T U RVA L L I S U U S - o h j e e t

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T U RVA L L I S U U S - o h j e e t"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSo h j e e t

2 Turvallisuusohjeet Hyväksytty partioneuvostossa painos 2007

3 Turvallisuusohjeet Julkaisija: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry Toimittajat: Anu Niilo-Rämä, Tuija Laine, Aki Tuominen Taitto ja kuvitus: Seela Sorvari Kannen kuvitus: SP:n arkisto Painopaikka: Multiprint

4 ALKU SANAT Hyvät partiolaiset! Partio on merkityksellistä toimintaa, jota lapset ja nuoret toteuttavat turvallisessa ympäristössä. (SP-FS:n visiosta) Nämä partiotoiminnan turvallisuusohjeet on uudistettu lippukuntatoimintaa ajatellen. Partiotoiminnassa keskeistä ovat retket ja leirit. Ilman niitä partiotoiminta ei enää olisi partiota. Retkillä ja leireillä kohtaamme kaikki partioihanteet: itsensä kehittämisen, toisen kunnioittamisen, luonnon rakastamisen ja suojelun, Meidän johtajien, vartionjohtajasta alkaen, tulee myös kaikessa toiminnassa muistaa vastuumme ja velvollisuutemme. Vastuullemme on uskottu partiolaisia, lapsia ja nuoria. Turvallisuusohjeiden mukaisen toiminnan järjestämiseen perehdytään jokaiseen pestiin liittyvässä koulutuksessa. Erityisesti lippukunnanjohtajan tulee huolehtia siitä, että johtajat ovat pestiinsä kuuluvien tehtävien tasalla ja että lippukunnassa noudatetaan turvallisuusohjeita. Jos mitään ei tehtäisi, haavereitakaan ei sattuisi. Partiossa, kuten elämässä yleensä, sattuu kuitenkin pieniä ja suuria vahinkoja. Parasta varautumista niihin on suunnitella toiminta huolella etukäteen. Turvalliseen toimintaan kuuluu myös henkinen turvallisuus. Tämän ohjeen tarkoituksena on ehkäistä vahinkoja ja toisaalta myös kouluttaa ja varautua niiden kohtaamiseen ja niistä selviytymiseen. Meillä partiossa turvallisuus on tapa toimia! Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Erja Salo 3

5 S I SÄLTÖ ALKUSANAT... 3 SISÄLTÖ... 4 I TURVALLISUUTTA KOSKEVIA VIRANOMAISTEN VAATIMUKSIA 5 Pelastussuunnitelma... 5 Turvallisuusasiakirja ja turvallisuussuunnitelma... 6 Pelastuslaki... 7 Asetus pelastustoimesta... 7 Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta... 7 Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi... 8 Muita säädöksiä... 8 II RETKI- JA LEIRITOIMINNAN VAATIMUKSET Jäsenmaksu Määrittelyjä Retket Leirit Vaellukset Purjehdukset Partiotaitokilpailut III OHJEITA PARTIO- TOIMINTAAN Jokamiehenoikeudet Eksyminen Kun tarvitaan apua Ensiapu Tulen käsittely sisätiloissa Tulen käsittely ulkona Turvallista retki- ja leiriruokaa Toiminta vesillä Heikot jäät Vaelluksen turvallisuus Kun organisaatio kohtaa kriisin Kansainvälinen toiminta, matkailu Extreme-retkeily IV PARTIOVAKUUTUS Tapaturmavakuutus Matkasairausvakuutus Matkatavaravakuutus Matkavastuuvakuutus Matkaoikeusturvavakuutus Toiminnan vastuuvakuutus Käsitteitä Korvaukset Menettely vahinkotapauksissa Lisävakuutustarpeet LIITTEET Ilmoitus vanhemmille partioretkestä Ilmoitus leiristä/vaelluksesta piiritoimistoon Tarkistuslista retken johtajalle KIRJALLISUUTTA LÄHTEET ASIASANAHAKEMISTO

6 I TURVALLI S U UT TA KOS KE VIA VIR ANOMAISTE N VA ATI M U KSIA Turvallisuutta koskeva lainsäädäntö uudistui 2000-luvun alussa. Lainmuutokset toivat myös lippukunnille uutta purtavaa. Turvallisuus on asia, jossa tärkeää on myös ennakoiva suunnittelu. Uusi pelastuslaki ja sen perusteella annettu asetus pelastustoimesta tulivat voimaan vuoden 2004 alusta. Kuluttajavirasto puolestaan antoi syyskuussa 2003 ohjeen ohjelmapalvelujen turvallisuuden edistämiseksi tuoteturvallisuuslain perusteella. Tuoteturvallisuuslaki muuttui helmikuussa 2004 laiksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta ja samalla lain soveltamisalaa laajennettiin. Nämä säädökset ja ohjeet määrittelevät mm. turvallisuusasiakirjan ja pelastussuunnitelman laatimisen. Vaikka säädösten puolesta ei aina tarvitsekaan tehdä näitä asiakirjoja, turvallisuuteen kannattaa aina varautua. Mallilomakkeet helpottavat turvallisuuden miettimistä, joten niitä kannattaa käyttää apuna. PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma on rakennuksen omistajan tai tapahtuman järjestäjän laatima muutaman sivun mittainen asiakirja, jossa kerrotaan, miten rakennuksessa tai tapahtumassa on edistetty turvallisuutta ja mitä tehdään, jos jotain sattuu. Katso mallilomake Lippukunnan on tehtävä pelastussuunnitelma: lippukunnan kämpälle tai vastaavalle, jos siellä on majoitustilat yli 10 hengelle, lippukunnan järjestämälle tapahtumalle, johon osallistuu paljon ihmisiä (tarkoittaa yleensä satoja) tai muu erityinen syy (esim. useita avotulia leirillä tai pyrotekniikka) aiheuttaa vakavan riskin sen turvallisuudelle. Pelastussuunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. 5

7 Tarkkana termeissä Yleisessä käytössä on edelleen termi turvallisuussuunnitelma, vaikka se poistui säädöksistä, kun pelastustoimilaki kumottiin ja sen tilalle tuli uusi pelastuslaki. Samalla säädettiin siirtymäsäännös, jonka mukaan turvallisuussuunnitelmat on tarkistettava uusien säädösten mukaisiksi pelastussuunnitelmiksi mennessä. Turvallisuussuunnitelma-nimeä käytetään edelleen turvallisuusasiakirjan liitteeksi tulevista kirjallisista ohjeista yksittäisten toimintojen ja suorituspaikkojen turvallisuuden osalta. TURVALLISUUSASIAKIRJA JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Turvallisuusasiakirja on toiminnanharjoittajan laatima kirjallinen asiakirja, jossa on määritelty toimintaan ja sen turvallisuuteen liittyviä asioita, esimerkiksi henkilöstön tehtäväjako, riskien arviointi, avunhälyttämisjärjestelyt erilaisiin tilanteisiin. Turvallisuussuunnitelma on turvallisuusasiakirjan liitteeksi tuleva ohje yksittäisen toimin- nan tai suorituspaikan turvallisuudesta. Lippukunnan on tehtävä turvallisuusasiakirja, jos: lippukunta järjestää toimintaa muille kuin omille jäsenilleen (esim. yleisötapahtuma). lippukunta järjestää jäsenilleen tai ulkopuolisille (esim. yrityksille) maksullisia ja taloudellisesti tuottavia palveluita (esim. varainhankintatempaus). Varsinkin suurissa yleisötapahtumissa järjestäjällä on monia pakottavia velvoitteita, jotka tulee ottaa huomioon tapahtuman suunnittelussa. Katso mallilomake /turvallisuus. Kuluttajavirasto valvoo ja ohjaa Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalvelujen turvallisuuden edistämiseksi määrittelee turvallisuusasiakirjan ja sen liitteeksi mahdollisesti tulevan turvallisuussuunnitelman. Ne perustuvat lakiin kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta, jonka noudattamista virasto valvoo ja ohjaa. Kuluttajaviraston mukaan toiminnanharjoittajan tulee laatia kirjallinen turvallisuusasiakirja, joka sisältää vähimmäistiedot ohjelmapalvelun turvallisuuden varmistamisesta. Turvallisuusasiakirjan sisällön ja laajuuden on oltava tarkoituksenmukaisessa suhteessa ohjelmapalvelun laajuuteen ja toimintaan. 6

8 Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta ei kuitenkaan koske yleishyödyllistä yhdistystä kuten partiolippukuntaa silloin, kun se tarjoaa palveluksiaan vain jäsenilleen ja ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua. Tällöin ei ole välttämätöntä tehdä turvallisuusasiakirjaakaan. PELASTUSLAKI (468/2003) Toiminnan järjestäjä on omassa toiminnassaan, ja rakennuksen omistaja ja haltija on kohteessaan, velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. Tämän laissa kuvatun omatoimisen varautumisen velvoitteen ja suunnitteluvelvoitteen täyttämiseksi on laadittava pelastussuunnitelma. Laissa on määräyksiä myös mm. rakennusten käyttö- ja paloturvallisuudesta, avotulen teosta, tulenkäsittelyn huolellisuusvelvoitteesta ja palovaroittimista. ASETUS PELASTUSTOIMESTA (787/2003) Asetus määrittelee tarkasti kohteet ja tilanteet, joihin pelastussuunnitelma on laadittava. Sen mukaan suunnitelma on laadittava mm. majoitustiloihin, joissa on yli 10 majoituspaikkaa. Suunnitelma on laadittu myös yhteisön järjestämään tapahtumaan, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtumaan osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi. Asetuksessa määritellään myös se, mitä pelastussuunnitelmassa on selvitettävä. Pelastuslain ja asetuksen noudattamista valvoo kunnan pelastusviranomainen ja neuvontaa antaa ja tarkastuksia tekee palotarkastaja. LAKI KULUTUSTAVAROIDEN JA KULUTTAJAPALVELUSTEN TURVALLISUUDESTA (75/2004) Laki koskee elinkeinonharjoittajien lisäksi myös muita palvelun tarjoajia, kuten yhdistyksiä. Laki ei kuitenkaan koske yleishyödyllisiä yhdistyksiä, silloin kun se tarjoaa palveluita jäsenilleen muussa kuin elinkeinotoiminnassa. Yleishyödyllisten yhdistysten kuten lippukuntien jäsenilleen tarjoamat palvelut (=toiminta) eivät ole lain tar- 7

9 koittamia kuluttajapalveluksia silloin, kun kyse on yhdistyksen normaalista toiminnasta ja siitä ei ole tarkoitus saada taloudellista hyötyä. Taloudellista hyötyä ei esim. synny siitä, että kerätään osanottomaksua, joka ei kata todellisia kustannuksia. Elinkeinonharjoittajan ja muun palvelun tarjoajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalveluksesta ei aiheudu vaaraa kuluttajan tai kuluttajaan rinnastettavan henkilön tai palveluksen vaikutuspiiriin kuuluvan henkilön terveydelle tai omaisuudelle. Tämän laissa kuvatun varmistautumisvelvoitteen täyttämiseksi Kuluttajavirasto on antanut ohjeen turvallisuusasiakirjan laatimisesta. Lakia valvoo Kuluttajavirasto ja paikallisesti kunnissa kunnan määräämä lautakunta tms, joka voi siirtää toimivaltansa alaiselleen viranhaltijalle, joka käytännössä on yleensä kunnan terveystarkastaja. Lisätietoa: KULUTTAJAVIRASTON OHJEET OHJELMAPALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI (KULUTTAJAVIRASTON JULKAISUSARJA 9/2003) Kuluttajaviraston ohjeiden tarkoituksena on määrittää ohjelmapalveluiden turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, lisätä palveluiden turvallisuutta ja tehostaa lain mukaista turvallisuuden valvontaa sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja tapaturmia. Toiminnanharjoittajan tulee laatia kirjallinen turvallisuusasiakirja, joka sisältää vähimmäistiedot ohjelmapalvelun turvallisuuden varmistamisesta. Turvallisuusasiakirjan sisällön ja laajuuden on oltava tarkoituksenmukaisessa suhteessa ohjelmapalvelun laajuuteen ja toimintaan. Turvallisuusasiakirja kattaa ohjelmapalvelutoiminnan kokonaisuudessaan. Jos ohjelmapalvelu koostuu useasta toiminnasta ja tai suorituspaikasta, tulee turvallisuusasiakirjan liitteeksi laatia kirjalliset ohjeet (ns. turvallisuussuunnitelma) yksittäisten toimintojen ja suorituspaikkojen osalta. Turvallisuusasiakirjaa tulee päivittää tilanteiden ja olosuhteiden muuttuessa. MUITA SÄÄDÖKSIÄ Kokoontumislaki (530/1999) Yleinen kokous ja yleisötilaisuus on järjestettävä rauhanomaisesti niin, ettei osanottajien tai sivullisten turvallisuus vaarannu ja heidän oikeuksiaan loukata. Tällaista tilaisuutta järjestettäessä on huolehdittava siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomattavaa haittaa ympäristölle. 8

10 Yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä. Tätä tehtävää varten järjestäjä voi asettaa järjestyksenvalvojia. Isosta yleisötilaisuudesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Yleisestä kokouksesta (myös mielenosoitus) ilmoitus on tehtävä vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista. Laki järjestyksenvalvojista (533/1999) Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia tapahtumasta. Järjestyksenvalvojana voi toimia poliisin hyväksymä täysivaltainen henkilö, joka on suorittanut asianomaisen koulutuksen, tai poliisin yksittäistä tilaisuutta varten hyväksymä järjestyksenvalvoja. Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua aiheuttavasta yleisötilaisuudesta, jos melun on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen tilaisuuden ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Kun arvioidaan melun häiritsevyyttä, on otettava huomioon aiheutuva melutaso, tilaisuuden paikka sekä ajankohta ja kesto. Lisätietoja: Ajan tasalla olevat säädökset: Kuluttajavirasto: Pelastustoimen sivut: 9

11 I I RETKI - JA LEIRITOIMINNAN VA ATI M U KSET Tässä osassa kerrotaan, mitä keskusjärjestö Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (myöhemmin SP) edellyttää retki- ja leiritoimintaan osallistuvilta partiolaisilta sekä heidän johtajiltaan. JÄSENMAKSU Kaikilta partiotoimintaan osallistuvilta edellytetään maksettua partion jäsenmaksua, johon sisältyy Suomen Partiolaisten ja partiopiirin osuudet jäsenmaksusta, ellei henkilö ole erikseen vapautettu jäsenmaksun maksamisesta. Partiovakuutus on voimassa partion jäsenmaksun maksaneilla partiolaisilla partiotoiminnassa. Uusien jäsenten saattaminen vakuutusturvan piiriin on lippukunnan vastuulla. Lippukunnan jäsenrekisterinhoitaja ilmoittaa uudet jäsenet Polku-jäsenrekisteriin ja siten vakuutusturvan piiriin. MÄÄRITTELYJÄ 10 Päiväretki kestää päivän, eikä sisällä yöpymistä. Retki kestää vähintään yhden yön, majoitus sisällä tai maastossa. Retki on tavallisesti lauman, vartion, vaeltajaryhmän, osaston tai lippukunnan retki. Leiri on lippukunnan järjestämä, esimerkiksi lippukuntaleiri tai sudenpentuosas- ton kesäleiri. Leiri pidetään kiinteällä leiripaikalla. Leiri kestää vähintään kolme yötä. Vaellus kestää vähintään yli kolmen yön, ei kiinteää leiripaikkaa. Retkikokemuksella tarkoitetaan sitä, että johtajalla on kokemusta vastaavasta toiminnasta. Ensiaputaidoilla tarkoitetaan sitä, että johtajalla on normaalioloissa tarvittavat ensiaputaidot. Partiojohtajavaltakirja oikeuttaa toimimaan partiojohtajatehtävissä. Valtakirjaa voivat hakea partiojohtajien peruskurssin käyneet tai vastaavan pätevyyden muuten hankkineet. Valtakirja anotaan omalta partiopiiriltä.

12 RETKET Mallin retkikirjeestä Kun lähdetään yli yön kestävälle retkelle löydät sivulta 41. Tarkistuslista retken Retkelle osallistujilla tulee olla voimassa olevat partion jäsenmaksut. Kaikilla alle 15-vuotiailla tulee olla huoltajalta saatu johtajalle löytyy sivulta 43. kirjallinen lupa osallistua retkelle. Retken johtajan on mietittävä etukäteen retken turvallisuuteen liittyvät asiat. Retken johtajan on kysyttävä, onko retkeläisillä jotain erityistä, joka on otettava huomioon retkellä. Esim. retkeläisen terveydentila, allergiat, erityisruokavalio, lääkitys, uimataito. Myös huoltajien yhteystiedot retken aikana on tärkeätä olla tiedossa. Vartion retki sekä retken johtajalla että retkeläisillä tulee olla voimassa olevat jäsenmaksut retkellä tulee olla kaksi johtajaa, joista toinen on joko vartionjohtaja tai apulaisvartionjohtaja johtajalla tulee olla vartionjohtajien peruskoulutus suoritettu ja kokemusta vastaavasta retkitoiminnasta johtajalla on ensiaputaidot johtaja tuntee SP:n turvallisuusohjeet Usean vartion tai vartio-osaston retki sekä retken johtajalla että retkeläisillä tulee olla voimassa olevat jäsenmaksut johtajan tulee olla yli 16-vuotias ja hänellä vähintään yksi apulainen (vja) vartiota kohti johtajalla tulee olla vartionjohtajien peruskoulutus suoritettu ja kokemusta vastaavasta retkitoiminnasta jos retkeläisiä yli 20, mukana tulee olla yksi henkilö, jolla on partiojohtajavaltakirja tai henkilö, joka on yli 18-vuotias johtajalla on ensiaputaidot johtaja tuntee SP:n turvallisuusohjeet Sudenpentulauman retki sekä retken johtajalla että retkeläisillä tulee olla voimassa olevat jäsenmaksut johtajana toimii laumanjohtaja johtajalla tulee olla partiojohtajavaltakirja tai hänen tulee olla yli 18-vuotias tai yli 16-vuotias, jolla on lippukunnanjohtajan hyväksyntä retken johtajaksi johtajalla tulee olla laumanjohtajien peruskoulutus suoritettu, tai vastaavat tiedot, ja kokemusta vastaavasta retkitoiminnasta johtajalla tulee olla vähintään yksi apulainen jokaista alkavaa kymmentä sudenpentua kohti 11

13 johtajalla on ensiaputaidot johtaja tuntee SP:n turvallisuusohjeet Usean lauman tai sudenpentuosaston retki sekä retken johtajalla että retkeläisillä tulee olla voimassa olevat jäsenmaksut johtajalla tulee olla partiojohtajavaltakirja tai hänen tulee olla yli 18-vuotias johtajalla tulee olla laumanjohtajien peruskoulutus suoritettu, tai vastaavat tiedot, ja kokemusta vastaavasta retkitoiminnasta johtajalla tulee olla vähintään yksi apulainen jokaista alkavaa kymmentä sudenpentua kohti johtajalla on ensiaputaidot johtaja tuntee SP:n turvallisuusohjeet Vaeltajaryhmän retki Vaeltajaryhmän retkellä noudatetaan soveltuvin osin vartioretken ohjeita. Ilmoitus lippukunnanjohtajalle Lippukunnanjohtajan tiedossa tulee olla kaikki lippukunnan toimintaan kuuluvat retket. Retken johtaja ilmoittaa retkestä lippukunnanjohtajalle ennen retkeä tai retkestä tulee olla päätös johtajaneuvoston tai hallituksen pöytäkirjassa tai lippukunnan toimintasuunnitelmassa. Lippukunnanjohtajan tulee tietää vähintään retken johtaja, aika ja kohde, suunniteltu reitti ja vaihtoehtoiset reitit. LEIRIT Leirinjohtaja tulee olla voimassa oleva jäsenmaksu tulee olla yli 18-vuotias tulee olla partiojohtajavaltakirja ja kokemusta vastaavasta leiritoiminnasta lippukunnan johtajaneuvoston tai hallituksen hyväksyntä leirin johtajaksi johtajalla on ensiaputaidot johtaja tuntee SP:n turvallisuusohjeet Leirin muut johtajat tulee olla voimassa olevat jäsenmaksut jokaista alkavaa kymmentä leiriläistä kohti yli 17-vuotias johtaja, jolla on kokemusta vastaavasta leiritoiminnasta 12

14 lisäksi jokaista alkavaa viittäkymmentä leiriläistä kohti vähintään yksi yli 18-vuotias johtaja johtajilla on ensiaputaidot ja yksi on nimetty ensiapuvastaavaksi johtajat tuntevat SP:n turvallisuusohjeet Kun lähdetään leirille Leirille osallistuvilla tulee olla voimassa olevat partion jäsenmaksut. Kaikilla alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajalta saatu kirjallinen lupa osallistua leirille. Leirinjohtajan on mietittävä etukäteen leirin turvallisuuteen liittyvät asiat Ilmoittautumisen yhteydessä on kysyttävä, onko osallistujalla jotain erityistä, joka on otettava huomioon. Esim. osallistujan terveydentila, allergiat, erityisruokavalio, lääkitys, uimataito. Myös huoltajien yhteystiedot leirin aikana on tärkeätä olla tiedossa. Leiristä hyvä ilmoittaa piiritoimistoon Lippukunnan leireistä on hyvä ilmoittaa partiopiirin toimistoon. Ilmoittamisen hoitaa lippukunnan- tai leirinjohtaja. VAELLUKSET Vaelluksen johtaja tulee olla voimassa oleva jäsenmaksu tulee olla partiojohtajavaltakirja ja retki- ja vaelluskokemusta vastaavasta toiminnasta tai hänen tulee olla yli 15-vuotias, jolla on lippukunnanjohtajan hyväksyntä vaelluksen johtajaksi johtajalla on ensiaputaidot johtaja tuntee SP:n turvallisuusohjeet Kun lähdetään vaellukselle Vaellukselle osallistujilla tulee olla voimassa olevat partion jäsenmaksut. Kaikilla alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajalta saatu kirjallinen lupa osallistua vaellukselle. Vaelluksen johtajan on mietittävä etukäteen vaelluksen turvallisuuteen liittyvät asiat Ilmoittautumisen yhteydessä on kysyttävä, onko osallistujalla jotain erityistä, joka on otettava huomioon. Esim. osallistujan terveydentila, allergiat, erityisruokavalio, lääkitys, uimataito. Myös huoltajien yhteystiedot vaelluksen aikana on tärkeätä olla tiedossa. 13

15 Ilmoitus lippukunnanjohtajalle Lippukunnanjohtajan tiedossa tulee olla kaikki lippukunnan toimintaan kuuluvat vaellukset. Vaelluksen johtaja ilmoittaa vaelluksesta lippukunnanjohtajalle ennen vaellusta tai siitä tulee olla päätös johtajaneuvoston tai hallituksen pöytäkirjassa tai lippukunnan toimintasuunnitelmassa. Lippukunnanjohtajan tulee tietää vähintään vaelluksen johtaja, aika ja kohde, suunniteltu reitti ja vaihtoehtoiset reitit. Vaativista vaelluksista on hyvä ilmoittaa myös piiritoimistoon. PURJEHDUKSET Tarkemmin purjehduksista ja niiden vaatimuksista SP:n Turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita partiotoimintaan vesillä -julkaisusta. Miehistöllä ja kaikilla purjehdukseen osallistuvilla tulee olla voimassa olevat jäsenmaksut. PARTIOTAITOKILPAILUT Kilpailun järjestäjillä ja osallistujilla tulee olla voimassa olevat jäsenmaksut. Lue tarkemmin kilpailuista ja niiden vaatimuksista SP:n Partiotaitokilpailujen säännöt ja järjestelyoh- jeet -kirjasta. 14

16 I I I OHJEITA PARTIOTOIMINTA AN JOKAMIEHENOIKEUDET Lyhyesti jokamiehenoikeuksista Saat liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat kulkemisesta vahingoittua oleskella tilapäisesti, esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksesta siellä, missä liikkuminenkin on sallittua poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia onkia ja pilkkiä kulkea, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä Nämä oikeudet ja rajoitteet koskevat myös ulkomaalaisia. Et saa aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia häiritä poroja ja riistaeläimiä kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla roskata ympäristöä ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen kansalaisen oikeuksia käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä jokamiehenoikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. Jokamiehenoikeuksiin sisältyy aina vaatimus niiden harmittomuudesta: oikeutta ei saa käyttää haittaa tai häiriötä tuottavalla tavalla. Perinteiset jokamiehenoikeudet ja laajat metsä- ja vesistöalueet antavat suomalaisille erinomaiset mahdollisuudet liikkua ja virkistäytyä luonnossa. Toisin kuin useissa muissa maissa ovat jokamiehenoikeudet Suomessa varsin laajat. Samanlaiset oikeudet ovat voimassa lähinnä vain muissa Pohjoismaissa. 15

17 Liikkuminen luonnossa Jalan, hiihtäen, pyöräillen ja ratsain liikkuminen on yleensä sallittua luonnontilaisilla tai siihen verrattavilla alueilla, jos siitä ei aiheudu vahinkoa. Liikkumisoikeutta on rajoitettu pihamailla, pelloilla ja istutuksilla. Kesällä pellot on ylitettävä teitä tai ojan pientareita pitkin. Talvella sitä vastoin pellon yli voi hiihtää. Porteista kuljettaessa ne on muistettava sulkea. Toisen pihamaata ei saa käyttää kulkutienä. Toisen maalle ei saa rakentaa eikä kaivaa sitä niin, että se muuttuu ulkonaisesti alkuperäisestä. Jos pihamaata käytetään toistuvasti kulkutienä, voidaan siitä rangaista. Rangaistavaa toisen pihamaan käyttäminen kulkutienä on myös silloin, jos rikotaan kotirauhaa. Peltoa, niittyä tai istutusta ei saa käyttää kulkutienä, jos siitä aiheutuu vahinkoa. Liikkumista on usein rajoitettu luonnonsuojelualueilla. Lintujen pesimisaikana tulisi liikkumista välttää sellaisilla lintujen pesimä- ja oleskelualueilla kuin lintuvesillä ja ulkosaarilla. Joukkotapahtumia, kuten partiotaito-, erä-, hiihto- ja suunnistuskilpailuja, ei pidä toteuttaa nojautumalla pelkästään jokamiehenoikeuksiin. Niiden järjestämisestä on neuvoteltava maanomistajan kanssa. Luonnossa oleskelu Tilapäinen luonnossa oleskelu, kuten levähtäminen, uiminen, auringon ottaminen ja tilapäinen leiriytyminen, kuten viikonlopun tai muun lyhyen ajan kestävä telttailu, on sallittua siellä missä kulkeminenkin, kunhan siitä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa maan omistajalle tai haltijalle. Pitkäaikaisesta oleskelusta ja leiriytymisestä on syytä neuvotella maanomistajan kanssa, koska vahingon tai haitan aiheutuminen on todennäköisempää. Erityisalueilla, kuten uimarannoilla, telttailu ei yleensä ole sallittua. Varsinaisilla virkistysalueilla on usein erityisiä telttailupaikkoja tai alueita, joille telttailu pyritään ohjaamaan. Useimpien kuntien järjestyssäännöissä kielletään yleisellä paikalla leiriytyminen tai ajoneuvossa yöpyminen. Tulenteko Nuotiota tai muuta avotulta ei saa tehdä ilman asianomaisen lupaa toisen omistamalle tai hallinnassa olevalle maalle ilman pakottavaa tarvetta., eikä metsäpalovaroituksen aikana. Retkikeittimen tai lämmitys- tai valaistuslaitteen tai muun maapohjasta eristetyn laitteen käyttöön ei tarvita lupaa, koska tällaisessa laitteessa pidettävää tulta ei katsota avotuleksi. Jos metsäpalovaara on ilmeinen, avotulta ei saa sytyttää metsään tai sen läheisyyteen edes maanomistajan luvalla. Jokainen on mahdollisuuksiensa mukaan velvollinen valvomaan, että siellä, missä hänellä on määräysvalta, noudatetaan paloturvallisuutta koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Ulkoilu- ja leirintäalueilla on tulen tekoon usein varattu erityiset paikat, eikä tulta pidä näillä alueilla tehdä muualle. 16

18 Metsästysajat on huomioitava retkiä suunniteltaessa. Metsästysajat vaihtelevat paikkakunnittain. Tarkat tiedot metsästysajoista saa kunkin alueen riistanhoitopiiristä tai metsästysseuroilta. Lähde: Ympäristöministeriö 2007, Retkeilyvinkkejä: EKSYMINEN Jotta et eksyisi Opettele suunnistamaan: lukemaan karttaa ja käyttämään kompassia. Vain harjoittelemalla oppii. Älä pidä itseäsi liian kokeneena. Valitse reitti huolellisesti ryhmän taitojen ja voimien sekä sään mukaisesti. Seuraa kuljettaessa karttaa ja tutki samalla reittiä ennakolta. Arvioi matkaan kuluva aika ja seuraa ajan kulumista. Sopikaa etukäteen toimenpiteet ja pelastautumissuunta siltä varalta, että joku eksyy joukosta. Eksymisvaara on suurin, kun on pimeää tai näkyvyys on muuten heikko. Pysähdy heti paikanmääritystä varten, jos olet epävarma. Jos eksyt 1. Totea tilanne. 2. Pysy rauhallisina, ryhmä pysyy yhdessä ja pitää tauon. Samalla voi syödä. 3. Merkitse kartalle viimeinen varma paikannus ja muistele, milloin olit siellä. Nyt on jo tiedossa summittainen alue, jossa olet. 4. Muistele viimeisiä kulkusuuntia. Epämääräinen alue pienenee. 5. Tarkastele ympäröivää maastoa ja kiintopisteitä, vertaile niitä karttaan. Vertailua helpottaa kartan kääntäminen pohjois-etelä-suuntaan ja siirtyminen näköalapaikalle. Mieti, ollaanko vielä kartalla vai sen ulkopuolella? 6. Jos paikanmääritys ei vieläkään onnistu, lähde kulkemaan kohti ennalta valittua pelastautumissuuntaa lähimpään suureen kiintopisteeseen: tunturi, joki, tie. 7. Jos sää on todella huono tai olette väsyneitä tai erimielisiä, pysähtykää syömään tai leiriytykää ensimmäiseen sopivaan paikkaan ja levätkää kunnolla. Huonon sään on aina annettava mennä ohitse. 8. Eksynyttä joukkoa ei pidä ajattaa näännyksiin toiveajattelulla pikaisesta poispääsystä tai hajottaa pienempiin ryhmiin. 17

19 9. Suomessa on vain vähän paikkoja, joista on enemmän kuin 8 km matkaa maantielle. Nämä alueet ovat Käsivarren itäosissa, Utsjoella, Enontekiöllä ja merellä. 10. Jos ollaan jo pidempään oltu tietymättömissä ja on oletettavaa, että etsijät on lähetetty perään, on tehtävä itsensä näkyväksi parhaalla mahdollisella tavalla: merkkitulia käyttämällä tai laittamalla jotain suurta ja värikästä näkyville. KUN TARVITAAN APUA Ennakointi Leiristä ilmoitetaan etukäteen paikalliseen terveyskeskukseen, sairaankuljetukseen sekä palokuntaan. Suurehkoista leireistä ilmoitetaan myös poliisille. Tapahtuman johtaja selvittää itselleen ja muille johtajille paikan sijainnin kartalta ja ajo-ohjeet niin, että osaa tarpeen tullen opastaa sinne pelastusajoneuvoja tai muita tulijoita Osanottajilta on oltava kotoa lupa. Johtajan on selvitettävä paikkakunnan päivystävän lääkärin puhelinnumero ja matkapuhelimen kuuluvuus alueella. Hätänumero 112 on voimassa koko maassa. Hätänumero on maksuton ja valitaan matkapuhelimesta ilman suuntanumeroa. Soittaminen hätänumeroon onnistuu myös ilman PIN-koodia. Matkapuhelimen kaikkivoipaisuuteen on kuitenkin vaarallista tuudittautua. Tekniset apuvälineet ovat epävarmoja eikä kännykkä korvaa kokemuksen puutetta. Kun soitat hätänumeroon Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Näin päivystäjä saa tärkeää tietoa ilman välikäsiä ja pystyy paremmin määrittelemään, millaista apua pitää lähettää. 2. Kerro, mitä on tapahtunut. 3. Kerro tarkka osoite ja kunta. Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useampikin sama osoite. Siksi on tärkeää kertoa myös kunnan nimi, jotta apu saadaan perille oikeaan paikkaan. 4. Vastaa kysymyksiin. Päivystäjä esittää kysymyksiä, jotta voisi arvioida, millaista ja kuinka kiireellistä apua tarvitaan. Hän hälyttää tarvittaessa apua jo kesken puhelun, joten kysely ei hidasta avun paikalle tuloa. 5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan. On tärkeää noudattaa päivystäjän antamia ohjeita. Oikea toiminta hätätilanteen ensi hetkinä vaikuttaa usein hyvinkin merkittävästi esim. onnettomuuden uhrin paranemiseen tai jopa säilymiseen hengissä. 6. Sulje puhelin vasta, kun olet saanut siihen luvan. Lähde: 18

20 Hätämerkkejä Kun tarvitaan apua, mikä tahansa huomion kiinnittävä toiminta on sopiva hätämerkki. Tässä on lueteltu muutamia yleisesti tunnettuja tapoja: Apua-huuto Punainen kolmio maantiellä Kolme nuotiota kolmiossa Käsien nostaminen hitaasti sivuilla ylös ja alas Liekkien näyttäminen aluksella Punainen raketti MAYDAY, radiopuhelimella, toistetaan vähintään kolme kertaa SOS-merkki, valo tai ääni, ENSIAPU Retken tai vaelluksen tai leirin johtajan yhtenä pätevyysvaatimuksena on näissä turvallisuusohjeissa mainittu ensiaputaidot. Tapaturman ja onnettomuuden sattuessa auttajan on säilytettävä malttinsa. Auttamiskyky säilyy, kun ensiaputaidot ovat selkäytimessä. Taidot ruostuvat, joten niitä on harjoiteltava. Ilman kertauskurssia ensiapukurssikin vanhenee kolmessa vuodessa. Ensiapuharjoituksia on hyvä sisällyttää esim. kokouksien, retkien ja leirien ohjelmistoon. Ensiaputaitoja ei opi pelkästään lukemalla on myös harjoiteltava. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin kurssit ovat hyvä paikka harjoitteluun. SPR on määritellyt EA I ja II -kurssien alaikärajaksi 13 vuotta. Nämä merkitsevät ikää, jolloin kurssilta on mahdollista saada todistus. Myös partiopiirit järjestävät ensiapukoulutusta. Muistathan, että Leirillä on aina oltava yksi nimetty henkilö, joka vastaa ensiavusta. Ensiapulaukun sisältö on säännöllisesti tarkistettava ja uusittava. Sen sisältöä on myös osattava käyttää! Ennaltaehkäisyä on myös hyvästä hygieniasta huolehtiminen. Huolehdi siitä, että tapahtuman osallistujat ovat oikein varustautuneita. Tavoitteena on, että jokainen johtajatehtävissä toimiva partiolainen on ensiaputaitoinen. Tavallisimmat tapaturmat ja sairaudet erilaiset haavat nyrjähdykset hiertymät ja palovammat rasitusvammat murtumat raajoissa vatsasairaudet (ruoka, hygienia, koti-ikävä) päänsärky (rasitus, savu, auringonpaiste) 19

21 yskä, nuha, kuumeilu (kylmyys, märkyys, makuupussia ei tuuleteta) allergiset reaktiot (hyönteisten pistot, siitepöly, ruoka-aineet) Hypotermia, vajaalämpöisyys Muista! Vesi tai kylmä viima jäähdyttää ihmisen nopeasti. Ihminen voi jäähtyä vähitellen myös pitkäkestoisessa fyysisessä rasituksessa. Ihminen on hypoterminen, kun sisäelimet ovat jäähtyneet alle 35:n asteen. Hypotermiaa ennakoivia oireita ovat epämiellyttävä olo, lihasvärinä, vilunpuistatukset, tunnottomuus iholla, kompurointi, puheen sekavuus, uneliaisuus sekä ajan- ja paikantajun menetys. Terve ihminen toipuu lievästä hypotermiasta ilman elvytystä. Elimistö lämmittää värisemällä itse itsensä. Lääkärintarkastus on kuitenkin aina tarpeen. Jos joudut hypotermian vaaraan: Pysy rauhallisena. Paniikissa on vaikea toimia. Tarkkaile omaa ja ystäviesi käyttäytymistä. Tunnista ajoissa ennakoivat oireet. Suojaudu tuulelta, suojaa erityisesti pää, kädet ja jalat. Jos kastut, vaihda kuivat vaatteet tai estä kosteuden haihtuminen tiiviillä suojakerroksella, esimerkiksi sadevaatteilla tai jätesäkillä. Pysy tasaisessa, pienessä liikkeessä. Älä yliarvioi voimiasi, sillä suorituskyky laskee kylmässä. Juo runsaasti nestevajauksen ehkäisemiseksi. Jos joudut pysähtymään väsyneenä, pue päällesi kaikki mukana olevat vaatteet ja kääriydy tuulen suojaan. Pidä mieliala korkealla. Puhu tai laula, vaikka itseksesi! Halu selviytyä voi pelastaa elämäsi. Ensiapuvarusteet 2 0 Lippukuntaleiri (50 henkeä, viikko) paarit huopia ja avaruuslakana ilmalasta ylä- ja alaraajaan (esim. auton EA-pakkauksesta) ideaalisiteitä (ruskeita, hyvänlaatuisia) 8 cm ja 10 cm, 3 kpl molempia joustosidettä 6 cm ja 8 cm, 5 kpl molempia tehdaspuhtaita sidetaitoksia 5x5 cm 30 kpl paketti rasvasiteitä haavansulkuteippi 2,5 cm leveä, 1 rulla kangaslaastaria 1 paketti hakaneuloja urheiluteippiä 2 rullaa sakset teräväkärkiset pinsetit

22 punkkipinsetit (apteekista) tarvitaan Keski- ja Etelä-Suomessa kuumemittari (tavallinen; sähköinen ei toimi kylmässä ja kosteassa) kolmioliinoja (mitella) kynä, lehtiö, EA-opas, matkapuhelin, taskulamppu Lääkkeet yms: Haavan puhdistukseen kunnollinen vesipesu on aina ensisijainen, vasta jos haava on tulehtunut tai hyvin likainen, käytetään puhdistusainetta. Huom. ei vetyperoksidia, se vaurioittaa kudoksia. Tarkista, että lääkkeet eivät ole vanhentuneita, eikä lapsi ole niille allerginen. Noudata annostelu-ohjeita. särkylääke: parasetamoli voide tulehtuneille haavoille hyönteisen puremille ja auringon polttamille hydrokortison-voide kyypakkaus (Muistathan, että kyypakkaus on vain ensiapu ennen lääkäriin lähtöä) allergialääke (ilman reseptiä) ripulilääke hiilitabletti Vaellus (1+5 henkeä, 1 viikko, Suomessa) kolmioliinoja 2 ideaalisidettä, lisäksi jokaisella oma 2 kpl liimasidettä 3 joustosidettä rasvasiteitä paketti tehdaspuhtaita sidetaitoksia 5x5 cm 10 kpl laastareita 20 kpl urheiluteippiä (3 cm) 1 rulla hakaneuloja sakset Lääkkeet: kuten lpk-leirillä Lue lisää: Lähde: Petri Pekkola, Markku Liuke ja Seppo Lauritsalo. 21

23 TULEN KÄSITTELY SISÄTILOISSA Palovaroitin on pakollinen Palovaroitin on pakollinen jokaisessa asunnossa tai majoitustilassa. Asiasta säädetään pelastuslaissa. Varoitin tulee asettaa mahdollisimman korkealle, keskelle huoneen kattoa. Jos varoitin on seinässä tai kattopalkin takana, se ei välttämättä reagoi savuun ajoissa. Laite tulisi asentaa kaikkiin tiloihin tai huoneisiin, joissa nukutaan, jotta se herättäisi nukkujan. Ihminen ei herää savunhajuun. Varoitinta ei pidä asentaa keittiöön lieden lähelle tai kylpyhuoneeseen. Jos varoittimia tarvitaan useita, ne voidaan kytkeä sarjaan. Laiteen toimintakunto tulee testata kerran kuukaudessa. Lämmittäminen Tulen kanssa on aina noudatettava erityistä varovaisuutta. Jos retkikämppää ei ole pitkään aikaan lämmitetty, hormit ja itse tulisija on tarkistettava. Halkeilleisiin tulisijoihin ei tulta saa sytyttää tulipalovaaran vuoksi. Äkkiä alkava kova lämmitys saattaa talvella rikkoa hormit. Siksi on hyvä käydä polttamassa kylmillään olleessa tulisijassa pesällinen pienellä tulella päivää ennen varsinaisen lämmittämisen aloittamista. Avotakan edustalla lattia on suojattava esim. pellillä 150 cm:n matkalla takan takaseinästä mitattuna, jotta kipinät eivät pääse sytyttämään tulipaloa. Kuusihalko kipinöi palaessaan. Nuohous Rakennuksen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tulisijat ja hormit nuohotaan määrävälein. Samalla nuohooja tarkistaa tulisijan ja savuhormin kunnon. Öljykamiina Käyttöohjeisiin on tutustuttava ennen käyttöä. Öljykamiinaa ei pidä sytyttää uudelleen, kun se on vielä kuuma. Palavat nesteet sammutetaan tukahduttamalla esim. sammutuspeitteellä, ei missään tapauksella vedellä. Nestekaasulaitteet 2 2 Käyttöohjeisiin on tutustuttava ennen käyttöä. Nestekaasulaitteiden liitokset ja letkut on tarkistettava säännöllisesti. Ne saattavat vuotaa. Nestekaasu on erittäin helposti syttyvä polttoaine. Nestekaasuvuodon sattuessa on kyseessä aina vaaratilanne. Vuotanut kaasu syttyy pienestäkin kipinästä. Ilmaa raskaampana vuotanut kaasu kerääntyy lattian rajaan tai mataliin paikkoihin. Ennen laitteiden tarkistamista sammutetaan avotuli ja kytketään sähköt pois päältä. Sen jälkeen liitetään kaasupullo järjestelmään ja avataan venttiili.

24 Mahdolliset vuodot löytyvät helposti, kun ottaa pienen pensselin ja sivelee astianpesuaineella kaikki liitokset. Vuotokohtiin nousee kuplia. Letkujen kunto tutkitaan taivuttamalla letku melko jyrkälle mutkalle. Letkun pinnassa ei saa olla halkeamia, vaan sen on oltava kimmoisa ja ehjä. Letku on uusittava ajoissa. Ylipitkien letkujen käyttöä on aina vältettävä. Sisätiloissa letkun enimmäispituus on 1,2 m. Nestekaasulaitteissa saa käyttää vain erityistä nestekaasuletkua. Nestekaasua ei saa säilyttää rakennusten kellari- tai ullakkotiloissa eikä missään sisätiloissa, joissa ihmisiä yöpyy. Nestekaasupullon pinnan lämpötila ei saa nousta yli 40 lämpöasteen, joten pullo tulee säilyttää riittävän etäällä lämmönlähteistä. Nestekaasupullo on hyvä sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle, josta letkut johdetaan keittiöön. Jos kaasupullo on sisätiloissa, on lattiaan tai seinän alaosaan tehtävä tuuletusaukko, josta ilmaa raskaampi nestekaasu pääsee ulos, jos kaasuvuoto tapahtuisi. Nestekaasulaitteet ovat turvallisia, kun niiden käyttöohjeita noudatetaan tarkasti. Hankkiessasi nestekaasulaitteen varmista, että laitteessa on CE-merkki. Merkki varmistaa, että laite on testattu ja että sitä seuraa riittävä ohjeistus. Oikein palavan kaasuliekin tulee olla rauhallinen ja väriltään sininen. Jos liekin kärjet ovat keltaiset, poltin ei saa tarpeeksi ilmaan. Keitintä tai liettä käytettäessä liekki tulee säätää siten, ettei se ulotu astian reunojen yli. Jos tunnet kaasun hajua sulje pulloventtiili älä käytä avotulta älä käytä sähkökatkaisijoita tuuleta käyttötila huolellisesti etsi vuotokohta käyttämällä saippuavettä ja avaamalla pulloventtiili vuotokohdan löydettyäsi sulje pulloventtiili ja korjaa tai korjauta vuotokohta Lähde: Turvatekniikan keskus TUKES, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto julkaisee Nestekaasun kuluttajaopasta, Häkä Häkä on hengenvaarallinen kaasu. Se ei ilmoita itsestään. Se on hajutonta, mautonta ja väritöntä sekä ilmaa raskaampaa. Häkä on vaarallista jo pieninä määrinä: se estää hapen sitoutumisen vereen. Häkää syntyy, kun palaminen tapahtuu liian vähässä hapessa, esim. kun uunin pellit on suljettu ennen kuin palaminen on loppunut. Häkämyrkytyksen oireet ovat huimaus, pahoinvointi ja tajuttomuus. Häkämyrkytyksen uhri on saatava nopeasti raittiiseen ilmaan. Palovaroitin ei ole kaasu- eikä häkävaroitin. Markkinoilla on kuitenkin olemassa erikseen sekä häkävaroittimia että palo- ja häkävaroittimien yhdistelmiä. 23

25 Öljylamput Öljylampun yläpuolelle on jätettävä vapaata tilaa, jotta yläpuolella oleva materiaali ei kuumene liikaa. Älä vie lämpimään saunaan öljylamppua, kuumentuessaan lamppu saattaa leimahtaa tai pestessä kaatua. Sopiva paikka lampulle saunassa ja pesuhuoneessa on koukku ikkunan ulkopuolella. Opettele käyttämään erilaisia kaasu- ja öljylamppuja sekä tunnistamaan eri polttoaineet. Väärä polttoaine lampussa saattaa olla vaarallinen. Myrskylyhdyssä käytetään polttoaineena valopetrolia. Hälytä, pelasta, sammuta, rajoita Tiesitkö, että kun normaalioloissa noin 50 ihmistä minuutissa voi kulkea keskimääräisen oviaukon kautta, hätätilanteessa luku on alle 25? Säännölliset paloharjoitukset vähentävät tehokkaasti paniikkia. Tulipalo kämpässä Leiri- ja retkikämpän alkusammutuskalusto on pidettävä kunnossa. Tulipalon varalta on kämpän pelastussuunnitelmaan kirjattu toimintaohjeet. Pelasta ensin ihmiset. Hanki paikalle apua hätänumerosta 112. Apua hälyttäessä on tärkeätä tietää kämpän sijaintikunta ja osoite. Kun palokunta saapuu paikalle, kerro tilanne: onko ihmisiä vielä vaarassa, missä on räjähdysherkkiä tai kaasuuntuvia aineita jne. Noudata itse sammutusta johtavan henkilön ohjeita. Tulipalo on helppo sammuttaa aivan alkuvaiheessa. Toimi nopeasti ja harkitusti, huomaat kyllä heti, pystytkö tekemään palon leviämiselle mitään. Tukahduttaminen esim. sammutuspeitteellä on varmin keino, mutta esim. rakenteisiin päässyt tuli on sammutettava jo muilla keinoilla vaikka- pa käsisammuttimella tai vedellä. Sulje ovet ja ikkunat, se hidastaa palon leviämistä. 24

26 TULEN KÄSITTELY ULKONA Nuotio Hyvä nuotiopaikka on suojainen ja sorapohjainen. Kaikki humus ja juuret poistetaan nuotion pohjalta mieluiten vielä mahdollisimman yhtenäisinä paakkuina. Tuli voi levitä kytemällä juuria pitkin useita metrejä maan alla. Yhtenäisillä paakuilla puolestaan voi jälkikäteen peittää ja naamioida nuotiopaikan. Turvemaassa tuli voi kyteä useita viikkoja ja syttyä sitten yllättäen. Nuotiota ei pidä tehdä suoraan rantakalliolle, sillä tuli rapauttaa kallion. Avotulta ei koskaan saa jättää yksin. Saataville on varattava sammutusvettä tai muuta sammutusmateriaalia. Kantotulet, kasatulet, rakovalkeat ja muut yöpymiseen käytettävät valkeat on pohjustettava huolellisesti. Kytevä maa-aines on poistettava tulisijan läheisyydestä. Pitkään palava yötuli sytyttää säteilylämmölläänkin. Tulen ja nukkujien välissä pidetään kynnyspuuta, joka estää nukkujia vierähtämästä liian lähelle tulta. Kun tuli on sammutettu, on nuotion pohja kasteltava. Kuuma nuotionpohja on vaarallinen sytytin, vaikkei siinä olisikaan enää liekkejä. Älä sammuta nuotiota humusmaalla. Muista! Nuotion sytyttämiseen on aina oltava maanomistajan lupa. Metsäpalovaroituksen aikana ei saa tehdä avotulta. Metsäpalo Niin mukava kuin nuotiotuli partioleirillä onkin, on noudatettava metsäpalovaroituksia. Jos metsäpalon syttyy, on nopea toiminta tärkeää. Jos et ole yksin paikalla, lähetä joku hälyttämään palokunta ja muut esimerkiksi tuoreilla oksilla tukahduttamaan tulta tai ainakin estämään tulen leviämistä. Jos tulelle ei mahda mitään, seuraa sen leviämistä ja yritä pysäyttää se heti tilaisuuden tullen esimerkiksi hakkuuaukean tai pellon reunassa. Tarvittaessa voi kaataa puita tuulen alapuolelta, ettei tuli pääse leviämään. Kipinämikon tehtävät Kun yövytään tulilla tai talviteltassa kamiinan lämmössä, tarvitaan aina kipinämikkoa eli tulta vartioivaa henkilöä. Tulta ei saa jättää yksin. 1. Kipinämikko toimii teltan tai nuotion palovartijana. Hän ei saa poistua paikalta. Hän valvoo, ettei hehkuva kamiina, nuotio tai lennähtänyt kipinä sytytä tulipaloa tai ettei rakotuli romahda nukkujien niskaan. 2 5

27 2. Turvallisuusvälineitä ovat kynnyspuut, jotka estävät nukkujia vierähtämästä liian lähelle tulta, kamiinan ripustuspuut sekä sangollinen sammutusvettä. Sammutusvettä tarvitaan myös talvipakkasella. 3. Kipinämikon tärkeä tehtävä on pitää yllä tasaista, hyvää lämpöä. Se on vaikeampaa kuin uskoisi. Jäiset tai märätkin puut palavat, kunhan ne ovat riittävän pienikokoisina ja asetetaan hehkuvalle hiillokselle. 4. Kipinämikko kuivattelee ja kääntelee kuivumaan asetettuja tavaroita sekä huolehtii, etteivät tavarat pääse kärventymään. 5. Kipinämikko huolehtii yörauhasta. 6. Kipinämikko herättää kunnolla seuraajansa ja odottelee rauhassa, kunnes tämä on päässyt jalkeille asti. 7. Kun talviteltan kamiina ei tunnu vetävän, kannattaa varmistaa, etteivät ilma-aukot ole tukossa. Joskus auttaa karstan karistaminen savupiippua kolistelemalla. Jos omat vaatteesi syttyvät palamaan: suojaa välittömästi käsillä kasvosi heittäydy maahan, tukahduta palo kierimällä Jos jonkun toisen vaatteet palavat, toimi nopeasti laita henkilö nopeasti pitkälleen kasvojen suojelemiseksi tukahduta huovalla tai vaatteella kasvoista jalkoihin päin niin, etteivät liekit pääse lyömään kasvoihin jäähdytä hehkuvia vaatekappaleita vedellä Osaatko toimia tulipalon sattuessa? Jos pukeudut helposti syttyviin materiaaleihin, älä valitse pään yli vedettävää mallia. Sen sijaan edestä helposti auki saatava vaate on syttyessään vähemmän hengenvaarallinen. Tiesitkö, että fl eece-puserot syttyvät herkästi nukkaisuutensa vuoksi, samoin kuin tuttu froteekangas? Hormimaiset, ilman vyötä liehuvat mekot ja vaatteet palavat nopeasti. Päällimmäiset vaatekerrokset altistuvat tulelle ensin, joten paksu villapaita ohuen tuulipuvun alla saattaa pelastaa henkesi. 26

28 TURVALLISTA RETKI- JA LEIRIRUOKAA Hygieniavinkkejä keittiöön 1. Aloita ruoanvalmistus aina käsienpesusta Pese kädet myös ruoanvalmistuksen aikana: aina multaisten juuresten ja raakojen kasvisten käsittelyn jälkeen, aina ennen kuumentamatta syötävien elintarvikkeiden käsittelyä (salaatit, tuorepalat, hedelmät) aina kun siirryt elintarvikkeesta toiseen (esim. liha-kasvikset, leipä-kasvikset, raaka elintarvike-valmis ruoka), desinfioiva käsihuuhde ja kertakäyttösuojakäsineet ovat myös käteviä leiriolosuhteissa. 2. Käytä ruoanvalmistukseen vain puhdasta vettä 3. Käytä valmistukseen vain puhtaita välineitä ja astioita Kun siirryt lihasta tai kalasta kasviksiin tai päinvastoin, puhdista työvälineet kuumalla vedellä ja pesuaineella aina välillä tai vaihda ne puhtaisiin. Älä käsittele kalaa ja lihaa samalla leikkulaudalla. 4. Säilytä siististi Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden (esim. jauheliha, tuore kala) ottamista mukaan retkelle ja leirille kannattaa harkita huolellisesti ellei niiden kylmäketjusta pystytä huolehtimaan (kylmäketjun on oltava katkeamaton). Kylmäsäilytystilojen (esim. maakuopan) lämpötilan pitää olla alle +8 astetta (jos on kalaa tai lihaa on lämpötila ). Mitä kylmemmässä elintarvikkeita säilytetään, sitä turvallisempana ja laadukkaampana ne säilyvät. Suojaa säilytettävät elintarvikkeet aina muovipussilla/tuotekelmulla tai muulla tavoin niin, ettei niihin pääse pölyä tai kärpäsiä. Älä pidä ruokia auringon valossa. Suunnittele ruokalista siten, että käytät pilaantumisherkimmät elintarvikkeet aina ensimmäisenä. Esimerkiksi jauheliha säilyy kypsennettynä paremmin. 5. Kypsennä ruoka kuplivan kiehuvaksi Haalea ruoka on otollinen kasvualusta ruokamyrkytyksiä aiheuttaville bakteereille. Kun lämpötila nousee yli +60 asteen, alkavat mikrobit tuhoutua. Jos ruokaa pitää säilyttää kuumana ennen tarjoilua, sen tulee olla riittävän lämmintä (vähintään +60 astetta). Nauti ruoka kuumana, heti valmistamisen jälkeen ja valmista vain tarvetta vastaava määrä. Jäännösruokien uudelleen tarjoaminen ei ole suotavaa. Tiskiveden määrästä ja kuumuudesta ei pidä tinkiä Jokaisella ruokailijalla on oltava mahdollisuus tiskata astiansa puhtaalla ja kuumalla vedellä. Esipesu pitää pesuveden pitempään puhtaana ja huuhtelu mahdollisimman kuumalla vedellä varmistaa astioiden puhtauden. 27

29 Ruokamyrkytys Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan saastuneen ruoan tai juoman nauttimisesta aiheutunutta sairautta. Myrkytyksen voi aiheuttaa ruoan tai veden mukana elimistöön päässeet mikrobit, joita ovat bakteerit, virukset, homeet, hiivat ja loiset. Yleisimpiä ruokamyrkytyksen syitä ovat riittämätön kuumennus, liian hidas jäähdytys, säilytys liian lämpimässä ja puhtauden laiminlyönti. Miten voit välttää ruokamyrkytyksen? 1. Pese kädet usein aina vessassa käynnin jälkeen ja ennen ruoanvalmistusta ja ruokailua. 2. Pidä keittiö puhtaana: pese työvälineet ja leikkuulaudat aina käytön jälkeen ja aina ennen ruoanvalmistusta. 3. Säilytä elintarvikkeet oikeassa lämpötilassa. 4. Kuumenna ruoka kunnolla ja jäähdytä äkkiä. 5. Vältä ruoanvalmistusta sairaana. Leirillä on tärkeää huolehtia, että myös leiriläiset pesevät kätensä. Vatsakipu, oksentelu ja ripulointi ovat tyypillisiä ruokamyrkytyksen oireita. Ruokamyrkytystä voi epäillä, jos useat ihmiset saavat samanaikaisesti vatsakipuja ja alkavat oksennella ja ripuloida. Yleensä ruokamyrkytyksen oireet tulevat ensimmäisen vuorokauden sisällä ruoan nauttimisesta ja lähes kaikki samaa ruokaa syöneet oireilevat. Runsaassa oksentelussa ja ripuloinnissa menetetään nestettä ja suoloja. Siksi nesteytyksestä on pidettävä huolta tarjoamalla potilaalle pieniä nestemääriä useasti. Hygieniapassi? Partiotapahtumissa ei tarvita hygieniaosaamistodistusta (hygieniapassia), sillä hygieniaosaaminen koskee elintarvikkeita ammattimaisesti käsitteleviä eikä osaamisen osoittamisen velvoite koske satunnaisia tapahtumia. Makkaran myynnistäkin pitää ilmoittaa kunnan terveystarkastajalle Tilapäisellä myynnillä, johon voi liittyä valmistusta ja tarjoilua, tarkoitetaan harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa myyntiä, joka ei yhtäjaksoisesti kestä kauemmin kuin kaksi vuorokautta Elintarvikkeita torilla tai muussa ulkotilassa myyvän, jakavan tai tarjoilua varten valmistavan on ilmoitettava ennen toiminnan aloittamista sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonka alueella myynti- tai tarjoilupaikka sijaitsee. Tässä ilmoituksessa on kerrottava hakijan yhteystiedot, tilapäismyynnin aika ja paikka, toiminnan laatu, tuotevalikoima sekä selvitys säilytysolosuhteista, myyntikalusteista ja talousveden saannista. Ilmoittaminen tulee tehdä hyvissä ajoin, jotta neuvotteluille ja tarvittaville tarkastuksille jää riittävästi aikaa. Ilmoittaminen tulisi tehdä viimeistään 15 vuorokautta 2 8

30 ennen tilapäismyynnin aloittamista. Viranomainen ei tee ilmoittamisen johdosta erillistä päätöstä eikä peri maksua. Salmonella Salmonellatutkimus on yleensä aiheellinen, jos henkilöllä tai samassa taloudessa asuvilla on ollut ripulioireita viimeisen kuukauden aikana. Tutkimukseen voi olla myös aihetta, jos henkilö on ollut viimeisen kolmen kuukauden aikana Poh- joismaiden ulkopuolella. Lisätietoa hygieniaasioista kunnan terveystarkastajilta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta Tartuntatautilaki ei edellytä salmonellatutkimusta alle kuukauden pituisissa työsuhteissa. Kunnan terveystarkastaja voi silti velvoittaa partioleirin muonittajia salmonellatutkimukseen. Leirin muonitusta suunnitellessa kannattaa olla yhteydessä paikalliseen terveystarkastajaan. Lisätietoa: Ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot Ruokayliherkkyyttä ei saa vähätellä, koska osa oireista voi olla vaarallisia tai jopa henkeä uhkaavia. Elintarvikkeiden tuoteselosteet kannattaa lukea huolellisesti. Esimerkiksi keliaakikolle pienikin määrä gluteiinia on terveysriski ja pähkinä-allergiselle manteli voi aiheuttaa suun ja nielun limakalvojen turpoamisen. TOIMINTA VESILLÄ Uinti Vesi on vaarallinen elementti. Uiminen ja uimataito ovat suhteellinen käsite: uimahallissa on helppo uida 500 metriä, mutta kylmässä vedessä pienessäkin aallokossa matkassa on jo urakkaa. Uimapaikka on aina tutkittava, ennen kuin uijat päästetään veteen. Tuttukin ranta on tarkistettava talven jäljiltä. Älä koskaan sukella veteen, jos et ole ensin tutkinut pohjaa. Uinnin on tapahduttava aina valvotusti. Uimaan saa mennä vain valvojan ollessa paikalla ja hänen luvallaan. Uimavalvojiksi valitaan pelastustaitoiset johtajat. Leirillä valvojien määrä pitää suhteuttaa uimareiden määrään. Uimarit jaetaan uimapareihin, jotka pitävät huolta, että kaverikin tulee rannalle. Tämä on hyvä tapa kontrolloida suuren joukon uimista. Koskaan ei pitäisi mennä uimaan yksin. Hyvä tapa on pitää leirin uima-ajat päivittäin samoina. Uimapaikalla tarvitaan pelastusvene ja pelastusvälineitä. 29

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Ovatko jokamiehenoikeudet vanhentuneet? Simo Takalammi

Ovatko jokamiehenoikeudet vanhentuneet? Simo Takalammi Ovatko jokamiehenoikeudet vanhentuneet? Simo Takalammi 10.3.2016 Jokamiehenoikeudet vuosisatoja vanhaa pohjoismaista oikeuskulttuuria Eivät perustu kirjoitettuun lakiin, mutta ovat kiistämätön osa pohjoismaista

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA Turvallisuusasiakirja Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen SISÄLTÖ: 1 Lomaxi...3 2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 3 Toimintojen käsitteiden määrittely...3

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää?

Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää? Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää? Vastaus: Ei Tiesitkö: Sammaleen ja jäkälän keruu vaatii maanomistajan luvan. Vastasitko oikein? Jatka matkaa seuraavalle rastille nilkoista kiinni

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi NÅIDM 2015, suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle Maakaasu Biokaasu Asennus Käyttö Hätätilanne Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle KAASUN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA HELPPOA. KAASUN KÄYTTÄJÄN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA PUTKISTON JA KAASULAITTEIDEN ASIANMUKAISESTA

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu 14.5.2016 Suunnistuskilpailu 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailut, kansallinen suunnistuskilpailu

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita Mitä on maastoliikenne? Maastoliikenne tarkoittaa moottoriajoneuvolla ajamista maastossa eli tavallisten teiden ulkopuolella. Lain mukaan maasto on maa-alue ja jääpeitteinen

Lisätiedot

PIENTALOJEN OMAVALVONTA

PIENTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos

Lisätiedot

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa.

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa. ENSIAPUA KERHOSSA APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje Yleiset ensiaputilanteet kerhossa Sisältö APUA, IIK, PANIIKKI! Jakakaa kerhoparin kanssa vastuu

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

Käytä tulisijaasi oikeinkampanja

Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojien opintopäivä 2012 29.11.2012 Maria Myllynen 1 Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojat opastavat käyttämään oikein tulisijaa. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Opas korvantauskuulokojeen käyttäjälle

Opas korvantauskuulokojeen käyttäjälle Opas korvantauskuulokojeen käyttäjälle Lapin keskussairaala Kuuloasema PL 8041 96101 ROVANIEMI p. (016) 328 7607 Oppaan tekijät: Assi Perämäki ja Tuulikki Ahola Lapin keskussairaala Kuuloasema 2016 SISÄLLYS

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä Maankäyttösopimus 1 (5) Sopimus oikeudesta käyttää yleistä aluetta liikkuvaan kioskitoimintaan 1 Osapuolet Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa.

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. PALOTURVALLISUUS Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. Porin yliopistokeskus 22.10.2015 TH Mitä on paloturvallisuus ja pelastustoiminta?

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT 9. 10.9.2016 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Metsätaitoilun kesämestaruuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Pirkanmaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet 2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen...

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015.

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015. Ensiapuopas Johdanto Tämä ensiapuopas on tarkoitettu Kiekkoreippaan joukkueiden huoltajille tueksi oikeanlaisen ensiavun antamiseksi. Oikein annettu ensiapu edistää vammakohdan paranemista sekä estää tilanteen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Väestönsuoja

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Väestönsuoja Väestönsuoja Väestönsuoja Normaalioloissa varasto harrastetila yms. Käyttökuntoon laitto tarvittaessa 24 tunnissa suunnitelma suojan kuntoon saattamisesta suojan huolto vuosittain Siirtyminen suojaan suojaudutaan

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot