ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 / 26"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Aika klo 14:00-15:42 Paikka Teknisen toimen kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3 Vuoden 2014 talousarvion tulosyksiköiden esimiesten ja tositteiden nimenkirjoittajien hyväksyminen 5 4 Vesivehmaan rukoushuoneen purkamislupahakemus 6 5 Valitus hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan päätöksestä Timo Saukkolan maa-aineslupahakemus tilalle Pormestari RN:o 1: Asikkalan osallistuminen Kuluttajien energianeuvonta Päijät-Hämeessähankkeeseen vuonna Vesihuoltolinjan määrääminen Vesivehmaan tilalle Metsärinne 3: Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat Muut asiat 24

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahto Heikki puheenjohtaja Lyyrylä Kari varapuheenjohtaja Lagom Heikki jäsen Murto Liisa jäsen Rinkinen Raimo jäsen Uusi-Uitto Maija-Liisa jäsen Wikström Tuula jäsen Muut läsnä Kitala Kari khall. puheenjohtaja Saapui 4 käsittelyn aikana klo Moilanen Aaro kh:n edustaja Poistui 8 käsittelyn aikana klo Salojärvi Jami nuorisovalt. edustaja Tonteri Tapio rakennustarkastaja, esittelijä Viita Katja ymp. sihteeri, esittelijä Talvi Tiina vs. palvelusihteeri, sihteeri Allekirjoitukset Heikki Vahto Puheenjohtaja Tiina Talvi Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-11 Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm _28_/_1_ 2014 Tarkastuspvm _28_/_1_ 2014 Pöytäkirjan yleisesti nähtävillä Heikki Lagom Maija-Liisa Uusi-Uitto Asikkalan teknisen toimen toimisto _31_/_1_ 2014 Virka-asema ja allekirjoitus vs. palvelusihteeri Tiina Talvi Lisätietoja antavat rakennustarkastaja Tapio Tonteri, puh , sähköposti: ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita, puh , sähköposti: vs. palvelusihteeri Tiina Talvi, puh , sähköposti:

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPLTK Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäse nille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään viittä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu jäsenille Ehdotus: Päätös: Kokouskutsu on toimitettu lautakunnan jäsenille, kun nan hal li tuk sen edustajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kun nan joh ta jalle, toimialajohtajalle sekä nuorisovaltuutetulle kunnan hallin to säännön mu kai ses ti, jo ten ko kous todetaan asianmukaisesti kool le kutsutuksi ja mi käli enem män kuin puolet jäsenistä on saapu villa, myös pää tösvaltai seksi. Ehdotus hyväksyttiin.

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPLTK Hallintosäännön 61 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastusta seuraavana perjantaina kunnanviraston aukioloajan. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, pidetään pöytäkirjan nähtävänä seuraavana työpäivänä. Ympäristölautakunnan tekemän päätöksen mukaan ko kous pöy täkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa kak si pöytäkirjan tarkastajaa ja kokouspöytäkirja tarkastetaan viimeis tään kolmantena työpäivänä kokouksesta. Ehdotus: Päätös: Ympäristölautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi lautakunnan jäsenet Heikki Lagomin ja Maija-Liisa Uusi-Uiton. Ehdotus hyväksyttiin.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Vuoden 2014 talousarvion tulosyksiköiden esimiesten ja tositteiden nimenkirjoittajien hyväksyminen YMPLTK Lautakuntien on palvelualueillaan nimettävä tulosyksiköiden esimiehet sekä määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta suorittavat hankinnat ja tekevät hyväksymismerkinnät tositteisiin. Tositteen hyväksyy se henkilö, jolle päätösvalta tositetta koskevassa asiassa kuuluu. Ympäristölautakunnan tehtäväalueeseen kuuluu hallintosäännön mukaisesti ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta. Ympäristönsuojelu jakautuu seuraavasti: ympäristöhallinto, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto (ympäristöterveysvalvonta ja eläinlääkintä). Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Päätös: rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , säh kö pos ti: Ympäristölautakunta päättää, että sen palvelualueiden tositteiden hyväksyjinä on tulosyksikön vastuuhenkilöt ja poissaollessa toimialajohtaja. Ehdotus hyväksyttiin.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Vesivehmaan rukoushuoneen purkamislupahakemus 309/ /2013 YMPLTK Asikkalan evankelisluterilainen seurakunta on jättänyt purkamislupaha ke muk sen Ve si vehmaan rukoushuoneen purkamista varten. Raken nus si jait see Ru koushuone- nimisellä tilalla RN:o 3:32 Muikkulan ky läs sä, osoit tees sa Ru kous huo neen tie 5. Seurakunta on perustellut hakemustaan sillä, että rukoushuoneen lattiassa on homevaurio ja sen korjauskustannukset tulisivat seurakunnalle liian kalliiksi. Myös seurakunnan toiminta on ollut rakennuksessa vähäistä. Kirkkoneuvosto päät ti ko kouk ses saan , että seu ra kunta ei korjaa ra ken nusta, vaan ra ken nuksen muita olemassa olon mah dol lisuuksia kar toite taan. Rakennus on ollut käyttökiellossa keväästä 2012 ja toiminta on siir retty Vesivehmaan nuoriseuran talolle. Seurakunta laittoi rakennuksen myyntiin ke väällä 2013, mutta hy väksyttäviä tarjouksia ei jätetty. Kirkkoneuvosto päätti jättää purkulu pahakemuksen Asikkalan kunnalle, koska seu rakunnalla ei ole ta loudellisia mahdollisuuksia peruskorjata raken nusta. Hakemuksen mukaan rakennus on rakennettu luvun lopulla ja sen on sota-aikana toiminut mm. heinävarastona ja siirtolaisten asuntona. Nykyisen asunsa se on saanut 1960-luvulla. Ra kennuksessa ei ole vesi- eikä viemäriliittymää, sähköliittymä on ja lämmitys on hoidettu sähköpattereilla. Tontin pinta-ala on 1000 m2. Ha kemuksen liitteenä on MIP Rakennuttajapalvelun tekemä vau rio tarkastusraportti, jonka mukaan lattia tulisi purkaa kokonaan, vesivuotokohdat kunnostaa ja uuden lattian kunnostustyötä laatia suunnitelmat. Lattian kunnostuskustannuksiksi on arvioitu euroa sekä lisäksi ilmalämpöpumpun ja ilmanvaihdon kustannukset. Dosentti Seppo Huhtinen Turun yliopiston biologiselta laitokselta on tutkinut yllä mainitusta kohteesta peräisin olevat lahonäytteet. Tutkimuksen mu kaan näytteessä on rihmastoa ja itiöemä, kyseessä lattiasieni (Ser pyla lacrymans) ja rihmasto on elävää. Lausunnon mukana on myös artikkeli lattiasienen tuntomerkeistä ja ominaisuuksista. Hakemus on esityslistan liitteenä. Seurakunnan hakemuksesta on pyydetty Päijät-Hämeen maakuntamuseon ja Hämeen ELY-keskuksen lausunnot. Lahden kaupunginmuseo - Päijät-Hämeen maakuntamuseon Tutkimus ja kulttuuriympäristöyksikkö esittää seuraavaa: Hirsirakenteista lautaverhottua noin 140 m2:n suuruista rukoushuonetta on alettu rakentaa 1915 ja se on tiettävästi valmistunut ja vihit-

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta ty vasta 1933 ja kunnostettu jälleen luvun puolimaissa. Se vihittiin uudelleen käyttöön Rakennuksen koristelematon selkeä ulkoasu edustaa tyylipiirteiltään lähinnä jälleenrakennuskautta. Rukoushuone on mukana Asikkalan kulttuuriympäristöohjelmassa 2006 ja rakennusinventoinneissa Paikallisesti kulttuurihistoriallisesti arvokas ru koushuone sijaitsee kallionnyppylällä nauhamaises ti rakentuneen kyläkeskustan eteläpuolella sulautuen mittasuhteil taan ja mate riaa leiltaan lähialueen rakennettuun ympäristöön valta kunnallisesti mer kittävässä kulttuuriympäristössä (RKY 2009). Asikkalan seurakunnan, Hämeen ELY-keskuksen, maakuntamuseon ja Asikkalan rakennusvalvonnan välisessä neuvottelussa keskusteltiin rukoushuoneen tilanteesta ja sen kulttuurihistoriallises ta merkityksestä ja tuolloin todettiin, etteivät MRL 139 :n mukaiset edellytykset purkamiselle täyty. Tuolloin myös todettiin, että tulisi tut kia olisiko joku muu taho kiinnostunut kiinnostunut rakennuksen käy töstä ja korjaamisesta. Lahottajasienen leviäminen tulisi estää pois tamalla vaurioituneet lattiarakenteet. Viitaten käytyyn neuvotteluun Lahden kaupunginmuseo - Päijät-Hämeen maakuntamuseo ei näe rakennuksen olosuhteissa tapahtuneen sellaista muutosta, joka puoltaisi rakennuksen purkamislupaa. Hämeen ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että rukoushuone on mu kana Asikkalan kulttuuriympäristöohjelmassa 2006 ja rakennusinventoinneissa 2006 ja on osa Vesivehmaan valta kunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Vesi vehmaan osayleiskaavaehdotuksessa rukoushuone on varus tettu merkinnällä SR-2, "Suojeltava rakennus tai rakennusryhmä. Kohde on rakennetun kulttuuriympäristön kannalta paikallisesti mer kittävä ja se tulisi säilyttää." MRL 139 :n mukaan purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien pe rinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista. Neuvottelussa edellytyksiä purkamisluvalle ei todettu olevan ja siihen viitaten ELY-keskus katsoo, ett ei purkamisluvalle ole esitetty MRL:n mukaisia perusteita. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Perustelut: rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: Katsotaan oikeaksi hylätä haettu purkamislupahakemus. Asikkalan kultturiympäristöohjelmassa (Annu Tulo nen,1998) to detaan, että rakennus on raken nettu 1930-luvun lopulla ja nykyi sen asunsa se sai luvulla.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Asikkalan rakennusinventoinnissa (Hämeen ympäristökeskuksen moniste 108/2006,Teija Ahola) todetaan, että Vesivehmaan rukoushuoneen rakentaminen alkoi jo luvulla, keskeytyksen jälkeen rakennus vihittiin käyt töön vuonna Peruskorjaukset on tehty 1956 ja Harjakattoinen, suorakaiteen muotoinen ja lautaverhoiltu rukoushuone ei poikkea materiaaleiltaan tai mittasuhteiltaan lähialueen rakennetusta ympäristöstä. Ul koasu on korjauksissa tyylillisesti yksinkertaistunut. Vesivehmaan rukoushuone sijaitsee nauhamaisen kyläkeskustan eteläreunalla. Alueella on jälleenrakennuskauden pientaloja ja muu tamia yksittäisiä maataloja. Palaverissa todettiin seurakunnan ongelmat rakennuksen ylläpidossa. Rakennuksen korjaaminen olisi liian kallista ja rakennuksen käyttö liian vähäistä seurakunnan tarpeisiin. Palaverissa esitettiin seu ra kun nal le yh te nä vaih to eh to na koet taa saa da raken nukselle uu si omista ja. Seurakunta onkin omatoimisesti koettanut myydä kiinteistöä. Todettakoon, että myynnin yhteydessä rakennustarkastajaankin ottivat ostajaehdokkaat yhteyttä. Kysymyksiä esitettiin mm. kiinteistön rajapyykeistä, tieoikeudesta, auton pitopaikasta pihalla. Vesivehmaan osayleiskaavaehdotuksessa rukoushuone on varustettu merkinnällä SR-2, "Suojeltava rakennus tai rakennusryhmä. Kohde on rakennetun kulttuuriympäristön kannalta paikallisesti merkittävä ja se tulisi säilyttää." Kaava ei ole vielä lainvoimainen. Koska kysymys on historiallisesti merkittävästä rakennuksesta joka on inventoitu ja asemakaavaehdotuksessa rakennus on suojeltu, purkamislupa on ollut tarpeen. MRL 127. Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennet tuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteutta mista. MRL 139,1. Rakennuksen purkaminen merkitsee perinteisen arvokkaaksi inventoidun rakennuksen hävittämistä ja haittaa Vesivehmaan osayleiskaavaehdotuksen toteuttamista ja näin ollen purkamislupaa ei voida myöntää. Rakennuksen käytön vähäisyys, myynnin epäonnistuminen ja peruskorjauksen kalleus eivät ole relevantteja perusteita koko rakennuksen purkamiselle kun lattiasieni on todennäköisesti vielä pelkästään lattiassa ja ehkä vain osassa rakennusta. Rakennusta ei käytetä, mutta ei ole selvitetty kuinka laajalle vahinko on edennyt. Ra kennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoi suu den vaatimukset (MRL 166 ), joten omistajan tulisi vähin tään py säyt tää lattiasienen elävä rihmasto, jotta sen takia koko rakennus ei tuhoutuisi.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Peritään päätöksestä Asikkalan rakennusvalvontataksan 5.1 ja 17.1 kohdan mukaisesti 100 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen (MRL 198 ). Päätös: Päätös: Kari Lyyrylä ehdotti, että rakennus puretaan. Ehdotusta ei kannatettu. Maija-Liisa Uusi-Uitto ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja pyyde tään lisäselvitystä raken nuksen nykyisestä kunnosta ja vaurion laajuudesta mennessä. Ehdotusta kannatti Heikki Vahto. Maija-Liisa Uusi-Uiton ehdotus hyväksyttiin. Tuula Wikström poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kari Kitala saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Valitus hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan päätöksestä / /2013 YMPLTK Eva Tuuli, Nummela 11:20 tilan omistaja, on pyytänyt rakennusvalvontaviranomaista määräämään haitan poistosta kun naapuri on tehnyt uuden tieliittymän Sorjamäki 7:128 tilalle. Tilat sijaitsevat Urajärvellä. Tuulin mukaan tien rakennustoimenpiteet muuttavat luonnollista vedenjuoksua ja tästä aiheutuu huomattavaa haittaa Nummelan tilan rakennuksille. Tie on rakennettu aivan Nummelan tilan päärakennuksen viereen ja siinä ei ole ojia kummallakaan puolella. Maa viettää rakennetun tien puolelta Nummelan tilaan päin. Asiasta on pyydetty lausunto Sorjamäen tilan omistajalta. Insinööri Jouni Sievälä on antanut vastauksen. Hän toteaa, että tarkoitus on ollut poistaa kiinteistöä rasittanut raskaan kaluston liikenne ja muuttaa piha-alue paremmin pientaloasumiseen sopivaksi. Työt on tehty tilan omistajalta salassa ja Jouni Sievälä toimii muutoksista vastaavana insinöörinä. Sievälä toteaa, että "kysymyksessä ei ole uusi liittymä, vaan Sorjamäen tilalle on rakennettu vuosikymmeniä sitten raskaan liikenteen kestävä rasitetie. Tierasite on purettu Maanpinnan luonnollinen korkeus on rasitetien alla. Rasitetien rakenteet ovat tehneet sorapadon vesien valumareitille koko Nummelan päärakennuksen leveydeltä. Rasitetierunkoon ei ole kajottu, luonnollinen maanpinta on korotettu Urajärventien tasalle jo vuosikymmeniä sitten eikä rasitetien korkoihin ole kajottu. Tien rakentaminen on edelleen kesken, mutta se saatetaan aikanaan loppuun." Sievälän lausunto liitteineen on esityslistan liitteenä. Kalle Simonen on antanut Sievälän puolesta myös asiantuntijalausunnon asiasta. Hän toteaa lausunnossaan, että "Sievälät ai kovat muuttaa liittymän juuri van han liitty män kohdal le. He ovat pois ta neet nurmet tu neen pin nan, laittaneet van han tien raken teen päälle suodatinkan kaan ja aja neet tämän päälle murs ketta. Liit ty män ra kentaminen on vielä kes ken. Naapurin "toi vo muksesta" liit tymään ei olla laitettu rumpua Urajär venraitin suun taan. Tämä on ymmärrettä vää, koska kyseisen tien luiska yltää mel kein seinään kiinni, eikä tien ja talon välissä ole ojaa eikä helpos ti voida sitä ra kentaakaan. Jos vertaa Tuulin tontin/talon aiempaa tilannetta nykyi seen, niin voidaan todeta, että nurmikon poistaminen vanhalta liitty mältä, suodatinkankaan laittaminen ja murskeen lisääminen eivät yhdessä, eivät-

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta kä yksittäisinä toimenpiteinä lisää vedenvalumista Tuulin tontille. Päinvastoin: a) nurmikon (=kasvualusta+heinät+aluskasvillisuus) poista minen vanhantien päältä lisää veden imeytymistä alla oleviin raken teisiin, eikä näin pintavesi valu tien ylin niin nopeasti Tuulin talon sokkeliin. Nurmikko nimittäin ei läpäise vettä niin hyvin kuin murs ke, jo ten vähemmän vettä pääsee liittymän yli nyt uudessa tilantees sa. b) suodatinkangas päästää veden nopeasti imeytymään alla ole vaan tienrakentee seen. Rakenteessa ollessaan se ei johda vettä vaakatasossa, vaan päästää sen hyvin lävitseen alaspäin. c) liittymän rakenteen lisäys tiivistää alla olevia kerroksia entisestään ja näin hidastaa vedenvirtaamisen kohti taloa. Sekä painonlisäys että tientasauksen nosto siis padottavat entistä parem min Sievälän tontilta tulevaa vettä. d) kunnostettu liittymätie johtaa rakenteessaan entistä pa remmin vesiä pohjoiseen, jonne maasto korkeuskäyrien mukaan myös laskee. Sievälän liittymä ei ole vielä valmis. Esimerkiksi Urajärvenraitin pohjoispuolisten vesien ohjaaminen on kesken, koska naapuri ei ollut luvannut rakentaa rumpua liittymän kohdalle. Nämä vedet on tarkoitus johtaa liittymän länsipuolelle kaivettavaa ojaa pitkin kohti pohjoista ja tontilla piha-alueelle kaartuvassa kohdassa viedä rummulla vedet pihatien alitse jatkotien itäpuolelle kaivettavaan ojaan. Lisäksi Sievälän liittymän pintavesien pääsyn estäminen Tuulin tontin puolelle varmistetaan sillä, että liittymän sivukaltevuus (n. 3,5 %) muotoillaan kallistumaan Sievälän tontille päin." Lausunto kuvineen on esityslistan liitteenä. Rakennustarkastaja pyysi tarkennusta Simoselta tien kuivatukseen. Simonen toteaa: "Lausunnossani keskityin vain kertomaan, ettei Sie välän toimenpiteistä ole haittavaikutuksia Tuulin tontille. Oikeastaan tilanne muuttuu paremmaksi. Siksi en paneutunut itse tienrakentei siin sen kummemmin kuin ker toen, että sivukaltevuus muotoillaan Tuulin tontista poispäin ja tien yläpuolelle tehdään sivuoja, mikä py säyttää tontil ta tulevat vedet ja kerää tonttiliittymän vedet. Tämän ojan vedet ohjataan sitten rummulla keskemmällä tonttia käänty vän tien alitse pelto-ojiin. Mitä itse tonttitien rakenteisiin tulee, niin nehän yleensä rakennetaan kevyemmin kuin yksi tyistiet, koska ne eivät tule yleiseen käyttöön ja kuormitukset ovat pienemmät. Samoin vastuu kunnosta ja toimivuudesta on kokonaan asukkaalla itsellään. Mutta totta kai neuvon Sievälää rakentamaan tonttitien niin, että se py syy kuivana, koska sillä

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta taataan tien toimivuus jne." Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: MRL 165 :ssä todetaan: Jos rakennuspaikkana olevan kiinteistön maanpinnan luonnollista korkeutta muutetaan tai suoritetaan muita toimenpiteitä, jotka muuttavat luonnollista vedenjuoksua kiinteistöllä, kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei toimenpiteistä aiheudu huomattavaa haittaa naapurille. Mikäli kiinteistön omistaja tai haltija laiminlyö velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on hakemuksesta määrättävä haitan korjaamisesta tai poistamisesta. Tämän johdosta ympäristölautakunta määrää, että tie on rakennettava niin kuin Simonen on lausunnossaan todennut: Sivukaltevuus muotoil laan Tuulin tontista poispäin ja tien yläpuolelle tehdään sivuoja, mikä py säyttää tontil ta tulevat vedet ja kerää tonttiliittymän vedet. Tämän ojan vedet ohjataan sitten rummulla keskemmällä tonttia käänty vän tien alitse pelto-ojiin. Sivukaltevuus on tehtävä yksipuolisena kallistuksena Tuulin tontilta pois päin ja kaltevuuden tulee olla vähintään 5%. Sivuojan pituussuun tai sen kal tevuuden tulisi olla vähintään 4 (4 mm/m) ja sivuojan poh jan tu lisi olla vähintään 25 cm päällysrakenteen ala pinnan alapuolella ainakin Nummelan rakennusten kohdalla, Sorjamäen pihaliittymään kääntyvälle liittymälle saakka. Kuivatuksen suunnittelussa on otettava huomi oon mitä vesi laissa sanotaan kuivatusjärjestelyjen (ojituksen) ulotta misesta toisen maalle sekä maanomistajalle aiheutetun vahingon korvaamisesta. Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida mahdollinen Nummelan tilan puoleisen kuivatusojan tarve. Tie on rakennettava valmiiksi kuivatuksen osalta Talvikunnossapidossa täytyy huomioida, että naapurin puolelle ei kasata lumia. Sovelletut oikeusohjeet: MRL 165, laki eräistä naapuruussuhteista 17 ja 18 :t. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. YMPLTK Eva tuuli on valittanut yllä olevasta päätöksestä Kouvolan hallinto-oi-

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta keuteen. Hallinto-oikeus pyytää lausuntoa valituksen johdosta. Valitusta on perusteltu mm. Urajärvenraitilta valumavedet ja tien käyttö aiheuttavat haittaa Tuulin kiinteistölle. Uuden tien rakentaminen on aiheuttanut vastaavat haitat myös talon sillä puolella. Maanpin nan tasosta mitattuna uuden tien luiska on 60 cm:n Nummelan kiin teistön päärakennuksen seinästä ja maakellarista sekä 1,5 metrin päässä ulkora kennuksen seinästä. Uuden tien ja rakennuksen välis sä ei ole tilaa ojalle, joka estäisi valumavesien pääsyn rakennusten alle ja maakel lariin. Uuden tien rakenteisiin imeytyneet sadeja valu ma vedet valu vat Nummelan kiinteistön rakennusten alle ojan puut teen vuoksi. Uuden tien liittymä on nostettu Urajärvenraittia korkeammalle, josta johtuu Urajärvenraittia pitkin virtaavan veden valuminen lännestä Nurmelan kiinteistön eteläpuolisiin perustuksiin. Lisäksi haittaa aiheutuu lisääntyneestä kulkuneuvojen melusta ja pakokaasuista sekä uudesta tiestä irtoava lika, pöly, kivet, rapa ja talvella loska. Ne vahingoittavat rakennuksen lännen puoleisia seiniä ja päärakennuksen ikkunoita. Talvisin lumi kasautuu rakennusten seinärakennelmia vasten jääden uuden tien luiskan ja rakennusten seinien väliselle alueelle. Märkä lumi pitää seinät kosteana. Lumien sulamisvedet valuvat keväisin alueelta rakennusten alle ja maakellariin. Lanaus aiheuttaa tärinää ja kiinteistön arvo alenee em. syiden takia. Lisäksi on laajasti perusteltu tien olemassaolon ja rakentamisen pe rusteiden puuttumista. Valituskirjelmä on esityslistan liitteenä. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: Todetaan lausuntonamme, että ympäristölautakunta on ottanut päätöksessään kantaa alkuperäiseen pyyntöön luonnolliseen vedenjuoksuun ja sii tä joh tu viin hait toi hin. Nyt valituskirjelmässä on laajennettu alku pe räistä pyyn töä. Lautakunnan päätöksen mukaan tie tulee kallistaa yksipuolisena kallistuksena 5 % Tuulin tontilta pois päin. Näin ollen valumavesiä ei tule tieltä Tuulin tontille. Tien ja rakennuksen väliin ei tule sadevesiä enempää kuin niitä tulisi mikäli tietä ei olisi rakennettu. Mikäli luonnonolosuhteista johtuen rakennuksen ja tien väliin on tarve rakentaa oja, se tulee siihen suunnitella ja rakentaa. Urajärventietä pitkin tulevat valumavedet kulkeutuvat päätöksen mukaisesti tien si vuojaa pitkin ja näin ollen ne eivät valu Nummelan ti-

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta lan rakennuksiin. Mikäli lumi kasautuu seinää vasten, se ei johdu tien rakentamisesta. Lumienkin sulamisvedet kulkeutuvat rakennusten alle ja maakellariin. Tien auraus saattaa jopa vähentää sitä haittaa. Ympäristölautakunta ei ole ottanut kantaa uuden tien olemassa olon oikeutukseen tai tarpeeseen. Käsittääksemme sitä varten voi pyytää tietoimituksen pitämistä. Lautakunnan päätöksen mukaisesti rakennettuna tiestä ei aiheudu MRL 165 :n mukaista haittaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Timo Saukkolan maa-aineslupahakemus tilalle Pormestari RN:o 1:167 YMPLTK Timo Saukkola on jättänyt ympä ristölautakunnalle maa-ainesten oton lu pa ha ke muksen ti lalla Pormestari RN:o 1:167 Asik ka lan Salon ky lässä si jaitsevalle ot tamisalueelle. Ottamisalueen pinta-ala on 1,2 ha ja otet tavan ai neksen määrä m 3. Ot tamis aika 10 vuotta. Vuo sit tainen otta mismäärä 1000 m 3. Suunnitel tu alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Kysymyksessä on vanha soranottoalue, jonka edellinen lupa on hyväksytty ympäristölautakunnan päätöksellä Luvan voimassaolo on päättynyt Ottamista on tarkoitus jatkaa päättyneen luvan mukaisessa laajuudessa, koska luvan mukaises ta m3 ottamaismäärästä on käyttämättä vielä noin 10000m3. Ot tamissuunnitelman on teh nyt ra ken nus insi nööri Ah vo Kunt tu. Aikai sem min hy väk sytty suunni tel ma on päivi tetty ny kyti lan teen mu kaiseksi. Pohja ve den pin nan kor keu deksi syk syllä 2013 alu eella on mitattu +80,62. Kuuleminen Lupahakemus on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla se kä Päijät-Häme lehdessä Naapurikiinteistöt on kuultu ha kijan toimesta. Päätöksenteko Asikkalan kunnan hallintosäännön mukaisesti ympäristölautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää maa-aineslupien myöntämisestä. Maa-aineslain 19 :n mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Ainesten ottamista kos kevasta luvasta on viivytyksettä ilmoitettava alueelliselle ELY-kes kukselle. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Päätös: ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita puh , sähköposti: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää haetun maa-ainesluvan Timo Saukkolalle tilalla Pormestari RN:o 1:167 Asik ka las sa Salon kylässä sijaitsevalle ottamisalueelle rakennus in si nöö ri Ah vo Kuntun laa ti man ot ta mis suun ni telman mukaisesti se kä liit tee nä olevien lu pa eh to jen mu kai sesti. Ehdotus hyväksyttiin.

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Asikkalan osallistuminen Kuluttajien energianeuvonta Päijät-Hämeessä- hankkeeseen vuonna 2014 YMPLTK Asikkalan kunta osallistui Lahden seudun ympäristöpalveluiden toteuttamaan Kuluttajien Ener gianeuvon ta Päi jät-hä meessä -hankkee seen vuonna Hank keeseen osal listuttiin vuonna 2013 vs. vi ranhalti jan päätök sellä var sinaisen vi ran haltijan ohjeen mukaisesti. Vuoden 2014 osal lis tu mi sesta ym pä ris tö lau ta kun ta on il moittanut haluavan sa päättää ol laan ko mu ka na. Lah den seudun ympäristöpalvelut on lähettänyt oman tarjouksensa Päi jät-hämeen liitolle vuoden 2014 energianeu vonnas ta. Päijät-Hä meen liitto päät tää kuka neuvonnan saa hoitaak seen. Hankkeen väli- ja loppuraportin (raportit kokonaisuudessaan kokouk sen oheismateriaalina) mu kaan han ke to teut ti Asik ka las sa seuraa via toi menpi teitä vuon na 2013: - Energianeuvontapiste Suomimies Seikkailee - rekkakiertueen tapahtu massa Asikkalan Vääksyssä : Kokeiltiin uudenlaista yhteis työtä val takun nallisen Suomimies Seikkailee - rekkakier tueen kanssa ja saa vu tettiin uuden laista kohderyhmää. Tapahtuman aikana neuvonta pisteellä kunnanta lon pi halla vieraili yhteensä 42 henkilöä, pääasiassa tapahtumas sa vierailleita kes ki-ikäisiä ja vanhempia mie hiä. Energiavinkkejä haettiin lamp pujen valin taan ja kotitalouden säh könsäästöön sekä auringon ja maa lämmön hyödyntä mi seen. - Energianeuvontapiste Anianpellon markki noilla Vesijärven rannalla Asik ka lassa yh dessä jäte lajittelun ja jäte vesineuvonta -hankkeen kanssa: Asikkalan kunnan suurtapah tuma sai yleisön verkkaisesti liikkeelle ja neu vontapisteellä vieraili tapahtu man aikana 27 energiansääs töstä kiin nostunut ta kulutta jaa, lapsiperheitä, ke säasukkaita ja kuntalaisia. Neuvon nan aiheet kä sittelivät lamppujen valinnan lisäksi vaihto ehtoisia energia muotoja, kuten aurinko- ja maaläm pöä. Kiusaa neuvonnalle aiheutui jatku vista uk koskuu roista iltapäivän aikana. - Päijäthämäläisille yhdistyksille ja ta loyhtiöille tarjottiin mahdollisuutta tila ta maksuton energia vinkki luento syk syn 2013 aikana. Energialuentoja mark kinoitiin Päijät-Hämeen alu eella toi mivil le asukas-, omakoti- ja kyläyhdis tyk sille sekä muille yhdistyksil le sähkö postiviestein. Luennoista lähetettiin tie dote myös alueen medialle ja maakun talehti Etelä-Suomen Sanomat te ki siitä etusi vun jutun. Lehtiartikkeli te ki tehtävänsä ja sen perusteella saa tiin useita yhteydenottoja yhdistyk siltä. Syk syn 2013 aikana toteutet tiin yksi luento Asikkalassa, joka oli Energiavink ki luen to Elä ke lii ton Asik ka lan pai kal lisyhdistyksen jäse nille Vääksyn nuori so talolla Luentoa oli kuun tele massa 45 vir keää senioria. Neuvon nan aihee na oli kotita-

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta louden energiansäästö. - Asukkaille suunnattuja koulutustilaisuuksia toteutettiin syk syn 2013 aika na yhteensä vii si. Lahden seu dun viidessä kunnassa järjestettiin asukkaille suun natut käytännönläheiset il malämpö pum pun huoltoillat. Tilai suudet oli vat kes toltaan klo ja Asikkalassa pidettyyn tilai suuteen osallistui 33 henkilöä. - Koululaisille suunnattua energiansäästön opastusta on toteutettu loka kuus sa Tokaluok kalaisten ener giansäästövii kolla. Yhteistyössä Lahti Ener gian kans sa on suunniteltu ja to teutettu ener gia-aiheinen ope tustuokio, jo ta on mark kinoitu Päijät-Hämeen koulujen tokaluokkien opettajille ja kun tien ym päris tövi ranomaisille. Opetus tuokioita pi dettiin eri puolilla Päijät-Hä mettä viikko jen väli senä aika na. Energiaopetukseen osallistui Asik kalasta yhteensä 60 oppilasta. Vuonna 2014 hankkeen tavoitteena on kuluttajien energianeu vonnan tarjonta koko Päijät-Hämeen maakunnassa, pääpainon ollessa jär kevässä energian käytössä, asumisen energiatehokkuuden lisäämisessä sekä ympäristön kannalta järkevien lämmitysratkaisujen suosimisessa. Kuluttajia tullaan kannustamaan asumisen energiansäästöön tarjoamalla heille tietoa käytännönläheisin neuvontakeinoin erilaisissa yleisötilaisuuksissa sekä koulutuksella. Näillä keinoilla pyritään asukkaiden energia- ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen sekä välillisesti ilmastonmuutoksen hillintään. Tavoitteena on, että kuluttajat saisivat asumiseen liittyvissä asioissa päätöksentekon sa tueksi ajantasaista ja käytännönläheistä tietoa energiatehokkuudesta ja energiansäästöstä. Toimintamuotoina hankkeessa ovat henkilökohtainen energiatehokkuus neuvonta erilaisissa yleisötapahtumissa ympäristöneuvonta-auto Kaislan kera, yhdistyksille ja taloyhtiöille suunnattu energiavinkkiluento sekä kiertävä energianäyttely alueen kunnantaloissa. Kaislakierrosten aikana maakunnallinen yhteistyö Päijät-Hämeen Jätehuol to Oy:n kanssa kestävän kuluttamisen asioissa konkretisoituu. Lisäksi järjestetään yleisölle luentoja sekä käytännönläheisiä koulutustilaisuuksia energiatehokkuudesta ja uusiutuvista energialähteistä. Luentojen ja koulutusten toteutuksessa hyödynnetään maakunnan omaa asiantuntemusta energia-alalla. Lahden seu dun ym pä ris tö pal ve lui den tar jous ener gia neu von nas ta Päi jät-hä meen lii tolle on kokonaisuudessaan ko kouksen oheismateriaalina. Valmistelija/lisätietoja ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita puh , sähköposti:

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Ehdotus: Mikäli hanke toteutuu, Asikkalan kunta osallistuu hank kee seen 1500 :lla myös vuon na Hanke tukee erin omai sesti kun nan Hinku-hanketta, jossa kunta on sitou tunut 80 % pääs tö vä hen nyk seen vuo teen 2030 men nessä vuoden 2007 tasosta. Hankkeeseen osallistuminen todetaan myös ym pä ris tön suoje lun ta lousar viossa Mi käli tä nä vuon na to teu tuu jo edel li selle vuo dellekin suun ni teltu läm pö ka me ra - kou lu tus il ta ku lut tajil le- toi vo taan si tä eri tyi sesti myös Asik ka laan, koska kun nan ym päris tö toimi on juuri hankki nut kuntalaisia varten oman lainat ta van lämpö kame ran. Lisäk si toi vo taan Ilma läm pöpum pun huol to il lan jär jes tä mistä Asikka lassa myös vuon na Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Vesihuoltolinjan määrääminen Vesivehmaan tilalle Metsärinne 3:10 YMPLTK Asikkalan kunnan vesihuoltolaitos on pyytä nyt rakennusvalvonta viran omaista mää räämään jätevesiviemärilin jan sijoittamisesta liitteenä olevan kartan mukai sesti tilan Metsärinne 3:10 alueella, koska maanomistajan kanssa ei ole neuvot teluista ja lin jan muutoksista huoli matta päästy sopimuk seen. Maan omistajan ehdotta ma lin jaus naapurin maille li sää kus tan nuksia, on hankala käy tännössä toteuttaa, toimii huo nom min ja vaikeuttaa kiin teistöjen liittymistä verkostoon. Ehdo tettu linjaus ei ai heuta haittaa kiin teistön käytöl le ja sijoituu kiinteistön itä nur kan käyt tä mättömään osaan. Maankäyttö- ja raken nuslain 161 :n mu kaan kiin teistön omistaja on vel vollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan joh don sijoit tami sen omista mal leen tai hallit semalleen maalle, jollei si joittamista muutoin voida järjes tää tyy dyttä västi ja koh tuulli sin kus tannuksin. Jollei sijoitta misesta ole so vittu, sijoittami sesta päättää kunnan ra ken nus valvontaviran omainen. Kiinteistön omis tajalla on oikeus saa da kor vaus hai tasta ja va hin gosta. Jollei kor vauksesta sovita, asia rat kaistaan lunastuslain mu kai sessa järjestyksessä. Maankäyttö- ja rakennuslain 144 :n mukaan lupaviranomainen voi an taa luvan ra kennus työn tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai ko konaan ennen kuin lupa ra kentami seen tai laitteiden sijoittamiseen on saanut lain voi man. Kun nan ei tarvitse asettaa vakuutta. Valitusviranomainen( hallinto-oikeus) voi kieltää päätök sen täy täntöönpa non. Valmistelija/lisätietoja Valmistelija/lisätietoja rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita puh sähköposti: Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää: 1. Maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n mukaan vesihuoltolinja sijoitetaan teknisen toimen hakemuksessaan esittämään paikkaan ja lautakunta toteaa, ettei kiinteistölle aiheuteta tällä ratkaisulla aiheetonta haittaa. 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 144 :n mukaan ympäristölautakunta an taa Asikkalan kunnan tekniselle toimelle aloitusoikeuden edellisen kohdan mukaisen työn suorittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Aaro Moilanen poistui asian käsittelyn aikana klo

21 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset YMPLTK Ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen seuraavat viran haltijapäätökset: Rakennustarkastaja: Rakennuslupien julkipanolistat 174, 178/2013. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Tiedoksiantoasiat YMPLTK Ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat asiat: Jätelautakunta Päijät-Hämeen jätelautakunta on hyväksynyt periaatteet ja me net te ly ta vat jäte maksun kohtuullistamiseen ja perimättä jättämi seen se kä jä teas tioi den tyh jen nys välin harventamiseen. Öljyalan palvelukeskus Öljysuojarahaston hallitus on kokouksessaan päättänyt korvata Roxmar Oy:n omistaman entisen jakeluaseman kiinteistön os. Pa das joen tie 58 öl jyn pi laa man maa-alu een kun nos ta mis kustannukset. Kunnostuspro jekti pyritään aloittamaan vuo den 2014 aikana. Aluehallintovirasto Aluehallintovirasto on ratkaissut hallintopakkoasian, joka koskee kiinteistön edustalla olevan laiturin rakentamisen keskeyttämistä. Aluehallintovirasto hylkäsi hallintopakkohakemuksen. Kouvolan hallinto-oikeus / Päätös Ki Oy Asikkalantie 2, rakennusvalvontaa koskeva va li tus ym pä ristö lautakunnan päätöksestä Hallinto-oi keus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin siinä on vaadit tu hallinto-oikeutta velvoittamaan ympäristölautakuntaa hoitamaan rakennusvalvontatehtäviään. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen. Hallinto-oikeus hylkää myös muutoksenhakijan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen / Päätös Ki Oy Asikkalantie 2, rakennusvalvontaa koskeva va li tus ym pä ristö lautakunnan päätöksestä Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin siinä on väitet ty, ettei huoltamotoiminta ole asemakaavamääräysten mukaista ja ett ei asemaa ole rakennetttu toimenpideluvan ehtojen mukaisesi. Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta myös toimenpideluvan lupaharkintaan liittyvien väitteiden osalta. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen / Päätös Ki Oy Asikkalantie 2, rakennusvalvontaa koskeva va li tus ym pä ristö lautakunnan päätöksestä Hal lin-

23 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta to-oi keus jättää valituksen tutki matta siltä osin kuin siinä on väitetty pohjaveteen päässeen haitta-aineita. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen / Päätös Ki Oy Asikkalantie 2, rakennusvalvontaa koskeva valitus ympäristölautakunnan päätöksestä Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin, kuin siinä on kanteluluontoisesti arvosteltu ympäristölautakunnan ja rakennustarkastajan toimintaa. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen / Päätös Ki Oy Asikkalantie 2, rakennusvalvontaa koskeva valitus ympäristölautakunnan päätöksestä Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin, kuin se koskee renkaiden ulkovarastointia kiinteistöllä, ja siltä osin, kuin valituksessa on kan te lu luon toi sesti ar vos teltu kunnan lautakuntien, rakennustarkastajan ja muiden virkamiesten toimintaa. Muilta osin hallin to-oi keus hyl kää va li tuk sen / Päätös Ki Oy Asikkalantie 2, rakennusvalvontaa koskeva valitus ympäristölautakunnan päätöksestä Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin, kuin siinä on kanteluluontoisesti arvosteltu rakennustarkastajan ja ympäristölautakunnan toimintaa. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen / Päätös Seija Hulmi ja Väinö Hulmin kp, rakennuslupaa koskeva valitus ympäristölautakunnan päätöksestä Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies / Päätös Eero Joensuun kantelusta. Apulaisoikeusasiamies toteaa, että Asikkalan kunnan rakennustarkastajan tehtäviä hoitanut Juha Sipilä ja kunnan ympäristölautakunta menettelivät lainvastaisesti kun Sipilä myönsi edellä tarkoitetun rakennusluvan tekemällään päätöksellä ja ympäristölautakunta hylkäsi Sipilän päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen päätöksellään Lautakunta keskusteli aiheettomien valitusten teettämistä työmääristä. Rakennusvalvonnan taksaa tarkistettaessa li sä tään mak su aiheet to mista vali tuk sista. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

24 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Muut asiat YMPLTK Seuraava kokous pidetään klo

25 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 ASIKKALAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Ympäristölautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1-3, 5, 7,9-11 HValL 3,1 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellon peruste: Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Kuntalain 89 :n 1 mom mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niihin voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati muksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät Asikkalan kunnan ympäristölautakunta Rusthollintie 2, PL VÄÄKSY sähköposti: puh (03) , telefax (03) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 pv Kouvolan hallinto-oikeus Kouvola förvaltninsdomstol Kauppalankatu 43 C, PL 401, KOUVOLA puh , telefax: , sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 pv Kouvolan hallinto-oikeus Kouvola förvaltningsdomstol Kauppalankatu 43 C, PL 401, KOUVOLA puh , telefax: , sähköposti:

26 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Hallintovalitus, pykälä 8 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintovalitus, pykälät 4, 6 Päätöksen antopäivä Valitusaika päättyy Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 pv Vaasan hallinto-oikeus Vasa förvaltningsdomstol Korsholmanpuistikko 43, PL 204, VAASA puh , telefax: , sähköposti: Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan vii meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite. Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 eu roa. LISÄTIEDOT Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi, sitä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta.

Valitus hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan päätöksestä

Valitus hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan päätöksestä Ympäristölautakunta 122 10.12.2013 Ympäristölautakunta 5 28.01.2014 Valitus hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan päätöksestä 10.12.2013 122 219/10.03.00/2013 YMPLTK 122 10.12.2013 Eva Tuuli, Nummela

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 / 11

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 / 11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 / 11 Ympäristölautakunta Aika 14.04.2015 klo 14:15-15:15 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

PL 133 Pohjolankatu Kajaani Kajaani. Faksi (08) Puh. (08) Sähköpostiosoite:

PL 133 Pohjolankatu Kajaani Kajaani. Faksi (08) Puh. (08) Sähköpostiosoite: OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon ka oikeu teen,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 17 Maaseutulautakunta 05.04.2011 AIKA 05.04.2011 klo 19:00-19:50 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot