T U RVA L L I S U U S - o h j e e t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T U RVA L L I S U U S - o h j e e t"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSo h j e e t

2 Turvallisuusohjeet Hyväksytty partioneuvostossa painos 2007

3 Turvallisuusohjeet Julkaisija: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry Toimittajat: Anu Niilo-Rämä, Tuija Laine, Aki Tuominen Taitto ja kuvitus: Seela Sorvari Kannen kuvitus: SP:n arkisto Painopaikka: Multiprint

4 ALKU SANAT Hyvät partiolaiset! Partio on merkityksellistä toimintaa, jota lapset ja nuoret toteuttavat turvallisessa ympäristössä. (SP-FS:n visiosta) Nämä partiotoiminnan turvallisuusohjeet on uudistettu lippukuntatoimintaa ajatellen. Partiotoiminnassa keskeistä ovat retket ja leirit. Ilman niitä partiotoiminta ei enää olisi partiota. Retkillä ja leireillä kohtaamme kaikki partioihanteet: itsensä kehittämisen, toisen kunnioittamisen, luonnon rakastamisen ja suojelun, Meidän johtajien, vartionjohtajasta alkaen, tulee myös kaikessa toiminnassa muistaa vastuumme ja velvollisuutemme. Vastuullemme on uskottu partiolaisia, lapsia ja nuoria. Turvallisuusohjeiden mukaisen toiminnan järjestämiseen perehdytään jokaiseen pestiin liittyvässä koulutuksessa. Erityisesti lippukunnanjohtajan tulee huolehtia siitä, että johtajat ovat pestiinsä kuuluvien tehtävien tasalla ja että lippukunnassa noudatetaan turvallisuusohjeita. Jos mitään ei tehtäisi, haavereitakaan ei sattuisi. Partiossa, kuten elämässä yleensä, sattuu kuitenkin pieniä ja suuria vahinkoja. Parasta varautumista niihin on suunnitella toiminta huolella etukäteen. Turvalliseen toimintaan kuuluu myös henkinen turvallisuus. Tämän ohjeen tarkoituksena on ehkäistä vahinkoja ja toisaalta myös kouluttaa ja varautua niiden kohtaamiseen ja niistä selviytymiseen. Meillä partiossa turvallisuus on tapa toimia! Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Erja Salo 3

5 S I SÄLTÖ ALKUSANAT... 3 SISÄLTÖ... 4 I TURVALLISUUTTA KOSKEVIA VIRANOMAISTEN VAATIMUKSIA 5 Pelastussuunnitelma... 5 Turvallisuusasiakirja ja turvallisuussuunnitelma... 6 Pelastuslaki... 7 Asetus pelastustoimesta... 7 Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta... 7 Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi... 8 Muita säädöksiä... 8 II RETKI- JA LEIRITOIMINNAN VAATIMUKSET Jäsenmaksu Määrittelyjä Retket Leirit Vaellukset Purjehdukset Partiotaitokilpailut III OHJEITA PARTIO- TOIMINTAAN Jokamiehenoikeudet Eksyminen Kun tarvitaan apua Ensiapu Tulen käsittely sisätiloissa Tulen käsittely ulkona Turvallista retki- ja leiriruokaa Toiminta vesillä Heikot jäät Vaelluksen turvallisuus Kun organisaatio kohtaa kriisin Kansainvälinen toiminta, matkailu Extreme-retkeily IV PARTIOVAKUUTUS Tapaturmavakuutus Matkasairausvakuutus Matkatavaravakuutus Matkavastuuvakuutus Matkaoikeusturvavakuutus Toiminnan vastuuvakuutus Käsitteitä Korvaukset Menettely vahinkotapauksissa Lisävakuutustarpeet LIITTEET Ilmoitus vanhemmille partioretkestä Ilmoitus leiristä/vaelluksesta piiritoimistoon Tarkistuslista retken johtajalle KIRJALLISUUTTA LÄHTEET ASIASANAHAKEMISTO

6 I TURVALLI S U UT TA KOS KE VIA VIR ANOMAISTE N VA ATI M U KSIA Turvallisuutta koskeva lainsäädäntö uudistui 2000-luvun alussa. Lainmuutokset toivat myös lippukunnille uutta purtavaa. Turvallisuus on asia, jossa tärkeää on myös ennakoiva suunnittelu. Uusi pelastuslaki ja sen perusteella annettu asetus pelastustoimesta tulivat voimaan vuoden 2004 alusta. Kuluttajavirasto puolestaan antoi syyskuussa 2003 ohjeen ohjelmapalvelujen turvallisuuden edistämiseksi tuoteturvallisuuslain perusteella. Tuoteturvallisuuslaki muuttui helmikuussa 2004 laiksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta ja samalla lain soveltamisalaa laajennettiin. Nämä säädökset ja ohjeet määrittelevät mm. turvallisuusasiakirjan ja pelastussuunnitelman laatimisen. Vaikka säädösten puolesta ei aina tarvitsekaan tehdä näitä asiakirjoja, turvallisuuteen kannattaa aina varautua. Mallilomakkeet helpottavat turvallisuuden miettimistä, joten niitä kannattaa käyttää apuna. PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma on rakennuksen omistajan tai tapahtuman järjestäjän laatima muutaman sivun mittainen asiakirja, jossa kerrotaan, miten rakennuksessa tai tapahtumassa on edistetty turvallisuutta ja mitä tehdään, jos jotain sattuu. Katso mallilomake Lippukunnan on tehtävä pelastussuunnitelma: lippukunnan kämpälle tai vastaavalle, jos siellä on majoitustilat yli 10 hengelle, lippukunnan järjestämälle tapahtumalle, johon osallistuu paljon ihmisiä (tarkoittaa yleensä satoja) tai muu erityinen syy (esim. useita avotulia leirillä tai pyrotekniikka) aiheuttaa vakavan riskin sen turvallisuudelle. Pelastussuunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. 5

7 Tarkkana termeissä Yleisessä käytössä on edelleen termi turvallisuussuunnitelma, vaikka se poistui säädöksistä, kun pelastustoimilaki kumottiin ja sen tilalle tuli uusi pelastuslaki. Samalla säädettiin siirtymäsäännös, jonka mukaan turvallisuussuunnitelmat on tarkistettava uusien säädösten mukaisiksi pelastussuunnitelmiksi mennessä. Turvallisuussuunnitelma-nimeä käytetään edelleen turvallisuusasiakirjan liitteeksi tulevista kirjallisista ohjeista yksittäisten toimintojen ja suorituspaikkojen turvallisuuden osalta. TURVALLISUUSASIAKIRJA JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Turvallisuusasiakirja on toiminnanharjoittajan laatima kirjallinen asiakirja, jossa on määritelty toimintaan ja sen turvallisuuteen liittyviä asioita, esimerkiksi henkilöstön tehtäväjako, riskien arviointi, avunhälyttämisjärjestelyt erilaisiin tilanteisiin. Turvallisuussuunnitelma on turvallisuusasiakirjan liitteeksi tuleva ohje yksittäisen toimin- nan tai suorituspaikan turvallisuudesta. Lippukunnan on tehtävä turvallisuusasiakirja, jos: lippukunta järjestää toimintaa muille kuin omille jäsenilleen (esim. yleisötapahtuma). lippukunta järjestää jäsenilleen tai ulkopuolisille (esim. yrityksille) maksullisia ja taloudellisesti tuottavia palveluita (esim. varainhankintatempaus). Varsinkin suurissa yleisötapahtumissa järjestäjällä on monia pakottavia velvoitteita, jotka tulee ottaa huomioon tapahtuman suunnittelussa. Katso mallilomake /turvallisuus. Kuluttajavirasto valvoo ja ohjaa Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalvelujen turvallisuuden edistämiseksi määrittelee turvallisuusasiakirjan ja sen liitteeksi mahdollisesti tulevan turvallisuussuunnitelman. Ne perustuvat lakiin kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta, jonka noudattamista virasto valvoo ja ohjaa. Kuluttajaviraston mukaan toiminnanharjoittajan tulee laatia kirjallinen turvallisuusasiakirja, joka sisältää vähimmäistiedot ohjelmapalvelun turvallisuuden varmistamisesta. Turvallisuusasiakirjan sisällön ja laajuuden on oltava tarkoituksenmukaisessa suhteessa ohjelmapalvelun laajuuteen ja toimintaan. 6

8 Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta ei kuitenkaan koske yleishyödyllistä yhdistystä kuten partiolippukuntaa silloin, kun se tarjoaa palveluksiaan vain jäsenilleen ja ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua. Tällöin ei ole välttämätöntä tehdä turvallisuusasiakirjaakaan. PELASTUSLAKI (468/2003) Toiminnan järjestäjä on omassa toiminnassaan, ja rakennuksen omistaja ja haltija on kohteessaan, velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. Tämän laissa kuvatun omatoimisen varautumisen velvoitteen ja suunnitteluvelvoitteen täyttämiseksi on laadittava pelastussuunnitelma. Laissa on määräyksiä myös mm. rakennusten käyttö- ja paloturvallisuudesta, avotulen teosta, tulenkäsittelyn huolellisuusvelvoitteesta ja palovaroittimista. ASETUS PELASTUSTOIMESTA (787/2003) Asetus määrittelee tarkasti kohteet ja tilanteet, joihin pelastussuunnitelma on laadittava. Sen mukaan suunnitelma on laadittava mm. majoitustiloihin, joissa on yli 10 majoituspaikkaa. Suunnitelma on laadittu myös yhteisön järjestämään tapahtumaan, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtumaan osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi. Asetuksessa määritellään myös se, mitä pelastussuunnitelmassa on selvitettävä. Pelastuslain ja asetuksen noudattamista valvoo kunnan pelastusviranomainen ja neuvontaa antaa ja tarkastuksia tekee palotarkastaja. LAKI KULUTUSTAVAROIDEN JA KULUTTAJAPALVELUSTEN TURVALLISUUDESTA (75/2004) Laki koskee elinkeinonharjoittajien lisäksi myös muita palvelun tarjoajia, kuten yhdistyksiä. Laki ei kuitenkaan koske yleishyödyllisiä yhdistyksiä, silloin kun se tarjoaa palveluita jäsenilleen muussa kuin elinkeinotoiminnassa. Yleishyödyllisten yhdistysten kuten lippukuntien jäsenilleen tarjoamat palvelut (=toiminta) eivät ole lain tar- 7

9 koittamia kuluttajapalveluksia silloin, kun kyse on yhdistyksen normaalista toiminnasta ja siitä ei ole tarkoitus saada taloudellista hyötyä. Taloudellista hyötyä ei esim. synny siitä, että kerätään osanottomaksua, joka ei kata todellisia kustannuksia. Elinkeinonharjoittajan ja muun palvelun tarjoajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalveluksesta ei aiheudu vaaraa kuluttajan tai kuluttajaan rinnastettavan henkilön tai palveluksen vaikutuspiiriin kuuluvan henkilön terveydelle tai omaisuudelle. Tämän laissa kuvatun varmistautumisvelvoitteen täyttämiseksi Kuluttajavirasto on antanut ohjeen turvallisuusasiakirjan laatimisesta. Lakia valvoo Kuluttajavirasto ja paikallisesti kunnissa kunnan määräämä lautakunta tms, joka voi siirtää toimivaltansa alaiselleen viranhaltijalle, joka käytännössä on yleensä kunnan terveystarkastaja. Lisätietoa: KULUTTAJAVIRASTON OHJEET OHJELMAPALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI (KULUTTAJAVIRASTON JULKAISUSARJA 9/2003) Kuluttajaviraston ohjeiden tarkoituksena on määrittää ohjelmapalveluiden turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, lisätä palveluiden turvallisuutta ja tehostaa lain mukaista turvallisuuden valvontaa sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja tapaturmia. Toiminnanharjoittajan tulee laatia kirjallinen turvallisuusasiakirja, joka sisältää vähimmäistiedot ohjelmapalvelun turvallisuuden varmistamisesta. Turvallisuusasiakirjan sisällön ja laajuuden on oltava tarkoituksenmukaisessa suhteessa ohjelmapalvelun laajuuteen ja toimintaan. Turvallisuusasiakirja kattaa ohjelmapalvelutoiminnan kokonaisuudessaan. Jos ohjelmapalvelu koostuu useasta toiminnasta ja tai suorituspaikasta, tulee turvallisuusasiakirjan liitteeksi laatia kirjalliset ohjeet (ns. turvallisuussuunnitelma) yksittäisten toimintojen ja suorituspaikkojen osalta. Turvallisuusasiakirjaa tulee päivittää tilanteiden ja olosuhteiden muuttuessa. MUITA SÄÄDÖKSIÄ Kokoontumislaki (530/1999) Yleinen kokous ja yleisötilaisuus on järjestettävä rauhanomaisesti niin, ettei osanottajien tai sivullisten turvallisuus vaarannu ja heidän oikeuksiaan loukata. Tällaista tilaisuutta järjestettäessä on huolehdittava siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomattavaa haittaa ympäristölle. 8

10 Yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä. Tätä tehtävää varten järjestäjä voi asettaa järjestyksenvalvojia. Isosta yleisötilaisuudesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Yleisestä kokouksesta (myös mielenosoitus) ilmoitus on tehtävä vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista. Laki järjestyksenvalvojista (533/1999) Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia tapahtumasta. Järjestyksenvalvojana voi toimia poliisin hyväksymä täysivaltainen henkilö, joka on suorittanut asianomaisen koulutuksen, tai poliisin yksittäistä tilaisuutta varten hyväksymä järjestyksenvalvoja. Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua aiheuttavasta yleisötilaisuudesta, jos melun on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen tilaisuuden ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Kun arvioidaan melun häiritsevyyttä, on otettava huomioon aiheutuva melutaso, tilaisuuden paikka sekä ajankohta ja kesto. Lisätietoja: Ajan tasalla olevat säädökset: Kuluttajavirasto: Pelastustoimen sivut: 9

11 I I RETKI - JA LEIRITOIMINNAN VA ATI M U KSET Tässä osassa kerrotaan, mitä keskusjärjestö Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (myöhemmin SP) edellyttää retki- ja leiritoimintaan osallistuvilta partiolaisilta sekä heidän johtajiltaan. JÄSENMAKSU Kaikilta partiotoimintaan osallistuvilta edellytetään maksettua partion jäsenmaksua, johon sisältyy Suomen Partiolaisten ja partiopiirin osuudet jäsenmaksusta, ellei henkilö ole erikseen vapautettu jäsenmaksun maksamisesta. Partiovakuutus on voimassa partion jäsenmaksun maksaneilla partiolaisilla partiotoiminnassa. Uusien jäsenten saattaminen vakuutusturvan piiriin on lippukunnan vastuulla. Lippukunnan jäsenrekisterinhoitaja ilmoittaa uudet jäsenet Polku-jäsenrekisteriin ja siten vakuutusturvan piiriin. MÄÄRITTELYJÄ 10 Päiväretki kestää päivän, eikä sisällä yöpymistä. Retki kestää vähintään yhden yön, majoitus sisällä tai maastossa. Retki on tavallisesti lauman, vartion, vaeltajaryhmän, osaston tai lippukunnan retki. Leiri on lippukunnan järjestämä, esimerkiksi lippukuntaleiri tai sudenpentuosas- ton kesäleiri. Leiri pidetään kiinteällä leiripaikalla. Leiri kestää vähintään kolme yötä. Vaellus kestää vähintään yli kolmen yön, ei kiinteää leiripaikkaa. Retkikokemuksella tarkoitetaan sitä, että johtajalla on kokemusta vastaavasta toiminnasta. Ensiaputaidoilla tarkoitetaan sitä, että johtajalla on normaalioloissa tarvittavat ensiaputaidot. Partiojohtajavaltakirja oikeuttaa toimimaan partiojohtajatehtävissä. Valtakirjaa voivat hakea partiojohtajien peruskurssin käyneet tai vastaavan pätevyyden muuten hankkineet. Valtakirja anotaan omalta partiopiiriltä.

12 RETKET Mallin retkikirjeestä Kun lähdetään yli yön kestävälle retkelle löydät sivulta 41. Tarkistuslista retken Retkelle osallistujilla tulee olla voimassa olevat partion jäsenmaksut. Kaikilla alle 15-vuotiailla tulee olla huoltajalta saatu johtajalle löytyy sivulta 43. kirjallinen lupa osallistua retkelle. Retken johtajan on mietittävä etukäteen retken turvallisuuteen liittyvät asiat. Retken johtajan on kysyttävä, onko retkeläisillä jotain erityistä, joka on otettava huomioon retkellä. Esim. retkeläisen terveydentila, allergiat, erityisruokavalio, lääkitys, uimataito. Myös huoltajien yhteystiedot retken aikana on tärkeätä olla tiedossa. Vartion retki sekä retken johtajalla että retkeläisillä tulee olla voimassa olevat jäsenmaksut retkellä tulee olla kaksi johtajaa, joista toinen on joko vartionjohtaja tai apulaisvartionjohtaja johtajalla tulee olla vartionjohtajien peruskoulutus suoritettu ja kokemusta vastaavasta retkitoiminnasta johtajalla on ensiaputaidot johtaja tuntee SP:n turvallisuusohjeet Usean vartion tai vartio-osaston retki sekä retken johtajalla että retkeläisillä tulee olla voimassa olevat jäsenmaksut johtajan tulee olla yli 16-vuotias ja hänellä vähintään yksi apulainen (vja) vartiota kohti johtajalla tulee olla vartionjohtajien peruskoulutus suoritettu ja kokemusta vastaavasta retkitoiminnasta jos retkeläisiä yli 20, mukana tulee olla yksi henkilö, jolla on partiojohtajavaltakirja tai henkilö, joka on yli 18-vuotias johtajalla on ensiaputaidot johtaja tuntee SP:n turvallisuusohjeet Sudenpentulauman retki sekä retken johtajalla että retkeläisillä tulee olla voimassa olevat jäsenmaksut johtajana toimii laumanjohtaja johtajalla tulee olla partiojohtajavaltakirja tai hänen tulee olla yli 18-vuotias tai yli 16-vuotias, jolla on lippukunnanjohtajan hyväksyntä retken johtajaksi johtajalla tulee olla laumanjohtajien peruskoulutus suoritettu, tai vastaavat tiedot, ja kokemusta vastaavasta retkitoiminnasta johtajalla tulee olla vähintään yksi apulainen jokaista alkavaa kymmentä sudenpentua kohti 11

13 johtajalla on ensiaputaidot johtaja tuntee SP:n turvallisuusohjeet Usean lauman tai sudenpentuosaston retki sekä retken johtajalla että retkeläisillä tulee olla voimassa olevat jäsenmaksut johtajalla tulee olla partiojohtajavaltakirja tai hänen tulee olla yli 18-vuotias johtajalla tulee olla laumanjohtajien peruskoulutus suoritettu, tai vastaavat tiedot, ja kokemusta vastaavasta retkitoiminnasta johtajalla tulee olla vähintään yksi apulainen jokaista alkavaa kymmentä sudenpentua kohti johtajalla on ensiaputaidot johtaja tuntee SP:n turvallisuusohjeet Vaeltajaryhmän retki Vaeltajaryhmän retkellä noudatetaan soveltuvin osin vartioretken ohjeita. Ilmoitus lippukunnanjohtajalle Lippukunnanjohtajan tiedossa tulee olla kaikki lippukunnan toimintaan kuuluvat retket. Retken johtaja ilmoittaa retkestä lippukunnanjohtajalle ennen retkeä tai retkestä tulee olla päätös johtajaneuvoston tai hallituksen pöytäkirjassa tai lippukunnan toimintasuunnitelmassa. Lippukunnanjohtajan tulee tietää vähintään retken johtaja, aika ja kohde, suunniteltu reitti ja vaihtoehtoiset reitit. LEIRIT Leirinjohtaja tulee olla voimassa oleva jäsenmaksu tulee olla yli 18-vuotias tulee olla partiojohtajavaltakirja ja kokemusta vastaavasta leiritoiminnasta lippukunnan johtajaneuvoston tai hallituksen hyväksyntä leirin johtajaksi johtajalla on ensiaputaidot johtaja tuntee SP:n turvallisuusohjeet Leirin muut johtajat tulee olla voimassa olevat jäsenmaksut jokaista alkavaa kymmentä leiriläistä kohti yli 17-vuotias johtaja, jolla on kokemusta vastaavasta leiritoiminnasta 12

14 lisäksi jokaista alkavaa viittäkymmentä leiriläistä kohti vähintään yksi yli 18-vuotias johtaja johtajilla on ensiaputaidot ja yksi on nimetty ensiapuvastaavaksi johtajat tuntevat SP:n turvallisuusohjeet Kun lähdetään leirille Leirille osallistuvilla tulee olla voimassa olevat partion jäsenmaksut. Kaikilla alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajalta saatu kirjallinen lupa osallistua leirille. Leirinjohtajan on mietittävä etukäteen leirin turvallisuuteen liittyvät asiat Ilmoittautumisen yhteydessä on kysyttävä, onko osallistujalla jotain erityistä, joka on otettava huomioon. Esim. osallistujan terveydentila, allergiat, erityisruokavalio, lääkitys, uimataito. Myös huoltajien yhteystiedot leirin aikana on tärkeätä olla tiedossa. Leiristä hyvä ilmoittaa piiritoimistoon Lippukunnan leireistä on hyvä ilmoittaa partiopiirin toimistoon. Ilmoittamisen hoitaa lippukunnan- tai leirinjohtaja. VAELLUKSET Vaelluksen johtaja tulee olla voimassa oleva jäsenmaksu tulee olla partiojohtajavaltakirja ja retki- ja vaelluskokemusta vastaavasta toiminnasta tai hänen tulee olla yli 15-vuotias, jolla on lippukunnanjohtajan hyväksyntä vaelluksen johtajaksi johtajalla on ensiaputaidot johtaja tuntee SP:n turvallisuusohjeet Kun lähdetään vaellukselle Vaellukselle osallistujilla tulee olla voimassa olevat partion jäsenmaksut. Kaikilla alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajalta saatu kirjallinen lupa osallistua vaellukselle. Vaelluksen johtajan on mietittävä etukäteen vaelluksen turvallisuuteen liittyvät asiat Ilmoittautumisen yhteydessä on kysyttävä, onko osallistujalla jotain erityistä, joka on otettava huomioon. Esim. osallistujan terveydentila, allergiat, erityisruokavalio, lääkitys, uimataito. Myös huoltajien yhteystiedot vaelluksen aikana on tärkeätä olla tiedossa. 13

15 Ilmoitus lippukunnanjohtajalle Lippukunnanjohtajan tiedossa tulee olla kaikki lippukunnan toimintaan kuuluvat vaellukset. Vaelluksen johtaja ilmoittaa vaelluksesta lippukunnanjohtajalle ennen vaellusta tai siitä tulee olla päätös johtajaneuvoston tai hallituksen pöytäkirjassa tai lippukunnan toimintasuunnitelmassa. Lippukunnanjohtajan tulee tietää vähintään vaelluksen johtaja, aika ja kohde, suunniteltu reitti ja vaihtoehtoiset reitit. Vaativista vaelluksista on hyvä ilmoittaa myös piiritoimistoon. PURJEHDUKSET Tarkemmin purjehduksista ja niiden vaatimuksista SP:n Turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita partiotoimintaan vesillä -julkaisusta. Miehistöllä ja kaikilla purjehdukseen osallistuvilla tulee olla voimassa olevat jäsenmaksut. PARTIOTAITOKILPAILUT Kilpailun järjestäjillä ja osallistujilla tulee olla voimassa olevat jäsenmaksut. Lue tarkemmin kilpailuista ja niiden vaatimuksista SP:n Partiotaitokilpailujen säännöt ja järjestelyoh- jeet -kirjasta. 14

16 I I I OHJEITA PARTIOTOIMINTA AN JOKAMIEHENOIKEUDET Lyhyesti jokamiehenoikeuksista Saat liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat kulkemisesta vahingoittua oleskella tilapäisesti, esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksesta siellä, missä liikkuminenkin on sallittua poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia onkia ja pilkkiä kulkea, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä Nämä oikeudet ja rajoitteet koskevat myös ulkomaalaisia. Et saa aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia häiritä poroja ja riistaeläimiä kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla roskata ympäristöä ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen kansalaisen oikeuksia käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä jokamiehenoikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. Jokamiehenoikeuksiin sisältyy aina vaatimus niiden harmittomuudesta: oikeutta ei saa käyttää haittaa tai häiriötä tuottavalla tavalla. Perinteiset jokamiehenoikeudet ja laajat metsä- ja vesistöalueet antavat suomalaisille erinomaiset mahdollisuudet liikkua ja virkistäytyä luonnossa. Toisin kuin useissa muissa maissa ovat jokamiehenoikeudet Suomessa varsin laajat. Samanlaiset oikeudet ovat voimassa lähinnä vain muissa Pohjoismaissa. 15

17 Liikkuminen luonnossa Jalan, hiihtäen, pyöräillen ja ratsain liikkuminen on yleensä sallittua luonnontilaisilla tai siihen verrattavilla alueilla, jos siitä ei aiheudu vahinkoa. Liikkumisoikeutta on rajoitettu pihamailla, pelloilla ja istutuksilla. Kesällä pellot on ylitettävä teitä tai ojan pientareita pitkin. Talvella sitä vastoin pellon yli voi hiihtää. Porteista kuljettaessa ne on muistettava sulkea. Toisen pihamaata ei saa käyttää kulkutienä. Toisen maalle ei saa rakentaa eikä kaivaa sitä niin, että se muuttuu ulkonaisesti alkuperäisestä. Jos pihamaata käytetään toistuvasti kulkutienä, voidaan siitä rangaista. Rangaistavaa toisen pihamaan käyttäminen kulkutienä on myös silloin, jos rikotaan kotirauhaa. Peltoa, niittyä tai istutusta ei saa käyttää kulkutienä, jos siitä aiheutuu vahinkoa. Liikkumista on usein rajoitettu luonnonsuojelualueilla. Lintujen pesimisaikana tulisi liikkumista välttää sellaisilla lintujen pesimä- ja oleskelualueilla kuin lintuvesillä ja ulkosaarilla. Joukkotapahtumia, kuten partiotaito-, erä-, hiihto- ja suunnistuskilpailuja, ei pidä toteuttaa nojautumalla pelkästään jokamiehenoikeuksiin. Niiden järjestämisestä on neuvoteltava maanomistajan kanssa. Luonnossa oleskelu Tilapäinen luonnossa oleskelu, kuten levähtäminen, uiminen, auringon ottaminen ja tilapäinen leiriytyminen, kuten viikonlopun tai muun lyhyen ajan kestävä telttailu, on sallittua siellä missä kulkeminenkin, kunhan siitä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa maan omistajalle tai haltijalle. Pitkäaikaisesta oleskelusta ja leiriytymisestä on syytä neuvotella maanomistajan kanssa, koska vahingon tai haitan aiheutuminen on todennäköisempää. Erityisalueilla, kuten uimarannoilla, telttailu ei yleensä ole sallittua. Varsinaisilla virkistysalueilla on usein erityisiä telttailupaikkoja tai alueita, joille telttailu pyritään ohjaamaan. Useimpien kuntien järjestyssäännöissä kielletään yleisellä paikalla leiriytyminen tai ajoneuvossa yöpyminen. Tulenteko Nuotiota tai muuta avotulta ei saa tehdä ilman asianomaisen lupaa toisen omistamalle tai hallinnassa olevalle maalle ilman pakottavaa tarvetta., eikä metsäpalovaroituksen aikana. Retkikeittimen tai lämmitys- tai valaistuslaitteen tai muun maapohjasta eristetyn laitteen käyttöön ei tarvita lupaa, koska tällaisessa laitteessa pidettävää tulta ei katsota avotuleksi. Jos metsäpalovaara on ilmeinen, avotulta ei saa sytyttää metsään tai sen läheisyyteen edes maanomistajan luvalla. Jokainen on mahdollisuuksiensa mukaan velvollinen valvomaan, että siellä, missä hänellä on määräysvalta, noudatetaan paloturvallisuutta koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Ulkoilu- ja leirintäalueilla on tulen tekoon usein varattu erityiset paikat, eikä tulta pidä näillä alueilla tehdä muualle. 16

18 Metsästysajat on huomioitava retkiä suunniteltaessa. Metsästysajat vaihtelevat paikkakunnittain. Tarkat tiedot metsästysajoista saa kunkin alueen riistanhoitopiiristä tai metsästysseuroilta. Lähde: Ympäristöministeriö 2007, Retkeilyvinkkejä: EKSYMINEN Jotta et eksyisi Opettele suunnistamaan: lukemaan karttaa ja käyttämään kompassia. Vain harjoittelemalla oppii. Älä pidä itseäsi liian kokeneena. Valitse reitti huolellisesti ryhmän taitojen ja voimien sekä sään mukaisesti. Seuraa kuljettaessa karttaa ja tutki samalla reittiä ennakolta. Arvioi matkaan kuluva aika ja seuraa ajan kulumista. Sopikaa etukäteen toimenpiteet ja pelastautumissuunta siltä varalta, että joku eksyy joukosta. Eksymisvaara on suurin, kun on pimeää tai näkyvyys on muuten heikko. Pysähdy heti paikanmääritystä varten, jos olet epävarma. Jos eksyt 1. Totea tilanne. 2. Pysy rauhallisina, ryhmä pysyy yhdessä ja pitää tauon. Samalla voi syödä. 3. Merkitse kartalle viimeinen varma paikannus ja muistele, milloin olit siellä. Nyt on jo tiedossa summittainen alue, jossa olet. 4. Muistele viimeisiä kulkusuuntia. Epämääräinen alue pienenee. 5. Tarkastele ympäröivää maastoa ja kiintopisteitä, vertaile niitä karttaan. Vertailua helpottaa kartan kääntäminen pohjois-etelä-suuntaan ja siirtyminen näköalapaikalle. Mieti, ollaanko vielä kartalla vai sen ulkopuolella? 6. Jos paikanmääritys ei vieläkään onnistu, lähde kulkemaan kohti ennalta valittua pelastautumissuuntaa lähimpään suureen kiintopisteeseen: tunturi, joki, tie. 7. Jos sää on todella huono tai olette väsyneitä tai erimielisiä, pysähtykää syömään tai leiriytykää ensimmäiseen sopivaan paikkaan ja levätkää kunnolla. Huonon sään on aina annettava mennä ohitse. 8. Eksynyttä joukkoa ei pidä ajattaa näännyksiin toiveajattelulla pikaisesta poispääsystä tai hajottaa pienempiin ryhmiin. 17

19 9. Suomessa on vain vähän paikkoja, joista on enemmän kuin 8 km matkaa maantielle. Nämä alueet ovat Käsivarren itäosissa, Utsjoella, Enontekiöllä ja merellä. 10. Jos ollaan jo pidempään oltu tietymättömissä ja on oletettavaa, että etsijät on lähetetty perään, on tehtävä itsensä näkyväksi parhaalla mahdollisella tavalla: merkkitulia käyttämällä tai laittamalla jotain suurta ja värikästä näkyville. KUN TARVITAAN APUA Ennakointi Leiristä ilmoitetaan etukäteen paikalliseen terveyskeskukseen, sairaankuljetukseen sekä palokuntaan. Suurehkoista leireistä ilmoitetaan myös poliisille. Tapahtuman johtaja selvittää itselleen ja muille johtajille paikan sijainnin kartalta ja ajo-ohjeet niin, että osaa tarpeen tullen opastaa sinne pelastusajoneuvoja tai muita tulijoita Osanottajilta on oltava kotoa lupa. Johtajan on selvitettävä paikkakunnan päivystävän lääkärin puhelinnumero ja matkapuhelimen kuuluvuus alueella. Hätänumero 112 on voimassa koko maassa. Hätänumero on maksuton ja valitaan matkapuhelimesta ilman suuntanumeroa. Soittaminen hätänumeroon onnistuu myös ilman PIN-koodia. Matkapuhelimen kaikkivoipaisuuteen on kuitenkin vaarallista tuudittautua. Tekniset apuvälineet ovat epävarmoja eikä kännykkä korvaa kokemuksen puutetta. Kun soitat hätänumeroon Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Näin päivystäjä saa tärkeää tietoa ilman välikäsiä ja pystyy paremmin määrittelemään, millaista apua pitää lähettää. 2. Kerro, mitä on tapahtunut. 3. Kerro tarkka osoite ja kunta. Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useampikin sama osoite. Siksi on tärkeää kertoa myös kunnan nimi, jotta apu saadaan perille oikeaan paikkaan. 4. Vastaa kysymyksiin. Päivystäjä esittää kysymyksiä, jotta voisi arvioida, millaista ja kuinka kiireellistä apua tarvitaan. Hän hälyttää tarvittaessa apua jo kesken puhelun, joten kysely ei hidasta avun paikalle tuloa. 5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan. On tärkeää noudattaa päivystäjän antamia ohjeita. Oikea toiminta hätätilanteen ensi hetkinä vaikuttaa usein hyvinkin merkittävästi esim. onnettomuuden uhrin paranemiseen tai jopa säilymiseen hengissä. 6. Sulje puhelin vasta, kun olet saanut siihen luvan. Lähde: 18

20 Hätämerkkejä Kun tarvitaan apua, mikä tahansa huomion kiinnittävä toiminta on sopiva hätämerkki. Tässä on lueteltu muutamia yleisesti tunnettuja tapoja: Apua-huuto Punainen kolmio maantiellä Kolme nuotiota kolmiossa Käsien nostaminen hitaasti sivuilla ylös ja alas Liekkien näyttäminen aluksella Punainen raketti MAYDAY, radiopuhelimella, toistetaan vähintään kolme kertaa SOS-merkki, valo tai ääni, ENSIAPU Retken tai vaelluksen tai leirin johtajan yhtenä pätevyysvaatimuksena on näissä turvallisuusohjeissa mainittu ensiaputaidot. Tapaturman ja onnettomuuden sattuessa auttajan on säilytettävä malttinsa. Auttamiskyky säilyy, kun ensiaputaidot ovat selkäytimessä. Taidot ruostuvat, joten niitä on harjoiteltava. Ilman kertauskurssia ensiapukurssikin vanhenee kolmessa vuodessa. Ensiapuharjoituksia on hyvä sisällyttää esim. kokouksien, retkien ja leirien ohjelmistoon. Ensiaputaitoja ei opi pelkästään lukemalla on myös harjoiteltava. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin kurssit ovat hyvä paikka harjoitteluun. SPR on määritellyt EA I ja II -kurssien alaikärajaksi 13 vuotta. Nämä merkitsevät ikää, jolloin kurssilta on mahdollista saada todistus. Myös partiopiirit järjestävät ensiapukoulutusta. Muistathan, että Leirillä on aina oltava yksi nimetty henkilö, joka vastaa ensiavusta. Ensiapulaukun sisältö on säännöllisesti tarkistettava ja uusittava. Sen sisältöä on myös osattava käyttää! Ennaltaehkäisyä on myös hyvästä hygieniasta huolehtiminen. Huolehdi siitä, että tapahtuman osallistujat ovat oikein varustautuneita. Tavoitteena on, että jokainen johtajatehtävissä toimiva partiolainen on ensiaputaitoinen. Tavallisimmat tapaturmat ja sairaudet erilaiset haavat nyrjähdykset hiertymät ja palovammat rasitusvammat murtumat raajoissa vatsasairaudet (ruoka, hygienia, koti-ikävä) päänsärky (rasitus, savu, auringonpaiste) 19

21 yskä, nuha, kuumeilu (kylmyys, märkyys, makuupussia ei tuuleteta) allergiset reaktiot (hyönteisten pistot, siitepöly, ruoka-aineet) Hypotermia, vajaalämpöisyys Muista! Vesi tai kylmä viima jäähdyttää ihmisen nopeasti. Ihminen voi jäähtyä vähitellen myös pitkäkestoisessa fyysisessä rasituksessa. Ihminen on hypoterminen, kun sisäelimet ovat jäähtyneet alle 35:n asteen. Hypotermiaa ennakoivia oireita ovat epämiellyttävä olo, lihasvärinä, vilunpuistatukset, tunnottomuus iholla, kompurointi, puheen sekavuus, uneliaisuus sekä ajan- ja paikantajun menetys. Terve ihminen toipuu lievästä hypotermiasta ilman elvytystä. Elimistö lämmittää värisemällä itse itsensä. Lääkärintarkastus on kuitenkin aina tarpeen. Jos joudut hypotermian vaaraan: Pysy rauhallisena. Paniikissa on vaikea toimia. Tarkkaile omaa ja ystäviesi käyttäytymistä. Tunnista ajoissa ennakoivat oireet. Suojaudu tuulelta, suojaa erityisesti pää, kädet ja jalat. Jos kastut, vaihda kuivat vaatteet tai estä kosteuden haihtuminen tiiviillä suojakerroksella, esimerkiksi sadevaatteilla tai jätesäkillä. Pysy tasaisessa, pienessä liikkeessä. Älä yliarvioi voimiasi, sillä suorituskyky laskee kylmässä. Juo runsaasti nestevajauksen ehkäisemiseksi. Jos joudut pysähtymään väsyneenä, pue päällesi kaikki mukana olevat vaatteet ja kääriydy tuulen suojaan. Pidä mieliala korkealla. Puhu tai laula, vaikka itseksesi! Halu selviytyä voi pelastaa elämäsi. Ensiapuvarusteet 2 0 Lippukuntaleiri (50 henkeä, viikko) paarit huopia ja avaruuslakana ilmalasta ylä- ja alaraajaan (esim. auton EA-pakkauksesta) ideaalisiteitä (ruskeita, hyvänlaatuisia) 8 cm ja 10 cm, 3 kpl molempia joustosidettä 6 cm ja 8 cm, 5 kpl molempia tehdaspuhtaita sidetaitoksia 5x5 cm 30 kpl paketti rasvasiteitä haavansulkuteippi 2,5 cm leveä, 1 rulla kangaslaastaria 1 paketti hakaneuloja urheiluteippiä 2 rullaa sakset teräväkärkiset pinsetit

22 punkkipinsetit (apteekista) tarvitaan Keski- ja Etelä-Suomessa kuumemittari (tavallinen; sähköinen ei toimi kylmässä ja kosteassa) kolmioliinoja (mitella) kynä, lehtiö, EA-opas, matkapuhelin, taskulamppu Lääkkeet yms: Haavan puhdistukseen kunnollinen vesipesu on aina ensisijainen, vasta jos haava on tulehtunut tai hyvin likainen, käytetään puhdistusainetta. Huom. ei vetyperoksidia, se vaurioittaa kudoksia. Tarkista, että lääkkeet eivät ole vanhentuneita, eikä lapsi ole niille allerginen. Noudata annostelu-ohjeita. särkylääke: parasetamoli voide tulehtuneille haavoille hyönteisen puremille ja auringon polttamille hydrokortison-voide kyypakkaus (Muistathan, että kyypakkaus on vain ensiapu ennen lääkäriin lähtöä) allergialääke (ilman reseptiä) ripulilääke hiilitabletti Vaellus (1+5 henkeä, 1 viikko, Suomessa) kolmioliinoja 2 ideaalisidettä, lisäksi jokaisella oma 2 kpl liimasidettä 3 joustosidettä rasvasiteitä paketti tehdaspuhtaita sidetaitoksia 5x5 cm 10 kpl laastareita 20 kpl urheiluteippiä (3 cm) 1 rulla hakaneuloja sakset Lääkkeet: kuten lpk-leirillä Lue lisää: Lähde: Petri Pekkola, Markku Liuke ja Seppo Lauritsalo. 21

23 TULEN KÄSITTELY SISÄTILOISSA Palovaroitin on pakollinen Palovaroitin on pakollinen jokaisessa asunnossa tai majoitustilassa. Asiasta säädetään pelastuslaissa. Varoitin tulee asettaa mahdollisimman korkealle, keskelle huoneen kattoa. Jos varoitin on seinässä tai kattopalkin takana, se ei välttämättä reagoi savuun ajoissa. Laite tulisi asentaa kaikkiin tiloihin tai huoneisiin, joissa nukutaan, jotta se herättäisi nukkujan. Ihminen ei herää savunhajuun. Varoitinta ei pidä asentaa keittiöön lieden lähelle tai kylpyhuoneeseen. Jos varoittimia tarvitaan useita, ne voidaan kytkeä sarjaan. Laiteen toimintakunto tulee testata kerran kuukaudessa. Lämmittäminen Tulen kanssa on aina noudatettava erityistä varovaisuutta. Jos retkikämppää ei ole pitkään aikaan lämmitetty, hormit ja itse tulisija on tarkistettava. Halkeilleisiin tulisijoihin ei tulta saa sytyttää tulipalovaaran vuoksi. Äkkiä alkava kova lämmitys saattaa talvella rikkoa hormit. Siksi on hyvä käydä polttamassa kylmillään olleessa tulisijassa pesällinen pienellä tulella päivää ennen varsinaisen lämmittämisen aloittamista. Avotakan edustalla lattia on suojattava esim. pellillä 150 cm:n matkalla takan takaseinästä mitattuna, jotta kipinät eivät pääse sytyttämään tulipaloa. Kuusihalko kipinöi palaessaan. Nuohous Rakennuksen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tulisijat ja hormit nuohotaan määrävälein. Samalla nuohooja tarkistaa tulisijan ja savuhormin kunnon. Öljykamiina Käyttöohjeisiin on tutustuttava ennen käyttöä. Öljykamiinaa ei pidä sytyttää uudelleen, kun se on vielä kuuma. Palavat nesteet sammutetaan tukahduttamalla esim. sammutuspeitteellä, ei missään tapauksella vedellä. Nestekaasulaitteet 2 2 Käyttöohjeisiin on tutustuttava ennen käyttöä. Nestekaasulaitteiden liitokset ja letkut on tarkistettava säännöllisesti. Ne saattavat vuotaa. Nestekaasu on erittäin helposti syttyvä polttoaine. Nestekaasuvuodon sattuessa on kyseessä aina vaaratilanne. Vuotanut kaasu syttyy pienestäkin kipinästä. Ilmaa raskaampana vuotanut kaasu kerääntyy lattian rajaan tai mataliin paikkoihin. Ennen laitteiden tarkistamista sammutetaan avotuli ja kytketään sähköt pois päältä. Sen jälkeen liitetään kaasupullo järjestelmään ja avataan venttiili.

24 Mahdolliset vuodot löytyvät helposti, kun ottaa pienen pensselin ja sivelee astianpesuaineella kaikki liitokset. Vuotokohtiin nousee kuplia. Letkujen kunto tutkitaan taivuttamalla letku melko jyrkälle mutkalle. Letkun pinnassa ei saa olla halkeamia, vaan sen on oltava kimmoisa ja ehjä. Letku on uusittava ajoissa. Ylipitkien letkujen käyttöä on aina vältettävä. Sisätiloissa letkun enimmäispituus on 1,2 m. Nestekaasulaitteissa saa käyttää vain erityistä nestekaasuletkua. Nestekaasua ei saa säilyttää rakennusten kellari- tai ullakkotiloissa eikä missään sisätiloissa, joissa ihmisiä yöpyy. Nestekaasupullon pinnan lämpötila ei saa nousta yli 40 lämpöasteen, joten pullo tulee säilyttää riittävän etäällä lämmönlähteistä. Nestekaasupullo on hyvä sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle, josta letkut johdetaan keittiöön. Jos kaasupullo on sisätiloissa, on lattiaan tai seinän alaosaan tehtävä tuuletusaukko, josta ilmaa raskaampi nestekaasu pääsee ulos, jos kaasuvuoto tapahtuisi. Nestekaasulaitteet ovat turvallisia, kun niiden käyttöohjeita noudatetaan tarkasti. Hankkiessasi nestekaasulaitteen varmista, että laitteessa on CE-merkki. Merkki varmistaa, että laite on testattu ja että sitä seuraa riittävä ohjeistus. Oikein palavan kaasuliekin tulee olla rauhallinen ja väriltään sininen. Jos liekin kärjet ovat keltaiset, poltin ei saa tarpeeksi ilmaan. Keitintä tai liettä käytettäessä liekki tulee säätää siten, ettei se ulotu astian reunojen yli. Jos tunnet kaasun hajua sulje pulloventtiili älä käytä avotulta älä käytä sähkökatkaisijoita tuuleta käyttötila huolellisesti etsi vuotokohta käyttämällä saippuavettä ja avaamalla pulloventtiili vuotokohdan löydettyäsi sulje pulloventtiili ja korjaa tai korjauta vuotokohta Lähde: Turvatekniikan keskus TUKES, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto julkaisee Nestekaasun kuluttajaopasta, Häkä Häkä on hengenvaarallinen kaasu. Se ei ilmoita itsestään. Se on hajutonta, mautonta ja väritöntä sekä ilmaa raskaampaa. Häkä on vaarallista jo pieninä määrinä: se estää hapen sitoutumisen vereen. Häkää syntyy, kun palaminen tapahtuu liian vähässä hapessa, esim. kun uunin pellit on suljettu ennen kuin palaminen on loppunut. Häkämyrkytyksen oireet ovat huimaus, pahoinvointi ja tajuttomuus. Häkämyrkytyksen uhri on saatava nopeasti raittiiseen ilmaan. Palovaroitin ei ole kaasu- eikä häkävaroitin. Markkinoilla on kuitenkin olemassa erikseen sekä häkävaroittimia että palo- ja häkävaroittimien yhdistelmiä. 23

25 Öljylamput Öljylampun yläpuolelle on jätettävä vapaata tilaa, jotta yläpuolella oleva materiaali ei kuumene liikaa. Älä vie lämpimään saunaan öljylamppua, kuumentuessaan lamppu saattaa leimahtaa tai pestessä kaatua. Sopiva paikka lampulle saunassa ja pesuhuoneessa on koukku ikkunan ulkopuolella. Opettele käyttämään erilaisia kaasu- ja öljylamppuja sekä tunnistamaan eri polttoaineet. Väärä polttoaine lampussa saattaa olla vaarallinen. Myrskylyhdyssä käytetään polttoaineena valopetrolia. Hälytä, pelasta, sammuta, rajoita Tiesitkö, että kun normaalioloissa noin 50 ihmistä minuutissa voi kulkea keskimääräisen oviaukon kautta, hätätilanteessa luku on alle 25? Säännölliset paloharjoitukset vähentävät tehokkaasti paniikkia. Tulipalo kämpässä Leiri- ja retkikämpän alkusammutuskalusto on pidettävä kunnossa. Tulipalon varalta on kämpän pelastussuunnitelmaan kirjattu toimintaohjeet. Pelasta ensin ihmiset. Hanki paikalle apua hätänumerosta 112. Apua hälyttäessä on tärkeätä tietää kämpän sijaintikunta ja osoite. Kun palokunta saapuu paikalle, kerro tilanne: onko ihmisiä vielä vaarassa, missä on räjähdysherkkiä tai kaasuuntuvia aineita jne. Noudata itse sammutusta johtavan henkilön ohjeita. Tulipalo on helppo sammuttaa aivan alkuvaiheessa. Toimi nopeasti ja harkitusti, huomaat kyllä heti, pystytkö tekemään palon leviämiselle mitään. Tukahduttaminen esim. sammutuspeitteellä on varmin keino, mutta esim. rakenteisiin päässyt tuli on sammutettava jo muilla keinoilla vaikka- pa käsisammuttimella tai vedellä. Sulje ovet ja ikkunat, se hidastaa palon leviämistä. 24

26 TULEN KÄSITTELY ULKONA Nuotio Hyvä nuotiopaikka on suojainen ja sorapohjainen. Kaikki humus ja juuret poistetaan nuotion pohjalta mieluiten vielä mahdollisimman yhtenäisinä paakkuina. Tuli voi levitä kytemällä juuria pitkin useita metrejä maan alla. Yhtenäisillä paakuilla puolestaan voi jälkikäteen peittää ja naamioida nuotiopaikan. Turvemaassa tuli voi kyteä useita viikkoja ja syttyä sitten yllättäen. Nuotiota ei pidä tehdä suoraan rantakalliolle, sillä tuli rapauttaa kallion. Avotulta ei koskaan saa jättää yksin. Saataville on varattava sammutusvettä tai muuta sammutusmateriaalia. Kantotulet, kasatulet, rakovalkeat ja muut yöpymiseen käytettävät valkeat on pohjustettava huolellisesti. Kytevä maa-aines on poistettava tulisijan läheisyydestä. Pitkään palava yötuli sytyttää säteilylämmölläänkin. Tulen ja nukkujien välissä pidetään kynnyspuuta, joka estää nukkujia vierähtämästä liian lähelle tulta. Kun tuli on sammutettu, on nuotion pohja kasteltava. Kuuma nuotionpohja on vaarallinen sytytin, vaikkei siinä olisikaan enää liekkejä. Älä sammuta nuotiota humusmaalla. Muista! Nuotion sytyttämiseen on aina oltava maanomistajan lupa. Metsäpalovaroituksen aikana ei saa tehdä avotulta. Metsäpalo Niin mukava kuin nuotiotuli partioleirillä onkin, on noudatettava metsäpalovaroituksia. Jos metsäpalon syttyy, on nopea toiminta tärkeää. Jos et ole yksin paikalla, lähetä joku hälyttämään palokunta ja muut esimerkiksi tuoreilla oksilla tukahduttamaan tulta tai ainakin estämään tulen leviämistä. Jos tulelle ei mahda mitään, seuraa sen leviämistä ja yritä pysäyttää se heti tilaisuuden tullen esimerkiksi hakkuuaukean tai pellon reunassa. Tarvittaessa voi kaataa puita tuulen alapuolelta, ettei tuli pääse leviämään. Kipinämikon tehtävät Kun yövytään tulilla tai talviteltassa kamiinan lämmössä, tarvitaan aina kipinämikkoa eli tulta vartioivaa henkilöä. Tulta ei saa jättää yksin. 1. Kipinämikko toimii teltan tai nuotion palovartijana. Hän ei saa poistua paikalta. Hän valvoo, ettei hehkuva kamiina, nuotio tai lennähtänyt kipinä sytytä tulipaloa tai ettei rakotuli romahda nukkujien niskaan. 2 5

27 2. Turvallisuusvälineitä ovat kynnyspuut, jotka estävät nukkujia vierähtämästä liian lähelle tulta, kamiinan ripustuspuut sekä sangollinen sammutusvettä. Sammutusvettä tarvitaan myös talvipakkasella. 3. Kipinämikon tärkeä tehtävä on pitää yllä tasaista, hyvää lämpöä. Se on vaikeampaa kuin uskoisi. Jäiset tai märätkin puut palavat, kunhan ne ovat riittävän pienikokoisina ja asetetaan hehkuvalle hiillokselle. 4. Kipinämikko kuivattelee ja kääntelee kuivumaan asetettuja tavaroita sekä huolehtii, etteivät tavarat pääse kärventymään. 5. Kipinämikko huolehtii yörauhasta. 6. Kipinämikko herättää kunnolla seuraajansa ja odottelee rauhassa, kunnes tämä on päässyt jalkeille asti. 7. Kun talviteltan kamiina ei tunnu vetävän, kannattaa varmistaa, etteivät ilma-aukot ole tukossa. Joskus auttaa karstan karistaminen savupiippua kolistelemalla. Jos omat vaatteesi syttyvät palamaan: suojaa välittömästi käsillä kasvosi heittäydy maahan, tukahduta palo kierimällä Jos jonkun toisen vaatteet palavat, toimi nopeasti laita henkilö nopeasti pitkälleen kasvojen suojelemiseksi tukahduta huovalla tai vaatteella kasvoista jalkoihin päin niin, etteivät liekit pääse lyömään kasvoihin jäähdytä hehkuvia vaatekappaleita vedellä Osaatko toimia tulipalon sattuessa? Jos pukeudut helposti syttyviin materiaaleihin, älä valitse pään yli vedettävää mallia. Sen sijaan edestä helposti auki saatava vaate on syttyessään vähemmän hengenvaarallinen. Tiesitkö, että fl eece-puserot syttyvät herkästi nukkaisuutensa vuoksi, samoin kuin tuttu froteekangas? Hormimaiset, ilman vyötä liehuvat mekot ja vaatteet palavat nopeasti. Päällimmäiset vaatekerrokset altistuvat tulelle ensin, joten paksu villapaita ohuen tuulipuvun alla saattaa pelastaa henkesi. 26

28 TURVALLISTA RETKI- JA LEIRIRUOKAA Hygieniavinkkejä keittiöön 1. Aloita ruoanvalmistus aina käsienpesusta Pese kädet myös ruoanvalmistuksen aikana: aina multaisten juuresten ja raakojen kasvisten käsittelyn jälkeen, aina ennen kuumentamatta syötävien elintarvikkeiden käsittelyä (salaatit, tuorepalat, hedelmät) aina kun siirryt elintarvikkeesta toiseen (esim. liha-kasvikset, leipä-kasvikset, raaka elintarvike-valmis ruoka), desinfioiva käsihuuhde ja kertakäyttösuojakäsineet ovat myös käteviä leiriolosuhteissa. 2. Käytä ruoanvalmistukseen vain puhdasta vettä 3. Käytä valmistukseen vain puhtaita välineitä ja astioita Kun siirryt lihasta tai kalasta kasviksiin tai päinvastoin, puhdista työvälineet kuumalla vedellä ja pesuaineella aina välillä tai vaihda ne puhtaisiin. Älä käsittele kalaa ja lihaa samalla leikkulaudalla. 4. Säilytä siististi Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden (esim. jauheliha, tuore kala) ottamista mukaan retkelle ja leirille kannattaa harkita huolellisesti ellei niiden kylmäketjusta pystytä huolehtimaan (kylmäketjun on oltava katkeamaton). Kylmäsäilytystilojen (esim. maakuopan) lämpötilan pitää olla alle +8 astetta (jos on kalaa tai lihaa on lämpötila ). Mitä kylmemmässä elintarvikkeita säilytetään, sitä turvallisempana ja laadukkaampana ne säilyvät. Suojaa säilytettävät elintarvikkeet aina muovipussilla/tuotekelmulla tai muulla tavoin niin, ettei niihin pääse pölyä tai kärpäsiä. Älä pidä ruokia auringon valossa. Suunnittele ruokalista siten, että käytät pilaantumisherkimmät elintarvikkeet aina ensimmäisenä. Esimerkiksi jauheliha säilyy kypsennettynä paremmin. 5. Kypsennä ruoka kuplivan kiehuvaksi Haalea ruoka on otollinen kasvualusta ruokamyrkytyksiä aiheuttaville bakteereille. Kun lämpötila nousee yli +60 asteen, alkavat mikrobit tuhoutua. Jos ruokaa pitää säilyttää kuumana ennen tarjoilua, sen tulee olla riittävän lämmintä (vähintään +60 astetta). Nauti ruoka kuumana, heti valmistamisen jälkeen ja valmista vain tarvetta vastaava määrä. Jäännösruokien uudelleen tarjoaminen ei ole suotavaa. Tiskiveden määrästä ja kuumuudesta ei pidä tinkiä Jokaisella ruokailijalla on oltava mahdollisuus tiskata astiansa puhtaalla ja kuumalla vedellä. Esipesu pitää pesuveden pitempään puhtaana ja huuhtelu mahdollisimman kuumalla vedellä varmistaa astioiden puhtauden. 27

29 Ruokamyrkytys Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan saastuneen ruoan tai juoman nauttimisesta aiheutunutta sairautta. Myrkytyksen voi aiheuttaa ruoan tai veden mukana elimistöön päässeet mikrobit, joita ovat bakteerit, virukset, homeet, hiivat ja loiset. Yleisimpiä ruokamyrkytyksen syitä ovat riittämätön kuumennus, liian hidas jäähdytys, säilytys liian lämpimässä ja puhtauden laiminlyönti. Miten voit välttää ruokamyrkytyksen? 1. Pese kädet usein aina vessassa käynnin jälkeen ja ennen ruoanvalmistusta ja ruokailua. 2. Pidä keittiö puhtaana: pese työvälineet ja leikkuulaudat aina käytön jälkeen ja aina ennen ruoanvalmistusta. 3. Säilytä elintarvikkeet oikeassa lämpötilassa. 4. Kuumenna ruoka kunnolla ja jäähdytä äkkiä. 5. Vältä ruoanvalmistusta sairaana. Leirillä on tärkeää huolehtia, että myös leiriläiset pesevät kätensä. Vatsakipu, oksentelu ja ripulointi ovat tyypillisiä ruokamyrkytyksen oireita. Ruokamyrkytystä voi epäillä, jos useat ihmiset saavat samanaikaisesti vatsakipuja ja alkavat oksennella ja ripuloida. Yleensä ruokamyrkytyksen oireet tulevat ensimmäisen vuorokauden sisällä ruoan nauttimisesta ja lähes kaikki samaa ruokaa syöneet oireilevat. Runsaassa oksentelussa ja ripuloinnissa menetetään nestettä ja suoloja. Siksi nesteytyksestä on pidettävä huolta tarjoamalla potilaalle pieniä nestemääriä useasti. Hygieniapassi? Partiotapahtumissa ei tarvita hygieniaosaamistodistusta (hygieniapassia), sillä hygieniaosaaminen koskee elintarvikkeita ammattimaisesti käsitteleviä eikä osaamisen osoittamisen velvoite koske satunnaisia tapahtumia. Makkaran myynnistäkin pitää ilmoittaa kunnan terveystarkastajalle Tilapäisellä myynnillä, johon voi liittyä valmistusta ja tarjoilua, tarkoitetaan harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa myyntiä, joka ei yhtäjaksoisesti kestä kauemmin kuin kaksi vuorokautta Elintarvikkeita torilla tai muussa ulkotilassa myyvän, jakavan tai tarjoilua varten valmistavan on ilmoitettava ennen toiminnan aloittamista sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonka alueella myynti- tai tarjoilupaikka sijaitsee. Tässä ilmoituksessa on kerrottava hakijan yhteystiedot, tilapäismyynnin aika ja paikka, toiminnan laatu, tuotevalikoima sekä selvitys säilytysolosuhteista, myyntikalusteista ja talousveden saannista. Ilmoittaminen tulee tehdä hyvissä ajoin, jotta neuvotteluille ja tarvittaville tarkastuksille jää riittävästi aikaa. Ilmoittaminen tulisi tehdä viimeistään 15 vuorokautta 2 8

30 ennen tilapäismyynnin aloittamista. Viranomainen ei tee ilmoittamisen johdosta erillistä päätöstä eikä peri maksua. Salmonella Salmonellatutkimus on yleensä aiheellinen, jos henkilöllä tai samassa taloudessa asuvilla on ollut ripulioireita viimeisen kuukauden aikana. Tutkimukseen voi olla myös aihetta, jos henkilö on ollut viimeisen kolmen kuukauden aikana Poh- joismaiden ulkopuolella. Lisätietoa hygieniaasioista kunnan terveystarkastajilta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta Tartuntatautilaki ei edellytä salmonellatutkimusta alle kuukauden pituisissa työsuhteissa. Kunnan terveystarkastaja voi silti velvoittaa partioleirin muonittajia salmonellatutkimukseen. Leirin muonitusta suunnitellessa kannattaa olla yhteydessä paikalliseen terveystarkastajaan. Lisätietoa: Ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot Ruokayliherkkyyttä ei saa vähätellä, koska osa oireista voi olla vaarallisia tai jopa henkeä uhkaavia. Elintarvikkeiden tuoteselosteet kannattaa lukea huolellisesti. Esimerkiksi keliaakikolle pienikin määrä gluteiinia on terveysriski ja pähkinä-allergiselle manteli voi aiheuttaa suun ja nielun limakalvojen turpoamisen. TOIMINTA VESILLÄ Uinti Vesi on vaarallinen elementti. Uiminen ja uimataito ovat suhteellinen käsite: uimahallissa on helppo uida 500 metriä, mutta kylmässä vedessä pienessäkin aallokossa matkassa on jo urakkaa. Uimapaikka on aina tutkittava, ennen kuin uijat päästetään veteen. Tuttukin ranta on tarkistettava talven jäljiltä. Älä koskaan sukella veteen, jos et ole ensin tutkinut pohjaa. Uinnin on tapahduttava aina valvotusti. Uimaan saa mennä vain valvojan ollessa paikalla ja hänen luvallaan. Uimavalvojiksi valitaan pelastustaitoiset johtajat. Leirillä valvojien määrä pitää suhteuttaa uimareiden määrään. Uimarit jaetaan uimapareihin, jotka pitävät huolta, että kaverikin tulee rannalle. Tämä on hyvä tapa kontrolloida suuren joukon uimista. Koskaan ei pitäisi mennä uimaan yksin. Hyvä tapa on pitää leirin uima-ajat päivittäin samoina. Uimapaikalla tarvitaan pelastusvene ja pelastusvälineitä. 29

Jokamiehenoikeudet kiertueella

Jokamiehenoikeudet kiertueella Jokamiehenoikeudet kiertueella Toimittanut Anne Rautiainen Mukana tiiviisti Markku Tornberg Jokamiehenoikeus on mahdollisuus Jokamiehenoikeudelle on ominaista - Oikeudet ovat yleisiä, kuuluvat kaikille

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu.

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu. Lain mukaan joka kodissa täytyy olla palovaroitin. Tulipalo alkaa usein keittiöstä. Jos rasva syttyy palamaan, laita kansi päälle. Älä koskaan käytä vettä. Huolehdi palavasta kynttilästä. Älä tupakoi sängyllä

Lisätiedot

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET - Kokoontumislaki KOKOONTUMISLAKI Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden turvaaminen Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet 2014

Turvallisuusohjeet 2014 Turvallisuusohjeet 2014 Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet hyväksytty partioneuvostossa 10.2.2007. Sisältö päivitetty vastaamaan uutta partio-ohjelmaa 21.4.2009. Vakuutusosio päivitetty 13.2.2014 4.

Lisätiedot

T U RVA LL I S U U S- ohjeet

T U RVA LL I S U U S- ohjeet TURVALLISUUSohjeet Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet hyväksytty partioneuvostossa 10.2.2007. Sisältö päivitetty vastaamaan uutta partio-ohjelmaa 21.4.2009. 1. uudistettu painos 2009 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

TURVALLISUUS- ohjeet

TURVALLISUUS- ohjeet TURVALLISUUSohjeet Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet hyväksytty partioneuvostossa 10.2.2007. Sisältö päivitetty vastaamaan uutta partio-ohjelmaa 21.4.2009. Vakuutusosio päivitetty 21.4.2011 2. uudistettu

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Kytäjä-Usmi Ulkoilualue

Kytäjä-Usmi Ulkoilualue Kytäjä-Usmi Ulkoilualue 1 Tervetuloa Kytäjä-Usmi ulkoilualueelle Kytäjä-Usmi ulkoilualueen luonto ja alueella sijaitsevat retki kohteet tarjovata loistavat mahdollisuudet lenkkeilyyn, pyöräilyyn, grillaukseen,

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet 2015

Turvallisuusohjeet 2015 Turvallisuusohjeet 2015 Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet hyväksytty partioneuvostossa 10.2.2007 Sisältö päivitetty vastaamaan uutta partio-ohjelmaa 21.4.2009 Päivitetty lastensuojeluosio 2.4.2015

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Kodin paloturvallisuus

Kodin paloturvallisuus Kodin paloturvallisuus Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos Palotarkastaja Linnea Kytömäki Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Väkiluku n. 94 000 Seitsemän kuntaa Työntekijöitä n. 180 Asemat, joissa on vakituista henkilökuntaa

Lisätiedot

T U RVA L L I S U U S - ohjeet

T U RVA L L I S U U S - ohjeet TURVALLISUUSohjeet Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet hyväksytty partioneuvostossa 10.2.2007. Sisältö päivitetty vastaamaan uutta partio-ohjelmaa 21.4.2009. Vakuutusosio päivitetty 26.2.2013 3. uudistettu

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAMIESPÄIVÄT Johtaja Markku Tornberg MTK

YMPÄRISTÖASIAMIESPÄIVÄT Johtaja Markku Tornberg MTK YMPÄRISTÖASIAMIESPÄIVÄT 2012 Johtaja Markku Tornberg MTK Maa-aineslaki 8 Kunnan ja valtion lunastusvelvollisuus Jos lupa ainesten ottamiseen on lainvoimaisesti evätty eikä maanomistaja voi käyttää maataan

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Kytäjä-Usmi Ulkoilualue

Kytäjä-Usmi Ulkoilualue Kytäjä-Usmi Ulkoilualue Tervetuloa Kytäjä-Usmi ulkoilualueelle Hyvinkäällä sijaitsevan Kytäjä-Usmi ulkoilualueen luonto ja alueella sijaitsevat retki kohteet. Tarjoavat loistavat mahdollisuudet lenkkeilyyn,

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

Ovatko jokamiehenoikeudet vanhentuneet? Simo Takalammi

Ovatko jokamiehenoikeudet vanhentuneet? Simo Takalammi Ovatko jokamiehenoikeudet vanhentuneet? Simo Takalammi 10.3.2016 Jokamiehenoikeudet vuosisatoja vanhaa pohjoismaista oikeuskulttuuria Eivät perustu kirjoitettuun lakiin, mutta ovat kiistämätön osa pohjoismaista

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Ensiapusuunnitelma Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/8/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Soveltamisala... 2 2 Järjestäjän vastuu yleisön turvallisuudesta... 2 3 Yleisötapahtuman

Lisätiedot

PARTIONIEMI VUOKRAAJAN OPAS

PARTIONIEMI VUOKRAAJAN OPAS PARTIONIEMI VUOKRAAJAN OPAS Sisältö 1. Tervetuloa 2. Turvallisuus 2.1. Päärakennus 2.2. Keittiörakennus 2.3. Sauna 2.4. Muut rakennukset/alueet 3. Alueen kartta 4. Järjestyssäännöt 5. Siivous ja roskat

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Oma puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä esite näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin kattoon.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET Tilaisuuden nimi Suunnistuksen keskimatkan AM-kilpailu Pelastuslaissa (379/2011) on vaatimus laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin,

Lisätiedot

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso Ruokaa hygieenisesti o p e t u s h a l l i t u s Sisältö Käyttäjälle... 6 Näin käytät kirjaa... 7 Hygienian perusteita... 8 Mitä on hygieniaosaaminen?... 10 Säilytä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua.

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistus kilpailu Rastijahti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön RISKIARVIO/TOIMENPIDETARKASTELU Lähtökohdat turvallisuusvarautumiseen Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön turvallisuus riippuu oleellisesti siitä,

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS TURVALLINEN YLEISÖTAPAHTUMA / -TILAISUUS Kirsi Arola palotarkastaja Kouvolan toimipiste Pelastuslaki 379 /2011 14 Omatoiminen varautuminen koskee myös yleisötilaisuuksia 1)

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Mikrobiologia. Mikrobeja on kaikkialla mutta niitä ei näe paljain silmin

Mikrobiologia. Mikrobeja on kaikkialla mutta niitä ei näe paljain silmin Mikrobeja on kaikkialla mutta niitä ei näe paljain silmin Suurin osa mikrobeista on haitattomia ja niitä hyödynnetään elintarviketeollisuudessa Mikrobiologia Haitalliset mikrobit pilaavat elintarvikkeita

Lisätiedot

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen MARJATILA TYÖNANTAJANA Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Turvallinen työskentely ympäristö? Yhteisillä tiedolla Yhteisillä

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET

PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET PELASTUSSUUNNITELMA PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT Tilaisuuden nimi: Fin 5 Suunnistusviikko 9. 14.7.2012 Tilaisuuden järjestäjä: Teuvan Rivakka, Suunta Jurva ja Närpes

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 1 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/ 2011 3 ) ja pelastuslakiin (379/2011 16 ) Pelastuslaki

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

OSA 1 Arktiset Aromit ry 2012

OSA 1 Arktiset Aromit ry 2012 OSA 1 Jokamiehenoikeudet Jokamiehenoikeudet antavat suomalaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden liikkua luonnossa ja nauttia sen antimista riippumatta siitä, kuka alueen omistaa. Samanlaiset oikeudet ovat

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA Turvallisuusasiakirja Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen SISÄLTÖ: 1 Lomaxi...3 2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 3 Toimintojen käsitteiden määrittely...3

Lisätiedot

Viitalantie 221, 60640 Isokoski

Viitalantie 221, 60640 Isokoski Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma 1 (8) 28.7.2015 Päijät-Hämeen pelastuslaitos yleisotilaisuudet@phpela.fi Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pelastussuunnitelma Lahti-Suunnistus 2015

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet

Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina Käyttöohjeet Tiedot & Asennus Tekniset tiedot: Uppokamiina 3mm merialumiinia (AlMg3) Kolme kiinnityskorvaa Ilmanottoa säätelevä kansi Teräksinen ilmanohjauspelti

Lisätiedot

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Avoimet AM-hiihtosuunnistuskilpailut Oulun piirin KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut 16.9.2014 Oulurastit 16.9.2014 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa

Pelastussuunnitelma. 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa Pelastussuunnitelma 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata Maakuntaviestin toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

Torju arjen vaaratilanteet

Torju arjen vaaratilanteet Koti- ja vapaa-ajan tapaturma sattuu vuosittain noin 700 000 suomalaiselle. Kuolemaan näistä johtaa vuosittain noin 2 700. Torju arjen vaaratilanteet Tavallinen arkipäivä sisältää monia vaaratilanteita.

Lisätiedot

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Lomailu ja kohde ovat asiakkaalle vapaavalintaisia. Pääosa matkailijoista ajattelee helppoutta ja turvallisuutta. Matkailu on altis erilaisille

Lisätiedot

MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat!

MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat! MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat! Olette ilmoittaneet nuorenne rippikouluun. Rippikoulun osana on leirijakso, jonka pitopaikkoina ovat pääasiassa seurakuntayhtymän omat leirikeskukset Heinänokka

Lisätiedot

Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt

Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt Futsalin seuraseminaari 28.4.2012 Helsinki Turvallisuuspäällikkö Juha Karjalainen Suomen Palloliitto 1 Sisältö Turvallisuuden peruskäsitteitä Keskeinen lainsäädäntö

Lisätiedot

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64 Sisällys Johdanto 7 1 Lapsityöntoimijan turvallisuusohjeet 11 1.1 Valinta ja soveltuvuus 11 1.2 Turvallinen käyttäytyminen 14 1.3 Erityistilanteet ja niiden kohtaaminen 16 1.4 Salassapitovelvollisuus 28

Lisätiedot

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sisältö 1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 3 1.1 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ASUMISTA VARTEN... 3 1.1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.2 VELVOITTAVUUS... 3 1.1.3 YHTEISET ALUEET... 3 1.1.4 JÄTEHUOLTO... 3 1.1.5 PYSÄKÖINTI... 3

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi AM-partiosuunnistus 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Mäntsälän Urheilijat, suunnistusjaosto Simo Sorsa 0400-461702

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Yksinkertaisia ohjeita moninkertaiseen paloturvallisuuteen

Yksinkertaisia ohjeita moninkertaiseen paloturvallisuuteen Yksinkertaisia ohjeita moninkertaiseen paloturvallisuuteen nopeammin hoitoon ja takaisin töihin www.if.fi Opas palovahinkojen ehkäisyyn ja mitä tehdä, jos sellainen kaikesta huolimatta sattuu. Tärkein

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES 13.6.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 19. Forssa Games -suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Lounais-Hämeen Rasti 1.3

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

Tapahtumanjärjestäjälle

Tapahtumanjärjestäjälle Tapahtumanjärjestäjälle Näin pääset alkuun Näin pääset alkuun Työ kannattaa aloittaa hyvissä ajoin työryhmän kokoamisella oman yhteisösi tai järjestösi edustajista. Tapahtuman toteuttamisessa kannattaa

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Kidde Firex KF-sarja

Kidde Firex KF-sarja 4.6.2015 Kidde Firex KF-sarja Yleistietoa palovaroittimista Pelastuslain (468/2003) 29 :n mukaan palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa 1.9.2000 lähtien. SM:n asetuksen (239/2009) 3 :n mukaan

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

III Luokan riihitys. Aika: Lauantai 25.4.2015 klo 10:00 (arvioitu päättymisaika klo 15)

III Luokan riihitys. Aika: Lauantai 25.4.2015 klo 10:00 (arvioitu päättymisaika klo 15) III Luokan riihitys III luokan loppututkinnon riihitys on valoisan aikaan tehtävä partiotaitokilpailun kaltainen päiväretki. Reitti on noin 7 km pitkä. Reitin varrella on lähdön ja maalin lisäksi 6 miehitettyä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Iisu ry. pj. Markku Loukusa Pikkumökintie 8 91100 Ii p.0405430578

PELASTUSSUUNNITELMA. Iisu ry. pj. Markku Loukusa Pikkumökintie 8 91100 Ii p.0405430578 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Iisun ry:n kaksipäiväiset kansalliset suunnistuskilpailut 25. 26.7.2015 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Iisu ry. pj. Markku Loukusa Pikkumökintie

Lisätiedot

Jarno Liimatainen SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA SELVITYS 1 (8) 2.2.2004

Jarno Liimatainen SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA SELVITYS 1 (8) 2.2.2004 SELVITYS 1 (8) SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA Tiedot on kerätty pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä Prontosta. Selvitys on rajattu vuoteen 2002. Jarno Liimatainen

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi SM-R1 Viestisuunnistus

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi SM-R1 Viestisuunnistus 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi SM-R1 Viestisuunnistus 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPkoordinaatit) Mäntsälän Urheilijat

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu PELASTUSSUUNNITELMA Isännöitsijätoimisto Puhelin: 040-5549123 Kauppurienkatu Fax: 08-90100 Oulu Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot