Yhtymähallitus Yhtymähallitus Palvelurakenneselvitys. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 27 25.02.2015 Yhtymähallitus 104 17.06.2015. Palvelurakenneselvitys. Yhtymähallitus 25.02.2015 27"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Palvelurakenneselvitys Yhtymähallitus FCG:n vuonna 2014 tekemän selvityksen mukaan vanhuspalveluiden laitos pal ve lui ta on edelleen kuntayhtymän alueella runsaasti, joten niistä löytyy sääs tö po tentiaalia. Myös voimaan tullut vanhuspalvelulaki koros taa iäk kään henkilön kotiin annettavien sekä muiden sosiaali- ja tervey den huol lon avopalvelujen ensisijaisuutta voimaan tulleen vanhuspalvelulain muutoksen mukaan pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa jatkossa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisillä tai asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. Palvelurakenteiden uudistaminen aiheuttaa muutostarpeita kuntayhtymän itse tuottamissa palveluissa ja ostopalveluissa. Uudistamiseen sisältyy väistämättä toimenpiteitä kuten nykyisen toimintaverkon muutoksia, toimintojen ulkoistamisia, henkilöstön uudelleensijoittamisia, uusrekrytointeja ja henkilöiden toimenkuvien muutoksia. Kuntayhtymän palvelurakennemuu toksessa ikäihmisten palvelulinjan osal ta on huomioitava myös jo suunnit telussa ja käytössä olevat toimenpiteet kuten kotihoidon ja kotisairaalatoi minnan kehittäminen. Laitospaikkojen lasku tulee tehdä suunnitelmallisesti ja katsoa pidemmälle kuin vain ensivuoteen. Myös ajankohta on huomioitava. Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen asetti keväällä 2014 työryhmän selvittämään ikäihmisten palveluiden palvelurakennetta. Ryhmän vetäjäksi nimettiin ikäihmisten palvelulinjan vs. palvelulinjajohtaja Johanna-Maria Toivonen. Ryhmän muita jäseniä olivat Taru Aihinen henkilöstö- ja talouspäällikkö Terhi Ekroth vastaava sair., Lizeliuskoti ja Kuivelakoti Riikka Karonen vastaava ohjaaja, Häävuori ja Koi vulehto Maarit Lehtinen vastaava sairaanhoitaja, Mäntykoti Ullamaija Nieminen SAS-koordinaattori Hanna Laine avohoidon päällikkö Kirsi Pölkki vastaava sairaanhoitaja, Luukan palvelukeskus Susanna Lehtiranta vastaava sairaanhoitaja, Moi siokoti Susanna Laivoranta-N. ylilääkäri, palvelulinjajohtaja Jenni Vire geriatrian erikoislääkäri Työryhmä sai valmiiksi selvityksensä Työryhmän tekemä sel vitys on esi tyslistan liitteenä 4. Työryhmä esittää selvityksessään, että Palvelukeskus Henriikan palveluasumisesta luovuttaisiin Luukan Onnelan palvelurakennetta kirkastettaisiin ja Ruu tontuvan toimin ta siirtyisi Onnelan tiloihin Häävuoren A ja C -taloista luovuttaisiin, kun Häävuoren B-talon remontti valmistuu Mäntykoti muutettaisiin asteittain kokonaan tehostetuksi palvelu-

2 asumi seksi ja kahden hengen huoneista luovuttaisiin Moision Lepola ja Alinen muutettaisiin tehostetuksi palvelu asumi seksi ja niistä muodostettaisiin yhdessä Ylisten kanssa yksi te hoste tun palveluasu misen yksikkö, kahden hengen huoneista luovuttaisiin Kuivelakoti muuttui muistisairaiden tehostetun palveluasumisen yksiköksi alkaen Työryhmän esittämien toimenpiteiden jälkeen kuntayhtymällä olisi käytössään seuraavat paikat: yksikkö paikkamäärä yhteensä laitoshoito 58 3,1 % Lizeliuskoti 33 Moisiokoti, Tupala 25 tehostettu palveluasuminen Luukka 42 Häävuori 30 Koivulehto 11 Mäntykoti 35 Kuivelakoti 15 Alinen, Lepola ja Ylinen 28 palveluasuminen 11 Häävuori 4 Luukka 7 kaikki yhteensä ,7 % 75 vuotta täyttäneet, % 2016(1867) Hyväksytyn palvelutasosuunnitelman mukaisesti ostopalvelupaikoista luovutaan. Mikäli Maksun kunta myy Mäntykodin, tehostetun palveluasumisen paikkoja jää jäljelle 110 (5,9 %). Puuttuva tehostettu palveluasuminen voidaan korvata ostopalveluilla tai tehostetun palveluasumisen palvelusetelillä sekä muuttamalla Luukan palvelukeskuksen kahdeksan paikkaa tehostetuksi palveluasumiseksi. valmistelija/lisätiedot: ikäihmisten palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh , ympärivuorokautisen hoidon päällikkö Johanna-Maria Toivonen puh Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus päättää 1) merkitä selvityksen tiedoksi. 2) että Ikäihmisten palvelurakenneseminaari pidetään klo 14 alkaen. Se mi naa rin jäl keen yhtymähallituksen päätettäväksi tuodaan selvityk sen poh jal ta teh dyt yk si tyis koh tai sem mat esi tykset pal velurakenteen muut tami sek si. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

3 Yhtymähallitus Laatusuosituksen mukaisen ja kustannustehokkaan palvelurakenteen aikaansaaminen edellyttää palvelurakenneselvityksen mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Erityisesti laitoshoitoa on kuntayhtymän alueella huomattavasti enemmän kuin mitä suositellaan. Mikäli ympärivuorokautisen hoidon ja erityisesti laitoshoidon paikkoja halutaan vähentää, täytyy selkeästi joistain paikoista luopua ja joidenkin paikkojen toimintaa muuttaa. Valtakunnalliset laatusuosituksen mukaiset tavoitteet ovat seuraavat: 75 vuotta täyttäneet Akseli 2014 valtakunnallinen tavoite 2017 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % samanikäisestä väestöstä 88,0 91,0-92,0 Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavan ikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet % vastaavan ikäisestä väestöstä Masku 10,7 13,0-14,0 Mynämäki 11,2 Nousiainen 10,5 4,8 6,0-7,0 6,1 6,0-7,0 5,9 2,0 3,0 Kaikkia edellä esitettyjä (listattu yh ) työryhmän toimenpiteitä ei voida tehdä samanaikaisesti vaarantamatta asiakkaiden tarvitsemia palveluita. Paikkamääriä laskettaessa täytyy ottaa huomioon myös se, että kaikki laitos- ja palveluasumispaikkoja käyttävät eivät vielä ole täyttäneet 75 vuotta. Maskun kunta on päättänyt myydä Mäntykodin kiinteistön, jossa kuntayhtymä tuottaa palveluja. Maskun kunta on tuonut asian myös Mynämäen ja Nousiaisten kuntien sekä kuntayhtymän tietoon. Käydyissä neuvotteluissa on ollut yhtenä tavoitteena, että myös varsinainen palvelutuotanto siirtyisi pois kuntayhtymältä esimerkiksi yksityiselle palvelun tuottajalle. Mäntykodin osalta on pohdittu esim. liiketoimintakauppaa tai kiinteistön myyntiä investorille. Liiketoimintakaupassa ostaja yleensä perustaa "uuden" yrityksen, joka ostaa myyjältä yrityksen liiketoiminnan, eli sopimuksen mukaan esimerkiksi laitteet, tilat, henkilökunnan ja nimen. Maskun kunta voi myydä Mäntykodin kiinteistön investorille ja sen jälkeen kuntayhtymä kilpailuttaa palvelutoiminnan. Kuntayhtymän viranhaltijat ovat neuvotteluissa tuoneet esille, ettei kuntayhtymä ole kiinnostunut

4 pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekoon uuden kiinteistön omistajan kanssa. Perusturvakuntayhtymä Akselin laitospaikkaiseen palvelurakenteeseen saataisiin kaivattuja muutoksia, sillä Mäntykodin myynnillä on mahdollista vähentää kuntayhtymän käytössä olevia ympärivuorokautisen hoidonpaikkoja. Mäntykodin 40 paikkaa vastaa 2,3 % kuntayhtymän alueen 75 vuotiaiden määrästä. Mikäli kaikki Mäntykodin paikat siirtyisivät yksityiselle toimijalle, tarvitaan kuntayhtymään järjestelmä, jonka avulla pystytään turvaamaan asiakkaiden tarpeet ja tarjoamaan valinnan mahdollisuuksia ikäihmisille. Oman tuotannon rinnalle voitaisiin ottaa käyttöön esim. palvelusetelijärjestelmä. Mahdollisen kilpailutuksen jälkeen Mäntykodin nykyisille asukkaille tulee turvata hoitopaikka esim. maksusitoumuksella mutta uudella toimijalla on tämän jälkeen oma vastuu uusien hoitopaikkojen täyttämisellä sekä markkinoinnilla. Valmistelija/lisätietoja: palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine, p ja kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus päättää 1) irtisanoa vuokrasopimuksen Mynämäen kunnan kanssa koskien Häävuoren A ja C taloja (huomioiden B-talon remontin valmistuminen) 2) käynnistää neuvottelut Moisiokoti kiinteistökuntayhtymän kanssa Alisten ja Lepolan yksiköiden muuttamiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Kiinteistökuntayhtymän kanssa neuvotellaan tarvittavista muutostöistä. 3) antaa kuntayhtymän johtaville viranhaltijoille valtuudet kilpailuttaa nykyisen Mäntykodin toiminnan (sisältäen henkilöstön ja asukkaat), mikäli Maskun kunta myy kiinteistön 4) käynnistää tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttöönoton valmistelun, joka otetaan käyttöön, mikäli Mäntykodin palvelutoiminta siirtyy toiselle palveluntuottajalle Keskustelun edetessä kuntayhtymän johtaja muutti päätösehdotuksen kohdan 3 seuraavasti: 3 ) antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet aloittaa tietopyyntömenettely Mäntykodin toiminnan osalta julkaisemalla Hilmassa tietopyyntöilmoitus, jolla potentiaalisia tarjoajia pyydetään ilmoittamaan näkemyksensä hankinnan/palvelun laajuudesta, hankintamenettelystä, kiinteistön ostamisesta, sopimuskaudesta ja muista keskeisistä seikoista. Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1, 2 ja 4 alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti. Kohta 3 hyväksyttiin yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

5

Häävuoren palvelukeskuksen tilanne 54/00.01.02/2011

Häävuoren palvelukeskuksen tilanne 54/00.01.02/2011 Yhtymähallitus 117 19.05.2011 Yhtymähallitus 77 10.05.2012 Yhtymähallitus 16 06.02.2013 Yhtymähallitus 140 13.06.2013 Yhtymähallitus 225 17.10.2013 Yhtymähallitus 240 21.11.2013 Häävuoren palvelukeskuksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 117 19.05.2011 Yhtymähallitus 77 10.05.2012 Yhtymähallitus 16 06.02.2013 Yhtymähallitus 140 13.06.2013 Yhtymähallitus 225 17.10.

Yhtymähallitus 117 19.05.2011 Yhtymähallitus 77 10.05.2012 Yhtymähallitus 16 06.02.2013 Yhtymähallitus 140 13.06.2013 Yhtymähallitus 225 17.10. Yhtymähallitus 117 19.05.2011 Yhtymähallitus 77 10.05.2012 Yhtymähallitus 16 06.02.2013 Yhtymähallitus 140 13.06.2013 Yhtymähallitus 225 17.10.2013 Häävuoren palvelukeskuksen tilanne 54/00.01.02/2011 Yhall

Lisätiedot

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/2015 140 Yhtymähallitus Aika 27.05.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen Käsitellyt asiat 78 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/2013 339 Yhtymähallitus Aika 17.10.2013 klo 18:00-21:30 Paikka Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 209 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sote-jaosto 100 30.10.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS ORIVEDELLÄ

Sote-jaosto 100 30.10.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS ORIVEDELLÄ Sote-jaosto 100 30.10.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS ORIVEDELLÄ Sotej 100 Oriveden kaupungin ikäohjelmassa 2013 on asetettu 19 eri toi men pi de-ehdo tus ta palvelurakenteen korjaamiseksi.vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Muonion kunta Suunnitelma 1 (18) Kunnanvaltuusto 13.10.2014

Muonion kunta Suunnitelma 1 (18) Kunnanvaltuusto 13.10.2014 Muonion kunta Suunnitelma 1 (18) Kunnanvaltuusto 13.10.2014 Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelma 2014 2017 Vanhus- ja veteraaniasiain neuvottelukunta 4.2.2014 Sosiaalilautakunta 6.3.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen 49 06.11.2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen 49 06.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen 49 06.11.2013 tilaajajaosto Kaupunginhallitus 546 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.12.2013 Kaupunginhallitus 624 20.12.2013 Kaupunginhallitus 21 20.01.2014

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.01.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

2009 Pohjaselvitys vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä Lost alue

2009 Pohjaselvitys vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä Lost alue 2009 Pohjaselvitys vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä Lost alue 1 Nordic Healthcare Group Oy: Yritysesittely Yliopistotutkimuksesta 2004 syntynyt Knowledge Intensive Business Service (KIBS)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 08.01.2014 Kaupunginhallitus 111 28.04.2014 Perusturvalautakunta 61 03.09.2014 Kaupunginhallitus 187 22.09.

Perusturvalautakunta 3 08.01.2014 Kaupunginhallitus 111 28.04.2014 Perusturvalautakunta 61 03.09.2014 Kaupunginhallitus 187 22.09. Perusturvalautakunta 3 08.01.2014 Kaupunginhallitus 111 28.04.2014 Perusturvalautakunta 61 03.09.2014 Kaupunginhallitus 187 22.09.2014 Lähetekeskustelun käyminen hankesuunnitelmasta koskien Kokemäen terveyskeskuksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Perusturvalautakunta AIKA 18.11.2014 kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi Kaupunginvaltuusto 49 28.08.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 283 15.09.2008 Perusturvalautakunta 83 30.09.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 53 15.02.2010 Kaupunginvaltuusto 23 08.03.2010 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT JA STRATEGIAPROSESSIN KUVAUS... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS... 6 3. PALVELURAKENTEEN NYKYTILAN

Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT JA STRATEGIAPROSESSIN KUVAUS... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS... 6 3. PALVELURAKENTEEN NYKYTILAN 1 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT JA STRATEGIAPROSESSIN KUVAUS... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS... 6 3. PALVELURAKENTEEN NYKYTILAN KUVAUS... 6 3.1. Kuvaus palveluista yleisellä tasolla...7

Lisätiedot

Kunnanhallitus 252 02.09.2013 Kunnanhallitus 321 21.10.2013 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN

Kunnanhallitus 252 02.09.2013 Kunnanhallitus 321 21.10.2013 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN Kunnanhallitus 252 02.09.2013 Kunnanhallitus 321 21.10.2013 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN 368/43/439/2013 KHALL 252 Viimeisimmän väestöennusteen

Lisätiedot

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä?

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Sitran selvityksiä 94 Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Ikäihmisten palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella Jarkko Lumio Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 94 ISBN 978-951-563-916-5

Lisätiedot

Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 17:00-19:14 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen

Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen Julkaisu käsittelee palveluasumisen järjestämiseen ja hankintalain mukaiseen kilpailuttamiseen liittyviä näkökohtia. Julkaisu on tarkoitettu kuntien palveluasumisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015 Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.2015 46 Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue järjestää

Lisätiedot

Perusturvaltk 23.04.2008

Perusturvaltk 23.04.2008 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2008 65 Perusturvaltk 23.04.2008 AIKA 23.04.2008 klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot