Helsingin Stansvikin luontoselvitykset vuonna 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin Stansvikin luontoselvitykset vuonna 2014"

Transkriptio

1 Raportti Helsingin Stansvikin luontoselvitykset vuonna 2014 Aapo Ahola, Pertti Koskimies ja Marko Nieminen Espoo 2015

2 1 Kannen kuva: Valokuvat: Karttakuvat: Pohjakartat ja ilmakuvat: Kirjoittajat: Toimittaja: Kiitokset: Näkymä Tahvonlahden pohjukkaan kluuvifladan alueelle. Faunatica Oy Faunatica Oy Maanmittauslaitos Aapo Ahola, Pertti Koskimies ja Marko Nieminen Elina Manninen Seppo Hjerppe ja Maija Wilskman

3 2 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ JOHDANTO TULOKSET Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Huomionarvoiset luontotyyppikohteet Sudenkorentoselvitys Linnustoselvitys Pesivä lintulajisto Ruokavieraat Lähialueen vesi- ja rantalinnut Pesimälajien parimäärät Pesimälinnuston tiheys Täydentäviä tietoja pesimälinnustosta luvuilta Stansvikin linnusto verrattuna Uudenmaan muiden metsäalueiden linnustoon Vertailu Mustavuoren ja Haltialan suojelumetsiin JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET Luontotyypit ja kasvillisuus Linnusto KIRJALLISUUS LIITE 1. MENETELMÄKUVAUKSET LIITE 2. SUDENKORENTOSELVITYKSESSÄ HAVAITUT LAJIT... 44

4 3 Tiivistelmä Faunatica Oy toteutti keväällä ja kesällä 2014 luontoselvityksiä Helsinkin Laajasalossa, Stansvikin alueella. Selvitysten toimeksiantajana oli Stansvikin kyläyhdistys ry. Alueella selvitettiin arvokkaat luontotyypit, eräiden EU:n luontodirektiivin IV(a) liitteessä mainittujen sudenkorentolajien esiintyminen, linnustoarvot sekä erityisesti suojeltavan kovakuoriaislajin, halavasepikän, ravintokasvien esiintymät. Selvitysalue on luontotyypeiltään poikkeuksellisen monipuolinen: noin 26 hehtaarin alueelle mahtuu kluuviflada, reheviä tervaleppälehtoja, tammimetsiköitä, iäkästä erirakenteista metsää, kalliometsiä, järeäpuustoista rantamännikköä ja puistomaisia kartanometsiä. Luontotyyppiselvityksessä rajattiin kuusi huomionarvoista kohdetta, joita tulisi varjella kaavoituksen keinoin. Myös alueen pohjoisosan iäkäs metsäkuvio olisi suositeltavaa säästää virkistysmetsänä. Lisäksi paikannettiin useita huomionarvoisen suurikokoisia puuyksilöitä. Erityisen arvokas kokonaisuus on alueella sijaitseva kluuviflada ja sen rantametsät, joiden luonnontilaa parin vuoden takainen ruoppaus ja äskettäin myös Koirasaarentien tietyömaa ovat merkittävästi heikentäneet. Selvitysalue on lintujen pesimäalueena alueen koko huomioon ottaen paitsi Helsingin ja Uudenmaan myös koko Etelä-Suomen oloissa poikkeavan monimuotoinen ja arvokas. Selvitysalueella lintujen pari- ja lajimäärät ovat pinta-alaan suhteutettuna erittäin suuria. Alueen eri osat muodostavat riittävän suuren, hyvin monimuotoisen, elinympäristötyypeiltään harvinaisen ja linnuille hyvän pesimärauhan takaavan ekologisen kokonaisuuden. Suojelemalla kohtuullisen pieni Stansvikin alue voidaan samalla suojella harvinaisen tehokkaasti suuri määrä lintulajeja ja -yksilöitä sekä monimuotoisia lintujen elinympäristöjä. Selvityksessä ei havaittu EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja sudenkorentolajeja idänkirsikorentoa, lummelampikorentoa, sirolampikorentoa tai täplälampikorentoa. Alueella ei myöskään ole sellaisia halavasepikän ravintokasvien, halavan tai mustuvapajun, esiintymiä, että alueella olisi potentiaalia halavasepikän elinalueena.

5 4 1. Johdanto Faunatica Oy toteutti keväällä ja kesällä 2014 Stansvikin kyläyhdistys ry:n toimeksiannosta luontoselvityksiä Helsingin Laajasalon Stansvikin alueella (kuva 1). Työ koostui seuraavista osatöistä: Luontotyyppiselvitys: luonnonsuojelulain ja vesilain mukaiset kohteet, metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt sekä muut huomionarvoiset luontotyypit ja elinympäristöt Sudenkorentoselvitys: EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittujen sudenkorentolajien idänkirsikorennon, lummelampikorennon, sirolampikorennon ja täplälampikorennon esiintyminen Linnustoselvitys: uhanalaisten, silmälläpidettävien, EU:n lintudirektiivin I liitteen mukaisten ja muiden huomionarvoisten lintulajien esiintyminen sekä linnustollisesti arvokkaat alueet Halavasepikän elinympäristöselvitys: erittäin uhanalaisen (EN) ja erityisesti suojeltavan kovakuoriaislajin ravintokasveiksi soveltuvat halava- ja mustuvapajuesiintymät Lisäksi havainnoitiin muita mahdollisia huomionarvoisia lajeja. Selvitysalue on Helsingin Laajasalon lounaisosassa Stansvikin (Tahvonlahden) länsipuolella. Se rajautuu pohjoisessa Koirasaarentiehen, lännessä entisen öljysataman alueen itärajalle, etelässä merenrantaan Varisluodon pohjoispuolella ja Stansvikin kartanon pihapiirin pohjoislaidalle sekä idässä Stansvikin (Tahvonlahden) länsirantaan ja perukkaan (kuva 1). Selvitysalueen maapinta-ala on noin 25 hehtaaria, ja lisäksi alueeseen kuuluu Stansvikin pohjukan osittain ruovikoitunutta vesialaa 1,3 hehtaaria. Selvitysalueen pohjoispuolella, pieneltä osin selvitysalueelle ulottuu Stansvikin lehdon ja kaivosalueen luonnonsuojelualue. Selvitysalueesta n. 400 m luoteeseen sijaitsee Kruunuvuoren suojeltu lehmusmetsikkö ja n. 400 m kaakkoon Vuorilahdenpaasien luonnonsuojelualue. (kuva 1) Stansvikin kartanopuiston ja Tahvonlahdenniemen kasvillisuutta on selvitetty vuonna 2000 (Hiltunen 2001). Stansvikissa on toteutettu myös lepakkoselvitys vuonna 2013 (Wermundsen Consulting 2013), jossa on todettu alueella olevan sekä luonnonsuojelulain suojaamia lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja että EUROBATS-sopimuksen suojaamia lepakoille tärkeitä ruokailualueita ja siirtymäreittejä. Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaa varten on alueella toteutettu myös kasvillisuus-, kääpä- ja linnustoselvitykset, jotka pieneltä osin ulottuivat nyt kartoitetulle alueelle (Enviro 2005). Helsingin luontotietojärjestelmässä (Helsingin kaupunki 2014) Tahvonlahden pohjukka ja Stansvikintien itäpuoli on rajattu arvokkaaksi lintukohteeksi, lähes koko selvitysalue tärkeäksi lepakkoalueeksi ja Tahvonlahdenniemen harju sekä Tahvonlahden

6 5 liejukerrostuma arvokkaiksi geologisiksi kohteiksi. Lisäksi Tahvonlahden pohjukassa on tärkeä matelija- ja sammakkoeläinkohde, jossa on mm. EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainitun viitasammakon lisääntymispaikka. Kuva 1. Selvitysalueen sijainti.

7 6 2. Tulokset 2.1. Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Luontotyyppiselvitykseen sisältyivät luonnonsuojelulain, metsälain ja vesilain mukaiset luontotyyppikohteet sekä muulla tavoin arvokkaat elinympäristökohteet. Kasvillisuutta ei työssä kartoitettu tarkasti, vaan merkittäviä lajeja kirjattiin ylös, jos niitä havaittiin luontotyyppiselvityksen yhteydessä. Tarkempi menetelmäkuvaus on liitteessä 1. Kartanon ympäristön kulttuurikasvillisuutta on kartoittanut Hiltunen (2001). Lisäksi selvitysalueen lounainen rantavyöhyke sisältyy Kruunuvuorenrannan osayleiskaava-alueen luontoselvitykseen (Enviro 2005). Selvitysalue on luontotyypeiltään poikkeuksellisen monipuolinen: noin 26 hehtaarin alueelle mahtuu kluuviflada, reheviä tervaleppälehtoja, tammimetsiköitä, iäkästä erirakenteista metsää, kalliometsiä, järeäpuustoista rantamännikköä ja puistomaisia kartanometsiä. Luontotyypit vaihtelevat pienipiirteisesti. Alue on suurelta osin voimakkaasti kulttuurivaikutteista: vanha ihmisvaikutus kuvastuu kartanon ympäristön metsien kasvilajistossa ja isojen tammien (kuva 3) ja vaahteroiden suurena määränä, tuoreempi ihmisvaikutus puolestaan näkyy siinä, että metsissä aliskasvosta on raivattu ja mm. polkuja on paljon. Alue on jaettu luontotyyppikuvioihin, jotka helpottavat alueen luonnon ominaispiirteiden hahmottamista. Luontotyyppikuviot on esitetty ohessa karttana ja taulukkona (kuva 2, taulukko 1). Osa kuvioista sisältää useampaa luontotyyppiä. Kaikkiaan 15 luontotyyppikuviosta kuusi on huomionarvoisia kohteita, joita tulisi varjella myös kaavoituksen keinoin. Nämä kohteet (A F) on esitelty tarkemmin alla luvussa Luontotyyppikohteiden lisäksi karttaan on merkitty alueen suurikokoisimpia puuyksilöitä (ei kuitenkaan kartanon puistopuita). Eri puolilla aluetta, mutta erityisesti lounaisella rantametsäalueella on huomattavan paljon järeää mäntypuustoa. Lisäksi paikannettiin yksi siirtolohkare ja yksi näyttävä, jyrkkäreunainen kalliontöppyrä (kuvat 2 ja 4, taulukko 2). Alueelta havainnoitiin myös halavasepikän (Hylochares cruentatus, EN, erityisesti suojeltava) ravintokasveiksi soveltuvia halava- (Salix pentandra) ja mustuvapajuesiintymiä (Salix myrsinifolia). Kartoituksessa löytyi vain muutama yksittäinen, pienikokoinen mustuvapajupensas, joten alueella ei ole potentiaalia halavasepikän elinalueena.

8 7 Kuva 2. Alueen luontotyyppikuviot, arvokkaat luontotyyppikohteet ja huomionarvoiset pistemäiset kohteet. Numerot viittaavat taulukoihin 1 ja 2

9 8 Taulukko 1. Alueen luontotyyppikuvioiden lyhyt yleisluonnehdinta. Arvokkaat luontotyyppikohteet on kuvailtu tarkemmin liitteessä 3. Kuvio Arvokas luontotyyppikohde Selite Pinta-ala (ha) 1 A Pieni rantalehtokaistale ja noronvarsi, leveys 5-10 m. 0,2 2 Järeäpuustoinen rantametsä, tuoretta ja lehtomaista kangasta. Runsaasti hyvin järeitä (läpimitta yli 60 cm) mäntyjä. 2,6 3 Samantyyppinen kuin kuvio 2, mutta kuusivaltainen. 0, B 7 8 Kulttuurivaikutteinen, kallioinen alue, jossa pieniä kangasmetsälaikkuja ja kosteita painanteita. Mökkiyhteisö. Pelikenttä, parkkipaikkoja, viljelmiä yms. Tien varressa vanha puukuja, jossa valtavia tammia. Melko tavanomainen metsälakikallio, jatkuu laajana luoteeseen päin. Pieni, lievästi ruohoinen soistuma painanteessa. Soistumasta lähtee vanha oja koilliseen päin. Kasvillisuudessa maariankämmekkää. Melko iäkästä, havupuuvaltaista tuoreen ja lehtomaisen kankaan sekametsää. METSO-ohjelmaan sopivaa, mutta ei kuitenkaan varsinainen erityisen arvokas luontotyyppikuvio. Ketunpesä. 6,2 1,6 0,3 0,3 2,8 9 Talojen pihapiirejä ja laaja tietyömaa. 1,6 10 E Kluuviflada, jonka luonnontila heikentynyt. 3,2 11 C D Ilmeisesti vanhoista istutuksista juurensa juontava tammi- ja vaahterametsikkö. Lehtomaista kangasta ja tuoretta lehtoa. Entinen merenlahden pohjukka, joka suuresti muuttunut mm. ojien vuoksi. Runsaasti vanhoja ojituksia, alue ollut entisaikaan rantaniittyä ja -laidunta; nykyään pääosin ruovikkoa ja rantapensaikkoa. Eteläpäässä jäljellä n. aarin suuruinen avovesilampare. Merenrannan tervaleppäinen, tulvainen lehto. Kulttuurivaikutusta. Kasvillisuudessa mm. lehtopalsamia. 1,1 2,0 0,6 14 Puistomainen metsäalue. Kulttuurivaikutusta, mökkiyhteisö. 2,5 15 F Kulttuurivaikutteinen, järeäpuustoinen lehtomaisen kankaan rantametsä, jossa alikasvosta kevyesti raivattu. Hyvin järeä puusto: tammia, vaahteroita, mäntyjä, kuusia ja koivuja. 0,8

10 9 Taulukko 2. Huomionarvoiset pistemäiset kohteet selvitysalueella. ID Kuvaus Sijainti (EUREF FIN TM35FIN) Y X 1 mänty, ympärysmitta 247 cm mänty, ympärysmitta 228 cm mänty, ympärysmitta 199 cm mänty, ympärysmitta 214 cm siirtolohkare, korkeus n. 2,0 m mänty, ympärysmitta 193 cm mäntyä, ympärysmitat 260 ja 229 cm mänty, ympärysmitta 204 cm mänty, ympärysmitta 202 cm mänty, ympärysmitta 200 cm jyrkkäreunainen pieni kallionnyppylä kuusi, ympärysmitta yli 205 cm mäntyä, isoimman ympärysmitta 190 cm

11 10 Kuva 3. Kartanon puukujanne suurine tammineen. Alueen kulttuurikasvillisuutta on inventoitu Hiltusen (2001) työssä. Kuva 4. Alueen luoteisosan jyrkkäpiirteinen kallionyppylä, jota on maalattu graffitein.

12 Huomionarvoiset luontotyyppikohteet Seuraavassa on esitelty tarkemmin selvitysalueen arvokkaiden luontotyyppikuvioiden A F tiedot. Lakistatuksen kohdalla on mainittu, onko kuvio jossakin laissa mainittu luontotyyppi. Luontotyypit ovat Raunion ym. (2008) mukaiset, ja mainitut uhanalaisuusluokat ovat valtakunnallisia luokkia. Luontotyyppien uhanalaisuusluokkien lyhenteet: LC = säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalainen. Kuvion tunnus Lakistatus Luontotyypit Kuvaus Arvoluokka A Metsälaki (norojen välittömät lähiympäristöt) Rannikon tuoreet tervaleppälehdot, valtakunnallisesti silmälläpidettävä (NT) luontotyyppi Hyvin kapea, vain 5 10 m levyinen kaistale rannassa. Lisäksi kuvioon kuuluu pieni kausikuivan noron ympäristö, joka voidaan katsoa metsälakikohteeksi. Kuvio on tavanomainen merenrannan tervaleppälehtokuvio. Lehdon ulkopuolella rannassa on ruovikko. Puusto on tervaleppää ja tuomea, muuta lajistoa ovat mm. vaahtera (Acer platanoides), pihlaja (Sorbus aucuparia), taikinamarja (Ribes alpinum), jänönsalaatti (Mycelis muralis) ja karhunputki (Angelica sylvestris). Noron alueella havaittiin Helsingissä silmälläpidettävä laji suokeltto (Crepis paludosa). Kuvion reunassa kasvaa yksittäinen nuori saarnen (Fraxinus excelsior) taimi. III (paikallisesti arvokas) Kuvion tunnus Lakistatus Luontotyypit Kuvaus Arvoluokka B Metsälaki (vähäpuustoiset kalliot) Kalliometsät (LC) Tavanomainen happaman silikaattikivialustan kalliometsä, jolla runsaasti kuivuuden takia pystyyn kuolleita mäntyjä. Elävä valtapuusto on eri-ikäisrakenteista, vanhaa kalliomännikköä. Paikoin on nuorempaa koivua, pihlajaa ja katajaa (Juniperus communis). Laikkuina esiintyy mm. kanervaa (Calluna vulgaris) ja kultapiiskua (Solidago virgaurea), pohjakerroksessa on happamien kallioiden sammalia ja jäkäliä kuten poronjäkälää (Cladina spp.) ja tierasammalia (Racomitrium spp.). Sammal- ja jäkäläpeitteessä on paikoin havaittavissa kulumisen merkkejä, mutta yleisesti ottaen luonnontila on hyvä. Kallioalue jatkuu laajana luoteissuuntaan selvitysalueen ulkopuolelle. IV (kulumiselle herkkä alue)

13 12 Kuvion tunnus C Lakistatus Luontotyypit Kuvaus Jalopuustoiset kangasmetsät (VU); tammilehdot (CR), ei luontaista alkuperää Kulttuurivaikutteinen jalopuumetsikkö Stansvikintien molemmin puolin. Metsätyypiltään alue on lehtomaista kangasta ja tuoretta lehtoa. Ylispuustona on paikoin mänty tai tervaleppä. Jalopuista tavataan runsaasti tammea ja vaahteraa sekä yksittäisiä nuoria saarnen ja jalavan taimia. Käytännössä kaikki jalopuut lienevät joko istutettuja tai istutuspuiden siemenistä syntyneitä. Tien varressa tammia kasvaa selvänä rivinä. Kuviolla on erikokoisia tammia ja vaahteroita noin cm läpimittaan asti, mutta erityisen vanhoja, järeitä yksilöitä ei tienvarren puita lukuun ottamatta ole. Vuoden 1943 ilmakuvassa suurin osa kuviosta on vielä avointa, eli puusto on pääosin kasvanut alueelle tämän jälkeen. Kuviota ei voi tulkita luonnonsuojelulain mukaiseksi luontaisesti syntyneeksi jalopuumetsiköksi.

14 13 Varsinaisesti kyseessä ei ole myöskään alkuperäinen luontainen tammilehtoesiintymä. Kuvio on siitä huolimatta arvokas luontotyyppi, jonka lehtoisuus ja puuston eri-ikäisrakenteisuus nostavat sen arvoa monipuolisen eliölajiston elinympäristönä. Erityisesti tammi on uhanalaiselle eliölajistolle arvokas puulaji, ja kuvion arvo nousee lähivuosikymmeninä huomattavasti, jos tammet saavat edelleen ikääntyä rauhassa. Arvoluokka III (paikallisesti arvokas)

15 14 Kuvion tunnus D Lakistatus Luontotyypit Kuvaus Arvoluokka Rannikon kosteat tervaleppälehdot (NT) Kluuvifladan jatkeena olevan, jo umpeen ruovikoituneen merenlahden pohjukan reunoilla esiintyy melko edustavaa, kosteaa tervaleppälehtoa kapeana vyönä. Lehdon kasvillisuudessa on havaittavissa selvää kulttuurivaikutusta mm. kyläkellukan (Geum urbanum) ja nokkosen (Urtica dioica) runsautena. Puusto on lähes yksinomaan kookasta tervaleppää. Kasvillisuus on mesiangervotyypin (FiT) kostean lehdon lajistoa, mm. mesiangervoa (Filipendula ulmaria), vadelmaa (Rubus idaeus) ja varsinkin eteläpäässä myös runsaasti lehtopalsamia (Impatiens nolitangere), joka on Helsingissä huomionarvoinen kasvilaji (Kurtto 2013). Kuvion itäreunassa jättipalsamin lähellä kasvaa myös humalaa (Humulus lupulus) viljelyperäisenä. Kuvion koillisosassa kallion juurella n. 40 metrin matkalla kasvaa haitallista vieraslajia jättipalsamia (Impatiens glandulifera). III (paikallisesti arvokas)

16 15 Kuvion tunnus Lakistatus Luontotyypit Kuvaus Arvoluokka E (ollut mahdollisesti aiemmin vesilain 2 luvun 11 mukainen kohde) Fladat (kluuviflada) (VU), rannikon kosteat tervaleppälehdot (NT), merenrantaruovikot (LC) Merestä jo lähes irtikuroutunut lahdenpohjukka, joka kuitenkin ajoittain saa korkean veden aikaan murtovettä kapean salmen kautta. Kokonaisuuteen kuuluu myös laaja ruovikkoalue ja rantojen tervaleppävaltaisia kosteita, tulvaisia lehtoja. Kluuvifladaa on aivan hiljattain voimakkaasti heikennetty mm. ruoppauksin sekä pohjoisosassa, missä tietyömaan takia on tuhoutunut fladan pohjoisrannan tervaleppävaltainen luhta ja lehto. Rantapuusto on tietyömaan tieltä paikoin kaadettu kokonaan kaikkien yleisten suositusten vastaisesti. Tervaleppälehtoon on myös ajettu kivimursketta täyttömaaksi. Kluuvifladan kasvillisuutta ei tarkemmin tutkittu. Rannoilta on kuitenkin erotettavissa useita erilaisia kosteikkoluontotyyppejä, mm. ruokoluhtia joissa kasvaa nevaimarretta (Thelypteris palustris) sekä osmankäämivaltaisia (Typha latifolia) luhtia. III (paikallisesti arvokas)

17 16 Kuvion tunnus F Lakistatus Luontotyypit Kuvaus Arvoluokka Jalopuustoiset kangasmetsät (VU), ikivanhat sekapuustoiset lehtomaiset kankaat (EN) Monipuolinen vanhan puistometsän alue, jossa kulttuurivaikutus näkyy mm. polkujen, kallion päälle rakennetun huvimajan sekä kulttuurikasvillisuuden muodossa. Aluskasvillisuudesta on raivattu pensaikkoa ja puuntaimikkoa, ja hyvin järeä ylispuusto hallitsee avaraa, hieman puistomaista metsäaluetta. Puulajisto on monipuolinen, mm. mäntyä, kuusta, koivua, tammea ja vaahteraa. Hyvin järeitä (läpimitta cm tai jopa yli) puita on runsaasti. Lahoja maapuita on hyvin niukasti, kuolleita pystypuita on yksittäisiä. Kenttäkerros on puuston varovaisten raivausten tuottaman valoisuuden johdosta rehevä, mm. mustikkaa (Vaccinium myrtillus), kieloa (Convallaria majalis), lillukkaa (Rubus saxatilis) ja kevättähtimöä (Stellaria holostea). Kosteammissa painanteissa on mm. karhunputkea ja hiirenporrasta (Athyrium filix-femina). Pensaista yleisiä ovat taikinamarja ja vadelma. III (paikallisesti arvokas)

18 Sudenkorentoselvitys EU:n luontodirektiivin IV(a) liitteessä mainittujen sudenkorentolajien esiintymistä selvitettiin (idänkirsikorento Sympecma paedisca) sekä ja (lummelampikorento Leucorrhinia caudalis, sirolampikorento L. albifrons ja täplälampikorento L. pectoralis). Selvitysmenetelmät on selostettu liitteessä 1. Selvityksessä ei havaittu luontodirektiivin IV(a) liitteessä mainittuja sudenkorentolajeja. Sudenkorentoja havaittiin ylipäätään vain vähän. Havaitut lajit on lueteltu liitteen 2 taulukossa 2.1. Huhtikuun loppupuolella tehdyn idänkirsikorentoselvityksen yhteydessä havaittiin Tahvonlahdella useita äänteleviä rupikonnia ja tavallisia sammakoita Linnustoselvitys Pesivä lintulajisto Vuoden 2014 kolmella laskentakäynnillä selvitysalueella havaittiin 51 lajia, jotka tulkittiin pesiviksi (taulukko 3). Selvitysalueella havaituista lajeista 46 oli maalintuja. Vesi- ja rantalinnuista varsinaisen selvitysalueen sisäpuolella Stansvikin perukassa havaittiin sinisorsa (poikue), telkkä (poikue), tukkasotka (pari) ja rantasipi (pysyvä reviiri). Lisäksi isokoskelon pesä oli kaakkoisosan edellä mainitussa vanhassa palokärjenkolossa. Toinen rantasipireviiri sijaitsi alueen lounaisrannalla. Alueen länsiosassa havaittiin matalalla ylilentävä telkkänaaras ja ylilentävä isokoskelonaaras, joiden tulkittiin pesivän selvitysalueella. Selvitysalueen runsaimmat lajit peippo ja pajulintu ovat kaikenlaisten metsätyyppien runsaimpia lajeja (Väisänen ym. 1998). Muita metsien yleislajeja selvitysalueella ovat myös esimerkiksi punakylkirastas, harmaasieppo, talitiainen, kirjosieppo ja käpytikka. Havumetsien tyyppilajeihin kuuluvat selvitysalueella esimerkiksi vihervarpunen, punarinta, hippiäinen, laulurastas, rautiainen ja kuusitiainen. Vaateliaampia lajeja ovat vanhoja metsiä suosivat puukiipijä ja palokärki sekä lehtimetsälajeista esimerkiksi lehtokerttu, sirittäjä, mustarastas, sinitiainen, mustapääkerttu, kultarinta ja lehtopöllö. Punavarpunen, pensaskerttu, hernekerttu ja satakieli edustavat pensaikkojen ja muiden puoliavointen ympäristöjen lajistoa (Väisänen ym. 1998). Viljelymaiden ja rakennettujen alueiden lajistoa Stansvikin alueella on niukasti: räkättirastas, keltasirkku, västäräkki, varis, sepelkyyhky ja viherpeippo tyypillisimpinä. Kosteikkojen tyyppilajistoa edustavat ruokokerttunen ja pajusirkku. Kokonaisuudessaan hyvin erityyppisiä elinympäristöjä tarvitsevien lajien monimuotoisuus on poikkeuksellinen näin pienelle alueelle. Selvityksessä kiinnitettiin erityistä huomiota suojeluarvoltaan arvokkaimpien lajien löytämiseen. EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeista selvitysalueella pesii palokärki, Suomessa vaarantuneista lajeista tukkasotka ja isokoskelo sekä silmälläpidettävistä rantasipi, sirittäjä ja punavarpunen (taulukko 3). Suomen ympäristökeskuksen (2014) luokittelemista vastuulajeista, joiden Euroopan kokonaiskannasta yli 15 prosenttia pesii Suomessa, Stansvikin alueella tavattiin tukkasotka, isokoskelo, rantasipi ja leppälintu. Ns.

19 18 luokituksiin kuuluvien ja muiden huomionarvoisten lintulajien reviirit on merkitty kuviin 6 ja 7. Palokärki tulkittiin alueella pesiväksi lajiksi, vaikka sitä ei havaittu varsinaisella selvitysalueella Palokärjen vanha pesäkolo löytyi kuitenkin alueen kaakkoisosassa mökkikylän pohjoisosasta, ja laji havaittiin 2014 Stansvikin itärannalla. Palokärkiparin käyttäytymisen perusteella pesä oli itärannalla koulun eteläpuolella. Koska palokärjen reviiri on useiden neliökilometrien laajuinen, on selvitysalue epäilemättä ollut osa vuonna 2014 asuttua reviiriä. selvitysalueella on muitakin palokärjen vielä vanhempia pesäkoloja ja ruokailupuita, joten tämä reviiri vaikuttaa vuosittaiselta. Lisäksi laskenta-alueen lajistoon laskettiin 52. lajina luhtakerttunen, jonka Stansvikin länsirannan mökkikylässä asuva luonnonharrastaja oli kuullut pihallaan alkaen, ja jonka laulun tuntomerkit hyvin sopivat luhtakerttuseen Ruokavieraat Pesivien 51 lajin lisäksi Stansvikin pohjukasta lähti harmaahaikara, joka todennäköisesti oli alueella ruokailemassa ja pesi jossain lähistöllä, mahdollisesti metsäsaaressa, mikä on lajille tyypillistä (esim. Väisänen ym. 1998, Valkama ym. 2011, Koskimies 2014). Tosin harmaahaikaran pesää on vaikea löytää, joten mahdollista pesintää esimerkiksi jonkin korkean männyn latvuksessa selvitysalueen sisäpuolella ei voida täysin sulkea pois. Stansvikin pohjukan ruokavieraana havaittiin myös kalalokki ja kalatiira, kumpiakin yksi yksilö. Ne olivat mahdollisesti peräisin Varisluodolta tai muilta lähisaarilta alueen lounaispuolelta. Reheväkasvuinen ja matalavetinen, tyyni ja suojaisa Stansvikin perukka on suotuisa ruokailupaikka lokeille ja tiiroille. Lisäksi ruokavieraana Stansvikin perukassa havaittiin myös haarapääskyjä, joiden tulkittiin myös pesivän selvitysalueella (taulukko 3) Lähialueen vesi- ja rantalinnut Jokaisella laskentakäynnillä kiikaroitiin ja merkittiin muistiin myös varsinaisen selvitysalueen ulkopuoliset lähirannat ja vesialueet Stansvikillä ja alueen lounaispuolella Varisluodon pohjoispuolella (taulukko 4). Pääosa näillä vesialueilla havaituista vesilinnuista pesi epäilemättä rannoilla ja saarissa selvitysalueen ulkopuolella, mutta on mahdollista, että joillakin havaituista yksilöistä, varsinkin telkillä ja sinisorsilla, pesä olisi sijainnut selvitysalueen puolella. Telkkä pesii palokärjenkoloissa tai isoissa pöntöissä yleisesti kaukanakin rannalta, samoin sinisorsa metsässä aluskasvillisuuden suojassa (esim. Väisänen ym. 1998, Valkama ym. 2011, Koskimies 2014). Vesi- ja rantalintujen huomattavan suureen laji- ja parimäärään selvitysalueen lounaispuolella ja etenkin Varisluodolla ja sen rantavesillä vaikuttaa epäilemättä se, että selvitysalueen rannat ovat rakentamattomina ja muutenkin rauhallisia, vailla monille lähirannoille ominaista ja monentyyppistä häirintää, joka tuhoaa lintujen pesintä- ja ruokailuympäristöjä ja -rauhaa. Eri käyntikerroilla muistiin merkittyjen vesi- ja rantalintujen havainnoista tulkittiin pesivien parien määrä kunkin lajin pesintäaikataulujen mukaan Koskimiehen & Väisäsen (1988, 1991) valtakunnallista linnustonseurantaa varten vakioimilla periaatteilla.

20 19 Pesälöytöjen ja lintujen oleskelupaikkojen perusteella myös arvioitiin, pesivätkö linnut selvitysalueen rannassa (lounaisranta ja Stansvikin keskiosa) vai Varisluodon pohjoiskärjessä ja Varisluodon itäpuolisella, pääosaksi puuttomalla luodolla, joka on ehdottomasti näiden ranta-alueiden arvokkain vesi- ja rantalinnuston pesäpaikka (taulukko 4) Pesimälajien parimäärät Selvitysalueella tavattiin vuoden 2014 yhteensä 320 pesiväksi tulkittua lintuparia (taulukko 3). Runsaimmat lajit olivat peippo (46 paria), pajulintu (44), talitiainen (25), mustarastas (20), punarinta (17), lehtokerttu, kirjosieppo ja sinitiainen (13) sekä vihervarpunen (10 paria). Nämä yhdeksän lajia muodostivat 63 prosenttia kaikkien lajien parimäärästä (201/320), loput 43 lajia 37 prosenttia. Tällainen hyvin vinoutunut jakauma linnuston parimäärissä peippo ja pajulintu ovat erittäin runsaita mutta huomattava enemmistö lajeista on hyvin harvalukuisia on tyypillinen useimmilla selvitysalueilla (Väisänen ym. 1998). Osa lajeista, kuten uuttukyyhky, lehtopöllö, palokärki, kultarinta ja nokkavarpunen ovat kohtalaisen harvalukuisia koko Suomessa (Valkama ym. 2011, Koskimies 2014). Stansvikin alueella pesii alueen pieni koko huomioon ottaen poikkeuksellisen runsaasti niin kaikenlaisten metsien kuin havu- ja lehtimetsienkin lajeja. Isojen puiden ja pesäkolojen runsautta ilmentää esimerkiksi tali-, sini- ja kuusitiaisen sekä kirjosiepon runsaus. Osa näiden lajien pareista pesi metsäalueilla tikankoloissa, mutta merkittävä osa myös mökkikylien linnunpöntöissä. Lehtopöllölle, telkälle ja isokoskelolle sopivina pesäpaikkoina alueella on niin vanhoja palokärjenkoloja kuin isoja pönttöjäkin Pesimälinnuston tiheys Pesimälinnuston tiheys Stansvikin selvitysalueella on kaikki lajit (320 paria) ja koko alue (26 hehtaaria) huomioon ottaen 1230 paria neliökilometriä kohti. Maalinnuilla (neljä sorsalajia ja -paria ja Stansvikin perukan 1,3 hehtaaria poislukien) kokonaistiheys on vielä korkeampi: 1264 paria/km 2. Myös runsaimmilla lajeilla pesimätiheydet ovat hyvin korkeita: peippo 184 paria/ km 2, pajulintu 176, talitiainen 100, mustarastas 80, punarinta 68, lehtokerttu, kirjosieppo ja sinitiainen 52 sekä vihervarpunen 40 paria/ km 2. Näiden yhdeksän runsaimman maalintulajin (19 prosenttia lajeista) yhteenlaskettu tiheys on 804 paria/ km 2.

21 20 Taulukko 3. Selvitysalueen kartoituslaskennoissa vuonna 2014 havaitut lintulajit ja pesivien parien tai reviirien määrät. Lisäksi Tiira-lintutietopalvelun mukaan alueella kuultiin maastotöiden jälkeen heinäkuussa 2014 luhtahuittikoiras. D1 = EU:n lintudirektiivin liitteen I laji, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, vastuulaji = laji, jonka Euroopan pesimäkannasta Suomessa pesii yli 15 prosenttia, ja jonka suojelusta Suomi on EU:ssa erityisesti vastuussa. Laji Tieteellinen nimi Pareja Sinisorsa Anas platyrhynchos 1 Tukkasotka, VU, vastuulaji Aythya fuligula 1 Telkkä, vastuulaji Bucephala clangula 1 Isokoskelo, VU, vastuulaji Mergus merganser 1 Fasaani Phasianus colchicus 3 Rantasipi, NT, vastuulaji Actitis hypoleucos 2 Uuttukyyhky Columba oenas 2 Sepelkyyhky Columba palumbus 9 Käki Cuculus canorus 1 Lehtopöllö Strix aluco 1 Käpytikka Dendrocopos major 1 Palokärki, D1 Dryocopus martius 1 Haarapääsky Hirundo rustica 2 Metsäkirvinen Anthus trivialis 1 Västäräkki Motacilla alba 5 Peukaloinen Troglodytes troglodytes 2 Rautiainen Prunella modularis 4 Punarinta Erithacus rubecula 17 Satakieli Luscinia luscinia 1 Leppälintu, vastuulaji Phoenicurus phoenicurus 1 Mustarastas Turdus merula 20 Räkättirastas Turdus pilaris 5 Laulurastas Turdus philomelos 4 Punakylkirastas Turdus iliacus 6 Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 3 Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 1 Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 1 Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 3 Lehtokerttu Sylvia borin 13

22 21 Hernekerttu Sylvia curruca 5 Pensaskerttu Sylvia communis 3 Kultarinta Hippolais icterina 3 Sirittäjä, NT Phylloscopus sibilatrix 9 Pajulintu Phylloscopus trochilus 44 Hippiäinen Regulus regulus 2 Harmaasieppo Muscicapa striata 9 Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 13 Kuusitiainen Parus ater 2 Sinitiainen Parus caeruleus 13 Talitiainen Parus major 25 Puukiipijä Certhia familiaris 2 Närhi Garrulus glandarius 1 Varis Corvus corone 3 Kottarainen Sturnus vulgaris 1 Peippo Fringilla coelebs 46 Viherpeippo Carduelis chloris 5 Tikli Carduelis carduelis 2 Vihervarpunen Carduelis spinus 10 Punavarpunen, NT Carpodacus erythrinus 6 Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes 1 Keltasirkku Emberiza citrinella 1 Pajusirkku Emberiza citrinella 3 Yhteensä

23 22 Taulukko 4. Selvitysalueen rantavesillä kartoituslaskentakäynneillä pesimäkaudella 2014 havaitut vesi- ja rantalinnut parimäärineen. Selvitysalueen lounaisranta Laji Tieteellinen nimi Pareja Sinisorsa Anas platyrhynchos 2 Tukkasotka, VU, vastuulaji Aythya fuligula 1 Telkkä, vastuulaji Bucephala clangula 1 Silkkiuikku Podiceps cristatus 3 Varisluodon pohjoiskärki ja Varisluodon itäpuolinen luoto Laji Tieteellinen nimi Pareja Kyhmyjoutsen Cygnus olor 1 Kanadanhanhi Branta canadensis 1 Valkoposkihanhi, D1 Branta leucopsis 2 Tukkasotka, VU, vastuulaji Aythya fuligula 3 Haahka, vastuulaji Somateria mollissima 2 Telkkä, vastuulaji Bucephala clangula 1 Tukkakoskelo, VU, vastuulaji Mergus serrator 1 Isokoskelo, VU, vastuulaji Mergus merganser 1 Silkkiuikku Podiceps cristatus 5 Meriharakka Haematopus ostralegus 1 Punajalkaviklo Tringa totanus 1 Kalalokki Larus canus 14 Kalatiira, D1, vastuulaji Sterna hirundo 26 Västäräkki Motacilla alba 1 Lisäksi Varisluodon pohjoiskärjessä tavattiin pesimättömiksi tulkittuja harmaalokkeja (Larus argentatus) kaksi nuorta yksilöä ja merilokkeja (Larus marinus) kolme aikuista. Stansvikin (Tahvonlahden) keskiosa Laji Tieteellinen nimi Pareja Sinisorsa Anas platyrhynchos 5 Tukkasotka, VU, vastuulaji Aythya fuligula 2 Telkkä, vastuulaji Bucephala clangula 1 Silkkiuikku Podiceps cristatus 2

24 Täydentäviä tietoja pesimälinnustosta luvuilta Alueella ei ole aiemmin tehty järjestelmällisiä, koko alueen ja lajiston kattavia lintulaskentoja. Koska kolmen käyntikerran laskennassa ei mahdollisesti havaita aivan kaikkia ja varsinkaan vaikeasti havaittavia lajeja, ja koska pesimälinnuston lajikoostumus ja pesivien lintuparien määrät vaihtelevat näin suppeilla alueilla vuodesta toiseen, koottiin alueelta vuoden 2014 tulosten yleispätevyyden arvioimiseksi lintuharrastajien ilmoittamia, BirdLife Suomi ry.:n Tiira-lintutietopalveluun tallennettuja havaintoja huomionarvoisista lajeista vuosilta (Tringa 2014). Lisäksi Stansvikin kyläyhdistys ry:ltä saatiin vuosina alueella lintuja tarkkailleen Veikko Salmisen vuosittaiset lajiluettelot. Täydentävien havaintojen perusteella on mahdollista saada selville alueella esiintyviä muita lajeja, jotka eivät mahdollisesti pesineet alueella vuonna 2014 esimerkiksi vuosittain vaihtuvien esiintymisalueiden tai lajin harvinaisuuden vuoksi, mutta jotka nostavat merkittävästi alueen linnuston ja elinympäristöjen suojeluarvoa. Tiira-lintutietopalvelun aineisto vuosilta Tiira-lintutietopalveluun vuosina tallennettujen havaintojen (Tringa 2014) perusteella on pääteltävissä, että vuonna 2014 havaituista harvalukuisista lajeista tukkasotka, telkkä, rantasipi, lehtopöllö, palokärki, sirittäjä ja punavarpunen pesivät selvitysalueella säännöllisesti. Lähirantojen lajeista lisäksi valkoposkihanhi ja tukkakoskelo pesinevät vuosittain. Tiiran perusteella vuoden 2014 laskennoissa havaitsematta jääneitä, pesimäaikaan tavattuja ja mahdollisesti pesiviä muita alueella pesiviä lajeja ovat luhtahuitti (Porzana porzana, soidinääntelevä koiras Stansvikin perukassa) sekä pikkusieppo (Ficedula parva, laulava koiras Stansvikin perukan länsirannalla 2010 ja 2012; lisäksi välittömästi selvitysalueen pohjoispuolen suojelualueella pikkusieppo on laulanut pesimäkausina 2011 ja 2012). Luhtahuitti ei ollut äänessä selvityksen maastopäivinä, ja on hyvin todennäköistä, että lintu ilmaantui paikalle vasta kesäkuun lopun jälkeen. Luhtahuittikoiraat voivat vaihtaa ääntelypaikkaa vielä keskikesälläkin (Väisänen ym. 1998, Koskimies 2014). On luultavaa, että näin myöhään äännellyt koiras jäi parittomaksi, mikä saattaa koskea joitakin muitakin, varsinkin harvalukuisia lajeja. Stansvikin alue on kuitenkin sopivaa pesimäympäristöä lähes kaikille siellä havaituille lajeille, ja esimerkiksi luhtahuitti ja pikkusieppo on tavattu alueella useina aiempina vuosina. Aineiston perusteella on perusteltua tulkita, että ainakin 54 lintulajia on viime vuosina havaittu selvitysalueella pesimäaikaan ja alueella on lisäksi niiden pesintään sopivat ympäristö- ja muut olot. Lisäksi pikkulepinkäisestä (Lanius collurio) on pesintään viittaava havainto Stansvikin perukasta luoteeseen niukasti selvitysalueen pohjoispuolella heinäkuulta Myös kehrääjästä (Caprimulgus europaeus), käenpiiasta (Jynx torquilla) ja kivitaskusta (Oenanthe oenanthe) on useita pesimäaikaisia havaintoja selvitysalueen lähettyviltä. Vuoden 2014 selvityksessäkin kivitaskukoiras havaittiin välittömästi selvitysalueen lounaiskolkan takana kallioniemessä. Koska lintu ei laulanut eikä varoitellut, eikä sitä havaittu 12.6., se pesi todennäköisesti alueen länsipuolella, missä tien- ja asuinrakennusalueilla on lajille runsaasti sopivaa pesimä- ja ruokailuympäristöä.

25 24 Pikkulepinkäinen ja kehrääjä ovat EU:n lintudirektiivin suojelemia lajeja, kivitasku Suomessa vaarantuneeksi ja käenpiika silmälläpidettäväksi luokiteltu laji. Pesimäajan ulkopuolella selvitysalueella tai aivan sen rajamailla on havaittu huomionarvoisista lajeista Tiira-lintutietopalvelun mukaan huuhkaja (Bubo bubo), viirupöllö (Strix uralensis), lapinpöllö (Strix nebulosa), varpuspöllö (Glaucidium passerinum), helmipöllö (Aegolius funereus) ja pohjantikka (Picoides tridactylus). Elinympäristöjen ja näiden lajien lähiseudun pesimäpaikkojen (Solonen ym. 2010, Valkama ym. 2011) perusteella on mahdollista, että varpuspöllö voisi pesiäkin selvitysalueella ainakin joinakin vuosina, mutta muut lajit lienevät olleet muualta tulleita kiertelijöitä. Varpuspöllö on EU:n direktiivilaji ja samalla Suomen vastuulaji (huomattava osa Euroopan kannasta pesii Suomessa). Selvitysalueella säännöllisesti retkeillyt lintuharrastaja Seppo Hjerppe, jonka havainnot on tallennettu Tiira-lintutietopalveluun, luonnehti sähköpostiviestissä muutamien harvalukuisten lajien esiintymistä ennen vuotta Harmaasorsa (Anas strepera) pesi onnistuneesti selvitysalueella Stansvikin perukassa kesällä 2009 ja pikkutikka (Dendrocopos minor) varmasti 2008 sekä luultavasti myös Idänuunilintuja (Phylloscopus trochiloides) on laulanut joka alkukesä Stansvikin rantalepikoissa, ja nuolihaukalla (Falco subbuteo) on ollut reviiri sekä Vanhakylän mökkialueella selvitysalueen sisällä että Stansvikin kartanon niemellä alueen eteläpuolella. Stansvikin alueen lajiluettelot Vuoden 2014 linnustoselvitystä täydentävät myös Veikko Salmisen vuosina kokoamat, Stansvikin alueella tavattujen lintulajien luettelot. Koska havaintopaikkoja ei ole tarkemmin merkitty, ei kaikista havainnoista voida olla aivan varmoja, että ne olisi tehty juuri vuoden 2014 selvitysalueella. Ainakin vesilintulajeista pääosa on todennäköisesti havaittu Stansvikin lahdella ja Varisluodon vesialueella. Siitä huolimatta nämäkin vanhat havainnot parantavat osaltaan käsitystä Stansvikin alueen linnustosta. Lajiluetteloissa ei ole myöskään yksilömääriä vaan ainoastaan havaintopäivä, luultavasti vuoden ensimmäinen (tai harvalukuisilla lajeilla ainoa). Pesimäaikaisia havaintoja Salminen mainitsee mielenkiintoisista lajeista esimerkiksi heinätavista (Anas querquedula) , lapasorsasta (Anas clypeata) , hiirihaukasta (Buteo buteo) , kanahaukasta (Accipiter gentilis) , luhtakanasta (Rallus aquaticus) ja , luhtahuitista , ja , varpuspöllöstä , viirupöllöstä ja , käenpiiasta ja , kivitaskusta useina vuosina vuoteen 2006 asti sekä viitakerttusesta (Acrocephalus dumetorum) Vuonna 2014 havaituista lajeista lehtopöllö vaikuttaa Salmisenkin listojen perusteella säännölliseltä pesijältä Stansvikin alueelta. Lehtokurpasta (Scolopax rusticola) on havaintoja useilta vuosilta, ja elinympäristön soveliaisuuden perusteella tämä hämärässä soidintava ja päivisin hankalasti huomattava laji voi pesiä alueella edelleen. Pikkutikka on havaittu vuosittain touko-kesäkuussa , ja sillekin sopivaa ympäristöä on edelleen etenkin Stansvikin rannoilla. Alkukevään soidin- ja kesäkuun lopun isojen poikasten ruoankerjuuaikaa lukuun ottamatta pikkutikka on hankala huomata hiljaisten elintapojensa vuoksi. Sama koskee punatulkkua (Pyrrhula

26 25 pyrrhula), josta Salmisella on havaintoja monelta vuodelta, sekä töyhtötiaista (Parus cristatus), josta on havainto esimerkiksi Sen sijaan metso (Tetrao urogallus), josta Salmisella on havainto , on mitä todennäköisimmin kadonnut alueelta metsien pirstoutumisen vuoksi (Solonen ym. 2010). Kun näistä lajeista muutama saattaa pesiä nykyaikaankin Stansvikin alueella, nousee alueen mahdollinen pesimälajien määrä lähes 60 lajiin. Lisäksi ilmeisesti ruokavieraina Salminen on havainnut Stansvikin alueella ja lähirannoilla pesimäaikaan harmaahaikaran, nuolihaukan, ruskosuohaukan (Circus aeruginosus), kalasääsken (Pandion haliaetus), räyskän (Hydroprogne caspia), tervapääskyn (Apus apus) ja räystäspääskyn (Delichon urbica) Stansvikin linnusto verrattuna Uudenmaan muiden metsäalueiden linnustoon Verrattaessa linnustoselvitysten tuloksia toisiinsa tulee ottaa huomioon erot tutkimusmenetelmissä. Metsävaltaisilla ja ylipäänsä maa- ja kosteikkoalueilla useaan käyntikertaan yhden pesimäkauden kuluessa perustuva kartoitusmenetelmä antaa luotettavammat ja vertailukelpoisemmat tulokset kuin yhden käyntikerran linja- ja pistelaskentamenetelmät (esim. Koskimies & Väisänen 1988, 1991, Koskimies 1994, 2001). Käyntikertojen määrä ja havaintojen tulkintaperusteet vaihtelevat kartoituslaskennoista toiseen, kuten laskijan taidot ja kokemuskin, millä on jonkin verran vaikutusta lopputuloksiin. Kartoitusmenetelmän sovelluseroista huolimatta merkittävät erot alueiden välisissä lajimäärissä ja pesimätiheyksissä paljastuvat tällöinkin luotettavasti, mikä on myös valtakunnallisten vakioseurantaohjeiden tavoite. Stansvikin pesimälinnuston lajimäärä ja kokonaisparimäärä ovat poikkeuksellisen korkeita alueen pinta-ala huomioon ottaen (Väisänen ym. 1998, Valkama ym. 2011, Koskimies 2014). Pesimätiheys on peräti 4 5-kertainen keskimääräisiin eteläsuomalaisiin metsäalueisiin verrattuna (Väisänen ym. 1998). Myös useimmilla Helsingin seudun metsäalueilla, joilla linnustoa on tutkittu niin ikään samalla kartoitusmenetelmällä, lajimäärä ja tiheys ovat alempia kuin Stansvikissa (Solonen 2010). Lajimäärä kasvaa tavallisesti alueen koon kasvaessa, sillä suurella alueella elinympäristöt ovat yleensä monipuolisempia kuin pienellä, ja suurella alueella pesii pientä todennäköisemmin myös sellaisia lajeja, joiden kokonaiskanta ja keskimääräinen tiheys ovat alhaisia. Solosen (2010) vertailemien puolensadan uusmaalaisen metsäalueen joukossa Stansvikin kokoisilla alueilla pesi tavallisesti noin lintulajia, ja vain parilla näin pienellä alueella noin 40 lajia. Kun Stansvikin alueella pesivät kymmenkunta muuta kuin metsälajia jätetään laskuista, pesiviä metsäympäristön lajeja on silti yli 40. Yli 50 lajin tason on Uudenmaan metsäalueista päästy vasta noin 80 hehtaarin kokoisilla, Stansvikiin verrattuna kolminkertaisilla alueilla. Uudellamaalla tutkituista alueista suurimmalla (Kirkkonummen Hirsalassa) on tavattu 55 pesivää lajia 164 hehtaarilla (Solonen 2010). Myös pesimälinnuston tiheys on Stansvikissa korkeampi kuin useimmilla Solosen (2010) listaamista 49 metsätutkimuksesta muualla Uudellamaalla. Solosen (2010) mukaan Uudenmaan tyypillisillä metsäalueilla pesii paria neliökilometriä kohti, harvoin

27 26 yli 500. Tutkituilla alueilla on todettu joskus korkeampiakin tiheyksiä kuin Stansvikissä, mutta nuo alueet ovat kolmea lukuun ottamatta pienempiä kuin Stansvikin alue (Solonen 2010: liite 2). Pienillä metsäalueilla keskimääräinen lintutiheys on usein suurempi kuin suurilla metsäalueilla reunavaikutuksen ansiosta: pienellä alueella reunaa on suhteessa enemmän pinta-alaan nähden, ja reunavyöhyke houkuttelee sellaisiakin lajeja, jotka puuttuvat yhtenäisemmiltä metsäalueilta. Pienten alueiden suuria korkeampi tiheys voi monesti selittyä Solosenkin (2010) mainitsemalla seikalla: pienillä ja rikkonaisilla kartoituslaskenta-alueilla reviirit voivat ulottua osittain myös selvitysalueen ulkopuolelle ja suureksikin osaksi niillä lajeilla, joilla reviirikoko on jopa suurempi kuin tutkittu alue. Reunavaikutus selittää Stansvikissakin jonkin verran korkeaa tiheyttä, sillä alueen rantavyöhyke niin idässä kuin etelässäkin, mökkikylät ja muut pikku aukiot luovat ilmeisen optimaalisen kokonaisuuden hyvin monimuotoisen ja runsaan linnuston pesimäympäristöksi. Koska Stansvikin selvitysalue rajoittuu miltei kaikkialla vesiin ja avomaihin, ei korkeaa tiheyttä selitä kuitenkaan yllä mainittu virhelähde. Lähes kaikilla lajeilla reviirit ovat kokonaisuudessaan alueen sisäpuolella lukuun ottamatta lehtopöllöä ja palokärkeä, joiden reviirit ovat selvitysaluetta laajempia Vertailu Mustavuoren ja Haltialan suojelumetsiin Stansvikin lähistöllä Helsingissä sijaitsee pari linnustoalueena tunnustettua ja linnustoarvojenkin vuoksi suojeltua kohdetta: Mustavuoren lehto- ja sekametsäalue sekä Haltialan aarnialueeksi kutsuttu keskuspuiston osa. Yrjölä ym. (2012) kartoittivat 82 hehtaarin laajuisen Mustavuoren pesimälinnuston vuosina (vuosien yhteenveto sisältyy myös Solosen (2010) liitteeseen 4). Stansvikiin verrattuna kolminkertaisella Mustavuoren reheväkasvuisella lehto- ja sekametsäalueella on pesinyt vuosittain lajia ja paria neliökilometriä kohti; keskimäärin lajeja on ollut noin 40 ja tiheys noin 400 paria/km 2. Yrjölän ym. (2012) mukaan Mustavuoren tiheys on suomalaisen metsän linnustotiheydeksi korkea. Myös Haltialan metsäaluetta, joka on kooltaan 86 hehtaaria eli niin ikään yli kolminkertainen Stansvikiin verrattuna, pidetään Helsingissä linnustoltaan ja muulta luonnoltaan poikkeuksellisen arvokkaana metsäalueena. Vuoden 2004 linnustoselvityksessä Haltialan alueelta tavattiin 35 pesivää lajia ja 349 paria neliökilometriä kohti (Honkanen 2006). Sekä Mustavuoressa että Haltialassa pesii suureksi osaksi samoja lintulajeja kuin Stansvikissä, mutta jonkin verran lajistossa on myös eroja. Myös ns. luokituksiin kuuluvat lajit ovat osittain samoja, osittain eri lajeja, eikä Stansvik jää jälkeen niiden määrissä ja tiheydessä ainakaan kun alueiden koot otetaan huomioon. Vertailussa on otettava huomioon sekin, että Mustavuori ja Haltiala ovat kooltaan kolminkertaisia Stansvikiin verrattuna, ne on tutkittu eri vuosina kuin Stansvik (niin lajisto kuin parimäärätkin vaihtelevat vuodesta toiseen, vrt. esim. Yrjölä 2012) ja että Stansvikin alue on järjestelmällisesti kartoitettu vain yhtenä vuonna. Mustavuoren 10-vuotinen jatkuva seuranta lienee paljastanut luotettavasti alueen lajimäärän ja pesimätiheyden vuosittaisen vaihtelun. Stansvikistä emme tiedä, oliko vuosi 2014 alueella linnuston laji- ja

28 27 parimäärissä keskimääräinen, tavallista huonompi vai parempi. On aivan mahdollista, että Stansvikin laji- ja parimäärät voivat olla jonain muuna vuonna jopa vuotta 2014 korkeammat. Näillä kolmella alueella on käytetty kartoitusmenetelmän erilaisia sovelluksia. Mustavuoren kartoituslaskennoissa alue käytiin läpi yhden pesimäkauden kuluessa kymmenen kertaa, Haltialassa kahdeksan ja Stansvikissä kolme. On mahdollista, että käyntikertojen määrää lisäämällä Stansvikistä olisi löytynyt enemmän niin lajeja kuin parejakin. Toisaalta Stansvikissä hyväksyttiin osalle reviireistä perusteeksi vain yhdellä käyntikerralla kolmesta tehty havainto laulavasta, varoittelevasta, ruokkivasta tai muuten selvästi paikallisesta yksilöstä pesintään viittaavissa oloissa. Koska alueella ei todennäköisesti laula tai varoittele merkittävää määrää läpimuuttavia metsälintuja tai muualla pesiviä kiertelijöitä, on pesimätiheyden suuruusluokka perustellusti vertailukelpoinen Mustavuoren, Haltialan ja muiden kartoitettujen Uudenmaan metsäalueiden kanssa siis merkittävästi suurempi. Kuva 5. Stansvikin ruovikkoinen kosteikkoalue lisää selvitysalueen monimuotoisuutta lintujen elinympäristönä.

29 28 Kuva 6. Ns. luokituksiin kuuluvien lintulajien reviirit selvitysalueella 2014.

30 29 Kuva 7. Muiden huomionarvoisten lintulajien reviirit selvitysalueella 2014.

31 30 3. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 3.1. Luontotyypit ja kasvillisuus Stansvikin selvitysalue on elinympäristöiltään Helsingin mittakaavassa monipuolinen luontoalue. Uudenmaan rannikkoalueille tyypilliseen tapaan kasvillisuuden ja luontotyyppien vaihtelu on hyvin pienipiirteistä. Rantavyöhykkeessä on monin paikoin säästetty runsaasti huomattavan järeää puustoa. Myös jalopuita, etenkin tammia, on monin paikoin, mutta erityisiä vanhoja tammistoja tai varsinaisia edustavia (luontaisia) tammilehtoja ei kuitenkaan havaittu. Iäkkäitä tammia on istutusperäisinä kartanon puistoissa ja puukujanteissa. Näitä on selvitetty tarkemmin Hiltusen (2001) työssä. Erityisen arvokas kokonaisuus ovat alueella sijaitseva kluuviflada välittömine rantametsineen (kuvio E), sen lounaispuolinen jalopuumetsikkö (kuvio C) sekä kaksi luonnon monimuotoisuudelle arvokasta metsäkuviota edellisistä kaakkoon päin (kuviot D ja F). Tämä kokonaisuus tulisi säilyttää kaavoituksessa. Varsinaisten rajattujen luontokohteiden ympäristössä olisi suositeltavaa säilyttää suojavyöhyke, joka puskuroi lisääntyvästä virkistyskäytöstä luontokohteille aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Luontotyyppikohteet A ja B ovat pienialaisia kohteita, jotka ovat kulumiselle herkkiä kohteita ja paikallisesti jossain määrin huomionarvoisia. Lisäksi rantoihin rajautuvia metsäkuvioita (2 ja 14) tulisi käsitellä nykyisellä tavalla järeää puustoa ja mahdollisimman luonnollisen kaltaista puustorakennetta säilyttäen. Alueen pohjoisosassa on lisäksi yksi luontotyyppikuvio (8), jota ei ole rajattu huomionarvoisena luontokohteena. Metsäkuvio on kuitenkin iäkästä metsää ja siinä on piirteitä, jotka mahdollistaisivat sen hyväksymisen METSO-kohteeksi. Näin ollen metsäkuvio olisi suositeltavaa säilyttää esimerkiksi virkistysmetsänä. Suosittelemme myös säilyttämään selvityksessä esitetyt pistemäiset kohteet: huomattavan isot puuyksilöt sekä länsiosan siirtolohkareen ja erikoisen kallionnyppylän. Kluuvifladan alueella tapahtuneet muutokset Selvitysalueella oleva merenlahden kurouma on pieni flada tai oikeammin kluuviflada, sillä se saa enää ajoittain merivettä kapean ruovikkoisen salmen yli meriveden tason ollessa korkealla (vrt. Munsterhjelm 1997, Sydänaho 2008). Kluuvifladan keskellä on ollut avovettä noin 0,5 ha (ruoppauksen jälkeen n. 0,8 ha); muu osa on tiheää rantakasvillisuutta, enimmäkseen ruokoluhtaa. Kluuvifladan jatke katkeaa eteläreunassa epäluonnontilaisesti, sillä sinne on rakennettu maavalli, jossa kasvaa puustoa. Maavallin läpäisee oja, joka ei jatku maavallin pohjoispuolella. Kluuvifladaa on noin kaksi vuotta sitten ruopattu; vuonna 2011 kuvatussa ilmakuvassa rantojen kasvillisuus vaikuttaa vielä luonnontilaiselta, kun taas vuoden 2012 ilmakuvasta lähtien näkyy, kuinka avovesialaa on laajennettu ja kasvillisuutta poistettu (kuva 8).

32 31 Alueelta olevissa ilmakuvissa vuosilta 1943, 1969 ja ei kasvillisuudessa näy merkkejä siitä, että kluuvifladaa olisi ruopattu. Kluuvifladan luonnontilaa on aivan hiljattain merkittävästi heikentänyt myös Koirasaarentien uuden linjauksen laaja tietyömaa (kuvat 9 11). Työmaa ulottuu paikoin aivan kluuvifladan rantaan asti, jossa on kaadettu puustoa käytännössä vesirajaan asti. Tervaleppälehtoon on myös ajettu kivimursketta täyttömaaksi, ja tervalepikkoon on johdettu suurikokoinen hulevesioja rumpuineen; tähän liittyen tervaleppäluhdan keskelle on tehty kaivanto. Kluuvikokonaisuuteen luontaisesti kuuluvan osan, rannan tulvaisen tervalepikon, luontainen kasvillisuus, vesitalous ja pienilmasto on näin ollen täysin menetetty. Stansvikin kluuviflada on melko todennäköisesti ollut ennen ruoppausta ja pohjoisosan tietyömaan raivauksia ja kaivutöitä vesilain 2 luvun 11 mukaisesti suojeltava kohde. Kluuviflada näyttäisi olleen olennaisesti luonnontilainen, eikä eteläosassa oleva vanha maavallikaan liene olennaisesti vaikuttanut itse flada-alueen keskeisiin luontotyyppeihin. Vuoden 2011 jälkeen tehdyt ruoppaus ja tietyömaa ovat aiheuttaneet tässä arvokkaassa luontotyypissä merkittävää luonnontilan heikkenemistä. Vuoden 2014 ilmakuvassa kluuvifladan vesi on erittäin sameaa (ilmakuvassa vaaleanharmaata). Kaikissa tätä aiemmissa ilmakuvissa vesi on merestä kuroutuneelle kluuville/kluuvifladalle ominaiseen tapaan vähemmän sameaa (ilmakuvassa tummempaa) kuin läheisellä merialueella (ks. kuva 8). Tämä viittaa siihen, että nimenomaan tietyömaan hulevesien johtaminen kluuvifladaan on samentanut sen vettä. Vuoden 2012 ruoppaus ei ole ilmeisesti tätä ilmiötä aiheuttanut, sillä vuosien 2012 ja 2013 ilmakuvissa vesialue näkyy vielä tummana. Hulevesivaikutukseen viittaa myös lahden pohjoispään ruovikossa vuoden 2014 ilmakuvassa näkyvä suora oja (kuva 8), jollaista ei näy missään aiemmassa ilmakuvassa. Kesällä 2014 havaittiin tietyömaalta tulevan ojan suussa veden olevan erittäin sameaa (kuvat 8 10). Veden kirkkaus on yksi tärkeimmistä ekologisista muuttujista flada- ja kluuviympäristössä, ja veden äkillinen ja voimakas samentuminen muuttaa koko ekosysteemin toiminnan täysin (Keynäs 1994, Munsterhjelm 1997). Muutos on usein hyvin pitkäaikainen ja jopa peruuttamaton. Tästä syystä niin rakennustyömaiden hulevesien ohjaamisesta kluuveihin ja fladoihin kuin myös ruoppauksista tällaisilla kohteilla tulisi yleensä pidättäytyä. Lahdenpohjukka on myös todettu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajin viitasammakon (Rana arvalis) lisääntymis- ja levähdyspaikaksi (Helsingin kaupunki 2014), jonka hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 49 nojalla. Näin ollen erityisesti vuonna 2014 tehty sameiden ja likaisten hulevesien johtaminen suoraan kluuvifladaan on mitä todennäköisimmin laissa kiellettyä lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämistä. Tieto viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikasta on ollut ilmeisesti jo vuodesta 2012 lähtien nähtävissä Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmästä.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

Raaseporin Nordcenterin golfkeskuksen asemakaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2012

Raaseporin Nordcenterin golfkeskuksen asemakaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2012 Raaseporin Nordcenterin golfkeskuksen asemakaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2012 Espoo 2012 Raaseporin Nordcenterin golfkeskuksen asemakaava-alueen luontoselvitykset 2012 1 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKI LUOTSINMÄKI-HYVELÄ-PERKO ASEMAKAAVAN (KAAVA NRO 609 1600) LUONTOSELVITYKSET

PORIN KAUPUNKI LUOTSINMÄKI-HYVELÄ-PERKO ASEMAKAAVAN (KAAVA NRO 609 1600) LUONTOSELVITYKSET Vastaanottaja Porin kaupunki Asiakirjatyyppi Asemakaavan luontoselvitykset Päivämäärä 29.9.2014 PORIN KAUPUNKI LUOTSINMÄKI-HYVELÄ-PERKO ASEMAKAAVAN (KAAVA NRO 609 1600) LUONTOSELVITYKSET Tarkastus 29.09.2014

Lisätiedot

Tammelan Kuivajärven hoitoja käyttösuunnitelma

Tammelan Kuivajärven hoitoja käyttösuunnitelma Tammelan Kuivajärven hoitoja käyttösuunnitelma Tammelan kunta Tammelan Pyhäjärven, Kuivajärven ja Kaukjärven kunnostus ja virkistyskäytön lisääminen -hanke Rauno Yrjölä Elina Vaskelainen Peter Uppstu Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Siuntion Brännmalmsbäckenin puronotkon luontoselvitykset vuonna 2011

Siuntion Brännmalmsbäckenin puronotkon luontoselvitykset vuonna 2011 Siuntion Brännmalmsbäckenin puronotkon luontoselvitykset vuonna 2011 Espoo 2012 Siuntion Brännmalmsbäckenin puronotkon luontoselvitykset 2011 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

Inkoon sisäsaariston osayleiskaava

Inkoon sisäsaariston osayleiskaava Inkoon kunta Inkoon sisäsaariston osayleiskaava Luontoselvitys 2011-2012 Luontotieto Keiron Oy 6.6.2013 6.6.2013 Luontoselvitys 2011-2012 1(102) Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Johdanto... 7 2 Selvitysalueen

Lisätiedot

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pesimälinnusto, läpimuuttajat ja lintujen riski törmätä voimajohtoihin Pertti Koskimies Tutkimusraportti Fingrid Oyj:lle 17.12.2009 Tmi Luontotieto Pertti Koskimies

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään tuulivoimayleiskaavan luontoselvitys 2012

Pyhtään kunta. Pyhtään tuulivoimayleiskaavan luontoselvitys 2012 Pyhtään kunta Pyhtään tuulivoimayleiskaavan luontoselvitys 2012 Petri Parkko 10.12.2012 Sisällys 1. Luontoselvityksen taustoja... 4 2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto ja epävarmuustekijät... 5 2.1. Liito-orava

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää SISÄLLYSLUETTELO KORPPOON JURMON PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2009 1. JOHDANTO 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää 3. TULOKSET 3.1. Jurmon pesimälinnusto vuoden 2009 laskennoissa

Lisätiedot

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Suomen Ympäristökonsultit Käyntiosoite: Linnankatu 1 H, Turku Postiosoite: PL 14, 20101 Turku Puhelin: (02) 534 7570 Matkapuhelin: 044 534 7570 Sähköposti: toimisto@ymparistokonsultit.fi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI. Sastamalan Kortekallion tuulivoimaosayleiskaavan luontoselvitys. Raportti

SASTAMALAN KAUPUNKI. Sastamalan Kortekallion tuulivoimaosayleiskaavan luontoselvitys. Raportti SASTAMALAN KAUPUNKI Sastamalan Kortekallion tuulivoimaosayleiskaavan luontoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Raportti Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Ympäristön

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke Hanhikivenydinvoimalaitoshanke PyhäjoenHanhikivenkeväinenmuutonseurantajaNatura alueidennykytilakeväällä2009 SamiLuoma SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 KEVÄTMUUTON SEURANTA JA LEPÄILIJÄT 2.1 Menetelmät 2.2

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Vaasan lintuatlas 2005 2008 pesimälinnusto maisemarakenteessa

Vaasan lintuatlas 2005 2008 pesimälinnusto maisemarakenteessa Vaasan lintuatlas Muita linnustotutkimuksia Vaasan lintuatlas 2005 2008 pesimälinnusto maisemarakenteessa Jan Nyman & Jorma Panu Tässä kirjoituksessa käsitellään Vaasan yleiskaavan luontovaikutusten arviointia

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 2 (30) Tuomiperän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

3 Lähtökohdat. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3 Lähtökohdat. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 3 Lähtökohdat Suunnittelualueella on voimassa 23.5.2005 vahvistettu Etelä Pohjanmaan maakuntakaava sekä useita asemakaavoja. Alueelle on laadittu luonto ja maisemaselvitys v. 2003, rakennuskannan inventointi

Lisätiedot

Manner-Naantalin luontoselvitys

Manner-Naantalin luontoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin luontoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23569 Raportti 1 (44) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2

Lisätiedot

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 8.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys 2013 2 (33) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue... 4 3. Aineisto

Lisätiedot

FINNGULF LNG INKOON TERMINAALIALUEEN JA INKOO SUINTIO- MAAKAASUPUTKEN LUONTOINVENTOINNIT 2014. Esa Lammi & Pekka Routasuo

FINNGULF LNG INKOON TERMINAALIALUEEN JA INKOO SUINTIO- MAAKAASUPUTKEN LUONTOINVENTOINNIT 2014. Esa Lammi & Pekka Routasuo FINNGULF LNG INKOON TERMINAALIALUEEN JA INKOO SUINTIO- MAAKAASUPUTKEN LUONTOINVENTOINNIT 2014 Esa Lammi & Pekka Routasuo 30.6.2014 FINGULF LNG INKOON TERMINAALIALUEEN JA INKOO SIUNTIO- MAAKAASUPUTKEN LUONTOINVENTOINNIT

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA LUMIALAN JAKOKUNNAN RAN- TA-ASEMAKAAVAN LUON- TOSELVITYS

ASIKKALAN KUNTA LUMIALAN JAKOKUNNAN RAN- TA-ASEMAKAAVAN LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 2962015 Viite 1510019143 ASIKKALAN KUNTA LUMIALAN JAKOKUNNAN RAN- TA-ASEMAKAAVAN LUON- TOSELVITYS ASIKKALAN KUNTA Päivämäärä 2962015

Lisätiedot

VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN LIITE 4 OULAINEN - MAASELÄNKANGAS LINNUSTOSELVITYS

VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN LIITE 4 OULAINEN - MAASELÄNKANGAS LINNUSTOSELVITYS VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN LIITE 4 OULAINEN - MAASELÄNKANGAS LINNUSTOSELVITYS LINNUSTOSELVITYS 1 Vastaanottaja wpd Finland Asiakirjatyyppi Linnnustoselvitys Päivämäärä 30.12.2013 Kansikuva: Mehiläishaukka

Lisätiedot

Pyhäjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu

Pyhäjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Pyhäjärven linnusto 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Pyhäjärven linnustoselvitys 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto Rauno

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Espoo 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Linnustovaikutukset 1 Karttakuva Faunatica Oy Pohjakartta

Lisätiedot

RAPORTTI. Fennovoima Oy. Ydinvoimalaitoksen YVA PYHÄJOKI. Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 29.9.2008.

RAPORTTI. Fennovoima Oy. Ydinvoimalaitoksen YVA PYHÄJOKI. Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 29.9.2008. RAPORTTI 67080217.BOY 29.9.2008 Hanhikivi Fennovoima Oy Ydinvoimalaitoksen YVA PYHÄJOKI Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi COPYRIGHT PÖYRY ENVIRONMENT OY Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

Linnustoselvitys Hyvinkään Sveitsin alueella keväällä 2008

Linnustoselvitys Hyvinkään Sveitsin alueella keväällä 2008 Linnustoselvitys Hyvinkään Sveitsin alueella keväällä 2008 Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry Timo Metsänen Luontoselvitys Metsänen Heinolan Vanhatie 40B 15140 Lahti www.metsanen.com

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot