Välitystoimeksianto Kirkkonummen kunnan omistamien kiinteistöjen myynnistä tai vuokrauksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välitystoimeksianto Kirkkonummen kunnan omistamien kiinteistöjen myynnistä tai vuokrauksesta"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö Dmo 785/ /2014 KIRKKONUMMI Yhdyskuntatekniikka f ^ KYRKSLÄTT Samhällstekniska väsendet Välitystoimeksianto Kirkkonummen kunnan omistamien kiinteistöjen myynnistä tai vuokrauksesta Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20, Kirkkonummi 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Kirkkonummen kunnan omistamien erillispientalotonttien myyntiä tai vuokrausta koskeva välityspalvelu tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisilla ehdoilla. Välitettävinä kohteena ovat Kirkkonummen Sepänkannas III -asemakaava-alueen erillispientalotontit, noin 30 kappaletta. Tontit voidaan joko myydä tai vuokrata. Välitettävät kohteet on alustavasti luetteloitu tarjouspyynnön liitteessä nro. 1 ja tarkennetaan tehtävässä välityssopimuksessa. Kunta myyjä vuokraa itse tontteja välityssopimuksen allekirjoittamiseen saakka ja pidättää oikeuden rajata osan liitteessä luetteloiduista tonteista välityssopimuksen ulkopuolelle. Em. tonttien lisäksi välityksen kohteeksi voi tulla kunnan erikseen osoittamia muita kohteita. Kunta voi osoittaa välitettäväksi esimerkiksi kohteita, jotka kunta päättää myydä ja joita on käsitelty palvelutuotannon lautakunnassa "Tietyt kunnan omistamat kiinteistöt ja rakennukset, päätös toimenpiteiden käynnistämisestä". Välitystoimeksiannossa noudatetaan lakia kiinteistöjen Ja vuokrahuoneistojen välittämisestä ( /1074). Lisäksi välittäjä sitoutuu noudattamaan Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) Hyvä Välitystäpä -ohjetta. 2. Välitystoimeksiannon ehdot 2.1 Kiinteistönvälittäjän tehtävät Kiinteistönvälittäjän (jäljempänä välittäjä) tehtävänä on laatia kohteiden myynti-ja markkinointimateriaali kunnan antamien lähtötietojen pohjalta, vähimmäisvaatimukset esitetty kohdassa 6. järjestää myyntiesittelyt ja markkinoida kohteita esittämänsä markkinointiohjelman mukaisesti, vähimmäisvaatimukset esitetty kohdassa 6. laatia tarjousasiakirjatja ottaa vastaan käsiraha toimittaa tarjousasiakirjatja käsiraha Kunnalle ^.^ ^..1 Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta En/astintie 2 (09) (09) PL Kirkkonummi Kirkkonummi

2 Sivu 2 / Kunnan tehtävät Saatuaan välittäjältä osto- tai vuokraustarjouksen Kunta tekee virallisen myynti- tai vuokrauspäätöksen. Päätöksen saatua lainvoiman Kunta laatii kauppakirjan/ vuokrasopimuksen, laskuttaa ostajalta kauppahinnan ja vastaa kauppakirjan/ vuokrasopimuksen allekirjoittamisen käytännön järjestelyistä. 2.3 Sopimuksen voimassaoloaika Toimeksianto on voimassa neljä kuukautta sopimuksen allekirjoittamisesta. Kunnalla on optio jatkaa sopimusta sopimuskauden jälkeen 4 kuukaudella kerrallaan kaksi kertaa, eli sopimus olisi voimassa enintään vuoden ajan samoin ehdoin. Option käyttö on ainoastaan kunnan harkinnassa. Jos kunta päättää jatkaa sopimusta, on välittäjä velvollinen toimittamaan palvelun. 2.4 Muut ehdot Sepänkannas 111-alueen omakotitonttien välitystoimeksianto tehdään seuraavilla ehdoilla: Myyntihinta/maanvuokra Sepänkannas III-alueen tontit myydään tai vuokrataan luonnollisille henkiloiliekunnanvaltuuston , ja päättämän hinnaston ja kauppa-tai vuokraehtojen mukaisesti. Tonttien kauppahinnat ja vuosivuokrat ovat tarjouspyynnön liitteessä 1 sekä myynti- ja vuokrausehdot ovat tarjouspyynnön liitteenä 2. Kunta voi välityssopimuksen kuluessa päättää muuttaa kauppa-ja vuokraushintojaja -ehtoja. Mikäli kunta päättää välityssopimuksen kuluessa muuttaa hintoja tai luovutusehtoja, kohteet myydään muutetulla hinnastolla/ehdoilla. Kunta perii ostajalta kauppahinnan maksamisen yhteydessä 920 euroa kiinteistönmuodostuskuluja. Kaupanvahvistaja perii ostajalta kaupanvahvistuksesta menevän maksun ja kulut Tarjouksen ja käsirahan vastaanottaminen Osto- ja vuokratarjousten on oltava kunnan päättämien kauppa- tai vuokrahintojenja -ehtojen mukaisia. Mikäli kunta päättää välityssopimuksen kuluessa myydä kohteet tarjousten perusteella, kaikki tonteista tulleet tarjoukset toimitetaan kunnan tietoisuuteen. Kunta päättää siitä, hyväksyykö vai hylkääkö se tarjouksen. Osto-ja vuokraustarjoukset on toimitettava kunnalle kirjallisesti. Välittäjällä on oikeus vastaanottaa tehdyn tarjouksen vakuudeksi käsiraha, jonka suuruuden kunta määrittää tarkemmin välittäjän kanssa tehtävässä välityssopimuksessa.

3 Sivu 3 / Välityspalkkion maksaminen Välittäjällä on oikeus välityspalkkioon sen jälkeen kun kauppakirja tai vuokrasopimus on allekirjoitettu. Jos lopullista kauppaa/ vuokrasopimusta ei synny tarjouksen tekijästä Johtuvasta syystä ja hyväksytyn tarjouksen vakuudeksi on maksettu käsiraha, jakajaa hyväksytyn tarjouksen perusteella kunnalle, välittäjällä on oikeus puoleen tästä käsirahasta, kuitenkin enintään sovitun välityspatkkion määrään. Jos osto/vuokraustarjouksessa on sovittu sopimussakosta ja kunnalle syntyy ostotarjousten perusteella oikeus sopimussakkoon, välittäjällä on oikeus puoleen maksetun sopimussakon määrästä. Välittäjälle sopimussakosta tuleva osuus voi kuitenkin olla enintään 2 % sovitusta kauppahinnasta/ vuokratontin pääoma-arvosta. Välittäjän palkkion osuus voi kaikissa tapauksissa olla enintään sovitun välityspalkkion suuruinen. Jos kunta toimeksiannon voimassaoloaikana myy tai muuten luovuttaa toimeksiannon kohteena olevan omaisuuden kokonaan tai osittain, välittäjällä on oikeus palkkioon. Palkkion perusteena on toimeksiantosopimuksessa tai myöhemmin erikseen sovittu hintapyyntö. Välittäjällä on lisäksi oikeus palkkioon, jos kunta ei tee kauppaa huolimatta hyväksymästään tarjouksesta. Palkkion perusteena on tehdyssä ostotarjouksessa oleva hinta. Välityspalkkio maksetaan aikaisintaan 15 päivän kuluessa kaupantekopäivästä/ vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta välittäjän toimittaman laskun perusteella 14 päivän kuluessa hyväksyttävän laskun vastaanottamisesta. Viivästyskorko korkolain mukaan Palkkio toimeksiantosopimuksen voimassaoloajan jälkeen (jälkipalkkio) Välittäjällä on oikeus palkkioon, jos välitettävänä olevaa omaisuutta koskeva kauppa päätetään kuuden kuukauden kuluessa välityssopimuksen päättymisestä ja voidaan olettaa, että kaupan syntymiseen ovat olennaisesti vaikuttaneet välityslilkkeen toimenpiteet toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana. Esimerkiksi tilanteessa, jossa kunta myy kiinteistön sellaiselle ostajalle, joka on toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana käynyt ostos neuvotte luja välittäjän kanssa, voidaan välitysliikkeen toimenpiteiden yleensä katsoa vaikuttaneen olennaisesti kaupan syntymiseen. Pelkästään esittelyssä käynti tai kohdetta koskevien tietojen antaminen ei riitä jälkipalkkiooikeuden syntymiseen. Jos kunta on tehnyt välityssopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen toimeksiantosopimuksen toisen välitysliikkeen kanssa, kunta on kuitenkin velvollinen maksamaan välityspalkkion vain sille välitysliikkeelle, jonka kanssa toimeksiantosopimus oli voimassa, kun kunta hyväksyi välitettävästä omaisuudesta tehdyn tarjouksen. Sopimuksen täyttämisestä mahdollisesti syntyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

4 Sivu 4 / 8 Mahdollisten muiden kohteiden osalta välitystoimeksiannon tarkemmista ehdoista sovitaan erikseen kohdekohtaisesti. 3. Hankintamenettely Hankinta on hankintalain (348/2007) mukainen EU-kynnysan/on alittava palveluhankinta. Tarjouspyynnöstä on julkaistu ilmoitus sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA) Hankinnassa käytetään avointa hankintamenettelyä. Tarjouspyynnön mukainen kilnteistövälityspalvelu tullaan tilaamaan yhdeltä toimijalta. Osa-ja vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole mahdollisia. 4. Tarjouksen laatiminen Tarjoajaa koskevat kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimukset sekä tarjoajilta edellytetyt selvitykset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 3 Tarjoajan kelpoisuus ja soveltuvuus. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoajat, jotka eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimuksia. Tarjoaja voidaan hylätä myös muilla perusteilla, jotka on lueteltu hankintalaissa (348/2007), katso 53 ja 54. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja siihen tulee sisältyä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ote liitetty vaadittuja selvityksiä. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia sopimusehtoja. Ehdollisia tarjouksia ei voida hyväksytä, joten tarjouksen sitovuuteen liittyvien ehtojen tai varaamien esittäminen ei ole sallittua. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton. Liitteet 3 Tarjoajan kelpoisuus ja soveltuvuus, 4 Hintalomake ja 5 Markkinointisuunnitelma ovat tarjouslomakkeita ja ne on toimitettava hankintayksikölle täytettyinä tarjouksen mukana. Tarjoukseen on liitettävä myös liitteessä 3 pyydetyt todistukset ja selvitykset. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada hankintayksiköltä korvausta tarjouksen tekemisestä. Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä oleville lomakkeille pyydetyt tiedot sekä pyydetyt selvitykset on annettava suomen kielellä. Mikäli tarjouksen liitteenä on virallisia todistuksia, jotka ovat muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi, on tarjouksessa annettava todistusten kopiot ja lisäksi niiden käännökset suomen kielelle. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka.

5 Sivu 5 / 8 5. Tarjoajan kelpoisuus ja soveltuvuus Hankintayksikön edellyttämät tarjoajan kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteellä 3 Tarjoajan kelpoisuus ja soveltuvuus. Tarjoajan tulee täyttää liitteessä osoitetut vaatimukset ja osoitettava kelpoisuutensa ja ammatillinen osaamisensa liitteen mukaisilla selvityksiilä. 6. Tonttien markkinointiohjelma Tarjoajan on esitettävä Sepänkannas 111-alueen tonttien markkinointiohjelma tarjouspyynnön liitteellä 5 "Markkinointiohjelma". Markkinointiohjelmassa tarjoajan on esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma, millaisia markkinointikanavia tarjoaja hyödyntää ja millaisia markkinointitoimenpiteitä tarjoaja sitoutuu suorittamaan välitystoimeksiannossa. Vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat: 1. Myyntiesitteet Välittäjän on laadittava kohteiden myyntiesitteet, jotka ovat saatavissa sekä sähköisesti että paperisina. Myyntiesitteet on laadittava suomen kielellä ja keskeiseltä sisällöltään myös ruotsin kielellä. 2. Myyntiesittelyt Välittäjän on esiteltävä myytäviä kohteita säännöllisesti ja aktiivisesti koko toimeksiannon ajan. 3. Markkinointi WWW-sivustojen hyödyntäminen Tonttien myynti/vuokrausilmoitukset ovat tarjoajan omien www-sivujen lisäksi oltava esillä yksilöidysti tonteittain vähintään kahdessa yleisesti tunnetussa ja kiinteistönvälittäjien yleisimmin hyödyntämissä www-palvelussa (kuten oikotie.fi, etuovi.com) 4. Lehti-ilmoittelu: lehdet ja ilmoitustiheys ja -tapa Tarjoaja hyödyntää tonttien markkinoinnissa lehti-ilmoittelua. 5. Muut markkinointitoimenpiteet Tarjoaja toteuttaa edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi muita innovatiivisia markkinointitoimenpiteitä tai hyödyntää muita markkinointikanavia (esimerkiksi sosiaalinen media, suoramarkkinointi). Em. toimenpiteet voidaan toteuttaa joko tarjoajan toimesta tai tarjoajan yhteistyöverkostoa hyödyntämällä. Markkinointiohjelman toteuttaminen ja raportointi Myynti-ja markkinointitoimenpiteet on toteutettava tarjoajan esittämän markkinointisuunnitelman mukaisesti. Tarjoajan on säännöllisesti raportoitava kunnalle markkinointitoimenpiteiden suorittamisesta ja välitystoiminnan tuloksista. 7. Tarjoushinta Tarjoushinta tulee ilmoittaa seuraavasti: 1. Välityspalkkio % (välityspalkkioprosentti ilman arvonlisäveroa) myytävien erillispientalotonttien toteutuneista kauppahinnoista.

6 Sivu 6 / 8 2. Välityspalkkio % (välityspalkkioprosentti ilman an/onlisäveroa) vuokrattavien tonttien pääoma-arvosta. 3. Muiden mahdollisten kohteiden välityspalkkio % (välityspalkkioprosentti ilman arvonlisäveroa) toteutuneista kauppahinnoista. Tarjoushinta ilmoitetaan erillisellä hintalomakkeelfa (Liite 4 Hintalomake), joka on liitettävä tarjoukseen. Ilmoitetut hinnat ovat sitovia sopimuksen koko voimassaolon ajan eli sopimuskauden ja sen mahdollisten optioiden ajan. Välittäjä ei voi periä kunnalta tai ostajalta/vuokraajalta muita kuluja, kaikkien välitystoimeksiantoon liittyvien kulujen on oltava välityspalkkiossa. 8. Tarjousten käsittely Tarjouskilpailussa saatujen tarjousten käsittelyvaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan kelpoisuuden ja soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Mahdolliset kaikille tarjoajille yhteisesti lähettävät tarkentavat kysymykset 5. Tarjousten vertailu 6. Hankintapäätöksentekoja päätöksestä ilmoittaminen 7. Hankintasopimusten solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla tilaamatta palvelua miltään tarjoajalta. 9. Tarjouksen valintaperuste ja tarjousten vertailu Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta. Tarjouskilpailussa valitaan tarjous, jonka vertaiiuhinta on alin. Tarjouksen vertailuhinta lasketaan tarjoajan Hintatarjouslomakkeella (liite 4) ilmoittamista välityspalkkioista seuraavasti: Painoarvo 0,4 * (välityspalkkio % myytävien erillispientalotonttien toteutuneista kauppahinnoista) Painoarvo 0,4 * (välityspalkkio % vuokrattavien erillispientalotonttien pääoma-arvosta) Painoarvo 0,2 * (Muiden mahdollisten kohteiden välityspalkkio % toteutuneista kauppahinnoista) Tarjouksen vertailuhinta on edellä mainittujen painotettujen välityspalkkioprosenttien yhteenlaskettu summa. 10. Tarjoukseen liitettävät asiakirjat Tarjoukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat: a) tarjottu hinta tarjouspyynnön kohdan 7. mukaisesti (liite 4, hintatarjouslomake) b) markkinointiohjelma tarjouspyynnön kohdan 6. mukaisesti (liite 5, markkinointiohjelmalomake)

7 Sivu 7 / 8 c) Tarjouspyynnön liite 3 ja sen mukaiset selvitykset tarjoajan kelpoisuudesta ja soveltuvuudesta 11. Tarjousasiakirjojen julkisuus 12. Lisätiedot 13. Tarjouksen jättäminen Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut viranomaiselle toimitetut tarjousasiakirjatja liitteet ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto tarjousasiakirjoista päätöksen aliekirjoituksen jälkeen. Tarjoajalla ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoa muiden tarjoajien tarjousten mahdoilisesti sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Tilaaja harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjoushintaa ei pidetä liikesalaisuutena. Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa mennessä osoitteeseen paikkatieto(aikirkkqnummi.fi Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavalla esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Kysymykset tulee lähettää lähettäjän yhteystietoineen otsikolla Kiinteistövälitys Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan Kirkkonummen kunnan internetsivuilla osoitteessa viimeistään Tarjoajan vastuulla on tutustua mahdollisesti esitettyihin kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen tarjouspyyntöä mahdollisesti tarkentavia tietoja tarjousta antaessaan. Sitova tarjous on toimitettava kirjallisena viimeistään klo 12 mennessä osoitteeseen: Posti: Kirkkonummen kunta/yhdyskuntatekniikka/ Erja Saksholm PL 20, Kirkkonummi Käyntiosoite: Kirkkonummen kunta, Ervastintie 2, Kirkkonummi Sähköposti: Tarjouskuoreen/ otsikkoon merkintä: "Kiinteistövälitys 2014 dnro 785/ /2014" Määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta huomioon ja se palautetaan.

8 Sivu 8 / 8 Kirkkonummi / ^ ^ ^ Jari Tirkkonen yhdyskuntatekniikan johtaja Tarjouspyynnön liitteet: Liite 1: Välitettävät tontit (alustava luettelo) sekä tonttien kauppahinnat ja vuosivuokrat Liite 2: Tonttien myynti- ja vuokrausehdot Liite 3: Tarjoajan kelpoisuus ja soveltuvuus Liite 4: Hintatarjouslomake Liite 5: Markkinointiohjelmalomake

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1 (11) KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen tuottamisesta. 1. Hankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY 1 Loviisan kaupunki Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kiinteistöjen arviointipalveluista. Loviisan kaupunki käyttää

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ 1 KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ 1. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Keravan kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA A: TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU, B: PALVELUASUMINEN C: INTERVALLIHOITO / TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN JA D: INTERVALLIHOITO / 8h

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA TARJOUSPYYNTÖ nro 2.3/2010 1/15 TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. TARJOUSPYYNTÖ: SIIRTOKELPOISEN TILAELEMENTTIRAKENNUKSEN VUOKRAUS Pyydämme tarjoustanne siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokrauksesta Tuusulan Hyökkälän alakoulun tilapäisiksi väistötiloiksi tarjouspyynnön

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot