KUNNANHALLITUS 10/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 10/2012"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko , klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Otava Antti varapuheenjohtaja, esteellinen 174 Pukkila Esa jäsen Törmä Ilmo jäsen, poistui 169 aikana Haavisto Jonna varajäsen Poissa Niemenmaa Jaana jäsen Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Ohrankämmen Jukka Vainionpää Hanna kunnanjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja kunnansihteeri, ptk-pitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 ESITYS KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN JAKAMISESTA (EI JULKINEN) 4 SIBELCO NORDIC OY:N MAANVUOKRAUSPYYNTÖ 5 TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUISTA MAKSETTAVAN LISÄKORVAUKSEN JAKAMINEN LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN SOPIMUSKUNNILLE 7 LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ VESIHUOLTOVERKOSTON SANEERAUKSEEN VÄLILLÄ GUNILLANTIE PAJATIE - AUKUSTINKATU 10 LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN SOTAINVALIDIEN RIVITALOJEN YLLÄPITO- JA HOITOKULUJEN KATTAMISEEN. 12 LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ PALVELUTALO SYREENIN YLLÄPITO- JA HOITOKULUIHIN 13 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILOJA OTAVA JA VATTURANTA METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS 18 KUNNANTALON HENKILÖKUNNAN LIIKUNTAILTAPÄIVÄ 19 VUODEN 2013 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 20 KUNNANJOHTAJA TARJA HOSIASLUOMAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA KUNNANSIHTEERI HANNA VAINIONPÄÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA MUUT ASIAT 28 ILMOITUSASIAT 29 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 32

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 166 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 167 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Pukkila ja Toni Hietanen.

4 ESITYS KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN JAKAMISESTA (EI JULKINEN) KH 168 Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi on valmistellut kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi liitteistä ilmenevät korjaus- ja energia-avustuskohteet koskien kevään 2012 hakukierrosta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA:n avustuspäätös nro 18206/711/2012, on myöntänyt korjausavustusten määrärahaksi , uusituvan energian käyttöönottoa koskevien avustusten määrärahaksi ja muiden energiaavustusten määrärahaksi 0 euroa. Rakennustarkastaja Jukka Törmä on laatinut ARA:n ohjeet huomioiden yhdistelmän korjaus- ja energia-avustushakemuksista ja avustuksista, joihin ne ohjeiden mukaan edellyttävät. Avustuksiin oikeuttavien toimenpiteiden avustusmäärät seuraavasti: Korjausavustuksiin Uusiutuvan energian käyttöönottoa koskeviin avustuksiin Muihin energia-avustuksiin 0 Korjausavustuksiin ja muiden energia-avustusten avustuksiin saatu avustusmääräraha riittää, mutta uusiutuvan energian käyttöönottoa koskeviin avustusmääräraha ylittää ARA:lta saadun avustuksen määrän. Tältä osin kyseisiä avustuksia ei voida myöntää täysimääräisinä. Jakoesitys on liitteessä. Liitteet: Yhdistelmä korjaus- ja energia-avustushakemuksista (liite ei julkinen) KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus keskustelee korjaus- ja energia-avustuksista ja tekee niistä päätöksen. Rakennusmestari Kallioniemi esitteli kunnanhallitukselle ARA:lta saatuja avustuksia ja niiden myöntämisperiaatteita sekä tehtyjä avustushakemuksia. Kunnanhallitus päätti myöntää korjaus- ja energia-avustukset liitteenä olevan jakoesityksen mukaisesti.

5 SIBELCO NORDIC OY:N MAANVUOKRAUSPYYNTÖ KH Sibelco Nordic Oy Ab olisi halukas vuokraamaan noin 35 hehtaarin suuruisen maaalueen Karvian kunnalta hiekan pesua, pesulaitteiden sijoitusta, vesienkäsittelyä ja hiekan varastointia varten. Osa yrityksen tuotteista menee sellaiseen tarkoitukseen, että hiekka pitää olla pestyä. Tällaisia ovat esimerkiksi vedensuodatuksessa käytetyt hiekat ja muutamat urheilupaikoille menevät tuotteet. Esitetyn alueen laajuudessa on huomioitu, että pesuprosessi ja vesienkäsittelylaitteet voidaan sijoittaa pohjavesialueen rajauksen ulkopuolelle. Rajauksessa on huomioitu myös suoja-alueen säilyttäminen tilarajan suunnassa. Lisäksi on huomioitu kulkuyhteys tehdastontilta vuokra-aluetta pitkin suunnitellulle pesupaikalle. Alueelle sijoitettaisiin mobiilipesulaitteet, jotka vapautuvat Säkylän tehtailta loppukesän aikana. Prosessiin kuuluu pesuvesien selkeytysaltaat ja puhdasvesiallas, jonne pesuvettä kerätään pesua varten. Prosessissa käytetty vesi kierrätetään selkeytysaltaiden kautta takaisin prosessiin, eikä prosessissa johdeta vettä maastoon. Pestyn hiekan mukana ja haihdunnan kautta prosessista poistuu vettä. Korvaava määrä kerätään sulamisvesistä ja alueelle on mahdollista tehdä tarvittaessa porakaivo. Alueelta tulisi poistettavaksi puustoa n. 1,55 hehtaarin alalta ja samoin tieosuudelta. Selkeytysaltaisiin saostuu hiekan hienoainesta ja tämä ruopataan muutaman vuoden välein altaista. Tavoitteena on käyttää materiaali kasvuseoksiin ja maisemointiin. Pestyn hiekan osuus tulee olemaan arviolta tonnia muutaman vuoden kuluessa. Pesuprosessi ei vaadi ympäristölupaa tai vesilupaa edellyttäen, että vuorokautinen vesimäärä pysyy raja-arvojen alapuolella. Liitteet: Sibelco Nordic Oy Ab:n kirje ja karttaliite KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus kuulee Sibelco Nordic Oy Ab:n selvityksen asiassa ja päättää vuokrauksesta ja vuokraehdoista. Kokouksen alussa kunnanhallitus kuuli Oy Sibelco Nordic Ab:n Karvian tehtaan tehdaspäällikköä, Teuvo Julkua, Karvian tehtaan suunnitelmista ja tehdystä vuokrausesityksestä. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti, että asia siirretään lisäselvityksien saamiseksi seuraavaan kokoukseen, jolloin ennen varsinaista kokousta käydään tutustumassa sekä tehtaan nykyiseen toimipisteeseen että ehdotettuun vuokrattavaan alueeseen. Mukaan maastokäynnille kutsutaan rakennuslautakunnan puheenjohtaja

6 Pekka Niskala, rakennustarkastaja Markku Rauhala sekä kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi. KH 169 Kunnanhallitus tutustuu ennen kokousta esitettyyn vuokra-alueeseen ja Oy Sibelco Nordic Ab:n Karvian toimipisteeseen. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. Kunnanhallitus keskusteli asiasta tehdyn tutustumiskäynnin pohjalta. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus totesi suhtautuvansa asiaan myönteisesti ja päätti, että vuokraamista koskevia neuvotteluja jatketaan. Ilmo Törmä poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo

7 TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUISTA MAKSETTAVAN LISÄKORVAUKSEN JAKAMINEN LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN SOPIMUSKUNNILLE KH Lounais-Suomen aluehallintovirasto varaa toimialueensa talous- ja velkaneuvonnan sopimuskunnille mahdollisuuden antaa lausuntonsa talous- ja velkaneuvonnan alustavasta rahanjakolaskelmasta vuodelle Lausunnot pyydetään toimittamaan aluehallintovirastolle mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut asetuksen (166/2011) talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2012 maksettavan korvauksen perusteista. Aluehallintoviraston tulee toimittaa syyskuussa maksettavan lisäkorvauksen jakoa koskevat tiedot Kuluttajavirastolle mennessä. Aluehallintovirasto on tekemällään päätöksellä jakanut velkaneuvontapalveluiden tuottajina toimiville kunnille peruskorvausta yhteensä euroa. Kuluttajavirasto on maksanut peruskorvauksen kuntien tileille huhtikuussa Valtion vuoden 2012 talousarviossa on Lounais-Suomen aluehallintoviraston osalle varattuna lisäkorvaukseen euroa. Momentin määräraha on kaksivuotinen siirtomääräraha. Lisäkorvaus maksetaan aluehallintoviraston tarveharkinnan perusteella. Lisäkorvauksen perusteita ovat, palvelujen saatavuuden varmistaminen, neuvonnan kysyntä ja tarve tai neuvonta-alueen asukasluku. Harkinnanvaraisten määrärahojen kohdentamista harkittaessa on otettu huomioon talous- ja velkaneuvonnan tuottajien Kuluttajavirastolle vuodelta 2011 toimittamat seurantaraportit sekä talous- ja velkaneuvontapalveluja tuottavien ilmoitukset jonotusajoista, uusista asiakkaista. asiakasjonoista sekä keskeneräisistä asioista helmikuulta, maaliskuulta sekä huhtikuulta Tarveharkinnassaan aluehallintovirasto on tarkastellut seurantatietoja erikseen kunkin velkaneuvontayksikön osalta sekä suhteessa toisiin velkaneuvonta-alueisiin ja aluehallintoviraston toimialueen keskiarvoihin. Harkinnassa on myös huomioitu, että liian suuret tai jatkuvat muutokset resurssien kohdentamisessa eivät välttämättä edistä palveluiden saatavuuden ja laadun kehittymistä. Huomiota on kiinnitetty erityisesti palvelun kysyntään, jonotusaikoihin ja niiden muutoksiin, jonossa olevien asiakkaiden määrän ja sen muutoksiin, keskeneräisten asiakastapausten määriin ja niiden muutoksiin sekä palveluntuottajan suoritteiden määriin. Alustavassa laskelmassa Karvian osuus lisäkorvauksesta on 0 euroa. Liitteet:

8 Lounais-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö , LSAVI/1493/ /2012 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että koska kaikilla velkaneuvonta-alueilla ei ole käytössään samanlaisia ohjelmia, joista saataisiin keskenään täysin samanlaista vertailutietoa, on lisäkorvauksen ainoa perusteltu ja oikeudenmukainen jakoperuste neuvonta-alueen asukasluku. Lisäkorvauksen suuruus vuonna 2012 on jopa 30 % peruskorvauksen määrästä, joten on erittäin tärkeää, että se kohdistuu samoin perustein kaikille yksiköille. Nyt ehdotettu jakomalli rankaisee niitä kuntia, jotka ovat olleet valmiita satsaamaan palvelun tarjoamiseen myös omaa rahoitustaan, ja resurssi on tämän vuoksi ollut riittävä. Lisärahoituksen tulee jakaantua tasaisesti kaikille yksiköille, jolloin kuntien omarahoitusosuutta voidaan mahdollisuuksien mukaan pienentää ottaen huomioon myös kuntien kiristyvän taloustilanteen. Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan, että koska kaikilla velkaneuvonta-alueilla ei ole käytössään samanlaisia ohjelmia, joista saataisiin keskenään täysin samanlaista vertailutietoa, on lisäkorvauksen ainoa perusteltu ja oikeudenmukainen jakoperuste neuvonta-alueen asukasluku. Lisäkorvauksen suuruus vuonna 2012 on jopa 30 % peruskorvauksen määrästä, joten on erittäin tärkeää, että se kohdistuu samoin perustein kaikille yksiköille. Nyt ehdotettu jakomalli rankaisee niitä kuntia, jotka ovat olleet valmiita satsaamaan palvelun tarjoamiseen myös omaa rahoitustaan, ja resurssi on tämän vuoksi ollut riittävä. Lisärahoituksen tulee jakaantua tasaisesti kaikille yksiköille, jolloin kuntien omarahoitusosuutta voidaan mahdollisuuksien mukaan pienentää ottaen huomioon myös kuntien kiristyvän taloustilanteen. KH 170 Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä vuonna 2012 maksettavasta lisäkorvauksesta Alustavasta rahanjakolaskelmasta pyydettiin lausuntoja mennessä. Lausunnon antoi Laitilan, Salon, Sastamalan, Seinäjoen ja Valkeakosken kaupungit, jotka ilmoittivat hyväksyvänsä laskelman sekä Karvian kunta, joka esitti, että lisäkorvaus tulisi jakaa väestömäärän suhteessa. Karvian kunnan lausunnossaan esiintuomia jakoperusteita ei ole pidettävä asetuksen tarkoittamina perusteina lisäkorvauksen maksamiseen, joten aluehallintovirastolla ei ole ollut tarvetta muuttaa aiemmin tekemäänsä esitystä. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli mennessä. Liitteet: LSAVI/1493/ /2011 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

9 Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi, ja päättää ettei se hae muutosta päätökseen. Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi, ja päätti ettei se hae muutosta päätökseen.

10 LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ VESIHUOLTOVERKOSTON SANEERAUKSEEN VÄLILLÄ GUNILLANTIE PAJATIE - AUKUSTINKATU Tekn. ltk. 35 Tekn. ltk PM-Suunnittelu Oy on laatinut vesihuoltoverkoston saneeraussuunnitelman välille Gunillantie Pajatie Aukustinkatu. Saneerauksen tarkoituksena on uusia vanhoja vesihuoltolinjoja, minkä avulla saadaan varmuutta vesihuoltoverkoston toimivuuteen. Saneeraustyö on tarkoitus toteuttaa elokuu lokakuun aikana. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta tutustuu saneeraussuunnitelmiin ja hyväksynee suunnitelmat. Suunnitelmasta ja suunnitelman toteutuksesta tiedotetaan kirjeitse niitä kiinteistöjen omistajia, joita saneeraustyöt tulevat koskemaan. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Vesihuoltoverkoston saneerauksesta välille Gunillantie Pajatie Aukustinkatu on laadittu tarjouspyyntöasiakirjat. Saneerauksessa uusitaan vanhaa jätevesiviemäriä noin 410m, sekä niihin liittyviä betonisia kiinteistöviemäreitä noin 90m. Runkovesijohtoa uusitaan noin 410m ja kiinteistövesijohtoja noin 40m. Sadevesilinjaa Aukustinkadulta rakennetaan noin 134m. Hankinnasta on tehty ilmoitus HILMA- hankintakanavassa ja hankintamenettely on avoin menettely. Lisäksi hankinnasta on tiedotettu paikallisissa sanomalehdissä. Urakkatarjoukset pitää toimittaa klo mennessä. Ennen teknisen lautakunnan kokousta tullaan suorittamaan tarjouksien avaustilaisuus, missä käsitellään tarjouksia ja suoritetaan alustava tarjousvertailu. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta tekee lopullisen päätöksen urakoitsijan valinnasta ja valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen urakoitsijan. Tarjouksen oli määräaikaan mennessä jätetty yksi urakoitsija. Tarjousten avaustilaisuus oli suoritettu ennen teknisen lautakunnan kokousta ja

11 avaustilaisuudessa oli todettu, että tarjouksen jättänyt urakoitsija täytti kelpoisuusvaatimukset ja tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Tarjoushinnat olivat seuraavanlaisia: - Vesa Hietikko kokonaisurakkahinta alv.0 Vaikka tarjouksia ei ollut jätetty kuin yksi kappale totesi tekninen lautakunta keskustelun jälkeen hyväksyä Vesa Hietikon tarjouksen, joten vesihuoltoverkon saneerauksen välille Gunillantie Pajatie Aukustinkatu urakoitsijaksi valittiin Vesa Hietikko. Lisäksi tekninen lautakunta totesi, että saneeraukseen varattu määräraha ei ole riittävä, joten tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselta lisämäärärahan myöntämistä vesihuoltoverkoston saneerausurakkaan. KH 171 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle lautakunnalle euron lisämäärärahan vesihuoltoverkoston välillä Gunillantie - Pajatie Aukustinkatu saneeraukseen. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle lautakunnalle euron lisämäärärahan vesihuoltoverkoston välillä Gunillantie - Pajatie Aukustinkatu saneeraukseen.

12 LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN SOTAINVALIDIEN RIVITALOJEN YLLÄPITO- JA HOITOKULUJEN KATTAMISEEN. Tekn. ltk Karvian kunnanvaltuusto on päättänyt ( KV 24 ) hankkia Sotainvalidien veljesliitto Karvian osasto ry:ltä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset. Hankinta koostuu kolmesta asuinrivitalosta, joissa on 14 asuinhuoneistoa ja asukkaiden yhteisessä käytössä olevat sauna, pesuhuone, pyykkihuone ja kokoontumistila. Asuinrivitalojen yhteispinta-ala on 989 m2. Lisäksi hankintaan kuuluu myös varasto-/autokatosrakennus, joka on kooltaan 150 m2. Kaupan vahvistumisen myötä rakennukset siirtyvät teknisen lautakunnan ylläpidettäväksi elokuun aikana. Vuoden 2012 loppuosalle rakennusten ylläpito- ja hoitokuluiksi on arvioitu noin , mihin teknisellä lautakunnalla ei ole varattuna määrärahaa. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle lisämäärärahan myöntämistä sotainvalidien rivitalojen ylläpito- ja hoitokulujen kattamista varten. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KH 172 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle lautakunnalle euron lisämäärärahan sotainvalidien rivitalojen ylläpito- ja hoitokulujen kattamista varten. Vuokratuotot kattavat rivitalojen ylläpito- ja hoitokulut. Ylläpito- ja hoitokustannukset sekä vuokratuotot huomioidaan vastaisuudessa vuosittain tulevissa talousarvioissa. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle lautakunnalle euron lisämäärärahan sotainvalidien rivitalojen ylläpito- ja hoitokulujen kattamista varten. Vuokratuotot kattavat rivitalojen ylläpito- ja hoitokulut. Ylläpito- ja hoitokustannukset sekä vuokratuotot huomioidaan vastaisuudessa vuosittain tulevissa talousarvioissa.

13 LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ PALVELUTALO SYREENIN YLLÄPITO- JA HOITOKULUIHIN Tekn. ltk. 10 Palvelutalo Syreenin vuokrauskäytäntöä ollaan muuttamassa. Aikaisemmin tilaa käyttänyt palveluntuottaja on itse vastannut vesi- sähkö- ja lämmityskuluista, mitkä palveluntuottaja on taas perinyt asukkailta, muusta kiinteistön ylläpidosta on vastannut tekninen toimi omalla kustannuksellaan. Uuden käytännön mukaan tekninen toimi vastaisi kokonaan kaikista kiinteistön ylläpitokuluista ja veloittaisi tästä palveluntuottajaa kiinteän neliöhinnan mukaan. Tulevaa vuokraa on määritelty teknisen toimen ja vt. vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalon toimesta, vuokran suuruutta on määritelty vanhojen toteutuneiden kulujen mukaan. Tulevaksi vuokraksi on suunniteltu 6,20 /m 2, joka kattaisi kaikki kiinteistön ylläpidosta aiheutuneet kulut. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta käsittelee Syreenin vuokran suuruutta ja ehdottaa kunnanhallitukselle Syreenin tilojen vuokrahintaa. Tekninen lautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että Palvelutalo Syreenin huoneistoalasta peritään vuokraa 6,2 /m 2 Tekn. ltk Karvian kunnanhallitus ( KH 54 ) hyväksyi teknisen lautakunnan ehdottaman Palvelutalo Syreenin vuokrauskäytännön. Uusi vuokrasopimus astui voimaan ja siitä lähtien kaikki kiinteistön hoito- ja ylläpitokulut siirtyivät tekniselle lautakunnalle. Koska Palvelutalo Syreeninen uusi vuokrasopimus aiheuttaa tekniselle lautakunnalle suuremmat ylläpito- ja hoitokulut, mitä vuoden 2012 talousarviota laadittaessa tiedettiin niin joutuu tekninen lautakunta anomaan lisämäärärahaa uudesta vuokrasopimuksesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle lisämäärärahan myöntämistä Palvelutalo Syreenin ylläpito- ja hoitokulujen kattamista varten. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KH 173 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

14 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle lautakunnalle euron lisämäärärahan Palvelutalo Syreenin ylläpito- ja hoitokulujen kattamiseen. Vuokratuotto kattaa palvelutalo Syreenin ylläpito- ja hoitokulut. Ylläpito- ja hoitokustannukset sekä vuokratuotot huomioidaan vastaisuudessa vuosittain tulevissa talousarvioissa. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle lautakunnalle euron lisämäärärahan Palvelutalo Syreenin ylläpito- ja hoitokulujen kattamiseen. Vuokratuotto kattaa palvelutalo Syreenin ylläpito- ja hoitokulut. Ylläpito- ja hoitokustannukset sekä vuokratuotot huomioidaan vastaisuudessa vuosittain tulevissa talousarvioissa. Jaakko Kallioniemi poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

15 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILOJA OTAVA JA VATTURANTA Rakltk Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt ehdotuksen yleiskaavan muutoksesta koskien Karvian rantayleiskaavaa (ehdotus päivätty ). Tarkemmin yleiskaavan muutosehdotus koskee Karvian kunnan Sarvenkylässä olevia tiloja Otava ja Vatturanta Tilalle Vatturanta ei rantayleiskaavassa ole osoitettu rantarakennusoikeutta. Tilalle Otava on rantayleiskaavassa osoitettu kolme lomarakennuspaikkaa, joista yksi on toteutunut. Tilojen omistajat ovat sopineet että tilalta Otava on mahdollista siirtää yksi lomarakennuspaikka tilalle Vatturanta Vatturanta tilalle sijoittuva uusi lomarakennuspaikka tulisi olemassa olevan lomarakennusalueen (RA) pohjoispuolelle, jossa on nyt 4 lomarakennuspaikkaa. Otava tilan osalta jäljelle jäävä rakentamaton lomarakennuspaikka on tarkoitus siirtää peltoalueen eteläreunaa, missä maanpinta on korkeammalla järven pinnasta. Tällä kohdalla rakennuspaikka olisi mahdollista paremmin sopeuttaa maisemaan yhdistämällä se eteläpuoliseen rantametsikköön. Alueelle tehdyssä katselmuksessa ei sieltä löytynyt kaavassa huomioitavia arvokkaita luontokohteita. Tavoitteena kaavamuutoksessa on siirtää yksi lomarakennuspaikka toisen tilan alueelle ja osoittaa jäljelle jäävä rakennuspaikka maiseman ja rakentamisen kannalta parempaan paikkaan. RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle yleiskaavaehdotuksen asettamista nähtäville muistutusten tekoa varten. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KH KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus asettaa yleiskaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi muistutusten tekoa varten. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Antti Otava ilmoitti esteellisyytensä, ollen kokouksesta poissa klo välisen ajan. Kunnanhallitus päätti asettaa yleiskaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi muistutusten tekoa varten.

16 KH Kaava on ollut yleiskaavaehdotuksena/luonnoksena nähtävillä kunnan ilmoitustaululla 30 päivää ajalla Nähtävillä oloaikana ei saapunut kaavasta yhtään muistutusta eikä muutakaan huomautusta. Aluearkkitehti on ELY-keskuksen kanssa neuvoteltuaan päivittänyt Karvian rantayleiskaavamuutosasiakirjat , minkä jälkeen kaavamuutos, joka koskee Karvian kunnan Sarvelan kylän tiloja Otava, ja Vatturanta , tulee asettaa ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi. Liitteet: Rantayleiskaavan muutosehdotus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää asettaa 30 päivän ajaksi nähtäville ehdotuksena kaavamuutoksen, joka koskee Karvian kunnan Sarvelan kylän tiloja Otava, ja Vatturanta Antti Otava ilmoitti esteellisyytensä ollen poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo Kunnanhallitus päätti asettaa 30 päivän ajaksi nähtäville ehdotuksena kaavamuutoksen, joka koskee Karvian kunnan Sarvelan kylän tiloja Otava, ja Vatturanta KH 174 Karvian kunta on pyytänyt lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta sekä Satakunnan museolta ja kaikki ovat lausuntonsa toimittaneet. Aluearkkitehti Ilmari Mattila on päivittänyt kaava-aineiston ja laatinut annettuihin lausuntoihin vastineen. Liitteet: Rantayleiskaavan muutos Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset Saapuneet lausunnot Aluearkkitehdin laatima vastineluonnos KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy lausuntojen johdosta aluearkkitehdin laatiman vastineen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian rantayleiskaavan muutoksen, joka koskee tiloja Otava ja Vatturanta

17 Antti Otava poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Kunnanhallitus hyväksyi lausuntojen johdosta aluearkkitehdin laatiman vastineen ja päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian rantayleiskaavan muutoksen, joka koskee tiloja Otava ja Vatturanta

18 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS KH 175 Suomijärven Metsästysseura ry:llä on ollut Karvian kunnan kanssa solmittu metsästysvuokrasopimus Karvian kunnan Suomijärven kylässä sijaitsevalla Karvian Valtionmaat tilalla, jonka rekisterinumero on 1:2 ja pinta-ala 33,6 hehtaaria. Määräaikainen vuokrasopimus on päättynyt Suomijärven Metsästysseura ry pyytää Karvian kunnalta sopimuksen uusimista toistaiseksi voimassaolevana ja muuten entisin ehdoin. Aiempi metsästysvuokrasopimus on ollut vaihtoehtoisilta ehdoiltaan seuraava: Metsästysvuokrasopimus koskee kaikkea metsästystä. Sopimuksen voimassaoloaika on ollut 10 vuotta nyt ehdotetaan muutettavaksi toistaiseksi voimassaolevaksi Metsästysoikeus luovutetaan vastikkeetta Metsästysoikeutta ei saa siirtää eikä vuokrata kolmannelle Ulkopuolisen oikeudesta koirien koulutukseen ja irtipitoon vuokratulla alueella päättää vuokralainen Edellä olevien lisäksi sopimus kattaa myös muita yleisiä ehtoja. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää jatkaa Suomijärven Metsästysseura ry:n metsästysvuokrasopimusta Karvian Suomijärven kylässä, tilalla Karvian valtionmaat RN:o 1:2, jonka pinta-ala on 33,6 ha, toistaiseksi voimassaolevana seuraavin ehdoin: Sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla ja se koskee kaikkea metsästystä. Metsästysoikeus luovutetaan vastikkeetta. Vuokralainen ei saa siirtää eikä vuokrata metsästysoikeutta kolmannelle. Lisäksi vuokralainen saa päättää ulkopuolisen oikeudesta koirien koulutukeen ja irtipitoon vuokratulla alueella. Kunnanhallitus päätti jatkaa Suomijärven Metsästysseura ry:n metsästysvuokrasopimusta Karvian Suomijärven kylässä, tilalla Karvian valtionmaat RN:o 1:2, jonka pinta-ala on 33,6 ha, toistaiseksi voimassaolevana seuraavin ehdoin: Sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla ja se koskee kaikkea metsästystä. Metsästysoikeus luovutetaan vastikkeetta. Vuokralainen ei saa siirtää eikä vuokrata metsästysoikeutta kolmannelle. Lisäksi vuokralainen saa päättää ulkopuolisen oikeudesta koirien koulutukseen ja irtipitoon vuokratulla alueella.

19 KUNNANTALON HENKILÖKUNNAN LIIKUNTAILTAPÄIVÄ KH 176 Kunnantalon henkilökunnalle järjestetään liikuntailtapäivä , jolloin henkilökunta käy Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa keilaamassa ja uimassa. Kunnantalo suljetaan liikuntailtapäivän vuoksi kello alkaen. Kunnantalon sulkemisesta tiedotettiin normaalin käytännön mukaisesti. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.

20 VUODEN 2013 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET KH 177 Talousarvio ja -suunnitelma Kuntalain 65 ( /578) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 13 :n mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Kuntatalouden yleistilanne 2011 Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätöstietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta lähes 17 prosentilla, kun verorahoituksen lisäykset eivät riittäneet kompensoimaan toimintakatteen heikkenemistä ja rahoituskulujen nettolisäystä. Vuoden 2011 vuosikate on vielä kuitenkin parempi kuin vuonna Kuntien toimintakulut kasvoivat 5,3 prosenttia, joka vastasi 1,7 miljardia euroa. Menoista eniten kasvoivat jälleen palveluiden ostot, joiden lisäys selittyy suurimmaksi osaksi sekä palvelurakenteiden muutoksilla että palveluiden ulkoistamisilla. Verorahoitus kasvoi 942 miljoonalla eurolla, josta valtionosuudet kasvoivat 228 miljoonaa ja verotulot 714 miljoonaa euroa. Kuntien verotuloista eniten kasvoivat

21 tuloverot, joissa kasvua edelliseen vuoteen oli 437 miljoonaa euroa. Myös kuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli 245 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Tilinpäätösten mukaan vuosikate riitti viime vuonna kattamaan kunnissa 118 prosenttia ja kuntayhtymissä 100 prosenttia poistoista. Investointien omahankintamenoista vuosikate kattoi kunnissa vain 62 prosenttia ja kuntayhtymissä 66 prosenttia. Vuosikate riitti poistoihin 188 kunnassa. Jos vuosikate jää poistoja pienemmäksi, kunnan on otettava velkaa, myytävä omaisuuttaan tai vähennettävä toimintapääomaansa pitääkseen palvelujen tuotantovälineet toimintakunnossa. Investointien omahankintamenot voitiin kattaa vuosikatteella 85 kunnassa. Investointeihin kunnat ja kuntayhtymät käyttivät vuonna 2011 reilut 4,3 miljardia euroa, joka on huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2010 poikkeuksellisen suuriin kuntayhtymien investointimenoihin ja kuntien investointihyödykkeiden myyntituloihin vaikuttivat suuret toimintojen siirrot kuntien ja kuntayhtymien välillä. Tästä syystä kuntayhtymien investointimenot ja kuntien investointihyödykkeiden myyntitulot laskivat molemmat noin 1,7 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta. Kuntien ja kuntayhtymien investoinneista noin 23 % voitiin rahoittaa investointihyödykkeiden myynnillä ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Kuntien lainakanta kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 483 miljoonalla, eli 4,6 prosentilla. Lainakanta oli asukasta kohden euroa, kun se edellisvuonna oli euroa. Rahavaroja kunnilla oli vuoden lopussa 701 euroa asukasta kohden. Kuntayhtymien lainakanta kasvoi noin 142 miljoonalla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista. Tilasto sisältää 336 kunnan ja 164 kuntayhtymän tiedot. Karvian kuntastrategia Karvian kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnalle kuntastrategian vuosille Poimintoja strategiasta: Kuntatalous- ja hallinto Kunnan hallinnon on oltava ohut ja tehokas, sekä kuntajohdon helposti lähestyttävää. Kuntatalouden kehitystä pyritään ennakoimaan, ja kustannuksia pyritään alentamaan ja toimintaa tehostamaan riittävän aikaisessa vaiheessa ja suunnitelmallisesti. Menoja voidaan kasvattaa vain erittäin perustellusta syystä, ja esimerkiksi viranhaltijan/ työntekijän eläköityessä uuden työntekijän palkkaamistarve on harkittava perusteellisesti. Ensisijaisesti tehtäviä on pyrittävä järjestelemään uudelleen niin, että tehtävät jaetaan jäljelle jääneelle henkilöstölle. Kunnan lautakuntien toimintaa kehitetään ja sovitetaan yhteen mahdollisuuksien mukaan. Velkamäärä on pidettävä kohtuullisella tasolla, eikä käyttötaloutta (mukaan lukien sosiaali- ja terveyspalvelut) saa rahoittaa lainarahalla. Kuntaa ja kuntalaisia hyödyttävien investointien tekemistä ja tukemista on jatkettava. Vuosikate on pidettävä vuosittain ylijäämäisenä, ja taloutta on seurattava tarkasti. Veroprosentti pyritään pitämään nykyisessä tasossaan.

22 Yhteistyön kehittäminen Yhteistyötä tulee kehittää Pohjois-Satakunnan seutukunnan lisäksi tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan myös Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan suuntaan. Kunnan edun mukaista on kehittää mahdollisimman laajat yhteistyöverkot eri suuntiin, yhteistyömahdollisuudet selvitetään kattavasti. Yhteistyötä kehitetään ja hyödynnetään myös kunnan sisällä. Erityisen tärkeää on yhteistyö lukuisten kunnassa toimivien yhdistysten ja yritysten kanssa. Asuminen Kiinteistöosakeyhtiö Karvian Vuokrataloilla on 140 asuntoa. Huoneistoja on pääsääntöisesti kunnostettu sisältä, mutta pääosin 70-luvulla rakennettujen kiinteistöjen peruskorjaukset ovat tekemättä. Taloista teetetään kuntokartoitukset, joiden perusteella laaditaan suunnitelma talojen kunnostuksesta. Kunnostussuunnitelman toteuttaminen edellyttää, että kunta järjestää sitä varten rahoituksen. Yhtiön talous on pitkällä aikavälillä saatava kestävälle pohjalle. On kuitenkin erittäin tärkeää, että kunnassa on tarjolla riittävä määrä vuokra-asuntoja. Tällä hetkellä pulaa on etenkin pienistä asunnoista. Mikäli asuntotilanne ei korjaannu esimerkiksi yksityisellä rakentamisella, tulee kunnan pohdittavaksi vuokra-asuntojen rakentaminen. Kunnalla tulee olla tarjolla riittävä määrä kaavoitettuja omakoti- sekä rivitalotontteja. Maaseutuasuminen huomioon ottaen kaavoitettavien tonttien tulee olla riittävän suuria. Rivitalotontteja on kaavoitettava mahdollisimman pian. Tärkeää on, että tontteja on saatavilla myös kyliltä. Tätä kunta edesauttaa jo nyt keräämällä ja välittämällä tietoa myytävistä tonteista. Kaikkiaan tavoitteena on, että kunnassa on tarjolla monipuolisesti erilaisia asumisvaihtoehtoja. Elinkeinopolitiikka Työpaikkojen säilyttämisen ja lisäämisen kannalta olennaisinta on yrittäjyys ja siihen kannustaminen. Kunnan tulee rohkaista innovatiivisuuteen ja yrittäjyyteen. Kunnan tulee omilla toimillaan tukea työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista. Tavoitteena on, että Karvian omat nuoret voisivat työllistyä Karviassa. Kunta pyrkii toimillaan tukemaan nuorten työllistymistä myös maatalouteen. Nuoria tuetaan työllistämään itsensä myös yrittäjyyden avulla. Työllistämällä saamme nuoret jäämään Karviaan ja perustamaan perheensä tänne. Vain riittävällä asukasmäärällä ja riittävillä verotuloilla pystymme turvaamaan monipuoliset palvelut, niin yrittäjien kuin kunnankin tuottamina. Ympäristö ja maanosto Tavoitteena on edelleen kehittää kirkonkylää ja yleistä katukuvaa viihtyisämmäksi ja siistimmäksi maaseutumaisuus säilyttäen. Kunnan kehittämisessä huomioidaan myös liikenneturvallisuuden parantaminen esimerkiksi kevyenliikenteenväylillä sekä huolehtimalla yleisten liikenneväylien kunnosta. Karvian omia luonnonvaroja käytetään järkevällä ja kuntalaisia hyödyntävällä tavalla.

23 Kunnalla on oltava jatkossakin myynnissä kaavoitettuja tontteja teollisuudelle, rivitaloille sekä omakotitaloille. Kaavoituksessa huomioidaan ehjien, kauniiden maisemakokonaisuuksien säilyminen. Kunnan imago ja kuntamarkkinointi Kunnan markkinointi suuntautuu ensisijaisesti kunnan ulkopuolisiin tahoihin. Karvia profiloituu ja Karviaa markkinoidaan yrittäjäystävällisenä, luonnonkauniina, turvallisena, palveluiltaan ja kulttuuriltaan monipuolisena kuntana.. Kuntaa markkinoidaan paikkana, jossa on tietoverkkoyhteyksien avulla hyvät mahdollisuudet tehdä etätyötä maaseudun rauhassa. Laajaa kyläkouluverkkoa käytetään kunnan markkinoinnissa hyödyksi. Karvia on vireä, kehittyvä, nuorekas, itsenäinen ja omintakeinen. Sivistys Karviassa on neljä alakoulua sekä yläkoulu. Tavoitteena on kaikkien koulujen säilyminen ja kehittäminen seuraavalla viisivuotiskaudella. Ennusteiden mukaan oppilasmäärä laskee, mutta strategian onnistuessa negatiiviset ennusteet eivät toteudu. Opetuksen laatua kehitetään ja opetuksessa panostetaan opintojen elävöittämiseen, oppilaiden kannustamiseen sekä tasapuoliseen kohteluun.. Koulutoimi käyttää opetuksessa hyödykseen yhteistyötä yrittäjien kanssa yrittäjyyskasvatuksen lisäämiseksi etenkin yläkoulussa. Oppilaiden ja lasten hyvinvointi on turvattava ja ongelmiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kunta tukee tätä toimillaan. Opetuksessa tulee hyödyntää valokuituverkkoa mahdollisimman paljon opetuksen laadun ja monipuolisuuden takaamiseksi. Päivähoidossa painopiste on lapsilähtöisyydessä ja kasvatuskumppanuudessa. Laadukasta päivähoitoa järjestetään kahdessa ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoitajien kotona. Kirjasto tuottaa kuntalaisille laadukkaita ja ajantasaisia palveluita. Kirjasto varautuu mukautumaan uusiin tekniikoihin. Vapaa-aika Kunta on rakentanut vapaa-ajan aktiviteettejä varten erinomaisia tiloja, kuten uuden Karviatalon sekä Torron harrastekeskuksen. Nykyisiä tiloja hyödynnetään täysimääräisesti. Liikuntapuolella keskitytään ennen kaikkea ennaltaehkäisevään toimintaan. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet vuoden 2013 talousarvion laadinnasta: Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2013, 2014 ja 2015, joista vuosi 2013 on talousarviovuosi. Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2012 talousarvio.

24 Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen sekä tulojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti. Palkoissa työkokemuslisät ja opettajien palvelulisät ja määrävuosikorotukset on huomioitava. Palkkakustannuksia nostetaan 2,5 %:lla. Palkkojen sivukulujen %-osuudet ilmoitetaan myöhemmin. Muita huomioitavia seikkoja talousarvion laadinnassa ovat seuraavat: Käyttötalouteen luetaan alle euron hankinnat ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin ainoastaan jos toiminta kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin määrärahaan. Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käyttömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2013, joita tulosyksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä tavoitteen toteutumista osoittavat mittarit. Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 0,06 /kpl, värikopiolta 0,15 /kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti. Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle maanantaihin mennessä. Kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet vuoden 2013 talousarvion laadinnasta: Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2013, 2014 ja 2015, joista vuosi 2013 on talousarviovuosi. Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2012 talousarvio. Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen sekä tulojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti. Palkoissa työkokemuslisät ja opettajien palvelulisät ja määrävuosikorotukset on huomioitava. Palkkakustannuksia nostetaan 2,5 %:lla. Palkkojen sivukulujen %-osuudet ilmoitetaan myöhemmin. Muita huomioitavia seikkoja talousarvion laadinnassa ovat seuraavat: Käyttötalouteen luetaan alle euron (teknisen lautakunnan alaisuudessa alle euron) hankinnat ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin ainoastaan jos toiminta kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin määrärahaan.

25 Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käyttömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2013, joita tulosyksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä tavoitteen toteutumista osoittavat mittarit. Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 0,06 /kpl, värikopiolta 0,15 /kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti. Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle maanantaihin mennessä.

26 KUNNANJOHTAJA TARJA HOSIASLUOMAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA KH 178 Liitteet: päätösluettelo KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma oli esteellinen tämän pykälän käsittelyn ajan. Kunnanhallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta.

27 KUNNANSIHTEERI HANNA VAINIONPÄÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA KH 179 Liitteet: päätösluettelo KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta. Kunnansihteeri Hanna Vainionpää oli esteellinen tämän pykälän käsittelyn ajan ja pöytäkirjaa piti kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma. Kunnanhallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta.

28 MUUT ASIAT KH 180 Muut asiat: Posan toimialajohtajat saapuvat Karviaan tiistaina klo esittelemään vuoden 2012 menojen kasvua. Kunnanhallituksen ja yrittäjien yhteispalaverin ajankohdaksi ehdotetaan klo Meiramissa. Tapaamisen aiheena mm. kunnan elinkeinostrategia ja joulumarkkinat. Kunnanjohtaja toi terveisiä tuulivoimahanketta koskeneesta palaverista Kankaanpäästä. Hanke etenee, mutta tällä hetkellä haasteita asettaa sähköverkon saaminen alueelle sekä vaihemaakuntakaava, johon suunnitellaan kunnan omaa kaavoitusta pienempää aluerajausta tuulivoimapuistoille. Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona klo

29 ILMOITUSASIAT KH 181 Merkitään tiedoksi seuraavat: Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtiovarainministeriö Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2012 (suluissa edellisen kuun arvot) Heinäkuun lopussa Satakunnan työttömyysaste oli 10,5 % (9,6 %), Pohjois-Satakunnan 10,4 % (9,6 %) ja Karvian 10,3 % (10,2 %). Karviassa työttömiä työnhakijoita oli edellisvuoden heinäkuun lopussa 129 nyt 119, joten muutos on -7,8 %. Työttömistä työnhakijoista heinäkuun lopussa naisia oli 59 (62), alle 25-vuotiaita 6 (10), yli 50- vuotiaita 54 (51) ja pitkäaikaistyöttömiä 16 (15). Avoimia työpaikkoja kesäkuun lopussa oli 5 (2) kappaletta. Valtiovarainministeriön kirje, ; VM/1438/ /2012 Lounais-Suomen aluehallintovirasto Aluehallintoviraston kirje , LSAVI/1917/ /2012 Kunnan velvollisuus tuottaa työterveyshuoltopalveluja Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU Kokouskutsu klo pidettävään yhtymähallituksen kokoukseen, paikkana Kuntoutuskeskus Kankaanpää Satakunnan sairaanhoitopiiri Satakuntaliitto Yhtymähallituksen esityslista 9/2012 kokoukseen, joka pidetään klo neuvotteluhuoneessa N2 Aineisto sisältää mm. toiminnan ja talouden raportin 1-6kk 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion vuodelle Yhtymähallituksen pöytäkirjanotteett , 134 ja 135 :t Toiminnan ja talouden raportti 1 6 kk ja 1 7 kk/2012 Maakuntahallituksen ESITYSLISTA nähtävissä nettisivuilla Satakuntaliitto.fi/

30 Maakuntahallituksen PÖYTÄKIRJA nettisivuilla Satakuntaliitto.fi/ Maakuntahallituksen päätöksiä ; Tuulivoimaa edistävän kaavan luonnos poiki 144 vastinetta, Moilaselle ero ja alueiden käytön johtajan virka hakuun, Viron Harjumaa uusi yhteistyömaakunta sekä Satakunnan hyväksi tehdystä työstä huomionosoituksia. Jämijärven kunta Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 Asiantuntijatyöryhmän ja kuntayhdyshenkilöiden kokous perjantaina klo Satakuntaliiton neuvotteluhuoneessa 1 Satakuntaliiton tiedote; Satakunta-päivän seminaari pohtii ihmisläheisen ja omaleimaisen asuin- ja kulttuuriympäristön voimaa Vuoden 2012 Satakunta-päivä Kankaanpäässä osana Taideviikkoa Satakunta-päivä klo Kankaanpään koulukeskuksen auditoriossa Tilaisuus on kaikille avoin. Pöytäkirjanote kunnanhallituksen pitämästä kokouksesta, 188 Edustajien nimeäminen Pohjois-Satakunnan SOTE-palvelujen järjestämistä valmistelevaan ohjausryhmään Kankaanpään kaupunki Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote ; Edustajan nimeäminen kuntien välisiin neuvotteluihin Merikarvian ja Pomarkun kunnat ovat päättäneet osaltaan neuvottelujen käynnistämisestä kuntien sote-yhteistoiminnan laajentamisesta PoSan kanssa. Kaupunginhallitus valitsi neuvottelijoiksi seuraavat: Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Pertti Koivumäki Sari Lehtinen Rauno Mäntysalo Irmeli Rosenberg Anja Vähäkoski Teuvo Kivistö Erkki Lilja Kauko Kerola Marko Vuorenmaa Susanna Kallama Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy Suomen säädöskokoelma /2012

31 Virallinen lehti 95/ Virallinen lehti98/ Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

32 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS KH 182 Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 5/2012

KUNNANVALTUUSTO 5/2012 KUNNANVALTUUSTO 5/2012 Aika Maanantai 8.10.2012 klo 19.00 19.38 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja Kannisto Jari Kaskimäki

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 11/2013

KUNNANHALLITUS 11/2013 KUNNANHALLITUS 11/2013 Aika Maanantai 16.9.2013 klo 18.00-21.46, tauko klo 18.05-19.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2011 2015

KUNTASTRATEGIA 2011 2015 Hyväksytty KV 20.12.2010 102 KUNTASTRATEGIA 2011 2015 KARVIAN KUNTA 1 Sisällysluettelo 1 TAUSTA... 2 2 STRATEGIAPROSESSI... 3 3 STRATEGIAN OSA-ALUEET... 3 3.1 Kuntatalous- ja hallinto... 3 3.2 Yhteistyön

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2012

KUNNANHALLITUS 7/2012 KUNNANHALLITUS 7/2012 Aika Torstai 7.6.2012 klo 18.03 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen, esteellinen 127 ajan, klo 18.08 18.09 Holkko Merja jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 13/2012

KUNNANHALLITUS 13/2012 KUNNANHALLITUS 13/2012 Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 18.15-21.03 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2013

KUNNANHALLITUS 14/2013 KUNNANHALLITUS 14/2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18.30-22.42, tauko klo 21.33.-21.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen, esteellinen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2014

KUNNANHALLITUS 8/2014 KUNNANHALLITUS 8/2014 Aika Maanantai 16.6.2014 klo 19.24-20.51 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2012

KUNNANHALLITUS 5/2012 KUNNANHALLITUS 5/2012 Aika Maanantai 16.4.2012 klo 18.55-20.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2013

KUNNANHALLITUS 16/2013 KUNNANHALLITUS 16/2013 Aika Maanantai 30.12.2013 klo 18.05 22.21, tauko klo 19.35 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 282, kohta 4H-yhdistys

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2013

KUNNANVALTUUSTO 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 4/2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 19.10 20.59 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2013

KUNNANHALLITUS 3/2013 KUNNANHALLITUS 3/2013 Aika Maanantai 4.3.2013 klo 18.00-22.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 17/2014

KUNNANHALLITUS 17/2014 KUNNANHALLITUS 17/2014 Aika Maanantai 22.12.2014 klo 19.36-21.55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2015

KUNNANHALLITUS 2/2015 KUNNANHALLITUS 2/2015 Aika Maanantai 9.2.2015 klo 18.00 20.33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 29.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 29.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 asialista 29.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot