VALTAKUNNALLINEN -SEMINAARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTAKUNNALLINEN -SEMINAARI"

Transkriptio

1 VALTAKUNNALLINEN -SEMINAARI Tule mukaan ensimmäiseen valtakunnalliseen VOIKUKKIA-seminaariin, jonka teemana on HAITUVAT LENTOON huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

2 Pienistä puroista kasvaa suuri virta sanotaan. Seminaari esi elee, miten virta kasvaa lastensuojelun kentällä ja osaajien välillä. Lastensuojelu ja työskentely lapsensa sijoituksen tai huostaanoton kohdanneiden vanhempien kanssa kehi yy, löytää uusia muotoja, kokeilee erilaisia keinoja ja ammentaa etoa tutkimuksista sekä käytännön kokemuksista. Vanhemmilla on oma tärkeä osansa palveluiden kehi ämisessä ja kokemuksensa jakamisessa. VOIKUKKIA-seminaaripäivä tarjoaa jokaiselle jotain läheises aiheen parista ja vinkkejä omaan työhön. Tule kuulemaan ja osallistumaan niin puheenvuoroihin, eto- kuin teemapajoihinkin! ESITYKSET JA LUENNOT avaavat puheenvuoroissaan kuvaa tämän hetken lastensuojelusta ja sen kuntou avista menetelmistä vanhempien näkökulmasta eri puolilta Suomea. Miten tällä hetkellä tuetaan ja kuntoutetaan perheitä lapsen sijoituksen tai huostaanoton jälkeen? Miten huomioidaan lapsen isä ja äi lastensuojelun ja sijoituksen/huostaanoton jälkeisessä arjessa? Mitä tarvittaisiin lisää kuntoutuksen tai lastensuojelun kentälle? Mitä tarjoaa vanhemmille vertaistukiryhmätoiminta ja millaisia ovat vanhempien kokemukset niistä? Millainen on kokemusamma laisen osaamisen lisäarvo ryhmissä tai kehi ämistyössä? Esityksissä käsitellään lisäksi yhteistyömalleja kehi ämistyössä ja palveluiden toteutuksessa eri sektoreiden välillä, erilaisia valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan ohjelmatavoi eita ja tukemisen muotoja sekä tutkaillaan tulevaisuuden muutoksia ja haasteita. Kuultavana on myös kumppanuuksien rakentamisen haasteita ja malleja sekä tarjotaan onnistumisen avaimia. Miten hoidetaan verko umista palveluiden kehi ämiseksi alueellisiksi, yhteistoiminta-alueiden välisiksi ja kuntalaisten eduksi? Millaisia alueellisia palveluiden välisiä eroja on Suomessa ja miten niitä pyritään ehkäisemään? Millaisia ovat tulevaisuuden haasteet sosiaali- ja terveysalalla ja miten niitä ratkaistaan? Miten saadaan alan hyvät innovaa ot, mallit ja käytännöt leviämään ja juurtumaan? TEEMAPAJOISSA voit osallistua käytännönläheisiin menetelmäpajoihin, joista saa mm. vinkkejä ja ideoita ryhmäohjaukseen ja arkityöhösi, erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja parityöskentelyyn. Lisäksi pajat tarjoavat pienryhmäfoorumin, jossa voit keskustella perheitä tukevista kuntoutuksen menetelmistä, vanhempien au amisesta, kohtaamisesta ja vies nnästä. TIETOPAJOISSA pääset kuulemaan ja keskustelemaan esi elijän, kehi äjän tai asiantun jan kanssa tuoreista menetelmistä ja kehittämistyöstä kentältä, vanhempien ja perheiden kuntou avasta työstä tai toiminnan ja palveluiden markkinoinnista. Tietopajoissa on myös tarjolla etoa siitä, millaisia erilaisia ryhmämalleja voi toteu aa lastensuojelun perheenjäsenten kuntoutuksessa, niistä saatavia onnistumisia ja tuloksekkaita menetelmiä. VOIKUKKIA-seminaari on osa Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton 60-vuo sjuhlavuoden toimintaa

3 SEMINAARIN RAKENNE : Ilmoi autuminen ja aamukahvit : Seminaarin avaus : Puheenvuoro : Vanhempien paneeli : Puheenvuoro : Teemapajat : Tietopajat : Lounas : Puheenvuoro : Teemapajat : Tietopajat : Kahvitauko : Puheenvuoro : Teemapajat : Tietopajat : Puheenvuoro : Teemapajat : Tietopajat : Verko uminen 17.00: Seminaari pää yy Seuraavilta sivuilta löydät puheenvuorojen sekä teema- ja etopajojen sisällöt. Seminaarin hinta- ja ilmoi autumis edot ovat esi een lopussa.

4 PUHEENVUOROT Puheenvuoro: Kuitenkin lapsille ne omat vanhemmat on aina omat vanhemmat Kuvaus: Puheenvuorossa kuvataan vanhempien kokemuksia tuesta, lastensuojelutyöstä ja vanhemmuudesta lapsen sijoituksen aikana. Soccan Heikki Waris ins tuu n käytäntötutkimushankkeessa ( ) tuli esille, e ä vanhempien kuntoutumisen tukeminen saa lastensuojelun työkäytännöissä vähäisen roolin. Tutkimuksessa vanhemmat kuvasivat, e ä vanhemmuus oli monille oman kuntoutumisen kantava voima ja myös omaan elämän lanteeseen tulisi saada lapsen sijoituksen aikana tukea. Puhujana: Miia Pitkänen, kehi ämispäällikkö VTL Ensi- ja turvako en lii o Vanhempien paneeli Kuvaus: Vanhempien vertaispaneelissa käydään keskustelua siitä miten vanhemmat kokevat lastensuojelun kuntou avan o een ja saatavan tuen. Entä miten vanhemmat toivoisivat, e ä heitä tue aisiin, kuultaisiin ja kuntoute aisiin yksilöinä ja perheinä? Paneelissa kuullaan ajatuksia vanhemmilta amma laisille. Keskustelu avaa näkökulmia myös vertaisuuden voimaan ja vanhempana kasvamiseen, mahdollisuuksiin ja mahdollistamisiin. Paneelia johtavat: Hanna Kytölä, perhetyöntekijä Jyväskylä ja Riina Ylä-Sulkava, aluevastaava Seinäjoki Merikratos Lastensuojelu Oy Puheenvuoro 1: Lastensuojelun vaiku avuus näkyväksi mistä onnistumiset syntyvät Kuvaus: Puheenvuorossa tarkastellaan lastensuojelutyössä onnistumiseen vaiku avia asioita sekä millaista etoa tarvi aisiin onnistumisen arvioimiseksi. Puhujana: Sirkka Rousu, yliope aja HT sosionomi Metropolia amma korkeakoulu Puheenvuoro 2: Voiko toive toteutua? Kuvaus: Arvot, asenteet ja uskomukset raha ja valta lastensuojelulain henki Huostaano o: elinkau nen rangaistus vai mahdollisuus kuntoutua ja eheytyä Yhteisenä tavoi eena onnistunut ko utuminen Puhujana: Tiina Teivonen, toimitusjohtaja Tasalan perhepalvelut Oy Puheenvuoro 3: Haituvat lentoon miten VOIKUKKIAtoiminta käynnistetään? Kuvaus: VOIKUKKIA-toiminta kätkee sisälleen VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajien koulutukset, ohjaajaverkostot, menetelmäpankin, alueilla ohjausryhmätyötä ja verkostoja sekä paljon muuta. Miten toimintaa mallinnetaan ja kehitetään siten, e ä se jää kentälle ja sitä toteutetaan aidolla kumppanuudella? Tuloksia, kompastuksia, ilmiöitä ja suuntaviivoja, unohtama a uusia tuulia ja sisältösuunnitelmia vuosille Puhujina: Pia Söderholm, projek koordinaattori ja Hanna Hägglund, projek suunni elija VOIKUKKIA-verkostohanke, Suomen Kasvatus- ja perheneuvontalii o Puheenvuoro 4: Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia, case lasten ja perheiden Emma & Elias ohjelma Kuvaus: Ohjelmatyöskentely on yksi keskeinen keino tulosten ja vaikutusten saavu amiseksi ja yhteiskunnallisen vaiku avuuden edistämiseksi. Puheenvuoron aiheena on esitellä RAY:n lapsi- ja perhetyön avustusohjelma Emma & Elias, ja poh- a, miten kehi ämistyötä ja uusien innovaa oiden luomista voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla tukea. Puhujana: Elina Varjonen, kehi ämispäällikkö Avustusosasto, RAY

5 TEEMAPAJAT 1, KLO TEEMAPAJAT 2, KLO Teemapaja 1.1. : Keho ja rytmi - rentoutus hieronnan ja osteopa an menetelmin 45 min. max. 16 osallistujaa Kuvaus: Parei ain tehtävät hoidot osteopaa n opastuksella käy äen rytmisiä liikkeitä. Menetelmävinkkejä teemasta mukaan ryhmän ohjaukseen ja arkeen. Ohjaus: Samuli Nivala, osteopaa - koulute u hieroja Helsinki Vantaa Tmi Samuli Nivala Tila: OPUS 3 Teemapaja 1.2. : Kosketuksen vaikutus - pään ja niskan rentoutus 45 min. max. 20 osallistujaa Kuvaus: Kevyellä kosketuksella suorite ava rentoutus parei ain osteopaa n ohjaamana. Kosketuksen käy ö rentoutuksen välineenä. Mukaan vinkkejä vertaistukiryhmässä käyte ävänä toiminnallisena tehtävänä. Ohjaus: Teemu Vänni, hieroja osteopaa Tampere Tmi Teemu Vänni Tila: OPUS 4 Teemapaja 1.3. : Työnohjauksesta tukea amma laisille 45 min. max. 8 osallistujaa Kuvaus: Pajassa ryhmänohjaajat saavat vinkkejä siitä, miten ohjaajapari voi käydä yhdessä läpi ryhmäohjauksen kysymyksiä. Paja toimii myös vertaistukena osallistujien kesken. Ohjaus: Ilse Vogt, koulutuspäällikkö työnohjaaja DIAK - Etelä Tila: OPUS 1 Teemapaja 2.1. : Keho ja rytmi - rentoutus hieronnan ja osteopa an menetelmin 45 min. max. 16 osallistujaa Kuvaus: Parei ain tehtävät hoidot osteopaa n opastuksella käy äen rytmisiä liikkeitä. Menetelmävinkkejä teemasta mukaan ryhmän ohjaukseen ja arkeen. Ohjaus: Samuli Nivala, osteopaa - koulute u hieroja Helsinki Vantaa Tmi Samuli Nivala Tila: OPUS 3 Teemapaja 2.2.: Kosketuksen vaikutus - pään ja niskan rentoutus 45 min. max. 20 osallistujaa Kuvaus: Kevyellä kosketuksella suorite ava rentoutus parei ain osteopaa n ohjaamana. Kosketuksen käy ö rentoutuksen välineenä. Mukaan vinkkejä vertaistukiryhmässä käyte ävänä toiminnallisena tehtävänä. Ohjaus: Teemu Vänni, hieroja osteopaa Tampere Tmi Teemu Vänni Tila: OPUS 4 Teemapaja 2.3.: Minä kirjoitan - voimau avan kirjoi amisen paja 45 min. max. 12 osallistujaa Kuvaus: Pajassa saa ideoita ja vinkkejä mukaan kirjallisuusterapeu sten menetelmien käytöstä ryhmän ja itsetyöskentelyn tueksi. Ohjaus: Kris na Svensson, kirjallisuusterapeu FM Tila: OPUS 1

6 TEEMAPAJAT 3, KLO TEEMAPAJAT 4, KLO Teemapaja 3.1. : Työnohjauksesta tukea amma laisille 45 min. max. 8 osallistujaa Kuvaus: Pajassa ryhmänohjaajat saavat vinkkejä siitä, miten ohjaajapari voi käydä yhdessä läpi ryhmäohjauksen kysymyksiä. Paja toimii myös vertaistukena ohjaajien kesken. Ohjaus: Ilse Vogt, koulutuspäällikkö työnohjaaja DIAK - Etelä Tila: OPUS 1 Teemapaja 3.2. : Minä vies jänä ja vies n viejänä 45 min. max. 12 osallistujaa Kuvaus: Millainen olen vies jänä? Miten vies ni tulkitaan? Millaista on vies ntäni? Miten voin kehi ää vies ntääni? Vies n vastaano ajan ja lähe äjän vuorovaikutus? Entä kuuntelun merkitys vies nnässä? Amma laisen opastuksella vinkkejä arjen vies nnällisiin lanteisiin ja siihen, miten varmistetaan parhaiten vies n perille meneminen ja vaikutetaan vies mis lanteeseen posi ivisella tavalla. Ohjaus: Iiris ina Varilo, tea eriohjaaja Tampere Tila: OPUS 2 Teemapaja 3.3. : Toiminnallisten menetelmien matkassa 45 min. max. 20 osallistujaa Kuvaus: Ohja u kokemuksellinen teemapaja, jossa erilaisia toiminnallisia menetelmiä oman itsensä tutkimiseen amma laisena vinkkejä mukaan ote avaksi. Ohjaus: Virpi Kujala, vertaistoiminnan kehi äjä työnohjaaja Sininauhalii o Tila: OPUS 4 Teemapaja 4.1. : Minä vies jänä ja vies n viejänä 45 min. max. 12 osallistujaa Kuvaus: Millainen olen vies jänä? Miten vies ni tulkitaan? Millaista on vies ntäni? Miten voin kehi ää vies ntääni? Vies n vastaano ajan ja lähe äjän vuorovaikutus? Entä kuuntelun merkitys vies nnässä? Amma laisen opastuksella vinkkejä arjen vies nnällisiin lanteisiin ja siihen, miten varmistetaan parhaiten vies n perille meneminen ja vaikutetaan vies mis lanteeseen posi ivisella tavalla. Ohjaus: Iiris ina Varilo, tea eriohjaaja Tampere Tila: OPUS 2 Teemapaja 4.2.: Toiminnallisten menetelmien matkassa 45 min. max. 20 osallistujaa Kuvaus: Ohja u kokemuksellinen teemapaja, jossa erilaisia toiminnallisia menetelmiä oman itsensä tutkimiseen amma laisena vinkkejä mukaan ote avaksi. Ohjaus: Virpi Kujala, vertaistoiminnan kehi äjä - työnohjaaja Sininauhalii o Tila: OPUS 4 Teemapaja 4.3.: Minä kirjoitan - voimau avan kirjoi amisen paja 45 min. max. 12 osallistujaa Kuvaus: Pajassa saa ideoita ja vinkkejä mukaan kirjallisuusterapeu sten menetelmien käytöstä ryhmän ja itsetyöskentelyn tueksi. Ohjaus: Kris na Svensson, kirjallisuusterapeu FM Tila: OPUS 1

7 TIETOPAJAT 1, KLO TIETOPAJAT 2, KLO Tietopaja 1.1. : Väkivallasta vapaaksi -ryhmät ja vertaisohjaajan rooli Kuvaus: Paja käsi elee sijoite ujen lasten vanhemmille suunna ua VOIKUKKIA-vertaistukiryhmämallia, jossa on ollut mukana erityispainotuksena väkivallan kohtaaminen ja vertaisohjaajan rooli. Lisäksi kerrotaan etoa uudesta ryhmämallista, joka on suunna u vanhemmille, joiden lapsen sijoitus on pää ymässä. Millaisia tuloksia ja kokemuksia ryhmämallit ja erityissisällöt tarjoavat? Esi elijät: Eeva Immonen, sosiaalityöntekijä mukana myös vertaisohjaaja VIOLA väkivallasta vapaaksi ry. Tila: SONAATTI 1 Tietopaja 2.1. : Sosiaali- ja terveysalan osaaminen ja kehitystyö tunnetuksi Kuvaus: Minne hyvät jutut katoavat? Mustaan aukkoonko? Innokylä tarjoaa sosiaali- ja terveysalan toimijoille ympäristön, jossa nämä voivat löytää toisensa, kehi ää yhdessä sekä levi ää uusia ideoita ja innovaa oita. Innokylässä ihmiset ja ideat kohtaavat. Tule etopajaan kuulemaan ja kysymään, mitä palveluita ja lisäarvoa Innokylä tarjoaa. Esi elijä: Merja Lyy käinen, hankekoordinaa ori Innokylä SOSTE ry Tila: SONAATTI 1 Tietopaja 1.2. : Minä vies jänä ja vies n viejänä Kuvaus: Avioero lanne, lapsen sijoitus tai huostaano o onko lanteella eroa isien näkökulmasta, kun lapsen tapaamiset eivät toteudukaan sovussa ja sovitus? Miten isät kokevat eronsa lapseen ja miten lanne a koh etsitään ratkaisuja? Miten isä-lapsi toiminta edistää isän ja lapsen yhdessäoloa sekä keskinäisen suhteen kasvua lapsen ja vanhemman välillä? Esi elijät: Ari Inkinen + isät Helsingin NMKY Tila: SONAATTI 2 Tietopaja 2.2.: Monikul uurisuus ja lastensuojelun perhetyö Kuvaus: Monikul uurisuus tuo oman lisäosansa lastensuojelun kentälle. Mitä tulee huomioida työskennellessä monikul uuristen perheiden parissa? Arkityöhön nousevia haasteita työntekijän osalle ja miten niistä selvitä? Vinkkejä ja huomioita amma laiselta ja ryhmäohjaajalta. Esi elijät: Anita Kytökangas, johtaja Folkhälsanin kansainvälinen lastenko & Folkhälsanin Familjerum/Perhe la-projek ja Emnet Tarer, projek ntyöntekijä sosionomi Folkhälsanin Familjerum/Perhe la-projek Tila: SONAATTI 2

8 TIETOPAJAT 3, KLO TIETOPAJAT 4, KLO Tietopaja 3.1. : VOIKUKKIA-vertaisryhmäohjaaja huostaan otetun lapsen vanhemman ja läheisten tukena Kuvaus: Sijaishuollon ohjaajan kehi yvä työnkuva, ryhmätoiminta, henkilökohtaiset tukitapaamiset, kokemuksia ryhmästä ja vanhempien tukemisesta, ohjaajan työkalut ja kehi yminen työssä. Esi elijät: Maija-Leena Alm, sosiaaliohjaaja ja Päivi Kangas, sosiaaliohjaaja Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, sijaishuolto ulkopuoliset sijoitukset Tila: SONAATTI 1 Tietopaja 3.2. : VETSKARI -nuoren tukeminen vanhempien erotessa Kuvaus: Miten vanhempien ero vaiku aa lasten ja nuoren elämään? Miten perheen hajoaminen näkyy eri elämänvaiheissa? Miten tukea nuorta? Vetskari -projek ssa on kehite y vanhempiensa eron kokeneille vuo aille nuorille vertaisryhmätoimintamallia sekä nuorten parissa toimiville aikuisille työvälineitä ja oppaita vanhempien eron käsi elyn tueksi. Tietoa vanhempien eron vaikutuksista eri elämänvaiheisiin, työvälineiden ja -menetelmien esi elyä, vinkkejä nuoren kohtaamiseen ja ryhmämuotoiseen tukemiseen. Esi elijät: Teea Ton la ja Annina Nivala, projek suunni elijat VETSKARI-projek Suomen Kasvatus- ja perheneuvontalii o Tila: SONAATTI 2 Tietopaja 4.1. : RINNAKKAINEN vanhemmuus sijaisvanhempien ennakkovalmennuksessa Kuvaus: Pajassa kerrotaan, miten sijaisvanhempia tällä hetkellä valmennetaan rinnakkaiseen vanhemmuuteen sekä käydään keskustelua siitä, miten rinnakkaista vanhemmuu a voitaisiin valmennuksessa vahvistaa Esi elijät: Paula Männikkö, kehi ämispäällikkö sosiaalityöntekijä ja Sirpa Yli-Rekola, sijais- ja adop ovanhempi. Molemmat ovat PRIDE-kouluttajia Pesäpuu ry. Tila: SONAATTI 1 Tietopaja 4.2.: Kokemusasiantun juudesta sekä vertaistuesta voimaa - Rentoutusharjoitukset vertaistuellisen ryhmän menetelmänä Kuvaus: Päihde- ja mielenterveysalan kehi ämishanke Elämä haltuun -projek on luonut vertaistuellisen ryhmätyön mallin, jossa menetelmänä käytetään erilaisia rentoutusharjoituksia. Projek hyödyntää kokemusasiantun juu a matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluiden suunni elussa ja toteutuksessa. Tietopajassa mukana käytännön rentoutusharjoituksia. Esi elijä: Marika Johansson, projek työntekijä Elämä haltuun -projek Etelä-Suomen Mielen avain-osahanke Tila: SONAATTI 2

9 AIKATAULU 8.30 Ilmoi autuminen ja aamukahvit 9.30 Seminaarin avaus Puheenvuoro Vanhempien paneeli Tauko 15 min aikaa siirtymiseen teema- ja etopajoihin Puheenvuoro 2 Teemapajat Tietopajat Lounastauko Puheenvuoro 3 Teemapajat Tietopajat Tauko 15 min aikaa siirtymiseen vali uun esitykseen tai pajaan Kahvitauko Puheenvuoro 4 Teemapajat Tietopajat Tauko 15 min aikaa siirtymiseen vali uun esitykseen tai pajaan Puheenvuoro 5 Teemapajat Tietopajat Verko uminen Seminaari pää yy PAIKKA Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere Sijain ja kulkuyhteydet: Pysäköin : lat-ja-tekniikka/kulkuyhteydet/pysakoin / ILMOITTAUTUMINEN Saat luoda ja suunnitella itse oman seminaaripäiväsi kiinnostuksesi mukaan. Ilmoi autumisen yhteydessä valitset ennakkoon seminaaripäivästä ne puheenvuorot sekä eto- ja teemapajat, joihin osallistut. Valitessasi seminaaripäiväsi sisällön, varmistat paikkasi haluamistasi pajoista ja luennoilta! Ilmoi autuminen tapahtuu sähköises perjantaihin mennessä osoi eessa: Osallistujia laisuuteen: korkeintaan 235 henkeä ilmoi autumisjärjestyksessä. Lisä etoja: jonka kau a myös pääset ilmoi autumiseen. Huom! Seminaarin vähimmäisosallistujamäärä on 100 henkeä, jolloin seminaari toteutuu suunnitelmien mukaises. HINTA Ajalla / 125 Ajalla / 150 Huom! Edullisempi hinta on koulutetuille VOIKUKKIA-ohjaajille sekä Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton jäsenille. Mikäli olet jäsen, muista mainita siitä erikseen ilmoi autumisesi yhteydessä. Hinta sisältää seminaariosallistujille valinnan mukaisen laajan luentopake n, eri teema- ja etopajoja, jae avat materiaalit, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä herkullisen lämpimän buffet-lounaan. LASKUTUS JA PERUUTUSEHDOT Seminaaripaikka varataan sähköisen ilmoi autumislomakkeen kau a ja ilmoi autuminen on sitova. Seminaarin laskutus edot pyydetään ilmoi autumisen yhteydessä. Sähköistä laskutusmahdollisuu a ei seminaarista ole käyte ävissä. Ilmoi autumisen yhteydessä osallistuja ilmoi aa yhteys etonsa (mukaan lukien mahdollisen erillisen laskutusosoi een) ja valitsemansa puheenvuorot ja pajat. Seminaari laskutetaan ilmoi autumisajan päättymisen jälkeen. Seminaarivarauksen voi siirtää veloitukse a toisen osallistujan käy öön. Tästä tulee kuitenkin informoida seminaarijärjestäjiä erikseen. Peruutus veloitukse a ajalla Seminaarivarauksen peruutuksista ajalla veloitamme 50 % hinnasta ja tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista täysimääräisen osallistumishinnan.

10 YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Seminaarissa tapaat yhteistyökumppaneita, alan toimijoita ja päivän esi elijöitä myös esi elypöy en äärellä. Tervetuloa tutustumaan lisää heidän toimintaansa paikan päällä! Diak - Etelä Familjerum Perhe la, Folkhälsan Syd Elämä haltuun -projek Emma & Elias - RAY Ensi- ja turvako en lii o Helsingin NMKY Innokylä - Soste Merikratos Metropolia Pesäpuu ry. Sininauhalii o Suomen Kasvatus- ja perheneuvontalii o Tasalan perhepalvelut Tmi Samuli Nivala Tmi Teemu Vänni Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, sijaishuolto Vetskari-projek Viola väkivallasta vapaaksi ry. VOIKUKKIA-verkostohanke

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 luonnos 27.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO...3 VISIO...3 YLEISTÄ...3 LAPSEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN...5 Mahdollistetaan lasten osallisuus lastensuojelussa...5 Mahdollistetaan

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA: Puheenjohtajalta 3. Sihteerin palsta 4. Lähetyssihteerin palsta 6. Hallituksen palsta 10. Hallitus 2013 11

TÄSSÄ NUMEROSSA: Puheenjohtajalta 3. Sihteerin palsta 4. Lähetyssihteerin palsta 6. Hallituksen palsta 10. Hallitus 2013 11 1 K S K L 3/2013 2 TÄSSÄ NUMEROSSA: Puheenjohtajalta 3 Sihteerin palsta 4 Lähetyssihteerin palsta 6 Hallituksen palsta 10 Hallitus 2013 11 SKLS:n alueelliset yhteyshenkilöt 12 Opiskelija-asiat 13 Keskustelun

Lisätiedot

INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1/2014

INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1/2014 INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1/2014 Vastuullista työllisyydenhoitoa Tampereella Tampere on tullut tunnetuksi siitä, e ä työllisyydenhoitoa tehdään tavoi eellises, työelämälähtöises

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

IV valtakunnalliset Lastensuojelun perhehoidon päivät 17. 18.11.2010 Jyväskylä

IV valtakunnalliset Lastensuojelun perhehoidon päivät 17. 18.11.2010 Jyväskylä IV valtakunnalliset Lastensuojelun perhehoidon päivät 17. 18.11.2010 Jyväskylä Tervetuloa neljänsille valtakunnallisille perhehoidon päiville! Perhehoitoliitto ry ja Pesäpuu ry järjestivät ensimmäiset

Lisätiedot

Toiminta, tulokset ja vaikuttavuus 2006-2007. Nuori Yrittäjyys ry

Toiminta, tulokset ja vaikuttavuus 2006-2007. Nuori Yrittäjyys ry Toiminta, tulokset ja vaikuttavuus 2006-2007 Nuori Yrittäjyys ry 2 Nuori Yrittäjyys ry Toiminta, tulokset ja vaikuttavuus 2006-2007 4 Esipuhe 4 Yleistä Nuori Yri äjyys ry:stä 5 Tulosten ja vaikutusten

Lisätiedot

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen Pesäpuun kuulumiset 2/2008 Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen PRIDE-valmennus kehitysvammatyön näkökulmasta Perhehoidon

Lisätiedot

Pesäpuun lehti 2/2010

Pesäpuun lehti 2/2010 Pesäpuun lehti 2/2010 NOFCA kokoontui Jyväskylässä Lastensuojelutarpeen selvityksen kouluttajaverkosto koolla Sijaissisaruus perheen biologisten lasten näkökulmasta Sijaissisarusten oma kehittäjäryhmä

Lisätiedot

Ettei joudu silleen yllättäen vaan johonkin

Ettei joudu silleen yllättäen vaan johonkin Ettei joudu silleen yllättäen vaan johonkin Lyhytaikainen perhehoito osana lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoa Virpi Vaattovaara ja Raija Maula Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusarja n:o 14 Lastensuojelun

Lisätiedot

Sisältö 4/2013. Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 4 /2013. Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle. Ota talteen s. 19 22.

Sisältö 4/2013. Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 4 /2013. Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle. Ota talteen s. 19 22. Luustotieto tieto Suomen Luustoliiton jäsen- ja tiedotuslehti Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa 4 2013 Irtonumero 6 Vuosikerta 20 30-vuotias Nina Teivonen: Minulla on osteoporoosi Terveyttä ja

Lisätiedot

Sanotaan että puhuminen auttaa.

Sanotaan että puhuminen auttaa. Sininauhaliiton Jäsenprintti 4/2010 Puhutaan T T T T T T Sanotaan että puhuminen auttaa. Se auttaa ratkaisemaan pulmia, risti riitoja, keventää sydäntä surussa ja auttaa jäsentämään päätä. Ilon jakaminen

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Toim. Tarja Sassi Ehjä perhe O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Oppaita 1/2012 SISÄLLYS 3 alkusanat 5 1 JOHDANTO 7 2 Vertaistoiminta 9 3 Ehjä

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011

RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 Seutulautakunta 21.12.2010 Sivu 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 Sisältö Johdanto...5 Seutulautakunta...6 Seutukunnallinen kehi ämistoiminta

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 4 / 2010 YRITYSVASTUU LÄHTEE ARVOISTA Magneettitutkimuksella tehoa tuulivoimaan - suuret suoravetotuulivoimalat tulossa SBC-verkoston

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

Pesäpuun lehti 1/2013. Läheissuhteet lapsen tukena -teemanumero

Pesäpuun lehti 1/2013. Läheissuhteet lapsen tukena -teemanumero Pesäpuun lehti 1/2013 Läheissuhteet lapsen tukena -teemanumero Pesäpuun lehti 1/2013 3... Toiminnanjohtajalta / Raili Bäck-Kiianmaa 4... Läheiset osallisiksi lastensuojelussa / Pia Lahtinen 6... Perhehoitoon

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Pohjanmaan Kuulovammaisten Lasten Tuki - Österbottens Hörselskadade Barns Stöd ry 2011

Pohjanmaan Kuulovammaisten Lasten Tuki - Österbottens Hörselskadade Barns Stöd ry 2011 1 Pohjanmaan Kuulovammaisten Lasten Tuki - Österbottens Hörselskadade Barns Stöd ry 2011 2 Muista ehan ilmoitaa puheenjohtajalle tai rahastonhoitajalle edossanne olevat koulunsa pää ävät kuulovammaiset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen KOULUTUSKALENTERI 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen Sisällys sisällys SINULLE JA TYÖYHTEISÖLLESI koulutuksen laajuus ja vaativuus KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT yhteys- ja hintatiedot KASVATUKSEN

Lisätiedot

Kohti yhteisiä sanoja -

Kohti yhteisiä sanoja - Kohti yhteisiä sanoja - Huostaanotettujen lasten vanhempien Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan mallintaminen ja ryhmätoiminnan vaikutukset vanhemman kokemana Pirkko Manninen Opinnäytetyö Toukokuu 2015

Lisätiedot

Kasvata Ennaltaehkäise Valvo Korjaa

Kasvata Ennaltaehkäise Valvo Korjaa SUOMEN YMPÄRISTÖ 47 2006 Kasvata Ennaltaehkäise Valvo Korjaa YMPÄRISTÖN- SUOJELU Alueellisen ympäristökasvatusyhteistyön kehittämissuunnitelma Anna-Liisa Kiiskinen Jani Karjalainen SUOMEN YMPÄRISTÖ 47

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2010 MOTIVIRE - liikunnallinen matka maailmalle Yli 50 ydinreaktoria rakenteilla - suomalaisten alihankkijoiden on nyt

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti YHTEISKUNNALLINEN TASE

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti YHTEISKUNNALLINEN TASE Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 2 / 2010 YHTEISKUNNALLINEN TASE peilaa Prizztech Oy:n kassavirtojen suhdetta ympäristöön Näkymätöntä työtä pinnan alla Prizztech

Lisätiedot

Kuuntele tarinaa kummaa

Kuuntele tarinaa kummaa 2 / 2005 Kuuntele tarinaa kummaa Tarinoita tukimuksesta Perhe lapsen alkutarinana Sijoitetut lapset ja sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea Miten sijoitetut lapset puhuvat huostaanotostaan Rakkaiden tavaroiden

Lisätiedot

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI 2011 2013 Lahden ensi- ja turvakoti ry Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti Anne Meritie, Marjut Pitkänen, Mika Ketonen 2 (40) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ.4

Lisätiedot