Helaakoski Matti jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen. Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helaakoski Matti jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen. Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja"

Transkriptio

1 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Nousiainen Matti 1. varapuheenjohtaja Tuuttila Anna-Liisa 2. varapuheenjohtaja Flink Eija jäsen Helaakoski Matti jäsen Jukkola Jaakko jäsen Kallio Tenho jäsen Keskitalo Tarja jäsen Kotikangas Sauli jäsen poistui klo Lintunen Pirkko jäsen Louhimaa Tyyne jäsen Mattila Olli jäsen Pahkala Matti jäsen Pirkola Ari jäsen Tiirola Tiina jäsen Sarpola Eero varajäsen Hietala Jukka-Pekka varajäsen Kauppi Silja varajäsen Kippola Toni varajäsen saapui klo ja poistui klo Muut osallistujat Soronen Matti kunnanjohtaja Tuuttila Pirkko tekninen johtaja Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja Poissa Grekula Toni jäsen Koivusipilä Hannu jäsen Peltoniemi Raino jäsen Rantanen Niko jäsen Salmela Mikko jäsen Sarpola Tuula jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT Risto Kittilä :t Matti Soronen PÖYTÄKIRJAN Pyhäjoki TARKASTUS Allekirjoitukset Eija Flink Matti Helaakoski

2 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ PÖYTÄKIRJA Pyhäjoen kunnantalo, YLEISESTI Hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla klo NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Matti Soronen, kunnanjohtaja PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA

3 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalon valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 55 Nimenhuuto sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen vaali Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen 141 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 58 Vuoden 2014 arviointikertomus Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Henkilöstöraportti Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Valtuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi Kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi / Varajäsenen vaali Kokousaikataulu 7-12/2015; valtuusto ja kunnanhallitus Sopimus Pyhäjoen kunta / Sinikka Pelkonen Ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajan vakanssin perustaminen ja laitoshuoltajan 159 vakanssin lakkauttaminen 67 Maaseutuvaikutusten arviointi / Lausunto Leiki-liiku -leikkipuiston talousarvion muutos Aatosvainion asemakaava-alueen infrastruktuurin hankesuunnitelmat Ollinmäen teollisuusalueen II asemakaavan laajennuksen infrastruktuurin 165 hankesuunnitelmat 71 Pyhäjoen Vanhatien liikennejärjestelyt / Toimenpidesuunnitelma ja tarjous Ollinmäki II / Infra Raahen koulutuskuntayhtymän uusi perussopimus Muut mahdolliset kiireellisesti käsiteltävät asiat Valtuutettujen aloitteet Kokouksen päättäminen 174

4 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto Nimenhuuto sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valt Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokouk seen on vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta lähetettävä erik seen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Työjärjestyksen 12 :n mukaan läsnäolovelvollisuus on kunnanhalli tuksen puheenjohtajalla ja kunnanjohta jalla ja läsnäolo-oikeus kun nanhallituksen jäsenillä. Työjärjestyksen 10 :n mu kaisesta tiedotta misesta valtuusto on päättänyt (valtuusto ), että ko kouksista ilmoitetaan Pyhäjoen Kuulumiset lehdessä sekä kunnan www-si vuilla ja kokousaineisto lähetetään pääkirjastolle. Esityslista on työjärjestyksen 9 :n mukaan lähetettävä kokouskutsun yhteydes sä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista liiteasiakirjoineen on lä hetetty postitse valtuutetuille, kunnan hallituksen puheen johtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle keskiviikkona Työjärjestyksen 14 :n mukaan läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuu tetut todetaan nimenhuudolla, joka toi mi tetaan aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa es teen ilmoittaneet val tuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto lailli sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kuntalaki 58:1 : Valtuusto on pää tös valtainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Suoritettiin nimenhuuto puheenjohtajan johdolla. Läsnäolijat on merkitty pöytäkirjan liitteenä olevaan läsnäololuetteloon. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto vaali Valt Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Edellisellä valtuustokaudella pöytäkirjantarkastajat on valittu kullekin kokoukselle vuorotellen aakkosjärjestyksen mukaan. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkistamisvuorossa olisivat saman käytännön mukaisesti valtuutetut Eija Flink ja Toni Grekula. Valtuusto päättää tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajien vaalista ja pöytäkirjan tarkastamisajasta ja -paikasta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä klo kunnantalon hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla. Pöy tä kir ja tu lee tar kastaa ennen nähtäville asettamista. Valtuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Eija Flinkin ja Matti Helaakosken.

6 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 25/ /2012 Khall Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen 6 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät tilinpäätöksen, vastuuvapauden myöntämisen se kä toimenpiteet, joihin tilintarkastajien kertomus antaa aihetta. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on lähettänyt jäsenkuntien valtuustoille kä si tel tä väk si Raahen seu dun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätösasiakirjat vuo del ta Kuntayhtymän yhtymähallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen ja teh nyt esityksen jäsenkuntien valtuustoille tilikauden tuloksen käsit telystä. Kunta yhtymän tarkastuslautakunta on tehnyt jäsenkuntien valtuustoille esi tyk sen vuoden 2014 tilinpää töksen hyväksymisestä ja vastuuva pauden myöntä misestä sekä laatinut arviointikertomuksen. Liitteenä lähetetään: - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä yhtymähal lituksen pöytäkirjanote ja tarkastuslautakunnan pöytäkirjanote tilinpäätös henkilöstöraportti tilintarkastuskertomus Raahen seudun hyvinvointikuntayh tymän tarkastuslautakunnan pöytäkirjanote , jonka liitteenä arviointikertomus 2014 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 1) hyväksyy Raahen seu dun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja henkilöstöraportin vuodelta 2014, 2) hyväksyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen esityksen tilikauden ,85 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,72 euroa, - tilikauden ylijäämä ,57 euroa siirretään tilikauden yli-/alijää mätilille. 3) päättää Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan esityksestä myöntää kuntayhtymän tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta , 4) merkitsee Raahen seudun hyvinvoin tikuntayhtymän arviointikertomuksen 2014 tiedoksi.

7 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen Merkittiin, että valtuuston varajäsen Toni Kippola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Liitteet 1 RAS Ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta / Tilinpäätös RAS ote tarkastusltk:n pöytäkirjasta / Tilinpäätöksen 2014 hyväksyminen 3 RAS Tilinpäätös RAS Henkilöstöraportti RAS Tilintarkastuskertomus RAS Ote tarkastusltk:n pöytäkirjasta / Arviointikertomus RAS Arviointikertomus 2014

8 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Valtuusto Vuoden 2014 arviointikertomus Tarkltk Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston aset ta mat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa to teu tu neet. Vakiintuneen käytännön mukaan vuoden aikana tapahtuneen arvioin nin tulokset esitetään arviointikertomuksessa. Materiaalia arviointikertomuksen pohjaksi on tilinpäätöksen lisäksi esityslistan oheis ma te ri aa li na. Tarkoituksena on että lautakunta evästää materiaalin pohjalta ar vioin ti ker to muk sen valmistelua. Lautakunta päättää antaa ohjeita arviointikertomuksen valmisteluun. Hyväksyttiin. Tarkltk Ehdotus arviointikertomuksen sisällöksi on esityslistan liitteenä. Lautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että - valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi - valtuusto saattaa arviointikertomuksen hallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten Hyväksyttiin. Valt Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Olli Mattila esitteli arviointikertomuksen vuodelta Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen. Liitteet 8 Arviointikertomus vuodelta 2014

9 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 70/ /2013 Khall Tilinpäätöksestä on kuntalaissa säädetty seuraavaa: Kuntalain 68 Tilinpäätös: "( /519) Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadit ta va tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun men nes sä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jäl keen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä ole vat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liite tie dois sa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai por mes ta ri." Kuntalain 68a Konsernitilinpäätös: "( /519) Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tu lee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kon ser ni ti lin päätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi kon ser nin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen han kin nas ta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytär yh tei sö jen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle eu roa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laa dit ta va, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä ti likau del ta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kol masosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta." Kuntalain 67 Kirjanpito: "Kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäk si mitä tässä laissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lau sunto ja kirjanpitolain ja tämän lain :n soveltamisesta."

10 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto Kuntalain 69 Toimintakertomus: "( /519) Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asetta mien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kun ta kon ser nis sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun nan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole teh tä vä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai ra hoitus las kel mas sa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtä vä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa ole van taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden ta sapai not ta mi sek si. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen kä sit te lys tä." Nyt käsiteltävänä oleva tilikauden 2014 tilinpäätös on euromääräisenä 12. ja 17. em. kuntalain ja kirjanpitolain pykälien ja Suomen Kuntaliiton ti lin pää tös mal lisuo si tuk sen mukainen tilinpäätös. Varsinaisesta tilinpäätöksestä erillisenä laa ditaan kunnan henkilöstöraportti. Henkilöstöraportti ei ole lakimääräinen ja sen muo to ja sisältö vaihtelee kunnittain. Kunnanhallitukselle toimitetaan kuntalain säännösten mukaisesti kuntalain kirjan pi to lain ja Suomen Kuntaliiton tilinpäätösmallin mukaisesti laadittu ti lin päätös tilinpäätösasiakirjoineen, sisältäen myös toimintakertomuksen, tilikaudelta Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy toi min ta ker tomuk seen, kohta Tilinpäätösten keskeisiä lukuja (1000 ): muutos% 2014 muutos% - toimintatuotot , ,6 - toimintakulut , ,5 - toimintakate , ,1 - verotulot , ,3 - valtionosuudet , ,5 - rahoitustuotot ja -kulut ,4 - vuosikate , ,2 - poistot , ,0 - tilikauden tulos , ,7 - vuosikate /asukas , ,2 Tilikauden tulosta voidaan pitää tyydyttävänä/hyvänä.

11 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto Kunnanhallitus - päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen, - päättää lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle hallintosäännön ja kuntalain mukaisesti, - antaa pääkirjanpitäjälle oikeuden tehdä teknisiä korjauksia tilinpäätökseen. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Tarkltk Kuntalain 73 :n tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tar kas tet ta va hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjan pi to ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu ti linpää tök sen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä an tavat ko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, ta lou del lises ta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita sekä 4) onko kunnan sisäinen valvonta, riskien hallinta ja konsernivalvonta järjestetty asian mu kai ses ti. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätet tä vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Näihin kuuluu mm. tilin tar kas tus ker to mus ja siihen liittyen vastuuvapauden myöntäminen. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin ti likau del ta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jä se nelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (ti li vel volli nen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vä häinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muis tu tus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistu tuk ses ta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päät tää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, ti lin tar kas tus ker-

12 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto to mus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään ti lin pää töksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kunnanhallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja päät tä nyt jättää allekirjoittamansa tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja tar kas tus lauta kun nal le. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä. Tarkastuslautakunta päättää - saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi - esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Hyväksyttiin. Valt Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan ehdotuksen. Liitteet 9 Tilintarkastuskertomus vuodelta Pyhäjoen kunnan tilinpäätös 2014

13 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Henkilöstöraportti 2014 Khall Kunnille ja kuntayhtymille on annettu suositus henkilöstöraportoinnista. Hen kilös tö voi ma va ro jen arviointia ja raportointia koskeva suositus on valmisteltu kun ta-alan työmarkkinaosapuolten yhteistyönä. Suosituksessa kannustetaan kun tia ja kuntayhtymiä kehittämään henkilöstöraportointia kunnan strategisen joh ta mi sen ja henkilöstösuunnittelun työvälineenä. Henkilöstöraportin hyödyntämisen tavoitteena on tarjota organisaation johdolle kat ta va ja selkeä tietopohja päätöksenteon tueksi. Toinen tavoite on kun ta työnan ta jan ja henkilöstön välisessä yhteistoimintamenettelyssä yhteinen arvio henki lös tö asioi den tilasta kunnassa. Henkilöstöraportti ei kuulu varsinaiseen tilinpäätökseen, vaan se on luon teeltaan informatiivinen ja sisällöltään vapaamuotoinen. Liitteenä vuoden 2014 henkilöstöraportti. Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2014 ja lähettää sen tiedok si valtuustolle sekä eri työpisteisiin, henkilöstöjärjestöille ja esimiehille. Henkilöstöä palkitaan hyvästä tilinpäätöksestä 10 Smartum kulttuuri- ja lii kun tase te lil lä (arvo 50 ). Setelin saa henkilö, joka on ollut työsuhteessa Pyhäjoen kun taan ja työsuhde on kestänyt vähintään 6 kk v aikana. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto merkitsi henkilöstöraportin vuodelta 2014 tiedoksi. Liitteet 11 Henkilöstöraportti 2014

14 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Khall Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus kirjoittaa : "Yhall Lastensuojelulain (417/2007) 12 mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdes sä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja las ten suo jelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunni tel ma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähin tään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; 2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; 3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä; 6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä 7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta Oppilas- ja opiskeluhuoltolain (1287/2013) 12 mukaan lasten ja nuorten hyvin voin ti suun ni tel maan on kirjattava: 1. opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet; 2. arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta; 3. toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea; 4. tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on ohjata, johtaa ja kehit tää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä Raahen seutukunnassa. Suun ni tel ma on valmisteltu työryhmässä, joka koostui seutukunnan kuntien ja hy vin voin ti kun ta yh ty män lapsi- ja perhepalveluiden eri toimijoista. Suun ni telma luon nok ses ta pyydettiin lausunnot seutukunnallisen Toimiva lapsi ja perhe -työn johtoryhmän jäseniltä sekä kuntien opetus-/sivistyslautakunnilta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on liitteenä ja se esitellään ko kouk sessa.

15 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hy vin voin tisuun ni tel man ja esittää sen jäsenkuntien valtuustojen hy väk syt täväk si. Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen johta jan esityksen. Yhtymähallitus: Esitys hyväksyttiin." Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Sivistystoimenjohtaja-rehtori Antero Tervonen esitteli lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valtuustolle. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 12 Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille

16 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Valtuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi / /2013 Khall Valtuuston työjärjestyksen 26 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lauta kunnassa on viisi jä sentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäseniksi vali tuista valtuusto va litsee lau takunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Tasa-arvolain 4a :n mukaan: "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muis sa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoimin nan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tu lee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisis tä syistä muuta johdu." Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuus toja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimieli miä ovat kuntalain 17 :n mu kaan valtuuston lisäksi - kunnanhallitus ja sen jaostot - lautakunnat ja niiden jaostot - johtokunnat ja niiden jaostot sekä - toimikunnat. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteudutta va sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että var sinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen vara jäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään pu heenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Oikeuskäytännössä on katsottu (KHO 1990 A 31), että tasa-ar volain 4 a :n mukainen vaatimus sukupuol ten edustuksesta koskee myös kun nan päätöstä, jolla se valitsee edustajiaan kun tayhtymän toimielimiin. Tasa-arvolain muutoksel la, joka tuli voimaan , kiintiövaatimus ulotettiin myös "kuntien välisen yh teistoiminnan toimielimiin". Käytännössä tämä tarkoittaa myös niitä toimieli miä, joihin jokainen kunta valitsee omat jäsenensä, esimerkiksi kuntayhtymän yhtymävaltuustoa. Kiintiövaatimuksen täyttäminen edellyttää ennakolta käytäviä kuntien neuvotteluja. Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että jollakin erityisalalla on vain joko nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. Jos kiintiöstä poiketaan, syy on tarpeen kirjata va lintapäätökseen. Eri tyiset syyt oikeuttanevat varsin harvoin poikkeamaan kiin tiöstä kunnallisia toi mielimiä va littaessa. Lähinnä poikkeaminen voinee tulla ky symykseen esimer kiksi laitoksen johtokunnassa ja erityistä tehtävää varten ase tetussa toimikunnassa.

17 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen val tuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset vara jä senet sekä valit see jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapu heen johtajan. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Keskustelun kuluessa Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Pirkko Lintunen esitti puolueiden yhteiseen sopimukseen nojautuen, että valtuuston vaalilauta kun taan toi mi kau deksi valitaan seuraavat henkilöt: varsinainen jäsen Widnäs Helena Peltoniemi Raino Helaakoski Matti Jukkola Jaakko Tiirola Tiina henkilökohtainen varajäsen Flink Eija Salmela Mikko Grekula Toni Louhimaa Tyyne Sarpola Tuula Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Valtuusto valitsi puheenjohtajaksi Helena Widnäsin ja varapuheenjohtajaksi Raino Peltoniemen. Khall Helena Widnäs kirjoittaa : "Pyhäjoen valtuusto Vaalikelpoisuuden menettäminen Ilmoitan menettäneeni vaalikelpoisuuteni valtuustoon tultuani valituksi hallintoja talouspalveluiden palveluesimiehen virkaan alkaen." Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi toi mi kau deksi valtuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset va ra jäse net sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Keskustelun kuluessa Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Pirkko Lin tunen esitti puolueiden yhteiseen sopimukseen nojautuen, että valtuuston vaa li lau-

18 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto ta kun taan jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan seuraavat henkilöt: varsinainen jäsen Flink Eija Peltoniemi Raino Helaakoski Matti Jukkola Jaakko Tiirola Tiina henkilökohtainen varajäsen Koivusipilä Hannu Salmela Mikko Grekula Toni Louhimaa Tyyne Sarpola Tuula Valtuusto hyväksyi Pirkko Lintusen esityksen yksimielisesti. Valtuusto valitsi puheenjohtajaksi Raino Peltoniemen ja varapuheenjohtajaksi Mat ti Helaakosken.

19 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi / Varajäsenen vaali 6/ /2013 Khall Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyem mästä toimikaudesta (19 ). Hallintosäännön 49 :n mukaan kunnanhallituksen jäsenmäärä on 7 jäsen tä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Toimikausi on 4 vuotta. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Heidät va litaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntalaissa säädetään vaalikelpoi suudesta seuraavasti: Vaalikelpoinen kunnan hallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaise na toimiva kunnan palveluk sessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asi oiden valmiste lusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtäväs sä tai siihen rinnastettavassa asemassa liike toimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk sessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavan omaisesti käsiteltä vien asioiden ratkaisu on omiaan tuot tamaan olennaista hyö tyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnas sa asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastet tavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muus sa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen kunnanhallitukseen seitse män (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajä senet sekä valit see jäseniksi vali tuista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

20 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Valt Keskustelun kuluessa Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Pirkko Lintunen esitti puolueiden yhteiseen sopimukseen nojautuen, että kunnanhallituk seen toimikaudeksi valitaan seuraavat henkilöt: varsinainen jäsen Pahkala Matti Lintunen Pirkko Flink Eija Grekula Toni Kallio Tenho Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino henkilökohtainen varajäsen Louhimaa Tyyne Sarpola Tuula Nousiainen Matti Rantanen Niko Impola Anja Pirkola Ari Jukkola Jaakko Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Valtuusto valitsi puheenjohtajaksi Matti Pahkalan ja varapuheenjohtajaksi Pirkko Lintusen. Khall Matti Nousiainen kirjoittaa : "Olen tullut valituksi Pyhäjoen kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi pidetyssä kokouksessa. Siitä syystä pyydän eroa Pyhäjoen kun nan halli tuk sen varajäsenen toimesta, sillä en voi toimia molemmissa tehtävissä yh tä aikai ses ti. Matti Nousiainen" Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Eija Flinkille hen ki lö koh taisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen Merkittiin, että valtuuston varapuheenjohtaja Matti Nousiainen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valt Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Eija Flink esitti, että Eija Flinkin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Sauli Kotikangas.

21 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Eija Flinkin esityksen.

22 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kokousaikataulu 7-12/2015; valtuusto ja kunnanhallitus Khall Liitteenä valtuuston ja kunnanhallituksen ohjeellinen kokousaikataulu heinä-jou lu kuul le Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan kokousaikataulun ja lähettää sen tie doksi valtuustolle sekä esittää, että val tuusto hyväksyy omalta osaltaan valtuus ton kokousaikataulun. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi osaltaan liitteenä olevan kokousaikataulun Merkittiin, että valtuuston varajäsen Toni Kippola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Liitteet 13 Kokousaikataulut 7-12/2015 kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksille

23 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Sopimus Pyhäjoen kunta / Sinikka Pelkonen Khall Pyhäjoen kunnan tekninen lautakunta on kokouksissaan ja valinnut kaksi ravitsemistyöntekijää. Päätökset ovat saaneet lainvoi man. Teknisen lautakunnan päätös on vastoin Työsopimuslain 3 mää räyk siä ja louk kaa Sinikka Pelkosen oikeutta. KT lakimies Lauri Niittylä suosittelee so pimaan asian. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan so pi muksen. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 14 Sopimus Pyhäjoen kunta / Sinikka Pelkonen 15 KT lakimies Lauri Niittylän sähköposti

24 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajan vakanssin perustaminen ja laitoshuoltajan vakanssin lakkauttaminen Khall Neuvottelussa on sovittu esitettäväksi, että tekniseltä osastolta lakkautetaan 1 lai tos huol ta jan toimi ja sivistysosastolle perustetaan 1 ra vit se mistyön te ki jä-lai tos huol ta jan toimi. Oheismateriaalina allekirjoitettu sopimus. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tekniseltä osastolta lakkautetaan 1 laitos huol ta jan toimi ja sivistysosastolle perustetaan 1 ra vit se mis työn te ki jä-lai toshuol ta jan toimi, johon valitaan sopimuksen mukaisesti Sinikka Pelkonen. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

25 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Maaseutuvaikutusten arviointi / Lausunto Khall Kunnanjohtaja Kaisu Tuomi kirjoittaa : "Pyhäjoen kunta Raahen kaupunki Siikajoen kunta Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen erityisen kuntajakoselvityksen yhteydessä tehtiin myös maaseutuvaikutusten arviointi. Alue oli yksi kolmesta pilottialueesta, joilta ha lut tiin kokemuksia prosessin toteuttamisesta ja myös käytännön tuloksista. Pilot tien työtä ohjasivat työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton edusta jat. Olen esitellyt prosessin tuloksia kuntajakoselvitystilaisuuksissa sekä seu tu lau takun nas sa. Jotta työ saisi vielä alueen kuntien ja kaupungin kannantot, lähetän vast ikään valmistuneen raportin käsiteltäväksi lausuntoa varten. Esitän, että raport ti käsiteltäisiin hallitusten lisäksi valtuustoissa. Raportissa on nähdäkseni asioita, joita voidaan ottaa huomioon sekä kuntien omis sa että niiden yhteisissä strategioissa. Seutukunnan elinvoimastrategian laati mi ses ta on päätetty, joten ajankohta myös mva-osion sisällyttämisestä so vel tuvin osin siihen on mitä parhain. Raportin ja koko työn lähtökohta on ollut alueellinen ja ihmisten tasa-arvo. Kes kiös sä on kuntalainen ja hänen arkensa hyvä sujuminen sekä hänen hy vinvoin tin sa edistäminen, mikä on kuntien toiminnan tärkein perusta. Tar kas te lussa on julkisten palvelujen järjestämisellä ja tuottamisella suuri merkitys elin keino jen toimintaedellytysten turvaaminen mukaan lukien. Pyydän ottamaan kantaa raporttiin kokonaisuudessaan sekä sen sisältämiin asioi hin kunnan suunnittelussa, päätöksissä ja niiden toimeenpanossa. Erityisesti mi nua kiinnostaa, miten kunnat kokevat mva-prosessin yleensä sekä se, mikä sen merkitys on ollut osana kuntajakoselvitystä. Raahen alueella prosessi jäi sen 1. vaiheeseen kuntajakomuutoksen jäätyä nyt toteutumatta mutta mva-prosessin asian tun ti ja na ja raportin laatijana minulle syntyi vahva käsitys: mva on joka tapauk ses sa kuntajakomuutoksen onnistumisen kriittinen menestystekijä silloin, kun muutoksessa on mukana sekä kaupunkimaista että maaseutumaista aluetta. En halua asettaa käsittelylle tarkkaa aikarajaa, joskin toivon, että valtuustot voisi vat ottaa raporttiin kantaa kesätauon jälkeen elo-syyskuussa. Tulen mielelläni esittelemään raporttia, mikäli se nähdään tarpeelliseksi. Ystävällisin terveisin Kaisu Tuomi Siikajoen kunnanjohtaja, mva-asiantuntija"

26 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus toteaa, että mva on tarpeellinen selvitys kun ta ra ken ne sel vi tykseen liittyen. Kunnanhallitus lähettää maaseutuvaikutusten arvioinnin val tuustol le tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen ja päätti pyytää Kaisu Tuomea esittelemään asiaa valtuuston kokoukseen. Valt Siikajoen kunnanjohtaja Kaisu Tuomi esitteli maaseutuvaikutusten arvioinnin valtuustolle. Valtuusto merkitsi maaseutuvaikutusten arvioinnin tiedoksi. Liitteet 16 Maaseutuvaikutusten arviointi -raportti / Kaisu Tuomi

27 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Leiki-liiku -leikkipuiston talousarvion muutos 25/ /2015 Khall Pyhäjoen kunnan vuoden 2015 talousarvion investointiosaan on varattu seu raava määräraha Leiki-liiku -leikkipuiston rakentamiseen: Korttelin 160 leikkipuiston rakentaminen yhteensä MENOT TULOT NETTO Hankekuvaus Kirkon puistoalueelle rakennettavan "leiki ja liiku" -leikkipuiston rakentaminen vuonna Tuulivoimayhtiöltä pyydetty sponsorirahaa hankkeelle, kun tuulipuiston osayleiskaava on lainvoimainen (1000 /turbiini) periaatteella tasapuolisesti kaikki tuulipuistojen omistajat. Vastuu: lämpölaitosjohtaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään PSAVI/3823/ / 2014 myöntänyt Pyhäjoen kunnalle valtionavustuksena euroa käy tet täväk si Pyhäjoen Leiki-liiku puiston rakentamiseen. Avustus perustuu kunnan hake muksessa esitettyyn euron kustannusarvioon. Oheismateriaalina valtionavustushakemus Leiki-liiku puisto, leiki-liiku puiston kus tan nus ar vio ja valtionavustuspäätös Leiki-liiku puisto. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää euron li sä mää rä rahan vuoden 2015 talousarvioon kustannuspaikalle Leikkipuisto me noihin. Tuloja korjataan siten, että tuulivoimayhtiöiltä pyydetty sponsoriraha poiste taan talousarviosta ja siihen lisätään aluehallintoviraston myöntämä avustus, tu lo jen muutos on euroa. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 17 Valtionavustushakemus Leiki-liiku puisto 18 Leiki-liiku puiston kustannusarvio 19 Valtionavustuspäätös Leiki-liiku puisto

28 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Aatosvainion asemakaava-alueen infrastruktuurin hankesuunnitelmat Teknltk Pyhäjoen kunnanvaltuuston :ssä hyväksymä Aatosvainion ase makaa van muutos ja laajennus sai lainvoiman ja tuli voimaan kunnan julki sel la kuulutuksella Alueelle on rakennettava kaavatiet ja kunnallistekniikka, valaistus, hulevesiverkos tot ja vesi- ja viemäriverkostot. Koko hankesuunnitelma tehdään yhtenä kokonaisuutena. Hankesuunnitelman osal ta valittavan suunnittelutoimiston lasku voidaan jakaa suoraan Pyhäjoen kun nan ja Pyhäjokisuun Vesi Oy:n maksuosuuksiin, mutta suunnitteluhankkeen lisämittausten osalta Pyhäjoen kunta laskuttaa Pyhäjokisuun Vesi Oy:tä lop pu vuo des ta, kun Kalajoen kaupungin mittausosaston lasku asiasta saadaan. Aatosvainion alueen kaavakadut sijaitsevat Pormannintietä lukuunottamatta Pyhä joen kunnan omistamilla maa-alueilla. Tekninen johtaja Pirkko Tuuttila on jättänyt Ylivieskan maanmittauslaitoksen säh köi seen järjestelmään haltuunottohakemuksen Pormannintien kaava ka dun maanmittaustoimituksen käynnistämiseksi. Pormannintien osalta on kaa va ka dun tiesuunnitelmat asetettava yleisesti nähtäville, muiden Aatosvai nion kaavakatujen osalta ei nähtävilläoloa tarvita. Hankesuunnittelu vastuutettiin työryhmälle, jonka sihteerinä toimii läm pö lai tosjoh ta ja Heikki Hirvikoski, jäseninä Pyhäjokisuun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Sau li Mankinen, tekninen johtaja Pirkko Tuuttila ja kiinteistöpäällikkö Veikko Björn. Aatosvainion infrastruktuurin rakentamiselle on varattu investointirahaa euroa vuodelle 2016 ja euroa vuodelle Rakentaminen voidaan kilpailuttaa alkaa vasta hankesuunnitteluvaiheen jälkeen, jo ten tekninen lautakunta tekee valtuustolle lisätalousarvioesityksen vuodelle 2015 investointirahan myöntämiseksi Aatosvainion hankesuunnitteluun. Tarjouspyynnöt julkaistiin kansallisena hankintailmoituksena Hil massa. Tarjousten jättöaika päättyi klo Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 10 tarjousta, joiden hinta- ja laatuver tailu näkyvät päivätystä ja allekirjoitetusta avauspöytäkirjasta. Halvimman hyväksytyn hinta/laatutarjouksen teki Aluetaito Oy, jonka ko konais hin ta on alv, tästä Pyhäjoen kunnan osuus on alv ja Py hä jo ki suun Vesi Oy:n osuus on alv. Tarvittavat mittaukset, osa pohjatutkimuksista ja muita avustavia töitä on tarjous pyyn nös sä todettu tehtäväksi Pyhäjoen kunnan omana työnä, nämä työt on käy tän nös sä on sovittu hoidettavaksi Kalajoen kaupungin mittausosaston toimes ta suunnittelijan laatiman mittaussuunnitelman mukaan, arvio näistä kus tannuk sis ta on alv. Liitteenä ovat: - Haltuunottohakemus Pormannintien osalta Aatosvainion infrastruktuurin hankesuunnittelun tarjouspyyntö liitteineen

29 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tarjousten avauspöytäkirja ja laatupisteytys Oheismateriaalina: Aluetaito Oy:n tarjous Tekninen lautakunta 1) valitsee Aatosvainion infrastuktuurin hankesuunnittelijaksi Aluetaito Oy:n tarjouksen mukaisella kokonaishinnalla alv 2) toteaa, että Pyhäjokisuun Vesi Oy osuus Aatosvainion vesi- ja viemäriverkostojen hankesuunnitelmasta on alv ja tarvittavat lisämittaukset yms 2) esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että vuoden 2015 lisätalousarvioon varattaisiin investointihankkeelle kaavatiet, Aatosvainion infrastuktuurin hankesuunnitteluun euroa. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen Merkittiin, että Matti Helaakoski saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Khall Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen ja esittää val tuus tolle, että vuoden 2015 lisätalousarvioon varataan investointihankkeelle kaa va tiet, Aatosvainion infrastuktuurin hankesuunnitteluun euroa. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 20 Aatosvainion infran suunnittelu / Tarjous / Aluetaito Oy Haltuuottohakemus Aatosvainion infran suunnittelun avauspöytäkirja Aatosvainion infran suunnittelu, tarjouspyyntö

30 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Ollinmäen teollisuusalueen II asemakaavan laajennuksen infrastruktuurin hankesuunnitelmat Teknltk Pyhäjoen kunnanvaltuuston :ssä 90 hyväksymä Kirkonseudun asemakaavan muutos, Ollinmäen alueella (Ollinmäen teollisuusalueen II asemakaavan laajennus) sai lainvoiman ja tuli voimaan julkisella kuulutuksella Alueelle on suunniteltava ja rakennettava kaavatiet ja kunnallistekniikka, valaistus, hulevesiverkostot sekä vesi- ja viemäriverkostot vuoden 2016 aikana. Pyhäjokisuun Vesi Oy on kilpailuttanut Ollinmäen teollisuusalueen II asemakaavan laajennuksen osana Pyhäjoen kunnan vesihuollon kehittämistä, johon sisältyy mm Vihannista-Pyhäjoelle rakennettava uusi, puhtaan veden runkojohtoverkosto sekä uusi Parhalahti-Lippi runkojohtoverkosto. Pyhäjokisuun Vesi Oy:n teki hankkeesta runkosopimuksen FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n kanssa. Vesiyhtiön Ollinmäen II vaiheen vesi- ja viemäriverkoston suunnittelu ja rakennussuunnitelmat valmistuvat sopimuksen mukaan Pyhäjoen kunnan johtoryhmän kokouksessa sovittiin, että huomioidaan synergiaetu vesiyhtiön kanssa ja käytetään Ollinmäen teollisuusalueen katujen, kevyen liikenteen väylän ja hulevesiverkostojen suunnittelijana FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:tä. FCG:ltä pyydettiin kunnalle oma tarjous Pyhäjokisuun Vesi Oy:n kanssa tehtyyn runkosopimukseen perustuen. Katusuunnittelun ja hulevesiverkoston osuus on pieni, katuja on yhteensä 1400 metriä ja oletuksena on, että kansallinen hankintaraja ei tule ylittymään. FCG suunnittelu ja tekniikka Oy jätti kunnalle tarjouksen kokonaishinnalla alv, Ollinmäen teollisuusalueen II asemakaavan laajennuksen hankesuunnittelusta. Tarjous sisältää katujen ja hulevesijärjestelmien suunnitelmat urakka-asiakirjoineen sekä Pyhäjokisuun Vesi Oy:n jo alueelle suunniteltujen vesi- ja viemäriverkostojen (kaivojen säädöt) yhteensovittamiset tulevien katu- ja hulevesiverkostojen kanssa. Oheismateriaalina ovat: - FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n tarjous - Liite 1-4 työryhmän referenssit, yrityksen referenssit, tilaajavastuu ym liitteet Tekninen lautakunta 1) valitsee Ollinmäen teollisuusalueen katu- ja hulevesiverkoston hankesuunnittelijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n tarjouksen mukaisella hinnalla alv

31 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto ) nimeää hankesuunnittelun työryhmän projektipäälliköksi Antero Tiiringin, jäseniksi kiinteistöpäällikkö Veikko Björnin, kehittämisasiamies Jyri Laakson ja Pyhäjokisuun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Sauli Mankisen 3) esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että vuoden 2015 lisätalousarvioon varattaisiin investointihankkeelle Ollinmäki II:n infrastruktuurin hankesuunnitteluun euroa + alv Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Khall Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen ja esittää val tuus tolle, että vuoden 2015 lisätalousarvioon varattaisiin investointihankkeelle Ol lin mä ki II:n infrastruktuurin hankesuunnitteluun euroa + alv Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Eija Flink esitti, että suunnittelumäärärahaa ei myönnetä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Eija Flink jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 24 FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjous 25 Liitteet 1 ja 4

32 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto Pyhäjoen Vanhatien liikennejärjestelyt / Toimenpidesuunnitelma ja tarjous Khall Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pyhäjoen kunta keskustelivat tarpeesta käynnistää esiselvitys Pyhäjoen Vanhatien liikennejärjestelyille. Pyhäjoen Vanhatien varteen on rakentumassa uusia kaupallisia toimintoja. Lisäksi Pyhäjoen keskustan osayleiskaava 2025 ja useita asemakaavamuutoksia on tekeillä ja valmistunut. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty useita toimenpiteitä tien turvallisuuden parantamiseksi ja Vanhatien huonosta kunnosta on tullut paljon palautetta. Keskuslteltiin EAKR-rahoituksesta ja mahdollisuudesta hakea sitä ainakin osalle Vanhatien liikennejärjestelyjä. Liikennejärjestelyjen toteutuksen jälkeen Pyhäjoen kunta sitoutuu tekemään asemakaavamuutoksen, jossa suunnittelualueen tiet osoitetaan kaduksi ja hyväksytyn asemakaavamuutoksen pohjalta kadun ylläpitopäätöksen. Suunnittelualueena tulee olemaan Vanhatie koko matkaltaan aina Etelänkyläntien risteykseen saakka. Pohjoisessa suunnittelualueeseen kuuluu myös Isorannantie välillä Vt 8 - Vanhatie. Myös yhteydet (Virastotie ja Tiiramaantie) Vanhatieltä valtatielle 8 otetaan mukaan. Kaukolämpöputket samoin kuin vesijohdot ja viemärit Vanhatien varrella ovat kunnossa, joten niitä ei tarvitse uusia. Hulevesiviemäröinti, valaistus ja Eteläkyläntien silta (museosilta) samoin kuin kaavan mukaisen torin ideointi otetaan mukaan suunnitteluun. Seinästä seinään suunnittelu tulee tehdä kaavan mukaisella C-alueella. Sovittiin, että Ely-keskuksen puolesta otetaan yhteys heidän esisuunnittelun puitesopimuskonsulttiin Rambolliin ja kysytään heidän kiinnostustaan hankkeeseen. Hankkeen työryhmässä on mukana Pyhäjoen kunnasta Pirkko Tuuttila ja Ely-keskuksesta Tarja Jääskeläinen ja Marjo Paavola. Tarjoutumisen toimenpideselvityspalaveri pidettiin Ely-keskuksessa, jonka pohjalta Elyn puitesopimuskonsultti teki tarjoutumisen. Osaan hanketyöryhmän kokouksista pyydetään Oulun yliopistolta mukaan Anu Soikkeli, jonka johdolla yliopisto tulee jatkossa ideoimaan tori-aluetta. Museosillan takia myös Museovirastoa tulee kuulla tai pyytää heitä mukaan johonkin työryhmän kokoukseen. Esisuunnittelu on aloitettu ilmakuvauksella toukokuussa 2015 ja hanketyöryhmä suorittaa suunnittelun aloitusmaastokatselmuksen Vanhatien toimenpidesuunnitelma valmistuu mennessä. Suunnittelukustannukset jaetaan puoliksi Pyhäjoen kunnan ja Ely-keskuksen välillä. Ramboll Finland Oy:n Infra ja liikenne teki tarkistusten jälkeen korjatun tarjouksen Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnitelmasta. Suunnittelun kokonaishinta on noin euroa (alv 0 %) + mahdolliset

33 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Valtuusto lisätutkimustarpeet. Pyhäjoen kunnan talousarviossa 2015 ei ole varattu rahaa investointihankkeelle Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnitelman käynnistämiselle. Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Liitteenä: - Muistio Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen aloituspalaverista Ramboll Finland Oy:n tarjous Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnitelmasta Kunnanhallitus 1) hyväksyy Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnittelun käynnistämisen yhteishankkeena Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa 2) hyväksyy hankkeen suunnittelijaksi Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen puitesopimuskonsultin Ramboll Finland Oy:n tarjouksen mukaisella hinnalla 3) esittää valtuustolle, että lisätalousarvioon vuodelle 2015 varataan Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnittelulle euroa (alv 0 %) Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kunnanhallitus päätti, että hankkeen ohjausryhmänä toimii kunnanhallituksen kokouspiiri. Valt Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Liitteet 26 Muistio / Pyhäjoen Vanhatien liikennejärjestelyt 27 Ramboll Oy:n tarjous / Pyhäjoen Vanhatien toimenpidesuunnitelma

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 359 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 11.05.2015 klo 17:00-20:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika 22.06.2015 klo 19:00-20:00 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 34 Tarkastuslautakunta 31.05.2012 AIKA 31.05.2012 klo 09:00-14:15 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 133 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 36

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Kunnanhallitus 05.01.2009 AIKA 13:00-15:37 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2013 748 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 02.12.2013 klo 17:00-21:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjänä

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot