SYKÄRINJÄRVEN VEDENLAATU JA SEDIMENTTIANALYYSIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYKÄRINJÄRVEN VEDENLAATU JA SEDIMENTTIANALYYSIT"

Transkriptio

1 SYKÄRINJÄRVEN VEDENLAATU JA SEDIMENTTIANALYYSIT Nina Lehtinen Päivi Salmi

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 1 Yleistä Sykärinjärvestä 5 2 Järvien luokittelu ja niiden tilaan vaikuttavat tekijät Järviveden laatuun vaikuttavat tekijät Humus Happamoituminen Rehevöityminen Muut vesistöihin vaikuttavat tekijät 9 3 Sykärinjärven tutkimuksessa käytetyt menetelmät Kemiallinen hapenkulutus Veden väri Veden happamuus Alkaliteetti Fosfori vesiekosysteemissä Kokonaistyppi Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste Kiintoaine Sähkönjohtavuus Veden kovuus 20 4 Sedimenttitutkimuksen tulokset Happoliukoiset metallit Kadmium Kupari Sinkki Lyijy Kromi Orgaaninen aines Rakeisuus Typpi- ja fosforipitoisuus 24 5 Mitä järven kunnostus vaatii? 25 Lähteet 5.1 Sykärinjärvelle ehdotetut kunnostustoimenpiteet 25

4 JOHDANTO Hyvinkään Sykärinjärven vedenlaatu- ja sedimenttiselvitys laadittiin vuosien aikana. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa Sykärinjärven tilasta mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Vuosien aikana selvitystä varten Sykärinjärvestä otettiin vesinäytteitä yhteensä 5 kertaa ja ne analysoitiin Laurea-ammattikorkeakoulun laboratoriossa Hyvinkäällä. Lisäksi Helsingin yliopiston maantieteen laitos analysoi Sykärinjärvestä sedimenttinäytteen syksyllä Sykärinjärven vedenlaatu- ja sedimenttiselvitys oli osa laajempaa Sykärinkulman kehittämishanketta, jossa tämän selvityksen lisäksi laadittiin asukaslähtöinen kehittämissuunnitelma Sykärinkulmalle vuonna Koko hankkeen toteutuksesta ja hallinnoinnista vastasi Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Sykärinkulman asukasyhdistyksen ja Ridasjärven kalastuskunnan kanssa. Hanke sai rahoitusta Hyvinkään-Riihmäen seudun yhteistoimintayhdistys YliSet ry:ltä alueellisesta maaseutuohjelmasta. Vedenlaatuselvityksen toteutuksesta ja koordinoinnista vastasi Laurea-ammattikorkeakoulun lehtori (FL) Rauni Varkia. Lisäksi vesinäytteiden keräykseen ja analysointiin osallistuivat Laurea-ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan opiskelijat vesikurssilla. Tämän raportin laativat kestävän kehityksen opiskelijat Nina Lehtinen ja Päivi Salmi. 4

5 1 YLEISTÄ SYKÄRINJÄRVESTÄ Sykäri eli Laitilanjärvi sijaitsee Hyvinkään kaupungin sekä Hausjärven kunnan alueella ja se on osa Vantaanjoen valuma-aluetta. Järvi on Keravajoen latvajärvi. Sykäri on pinta-alaltaan noin 2 km 2 ja sen rantaviivan pituus on noin 9,6 km. Sykärinjärven valuma-alue on pitkänomainen, kooltaan noin vajaa 20 km 2 (kuva 1). Järven itärannan kallioselänteet muodostavat Vantaanjoen ja Mustijoen vesistöjen vedenjakajan joka jatkuu sieltä Lehtitien Latvatien risteyksen kautta Sälinkääntien pohjoispuolelle ja yhtyy kallioitten jaksoon Hyypiönkallion koillispuolella. Sykärinjärven rannoilla on ollut asutusta kivikaudelta lähtien luvulla ihmisten vaikutus alueella kasvoi maatalouteen sopivan ympäristön houkutellessa alueelle torppareita. Maatalouselinkeinojen tilalle on 1950-luvulta alkaen tullut vapaaajanasutusta, ja nykyään suuri osa pelloista on viljelemätöntä ja metsittynyttä. Soiden ojittaminen metsän kasvun parantamiseksi on ollut merkittävin muutos Sykärin ympäristössä. Tämä on lisännyt järveen huuhtoutuvien ravinteiden määrää. Järven ympäristössä on kuitenkin ollut asutusta jo kauan ennen kuin sen tilaa alettiin seurata, joten nykyisen tilan vertaaminen normaalitilaan on mahdotonta. Sykärin keskisyvyys on vain 0,6 m. Syvin kohta on n. 2 m. Mataluutensa takia talvija kesäkerrostuneisuutta ei synny. Valuma-alueen kallioiden väliset painanteet ovat sisältämiensä savikerrostumien vuoksi vettä pidättäviä ja näin ollen suurimmaksi osaksi soistuneita. Suot on pääosin ojitettu metsän kasvun parantamiseksi. Soiden vuoksi järven vesi on ruskeaa humuspitoista vettä, etenkin Hyypiönsuon valumavedet vaikuttavat Sykärinjärveen. Veden viipymä järvessä on noin 4-5 kk, mikä tarkoittaa, että veden vaihtuvuus on suhteellisen hyvä. Vantaanjoen ja Helsingin Seudun vesiensuojeluyhdistyksen 1992 suorittaman järvi-inventoinnin mukaan Sykärinjärvi on lievästi kuormitettu, rehevähkö järvi, jonka käyttökelpoisuusluokka on välttävä. Uudenmaan ympäristökeskuksen 2001 tekemässä selvityksessä järven laatu oli tyydyttävä yleisessä laatuluokituksessa. Järvi saa fosforikuormituksensa pääosin maataloudesta (41 %) sekä luonnonhuuhtoumana (32 %) ja loput tulevat asutuksesta ja loma-asutuksesta (8 %) sekä laskeumasta ja metsätaloudesta. Järvessä on havaittu ainakin v sinibakteeria (sinilevä) sekä joskus ilmoituksia limalevästä (Gonyostomum semen). Tässä raportissa käytetään vertailuaineistona vuodesta 1973 alkaen tehtyjä mittauksia (ympäristöviranomaisten HERTTA-tietokanta) sekä Uudenmaan ympäristökeskuksen raporttia vuodelta

6 Maanmittauslaitos Lupa no 633/MYY/05. Kuva 1. Sykärinjärven valuma-alue. Näytteenottopiste on merkitty mustalla neiliöllä. 6

7 2 JÄRVIEN LUOKITTELU JA NIIDEN TILAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tehtäessä tarkempaa kartoitusta järven tai vesistön tilasta, käytetään mittareina usein joko virkistyskelpoisuusluokitusta tai yleistä luokitusta (taulukot 1 ja 2). Virkistyskelpoisuusluokitus on erikseen luonnonvesille ja pistekuormituksen alaisille vesille. Luokitus tehdään värin, kokonaisfosforin, sameuden ja kiintoaineen perusteella. Taulukko 1. Luonnonvesien virkistysluokitus Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Väri mg Pt/l alle yli 250 Kok.P µg/l alle yli 70 Sameus FTU alle 1,5 1,5 10 yli 10 Kiintoaine mg/l alle 2,0 2,0 8,0 yli 8,0 Yleisluokituksessa tarkastellaan väriä, sameutta, kokonaisfosforia, päällysveden happipitoisuutta, kemiallista hapenkulutusta ja ph:ta. Erinomaisessa ja hyvässä luokassa ei esiinny alusveden hapettomuutta. Tyydyttävässä luokassa se on mahdollista, ja välttävässä luokassa alusvesi on hapetonta. Huonossa luokassa koko vesimassan happitalous on voimakkaasti häiriintynyt. Luokissa välttävä ja huono voi esiintyä myös terveydelle haitallisia aineita (raskasmetallit, elohopea, klooriyhdisteet jne.). Taulukko 2. Yleisluokituksen raja-arvoja ERINOMAI- HYVÄ TYYDYT- NEN TÄVÄ Väri mg Pt/l alle alle 150 VÄLTTÄ- VÄ HUONO Sameus FTU alle 1,5 Kok.P µg/l alle yli 100 Happi kyll.-% (päällysvesi) COD mg/l alle 3,5 3, yli 30 ph 6,5 7,5 7

8 2.1 Järviveden laatuun vaikuttavat tekijät Järvien ja niiden valuma-alueiden fyysisen ympäristön laajimpia muutoksia ovat suo- ja metsäojitukset sekä muut vesiuomien perkaukset. Kyseiset toimenpiteet vaikuttavat monin tavoin järvien luonnontalouteen, mm. ravinne- ja humuskuormat kasvavat, tulvahuiput terävöityvät ja kuivuuskausien minimivirtaamat pienentyvät. Tyypillisiä muutoksia ovat myös vedenkorkeuden säännöstely ja järvien lasku, jotka saattavat perusteellisesti muuttaa järven ekosysteemiä Humus Humus on luonnossa tapahtuneen orgaanisen aineen hajotustoiminnan tuloksena syntynyt suurimolekyylisten ja heikosti luonnossa hajoavien yhdisteiden sekoitus, jonka väri vaihtelee keltaisesta mustaan. Humus on peräisin valuma-alueelta. Humus aiheuttaa veden ruskean värityksen, joka lisää muun muassa ylimpien vesikerrosten lämpenemistä. Lämpeneminen voi vaikuttaa kaikkiin vesipatsaan kemiallisiin ja biologisiin ilmiöihin. Humus sitoo tehokkaasti ioneja. Se muodostaa kestäviä komplekseja raskasmetallien kanssa ja poistaa biologisesta kierrosta muun muassa fosforia. Humus sisältää heikkoja happoja, jotka alentavat veden ph-lukua, mutta toisaalta sen emäksiset ryhmät toimivat puskurina. Tämän vuoksi humusvedet ovat tyypillisesti vastustuskykyisiä ulkoisille muutoksille, mutta jos muutoksia tapahtuu, ne ovat tavallisesti huomattavia. Humuspitoisuuden ja muun orgaanisen aineen määrän muutoksia voidaan seurata tutkimalla muun muassa kemiallista hapenkulutusta ja veden väriä Happamoituminen Happamoitumisella tarkoitetaan sitä, että maaperän tai vesistöjen kyky vastustaa eli neutraloida ilmasta tulevaa hapanta laskeumaa alkaa heikentyä. Happamoittavia yhdisteitä laskeutuu maan pinnalle sateen mukana märkälaskeumana tai hiukkasissa ja kaasuissa kuivalaskeumana. Ekosysteemi voi ajan myötä menettää puskurikykynsä happamoitumista vastaan, mikäli kuormitus on liian suuri. Sadevesi on luontaisestikin hieman hapanta, mutta tietyt ilmansaasteet tekevät siitä entistä happamampaa. Fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen, öljyn ja turpeen palaessa syntyy savukaasuja, jotka sisältävät rikin ja typen oksideja. Nämä oksidit reagoivat kemiallisesti ilmassa synnyttäen happoja jotka huuhtoutuvat sateen mukana alas. Kaikkein herkimpiä happamoitumiselle ovat karut vesistöt ja metsämaat, sillä niiden luontainen puskurikyky happamoitumista vastaan on heikko. Rehevien alueiden maaperässä ja kivilajeissa on usein paljon kalkkia, joka parantaa puskurikykyä ja ehkäisee happamoitumista. Suomen kallioperässä kalkkia on kuitenkin niukasti. 8 Luonnossa happamoitumisesta on haittaa monelle kasville ja etenkin vesieliöille. Happamoitumisen vaikutukset vesieliöihin eivät aina johdu suoranaisesti veden happamuudesta. Happamissa olosuhteissa maaperässä ja vedessä liukoiseen myrkylliseen muotoon muuttuneet metalliyhdisteet,kuten alumiini ja raskasmetallit, ovat eliöstölle, esimerkiksi kaloille, hyvin haitallisia.

9 Vesieliöt sietävät kohtalaisia happamuuden vaihteluita ph 7:n molemmin puolin. Vasta veden ph:n laskiessa pysyvästi vesieliöiden lajikoostumus muuttuu ja lajimäärä vähenee. Nuoret vesieliöt ovat aikuisia herkempiä pienemmillekin happamuuden muutoksille. Järvet voivat olla myös luontaisesti happamia humusyhdisteitä johtuen. Näissä järvissä eliöstö on kuitenkin pitkien aikojen saatossa sopeutunut happamimpiin olosuhteisiin. Lisäksi humusyhdisteillä on kyky sitoa alumiinin ja raskasmetallien myrkyllisimpiä olomuotoja, vähentäen näiden aineiden myrkyllisiä pitoisuuksia vedessä. Järven happamoitumisen edetessä monien kalalajien lisääntyminen heikkenee ja hyvin happamissa oloissa se voi lakata kokonaan. Happamoitumiselle kaikkein herkimmät lajit häviävät ensimmäisenä, ja lajimäärä alkaa pienentyä. Kalasto taantuu hiljalleen harvalukuiseksi, vanhojen yksilöiden kalayhteisöksi, jossa jäljellä olevat kestävämmät lajit vielä pystyvät sietämään happamia olosuhteita Rehevöityminen Järvien biologisen tuotannon kasvu, rehevöityminen, on Etelä- Suomen järvien tilan yleisin muutosilmiö ja on ollut havaittavissa aiempien tilakartoitusten mukaan myös Sykärinjärvessä. Rehevöityminen on hitaasti, jopa vuosikymmenten aikana etenevä prosessi, joka lopulta voi johtaa mm. voimakkaisiin sinileväkukintoihin, kalaston muuttumiseen ylitiheäksi särkikalojen hallitsemaksi ns. roskakalastoksi ja järvien käyttöarvojen huomattavaan vähenemiseen. Sykärin klorofylli-a-pitoisuudet, jotka kuvaavat rehevöitymistä, ovat olleet Uudenmaan ympäristökeskuksen (2001) tutkimusten mukaan µg/l välillä. Tämän mukaan Sykäri on rehevä järvi. Rehevöitymisen perimmäinen syy on aina ulkoisen ravinnekuormituksen kasvu liian suureksi järven sietokyvyn kannalta. Keskeisessä asemassa ovat vesien levätuotantoa säätelevät pääravinteet, fosfori ja typpi. Kuormituksen kasvun pääsyinä ovat maa- ja metsätalouden toimenpiteet, mutta myös haja- ja loma-asutuksen kiinteistöjen jätevesien päästöillä on vaikutuksensa Muut vesistöihin vaikuttavat tekijät Myös ilmaperäiset saastelaskeumat vaikuttavat järvien rehevöitymiseen, sillä Lounais-Suomessa ilmansaasteiden vuotuinen typpikuorma on ja fosforikuorma 5-20 kg/km 2. Suoraan järviin vuosittain lankeava ilmaperäinen fosfori voikin vastata suurta osaa järvien vesimassan sisältämän fosfaattifosforin koko määrästä. Ns. luonnonhuuhtouman osalta vaikea tutkimusongelma on ilmaperäisen laskeuman vaikutus kaikkialla alkuperäisiin, puhtaan luonnontilan tuloksiin eli aitoa luonnontilaa ei ole löydettävissä. 9

10 3 SYKÄRINJÄRVEN TUTKIMUKSESSA KÄYTETYT MENETELMÄT Sykärinjärven tutkimus käsitti vesinäytteiden oton Sarvikallion läheisyydessä vuosina Ottopisteen koordinaatit ovat x= ja y= Näytteitä otettiin 4 kertaa vuodessa. Vuosien 2004 ja 2005 näytteet on otettu metrin syvyydestä, ellei toisin mainita. Näytteet otettiin Limnos-näytteenottimella ja ne joko varastoitiin kylmätiloihin tai analysoitiin välittömästi Laurea-ammattikorkeakoulun laboratoriossa. Vesinäytteistä happipitoisuus, ph ja sähkönjohtokyky analysoitiin järvellä. Alkaliteetti, kiintoaines, väri, kokonaisfosfori ja ortofosfaattifosfori sekä kokonaistyppi analysoitiin laboratoriossa. 3.1 Kemiallinen hapenkulutus Kemiallinen hapenkulutus (CODMn) mittaa vedessä olevien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden muun muassa humuksen määrää. CODMn -määrityksessä hapettuvat osittain myös humusyhdisteet, joten se kuvaa samalla vesien humusleimaisuutta. Humusvesissä CODMn-arvo on mg O 2 /l. Värittömien vesien CODMn-arvo on 4-10 mg O 2 /l. Jätevedet (esim. metsäteollisuuden), lisäävät kemiallista hapenkulutusta. CODMn-arvot vaihtelevat valumaolojen mukaan. Järven perustason määrää valuma-alueen suopinta-ala. Mitä enemmän soita on vesistön valumaalueella, sitä humuspitoisempaa vesi on luvun vilkkaalla ojituskaudella arvot olivat voimakkaassa nousussa koko maassa. Nyt tilanne on tasaantunut, mutta ojitukset ovat heikentäneet monen järven tilaa Sykärinjärven kemiallinen hapenkulutus Vuoden 2004 ja 2005 määritys Sykärinjärven kemiallisesta hapenkulutuksesta suoritettiin standardin SFS 3036 mukaan. Vuodesta 1973 vuoteen 2001 otettujen näytteiden perusteella pitoisuus on ollut keskimäärin mg O2/l, mikä kertoo kemiallisen hapenkulutuksen olleen melko normaali. Luku on kohonnut hieman vuosituhannen vaihteessa. Vuoden 2001 korkeaan orgaanisen aineen määrään on saattanut vaikuttaa tuon kesän helteet ja heinäkuun runsaat sateet mitkä ovat lisänneet huuhtoumaa (kuvio 1). Kuvio 1. Sykärinjärven kemiallinen hapenkulutus Kemiallinen hapenkulutus mg/l mg/l

11 3.2 Veden väri Värittömien vesien väriarvot ovat 5-15 mgpt/l. Lievää humusleimaa osoittaa lukema mgpt/l. Humuspitoisten vesien väriarvo on mgpt/l. Erittäin ruskeilla vesissä väri voi olla mgpt/l. Tällainen väri näkyy jo paljaalla silmällä selvänä veden ruskeutena (suovedet). Väri vaihtelee jonkin verran eri vuosina valumaolojen mukaisesti. Runsassateisina aikoina ja niiden jälkeen väriarvot nousevat. Kuivina kausina väriarvot pienenevät. Vaihteluväli voi olla kaksinkertainen. Myös kesällä väri yleensä vähenee ilmeisesti ultraviolettisäteilyn hajottaessa humusta. Veden väri Sykärinjärvessä Sykärin veden väri määritettiin spektrofotometrilla sekä komparaattorilla. Molemmilla tavoilla saadut tulokset vastasivat suhteellisen hyvin toisiaan. Sykärin vesi on erittäin ruskeaa. (kuvio 2). Uudenmaan ympäristökeskuksen vuonna 1998 tekemässä tutkimuksessa veden väri vaihteli välillä Pt/l. Kuvio 2. Veden väri Sykärinjärvessä Veden väri mg Pt/l 11

12 3.3 Veden happamuus (ph) Veden happamuus tai emäksisyys ilmaistaan ph-lukuna. Asteikko on logaritminen, joten yhden ph-yksikön muutos merkitsee 10-kertaista muutosta veden vetyionipitoisuudessa. Luonnonvesien ph:ta säätelee veden hiilidioksidin, bikarbonaatin ja karbonaatin määrä. Veden happamuudesta kertoo alhainen ph-luku, neutraalin arvo on 7. Monet Suomen järvet ovat luonnostaan lievästi happamia, keskimäärin järvien ph on 5,7-6,5. Ruskeat humuspitoiset vedet ovat happamimpia ja soiden osuus valuma-alueen pinta-alasta vaikuttaa merkittävästi ph-tasoon. Suovaltaisilla valuma-alueilla vesi on yleensä orgaanisten happojen happamoittamaa. Toisaalta humus puskuroi happaman laskeuman vaikutuksia ja näin nämä järvet eivät happamoidu yhtä helposti kuin kirkkaat järvet. Hyvin voimakas leväkukinta saattaa vähentää happamuutta ja nostaa ph-arvon jopa välille Tällöin veden sanotaan olevan alkaalista. ph Sykärinjärvessä Vuosien mittauksissa (kuvio 3) Sykärinjärvellä veden ph mitattiin Knickin ph-mittarilla näytteenottopaikassa. Kuvio 3. Sykärinjärven ph. ph ph Näytteiden perusteella vaikuttaa siltä että happamuus on jonkin verran lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana. Lisääntyneen kasvillisuuden hajotessa syntyy lisää happamoittavia yhdisteitä (esim hiilidioksidia). Talvisin ph yleensä nousee, koska hiilidioksidia kuluttavaa yhteyttämistoimintaa ei juuri ole. 12

13 3.4 Alkaliteetti Alkaliteetti mittaa veden kykyä vastustaa ph-muutoksia. Mitä alhaisempi vesistön puskurikyky on, sitä herkemmin se happamoituu. Puskurikyky on riippuvainen valuma-alueen laadusta. Happamoitumisalttius lisääntyy, mikäli valuma-alue on kallioinen tai sitä peittää vain ohut moreenikerros. Valuma-alueen peltovaltaisuus vähentää happamoitumisriskiä. Happamoituminen näkyy ensin alkaliteetin pienenemisenä ja vasta sen jälkeen ph-arvoissa. Hyvän puskurikyvyn omaavassa vedessä alkaliteetti on yli 0,20 mmol/l ja kun se on 0,10-0,20 mmol/l puskurikyky on tyydyttävä. Sykärinjärven alkaliteetti Sykärinjärven alkaliteetti määritettiin SFS stantardin 3005 mukaan, titraamalla 0,01 mol/l HCl:llä näytevesi ph-arvoon 4,4. Tulos on ilmoitettu kuluneen titrausliuoksen määrän mukaan arvoina mmol/l. Järven puskurikyky on tyydyttävä (kuvio 4). Kuvio 4. Sykärin alkaliteetti (mmol/l) eli puskurikyky Alkaliteetti mmol/ 0,2 0,15 0,1 0,05 0 0,12 0,07 0,09 0,12 0,16 0,18 0,12 0,

14 3.5 Fosfori vesiekosysteemissä Fosforipitoisuus on erittäin tärkeä vesistön ravinteisuuden arvioinnissa. Fosfori on vesistöissä liuenneena fosfaatti-ionina(po 4 3- ), metalleihin sitoutuneena (esim. rautafosfaatti) tai orgaaniseen aineeseen sitoutuneena. Kokonaisfosfori tarkoittaa kaikkia näitä olomuotoja yhdessä. Fosfaatti on leville käyttökelpoinen fosforin muoto. Orgaaninen fosfori voi olla sitoutuneena orgaaniseen ainekseen tai veteen liuenneena. Useimmat levät eivät pysty hyödyntämään orgaanista fosforia. Järvien koko vesimassan sisältämistä suhteellisesti ottaen melko pienistä fosforimääristä on leville käyttökelpoista fosfaattifosforia vain vähäinen osa: talvella koko vesimassasta ja kesällä pimeässä alusvedessä likimain neljäsosa, kesän levätuotannon aikana päällysvedessä usein lähellä nollatasoa olevat määrät. Kesällä biologisissa hajotusprosesseissa vapautuva fosfaattifosfori tulee suurelta osin nopeasti sidotuksi uudelleen orgaaniseen levä- yms. ainekseen. Esimerkiksi yhden ainoan 40 kg:n lannoitesäkin fosforisisällön kulkeutuminen järveen saattaa täydellisesti mullistaa pienehkön järven fosforitalouden, jopa moninkertaistaa veden fosfaattifosforin pitoisuuden. Fosfori on Suomen sisävesissä yleensä tuotantoa rajoittava minimiravinne eli se ravinne, josta ensisijaisesti on puutetta. Näin ollen juuri fosforin lisäys vesistöihin lisää planktonlevien ja rantakasvien kasvua eli rehevöittää vesistöjä. Pelkkä fosforipitoisuus ei kuitenkaan kerro järven tilaa. Paljon fosforia sisältävä järvi voi olla hyvin arvokas kalavesi, jos järven ekosysteemi on muutoin tasapainossa. Tämä edellyttää mm. pohjan pysymistä hapellisena. Luonnontilaisten karujen vesien kokonaisfosforipitoisuus on alle 12 µg P/l. Karuissa humusvesissä luonnollinen taso on hieman suurempi (10-15 µg P/l). Lievästi rehevien vesien fosforipitoisuus on välillä µg P/l. Tuotannon lisääntyminen näkyy myös alusveden happivajeen kasvuna ja veden lievänä samentumisena. Järvi on rehevä, jos sen fosforipitoisuus on yli 25 µg P/l (taulukko 3). Leväkukinta on todennäköistä fosforipitoisuuden saavuttaessa tason 50 µg P/l. Humusvesissä fosforipitoisuus saa olla hieman korkeampi, koska veden ruskeus rajoittaa tuotantoa huonojen valaistusolojen takia. Valoisa tuottava kerros jää humusvesissä ohueksi. Yli 50 µgp/l sisältävät vedet luokitellaan jo erittäin reheviksi. Ylirehevien järvien fosforipitoisuus nousee yli 100 µgp/l. Näissä leväsamennus on jatkuvaa ja sinileväkukinta säännöllistä. Taulukko 3. Fosfori rehevöitymisen mittarina (pitoisuudet µg /l) REHEVYYSTASO FOSFORI karu alle 12 lievästi rehevä rehevä erittäin rehevä yli 75 14

15 Fosforipitoisuudet Sykärissä Kokonaisfosfori määriteltiin standardin SFS 3026 mukaan. Sykärinjärvellä tehdyt mittaukset osoittavat järven olleen keskimäärin selvästi rehevä ensimmäisestä mittauksesta lähtien, vuodesta 1973 (kuvio 5). Kuvio 5. Fosforipitoisuudet (µg/l). Kokonaisfosfori Kokonaistyppi Kokonaistyppeen sisältyvät typen eri esiintymismuodot. Kaikki vedet sisältävät sekä liuennutta että orgaanista typpeä. Eniten sitä on kaasumaisessa muodossa liuenneena. Liuenneena siinä on suhteellisen pieniä määriä ammoniumina, nitraattina, nitriittinä, ureana ja liuenneina orgaanisina yhdisteinä. Orgaanisesti sitoutunut typpi ei tavallisesti ureaa lukuun ottamatta ole kasveille käyttökelpoista ennen kuin bakteerit ja sienet ovat hajottaneet sitä. Vesistöihin tulee typpeä jätevesien, valumavesien ja sadevesien mukana. Valuma-alueen peltovaltaisuus lisää myös typpikuormitusta. Sateen mukana maahan laskeutuvan typen alkuperä voi olla luonnollinen tai ihmisperäinen kuormitus. Energiantuotannon, liikenteen ja teollisuuden päästöistä ilmakehään syntyy suuria määriä typen oksideja. Mätänemisprosessi vapauttaa ilmakehään ammoniumtyppeä. Sadeveden vuotuinen kokonaistyppilaskeuma Suomessa on 4 21 mg neliömetriä kohden. Koko maassa sadeveden arvioidaan aiheuttavan 14 % typen kuormituksesta vesistöihin. Luonnontilaisten kirkkaiden vesien typpipitoisuus on µg/l. Humusvesissä taso on hiukan korkeampi µg/l. Hyvin ruskeissa vesissä typpeä on luonnostaakin yli 1000 µg/l. Runsaasti viljellyillä alueilla joki- ja ojavesien typpipitoisuudet ovat µg/l, joskus jopa yli 5000 µg/l. Typpipitoisuus kertoo myös järven rehevyydestä (taulukko 4). Typpipitoisuus vaihtelee luontaisesti siten, että alimmat arvot sattuvat loppukesään ja maksimipitoisuudet kevätylivalumaan ja runsassateisiin kausiin. Kesällä on vallalla perustuotanto, joka kuluttaa typpivarastoja. Talvella typen käyttö on vähäistä, jolloin pitoisuustaso pysyy korkeampana. 15

16 Taulukko 4. Typpi rehevöitymisen mittarina (pitoisuudet µg/l.) REHEVYYSTASO TYPPI (µg/l) karu alle 400 lievästi rehevä rehevä erittäin rehevä yli 1500 Typpipitoisuudet kasvavat syvemmälle siirryttäessä. Alusveteen vapautuu mineralisaation seurauksena typpiyhdisteitä. Hapettomissa oloissa typpi esiintyy ammoniumina (nitraattia vähän). Nitriittiä ei esiinny luonnonvesissä yleensä yli 10 µg/ l. Sedimentin hapettomuuden takia ammoniumia vapautuu myös pohjalietteestä ja se näkyy myös kokonaistypen pitoisuusnousuna hapettomissa syvänteissä. Kyseessä ei siis aina ole välttämättä jätevesikuormitus. Kokonaistyppipitoisuudet Sykärinjärvessä Kokonaistyppi määritettiin Hach-menetelmällä. Ruskeavetisillä järvillä typpipitoisuudet voivat olla luontaisestikkin korkeita, mutta näyttää, että Sykärinjärven pitoisuudet ovat kasvaneet 2000-luvulla. Syynä voi olla osittain useamman näytteen oton ajoittumien talveen, jolloin hapettomuuden seurauksena typpeä pelkistyy runsaammin veteen eikä perustuotano kuluta typpivarastoja. (kuvio 6). Sykärinjärven tilaa tulisi seurata säännöllisesti ja pyrkiä miettimään keinoja typpikuormituksen vähentämiseksi. Kuvio 6. Sykärinjärven kokonaistyppi Kokonaistyppi µgn/l

17 3.7 Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste Hapen pitoisuuden vaihtelu on riippuvainen ilmanpaineesta, veden lämpötilasta ja kaikista biokemiallisista prosesseista. Biokemiallisia prosesseja ovat kaikki veden elollisen luonnon happea tuottavat ja kuluttavat prosessit kuten yhteyttäminen ja hengittäminen. Hyvä happipitoisuus on osoitus vesistön hyvästä kunnosta. Veden happitasapainoa ylläpitää ilmakehästä veteen tapahtuva hapen liukeneminen. Liukoisuus riippuu lämpötilasta. Kylmään veteen liukenee enemmän happea kuin lämpimään. Talvella, jolloin lämpötilat ovat 0,5 1,0 C, normaali päällysveden happipitoisuus on mg /l. Happikyllästysaste on tällöin %. Kesällä vastaavasti lämpötilassa C normaali happipitoisuus on 8-9 mg/l. Happikyllästysaste on tällöin myös %. Happipitoisuuksia vertailtaessa on siten kiinnitettävä huomiota myös happikyllästysasteeseen. Hapenpuutetta ilmenee rehevissä järvissä tavallisimmin talvisin, jolloin jää estää lisähapen liukenemisen veteen. Myös kesäisin lämpötilakerrosteisuuden vallitessa alusvesi ei saa happitäydennystä, vaan happea kuluu alusvedessä sedimentin aiheuttaman hapenkulutuksen ja päällysvedestä sedimentoituvan (pohjalle vajoavan) aineksen hapenkulutuksen takia. Happipitoisuus on heikommillaan kerrosteisuusajan lopulla (maaliskuussa lopputalvella ja elokuussa loppukesällä). Nämä ajankohdat sopivat siten parhaiten happitilanteen tutkimiseen. Sykärin happitilanne Sykärin happipitoisuus oli tutkimusajan talvimittauksissa alhainen. Viimeisessä mittauksessa joka ajoittuu kerrostuneisuusajan lopulle, happipitoisuus oli 4,2 mg/l mikä ilman lämpötilan ollessa 0,3 C, on suhteellisen alhainen. Hapenkylläisyysaste oli tällöin vain 30 % kun sen tulisi olla % (kuvio 7). Alle 4 mg/l pitoisuudet voivat haitata elimistöä. Kuvio 7. Sykärinjärven happipitoisuus (mg/l)(pylväät) ja hapen kylläisyysprosentti (viiva) sekä lämpötilat mittausajankohtana. mg/ kylläisyysprosen pvm C 11,3 0,8 18,6 23,4 23 2,4 0,3 17

18 3.8 Kiintoaine Kiintoaine kuvaa vedessä olevan hiukkasmaisen aineksen määrää. Pelloilta tapahtuvan eroosion myötä suuria määriä arvokasta pintamaata valuu vesistöihin. Vesistöihin karkaava kiintoaine aiheuttaa mm. sameutta, liettymistä sekä ojien ja purojen umpeenkasvua. Umpeenkasvua myötä uomia joudutaan aika ajoin ruoppaamaan, josta aiheutuu suurta hetkellistä kuormitusta. Erityisesti eroosion vähentämistoimenpiteillä olisi mahdollista parantaa veden laatua ja vähentää kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sekä lisätä virkistyskäytön edellytyksiä. Yhdyskuntien ja teollisuuslaitosten parantuneen puhdistustekniikan myötä hajakuormituksen suhteellinen osuus vesistöihin tulevasta kiintoaine- ja ravinnekuormituksesta on kasvanut. Tehomaatalous ja maankäytön muutokset ovat lisänneet eroosiota, siirtyminen karjataloudesta peltoviljelyyn on vähentänyt laidunmaita ja talviaikainen kasvipeitteisyys pelloilla on vähentynyt. Tämä on lisännyt ravinteiden ja maa-ainesten huuhtoutumista. Kasvipeite on vähimmillään juuri kevään ja syksyn sateisina aikoina. Viimeaikaisten havaintojen perustella ilmaston lämpeneminen on lisännyt talviaikaista valuntaa ja hajakuormitusta. Suurin osa vuotuisesta kuormituksesta tapahtuu lyhyellä aikavälillä valuntahuippujen aikaan, jolloin pellot ovat pääosin muokattuina ilman kasvipeitettä. Tehokkaimpien vähennysten aikaan saamiseksi hajakuormituksen ja eroosion torjuntatoimet tulisi keskittää juuri näihin ajankohtiin. Puhtaassa, kirkkaassa vedessä kiintoainetta on alle 1 mg/l. Avovesiaikana kiintoainesta on levien lisääntymisen takia runsaammin (1-3 mg/l). Myös syvänteiden pohjalla kiintoainepitoisuus on suurempi kuin pintavedessä. Kiintoainepitoisuutta lisäävät jätevesikuormitus, runsas biomassa näytteessä tai eroosion kuljettama aines. Kiintoainepitoisuuden hyvän ja välttävän raja-arvo on 8 mg/l. EU:n kalavesidirektiivin mukaan sisävesien kiintoainepitoisuuden suositusarvo on alle 25 mg/l, jolloin kalastolle tai kalastukselle ei aiheudu haittaa. Kiintoaineen vaikutusten määrä riippuu ajasta; mitä pitempi altistusaika on, sitä suuremmat ovat vaikutukset. Kiintoainepiitoisuudet Sykärinjärvessä Veden kiintoaine määritettiin standardin SFS 3037 mukaan. Sykärin kiintoinepitoisuudet ovat olleet suhteellisen korkeita kaikissa mittauksissa. Vuoden 2001 runsaat sateet näkyvät selvästi kiintoaineen lisääntymisenä niin, että pitoisuus oli EU:n kalastoa haittaavan kalavesidirektiivin pitoisuusrajalla. Tuloksiin vaikuttaa selkeästi näytteidenoton ajankohta (kuvio 8). Jäiden aikaan kiintoainepitoisuudet saattavat olla alhaisempia kuin keväällä ja syksyllä. Kuvio 8. Sykärinjärven kiintoainepitoisuudet (mg/l) , ,

19 3.9 Sähkönjohtavuus Sähkönjohtavuus mittaa vedessä olevien liuenneiden suolojen määrää. Suuri arvo kertoo korkeasta suolapitoisuudesta. Sisävesissä sähkönjohtavuutta lisäävät lähinnä natrium, kalium, kalsium, magnesium sekä kloridit ja sulfaatit. Yleisesti ottaen Suomen vedet ovat vähäsuolaisia johtuen kallioperän hitaasta rapautumisesta. Alhainen sähkönjohtavuus ja puskuroivien ionien puuttuminen vesistä vähentävät vesistön kykyä vastustaa happamoitumista. Suomen järvivesien keskimääräinen sähkönjohtavuus on 5-10 ms/m, jokivesissä ms/m ja jätevesissä yli 50. Suolojen määrää lisäävät jätevedet ja peltolannoitus. Voimakkaasti viljellyillä alueilla järvien sähkönjohtavuus on luokkaa ms/m. Voimakas muutos syvänteen alusvedessä on yleensä merkki jätevesien kertymisestä pohjalle. Sähkönjohtavuudella voidaan siten selvittää jätevesien kulkeutumista vesistössä. Pitkällä aikavälillä vesien sähkönjohtavuus on kohonnut kulttuurivaikutusten lisääntyessä (jätevedet, lannoitteet, sadevedet jne.). Nousu on 1990-luvulla kuitenkin pysähtynyt. Sähkönjohtavuus kasvaa järvissä pinnasta pohjalle siirryttäessä. Orgaanisen aineen hajotessa vapautuu suoloja veteen, jotka lisäävät sähkönjohtavuutta. Sähkönjohtavuus kohoaa varsinkin talvella lievästi pohjalla. Sähkönjohtavuusarvojen vuodenaikaisvaihtelu on vähäistä. Sykärinjärven sähkönjohtokyky Sähkönjohtoluku on määritetty Knickin sähkönjohtavuusmittarilla ja tulokset on ilmoitettu ms/m-arvoina. Sykärinjärven sähkönjohtavuus on tyypillinen Suomen sisävesille eli se on hyvin alhainen ja 80-luvun lähtien luku on laskenut jonkin verran (kuvio 9). Kuvio 9. Sykärinjärven sähkönjohtokyky (ms/m) ms/m ms/m

20 3.10 Veden kovuus Veden kovuus tarkoittaa rasvahappoja saostavien kationien määrää. Veden kovuus määräytyy sen sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrästä. Sadevesi on pehmeää, koska siihen ei ole liuennut mineraaleja. Kun kalsium- ja magnesiumvetykarbonaattipitoista vettä keitetään, hiilidioksidia vapautuu ja karbonaatit saostuvat, tällöin puhutaan ohimenevästä kovuudesta joka voidaan poistaa keittämällä. Jos kovuutta aiheuttavat ionit ovat peräisin magnesium- ja kalsiumsulfaatista (MgSO 4 tai CaSO 4 ), puhutaan pysyvästä kovuudesta. Veden kokonaiskovuudella tarkoitetaan ohimenevän ja pysyvän kovuuden summaa. Se ilmaistaan saksalaisina kovuusasteina dh. Veden kovuus on 1 dh, kun siinä olevien magnesium- ja kalsiumionien yhteistä ainemäärää vastaava kalsiumoksidimäärä on 10 mg/l. Kovaa vettä pidetään parempana juomavetenä ja se on parempi esimerkiksi putkille. Toisaalta kova vesi aiheuttaa ongelmia mm. pyykinpesussa. Suomessa vedet ovat yleisestikin hyvin pehmeitä, saksalaisella kovuusasteikolla yleensä 0,2-1,4 dh, sillä täällä ei juuri esiinny kalsium- ja magnesiumkarbonaattipitoisia maalajeja, joista veteen voisi liueta kalsiumia tai magnesiumia. Veden kovuus Sykärinjärvessä Sykärinjärven näytteiden kovuus määritettiin standardin SFS 3003 mukaisesti. Aiempia näytetuloksia ei ollut saatavilla. Järven vesi on hyvin pehmeää, mikä on tyypillistä happamien kivilajien kallioperäalueella (kuvio 10). Kuvio 10. Sykärinjärven kovuus dh dh 1 0,8 0,6 0,4 0,

21 4 SEDIMENTTITUTKIMUKSEN TULOKSET Metallipitoisuudet voivat sedimentissä olla moninkertaiset veteen verrattuna. Metallit kertyvät ja sitoutuvat sedimenttiin. Pohjan hapettomuus voi saada aikaan pohjaan sitoutuneiden metallien muuttumisen liukoiseen muotoon jolloin ne vapautuvat veteen ja päätyvät ravintoketjuihin. Sedimenttianalyysillä voidaan myös paljastaa millainen järven sisäinen ravinnekuormitus tulee olemaan. Etelä-Suomen järvissä sinkki ja kadmiumpitoisuudet ovat olleet korkemmat maan keskiarvoon verrattuna. Raskasmetalleja päätyy vesistöön teollisuudesta, mutta niitä kulkeutuu myös kaatopaikoilta sekä yhdyskuntien jätevesistä. Pohjasedimentin typpi- ja etenkin fosforipitoisuus on tärkeää tietää ennen kunnostustoimenpiteiden valintaa. Mikäli fosforipitoisuus on suuri, tällöin myös sisäisen kuormituksen (sedimentistä vapautuu hapettomissa oloissa fosforia veteen) riski on suuri. Tämä on otettava huomioon kunnostusmenetelmiä valittaessa. Sedimenttinäytteet otettiin syksyllä 2004 Limnos-näytteenottimella ja määritettiin Helsingin yliopiston luonnonmaantieteen laboratoriossa. Näytteistä tutkittiin happoliukoiset metallit, typpi ja fosfori sekä orgaanisen aineksen pitoisuus ja raekoko. 4.1 Happoliukoiset metallit Taulukkoon 5 on merkitty sedimenttien ohje- ja raja-arvoja sekä Sykärin tuloksia. Ohjearvo kertoo raskasmetallin suurimman pitoisuuden, jota pidetään ihmiselle ja ympäristölle vaarattomana, kun taas raja-arvolla ilmaistaan haitta-aineen pitoisuus jonka ylittäminen yleensä edellyttää aleen kunnostustoimenpiteitä. Taulukko 5. Raskasmetallien ohjearvot, raja-arvot, sekä pitoisuudet Sykärin sedimentissä. Pitoisuudet ilmoitettu µg/g (mg/kg). RASKAS- METALLI Kadium Kromi Kupari Lyjy Sinkki OHJEARVO RAJA- ARVO SYKÄRIN SEDIMENTTI 0,5 10 alle ,1 30, ,2 17, ,1 39, ,3 21

22 4.1.1 Kadmium Kadmium on raskasmetalleista liikkuvin. Kadmiumyhdisteet ovat vesiliukoisia, joten ne voivat helposti liikkua veden mukana paikasta toiseen. Kadmium luokitellaan sekä ympäristölle että terveydelle vaarallisiin aineisiin. Se kertyy munuaisiin ja sen puoliintumisaika on vuotta. Se on karsinogeeninen eli syöpää aiheuttava. Kadmiumpäästöjä voivat aiheuttavat erilaiset metalliteollisuuden laitokset. Kadmiumia pääsee luontoon myös joistain fosforilannoitteista, maaleista ja keramiikan valmistusaineista. Eniten luontoon joutuu kadmiumia akuista ja romuautoista. Euroopan unionin haitallisia aineita rajoittavan direktiivin mukaan kadmiumia ei saa käyttää sähkölaitteissa enää vuoden 2006 heinäkuun jälkeen. Kadmium päästöt ovat vähentyneet, mutta eliöiden kadmiumpitoisuudet ovat yleisesti nousseet. Yksi syy tähän voisi olla happamoitumisen aiheuttama kadmiumin mobilisointi maaperässä. Kohonnut kadmiumpitoisuus on ollut tyypillinen juuri Etelä- Suomen järvissä. Kohonnut kadmiumpitoisuus voi vaikuttaa mm. järven kunnostusmenetelmän valintaan. Sykärinjärven kadmiumpitoisuus oli tutkimuksessa alle 5 µg/g. Tarkempaa määritystä kadmiumpitoisuudesta ei laboratoriossa kyetty määrittämään, joten pitoisuus on ainakin alle ohjearvon Kupari Maankuoressa kuparia on keskimäärin noin 0,07 promillea eli 70 grammaa tonnissa. Suurina pitoisuuksina kupari on myrkyllistä. Kupariyhdisteitä käytetään sieni- ja bakteerimyrkkyinä. Kuparia käytetään lisäksii elektroniikassa ja sähkötekniikassa sähköjohteena. Ympäristön happamoituminen lisää sen liukoisuutta. Sykärin kuparipitoisuus oli pieni Sinkki Sinkki on yksi liikkuvimmista metalleista. Sen liukeneminen ja kulkeutuminen lisääntyvät ph:n laskiessa. Orgaaninen aines sitoo sitä tehokkaasti. Sinkkiä käytetään galvanointiin, eli sillä päällystetään terästä, esim. nauloja. Sitä käytetään myös useissa metalliseoksissa, kuten pronssi, messinki ja uushopea. Sinkkiä leviää ympäristöön pieniä määriä muun muassa fossiilisten polttoaineiden käytön, maatalouden sekä liikenteen kautta. Sinkki ei keräänny elimistöömme kuten esimerkiksi kadmium, elohopea ja lyijy, vaan ylimääräinen sinkki poistuu eritteiden mukana. Myös kasvit ja eläimet tarvitsevat sinkkiä. Kotieläimet saattavat kärsiä sinkin puutteesta, jos sitä ei ole riittävästi rehuissa. Sinkin puute on siis yleisenpää kuin sen liiallinen saanti, mutta suurina määrinä sekin on haitallista. 22 Sykärin sinkkipitoisuudet vaihtelivat µg/g, eli ne olivat hieman yli ohjearvon. Suomen keskiarvoa hieman suuremmat sinkkiarvot ovat yleisiä juuri Etelä- Suomen järvissä.

23 4.1.4 Lyijy Lyijy sitoutuu tehokkaasti humukseen eikä helposti kulkeudu maaperässä. Siksi Suomen humusperäisen maan lyijypitoisuudet säilyvät pitkään ennallaan, vaikka lyijykuorma onkin vähenemässä lyijyttömään bensiiniin siirtymisen johdosta (90- luvun alusta). Lyijylle ei tunneta biologista funktiota. Se aiheuttaa myrkytysoireita, kuten neurologisia häiriöitä. Esimerkiksi linnut voivat halvaantua syömistään lyijyhauleista. Lyijy kertyy maksaan, munuaisiin, luihin ja hampaisiin, ja sen biologinen puoliintumisaika on luiden aineenvaihdunnan hitauden takia pitkä, 5-20 vuotta. Lyijyä joutuu ympäristöön mm. lasi ja keramiikkateollisuuden ja akkuteollisuuden päästöistä sekä kaatopaikoilta. Lyijypitoisuudet Suomessa ovat pienentyneet huomattavasti. Sykärinjärven lyijypitoisuus oli pieni Kromi Kromia käytetään mm. metallien pinnoitukseen, puun kyllästykseen sekä kromipitoisten väriaineiden valmistukseen. Kromi on elimistölle tärkeää ja kaikki elävät organismit tarvitsevat kromia. Suurissa pitoisuuksissa sekin on myrkyllistä sekä ihmisille että kasveille. Kromi häiritsee kasvien kasvua, juurten muodostumista ja sinilevän typensidontaa. Kromipitoisuudet Sykärinjärvessä olivat alle ohjearvon. 4.2 Orgaaninen aines Sedimentin orgaaninen aines toimii järven rehevöitymisen indikaattorina. Orgaanisen aineksen määrän kasvu sedimentissä kertoo yleensä järven rehevöitymisestä. Sykärinjärven orgaanisen aineen määrää kuvaava hehkutushäviö määritettiin standardin SFS 3008 mukaan. Tutkimuksessa orgaanisen aineksen pitoisuus vaihteli kolmessa näytteessä 26,4-27,2 %. Sykärin pohjasedimetti luokitellaan tämän perusteella liejuksi. Orgaanisen aineksen pitoisuus Sykärin pohjasedimentissä on tyypillinen matalalle rehevähkölle järvelle. 23

24 4.3 Rakeisuus Sykärinjärven raekoko määritettiin laserdifraktiometrillä. Raekoon mukaan Sykärinjärven pohjasedimentti on hienoa hietaa (taulukko 6). Raekoon tunteminen vaikuttaa mm. järven kunnostustoimenpiteiden valintaan. Taulukko 6. Pohjasedimentin raekoko Keskimäärin 50 % -läpäisy µm (näyte 1) 40 µm (näyte 2) 30 µm (näyte 3) 4.4. Typpi- ja fosforipitoisuus Sykärin pohjasedimentin fosforipitoisuudet kolmessa näytteessä vaihtelivat µg/g. Kokonaistyppipitoisuudet vaihtelivat µg/g. Pitoisuudet eivät ole mitenkään hälyttävät, joten sisäisen kuormituksen riski ei todennäköisesti ole kovin suuri Sykärillä. Toisaalta nykyiset Sykärin veden suhteellisen korkeat typpi- ja fosforipitoisuudet voivat ajan myötä lisätä sedimentinkin pitoisuuksia, joten myös sedimentin puhtauden kannalta tärkeää on vähentää ulkoista kuormitusta (jätevesiä yms.). 24

25 5 MITÄ JÄRVEN KUNNOSTUS VAATII? Ihmiset, joita järven kunnostus koskettaa, on hyvä saada mukaan yhteiseen työhön järven kunnostamiseksi. Osallisina järveä koskevissa asioissa voivat olla esimerkiksi vesialueen omistajat, valuma-alueen asukkaat, kalastajat ja muut alueen hyvinvoinnista kiinnostuneet. Usein järveä ei hoideta hetkessä kuntoon vaan tuloksiin pääseminen vaatii vuosien työtä. Kunnostettu järvi vaatii myös hoitoa säilyttääkseen kunnostuksella saavutetun tilan. Kunnostustoimenpiteet vaativat usein rahaa sekä talkootyötä. Rahoitusta järven kunnostukseen voi hakea valtiolta, alueelliselta ympäristökeskukselta tai vaikkapa kunnalta. Monia kunnostustoimenpiteitä varten on haettava lupa alueelliselta ympäristökeskukselta. Myös tieto omasta vaikutuksesta lähijärven kuntoon on tärkeää, sillä se ohjaa toimintaan, jonka avulla jokainen voi pienentää omista toimista aiheutuvaa kuormitusta. Maa- ja metsätalouden päästöjen lisäksi esimerkiksi haja- ja lomaasutuksen vesistökuormitus voi olla yllättävän suuri: Se riippuu esimerkiksi pesuaineiden käyttötavoista, vesikäymälöiden ja muiden vesikalusteiden yleisyydestä, jätevesien käsittelymenetelmistä, maaperä-, ojaverkosto- ja pohjavesitekijöistä sekä rakennusten etäisyydestä vesistöstä. Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyvelvoitteet tulevat vähentämään haja- sekä loma-asutuksen jätevesikuormitusta myös Sykärinjärvellä. Myös järvien rantatonttien pihanurmikoille tai muille kasvualustoille levitettyjen, helppoliukoisia kasvinravinteita sisältävien keinolannoitteiden käyttöön olisi syytä suhtautua kriittisesti, koska sateiden vaikutuksesta lannoitteiden äkilliset huuhtoutumisriskit ovat suuret ja ne voivat olennaisesti lisätä järven kuormitusta. 5.1 Sykärinjärvelle ehdotetut kunnostustoimenpiteet Oikeiden kunnostusmenetelmien valinta on tärkeää järven kunnostushankkeen onnistumiselle. Kunnostusmenetelmistä löytyy harvoin yhtä sopivaa keinoa, usein riittäviin tuloksiin päästään yhdistämällä eri menetelmiä. Valittavat toimenpiteet on usein taloudellisestikin kannattavinta toteuttaa monessa vaiheessa. Sykärinjärven veden laadun parantamiseksi olisi tärkeää vähentää ulkoista ravinnekuormitusta. Kiinteistöjen jätevesipäästöjen vähentämiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Maa- ja metsätalouden päästöihin on huomattavasti vaikeampi vaikuttaa, joten mikäli ravinnekuormitus kiinteistökohtaisista toimenpiteistä huolimatta tulevaisuudessa lisääntyy ja happikatoja alkaa esiintyä, voidaan ensiapuna käyttää ilmastusta happitilanteen parantamiseksi. Tämä vähentää myös mahdollisten ravinteiden liukenemista sedimentistä järveen. Tämän jälkeen kyseeseen voisi tulla erilaisten laskeutusaltaiden rakentaminen järveen laskeviin ojiin tai tehokalastukset järvessä (biomanipulaatio). 25

26 LÄHTEET Ilmavirta Veijo toim. (1990). Järvien kunnostuksen ja hoidon perusteet. Yliopistopaino, Helsinki. Ketola Tellervo (2003) Vesistövaikutusten arviointi lupamenettelyssä. Suomen Ympäristökeskus. Edita prima, Helsinki. Lakso Esko, Ulvi Teemu toim. (2005). Järvien kunnostus. Edita, Helsinki Mustonen Seppo toim. (1986). Sovellettu hydrologia. Vesiyhdistys, Helsinki. Oravainen Reijo (1999). Opasvihkonen vesistötulosten tulkitsemiseksi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sivuilla Rekolainen Seppo (1992). Maatalouden aiheuttama fosfori- ja typpikuorma vesistöihin. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja. Helsinki. Ruth Olli (1998). Mätäjoki - nimeään parempi. Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Helsinki. Salminen Reija, Uusitalo Terhi (2004). Raskasmetallit päästöt ja pitoisuudet ilmassa/vesistössä ja niiden vaikutukset ympäristöön Suomessa. Seminaariesitelmä, Helsingin yliopisto, Ilmakehätieteiden osasto. SFS 3008 (1990) Sedimentin kuiva-aineen ja hehkutusjäännöksen määritys Hehkutuskevennysanalyysi. SFS 3047 (1980) Sedimentin metallipitoisuudet. Happoliukoisten metallien määritys SFS 3026 (1986) Veden kokonaisfosforin määritys. S. 11. Suomen standardoimisliitto, Helsinki. SFS 3036 (1981). Veden kemiallisen hapen kulutuksen määritys. 5s. Suomen standardoimisliitto, Helsinki. SFS 3003 (1987). Veden kalsiumin ja magnesiumin summan määritys. (Kovuus) Suomen ympäristökeskus > Ympäristöntila > Särkelä Asko, Pasi Valkama 2004 Kuntatekniikka lehti 4/04 Särkkä Jukka (1996). Järvet ja ympäristö. Limnologian perusteet. Gaudeamus. Tammer-Paino Oy, Tampere. Tikka Juha. Vesianalyysitulosten tulkinta Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (1992). Vesien- suojeluyhdistyksen toiminta-alueen järvi-inventointi. Julkaisu nro. 30. Veden laadun mittaaminen vesilaatu.html

27

28 Sykärinkulman asukasyhdistys ry Ridasjärven kalastuskunta

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA OPASVIHKONEN VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA Tämä opasvihkonen on laadittu tyydyttämään sitä tarvetta, jota esiintyy eri tahoilla ns. ei asiantuntijoiden keskuudessa velvoitetarkkailuraportteja

Lisätiedot

1. Johdanto. Maarian allas

1. Johdanto. Maarian allas 1 1. Johdanto Tämä raportti on laadittu Aurajokisäätiölle osana Maarian allas-hanketta. Maarian allas -hanke on saanut osarahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leadertoimintalinjasta Varsin

Lisätiedot

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi. Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi. Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy EEVA RANTA LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY 2010 Tutkimusraportti

Lisätiedot

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Jenni Tikka 8.8.212 Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Yleiskuvaus Kovelanjärvi sijaitsee melko lähellä Nummen taajamaa Pitkäjärven länsipuolella. Sen pinta-ala on noin

Lisätiedot

Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu

Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu Kaukjärven, Kuivajärven ja Pyhäjärven kunnostustoimenpide-ehdotuksia Suvi Mäkelä Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS

LOHJAN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS LOHJAN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Anne-Marie Hagman LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 2/08 LOHJAN JÄRVIEN PERUSTILAN SELVITYS Anne-Marie Hagman Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA Somero Someron vesienhoitosuunnitelma Osaraportti IV ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 YLEISTÄ 2 3 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTA 3 OSA A 5-18 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN VEDENLAATU Päivi

Lisätiedot

Hanna Alajoki 3.4.2014

Hanna Alajoki 3.4.2014 HAUHONSELÄN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS JA YLEIS- KUNNOSTUSSUUNNITELMA Hanna Alajoki 3.4.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Hauhonselän ravinnekuormitus ja kunnostamissuunnitelma Hankkeen

Lisätiedot

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö Anne Lehmijoki TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Toteutus ja järven tilan seuranta Juha Paavola Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Alueen kuvaus... 1 2.1 Matjärven

Lisätiedot

Jyväsjärven tilan kehitys 1840-2000 Pilaantumisen ja elpymisen aikakaudet

Jyväsjärven tilan kehitys 1840-2000 Pilaantumisen ja elpymisen aikakaudet Jyväsjärven tilan kehitys 184-2 Pilaantumisen ja elpymisen aikakaudet Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Hydrobiologian ja limnologian pro gradu -tutkielma Jorma Keränen 2.9.21 2 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma

Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 6 2008 Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma Anne-Marie Hagman Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 6 2008 Karjaan Kaskimaan

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Järvien kunnostusmenetelmät

Järvien kunnostusmenetelmät Osa II Järvien kunnostusmenetelmät Osa II Järvien kunnostusmenetelmät Ulkoisen kuormituksen vähentäminen 135 136 Järvien kunnostus Ympäristöopas 114 11 Ulkoisen kuormituksen vähentäminen Ulkoisen kuormituksen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 22/10/1 Dnro PSAVI/5/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2010 ASIA Kemijärven sellutehtaan toiminnan lopettamiseen liittyvien määräysten vahvistaminen ja tehdaskaatopaikan ympäristölupaa

Lisätiedot

HAMINAN ONKAMAANJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA

HAMINAN ONKAMAANJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA HAMINAN ONKAMAANJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 278/2014 Mirva Ketola Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 TAUSTAA 1 2 ONKAMAANJÄRVI 1 2.1 JÄRVEN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Töölönlahden kunnostushanke

Töölönlahden kunnostushanke Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 19/2008 Töölönlahden kunnostushanke Töölönlahden nykytila ja meriveden juoksutuksen vaikutus ensimmäisten kolmen vuoden aikana Päivi Munne, Maria Tiensuu

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013 Vapo Oy Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 213 Nab Labs Oy - ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti

Lisätiedot

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Valvonta ja ympäristökeskus Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 3 vuotta Juha Keto (toim.) Lahden kaupungin valvonta ja ympäristökeskus Päijät

Lisätiedot

Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue

Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue Vapo Oy Energia, Itä-Suomen alue Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitus- ja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2012 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Julkaisu 7/213 Heli Vahtera, Jari Männysalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS

SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ympäristöteknologia Hämeenlinna, 12.12.2011 Ville Tanskanen TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

LAHTI AQUA OY, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUODEN 2009 HAVAIN- TOJEN PERUSTEELLA

LAHTI AQUA OY, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUODEN 2009 HAVAIN- TOJEN PERUSTEELLA Vastaanottaja Lahti Aqua Oy Lahti Energia Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.21 Viite 8912854 LAHTI AQUA OY, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUODEN 29 HAVAIN- TOJEN PERUSTEELLA LAHTI AQUA OY,

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

Piileväyhteisöt jokivesien ekologisen tilan luokittelussa ja seurannassa menetelmäohjeet

Piileväyhteisöt jokivesien ekologisen tilan luokittelussa ja seurannassa menetelmäohjeet YMPÄRISTÖOPAS Piileväyhteisöt jokivesien ekologisen tilan luokittelussa ja seurannassa menetelmäohjeet Pertti Eloranta, Satu Maaria Karjalainen ja Kari-Matti Vuori Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS

Lisätiedot

LAHTI AQUA, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUO- DEN 2008 HAVAINTO- JEN PERUSTEELLA

LAHTI AQUA, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUO- DEN 2008 HAVAINTO- JEN PERUSTEELLA Vastaanottaja Lahti Aqua, Lahti Energia Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18/01/2010 Viite 89101397 LAHTI AQUA, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUO- DEN 2008 HAVAINTO- JEN PERUSTEELLA LAHTI AQUA,

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Julkaisu 67/212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi 3 ALUKSI Ähtävänjoen vesistö tutuksi opetuspaketti on laadittu osana EU:n aluekehitysrahaston tukemaa Ympäristöystävällinen Järviseutu hanketta. Idea koulujen käyttöön sopivasta tietopaketista syntyi jo

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot