LIITE 1 TAS E KI RJA ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L KUOPIO. Y-tunnus:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12."

Transkriptio

1 TAS E KI RJA Y-tunnus: KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY

2 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy KUOPIO Y-tunnus: SISÄLTÖ: TOIMINTAKERTOMUS 1-2 TULOSLASKELMA 3 TASEET 4-5 LIITETIEDOT 6-8 LU ETTELO KÄYTETYISTÄ KI RJANPITOKI RJOISTA 8 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA 8 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 9 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 10 SÄILYTETTÄVÄ

3 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY TOIMINTAKERTOMUS olo Canelco Capital Oy 7O2IOKuopio ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY Hallituksen toimintakertomus tilivuodelta Vuosi 2013 oli Itä-Suomen Rahasto Oy:n neäs kokonainen toimintavuosi. Itä-Suomen Rahasto Oy syntyi joulukuussa 2009, kun pohjoissavolainen Savon Teknia Oy, pohjoiskarjalainen Karinvest Oy ja eteläsavolainen Etelä-Savon Pääomarahasto Oy fuusioitiin. Vuoden 2010 päätteeksi Itä-Suomen Ra hastoon fuusioitiin vielä Kainuun Pääomarahasto Oy. Yhtiöllä on 46 yhtiöosakasta. Rahaston oma pää oma on noin 11,6 (13,9) mioonaa euroa. Itä-Suomen Rahasto Oy keskittyy sijoitustoiminnassaan itäsuomalaisten pk-yritysten sukupolvenvaih doksiin ja muihin yritysjärjestelyihin. Rahaston operatiivisesta toiminnasta vastaa pääomarahastojen hallinnointiyhtiö Canelco Capital Oy, joka hallinnoi myös kolmea muuta Suomessa toimivaa pääomara hastoa. Sijoitustoiminta Yhtiön sijoitus- ja hallinnointitoiminnan pääpaino keskittyi olemassa olevien osakkuusyritysten arvon kasvattamiseen sekä irtaantumisten valmisteluun. Tilikauden aikana irtaannuttiin täydellisesti yhdestä sijoituskohteesta. Lisäksi neljä sijoituskohdeyritystä maksoi lainoja kokoaan tai osittain täkaisin. Lainan takaisinmaksuista palautui pääomia rahastolle yhteensä euroa. Tilikauden aikana yhtiö sijoitti yhteensä ,85 ( ) euroa seitsemään (9) eri yritykseen. Tehdyistä sijoituksista yksi (1) oli uusi ensisijoitus ja se oli määrältään ,00 ( ) euroa. Jatkosijoitusten yhteismäärä oli ,85 ( ) euroa. Aiempien sijoitussitoumusten perusteella yhtiö sijoitti GrowHow Rahasto 1 Ky:hyn 1.884,99 (2.454) eu roa ja pääomaa palautui GrowHow Rahasto 1 Ky:stä ,71 (37.570) euroa, josta voitonjaon osuus oli (0) euroa. GrowHow Rahasto 1 Ky:n toiminta päättyi Yhtiön sijoituskohteisiin sisältyy riskiä, joka ei kuitenkaan ole suurempi kuin toimialalla yleisesti. Viime vuosina vallinnut yleinen taloudellinen tilanne sekä rahoitusmarkkinoiden kireys aiheuttaa myös jatkos sa merkittävää epävarmuutta yhtiön sijoituskohteena olevissa yrityksissä. Sijoituskohdeyritysten tilanne on yleisesti ottaen parantunut tilikauden aikana, mutta edelleen tiettyihin sijoituskohteisiin liittyy merkit tävää riskiä. Vallitseva yleinen taloudellinen epävarmuus tulee ottaa huomioon arvioitaessa yhtiön ta loudellista asemaa. Yhtiökokoukset Itä-Suomen Rahasto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Kuopissa Finnveran Oyj:n toimitiloissa Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Kari Manninen, puheenjohtaja Martti Leskinen Leo Houtsonen Juhani Meriläinen Lauri Kerman Heikki Nuutinen Lisäksi hallituksen varajäseneksi valittiin Heikki Ryynänen ja Mikko Paakkanen. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Esko Taskinen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 12 (9) kertaa. Hallitukselle maksetut palkkiot tilikaudelta olivat ,00 (12.500,00) euroa. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Mikko Kuparinen.

4 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY TOIMINTAKERTOMUS clo Canelco Capital Oy Talous Yhtiö irtaantui tilikauden aikana yhdestä sijoituskohteesta, josta kertyi liiketoiminnan muuta tuottoa ,00 ( ,04) euroa. Rahaston henkilöstökulut olivat ,50 (12.506,70) euroa ja ne muo dostuivat hallituksen kokouspalkkioista ja sivukuluista. Liiketoiminnan muut kulut koostuivat sijoitustoi minnan ja hallinnon kuluista ja ne olivat yhteismäärältään ,89 ( ,42) euroa. Tilikaudelle syntyi liiketappiota ,39 ( ,92) euroa. Kohdeyrityksiltä saadut korkotuotot olivat yhteismäärältään ,92 ( ,20) euroa ja osinko tuotot ,75 ( ,01) euroa. Yhtymistä kertyi voitto-osuuksia yhteensä 5.154,23 (0) euroa, Lisäksi likivideille varoille kertyi korkotuottoja tilikaudelta yhteensä ,55 (50.488,08) euroa ja muita korkotuottoja ,48 (0,00) euroa. Rahoituskulujen yhteismäärä oli 1.586,19 (0) euroa. Tilikaudella kirjattiin arvonalentumisia kahden sijoituskohteen osakkeisiin yhteensä ,16 (0) eu roa. Lisäksi jouduttiin kirjaamaan kahdelta sijoituskohteelta olevia saamisia alas yhteensä ,42 (0) euron arvosta. Verokirjausten jälkeen tilikauden tulos osoittaa tappiota ,64 ( ,53) euroa. Osakepääoma ja osakkeet Yhtiön osakepääoma on tilikauden lopussa ,00 ( ,00) euroa. Yhtiöllä on ( ), osaketta, joista kukin oikeuttaa yhteen ääneen. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. (Yhtiön hallussa olleet omaa osaketta hankintahinnal taan ,55 euroa on mitätöity maaliskuussa 2012). Esitys tilikauden tuloksen käsittelemisestä Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio ,64 euroa siirretään voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Tilikauden päättymisen jälkeiset oleelliset tapahtumat ja arvio tulevasta toiminnasta Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön operatiivisessa toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutok sia. Yhtiö ja sen omistajat ovat neuvottelemassa rahastojärjestelystä Kaakkois-Suomessa toimivan Indekon Oy:n kanssa. Mikäli neuvottelut etenevät ja saadaan päätökseen, rahastojen toiminnat yhdis tävä järjestely voisi tapahtua vuoden 2014 aikana. Vuonna 2014 yhtiön operatiivisen toiminnan pääpainopistealueena tulee edelleen olemaan kohdeyritys ten arvon kasvattaminen sekä irtaantumisten valmistelu ja toteuttaminen. Lisäksi yhtiö tulee jatkamaan ensisijoitustoimintansa siten, että tilikauden aikana arvioidaan tehtävän 2 3 uutta ensisuoitusta. Pää paino sijoitustoiminnassa tulee olemaan yritysjärjestelyissä ja yrittäjien sukupolvenvaihdoksissa. Likvi dien varojen niukkuus tulee vaikuttamaan vuoden 2014 ensisijoitustoimintaan. Kuopiossa 27. päivänä tammikuu 2014 Itä-Suomen Rahasto Oy Hallitus

5 Itä-Suomen Rahasto Oy clo Canelco Gapital Oy Rahavksikkö EURO LIIKEVAIHTO TULOSLASKELMA ,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut , ,00-331, , , ,00-259, ,70 Liiketoiminnan muut kulut , ,42 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,92 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , , , , , , ,08 0,00 0, ,29 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS SIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Tilikauden verot , , , , , , , ,68 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,53

6 Itä-Suomen Rahasto Oy clo Canelco Capital Oy TAS E 4 Rahayksikkö EURO VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset , , , , , , , , , , , ,32 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Muut saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset , , , , , , , , ,00 0, , , , ,62 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,69 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,01

7 Siirtovelat 6201, ,58 Ostovelat 2480, ,57 VIERAS PÄÄOMA OMA PÄÄOMA Muut rahastot clo Canelco Capital Oy TASE 5 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,01 Itä-Suomen Rahasto Oy Tilikauden voitto (tappio) Rahayksikkö EURO VASTATTAVAA Edellisten tilikausien voitto (tappio) Lyhytaikainen Osakepääoma Osakepääoma Muut velat Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

8 Pitkäaikaiset sijoitukset on arvotettu hankintamenoonsa tai tätä alhaisempaan Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (KPA 2:2) LIITETIEDOT TILIKAUDELTA IJ Yhteensä , ,29 Korko- ja rahoituskulut Muut rahoituskulut ,19 0,00 Saamiset/omistusyhteysyritykset ,42 0,00 Osakkeet ja osuudet/omistusyhteysyritykse ,16 0,00 Sijoitusten arvonalentumiset Muut korkotuotot ,48 0,00 Korkotuotot pankkisaamisista , ,08 Muut korko- ja rahoitustuotot, rahoitusomaisuus Muut 74008, Omistusyhteysyritykset , ,01 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muut 5 154,23 0,00 Voitto-osuus yhtymistä Muut 24000, Osinkotuotot Omistusyhteysyritykset , ,00 Yhteismäärä rahoitustuotoistaja -kuluista Tuloslaskelmaa koskevat Ilitetiedot (KPA 2 :3 ) rahoitustuotoissa ja kuluissa. Sijoitusten myyntivoitot esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Sijoitustoiminnan myyntitappiot esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa. ja 2001/1643 antamia lausuntoja. Soitusomaisuuden tuotot ja kulut esitetään tuloslaskelman Tuloslaskelmassa tuottojen esittämisessä on noudatettu Kirjanpitolautakunnan 1999/1573 nimellisarvoonsa tai tätä alahaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Rahoitusomaisuuteen merkityt myynti-, laina- ja muut saamiset on arvostettu todennäköiseen arvoonsa ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY LIITETIEDOT 6 clo Canelco Capital Oy

9 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY LIITETIEDOT 7 cia Canelco Capital Oy Taseen vastaavia koskevat Iiitetiedot (KPA 2:4 ) Saamiset taseen vaihtuvien vastaavien ryhmässä samaan konserniin kuuluvilta sekä omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,44 Siirtosaamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,43 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot (KPA 2:5 ) Oman pääoman muutokset Osakepääoma , ,00 Osakepääoman korotus 0, ,00 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Osakepääoma , ,00 Osakeanti , ,07 Osakepääoman korotus 0, ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sijoitus 0, ,07 Osakeanti ,00 0,00 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,37 Osakepääoman korotus 0, ,07 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Palautus osakkeen omistajille 0, ,70 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,64 Osingonjako ,60 0,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,64 Tilikauden voitto (tappio) , ,53 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,63 Oma pääoma yhteensä , ,63 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma , ,63 Muut vastuusitoumukset Äänettömän yhtiömiehen maksamaton yhtiöosuus 0, ,53

10 Yhden viidesosan tai sitä suuremman omistusosuuden kohteena olevat yritykset Omistukset muissa yrityksissä (KPA 2:9 ) Yhtiön palveluksessa ei ollut tilikauden aikana palkattua henkilökuntaa. Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinteri jäsenistä (KPA 2:8 ) Muut tositteet 09 paperitositteena Pankkitositteet paperitositteena TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Tasekirja yhdeksi kirjaksi sidottuna yhdeksi kirjaksi sidottuna Pääkirja) Tase-erittelyt) Päiväkirja) LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Yhtiöltä ei ole erilajisia osakkeita. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeiden lukumäärä: kpl Osakeyhtiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot (OYL 8:5 ) Toivakka Timber Ltd Oy, Toivakka SSG Sahala Oy, Varkaus ( ) Sahala Works Oy, Heinola (06/2013) Remega Oy, Kuopio (1 2/2012) Oplatek Group Oy, Leppävirta (12/2012) Makuuni Oy, Mikkeli (12/2012) Cross Wrap Oy, Siilinjärvi (12/2012) Arffman Consulting Oy, Kajaani (1 0/2012 TKP Group Oy, Siilinjärvi (06/2013) Anaika Wood Ltd Oy, Lieksa (12/2012) Timaco Oy, Iisalmi ( ) Toolfac Oy, Iisalmi (1 2/2012) -94,0 98, ,5 164, , ,4-962, ,0-424,7-113,3 885,0-150,3 943,9 335,5 703,3 137,2 Nimi, kotipaikka (tilinpäätös) % (t ) (t ) 1. tilikausi päättyy omistus oma pääoma tilikauden tulos 684,7 368,5 714,5 324,3 300,8 0,5 32,8 % 31,5 % 35,6 % 23,8 % 30,7 % 25,0 % 40,0 % 41,0% 24,1 % 20,0 % 49,0 % 45,4 % clo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY LIITET!EDOT

11 hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen Kari Manninen Martti Leskinen Kuopiossa 27 päivänä tammikuuta 2014 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 9. toimitusjoht / Mikko Kupafnn hallituksen jäsen hallituksen jäsen ITA-SUOMEN RAHASTO OY LIITETIEDOT Juhani Meriläinen c!o Canelco Capital Oy Leo Houtsonen Lauri Kerman Savilahdentie6Ll

12 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY LIITETIEDOT 1 0 c/o Canelco Capital Oy TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ: Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kuopiossa. päivänä k6ita 2014 KPMG OyAb Esko Taskinen KHT

13 KfJT - Ilallituksenja toimitusjohtajan vastuu ja liitetiedot KUOPIO Puijonkatu 27 AO Faksi KPMG Oy Ab Puhelin LI1TE 2 tustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritarnme tilin tarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toiminta kertoinuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varain hoidon valvonnan asiamimukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Velvollisuutenamme on antaa suorittamarnine tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätök Tilintarkastajan velvollisuudet tornuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, Olemme tilintarkastaneet Itä-Suomen Rahasto Oy:n n khjanpidon, tilinpäätöksen, toimintaker Itä-Suomen Rahasto Oy:n yhtiökokoukselle TILINTARKASTUSKERTOMUS periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkas sestä ja toimintakertornuksesta. Tiliiitarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpi johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkas kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätökseii ja toirnintakertomuksen laatirnisesta ja siitä, syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä teiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen taja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä rnerkityksellistä oikeat ja riittävät tie tustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvon sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkas dot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi teiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden nan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaat sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. tukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoi Lausunto Lausuntonamme esitärnine, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa at ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuk olevien tilinpäätöksen ja toimintakertornuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oike sen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Kuopiossa 25. maaliskuuta 2014 KPMGOy Ab Esko Taskinen nntily. Ketipaikka Helsinki cf the )CPMG netwark of indepondent member Ims thiiated with XPMG OyAb, a Finnish in,hed JiabIty ompanv ;d nriber 1rrn KPMG International Cooperatiee (lpmfl InlrratiorlI. Swiss t -tunnns m9

14

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM Tilinpäätös 2010 Sisällys Avainluvut... 3 Liikevaihto liiketoiminnoittain...4 Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin...5 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin...5 Toimintakertomus...6 Konsernin tuloslaskelma...

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2009 tapahtumia Avainluvut Osakkeen omistajille Yhtiökokous Osingon maksu Julkaisuaikataulu 2010 Hallinto Hallitus Konsernin

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot