LEVYN TEKO JA TUOTTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEVYN TEKO JA TUOTTAMINEN"

Transkriptio

1 Tomi Nurmi LEVYN TEKO JA TUOTTAMINEN Tapauksena Spooky Hamsters-yhtyeen levy Hamsters of the Universe Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Taiteen yksikkö Marraskuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Taiteen yksikkö Aika Tekijä/tekijät Tomi Nurmi Koulutusohjelma Musiikkipedagogin koulutusohjelma Työn nimi Levyn teko ja tuottaminen. Tapauksena Spooky Hamstersin Hamsters of the Universe-levy. Työn ohjaaja Toni Honkala Sivumäärä liite + 1 kuva + 1 kuvio + 1 CD Työelämäohjaaja Petri Hakala Levyn teko ja tuottaminen ovat muusikolle usein välttämätön ja aina ajankohtainen aihe. Se on myös aihe jota ei ollut suoranaisesti ennen käsitelty musiikin opinnäytetöissä. Tämä opinnäytetyö käsittelee eri vaiheita, joita kohtaa tehdessään levyä yhtyeen kanssa. Projektin suunnittelu alkoi syyskuussa 2004 ja päättyi kesäkuuhun Projektin varrella oli monia ongelmia, jotka tuntuivat ylitsepääsemättömiltä. Usein ongelma liittyi levyn taloudelliseen toteutukseen. Yksi projektin varrella tullut tavoite olikin tehdä levy mahdollisimman edullisesti, mutta kuitenkin välttää kotikutoisuutta ja olla tinkimättä laadusta. Tässä onnistuttiin lähes suunnitelmien mukaan. Menetelmät, joita käytettiin olivat hyvin kaksijakoisia. Toiset olivat hyvinkin sosiaalisia - toiset taas eivät. Työ perustui paljon monipuoliseen, mutta yksinäiseen tiedon hankintaan eri lähteistä. Ihmisläheinen tapa taas toteutui itse levyn sisällön teossa sekä osassa asioiden selvittelyä. Tiedon hankinta projektin eri vaiheissa tapahtui selailemalla eri tietolähteitä sekä kommunikoimalla puhelimella ja sähköpostilla. Useinhan asiat selviävät kysymällä ja sitä metodia tässäkin työssä käytettiin. Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT, säveltäjien ja musiikintekijöiden edunvalvontajärjestö Teosto ja Esittävien taiteilijoiden ja äänitetuottajien yhdistys Gramex olivat ne tahot, joilta useimmiten saatiin vastauksia kysymyksiin. Studiossa työskentelyn alkeet aukesivat projektin aikana. Vinkkejä studiossa työskentelyyn antoi eri ihmisten näkökulmat samoista asiasta. Tällainen projekti pitäisi sisällyttää kaikkien musiikin opiskelijoiden opintosuunnitelmiin. Kokonaisuudessaan tämä projektia antoi paljon valmiuksia tulevaisuuteen. Kaikki tulevat levyproduktiot äänityksineen, miksauksiin ja käytännön järjestelyineen tulevat olemaan huomattavasti helpompia tulevaisuudessa. Matkalla oli ongelmia, mutta niistä selvittiin ja lopputuloksen voitkin nähdä ja kuulla kädessäsi olevasta työstä. Asiasanat Levyn tuottaminen, omakustanne, CD, studiotyöskentely

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date Author Tomi Nurmi Degree programme Music Pedagogy Name of thesis Making and Producing a Record. The album Hamsters of the Universe by Spooky Hamsters as a case. Instructor Toni Honkala Pages Appendix + 1 Picture + 1 Figure + 1 CD Supervisor Petri Hakala Making and producing a record is often necessary and always a current subject for a musician. This subject has never been dealt with before, in a scholarly thesis of music. This thesis deals with various things involved in a record project. The planning of this project was started in September 2004 and it was finished in June During the project many problems were encountered, some of which felt insurmountable. These problems were frequently in connection with money. One objective in this project was to make the record as inexpensive as possible but still avoiding poor final result and no compromising with the quality. That objective was obtained successfully. Some of the methods used were twofold. Some of these were social and the others dealt with something else. There was a lot of social activity with people involved when the material of the CD was recorded. There was an opportunity to exchange opinions how to do things with the artistic producer, sound engineer and other members of the band. It was very instructive time. A lot of time was used for solving certain copyright matters. Tens of s were sent and several phone calls were called to the association which is responsible for copyright things. Most questions became clear by asking - also in this case. Working in the studio was a very educational and valuable time. Perspectives and splendid tips from different kinds of people working on the same subjects were received for working in the studio. This kind of process should be included in every music student s studies. During the project many s had to be sent, offer applications and promo-cds sent and many appointments had to be fitted into the timetables. All this meant a lot of work but now our band has a brand new CD. This project has given many skills for future use and next record processes will be substantially easier to make. There were problems along the way but they were solved. The real result of this record process is that Spooky Hamsters is now available for you to listen to and have a closer look at. Key words Producing and making a record, author s edition, CD, working in studio

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO LEVYPROJEKTIN ENSIMMÄISET ASKELEET Neuvotteluja ja sopimuksia Alustava talousarvio ja selvitystyötä Murron työryhmän päätökset Keikkojen sopimista ja neuvotteluja Levyn ulkoasu Harjoituksia ja kustannussopimus Levyn ulkoasun aihe ja Musiikkikilta Pelimannit ry Mikrofoneja ÄÄNITYSPÄIVÄT Ensimmäinen äänityspäivä Toinen ja kolmas äänityspäivä ÄÄNITYSTEN JÄLKEEN Harmoonin lisäys ja tarjouspyyntöjä Levyn miksaus Valmiita levypiirroksia ja promootio Sopimus konservatorion kanssa ja tekijänoikeusasioiden selvittelyä Levyn kannen taitto ja levyn masterointi ISRC-koodi ja apurahahakemukset CD-levyjen monistaminen ja levyn kansimateriaali LEVYJEN ODOTTELUA Lehdistötilaisuus Levynjulkistamiskonsertti Levyt saapuivat POHDINTA LÄHTEET LIITELUETTELO... 30

5 1 1 JOHDANTO Levyn teko on musiikin parissa työskentelevälle usein ajankohtainen aihe. Kuitenkaan moni ensimmäistä omakustannelevyä tekevä ei osaa ottaa huomioon asioita, joita levyn tekoprosessissa on huomioitava. Opinnäytetyöni käsitteleekin Spooky Hamstersyhtyeen levyn tekemisen eri vaiheita. Olen esitellyt nämä vaiheet yleispätevästi, ja niin että lukija voi niitä soveltaa myös mahdolliseen omaan levyprojektiinsa. Aihetta valitessani ideana oli antaa vastauksia sekä pohdittavaa ensilevyn tekoa miettiville yhtyeille ja artisteille. Toinen projektin tärkeä missio oli myös antaa itselle selvä kuva levyn teon vaiheista. Olin projektissa mukana levyllä soittava muusikkona, yhtyeen kappaleiden sovittajana, säveltäjänä ja sanoittaja sekä levyn tuottajana. Tuottaja nimikkeellä tässä tapauksessa tarkoitan toimimista levyn kaikista muista kuin musiikkiin liittyvistä järjestelyistä vastaavana henkilönä. Teoriaosuutta en taas kokenut mielekkääksi lisätä tähän kokonaisuuteen, koska suoranaista teoriaa aiheeseen ei ole. Teoreettisesti opinnäytetyötäni sivuavia aiheita oli useita, mutta koin ne omiksi sivuhaaroiksi. Lähdin purkamaan projektia siitä näkökulmasta, että levyn rahoitus on saatava kuntoon. Rahoitus olikin suurin huoli koko projektin ajan. Mistä saisimme tarvittavat rahat levyn äänittäjän palkkaan ja äänitystilojen vuokraan sekä itse levyjen monistamiseen? Meinasin jo haudata koko projektin nähdessäni niitä summia, joita firmat ottavat vuokraa studiosta äänittäjän kera. Onneksi oppilaitos tuli projektissa apuun ja saimme ilmaiseksi konservatorion tilat sekä äänittäjän käyttöömme. Projektin yksi lähtökohta olikin se, kuinka pystytään minimoimaan levynteon kustannukset. Kaikessa tekemisessä käytettiin hyödyksi tuttuja kontakteja, sekä kavereiden apua. Hintavertailu eri äänitteiden valmistajien välillä pienensi myös kustannuksia. Näin saatiin pidettyä budjetti tiukoissa rajoissa. Tiedon hankkimisessa käytin hyväkseni paljon suomalaisia Internet-sivustoja. Suomalaisten säveltäjien ja musiikintekijöiden edunvalvontajärjestö Teoston, Tekijänoikeusjärjestö Gramexin ja Suomen kuva- ja kuvatallennetuottajat ÄKT:n

6 2 sivustot olivat ahkerimmassa käytössä. Lähetin myös monet sähköpostiviestit edellä mainittujen järjestöjen äänite- ja teosasioista vastaaville henkilöille. Monet muusikkoystävät antoivat myös monia hyviä neuvoja. Opinnäytetyössäni oli tarkoitus selvittää mitä kaikkea tarvitaan ja vaaditaan, että CDlevy on kädessä suunniteltuna ajankohtana. Tämän johdannon jälkeen tulevissa luvuissa käy ilmi miten tässä selvityksessä ja opinnäytetyön tekemisessä onnistuin.

7 3 2 LEVYPROJEKTIN ENSIMMÄISET ASKELEET Syksyllä 2004 aloin pohtimaan opinnäytetyöni aihetta. Mietin alkuun, että työni aihe pitäisi olla motivoiva, mutta samalla myös hyödyllinen kaikille muille musiikin opiskelijoille. Halusin kuitenkin, että opinnäytetyöni opettaisi minulle jotain sellaista, jota voi käyttää myös tulevassa muusikon työssäni. Samaan aikaan pohdimme Spooky Hamsters-yhtyeen (LIITE 1) kanssa levyn tekemisen mahdollisuutta. Siitä minulle tuli inspiraatio, että tässähän sitä voisi haukata kaksi kakun palaa kerralla. Yhdistäisin opinnäytetyöni ja levyn tekemisen samaksi projektiksi. Lokakuun alkupäivinä kysyinkin muilta yhtyeläisiltä, mitä mieltä he olisivat, jos rupeaisin levyprojektimme tuottajaksi ja samalla tekisin opinnäytteeni samasta aiheesta? Yhtyeen muut jäsenet olivat hyvin myötämielisiä asialle, joten päätin ottaa opinnäytetyöni aiheeksi levyn teko ja tuottaminen. Ensimmäinen henkilökohtainen opinnäytetyöpalaveri opinnäytetyöohjaajani Toni Honkalan kanssa pidettiin Siinä kävimme läpi asioita, joita minun kannattaa ruveta selvittämään sekä hahmottelimme myös kuinka pääsen helpoiten alkuun työssäni. Ensimmäisten selvitettävien asioiden joukkoon kuului niinkin tärkeä asia kuin levyn rahoitus. Honkala ehdotti, jos kysyisin Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun musiikin ja taiteen yksikön johtajalta Matti Murrolta mahdollista taloudellista tukea projektillemme. Muita mahdollisia taloudellisia tukijoita projektille voisi olla Kokkolan kulttuuritoimi, Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto sekä Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskus ESEK ja Luovan Säveltaiteen Edistämissäätiö LUSES. Nämä edellä mainitut tahot voisivat nimenomaan tukea levyn kulujen kattamisessa; eivät niinkään minun opinnäytetyötäni. Samassa palaverissa Honkala ehdotti myös, että rupeaisin pitämään päiväkirjaa asioista, joita projektin tiimoilta tapahtuu. Se olikin hyvä idea, sillä muuten tämän projektin koonti olisi ollut mahdotonta monen kuukauden jälkeen. Kolmas asia jota aloin selvittämään, oli mahdolliset tilat äänittämiselle. Samalla myös miettisin potentiaalisia henkilöitä, jotka voisivat äänittää sekä miksata yhtyeemme levyn.

8 4 Opinnäytetyöpalaverin jälkeen pohdin itsekseni sekä kyselin muilta opiskelukavereilta tietäisivätkö he luotettavaa, edullista ja hyvää miksaaja-äänittäjää akustiselle yhtyeelle? Taloudellinen tilanne levyn suhteen oli aika huono. Opiskelijoilla ei ole varaa panostaa suuri summia levykuluihin ja muutenkin marginaalimusiikin tuottaminen ei ole mitään maailman parasta bisnestä. Uskoin kuitenkin, että rahoitus saadaan jotenkin järjestymään. Tehdessäni Honkalan pyytämää opinnäytetyön suunnitelmaa (LIITE 2) kirjasin sinne muutamia potentiaalisia miksaaja-äänittäjä-ehdokkaita. Kriteereinä edellä mainittujen ehtojen lisäksi oli kokemus akustisen musiikin äänittämisestä. Äänityspaikkana toimisi mahdollisesti joku lähellä oleva edullinen paikka. Graafisen suunnittelun hoitaisi yhtye ja toteutuksen mahdollisesti joku ennestään tuttu graafisen alan osaaja. Tässä ideana oli saada karsittua kulut minimiin. Työsuunnitelman tehtyäni keskustelin muiden yhtyeen jäsenien kanssa muun muassa miksaaja-äänittäjän valinnasta. Keskustelun jälkeen asiasta päädyimme siihen lopputulokseen, että yhtyeemme kitaristi Juha Yli-Kotila kysyy Sibelius-Akatemian opiskelijalta ja äänimieheltä Hannu Oskalalta sekä Keski-Pohjanmaan konservatorion ääni- ja valovastaavalta Mika Paanaselta kiinnostusta äänittämään Spooky Hamstersin levyn. Minä taas kysyisin veteliläiseltä äänimieheltä Vesa Laasaselta samaa asiaa. Kun tiedämme heidän hintansa, niin päätämme kenet otamme. Marraskuun 10. päivä tapahtui projektin kannalta hyvin yllättävä käänne. Kontrabasistimme Kristian Wetterstrand ilmoitti eroavansa yhtyeestämme muiden hänelle tärkeämpien projektien takia. Tämä toi ylimääräisen mutkan matkaamme kohti valmista levyä. Pidimme pikaisen kriisipalaverin Yli-Kotilan kanssa ja puntaroimme koko projektin hylkäämistä tai uuden kontrabasistin hankkimista. Päädyimme yksimielisesti siihen lopputulokseen, että hankkisimme uuden basistin yhtyeeseemme. Päädyimme pyytämään Keski-Pohjanmaan konservatorion kontrabassonsoiton opiskelijaa Pyry Kervistä yhtyeeseemme. Kervinen suostui ja näin aloimme harjoituttaa häntä uusien kappaleiden saloihin.

9 5 2.1 Neuvotteluja ja sopimuksia Opinnäytetyöni kariutuminen oli lähellä, mutta projekti jatkui. Marraskuun 29. päivä lähetin sähköpostiviestin Keski-Pohjanmaan konservatorion rehtorille Heikki Aholle mahdollisuudesta käyttää konservatorion studiota sekä tiloja opinnäytetyöhöni liittyvässä levyprojektissa. Hän suhtautui asiaan myönteisesti. Ehtona oli vain se, että asia liittyi opintoihini. Tämän jälkeen olin sähköpostitse yhteydessä Matti Murron kanssa. Sovimme pikaisen palaverin ennen joululomaa Murron työhuoneeseen. Kysyin häneltä ammattikorkeakoulun kiinnostusta tukea taloudellisesti Spooky Hamsters-yhtyeen levyä. Ehdotukseni oli, että Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun musiikin ja taiteen yksikkö aloittaisi julkaisusarjan. Idea julkaisusarjaan tuli Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosaston vastaavanlaisesta sarjasta. Murto innostui ideasta, mutta pyysi minulta talousarviota levystä master-nauhan kuluihin asti sekä erillisen laskelman CD:n monistamisesta tulevista kuluista. Samassa palaverissa kysyin Murrolta mahdollisuutta käyttää yhtye 2-opinnoistamme vastaavaa Petri Hakalaa taiteellisena tuottajana projektissa. Murto käski liittämään Hakalan kulut laskelmaan ja ehdotti itse, että konsultointiapua projektissa pyydettäisiin Raimo Vertaiselta. Hakalan mukaantulo oli ilmeistä, koska hän oli ohjannut yhtyettämme yhtye 2-osion merkeissä ja tästä oli ollut hänen kanssaan puhetta. Vertaisen apua tässä projektissa ei lopulta tarvittu. Murto kertoi, että hän ei voi tehdä päätöstä julkaisusarjan aloittamisesta yksin, mutta voi luvata ammattikorkeakoulun äänimiehen käyttöömme projektissa. Hän, koulutussuunnittelija Elina Niemelä ja opinnäytetyöni ohjaaja Toni Honkala pitäisivät palaverin aiheesta, kun olisin toimittanut talousarvion levykuluista. Lupasin toimittaa Murrolle talousarvion levyn kuluista mahdollisimman pian. Kerroin vielä samana päivänä muille yhtyeen jäsenille, että Murto lupasi ammattikorkeakoulun äänimies Mika Paanasen käyttöömme ilmaiseksi, koska tässä oli osaksi kyse minun opinnäytetyöstäni. Yli-Kotila oli kysynyt Hannu Oskalalta kiinnostusta tulla äänittämään meidän levyä, mutta hän oli liian kiireinen. Minä olin myös tiedustellut Kivamedia Oy:n toimitusjohtajalta Vesa Laasaselta tarjousta projektiin. Hän oli ehdottomasti kiinnostunut, mutta heidän hintansa oli meille liian kallis, joten päädyimme taloudellisen tilanteemme takia yksimielisesti käyttämään Mika

10 6 Paanasta projektissamme. Se olikin näillä resursseilla oikeastaan ainoa vaihtoehto. Sovimme, että käyn kysymässä Paanaselta päivämääriä, jotka kävisivät hänelle. Me muut yrittäisimme järjestää menomme sen mukaan. Keskustelimme myös levyn rahoituksesta. Päädyimme siihen tulokseen, että paras rahan hankkimiskeino on tehdä yhtyeellä keikkaa. Sovimme siis, että kysyisimme keikkaa lähiseudun baareihin. Seuraavana päivänä kävin kertomassa Mika Paanaselle projektistamme. Selitin, mitä olin sopinut rehtoreiden Murron ja Ahon kanssa, ja että meidän tarvitsisi vain sopia ajankohta ja paikka äänittämiselle, jos projekti on hänelle muuten ok. Hän suositteli äänityspaikaksi konservatorion pikkusalia. Hän kertoi, että siellä on parhaat akustiset ominaisuudet, joita voi muun muassa säädellä akustiikkalevyillä. Kerroin, että äänityspäiviksi pitäisi saada sovittua kolme peräkkäistä päivää, koska yhtyeemme laulaja ja mahdollinen taiteellinen tuottaja tulevat Helsingistä asti. Paananen epäili, että niitä voi olla vaikea enää löytää pikkusalista, koska kyseinen sali on niin täyteen varattu ammattikorkeakoulun ja konservatorion tilaisuuksia sekä luentoja. Kävimme yhdessä katsomassa varaustilannetta pikkusalin varauskirjasta. Ainoa kolmen peräkkäisen päivän vapaa keväällä pikkusalissa oli hiihtolomalla. Vaihtoehdot olivat siis vähissä. Sovimme alustavasti Paanasen kanssa äänityspäivät hiihtolomalle maaliskuuta. Sanoin kysyväni vielä muilta yhtyeen jäseniltä sekä Petri Hakalalta, että käykö kyseiset päivät. Sovimme palaavamme asiaan, kun olen varmistanut päivät. Soitin Petri Hakalalle vielä samana päivänä. Kysyin Hakalalta, kuinka paljon maksaisi, jos hän olisi projektissa mukana? Hän sanoi, että ottaa lakisääteisen normaalin tuntipalkan projektiin menevistä tunneista. Kerroin Hakalalle, että me haluamme yhtyeenä, että hän olisi projektissa mukana, mutta rahoitus ratkeaa vasta yksikön johtaja Matti Murron työryhmän kokouksen jälkeen. Kysyin Hakalalta myös, että sopiiko hänelle äänityspäiviksi maaliskuuta. Hänellä oli keikka 4. maaliskuuta, joten siirsimme äänitysten alkamista päivällä aikaisemmaksi. Sovimme myös, että palaisin asiaan, kun tiedän enemmän levyn rahoituspolitiikasta.

11 7 2.2 Alustava talousarvio ja selvitystyötä Joulun välipäivinä selvittelin levyn talousarviota varten tarvittavia tietoja. Teoston Internet-sivustolta löysin kattavan valikoiman äänitteiden valmistajia. Lähettelin Ala- Vetelissä sijaitsevalle Studio57 Oy:lle tarjouspyynnön 300 CD-levyn monistamisesta sekä masterointi-kuluista. Olin myös sähköpostitse yhteydessä Teostoon, josta kysyin, että onko mahdollista saada ennustelaskelmaa tulevista tallennekorvauskuluista. Sieltä vastattiin, että tämä on mahdollista, mutta he tarvitsevat muutamia tietoja levylle tulevasta materiaalista. Toimitin heille tarvittavat tiedot ja sain arvion levyn tallennekorvauksista (LIITE 3). Vuosi vaihtui ja työ jatkui opinnäytetyön ja levyprojektin merkeissä. Sain tehtyä talousarvion levyn kustannuksista Matti Murron työryhmälle (LIITE 4). Kävin viemässä Murrolle talousarvion. Samalla pyysin häneltä allekirjoituksen paperiin, jolla varattiin äänimies Mika Paananen käyttöömme projektissa. Murto allekirjoitti paperin. Vein paperin Paanaselle ja kerroin muuttuneesta aikataulusta. Äänitysten siirtyminen päivää aikaisemmaksi oli hänelle ok. Hän kysyi mahdollisesta mikrofonien tarpeesta ja sanoi, että konservatoriolla on aika huonosti hyviä studiomikrofoneja. Jos tunnemme jonkun jolta voisi lainata muutaman hyvän mikrofonin, niin se auttaisi. Lupasin selvittää asiaa. Paanasen kanssa käymäni keskustelun jälkeen kävin varaamassa pikkusalin Spooky Hamstersin käyttöön Murron työryhmän päätökset Maanantaina 24. tammikuuta Matti Murron työryhmä oli pitänyt kokouksen liittyen meidän levyprojektin tukemiseen. Toni Honkala lähetti minulle sähköpostilla viestin, että Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu harkitsee vakavasti osakustannussopimuksen tekemistä Spooky Hamsters-yhtyeen kanssa. Ammattikorkeakoulu voisi tukea levyä esimerkiksi 500 eurolla ja vastineeksi he saisivat yksikön logon levyn kansiin sekä tietyn määrän levyjä. Vastasin Honkalalle, että voisimmeko pitää opinnäytetyöpalaverin ja siellä keskustella lisää aiheesta. Sovimme, että pidämme palaverin 26. tammikuuta klo 13.

12 8 2.4 Keikkojen sopimista ja neuvotteluja Tiistaina 25. tammikuuta soitin Oulun Tervasoihtuun ja sovin keikan perjantaiksi 13. toukokuuta. Samana iltana kävin myös Kokkolan Corner s Pubissa kysymässä kiinnostaisiko heitä ottaa torstaina 12. toukokuuta Spooky Hamsters-yhtye keikalle. Ravintolapäällikkö ei ollut paikalla, joten sopiminen jäi myöhempään ajankohtaan. Soitin myös Yli-Kotilalle, että yrittäisi sopia Haapavedelle keikan 14. toukokuuta. Samalla soitin myös yhtyeen muille jäsenille ja kysyin onko heillä vapaana kyseinen viikonloppu, jos sovimme keikkoja torstaiksi, perjantaiksi ja lauantaiksi. Kaikille kävi tämä järjestely. Seuraavana päivänä pidimme Toni Honkalan kanssa opinnäytetyöpalaverin hänen työhuoneessaan. Vaihdoimme ajatuksia osakustannussopimuksen ehdoista sekä keskustelimme levyn kuluista. Pohdimme myös apurahahakemuksiin laitettavaa levyn kustannusarviota. Hyviä vinkkejä apurahahakemuksen täyttämiseen sain Gramexin Internet-sivustolta. Lisäksi kerroin, että olemme ajatelleet paikata levyn loppurahoitusta keikkapalkkioilla. Suunnitteilla oli sopia keikat Kokkolaan, Ouluun ja Haapavedelle. Honkala kertoi myös samassa tilaisuudessa, että ammattikorkeakoulu ei ole valmis kustantamaan erikseen Petri Hakalaa meidän levytyspäiville. Tämä kustannusosuus jäisi meidän harteille. Kerroin tästä yhtyeelle. Keskustelimme asiasta ja päädyimme siihen, että yritämme jollain keinoin saada Hakalan mukaan edes yhdeksi levytyspäiväksi. Samana päivänä Yli-Kotila kertoi minulle sopineensa keikan Haapaveden Pub Kitumilliin lauantaiksi 14. toukokuuta. Minä sain myös edellisenä iltana sovittua Corner s Pubin ravintolapäällikön Mikko Esselin kanssa keikan torstaiksi 12. toukokuuta, joten meillä oli keikkakiertue sovittuna. Toni Honkalalta tuli tammikuun viimeisenä päivänä sähköpostia aiheesta: Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoululle luovutettavien promootiolevyjen määrä. Matti Murron työryhmä oli ajatellut, että luovutettavien promootiolevyjen määrä olisi 100 kappaletta. Kävin taas keskustelun muiden yhtyeläisten kanssa ja mielestämme se oli aika suuri määrä tukeen nähden. Päädyimme ehdottamaan Honkalalle, että promootiolevyjen määrä pudotettaisiin 50 kappaleeseen.

13 9 2.5 Levyn ulkoasu Levyn ulkoasun tekijäksi kaavailimme aluksi itseämme. Päädyimme kuitenkin pyytämään ex-basistimme vaimoa Tanja Wetterstrandia piirtämään meille Spooky Hamsters-aiheiset kannet. Idea lähti siitä, kun olin helmikuun alkupäivinä vierailemassa Wetterstrandeilla ja näin heidän kotinsa seinällä hienon Spooky Hamsters-aiheisen piirroksen. Minulle tuli idea, että Tanjahan voisi piirtää meille melko edullisesti levyn kannet. Hän suostui tähän. Kerroin hänelle, että kannet saisivat olla yhtyeen nimen mukaiset, ja että informoisin toivomuksiamme levyn kansien suhteen hänelle tarkemmin, sitten kun olen puhunut muiden yhtyeläisten kanssa. Toinen tärkeä asia levyn grafiikan kannalta oli levyn piirrosten saattaminen painettavaan muotoon eli levyn taitto. Taiton toteutuksen tekijäksi ajattelin kaveriani Lari Telarantaa. Soitin hänelle helmikuun alkupäivinä. Hän kertoi, että ei ole ennen tehnyt levyn taittoa, mutta tietää periaatteessa mitä siinä tapahtuu. Hän arveli kykenevänsä suorittamaan kyseisen tehtävän. 2.6 Harjoituksia ja kustannussopimus Kaikkien levyjärjestelyiden keskellä Spooky Hamsters ehti myös harjoitella levylle tulevaa materiaalia. Pidimme yhteiset harjoitukset Helsingissä helmikuuta. Kaverini Antti Havia kävi ottamassa meistä samoissa harjoituksissa promootio- ja levykansikuvia. Olimme sopineet myös, että kävisimme soittamassa Petri Hakalalle levyn materiaalia Sibelius-Akatemialla. Sovimme harjoituksissa Hakalan kanssa, että hän tulisi pistämään äänitykset aluille maanantaina 1. maaliskuuta. Rahallinen korvaus hoidettaisiin yhtye 2-osion tunneilla. Sovimme äänittävämme muutaman tunnin pidempää maanantaina. Kysyin Paanaselta, kävisikö hänelle myös jos äänittäisimme maanantaina hieman pidempään. Hän sanoi, että se ei ole mahdollista ilman yksikön johtajan lupaa, koska oppilaitoksessa on ylityökielto. Jos lupa saadaan, niin asia on hänelle ok. Hän kysyi myös, olenko muistanut kysyä mikrofoneja äänityksiin? Kerroin, että en ole vielä ehtinyt, mutta asia hoituu viikon sisällä. Puhuimme myös miksauspäivistä. Paananen sanoi, että voimme tehdä miksauksen kokonaisuudessa

14 10 konservatorion studiossa, joten meidän ei tarvitse varata mitään tilaa sitä varten. Sovimme alustaviksi miksauspäiviksi Seuraavalla viikolla pidimme harjoitukset Kokkolassa. Näissä samaisissa harjoituksissa mieleemme kypsyi ajatus siitä, voisiko levyllä vierailla muutama vieraileva tähti. Kahdesta kappaleesta tuntui puuttuvan jotain, joten päätimme kysyä niihin avuksi konservatorion kansanmusiikin lehtoria Pasi Porvaria (harmooni) ja Petri Hakalaa (mandoliini). Samana päivänä, kun kaikki yhtyeen jäsenet olivat paikalla, kävimme allekirjoittamassa kustannussopimuksen Toni Honkalan työhuoneessa (LIITE 5/1, LIITE 5/2, LIITE 5/3). Kävimme myös kertomassa Matti Murrolle levytystilanteesta sekä siitä, että Petri Hakala olisi tulossa Kokkolaan ensimmäisenä äänityspäivänä. Tämän vuoksi haluaisimme teettää ylityötunteja Mika Paanasella. Tähän tarvitsimme Matti Murron luvan. Murto suostui tähän ja saimme luvan teettää ylitöitä Paanasella klo 20 asti. Samalla kerralla saimme myös Murrolta luvan käyttää Paanasta miksauspäivinä. Olimme sopineet edellisissä harjoituksissa tulevan levyn nimen, Hamsters of the Universe. 2.7 Levyn ulkoasun aihe ja Musiikkikilta Pelimannit ry Lähetin Helsingin reissun jälkeen Tanja Wetterstrandille sähköpostia levyn nimestä ja kysyin onko hänellä jo kirkastunut idea levyn kuvamaailmasta? Hän vastasi muutaman päivän kuluttua, että on jo piirtänyt ehdotuksia levyn kannesta ja muistakin kuvista. Aiheena olisi vanha sarjakuvahahmo Heman, joka tässä tapauksessa olisi tietysti Hehamster. Hän lupasi näyttää meille luonnoksia heti, kun tulee käymään seuraavan kerran Kokkolassa. Sovimme, että palaamme asiaan silloin. Levyprojektin aikoihin oli toinenkin projekti käynnissä. Perustimme Musiikkikilta Pelimannit ry:n (LIITE 6/1, LIITE 6/2). Yhdistyksen tarkoituksena oli muun muassa aloittaa julkaisusarja, johon kuuluisi äänitteitä ja sekä kirjallista materiaalia. Koska ammattikorkeakoulu ei kiinnostunut ehdotuksestani aloittaa julkaisusarjaa, päätimme aloittaa oman julkaisusarjan, jonka ensimmäinen äänite on

15 11 Spooky Hamstersin esikoislevy. Samalla kerralla päätimme myös ottaa käyttöön oman levykoodin. Levykoodi on tärkeä tunnistetieto, jonka levyn tuottaja määrittelee itse. Se on niin sanottu levyn sosiaaliturvatunnus, jolla äänite rekisteröidään Nordisk Copyright Bureaulle (Teosto 2008). Yhdistyksen ensimmäisen levyn levykoodiksi päätimme PELI Mikrofoneja Pohdimme opiskelijoiden taukotilassa Juha Yli-Kotilan ja Pyry Kervisen kanssa, että keneltä voisimme saada mikrofoneja lainaksi. Minä ehdotin, että opiskelijakollegaltamme Juha Virtaselta voisi pyytää lainaan kaksi Røden mikrofonia. Pasi Porvari kuuli keskustelumme ja kertoi, että Kokkolan seurakunnalla on myös kaksi erinomaista Røden instrumentaalimikrofonia. Yli-Kotila taas tiesi, että Hakalalla on kaksi huippukallista Neumannin mikrofonia. Päätimme ottaa selvää näistä kaikista vaihtoehdoista. Porvari lupasi mikrofonit lainaan, Virtaselta ja Hakalalta piti vielä kysyä asiaa. Samalla kerralla puhuimme myös levyn kotelovaihtoehdoista. Pohdimme sitä, että olisiko pahvikantinen levykotelo (digipack) hienompi vaihtoehto, kuin perinteinen muovikantinen (jewelbox). Minä olin kuullut, että pahvikantiset CD-kotelot olisivat kalliimpia kuin perinteiset muovikotelot. Lupasin tiedustella tätä vaihtoehtoa Studio57 Oy:ltä. Samassa tilaisuudessa kysyimme myös Pasi Porvarilta olisiko hän halukas tulemaan vierailemaan Spooky Hamstersin levylle yhteen kappaleeseen (Spooky Hamsters: Hamsters of the Universe, Kukon kyyneleet, raita 10. Tässä eteenpäin tulen viittamaan tähän levyyn Spooky Hamsters-nimellä, sekä raidan numerolla). Hän suostui. Seuraavana päivänä näimme jälleen Yli-Kotilan kanssa konservatorion käytävällä. Hän oli kysynyt Hakalalta mikrofoneja lainaan. Hakala oli vastannut, että hän ei lainaa mikrofonejaan ulkopuolisiin projekteihin. Yli-Kotila oli kysynyt myös tulisiko Hakala vierailemaan meidän levylle. Tähän hän suostui. Minä taas olin nähnyt Juha Virtasen ja hän lupasi lainata mikrofonejaan. Olin lähettänyt edellisenä iltana tarjouspyynnön Studio57 Oy:lle pahvikantisista CD-koteloista. He ilmoittivat, että alle 500 kappaleen

16 12 painoksia ei tehdä pahvikantisina. Tyydyimme siis perinteiseen ja kestävään muovikoteloon.

17 13 3 ÄÄNITYSPÄIVÄT Spooky Hamsters äänitti levyn konservatorion pikkusalissa Ensimmäisenä päivänä oli puhetta tehdä hieman pidempi päivä, koska levyn taiteellinen tuottaja Petri Hakala oli paikalla. Aloittelimme aamulla klo 9 Paanasen, Yli-Kotilan ja Kervisen kanssa tavaroiden kokoamisen. Olin edellisenä iltana käynyt hakemassa Juha Virtaselta hänen mikrofoninsa lainaan ja Pasi Porvari oli toimittanut mikrofonit jo valmiiksi Paanaselle. Hakala ja yhtyeemme laulaja Mikko Nuopponen olivat tulossa klo 12 junalla Kokkolaan. Sitä ennen pohdimme muun muassa tarvitseeko pikkusaliin jonkinlaisia väliseiniä soittajien välille. Väliseinillä lähinnä estettäisiin soiton vuotoa toisesta mikrofonista toiseen. Päädyimme kuitenkin siihen, että emme käytä väliseiniä ollenkaan. Syyt tähän lopputulokseen olivat ne, että konservatoriolla ei ollut tarpeeksi hyviä väliseiniä ja väliseinät voisivat haitata meiningin luomisessa. Tarkoitus kuitenkin oli nauhoittaa lähes kaikki materiaali live-äänityksinä. Järjestelimme mikrofonit vasemmalta katsoen, niin että ensimmäisenä oli viulu, sitten kitara, laulu, kontrabasso ja aivan oikeassa reunassa oli mandoliini. Jokaiselle soittimelle oli yksi mikrofoni. Tätä järjestystä jouduimme muuttamaan aika paljon äänitysten aikana, koska sama henkilö soitti kahta soitinta yhtä aikaa. Lisäksi keskellä oli kaksi tilamikrofonia (KUVA 1). 3.1 Ensimmäinen äänityspäivä Klo 12 paikalle saapuivat Hakala ja Nuopponen. Hakala olisi halunnut äänityksen tapahtuvan soitinkohtaisesti stereona ilman tilamikrofoneja. Äänitetty olisi siis yhtä soitinta kahdella mikrofonilla, ilman yhteistä tilamikrofonia. Paananen ja Hakala kävivät tästä lyhyen keskustelun ja päätyivät siihen, että käytämme tilamikrofoneja ja yhtä mikrofonia yhtä soitinta kohden. Kun kaikki mikrofonit oli saatu paikalleen ja soittimet oli viritetty, aloimme etsiä soitinkohtaisia soundeja kohdalleen. Hakala ja Paananen painottivat meille, että alussa kannattaa huolella etsiä soundit kohdalleen, niin säästää aikaa loppuäänityksissä, kun ei tarvitse uudestaan säätää soundeja. Soundien etsimiseen päivästä menikin lähes puolet.

18 14 Kun olimme päässeet iltaan, niin meillä oli kolme kappaletta nauhalla. Se oli siihen nähden hyvä, että meillä meni soundien etsimisessä päivästä puolet. Hakala sanoi, että hän lähtee huomenna puolen päivän junalla ja sitten saamme pärjätä omillamme. Kaikki olivat fyysisesti ja henkisesti lopussa. On rankkaa äänittää kappaleita nauhalle monta kertaa, kun joka kerta pitäisi antaa 110 prosenttinen panos. Lähdimme koteihimme noin klo 20 aikoihin ja sovimme, että nähdään konservatoriolla seuraavana aamuna klo Toinen ja kolmas äänityspäivä Seuraavana aamuna aloittelimme kuuntelemalla edellisen päivän kappaleet tuorein korvin. Totesimme, että ihan hyvältä kuulostaa ja aloitimme uusien kappaleiden parissa. Sovimme, että palaamme vanhoihin kappaleisiin, jos lopussa on aikaa. Aamun toisena kappaleena äänitimme sävellyksen, jossa Hakala vieraili mandoliininsa kanssa (Spooky Hamsters, 4). Näiden ottojen jälkeen Hakala joutui kiirehtimään junaan. Hänen lähdettyä tehokkuus studiosta katosi johonkin. Huomasin yhtäkkiä kuinka tärkeä rooli taiteellisella tuottajalla studiossa on. Hän päättää mitä tehdään, antaa ideoita ja kannustaa. Hän saa homman toimimaan, kun ei tarvitse miettiä liikoja. Voi keskittyä soittamiseen. Suosittelen kaikille ulkopuolista tuottajaa studioon. Asia luistaa silloin parhaiten, kun yksi ihminen päättää mitä seuraavaksi tehdään. Pienen tauon jälkeen pääsimme taas asiaan ja loppupäivän äänitimme päällekkäisäänityksiä. Nämä ovat raitoja, joita halusimme joihinkin kappaleisiin lisätä. Näitä muun muassa olivat stemmat ja jotkut paikot, jolla korjattiin kappaleissa tulleita virheitä. Kolmantena äänityspäivänä meillä oli kolme kappaletta jäljellä. Päätimme aloittaa päivän samalla tavalla, kun edellisenkin päivän eli kuuntelemalla edellisenä päivänä nauhoitetut kappaleet. Tämä kaava sopi meillä ainakin mainiosti, koska pääsimme sillä tavalla hyvin tunnelmaan. Äänitimme kolme kappaletta päivän aikana ja Mikko lähti iltajunalla Helsinkiin. Sovimme Mikon kanssa, että lähetämme referenssi-cd:n heti hänelle ja Hakalalle, kun CD on miksattu. Referenssi-CD:llä tarkoitetaan tässä tapauksessa ensimmäistä raakamiksattua versiota levyn kappaleista.

19 15 Äänityksissä jäi äänittämättä Pasi Porvarin harmooniosuus. Kun Porvarille ei sopinut kyseiset päivät, niin olimme sopineet, että äänitämme harmoonin jossain välissä, kun kaikille osapuolille sopii ja pikkusali on vapaa. Paananen sanoi, että siihen ei menisi kuin pari tuntia. Hän kysyi myös missä olemme ajatelleet monistaa äänitteemme. Kerroin, että olemme ajatelleet käyttää Studio57 Oy:n palveluita. Paananen kehotti meitä teettämään prässättyjä CD:itä. Vaihtoehtona olisi kopioida CD:t polttamalla CD- R-levyille. Prässätyiden CD:iden etu on, että ne ovat parempia laatuisia, pitkäikäisempiä sekä toimivat varmasti vanhemmissakin CD-soittimissa. Prässätyt CD:t ovat myös kalliimpia, mutta päätimme silti ottaa niitä. Prässätyn ja poltetun CD:n erottaa siitä, että poltetun CD:n alapuolella olevasta pinnasta erottaa poltetun alueen, mutta prässätyssä sitä ei erota.

20 16 4 ÄÄNITYSTEN JÄLKEEN Äänityspäivien jälkeisenä perjantaina kävin Tanja Wetterstrandin luona katsomassa CD:n kansien piirustusten luonnoksia. Tanja oli tehnyt muutamia henkilöhamstereita, jotka kuvaisivat leikkimielisesti yhtyeen jäseniä. Keskustelimme piirustusten ja tekstin sijoittelusta. Hän lupasi valmista materiaalia pääsiäisen tienoilla. Kun levyn kappaleet oli lopullisesti lyöty lukkoon, tiedustelin Teostolta onko missään levyn kappaleessa suojausta? En uskonut näin olevan, koska kaikki levymme lainakappaleet oli moneen kertaan levytettyjä. Tämä työvaihe olisi ehdottomasti pitänyt tehdä ennen äänityksiä. Kiireessä se tuli kuitenkin tehtyä vasta äänitysten jälkeen. Onneksi suojausta ei ollut missään levyn lainakappaleessa. Spooky Hamsters ehti tehdä yhden promootiokeikan torstaina 10.3 Maxim-ravintolassa, jossa oli Musiikkikilta Pelimannit ry:n avajaiskonsertti. Kyseisessä tilaisuudessa kolmihenkinen (Kervinen, Nurmi, Yli-Kotila) Spooky Hamsters esitti levyllä olevaa instrumentaalimateriaalia. 4.1 Harmoonin lisäys ja tarjouspyyntöjä Seuraavana päivänä oli sovittu, että äänitämme Pasi Porvarin harmoonin yhteen levyn kappaleista (Spooky Hamsters, 10). Äänitysajankohdaksi valittiin klo 8, koska jo klo 10 pikkusaliin oli varaus. Harmoonin päälleäänitys sujui ilman ongelmia ja kaikki levyn materiaali oli lopultakin nauhalla. Porvari kysyi samassa tilaisuudessa, kävisikö meille, jos yksi levymme kappaleista laitettaisiin Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun promootioäänitteelle? Vastasimme myöntävästi Porvarin kyselyyn. Kappale ei kuitenkaan päätynyt äänitteelle koskaan, koska kyseisen CD:n aikataulu oli niin tiukka, että emme ehtineet miksata kappaletta ennen CD:n painoon lähtöä. Lähetin muutamiin monistusfirmoihin tarjouspyyntöjä 300 ja 500 kappaleen eristä prässättyjä CD-levyjä (LIITE 7/1, LIITE 7/2).

21 Levyn miksaus maaliskuuta miksasimme levyämme studiossa. Paikalla olivat minun lisäksi Paananen ja Yli-Kotila. Miksasimme kumpanakin päivänä klo On yllättävän rankkaa kuunnella tarkkaavaisesti päivässä n. 6-7 tuntia musiikkia. Korvat väsyvät erittäin nopeasti ja siksi pidimmekin tiheään tahtiin lyhyitä kahvitaukoja. Saimme kaiken miksattua ja lopuksi Paananen poltti meille referenssi-cd:n. Sovimme, että jokainen kuuntelee kotistereoistaan soundeja ja soitinten balansseja, ja sitten korjataan miksausta, jos on tarvetta. Sovimme Yli-Kotilan kanssa, että hän polttaa kaikille asiaomaisille oman referenssi-cd:n sekä postittaa Hakalalle ja Nuopposelle omat kappaleet. Päätimme myös studiossa alustavan kappalejärjestyksen. Miksauksen jälkeen soitin Hakalalle ja kerroin, että levy on miksattu ja hänelle lähetetty oma referenssi-cd. Kysyin samassa puhelussa, että mikä hänen tarkka nimekkeensä tässä levyprojektissa olisi? Hän sanoi miettivänsä asiaa. Kysyin myös Hakalalta kannattaako meidän masteroida levy jossain muualla kuin konservatoriolla? Usein levyprojekteissa eri henkilö miksaa ja masteroi levyn. Tällä keinolla saadaan projektiin yksi uusi korvapari ja myös uusi näkökulma. Hakala sanoi miettivänsä tätäkin asiaa. Sovimme myös, että hän soittelee ja antaa palautetta miksauksesta mahdollisimman pian. Muutama päivä meni levyä kuunnellessa. Maanantaina 21. maaliskuuta Hakala soitti minulle ja antoi palautetta miksatusta versiosta. Hän oli samoilla linjoilla, mitä itse olimme myös ajatelleet. En lähde yksittäisiä biisejä arvioimaan, mutta yleisesti mielestäni mandoliinia ja kitaraa saisi sooloissa nostaa enemmän esiin, hän sanoi. Viulusta hän sanoi, että se saisi olla vähemmän tilassa (tilamikrofonissa). Tällä Hakala tarkoitti, että viulu kuulostaa siltä, kun se tulisi jostain kauempaa. Se saisi kuulostaa enemmän siltä, että soittaja on parin metrin päässä kuulijoista. Kirjasin Hakalan kommentit paperille ja sanoi välittäväni tiedon eteenpäin. Hakala pyysi lähettämään uuden version heti, kun olemme miksanneet sen uudestaan. Lupasin postittaa levyn mahdollisimman pian, kun saan sovittua uuden miksausajan Paanasen kanssa. Hakala sanoi myös samassa puhelussa, että ei kannata käyttää rahaa ulkopuolisen henkilön tekemään masterointiin, jos Paananenkin pystyy sen tekemään. Hakalan mielipide oli, että tällaisessa akustisessa musiikissa masteroinnilla ei kuitenkaan suuria muutoksia

22 18 aikaan saada. Sehän meille kävi mitä mainioimmin, koska ylimääräistä rahaa meillä ei ollut. Hänelle oli myös ok, jos hänen nimekkeensä levyllä olisi tuottaja. Kävinkin samana päivänä vielä puhumassa uudesta miksausajasta ja Hakalan ehdottamista korjauksista Paanasen kanssa. Hänellä oli melko paljon työkiireitä ja muita projekteja, mutta sovimme miksauksen seuraavalle päivälle hänen työajan jälkeen klo Sovimme myös kohtuullisen korvauksen näistä ylimääräisistä tunneista. Päätimme, että siinä ajassa teemme ne pienet korjaukset mitä vaaditaan. Soitin samalla myös Yli-Kotilalle ja Kerviselle. Heillekin aika kävi, joten sovimme, että näkisimme seuraavana päivänä klo 16 studiossa. Kerroin Paanaselle myös, että olimme Hakalan kanssa miettineet, että jos hänelle käy, niin hän hoitaisi myös levyn masteroinnin. Paananen ei tästä ollut kovin innostunut, mutta lupasi kuitenkin masteroida levyn. Paananen perusteli kantaansa sillä, että koululla ei ole kunnollisia masterointiohjelmia studion tietokoneella. Sovimme alustavasti, että hän hoitaa masteroinnin maanantaina 11. huhtikuuta, jos yksikön johtaja Murto lupaa vielä hänet yhdeksi päiväksi meidän levyprojektin käyttöön. Samana päivänä kävin myös ammattikorkeakoulun musiikin ja taiteen yksikön yliopettajan Minna Raskisen juttusilla. Aihe oli yhtye 2-osio, joka samalla olisi Spooky Hamstersin levynjulkistamiskonsertti. Sovin Raskisen kanssa alustavasti, että konsertti pidettäisiin Kokkolan Kruununvoudintalolla 12. toukokuuta klo 19. Lupasin soittaa Kruununvoudintalolle ja kysyä onko kyseinen ilta vapaana. Kävin myös samalla reissulla kysymässä Murrolta, jos saisimme Paanasen vielä yhdeksi päiväksi käyttöömme. Murto allekirjoitti Paanasen käyttöön oikeuttavan lupapaperin ja sekin asia oli hoidossa. Tiistaina 22. maaliskuuta Paananen, Yli-Kotila, Kervinen ja Nurmi olivat taas studiossa. Suoritimme toisen miksauksen. Vähensimme viulua tilamikrofoneista ja nostimme mandoliini- ja kitarasooloja. Sovimme myös levyn lopullisen kappalejärjestyksen. Lähetin Hakalalle uusiksi miksatun version levystä.

23 Valmiita levypiirroksia ja promootio Seuraavana päivänä sovin Tanja Wetterstrandin kanssa tapaamisen Kokkolaan samaksi illaksi. Hän lupasi tuoda näytille levylle tulevia piirustuksia. Tanja esitteli minulle vaihtoehtoja eri värityksillä olevista kansikuvista. Hän kertoi käyneessä ostamassa divarista vanhoja Heman-sarjakuvalehtiä, joista hän haki inspiraatiota piirustuksiinsa. Kuvat olivat mielestäni erittäin hienoja ja olisin hyväksynyt ne heti, mutta sanoin Tanjalle, että näytän kuvat muille yhtyeläisille ja palataan sitten asiaan uudestaan. Rupesin seuraavaksi keräämään Internetistä osoitteita, joihin kannattaisi lähettää promootiolevyjä. Tämmöisiä paikkoja ovat muun muassa levy-yhtiöt, ohjelmatoimistot, radio- ja TV-kanavat. Etsin niitä aina, kun oli aikaa ja intoa. Yritin löytää aina jonkun henkilön kenellä lähetyksen voisi osoittaa. Uskoakseni levyt päätyvät paremmin levylautaselle, kun ne on osoitettu henkilölle. 4.4 Sopimus konservatorion kanssa ja tekijänoikeusasioiden selvittelyä Pääsiäisviikko vierähti ja asian tiimoilla tapahtui pientä edistystä, ainakin ajatuksen tasolla. Jostain tuli myös idea kysyä Keski-Pohjanmaan Konservatoriolta halukkuutta ostaa promootiokäyttöön Spooky Hamstersin CD:itä. Lähetin 30. maaliskuuta konservatorion rehtori Heikki Aholle sähköpostiviestin aiheesta. Kerroin viestissä, että olemme äänittäneet CD:n konservatorion tiloissa. Aho oli tietoinen tilanteesta, koska olin kysynyt häneltä luvan konservatorion studion käyttöön. Hän varmisti minulta, että yhtyeessä soittaa konservatorion opiskelijoita? Vastasin, että Pyry Kervinen opiskelee konservatoriolla perustutkinto-linjalla. Hän kysyi samassa viestissä myös millaisen sopimuksen olimme tehneet ammattikorkeakoulun kanssa? Kerroin tilanteen ja hän vastasi, että he voisivat osallistua projektiin samanlaisella sopimuksella. Pidimme seuraavana päivänä Kervisen ja Yli-Kotilan kanssa pienen palaverin levyasioista. Kiireellisimpänä asiana olivat levyn kansiasiat. Näytin pojille Tanja Wetterstrandin antamia alustavia piirroksia sekä kerroin miten asiat ovat muuten edistyneet. Päätimme, mitkä kuvat tulisivat kanteen, sisäkansiin ja takakanteen.

24 20 Suunnittelimme myös tekstien sanamuodot ja paikat sekä keitä haluamme kiittää levyssä. Päätimme myös pitää lehdistötilaisuuden konservatorion aulassa 9. maaliskuuta klo 9. Minä lupasin tehdä lehdistötiedotteen asiasta. Selvittämättä oli vielä muutama asia. Yksi niistä oli tarkat tekijätiedot levyn kappaleista. Yksi varteen otettava seikka oli myös sovitusluvat. Kyselin Teostolta muutamien kappaleiden tarkkoja tekijöitä, joita en löytänyt Internetistä. Eräs mielenkiintoisimpia selvitettäviä oli kappale Bei Mir Bist Du Schön (Spooky Hamsters, 3). Meidän sovituksessamme kappaleessa lauletaan kolmella eri kielellä - suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Mielenkiintoisin näistä oli ruotsinkielisen version tekijöiden löytäminen. Kun kyselin Teostolta kappaleen sanoittajia ruotsiksi, he vastasivat, että niitä on satoja. Kuuntelin levyltä sanoja tarkasti ja kirjoittelin ylös niitä parhaan kykyni mukaan. Laitoin Internetin hakukoneeseen hakusanaksi pätkän kappaleen ruotsinkielistä kertosäettä ja hetken etsittynä löysin joltain ruotsalaiselta yhteislaulusivustolta koko kappaleen sanat. Tekijöistä ei vieläkään löytynyt mainintaa. Lähetin nämä sanat Teostolle ja seuraavana päivänä he vastasivat, että ruotsinkieliset sanoittajat ovat H. Alfredson & T. Danielsson. Näin tämä pulma oli ratkaistu. Kolmas kysymys, jonka lähetin Teostolle koski Mamma, mies tuijottaa minua -kappaleen sanamuutoksia (Spooky Hamsters, 11). Kysyin heiltä tarvitseeko tähän lupaa ja mistä sitä voisi tiedustella. Teosto vastasi, että kappaleen Mamma, mies tuijottaa minua oikeudet omistaa Ruotsin EMI ja yhteyttä pitää ottaa joko siihen suuntaan tai Suomen EMI:in. Yhteystiedot EMI:lle olivat viestissä. EMI on kansainvälinen levy-yhtiö, jolla on monessa maassa sivuhaara, myös Suomessa. Asialla oli aikamoinen kiire ja ajattelin, että asia hoituisi nopeasti, jos soittaisin Suomen EMI:lle ja tiedustelisin, että tarvitseeko muutaman sanan muutokseen lupaa? Soitin heille ja kerroin tilanteen. Puhelimessa naisihminen vastasi, että yhteyttä on otettava Ruotsin EMI:iin. Hän antoi sieltä puhelinnumeron. Huonon ruotsin kielen taitoni takia, pyysin opiskelukaveriani Mia Willnäsiä soittamaan puolestani Ruotsin EMI:in. Hän soitti sinne ja he antoivat sieltä sähköpostiosoitteen, mihin kannattaisi ottaa yhteyttä asiassa. Lähetin sähköpostia kyseiseen osoitteeseen ja selitin asiani ruotsiksi. Viesti tuli kuitenkin bumerangina takaisin. Päätin sitten yrittää lähettää saman viestin Teoston antamaan Ruotsin EMI:n osoitteeseen. Tämä viesti meni perille. Seuraavana päivänä

25 21 EMI:ltä vastasi Maria De Flon ja pyysi tarkentavia tietoja muutoksista (LIITE 9). Lähetin hänelle pyydetyt tiedot muutoksista. Tässä välillä oli ehditty lyödä lukkoon se, että konservatorio osallistuu Spooky Hamstersin levyn kustannuksiin 500 eurolla. Tanja Wetterstrand oli myös muokannut levyn kansikuvia ja piirtänyt muutaman kuvan lisää. Tein myös tässä välissä lopulliset levytekstit, jotka Tanja kirjoittaisi käsin levyn kansiin. Lähetin levytekstit Tanjalle sähköpostitse. 4.5 Levyn kannen taitto ja levyn masterointi Samalla viikolla tapasin levymme taitosta vastaavan henkilön Lari Telarannan Helsingissä. Kerroin Telarannalle mikä oli suunnitelma, annoin levykuvia CD:llä ja näytin hänelle Tanja Wetterstrandin piirtämiä kuvia. Hän teki asiasta muistiinpanoja. Sovimme, että kun Tanja saa valmiiksi materiaalin, niin hän lähettää ne tiff-tiedostoina CD:llä Telarannalle. Tämä oli Telarannan toive, koska silloin hän saa helpoiten muokattua materiaalia, niin että kuvan laatu ei kärsi. Lupasin informoida Tanjaa tästä. Tärkeätä oli lähettää materiaali tiff-tiedostona myös levyn monistusfirmaan, koska näin neuvottiin heidän Internet-sivustollaan (Studio ). Minä lupasin informoida hänelle asiasta lisää heti, kun olen ollut yhteydessä Tanjan kanssa. Sovimme, että palaamme asiaan kahden viikon sisällä. Soitin samana iltana Tanjalle asiasta ja asia oli hänelle ok. Seuraavalla viikolla olikin levyn masteroinnin aika. Paananen hoiti masteroinnin yksin. Masteroinnissa lähinnä tarkistetaan, että kappalekohtaiset äänenvoimakkuudet ovat balanssissa. 4.6 ISRC-koodi ja apurahahakemukset Levyä varten tarvittiin vielä ISRC-tallennekoodi. Kävin tilaamassa tämän koodin Suomen ääni ja kuvatallennetuottajat ÄKT:n kotisivuilta (ÄKT 2008). Sieltä täytettiin

26 22 lomake, jolla tilattiin ISRC-tallennekoodi. ISRC-koodin tarkoitus on muun muassa helpottaa kappaleiden tunnistamista äänitteiden sähköisten viestimien massakäytössä. Jokaisella tuottajalla on oma 12-merkkinen tunnistekoodinsa. Koodi sisältää äänitteen kappaleen tunnistettavuutta helpottavia faktoja (KUVIO 1). Apurahahakemukset olivat jääneet unohduksiin joksikin aikaan. Keskiviikkona 13.4 kävin kysymässä Kaustisen kansantaiteenkeskuksen johtajalta Helena Ruhkalalta mahdollisuutta tehdä jakelusopimus Kansanmusiikki-instituutin kanssa. Kerroin, että tarvitsemme niitä LUSES:n ja ESEK:n apurahahakemuksia varten. Kyseiset instituutit vaativat aina jonkin virallisen levyjen jakelijan, että he edes käsittelevät apurahahakemusta. Ruhkala sanoi, että se on mahdollista ja hän voi saman tien tehdä ne meille. Sainkin häneltä mukaani todistuksen siitä, että Kansanmusiikki-instituutti vastaa Spooky Hamstersin levyn jakelusta (LIITE 10). Seuraavan viikon maanantaina pyysin Pyry Kervistä kopioimaan minulle kaksi viisi kappaletta sisältävää CD:tä. Nämä CD:t menisivät ääninäyteliitteeksi LUSES:n ja ESEK:n apurahahakemuksiin (ESEK ja LUSES 2008). LUSES:lle menevässä olisi pelkästään omia sävellyksiä, koska kyseinen säätiö tukee luovaa kotimaista säveltaidetta. ESEK:lle menevässä taas oli muutakin. Seuraava projekti oli täyttää Gramexin ja Teoston ääniteilmoitukset. Näissä ilmoituksissa kerrotaan, mitä kappaleita levy sisältää ynnä muita tekijänoikeustietoja (Gramex ja Teosto 2008). Näissä lomakkeissa muun muassa tarvittiin levykoodia ja kappalekohtaisia ISRC-tallennekoodeja sekä tietoa siitä monta levyä menee promootiokäyttöön, monta jälleenmyyjälle ja monta suoramyyntiin sekä edellä mainituille omat myyntihinnat. Keskiviikkona 20. huhtikuuta vein apurahahakemukset ja ääniteilmoitukset postiin. 4.7 CD-levyjen monistaminen ja levyn kansimateriaali Samana keskiviikkona pohdimme yhtyeen kanssa, missä hoitaisimme CD-levyjen monistamisen. Ehdotin itse, että Studio 57 Oy olisi edullinen hinnaltaan ja sijainniltaan.

27 23 Muilla ei ollut kokemuksia muista alan yrityksistä, joten päätimme ottaa CD-levyt Studio57 Oy:stä. Ratkaisematta oli myös Mamma, mies tuijottaa minua -kappaleen tekijänoikeuslupa-asiat (Spooky Hamsters, 11). Päätimme, että emme enää odottaisi vastausta Ruotsin EMI:ltä, koska asiasta on mennyt jo kaksi viikkoa, kun lähetin tiedot sinne. Ratkaisuamme puolsi vielä sekin, että suomenkieliset sanat olivat tuntemattoman henkilön tekemät, eikä tässä tapauksessa suurta tekijänoikeusloukkausta voisi tapahtua. Päätimme siis laittaa kyseisen kappaleen levylle, vaikka meillä ei siihen ollut EMI:n lupaa. Uskomme ja toivomme, että pääsemme asiassa ilman seuraamuksia, koska kyseessä on näinkin pieni painosmäärä. Tämän päätöksen jälkeen soitin Studio 57 Oy:n johtajalle Masi Yli-Hannille ja kysyin, että ehtiikö CD-levyt meille 12. toukokuuta, jos toimitamme materiaalin tällä viikolla hänelle. Hän lupasi hoitaa asian, niin että levyt ovat meillä Puhelussa sovimme myös lopullisen hinnan. Samassa tapaamisessa otimme vielä kuvia soittimistamme levyä varten. Ideana oli, että takakanteen tulisi pieni kuva levyllä soivista soittimista. Lähetettyäni ääniteilmoitukset Gramexille ja Teostolle osasin tilata oikean määrän promootiotarroja ÄKT:ltä. Näitä tarroja liimattaisiin promootiokäyttöön meneviin levyihin. Samana iltana Tanja Wetterstrand soitti ja sanoi lähettäneensä kansimateriaalin Lari Telarannalle. Asia oli siis hoidossa Tanjan osalta. Samalla kun olin lopettanut puhelun Tanjan kanssa muistin, että levyyn tarvitaan vielä konservatorion ja ammattikorkeakoulun logot. Lähetin sähköpostia konservatorion itvastaavalle Karen Hagqvistille ja kerroin tilanteen. Kysyin, voisiko hän lähettää kyseiset logot sähköpostilla Lari Telarannalle? Hän lupasi lähettää logot välittömästi eteenpäin. Kaikki materiaali oli tarkoitus saada Studio57 Oy:lle samalla viikolla, mutta asia ei ehtinyt edetä niin nopeasti. Seuraavan deadlinen asetimme 25.4 maanantaille. Lähetin kuitenkin master-cd:n postissa jo torstaina 21.4, että CD olisi Studio57 Oy:llä perjantaina. Sunnuntaihin 24.4 mennessä Telaranta teki kannet valmiiksi ja lähetti ne minulle sähköpostiin. Tarkistimme Yli-Kotilan ja Kervisen kanssa, että kannet näyttivät siltä miltä me halusimme. Telarannalta oli unohtunut laittaa Konservatorion ja ammattikorkeakoulun logot takakanteen. Onneksi huomasimme sen ja teimme pieniä

Annami Hylkilä LEVYNTEKO OPPIMISPROSESSINA - OPINNÄYTETYÖRAPORTTI

Annami Hylkilä LEVYNTEKO OPPIMISPROSESSINA - OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Annami Hylkilä LEVYNTEKO OPPIMISPROSESSINA - OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Musiikkipedagogi Huhtikuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Taiteen yksikkö

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tapahtuma omilla opeilla Marjo-Riitta/art- näyttelyn tuottaminen Marjo-Riitta Heino ja Miia Valenko Kulttuurituotannon koulutusohjelma 240 op Marraskuu 2010

Lisätiedot

AVUSTAJIEN REKRYTOINTI DRAAMATUOTANNOSSA

AVUSTAJIEN REKRYTOINTI DRAAMATUOTANNOSSA AVUSTAJIEN REKRYTOINTI DRAAMATUOTANNOSSA Kokemukseni Uudisraivaajassa Viestinnän koulutusohjelma Audiovisuaalisen mediatuotannon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö 22.5.2007 Mari Näätänen Kulttuuriala

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti oikeasti avointa partiota Katriina Rauman ja Eeva Vajavaara Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma (210 op) 05/2010 www.humak.fi HUMANISTINEN

Lisätiedot

MUUSIKKOUS KOLMESSA SUKUPOLVESSA

MUUSIKKOUS KOLMESSA SUKUPOLVESSA MUUSIKKOUS KOLMESSA SUKUPOLVESSA Pop/jazzmusiikin koulutusohjelma Opinnäytetyö 08.12.2006 Jusu Heinonen Kulttuuri- ja palveluala Koulutusohjelma Pop/jazzmusiikin koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

TILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN. ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu- ja ravitsemispalvelut, Imatra Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma

TILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN. ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu- ja ravitsemispalvelut, Imatra Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu- ja ravitsemispalvelut, Imatra Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Petri Ihalainen, Terhi Kontunen TILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tapahtuman järjestäminen ja vieraan kulttuurin vaikutus järjestelyissä Case Suomi Sendai seminaari

Tapahtuman järjestäminen ja vieraan kulttuurin vaikutus järjestelyissä Case Suomi Sendai seminaari Tapahtuman järjestäminen ja vieraan kulttuurin vaikutus järjestelyissä Case Suomi Sendai seminaari Vuoksi, Niina 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Tapahtuman järjestäminen ja

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Tietotaitotalkoiden talkoopäiväkirjat

Tietotaitotalkoiden talkoopäiväkirjat Tietotaitotalkoiden talkoopäiväkirjat 2008-2012 Tietotaitotalkoot-hankkeen nettipäiväkirja Kirves & Marja- Viherä tekijät ISBN 978-952-67734-7-6 (nid.) ISBN 978-952-67734-8-3 (PDF) 1. painos Kansi: Kari

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Sähköisesti maailmalle! Suomen 4H-liiton kansainvälisen toiminnan palveluiden sähköistäminen Niina Seppälä Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

TAPAHTUMATUOTANTO Case: Blues Brothers -konsertti

TAPAHTUMATUOTANTO Case: Blues Brothers -konsertti Marjo Leppä TAPAHTUMATUOTANTO Case: Blues Brothers -konsertti Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Syyskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19. joulukuuta 2008 Tekijä(t) Marjo Leppä

Lisätiedot

Anni-Veera Aitolehti. THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa

Anni-Veera Aitolehti. THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa Anni-Veera Aitolehti THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN TOIMISTON INTERNET SIVUT

KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN TOIMISTON INTERNET SIVUT KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN TOIMISTON INTERNET SIVUT Heikki Salden Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kirstinkadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ KIRSTINKADUN

Lisätiedot

Aloittava yrittäjä. Yrittäjyyden Etnografinen toimintatutkimus. Mikko Nisula. Opinnäytetyö Lokakuu 2014

Aloittava yrittäjä. Yrittäjyyden Etnografinen toimintatutkimus. Mikko Nisula. Opinnäytetyö Lokakuu 2014 Aloittava yrittäjä Yrittäjyyden Etnografinen toimintatutkimus Mikko Nisula Opinnäytetyö Lokakuu 2014 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousala KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

Heidi Säteri. Tapahtuman järjestäminen. Case: Pirttisen konepäivät

Heidi Säteri. Tapahtuman järjestäminen. Case: Pirttisen konepäivät Heidi Säteri Tapahtuman järjestäminen Case: Pirttisen konepäivät Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma

Lisätiedot

Digitaalista taikuutta

Digitaalista taikuutta Digitaalista taikuutta Visuaalisen tehosteen matka käsikirjoituksesta valkokankaalle Rakas viholliseni -lyhytelokuva Tero Malinen Kulttuurialan opinnäytetyö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK )

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEEN LAPSI- JA PERHEPALVELU-OPAS

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEEN LAPSI- JA PERHEPALVELU-OPAS Minna Lahti & Henna Mäkelä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEEN LAPSI- JA PERHEPALVELU-OPAS Opas alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä palveluista Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Opinnäytetyö

Lisätiedot

ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA

ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA Maria Suvanto Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kansi: Noora Hakoköngäs Metku-logo: Janna Heikkala Viestintäkoulutusta 20v. logo: Riina Lehojärvi. Julkaisutyön ohjaus: Tuula Ranta

Kansi: Noora Hakoköngäs Metku-logo: Janna Heikkala Viestintäkoulutusta 20v. logo: Riina Lehojärvi. Julkaisutyön ohjaus: Tuula Ranta 3 Kulttuuri-instituutti 4 Les Feux Arctiques - Arktiset tulet 6 Tornion artesaanit 8 Les Feux Arctiques 10 Kuva-artesaanit 16 Media-assistentit 22 Meän Väylä 26 Pop&Jazz Konservatorio 32 Loue 38 Tekevä

Lisätiedot

KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT

KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT Otto Akkanen, Juho Niskanen Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN

Lisätiedot

ILMAINEN MARKKINOINTI VERKKOYHTEISÖISSÄ - CASE: AIDA-YHTYEEN EP-LEVY

ILMAINEN MARKKINOINTI VERKKOYHTEISÖISSÄ - CASE: AIDA-YHTYEEN EP-LEVY ILMAINEN MARKKINOINTI VERKKOYHTEISÖISSÄ - CASE: AIDA-YHTYEEN EP-LEVY Iina Kyttänen Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kulttuurituotannon koulutusohjelma 240 op Marraskuu 2009 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON TUOTANTOTALOUDEN KILTA INDECSIN OPISKELIJALEHTI I/10. infacto. Dekaanin haastattelu TIMES

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON TUOTANTOTALOUDEN KILTA INDECSIN OPISKELIJALEHTI I/10. infacto. Dekaanin haastattelu TIMES TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON TUOTANTOTALOUDEN KILTA INDECSIN OPISKELIJALEHTI I/10 infacto Dekaanin haastattelu TIMES Hallitus 2010 infacto... I/10 Pääkirjoitus Bad artists copy. Great artists steal.

Lisätiedot

TYÖSSÄ JAKSAMINEN HENKISESTI KUORMITTAVISSA ASIOIMISTULKKAUSTILANTEISSA

TYÖSSÄ JAKSAMINEN HENKISESTI KUORMITTAVISSA ASIOIMISTULKKAUSTILANTEISSA TYÖSSÄ JAKSAMINEN HENKISESTI KUORMITTAVISSA TIIVISTELMÄ ASIOIMISTULKKAUSTILANTEISSA Doaa Al-Shmes Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Asioimistulkkauksen koulutus Tulkki (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

ESIKOISOHJAUKSENI. Prosessin kuvaus. Esittävän taiteen koulutusohjelma Teatteri-ilmaisun ohjaaja Opinnäytetyö 7.4.2008.

ESIKOISOHJAUKSENI. Prosessin kuvaus. Esittävän taiteen koulutusohjelma Teatteri-ilmaisun ohjaaja Opinnäytetyö 7.4.2008. ESIKOISOHJAUKSENI Prosessin kuvaus Esittävän taiteen koulutusohjelma Teatteri-ilmaisun ohjaaja Opinnäytetyö 7.4.2008 Heikki Vilja Kulttuuriala TIIVISTELMÄSIVU Koulutusohjelma Esittävän taiteen koulutusohjelma

Lisätiedot

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Toni Kettukangas YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma

Lisätiedot

Anna Iivonen SÄHKÖISEN TYÖAJANRAPORTOINNIN KÄYTTÖÖNOTTO: CASE RTK-PALVELU OY

Anna Iivonen SÄHKÖISEN TYÖAJANRAPORTOINNIN KÄYTTÖÖNOTTO: CASE RTK-PALVELU OY Anna Iivonen SÄHKÖISEN TYÖAJANRAPORTOINNIN KÄYTTÖÖNOTTO: CASE RTK-PALVELU OY Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 SÄHKÖISEN TYÖAJANRAPORTOINNIN KÄYTTÖÖNOTTO: CASE RTK-

Lisätiedot