POLVIJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLVIJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS"

Transkriptio

1 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 16WWE0921 LUONNOS POLVIJÄRVI Salolan tilan ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee osia Polvijärven kunnan Saarivaaran kylän kiinteistöstä Salola Ranta-asemakaavaan sisältyy Keski-Sukkulan, Muta-Sukkulan, KeskiMustin, Ylä-Mustin ja Ala-Mustin sekä Suuri-Lavoksen ranta-alueita UPM-Kymmene Oyj

2

3 Sisältö 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi, tunnistetiedot ja tarkoitus Kaava-alueen sijainti LÄHTÖKOHDAT Luonnonympäristö Johdanto Menetelmät Luonnon yleiskuvaus Suojelualueet Uhanalaiset tai huomionarvoiset lajit Luonto- ja linnustoselvitys Ala-, Keski- ja Ylä-Musti Suuri-Lavos Kuvantolampi Keski-Sukkula ja Muta-Sukkula Kirjallisuus Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Rakennusjärjestys, Pohjakartta Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ASEMAKAAVAN KUVAUS Ranta-asemakaavan sisältö Ranta-asemakaavan mitoitus Rantaviivan laskentaperiaate Kaavan vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen Vaikutukset talouteen Vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen Sosiaalisten vaikutusten arviointi Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö... 16

4

5 4 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Mielipiteet ja lausunnot ja niiden huomioonottaminen SUUNNITTELUVAIHEET Liitteet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Luontoselvityksen liitekartat Ranta-asemakaavakartat 1:5 000

6

7 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaavan nimi, tunnistetiedot ja tarkoitus Aloitteen ranta-asemakaavan laatimiseksi on tehnyt alueen maanomistaja UPM- Kymmene Oyj. Kaavan laatimisen tarkoituksena on maankäytön osoittaminen Keski- Sukkulan, Muta-Sukkulan sekä Ylä-Mustin, Keski-Mustin, Ala-Mustin sekä Suuri- Lavoksen ranta-alueilla, Polvijärven kunnassa. 1.2 Kaava-alueen sijainti Ranta-asemakaava koskee osia Polvijärven kunnan Saarivaaran kylän kiinteistöstä Salola Kaava-alueiden likimääräinen sijainti. (Maanmittauslaitos, Karttapaikka)

8 2 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Luonnonympäristö Johdanto UPM Kymmene Oyj on aloittanut Polvijärvellä ranta-asemakaavan laatimisen, jonka tarkoituksena on maankäytön osoittaminen Keski-Sukkulan, Sukkulanjoen, Muta- Sukkulan sekä Ylä-Mustin, Keski-Mustin, Ala-Mustin sekä Suuri-Lavoksen rantaalueilla. Ranta-asemakaavoituksen suunnittelutyö käynnistyi toukokuussa Kaavatyöhön liittyvän luontoselvityksen tulokset esitetään tässä raportissa Menetelmät Kaava-alueille tehtiin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen maastotyöt sekä linnustoselvityksen maastotyöt Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen tarkoituksena oli löytää suunnittelualueen rantavyöhykkeellä (0-200 m) sijaitsevat metsälain, luonnonsuojelulain ja vesilain mukaiset arvokkaat elinympäristöt sekä uhanalaiset luontotyypit sekä havainnoida kohteiden kasvillisuutta. Kaavoitettavilta ranta-alueilta valittiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella maastossa tarkastettavat potentiaaliset kohteet, jolloin maastotyön ulkopuolelle jätettiin luonnontilaltaan selvimmin muuttuneet alueet, kuten hakkuuaukeat ja runsaasti ojitetut suot. Maastotöiden yhteydessä tehtiin samalla havaintoja liito-oravan potentiaalisista elinympäristöistä. Linnustokartoituksen tavoitteena oli selvittää sijaitseeko kartoitusalueen rakentamiskelpoisten vesistöjen äärellä linnustollisesti arvokkaita alueita. Selvitysalueen järvien ja lampien ranta-alueet on kuljettu lähes kokonaisuudessaan jalkaisin reviirejä maastokartalle muistiin merkaten. Joillakin pienimmistä lammista ja kapeilla järvillä on kuljettu vain toisen puolen ranta tai havainnoitu vain yhdestä pisteestä, josta on hallinnut koko lammen mukaan lukien vastarannan laulavat linnut. Sää maastoaamuina oli melko lämmin ja vähätuulinen tai tyyni eli havainnointiolosuhteet olivat erittäin hyvät varsinkin aamujen varhaisimpina tunteina. Luontoselvityksen kasvillisuus- ja luontotyyppiosuudesta vastasi FM Mika Welling. Linnustoselvityksestä vastasi metsätalousteknikko Ari Parviainen Joensuusta. Liito-oravan potentiaalisia elinympäristöjä kartoitettiin ja tarkastettiin maastossa sekä Maastotöiden lisäksi selvityksessä käytettiin hyväksi kirjallisuusluettelossa mainittujen lähteiden lisäksi seuraavia aineistoja ja lähteitä: UPM:n paikkatietojärjestelmän luontokohteet sekä kuviokohtaiset puustotiedot (vähintään varttuneet kuusimetsät ja kuusisekametsät) Ympäristöhallinnon OIVA-tietojärjestelmä Pohjois-Savon ELY-keskuksen uhanalaistiedot

9 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Luonnon yleiskuvaus Kaavoitettavat alueet sijoittuvat metsäkasvillisuutensa puolesta etelä- ja keskiboreaalisen vyöhykkeen vaihettumisalueelle ja suokasvillisuutensa puolesta Pohjanmaan aapasoiden sekä Väli-Suomen viettokeitaiden vaihettumisalueelle. Polvijärven kallioperää luonnehtii kiilleliuskeen ja kiillegneissin dominoivuus. Kunnan eteläosassa on gneissigranodioriittialue ja länsiosissa kvartsiitti- ja diabaasialueita. Lisäksi tavataan vähäisessä määrin talkkiliuske- ja serpentiniittijuonia. Kunnan eteläosissa on muuta kuntaa runsaammin kalliopaljastumia. Keski-ja pohjoisosissa on verrattain runsaasti turvekerrostumia (GTK 2011). Yleiskuva kunnan maankäyttöluokkien jakaantumisesta on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Polvijärven kunnan maankäyttöluokat (lähde: Ympäristöhallinto: Corine 2002, 25 ha-aineisto). Kaavoitettaville alueille sijoittuu kaksi valtakunnallisesti arvokasta moreenialuetta: Nimi pinta-ala arvoluokka (ha) Saarijärven Keski-Mustin kumpumoreenialue* 91 3 Ylä-Mustin kumpumoreenialue* 41 3 *) osin Kaavin puolella

10 4 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Alueet on merkitty Pohjois-Karjalan maakuntakaavaan merkinnällä ge-1 (Arvokas harju- tai moreenialue: Merkinnällä osoitetaan maiseman ja luonnonarvojen kannalta vähintään maakunnallisesti arvokkaita harjualueita tai valtakunnallisesti arvokkaita moreenimuodostumia, joilla saattaa olla maa-aineslain 3 :n tarkoittamia ominaisuuksia ja niistä maa-ainesten otolle aiheutuvia rajoituksia. Aluevarauksesta ei aiheudu metsänhoidollisia rajoituksia. Merkintä mahdollistaa myös tavanomaisen kotitarvekäytön. Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen geologiset ominaispiirteet sekä biologiset ja maisemalliset arvot). Maakuntakaavan kaavaselostuksen mukaan ge-1 merkinnällä ei rajoiteta alueiden normaalia maa- ja metsätalouskäyttöä eikä normaalia lupamenettelyn mukaista rakentamista (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2010:17) Suojelualueet Kaavoitettaville alueille tai niiden läheisyyteen ei sijoitu suojelualueita (Ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta 2011). Kuva 2. Kaava-alueiden ja luonnonsuojelualueiden sijainti (lähde: Ympäristöhallinnon OIVA-tietokanta 2011) 2.2 Uhanalaiset tai huomionarvoiset lajit Suunnittelualueiden uhanalaistiedot tarkastettiin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksilta ( ja ). Kaavoitettavaksi tarkoitetuilla ranta-alueilla ei sijaitse uhanalaisten lajien esiintymiä. Suunnittelualueilta ei ole tiedossa maakotkan, merikotkan, muuttohaukan tai kalasääsken pesiä (Metsähallitus / Tuomo Ollila ja Helsingin yliopiston Eläinmuseo ).

11 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi 5 Kaavoitettavilta alueilta havaittujen lintujen suojelustatus on esitetty linnustoa koskevissa kappaleissa lajin jälkeen (DIR = lintudirektiivin liitteen I laji, UHEX= kansallinen uhanalaisuus (Nt = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut), EVA= Suomen erityisvastuulaji). Liito-orava Kaava-alueiden liito-oravatilannetta selvitettiin keväällä Selvityksen pohjana käytettiin UPM-Kymmenen puustotietoja, joiden perusteella kartoitettiin ranta-alueille sijoittuvat vähintään varttuneet kuusi- ja haapametsät sekä kuusisekametsät. Nämä metsäkuviot käytiin tarkastamassa maastossa huhtikuussa ja toukokuussa Selvitysajankohta oli erittäin hyvä huhtikuussa, jolloin maastossa käytiin läpi valtaosa potentiaalisista elinympäristöistä. Toukokuussa selvitysajankohta oli kevään nopean etenemisen takia hieman myöhäinen, mutta mahdolliset liito-oravan papanoimat puut olisi vielä pystytty maastosta havaitsemaan. Yhdeltäkään potentiaaliselta metsäkuviolta ei löydetty liito-oravan papanoimia puita. Valtaosa tarkistetuista kuvioista ei ollut liito-oravalle soveliainta elinympäristöä metsäkuvion ominaispiirteiden, kuvion koon ja puuston iän ja puulajien perusteella. Hyviä potentiaalisia elinympäristöjä oli potentiaalisten kuvioiden kokonaismäärästä vain muutamia. 2.3 Luonto- ja linnustoselvitys Suunnittelualueilla sijaitsevat luonto- ja linnustokohteet on esitetty seuraavassa kohteina. Kohteiden sijainti on esitetty liitteessä 2 kuvauskappaleissa todettuina lyhenteinä (esim. Lk1 ja Lin1) Ala-, Keski- ja Ylä-Musti Ala-Mustin pohjoispuoleisia kankaita on päätehakattu ja rantaan on jätetty noin 10 m leveä metsäkaistale. Ritosuo on ojitettua rämettä ja osin rämemuuttumaa, jota vanhat ojat ovat selvästi kuivattaneet. Järven itäosaan laskevan puron varressa lajistona ovat mm. järviruoko, järvikorte, suokorte, kurjenjalka, vehka, viiltosara, okarahkasammal, kiilto- ja harmaapaju, puusto 5-7 m koivua ja jonkin verran mäntyä. Luonnontilaisen kaltaisena luhtaisena puronvartena metsälakikohde (kohde Lk 1, kaavamerkintäsuositus: luo). Itse Ala-Mustilla ei havaittu vesi- eikä lokkilinnustoa eikä myöskään kahlaajia. Ainoa havaittu vesilintu oli järven yllä hetken kierrellyt kaakkuri (DIR, NT), jonka pesimälampi lienee jossain muualla. Kaakkurin lisäksi ainoa suojelullisesti merkittävä laji oli leppälintu (EVA, Lin1), jolla oli reviiri pohjoisrannalla Ritosuon eteläpuolella. Rantavyöhykkeen metsälinnusto oli alueelle hyvin tyypillistä. Ainakin käki, metsäkirvinen, punarinta, laulurastas, pajulintu, harmaasieppo, hömö- ja talitiainen, peippo, vihervarpunen ja pajusirkku lukeutuvat pesimälinnustoon (liite 4). Ala- ja Keski-Mustin välinen Mustinniemi on ranta-alueiltaan osaksi hakattu, niemen keskiosa on harventamatonta, 7-10 m mänty-koivu sekametsää. Niemen lehtomaisen kankaan lajistoa ovat mm. oravanmarja, kielo, kultapiisku, lillukka, nuokkuhelmikkä, metsätähti, kevätpiippo, maitohorsma, mesimarja, rönsyleinikki, tuppisara sekä runsas metsäkastikka. Niemessä on mahdollisesti ollut aikoinaan laidunnusta tai niittyä. Rantaalueiden hakkaamattomat rinteet ovat jäkäläpeitteisiä kuivia kankaita.

12 6 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Kuva 3. Mustinniemen keskiosien heinäistä ja ruohoista kangasta. Keski-Mustin Itälahden pohjukka on rannaltaan puustoista isovarpurämettä. Itälahden pohjoisranta on laajalti metsälain tarkoittamaa saraluhtaa, jossa lajistona pullosara, kurjenjalka, raate, riippa- ja rahkasara, suokukka ja järvikorte. Järveen tuleva vesilasku on luonnontilainen puro, jonka ympäristö on isovarpurämettä. Rantasuo ja puro ovat metsälain tarkoittamia luontokohteita (kohde Lk 2, kaavamerkintäsuositus: luo). Kuvat 4 ja 5. Vasemmalla Keski-Mustin Itälahden luhtaista rantanevaa, oikealla järveen laskeva puronvarsi. Keski-Mustin pohjoispuoliset kumparekankaat ovat varttuneita kuivahkoja mäntykankaita, joissa lahopuustoa on niukasti (kuva 6). Keski- ja Ala-Mustin ranta-alueet, niemet ja saaret on maanomistajan omalla päätöksellä käyttörajoitettuja. Paras metsäalue on Rantteikonpurolta länteen sijaitsevalla niemellä, jossa on suhteellisen vanhaa kuusikkoa. Tässä metsässä rummutteli pohjantikka (DIR, EVA, Lin2) reviirillään ja samalla paikalla havaittiin myös teeri (DIR, NT, EVA, Lin2). Muita suojelullisesti merkittäviä lajeja Keski-Mustilla ei havaittu. Muu lajisto järven rannoilla on normaalia metsälinnustoa, johon lukeutuvat ainakin käki, metsäkirvinen, punarinta, laulurastas, pajulintu, harmaa- ja kirjosieppo, hömö-, töyhtö- ja talitiainen, närhi, peippo, vihervarpunen ja pajusirkku. Vesilintuja, lokkilintuja ja kahlaajia ei havaittu lainkaan. Ylä-Mustin itäpäässä oleva rantaluhta on metsälain tarkoittama luontokohde (kohde Lk 3, kaavamerkintäsuositus: luo) (kuva 7). Maanomistajan päätöksellä Ylä-Mustin koillisosaan laskeva puronvarsi on merkitty luontokohteena (kohde Lk 4, kaavamerkintäsuositus: luo). Puron ympäristö on päätehakattu.

13 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi 7 Tien vieressä sijaitseva pieni nimetön lampi on metsälain tarkoittama pienveden lähiympäristö (kohde Lk 5, kaavamerkintäsuositus: luo). Ylä-Mustilla tavattiin neljä suojelullisesti merkittävää lintulajia. Laulujoutsenpari (DIR, EVA, Lin3) oleskeli luoteispään rehevähköllä lahdella, (joka sopisi hyvin lajin pesimiseen, mutta pesintään viittaavaa ei kuitenkaan todettu), kaksi telkkäkoirasta (EVA, Lin4) eteläosan lahdella, saalisteleva kalatiira (DIR, EVA), joka pesinee jollain muulla järvellä sekä itärannalla leppälintu (EVA, Lin5). Muu linnusto koostuu alueella tavallisista varpuslinnuista, kuten kulorastas, tiltaltti, pajulintu, harmaasieppo, hömötiainen, peippo ja vihervarpunen. Kuvat 6 ja 7. Vasemmalla Mustijärvien polveilevaa kumparekangasta, oikealla Ylä- Mustin itälahden luhtaranta Suuri-Lavos Suuri-Lavoksen länsi- ja eteläpuoleiset kankaat ovat laajalti taimikkoa. Järven vedenpinta on huomattavan korkealla majavan tekemien patojen takia ja tämän seurauksena järven rannoilla on runsaasti pystyyn kuollutta kuusta sekä myös maapuuta (kuva 8). Puronvarsien ja ranta-alueiden alkuperäistä luontotyyppiä ei runsaan veden takia pystytty toteamaan. Kuva 8. Suuri-Lavoksen rannan pystyyn kuollutta puustoa.

14 8 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Järvessä havaittiin runsas vesilintulajisto ja pystyyn kuoleva rantametsä tarjoaa monipuolisen elinympäristön lahopuustoa tarvitsevalle lajistolle (Kohde Lk 6, kaavamerkintäsuositus: luo). Suuri-Lavoksen linnusto on selvitysalueen paikoista lajistoltaan monipuolisemmasta päästä. Suojelullisesti merkittäviä lajeja tavattiin viisi (Lin6): tavinaaras (EVA) pohjoisosassa ja -koiras Pieni-Lavoksella, jouhisorsanaaras (VU) lensi Suurelta Pienelle Lavokselle, teeri (DIR, NT, EVA) länsirannalla, valkoviklo (EVA) itärannalla ja pohjantikkanaaras (DIR, EVA), joka etsi ravintoa lampien välisessä kuolleiden puiden muodostamassa pikku metsikössä. Muita vesilintuja ei tavattu, ei myöskään lokkilintuja. Ei-varpuslinnuista havaittiin edellä mainittujen lisäksi käki, tervapääsky ja taivaanvuohi. Varpuslinnusto oli samankaltaista kuin selvitysalueella muuallakin. Reviiriään rantavyöhykkeellä pitivät ainakin metsäkirvinen, punarinta, laulu- ja punakylkirastas, ruokokerttunen, herne- ja lehtokerttu, tiltaltti, pajulintu, harmaasieppo, peippo sekä pajusirkku. Kuvat 16 ja 17. Vasemmalla Suuri-Lavoksen kuollutta rantapuustoa, oikealla pohjantikka Kuvantolampi Kuvantolampi on erämainen, pieni metsälain tarkoittama elinympäristö (kohde Lk 7, kaavamerkintäsuositus: luo). Lammessa havaittiin telkkänaaras ja kolme poikasta. Kuva 9. Kuvantolampi.

15 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Keski-Sukkula ja Muta-Sukkula Keski-Sukkulan eteläosasta laskeva Sukkulanjoen varressa on runsaasti pystyyn kuollutta rantapuustoa majavan padottaman vedenpinnan kohoamisen takia. Keski-Sukkulan lounaisosaan laskeva saniaisvaltainen puronvarsi on metsälain tarkoittama luontokohde (kohde Lk 8, kaavamerkintäsuositus: luo). Puronvarren lajistoa ovat mm. käenkaali, metsäimarre, korpi-imarre, oravanmarja, lillukka, kotkansiipi, hiirenporras, mesiangervo, orvokit (kuva 10). Yläosastaan on jopa lehtokorpea, alaosastaan ruoho- ja heinäkorpea. Saniaskorvet, saniaislehtokorvet sekä ruoho- ja heinäkorvet on arvioitu Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisiksi luontotyypeiksi (EN) (Raunio ym. 2008). Puronvarressa on lahopuustoa runsaasti pystyyn kuolleina kuusina ja myös maapuuna. Puron suu järven rannassa on kortteista rantaluhtaa. Kuva 10. Puronvarren kotkansiipikasvustoa. Keski-Sukkulan koillisosaan laskeva puro on merkitty maanomistajan päätöksellä luontokohteeksi (kohde Lk 9, kaavamerkintäsuositus: luo). Järven pohjoisosassa sijaitsevan Salmenlahden pohjoisrannassa on vesijättöinen puustoinen luhtaranta, jossa on runsaasti pystyyn kuollutta nuorta koivua, luhtakastikkaa ja koivunvesoja. Ranta on luhtarantana metsälain tarkoittama elinympäristö (kohde Lk 10, kaavamerkintäsuositus: luo). Linnusto on valtaosaltaan alueella tavallista lajistoa, johon sisältyy viisi suojelullisesti merkittävää lajia: metso (DIR, NT, EVA, Lin7), jonka ulosteita löytyi järven eteläpäästä, kuikka (DIR, Lin8) eteläosassa, rantasipi (NT, EVA, Lin9-Lin10) sekä etelä- että pohjoisosassa, kalatiira (DIR, EVA, Lin11) eteläosassa ja leppälintu (EVA, Lin12) pohjoispäässä. Kuikan lisäksi muita vesilintuja ei tavattu, lokeista kalalokki pesii eteläosassa ja kahlaajista metsäviklolla oli reviiri lounaisrannan metsässä, joka oli ehkä lintutiheydeltään järven parasta osaa. Rantametsien linnusto on suurimmalta osaltaan ihan peruslajistoa, lajeina ainakin käki, metsäkirvinen, rautiainen, punarinta, laulu-, punakylkija kulorastas, pajulintu, harmaa- ja kirjosieppo, hömö-, töyhtö- ja talitiainen, korppi, peippo, vihervarpunen sekä pajusirkku. Muta-Sukkulan eteläosan rannat ovat laajalti isovarpurämettä. Järven länsirantaan laskee osin perattu ja osin luonnontilaisen kaltainen puro. Ympäristö on lähinnä ruohokangaskorpea. Ruohokangaskorvet on arvioitu Etelä-Suomessa erittäin uhanalaiseksi luontotyypiksi (EN) (Raunio ym. 2008). Lajistona mm. korpi-imarre, hiirenporras, mesiangervo, kultapiisku, oravanmarja, metsäimarre, käenkaali, metsäkorte, nokkonen, suo-

16 10 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi orvokki, mesimarja, metsätähti. Puusto on varttunutta ja uudistuskypsää kuusta. Rannassa on majavan kaatamia puita, lahopuustoa on runsaasti pystyyn kuolleina kuusina ja koivuina (kohde Lk 11, kaavamerkintäsuositus: luo) Kirjallisuus Kuva 11. Muta-Sukkulaan laskevan puron ruohokangaskorpea. Linnusto lammella ja sen ympäristössä on vaatimatonta. Vesi- ja lokkilintuja ei tavattu, eikä myöskään kahlaajia. Lammella saalistelleet tervapääskyt olivat ainoita havaittuja ei-varpuslintuja, muu lajisto koostui tavallisista varpuslintulajeista. Rantavyöhykkeen pesimälintuihin kuuluvat ainakin haarapääsky, metsäkirvinen, västäräkki, tiltaltti, pajulintu, talitiainen, närhi, peippo, vihervarpunen ja pajusirkku. Suojelullisesti merkittäviä lajeja ei havaittu. Lintudirektiivin I-liitteen lajit Suomessa: Ympäristöhallinto (2011). OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (2010). Pohjois-Karjalan maakuntakaavan täydennys (2. vaihe). Maakuntakaavaselostus, julkaisu 136. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén. A. & Mannerkoski, I. (toim.). (2010). Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja s Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen kansainväliset erityisvastuulajit: Suomessa tavatut lintulajit:

17 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Maanomistus Suunnittelualue on UPM-Kymmene Oyj:n omistuksessa. 2.5 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Suunnittelualueella ovat voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaihekaava, vahvistettu ja maakuntakaavan täydennys eli 2. vaihekaava, vahvistettu Vaihekaavassa 2 on arvokkaana moreenialueena osoitettu merkinnällä ge-1 Ylä-Mustin kumpumoreenialue. Kaavamääräyksen mukaan Merkinnällä osoitetaan maiseman ja luonnonarvojen kannalta vähintään maakunnallisesti arvokkaita harjualueita tai valtakunnallisesti arvokkaita moreenimuodostumia, joilla saattaa olla maaaineslain 3 :n tarkoittamia ominaisuuksia ja niistä maa-ainestenotolle aiheutuvia rajoituksia. Aluevarauksesta ei aiheudu metsänhoidollisia rajoituksia. Merkintä mahdollistaa myös tavanomaisen kotitarvekäytön. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavan täydennyksen 2. vaihekaavasta.

18 12 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Yleiskaava Outokummun taajaman alue kuuluu Joensuun seudun yleiskaava-alueeseen, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Suunnittelualueella on yleiskaavassa arvokkaan moreenialueen aluerajaukset ja niillä kohdemerkinnät Saarijärven-Keski- Mustin kumpumoreenialue mor 7.4 ja Ylä-Mustin kumpumoreenialue mor 7.5. Ote Joensuun seudun yleiskaavasta Rakennusjärjestys, Polvijärven kunnassa on voimassa hyväksytty rakennusjärjestys Pohjakartta Pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen numeerista maastotietokantaa ja kiinteistöraja-aineistoa 1:5000.

19 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Valtioneuvoston päätös valtakunnallisiksi alueidenkäyttötavoitteiksi tuli lainvoimaiseksi (maankäyttö- ja rakennuslaki 22 ). Päätöksessä tavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen: 1) toimiva aluerakenne, 2) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, 3) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4) toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5) Helsingin seudun erityiskysymykset 6) luontoja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista (maankäyttö- ja rakennuslaki 24 ). 3 ASEMAKAAVAN KUVAUS 3.1 Ranta-asemakaavan sisältö Ranta-asemakaava-alueelle on osoitettu 12 loma-asuntojen (RA) korttelialuetta ja niille yhteensä 28 rakennuspaikkaa. Rakennuspaikoista 7 on osoitettu Keski-Mustin ja Ala-Mustin väliseen Mustinniemeen, 5 Ala-Mustin itäosan pohjoisrannalle, 3 Ylä-Mustin rannalle ja loput 13 Keski-Sukkulan rannoille. Rakennuspaikat on ryhmitelty maastonpiirteet ja luontoarvot huomioon ottaen. Lisäksi kaava-alueelle on osoitettu maa- ja metsätalousalueita (M, MY), ohjeelliset tieyhteydet rakennuspaikoille ja venevalkamat (LV) Keski-Mustin sekä Keski-Sukkulan rannoille. Ylä-, Keski- ja Ala-mustien alueelle sijoittuva maakunnallisesti ja paikallisesti arvokas kumpumoreenialue on merkitty kaavakartalle ge -katkoviivarajauksella. Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on kiinnitettävä huomiota, ettei alueen luonto- ja maisema-arvoja vaaranneta tai heikennetä. Maisemallisesti arvokkaimmilla kumpumoreenialueilla Keski-Mustin saariston ja pienipiirteisten niemien kohdalla ei ole osoitettu rakentamiseen tarkoitettuja alueita. Luontovyöhyke luo -merkinnällä on likimääräisesti rajattu mahdolliset metsälain 10 :n tai LsL 28 :n mukaiset kohteet ja muut ympäristö- tai maisema-arvoiltaan merkitykselliset kohteet. Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on otettava huomioon, ettei alueen luonto- ja maisema-arvoja vaaranneta tai heikennetä.

20 14 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi 3.2 Ranta-asemakaavan mitoitus Ranta-asemakaava-alueen ranta-alueen rakentamistehokkuus on esitetty oheisessa taulukossa. Rantarakentamisen mitoitustarkastelu. 3.3 Rantaviivan laskentaperiaate Rantaviivan pituus on mitattu maanmittauslaitoksen maastotietokannasta. Rakennusoikeuden määrittelyssä käytettävä ns. muunnettu rantaviiva on laskettu Etelä-Savon seutukaavaliiton kehittämän menetelmän mukaan, jossa huomioidaan kapeiden lahtien ja niemien vaikutukset rakentamiseen. Muunnetun rantaviivan mittausmenetelmä.

21 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Kaavan vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Nyt asemakaavoitettavat ranta-alueet sijaitsevat ns. haja-asutusalueella eikä näiden alueiden välittömässä läheisyydessä sijaitse taajama-alueita eikä merkittäviä kyläalueita. Ranta-asemakaavan toteutumisen jälkeen nyt kaavoitettavat alueet säilyvät edelleen haja-asutusluonteisina eikä yhdyskuntarakenteeseen tältä osin aiheudu oleellisia vaikutuksia. Kaava tuo toteutuessaan alueelle 28 uutta vapaa-ajan asuntoa, mikä näkyy myös tienoon vilkastumisena ainakin kesäaikaan. Uusi loma-asutus ei edellytä uusien palveluiden rakentamista alueelle. Merkittävin vaikutus kohdentuu kaava-alueen sisäiseen rakenteeseen siinä mielessä, että osalle alueen rantoja tullaan rakentamaan loma-asuntoja. Kaavaratkaisussa rantarakennusoikeudet on keskitetty niille ranta-alueille, joilla luonnonympäristö sen parhaiten kestää ja toisaalta ottaen huomioon, että alueet ovat rakentamiseen soveltuvia. Suunnittelualueella ei ole kulttuuriympäristökohteita eikä tiedossa olevia muinaisjäännöksiä. Kaavalla ei siten ole näihin vaikutuksia Vaikutukset luonnonympäristöön Suunnittelualueelta on tehty luontoselvitys (kts. kohta 2.1 Luonnonympäristö). Luontoselvityksen mukaiset luontoarvot on otettu kaavaratkaisussa huomioon. Rakentaminen on osoitettu sellaisille alueille, joilla ei ole haitallista vaikutusta alueen luonnon monimuotoisuudelle ja linnuston elinolosuhteille. Kaavassa on tuotu kohdemerkinnöin esille luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet, jolloin luontoarvojen säilyttämiseen voidaan tietoisesti vaikuttaa Vaikutukset liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen Ranta-asemakaava-alueen tiestö on suurimmalta osalta jo rakennettu ja ne ovat yksityisteitä. Uusien vapaa-ajan asuntojen myötä alueen tieverkostoa tullaan tarvittavilta osin täydentämään ja kunnostamaan. Alueella ei ole vesi- ja viemäriverkostoja, joten vedenhankinta ja jätevesien käsittely toteutetaan kiinteistökohtaisesti, kunnan rakennusjärjestyksen ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

22 16 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Vaikutukset talouteen Maanomistajalle tonteilla on taloudellinen vaikutus myyntitulojen kautta. Kunnallistalouteen uudet vapaa-ajan asunnot vaikuttavat kiinteistöveroa lisäävästi. Uudet vapaaajan asukkaat tulevat jossakin määrin käyttämään myös Polvijärven kunnan palveluja ja siten tuomaan taloudellista hyötyä alueelle Vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen Alueen rakennuspaikat on tarkoitettu vapaa-ajan asumiseen. Terveyden, turvallisuuden ja elinolosuhteiden näkökulmasta tarkasteltuna merkittäviä tekijöitä ovat kunkin rakennuspaikan toteuttaminen niin, että ne täyttävät terveydelle ja turvallisuudelle lainsäädännössä esitetyt edellytykset. Nämä asiat käsitellään rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Alueelle rakennettavat / kunnostettavat tieyhteydet toteutetaan niin, että ne mahdollistavat hälytysajoneuvojen pääsyn alueelle, samoin on huolehdittava teiden viitoituksesta ja osoitenumeroinnista. Uusien rakennuspaikkojen luonnonläheisyys on sinällään merkittävä viihtyisyystekijä, lisäksi alueen vesistö ja runsaat metsäalueet antavat hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen jokamiehenoikeuden nojalla Sosiaalisten vaikutusten arviointi Rakennuspaikoille rakennettavat vapaa-ajan asunnot tulevat aikanaan muodostamaan oman mökkiläisyhdyskuntansa, jolle muodostuu oma sosiaalinen ympäristönsä. Toisaalta erillään sijaitsevat rakennuspaikat osaltaan mahdollistavat omasta ja luonnonrauhasta nauttimisen sellaisille, jotka sitä kaipaavat. 3.5 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja -määräykset on selitetty asemakaavakartassa. 3.6 Nimistö Kaavan myötä ei synny uutta nimistöä. 4 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa asemakaavan hyväksymistä koskevan valtuuston päätöksen saatua lainvoiman.

23 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi 17 5 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 5.1 Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain ( ) mukaan kaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn on riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa. Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen kehittäminen erityisesti koskettaa. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Keskeiset osalliset: 5.2 Vireilletulo Polvijärven kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja haltijat sekä asukkaat Viranomaiset Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; ympäristövastuualue Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Muut Alueella toimivat sähkö- ja telelaitokset Kaavanlaadinta on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. 5.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Ranta-asemakaava laaditaan vuorovaikutteisesti maanomistajan, viranomaisten ja muiden osallisten kanssa. Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan Polvijärven kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja internet-sivuilla sekä Outokummun Seutu -lehdessä. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä kunnanvirastolla. Osallisella on maankäyttö- ja rakennuslain 64 :n mukaan ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY -keskus) neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 5.4 Viranomaisyhteistyö Ranta-asemakaavahankkeesta pidettiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelun muistio on liitteenä. 5.5 Mielipiteet ja lausunnot ja niiden huomioonottaminen Täydennetään prosessin edetessä.

24 18 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi 6 SUUNNITTELUVAIHEET Ranta-asemakaavahankkeen keskeiset suunnittelu- ja käsittelyvaiheet: Luontoselvityksen laadinta Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kuopiossa Pöyry Finland Oy Jorma Harju Projektipäällikkö Timo Kortelainen Suunnittelija

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO-VIHTARI JA SUURI- PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN ALUEILLA

HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO-VIHTARI JA SUURI- PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN ALUEILLA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Heinäveden kunta HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO-VIHTARI JA SUURI- PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN ALUEILLA Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty:

Lisätiedot

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015 Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Johdanto Siilinjärven kunnanhallitus teki 31.3.2014 74 päätöksen Juurusvesi - Kuuslahti yleiskaavatyön

Lisätiedot

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI Rantayleiskaavan muutos koskee Savonlinnan kaupungin Rönkönvaaran kylässä sijaitsevaa Saunaniemen tilaa RN:o 3:32. SELOSTUS Tekninen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue)

SIILINJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9/2011 SIILINJÄRVEN KUNTA Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue) SIILINJÄRVEN KUNTA 1 Aloite ja muutoksen tarkoitus

Lisätiedot

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA ENONKOSKI SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA 25.2.2014 Näkymä Kurtinniemestä pohjoiseen Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / valmisteluvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24025 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 8.1.2014

KAAVASELOSTUS 8.1.2014 KAAVASELOSTUS 8.1.2014 LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA LUONNOS 8.1.2014 Pöyry Finland Oy 1 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 3 2 JOHDANTO 4 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja ohjausvaikutus 5 2.2 Osallistuminen

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA ASEMAKAAVASELOSTUS

HEINÄVEDEN KUNTA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVASELOSTUS 67070682.BBK Kvalt... Tark. Khall... EHDOTUS 29.8.2014 HEINÄVEDEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja laajentaminen (Pohjoisosa ja korttelit 123-126 ja niihin rajoittuva

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavamuutos POLVIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 2784 Putkipyykki 39 8319 8139 2739 8130 731 LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 625 7948 Putkip. 50 2186 Putkipyykki 26 2778 Putkip. 66 2187 Putkipyykki 27 2183 Putkipyykki 56 7944

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PYHÄNTÄ JOKIVARSIEN LUONTOSELVITYKSET (SIIKAJOKI, PYHÄNNÄNJOKI, LAMUJOKI) 14.11.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27232

LUONTOSELVITYS PYHÄNTÄ JOKIVARSIEN LUONTOSELVITYKSET (SIIKAJOKI, PYHÄNNÄNJOKI, LAMUJOKI) 14.11.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27232 TYÖNUMERO: E27232 PYHÄNTÄ JOKIVARSIEN LUONTOSELVITYKSET (SIIKAJOKI, PYHÄNNÄNJOKI, LAMUJOKI) SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 VESISTÖT... 2 3.1 Pintavedet...

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa Rantasalmen kunta Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE HELMIKUUN 10. PÄIVÄNÄ PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA RANTASALMI;

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Kaavaselostus / ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25370 Kaavaselostus / ehdotus I (IV) Salomaa Kristina Sisällysluettelo

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1.8.2014 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2. TIIVISTELMÄ 5 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 5 2.2. Asemakaava 5 2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava IIN KUNTA Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS / Luonnosvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.4.2015 P24712 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / Luonnosvaihe ii (3) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaluonnosvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2012 Työnumero 82138174 KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI LOUHUKANKAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI LOUHUKANKAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI LOUHUKANKAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI LOUHUKANKAAN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RANTASALMEN KUNTA POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P192-P19248 Kaavaselostus Savolainen Lilian

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Karijoen kunta PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / valmisteluvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Kaavaselostus Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot