Viheryhteys Högberginmäen poikki Pirunkorven ja Kulomäentien eteläpuolisen metsän välillä tulee ottaa huomioon kaavaa suunniteltaessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viheryhteys Högberginmäen poikki Pirunkorven ja Kulomäentien eteläpuolisen metsän välillä tulee ottaa huomioon kaavaa suunniteltaessa."

Transkriptio

1 MIELIPITEET, LAUSUNNOT JA KAAVOITUKSEN VASTINEET NÄHTÄVILLÄ OLLEESEEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Tuusulan Ympäristöyhdistys Viheryhteys Högberginmäen poikki Pirunkorven ja Kulomäentien eteläpuolisen metsän välillä tulee ottaa huomioon kaavaa suunniteltaessa. Högberginmäen osa-alue on metso-soveltuvaa aluetta. I, II ja III luokan kallio- ja kangasmetsää. Högbergin kalliot tulee säilyttää koskemattomana ja ne voisi kaavassa osoittaa gemerkinnällä. Mielipide merkitään tiedoksi ja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan alueen jatkosuunnittelussa. Viheryhteys Pirunkorven ja Kulomäentien eteläpuolisen metsän välillä pyritään huomioimaan kaavassa mahdollisuuksien mukaan. Asemakaava-alue supistuu siten että Högbergin kallioalue jää suunnittelualueen ulkopuolelle. Martti ja Anja Pensamo Ruotsinkylä K 111 T 4 tontin nro 3:55 Muutama kommentti suunnitelmiinne: Kohdassa 3 mainittu tavoitteenne laajentaa työpaikka-aluetta länteen ja Högbergin kallioalueelle on hyvin ymmärrettävissä. Asiassa on kuitenkin meille lähialueen asukkaille ja Högbergin kallioilla ulkoileville muutama tärkeä kaavoituksessa ja toteutuksessa huomioonotettava asia. Haluamme, että Haaraorren varrella olevien tonttien takarajalta jää asuntoalueen ja työpaikka-alueen väliin reilun kokoinen suojavyöhyke. Alueen reuna olisi arviointisuunnitelman kuvassa nro 7 punaisella merkityn katkoviivan kohdalla. Vyöhyke toimisi lähivirkistysalueena, lisäten kuntalaisten ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia alueella, ja varsinkin kauniilla ja suositulla korkealla näköalakalliolla. Siellä käy usein lapsiperheitä luontoretkellä sekä ihailemassa lentokoneita. Me saamme kesäiltojen hämärtyessä ihailla lepakkojen vikkelää lentelyä tonttimme takaosassa. Emme tiedä mitä lajia ne ovat, mutta niitä on lennellyt siellä ainakin kesästä 2000 saakka.

2 En saa kotona skannatuksi kirjeessänne ollut karttaa, johon piirsin esityksemme Haaraorren itäpuolen tonttien suojavyöhykkeeksi ja lähivirkistysalueeksi asukkaille ja ulkoilijoille. Haarakaaren varrella työpaikka-alueen ja asuntoalueen välille on syytä jättää suojavyöhyke / lähivirkistysalue. Lähivirkistysalueen reuna olisi hyvä olla nykyisen vanhan pienen pallokentän ja leikkikentän rajalla, jolloin työpaikka-alueelle / varastoalueelle jää vielä reilusti tilaa, mutta varastoalueiden tavarat olisivat pois näkyvistä. Tällä hetkellä Haarakaaren varrella on kuljetusliike Nordströmin varastoalue ja sen takana Fin-Seula Oy:n ulkovarastoalue. Edellä mainitut varastoalueet ovat erittäin rumaa katselltavaa. Miksi pohjaveden suoja-alueella saa olla vanhoja käytöstä poistettuja oljysäiliöitä ja ilmeisesti tyhjiä kaasusäiliöitä? Alue näyttää vanhojen säiliöiden ja maanrakennustarvikkeiden ja koneiden väliaikaiselta kaatopaikalta. Nykyisten varastoalueiden materiaalisisältö ei ole mielestämme asiallista tavaraa pohjavesialueen suoja-alueella. Suojavyöhyke / lähivirkistysalue toimisi hyvänä näkösuojana Haarakaaren ja ruman varastoalueen välillä. Kulomäentien eteläpuolelle tehdyn työpaikka-alueen ulkovarastoalueet ja pihat ovat ilmeeltään siistit. Miksi Kulomäentien pohjoispuolella sallitaan eräiden varastoalueiden häiritsevä epäsiisteys? Suojavyöhykkeet ovat todella tarpeelliset asuntoalueen ja työpaikka-alueiden välissä. Haarakaaren viereinen suoja-alue toimisi myös hyvänä virkistysaluereittinä yhdistäen luontevasti alueen ulkoilureitit viereiseen metsäntutkimuslaitoksen metsäalueeseen. Lähetän karttaan piirtämämme esityksen maanantaina työpaikaltani sähköpostina. Onko Haarakaaren läpiajoa tarpeen rajoittaa? Läpiajokielto on hyvä toteuttaa siten, että se ei rajoita tonteille ajoa. Asuntoalueelta liikenteen pitää päästä sekä vanhalle Tuusulantielle että Kulomäentielle. Alueen vanhat tiet eivät kanna työpaikka-alueen raskasta kuorma-autoliikennettä, joten se liikenne pitää ohjata kulkemaan jo tehtyjen teiden kautta Kulomäentielle. Asuntoalueella on nyt 30 km/h nopeusrajoitus. Läpiajokielto on paikallaan, mutta se ei saa estää tai vaikeuttaa alueen asukkaiden tai hälytysajoneuvojen liikkumista alueelle tai sieltä pois. Tässä tulee eilisessä viestissäni mainittu karttaliite Haaraorren itäpuolen itäpuolen tonttien suojavyöhykkeeksi ja lähivirkistysalueeksi asukkaille ja ulkoilijoille. Samassa kartassa on myös Haarakaaren varrelle ehdottamamme suojavyöhyke, jolta olisi ulkoilureittimahdollisuus Mätäkivenmäelle Metsäntutkimuslaitoksen maastoon.

3 nähtävilläolon jälkeen siten, että Högbergin kallioalue sekä luontoselvityksessä esille nousseet lepakkojen elinalueet jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle. Lähivirkistysalueita tai suojavyöhykkeitä ei kaava-alueelle pystytä mahduttamaan. Alueen viihtyvyyteen pyritään kuitenkin kiinnittämään huomiota kaavamääräyksillä. Rakentamista ohjataan siten, että mahdolliset uudet rakennuksia suojaisivat asuinaluetta työpaikka-alueen maisema- ja meluhaitoilta. Ulkovarastointialueet voidaan myös verhoilla erilaisin aita- ja istutusratkaisuin. Lisäksi olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Kaavan toteuttaminen edellyttää piha- ja ulkovarastointialueiden asfaltoimista ja likaisten pintavesien poisjohtamista, mikä osaltaan parantaa pohjavesien suojelua alueen nykyiseen käyttöön nähden. Haarakaari jää pois suunnittelualueesta. Haarakaari on yksityistie työpaikka-alueen kääntöpaikalta asuinalueen suuntaan ja sen läpiajoa on jo rajoitettu. Läpiajon katkaisemista kokonaan ei nähty suunnittelutyön aikana tarpeelliseksi. Löksy Matti Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Högberginmäen suunnittelualueen länsiosa on vedenhankintaa varten tärkeällä I- luokan pohjavesialueella (Mätäkivi B, nro ). Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) Kuninkaanlähteen pohjavesilaitos käyttää tätä vettä. Kuninkaanlähteen pohjavettä pumpataan jatkuvasti käyttöön n. 20 l/s. Kuninkaanlähteen pohjavesi on tärkeässä roolissa Pohjois-Vantaalle etenkin pintaveden laadun ja vesihuollon häiriötilanteissa. Jos pintaveden puhdistuslaitos ei pysty pumppaamaan riittävästi vettä verkostoon, korostuu pohjavesilaitoksen tärkeys. Myös suuren vesijohtovuodon aikana riittävä määrä hyvälaatuista pohjavettä vettä turvaa veden riittävyyttä. Pohjavesilaitokselta Vantaalle vettä tuova runkojohto ei ole ko. asemakaavaalueella mutta Högberginmäen alueella olevia kiinteistöjä on kytketty pohjavesilaitokselta lähtevään runkojohtoon. Kuninkaanlähteen pohjavesilaitos on tarkoitus pitää aktiivisessa käytössä. Se tullaan saneeraamaan täydellisesti muutaman vuoden kuluessa. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on lähtökohtana oltava se, että arvokkaan pohjaveden määrä ei vähene eikä laatu heikkene.

4 nähtävilläolon jälkeen. Alueen pohjaveden suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaavan toteuttaminen edellyttää piha- ja ulkovarastointialueiden asfaltoimista ja likaisten pintavesien poisjohtamista, mikä osaltaan parantaa pohjavesien suojelua alueen nykyiseen käyttöön nähden. Suunnittelualue ei yltä pohjaveden muodostumisalueelle. Juho Koponen Maantiekylä 3:54 Kallioalue haaraorren-haarakaaren väliin sijoittuvasta alueesta pitää säilyttää korkea osa (kts. kuva rajattu). Lepakko esiintymisen takia sekä se on alueen asukkaille tärkeä virkistysalue /näköalapaikka. Hiekkakenttä ja sen länsipuolella olevat metsäalueet hiekkakentän pituudelta (eteläpohjois) tulee säilyttää alueen asukkaiden virkistysalueena sekä lasten leikkipaikkana. Karttaliite nähtävilläolon jälkeen siten, että Högbergin kallioalue sekä luontoselvityksessä esille nousseet lepakkojen elinalueet ja hiekkakenttä jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle. Sandra Saarinen Maantiekylä 3:54 Kallioalue joka rajoittuu tonttiimme (haaraorren-haarakaaren välin sijoittuva kallioalue), täytyy säilyttää etelä/länsiosa (kts. rajattu kuva) lepakoiden esiitymisen vuoksi. Tämä kallioalue on alueen asukkaille tärkeä virkistysalue sekä näköalapaikka. Kallioalue toimii myös meluvallina. Hiekkakenttä sekä sitä ympäröivä metsäalue tulee säilyttää koirien ulkoilutuksen kannalta, lasten leikkipaikkana sekä tärkeänä alueena ulkoilun kannalta. Teollisuuden rakentaminen tälle alueelle tuo meille kaikille asukkaille lisää meluhaittaa. Vastustan suuresti teollisuuden rakentamista alueelle. Karttaliite nähtävilläolon jälkeen siten, että Högbergin kallioalue sekä luontoselvityksessä esille nousseet lepakkojen elinalueet ja hiekkakenttä jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle. Nykyisen työpaikka-alueen laajennus on kokoluokaltaan vähäinen ja kaavan toteuttamisen haitallisia vaikutuksia pyritään minimoimaan mm. rakennusten sijoittelulla. Kaava-alue on jo pääosin ulkovarastointikäytössä, joka aiheuttaa jo nykyisin maisema- ja meluhaittaa. Kaavan toteuttamisella näitä haittoja voidaan

5 ehkäistä. Asemakaava mahdollistaa alueelle sijoitettavan ainoastaan ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työpaikka-, teollisuus- ja varastorakentamista. Kirjolumi Oy/Antti Narko Kirjomaa RN:o 3:81 - Suunnittelualueen läpi on osoitettu ulkoilureitti (palloviiva). Sen suunniteltu kulku Haarakaarta myötäillen ja Högbergin kallion merkittävää luontokohdetta seuraillen on hyvä. - Ehkä olisi hyvä rajoittaa tarpeetonta läpiajoa Haarakaaren länsipään läpi. Esimerkiksi kieltämällä muu ajo kuin tonteille ajo. Toisaalta olisi hyvä, jos tarvittaessa Haarakaaren länsipään suunnan tonteilta pystyisi ajamaan Haarakaaren itäpään suuntaan. - Haaratien alueelle tulisi myös saada asemakaava, jota on kolmekymmentä vuotta mietitty ja toivottu. Sen ympäristö on kohta kaikkialta asemakaavoitettu. nähtävilläolon jälkeen siten, että Högbergin kallioalue jää suunnittelualueen ulkopuolelle. Asemakaavaa laaditaan lähes pelkästään nykyisten, kunnan vuokraamien, ulkovarastointialueiden alueelle. Ulkovarastointialueet on aidattu. Ulkoilureitti on esitetty Tuusulan oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa 2010 sekä Maantiekylän oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa. Ulkoilureitti ei ole sellaisenaan toteutunut eikä sitä aiota asemakaavassa nykyisen ulkovarastointialueen läpi osoittaa. Haarakaari jää pois suunnittelualueesta. Haarakaari on yksityistie työpaikka-alueen kääntöpaikalta asuinalueen suuntaan ja sen läpiajoa on jo rajoitettu. Läpiajon katkaisemista kokonaan ei nähty suunnittelutyön aikana tarpeelliseksi. Asuinalueen asemakaavoittamista ei käsitellä tämän asemakaavan laatimisen yhteydessä. Mielipide merkitään tiedoksi ja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan alueen jatkosuunnittelussa. Birgitta Makaroff ja Ari Sahamies Lehtoniemi 5:64 Asumme pientaloalueella, lentomelualueella omasta tahdostamme sukumme vanhassa talossa, jota olemme kunnostaneet vuosien varrella suurella summalla. Aina olemme tienneet, että talollamme on suurempi tunnearvo kuin rahallinen arvo, mutta näiden uusien suunnitelmien mukana viimeinenkin arvo katoaa. Emme missään nimessä halua takapihoillemme Kuljetusliike Nordströmin varaston kaltaista romuvarastoa.

6 Uuden alueen kaavoituksen lieveilmiönä tulee muuta haittavaikutuksia kuten läpiajoliikennettä ja autonromuja teiden varsiin, joita jo nyt on ajoittain Juslassa nähty. Nämä romut ovat seisseet useita kuukausia hylättynä tiehoitokuntamme tiellä. Alue, jota nyt ollaan kaavoittamassa rajoittuu takapihaamme. Tätä metsäaluetta käytämme lenkkeilyyn ja talvella hiihtämiseen hoidetuille laduille pääsemiseksi. Vaikka olemmekin pieni yhteisö täällä Etelä-Tuusulassa, toivomme, etteivät kotimme jää täysin tänne teollisuuden puristukseen. Olemme kuitenkin hankkineet asuntomme pientaloalueelta. Muihin kuntalaisiin nähden olemme muutenkin huonommassa asemassa mm. Viemäröinti järjestettiin alueellemme niin, että jokainen joutui oman pumppaamon hankkimaan. Olin 10 vuotta sitten kunnan puutarhuriin yhteydessä, josko ryteikköä tonttimme takarajalta voisi esim. kahden metrin alueelta siistiä. Kunnan puutarhurin vastaus oli, että miltä tuntuisi jos me tultaisi teidän tontilta puita kaatamaan. Nyt ryteikkö on ollut siinä näin pitkään ja pidämme sen paljon mieluummin, kuin romuvaraston tai teollisuusrakennuksen. nähtävilläolon jälkeen siten, että kaava-alue rajautuu vanhan leikkipuiston ja hiekkakentän tuntumaan. Högbergin kallioalue jää myös suunnittelualueen ulkopuolelle. Nykyisen työpaikka-alueen laajennus on kokoluokaltaan vähäinen. Alueen viihtyvyyteen pyritään kiinnittämään huomiota suunnittelussa mm. ryhmittelemällä mahdolliset uudet rakennukset suojaavaksi näkö- ja meluesteeksi. Ulkovarastointialueet voidaan myös verhoilla erilaisin aita- ja istutusratkaisuin. Lisäksi olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Muilta osin mielipiteessä esitettyjä asioita ei käsitellä tämän asemakaavan laatimisen yhteydessä. Mielipide merkitään tiedoksi ja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan alueen jatkosuunnittelussa. Caruna Oy Kaavoitettavan alueen lähiympäristössä sijaitsee sähkönjakeluverkostoa oheisen liitekartan mukaisesti. Alueen pohjoispuolella sijaitsee myös Caruna Oy:n 110 kv:n ilmajohto sekä sähköasema. Sähkönjakelun varmistamiseksi alueelle tarvitaan uusia puistomuuntamoita. Uusien puistomuuntamoiden määrä ja sijoituspaikat voidaan arvioida, kun kaavoitus on edennyt luonnosvaiheeseen. Toivomme mahdollisuutta antaa lausunto myös kaavan luonnosvaiheessa. Lausuntoliite

7 Asemakaava-aluetta on supistettu huomattavasti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen ja kaava-alueen rajalta on matkaa voimajohtoihin noin 140 metriä. Asemakaavaa ei aseteta luonnoksena nähtäville, mutta kaavaehdotuksesta pyydetään lausunto Caruna Oy:ltä. Puistomuuntamoiden sijoittamista voidaan tarkastella uudelleen kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeenkin. Muuntamot voidaan todennäköisesti sijoittaa, ainakin niiden vaatiman tilavarauksen puolesta, nykyisen suunnittelualueen ulkopuolelle. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Kaava-alue ei sijaitse Tuusulan seudun vesilaitoksen käytössä olevilla pohjavesialueilla eikä alueella ole vesilaitoksen johtoja. Tuusulan seudun vesilaitoksella ei ole huomautettavaa kaavan johdosta. Osa kaava-alueesta kuuluu kuitenkin tärkeälle 1-luokan pohjavesialueelle (Mätäkivi B, nro ). Tätä aluetta hyödyntää veden tuotannossa Kuninkaanlähteen pohjaveden ottamo, joka on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n käytössä ja omistuksessa. Kannanotot asiassa kuuluvatkin Tuusulan seudun vesilaitoksen sijaan HSY:lle, jossa yhdyshenkilö on Matti Löksy.(matti.loksy(at)hsy.fi) Lausunto huomioidaan alueen jatkosuunnittelussa. Rolf-Erik Illman Ruotsinkylä, K3T5 - Högberget tulee säilyttää nykytilassa, asutuksen suoja-alueena ja virkistyskäyttöön. - Fin-Seula Oy:n laajennustarpeet voi toteuttaa Haarakaaren pohjoispuolelle. - Harakaaren läpiajoa asuinalueen ja työpaikka-alueen välillä on suljettava. - Kulomäen työpaikka-alueen laajennus on hätiköityä. Uusia työpaikka-alueita kunnassa on esim. Focus alueella ja Rykmentinpuiston itäpään alueella.

8 Mielipide merkitään tiedoksi ja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan alueen jatkosuunnittelussa. Asemakaava-aluetta on supistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen siten, että Högbergin kallioalue ja Fin- Seula Oy:n tontti jää suunnittelualueen ulkopuolelle. Uutta asemakaavaa laaditaan lähes pelkästään nykyisten, kunnan vuokraamien, ulkovarastointialueiden alueelle. Työpaikka-alueen laajennus on kokoluokaltaan vähäinen. Haarakaari jää pois suunnittelualueesta. Haarakaari on yksityistie työpaikka-alueen kääntöpaikalta asuinalueen suuntaan ja sen läpiajoa on jo rajoitettu. Läpiajon katkaisemista kokonaan ei nähty suunnittelutyön aikana tarpeelliseksi. Työpaikka-alueen laajennus on Tuusulan yleiskaava 2040 luonnoksen mukainen. Työpaikka-alue sijaitsee Etelä-Tuusulassa, jossa uusista työpaikkatonteista on kova kysyntä. Alueen muita käyttömahdollisuuksia kaventaa voimakas lentokonemelu. Työpaikka-alueen laajennus täydentää olevaa yhdyskuntarakennetta, alueella on hyvät liikenneyhteydet ja laajennus on helposti liitettävissä kunnallistekniseen verkkoon. Kunta on myös erittäin kiinnostunut mielipiteessä mainittujen työpaikkaalueiden kehittämisestä. Sanna Kantoluoto Kiukkuinen mielipiteeni. Minulle alueella asuvalle tämä on tosi suuri pettymys, että kunta aina vaan laajentaa työpaikka-alueen kokoa. On niin helppoa tehdä päätökset siellä, me, jotka täällä asumme arvostaisimme (olisimme arvostaneet) näitä väheneviä metsäalueita. Vastustan todella paljon suunnitelmaa. Kallio on ihanaa ulkoilualuetta, koko lähialue on PILATTU suurilla teollisuusrakennuksilla, mutta ettehän te siitä välitä, vai mitä? Ihan uskomatonta, että kunta jaksaa uskoa siihen, ettei metsäalueilla ole mitään arvoa, entä jos olisitte valinneet luontoystävällisen tavan, metsät säästöön! Tuskin merkitsee mielipiteeni POHJAVESIALUE?!! Ei merkitse teille mitään / hyttysen kakan vertaa teille. Mielipide merkitään tiedoksi ja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan alueen jatkosuunnittelussa.

9 Heini ja Rauno Koskinen Ruotsinkylä, Kuusirinne RN:o 3:66 Kyseessä oleva alue erittäin tärkeä niin alueen asukkaille kuin muillekin. Mm. alueella oleva jalkapallokenttä on kyläläisten jatkuvassa käytössä niin kuin myös leikkikenttä, vaikka laitteet on viety pois. Myös ko. alueen käyttöä rajoittavat erilaiset tekijät ovat kiistattomat, pohjavesialue, virkistyskäyttö (ulkoilureitti ja alue), eläimistö. Tämän lisäksi on kyse alueeseen rajoittuvan asutuksen huomioon ottamisesta. Onko välttämätöntä suunnitella toimintaa aivan asutuksen viereen tai kenties louhia Högbergin kalliota, joka sellaisenaan on muodostaa luonnollisen esteen jo rakennetun teollisuusalueen suuntaan. Högbergin kalliolla on suuri merkitys myös ulkoilualueena tai nähtävyytenä. Kaikki alueen kehittäminen positiivista, kunhan em. asiat otetaan huomioon. Varsin urheilukentän poistuminen olisi erittäin epäsuotuisaa. P.S. Läpiajoliikennettä tulee rajoittaa, sillä se on lisääntynyt huomattavasti. nähtävilläolon jälkeen siten, että kaava-alue rajautuu vanhan leikkipuiston ja hiekkakentän tuntumaan. Högbergin kallioalue jää myös suunnittelualueen ulkopuolelle. Nykyisen työpaikka-alueen laajennus on kokoluokaltaan vähäinen. Asemakaava salliin alueelle sijoitettavan ainoastaan ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työpaikka-, teollisuus- ja varastorakentamista. Alueen viihtyvyyteen pyritään kiinnittämään huomiota suunnittelussa mm. ryhmittelemällä mahdolliset uudet rakennukset suojaavaksi näkö- ja meluesteeksi. Ulkovarastointialueet voidaan myös verhoilla erilaisin aita- ja istutusratkaisuin. Lisäksi olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Alueen pohjaveden suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaavan toteuttaminen edellyttää piha- ja ulkovarastointialueiden asfaltoimista ja likaisten pintavesien poisjohtamista, mikä osaltaan parantaa pohjavesien suojelua alueen nykyiseen käyttöön nähden Haarakaari jää pois suunnittelualueesta. Haarakaari on yksityistie työpaikka-alueen kääntöpaikalta asuinalueen suuntaan ja sen läpiajoa on jo rajoitettu. Läpiajon katkaisemista kokonaan ei nähty suunnittelutyön aikana tarpeelliseksi. Mielipide merkitään tiedoksi ja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan alueen jatkosuunnittelussa. Kaarinaa Nyfors ja Pentti Lossi Ruotsinkylä, KIITI 3:53 Kyseessä oleva alue erittäin tärkeä niin alueen asukkaille kuin muillekin. Mm. alueella oleva jalkapallokenttä on kyläläisten jatkuvassa käytössä niin kuin myös leikkikenttä, vaikka laitteet on viety pois. Myös ko. alueen käyttöä rajoittavat erilaiset tekijät ovat kiistattomat, pohjavesialue, virkistyskäyttö (ulkoilureitti ja alue), eläimistö. Tämän

10 lisäksi on kyse alueeseen rajoittuvan asutuksen huomioon ottamisesta. Onko välttämätöntä suunnitella toimintaa aivan asutuksen viereen tai kenties louhia Högbergin kalliota, joka sellaisenaan on muodostaa luonnollisen esteen jo rakennetun teollisuusalueen suuntaan. Högbergin kalliolla on suuri merkitys myös ulkoilualueena tai nähtävyytenä. Kaikki alueen kehittäminen positiivista, kunhan em. asiat otetaan huomioon. Varsin urheilukentän poistuminen olisi erittäin epäsuotuisaa. P.S. Läpiajoliikennettä tulee rajoittaa, sillä se on lisääntynyt huomattavasti. nähtävilläolon jälkeen siten, että kaava-alue rajautuu vanhan leikkipuiston ja hiekkakentän tuntumaan. Högbergin kallioalue jää myös suunnittelualueen ulkopuolelle. Nykyisen työpaikka-alueen laajennus on kokoluokaltaan vähäinen. Asemakaava salliin alueelle sijoitettavan ainoastaan ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työpaikka-, teollisuus- ja varastorakentamista. Alueen viihtyvyyteen pyritään kiinnittämään huomiota suunnittelussa mm. ryhmittelemällä mahdolliset uudet rakennukset suojaavaksi näkö- ja meluesteeksi. Ulkovarastointialueet voidaan myös verhoilla erilaisin aita- ja istutusratkaisuin. Lisäksi olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Alueen pohjaveden suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaavan toteuttaminen edellyttää piha- ja ulkovarastointialueiden asfaltoimista ja likaisten pintavesien poisjohtamista, mikä osaltaan parantaa pohjavesien suojelua alueen nykyiseen käyttöön nähden Haarakaari jää pois suunnittelualueesta. Haarakaari on yksityistie työpaikka-alueen kääntöpaikalta asuinalueen suuntaan ja sen läpiajoa on jo rajoitettu. Läpiajon katkaisemista kokonaan ei nähty suunnittelutyön aikana tarpeelliseksi. Mielipide merkitään tiedoksi ja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan alueen jatkosuunnittelussa. Suomen luonnonsuojeluliiton/uudenmaan piiri Mielipide Högberginmäen asemakaavan ja asemakaavan muuttamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on perehtynyt kaavahankkeesta Tuusulan kunnan sivuilta löytyvään aineistoon (OAS), tehnyt alueelle maastokatselmuksen (piirin luonnonsuojeluryhmän puheenjohtaja Keijo Savola ) ja lausuu kaavaalueesta niiden perusteella mielipiteenään seuraavaa. Tehdyt luontoselvitykset ssa on listattu alueelta eri yhteyksissä tehtyjen luontoselvitysten keskeiset johtopäätökset, mutta osallisille ei ole tarjolla mahdolli-

11 suutta perehtyä alkuperäisiin selvityksiin. Asia kannattaa korjata luonnosvaiheen aineistoissa. Kaava-alueen luontoarvot On ilmeistä, että alueen uusimmissa luontoselvityksissä (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2014) on pitäydytty luontotyyppiselvitysten osalta lähinnä metsälain lakisääteiseen avainbiotooppisuojeluun tarkoitettujen ns. metsälakikohteiden selvittämiseen. Tähän viittaa se, että ainoana luontotyyppiarvona alueelta on mainittu Högbergin kallioalueen harvapuustoiset lakialueet, jotka ovat metsälain 10 mukaisia arvokkaita, vähäpuustoisia elinympäristöjä. Lisäksi nostetaan esille myös se, että alue on aikanaan (Ympäristötutkimus Metsätähti Oy 1992) todettu Tuusulan laajassa kallioselvityksessä arvokkaaksi. Kokonaisvaltaisemman luontoarvojen arvioinnin kannalta olisi perusteltua arvioida kaava-alueen metsien luontoarvoja käyttäen metsätalouden (ei kaavoituksen!) säätelyn tarpeisiiin etujärjestöpainotteisessa työryhmässä tehtyjen avainbiotooppimäärittelyjen sijasta aitona asiantuntijatyönä tehtyjä METSO-ohjelman luonnontieteellisiä valintaperusteita (http://www.mmm.fi/attachments/metsat/metso/5xclcduma/metsoohjelman_luonnontieteelliset_valintaperusteet_2008_julkaisu.pdf.) METSO-kriteereillä Högberginkallioiden osa-alueelta löytyy tehdyn maastokäynnin perusteella merkittäviä määriä METSO II-luokan kalliometsiä (osin lähenee I luokkaa), hieman METSO II-luokan kuivahkoja ja tuoreita kangasmetsiä (kallioalueiden rinteillä) sekä yksi kuvio METSO I luokan iäkästä ja runsaslahopuustoista kangasmetsää (Kulomäentien varsi). Pääosa kallioalueiden välisestä notkelmasta on monipuolisena harventamatta kehittyneenä nuorena sekametsänä METSO-kohteena luokan III kangasmetsää, osa mäntyvaltaisemmasta nuoren metsän alueesta notkelman pohjoisosassa ei sisällä METSO-arvoja. Alueen talvisiin lajistoon kuuluu jätöshavaintojen perusteella ainakin teeri (silmälläpidettävä laji, lintudirektiivin liitteen I laji). Kokonaisuutena Haarakaaren ja Kulomäentien väliin jäävä Högbergin kallioalue eroaa luontoarvoiltaan selvästi edukseen Etelä-Tuusulan keskimäärin kovin voimakkaasti hoidetusta metsäluonnosta. Myös kallioalueen geologiset ja maisemalliset arvot ovat säilyneet ennallaan. Alueen merkitystä metsäalueena lisää se, että vastaavia arvobiotooppeja löytyy Kulomäentien eteläpuolelta. Yhdessä näiden alueiden muodostama kokonaisuus on jo pinta-alallisestikin merkittävä. Haarakaaren pohjoispuolinen ilman hoitotoimia kehittynyt nuori kasvatusmännikkö on puulajikoostumukseltaan melko erikoinen (mm. raitaa sekä runsaasti koivua), mutta sitä ei silti voine pitää luontoarvoiltaan erityisen merkittävänä. Esityksiä kaavatyön jatkoa varten Olisi toivottavaa kehittää kaavaa eteenpäin siten, että Högbergin kallioinen metsäalue säilytettäisiin rakentamisen ulkopuolella. Samoin olisi perusteltua säilyttää edes jon-

12 kinlainen metsäekologinen yhteys (on säilynyt kapena ulkovarastoista huolimatta Haarakarren varressa) Högbergin kallioalueen sekä Pirunkorven metsäalueen välissä. Edellä mainitut tavoitteet edellyttävät luonnollisesti sitä, että kaikkea osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa alueelle kaavailtua lisämaankäyttöä ei kannata yrittää väkisin sovittaa alueelle. Länsiosan kaavallisessa suunnittelussa on syytä huomioida myös alueen kuuluminen pohjaveden suoja-alueeseen. Lisätietoja - luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin , nähtävilläolon jälkeen siten, että Högbergin kallioalue sekä luontoselvityksessä esille nousseet lepakkojen elinalueet jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle. Kaava-alue rajautuu vanhan leikkipuiston ja hiekkakentän tuntumaan. Nykyisen työpaikka-alueen laajennus on kokoluokaltaan vähäinen. Asemakaava mahdollistaa alueelle sijoitettavan ainoastaan ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työpaikka-, teollisuus- ja varastorakentamista. Alueen viihtyvyyteen pyritään kiinnittämään huomiota suunnittelussa mm. ryhmittelemällä mahdolliset uudet rakennukset suojaavaksi näkö- ja meluesteeksi. Ulkovarastointialueet voidaan myös verhoilla erilaisin aita- ja istutusratkaisuin. Lisäksi olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Viheryhteys Pirunkorven ja Kulomäentien eteläpuolisen metsän välillä pyritään huomioimaan kaavassa mahdollisuuksien mukaan. Alueen pohjaveden suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaavan toteuttaminen edellyttää piha- ja ulkovarastointialueiden asfaltoimista ja likaisten pintavesien poisjohtamista, mikä osaltaan parantaa pohjavesien suojelua alueen nykyiseen käyttöön nähden. Suunnittelualue ei yltä pohjaveden muodostumisalueelle. K-U Ympäristökeskus Lausuntonaan Högberginmäen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskus esittää seuraavaa: Suunnitelmassa on todettu alueelle ulottuva tärkeä pohjavesialue (Mätäkivi) ja Högberginmäen kallioalueen luontoarvot, lisäksi ympäristökeskus haluaa kiinnittää erityistä huomiota alueen hulevesisuunnitteluun jo tässä vaiheessa.

13 Suunnittelualueen hulevedet johdetaan karttatarkastelun perusteella Kylmäojan itäiseen haaraan, joka pääosin sijaitsee Vantaan kaupungin puolella. Vantaan virtavesiselvityksen (Janatuinen 2011) mukaan Kylmäojan itäinen haara on paikallisesti arvokas savimaiden puro. Selvityksen maastokartoituksen yhteydessä saatiin viitteitä uhanalaisen taimenen lisääntymisestä purossa. Selvityksen mukaan itäinen haara ei ole varsinaisesti saastunut, ja sen pohjaeläimistö muistuttaa luonnontilaisia uomia. Puro on kuitenkin intensiivisen maankäytön puristuksessa joutunut ahtaalle, ja tämä näkyy myös puron vedenlaadussa (Valkama ym. 2013). Huolestuttavaa on etenkin Vantaan puolella sijaitsevan Kylmäojan korven yläpuolisen alueen veden laatuun vaikuttava toiminta. Toiminnan vaikutus on näkynyt veden laadussa kohonneina suolaja öljyhiilivetyjen pitoisuuksina. Kylmäojan korvella on tutkimuksissa todettu olevan puron vedenlaatua parantava vaikutus. Tämän ainutlaatuisen, lähes luonnontilaisen alueen puskurikyvyn kuormitusta ei tulisi enää entisestään kasvattaa. Kylmäojan korven ja Kylmäojan itäisen haaran puroluonnon herkkyyteen tulee kiinnittää huomiota alueen jatkosuunnittelussa. Hulevesien käsittelyssä tulee viivytyksen ohella keskittyä hulevesien puhdistamiseen kiintoaineksesta ja muista epäpuhtauksista. Tavoitteena tulisi olla mahdollisimman luonnonmukainen ja moniportainen hulevesien hallinta ja käsittely niin, että vesiä käsitellään jo niiden syntysijoilla eli tontilla. Mikäli alueen hulevesiä tullaan johtamaan Kulomäentien hulevesialtaisiin, on syytä huomioida, että altaat on suunniteltu lähinnä virtaaman tasaamiseen. Altaita rakennettaessa on rikottu pohjavettä suojannut savikerros, mistä voi aiheutua pohjaveden pilaantumisriski. Myös rakennusaikainen hulevesien hallinta ja käsittely ovat välttämättömiä alueella. Kulomäentien työpaikka-alueiden hulevesien vaikutuksia alapuoliseen puroon tulisi arvioida ja suunnitella kokonaisuutena. Tarkastelussa tulee ottaa huomioon sekä olemassa olevat että tulevat asemakaava-alueet esimerkiksi suunnitteilla oleva Kulomäentie II työpaikka-alue. Kokonaisuuden tarkastelussa tulee huomioida vesilain 3 luvun 2 Vesitaloushankkeen luvanvaraisuus. Sen mukaan vesitaloushankkeelle tulee olla lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen. Vesitaloushankkeella tarkoitetaan laissa vesi- tai maa-alueella toteutettavaa toimenpidettä tai rakennelman käyttämistä, joka voi vaikuttaa pinta- tai pohjaveteen, vesiympäristöön, vesitalouteen tai vesialueen käyttöön. Kylmäojan korvesta ja Kylmäojan itäisestä haarasta on tehty tutkimuksia ja selvityksiä, jotka on syytä ottaa huomioon alueen jatkosuunnittelussa: - Janatuinen, A. (2011). Vantaan virtavesiselvitys, Vantaan kaupunki. 166 s. - Rimpiläinen, U-M., Auvinen, A. ja Talvinen, T. (2012). Tuusulan Kulomäentien tasausaltaat toimivuusselvitys. Vantaan kaupunki, 12 s

14 - Talvinen, T. (2012). Vantaan Kylmäojan itäisen haaran mallinnus: Kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset puron virtaamaan. Diplomityö, Aalto yliopisto, 47 s. - Taylor, Andrew (2012). The regulation of stream water quality and flow by a forested wetland, Kylmäojankorpi, Vantaa. Pro Gradu tutkielma, Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos. 76 s. - Tuominen, Hanna. Vantaan kaupungilla on tekeillä Vantaan purovalumaalueiden luokittelua peitetyn pinnan perusteella koskeva diplomityö. (Työ valmistunee helmikuussa 2015, lisätietoja Vantaan kaupunkitekniikasta Antti Auviselta.) - Valkama, Pasi., Laakso, S., Kivimäki, A-L. ja Lahti K. (2013). Selvitys eräiden Vantaan purojen automaattisista vedenlaadun seurannoista Julkaisu 71/ s. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus esittää alueen suunnittelussa tehtäväksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tapahtuvaa yhteistyötä Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen ja kaupunkitekniikan kanssa. Asemakaava-aluetta on supistettu voimakkaasti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen. Kaava-alue kattaa vain olemassa olevat ulkovarastointialueet ja niitä reunustavan metsäkaistaleen, joten kaavan vaikutukset nykytilanteeseen nähden jäävät vähäisiksi. Alueen pohjaveden suojeluun tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota. Kaavan toteuttaminen edellyttää piha- ja ulkovarastointialueiden asfaltoimista ja likaisten pintavesien poisjohtamista, mikä osaltaan parantaa pohjavesien suojelua alueen nykyiseen käyttöön nähden. Suunnittelualue ei yltä pohjaveden muodostumisalueelle. Christer Wilkman Maantiekylä A U Suunnittelualueella on voimassa Maantiekylän oikeusvaikutukseton osayleiskaava. Osayleiskaavassa alue on osoitettu aluevarauksella maa- ja metsätalous, asuminen (M), jota koskee kaavamääräys. Nykyinen maankäyttö, maa- ja metsätalous, asuminen, olemassa olevia rakennuksia saa peruskorjata, laajentaa ja korvata uusilla. Suunnittelualueella on lisäksi leikkikenttäalueeksi (VK) osoitettu alue. Suunnittelualueen länsiosa on osoitettu pohjavesialueen alueen osamerkinnällä (pv). Suunnittelualueen läpi on osoitettu ulkoreitti (paloviiva). Nämä seikat pitäisi edelleen ottaa huomioon sekä säilyttää Högbergetkalliot.

15 Asemakaava-aluetta on supistettu voimakkaasti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen. Maantiekylän osayleiskaavan ohjausvaikutus huomioidaan asemakaavasuunnittelussa normaalien käytäntöjen mukaisesti. Mielipide merkitään tiedoksi ja pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan alueen jatkosuunnittelussa.

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 1 SULAN OSAYLEISKAAVA LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 LAUSUNNOT 1. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Ei huomautettavaa. Museovirasto on lausunnonantaja arkeologisen

Lisätiedot

LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6.

LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6. LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6.2011 Elisa Oyj Kaava-alueelle rakennettu, Elisa Oyj:n matkapuhelinverkkoa

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 26.10.2012 / 22.5.2014 / 12.11.2014 KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Lisätiedot

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen)

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen) Muistutukset 1 Vihti-seura 2 Armfelt Marita 3 Sievänen Eija 4 Jokela Marjo 5 Starracing Oy 6 Nieminen Markku ja Anna-Liisa 7 Lehikoinen Tomi ja Liisa 8 Häkkinen, kuolinpesä 9 Johansson Tarja ja Markku

Lisätiedot

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 1 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT... 3 1.1 HANKKEEN PERUSTIEDOT... 3 1.2 YHTEYSTIEDOT... 3 2 YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen 1 Lempäälän kunta, Anniston alueen asemakaava Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen Anniston alueen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 21.2-25.3.2013. Luonnoksista saatiin viisi

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 4.12.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 740 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA/19, SUINULA/20 KORTTELIT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 R a p o r t t i 1 2 3 4 5 6 7 8 Ensimmäinen palaute KUVAILULEHTI Raportin julkaisija Raportin julkaisuaika 5.5.2009 Kangasalan kunta, tekninen keskus

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006 Palauteraportti 12.12.2006 Ympa 12.12.2006 130 Ympa liite 1 NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10 PALAUTERAPORTTI 12.12.2006 Toivomme viranhaltijoiden kasvuhuumassa ottavan

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema), selostus 13.2.2013, tarkistettu 10.5.2013

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema), selostus 13.2.2013, tarkistettu 10.5.2013 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema), selostus 13.2.2013, tarkistettu 10.5.2013 Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu Kittilälehdessä

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet ja niihin laaditut vastineet

Osallistumis ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet ja niihin laaditut vastineet Osallistumis ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet ja niihin laaditut vastineet Raportti I a 10.8.2011 1. Vammaisneuvosto Tuusulassa käynnistyy koko kunnan oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatiminen.

Lisätiedot

28 KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA

28 KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnitteluosasto 28 KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 9-20 SEKÄ KATU-, LIIKENNE JA VIRKISTYS- ALUEITA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SÄÄKSVUORI Päivämäärä

Lisätiedot

Vastineet kaavaluonnoksesta 10.10.2008 saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin

Vastineet kaavaluonnoksesta 10.10.2008 saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin LIITE 10 sivu 1/9 Tuusulan kunta Maantiekylä II asemakaava ja asemakaavan muutos Vastineet kaavaluonnoksesta 10.10.2008 saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin 1. Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto:

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava

Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava Kuva 1. Kaava-alueen sijainti ilmakuvaan rajattuna. 26.5.2008 Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Siilinjärvi. Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus 10.12.2012 235 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 41 3

Siilinjärvi. Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus 10.12.2012 235 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 41 3 Siilinjärvi Panninniemi 3 1. kunnanosa Korttelit 3372 3388 Asemakaava ja asemakaavan muutos Vireilletulosta ilmoitettu: 10.4.2012 Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus 10.12.2012 235

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 25.9.2012 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVA, HAAKENPOLKU 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 27.1.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 728 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KYLÄ JOKIOINEN/410 KORTTELIT

Lisätiedot

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle NASTOLA, ASEMAKAAVA, V092 Kyynäränkannas ja Niemelänniemi Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet ja kaavanlaatijan vastineet vastineet korjattu 8.1.2014 päivätyn kaavaehdotuksen mukaan 1. LAUSUNNOT nro

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 3.12.2012 247 Ympa 20.11.2012 94 Kh 24.10.2011 213 liite 4 Ympa 11.10.2011 8 Ympa om Ympa 23.8.2011 65 Ympa

Lisätiedot

Jaamankankaan ranta-asemakaava

Jaamankankaan ranta-asemakaava Ympäristölautakunta 202 24.10.2012 Ympäristölautakunta 164 18.09.2013 Ympäristölautakunta 47 26.02.2014 Ympäristölautakunta 103 16.04.2014 Kunnanhallitus 138 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 39 09.06.2014 Jaamankankaan

Lisätiedot

4 Yleiskaavan suunnittelun vaiheet

4 Yleiskaavan suunnittelun vaiheet 4 Yleiskaavan suunnittelun vaiheet 4.1 Yleiskaavan suunnittelun tarve Koskenkorvalla ei ole yleiskaavaa tai osayleiskaavaa. Asemakaava käsittää noin 373,8 ha (2011). Koskenkorvan taajaman asukasluku on

Lisätiedot