ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 / 26"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Aika klo 14:00-15:42 Paikka Teknisen toimen kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3 Vuoden 2014 talousarvion tulosyksiköiden esimiesten ja tositteiden nimenkirjoittajien hyväksyminen 5 4 Vesivehmaan rukoushuoneen purkamislupahakemus 6 5 Valitus hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan päätöksestä Timo Saukkolan maa-aineslupahakemus tilalle Pormestari RN:o 1: Asikkalan osallistuminen Kuluttajien energianeuvonta Päijät-Hämeessähankkeeseen vuonna Vesihuoltolinjan määrääminen Vesivehmaan tilalle Metsärinne 3: Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat Muut asiat 24

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahto Heikki puheenjohtaja Lyyrylä Kari varapuheenjohtaja Lagom Heikki jäsen Murto Liisa jäsen Rinkinen Raimo jäsen Uusi-Uitto Maija-Liisa jäsen Wikström Tuula jäsen Muut läsnä Kitala Kari khall. puheenjohtaja Saapui 4 käsittelyn aikana klo Moilanen Aaro kh:n edustaja Poistui 8 käsittelyn aikana klo Salojärvi Jami nuorisovalt. edustaja Tonteri Tapio rakennustarkastaja, esittelijä Viita Katja ymp. sihteeri, esittelijä Talvi Tiina vs. palvelusihteeri, sihteeri Allekirjoitukset Heikki Vahto Puheenjohtaja Tiina Talvi Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-11 Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm _28_/_1_ 2014 Tarkastuspvm _28_/_1_ 2014 Pöytäkirjan yleisesti nähtävillä Heikki Lagom Maija-Liisa Uusi-Uitto Asikkalan teknisen toimen toimisto _31_/_1_ 2014 Virka-asema ja allekirjoitus vs. palvelusihteeri Tiina Talvi Lisätietoja antavat rakennustarkastaja Tapio Tonteri, puh , sähköposti: ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita, puh , sähköposti: vs. palvelusihteeri Tiina Talvi, puh , sähköposti:

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPLTK Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäse nille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään viittä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu jäsenille Ehdotus: Päätös: Kokouskutsu on toimitettu lautakunnan jäsenille, kun nan hal li tuk sen edustajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kun nan joh ta jalle, toimialajohtajalle sekä nuorisovaltuutetulle kunnan hallin to säännön mu kai ses ti, jo ten ko kous todetaan asianmukaisesti kool le kutsutuksi ja mi käli enem män kuin puolet jäsenistä on saapu villa, myös pää tösvaltai seksi. Ehdotus hyväksyttiin.

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPLTK Hallintosäännön 61 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastusta seuraavana perjantaina kunnanviraston aukioloajan. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, pidetään pöytäkirjan nähtävänä seuraavana työpäivänä. Ympäristölautakunnan tekemän päätöksen mukaan ko kous pöy täkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa kak si pöytäkirjan tarkastajaa ja kokouspöytäkirja tarkastetaan viimeis tään kolmantena työpäivänä kokouksesta. Ehdotus: Päätös: Ympäristölautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi lautakunnan jäsenet Heikki Lagomin ja Maija-Liisa Uusi-Uiton. Ehdotus hyväksyttiin.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Vuoden 2014 talousarvion tulosyksiköiden esimiesten ja tositteiden nimenkirjoittajien hyväksyminen YMPLTK Lautakuntien on palvelualueillaan nimettävä tulosyksiköiden esimiehet sekä määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta suorittavat hankinnat ja tekevät hyväksymismerkinnät tositteisiin. Tositteen hyväksyy se henkilö, jolle päätösvalta tositetta koskevassa asiassa kuuluu. Ympäristölautakunnan tehtäväalueeseen kuuluu hallintosäännön mukaisesti ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta. Ympäristönsuojelu jakautuu seuraavasti: ympäristöhallinto, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto (ympäristöterveysvalvonta ja eläinlääkintä). Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Päätös: rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , säh kö pos ti: Ympäristölautakunta päättää, että sen palvelualueiden tositteiden hyväksyjinä on tulosyksikön vastuuhenkilöt ja poissaollessa toimialajohtaja. Ehdotus hyväksyttiin.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Vesivehmaan rukoushuoneen purkamislupahakemus 309/ /2013 YMPLTK Asikkalan evankelisluterilainen seurakunta on jättänyt purkamislupaha ke muk sen Ve si vehmaan rukoushuoneen purkamista varten. Raken nus si jait see Ru koushuone- nimisellä tilalla RN:o 3:32 Muikkulan ky läs sä, osoit tees sa Ru kous huo neen tie 5. Seurakunta on perustellut hakemustaan sillä, että rukoushuoneen lattiassa on homevaurio ja sen korjauskustannukset tulisivat seurakunnalle liian kalliiksi. Myös seurakunnan toiminta on ollut rakennuksessa vähäistä. Kirkkoneuvosto päät ti ko kouk ses saan , että seu ra kunta ei korjaa ra ken nusta, vaan ra ken nuksen muita olemassa olon mah dol lisuuksia kar toite taan. Rakennus on ollut käyttökiellossa keväästä 2012 ja toiminta on siir retty Vesivehmaan nuoriseuran talolle. Seurakunta laittoi rakennuksen myyntiin ke väällä 2013, mutta hy väksyttäviä tarjouksia ei jätetty. Kirkkoneuvosto päätti jättää purkulu pahakemuksen Asikkalan kunnalle, koska seu rakunnalla ei ole ta loudellisia mahdollisuuksia peruskorjata raken nusta. Hakemuksen mukaan rakennus on rakennettu luvun lopulla ja sen on sota-aikana toiminut mm. heinävarastona ja siirtolaisten asuntona. Nykyisen asunsa se on saanut 1960-luvulla. Ra kennuksessa ei ole vesi- eikä viemäriliittymää, sähköliittymä on ja lämmitys on hoidettu sähköpattereilla. Tontin pinta-ala on 1000 m2. Ha kemuksen liitteenä on MIP Rakennuttajapalvelun tekemä vau rio tarkastusraportti, jonka mukaan lattia tulisi purkaa kokonaan, vesivuotokohdat kunnostaa ja uuden lattian kunnostustyötä laatia suunnitelmat. Lattian kunnostuskustannuksiksi on arvioitu euroa sekä lisäksi ilmalämpöpumpun ja ilmanvaihdon kustannukset. Dosentti Seppo Huhtinen Turun yliopiston biologiselta laitokselta on tutkinut yllä mainitusta kohteesta peräisin olevat lahonäytteet. Tutkimuksen mu kaan näytteessä on rihmastoa ja itiöemä, kyseessä lattiasieni (Ser pyla lacrymans) ja rihmasto on elävää. Lausunnon mukana on myös artikkeli lattiasienen tuntomerkeistä ja ominaisuuksista. Hakemus on esityslistan liitteenä. Seurakunnan hakemuksesta on pyydetty Päijät-Hämeen maakuntamuseon ja Hämeen ELY-keskuksen lausunnot. Lahden kaupunginmuseo - Päijät-Hämeen maakuntamuseon Tutkimus ja kulttuuriympäristöyksikkö esittää seuraavaa: Hirsirakenteista lautaverhottua noin 140 m2:n suuruista rukoushuonetta on alettu rakentaa 1915 ja se on tiettävästi valmistunut ja vihit-

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta ty vasta 1933 ja kunnostettu jälleen luvun puolimaissa. Se vihittiin uudelleen käyttöön Rakennuksen koristelematon selkeä ulkoasu edustaa tyylipiirteiltään lähinnä jälleenrakennuskautta. Rukoushuone on mukana Asikkalan kulttuuriympäristöohjelmassa 2006 ja rakennusinventoinneissa Paikallisesti kulttuurihistoriallisesti arvokas ru koushuone sijaitsee kallionnyppylällä nauhamaises ti rakentuneen kyläkeskustan eteläpuolella sulautuen mittasuhteil taan ja mate riaa leiltaan lähialueen rakennettuun ympäristöön valta kunnallisesti mer kittävässä kulttuuriympäristössä (RKY 2009). Asikkalan seurakunnan, Hämeen ELY-keskuksen, maakuntamuseon ja Asikkalan rakennusvalvonnan välisessä neuvottelussa keskusteltiin rukoushuoneen tilanteesta ja sen kulttuurihistoriallises ta merkityksestä ja tuolloin todettiin, etteivät MRL 139 :n mukaiset edellytykset purkamiselle täyty. Tuolloin myös todettiin, että tulisi tut kia olisiko joku muu taho kiinnostunut kiinnostunut rakennuksen käy töstä ja korjaamisesta. Lahottajasienen leviäminen tulisi estää pois tamalla vaurioituneet lattiarakenteet. Viitaten käytyyn neuvotteluun Lahden kaupunginmuseo - Päijät-Hämeen maakuntamuseo ei näe rakennuksen olosuhteissa tapahtuneen sellaista muutosta, joka puoltaisi rakennuksen purkamislupaa. Hämeen ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että rukoushuone on mu kana Asikkalan kulttuuriympäristöohjelmassa 2006 ja rakennusinventoinneissa 2006 ja on osa Vesivehmaan valta kunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Vesi vehmaan osayleiskaavaehdotuksessa rukoushuone on varus tettu merkinnällä SR-2, "Suojeltava rakennus tai rakennusryhmä. Kohde on rakennetun kulttuuriympäristön kannalta paikallisesti mer kittävä ja se tulisi säilyttää." MRL 139 :n mukaan purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien pe rinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista. Neuvottelussa edellytyksiä purkamisluvalle ei todettu olevan ja siihen viitaten ELY-keskus katsoo, ett ei purkamisluvalle ole esitetty MRL:n mukaisia perusteita. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Perustelut: rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: Katsotaan oikeaksi hylätä haettu purkamislupahakemus. Asikkalan kultturiympäristöohjelmassa (Annu Tulo nen,1998) to detaan, että rakennus on raken nettu 1930-luvun lopulla ja nykyi sen asunsa se sai luvulla.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Asikkalan rakennusinventoinnissa (Hämeen ympäristökeskuksen moniste 108/2006,Teija Ahola) todetaan, että Vesivehmaan rukoushuoneen rakentaminen alkoi jo luvulla, keskeytyksen jälkeen rakennus vihittiin käyt töön vuonna Peruskorjaukset on tehty 1956 ja Harjakattoinen, suorakaiteen muotoinen ja lautaverhoiltu rukoushuone ei poikkea materiaaleiltaan tai mittasuhteiltaan lähialueen rakennetusta ympäristöstä. Ul koasu on korjauksissa tyylillisesti yksinkertaistunut. Vesivehmaan rukoushuone sijaitsee nauhamaisen kyläkeskustan eteläreunalla. Alueella on jälleenrakennuskauden pientaloja ja muu tamia yksittäisiä maataloja. Palaverissa todettiin seurakunnan ongelmat rakennuksen ylläpidossa. Rakennuksen korjaaminen olisi liian kallista ja rakennuksen käyttö liian vähäistä seurakunnan tarpeisiin. Palaverissa esitettiin seu ra kun nal le yh te nä vaih to eh to na koet taa saa da raken nukselle uu si omista ja. Seurakunta onkin omatoimisesti koettanut myydä kiinteistöä. Todettakoon, että myynnin yhteydessä rakennustarkastajaankin ottivat ostajaehdokkaat yhteyttä. Kysymyksiä esitettiin mm. kiinteistön rajapyykeistä, tieoikeudesta, auton pitopaikasta pihalla. Vesivehmaan osayleiskaavaehdotuksessa rukoushuone on varustettu merkinnällä SR-2, "Suojeltava rakennus tai rakennusryhmä. Kohde on rakennetun kulttuuriympäristön kannalta paikallisesti merkittävä ja se tulisi säilyttää." Kaava ei ole vielä lainvoimainen. Koska kysymys on historiallisesti merkittävästä rakennuksesta joka on inventoitu ja asemakaavaehdotuksessa rakennus on suojeltu, purkamislupa on ollut tarpeen. MRL 127. Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennet tuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteutta mista. MRL 139,1. Rakennuksen purkaminen merkitsee perinteisen arvokkaaksi inventoidun rakennuksen hävittämistä ja haittaa Vesivehmaan osayleiskaavaehdotuksen toteuttamista ja näin ollen purkamislupaa ei voida myöntää. Rakennuksen käytön vähäisyys, myynnin epäonnistuminen ja peruskorjauksen kalleus eivät ole relevantteja perusteita koko rakennuksen purkamiselle kun lattiasieni on todennäköisesti vielä pelkästään lattiassa ja ehkä vain osassa rakennusta. Rakennusta ei käytetä, mutta ei ole selvitetty kuinka laajalle vahinko on edennyt. Ra kennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoi suu den vaatimukset (MRL 166 ), joten omistajan tulisi vähin tään py säyt tää lattiasienen elävä rihmasto, jotta sen takia koko rakennus ei tuhoutuisi.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Peritään päätöksestä Asikkalan rakennusvalvontataksan 5.1 ja 17.1 kohdan mukaisesti 100 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen (MRL 198 ). Päätös: Päätös: Kari Lyyrylä ehdotti, että rakennus puretaan. Ehdotusta ei kannatettu. Maija-Liisa Uusi-Uitto ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja pyyde tään lisäselvitystä raken nuksen nykyisestä kunnosta ja vaurion laajuudesta mennessä. Ehdotusta kannatti Heikki Vahto. Maija-Liisa Uusi-Uiton ehdotus hyväksyttiin. Tuula Wikström poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kari Kitala saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Valitus hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan päätöksestä / /2013 YMPLTK Eva Tuuli, Nummela 11:20 tilan omistaja, on pyytänyt rakennusvalvontaviranomaista määräämään haitan poistosta kun naapuri on tehnyt uuden tieliittymän Sorjamäki 7:128 tilalle. Tilat sijaitsevat Urajärvellä. Tuulin mukaan tien rakennustoimenpiteet muuttavat luonnollista vedenjuoksua ja tästä aiheutuu huomattavaa haittaa Nummelan tilan rakennuksille. Tie on rakennettu aivan Nummelan tilan päärakennuksen viereen ja siinä ei ole ojia kummallakaan puolella. Maa viettää rakennetun tien puolelta Nummelan tilaan päin. Asiasta on pyydetty lausunto Sorjamäen tilan omistajalta. Insinööri Jouni Sievälä on antanut vastauksen. Hän toteaa, että tarkoitus on ollut poistaa kiinteistöä rasittanut raskaan kaluston liikenne ja muuttaa piha-alue paremmin pientaloasumiseen sopivaksi. Työt on tehty tilan omistajalta salassa ja Jouni Sievälä toimii muutoksista vastaavana insinöörinä. Sievälä toteaa, että "kysymyksessä ei ole uusi liittymä, vaan Sorjamäen tilalle on rakennettu vuosikymmeniä sitten raskaan liikenteen kestävä rasitetie. Tierasite on purettu Maanpinnan luonnollinen korkeus on rasitetien alla. Rasitetien rakenteet ovat tehneet sorapadon vesien valumareitille koko Nummelan päärakennuksen leveydeltä. Rasitetierunkoon ei ole kajottu, luonnollinen maanpinta on korotettu Urajärventien tasalle jo vuosikymmeniä sitten eikä rasitetien korkoihin ole kajottu. Tien rakentaminen on edelleen kesken, mutta se saatetaan aikanaan loppuun." Sievälän lausunto liitteineen on esityslistan liitteenä. Kalle Simonen on antanut Sievälän puolesta myös asiantuntijalausunnon asiasta. Hän toteaa lausunnossaan, että "Sievälät ai kovat muuttaa liittymän juuri van han liitty män kohdal le. He ovat pois ta neet nurmet tu neen pin nan, laittaneet van han tien raken teen päälle suodatinkan kaan ja aja neet tämän päälle murs ketta. Liit ty män ra kentaminen on vielä kes ken. Naapurin "toi vo muksesta" liit tymään ei olla laitettu rumpua Urajär venraitin suun taan. Tämä on ymmärrettä vää, koska kyseisen tien luiska yltää mel kein seinään kiinni, eikä tien ja talon välissä ole ojaa eikä helpos ti voida sitä ra kentaakaan. Jos vertaa Tuulin tontin/talon aiempaa tilannetta nykyi seen, niin voidaan todeta, että nurmikon poistaminen vanhalta liitty mältä, suodatinkankaan laittaminen ja murskeen lisääminen eivät yhdessä, eivät-

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta kä yksittäisinä toimenpiteinä lisää vedenvalumista Tuulin tontille. Päinvastoin: a) nurmikon (=kasvualusta+heinät+aluskasvillisuus) poista minen vanhantien päältä lisää veden imeytymistä alla oleviin raken teisiin, eikä näin pintavesi valu tien ylin niin nopeasti Tuulin talon sokkeliin. Nurmikko nimittäin ei läpäise vettä niin hyvin kuin murs ke, jo ten vähemmän vettä pääsee liittymän yli nyt uudessa tilantees sa. b) suodatinkangas päästää veden nopeasti imeytymään alla ole vaan tienrakentee seen. Rakenteessa ollessaan se ei johda vettä vaakatasossa, vaan päästää sen hyvin lävitseen alaspäin. c) liittymän rakenteen lisäys tiivistää alla olevia kerroksia entisestään ja näin hidastaa vedenvirtaamisen kohti taloa. Sekä painonlisäys että tientasauksen nosto siis padottavat entistä parem min Sievälän tontilta tulevaa vettä. d) kunnostettu liittymätie johtaa rakenteessaan entistä pa remmin vesiä pohjoiseen, jonne maasto korkeuskäyrien mukaan myös laskee. Sievälän liittymä ei ole vielä valmis. Esimerkiksi Urajärvenraitin pohjoispuolisten vesien ohjaaminen on kesken, koska naapuri ei ollut luvannut rakentaa rumpua liittymän kohdalle. Nämä vedet on tarkoitus johtaa liittymän länsipuolelle kaivettavaa ojaa pitkin kohti pohjoista ja tontilla piha-alueelle kaartuvassa kohdassa viedä rummulla vedet pihatien alitse jatkotien itäpuolelle kaivettavaan ojaan. Lisäksi Sievälän liittymän pintavesien pääsyn estäminen Tuulin tontin puolelle varmistetaan sillä, että liittymän sivukaltevuus (n. 3,5 %) muotoillaan kallistumaan Sievälän tontille päin." Lausunto kuvineen on esityslistan liitteenä. Rakennustarkastaja pyysi tarkennusta Simoselta tien kuivatukseen. Simonen toteaa: "Lausunnossani keskityin vain kertomaan, ettei Sie välän toimenpiteistä ole haittavaikutuksia Tuulin tontille. Oikeastaan tilanne muuttuu paremmaksi. Siksi en paneutunut itse tienrakentei siin sen kummemmin kuin ker toen, että sivukaltevuus muotoillaan Tuulin tontista poispäin ja tien yläpuolelle tehdään sivuoja, mikä py säyttää tontil ta tulevat vedet ja kerää tonttiliittymän vedet. Tämän ojan vedet ohjataan sitten rummulla keskemmällä tonttia käänty vän tien alitse pelto-ojiin. Mitä itse tonttitien rakenteisiin tulee, niin nehän yleensä rakennetaan kevyemmin kuin yksi tyistiet, koska ne eivät tule yleiseen käyttöön ja kuormitukset ovat pienemmät. Samoin vastuu kunnosta ja toimivuudesta on kokonaan asukkaalla itsellään. Mutta totta kai neuvon Sievälää rakentamaan tonttitien niin, että se py syy kuivana, koska sillä

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta taataan tien toimivuus jne." Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: MRL 165 :ssä todetaan: Jos rakennuspaikkana olevan kiinteistön maanpinnan luonnollista korkeutta muutetaan tai suoritetaan muita toimenpiteitä, jotka muuttavat luonnollista vedenjuoksua kiinteistöllä, kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei toimenpiteistä aiheudu huomattavaa haittaa naapurille. Mikäli kiinteistön omistaja tai haltija laiminlyö velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on hakemuksesta määrättävä haitan korjaamisesta tai poistamisesta. Tämän johdosta ympäristölautakunta määrää, että tie on rakennettava niin kuin Simonen on lausunnossaan todennut: Sivukaltevuus muotoil laan Tuulin tontista poispäin ja tien yläpuolelle tehdään sivuoja, mikä py säyttää tontil ta tulevat vedet ja kerää tonttiliittymän vedet. Tämän ojan vedet ohjataan sitten rummulla keskemmällä tonttia käänty vän tien alitse pelto-ojiin. Sivukaltevuus on tehtävä yksipuolisena kallistuksena Tuulin tontilta pois päin ja kaltevuuden tulee olla vähintään 5%. Sivuojan pituussuun tai sen kal tevuuden tulisi olla vähintään 4 (4 mm/m) ja sivuojan poh jan tu lisi olla vähintään 25 cm päällysrakenteen ala pinnan alapuolella ainakin Nummelan rakennusten kohdalla, Sorjamäen pihaliittymään kääntyvälle liittymälle saakka. Kuivatuksen suunnittelussa on otettava huomi oon mitä vesi laissa sanotaan kuivatusjärjestelyjen (ojituksen) ulotta misesta toisen maalle sekä maanomistajalle aiheutetun vahingon korvaamisesta. Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida mahdollinen Nummelan tilan puoleisen kuivatusojan tarve. Tie on rakennettava valmiiksi kuivatuksen osalta Talvikunnossapidossa täytyy huomioida, että naapurin puolelle ei kasata lumia. Sovelletut oikeusohjeet: MRL 165, laki eräistä naapuruussuhteista 17 ja 18 :t. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. YMPLTK Eva tuuli on valittanut yllä olevasta päätöksestä Kouvolan hallinto-oi-

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta keuteen. Hallinto-oikeus pyytää lausuntoa valituksen johdosta. Valitusta on perusteltu mm. Urajärvenraitilta valumavedet ja tien käyttö aiheuttavat haittaa Tuulin kiinteistölle. Uuden tien rakentaminen on aiheuttanut vastaavat haitat myös talon sillä puolella. Maanpin nan tasosta mitattuna uuden tien luiska on 60 cm:n Nummelan kiin teistön päärakennuksen seinästä ja maakellarista sekä 1,5 metrin päässä ulkora kennuksen seinästä. Uuden tien ja rakennuksen välis sä ei ole tilaa ojalle, joka estäisi valumavesien pääsyn rakennusten alle ja maakel lariin. Uuden tien rakenteisiin imeytyneet sadeja valu ma vedet valu vat Nummelan kiinteistön rakennusten alle ojan puut teen vuoksi. Uuden tien liittymä on nostettu Urajärvenraittia korkeammalle, josta johtuu Urajärvenraittia pitkin virtaavan veden valuminen lännestä Nurmelan kiinteistön eteläpuolisiin perustuksiin. Lisäksi haittaa aiheutuu lisääntyneestä kulkuneuvojen melusta ja pakokaasuista sekä uudesta tiestä irtoava lika, pöly, kivet, rapa ja talvella loska. Ne vahingoittavat rakennuksen lännen puoleisia seiniä ja päärakennuksen ikkunoita. Talvisin lumi kasautuu rakennusten seinärakennelmia vasten jääden uuden tien luiskan ja rakennusten seinien väliselle alueelle. Märkä lumi pitää seinät kosteana. Lumien sulamisvedet valuvat keväisin alueelta rakennusten alle ja maakellariin. Lanaus aiheuttaa tärinää ja kiinteistön arvo alenee em. syiden takia. Lisäksi on laajasti perusteltu tien olemassaolon ja rakentamisen pe rusteiden puuttumista. Valituskirjelmä on esityslistan liitteenä. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: Todetaan lausuntonamme, että ympäristölautakunta on ottanut päätöksessään kantaa alkuperäiseen pyyntöön luonnolliseen vedenjuoksuun ja sii tä joh tu viin hait toi hin. Nyt valituskirjelmässä on laajennettu alku pe räistä pyyn töä. Lautakunnan päätöksen mukaan tie tulee kallistaa yksipuolisena kallistuksena 5 % Tuulin tontilta pois päin. Näin ollen valumavesiä ei tule tieltä Tuulin tontille. Tien ja rakennuksen väliin ei tule sadevesiä enempää kuin niitä tulisi mikäli tietä ei olisi rakennettu. Mikäli luonnonolosuhteista johtuen rakennuksen ja tien väliin on tarve rakentaa oja, se tulee siihen suunnitella ja rakentaa. Urajärventietä pitkin tulevat valumavedet kulkeutuvat päätöksen mukaisesti tien si vuojaa pitkin ja näin ollen ne eivät valu Nummelan ti-

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta lan rakennuksiin. Mikäli lumi kasautuu seinää vasten, se ei johdu tien rakentamisesta. Lumienkin sulamisvedet kulkeutuvat rakennusten alle ja maakellariin. Tien auraus saattaa jopa vähentää sitä haittaa. Ympäristölautakunta ei ole ottanut kantaa uuden tien olemassa olon oikeutukseen tai tarpeeseen. Käsittääksemme sitä varten voi pyytää tietoimituksen pitämistä. Lautakunnan päätöksen mukaisesti rakennettuna tiestä ei aiheudu MRL 165 :n mukaista haittaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Timo Saukkolan maa-aineslupahakemus tilalle Pormestari RN:o 1:167 YMPLTK Timo Saukkola on jättänyt ympä ristölautakunnalle maa-ainesten oton lu pa ha ke muksen ti lalla Pormestari RN:o 1:167 Asik ka lan Salon ky lässä si jaitsevalle ot tamisalueelle. Ottamisalueen pinta-ala on 1,2 ha ja otet tavan ai neksen määrä m 3. Ot tamis aika 10 vuotta. Vuo sit tainen otta mismäärä 1000 m 3. Suunnitel tu alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Kysymyksessä on vanha soranottoalue, jonka edellinen lupa on hyväksytty ympäristölautakunnan päätöksellä Luvan voimassaolo on päättynyt Ottamista on tarkoitus jatkaa päättyneen luvan mukaisessa laajuudessa, koska luvan mukaises ta m3 ottamaismäärästä on käyttämättä vielä noin 10000m3. Ot tamissuunnitelman on teh nyt ra ken nus insi nööri Ah vo Kunt tu. Aikai sem min hy väk sytty suunni tel ma on päivi tetty ny kyti lan teen mu kaiseksi. Pohja ve den pin nan kor keu deksi syk syllä 2013 alu eella on mitattu +80,62. Kuuleminen Lupahakemus on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla se kä Päijät-Häme lehdessä Naapurikiinteistöt on kuultu ha kijan toimesta. Päätöksenteko Asikkalan kunnan hallintosäännön mukaisesti ympäristölautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää maa-aineslupien myöntämisestä. Maa-aineslain 19 :n mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Ainesten ottamista kos kevasta luvasta on viivytyksettä ilmoitettava alueelliselle ELY-kes kukselle. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Päätös: ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita puh , sähköposti: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää haetun maa-ainesluvan Timo Saukkolalle tilalla Pormestari RN:o 1:167 Asik ka las sa Salon kylässä sijaitsevalle ottamisalueelle rakennus in si nöö ri Ah vo Kuntun laa ti man ot ta mis suun ni telman mukaisesti se kä liit tee nä olevien lu pa eh to jen mu kai sesti. Ehdotus hyväksyttiin.

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Asikkalan osallistuminen Kuluttajien energianeuvonta Päijät-Hämeessä- hankkeeseen vuonna 2014 YMPLTK Asikkalan kunta osallistui Lahden seudun ympäristöpalveluiden toteuttamaan Kuluttajien Ener gianeuvon ta Päi jät-hä meessä -hankkee seen vuonna Hank keeseen osal listuttiin vuonna 2013 vs. vi ranhalti jan päätök sellä var sinaisen vi ran haltijan ohjeen mukaisesti. Vuoden 2014 osal lis tu mi sesta ym pä ris tö lau ta kun ta on il moittanut haluavan sa päättää ol laan ko mu ka na. Lah den seudun ympäristöpalvelut on lähettänyt oman tarjouksensa Päi jät-hämeen liitolle vuoden 2014 energianeu vonnas ta. Päijät-Hä meen liitto päät tää kuka neuvonnan saa hoitaak seen. Hankkeen väli- ja loppuraportin (raportit kokonaisuudessaan kokouk sen oheismateriaalina) mu kaan han ke to teut ti Asik ka las sa seuraa via toi menpi teitä vuon na 2013: - Energianeuvontapiste Suomimies Seikkailee - rekkakiertueen tapahtu massa Asikkalan Vääksyssä : Kokeiltiin uudenlaista yhteis työtä val takun nallisen Suomimies Seikkailee - rekkakier tueen kanssa ja saa vu tettiin uuden laista kohderyhmää. Tapahtuman aikana neuvonta pisteellä kunnanta lon pi halla vieraili yhteensä 42 henkilöä, pääasiassa tapahtumas sa vierailleita kes ki-ikäisiä ja vanhempia mie hiä. Energiavinkkejä haettiin lamp pujen valin taan ja kotitalouden säh könsäästöön sekä auringon ja maa lämmön hyödyntä mi seen. - Energianeuvontapiste Anianpellon markki noilla Vesijärven rannalla Asik ka lassa yh dessä jäte lajittelun ja jäte vesineuvonta -hankkeen kanssa: Asikkalan kunnan suurtapah tuma sai yleisön verkkaisesti liikkeelle ja neu vontapisteellä vieraili tapahtu man aikana 27 energiansääs töstä kiin nostunut ta kulutta jaa, lapsiperheitä, ke säasukkaita ja kuntalaisia. Neuvon nan aiheet kä sittelivät lamppujen valinnan lisäksi vaihto ehtoisia energia muotoja, kuten aurinko- ja maaläm pöä. Kiusaa neuvonnalle aiheutui jatku vista uk koskuu roista iltapäivän aikana. - Päijäthämäläisille yhdistyksille ja ta loyhtiöille tarjottiin mahdollisuutta tila ta maksuton energia vinkki luento syk syn 2013 aikana. Energialuentoja mark kinoitiin Päijät-Hämeen alu eella toi mivil le asukas-, omakoti- ja kyläyhdis tyk sille sekä muille yhdistyksil le sähkö postiviestein. Luennoista lähetettiin tie dote myös alueen medialle ja maakun talehti Etelä-Suomen Sanomat te ki siitä etusi vun jutun. Lehtiartikkeli te ki tehtävänsä ja sen perusteella saa tiin useita yhteydenottoja yhdistyk siltä. Syk syn 2013 aikana toteutet tiin yksi luento Asikkalassa, joka oli Energiavink ki luen to Elä ke lii ton Asik ka lan pai kal lisyhdistyksen jäse nille Vääksyn nuori so talolla Luentoa oli kuun tele massa 45 vir keää senioria. Neuvon nan aihee na oli kotita-

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta louden energiansäästö. - Asukkaille suunnattuja koulutustilaisuuksia toteutettiin syk syn 2013 aika na yhteensä vii si. Lahden seu dun viidessä kunnassa järjestettiin asukkaille suun natut käytännönläheiset il malämpö pum pun huoltoillat. Tilai suudet oli vat kes toltaan klo ja Asikkalassa pidettyyn tilai suuteen osallistui 33 henkilöä. - Koululaisille suunnattua energiansäästön opastusta on toteutettu loka kuus sa Tokaluok kalaisten ener giansäästövii kolla. Yhteistyössä Lahti Ener gian kans sa on suunniteltu ja to teutettu ener gia-aiheinen ope tustuokio, jo ta on mark kinoitu Päijät-Hämeen koulujen tokaluokkien opettajille ja kun tien ym päris tövi ranomaisille. Opetus tuokioita pi dettiin eri puolilla Päijät-Hä mettä viikko jen väli senä aika na. Energiaopetukseen osallistui Asik kalasta yhteensä 60 oppilasta. Vuonna 2014 hankkeen tavoitteena on kuluttajien energianeu vonnan tarjonta koko Päijät-Hämeen maakunnassa, pääpainon ollessa jär kevässä energian käytössä, asumisen energiatehokkuuden lisäämisessä sekä ympäristön kannalta järkevien lämmitysratkaisujen suosimisessa. Kuluttajia tullaan kannustamaan asumisen energiansäästöön tarjoamalla heille tietoa käytännönläheisin neuvontakeinoin erilaisissa yleisötilaisuuksissa sekä koulutuksella. Näillä keinoilla pyritään asukkaiden energia- ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen sekä välillisesti ilmastonmuutoksen hillintään. Tavoitteena on, että kuluttajat saisivat asumiseen liittyvissä asioissa päätöksentekon sa tueksi ajantasaista ja käytännönläheistä tietoa energiatehokkuudesta ja energiansäästöstä. Toimintamuotoina hankkeessa ovat henkilökohtainen energiatehokkuus neuvonta erilaisissa yleisötapahtumissa ympäristöneuvonta-auto Kaislan kera, yhdistyksille ja taloyhtiöille suunnattu energiavinkkiluento sekä kiertävä energianäyttely alueen kunnantaloissa. Kaislakierrosten aikana maakunnallinen yhteistyö Päijät-Hämeen Jätehuol to Oy:n kanssa kestävän kuluttamisen asioissa konkretisoituu. Lisäksi järjestetään yleisölle luentoja sekä käytännönläheisiä koulutustilaisuuksia energiatehokkuudesta ja uusiutuvista energialähteistä. Luentojen ja koulutusten toteutuksessa hyödynnetään maakunnan omaa asiantuntemusta energia-alalla. Lahden seu dun ym pä ris tö pal ve lui den tar jous ener gia neu von nas ta Päi jät-hä meen lii tolle on kokonaisuudessaan ko kouksen oheismateriaalina. Valmistelija/lisätietoja ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita puh , sähköposti:

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Ehdotus: Mikäli hanke toteutuu, Asikkalan kunta osallistuu hank kee seen 1500 :lla myös vuon na Hanke tukee erin omai sesti kun nan Hinku-hanketta, jossa kunta on sitou tunut 80 % pääs tö vä hen nyk seen vuo teen 2030 men nessä vuoden 2007 tasosta. Hankkeeseen osallistuminen todetaan myös ym pä ris tön suoje lun ta lousar viossa Mi käli tä nä vuon na to teu tuu jo edel li selle vuo dellekin suun ni teltu läm pö ka me ra - kou lu tus il ta ku lut tajil le- toi vo taan si tä eri tyi sesti myös Asik ka laan, koska kun nan ym päris tö toimi on juuri hankki nut kuntalaisia varten oman lainat ta van lämpö kame ran. Lisäk si toi vo taan Ilma läm pöpum pun huol to il lan jär jes tä mistä Asikka lassa myös vuon na Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Vesihuoltolinjan määrääminen Vesivehmaan tilalle Metsärinne 3:10 YMPLTK Asikkalan kunnan vesihuoltolaitos on pyytä nyt rakennusvalvonta viran omaista mää räämään jätevesiviemärilin jan sijoittamisesta liitteenä olevan kartan mukai sesti tilan Metsärinne 3:10 alueella, koska maanomistajan kanssa ei ole neuvot teluista ja lin jan muutoksista huoli matta päästy sopimuk seen. Maan omistajan ehdotta ma lin jaus naapurin maille li sää kus tan nuksia, on hankala käy tännössä toteuttaa, toimii huo nom min ja vaikeuttaa kiin teistöjen liittymistä verkostoon. Ehdo tettu linjaus ei ai heuta haittaa kiin teistön käytöl le ja sijoituu kiinteistön itä nur kan käyt tä mättömään osaan. Maankäyttö- ja raken nuslain 161 :n mu kaan kiin teistön omistaja on vel vollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan joh don sijoit tami sen omista mal leen tai hallit semalleen maalle, jollei si joittamista muutoin voida järjes tää tyy dyttä västi ja koh tuulli sin kus tannuksin. Jollei sijoitta misesta ole so vittu, sijoittami sesta päättää kunnan ra ken nus valvontaviran omainen. Kiinteistön omis tajalla on oikeus saa da kor vaus hai tasta ja va hin gosta. Jollei kor vauksesta sovita, asia rat kaistaan lunastuslain mu kai sessa järjestyksessä. Maankäyttö- ja rakennuslain 144 :n mukaan lupaviranomainen voi an taa luvan ra kennus työn tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai ko konaan ennen kuin lupa ra kentami seen tai laitteiden sijoittamiseen on saanut lain voi man. Kun nan ei tarvitse asettaa vakuutta. Valitusviranomainen( hallinto-oikeus) voi kieltää päätök sen täy täntöönpa non. Valmistelija/lisätietoja Valmistelija/lisätietoja rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita puh sähköposti: Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää: 1. Maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n mukaan vesihuoltolinja sijoitetaan teknisen toimen hakemuksessaan esittämään paikkaan ja lautakunta toteaa, ettei kiinteistölle aiheuteta tällä ratkaisulla aiheetonta haittaa. 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 144 :n mukaan ympäristölautakunta an taa Asikkalan kunnan tekniselle toimelle aloitusoikeuden edellisen kohdan mukaisen työn suorittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Aaro Moilanen poistui asian käsittelyn aikana klo

21 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset YMPLTK Ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen seuraavat viran haltijapäätökset: Rakennustarkastaja: Rakennuslupien julkipanolistat 174, 178/2013. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Tiedoksiantoasiat YMPLTK Ehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat asiat: Jätelautakunta Päijät-Hämeen jätelautakunta on hyväksynyt periaatteet ja me net te ly ta vat jäte maksun kohtuullistamiseen ja perimättä jättämi seen se kä jä teas tioi den tyh jen nys välin harventamiseen. Öljyalan palvelukeskus Öljysuojarahaston hallitus on kokouksessaan päättänyt korvata Roxmar Oy:n omistaman entisen jakeluaseman kiinteistön os. Pa das joen tie 58 öl jyn pi laa man maa-alu een kun nos ta mis kustannukset. Kunnostuspro jekti pyritään aloittamaan vuo den 2014 aikana. Aluehallintovirasto Aluehallintovirasto on ratkaissut hallintopakkoasian, joka koskee kiinteistön edustalla olevan laiturin rakentamisen keskeyttämistä. Aluehallintovirasto hylkäsi hallintopakkohakemuksen. Kouvolan hallinto-oikeus / Päätös Ki Oy Asikkalantie 2, rakennusvalvontaa koskeva va li tus ym pä ristö lautakunnan päätöksestä Hallinto-oi keus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin siinä on vaadit tu hallinto-oikeutta velvoittamaan ympäristölautakuntaa hoitamaan rakennusvalvontatehtäviään. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen. Hallinto-oikeus hylkää myös muutoksenhakijan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen / Päätös Ki Oy Asikkalantie 2, rakennusvalvontaa koskeva va li tus ym pä ristö lautakunnan päätöksestä Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin siinä on väitet ty, ettei huoltamotoiminta ole asemakaavamääräysten mukaista ja ett ei asemaa ole rakennetttu toimenpideluvan ehtojen mukaisesi. Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta myös toimenpideluvan lupaharkintaan liittyvien väitteiden osalta. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen / Päätös Ki Oy Asikkalantie 2, rakennusvalvontaa koskeva va li tus ym pä ristö lautakunnan päätöksestä Hal lin-

23 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta to-oi keus jättää valituksen tutki matta siltä osin kuin siinä on väitetty pohjaveteen päässeen haitta-aineita. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen / Päätös Ki Oy Asikkalantie 2, rakennusvalvontaa koskeva valitus ympäristölautakunnan päätöksestä Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin, kuin siinä on kanteluluontoisesti arvosteltu ympäristölautakunnan ja rakennustarkastajan toimintaa. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen / Päätös Ki Oy Asikkalantie 2, rakennusvalvontaa koskeva valitus ympäristölautakunnan päätöksestä Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin, kuin se koskee renkaiden ulkovarastointia kiinteistöllä, ja siltä osin, kuin valituksessa on kan te lu luon toi sesti ar vos teltu kunnan lautakuntien, rakennustarkastajan ja muiden virkamiesten toimintaa. Muilta osin hallin to-oi keus hyl kää va li tuk sen / Päätös Ki Oy Asikkalantie 2, rakennusvalvontaa koskeva valitus ympäristölautakunnan päätöksestä Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin, kuin siinä on kanteluluontoisesti arvosteltu rakennustarkastajan ja ympäristölautakunnan toimintaa. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen / Päätös Seija Hulmi ja Väinö Hulmin kp, rakennuslupaa koskeva valitus ympäristölautakunnan päätöksestä Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies / Päätös Eero Joensuun kantelusta. Apulaisoikeusasiamies toteaa, että Asikkalan kunnan rakennustarkastajan tehtäviä hoitanut Juha Sipilä ja kunnan ympäristölautakunta menettelivät lainvastaisesti kun Sipilä myönsi edellä tarkoitetun rakennusluvan tekemällään päätöksellä ja ympäristölautakunta hylkäsi Sipilän päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen päätöksellään Lautakunta keskusteli aiheettomien valitusten teettämistä työmääristä. Rakennusvalvonnan taksaa tarkistettaessa li sä tään mak su aiheet to mista vali tuk sista. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

24 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Ympäristölautakunta Muut asiat YMPLTK Seuraava kokous pidetään klo

25 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 ASIKKALAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Ympäristölautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1-3, 5, 7,9-11 HValL 3,1 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellon peruste: Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Kuntalain 89 :n 1 mom mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niihin voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati muksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät Asikkalan kunnan ympäristölautakunta Rusthollintie 2, PL VÄÄKSY sähköposti: puh (03) , telefax (03) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 pv Kouvolan hallinto-oikeus Kouvola förvaltninsdomstol Kauppalankatu 43 C, PL 401, KOUVOLA puh , telefax: , sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 pv Kouvolan hallinto-oikeus Kouvola förvaltningsdomstol Kauppalankatu 43 C, PL 401, KOUVOLA puh , telefax: , sähköposti:

26 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/ / 26 Hallintovalitus, pykälä 8 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintovalitus, pykälät 4, 6 Päätöksen antopäivä Valitusaika päättyy Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 pv Vaasan hallinto-oikeus Vasa förvaltningsdomstol Korsholmanpuistikko 43, PL 204, VAASA puh , telefax: , sähköposti: Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan vii meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite. Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 eu roa. LISÄTIEDOT Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi, sitä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta.

Valitus hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan päätöksestä

Valitus hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan päätöksestä Ympäristölautakunta 122 10.12.2013 Ympäristölautakunta 5 28.01.2014 Valitus hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan päätöksestä 10.12.2013 122 219/10.03.00/2013 YMPLTK 122 10.12.2013 Eva Tuuli, Nummela

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 / 11

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 / 11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 / 11 Ympäristölautakunta Aika 14.04.2015 klo 14:15-15:15 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot