Kunnanhallitus 3/ (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/ (-105) Aika Maanantaina 16. helmikuuta 2015 klo Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen Asko Eronen Sinikka Kaituri Harri Kuikka Jyrki Kuronen Riitta Kuronen Toni (Veikko Isoniemen tilalla) Lavikainen Seppo Mustonen Tiina Tanskanen Raili MUUT SAAPUVILLA OLLEET Valtuuston puheenjohtaja Huttunen Jorma Valtuuston 1. varapj. Hyvärinen Anja Valtuuston 2. varapj. Routa-Mutanen Heli vs. kunnanjohtaja/ esittelijä 60 ja 61 ajan) kunnankamreeri/ pöytäkirjanpitäjä Kaasinen Helena (poissa kokoushuoneesta esteellisenä :ien Hallikainen Heikki Asiat :t Allekirjoitukset Asko Mustonen puheenjohtaja Hallikainen Heikki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Sinikka Eronen Pöytäkirjantarkastaja Toni Kuronen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Tiistaina klo kunnanvirastolla Helena Kaasinen vs. kunnanjohtaja/hallintojohtaja

2 POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus / Kokousaika Maanantaina 16. helmikuuta 2015 klo Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallituksen kokoukset v Poikkeamispäätös hakemusnumero /Mononen Jorma Juhani Lausunto hakemusnumero /Karttunen Antti Jukka Matias Kunnan edustajien valitseminen eräisiin toimielimiin vuosille Kunnanhallituksen edustajan määrääminen lautakuntiin vuosiksi Kunnan metsienhoitotoimikunnan asettaminen Kunnallinen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta v Vanhusneuvosto v Yhteistoimintaelimeen työnantajan edustajien nimeäminen Kunnan edustajan määrääminen kutsuntalautakuntaan Työnantajan edustajien valinta paikallisneuvotteluihin Teknisen sopimuksen mukainen TS-kehittämistyöryhmä Nuoriso-ohjaaja Päivi Hyytiäisen palkan vahvistaminen Saatavien poistaminen kunnan tileistä Valtuuston kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano Valtuuston kokouksen klo päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano Valtuuston kokouksen päätöksen laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano Ilmoitusasiat Puheenjohtaja Asko Mustonen

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall. 43 Ehdotus Päätös Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall. 44 Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Sinikka Erosen ja Veikko Isoniemen. Kunnanhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Sinikka Erosen ja Toni Kurosen.

4 Kunnanhallituksen kokoukset v Khall. 45 Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnan hallintosäännön mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallituksen kokouksessa on kunnan hallintosäännön mukaan jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään teknisen toimiston kokoustilassa, Välitie 2 vuonna 2015 pääsääntöisesti joka toinen maanantai alkaen klo Jos maanantai on arkipyhä, pidetään kunnanhallituksen kokous sen jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä klo Kokousaikoja voidaan tarvittaessa muuttaa. Juhannukselta elokuun 10. päivään kokouksia ei pääsääntöisesti pidetä. Lisäksi kunnanhallitus määrää, että kunnanhallitus kutsutaan kokoon lähettämällä kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille, kunnanhallituksen varajäsenille (ilman liitteitä), valtuuston puheenjohtajalle, valtuuston varapuheenjohtajille ja kunnanjohtajalle kokousviikon maanantaita edeltävän viikon keskiviikkona. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vuoden 2015 aikana kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kunnanvirastolla nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina tai jos tämä viikonpäivä on arkipyhä tiistaita seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään jatkossa terveyskeskuksen kokoustilassa (varalla Välitie 2:n kokoustila) ja hyväksyi päätös-ehdotuksen muilta osin.

5

6 Poikkeamispäätös hakemusnumero /Mononen Jorma Juhani Khall. 46 Hakija Nimi Mononen Jorma Juhani Lähiosoite Niinivaarantie 34 C 36 Postitoimipaikka JOENSUU Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 25:38 Tilan nimi Tuulela Rakennuspaikan osoite Kantoniementie SOTKUMA Kaava-alue Sotkuman osayleiskaava Pinta-ala 11660,00 m 2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen omakotitaloksi ja omakotitalon laajentaminen sekä remontoiminen. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. lkm Yhden asunnon talot 76, Selostus poikkeamisesta Nykyinen lomarakennus muutetaan ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Hakemuksen perustelut Rakennushankkeen ei oleteta huomattavasti vaikeuttavan kaavoituksen toteutumista, koska kyseessä on jo rakennettu rakennuspaikka. Lisätiedot Olemassa oleva tieyhteys Kantoniementien kautta. Kiinteistöllä on oma vesikaivo ja jätevedet menevät jätesäiliöön. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kaksi, eikä heillä ei ole huomauttamista rakennushankkeesta.

7

8 Rakennustarkastajan lausunto Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - tontti on uudessa Sotkuman osayleiskaavassa AO-tontti (erillispientalojen asuinalue) - rakennus on teknisesti ja rakenteellisesti asuinkäyttöön sopiva - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta asuinkäyttöön sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus poikkeamisluvan. Päätös Kunnanhallitus päättää myöntää hakemuksen mukaisen Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on

9 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta.

10 Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Puijonkatu 29 A, 2 krs, KUOPIO

11 Lausunto hakemusnumero /Karttunen Antti Jukka Matias Khall. 47 Hakija Nimi Karttunen Antti Jukka Matias Lähiosoite Varosentie 106 Postitoimipaikka MARTONVAARA Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Kuljunlahti RN:o 94:2 Tilan nimi Petterilänniemi Rakennuspaikan osoite Varosentie MARTONVAARA Kaava-alue Joensuun Seudun Yleiskaava 2020 Pinta-ala ,00 m 2 Rakennustoimenpide Omakotitalon, autotallin ja saunarakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. lkm Yhden asunnon talot 199, Talousrakennukset 170, Saunarakennukset 30, Selostus poikkeamisesta Hakija haluaa rakentaa omakotitalon sekä siihen liittyvät talousrakennukset äitinsä omistamalle tilalle. Omakotitalo tulisi 90 metrin päähän rantaviivasta. Hakijan esittämä paikka on hyvä rakennuspaikka. Hakemuksen perustelut Haluan rakentaa äidin omistamalle rantatilalle ympärivuotiseen käyttöön soveltuvan asuinrakennuksen, talousrakennuksen ja saunarakennuksen. Rakennushankkeen ei oleteta huomattavasti vaikeuttavan kaavoituksen toteuttamista kun alueella on harvakseltaan vanhaa asutusta.

12 Lisätiedot Vesiosuuskunnan vesijohto n. 150 m päässä. Varosentieltä olemassa oleva tieyhteys on kunnostuksen alla. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Rakennustarkastajan lausunto Naapureita on 4 kpl ja heille varattiin 14 vrk aikaa tehdä kirjallinen muistutus rakennushankkeesta, eikä yhtään muistutusta tullut määräaikaan mennessä. Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen rantavyöhykkeellä, Kuljunlahden kylässä. Alueella on omakotitaloja ja lomarakennuksia. Alueella ei ole voimassa asema- tai rantakaavaa. Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa alue on osoitettu maa- ja metsätalous-valtaiseksi alueeksi (M). Rakennuspaikka sijaitsee normaalin mitoituksen rantarakentamisen vyöhykkeellä. (ra-2) Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta asuinkäyttöön sopiva - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Kunnanhallitus antaa suostumuksen ELY-keskukselle myös kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvien poikkeamisten käsittelyyn. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13

14 Kunnan edustajien valitseminen eräisiin toimielimiin vuosille Khall. 48 Ehdotus Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat allamainittujen yhteisöjen yhtiö- ja osuuskuntakokouksiin ja yhdistysten kokouksiin: Polvijärven yrityspalvelu Oy Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalot Asunto Oy Jääskelänpiha Asunto Oy Polvijärven Rukkipelto Asunto Oy Rukkipuisto Asunto Oy Polvijärven Kanervarinne Asunto Oy Polvijärven Lehdokkipiha Asunto Oy Peltopirtti Asunto Oy Polvijärven Mäntyhovi Asunto Oy Polvijärven Koivulehto Asunto Oy Polvijärven Rantapuisto Asunto Oy Jääskeläntie Asunto Oy Koistilanmäki Asunto Oy Välitien Karnukka Kinahmon vesiosuuskunta Rauanlahden vesiosuuskunta Ruvaslahden vesiosuuskunta Martonvaaran vesiosuuskunta Polvijärven eteläinen vesiosuuskunta Koronniemen vesiosuuskunta Suomi Venäjä Seuran Polvijärven yleiset kokoukset Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys Pohjois-Karjalan Pelastusalan liitto Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys Pohjois-Karjalan Kauppakamari Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys Kuntien Asuntoluotto Oy Kuntarahoitus Oyj Joensuun Seudun Jätehuolto Oy JOSEK Oy Pohjois-Karjalan Virkistysreitistöyhdistys ry. Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy

15 Päätös Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti seuraavat edustajat: Polvijärven yrityspalvelu Oy Harri Kaituri Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Harri Kaituri Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy Veli Haaranen Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalot Sinikka Eronen Asunto Oy Jääskelänpiha Helena Kaasinen Asunto Oy Polvijärven Rukkipelto Heikki Hallikainen Asunto Oy Rukkipuisto Eija Pennanen Asunto Oy Polvijärven Kanervarinne Eija Pennanen Asunto Oy Polvijärven Lehdokkipiha Eija Pennanen Asunto Oy Peltopirtti Eija Pennanen Asunto Oy Polvijärven Mäntyhovi Eija Pennanen Asunto Oy Polvijärven Koivulehto Eija Pennanen Asunto Oy Polvijärven Rantapuisto Eija Pennanen Asunto Oy Jääskeläntie Eija Pennanen Asunto Oy Koistilanmäki Eija Pennanen Asunto Oy Välitien Karnukka Eija Pennanen Kinahmon vesiosuuskunta Iiro Reijonen Rauanlahden vesiosuuskunta Iiro Reijonen Ruvaslahden vesiosuuskunta Veikko Isoniemi Martonvaaran vesiosuuskunta Veikko Isoniemi Polvijärven eteläinen vesiosuuskunta Asko Mustonen Koronniemen vesiosuuskunta Iiro Reijonen Suomi Venäjä Seuran Polvijärven yleiset kokoukset Helena Kaasinen Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys Margaretha Kähäri Pohjois-Karjalan Pelastusalan liitto Hannu Antikainen Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys Anja Hyvärinen Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kunnanjohtaja Kuntien Asuntoluotto Oy Heikki Hallikainen Kuntarahoitus Oyj Heikki Hallikainen Joensuun Seudun Jätehuolto Oy Jarmo Hakkarainen Josek Oy Jyrki Kuikka Pohjois-Karjalan Virkistysreitistöyhdistys ry. Sirpa Halonen Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Kunnanjohtaja Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy Tiina Mustonen

16 Kunnan edustajasta Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistyksen kokouksiin käydyn keskustelun aikana esitti Sinikka Eronen valittavaksi Helena Kaasisen ja Riitta Kuronen esitti valittavaksi Tiina Mustosen. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että valinnasta on suoritettava enemmistövaali. Vaali päätettiin puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti suorittaa kädennostolla. Puheenjohtaja totesi, että vaalissa äänestävät JAA ja nostavat kätensä ensin ne, jotka kannattavat Helena Kaasisen valintaa ja EI ja nostavat kätensä sitten ne, jotka kannattavat Tiina Mustosen valintaa. Kädennostolla suoritetussa vaalissa annettiin 2 JAA ääntä ja 6 EI ääntä. JAA äänestivät Sinikka Eronen ja Toni Kuronen. EI äänestivät Asko Mustonen, Harri Kaituri, Jyrki Kuikka, Riitta Kuronen, Seppo Lavikainen ja Raili Tanskanen. Tiina Mustonen jätti äänensä käyttämättä. Vaalin tuloksena puheenjohtaja totesi, että kunnan edustajaksi Pohjois- Karjalan Teatteri-yhdistyksen kokouksiin on valittu Tiina Mustonen.

17 Kunnanhallituksen edustajan määrääminen lautakuntiin vuosiksi Khall. 49 Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus määrää edustajansa vuosiksi seuraaviin lautakuntiin: sivistyslautakunta rakennuslautakunta sosiaali- ja terveyslautakunta tekninen lautakunta Päätös Kunnanhallitus määräsi yksimielisesti edustajansa vuosiksi lautakuntiin seuraavasti: sivistyslautakunta rakennuslautakunta sosiaali- ja terveyslautakunta Raili Tanskanen Seppo Lavikainen Harri Kaituri Kunnanhallituksen edustajasta tekniseen lautakuntaan käydyn keskustelun aikana Sinikka Eronen esitti valittavaksi Veikko Isoniemen ja Riitta Kuronen esitti valittavaksi Tiina Mustosen. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että valinnasta on suoritettava enemmistövaali. Vaali päätettiin puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti suorittaa kädennostolla. Puheenjohtaja totesi, että vaalissa äänestävät JAA ja nostavat kätensä ensin ne, jotka kannattavat Veikko Isoniemen valintaa ja EI ja nostavat kätensä sitten ne, jotka kannattavat Tiina Mustosen valintaa. Kädennostolla suoritetussa vaalissa annettiin 2 JAA ääntä ja 6 EI ääntä. JAA äänestivät Sinikka Eronen ja Toni Kuronen. EI äänestivät Asko Mustonen, Harri Kaituri, Jyrki Kuikka, Riitta Kuronen, Seppo Lavikainen ja Raili Tanskanen. Tiina Mustonen jätti äänensä käyttämättä. Vaalin tuloksena puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen edustajaksi tekniseen lautakuntaan on valittu Tiina Mustonen.

18 Kunnan metsienhoitotoimikunnan asettaminen Khall. 50 Kunnassa on toiminut kunnan metsienhoitotoimikunta. Ehdotus Kunnanhallitus asettaa toimikaudeksi kunnan metsienhoitotoimikunnan, valitsee toimikuntaan kolme jäsentä ja heille varajäsenet sekä valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätös Kunnanhallitus yksimielisesti päätti nimetä toimikaudeksi kunnan metsienhoitotoimikunnan, johon valittiin seuraavat kolme jäsentä ja varajäsentä Jäsen Veli Haaranen Merja Sahlman Heikki Hallikainen Henkilökohtainen varajäsen Riitta Kuronen Jyrki Kuikka Helena Kaasinen Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti kunnan metsienhoitotoimikunnan puheenjohtajaksi Heikki Hallikaisen ja varapuheenjohtajaksi Merja Sahlmanin.

19 Kunnallinen rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta v Khall. 51 Polvijärven kunnassa on vuodesta 1987 alkaen toiminut kunnallinen veteraaniasiain neuvottelukunta. Neuvottelukunta on kunnan ja paikallisten veteraanijärjestöjen yhteistoiminta- ja asiantuntijaelin. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rintamaveteraanien palvelutilannetta kunnassa ja avustaa kunnan viranomaisia palveluiden kehittämisessä. Neuvottelukunnan kokoonpano on muodostunut kunnanhallituksen, Polvijärven Rintamaveteraanien, Sotainvalidien Veljesliiton Polvijärven Sotainvalidit ry:n, Polvijärven Sotaveteraaniyhdistyksen ja Pohjois- Karjalan Rintamanaiset ry:n edustajista. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että 1. kunnanhallituksen edustajina kunnallisessa rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnassa toimivat v vs. johtava sosiaalityöntekijä Eija Pennanen ja kunnanhallituksen nimeämä luottamushenkilöedustaja. 2. kokouspalkkiot maksaa kukin edustajansa nimeäjä itse niille, jonka on nimennyt neuvottelukuntaan. 3. neuvottelukunnan koollekutsujana toimii Eija Pennanen. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen ja kunnanhallitus nimesi luottamushenkilöedustajaksi Raili Tanskasen.

20 Vanhusneuvosto v Khall. 52 Polvijärven kunnassa on toiminut v alkaen vanhusneuvosto. Vanhusneuvoston tehtävänä on mm. edistää viranomaisten, vanhusten, eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edistää ikäihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnassa. Vanhusneuvosto pyrkii edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa. Kunnanhallitus on päättänyt, että vanhusneuvostoon kuuluu Eläkeliiton Polvijärven yhdistyksen ja Polvijärven Eläkkeensaajat ry:n ja Polvijärven Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry:n edustajien lisäksi kaksi kunnanhallituksen nimeämää edustajaa eli vanhusneuvoston jäsenmäärä on viisi. Ehdotus Päätös Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa kunnasta vanhusneuvostoon ko. järjestöjen nimeämien edustajien lisäksi. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja nimesi kunnan edustajiksi vanhusneuvostoon Liisa Tanskasen ja Timo Leppäsen.

21 Yhteistoimintaelimeen työnantajan edustajien nimeäminen Khall. 53 Polvijärven kunnan yhteistoimintaelimessä on ollut yhdeksän ammattijärjestöjen nimeämää ja kuusi työnantajan nimeämää edustajaa. Kunnanhallituksen (työnantaja) nimeäminä edustajina ovat toimineet valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, hallintojohtaja, kunnankamreeri ja yksi kunnanhallituksen jäsen. Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää nimetä yhteistoimintaelimeen kuusi työnantajan edustajaa. Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti yhteistoimintaelimeen työnantajan edustajiksi valtuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan, hallintojohtajan, kunnankamreerin sekä kunnanhallituksen jäsen Riitta Kurosen.

22 Kunnan edustajan määrääminen kutsuntalautakuntaan Khall. 54 Kutsuntalautakunnassa kuntaa on edustanut kunnanhallituksen valitsema edustaja. Kunnan edustajalla on ollut kutsuntalautakunnassa puhe- ja äänioikeus omaan kuntaansa kuuluvien asevelvollisten varusmiespalvelusta koskevien asioiden käsittelyssä. On eduksi, jos henkilö on sosiaaliasioihin perehtynyt ja tuntee mahdollisimman paljon oman kuntansa kutsuntaikäistä nuorisoa. Ehdotus Päätös Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan vuoden 2015 kutsuntatilaisuutta varten. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti vuoden 2015 kutsuntatilaisuuteen kunnan edustajaksi Jorma Huttusen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Margaretha Kähärin.

23 Työnantajan edustajien valinta paikallisneuvotteluihin Khall. 55 Ehdotus Päätös Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen työnantajaa edustavat neuvottelijat viranhaltija- ja työntekijäjärjestöjen kanssa käytäviin paikallisneuvotteluihin. Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti työnantajaa edustaviksi neuvottelijoiksi viranhaltija- ja työntekijäjärjestöjen kanssa käytäviin paikallisneuvotteluihin kunnanjohtajan, kunnan-hallituksen puheenjohtaja Asko Mustosen, kunnanhallituksen jäsen Riitta Kurosen, kunnanhallituksen jäsen Sinikka Erosen ja kunnankamreeri Heikki Hallikaisen.

24 Teknisen sopimuksen mukainen TS-kehittämistyöryhmä Khall. 56 Kunnassa tulee olla TS-kehittämistyöryhmä, jossa ovat edustettuna kunta ja teknisen sopimuksen sopijajärjestöjen paikallisyhdistykset, valtakunnalliset liittotason ala-yhdistykset tai tällaisen alayhdistyksen paikallisyhdistykset. TS-kehittämistyöryhmä käsittelee osaltaan TS:n mukaista tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää koskevat arviointijärjestelmät ennen niiden vahvistamista kunnan päätöksentekoelimissä. Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää nimetä keskushallinnon edustajina TSkehittämisryhmään hallintojohtajan ja kunnankamreerin ja pyytää ammattiliittoja, joilla on ko. teknisen sopimuksen alaista henkilöstöä nimeämään edustuksensa ko. työryhmään. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että TS-kehittämistyöryhmän kokoonkutsujana toimii hallintojohtaja.

25 Nuoriso-ohjaaja Päivi Hyytiäisen palkan vahvistaminen Khall 57 Päivi Hyytiäinen on aloittanut nuoriso-ohjaajana Nuorisoohjaajan tehtävä-kohtainen palkka määräytyy KVTES:n kohdan 02VAP000 mukaan ja on vähintään 1.924,24 euroa kuukaudessa. Nuoriso-ohjaajan työajasta noin 20 % on koulukuraattorin tehtäviä, jonka palkkaus on kohdan 04SOS04A mukaan vähintään 2.579,08 euroa kuukaudessa (mikäli viranhaltijalla on ylempi korkeakoulututkinto). Vapaa-aikasihteerin tehtäväkohtainen palkka on 2.116,44 euroa/kk, mikä on otettava huomioon nuoriso-ohjaajan palkkaa määrittäessä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa nuoriso-ohjaaja Päivi Hyytiäisen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.100,00 euroa kuukaudessa, missä on huomioitu ko. kuraattoritehtävien osuus. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Saatavien poistaminen kunnan tileistä Khall. 58 Kunnan saamiset merkitään tilinpäätökseen nimellisarvoonsa, mutta kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. Erityisesti yhtä vuotta vanhemmat maksut tulee pääsääntöisesti poistaa tileistä kirjaamalla ne kuluksi. Vuoden 2014 tilinpäätöstä koskien asia koskee vuodelta 2013 olevia saatavia, vaikka ne olisivat ulosotossa perittävinä. Kunnanhallitus on päättänyt, että jatkossa kunnanhallitukselle toimitetaan vain yhteenveto poistettavista saatavista ja yksityiskohtainen luettelo on nähtävänä kunnan-hallituksen kokouksessa. Lisäksi yksityiskohtainen luettelo poistettavista saatavista on nähtävänä kunnanvirastolla kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle ja pyydettäessä yksityiskohtainen luettelo poistettavista saatavista toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle. Poistettavaksi esitettäviä saatavia on seuraavasti: Iltapäiväkerhomaksut 320,00 Asuntojen vuokrat 4.392,33 Lasten päivähoitomaksut 2.425,41 Hammashoito 776,20 Terveyskeskusmaksut 996,60 Kotipalvelumaksut 791,35 Laitoshoito 2.173,30 Sos.toimi muut maksut 175,00 Yhteensä ,19 Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää poistaa liitteessä esitetyt saatavat kunnan tileistä vuoden 2014 tilinpäätökseen. Tileistä poistamisesta huolimatta saatavien perintää kuitenkin jatketaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

27 Valtuuston kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano Khall 59 Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallintooikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallintooikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. (Kuntal 56 2 momentti). Ehdotus Kunnanhallitus 1. Toteaa, että valtuuston kokouksen päätökset :t 4-14 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia ja 2. Vs. kunnanjohtajan ollessa esteellinen kunnanhallitus käsittelee erikseen 15 kunnanjohtajan viran täyttämisen osalta päätöksen laillisuuden ja täytäntöönpanon 3. Päättää toimeenpanna valtuuston päätökset :t 4-14 seuraavin toimenpitein: 6 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta - Ote valituille puheenjohtajille 7 Valtuuston kokoukset v Ote valtuuston puheenjohtajalle 8 Valtuuston kokouksista ilmoittaminen vuonna Ote Heikki Sirviölle, Helena Kaasiselle, Outokummun Seutu lehdelle ja Sanomalehti Karjalaiselle 9 Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna Ote hallintokunnille 10 Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut - Kuulutus taksoista, ote rakennuslautakunta

28

29 11 Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut - Kuulutus taksoista, ote rakennuslautakunta 12 Vaalikelpoisuuden menettäminen/sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valitseminen - Ote Sari Ikoselle, Päivi Voutilaiselle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, luottamushenkilökortiston hoitajalle ja palkkatoimistolle 13 Vaalikelpoisuuden menettäminen/valtuuston jäsenen toteaminen/ sivistyslautakunnan jäsenen valitseminen/pohjois-karjalan pelastuslaitoksen neuvottelukunnan jäsenen valitseminen/suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen valitseminen/teknisen lautakunnan varajäsenen valitseminen/ ympäristöterveydenhuollon jaoston varajäsenen valitseminen - Ote Antti Karttuselle, Kalevi Juntuselle, Reijo Hirvoselle, Toni Kuroselle, Heli Routa-Mutaselle, Mirva Kuroselle, sivistyslautakunnalle, Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen neuvottelukunnalle, tekniselle lautakunnalle, ympäristöterveydenhuollon jaostolle, palkkatoimistolle ja luottamushenkilökortiston hoitajalle 14 Kunnanhallituksen jäsenten vaali - Ote valituille jäsenille ja varajäsenille, luottamushenkilökortiston hoitajalle ja palkkatoimistoon Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että ensiksi käsitellään päätösehdotuksen kohdat 1 ja 3 ja kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen kohdat 1 ja 3. Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään päätösehdotuksen kohtaa 2. Vs. kunnanjohtaja Helena Kaasinen totesi itsensä esteelliseksi siltä osin kuin asia koskee kunnanjohtajan viran täyttämisen osalta valtuuston päätösten laillisuuden toteamista ja täytäntöönpanoa ja hän poistui tässä vaiheessa kokoushuoneesta.

30 Valtuuston kokouksen klo päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano Khall 60 Puheenjohtajan ehdotus Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. (Kuntal 56 2 momentti). Kunnanhallitus 1. Toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia ja 2. Päättää toimeenpanna valtuuston päätökset seuraavin toimenpitein: 3 Kunnanjohtajan viran täyttäminen - Asia valtuuston käsiteltäväksi klo alkavassa kokouksessa Päätös Puheenjohtajan julistettua keskustelun asiasta alkaneeksi kunnanhallitus päätti yksi-mielisesti Sinikka Erosen esityksestä pitää asiassa 5 minuutin neuvottelutauon klo Neuvottelutauon jälkeen jatkuneessa keskustelussa esitti Sinikka Eronen, että kunnan-hallitus toteaa, että valtuuston päätös on laiton ja syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja näin ollen sitä ei voida panna täytäntöön ja se esitetään palautettavaksi valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Perusteluna Sinikka Eronen esitti, että kyseinen valtuuston kokous on pidetty niin viime hetkellä ennen valtuuston sitä kokousta, jossa kunnanjohtaja valittiin. Toni Kuronen kannatti Sinikka Erosen tekemää esitystä. Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.

31 Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kädennostoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että ne kunnanhallituksen jäsenet, jotka ovat pohjaehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja nostavat kätensä ensin. Ne kunnanhallituksen jäsenet, jotka ovat Sinikka Erosen tekemän esityksen kannalla äänestävät EI ja nostavat kätensä sitten. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 JAA ääntä ja 2 EI ääntä. JAA äänestivät Asko Mustonen, Harri Kaituri, Jyrki Kuikka, Riitta Kuronen, Seppo Lavikainen, Tiina Mustonen ja Raili Tanskanen. EI äänestivät Sinikka Eronen ja Toni Kuronen. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen hyväksyä pohjaehdotuksen.

32 Valtuuston kokouksen päätöksen laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano Khall 61 Puheenjohtajan ehdotus Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. (Kuntal 56 2 momentti). Kunnanhallitus 1. Toteaa, että valtuuston päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä, ei mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eikä muutoinkaan ole lainvastainen ja 2. Päättää toimeenpanna valtuuston päätöksen seuraavin toimenpitein: 15 Kunnanjohtajan viran täyttäminen - Pöytäkirjan ote valitusosoituksineen tiedoksi kirjeellä asianosaisille, ote palkkatoimistoon Päätös Käydyn keskustelun kuluessa esitti Sinikka Eronen, että kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätös on laiton ja syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja näin ollen sitä ei voida panna täytäntöön ja se esitetään palautettavaksi valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Toni Kuronen kannatti Sinikka Erosen tekemää esitystä. Seppo Lavikainen esitti, että kunnanhallitus päättää, että valtuuston päätöksestä valituksen tehneiden henkilöiden tulee vastata valittajien omalta osalta syntyvistä oikeudenkäyntikuluista. Riitta Kuronen ja Raili Tanskanen kannattivat Seppo Lavikaisen tekemää esitystä.

33 Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty pohjaehdotuksesta poikkeavia kannatettuja esityksiä, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että ensiksi äänestetään pohjaehdotuksen ja Sinikka Erosen tekemän esityksen välillä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kädennostoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että ne kunnanhallituksen jäsenet, jotka ovat pohjaehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja nostavat kätensä ensin. Ne kunnanhallituksen jäsenet, jotka ovat Sinikka Erosen tekemän esityksen kannalla äänestävät EI ja nostavat kätensä sitten. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 JAA ääntä ja 2 EI ääntä. JAA äänestivät Asko Mustonen, Harri Kaituri, Jyrki Kuikka, Riitta Kuronen, Seppo Lavikainen, Tiina Mustonen ja Raili Tanskanen. EI äänestivät Sinikka Eronen ja Toni Kuronen. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen hyväksyä pohjaehdotuksen. Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi äänestetään siitä, hyväksytäänkö Seppo Lavikaisen tekemä esitys vai ei. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kädennostoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että ne kunnanhallituksen jäsenet, jotka ovat Seppo Lavikaisen tekemän esityksen kannalla äänestävät JAA ja nostavat kätensä ensin. Ne kunnan-hallituksen jäsenet, jotka ovat sitä mieltä, että Seppo Lavikaisen tekemää esitystä ei hyväksytä äänestävät EI ja nostavat kätensä sitten. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 JAA ääntä ja 2 EI ääntä. JAA äänestivät Asko Mustonen, Harri Kaituri, Jyrki Kuikka, Riitta Kuronen, Seppo Lavikainen, Tiina Mustonen ja Raili Tanskanen. EI äänestivät Sinikka Eronen ja Toni Kuronen.

34 Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen hyväksyä Seppo Lavikaisen tekemän esityksen. Sinikka Eronen ja Toni Kuronen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen Sinikka Erosen esityksestä ilmenevin perustein.

35 Ilmoitusasiat Khall 62 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1 Viranhaltijapäätöksiä: - vs. kunnanjohtaja Helena Kaasisen päätökset 1-2/ hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 6-111/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 2-4/ johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset 4-9/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan päätöspöytäkirjan päätökset 1-12/2015, päätökset virkavapauden myöntämisestä ja sijaisten palkkaamisesta 1-9/2015 ja 24-36/2015, päätökset toimenhoidon keskeytyksestä 1-14/ kanslisti Arja Lätin päätökset 1-3/ rakennustarkastaja Ari Soikkelin päätökset 12-16/ Kiinteistönluovutusilmoituksia Päätös Vs. kunnanjohtaja Helena Kaasinen saapui takaisin kokoushuoneeseen silloin kun tämän asian käsittely aloitettiin. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Seppo Lavikainen jätti Pro Höytiäinen puolesta kunnalle avustusanomuksen. Kunnanhallituksen seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina klo

36 Kunta/kuntayhtymä POLVIJÄRVI 109 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälät Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 43-45, HallintolainkäyttöL 5 :n/mukaan lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät 43-45, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

37 POLVIJÄRVI Kokouspäivämäärä Pykälät Kunnanhallitus VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät 46 Valitusaika Valitusaika 30 päivää päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite; sähköposti: Pykälät Valitusaika Vallitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

38 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 43 Ei toimenpiteitä 44 Ei toimenpiteitä 45 Päätöksen mukaiset toimenpiteet 46 Julkipanokuulutus, ote asiakirjoineen rakennuslautakunnalle, hakijalle ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle 47 Ote Pohjois-Karjalan ELY-keskus, tiedoksi rakennuslautakunta 48 Ote yhteisöille ja valituille henkilöille, ote luottamushenkilökortiston hoitajalle 49 Ote ao. lautakunnille ja valituille henkilöille, ote luottamushenkilökortiston hoitajalle 50 Ote valituille henkilöille, Aija Koistiselle ja luottamushenkilökortiston hoitajalle 51 Ote Eija Pennaselle, Raili Tanskaselle ja luottamushenkilökortiston hoitajalle 52 Ote Jaana Tanskaselle, Liisa Tanskaselle, Timo Leppäselle ja luottamushenkilökortiston hoitajalle 53 Ote Riitta Kuroselle ja luottamushenkilökortiston hoitajalle 54 Ote Jorma Huttuselle, Margaretha Kähärille ja luottamushenkilökortiston hoitajalle 55 Ote valituille henkilöille 56 Ote ammattijärjestöille, hallintojohtajalle ja kunnankamreerille 57 Ote Kauko Kuuselalle, Päivi Hyytiäiselle ja palkkatoimistoon 58 Ote kirjanpitoon 59 Pykälässä mainitut toimenpiteet 60 Pykälässä mainitut toimenpiteet 61 Pykälässä mainitut toimenpiteet 62 Ei toimenpiteitä

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen

Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Aika Tiistai 18.02.2014 klo 17.00 19.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2014 146 (-170) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 5/2014 146 (-170) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 5/2014 146 (-170) Aika Maanantaina 31. maaliskuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot