Helaakoski Matti jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen. Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helaakoski Matti jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen. Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja"

Transkriptio

1 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Nousiainen Matti 1. varapuheenjohtaja Tuuttila Anna-Liisa 2. varapuheenjohtaja Flink Eija jäsen Helaakoski Matti jäsen Jukkola Jaakko jäsen Kallio Tenho jäsen Keskitalo Tarja jäsen Kotikangas Sauli jäsen poistui klo Lintunen Pirkko jäsen Louhimaa Tyyne jäsen Mattila Olli jäsen Pahkala Matti jäsen Pirkola Ari jäsen Tiirola Tiina jäsen Sarpola Eero varajäsen Hietala Jukka-Pekka varajäsen Kauppi Silja varajäsen Kippola Toni varajäsen saapui klo ja poistui klo Muut osallistujat Soronen Matti kunnanjohtaja Tuuttila Pirkko tekninen johtaja Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja Poissa Grekula Toni jäsen Koivusipilä Hannu jäsen Peltoniemi Raino jäsen Rantanen Niko jäsen Salmela Mikko jäsen Sarpola Tuula jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT Risto Kittilä :t Matti Soronen PÖYTÄKIRJAN Pyhäjoki TARKASTUS Allekirjoitukset Eija Flink Matti Helaakoski

2 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ PÖYTÄKIRJA Pyhäjoen kunnantalo, YLEISESTI Hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla klo NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Matti Soronen, kunnanjohtaja PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA

3 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalon valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 55 Nimenhuuto sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen vaali Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen 141 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 58 Vuoden 2014 arviointikertomus Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Henkilöstöraportti Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Valtuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi Kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi / Varajäsenen vaali Kokousaikataulu 7-12/2015; valtuusto ja kunnanhallitus Sopimus Pyhäjoen kunta / Sinikka Pelkonen Ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajan vakanssin perustaminen ja laitoshuoltajan 159 vakanssin lakkauttaminen 67 Maaseutuvaikutusten arviointi / Lausunto Leiki-liiku -leikkipuiston talousarvion muutos Aatosvainion asemakaava-alueen infrastruktuurin hankesuunnitelmat Ollinmäen teollisuusalueen II asemakaavan laajennuksen infrastruktuurin 165 hankesuunnitelmat 71 Pyhäjoen Vanhatien liikennejärjestelyt / Toimenpidesuunnitelma ja tarjous Ollinmäki II / Infra Raahen koulutuskuntayhtymän uusi perussopimus Muut mahdolliset kiireellisesti käsiteltävät asiat Valtuutettujen aloitteet Kokouksen päättäminen 174

4 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto Nimenhuuto sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valt Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokouk seen on vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta lähetettävä erik seen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Työjärjestyksen 12 :n mukaan läsnäolovelvollisuus on kunnanhalli tuksen puheenjohtajalla ja kunnanjohta jalla ja läsnäolo-oikeus kun nanhallituksen jäsenillä. Työjärjestyksen 10 :n mu kaisesta tiedotta misesta valtuusto on päättänyt (valtuusto ), että ko kouksista ilmoitetaan Pyhäjoen Kuulumiset lehdessä sekä kunnan www-si vuilla ja kokousaineisto lähetetään pääkirjastolle. Esityslista on työjärjestyksen 9 :n mukaan lähetettävä kokouskutsun yhteydes sä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista liiteasiakirjoineen on lä hetetty postitse valtuutetuille, kunnan hallituksen puheen johtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle keskiviikkona Työjärjestyksen 14 :n mukaan läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuu tetut todetaan nimenhuudolla, joka toi mi tetaan aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa es teen ilmoittaneet val tuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto lailli sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kuntalaki 58:1 : Valtuusto on pää tös valtainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Suoritettiin nimenhuuto puheenjohtajan johdolla. Läsnäolijat on merkitty pöytäkirjan liitteenä olevaan läsnäololuetteloon. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto vaali Valt Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Edellisellä valtuustokaudella pöytäkirjantarkastajat on valittu kullekin kokoukselle vuorotellen aakkosjärjestyksen mukaan. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkistamisvuorossa olisivat saman käytännön mukaisesti valtuutetut Eija Flink ja Toni Grekula. Valtuusto päättää tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajien vaalista ja pöytäkirjan tarkastamisajasta ja -paikasta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä klo kunnantalon hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla. Pöy tä kir ja tu lee tar kastaa ennen nähtäville asettamista. Valtuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Eija Flinkin ja Matti Helaakosken.

6 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 25/ /2012 Khall Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen 6 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät tilinpäätöksen, vastuuvapauden myöntämisen se kä toimenpiteet, joihin tilintarkastajien kertomus antaa aihetta. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on lähettänyt jäsenkuntien valtuustoille kä si tel tä väk si Raahen seu dun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätösasiakirjat vuo del ta Kuntayhtymän yhtymähallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen ja teh nyt esityksen jäsenkuntien valtuustoille tilikauden tuloksen käsit telystä. Kunta yhtymän tarkastuslautakunta on tehnyt jäsenkuntien valtuustoille esi tyk sen vuoden 2014 tilinpää töksen hyväksymisestä ja vastuuva pauden myöntä misestä sekä laatinut arviointikertomuksen. Liitteenä lähetetään: - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä yhtymähal lituksen pöytäkirjanote ja tarkastuslautakunnan pöytäkirjanote tilinpäätös henkilöstöraportti tilintarkastuskertomus Raahen seudun hyvinvointikuntayh tymän tarkastuslautakunnan pöytäkirjanote , jonka liitteenä arviointikertomus 2014 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 1) hyväksyy Raahen seu dun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja henkilöstöraportin vuodelta 2014, 2) hyväksyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen esityksen tilikauden ,85 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,72 euroa, - tilikauden ylijäämä ,57 euroa siirretään tilikauden yli-/alijää mätilille. 3) päättää Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan esityksestä myöntää kuntayhtymän tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta , 4) merkitsee Raahen seudun hyvinvoin tikuntayhtymän arviointikertomuksen 2014 tiedoksi.

7 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen Merkittiin, että valtuuston varajäsen Toni Kippola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Liitteet 1 RAS Ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta / Tilinpäätös RAS ote tarkastusltk:n pöytäkirjasta / Tilinpäätöksen 2014 hyväksyminen 3 RAS Tilinpäätös RAS Henkilöstöraportti RAS Tilintarkastuskertomus RAS Ote tarkastusltk:n pöytäkirjasta / Arviointikertomus RAS Arviointikertomus 2014

8 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Valtuusto Vuoden 2014 arviointikertomus Tarkltk Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston aset ta mat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa to teu tu neet. Vakiintuneen käytännön mukaan vuoden aikana tapahtuneen arvioin nin tulokset esitetään arviointikertomuksessa. Materiaalia arviointikertomuksen pohjaksi on tilinpäätöksen lisäksi esityslistan oheis ma te ri aa li na. Tarkoituksena on että lautakunta evästää materiaalin pohjalta ar vioin ti ker to muk sen valmistelua. Lautakunta päättää antaa ohjeita arviointikertomuksen valmisteluun. Hyväksyttiin. Tarkltk Ehdotus arviointikertomuksen sisällöksi on esityslistan liitteenä. Lautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että - valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi - valtuusto saattaa arviointikertomuksen hallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten Hyväksyttiin. Valt Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Olli Mattila esitteli arviointikertomuksen vuodelta Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen. Liitteet 8 Arviointikertomus vuodelta 2014

9 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 70/ /2013 Khall Tilinpäätöksestä on kuntalaissa säädetty seuraavaa: Kuntalain 68 Tilinpäätös: "( /519) Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadit ta va tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun men nes sä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jäl keen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä ole vat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liite tie dois sa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai por mes ta ri." Kuntalain 68a Konsernitilinpäätös: "( /519) Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tu lee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kon ser ni ti lin päätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi kon ser nin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen han kin nas ta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytär yh tei sö jen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle eu roa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laa dit ta va, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä ti likau del ta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kol masosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta." Kuntalain 67 Kirjanpito: "Kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäk si mitä tässä laissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lau sunto ja kirjanpitolain ja tämän lain :n soveltamisesta."

10 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto Kuntalain 69 Toimintakertomus: "( /519) Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asetta mien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kun ta kon ser nis sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun nan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole teh tä vä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai ra hoitus las kel mas sa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtä vä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa ole van taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden ta sapai not ta mi sek si. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen kä sit te lys tä." Nyt käsiteltävänä oleva tilikauden 2014 tilinpäätös on euromääräisenä 12. ja 17. em. kuntalain ja kirjanpitolain pykälien ja Suomen Kuntaliiton ti lin pää tös mal lisuo si tuk sen mukainen tilinpäätös. Varsinaisesta tilinpäätöksestä erillisenä laa ditaan kunnan henkilöstöraportti. Henkilöstöraportti ei ole lakimääräinen ja sen muo to ja sisältö vaihtelee kunnittain. Kunnanhallitukselle toimitetaan kuntalain säännösten mukaisesti kuntalain kirjan pi to lain ja Suomen Kuntaliiton tilinpäätösmallin mukaisesti laadittu ti lin päätös tilinpäätösasiakirjoineen, sisältäen myös toimintakertomuksen, tilikaudelta Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy toi min ta ker tomuk seen, kohta Tilinpäätösten keskeisiä lukuja (1000 ): muutos% 2014 muutos% - toimintatuotot , ,6 - toimintakulut , ,5 - toimintakate , ,1 - verotulot , ,3 - valtionosuudet , ,5 - rahoitustuotot ja -kulut ,4 - vuosikate , ,2 - poistot , ,0 - tilikauden tulos , ,7 - vuosikate /asukas , ,2 Tilikauden tulosta voidaan pitää tyydyttävänä/hyvänä.

11 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto Kunnanhallitus - päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen, - päättää lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle hallintosäännön ja kuntalain mukaisesti, - antaa pääkirjanpitäjälle oikeuden tehdä teknisiä korjauksia tilinpäätökseen. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Tarkltk Kuntalain 73 :n tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tar kas tet ta va hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjan pi to ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu ti linpää tök sen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä an tavat ko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, ta lou del lises ta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita sekä 4) onko kunnan sisäinen valvonta, riskien hallinta ja konsernivalvonta järjestetty asian mu kai ses ti. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätet tä vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Näihin kuuluu mm. tilin tar kas tus ker to mus ja siihen liittyen vastuuvapauden myöntäminen. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin ti likau del ta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jä se nelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (ti li vel volli nen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vä häinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muis tu tus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistu tuk ses ta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päät tää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, ti lin tar kas tus ker-

12 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto to mus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään ti lin pää töksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kunnanhallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja päät tä nyt jättää allekirjoittamansa tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja tar kas tus lauta kun nal le. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä. Tarkastuslautakunta päättää - saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi - esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Hyväksyttiin. Valt Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan ehdotuksen. Liitteet 9 Tilintarkastuskertomus vuodelta Pyhäjoen kunnan tilinpäätös 2014

13 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Henkilöstöraportti 2014 Khall Kunnille ja kuntayhtymille on annettu suositus henkilöstöraportoinnista. Hen kilös tö voi ma va ro jen arviointia ja raportointia koskeva suositus on valmisteltu kun ta-alan työmarkkinaosapuolten yhteistyönä. Suosituksessa kannustetaan kun tia ja kuntayhtymiä kehittämään henkilöstöraportointia kunnan strategisen joh ta mi sen ja henkilöstösuunnittelun työvälineenä. Henkilöstöraportin hyödyntämisen tavoitteena on tarjota organisaation johdolle kat ta va ja selkeä tietopohja päätöksenteon tueksi. Toinen tavoite on kun ta työnan ta jan ja henkilöstön välisessä yhteistoimintamenettelyssä yhteinen arvio henki lös tö asioi den tilasta kunnassa. Henkilöstöraportti ei kuulu varsinaiseen tilinpäätökseen, vaan se on luon teeltaan informatiivinen ja sisällöltään vapaamuotoinen. Liitteenä vuoden 2014 henkilöstöraportti. Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2014 ja lähettää sen tiedok si valtuustolle sekä eri työpisteisiin, henkilöstöjärjestöille ja esimiehille. Henkilöstöä palkitaan hyvästä tilinpäätöksestä 10 Smartum kulttuuri- ja lii kun tase te lil lä (arvo 50 ). Setelin saa henkilö, joka on ollut työsuhteessa Pyhäjoen kun taan ja työsuhde on kestänyt vähintään 6 kk v aikana. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto merkitsi henkilöstöraportin vuodelta 2014 tiedoksi. Liitteet 11 Henkilöstöraportti 2014

14 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Khall Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus kirjoittaa : "Yhall Lastensuojelulain (417/2007) 12 mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdes sä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja las ten suo jelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunni tel ma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähin tään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; 2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; 3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä; 6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä 7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta Oppilas- ja opiskeluhuoltolain (1287/2013) 12 mukaan lasten ja nuorten hyvin voin ti suun ni tel maan on kirjattava: 1. opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet; 2. arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta; 3. toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea; 4. tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on ohjata, johtaa ja kehit tää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä Raahen seutukunnassa. Suun ni tel ma on valmisteltu työryhmässä, joka koostui seutukunnan kuntien ja hy vin voin ti kun ta yh ty män lapsi- ja perhepalveluiden eri toimijoista. Suun ni telma luon nok ses ta pyydettiin lausunnot seutukunnallisen Toimiva lapsi ja perhe -työn johtoryhmän jäseniltä sekä kuntien opetus-/sivistyslautakunnilta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on liitteenä ja se esitellään ko kouk sessa.

15 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hy vin voin tisuun ni tel man ja esittää sen jäsenkuntien valtuustojen hy väk syt täväk si. Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen johta jan esityksen. Yhtymähallitus: Esitys hyväksyttiin." Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Sivistystoimenjohtaja-rehtori Antero Tervonen esitteli lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valtuustolle. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 12 Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille

16 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Valtuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi / /2013 Khall Valtuuston työjärjestyksen 26 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lauta kunnassa on viisi jä sentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäseniksi vali tuista valtuusto va litsee lau takunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Tasa-arvolain 4a :n mukaan: "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muis sa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoimin nan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tu lee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisis tä syistä muuta johdu." Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuus toja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimieli miä ovat kuntalain 17 :n mu kaan valtuuston lisäksi - kunnanhallitus ja sen jaostot - lautakunnat ja niiden jaostot - johtokunnat ja niiden jaostot sekä - toimikunnat. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteudutta va sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että var sinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen vara jäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään pu heenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Oikeuskäytännössä on katsottu (KHO 1990 A 31), että tasa-ar volain 4 a :n mukainen vaatimus sukupuol ten edustuksesta koskee myös kun nan päätöstä, jolla se valitsee edustajiaan kun tayhtymän toimielimiin. Tasa-arvolain muutoksel la, joka tuli voimaan , kiintiövaatimus ulotettiin myös "kuntien välisen yh teistoiminnan toimielimiin". Käytännössä tämä tarkoittaa myös niitä toimieli miä, joihin jokainen kunta valitsee omat jäsenensä, esimerkiksi kuntayhtymän yhtymävaltuustoa. Kiintiövaatimuksen täyttäminen edellyttää ennakolta käytäviä kuntien neuvotteluja. Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että jollakin erityisalalla on vain joko nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. Jos kiintiöstä poiketaan, syy on tarpeen kirjata va lintapäätökseen. Eri tyiset syyt oikeuttanevat varsin harvoin poikkeamaan kiin tiöstä kunnallisia toi mielimiä va littaessa. Lähinnä poikkeaminen voinee tulla ky symykseen esimer kiksi laitoksen johtokunnassa ja erityistä tehtävää varten ase tetussa toimikunnassa.

17 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen val tuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset vara jä senet sekä valit see jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapu heen johtajan. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Keskustelun kuluessa Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Pirkko Lintunen esitti puolueiden yhteiseen sopimukseen nojautuen, että valtuuston vaalilauta kun taan toi mi kau deksi valitaan seuraavat henkilöt: varsinainen jäsen Widnäs Helena Peltoniemi Raino Helaakoski Matti Jukkola Jaakko Tiirola Tiina henkilökohtainen varajäsen Flink Eija Salmela Mikko Grekula Toni Louhimaa Tyyne Sarpola Tuula Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Valtuusto valitsi puheenjohtajaksi Helena Widnäsin ja varapuheenjohtajaksi Raino Peltoniemen. Khall Helena Widnäs kirjoittaa : "Pyhäjoen valtuusto Vaalikelpoisuuden menettäminen Ilmoitan menettäneeni vaalikelpoisuuteni valtuustoon tultuani valituksi hallintoja talouspalveluiden palveluesimiehen virkaan alkaen." Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi toi mi kau deksi valtuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset va ra jäse net sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Keskustelun kuluessa Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Pirkko Lin tunen esitti puolueiden yhteiseen sopimukseen nojautuen, että valtuuston vaa li lau-

18 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto ta kun taan jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan seuraavat henkilöt: varsinainen jäsen Flink Eija Peltoniemi Raino Helaakoski Matti Jukkola Jaakko Tiirola Tiina henkilökohtainen varajäsen Koivusipilä Hannu Salmela Mikko Grekula Toni Louhimaa Tyyne Sarpola Tuula Valtuusto hyväksyi Pirkko Lintusen esityksen yksimielisesti. Valtuusto valitsi puheenjohtajaksi Raino Peltoniemen ja varapuheenjohtajaksi Mat ti Helaakosken.

19 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi / Varajäsenen vaali 6/ /2013 Khall Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyem mästä toimikaudesta (19 ). Hallintosäännön 49 :n mukaan kunnanhallituksen jäsenmäärä on 7 jäsen tä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Toimikausi on 4 vuotta. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Heidät va litaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntalaissa säädetään vaalikelpoi suudesta seuraavasti: Vaalikelpoinen kunnan hallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaise na toimiva kunnan palveluk sessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asi oiden valmiste lusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtäväs sä tai siihen rinnastettavassa asemassa liike toimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk sessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavan omaisesti käsiteltä vien asioiden ratkaisu on omiaan tuot tamaan olennaista hyö tyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnas sa asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastet tavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muus sa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen kunnanhallitukseen seitse män (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajä senet sekä valit see jäseniksi vali tuista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

20 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Valt Keskustelun kuluessa Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Pirkko Lintunen esitti puolueiden yhteiseen sopimukseen nojautuen, että kunnanhallituk seen toimikaudeksi valitaan seuraavat henkilöt: varsinainen jäsen Pahkala Matti Lintunen Pirkko Flink Eija Grekula Toni Kallio Tenho Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino henkilökohtainen varajäsen Louhimaa Tyyne Sarpola Tuula Nousiainen Matti Rantanen Niko Impola Anja Pirkola Ari Jukkola Jaakko Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Valtuusto valitsi puheenjohtajaksi Matti Pahkalan ja varapuheenjohtajaksi Pirkko Lintusen. Khall Matti Nousiainen kirjoittaa : "Olen tullut valituksi Pyhäjoen kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi pidetyssä kokouksessa. Siitä syystä pyydän eroa Pyhäjoen kun nan halli tuk sen varajäsenen toimesta, sillä en voi toimia molemmissa tehtävissä yh tä aikai ses ti. Matti Nousiainen" Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Eija Flinkille hen ki lö koh taisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen Merkittiin, että valtuuston varapuheenjohtaja Matti Nousiainen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valt Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Eija Flink esitti, että Eija Flinkin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Sauli Kotikangas.

21 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Eija Flinkin esityksen.

22 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kokousaikataulu 7-12/2015; valtuusto ja kunnanhallitus Khall Liitteenä valtuuston ja kunnanhallituksen ohjeellinen kokousaikataulu heinä-jou lu kuul le Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan kokousaikataulun ja lähettää sen tie doksi valtuustolle sekä esittää, että val tuusto hyväksyy omalta osaltaan valtuus ton kokousaikataulun. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi osaltaan liitteenä olevan kokousaikataulun Merkittiin, että valtuuston varajäsen Toni Kippola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Liitteet 13 Kokousaikataulut 7-12/2015 kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksille

23 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Sopimus Pyhäjoen kunta / Sinikka Pelkonen Khall Pyhäjoen kunnan tekninen lautakunta on kokouksissaan ja valinnut kaksi ravitsemistyöntekijää. Päätökset ovat saaneet lainvoi man. Teknisen lautakunnan päätös on vastoin Työsopimuslain 3 mää räyk siä ja louk kaa Sinikka Pelkosen oikeutta. KT lakimies Lauri Niittylä suosittelee so pimaan asian. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan so pi muksen. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 14 Sopimus Pyhäjoen kunta / Sinikka Pelkonen 15 KT lakimies Lauri Niittylän sähköposti

24 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajan vakanssin perustaminen ja laitoshuoltajan vakanssin lakkauttaminen Khall Neuvottelussa on sovittu esitettäväksi, että tekniseltä osastolta lakkautetaan 1 lai tos huol ta jan toimi ja sivistysosastolle perustetaan 1 ra vit se mistyön te ki jä-lai tos huol ta jan toimi. Oheismateriaalina allekirjoitettu sopimus. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tekniseltä osastolta lakkautetaan 1 laitos huol ta jan toimi ja sivistysosastolle perustetaan 1 ra vit se mis työn te ki jä-lai toshuol ta jan toimi, johon valitaan sopimuksen mukaisesti Sinikka Pelkonen. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

25 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Maaseutuvaikutusten arviointi / Lausunto Khall Kunnanjohtaja Kaisu Tuomi kirjoittaa : "Pyhäjoen kunta Raahen kaupunki Siikajoen kunta Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen erityisen kuntajakoselvityksen yhteydessä tehtiin myös maaseutuvaikutusten arviointi. Alue oli yksi kolmesta pilottialueesta, joilta ha lut tiin kokemuksia prosessin toteuttamisesta ja myös käytännön tuloksista. Pilot tien työtä ohjasivat työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton edusta jat. Olen esitellyt prosessin tuloksia kuntajakoselvitystilaisuuksissa sekä seu tu lau takun nas sa. Jotta työ saisi vielä alueen kuntien ja kaupungin kannantot, lähetän vast ikään valmistuneen raportin käsiteltäväksi lausuntoa varten. Esitän, että raport ti käsiteltäisiin hallitusten lisäksi valtuustoissa. Raportissa on nähdäkseni asioita, joita voidaan ottaa huomioon sekä kuntien omis sa että niiden yhteisissä strategioissa. Seutukunnan elinvoimastrategian laati mi ses ta on päätetty, joten ajankohta myös mva-osion sisällyttämisestä so vel tuvin osin siihen on mitä parhain. Raportin ja koko työn lähtökohta on ollut alueellinen ja ihmisten tasa-arvo. Kes kiös sä on kuntalainen ja hänen arkensa hyvä sujuminen sekä hänen hy vinvoin tin sa edistäminen, mikä on kuntien toiminnan tärkein perusta. Tar kas te lussa on julkisten palvelujen järjestämisellä ja tuottamisella suuri merkitys elin keino jen toimintaedellytysten turvaaminen mukaan lukien. Pyydän ottamaan kantaa raporttiin kokonaisuudessaan sekä sen sisältämiin asioi hin kunnan suunnittelussa, päätöksissä ja niiden toimeenpanossa. Erityisesti mi nua kiinnostaa, miten kunnat kokevat mva-prosessin yleensä sekä se, mikä sen merkitys on ollut osana kuntajakoselvitystä. Raahen alueella prosessi jäi sen 1. vaiheeseen kuntajakomuutoksen jäätyä nyt toteutumatta mutta mva-prosessin asian tun ti ja na ja raportin laatijana minulle syntyi vahva käsitys: mva on joka tapauk ses sa kuntajakomuutoksen onnistumisen kriittinen menestystekijä silloin, kun muutoksessa on mukana sekä kaupunkimaista että maaseutumaista aluetta. En halua asettaa käsittelylle tarkkaa aikarajaa, joskin toivon, että valtuustot voisi vat ottaa raporttiin kantaa kesätauon jälkeen elo-syyskuussa. Tulen mielelläni esittelemään raporttia, mikäli se nähdään tarpeelliseksi. Ystävällisin terveisin Kaisu Tuomi Siikajoen kunnanjohtaja, mva-asiantuntija"

26 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus toteaa, että mva on tarpeellinen selvitys kun ta ra ken ne sel vi tykseen liittyen. Kunnanhallitus lähettää maaseutuvaikutusten arvioinnin val tuustol le tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen ja päätti pyytää Kaisu Tuomea esittelemään asiaa valtuuston kokoukseen. Valt Siikajoen kunnanjohtaja Kaisu Tuomi esitteli maaseutuvaikutusten arvioinnin valtuustolle. Valtuusto merkitsi maaseutuvaikutusten arvioinnin tiedoksi. Liitteet 16 Maaseutuvaikutusten arviointi -raportti / Kaisu Tuomi

27 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Leiki-liiku -leikkipuiston talousarvion muutos 25/ /2015 Khall Pyhäjoen kunnan vuoden 2015 talousarvion investointiosaan on varattu seu raava määräraha Leiki-liiku -leikkipuiston rakentamiseen: Korttelin 160 leikkipuiston rakentaminen yhteensä MENOT TULOT NETTO Hankekuvaus Kirkon puistoalueelle rakennettavan "leiki ja liiku" -leikkipuiston rakentaminen vuonna Tuulivoimayhtiöltä pyydetty sponsorirahaa hankkeelle, kun tuulipuiston osayleiskaava on lainvoimainen (1000 /turbiini) periaatteella tasapuolisesti kaikki tuulipuistojen omistajat. Vastuu: lämpölaitosjohtaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään PSAVI/3823/ / 2014 myöntänyt Pyhäjoen kunnalle valtionavustuksena euroa käy tet täväk si Pyhäjoen Leiki-liiku puiston rakentamiseen. Avustus perustuu kunnan hake muksessa esitettyyn euron kustannusarvioon. Oheismateriaalina valtionavustushakemus Leiki-liiku puisto, leiki-liiku puiston kus tan nus ar vio ja valtionavustuspäätös Leiki-liiku puisto. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää euron li sä mää rä rahan vuoden 2015 talousarvioon kustannuspaikalle Leikkipuisto me noihin. Tuloja korjataan siten, että tuulivoimayhtiöiltä pyydetty sponsoriraha poiste taan talousarviosta ja siihen lisätään aluehallintoviraston myöntämä avustus, tu lo jen muutos on euroa. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 17 Valtionavustushakemus Leiki-liiku puisto 18 Leiki-liiku puiston kustannusarvio 19 Valtionavustuspäätös Leiki-liiku puisto

28 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Aatosvainion asemakaava-alueen infrastruktuurin hankesuunnitelmat Teknltk Pyhäjoen kunnanvaltuuston :ssä hyväksymä Aatosvainion ase makaa van muutos ja laajennus sai lainvoiman ja tuli voimaan kunnan julki sel la kuulutuksella Alueelle on rakennettava kaavatiet ja kunnallistekniikka, valaistus, hulevesiverkos tot ja vesi- ja viemäriverkostot. Koko hankesuunnitelma tehdään yhtenä kokonaisuutena. Hankesuunnitelman osal ta valittavan suunnittelutoimiston lasku voidaan jakaa suoraan Pyhäjoen kun nan ja Pyhäjokisuun Vesi Oy:n maksuosuuksiin, mutta suunnitteluhankkeen lisämittausten osalta Pyhäjoen kunta laskuttaa Pyhäjokisuun Vesi Oy:tä lop pu vuo des ta, kun Kalajoen kaupungin mittausosaston lasku asiasta saadaan. Aatosvainion alueen kaavakadut sijaitsevat Pormannintietä lukuunottamatta Pyhä joen kunnan omistamilla maa-alueilla. Tekninen johtaja Pirkko Tuuttila on jättänyt Ylivieskan maanmittauslaitoksen säh köi seen järjestelmään haltuunottohakemuksen Pormannintien kaava ka dun maanmittaustoimituksen käynnistämiseksi. Pormannintien osalta on kaa va ka dun tiesuunnitelmat asetettava yleisesti nähtäville, muiden Aatosvai nion kaavakatujen osalta ei nähtävilläoloa tarvita. Hankesuunnittelu vastuutettiin työryhmälle, jonka sihteerinä toimii läm pö lai tosjoh ta ja Heikki Hirvikoski, jäseninä Pyhäjokisuun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Sau li Mankinen, tekninen johtaja Pirkko Tuuttila ja kiinteistöpäällikkö Veikko Björn. Aatosvainion infrastruktuurin rakentamiselle on varattu investointirahaa euroa vuodelle 2016 ja euroa vuodelle Rakentaminen voidaan kilpailuttaa alkaa vasta hankesuunnitteluvaiheen jälkeen, jo ten tekninen lautakunta tekee valtuustolle lisätalousarvioesityksen vuodelle 2015 investointirahan myöntämiseksi Aatosvainion hankesuunnitteluun. Tarjouspyynnöt julkaistiin kansallisena hankintailmoituksena Hil massa. Tarjousten jättöaika päättyi klo Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 10 tarjousta, joiden hinta- ja laatuver tailu näkyvät päivätystä ja allekirjoitetusta avauspöytäkirjasta. Halvimman hyväksytyn hinta/laatutarjouksen teki Aluetaito Oy, jonka ko konais hin ta on alv, tästä Pyhäjoen kunnan osuus on alv ja Py hä jo ki suun Vesi Oy:n osuus on alv. Tarvittavat mittaukset, osa pohjatutkimuksista ja muita avustavia töitä on tarjous pyyn nös sä todettu tehtäväksi Pyhäjoen kunnan omana työnä, nämä työt on käy tän nös sä on sovittu hoidettavaksi Kalajoen kaupungin mittausosaston toimes ta suunnittelijan laatiman mittaussuunnitelman mukaan, arvio näistä kus tannuk sis ta on alv. Liitteenä ovat: - Haltuunottohakemus Pormannintien osalta Aatosvainion infrastruktuurin hankesuunnittelun tarjouspyyntö liitteineen

29 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tarjousten avauspöytäkirja ja laatupisteytys Oheismateriaalina: Aluetaito Oy:n tarjous Tekninen lautakunta 1) valitsee Aatosvainion infrastuktuurin hankesuunnittelijaksi Aluetaito Oy:n tarjouksen mukaisella kokonaishinnalla alv 2) toteaa, että Pyhäjokisuun Vesi Oy osuus Aatosvainion vesi- ja viemäriverkostojen hankesuunnitelmasta on alv ja tarvittavat lisämittaukset yms 2) esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että vuoden 2015 lisätalousarvioon varattaisiin investointihankkeelle kaavatiet, Aatosvainion infrastuktuurin hankesuunnitteluun euroa. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen Merkittiin, että Matti Helaakoski saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Khall Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen ja esittää val tuus tolle, että vuoden 2015 lisätalousarvioon varataan investointihankkeelle kaa va tiet, Aatosvainion infrastuktuurin hankesuunnitteluun euroa. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 20 Aatosvainion infran suunnittelu / Tarjous / Aluetaito Oy Haltuuottohakemus Aatosvainion infran suunnittelun avauspöytäkirja Aatosvainion infran suunnittelu, tarjouspyyntö

30 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Ollinmäen teollisuusalueen II asemakaavan laajennuksen infrastruktuurin hankesuunnitelmat Teknltk Pyhäjoen kunnanvaltuuston :ssä 90 hyväksymä Kirkonseudun asemakaavan muutos, Ollinmäen alueella (Ollinmäen teollisuusalueen II asemakaavan laajennus) sai lainvoiman ja tuli voimaan julkisella kuulutuksella Alueelle on suunniteltava ja rakennettava kaavatiet ja kunnallistekniikka, valaistus, hulevesiverkostot sekä vesi- ja viemäriverkostot vuoden 2016 aikana. Pyhäjokisuun Vesi Oy on kilpailuttanut Ollinmäen teollisuusalueen II asemakaavan laajennuksen osana Pyhäjoen kunnan vesihuollon kehittämistä, johon sisältyy mm Vihannista-Pyhäjoelle rakennettava uusi, puhtaan veden runkojohtoverkosto sekä uusi Parhalahti-Lippi runkojohtoverkosto. Pyhäjokisuun Vesi Oy:n teki hankkeesta runkosopimuksen FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n kanssa. Vesiyhtiön Ollinmäen II vaiheen vesi- ja viemäriverkoston suunnittelu ja rakennussuunnitelmat valmistuvat sopimuksen mukaan Pyhäjoen kunnan johtoryhmän kokouksessa sovittiin, että huomioidaan synergiaetu vesiyhtiön kanssa ja käytetään Ollinmäen teollisuusalueen katujen, kevyen liikenteen väylän ja hulevesiverkostojen suunnittelijana FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:tä. FCG:ltä pyydettiin kunnalle oma tarjous Pyhäjokisuun Vesi Oy:n kanssa tehtyyn runkosopimukseen perustuen. Katusuunnittelun ja hulevesiverkoston osuus on pieni, katuja on yhteensä 1400 metriä ja oletuksena on, että kansallinen hankintaraja ei tule ylittymään. FCG suunnittelu ja tekniikka Oy jätti kunnalle tarjouksen kokonaishinnalla alv, Ollinmäen teollisuusalueen II asemakaavan laajennuksen hankesuunnittelusta. Tarjous sisältää katujen ja hulevesijärjestelmien suunnitelmat urakka-asiakirjoineen sekä Pyhäjokisuun Vesi Oy:n jo alueelle suunniteltujen vesi- ja viemäriverkostojen (kaivojen säädöt) yhteensovittamiset tulevien katu- ja hulevesiverkostojen kanssa. Oheismateriaalina ovat: - FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n tarjous - Liite 1-4 työryhmän referenssit, yrityksen referenssit, tilaajavastuu ym liitteet Tekninen lautakunta 1) valitsee Ollinmäen teollisuusalueen katu- ja hulevesiverkoston hankesuunnittelijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n tarjouksen mukaisella hinnalla alv

31 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto ) nimeää hankesuunnittelun työryhmän projektipäälliköksi Antero Tiiringin, jäseniksi kiinteistöpäällikkö Veikko Björnin, kehittämisasiamies Jyri Laakson ja Pyhäjokisuun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Sauli Mankisen 3) esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että vuoden 2015 lisätalousarvioon varattaisiin investointihankkeelle Ollinmäki II:n infrastruktuurin hankesuunnitteluun euroa + alv Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Khall Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen ja esittää val tuus tolle, että vuoden 2015 lisätalousarvioon varattaisiin investointihankkeelle Ol lin mä ki II:n infrastruktuurin hankesuunnitteluun euroa + alv Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Eija Flink esitti, että suunnittelumäärärahaa ei myönnetä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Eija Flink jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 24 FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjous 25 Liitteet 1 ja 4

32 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Pyhäjoen Vanhatien liikennejärjestelyt / Toimenpidesuunnitelma ja tarjous Khall Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pyhäjoen kunta keskustelivat tarpeesta käynnistää esiselvitys Pyhäjoen Vanhatien liikennejärjestelyille. Pyhäjoen Vanhatien varteen on rakentumassa uusia kaupallisia toimintoja. Lisäksi Pyhäjoen keskustan osayleiskaava 2025 ja useita asemakaavamuutoksia on tekeillä ja valmistunut. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty useita toimenpiteitä tien turvallisuuden parantamiseksi ja Vanhatien huonosta kunnosta on tullut paljon palautetta. Keskuslteltiin EAKR-rahoituksesta ja mahdollisuudesta hakea sitä ainakin osalle Vanhatien liikennejärjestelyjä. Liikennejärjestelyjen toteutuksen jälkeen Pyhäjoen kunta sitoutuu tekemään asemakaavamuutoksen, jossa suunnittelualueen tiet osoitetaan kaduksi ja hyväksytyn asemakaavamuutoksen pohjalta kadun ylläpitopäätöksen. Suunnittelualueena tulee olemaan Vanhatie koko matkaltaan aina Etelänkyläntien risteykseen saakka. Pohjoisessa suunnittelualueeseen kuuluu myös Isorannantie välillä Vt 8 - Vanhatie. Myös yhteydet (Virastotie ja Tiiramaantie) Vanhatieltä valtatielle 8 otetaan mukaan. Kaukolämpöputket samoin kuin vesijohdot ja viemärit Vanhatien varrella ovat kunnossa, joten niitä ei tarvitse uusia. Hulevesiviemäröinti, valaistus ja Eteläkyläntien silta (museosilta) samoin kuin kaavan mukaisen torin ideointi otetaan mukaan suunnitteluun. Seinästä seinään suunnittelu tulee tehdä kaavan mukaisella C-alueella. Sovittiin, että Ely-keskuksen puolesta otetaan yhteys heidän esisuunnittelun puitesopimuskonsulttiin Rambolliin ja kysytään heidän kiinnostustaan hankkeeseen. Hankkeen työryhmässä on mukana Pyhäjoen kunnasta Pirkko Tuuttila ja Ely-keskuksesta Tarja Jääskeläinen ja Marjo Paavola. Tarjoutumisen toimenpideselvityspalaveri pidettiin Ely-keskuksessa, jonka pohjalta Elyn puitesopimuskonsultti teki tarjoutumisen. Osaan hanketyöryhmän kokouksista pyydetään Oulun yliopistolta mukaan Anu Soikkeli, jonka johdolla yliopisto tulee jatkossa ideoimaan tori-aluetta. Museosillan takia myös Museovirastoa tulee kuulla tai pyytää heitä mukaan johonkin työryhmän kokoukseen. Esisuunnittelu on aloitettu ilmakuvauksella toukokuussa 2015 ja hanketyöryhmä suorittaa suunnittelun aloitusmaastokatselmuksen Vanhatien toimenpidesuunnitelma valmistuu mennessä. Suunnittelukustannukset jaetaan puoliksi Pyhäjoen kunnan ja Ely-keskuksen välillä. Ramboll Finland Oy:n Infra ja liikenne teki tarkistusten jälkeen korjatun tarjouksen Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnitelmasta. Suunnittelun kokonaishinta on noin euroa (alv 0 %) + mahdolliset

33 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto lisätutkimustarpeet. Pyhäjoen kunnan talousarviossa 2015 ei ole varattu rahaa investointihankkeelle Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnitelman käynnistämiselle. Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Liitteenä: - Muistio Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen aloituspalaverista Ramboll Finland Oy:n tarjous Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnitelmasta Kunnanhallitus 1) hyväksyy Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnittelun käynnistämisen yhteishankkeena Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa 2) hyväksyy hankkeen suunnittelijaksi Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen puitesopimuskonsultin Ramboll Finland Oy:n tarjouksen mukaisella hinnalla 3) esittää valtuustolle, että lisätalousarvioon vuodelle 2015 varataan Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnittelulle euroa (alv 0 %) Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kunnanhallitus päätti, että hankkeen ohjausryhmänä toimii kunnanhallituksen kokouspiiri. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 26 Muistio / Pyhäjoen Vanhatien liikennejärjestelyt 27 Ramboll Oy:n tarjous / Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnitelma

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarjouspyynnöt julkaistiin kansallisena hankintailmoituksena Hil massa. Tarjousten jättöaika päättyi klo

Tarjouspyynnöt julkaistiin kansallisena hankintailmoituksena Hil massa. Tarjousten jättöaika päättyi klo Tekninen lautakunta 44 18.05.2015 Kunnanhallitus 238 08.06.2015 Valtuusto 69 17.06.2015 Tekninen lautakunta 16 09.02.2016 Tekninen lautakunta 31 08.03.2016 Kunnanhallitus 137 29.03.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kaupunginhallitus 106 20.03.2017 Tarkastuslautakunta 51 18.05.2017 Kaupunginvaltuusto 49 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös KH 106 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilin pää

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 53 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 10 11.04.2017 Tarkastuslautakunta 22 12.05.2017 Kunnanvaltuusto 18 29.05.2017 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS 1/01.013/2016 Kh 27.03.2017 53 Valmistelija hallintojohtaja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus 80 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 29 09.05.2017 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.05.2017 Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015 KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 26 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 19.05.2014 klo 9:00-11:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Haapakoski

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 38 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4

Lisätiedot

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Tarkastuslautakunta 2009-2012 15.04.2010 1 KOKOUSAIKA Torstaina 15.04.2010 klo 15.00 19.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Viitasaaren kaupunginhallitus 66 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 30 17.05.2017 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 41/201/2017 Viitasaaren kaupunginhallitus 27.03.2017 66

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 45 29.05.2017 vuoden 2016 tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 65/1.40/2017 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Helaakoski Matti jäsen. Keskitalo Tarja Koivusipilä Hannu jäsen Lintunen Pirkko jäsen. Peltoniemi Raino jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen

Helaakoski Matti jäsen. Keskitalo Tarja Koivusipilä Hannu jäsen Lintunen Pirkko jäsen. Peltoniemi Raino jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 239 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 21.10.2015 klo 18:00-19:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Nousiainen Matti 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä ESITYSLISTA 1/2017

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) KOKOUSKUTSU KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON KOKOUS 30.5.2017 Aika: 30.5.2017 klo 19.00 - Paikka: Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 2

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 116 29.03.2010 Kunnanhallitus 203 31.05.2010 Valtuusto 55 22.06.2010 Vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 1977/04/041/2010 KHALL 116 Kuntalaki 68 (27.4.2007/519):

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Päätös. Laki. kuntalain muuttamisesta

Päätös. Laki. kuntalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 314/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 263/2006 vp). Valiokuntakäsittely Hallintovaliokunta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 20.6.2011 kello 18.00 18.42 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot