POLVIJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLVIJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS"

Transkriptio

1 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 16WWE0921 LUONNOS POLVIJÄRVI Salolan tilan ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee osia Polvijärven kunnan Saarivaaran kylän kiinteistöstä Salola Ranta-asemakaavaan sisältyy Keski-Sukkulan, Muta-Sukkulan, KeskiMustin, Ylä-Mustin ja Ala-Mustin sekä Suuri-Lavoksen ranta-alueita UPM-Kymmene Oyj

2

3 Sisältö 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi, tunnistetiedot ja tarkoitus Kaava-alueen sijainti LÄHTÖKOHDAT Luonnonympäristö Johdanto Menetelmät Luonnon yleiskuvaus Suojelualueet Uhanalaiset tai huomionarvoiset lajit Luonto- ja linnustoselvitys Ala-, Keski- ja Ylä-Musti Suuri-Lavos Kuvantolampi Keski-Sukkula ja Muta-Sukkula Kirjallisuus Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Rakennusjärjestys, Pohjakartta Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ASEMAKAAVAN KUVAUS Ranta-asemakaavan sisältö Ranta-asemakaavan mitoitus Rantaviivan laskentaperiaate Kaavan vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen Vaikutukset talouteen Vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen Sosiaalisten vaikutusten arviointi Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö... 16

4

5 4 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Mielipiteet ja lausunnot ja niiden huomioonottaminen SUUNNITTELUVAIHEET Liitteet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Luontoselvityksen liitekartat Ranta-asemakaavakartat 1:5 000

6

7 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaavan nimi, tunnistetiedot ja tarkoitus Aloitteen ranta-asemakaavan laatimiseksi on tehnyt alueen maanomistaja UPM- Kymmene Oyj. Kaavan laatimisen tarkoituksena on maankäytön osoittaminen Keski- Sukkulan, Muta-Sukkulan sekä Ylä-Mustin, Keski-Mustin, Ala-Mustin sekä Suuri- Lavoksen ranta-alueilla, Polvijärven kunnassa. 1.2 Kaava-alueen sijainti Ranta-asemakaava koskee osia Polvijärven kunnan Saarivaaran kylän kiinteistöstä Salola Kaava-alueiden likimääräinen sijainti. (Maanmittauslaitos, Karttapaikka)

8 2 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Luonnonympäristö Johdanto UPM Kymmene Oyj on aloittanut Polvijärvellä ranta-asemakaavan laatimisen, jonka tarkoituksena on maankäytön osoittaminen Keski-Sukkulan, Sukkulanjoen, Muta- Sukkulan sekä Ylä-Mustin, Keski-Mustin, Ala-Mustin sekä Suuri-Lavoksen rantaalueilla. Ranta-asemakaavoituksen suunnittelutyö käynnistyi toukokuussa Kaavatyöhön liittyvän luontoselvityksen tulokset esitetään tässä raportissa Menetelmät Kaava-alueille tehtiin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen maastotyöt sekä linnustoselvityksen maastotyöt Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen tarkoituksena oli löytää suunnittelualueen rantavyöhykkeellä (0-200 m) sijaitsevat metsälain, luonnonsuojelulain ja vesilain mukaiset arvokkaat elinympäristöt sekä uhanalaiset luontotyypit sekä havainnoida kohteiden kasvillisuutta. Kaavoitettavilta ranta-alueilta valittiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella maastossa tarkastettavat potentiaaliset kohteet, jolloin maastotyön ulkopuolelle jätettiin luonnontilaltaan selvimmin muuttuneet alueet, kuten hakkuuaukeat ja runsaasti ojitetut suot. Maastotöiden yhteydessä tehtiin samalla havaintoja liito-oravan potentiaalisista elinympäristöistä. Linnustokartoituksen tavoitteena oli selvittää sijaitseeko kartoitusalueen rakentamiskelpoisten vesistöjen äärellä linnustollisesti arvokkaita alueita. Selvitysalueen järvien ja lampien ranta-alueet on kuljettu lähes kokonaisuudessaan jalkaisin reviirejä maastokartalle muistiin merkaten. Joillakin pienimmistä lammista ja kapeilla järvillä on kuljettu vain toisen puolen ranta tai havainnoitu vain yhdestä pisteestä, josta on hallinnut koko lammen mukaan lukien vastarannan laulavat linnut. Sää maastoaamuina oli melko lämmin ja vähätuulinen tai tyyni eli havainnointiolosuhteet olivat erittäin hyvät varsinkin aamujen varhaisimpina tunteina. Luontoselvityksen kasvillisuus- ja luontotyyppiosuudesta vastasi FM Mika Welling. Linnustoselvityksestä vastasi metsätalousteknikko Ari Parviainen Joensuusta. Liito-oravan potentiaalisia elinympäristöjä kartoitettiin ja tarkastettiin maastossa sekä Maastotöiden lisäksi selvityksessä käytettiin hyväksi kirjallisuusluettelossa mainittujen lähteiden lisäksi seuraavia aineistoja ja lähteitä: UPM:n paikkatietojärjestelmän luontokohteet sekä kuviokohtaiset puustotiedot (vähintään varttuneet kuusimetsät ja kuusisekametsät) Ympäristöhallinnon OIVA-tietojärjestelmä Pohjois-Savon ELY-keskuksen uhanalaistiedot

9 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Luonnon yleiskuvaus Kaavoitettavat alueet sijoittuvat metsäkasvillisuutensa puolesta etelä- ja keskiboreaalisen vyöhykkeen vaihettumisalueelle ja suokasvillisuutensa puolesta Pohjanmaan aapasoiden sekä Väli-Suomen viettokeitaiden vaihettumisalueelle. Polvijärven kallioperää luonnehtii kiilleliuskeen ja kiillegneissin dominoivuus. Kunnan eteläosassa on gneissigranodioriittialue ja länsiosissa kvartsiitti- ja diabaasialueita. Lisäksi tavataan vähäisessä määrin talkkiliuske- ja serpentiniittijuonia. Kunnan eteläosissa on muuta kuntaa runsaammin kalliopaljastumia. Keski-ja pohjoisosissa on verrattain runsaasti turvekerrostumia (GTK 2011). Yleiskuva kunnan maankäyttöluokkien jakaantumisesta on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Polvijärven kunnan maankäyttöluokat (lähde: Ympäristöhallinto: Corine 2002, 25 ha-aineisto). Kaavoitettaville alueille sijoittuu kaksi valtakunnallisesti arvokasta moreenialuetta: Nimi pinta-ala arvoluokka (ha) Saarijärven Keski-Mustin kumpumoreenialue* 91 3 Ylä-Mustin kumpumoreenialue* 41 3 *) osin Kaavin puolella

10 4 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Alueet on merkitty Pohjois-Karjalan maakuntakaavaan merkinnällä ge-1 (Arvokas harju- tai moreenialue: Merkinnällä osoitetaan maiseman ja luonnonarvojen kannalta vähintään maakunnallisesti arvokkaita harjualueita tai valtakunnallisesti arvokkaita moreenimuodostumia, joilla saattaa olla maa-aineslain 3 :n tarkoittamia ominaisuuksia ja niistä maa-ainesten otolle aiheutuvia rajoituksia. Aluevarauksesta ei aiheudu metsänhoidollisia rajoituksia. Merkintä mahdollistaa myös tavanomaisen kotitarvekäytön. Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen geologiset ominaispiirteet sekä biologiset ja maisemalliset arvot). Maakuntakaavan kaavaselostuksen mukaan ge-1 merkinnällä ei rajoiteta alueiden normaalia maa- ja metsätalouskäyttöä eikä normaalia lupamenettelyn mukaista rakentamista (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2010:17) Suojelualueet Kaavoitettaville alueille tai niiden läheisyyteen ei sijoitu suojelualueita (Ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta 2011). Kuva 2. Kaava-alueiden ja luonnonsuojelualueiden sijainti (lähde: Ympäristöhallinnon OIVA-tietokanta 2011) 2.2 Uhanalaiset tai huomionarvoiset lajit Suunnittelualueiden uhanalaistiedot tarkastettiin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksilta ( ja ). Kaavoitettavaksi tarkoitetuilla ranta-alueilla ei sijaitse uhanalaisten lajien esiintymiä. Suunnittelualueilta ei ole tiedossa maakotkan, merikotkan, muuttohaukan tai kalasääsken pesiä (Metsähallitus / Tuomo Ollila ja Helsingin yliopiston Eläinmuseo ).

11 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi 5 Kaavoitettavilta alueilta havaittujen lintujen suojelustatus on esitetty linnustoa koskevissa kappaleissa lajin jälkeen (DIR = lintudirektiivin liitteen I laji, UHEX= kansallinen uhanalaisuus (Nt = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut), EVA= Suomen erityisvastuulaji). Liito-orava Kaava-alueiden liito-oravatilannetta selvitettiin keväällä Selvityksen pohjana käytettiin UPM-Kymmenen puustotietoja, joiden perusteella kartoitettiin ranta-alueille sijoittuvat vähintään varttuneet kuusi- ja haapametsät sekä kuusisekametsät. Nämä metsäkuviot käytiin tarkastamassa maastossa huhtikuussa ja toukokuussa Selvitysajankohta oli erittäin hyvä huhtikuussa, jolloin maastossa käytiin läpi valtaosa potentiaalisista elinympäristöistä. Toukokuussa selvitysajankohta oli kevään nopean etenemisen takia hieman myöhäinen, mutta mahdolliset liito-oravan papanoimat puut olisi vielä pystytty maastosta havaitsemaan. Yhdeltäkään potentiaaliselta metsäkuviolta ei löydetty liito-oravan papanoimia puita. Valtaosa tarkistetuista kuvioista ei ollut liito-oravalle soveliainta elinympäristöä metsäkuvion ominaispiirteiden, kuvion koon ja puuston iän ja puulajien perusteella. Hyviä potentiaalisia elinympäristöjä oli potentiaalisten kuvioiden kokonaismäärästä vain muutamia. 2.3 Luonto- ja linnustoselvitys Suunnittelualueilla sijaitsevat luonto- ja linnustokohteet on esitetty seuraavassa kohteina. Kohteiden sijainti on esitetty liitteessä 2 kuvauskappaleissa todettuina lyhenteinä (esim. Lk1 ja Lin1) Ala-, Keski- ja Ylä-Musti Ala-Mustin pohjoispuoleisia kankaita on päätehakattu ja rantaan on jätetty noin 10 m leveä metsäkaistale. Ritosuo on ojitettua rämettä ja osin rämemuuttumaa, jota vanhat ojat ovat selvästi kuivattaneet. Järven itäosaan laskevan puron varressa lajistona ovat mm. järviruoko, järvikorte, suokorte, kurjenjalka, vehka, viiltosara, okarahkasammal, kiilto- ja harmaapaju, puusto 5-7 m koivua ja jonkin verran mäntyä. Luonnontilaisen kaltaisena luhtaisena puronvartena metsälakikohde (kohde Lk 1, kaavamerkintäsuositus: luo). Itse Ala-Mustilla ei havaittu vesi- eikä lokkilinnustoa eikä myöskään kahlaajia. Ainoa havaittu vesilintu oli järven yllä hetken kierrellyt kaakkuri (DIR, NT), jonka pesimälampi lienee jossain muualla. Kaakkurin lisäksi ainoa suojelullisesti merkittävä laji oli leppälintu (EVA, Lin1), jolla oli reviiri pohjoisrannalla Ritosuon eteläpuolella. Rantavyöhykkeen metsälinnusto oli alueelle hyvin tyypillistä. Ainakin käki, metsäkirvinen, punarinta, laulurastas, pajulintu, harmaasieppo, hömö- ja talitiainen, peippo, vihervarpunen ja pajusirkku lukeutuvat pesimälinnustoon (liite 4). Ala- ja Keski-Mustin välinen Mustinniemi on ranta-alueiltaan osaksi hakattu, niemen keskiosa on harventamatonta, 7-10 m mänty-koivu sekametsää. Niemen lehtomaisen kankaan lajistoa ovat mm. oravanmarja, kielo, kultapiisku, lillukka, nuokkuhelmikkä, metsätähti, kevätpiippo, maitohorsma, mesimarja, rönsyleinikki, tuppisara sekä runsas metsäkastikka. Niemessä on mahdollisesti ollut aikoinaan laidunnusta tai niittyä. Rantaalueiden hakkaamattomat rinteet ovat jäkäläpeitteisiä kuivia kankaita.

12 6 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Kuva 3. Mustinniemen keskiosien heinäistä ja ruohoista kangasta. Keski-Mustin Itälahden pohjukka on rannaltaan puustoista isovarpurämettä. Itälahden pohjoisranta on laajalti metsälain tarkoittamaa saraluhtaa, jossa lajistona pullosara, kurjenjalka, raate, riippa- ja rahkasara, suokukka ja järvikorte. Järveen tuleva vesilasku on luonnontilainen puro, jonka ympäristö on isovarpurämettä. Rantasuo ja puro ovat metsälain tarkoittamia luontokohteita (kohde Lk 2, kaavamerkintäsuositus: luo). Kuvat 4 ja 5. Vasemmalla Keski-Mustin Itälahden luhtaista rantanevaa, oikealla järveen laskeva puronvarsi. Keski-Mustin pohjoispuoliset kumparekankaat ovat varttuneita kuivahkoja mäntykankaita, joissa lahopuustoa on niukasti (kuva 6). Keski- ja Ala-Mustin ranta-alueet, niemet ja saaret on maanomistajan omalla päätöksellä käyttörajoitettuja. Paras metsäalue on Rantteikonpurolta länteen sijaitsevalla niemellä, jossa on suhteellisen vanhaa kuusikkoa. Tässä metsässä rummutteli pohjantikka (DIR, EVA, Lin2) reviirillään ja samalla paikalla havaittiin myös teeri (DIR, NT, EVA, Lin2). Muita suojelullisesti merkittäviä lajeja Keski-Mustilla ei havaittu. Muu lajisto järven rannoilla on normaalia metsälinnustoa, johon lukeutuvat ainakin käki, metsäkirvinen, punarinta, laulurastas, pajulintu, harmaa- ja kirjosieppo, hömö-, töyhtö- ja talitiainen, närhi, peippo, vihervarpunen ja pajusirkku. Vesilintuja, lokkilintuja ja kahlaajia ei havaittu lainkaan. Ylä-Mustin itäpäässä oleva rantaluhta on metsälain tarkoittama luontokohde (kohde Lk 3, kaavamerkintäsuositus: luo) (kuva 7). Maanomistajan päätöksellä Ylä-Mustin koillisosaan laskeva puronvarsi on merkitty luontokohteena (kohde Lk 4, kaavamerkintäsuositus: luo). Puron ympäristö on päätehakattu.

13 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi 7 Tien vieressä sijaitseva pieni nimetön lampi on metsälain tarkoittama pienveden lähiympäristö (kohde Lk 5, kaavamerkintäsuositus: luo). Ylä-Mustilla tavattiin neljä suojelullisesti merkittävää lintulajia. Laulujoutsenpari (DIR, EVA, Lin3) oleskeli luoteispään rehevähköllä lahdella, (joka sopisi hyvin lajin pesimiseen, mutta pesintään viittaavaa ei kuitenkaan todettu), kaksi telkkäkoirasta (EVA, Lin4) eteläosan lahdella, saalisteleva kalatiira (DIR, EVA), joka pesinee jollain muulla järvellä sekä itärannalla leppälintu (EVA, Lin5). Muu linnusto koostuu alueella tavallisista varpuslinnuista, kuten kulorastas, tiltaltti, pajulintu, harmaasieppo, hömötiainen, peippo ja vihervarpunen. Kuvat 6 ja 7. Vasemmalla Mustijärvien polveilevaa kumparekangasta, oikealla Ylä- Mustin itälahden luhtaranta Suuri-Lavos Suuri-Lavoksen länsi- ja eteläpuoleiset kankaat ovat laajalti taimikkoa. Järven vedenpinta on huomattavan korkealla majavan tekemien patojen takia ja tämän seurauksena järven rannoilla on runsaasti pystyyn kuollutta kuusta sekä myös maapuuta (kuva 8). Puronvarsien ja ranta-alueiden alkuperäistä luontotyyppiä ei runsaan veden takia pystytty toteamaan. Kuva 8. Suuri-Lavoksen rannan pystyyn kuollutta puustoa.

14 8 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Järvessä havaittiin runsas vesilintulajisto ja pystyyn kuoleva rantametsä tarjoaa monipuolisen elinympäristön lahopuustoa tarvitsevalle lajistolle (Kohde Lk 6, kaavamerkintäsuositus: luo). Suuri-Lavoksen linnusto on selvitysalueen paikoista lajistoltaan monipuolisemmasta päästä. Suojelullisesti merkittäviä lajeja tavattiin viisi (Lin6): tavinaaras (EVA) pohjoisosassa ja -koiras Pieni-Lavoksella, jouhisorsanaaras (VU) lensi Suurelta Pienelle Lavokselle, teeri (DIR, NT, EVA) länsirannalla, valkoviklo (EVA) itärannalla ja pohjantikkanaaras (DIR, EVA), joka etsi ravintoa lampien välisessä kuolleiden puiden muodostamassa pikku metsikössä. Muita vesilintuja ei tavattu, ei myöskään lokkilintuja. Ei-varpuslinnuista havaittiin edellä mainittujen lisäksi käki, tervapääsky ja taivaanvuohi. Varpuslinnusto oli samankaltaista kuin selvitysalueella muuallakin. Reviiriään rantavyöhykkeellä pitivät ainakin metsäkirvinen, punarinta, laulu- ja punakylkirastas, ruokokerttunen, herne- ja lehtokerttu, tiltaltti, pajulintu, harmaasieppo, peippo sekä pajusirkku. Kuvat 16 ja 17. Vasemmalla Suuri-Lavoksen kuollutta rantapuustoa, oikealla pohjantikka Kuvantolampi Kuvantolampi on erämainen, pieni metsälain tarkoittama elinympäristö (kohde Lk 7, kaavamerkintäsuositus: luo). Lammessa havaittiin telkkänaaras ja kolme poikasta. Kuva 9. Kuvantolampi.

15 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Keski-Sukkula ja Muta-Sukkula Keski-Sukkulan eteläosasta laskeva Sukkulanjoen varressa on runsaasti pystyyn kuollutta rantapuustoa majavan padottaman vedenpinnan kohoamisen takia. Keski-Sukkulan lounaisosaan laskeva saniaisvaltainen puronvarsi on metsälain tarkoittama luontokohde (kohde Lk 8, kaavamerkintäsuositus: luo). Puronvarren lajistoa ovat mm. käenkaali, metsäimarre, korpi-imarre, oravanmarja, lillukka, kotkansiipi, hiirenporras, mesiangervo, orvokit (kuva 10). Yläosastaan on jopa lehtokorpea, alaosastaan ruoho- ja heinäkorpea. Saniaskorvet, saniaislehtokorvet sekä ruoho- ja heinäkorvet on arvioitu Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisiksi luontotyypeiksi (EN) (Raunio ym. 2008). Puronvarressa on lahopuustoa runsaasti pystyyn kuolleina kuusina ja myös maapuuna. Puron suu järven rannassa on kortteista rantaluhtaa. Kuva 10. Puronvarren kotkansiipikasvustoa. Keski-Sukkulan koillisosaan laskeva puro on merkitty maanomistajan päätöksellä luontokohteeksi (kohde Lk 9, kaavamerkintäsuositus: luo). Järven pohjoisosassa sijaitsevan Salmenlahden pohjoisrannassa on vesijättöinen puustoinen luhtaranta, jossa on runsaasti pystyyn kuollutta nuorta koivua, luhtakastikkaa ja koivunvesoja. Ranta on luhtarantana metsälain tarkoittama elinympäristö (kohde Lk 10, kaavamerkintäsuositus: luo). Linnusto on valtaosaltaan alueella tavallista lajistoa, johon sisältyy viisi suojelullisesti merkittävää lajia: metso (DIR, NT, EVA, Lin7), jonka ulosteita löytyi järven eteläpäästä, kuikka (DIR, Lin8) eteläosassa, rantasipi (NT, EVA, Lin9-Lin10) sekä etelä- että pohjoisosassa, kalatiira (DIR, EVA, Lin11) eteläosassa ja leppälintu (EVA, Lin12) pohjoispäässä. Kuikan lisäksi muita vesilintuja ei tavattu, lokeista kalalokki pesii eteläosassa ja kahlaajista metsäviklolla oli reviiri lounaisrannan metsässä, joka oli ehkä lintutiheydeltään järven parasta osaa. Rantametsien linnusto on suurimmalta osaltaan ihan peruslajistoa, lajeina ainakin käki, metsäkirvinen, rautiainen, punarinta, laulu-, punakylkija kulorastas, pajulintu, harmaa- ja kirjosieppo, hömö-, töyhtö- ja talitiainen, korppi, peippo, vihervarpunen sekä pajusirkku. Muta-Sukkulan eteläosan rannat ovat laajalti isovarpurämettä. Järven länsirantaan laskee osin perattu ja osin luonnontilaisen kaltainen puro. Ympäristö on lähinnä ruohokangaskorpea. Ruohokangaskorvet on arvioitu Etelä-Suomessa erittäin uhanalaiseksi luontotyypiksi (EN) (Raunio ym. 2008). Lajistona mm. korpi-imarre, hiirenporras, mesiangervo, kultapiisku, oravanmarja, metsäimarre, käenkaali, metsäkorte, nokkonen, suo-

16 10 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi orvokki, mesimarja, metsätähti. Puusto on varttunutta ja uudistuskypsää kuusta. Rannassa on majavan kaatamia puita, lahopuustoa on runsaasti pystyyn kuolleina kuusina ja koivuina (kohde Lk 11, kaavamerkintäsuositus: luo) Kirjallisuus Kuva 11. Muta-Sukkulaan laskevan puron ruohokangaskorpea. Linnusto lammella ja sen ympäristössä on vaatimatonta. Vesi- ja lokkilintuja ei tavattu, eikä myöskään kahlaajia. Lammella saalistelleet tervapääskyt olivat ainoita havaittuja ei-varpuslintuja, muu lajisto koostui tavallisista varpuslintulajeista. Rantavyöhykkeen pesimälintuihin kuuluvat ainakin haarapääsky, metsäkirvinen, västäräkki, tiltaltti, pajulintu, talitiainen, närhi, peippo, vihervarpunen ja pajusirkku. Suojelullisesti merkittäviä lajeja ei havaittu. Lintudirektiivin I-liitteen lajit Suomessa: Ympäristöhallinto (2011). OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (2010). Pohjois-Karjalan maakuntakaavan täydennys (2. vaihe). Maakuntakaavaselostus, julkaisu 136. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén. A. & Mannerkoski, I. (toim.). (2010). Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja s Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen kansainväliset erityisvastuulajit: Suomessa tavatut lintulajit:

17 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Maanomistus Suunnittelualue on UPM-Kymmene Oyj:n omistuksessa. 2.5 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Suunnittelualueella ovat voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaihekaava, vahvistettu ja maakuntakaavan täydennys eli 2. vaihekaava, vahvistettu Vaihekaavassa 2 on arvokkaana moreenialueena osoitettu merkinnällä ge-1 Ylä-Mustin kumpumoreenialue. Kaavamääräyksen mukaan Merkinnällä osoitetaan maiseman ja luonnonarvojen kannalta vähintään maakunnallisesti arvokkaita harjualueita tai valtakunnallisesti arvokkaita moreenimuodostumia, joilla saattaa olla maaaineslain 3 :n tarkoittamia ominaisuuksia ja niistä maa-ainestenotolle aiheutuvia rajoituksia. Aluevarauksesta ei aiheudu metsänhoidollisia rajoituksia. Merkintä mahdollistaa myös tavanomaisen kotitarvekäytön. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavan täydennyksen 2. vaihekaavasta.

18 12 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Yleiskaava Outokummun taajaman alue kuuluu Joensuun seudun yleiskaava-alueeseen, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Suunnittelualueella on yleiskaavassa arvokkaan moreenialueen aluerajaukset ja niillä kohdemerkinnät Saarijärven-Keski- Mustin kumpumoreenialue mor 7.4 ja Ylä-Mustin kumpumoreenialue mor 7.5. Ote Joensuun seudun yleiskaavasta Rakennusjärjestys, Polvijärven kunnassa on voimassa hyväksytty rakennusjärjestys Pohjakartta Pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen numeerista maastotietokantaa ja kiinteistöraja-aineistoa 1:5000.

19 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Valtioneuvoston päätös valtakunnallisiksi alueidenkäyttötavoitteiksi tuli lainvoimaiseksi (maankäyttö- ja rakennuslaki 22 ). Päätöksessä tavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen: 1) toimiva aluerakenne, 2) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, 3) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4) toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5) Helsingin seudun erityiskysymykset 6) luontoja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista (maankäyttö- ja rakennuslaki 24 ). 3 ASEMAKAAVAN KUVAUS 3.1 Ranta-asemakaavan sisältö Ranta-asemakaava-alueelle on osoitettu 12 loma-asuntojen (RA) korttelialuetta ja niille yhteensä 28 rakennuspaikkaa. Rakennuspaikoista 7 on osoitettu Keski-Mustin ja Ala-Mustin väliseen Mustinniemeen, 5 Ala-Mustin itäosan pohjoisrannalle, 3 Ylä-Mustin rannalle ja loput 13 Keski-Sukkulan rannoille. Rakennuspaikat on ryhmitelty maastonpiirteet ja luontoarvot huomioon ottaen. Lisäksi kaava-alueelle on osoitettu maa- ja metsätalousalueita (M, MY), ohjeelliset tieyhteydet rakennuspaikoille ja venevalkamat (LV) Keski-Mustin sekä Keski-Sukkulan rannoille. Ylä-, Keski- ja Ala-mustien alueelle sijoittuva maakunnallisesti ja paikallisesti arvokas kumpumoreenialue on merkitty kaavakartalle ge -katkoviivarajauksella. Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on kiinnitettävä huomiota, ettei alueen luonto- ja maisema-arvoja vaaranneta tai heikennetä. Maisemallisesti arvokkaimmilla kumpumoreenialueilla Keski-Mustin saariston ja pienipiirteisten niemien kohdalla ei ole osoitettu rakentamiseen tarkoitettuja alueita. Luontovyöhyke luo -merkinnällä on likimääräisesti rajattu mahdolliset metsälain 10 :n tai LsL 28 :n mukaiset kohteet ja muut ympäristö- tai maisema-arvoiltaan merkitykselliset kohteet. Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on otettava huomioon, ettei alueen luonto- ja maisema-arvoja vaaranneta tai heikennetä.

20 14 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi 3.2 Ranta-asemakaavan mitoitus Ranta-asemakaava-alueen ranta-alueen rakentamistehokkuus on esitetty oheisessa taulukossa. Rantarakentamisen mitoitustarkastelu. 3.3 Rantaviivan laskentaperiaate Rantaviivan pituus on mitattu maanmittauslaitoksen maastotietokannasta. Rakennusoikeuden määrittelyssä käytettävä ns. muunnettu rantaviiva on laskettu Etelä-Savon seutukaavaliiton kehittämän menetelmän mukaan, jossa huomioidaan kapeiden lahtien ja niemien vaikutukset rakentamiseen. Muunnetun rantaviivan mittausmenetelmä.

21 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Kaavan vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Nyt asemakaavoitettavat ranta-alueet sijaitsevat ns. haja-asutusalueella eikä näiden alueiden välittömässä läheisyydessä sijaitse taajama-alueita eikä merkittäviä kyläalueita. Ranta-asemakaavan toteutumisen jälkeen nyt kaavoitettavat alueet säilyvät edelleen haja-asutusluonteisina eikä yhdyskuntarakenteeseen tältä osin aiheudu oleellisia vaikutuksia. Kaava tuo toteutuessaan alueelle 28 uutta vapaa-ajan asuntoa, mikä näkyy myös tienoon vilkastumisena ainakin kesäaikaan. Uusi loma-asutus ei edellytä uusien palveluiden rakentamista alueelle. Merkittävin vaikutus kohdentuu kaava-alueen sisäiseen rakenteeseen siinä mielessä, että osalle alueen rantoja tullaan rakentamaan loma-asuntoja. Kaavaratkaisussa rantarakennusoikeudet on keskitetty niille ranta-alueille, joilla luonnonympäristö sen parhaiten kestää ja toisaalta ottaen huomioon, että alueet ovat rakentamiseen soveltuvia. Suunnittelualueella ei ole kulttuuriympäristökohteita eikä tiedossa olevia muinaisjäännöksiä. Kaavalla ei siten ole näihin vaikutuksia Vaikutukset luonnonympäristöön Suunnittelualueelta on tehty luontoselvitys (kts. kohta 2.1 Luonnonympäristö). Luontoselvityksen mukaiset luontoarvot on otettu kaavaratkaisussa huomioon. Rakentaminen on osoitettu sellaisille alueille, joilla ei ole haitallista vaikutusta alueen luonnon monimuotoisuudelle ja linnuston elinolosuhteille. Kaavassa on tuotu kohdemerkinnöin esille luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet, jolloin luontoarvojen säilyttämiseen voidaan tietoisesti vaikuttaa Vaikutukset liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen Ranta-asemakaava-alueen tiestö on suurimmalta osalta jo rakennettu ja ne ovat yksityisteitä. Uusien vapaa-ajan asuntojen myötä alueen tieverkostoa tullaan tarvittavilta osin täydentämään ja kunnostamaan. Alueella ei ole vesi- ja viemäriverkostoja, joten vedenhankinta ja jätevesien käsittely toteutetaan kiinteistökohtaisesti, kunnan rakennusjärjestyksen ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

22 16 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi Vaikutukset talouteen Maanomistajalle tonteilla on taloudellinen vaikutus myyntitulojen kautta. Kunnallistalouteen uudet vapaa-ajan asunnot vaikuttavat kiinteistöveroa lisäävästi. Uudet vapaaajan asukkaat tulevat jossakin määrin käyttämään myös Polvijärven kunnan palveluja ja siten tuomaan taloudellista hyötyä alueelle Vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen Alueen rakennuspaikat on tarkoitettu vapaa-ajan asumiseen. Terveyden, turvallisuuden ja elinolosuhteiden näkökulmasta tarkasteltuna merkittäviä tekijöitä ovat kunkin rakennuspaikan toteuttaminen niin, että ne täyttävät terveydelle ja turvallisuudelle lainsäädännössä esitetyt edellytykset. Nämä asiat käsitellään rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Alueelle rakennettavat / kunnostettavat tieyhteydet toteutetaan niin, että ne mahdollistavat hälytysajoneuvojen pääsyn alueelle, samoin on huolehdittava teiden viitoituksesta ja osoitenumeroinnista. Uusien rakennuspaikkojen luonnonläheisyys on sinällään merkittävä viihtyisyystekijä, lisäksi alueen vesistö ja runsaat metsäalueet antavat hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen jokamiehenoikeuden nojalla Sosiaalisten vaikutusten arviointi Rakennuspaikoille rakennettavat vapaa-ajan asunnot tulevat aikanaan muodostamaan oman mökkiläisyhdyskuntansa, jolle muodostuu oma sosiaalinen ympäristönsä. Toisaalta erillään sijaitsevat rakennuspaikat osaltaan mahdollistavat omasta ja luonnonrauhasta nauttimisen sellaisille, jotka sitä kaipaavat. 3.5 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja -määräykset on selitetty asemakaavakartassa. 3.6 Nimistö Kaavan myötä ei synny uutta nimistöä. 4 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa asemakaavan hyväksymistä koskevan valtuuston päätöksen saatua lainvoiman.

23 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi 17 5 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 5.1 Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain ( ) mukaan kaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn on riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa. Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen kehittäminen erityisesti koskettaa. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Keskeiset osalliset: 5.2 Vireilletulo Polvijärven kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja haltijat sekä asukkaat Viranomaiset Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; ympäristövastuualue Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Muut Alueella toimivat sähkö- ja telelaitokset Kaavanlaadinta on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. 5.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Ranta-asemakaava laaditaan vuorovaikutteisesti maanomistajan, viranomaisten ja muiden osallisten kanssa. Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan Polvijärven kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja internet-sivuilla sekä Outokummun Seutu -lehdessä. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä kunnanvirastolla. Osallisella on maankäyttö- ja rakennuslain 64 :n mukaan ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY -keskus) neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 5.4 Viranomaisyhteistyö Ranta-asemakaavahankkeesta pidettiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvottelun muistio on liitteenä. 5.5 Mielipiteet ja lausunnot ja niiden huomioonottaminen Täydennetään prosessin edetessä.

24 18 SALOLAN RANTA-ASEMAKAAVA UPM-Kymmene Oyj Polvijärvi 6 SUUNNITTELUVAIHEET Ranta-asemakaavahankkeen keskeiset suunnittelu- ja käsittelyvaiheet: Luontoselvityksen laadinta Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kuopiossa Pöyry Finland Oy Jorma Harju Projektipäällikkö Timo Kortelainen Suunnittelija

POLVIJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

POLVIJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.4.2012 POLVIJÄRVI Salolan tilan ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee osia Polvijärven kunnan Saarivaaran kylän kiinteistöstä 607-413-21-7 Salola Ranta-asemakaavaan

Lisätiedot

POLVIJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS

POLVIJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 16WWE0921 26.4.2013 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.9.2013 66. POLVIJÄRVI Salolan tilan ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee osia Polvijärven kunnan Saarivaaran kylän kiinteistöstä

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 LEPPÄVIRTA Niemilomat Oy ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 1.6.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 LEPPÄVIRTA

Lisätiedot

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA ENONKOSKI SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA 25.2.2014 Näkymä Kurtinniemestä pohjoiseen Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUONENJOKI RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 3.3.2016 SUONENJOKI Rastilan ranta-asemakaavan muuttaminen Maankäytönsuunnittelu (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS. KAAVASELOSTUS luonnos. Muutos koskee tilaa Kouranta

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS. KAAVASELOSTUS luonnos. Muutos koskee tilaa Kouranta HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS Muutos koskee tilaa 407-3-30 Kouranta 11.11.2016 luonnos Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan nimi... 1 1.2 Alueen sijainti... 1 2 KAAVA-ALUE,

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA JYRKÄN ALUEEN TILOJEN 3:3 JA 29:0 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA JYRKÄN ALUEEN TILOJEN 3:3 JA 29:0 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SONKAJÄRVEN KUNTA JYRKÄN ALUEEN TILOJEN 3:3 JA 29:0 RANTA-ASEMAKAAVA 4.4.2016 SONKAJÄRVI Jyrkän ranta-asemakaava (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue)

SIILINJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9/2011 SIILINJÄRVEN KUNTA Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue) SIILINJÄRVEN KUNTA 1 Aloite ja muutoksen tarkoitus

Lisätiedot

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan 407-3-30 Kouranta osalta 11.11.2016 Maanmittauslaitos 2016 HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavamuutos (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KONTIOLAHTI. MARJALA-ONTTOLA-PILKKO-PUNTARIKOSKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOS tilan 31:88 ja siitä lohkottujen tonttien osalta

KONTIOLAHTI. MARJALA-ONTTOLA-PILKKO-PUNTARIKOSKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOS tilan 31:88 ja siitä lohkottujen tonttien osalta KONTIOLAHTI MARJALA-ONTTOLA-PILKKO-PUNTARIKOSKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOS tilan 31:88 ja siitä lohkottujen tonttien osalta 29.4.2016 Maanmittauslaitos 2016 KONTIOLAHTI Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA KORTTELIN 34 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maanmittauslaitos ortokuva

VALTIMON KUNTA KORTTELIN 34 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maanmittauslaitos ortokuva VALTIMON KUNTA KORTTELIN 34 ASEMAKAAVAMUUTOS 25.3.2015 Maanmittauslaitos ortokuva Leväsentie 23 70780 KUOPIO Yhteyshenkilö: Jorma Harju Puh: 044 5963 111 S-posti: jorma.harju@kaavaharju.fi VALTIMON KUNTA

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys RAPORTTI 16X185375 2.9.2013 KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys Sisältö 1 1 AINEISTO JA MENETELMÄT 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 1 2.1 Suojelualueet ja uhanalaiset lajit 1 3 LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

LIESVEDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

LIESVEDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS KONNEVESI LIESVEDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS Ranta-asemakaavamuutos koskee osittain Liesveden länsirannalle vuonna 1992 laadittua Liesveden ranta-asemakaavaa 2.2.2015 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) Ehdotus 9.9.2015 Näkymä Myhinjärvelle Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 LEPPÄVIRTA Niemilomat Oy ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 Luonnos 1.6.2015 Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA. MARJALA-ONTTOLA-PILKKO-PUNTARIKOSKI OSAYLEISKAA- VAN MUUTOS tilan 31:88 ja siitä lohkottujen tonttien osalta

KONTIOLAHDEN KUNTA. MARJALA-ONTTOLA-PILKKO-PUNTARIKOSKI OSAYLEISKAA- VAN MUUTOS tilan 31:88 ja siitä lohkottujen tonttien osalta KONTIOLAHDEN KUNTA MARJALA-ONTTOLA-PILKKO-PUNTARIKOSKI OSAYLEISKAA- VAN MUUTOS tilan 31:88 ja siitä lohkottujen tonttien osalta 6.6.2016 Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan nimi ja tavoite...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 67090260.BBK 2/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KOIVUJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Aloite Yksityinen maanomistaja. Alustavat tavoitteet Tavoitteena on keskittää maanomistajan kaksi lomarakennuspaikkaa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄ OINAANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RÄÄKKYLÄ OINAANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RÄÄKKYLÄ OINAANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee kylän 414 Sintsi tiloja 6-51, 6-52, 6-55, 6-56, 6-58, 6-60, 6-62, 6-66, 6-67, 6-70, 6-71, 6-74, 6-75, 6-76 ja 6-79. Ranta-asemakaava päivitetään kokonaisuudessaan

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 67080506.BBK 04/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kerimäen kunta 1 Aloite Yksityinen maanomistaja on tehnyt aloitteen ranta-asemakaavan laatimiseksi tiloille 246-434-1-9 Suoniemi ja 246-414-2-74

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA EHDOTUS 8.4.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Kaava-alueen sijainti... 2 1.2

Lisätiedot

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA ENONKOSKI SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA LUONNOS 25.2.2014 Näkymä Kontioniemestä pohjoiseen Maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavamuutos POLVIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI SAVOLANNIEMEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKEN KAUPUNKI SAVOLANNIEMEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI SAVOLANNIEMEN ASEMAKAAVA 9.9.2016 Savolanniemen sijainti Maanmittauslaitos 2014 JUANKOSKI Savolanniemen asemakaava Maankäytönsuunnittelu (OAS) 1 Alueen sijainti Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTA SOIDINNIEMI ASEMAKAAVA 2014. Soidinniemen voimassa oleva asemakaava päivitetään kokonaisuudessaan

ENONKOSKEN KUNTA SOIDINNIEMI ASEMAKAAVA 2014. Soidinniemen voimassa oleva asemakaava päivitetään kokonaisuudessaan ENONKOSKEN KUNTA SOIDINNIEMI ASEMAKAAVA 2014 Soidinniemen voimassa oleva asemakaava päivitetään kokonaisuudessaan 3.2.2015 SOIDINNIEMI Soidinniemen sijainti Leväsentie 23 H 142 70780 KUOPIO Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 LEPPÄVIRTA Niemilomat Oy ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 Ehdotus 9.10.2015 Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan laajennus

Kirkonkylän asemakaavan laajennus TUUSNIEMI Kirkonkylän asemakaavan laajennus Kaavaselostus HYVÄKSYTTY: KVAL pp.kk.2017 xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (10) Savolainen Lilian 8.9.2017 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.12.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA 1 Aloite ja asemakaavatyön tarkoitus Kontiolahden kunnan ympäristölautakunta on 15.5.2013 96 päättänyt käynnistää

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA. MARJALA-ONTTOLA-PILKKO-PUNTARIKOSKI OSAYLEISKAA- VAN MUUTOS tilan 31:88 ja siitä lohkottujen tonttien osalta

KONTIOLAHDEN KUNTA. MARJALA-ONTTOLA-PILKKO-PUNTARIKOSKI OSAYLEISKAA- VAN MUUTOS tilan 31:88 ja siitä lohkottujen tonttien osalta KONTIOLAHDEN KUNTA MARJALA-ONTTOLA-PILKKO-PUNTARIKOSKI OSAYLEISKAA- VAN MUUTOS tilan 31:88 ja siitä lohkottujen tonttien osalta 28.9.2016 Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan nimi ja tavoite...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 16WWE0492 5/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KEHVONSALON KARTANON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelutehtävän määrittely 3 1.2 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

LIESVEDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

LIESVEDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS KONNEVESI LIESVEDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS Ranta-asemakaavan muutos koskettaa tiloja 4:106, 4:127, 4:134, 4:135, 4:136, 4:137, 4:138, 4:139, 4:140, 4:141, 4:142, 4:143, 4:145,

Lisätiedot

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS. KAAVASELOSTUS ehdotus. Muutos koskee tilaa Kouranta

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS. KAAVASELOSTUS ehdotus. Muutos koskee tilaa Kouranta HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS Muutos koskee tilaa 407-3-30 Kouranta 31.5.2017 ehdotus Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan nimi... 1 1.2 Alueen sijainti... 1 2 KAAVA-ALUE,

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.12.2013 KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA 1 Aloite ja asemakaavatyön tarkoitus Kontiolahden kunnan ympäristölautakunta on 15.5.2013 96 päättänyt käynnistää

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA YLÄMYLLYN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS LEH- TORANNAN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIPERIN KUNTA YLÄMYLLYN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS LEH- TORANNAN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIPERIN KUNTA YLÄMYLLYN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS LEH- TORANNAN ALUEELLA 5.5.2017 Maanmittauslaitos, ortokuva alueelta LIPERI Asemakaavan muutos ja laajennus Lehtorannan alueella (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos RAPORTTI LIITE 3 20.10.2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SUONENJOKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maanmittauslaitos ortokuva alueelta

SUONENJOKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maanmittauslaitos ortokuva alueelta SUONENJOKI IISVEDEN TAAJAMAN NS. VANHAN PEURAN SAHAN ALUETTA KOSKEVA OSAYLEISKAAVAMUUTOS JA IISVEDEN KORTTE- LEIDEN 1128, 1130, 1132 1136 JA NIIHIN LIITTYVIEN KATU- JA PUISTOALUEIDEN ASEMAKAAVAMUUTOS 30.9.2015

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Vieremän kunta. Kaavaselostus. Ehdotus ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

Vieremän kunta. Kaavaselostus. Ehdotus ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus Ehdotus 699-P21549 28.11.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ

Lisätiedot