sopijapuolten etukäteen antamin suostumuksin omistamiensa Yhtiön osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeuttavien arvopaperien myynnistä tai muusta luovutuksesta tässä sopimuksessa sovitun mukaisesti edellyttäen, että asianomainen kolmas osapuoli sitoutuu tässä kohdassa määriteltyjen salassapitovelvoitteiden täyttämiseen. Sopijapuolet voivat evätä suostumuksensa vain siinä tapauksessa, että suostumuksen epäämiselle on Yhtiön kannalta perusteltu ja yksilöity syy. Suostumusta ja sen epäämistä koskevan päätöksensä muut Sopijapuolet tekevät osakeomistuksensa mukaisesti enemmistöpäätöksin. 6. ALLEKIRJOITTAMINEN, VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLO Osakassopimus sitoo Sopijapuolia ja Yhtiötä, kun Sopijapuolet ja Yhtiö ovat sen allekirjoittaneet ja Sopijapuolet sitoutuvat menettelemään sen mukaisesti.

6 6 (8) Sopijapuolet sitoutuvat Osakassopimuksen mahdollisesta lakkaamisesta huolimatta pitämään tulevaisuudessa salassa sellaisen toisten liiketoimintaan kuuluvan ja luottamukselliseksi katsottavan tiedon, joka on vastaanotettu toiselta Sopijapuolelta Osakassopimukseen liittyneiden ja johtaneiden neuvottelujen yhteydessä. Tämä Osakassopimus tulee voimaan kun kaikki Sopijapuolet ja Yhtiö ovat sen allekirjoittaneet ja voimassa kunkin Sopijapuolen ja Yhtiön osalta niin kauan, kuin kyseinen Sopijapuoli yksikin toinen Sopijapuoli on Yhtiön osakkeenomistaja. Tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun Yhtiön osakkeet hyväksytään noteerattaviksi julkisen arvopaperipörssin listalle. Osakassopimuksen kohdat Salassapito, Sopimusrikkomukset ja Erimielisyydet sekä muut niihin verrattavat sellaiset Osakassopimuksen kohdat, joiden tarkoitus sitä edellyttää jäävät voimaan Sopijapuolen osalta vielä senkin jälkeen, kun hän on lakannut olemasta tämän sopimuksen Sopijapuoli, kuitenkin siten, että salassapitoa koskevat määräykset lakkaavat 3 vuoden kuluttua Sopijapuolen osakeomistuksen päättymisestä. 7. LOJALITEETTIVELVOITE Sopijapuolet ja niiden edustajat sitoutuvat noudattamaan lojaliteettivelvollisuutta, jolloin heillä on velvollisuus kaikessa Yhtiöön liittyvässä ammatillisessa toiminnassaan ajatella Yhtiön etua ja toimia sen intressien edellyttämällä tavalla. Yhtiön edun mukaista on toiminta, jolla hyvän liiketavan mukaisesti ja kaikin tavoin edistetään yhtiön parasta. Sopijapuolet ja näiden edustajat eivät saa asettaa omaa etuaan Yhtiön eli kaikkien Sopijapuolten yhteisen edun edelle. Sopijapuolet ja niiden edustajat sitoutuvat lojaliteettivelvollisuuden mukaisesti myös pidättäytymään sellaisesta kilpailevasta tai rinnakkaisesta toiminnasta, joka voi heikentää sopijapuolten välillä vallitsevaa, keskinäisestä lojaalisuudesta seuraavaa luottamussuhdetta. 8. SOPIMUSRIKKOMUKSET Mikäli Sopijapuoli olennaisesti rikkoo Osakassopimusta tai Osakassopimuksen ehtoja vastaan, on toisilla Sopijapuolilla oikeus vaatia ko. Sopijapuolta korvaamaan aiheuttamansa näytetyn välittömän vahingon. Mikäli rikkomus on oikaistavissa, edellyttää korvausvelvollisuuden syntyminen kuitenkin sitä, ettei sopimusta rikkonut Sopijapuoli kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen Sopijapuolen esittämästä kirjallisesta huomautuksesta oikaissut sopimusrikkomustaan. Edellä tavoin kuvaillusta tämän sopimuksen oleellisesta rikkomisesta osakas on velvollinen maksamaan sopimussakkona euroa aiheutettua vahinkoa kohden. Sopimussakko maksetaan loukatuille osakkaille kunkin osakkaan osakkuusmäärän suhteessa tai loukattujen osakkaiden yksimielisesti niin vaatiessa, Yhtiölle. Sopimussakon maksaminen ei poista rikkoneen osakkaan vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin, kuin loukattujen osakkaiden ja Yhtiön vahinko ylittää sopimussakon määrän.

7 7 (8) 9. MUUT EHDOT Osakassopimus liitteineen sisältää kaiken, mitä Sopijapuolet ovat sopimuksen kohteena olevasta asiasta sopineet ja kumoaa kaikki tätä sopimusta edeltäneet sopimukset ja tahdonilmaisut. Mikäli osa Osakassopimuksesta olisi pätemätön tai mitätön tai tulisi lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Osakassopimus muilta osin yhä voimassa. Sopijapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Osakassopimuksen muuttamisesta siten, että Sopijapuolten yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti. Se, että Sopijapuolet eivät kykenisi sopimaan tämän sopimuksen muuttamisesta, ei vaikuta sopimuksen päteviin osiin. Sopijapuolet vakuuttavat, etteivät ne ole tehneet eivätkä tee muuta sopimusta tai antaneet tahi anna sellaista sitoumusta, joka olisi ristiriidassa tässä sopimuksessa sovitun kanssa. Osakassopimukseen tehdyt muutokset tai lisäykset ovat päteviä ainoastaan, mikäli ne on tehty kirjallisesti ja kaikki Sopijapuolet ovat ne allekirjoittaneet. Sopijapuoli ei saa siirtää Osakassopimuksen sille luomia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman toisten Sopijapuolten etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Se, että Sopijapuoli jättää käyttämättä jonkin Osakassopimuksen perustuvan oikeutensa, ei rajoita Sopijapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota sopimusehtoihin. Kaikki Osakassopimuksen mukaiset ilmoitukset ja vaatimukset Sopijapuolta kohtaan tulee toimittaa kirjallisesti, joko kirjeitse tai sähköpostitse Yhtiön kulloinkin tiedossa olevilla osoitteilla. Sopijapuolten on kirjallisesti ilmoitettava Yhtiölle välittömästi mahdollisista osoitteenmuutoksistaan. Yhtiön toiminnan yhteydessä syntyneet tai myöhemmin syntyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien patentit, hyödyllisyysmallit, tekijänoikeudet tai muut aineettomat oikeudet) sekä tekninen osaaminen ja tietämys (taitotieto) erityisesti Yhtiön toimintamallista ja tavasta säilytetään Yhtiön oikeuksina sekä tarvittaessa suojataan ja hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla Yhtiön hyväksi. Mikäli tämä sopimus, siihen liittyvät sopimukset ja asiakirjat ja Yhtiön kulloinkin voimassa oleva yhtiöjärjestys ovat toistensa kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä: i. Tämä osakassopimus ii. Tämän osakassopimuksen liitteinä olevat muut asiakirjat iii. Yhtiön kulloinkin voimassa oleva yhtiöjärjestys

8 8 (8) 10. ERIMIELISYYDET Tästä sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä. Välimiehiä on yksi. Välimiehen nimeää hakemuksesta kauppakamarin välitys- lautakunta johtosääntöjensä mukaisesti. Välimiesmenettelyssä noudatetaan muutoin Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä. Tämä sopimus on tehty ja allekirjoitettu neljänä samasanaisena alkuperäiskappaleena, yksi kullekin Sopijapuolelle ja yksi Yhtiölle. Forssassa, Marraskuun 27. päivänä 2013 Jukka Rantanen Mika Sulonen Playpal Oy:n puolesta Juha Heinämäki Jukka Rantanen tj.

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS XXX Oy OSAKASSOPIMUS XX.XX.2009 2(14) OSAKASSOPIMUS (jäljempänä Sopimus ) 1. OSAPUOLET 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Yksityissijoittaja N.N. (jäljempänä Yksityissijoittaja ) 1.5. Aloitusrahasto Vera Oy, y-tunnus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan.

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Lavian kunta 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Pohjois-Satakunnan Seutuverkko

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

HANHIKIVEN SÄHKÖNMYYNTI OY:N OSAKASSOPIMUS

HANHIKIVEN SÄHKÖNMYYNTI OY:N OSAKASSOPIMUS HANHIKIVEN SÄHKÖNMYYNTI OY:N OSAKASSOPIMUS 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 2 OSAPUOLET... 4 3 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 4 YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS... 5 5 YHTIÖN HALLINTO... 5 6 YHTIÖN RAHOITUS...7 7 OSAKKEIDEN

Lisätiedot

Osakassopimusluonnos 17.8.2011/ajk/ts Luottamuksellinen Sitoumuksetta

Osakassopimusluonnos 17.8.2011/ajk/ts Luottamuksellinen Sitoumuksetta Osakassopimusluonnos 17.8.2011/ajk/ts Luottamuksellinen Sitoumuksetta Osakassopimus TÄMÄ OSAKASSOPIMUS on tehty..2011. OSAPUOLET (1) Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy (y-tunnus 1730092-3) (TSME

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY

OSAKASSOPIMUS LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY LUONNOS 16.1.2014 OSAKASSOPIMUS LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY II SISÄLLYSLUETTELO 1 Osapuolet... 1 2 Määritelmät... 2 3 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 4 Yhtiön tehtävät... 4 5 Yhtiön omistus ja uudet

Lisätiedot

1 (9) 29.10.2014 OSAKASSOPIMUS [KEHITYSYHTIÖ] OY.2014

1 (9) 29.10.2014 OSAKASSOPIMUS [KEHITYSYHTIÖ] OY.2014 1 (9) 29.10.2014 OSAKASSOPIMUS [KEHITYSYHTIÖ] OY.2014 2 (9) [KEHITYSYHTIÖ] OY:N OSAKASSOPIMUS Allekirjoittaneet sopimuspuolet ovat perustaneet [Kehitysyhtiö] Oy -nimisen osakeyhtiön (jäljempänä: yhtiö)

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 1.12.2014 15:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S OSAKASSOPIMUS Tämä osakassopimus (jäljempänä sopimus ) on laadittu xx.xx.2013 seuraavien osapuolten välillä: I OSAPUOLET Osakkeenomistajat / Esimerkiksi

Lisätiedot

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa.

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa. 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla

Lisätiedot

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]]

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] klo 11.35 Sitoumuksetta / Puhdas versio SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] ja TELIASONERA

Lisätiedot

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Cubeco Oy:n (jäljempänä Cubeco) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen toimeksiantosopimukseen, joka koskee Cubecon Asiakkaalle

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 11 YLEISET LUPAEHDOT ASIANAJAJAN TOIMEN HARJOITTAMISEKSI OSAKEYHTIÖSSÄ (15.4.2005, muutettu 7.4.2006, 26.1.2007 ja 29.10.2010) Yleiset määräykset 1 Asianajajista annetun lain 5 :n 2 momentin mukaisesti

Lisätiedot

perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä

perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä OSAKASSOPIMUS l SOPIMUKSEN OSAPUOLET Kotkan kaupunld Y-tunnus 0160225-7, (jäljempänä myös "Kotka") Kouvolan kaupunki Y-tunnus 0161075-9, (jäljempänä myös "Kouvola") Iitin kunta Y-tunnus 0158766-7 Oäljempänä

Lisätiedot

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä Vianor Oy (jäljempänä Vianor) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen myyntisopimukseen, joka koskee Vianorin Asiakkaalle myymiään tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS. Hanhikivi-jatkoyhteyshanke (ESR/ELY) 1. Sopijapuolet

YHTEISTYÖSOPIMUS. Hanhikivi-jatkoyhteyshanke (ESR/ELY) 1. Sopijapuolet YHTEISTYÖSOPIMUS Hanhikivi-jatkoyhteyshanke (ESR/ELY) 1. Sopijapuolet 1) Hallinnoija Raahen kaupunki/raahen seutukunnan kehittämiskeskus Y-tunnus: 1791817-6 Projektin vastuuhenkilö: Lauri Laajala Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014

TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014 TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014 MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Maakunnan Asunnot Oy ( Tarjouksentekijä

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003 CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista Cidron Capital Oy Ab ( Tarjouksen tekijä tai Cidron Capital ) tarjoutuu tämän yhdistetyn

Lisätiedot

SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA

SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA SOPIMUS TUTKIMUSHANKKEEN RAHOITTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Tutkimusosapuolet: (1) Suomen ympäristökeskus, Y-tunnus 0996189 (jäljempänä "SYKE") Yritys- ja julkisen hallinnon osapuolet: (2) Ympäristöministeriö,

Lisätiedot