PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ EHDOTUS HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ EHDOTUS 19.12.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 21.5.2015 23"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ SÄRKIVAARAN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUU- TOS EHDOTUS HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohtatavoitteet Työn aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi Ratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset talouteen Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Vaikutukset sosiaalisiin oloihin Vaikutukset kulttuuriin Muut kaavan merkittävät vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA... 35

3 KAAVA-ALUE JA KAAVOITUKSEN TARKOITUS: - PUDASJÄRVEN KAUPUNKI (615) - NAAMANGAN KYLÄ (408) TILA REK.NUM. OMISTAJA OLOS 2:104 KARI JA ANITTA AHOLA REPOHARJU 2:124 TAUNO ja SEIJA PARVIAINEN KUKKULA 2:172 Alpo Parviainen VASIKKALAMPI 2:174 TAUNO PARVIAINEN HARJU 2:171 Alpo Parviainen SÄRKIVAARAN RANTA-ASEMAKAAVAN (nro 106) OSITTAINEN MUUTOS. RAKENNUSOIKEUDEN JA RAKENNUSPAIKKOJEN LISÄÄMINEN ALUEEN TULLESSA VIEMÄRÖINNIN PIIRIIN KAAVAN LAATIJA: DI (MAANMITTAUS, YKS 124) KIMMO MUSTONEN KIMMOKAAVA OS. KITKANTIE 34 F 40, KUUSAMO KAAVAN VIREILLETULO: - VIREILLETULOILMOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ ALKAEN KAAVAN KÄSITTELY: - KAAVAN VALMISTELUAINEISTO ELI KAAVALUONNOS NÄHTÄVILLÄ KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ PUDASJÄRVEN KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMINEN Kuvat: Kimmo Mustonen ,

4 Kuva 1 Alueen sijainti Kuva 2 Alueen sijainti satelliittikuvalla

5 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavan muuttaminen ja laajennus on lähtenyt liikkeelle alueelle eräiden maanomistajien aloitteesta v keväällä. Kaikille kaavan maanomistajille tehtiin kysely kiinnostuksesta liittyä muutokseen. Lähes koko kaava-alue tuli aluksi hankkeeseen mukaan. Myöhemmin osa tiloista jäi pois kaavan muutoksesta. Kesällä 2009 tehtiin luonto- ja muinaismuistoselvitykset ja tutustuminen alueeseen. Selvitykset tehtiin koko kaava-alueesta. Kaavan luonnostelu alkoi vuoden 2010 alussa. Kaavan vireilletuloilmoitus on julkaistu Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä alkaen ja kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä välisen ajan. Kaavaehdotus oli nähtävillä Pudasjärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan Päätöksellä jätettiin hyväksymättä rantasaunat sa6/2 ja sa4,5,7-10, korttelin 4 rakennuspaikat 2 ja 3 sekä lisättiin kaavamääräys rakennusten keskinäisestä etäisyydestä Asemakaava Ranta-asemakaavan rakenne muuttuu rakentamisen tehostumisen myötä. Tiestö säilyy pääosin ennallaan. Nykyisen kaavan rakennuspaikoista noin puolet on toteutunut. Kaavanmuutoksella otetaan huomioon tapahtuneet teiden, rakennusten, vesihuollon yms. rakentamiset ja muut tarpeet. Tiet muutetaan ohjeellisiksi Asemakaavan toteuttaminen Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta rakentamisen osalta. Fortum Sähkönsiirto Oy vastaa sähköhuollosta ja Syötteen vesi- ja viemärilaitos vesi- ja viemärihuollosta. Alueella on osittain jo viemäriverkosto. Kaava on puoliksi jo toteutunut ja jatkototeutus tapahtuu varsin pian kaavan tultua hyväksytyksi. Kuva 3 Alueen nykyistä rakennuskantaa V -alueella

6 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue on hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa kaunista, pinnanmuodostukseltaan vaihtelevaa, metsäistä lammen rantamaastoa. Alue on Syötteen matkailukeskuksen läheisyydessä ja perinteistä loma- ja matkailurakentamisaluetta. Muutosalue sijoittuu Syötekeskuksen itäpuolelle ja ladut kulkevat lähellä lammen pohjoispuolella. Alue on pääteiden melualueiden ulkopuolella. Alueen sijainti ja ympäristön kiinteistöjaotus on osoitettu ohessa. Kuva 4 Alueen sijainti Kovalammen eteläpuolella Luonnonympäristö Metsäalueet ovat pääosiltaan mäntyvaltaista, kuivaa tai kuivahkoa kangasta. Puusto on pääasiassa täysikasvuista. Mäntyjen seassa on jonkin verran kuusta ja rannoilla myös lehtipuuta. Kovalammen ranta on muutosalueen osalta rakentamiskelpoista, hyvää kangasmaastoa. Korkeustaso on alimmillaan alueen eteläosan lampien alueella n m tasolla. Kovalampi on n m tasolla ja korkeimmat alueet n. 267 m tasolla eli korkeuseroa muutosalueelle on n. 35 m. Alue on pinnanmuodostukseltaan vaihtelevaa suppa- ja rinnemaastoa. Avokallioita ei alueella ole. Koko alkuperäisen kaavan ja siihen liittyvien alueiden korkeusvyöhykkeet on esitetty liitekartalla.

7 Kuva 5 Korkeustasot muutosalueella ja sen ympäristössä Kuva 6 Tyypillistä alueen maastoa korttelissa 7 Kovalammen vedenlaatu on kohtalainen. Lammen pinta-ala on n. 15 ha. Lammen ns. muunnetun rantaviivan pituus on n m, josta muutosalueeseen kuuluu n. 160 m. Luonnonympäristöä on kuvattu selostuksen valokuvilla ja kartoilla. Aiemman rantakaavan laatimisen ja Syötteen osayleiskaavoituksen yhteydessä on alueen luonnonympäristö, geomorfologia, suojelukohteet, muut rakentamista rajoittavat tekijät ja kasvillisuuden kulutuskestävyys tutkittu. Ekotoni ky on laatinut erillisenä liitteenä olevan luontoselvityksen kaava-alueesta.

8 Alueella on muutamia lähde-, lampi- ja suppakohtia sekä hieman erityisarvoa omaava geomorfologinen muodostuma. Alue ei kuulu luonnon- tai maisemansuojelun kannalta tärkeisiin kallioalueisiin, arvokkaisiin maisema-alueisiin, perinnemaisema-alueisiin eikä sieltä aiemmin ole löydetty kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tarkemmat luonto- ja maisemaselvitys sekä muinaismuistoselvitys on tehty kesällä 2009 ja raporttia on tarkennettu Luontoselvitys on liitteenä ja muinaismuistoselvitys ohessa. Tutkimuskohde: Pudasjärvi, Särkivaara Tutkimuksen tilaaja: Kimmo-Kaava T:mi Kenttätutkimuksen ajankohta: Heinäkuu 2009 Tarkistus: Kesä 2014 Tutkimuksen tarkoitus: muinaisjäännösten määrän, sijainnin, tyyppien ja laajuuden selvittäminen kaavasuunnittelua varten Inventoija: FT Samuel Vaneeckhout Särkivaaran arkeologisen maastoinventoinnin tarkoitus oli muinaisjäännösten määrän, sijainnin, tyyppien ja laajuuden selvittäminen kaavasuunnittelua varten. Inventointi tulee olemaan perusselvitysaineistona ja pohjana laadittaessa alueen ranta-asemakaavaa. Maastotyöskentelyssä inventoitiin ranta-alueet, kartoitettiin ja kuvattiin muinaisjäännöksiä ja muita kulttuuriympäristöön kuuluvia kohteita. Uusien lomarakennusten suunnittelualueilla tehtiin jonkin verran koekuoppia. Apuna maastossa käytettiin käsi-gps -laitetta, maakairaa, lapiota ja lastaa, kameraa ja mittanauhaa. Kenttätyöskentelyyn käytettiin noin 2 tuntia. Jo olevien asuinrakennuksien lähiympäristössä ei tehty koekuoppia kotirauhan rikkomisen välttämiseksi. Muinaisjäännösrekisteristä ei löydy Särkivaaran kaava-alueella sijaitsevia muinaisjäännöksiä. Aiemmin tehdyssä perusinventoinnissa tai osayleiskaavoituksen inventoinneissa ei ole myöskään havaittu muinaisjäännöksiä. Alkuperäisessä allekirjoittaneen inventoinnissa havaittiin yksi mahdollinen asuinpainanne, joka silloin merkittiin muinaisjäännökseksi kartalla. Tutkimuksen aikana ei ollut merkkejä että painanne olisi moderni tai luonnon ilmiö. Täydennysinventoinnissa 2014 ei enää löydetty kyseistä painannetta, vaan alueella on luonnollista metsän pintamaan vaihtelua. Tarkistuksen aikana käytiin aluetta uudelleen läpi eikä näiltä paikoilta mitään painannetta löydetty normaalin metsän epätasaisuuden ohella. Tiestöltä tai metsäkoneurista ei havaittu mitään muinaisjäännöksiin viittaavaa. Alueella ei ole muinaisjäännöksiä. Oulu, 12/09/2014 FT Samuel Vaneeckhout Huurrekuja 1 M 1, Oulu Yleissijainti tutkimusalueesta

9 Tutkimusalueen kartta Kuva 7 Paikkatietoikkunan Natura- ja muinaismuistokohteet Rakennettu ympäristö Kaava-alue on noin puoliksi rakennettu, mutta rakentaminen on erittäin harvaa. Pohjakartta on saatettu ajantasalle rakentamisen ja kiinteistöjaotuksen osalta. Alueella on vesi- ja viemäriverkosto ja sähköverkosto kulkee alueen läpi. Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen

10 muutos ja laajennus oli vesihuoltolain mukaisesti julkisesti nähtävänä Pudasjärven kaupungintalolla teknisessä toimistossa oheisen kartan mukaisesti. Kuva 8 Esitys viemärilaitoksen toiminta-alueeksi Kuva 9 Alueen lähistön rakentamistilanne. Kaikki asuin-, loma-, talous- yms. rakennukset on esitetty

11 Kuva 10 Rakennuksia korttelissa 6 (ei muutoksessa) Kuva 11 Korttelin 1 rakennukset Kuva 12 Korttelin 4 rakennukset Alueen lähellä Kovalammen pohjoispuolella on hiihtolatuja ja kelkkareittejä, mutta ei kuitenkaan aivan alueen sisällä. Reitit on osoitettu liitekartoilla.

12 Kuva 13 Lähialueen ladut Kuva 14 Lähialueen kelkkareitit Maanomistus Muutosalueen ja sen lähimpien tilojen maanomistus on seuraava: TILA REK.NUM. OMISTAJA OSOITE OLOS 2:104 KARI JA ANITTA AHOLA KUUSAANTIE HAAPAJÄRVI REPOHARJU 2:124 TAUNO ja SEIJA PARVIAINEN ARVONTIE KIVIRANTA KUNNAS 2:170 Aarne Parviainen Oksanperäntie SYÖTE HARJU 2:171 Alpo Parviainen Kehäkuru SYÖTE KUKKULA 2:172 Alpo Parviainen HARJULA 2:173 MARKO PARVIAINEN MALPAKANTIE YLÖJÄRVI VASIKKALAMPI 2:174 TAUNO PARVIAINEN KOVALAMMINRANTA 2:269 JAANA PUURUNEN TIKANKONTTITIE 24 B OULU

13 3.2. Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Siinä alue on Loma- ja matkailualuetta (R). Merkinnällä osoitetaan pääasiassa lomaasumiselle ja matkailua palveleville toiminnoille rakentamisalueita niihin kuuluvine liikenne-, virkistys- yms. alueineen. Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen tarkoituksenmukaisimpaan käyttöön lomaasunto- ja matkailutoimintojen kannalta, toimintojen mitoitukseen sekä aluevarausten yhteensovittamiseen. Lisäksi alue kuuluu Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue -merkinnän Syötteen alue (mv-2) sisälle. Sillä osoitetaan ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä aluekokonaisuuksia. Syötteen alueen kehittämisperiaatteena on Alueen kehittäminen perustuu matkailukeskuksen palveluihin sekä kansallispuistoon, muuhun luontoon ja retkeilyyn liittyviin virkistystoimintoihin. Ote maakuntakaavasta on ohessa. Kuva 15 Ote maakuntakaavasta Maakuntakaavan uudistaminen on lähtenyt liikkeelle syksyllä Alustavan valmistelun ja käynnissä olevien selvitysten pohjalta maakuntakaavan uudistamisen pääteemana on energia, joka on ilmastonmuutoksen hallinnan kannalta keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys. Siihen sisältyy kattavasti sekä energian tuotantoon että kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus: mm. energian tuotantoalueet (maa- ja merituulivoima, turve, bioenergian tuotanto), energiansiirtoyhteydet sekä energiatehokas alue- ja yhdyskuntarakenne. Lisäksi maakuntakaavaa päivitetään muiden tarpeellisten alueidenkäyttöratkaisujen osalta, joita ovat ainakin Oulun seudun yhdyskuntarakenne ja sen liittyminen ympäröivään maakuntaan sekä Himangan alueen sovittaminen Pohjois-Pohjanmaan kaavaan. Vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Aluetta ei koske erityiset merkinnät.

14 Kuva 16 Ote vaihemaakuntakaavasta Pudasjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Syötteen osayleiskaavan. Se oli ns. I asteen osayleiskaava. Syötteen yleiskaava on muutettu tehdyllä valtuuston päätöksellä. Yleiskaavassa lammen ranta-alue on lomarakennusten aluetta (RA-2) ja sisämaa osittain loma-asutuksen reservialuetta (RA-res). Niiden ulkopuoliset alueet ovat maa- ja metsätalousvaltaisia alueita (MU-1 ja M). Alue on pohjavesialuetta. Ote osayleiskaavasta tärkeimpine merkintöineen ja määräyksineen on ohessa.

15 Kuva 17 Ote Syötteen osayleiskaavasta merkintöineen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on vahvistanut alueen rantakaavan, jonka kunnanvaltuusto oli hyväksynyt Vahvistettu alkuperäinen kaava on ohessa. Kuva 18 Alkuperäinen ranta-asemakaava pienennettynä

16 Kuva 19 Syötteen kaavatilannetta Pudasjärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen, joka on tullut voimaan Alue ei ole rakennuskiellossa. Pohjakartta on laadittu mittakaavassa 1:2000. Kartta on hyväksytty alun perin Kartta on täydennetty uusien kiinteistörajojen, rakennusten, teiden jne osalta kesällä 2010 käyttäen apuna uusia ortokuvia, maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriä ja uusia Gps menetelmän täydennysmittauksia. Pohjakartan täydennyksen on maankäyttöinsinööri Markku Mattinen hyväksynyt Asemakaavan suunnittelun tarve Rantakaava on ollut vahvistettuna lähes kaksikymmentä vuotta eikä se kaikilta osiltaan ole tämän hetken tarpeita vastaava. Alue on tullut yleisen vesi- ja viemäriverkoston piiriin, mikä mahdollistaa rakentamisen tehostamisen. Aiemmassa kaavassa jätevedet tuli johtaa umpisäiliöön. Suurimmalla osalla rakennuspaikoista rakennusoikeus on vain 80 k-m2, mikä ei vastaa nykyisen ympärivuotisen lomarakentamisen vaatimuksia. Kaavamääräykset laitetaan muutenkin ajan tasalle ja sitovilla rajauksilla olleet kaavatiet muutetaan ohjeellisiksi Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajien aloitteesta v keväällä. Sen jälkeen kyseltiin koko kaava-alueen maanomistajien kiinnostus muutokseen ja tehtiin luonto-, maasto- muinaismuisto- yms. selvitykset. Maanomistuskiistojen vuoksi kaavoitus oli ajoittain keskeytyksissä. Vireilletulosta tiedotettiin ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä alkaen. Samalla oli kaavan valmisteluaineisto = kaavaluonnos nähtävillä

17 Kuva 20 Alueella on tieverkosto valmiina, joskin se vaatii paikoin parantamista. Kuva Kehäkurulta kohti Kovalampea. Oikealla V alueen rakennuksia 4.3. Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat ainakin seuraavat tahot: - maanomistajat ja asukkaat kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat lähialueiden asukkaat ja loma-asukkaat matkailijat, kalastajat, hiihtäjät, moottorikelkkailijat jne - kaupungin hallintokunnat maankäyttö rakennusvalvonta ympäristötoimi tekninen toimi elinkeinotoimi - yhdyskuntatekniikka Caruna Oy (ent. Fortum Sähkönsiirto Oy) Syötteen vesi- ja viemärilaitos - viranomaiset Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan liitto (Museovirasto) Pohjois-Pohjanmaan museo - pudasjärviset seurat ja yhdistykset Vireilletulo Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty alunperin ja se on nähtävillä alkaen. Suunnitelmaa pidetään ajan tasalla työn aikana Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavan laatimisen yhteydessä on käyty mm. seuraavia neuvotteluja: - ennen kaavan virallista liikkeellelähtöä ovat maanomistajat ja kaavoittaja käyneet keskusteluja kaupungin viranomaisten kanssa - kaavoittajan puhelinkeskustelut kaupungin maankäyttöinsinööri Markku Mattisen kanssa maaliskuussa 2009 ja sähköpostien vaihdot heinäkuussa Viranomaisyhteistyö Eri viranomaisten kanssa on käyty seuraavia neuvotteluja:

18 Viranomaisneuvottelu on pidetty videoneuvotteluna Sen muistio on ohessa: *********************************************** PUDASJÄRVEN SÄRKIVAARAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIRANOMAISNEUVOTTELU KLO VIDEONEUVOTTELU POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS / PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 1 AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN - puheenjohtaja Antti Huttunen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus - muistion laatija Kimmo Mustonen KimmoKaava - muut läsnäolijat Markku Siira P-P ELY keskus Markku Mattinen Pudasjärven kaupunki 2 RANTA-ASEMAKAAVATILANNE - kaavanmuutos ei ole vielä virallisesti vireillä eikä aineisto ollut nähtävillä. Kaavaluonnos, selostus ja luontoselvitys on toimitettu osallisille kokouskutsun yhteydessä ja se on myös kaavoittajan nettisivuilla koko prosessin ajan. - alueelle on rakennettu vesi- ja viemäriverkosto, mikä Syötteen osayleiskaavan ohella mahdollistaa alueen rakentamisen tehostamisen - koko kaavan maanomistajien kiinnostusta muutokseen on tiedusteltu, mutta vain luonnoksen mukaiset maanomistajat lähtivät mukaan. - muutosalueen pinta-ala on 9,6345 ha. Nykyinen rakennusoikeus on 531 k-m2 ja luonnoksen mukainen 2090 k-m2. Aluetehokkuus on ea= Rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on ennen muutosta k-m2 ja luonnoksessa 120 k-m2. 3 KAUPUNGIN, ELY KESKUKSEN JA MUIDEN VIRANOMAISTEN NÄKEMYKSET Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus Antti Huttunen - tässä muodossa kaavaa ei kannata viedä eteenpäin, koska ELY keskus tulisi siitä valittamaan. Jo aiemmassa kaavassa rantaviiva on käytetty varsin tarkoin ja nyt rantapaikkoja on vielä lisätty. Uutta RA paikkaa eikä saunoja (R-1) voi esittää. Sisämaassa on lisäksi huomattavasti rakennusoikeutta. Kaavaluonnos on tehokkaampi kuin lammen vastarannan kaavat, joissa rantaa ei ole näin paljon rakennettu ja kaavat ovat matkailutarkoituksiin laadittuja - korttelissa 4 on lomarakennus ja talousrakennus voimassa olevan kaavan korttelin ulkopuolella. Samoin rannassa oleva sauna on rakennusalan ulkopuolella. Kaupungin on selvitettävä, onko näihin luvat myönnetty - kaavassa voisi olla n. 1 rakennuspaikka / hehtaari. Karsinnassa on luontoarvot huomioitava. Rakennuspaikkakohtaista rakennusoikeutta voi kasvattaa - tiet olisi hyvä olla sitovilla rajoilla esitettyinä, koska teitä on tullut aika paljon Pudasjärven kaupunki Markku Mattinen - kaavaa ei ole käsitelty virallisesti kaupungissa eikä em. lupatilannetta ole selvitetty - maanomistajien kesken on ollut kiistoja eri asioista - alue on yleiskaavassa RA-2 aluetta ja sinne on vesi- ja viemäriverkosto tehty, joten kaavan tehostaminen on sen puolesta mahdollista. Rakennettuja vesi- ja viemärilinjoja on vastoin ohjeita otettu tiekäyttöön. Kaupunki toimittaa mitattujen linjojen paikat kaavoittajalle. Korttelissa 7 on maastonmuodot ja luontoselvitys otettava huomioon 4 TYÖN JATKOKÄSITTELY Pohjakartan rakennustilanne sekä vesi- ja viemäriverkostot ajan tasalle. Kaava vireille. Vaikka hanke ei ole virallisesti vireillä, tätä neuvottelua voidaan pitää viranomaisneuvotteluna. Myöhemmin on syytä pitää työneuvottelu(ja). MUISTION VAKUUDEKSI Kimmo Mustonen sihteeri JAKELU. - osanottajat ja muut osalliset sähköpostilla *********************************************** Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen pidettiin kaavaneuvottelu osittain videoneuvotteluna Muistio on ohessa. *********************************************** PUDASJÄRVEN SÄRKIVAARAN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAISEN MUUTOKSEN KAAVANEUVOTTELU

19 KLO POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 1 AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN - puheenjohtaja Antti Huttunen P-P ely -keskus - muistion laatija Kimmo Mustonen KimmoKaava - muut läsnäolijat Markku Siira P-P ely -keskus Tauno Parviainen maanomistaja Markku Mattinen Pudasjärven kaupunki, videoyhteydellä 2 RANTA-ASEMAKAAVATILANNE päivätty ranta-asemakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä Aineisto on toimitettu osallisille lausuntopyynnön yhteydessä ja se on myös kaavoittajan nettisivuilla koko prosessin ajan. Mielipiteistä ja lausunnoista laadittu vastine on toimitettu kokouskutsun yhteydessä - kaupungin, maanomistajien ja kaavoittajan kesken on pidetty neuvottelu , jossa todettiin tärkeäksi saada myös ely keskuksen tarkempi kanta kaavoituksen jatkamiseen 3 MAANOMISTAJIEN ESITYS PALAUTTEEN HUOMIOIMISESTA - Tauno Parviainen ilmoitti, että alkuperäisistä luonnoksista on käytyjen neuvottelujen perusteella jo karsittu 3 rakennuspaikkaa ja täten aluetehokkuus laskenut mm. alle lammen pohjoispuoleisen kaavan. Nähtävillä olleesta luonnoksesta voidaan poistaa korttelin 1 rakennuspaikka 2, mikä vähentää rannan lähellä olevaa rakennusoikeutta ja pienentää aluetehokkuutta. Kaikki naapuritilojen rakennukset eivät ole liittyneet vesi- ja viemäriverkostoon. Kaikki hänen rakentamisensa on verkostoon liitetty ja uudet rakennukset liitetään myös. Aiemmassa kaavassa on ennen yhteisellä alueella ollut sauna (nykyinen Jaana Puurusen alue) määrätty purettavaksi, mutta sitä ei ole tapahtunut. Rannan lähellä ollut lähde (luo-1) on usean vuoden ajan ollut kuivana. Saunojen rakentaminen ei ole estänyt eikä tule estämään muiden kulkua rannalla. Rantaan johtaa myös useita teitä, jotka turvaavat sinne pääsyn. Kaavaan merkityt tiet ovat olemassa olevien rasitteiden mukaisia. 4 KAUPUNGIN, ELY KESKUKSEN JA MUIDEN VIRANOMAISTEN NÄKEMYKSET - Antti Huttunen totesi, että korttelin 4 rakentaminen on toteutunut aiemmasta kaavasta poikkeavalla tavalla, mikä entisestään sulkee viheryhteyttä rantaan. (Tauno Parviainen totesi, että tämä on tapahtunut rakennustarkastajan luvalla ja ympäristön piirteet huomioiden.) Rannan lähettyville ei kaavan kokonaisuus huomioiden tulisi sallia enää uusia rakennuspaikkoja eli uudet saunojen rakennusalat ja korttelin 4 uudet rakennuspaikat tulee poistaa. Sisämaassa rakennuspaikkoja voidaan lisätä, kunhan luontoselvitys on huomioitu ja mahdolliset perustelut lisätty. Rakennuspaikat voivat olla myös RM merkinnällä, mutta sillä ei em. asioihin ole vaikutusta. - Markku Mattinen katsoi, että tarvitaan luontoselvittäjän lausunto, kaavan mitoitus on liian korkea ja rantarakentamista on liikaa 5 TYÖN JATKOKÄSITTELY - kaupunginhallituksen käsittely, johon tarvitaan maanomistajien kaavaesitys luonnosvaiheen palautteen ja tämän neuvottelun huomioimisesta - maanomistajalla on oikeus esittää em. asioista poikkeava kaavaehdotus, joka on pidettävä nähtävillä. Kaupungilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta sitä hyväksyä ja aikanaan tehtävästä päätöksestä on valitusmahdollisuus maanomistajalla, ely keskuksella, naapureilla jne MUISTION VAKUUDEKSI Kimmo Mustonen JAKELU: - osanottajat sähköpostilla 4.4. Asemakaavan tavoitteet Lähtökohtatavoitteet Valtioneuvosto on antanut päätöksensä maankäyttö- ja rakennuslain 22 mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Ne tulivat voimaan Tavoitteet on vähäisillä tarkistuksilla uudistettu tullen voimaan Tavoitteiden tehtävänä on varmistaa: valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen suunnitelmallisuutta ja yhtenäisyyttä edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle Valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:

20 toimiva aluerakenne eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Helsingin seudun erityiskysymykset luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Kaavan vaikutusta tavoitteisiin tai erityistavoitteisiin sekä niiden edistämistä on kuvattu seuraavassa taulukossa. Tavoite Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Helsingin seudun erityiskysymykset Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Kaavan vaikutus ja tavoitteen edistäminen Kaava-alue on olemassa olevan Syötteen matkailukeskuksen sisällä, joten lisärakentaminen tukee aluerakennetta ja tavoitetta edistetään Yhdyskuntarakenteeseen ei ole merkittävää vaikutusta. Rakentaminen tulee pieneltä osalta Syötteen alueen monipuolisten matkailu- ym. palveluja. Tulvalla ei ole vaikutusta rakentamisalueilla. Lähistöllä ei ole melua aiheuttavaa toimintaa matkailukeskuksen eri toiminnoista tulevia ääniä lukuunottamatta. Tavoitetta edistetään täten vähäisessä määrin. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole merkittävää kulttuuriympäristöä tai rakennusperintökohteita, joten niihin ei ole vaikutusta eikä niitä edistetä. Mahdolliset muinaismuistot on inventoitu ja otettu huomioon. Syötteen ja lähialueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia voidaan hyödyntää, mutta merkittävää lisäpainetta niihin ei suuntaudu. Jätevesien käsittely hoidetaan liittymällä viemäriverkostoon, joten pinta- tai pohjaveden tila ei heikenny mutta ei paranekaan. Luontoarvoiltaan merkittävimmät alueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Tavoitetta edistetään. Nykyiset verkostot riittävät alueen liikennöintiin ja tekniseen huoltoon eikä suurta lisäkuormitusta aiheudu. Tavoitteeseen ei ole suurta vaikutusta. Kaavalla ei ole näihin minkäänlaista vaikutusta eikä tavoitetta edistetä Rannikkoalueen, Lapin tunturialueen tai Vuoksen vesistöalueen erityispiirteiden säilymiseen ei kaavalla ole vaikutusta, joten tavoitetta ei edistetä Maakuntakaavassa alue on osoitettu lomarakentamista ja matkailua palvelevaan toimintaan. Syötteen osayleiskaavassa alue on pääasiassa loma-asuntoalueeksi varattu. Kaupungilla ei ole erikseen alueelle annettuja tavoitteita neuvotteluissa ja keskusteluissa esille tullutta lukuunottamatta. Ranta-asemakaava pyritään muuttamaan siten, että kaava olisi entistä toteuttamiskelpoisempi ja taloudellisesti kannattava mm. vesi- ja viemäriverkostoinvestointien kannalta. Alueella voidaan yhdistää kesäaikaisen käytön mahdollisuudet ja samalla lisätä alueen talviaikaista käyttöä mm. moottorikelkka-, hiihto-, koiravaljakko- yms. reittien kauttakulkukohteena. Palveluja alueelle ei ole tarkoitus sijoittaa, vaan ne ovat lähellä Syötteen eri puolilla. Rakennusoikeudet korjataan siten, että ne vastaavat tämän hetken rakentamismääriä ja -tarpeita. Kaavan aluetehokkuus vastaa suunnilleen Kovalammen pohjoisrannalle tehtyjen kaavanmuutosten määriä.

21 Työn aikana syntyneet tavoitteet Työn aikana on uusia tavoitteita tullut esille käydyissä neuvotteluissa ja keskusteluissa. Ne on selostettu muualla ja on pystytty varsin hyvin ottamaan huomioon Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi Aiemman rantakaavan laatimisen yhteydessä on tutkittu eri vaihtoehtoja ja mitoituksia sekä vertailtu niiden vaikutuksia, joten tässä yhteydessä ei vaihtoehtoja ole laadittu. Olemassa oleva kiinteistöjaotus estää merkittävästi toisistaan poikkeavien vaihtoehtojen laatimisen Ratkaisun valinta ja perusteet Kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena päädyttiin esillä olleeseen ratkaisuun. Koko kaava-alueen osalta on tehty luontoselvitys, jossa on todettu, ettei esteitä rakentamiselle ole. Alueen suurmuotoihin kuuluva glasifluviaalinen muodostuma otetaan huomioon siten, ettei sen kautta ja etenkään rinteitä pirstoten tehdä uusia teitä eikä rakentamisella pilata maastonmuotoja Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset - kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä alkaen ja kaavaluonnos oli nähtävillä Huomautuksissa ja lausunnoissa todettiin seuraavaa kaavanlaatijan vastineella täydennettynä: - Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos toteaa, että rakennuspaikkojen takaosissa ja päädyissä on sp alue, jolle ei saa rakentaa. Se tulisi olla rakennuspaikkojen rajoilla, jotta eri rakennuspaikkojen rakennusten etäisyydeksi tulisi vähintään 8 m. Rakentaminen tätä lähemmäksi aiheuttaa paloteknisiä vaatimuksia rakennusten ulkoseinille ja ikkunoille o kaavassa rakennuspaikkojen rajat ovat ohjeellisia, mutta sp alueen raja on sitova viivatyyppi. Täten rakennuspaikkojen välirajoilla ei ole syytä käyttää sp aluetta. Kaupungin rakennusjärjestys määrää joka tapauksessa, että rakennuksen etäisyyden naapurin rajasta ilman tämän suostumusta on oltava vähintään 4 m. - Pohjois-Pohjanmaan ely keskus lausuu, että voimassa olevassa kaavassa muutosalueella on kuusi rakennuspaikkaa ja yksi yhteiskäyttöön tarkoitettu sauna. Luonnoksessa on lisätty yhdeksän uutta rakennuspaikkaa sekä kaksi saunan paikkaa. Ely keskuksen mielestä uuden rakentamisen määrä on liian suuri ja käyttää olemassa olevan nykyisinkin jo vähäisen vapaan rantaviivan kokonaan. Uuden rakentamisen sijoittamista arvokkaalle luontokohteelle ei ole perusteltu. Luonnos ei täytä MRL 73 sisältövaatimuksia eikä esitetyssä muodossa kaavatyön jatkamiselle ole edellytyksiä o rannan läheltä ja muutenkin rakentamista vähennetään, rakennuspaikkoja pienennetään ja siirretään kauemmaksi rantaviivasta, luontokohteen käytön perusteluja lisätään. Ely keskuksen ja kaupungin kanssa on pidetty neuvottelu työn jatkamisen edellytyksistä, jolloin maanomistajat ovat perustelleet esityksiään. Tauno Parviaisen perustelut ovat liitteenä - Caruna Oy toteaa, että tulevaisuudessa on rakennettava uutta jakeluverkkoa, minkä vuoksi he esittävät varattavaksi uuden ohjeellisen muuntamopaikan o muuntamo lisätään kaavaehdotukseen - Museovirasto lausuu, että Pudasjärven perusinventointi on tehty 1998 ja on täten pahoin vanhentunut. Muinaisjäännösrekisterin mukaan alueelta ei tunneta jäännöksiä. Museovirasto pitää ilahduttavana, että kaava-alueella on tehty arkeologinen perusselvitys. Selvityksen tulisi olla kaavaselostuksen liiteasiakirja kuten luontoselvitys. Inventoinnista tulee jättää päivätty ja allekirjoitettu raportti Museoviraston arkistoon. Sen perusteella arvioidaan, mille havaitulle rakenteelle annetaan muinaisjäännös status. Inventoinnissa on havaittu painanne, mutta sitä ei ole kaavaan merkitty. Alueella tulisi suorittaa täydennysinventointi, josta toimitetaan suositusten mukainen raportti Museovirastoon ennen kaavaehdotusvaihetta o inventointia, sen raportointia ja huomioimista kaavassa tarkennetaan - Pudasjärven viranomaislautakunta toteaa, että liittyminen Syötteen vesi- ja viemärilaitokseen on mahdollista, mutta toiminta-aluetta ei olla toistaiseksi laajentamassa tälle alueelle. Korttelien merkinnät tulisi vastata kaavaselosteen tekstejä, rakennuspaikkojen lisääminen kortteleihin tulisi tarkastella uudelleen, virkistysalueet tulisi esittää kaavassa herkän luonnon vuoksi, jätevesien käsittely tulisi esittää vähintään yhtä hyvin kuin aiemmassa kaavassa, umpisäiliöiden tyhjennys tulisi osoittaa Syötteen puhdistamolle, kulkuväylien rakentamiseen tulisi kiinnittää huomiota eikä Kovalammen kuormitusta tule lisätä o koska alueelle on jo kattavasti rakennettu vesi- ja viemäriverkosto tulisi liittyminen siihen olla ehdoton kaavassa oleva määräys, joten sitä ei ole syytä muuttaa. Kaavan MU-1 alueilla on sama kaavamääräys ja metsien käsittelyohje kuin mm. lammen pohjoispuolen kaavan VL alueilla. Täten merkinnällä ei olennaista merkitystä ole. Alueella on hyvin paljon eriaikoina ja eri tilojen käyttöön rakennettuja tieyhteyksiä. Niiden määrää on vähennetty ja pyritty järkeistämään. Tiet on merkitty ohjeellisina, jotta tulevat muutostarpeet voidaan ottaa helpommin huomioon. Merkinnät ja selostus tarkistetaan

22 - Aarne Parviainen katsoo, että yhdelle maanomistajalle tulee niin paljon rakennusoikeutta, etteivät muut saa jatkossa rakennuslupia ja muiden alueet jäävät näiden virkistyskäyttöön. Kaavaan on merkitty teitä mm. muistuttajan (2:170) ja Jaana Puurusen (2:269) maille Tauno Parviaisen rakennuspaikkoja varten. Ne tulisi merkitä kaavaa laativan maille. Teitä ei tulisi merkitä alueille, jotka eivät ole muutoksessa. Syötteen alueella on jo tarpeeksi rakentamattomia tontteja o kaavanmuutos supistui alkuperäisistä suunnitelmista osan maanomistajista jäätyä pois muutoksesta. Tarkoitus on laatia kaava, jota vastaavaa rakennusoikeutta (=aluetehokkuutta) myös muut maanomistajat voivat omilla alueillaan kaavanmuutoksilla noudattaa. Kaikki kaavaluonnokseen merkityt tiet ovat kohdissa, joissa on maanmittaustoimituksessa perustettu rasitetie tai ne koskevat siinä mukana olevien maanomistajien maita. Selvyyden vuoksi tiet on merkitty ohjeellisilla merkinnöillä myös muutoksen ulkopuolelle jäävien tilojen osalta. Ne eivät anna uusia tieoikeuksia mutta eivät myöskään poista olemassa olevia rasitteita. Muilla Syötteen alueilla olevilla rakentamattomilla rakennuspaikoilla ei muutoksen suhteen ole mitään merkitystä - Maija-Liisa Kuivala sähköpostilla Kuuselan tilalta 75:3 katsoo, että alue ja ranta tulee liian tiheästi rakennetuksi huomioiden Kovalammen nykyisen rakennuskannan ja mahdolliset kauempana olevat rakennushankkeet. Rakentamista ei tulisi sallia alle 5000 m2 tonteille o rakennusoikeuden määrää tarkennetaan edellä todetun mukaisesti. Kaavassa tällä alueella 5000 m2 on liian suuri rakennuspaikkakoko - Raili Kokko viittaa Syötteen osayleiskaavasta OTK Kristian Danielsonin laatimaan mielipiteeseen. Siinä vastustetaan Kokon maiden merkitsemistä VR alueiksi. Se palvelisi vain muita lammen rannan maanomistajia. Kokko vastustaa rantakaavan muutosta, koska Kovalampi on pieni ja sen ranta on jo täynnä mökkejä. Lisärakentaminen tuo lisää virkistyspaineita muistuttajien alueille o tässä yhteydessä ei voida ottaa kantaa Syötteen osayleiskaavan sisältöön ja sen aluevarauksiin. Ne ovat kuitenkin pohjana sille, että ranta-asemakaavan muutokseen on yleensäkin voitu ryhtyä. Kuten edellä on todettu, niin kaavanmuutoksen rakentamismäärää vielä tarkennetaan. Jo nyt on muutosalueen eteläosa jäänyt kokonaan rakentamisen ulkopuolelle, mikä osaltaan mahdollistaa uusien rakennuspaikkojen lähivirkistysmahdollisuudet - Jaana Puurunen viittaa Lapin käräjäoikeuden päätökseen, jolla yhteisen alueen jaossa hänet on tuomittu maksamaan korvauksia siitä, ettei Tauno ja Alpo Parviaisella ole eikä tule olemaan rakennusoikeutta. Jos sitä tulee, niin korvaukset tulisi maksaa takaisin. Muutoksessa Tauno Parviaiselle tulisi niin paljon rakennusoikeutta, etteivät muut tulisi rakennuslupia saamaan ja naapurien alueet jäisivät virkistysalueiksi ja arvottomiksi. Teiden osalta todetaan samaa kuin edellä Aarne Parviaisen mielipiteessä o kaavanmuutosta pyrittiin tekemään jo ennen mainitun yhteisen alueen jakamista ja osoittamaan kaikille kolmelle omistajalle rakennusoikeutta. Muutosta ei maanomistajien riitaisuuden vuoksi silloin saatu vietyä eteenpäin. Sittemmin osa maanomistajista jäi muutoksesta pois. Kuten edellä on todettu, niin muutos on tarkoitus tehdä siten, että samoilla perusteilla samanlaisille alueille muutos voidaan myöhemmin tehdä. Suoraan rakennusluvilla ei kenellekään varmaan kaavasta poikkeavia lupia tulla saamaan vaan se vaatii kaavanmuutoksen. Korvausten mahdollinen palauttaminen ei kuulu kaavassa käsiteltäviin asioihin. Teiden osalta viittaan Aarne Parviaisen mielipiteen vastineeseen - Jaana ja Petri Lalli sähköpostilla toteavat, että suunniteltu rantarakentaminen ja sen lisääminen ei ole tarpeellista ja on jo liiallista rantojen käyttöä, joten sitä vastustetaan o rakennusoikeuden määrää etenkin rannan lähellä tullaan vähentämään edellä todetun mukaisesti - Leena-Maria Pohjola, Riitta Neitola, Jouni Kannisto ja Katri Vääräniemi sähköpostilla Saivon tilalta 2:19 huomauttavat kaavanmuutoksessa olevan tilansa tieyhteydestä. Nykyinen tieyhteys kulkee RA-3 korttelin keskeltä suoraan loma-asunnon pihaan päätyen Saivonkujalle. Ehdotettu uusi tieyhteys on huonossa kunnossa, mutkikas ja hankalakulkuinen mm. talviaurauksen suhteen. Muuta huomautettavaa ei ole. Jouni Kannisto on lisäksi puhelimessa esittänyt muutoksia kaavan tiestön nimistöön. o muutoksessa on useita RA-3 kortteleita, mutta muistuttajat tarkoittavat ilmeisesti korttelin 4 rakennuspaikan 1 eteläpuolella olevaa tieuraa, jolle nyt ei ole merkitty ohjeellista tieyhteyttä. Siitä on suoraan kuljettu Saivon tilalle lähelle Kovalammin rantaa. Korttelin 4 rakennuspaikan 1 eteläpuolelle ei missään toimituksessa ole perustettu rasitteita, joten sitä ei kaavassa ole merkitty. Saivon tilalle on tieoikeus Kovalammin yksityistiellä, mikä on ilmeisesti muistuttajien mainitsema mutkainen, hankala tieyhteys. Se tulee kaavaluonnoksessa Kehäkuru nimistä tietä pitkin ja jatkuu tilan etelärajan suuntaisesti Nurmilammentie nimisenä tieyhteytenä. Kaavassa ei voida ottaa kantaa kaavanmuutoksen tai koko kaavan ulkopuolella olevien kiinteistöjen tieyhteyksiin. Mitään olemassa olevaa kulkuyhteyttä ei ole poistettu tai estetty. Kaikille kaavassa mukana oleville rakennuspaikoille tai rakennusaloille on ohjeellinen tieyhteys kuitenkin merkitty, vaikka osa teistä on muutoksen ulkopuolella. Kaikkiin kohtiin on virallinen rasite- tai yksityistieoikeus niillä kiinteistöillä, joiden käyttöön ne on merkitty. Teiden nimet tarkennetaan käytössä olevan tilanteen mukaisesti. Pudasjärven kaupunginhallitus päätti esittää, että ehdotusta muutetaan ennen jatkokäsittelyä seuraavasti: 1. Uudet rantasaunat (2 kpl) poistetaan 2. korttelin 4 rakennuspaikat 2 ja 3 poistetaan 3. luo-2 alueella olevat rakennuspaikat muotoillaan niin, ettei rakentaminen uhkaa geomorfologista muodostumaa 4. ranta-asemakaavateiden ohjeelliset merkinnät kaavamuutosalueen ulkopuolella poistetaan.

23 Maanomistajat ovat katsoneet, ettei ole perusteita poistaa kohdissa 1 jä 2 esitettyja rakennusaloja tai rakennuspaikkoja. Muutosalueen ulkopuoliset ohjeelliset merkinnät poistetaan kaavaehdotuksesta. Luontoselvittäjä on antanut lausunnon kaavan tekeillä olleesta vaiheesta, jonka mukaan nyt sijoitellut rakennuspaikat eivät vaaranna geomorfologisen muodostelman tärkeimpiä suppa- ym. kohtia. Kortteleita on jonkin verran tarkennettu ja rajauksia selvennetty. Jari Hietarannan lausunto on ohessa. Georfologinen muodostumaa ei ole sisällytetty valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan. Lopullisen kaavanmuutoksen ulkopuolella ja alueen itäpuolella olevat Iso Nurmilampi sekä Vasikkalampi ovat lakikohteita ja luonnonarvoiltaan muuta harjualuetta arvokkaammat. Tämäntyyppiset suppalammet ovat erittäin alttiita ihmistoiminnan vaikutuksille. Harjumuodostumien yhteyteen syntyy usein deltamuodostumia, jotka kuvastavat muinaisen jääjärven tasoja. Myös erilaiset jääjärven rantamuodostuvat ovat helposti erotettavissa. Muodostumat sinällään eivät siis ole erityisen harvinaisia. Tosin on todettava, että geomorfologisten kohteiden seikkaperäinen ja yksityiskohtainen luokitus ja arvottaminen on vielä alkutaipaleella. Alueen maisemakuva ei myöskään ole erityisen vaihtelevaa eivätkä muodostuman loivat piirteet helposti tule huomioiduksi. Lampien ympäristössä sen sijaan topografia on jo vaihtelevampaa. Suunnittelualueen geomorfologia on entuudestaan jonkin verran kärsinyt lukuisten tieurien ja loma-asutuksen rakentamisesta. Alueen kasvillisuus sen sijaan on ollut voimakkaan ihmistoiminnan vaikutuksen kohteena, etenkin länsiosan deltalla. Osittain siihen on syynä olleet myrskyt, jotka ovat puustoa kaataneet. Mitoitukseltaan kohtuullinen rakentaminen, jota ohjataan maanpinnan ja morfologian isot, laaja-alaiset muutokset ja muuttamiset kieltävillä määräyksillä, riittää turvaamaan paikallisen muodostuman erityispiirteet. Harjukompleksin länsiosan delta-alueelle rakentaminen soveltuu paremmin kuin mainittujen suppalampien ympäristön jyrkemmän topografian alueille, jotka eivät siis kuulu lopulliseen kaavanmuutokseen. Luonto-olojen puolesta ei täten ole esteitä päivätyn kaavanmuutoksen hyväksymiselle määräyksineen. Sauvossa, Jari Hietaranta EKOTONI KY, Vitikkalantie 4, SAUVO Kaavaehdotus oli nähtävillä Annettujen lausuntojen ja mielipiteiden johdosta kaavoittaja totesi vastineena seuraavaa: - Pohjois-Pohjanmaan ely keskus viittaa pidettyyn viranomaisneuvotteluun, luonnoksesta annettuun lausuntoon ja pidettyyn kaavaneuvotteluun. Luontoselvityksen laatijan Ekotoni Ky:n antaman lausunnon mukaan luonto-olojen puolesta ei ole esteitä kaavanmuutoksen hyväksymiselle, joten kortteleiden 5, 7, 8 ja 9 hyväksymiselle ei ole esteitä. Ely keskuksen kannanottoja ei ole otettu huomioon mm. ranta-alueiden rakentamisessa ja tältä osin kaavaehdotus ei täytä MRL 73 sisältövaatimuksia o Tauno Parviainen on ilmoittanut, että yksi saunan rakennusala (sa 4,5,7-10) voidaan poistaa. Itäisempi Alpo Parviaisen maalla oleva saunan rakennusalaa (sa 6/2) voidaan siirtää kauemmaksi kohtaan, joka sallii rakentamisen n. 35 m päähän rannasta. Sauna liittyy sisämaassa olevaan rakennuspaikkaan. Kortteliin 4 tuleva uudisrakentaminen tulee vähintään 110 m päähän rannasta ja sijoittuu korttelin 1, tilan 2:254 ja jo toteutuneen saunan (sa 4/1) rakennusalan taakse toiseen riviin. Korkeuseroa lammen pinnan tasoon tulee n. 12 m, joten rakentaminen ei millään tavalla vaikuta rantanäkymiin, vapaan rantaviivan määrään eikä muutoinkaan rannan käyttöön. Tältä osin kaava tulisi hyväksyä nähtävillä olleessa muodossa. Tauno Parviainen on näkemystään muuttanut ja on ilmoittanut, ettei saunaa (sa 4,5,7-10) poisteta tasapuolisuuden vuoksi, koska yhteisen alueen jaossa Alpo Parviaseille tulleen alueen sauna (sa 6/2) on esitetty säilytettäväksi. Tauno Parviaisen saunaa voidaan siirtää n. 35 m päähän rantaviivasta. Tällä muutoksella kaavaa esitetään hyväksyttäväksi. - Caruna Oy toteaa, että luonnosvaiheessa esitetyt varaukset on huomioitu asianmukaisesti, joten ei ole huomautettavaa o ei vaikutusta hyväksymiseen - Pudasjärven viranomaislautakunta toteaa, että ranta-asemakaavamääräykset ovat osittain kohtuuttomat sillä Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-aluetta ei olla toistaiseksi laajentamassa kaikille kaavan osoittamille rakennuspaikoille. Luonnosvaiheessa edellytettyä rakennuspaikkojen uudelleen tarkastelua ei ole riittävästi tehty. Virkistysalueet puuttuvat edelleen eikä MU-1 alue niitä korvaa kokonaan. Kovalammen kuormitusta ei saa lisätä eikä jätteiden keräilyaluetta löydy kaavasta. o koska alueelle on jo kattavasti rakennettu vesi- ja viemäriverkosto tulisi liittyminen siihen olla ehdoton kaavassa oleva määräys, joten sitä ei ole syytä muuttaa. Viemärivesien johtaminen olemassa oleviin verkostoihin onnistuu helposti viettoviemäröinnillä. Kovalammen vedenlaadun kannalta on viemäriin liittymisvelvoite ensiarvoisen tärkeää. Kaavan MU-1 alueilla on sama kaavamääräys ja metsien käsittelyohje kuin mm. lammen pohjoispuolen kaavan VL alueilla. Täten merkinnällä ei olennaista merkitystä ole. Jätteiden keräilyalue on kieltämättä hieman huonosti erottuva, mutta se on osoitettu korttelien 5 ja 9 länsipuolelle aivan kaava-alueen rajalle. Lausunto ei anna aihetta ehdotuksen muuttamiseen - Oulunkaaren ympäristöpalvelut toteaa alueen olevan paikallisesti merkittävän glasifluviaalimuodostuman alueella. Geomorfologia on kärsinyt aiemman rakentamisen ja tiestön vuoksi verrattain paljon. Lisärakentamisessa jäljellä olevien muodostumien erityispiirteet tulisi säilyttää. Suppalampien, lähteiden ja metsälain mu-

24 kaisten kohteiden ympärille tulee rajata riittävä suojavyöhyke. Liikkuminen tulee ohjata olemassa oleville teille ja poluille ja välttää uusien teiden rakentamista. Vapaan rantaviivan vähäisyyden vuoksi tulee rakentamista ohjata kauemmaksi vesistöstä. Vesi- ja viemäriverkkoon liittyminen tulee olla kaavamääräyksenä o pienet lammet ovat jääneet kaavanmuutoksen ulkopuolelle, lähde on pitkään ollut kuivillaan eikä luontoselvittäjä ole katsonut olevan esteitä rakennuspaikkojen lisäämiselle eikä se pilaa luontoarvoja. Rannan lähelle oli ehdotuksessa kaksi uutta rantasaunaa esitetty, joista toinen poistuu ja toista siirretään kauemmaksi rannasta. Muutoin lisärakentaminen tulee kauas rannasta. Teiden käyttöä on järkeistetty. Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon on kaavamääräyksessä otettu huomioon vaikkakin Pudasjärven viranomaislautakunta on sitä kritisoinut. Lausunto ei anna aihetta ehdotuksen muuttamiseen - Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos esittää, että kaavassa määrätään eri tonteilla olevien rakennusten väliseksi etäisyydeksi vähintään 8 m riittävän paloturvallisuuden takaamiseksi. Koska kaavassa ei ole rajoituksia lämmitysmuodolle tulisi pohjavesialueen vuoksi lisätä yleinen ympäristönsuojelumääräys, jonka mukaan alueelle ja rantavyöhykkeelle ei saa sijoittaa vaarallisten nestemäisten kemikaalien säiliöitä kuten esim. maanalaisia lämmitysöljysäiliöitä o em. etäisyysmääräys voidaan kaavaan lisätä eikä se edellytä ehdotuksen uutta nähtävilläpitoa. Kaavamääräysten kohdassa 4 on todettu alueen olevan tärkeää pohjavesialuetta, jolla ei saa suorittaa pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Tämä kattaa myös vaarallisten kemikaalien sijoituskiellon - Pohjois-Pohjanmaan museo toteaa, että alueella on tehty arkeologista selvitystä 2009 ja 2014 eikä kiinteitä muinaisjäännöksiä ole löytynyt. Museolla ei ole huomauttamista o ei vaikutusta hyväksymiseen - Jaana Puurunen ja Aarne Parviainen asiamiehenään OTM Jenni Hiltunen vastustavat kaavan muutosta kokonaisuudessaan ja erityisesti ranta-alueiden rakentamisen osalta. Kaavaehdotuksessa ei heidän mielestään ole selvitetty täyttääkö ehdotus MRL 39 2 mom, 54 2 mom ja mom asetetut vaatimukset. Lisäksi ehdotuksessa ei ole selvitetty, miten muutos vaikuttaa heidän omistamiin aivan muutosalueen rajoilla oleviin kiinteistöihin. Useat tahot ovat vedonneet ranta-alueen jo tiheään rakentamiseen. Ehdotuksessa ei saunarakennuksia ole siirretty kauemmaksi rannasta eikä rantarakennusten kokoja juuri ole muutettu. Tauno Parviaisen rakennusten luvanvaraisuutta on kaavaneuvottelussa pyydetty selvitettävän. Jaana Puurusen saunaa ei ole määrätty purettavaksi kuten Tauno Parviainen on väittänyt, vaan sille on rakennuslupa. Maaoikeuden lainvoimaisessa tuomiossa yhteisen alueen jaosta ei Tauno Parviaisen ja Alpo Parviaisen maalle tullut rakennusoikeutta, minkä vuoksi Jaana Puurunen velvoitettiin maksamaan muille osakkaille 2500 euroa kummallekin. Muutosta ei ole laadittu siten, että myös muiden maanomistajien oikeudet olisi turvattu eikä alueelle todennäköisesti tulla myöntämään lisää rakennusoikeutta. Ehdotuksessa ei ole otettu kantaa, miten rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja naapureiden maankäytön järjestämiseen. Lisäksi rakentamisen vaikutusta pohjavesiin ei ole selvitetty. luo alueiden säilyttämiseen ei ole otettu kantaa ehdotuksessa. Myöskään vesi- ja viemäriverkoston järjestämiseen ei ole otettu kantaa eikä jätevesien käsittelyyn tai umpisäiliöiden tyhjentämiseen. Suunnitelmia lomakylän rakentamisen aikataulusta, rahoituksesta, tasosta, käyttöajoista jne ei ole esitetty. Maanomistajien iän on katsottu aiheuttavan sen, etteivät he ryhdy lomakylän yrittäjinä suunnittelemaan, rakentamaan ja kehittämään sitä. Rantasaunojen saaminen jokaiselle maanomistajalle on muistuttajien mielestä ainoa syy kaavanmuutokselle. o kaavanmuutos täyttää muistutuksessa mainitut MRL:n vaatimukset ja ne on selostuksessa liitteineen tuotu esille ja perusteltu useassa kohdassa. Riittävät kaavamääräykset alueen olojen huomioimisesta on annettu. Muiden kiinteistöjen osalta on muutos mahdollista samalla aluetehokkuudella, joten oikeudet eivät vaarannu. Tosin siitä ei kukaan voi mitään takeita antaa vaan asian selvittäminen vaatii rantaasemakaavan muuttamiseen. Sen laatiminen on maanomistajien tehtävä eikä muutoksesta poisjäämisen vuoksi voida spekuloida saadaanko muille alueille tai ei saada vastaavaa muutosta tehtyä. Luonnokseen nähden on rannan läheltä poistettu kokonaan korttelin 1 rakennuspaikka 2. Jäljelle jääneen korttelin 1 aluetta on supistettu, mikä estää rakentamisen leviämisen laajemmalle. Saunan rakennusala (sa 6/2) on siirretty n. 10 kauemmaksi rannasta ja ehdotuksen jälkeen sitä siirretään vielä kauemmaksi. Saunan rakennusala (sa 4,5,7-10) poistetaan kaavasta. Tauno Parviaisen rakennuksille on luvat myönnetty ja niiden paikat on rakennusvalvonta merkinnyt. Aiemmassa Pudasjärven kunnanvaltuuston hyväksymässä ja Oulun lääninhallituksen vahvistamassa Särkivaaran rantakaavassa on Jaana Puurusen sauna osoitettu merkinnällä Poistettava rakennus alueen ollessa Uimaranta-aluetta (VV). Tätä voitaneen pitää purkamista tarkoittavana merkintänä, minkä Tauno Parviainen on todennut. Maaoikeus ei ole kaavoitusta ohjaava tai valvova viranomainen. Tuomio korvauksineen on tehty sen tekohetkellä vallinneiden kaavaolojen perusteella. Tuomio ei sido tulevaa kaavoitusta. Pinta- ja pohjavesien pilaantuminen pyritään estämään määräyksellä rakentamisen liittämisestä vesi- ja viemäriverkostoon ja muilla asemakaavamääräyksillä. Luontoselvittäjä on todennut, ettei kaavanmuutos vaaranna luontoselvityksessä esitettyjen alueiden ja luonnon piirteiden säilymistä. Vesi- ja viemärilinjojen suunnittelu ja toteuttaminen on Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen asia ja linjojen sijoitteluun vaikuttaa myös tämän kaavan ulkopuolisen alueen mahdollinen liittyminen verkostoihin, joten kaavoitusvaiheessa ei tarkempia suunnitelmia ole syytä laatia. Kaavamääräyksen mukaan jätevesien johtaminen maaperään tai umpisäiliöön ei ole mahdollista, joten niitä koskevia määräyksiä on aivan turha liittää enää tälle alueelle mukaan. Kaavassa rakennuspaikat on merkitty lomaasuntojen rakennuspaikoiksi (RA-3) eli yksittäisten lomarakennusten paikoiksi. Mitään lomakylää ei ole tarkoitus toteuttaa. Maanomistajien ikään vetoaminen ei millään tavalla liity kaavaratkaisuun - Maija-Liisa Kuivala sähköpostilla Kuuselan tilalta 75:3 katsoo, että alue ja ranta tulevat liian tiheästi rakennetuksi huomioiden Kovalammen nykyisen rakennuskannan ja mahdolliset kauempana olevat rakennushankkeet. Rantarakentaminen on jo nyt liian tiheää. Rakentamista ei tulisi sallia alle 5000 m2 tonteille

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1.8.2014 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2. TIIVISTELMÄ 5 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 5 2.2. Asemakaava 5 2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa Rantasalmen kunta Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE HELMIKUUN 10. PÄIVÄNÄ PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA RANTASALMI;

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE

BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE RANTA-ASEMAKAAVA Suunnittelualue käsittää Porvoon kaupungin Vessölandetilla olevat kiinteistöt RN:o 2:38, 2:42, 2:44, 2:45,

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS

JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS Kouvolan kaupunki Maankäyttö Maankäytön suunnittelu KAAVASELOSTUS JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS SONNANJÄRVEN PAJULAHDENNIEMEN JA NISKAJÄR- VEN RIIHINIEMEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KIVIKON ASEMAKAAVA Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KAAVASELOSTUS Luonnos 7.10.2014 (kaavaselostusta täydennetään kaavaehdotusta laadittaessa)

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Jaamankankaan ranta-asemakaava

Jaamankankaan ranta-asemakaava Ympäristölautakunta 202 24.10.2012 Ympäristölautakunta 164 18.09.2013 Ympäristölautakunta 47 26.02.2014 Ympäristölautakunta 103 16.04.2014 Kunnanhallitus 138 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 39 09.06.2014 Jaamankankaan

Lisätiedot

PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011. kuva alueelta

PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011. kuva alueelta PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011 kuva alueelta Vireilletulosta on ilmoitettu Hyväksytty kunnanhallituksessa..2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa..2011

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI Rantayleiskaavan muutos koskee Savonlinnan kaupungin Rönkönvaaran kylässä sijaitsevaa Saunaniemen tilaa RN:o 3:32. SELOSTUS Tekninen

Lisätiedot

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 3.12.2012 247 Ympa 20.11.2012 94 Kh 24.10.2011 213 liite 4 Ympa 11.10.2011 8 Ympa om Ympa 23.8.2011 65 Ympa

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos

Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos Lappeenrannan kaupunki 16USP0069 ASEMAKAAVASELOSTUS Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos 3.7.2013 1 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos 3.7.2013 Lappeenrannan

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 26.10.2012 / 22.5.2014 / 12.11.2014 KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Lisätiedot