Simulointi. Satunnaisluvut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Simulointi. Satunnaisluvut"

Transkriptio

1 Simulointi Satunnaisluvut

2 Satunnaisluvut Anyone who considers arithmetic methods of producing random digits is, of course, in a state of sin, John v. Neumann Simuloinnissa käytetään aina näennäisesti satunnaisia lukuja (pseudo random numbers) Satunnaislukujen tulisi olla Tehokkaasti ja toistettavasti generoitavia Toistaa tavoitellun satunnaislukujonon keskeiset piirteet (tunnusluvut, näennäinen riippumattomuus) Käyttötarve määrää, mitkä piirteet keskeisiä

3 Historiaa Tarve generoida satunnaislukuja syntyi yhtä aikaa tietokoneiden kanssa Ydinreaktion simulointi, Los Alamos Alkuvaiheessa yksinkertaisuus ja laskennallinen tehokkuus korostuivat Yksinkertaiset laskutoimitukset, sopivat numeeriset vakiot Myöhemmin siirrettävyys Tehokas toteutus korkean tason kielillä Lisäksi tilastolliset ominaisuudet

4 Satunnaislukujen generointi Generointi jaetaan yleensä kahteen osaan Tasan (0,1) jakautuneiden satunnaislukujen generointi Generoidaan tasan (0,m-1) jakautuneita kokonaislukuja ja jaetaan lopuksi m:llä Annetun todennäköisyysjakauman mukaan jakautuneiden lukujen generointi Tehdään Tas(0,1) lukujen avulla

5 Keskineliömenetelmä Ensimmäisiä ad hoc ajatuksia (von Neumann) Olkoon x k-numeroinen luku. Esim x=12345 Lasketaan x*2 (2k-numeroinen) Otetaan k keskimmäistä Jne >x, U=0,16604

6 Keskineliömenetelmä integer,parameter :: m0=100,m1=10000 integer :: seed real function random() seed=seed*seed seed=seed/m0 seed=modulo(seed,m1) random=real(seed)/real(m1) return end function random E E E E E E E E

7 Keskineliö - analyysiä Menetelmä tuottaa päättymättömän jonon k-numeroisia lukuja. Ensimmäiset luvut yleensä näennäisesti toisistaan riippumattomia. Menetelmä päätyy toistamaan tiettyä lukusarjaa Sykli yleensä liian lyhyt simulointitarpeisiin Syklin pituutta ja laatua ei voi hallita helposti

8 Hyvät satunnaisluvut Generoiduilta satunnaisluvuilta edellytetään Satunnaisuutta Sama sekvenssi ei saa toistua systemaattisesti käytön aikana Käytännössä syklin oltava pidempi kuin koesarjassa tarvittujen lukujen määrä Oikeaa jakaumaa Yleensä OK, jos kaikki mahdolliset arvot käydään läpi (maksimisykli).

9 Hyvät satunnaisluvut Peräkkäisten arvojen riippumattomuus Ei toteudu kirjaimellisesti, vaatii testausta Esim. k peräkkäisen arvon jakauma R^k:n yksikkökuutiossa tai max(x_i,,x_(i+k-1)):n jakauma. Taajuustesti (lukujonon tulisi olla ortogonaalinen kaikkien sini-aaltojen kanssa) Hyvyys riippuu käyttötarkoituksesta käytetäänkö lukuja yksittäin, pareittain, k-luvun ryppäissä, jne Tarkemmin Knuth vol II

10 Lehmer generaattori Kehitetty 40-luvulla (D Lehmer) ensimmäisille tietokoneille (Eniac) Perusoperaatiot: kertolasku, yhteenlasku ja jakojäännöksen ottaminen X= (a X+ c) mod m Parametreilla a, c ja m voidaan vaikuttaa lukujonon ominaisuuksiin Alkuperäinen generaattori toteutettiin omana laskentayksikkönään (jonka tuloksia käytettiin vain tarvittaessa) -> lisää satunnaisuutta

11 Lehmer generaattori Alkuperäinen generaattori Eniacille m= 10^8 +1 A= 23 C= 0 Oli tehokas toteuttaa kyseisellä koneella Ei erityisen hyvälaatuinen (pieni kertoja, peräkkäiskorrelaatiota)

12 Lehmer generaattori Seuraava X määräytyy yksikäsitteisesti edellisestä. Generaattori alkaa toistaa samaa sarjaa heti kun X toistuu ensimmäisen kerran X:n arvoalue määrää teoreettisen maksimipituuden syklille (= m) Lehmer generaattorille tiedetään, milloin maksimisykli saavutetaan Jos q on m:n tekijä (alkuluku tai 4), a-1 =0 mod q c:llä ja m:llä ei yhteisiä tekijöitä (ja c ei nolla)

13 Lehmer generaattori (Vasta)esimerkkejä maksimisykliehdoista Valitaan m=8, c=3 Oltava a-1 =0 mod 2 ja a-1=0 mod 4=> a=5 0->3->18=2->13=5->28=4->23=7->38=6->33=1->0 Jos a=3 (a-1=0 mod 2) 0->3->12=4->15=7->24=0 Jos c=0, 0->0 kaikilla m, a

14 Lehmer generaattori Jos c=0, maksimisykliä ei saavuteta (X=0 kuvautuu aina nollaksi) Teoreettinen maksimisykli (kun c=0) on m-1. Voidaan saavuttaa jos ja vain jos m on alkuluku a on ns primitiivinen elementti mod m Käytännössä a voidaan määrätä vain kokeellisesti Prime modulus multiplicative congruental generator

15 Lehmer generaattorit Käytännössä suosittuja perusgeneraattoreita Käsitteellisesti helppoja laskutoimituksia 2^31-1 (maxint) on sopivasti alkuluku Helppo tehdä siirrettävä toteutus (jos a riittävän pieni) (käytettävä kaksoistarkkuuden aritmetiikkaa, jos 64 bitin kokonaislukuja ei tueta) Tutkittu ja tunnettu

16 Lehmer generaattori real(dp),parameter :: m=2._dp**31-1._dp m_1=1._dp/m a=16807._dp real(wp) function random() seed=modulo(seed*a,m) random=seed*m_1 return end function random

17 Yhdistelmägeneraattorit Tehty aikanaan lyhyen sananpituuden koneille (16-bit), Wichman-Hill Käytetään useampaa lyhyen syklin generaattoria Esim syklit m_1, m_2 ja m_3 Tuotetaan jonot X_i ja U_i= X_i/m_i Tulos U= U_1+U_2+U_3 mod 1 Sopivin valinnoin syklin pituus on m_1*m_2*m_3 Toteutus täysin standardiaritmetiikalla (m_i<2^14)

18 Sekoitetut generaattorit Käytetään sekä syklin pidentämiseen että peräkkäiskorrelaation vähentämiseen Periaate on tuottaa satunnaislukuja generaattorilla A taulukkoon Taulukosta poimitaan generaattorin B avulla satunnainen alkio (generaattorin output) ja lasketaan tilalle uusi luku generaattorilla A Tarvitsee muistia ja käynnistysvaiheen sekä kaksi satunnaislukua/tulos Sykli pitenee (mutta paljonko)

19 Sekoitettu generaattori A B

20 State of the Art Tämän hetken de facto standardi on Mersenne Twister Kehitetty 1990-luvun lopulla Erittäin pitkä sykli (2^ ) Parhaat tunnetut peräkkäiskorrelaatioominaisuudet Tarvitsee 624-sanan työmuistin (joten käynnistys kestää) Saatavissa useille kielille/ympäristöille

21 Mersenne twister Mihin perustuu X_(N+1) = F(X_N,, X_(N-623)) Tilavektorissa 624*32 = bittiä Teoreettinen maksimisykli kävisi kaikki tilat läpi Jättämällä X_(N-623):sta osa biteistä käyttämättä, ja rajaamalla algoritmisesti 0-vektori pois mahdollisista tiloista saadaan haluttu teoreettisesti maksimaalinen sykli (alkuluku, ns Mersenne luku, josta nimi)

22 Mersenne twister Tarvitaan F, joka On laskennallisesti kevyt Tuottaa maksimaalisen syklin Löydetty luokasta X_(N+1) = X_N*A_0 + X_(N-k) * A_k A_i:t kerroinmatriiseja Menetelmäluokalle on teoriaa maksimisykleistä Löydetty A:t joille vain 3 matriisia nollasta eroavia Ts vain kolmea vanhaa X arvoa käytetään yhdellä kierroksella

23 Mersenne Twister Löydetty menetelmä tuottaa pitkä sykli Laskennallisesti kevyt Peräkkäiskorrelaatio vaatii vielä huomiota K-testi: tarkastellaan peräkkäisten satunnaislukujen k-merkitsevimpien bittien jonoa Monelleko peräkkäiselle luvulle ym jono on tasajakautunut Tähän voidaan vaikuttaa sekoittamalla X:n bittejä laskennan jälkeen Ei vaikuta sykliin vaan vain output streamiin

24 Satunnaisluvut ja jakaumat Miten generoida satunnaislukuja, joilla on haluttu tiheysjakauma. Käänteistodennäköisyyden menetelmä Olkoon f haluttu tiheysfunktio. Tätä vastaa kertymäfunktio F: x-> (0,1).

25 Käänteistn. menetelmä Arvotaan u Tas (0,1) jakaumasta Asetetaan x = F^(-1) (u). x:n tiheysjakauma on f. Edellyttää, että F^(-1) tunnetaan suljetussa muodossa u x

26 Käänteistn. menetelmä Tarkastellaan eksponenttijakaumaa Tiheys f. on f(x) = a e^(-ax) Kertymä f. on F(x) = 1- e^(-ax) Vastaavasti F^(-1) (U) = - ln(1-u)/a Eksponenttijakautuneita suureita saadaan arpomalla U ~ Tas(0,1) ja tulostamalla ln(1-u)/a Myös ln (U)/a toimii, jos U>0 aina

27 Eliminointimenetelmä Yleinen menetelmä, edellyttää pelkästään tiheysfunktion arvoja Olkoon f tiheysfunktio välillä (a,b), 0<f<c. Arvotaan x, Tas(a,b), y, Tas(0,c). Jos y< f(x), hyväksytään x. Muuten hylätään ja arvotaan uudet x,y y x

28 Eliminointimenetelmä Eliminointimenetelmä on sitä tehokkaampi, mitä vähemmän hylkäyksiä Väli (a,b) voidaan jakaa osaväleihin ja/tai vaihtaa y:n jakaumaa paremmin f:ää approksimoivaksi. f< cg (osavälillä), g tunnettu jakauma ja x noudattaa g:tä, y = Tas(0, cg(x)) y x

29 Eliminointimenetelmä Osaväleihin jaettaessa on Aluksi arvottava mihin osaväliin/alueeseen x kuuluu (tn laskettava etukäteen) Sitten valitaan x osavälin jakaumasta ja 0< y< cg(x) sekä testataan y<f(x). Jakauman ositus voi olla taidetta (Marsaglia, ks Knuth vol II) y x

30 Yhteenvetoa Satunnaislukugeneraattoreilla yli 60-vuoden historia Testattuja ja tunnettuja generaattoreita hyvin saatavilla. Itse ei yleensä kannata säätää Tuntematonta generaattoria (menetelmä ja lähdeviitteet puuttuvat) ei kannata käyttää ainakaan testaamatta (vrt PC:n Basic-generaattori) Generaattoria ymmärrettävä niin, että voi tehdä hallittuja kokeita/toistoja.

31 Simulointi Monte Carlo

32 Monte Carlo simulointi Yksittäisen stokastisen simuloinnin tulos on aina sattumanvarainen Yksittäinen instanssi satunnaismuuttujasta Simulointikoesarjan tavoite on saada tietoa satunnaismuuttujan jakaumasta tai jakauman parametreista (keskiarvo, hajonta) Taustalla periaatteessa deterministinen arvo, johon ei kuitenkaan aina suoraan päästä käsiksi.

33 Buffonin neula Klassinen esimerkki mekaanisesta simuloinnista, jonka tarkka vastaus tunnetaan. Buffonin herttuan 1733 esittämä menetelmä p arvon määräämiseksi. Heitetään l pituista neulaa alustalle, jossa on yhdensuuntaisia suoria d välein. Lasketaan, kuinka usein neula koskettaa viivaa. Kokeellinen todennäköisyys P= #osumat/#yritykset

34 Buffonin neula Neula osuu viivaan jos Neulan keskipisteen etäisyys viivasta on pienempi kuin l sin a, missä a on neulan ja viivan välinen kulma d l a Kulma ~ Tas(0, p/2) Keskipiste ~ Tas (0,d/2)

35 Buffonin neula Osuman todennäköisyys lasketaan sinikäyrän rajoittaman pinta-alan avulla p= 2l/(pd) Jos p:lle tunnetaan havaintoarvo, voidaan saada estimaatti p:lle. d/2 l/2 p/2

36 Buffonin neula Yksittäisen heiton tulos on satunnainen Samoin N heiton keskiarvo. Mitä tiedämme N heiton jälkeen? Määrättävä N heiton keskiarvon (P) jakauma Tai ainakin odotusarvo ja keskihajonta P on N:n riippumattoman satunnaissuureen keskiarvo Yksittäiset kokeet noudattava binomijakaumaa odotusarvolla p (=2l/(pd)) E(P)=p.

37 Buffonin neula Yksittäisen heiton tuloksen (tai Bin(p) muuttujan) varianssi on p(1-p) N riippumattoman kokeen keskiarvon varianssi on p(1-p)/n Ts Var(P) = p(1-p)/n Nyt meillä on havainto satunnaissuureesta, jonka varianssi tunnetaan. Voimme tehdä arvioita havainnon (otoskeskiarvo) ja odotusarvon välisestä suhteesta.

38 Luottamusväli Oletetaan, että tunnemme satunnaismuuttujasta otoskeskiarvon Millä välillä on todellinen odotusarvo esim 99% todennäköisyydellä. Määriteltävä ns. luottamusväli, jolle pätee P( P-d < p< P+d) >0.99. Määrittely mahdollista, jos P:n jakauma tunnetaan. P N riippumattoman Bin-muuttujan summa, joten suurilla N, P likimain normaalijakautunut. d laskettavissa ja muotoa c(p)n^(1/2).

39 Monte Carlo -integrointi Buffonin neulan taustalla oli odotusarvon integraalilauseke, jolle haettiin estimaattia kokeellisesti. Samaa voi soveltaa yleisemminkin integraalien laskentaan. Integroidaan f välillä [a,b] jos 0<f<c Jos x on Tas(a,b) ja y on Tas(0,c) jakautunut, määrätään (kokeellisesti) tn p, jolla y< f(x). Integraali on p(b-a)c.

40 Monte Carlo -integrointi Kokeellinen arvo integraalille on sitä tarkempi, mitä useampi koetoisto tehdään. Luottamusväli tarkentuu suhteessa N^(1/2):een. Hyötysuhde on huono yksiulotteisille integraaleille Luottamusvälin pituus ja käyttäytyminen ei riipu integraalin dimensiosta (vaan vain osumistodennäköisyydestä p) Tehokas tapa saada karkeita likiarvoja moniulotteisille integraaleille.

41 Monte Carlo Edellinen Monte Carlo ei suoraan sovellu kaikkiin tapauksiin Rajoittamaton funktio tai väli Mahdollista luopua y muuttujasta Lasketaan vain E(f(x)) Halvempi, mutta varianssianalyysi vaikeampaa Korvataan tasainen yläraja Etsitään tn tiheysfunktio g s.e. f(x)< cg(x) Arvotaan x:t g-jakaumasta Tavoitteena osumis tn ~ 1

42 Monte Carlo sovelluksia Tyypillinen Monte Carlo sovellus on (erittäin) moniulotteinen integraali, joka syntyy kun mallitetaan säteilyn etenemistä materiaalissa. Jokainen törmäys mallittuu moniulotteisella integraalilla (heijastus ja absorptiotodennäköisyydet, tulokulman, energian jne funktioina, partikkelien muodot, pintaominaisuudet, sironta väliaineessa jne) Yksittäisen säteen simuloinnin kannalta monimutkaisuus kasvaa vain lineaarisesti.

43 M C Esimerkki Tarkastellaan lasersäteen sirontaa partikkelikerroksesta Jukka Räbinän pro gradu 2005 Tavoitteena simuloida sirontakuvion tunnuslukuja Monte Carlo -menetelmällä

44 Koeasetelma

45 Simuloitava säteen etenemistä partikkelijoukossa Säteen seurantaa Partikkelien paikat ja sirontasuunnat satunnaisia Sironta

46 Simuloinnin tavoite Laskea (kamerassa näkyvän) sirontakuvion intensiteetti, painopiste tms Eli käytännössä integraali funktiosta, jossa esiintyy intensiteettijakauma

47 Lähetetään yhdensuuntaisia säteitä (normaalij. Intensiteetti) Kerätään kameraan sironnut osuus (alle 3%) Simulointikoe

48 Simuloinnin tuloksista M-C koe toteutettu kolmella eri tavalla Jokaisessa 100 miljoonan säteen simulointia Eroja sekä suoritusajoissa että tulosten luottamusväleissä Eroihin palataan kun varianssin hallinnan tekniikat on esitelty

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston JARKKO PEKKARINEN Suuridimensioisen optimointiongelman ratkaiseminen numeerisesti kineettisten parametrien suurimman uskottavuuden estimaatin määrittämiseksi PET-sinogrammiaikasarjasta Diplomityö Tarkastaja:

Lisätiedot

Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla

Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla Henrik Huttunen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Informaatioteknologian laitos TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003 R: Opas ekologeille Jari Oksanen Biologian laitos Oulun yliopisto c J. Oksanen, 2000 2003 Versio 1.0 21. tammikuuta 2003 Saatteeksi Tämä opas johdattaa lukijan toivottavasti lempeästi R-ohjelmaan. Opas

Lisätiedot

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET 21.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY... 2 1.1 Tiekartta... 4 2 YHTÄ MUUTTUJAA KOSKEVA PÄÄTTELY... 5 2.1 Keskiarvon luottamusväli... 5 2.2

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Yhtälön ratkaiseminen

Yhtälön ratkaiseminen Yhtälön ratkaiseminen Suora iterointi Kirjoitetaan yhtälö muotoon x = f(x). Ensin päätellään jollakin tavoin jokin alkuarvo x 0 ja sijoitetaan yhtälön oikealle puolelle, jolloin saadaan tarkennettu ratkaisu

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

Verkot ja todennäköisyyslaskenta Verkko Verkko eli graafi muodostuu pisteiden joukosta V, särmien joukosta A ja insidenssikuvauksesta : A V V jossa

Verkot ja todennäköisyyslaskenta Verkko Verkko eli graafi muodostuu pisteiden joukosta V, särmien joukosta A ja insidenssikuvauksesta : A V V jossa Mat-.6 Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Mat-.6 Sovellettu todennäköisyyslaskenta B / Ratkaisut Aiheet: Verkot ja todennäköisyyslaskenta Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat Kertymäfunktio Jakaumien

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

fix e e (fix e). fix = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)) (9)

fix e e (fix e). fix = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)) (9) Käytännön funktionaaliset ohjelmointikielet esittävät rekursion tällä tavalla. Teorian näkökulmasta olisi kuitenkin eleganttia, jos oikean puolen Termissä ei tarvittaisi vasemman puolen Muuttujannimeä,

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: Lokaatio ja hajonta

Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: Lokaatio ja hajonta Tilastollisen analyysin perusteet Luento 1: ja hajonta Sisältö Havaittujen arvojen jakauma Havaittujen arvojen jakaumaa voidaan kuvailla ja esitellä tiivistämällä havaintoarvot sopivaan muotoon. Jakauman

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Maanmittausosasto KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA Teknillisen korkeakoulun Maanmittausosastolla tehty diplomityö Espoo, huhtikuu 2004

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti?

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Wilhelmiina Hämäläinen Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 1.-2.12. 2003 Tietojenkäsittelytieteen laitos Joensuun yliopisto 1 Johdanto

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I origo f ( x, y ) x y 4 1 Segmentointi...43 1.1 Epäjatkuvuuskohtiin perustuva segmentointi... 43 1.1.1 Pisteentunnistus (point etection)...

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

käännetty prosessi. Tarkastellaan pelkistymätöntä stationaarista stokastista prosessia X t.

käännetty prosessi. Tarkastellaan pelkistymätöntä stationaarista stokastista prosessia X t. J. Virtamo 38.3143 Jonoteoria / Ajan kääntö 1 AJAN KÄÄNTÖ JA KÄÄNTYVÄT PROSESSIT Käännetty prosessi Tarkastellaan pelkistymätöntä stationaarista stokastista prosessia X t. Tähän prosessiin voidaan liittää

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 . Annikki Heikkilä PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 16.~.1981 Suomen Pankki tutkimusosasto TU 2/81 Tutkimus on esitetty kansantaloustieteen pro gradu -tutkielmana

Lisätiedot