Viheryhteys Högberginmäen poikki Pirunkorven ja Kulomäentien eteläpuolisen metsän välillä tulee ottaa huomioon kaavaa suunniteltaessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viheryhteys Högberginmäen poikki Pirunkorven ja Kulomäentien eteläpuolisen metsän välillä tulee ottaa huomioon kaavaa suunniteltaessa."

Transkriptio

1 MIELIPITEET, LAUSUNNOT JA KAAVOITUKSEN VASTINEET NÄHTÄVILLÄ OLLEESEEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Tuusulan Ympäristöyhdistys Viheryhteys Högberginmäen poikki Pirunkorven ja Kulomäentien eteläpuolisen metsän välillä tulee ottaa huomioon kaavaa suunniteltaessa. Högberginmäen osa-alue on metso-soveltuvaa aluetta. I, II ja III luokan kallio- ja kangasmetsää. Högbergin kalliot tulee säilyttää koskemattomana ja ne voisi kaavassa osoittaa gemerkinnällä. Mielipide merkitään tiedoksi ja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan alueen jatkosuunnittelussa. Viheryhteys Pirunkorven ja Kulomäentien eteläpuolisen metsän välillä pyritään huomioimaan kaavassa mahdollisuuksien mukaan. Asemakaava-alue supistuu siten että Högbergin kallioalue jää suunnittelualueen ulkopuolelle. Martti ja Anja Pensamo Ruotsinkylä K 111 T 4 tontin nro 3:55 Muutama kommentti suunnitelmiinne: Kohdassa 3 mainittu tavoitteenne laajentaa työpaikka-aluetta länteen ja Högbergin kallioalueelle on hyvin ymmärrettävissä. Asiassa on kuitenkin meille lähialueen asukkaille ja Högbergin kallioilla ulkoileville muutama tärkeä kaavoituksessa ja toteutuksessa huomioonotettava asia. Haluamme, että Haaraorren varrella olevien tonttien takarajalta jää asuntoalueen ja työpaikka-alueen väliin reilun kokoinen suojavyöhyke. Alueen reuna olisi arviointisuunnitelman kuvassa nro 7 punaisella merkityn katkoviivan kohdalla. Vyöhyke toimisi lähivirkistysalueena, lisäten kuntalaisten ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia alueella, ja varsinkin kauniilla ja suositulla korkealla näköalakalliolla. Siellä käy usein lapsiperheitä luontoretkellä sekä ihailemassa lentokoneita. Me saamme kesäiltojen hämärtyessä ihailla lepakkojen vikkelää lentelyä tonttimme takaosassa. Emme tiedä mitä lajia ne ovat, mutta niitä on lennellyt siellä ainakin kesästä 2000 saakka.

2 En saa kotona skannatuksi kirjeessänne ollut karttaa, johon piirsin esityksemme Haaraorren itäpuolen tonttien suojavyöhykkeeksi ja lähivirkistysalueeksi asukkaille ja ulkoilijoille. Haarakaaren varrella työpaikka-alueen ja asuntoalueen välille on syytä jättää suojavyöhyke / lähivirkistysalue. Lähivirkistysalueen reuna olisi hyvä olla nykyisen vanhan pienen pallokentän ja leikkikentän rajalla, jolloin työpaikka-alueelle / varastoalueelle jää vielä reilusti tilaa, mutta varastoalueiden tavarat olisivat pois näkyvistä. Tällä hetkellä Haarakaaren varrella on kuljetusliike Nordströmin varastoalue ja sen takana Fin-Seula Oy:n ulkovarastoalue. Edellä mainitut varastoalueet ovat erittäin rumaa katselltavaa. Miksi pohjaveden suoja-alueella saa olla vanhoja käytöstä poistettuja oljysäiliöitä ja ilmeisesti tyhjiä kaasusäiliöitä? Alue näyttää vanhojen säiliöiden ja maanrakennustarvikkeiden ja koneiden väliaikaiselta kaatopaikalta. Nykyisten varastoalueiden materiaalisisältö ei ole mielestämme asiallista tavaraa pohjavesialueen suoja-alueella. Suojavyöhyke / lähivirkistysalue toimisi hyvänä näkösuojana Haarakaaren ja ruman varastoalueen välillä. Kulomäentien eteläpuolelle tehdyn työpaikka-alueen ulkovarastoalueet ja pihat ovat ilmeeltään siistit. Miksi Kulomäentien pohjoispuolella sallitaan eräiden varastoalueiden häiritsevä epäsiisteys? Suojavyöhykkeet ovat todella tarpeelliset asuntoalueen ja työpaikka-alueiden välissä. Haarakaaren viereinen suoja-alue toimisi myös hyvänä virkistysaluereittinä yhdistäen luontevasti alueen ulkoilureitit viereiseen metsäntutkimuslaitoksen metsäalueeseen. Lähetän karttaan piirtämämme esityksen maanantaina työpaikaltani sähköpostina. Onko Haarakaaren läpiajoa tarpeen rajoittaa? Läpiajokielto on hyvä toteuttaa siten, että se ei rajoita tonteille ajoa. Asuntoalueelta liikenteen pitää päästä sekä vanhalle Tuusulantielle että Kulomäentielle. Alueen vanhat tiet eivät kanna työpaikka-alueen raskasta kuorma-autoliikennettä, joten se liikenne pitää ohjata kulkemaan jo tehtyjen teiden kautta Kulomäentielle. Asuntoalueella on nyt 30 km/h nopeusrajoitus. Läpiajokielto on paikallaan, mutta se ei saa estää tai vaikeuttaa alueen asukkaiden tai hälytysajoneuvojen liikkumista alueelle tai sieltä pois. Tässä tulee eilisessä viestissäni mainittu karttaliite Haaraorren itäpuolen itäpuolen tonttien suojavyöhykkeeksi ja lähivirkistysalueeksi asukkaille ja ulkoilijoille. Samassa kartassa on myös Haarakaaren varrelle ehdottamamme suojavyöhyke, jolta olisi ulkoilureittimahdollisuus Mätäkivenmäelle Metsäntutkimuslaitoksen maastoon.

3 nähtävilläolon jälkeen siten, että Högbergin kallioalue sekä luontoselvityksessä esille nousseet lepakkojen elinalueet jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle. Lähivirkistysalueita tai suojavyöhykkeitä ei kaava-alueelle pystytä mahduttamaan. Alueen viihtyvyyteen pyritään kuitenkin kiinnittämään huomiota kaavamääräyksillä. Rakentamista ohjataan siten, että mahdolliset uudet rakennuksia suojaisivat asuinaluetta työpaikka-alueen maisema- ja meluhaitoilta. Ulkovarastointialueet voidaan myös verhoilla erilaisin aita- ja istutusratkaisuin. Lisäksi olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Kaavan toteuttaminen edellyttää piha- ja ulkovarastointialueiden asfaltoimista ja likaisten pintavesien poisjohtamista, mikä osaltaan parantaa pohjavesien suojelua alueen nykyiseen käyttöön nähden. Haarakaari jää pois suunnittelualueesta. Haarakaari on yksityistie työpaikka-alueen kääntöpaikalta asuinalueen suuntaan ja sen läpiajoa on jo rajoitettu. Läpiajon katkaisemista kokonaan ei nähty suunnittelutyön aikana tarpeelliseksi. Löksy Matti Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Högberginmäen suunnittelualueen länsiosa on vedenhankintaa varten tärkeällä I- luokan pohjavesialueella (Mätäkivi B, nro ). Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) Kuninkaanlähteen pohjavesilaitos käyttää tätä vettä. Kuninkaanlähteen pohjavettä pumpataan jatkuvasti käyttöön n. 20 l/s. Kuninkaanlähteen pohjavesi on tärkeässä roolissa Pohjois-Vantaalle etenkin pintaveden laadun ja vesihuollon häiriötilanteissa. Jos pintaveden puhdistuslaitos ei pysty pumppaamaan riittävästi vettä verkostoon, korostuu pohjavesilaitoksen tärkeys. Myös suuren vesijohtovuodon aikana riittävä määrä hyvälaatuista pohjavettä vettä turvaa veden riittävyyttä. Pohjavesilaitokselta Vantaalle vettä tuova runkojohto ei ole ko. asemakaavaalueella mutta Högberginmäen alueella olevia kiinteistöjä on kytketty pohjavesilaitokselta lähtevään runkojohtoon. Kuninkaanlähteen pohjavesilaitos on tarkoitus pitää aktiivisessa käytössä. Se tullaan saneeraamaan täydellisesti muutaman vuoden kuluessa. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on lähtökohtana oltava se, että arvokkaan pohjaveden määrä ei vähene eikä laatu heikkene.

4 nähtävilläolon jälkeen. Alueen pohjaveden suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaavan toteuttaminen edellyttää piha- ja ulkovarastointialueiden asfaltoimista ja likaisten pintavesien poisjohtamista, mikä osaltaan parantaa pohjavesien suojelua alueen nykyiseen käyttöön nähden. Suunnittelualue ei yltä pohjaveden muodostumisalueelle. Juho Koponen Maantiekylä 3:54 Kallioalue haaraorren-haarakaaren väliin sijoittuvasta alueesta pitää säilyttää korkea osa (kts. kuva rajattu). Lepakko esiintymisen takia sekä se on alueen asukkaille tärkeä virkistysalue /näköalapaikka. Hiekkakenttä ja sen länsipuolella olevat metsäalueet hiekkakentän pituudelta (eteläpohjois) tulee säilyttää alueen asukkaiden virkistysalueena sekä lasten leikkipaikkana. Karttaliite nähtävilläolon jälkeen siten, että Högbergin kallioalue sekä luontoselvityksessä esille nousseet lepakkojen elinalueet ja hiekkakenttä jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle. Sandra Saarinen Maantiekylä 3:54 Kallioalue joka rajoittuu tonttiimme (haaraorren-haarakaaren välin sijoittuva kallioalue), täytyy säilyttää etelä/länsiosa (kts. rajattu kuva) lepakoiden esiitymisen vuoksi. Tämä kallioalue on alueen asukkaille tärkeä virkistysalue sekä näköalapaikka. Kallioalue toimii myös meluvallina. Hiekkakenttä sekä sitä ympäröivä metsäalue tulee säilyttää koirien ulkoilutuksen kannalta, lasten leikkipaikkana sekä tärkeänä alueena ulkoilun kannalta. Teollisuuden rakentaminen tälle alueelle tuo meille kaikille asukkaille lisää meluhaittaa. Vastustan suuresti teollisuuden rakentamista alueelle. Karttaliite nähtävilläolon jälkeen siten, että Högbergin kallioalue sekä luontoselvityksessä esille nousseet lepakkojen elinalueet ja hiekkakenttä jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle. Nykyisen työpaikka-alueen laajennus on kokoluokaltaan vähäinen ja kaavan toteuttamisen haitallisia vaikutuksia pyritään minimoimaan mm. rakennusten sijoittelulla. Kaava-alue on jo pääosin ulkovarastointikäytössä, joka aiheuttaa jo nykyisin maisema- ja meluhaittaa. Kaavan toteuttamisella näitä haittoja voidaan

5 ehkäistä. Asemakaava mahdollistaa alueelle sijoitettavan ainoastaan ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työpaikka-, teollisuus- ja varastorakentamista. Kirjolumi Oy/Antti Narko Kirjomaa RN:o 3:81 - Suunnittelualueen läpi on osoitettu ulkoilureitti (palloviiva). Sen suunniteltu kulku Haarakaarta myötäillen ja Högbergin kallion merkittävää luontokohdetta seuraillen on hyvä. - Ehkä olisi hyvä rajoittaa tarpeetonta läpiajoa Haarakaaren länsipään läpi. Esimerkiksi kieltämällä muu ajo kuin tonteille ajo. Toisaalta olisi hyvä, jos tarvittaessa Haarakaaren länsipään suunnan tonteilta pystyisi ajamaan Haarakaaren itäpään suuntaan. - Haaratien alueelle tulisi myös saada asemakaava, jota on kolmekymmentä vuotta mietitty ja toivottu. Sen ympäristö on kohta kaikkialta asemakaavoitettu. nähtävilläolon jälkeen siten, että Högbergin kallioalue jää suunnittelualueen ulkopuolelle. Asemakaavaa laaditaan lähes pelkästään nykyisten, kunnan vuokraamien, ulkovarastointialueiden alueelle. Ulkovarastointialueet on aidattu. Ulkoilureitti on esitetty Tuusulan oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa 2010 sekä Maantiekylän oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa. Ulkoilureitti ei ole sellaisenaan toteutunut eikä sitä aiota asemakaavassa nykyisen ulkovarastointialueen läpi osoittaa. Haarakaari jää pois suunnittelualueesta. Haarakaari on yksityistie työpaikka-alueen kääntöpaikalta asuinalueen suuntaan ja sen läpiajoa on jo rajoitettu. Läpiajon katkaisemista kokonaan ei nähty suunnittelutyön aikana tarpeelliseksi. Asuinalueen asemakaavoittamista ei käsitellä tämän asemakaavan laatimisen yhteydessä. Mielipide merkitään tiedoksi ja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan alueen jatkosuunnittelussa. Birgitta Makaroff ja Ari Sahamies Lehtoniemi 5:64 Asumme pientaloalueella, lentomelualueella omasta tahdostamme sukumme vanhassa talossa, jota olemme kunnostaneet vuosien varrella suurella summalla. Aina olemme tienneet, että talollamme on suurempi tunnearvo kuin rahallinen arvo, mutta näiden uusien suunnitelmien mukana viimeinenkin arvo katoaa. Emme missään nimessä halua takapihoillemme Kuljetusliike Nordströmin varaston kaltaista romuvarastoa.

6 Uuden alueen kaavoituksen lieveilmiönä tulee muuta haittavaikutuksia kuten läpiajoliikennettä ja autonromuja teiden varsiin, joita jo nyt on ajoittain Juslassa nähty. Nämä romut ovat seisseet useita kuukausia hylättynä tiehoitokuntamme tiellä. Alue, jota nyt ollaan kaavoittamassa rajoittuu takapihaamme. Tätä metsäaluetta käytämme lenkkeilyyn ja talvella hiihtämiseen hoidetuille laduille pääsemiseksi. Vaikka olemmekin pieni yhteisö täällä Etelä-Tuusulassa, toivomme, etteivät kotimme jää täysin tänne teollisuuden puristukseen. Olemme kuitenkin hankkineet asuntomme pientaloalueelta. Muihin kuntalaisiin nähden olemme muutenkin huonommassa asemassa mm. Viemäröinti järjestettiin alueellemme niin, että jokainen joutui oman pumppaamon hankkimaan. Olin 10 vuotta sitten kunnan puutarhuriin yhteydessä, josko ryteikköä tonttimme takarajalta voisi esim. kahden metrin alueelta siistiä. Kunnan puutarhurin vastaus oli, että miltä tuntuisi jos me tultaisi teidän tontilta puita kaatamaan. Nyt ryteikkö on ollut siinä näin pitkään ja pidämme sen paljon mieluummin, kuin romuvaraston tai teollisuusrakennuksen. nähtävilläolon jälkeen siten, että kaava-alue rajautuu vanhan leikkipuiston ja hiekkakentän tuntumaan. Högbergin kallioalue jää myös suunnittelualueen ulkopuolelle. Nykyisen työpaikka-alueen laajennus on kokoluokaltaan vähäinen. Alueen viihtyvyyteen pyritään kiinnittämään huomiota suunnittelussa mm. ryhmittelemällä mahdolliset uudet rakennukset suojaavaksi näkö- ja meluesteeksi. Ulkovarastointialueet voidaan myös verhoilla erilaisin aita- ja istutusratkaisuin. Lisäksi olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Muilta osin mielipiteessä esitettyjä asioita ei käsitellä tämän asemakaavan laatimisen yhteydessä. Mielipide merkitään tiedoksi ja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan alueen jatkosuunnittelussa. Caruna Oy Kaavoitettavan alueen lähiympäristössä sijaitsee sähkönjakeluverkostoa oheisen liitekartan mukaisesti. Alueen pohjoispuolella sijaitsee myös Caruna Oy:n 110 kv:n ilmajohto sekä sähköasema. Sähkönjakelun varmistamiseksi alueelle tarvitaan uusia puistomuuntamoita. Uusien puistomuuntamoiden määrä ja sijoituspaikat voidaan arvioida, kun kaavoitus on edennyt luonnosvaiheeseen. Toivomme mahdollisuutta antaa lausunto myös kaavan luonnosvaiheessa. Lausuntoliite

7 Asemakaava-aluetta on supistettu huomattavasti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen ja kaava-alueen rajalta on matkaa voimajohtoihin noin 140 metriä. Asemakaavaa ei aseteta luonnoksena nähtäville, mutta kaavaehdotuksesta pyydetään lausunto Caruna Oy:ltä. Puistomuuntamoiden sijoittamista voidaan tarkastella uudelleen kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeenkin. Muuntamot voidaan todennäköisesti sijoittaa, ainakin niiden vaatiman tilavarauksen puolesta, nykyisen suunnittelualueen ulkopuolelle. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Kaava-alue ei sijaitse Tuusulan seudun vesilaitoksen käytössä olevilla pohjavesialueilla eikä alueella ole vesilaitoksen johtoja. Tuusulan seudun vesilaitoksella ei ole huomautettavaa kaavan johdosta. Osa kaava-alueesta kuuluu kuitenkin tärkeälle 1-luokan pohjavesialueelle (Mätäkivi B, nro ). Tätä aluetta hyödyntää veden tuotannossa Kuninkaanlähteen pohjaveden ottamo, joka on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n käytössä ja omistuksessa. Kannanotot asiassa kuuluvatkin Tuusulan seudun vesilaitoksen sijaan HSY:lle, jossa yhdyshenkilö on Matti Löksy.(matti.loksy(at)hsy.fi) Lausunto huomioidaan alueen jatkosuunnittelussa. Rolf-Erik Illman Ruotsinkylä, K3T5 - Högberget tulee säilyttää nykytilassa, asutuksen suoja-alueena ja virkistyskäyttöön. - Fin-Seula Oy:n laajennustarpeet voi toteuttaa Haarakaaren pohjoispuolelle. - Harakaaren läpiajoa asuinalueen ja työpaikka-alueen välillä on suljettava. - Kulomäen työpaikka-alueen laajennus on hätiköityä. Uusia työpaikka-alueita kunnassa on esim. Focus alueella ja Rykmentinpuiston itäpään alueella.

8 Mielipide merkitään tiedoksi ja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan alueen jatkosuunnittelussa. Asemakaava-aluetta on supistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen siten, että Högbergin kallioalue ja Fin- Seula Oy:n tontti jää suunnittelualueen ulkopuolelle. Uutta asemakaavaa laaditaan lähes pelkästään nykyisten, kunnan vuokraamien, ulkovarastointialueiden alueelle. Työpaikka-alueen laajennus on kokoluokaltaan vähäinen. Haarakaari jää pois suunnittelualueesta. Haarakaari on yksityistie työpaikka-alueen kääntöpaikalta asuinalueen suuntaan ja sen läpiajoa on jo rajoitettu. Läpiajon katkaisemista kokonaan ei nähty suunnittelutyön aikana tarpeelliseksi. Työpaikka-alueen laajennus on Tuusulan yleiskaava 2040 luonnoksen mukainen. Työpaikka-alue sijaitsee Etelä-Tuusulassa, jossa uusista työpaikkatonteista on kova kysyntä. Alueen muita käyttömahdollisuuksia kaventaa voimakas lentokonemelu. Työpaikka-alueen laajennus täydentää olevaa yhdyskuntarakennetta, alueella on hyvät liikenneyhteydet ja laajennus on helposti liitettävissä kunnallistekniseen verkkoon. Kunta on myös erittäin kiinnostunut mielipiteessä mainittujen työpaikkaalueiden kehittämisestä. Sanna Kantoluoto Kiukkuinen mielipiteeni. Minulle alueella asuvalle tämä on tosi suuri pettymys, että kunta aina vaan laajentaa työpaikka-alueen kokoa. On niin helppoa tehdä päätökset siellä, me, jotka täällä asumme arvostaisimme (olisimme arvostaneet) näitä väheneviä metsäalueita. Vastustan todella paljon suunnitelmaa. Kallio on ihanaa ulkoilualuetta, koko lähialue on PILATTU suurilla teollisuusrakennuksilla, mutta ettehän te siitä välitä, vai mitä? Ihan uskomatonta, että kunta jaksaa uskoa siihen, ettei metsäalueilla ole mitään arvoa, entä jos olisitte valinneet luontoystävällisen tavan, metsät säästöön! Tuskin merkitsee mielipiteeni POHJAVESIALUE?!! Ei merkitse teille mitään / hyttysen kakan vertaa teille. Mielipide merkitään tiedoksi ja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan alueen jatkosuunnittelussa.

9 Heini ja Rauno Koskinen Ruotsinkylä, Kuusirinne RN:o 3:66 Kyseessä oleva alue erittäin tärkeä niin alueen asukkaille kuin muillekin. Mm. alueella oleva jalkapallokenttä on kyläläisten jatkuvassa käytössä niin kuin myös leikkikenttä, vaikka laitteet on viety pois. Myös ko. alueen käyttöä rajoittavat erilaiset tekijät ovat kiistattomat, pohjavesialue, virkistyskäyttö (ulkoilureitti ja alue), eläimistö. Tämän lisäksi on kyse alueeseen rajoittuvan asutuksen huomioon ottamisesta. Onko välttämätöntä suunnitella toimintaa aivan asutuksen viereen tai kenties louhia Högbergin kalliota, joka sellaisenaan on muodostaa luonnollisen esteen jo rakennetun teollisuusalueen suuntaan. Högbergin kalliolla on suuri merkitys myös ulkoilualueena tai nähtävyytenä. Kaikki alueen kehittäminen positiivista, kunhan em. asiat otetaan huomioon. Varsin urheilukentän poistuminen olisi erittäin epäsuotuisaa. P.S. Läpiajoliikennettä tulee rajoittaa, sillä se on lisääntynyt huomattavasti. nähtävilläolon jälkeen siten, että kaava-alue rajautuu vanhan leikkipuiston ja hiekkakentän tuntumaan. Högbergin kallioalue jää myös suunnittelualueen ulkopuolelle. Nykyisen työpaikka-alueen laajennus on kokoluokaltaan vähäinen. Asemakaava salliin alueelle sijoitettavan ainoastaan ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työpaikka-, teollisuus- ja varastorakentamista. Alueen viihtyvyyteen pyritään kiinnittämään huomiota suunnittelussa mm. ryhmittelemällä mahdolliset uudet rakennukset suojaavaksi näkö- ja meluesteeksi. Ulkovarastointialueet voidaan myös verhoilla erilaisin aita- ja istutusratkaisuin. Lisäksi olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Alueen pohjaveden suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaavan toteuttaminen edellyttää piha- ja ulkovarastointialueiden asfaltoimista ja likaisten pintavesien poisjohtamista, mikä osaltaan parantaa pohjavesien suojelua alueen nykyiseen käyttöön nähden Haarakaari jää pois suunnittelualueesta. Haarakaari on yksityistie työpaikka-alueen kääntöpaikalta asuinalueen suuntaan ja sen läpiajoa on jo rajoitettu. Läpiajon katkaisemista kokonaan ei nähty suunnittelutyön aikana tarpeelliseksi. Mielipide merkitään tiedoksi ja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan alueen jatkosuunnittelussa. Kaarinaa Nyfors ja Pentti Lossi Ruotsinkylä, KIITI 3:53 Kyseessä oleva alue erittäin tärkeä niin alueen asukkaille kuin muillekin. Mm. alueella oleva jalkapallokenttä on kyläläisten jatkuvassa käytössä niin kuin myös leikkikenttä, vaikka laitteet on viety pois. Myös ko. alueen käyttöä rajoittavat erilaiset tekijät ovat kiistattomat, pohjavesialue, virkistyskäyttö (ulkoilureitti ja alue), eläimistö. Tämän

10 lisäksi on kyse alueeseen rajoittuvan asutuksen huomioon ottamisesta. Onko välttämätöntä suunnitella toimintaa aivan asutuksen viereen tai kenties louhia Högbergin kalliota, joka sellaisenaan on muodostaa luonnollisen esteen jo rakennetun teollisuusalueen suuntaan. Högbergin kalliolla on suuri merkitys myös ulkoilualueena tai nähtävyytenä. Kaikki alueen kehittäminen positiivista, kunhan em. asiat otetaan huomioon. Varsin urheilukentän poistuminen olisi erittäin epäsuotuisaa. P.S. Läpiajoliikennettä tulee rajoittaa, sillä se on lisääntynyt huomattavasti. nähtävilläolon jälkeen siten, että kaava-alue rajautuu vanhan leikkipuiston ja hiekkakentän tuntumaan. Högbergin kallioalue jää myös suunnittelualueen ulkopuolelle. Nykyisen työpaikka-alueen laajennus on kokoluokaltaan vähäinen. Asemakaava salliin alueelle sijoitettavan ainoastaan ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työpaikka-, teollisuus- ja varastorakentamista. Alueen viihtyvyyteen pyritään kiinnittämään huomiota suunnittelussa mm. ryhmittelemällä mahdolliset uudet rakennukset suojaavaksi näkö- ja meluesteeksi. Ulkovarastointialueet voidaan myös verhoilla erilaisin aita- ja istutusratkaisuin. Lisäksi olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Alueen pohjaveden suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaavan toteuttaminen edellyttää piha- ja ulkovarastointialueiden asfaltoimista ja likaisten pintavesien poisjohtamista, mikä osaltaan parantaa pohjavesien suojelua alueen nykyiseen käyttöön nähden Haarakaari jää pois suunnittelualueesta. Haarakaari on yksityistie työpaikka-alueen kääntöpaikalta asuinalueen suuntaan ja sen läpiajoa on jo rajoitettu. Läpiajon katkaisemista kokonaan ei nähty suunnittelutyön aikana tarpeelliseksi. Mielipide merkitään tiedoksi ja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan alueen jatkosuunnittelussa. Suomen luonnonsuojeluliiton/uudenmaan piiri Mielipide Högberginmäen asemakaavan ja asemakaavan muuttamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on perehtynyt kaavahankkeesta Tuusulan kunnan sivuilta löytyvään aineistoon (OAS), tehnyt alueelle maastokatselmuksen (piirin luonnonsuojeluryhmän puheenjohtaja Keijo Savola ) ja lausuu kaavaalueesta niiden perusteella mielipiteenään seuraavaa. Tehdyt luontoselvitykset ssa on listattu alueelta eri yhteyksissä tehtyjen luontoselvitysten keskeiset johtopäätökset, mutta osallisille ei ole tarjolla mahdolli-

11 suutta perehtyä alkuperäisiin selvityksiin. Asia kannattaa korjata luonnosvaiheen aineistoissa. Kaava-alueen luontoarvot On ilmeistä, että alueen uusimmissa luontoselvityksissä (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2014) on pitäydytty luontotyyppiselvitysten osalta lähinnä metsälain lakisääteiseen avainbiotooppisuojeluun tarkoitettujen ns. metsälakikohteiden selvittämiseen. Tähän viittaa se, että ainoana luontotyyppiarvona alueelta on mainittu Högbergin kallioalueen harvapuustoiset lakialueet, jotka ovat metsälain 10 mukaisia arvokkaita, vähäpuustoisia elinympäristöjä. Lisäksi nostetaan esille myös se, että alue on aikanaan (Ympäristötutkimus Metsätähti Oy 1992) todettu Tuusulan laajassa kallioselvityksessä arvokkaaksi. Kokonaisvaltaisemman luontoarvojen arvioinnin kannalta olisi perusteltua arvioida kaava-alueen metsien luontoarvoja käyttäen metsätalouden (ei kaavoituksen!) säätelyn tarpeisiiin etujärjestöpainotteisessa työryhmässä tehtyjen avainbiotooppimäärittelyjen sijasta aitona asiantuntijatyönä tehtyjä METSO-ohjelman luonnontieteellisiä valintaperusteita (http://www.mmm.fi/attachments/metsat/metso/5xclcduma/metsoohjelman_luonnontieteelliset_valintaperusteet_2008_julkaisu.pdf.) METSO-kriteereillä Högberginkallioiden osa-alueelta löytyy tehdyn maastokäynnin perusteella merkittäviä määriä METSO II-luokan kalliometsiä (osin lähenee I luokkaa), hieman METSO II-luokan kuivahkoja ja tuoreita kangasmetsiä (kallioalueiden rinteillä) sekä yksi kuvio METSO I luokan iäkästä ja runsaslahopuustoista kangasmetsää (Kulomäentien varsi). Pääosa kallioalueiden välisestä notkelmasta on monipuolisena harventamatta kehittyneenä nuorena sekametsänä METSO-kohteena luokan III kangasmetsää, osa mäntyvaltaisemmasta nuoren metsän alueesta notkelman pohjoisosassa ei sisällä METSO-arvoja. Alueen talvisiin lajistoon kuuluu jätöshavaintojen perusteella ainakin teeri (silmälläpidettävä laji, lintudirektiivin liitteen I laji). Kokonaisuutena Haarakaaren ja Kulomäentien väliin jäävä Högbergin kallioalue eroaa luontoarvoiltaan selvästi edukseen Etelä-Tuusulan keskimäärin kovin voimakkaasti hoidetusta metsäluonnosta. Myös kallioalueen geologiset ja maisemalliset arvot ovat säilyneet ennallaan. Alueen merkitystä metsäalueena lisää se, että vastaavia arvobiotooppeja löytyy Kulomäentien eteläpuolelta. Yhdessä näiden alueiden muodostama kokonaisuus on jo pinta-alallisestikin merkittävä. Haarakaaren pohjoispuolinen ilman hoitotoimia kehittynyt nuori kasvatusmännikkö on puulajikoostumukseltaan melko erikoinen (mm. raitaa sekä runsaasti koivua), mutta sitä ei silti voine pitää luontoarvoiltaan erityisen merkittävänä. Esityksiä kaavatyön jatkoa varten Olisi toivottavaa kehittää kaavaa eteenpäin siten, että Högbergin kallioinen metsäalue säilytettäisiin rakentamisen ulkopuolella. Samoin olisi perusteltua säilyttää edes jon-

12 kinlainen metsäekologinen yhteys (on säilynyt kapena ulkovarastoista huolimatta Haarakarren varressa) Högbergin kallioalueen sekä Pirunkorven metsäalueen välissä. Edellä mainitut tavoitteet edellyttävät luonnollisesti sitä, että kaikkea osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa alueelle kaavailtua lisämaankäyttöä ei kannata yrittää väkisin sovittaa alueelle. Länsiosan kaavallisessa suunnittelussa on syytä huomioida myös alueen kuuluminen pohjaveden suoja-alueeseen. Lisätietoja - luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin , nähtävilläolon jälkeen siten, että Högbergin kallioalue sekä luontoselvityksessä esille nousseet lepakkojen elinalueet jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle. Kaava-alue rajautuu vanhan leikkipuiston ja hiekkakentän tuntumaan. Nykyisen työpaikka-alueen laajennus on kokoluokaltaan vähäinen. Asemakaava mahdollistaa alueelle sijoitettavan ainoastaan ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työpaikka-, teollisuus- ja varastorakentamista. Alueen viihtyvyyteen pyritään kiinnittämään huomiota suunnittelussa mm. ryhmittelemällä mahdolliset uudet rakennukset suojaavaksi näkö- ja meluesteeksi. Ulkovarastointialueet voidaan myös verhoilla erilaisin aita- ja istutusratkaisuin. Lisäksi olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Viheryhteys Pirunkorven ja Kulomäentien eteläpuolisen metsän välillä pyritään huomioimaan kaavassa mahdollisuuksien mukaan. Alueen pohjaveden suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaavan toteuttaminen edellyttää piha- ja ulkovarastointialueiden asfaltoimista ja likaisten pintavesien poisjohtamista, mikä osaltaan parantaa pohjavesien suojelua alueen nykyiseen käyttöön nähden. Suunnittelualue ei yltä pohjaveden muodostumisalueelle. K-U Ympäristökeskus Lausuntonaan Högberginmäen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskus esittää seuraavaa: Suunnitelmassa on todettu alueelle ulottuva tärkeä pohjavesialue (Mätäkivi) ja Högberginmäen kallioalueen luontoarvot, lisäksi ympäristökeskus haluaa kiinnittää erityistä huomiota alueen hulevesisuunnitteluun jo tässä vaiheessa.

13 Suunnittelualueen hulevedet johdetaan karttatarkastelun perusteella Kylmäojan itäiseen haaraan, joka pääosin sijaitsee Vantaan kaupungin puolella. Vantaan virtavesiselvityksen (Janatuinen 2011) mukaan Kylmäojan itäinen haara on paikallisesti arvokas savimaiden puro. Selvityksen maastokartoituksen yhteydessä saatiin viitteitä uhanalaisen taimenen lisääntymisestä purossa. Selvityksen mukaan itäinen haara ei ole varsinaisesti saastunut, ja sen pohjaeläimistö muistuttaa luonnontilaisia uomia. Puro on kuitenkin intensiivisen maankäytön puristuksessa joutunut ahtaalle, ja tämä näkyy myös puron vedenlaadussa (Valkama ym. 2013). Huolestuttavaa on etenkin Vantaan puolella sijaitsevan Kylmäojan korven yläpuolisen alueen veden laatuun vaikuttava toiminta. Toiminnan vaikutus on näkynyt veden laadussa kohonneina suolaja öljyhiilivetyjen pitoisuuksina. Kylmäojan korvella on tutkimuksissa todettu olevan puron vedenlaatua parantava vaikutus. Tämän ainutlaatuisen, lähes luonnontilaisen alueen puskurikyvyn kuormitusta ei tulisi enää entisestään kasvattaa. Kylmäojan korven ja Kylmäojan itäisen haaran puroluonnon herkkyyteen tulee kiinnittää huomiota alueen jatkosuunnittelussa. Hulevesien käsittelyssä tulee viivytyksen ohella keskittyä hulevesien puhdistamiseen kiintoaineksesta ja muista epäpuhtauksista. Tavoitteena tulisi olla mahdollisimman luonnonmukainen ja moniportainen hulevesien hallinta ja käsittely niin, että vesiä käsitellään jo niiden syntysijoilla eli tontilla. Mikäli alueen hulevesiä tullaan johtamaan Kulomäentien hulevesialtaisiin, on syytä huomioida, että altaat on suunniteltu lähinnä virtaaman tasaamiseen. Altaita rakennettaessa on rikottu pohjavettä suojannut savikerros, mistä voi aiheutua pohjaveden pilaantumisriski. Myös rakennusaikainen hulevesien hallinta ja käsittely ovat välttämättömiä alueella. Kulomäentien työpaikka-alueiden hulevesien vaikutuksia alapuoliseen puroon tulisi arvioida ja suunnitella kokonaisuutena. Tarkastelussa tulee ottaa huomioon sekä olemassa olevat että tulevat asemakaava-alueet esimerkiksi suunnitteilla oleva Kulomäentie II työpaikka-alue. Kokonaisuuden tarkastelussa tulee huomioida vesilain 3 luvun 2 Vesitaloushankkeen luvanvaraisuus. Sen mukaan vesitaloushankkeelle tulee olla lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen. Vesitaloushankkeella tarkoitetaan laissa vesi- tai maa-alueella toteutettavaa toimenpidettä tai rakennelman käyttämistä, joka voi vaikuttaa pinta- tai pohjaveteen, vesiympäristöön, vesitalouteen tai vesialueen käyttöön. Kylmäojan korvesta ja Kylmäojan itäisestä haarasta on tehty tutkimuksia ja selvityksiä, jotka on syytä ottaa huomioon alueen jatkosuunnittelussa: - Janatuinen, A. (2011). Vantaan virtavesiselvitys, Vantaan kaupunki. 166 s. - Rimpiläinen, U-M., Auvinen, A. ja Talvinen, T. (2012). Tuusulan Kulomäentien tasausaltaat toimivuusselvitys. Vantaan kaupunki, 12 s

14 - Talvinen, T. (2012). Vantaan Kylmäojan itäisen haaran mallinnus: Kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset puron virtaamaan. Diplomityö, Aalto yliopisto, 47 s. - Taylor, Andrew (2012). The regulation of stream water quality and flow by a forested wetland, Kylmäojankorpi, Vantaa. Pro Gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos. 76 s. - Tuominen, Hanna. Vantaan kaupungilla on tekeillä Vantaan purovalumaalueiden luokittelua peitetyn pinnan perusteella koskeva diplomityö. (Työ valmistunee helmikuussa 2015, lisätietoja Vantaan kaupunkitekniikasta Antti Auviselta.) - Valkama, Pasi., Laakso, S., Kivimäki, A-L. ja Lahti K. (2013). Selvitys eräiden Vantaan purojen automaattisista vedenlaadun seurannoista Julkaisu 71/ s. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus esittää alueen suunnittelussa tehtäväksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tapahtuvaa yhteistyötä Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen ja kaupunkitekniikan kanssa. Asemakaava-aluetta on supistettu voimakkaasti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen. Kaava-alue kattaa vain olemassa olevat ulkovarastointialueet ja niitä reunustavan metsäkaistaleen, joten kaavan vaikutukset nykytilanteeseen nähden jäävät vähäisiksi. Alueen pohjaveden suojeluun tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota. Kaavan toteuttaminen edellyttää piha- ja ulkovarastointialueiden asfaltoimista ja likaisten pintavesien poisjohtamista, mikä osaltaan parantaa pohjavesien suojelua alueen nykyiseen käyttöön nähden. Suunnittelualue ei yltä pohjaveden muodostumisalueelle. Christer Wilkman Maantiekylä A U Suunnittelualueella on voimassa Maantiekylän oikeusvaikutukseton osayleiskaava. Osayleiskaavassa alue on osoitettu aluevarauksella maa- ja metsätalous, asuminen (M), jota koskee kaavamääräys. Nykyinen maankäyttö, maa- ja metsätalous, asuminen, olemassa olevia rakennuksia saa peruskorjata, laajentaa ja korvata uusilla. Suunnittelualueella on lisäksi leikkikenttäalueeksi (VK) osoitettu alue. Suunnittelualueen länsiosa on osoitettu pohjavesialueen alueen osamerkinnällä (pv). Suunnittelualueen läpi on osoitettu ulkoreitti (paloviiva). Nämä seikat pitäisi edelleen ottaa huomioon sekä säilyttää Högbergetkalliot.

15 Asemakaava-aluetta on supistettu voimakkaasti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen. Maantiekylän osayleiskaavan ohjausvaikutus huomioidaan asemakaavasuunnittelussa normaalien käytäntöjen mukaisesti. Mielipide merkitään tiedoksi ja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan alueen jatkosuunnittelussa.

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

SUUTARINTIEN ASEMAKAAVAN (kaava 3517) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN MIELIPITEET LAUSUNNOT JA KAAVOITUKSEN VASTINEET

SUUTARINTIEN ASEMAKAAVAN (kaava 3517) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN MIELIPITEET LAUSUNNOT JA KAAVOITUKSEN VASTINEET SUUTARINTIEN ASEMAKAAVAN (kaava 3517) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN MIELIPITEET LAUSUNNOT JA KAAVOITUKSEN VASTINEET 19.11.-4.12.2015 nähtävillä olleeseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Keskiosassa kaavaa on melko paljon haapoja, joissa on ainakin parissa koloja. Tämä tarkoittaa alueen soveltuvan liito-oraville.

Keskiosassa kaavaa on melko paljon haapoja, joissa on ainakin parissa koloja. Tämä tarkoittaa alueen soveltuvan liito-oraville. Kulomäentie II osallistumis- ja arviointisuunnitelma, mielipiteet, lausunnot ja kaavoituksen vastineet Tuusulan Ympäristöyhdistys Ry Vantaan puolella kaava-alueen etelärajalla on Vantaan kaupungin ja Vantaan

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINNAISTEN OMAKOTIALUEEN LAAJENNUS (Aisaparintie)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINNAISTEN OMAKOTIALUEEN LAAJENNUS (Aisaparintie) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.4.2016 LINNAISTEN OMAKOTIALUEEN LAAJENNUS (Aisaparintie) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 100400 Kaava-alue sijaitsee Vantaan lounaisnurkassa Linnaisten omakotialueen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6.2012

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6.2012 Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6. Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Manassenpelto Asemakaava-alueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Hyväksytty 29.5.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2013 ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2013 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kokkolan kaupungin kaavoituspalvelut

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Friitalan ja Rantalan kylien tiloja sekä Kokemäenjoen vesialuetta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Friitalan ja Rantalan kylien tiloja sekä Kokemäenjoen vesialuetta ULVILAN KAUPUNKI Maankäyttöosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Diaari 274/10.02.03/2015 Keskustan asemakaava koskee: Friitalan ja Rantalan kylien tiloja sekä Kokemäenjoen vesialuetta Kartta 1.

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013. sivu 1 (6)

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013. sivu 1 (6) sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, LÄHTEENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 316 TONTIT 1 4 JA 6-9 P24387 1.12.2014 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Pienvesien tilan kartoitus Vantaalla tarpeet, tavoitteet ja toteutus

Pienvesien tilan kartoitus Vantaalla tarpeet, tavoitteet ja toteutus Pienvesien tilan kartoitus Vantaalla tarpeet, tavoitteet ja toteutus Seminaari hulevesien hallinnasta Vantaanjoen valuma-alueella 25.11.2014 Sinikka Rantalainen Vantaan ympäristökeskus Virtavesiympäristöjen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1 JALASJÄRVEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8. KAAVA Nu 133. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.

Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8. KAAVA Nu 133. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5. Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8 VIHDIN KUNTA NUMMELA, LANKILANRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS LANKILANRINTEEN TEOLLISUUSALUEELLA KAAVA Nu 133 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2016 OSMANKÄÄMINTIEN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002308 Kaavamuutosalue sijaitsee Viertolassa Tikkurilan urheilupuiston länsiosassa. Lännessä alue rajautuu

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 29.8.2011 OHKOLA TARUMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 29.8.2011 OHKOLA TARUMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2011 1(6) OHKOLA TARUMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2011 PROJ. NRO X Taruman asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä ALOITE TAI HAKIJA

Lisätiedot

1(5) Aloite mukainen. Suunnittelun. 404-5-88 ja. nen. Suunnittelualue. tavoitteet. Viranomais-

1(5) Aloite mukainen. Suunnittelun. 404-5-88 ja. nen. Suunnittelualue. tavoitteet. Viranomais- Osallistumis- ja arviointisua unnitelma (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 1.03.2013, Päivitetty 13.2.2015 Asemakaava (2290) Virrenkulmaa III Aloite Asemakaavan laatimistyöhön on ryhdytty kaupungin

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 4. kaupunginosassa (Mahittula) Haunisten teollisuus- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta. Kyröskosken sahan alueen asemakaava

Hämeenkyrön kunta. Kyröskosken sahan alueen asemakaava 7.3.2011 Hämeenkyrön kunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue 3 1.2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3 1.3

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 20.10.2015 LEMPIVAARA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 229

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 20.10.2015 LEMPIVAARA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 229 1(6) LEMPIVAARA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 229 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIETO LITTOINEN Tuulissuontien jatko Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa.

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa. 1 Pirkkalan kunta Kannanotto asemakaavan laajennukseen ympäristölautakunta Suupantie 11, 33960 Pirkkala Huovin-Lepomoision omakotiyhdistys ry Omakotiyhdistys käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Ilmajoki Ahonkylä Vihtakallio Asemakaavan muutos ja laajennus 2013 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue on rakentamatonta, luonnontilaista metsä- ja hakkuualuetta, joka

Lisätiedot

211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos

211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö 211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516 Kaarinan kaupunki Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A56 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 46/06 A56 0..06 Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Rasonhaan metsäalueen perustaminen perintömetsäksi

Rasonhaan metsäalueen perustaminen perintömetsäksi Rasonhaan metsäalueen perustaminen perintömetsäksi SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA...2 2. PERINTÖMETSÄSOPIMUS...2 3. PERINTÖMETSÄN SIJAINTI...3 4. KAAVATILANNE...3 5. LUONTOARVOT...3 6. ALUEEN METSÄT...4 7.

Lisätiedot