KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:17-18:58 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 Kortesjärven yhtenäiskoulun lisärakennusprojektin pääpiirustusten ja 259 kustannusarvion hyväksyminen 128 Vuoden 2015 talousarvion investointiosan tarkistaminen / Määrärahan 261 myöntäminen Kortesjärven yhtenäiskoulun lisärakennus -hankkeelle määrärahojen välisenä siirtona 129 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstökertomus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2014 tilinpäätöksen 265 hyväksyminen 131 Vastuuvapauden myöntäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 268 yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille 132 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Vuoden 2016 talousarvioraamin antaminen Kuntayhtymä 273 Kaksineuvoiselle 134 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta Osavuosikatsaus ajalta Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kauhavan Kaukolämpö Oy:n 279 Kuntarahoitukselta ottamille lainoille 137 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kauhavan Vuokra-asunnot 281 Oy:n Handelsbankenilta ottamille lainoille 138 Tontin neliöhinnan määrääminen / Asuinrivitalotontit Tontin neliöhinnan määrääminen / Liiketontit Henkilökuntarahaston säännön muuttaminen Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikojen hyväksyminen 288 toiselle puolivuotiskaudelle Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Kauhavan kaupunki ja Kauhavan 289 koirapuiston kannatusyhdistys ry 143 Eron myöntäminen Marja Pelkkikankaalle lomituksen 291 yhteistoimintaryhmästä 144 Ystävyyskuntavierailu Ruotsin Vimmerbyhyn Elinkeinoasioiden neuvottelukunnan ja Maaseutuelinkeinojen 293 neuvottelukunnan perustaminen 146 Tiedotusasiat 294

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hakala Heikki A. 17:17-18:58 pj. Hakala Teemu 17:17-18:58 jäsen Hauta Tiina 17:17-18:58 jäsen Heikkilä Paavo 17:17-18:58 jäsen Hietamäki Petri 17:17-18:58 jäsen Kankaansyrjä Mika 17:17-18:58 jäsen Koivisto Tuula 17:17-18:58 jäsen Mattila Marita 17:17-18:58 jäsen Sorvisto Anna-Leena 17:17-18:58 jäsen Virrankoski Ville 17:17-18:58 1. vpj. Vuorinen Anna-Maija 17:17-18:58 jäsen Övermark Niina 17:17-18:58 2. vpj. Salo Petri 17:17-18:58 valt. pj. Kurvinen Antti 17:17-18:58 valt. 1. vpj. Korpimäki Marja-Leena 17:17-18:58 valt. 2. vpj. Lumio Markku 17:17-18:58 kaupunginjohtaja, esittelijä Salo Liisa 17:17-18:58 hallintojohtaja, pöy tä kir jan pitä esittelijä 144 jä Ylirinne Jorma 17:17-18:02 kiinteistöpäällikkö asiantuntija :t Tuomisalo Seppo 17:17-17:53 asiantuntija 127 LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Anna-Maija Vuo rinen ja Niina Övermark. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Heikki A. Hakala Liisa Salo PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Anna-Maija Vuorinen Niina Övermark PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Liisa Salo

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kortesjärven yhtenäiskoulun lisärakennusprojektin pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen 86/ /2015 Kaupunginhallitus 127 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kauhavan kaupunginvaltuusto on kouluverkkoratkaisua kä si tel lessään päättänyt, että Purmojärven ja Rintalan koulut suljetaan, koska op pi lasmää rä on alle valtuuston määräämän 30 oppilaan rajan. Ope tus toimin ta jatkuu määräaikaisesti kouluilla siihen asti, kun nes yläkoulun yhteyteen val mis tuu lisäsiipi. Molemmat koulut toimivat määräajan kaksiopettajaisena. Lisä ra ken nuk sen suun nittelu aloitetaan välittömästi ja rakentamiseen varataan ra hoi tus budjetissa. Tilojen valmistumisen ja oppilaiden siirtymisen jälkeen perus te taan 0-9-luokat kattava Kortesjärven yhtenäis koulu. Kaupunginhallitus on nimennyt Kortesjärven yhtenäiskoulun suun nit te lua ja rakennuttamista varten toimikunnan, johon on kuulunut kau pungin hal li tuk sen edustajana Marita Mattila (pj.), teknisen lautakunnan edustajana As ko Ylikoski, kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne, sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppa la sekä kasvatus- ja ope tus lau ta kun nan puheenjohtaja Helena Kuoppala. Suun nit te li jak si on valittu Rakennusarkkitehdit Oy Tuomisalo & Co. Ra ken nutta mis toi mi kun ta on hyväksynyt kokouksessaan koh teen pää pii rus tukset ja kustannusarvion ja toimittanut ne edelleen kau pun gin hal li tuk sel le hy väksyt tä väk si. Suunnitelman mukaan Kortesjärven koulukeskuksen yhteyteen rakennetaan uut ta tilaa 590,8 hm². Lisäksi olemassa oleviin tiloihin tullaan tekemään muutok sia siten, että hankkeen laajuus on kokonaisuudessaan 855,2 m². In ves tointi hank keen kustannusarvio on euroa alv 0 %. Kustannusarvio pe rustuu Haahtela hintaindeksi 75:n tammikuun 2015 hintoihin. Projektin han kinta-ar von määrittelemiseksi kustannusarvioon pitää lisätä vielä seuraavat ra kennut ta mi sen kustannukset: Liittymismaksut (lämpö, sähkö, vesi) n Suunnittelu n Rakennuttamistoimikunta, kopiokulut yms n Rakennuttaminen n Työmaavalvonta n Lisä- ja muutostyöt n Vanhan rakennuksen purkaminen n Hankinta-arvo yhteensä, alv 0 % n Investoinnin toteutus jakautuu vuosille 2015 ja Kuluvana vuonna ar vioidaan kertyvän noin euron ja vuonna 2016 noin euron kustan nuk set. Vuonna 2014 haettiin valtiolta avustusta rakentamiseen, mutta tuolloin ei ollut vie lä suunnitelmia eikä kustannusarviota, joten hakemus palautui. Tälle vuodel le ei ole tullut vielä tietoa uusista jaettavista avustuksista.

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 talousarvion investointiosassa myöntänyt kou lu verk ko in ves toin tien suunnitteluun ja toteutukseen euroa. Suunnit te lu vuo sil le 2016 ja 2017 tarkoitukseen on osoitettu euron mää rära ha. Koska Kortesjärven yhtenäiskoulun rakentaminen on tarkoitus aloittaa mah dol li sim man pian, tulee vuoden 2015 talousarviota tarkistaa. Ta lous ar viotar kis tus käsitellään erillisenä asiana. Suunnittelija Seppo Tuomisalo ja kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne esittelevät ko kouk ses sa suunnitelmia. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kortesjärven yhtenäiskoulun li sä ra ken nuspro jek tin pääpiirustukset ja kustannusarvion. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen siten tar ken net tu na, että koulukuraattorin työ ti la jär jes te lyt käydään uudelleen läpi. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana klo alkaen pai kal la kokouksessa olivat kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne ja arkkitehti Seppo Tuo mi sa lo. Tuomisalo poistui kokouksesta klo Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Vuoden 2015 talousarvion investointiosan tarkistaminen / Mää rä rahan myöntäminen Kortesjärven yhtenäiskoulun lisärakennus -hank keel le määrärahojen välisenä siirtona 86/ /2015 Kaupunginhallitus 128 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kortesjärven yh te näis kou lun lisärakennusprojektin pääpiirustukset ja kus tannus ar vio ovat kaupunginhallituskäsittelyssä Kaik ki aan li sä ra ken nushank keen arvioidaan maksavan noin 2,0 miljoonaa euroa. In ves toin ti on tar koitus käynnistää kuluvan vuoden aikana, ja sen toteutukseen tar vi taan kuluvana vuon na noin euroa sekä vuonna 2016 noin eu roa. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 talousarvion investointiosassa myöntänyt kou lu verk ko in ves toin tien suunnitteluun ja toteutukseen euroa. Suunnit te lu vuo sil le 2016 ja 2017 tarkoitukseen on osoitettu euron mää rära ha. Kuluvana vuonna aloitetaan myös Kauhavan koulukeskuksen pe rus paran nuk sen suunnittelu ja mahdollisesti muitakin hankkeita. Kou lu verk ko in vestoin ti mää rä ra has ta on mahdollista kohdentaa Kortesjärven yhtenäiskoulun li sära ken nus hank keel le euroa. Tämä huo mioi den ko. investoinnille tar vitaan kuluvalle vuodelle noin euron lisämääräraha. Talousarvion investointiosassa on myönnetty Kauhavan kaupallisen ja tuo tannol li sen kehityskäytävän rakentamiseen euroa, josta euroa vuodelle Hanke pääsee käynnistymään vasta kesän jälkeen, jolloin hank keen kustannusten arvioidaan jakautuvan lähes tasan vuosille 2015 ja Tämän vuoksi hankkeen kuluvan vuoden investointimäärärahasta voidaan siirtää Kortesjärven yhtenäiskoulu -investointiin euroa. Vuoden 2016 talousarviossa huomioidaan kehityskäytävä-hankkeen määrärahan uudel leen koh dis ta mi nen vuosien välillä. Talousarvion laadintaperiaatteiden mukaisesti investointimääräraha on sitova hank keit tain, kun investoinnin arvo on vähintään euroa. Kun Kor tes järven yhtenäiskoulun lisärakennusprojektin kustannusarvio on euroa, tu lee se käsitellä omana hankkeenaan. Tämän vuoksi hanke irrotetaan kou luver kon suunnittelu ja rakentaminen -hankkeesta omaksi määrärahakseen. Kun talousarviomuutos tehdään määrärahojen välisenä siirtona, ei tar kis tukses ta aiheudu lisärahoitustarvetta. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvion investointiosaan ja vuoden 2016 investointisuunnitelmaan lisättäväksi Kortesjärven yhtenäiskoulun li sä ra ken nus -hanke, jonka kustannusarvio on euroa. 2. vuoden 2015 talousarvion investointiosaa tarkistetaan siten, että Kor tesjär ven yhtenäiskoulun lisärakennus -hankkeelle siirretään euroa kou lu verk ko in ves toin tien suunnittelu ja rakentaminen -hankkeen mää rära has ta ja euroa Kauhavan kaupallisen ja tuotannollisen ke hitys käy tä vän rakentaminen -hankkeen määrärahasta, yhteensä

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus eu roa. Määrärahasiirron jälkeen kouluverkkoinvestointien suunnittelu ja ra ken ta mi nen - hankkeen määrärahaksi jää euroa ja Kauhavan kau pal li sen ja tuotannollisen kehityskäytävän ra ken ta mi nen -hankkeen mää rä ra hak si euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana klo alkaen pai kal la kokouksessa oli kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne. Ylirinne poistui kokouk sesta klo Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstökertomus / /2015 Kaupunginhallitus 129 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on toimittanut jäsenkuntien kä sitel tä väk si liitteen mukaisen Henkilöstökertomuksen vuodelta Hen ki lös töra port ti on laadittu KT:n julkaiseman kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen mu kai ses ti. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopus sa 47,12 vuotta. Vakituista henkilöstöä oli 663 ja määräaikaisia työn te ki jöi tä oli 204 henkilöä. Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimen vas tuu alu eel le. Vuoden aikana vanhuuseläkkeelle siirtyi 25 henkilöä ja työ kyvyt tö myys eläk keel le 5 henkilöä. Osa työ ky vyt tö myys eläk keel lä/osaa ika eläkkeel lä oli 43 henkilöä. Vuoden aikana palvelukseen tulleita oli 34. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sairauslomia oli vuonna 2014 yhteen sä kalenteripäivää, josta 1-3 kpv:n poissaoloja oli päivää. Sai ra us pois sa olot vähenivät ilman varhaiskasvatusta 1,7 päivää edel lis vuoteen verrattuna, ollen nyt 18,6 päivää henkilötyövuotta kohti. Toimintavuotta ku vas ti rakenteelliset muutokset. Vanhustyön vastuualueella purettiin lai tos hoitoa ja painopistettä muutettiin avohoitopainotteisemmaksi. Loppuvuodesta laadit tiin myös terveystoimessa vuodeosastojen strategia, jonka perusteella vuode osas to paik ko ja vähennettiin vastaamaan valtakunnallisia suosituksia sairaan si ja mää ris tä. Myös kiinteistöjen sisäilmaongelmat aiheuttivat haasteita toimin to jen organisointiin ja henkilöstövoimavarojen suunnitteluun. Toi min ta vuodek si asetetut tavoitteet saavutettiin. Kauhavan kaupungin henkilöstöjohtaja Hannele Luhtala toteaa, että kun ta yhty män ker to muk ses sa on sama ongelma kuin kaupungilla eli johtuen var haiskas va tuk sen siir ros ta, lukuja ei voi suoraan verrata edellisen vuoden lu kui hin. Huo li mat ta em. ongelmasta, olisi kertomuksessa voitu esittää luvut hen ki lö kunta mää rän muu tok ses ta ilman varhaiskasvatusta. Jos henkilömäärästä vä hentää kau pun gil le siirtyneen varhaiskasvatuksen henkilöstön, näyttää siltä, et tä va ki nais ten määrä olisi vähentynyt noin 20 ja määräaikaisten 10 henkeä. Eli hen ki lö kun ta mää räs sä olisi oikeasti tapahtunut muutos alaspäin usean kas vuvuo den jälkeen. Ilahduttavaa on, että sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun, jos kin 18,6 ka len te ri päi vää / henkilötyövuosi on edelleen kovin korkea (vrt. kau pun gil la 12,1). Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstökertomuksen tietoonsa saatetuksi sekä saat taa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen.

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 143/ /2015 Kaupunginhallitus 130 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on toimittanut yhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2014 jäsenkuntiensa valtuustojen käsiteltäväksi. Tilinpäätös on liitteenä. Kunta yh ty mä Kaksineuvoisen perussopimuksen 2. luvun 6 :n mukaan jä sen kuntien kunnanvaltuustot mm. hyväksyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintatulot tilikaudelta 2014 olivat yhteensä ,10 euroa. Toimintatuotot alittivat arvioidun ,90 euroa ja talous ar vion toteutuma oli 99,6 %. Tilikauden toimintamenot olivat ,945,50 eu roa ja talousarvion toteutuma-% 99,6. Toimintamenot alittivat arvioidun ,50 euroa. Toimintakate oli ,60 euroa, joka alittaa arvioidun 7.090,40 eurolla. Tilikauden rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä ,68 euroa ja poistot 536,389,61 euroa. Tilikauden 2014 ylijäämäksi muodostui ,67 euroa. Investointimenojen määrä oli euroa ja investointitulojen euroa. Kuntayhtymän toimintakuluista hen ki lös tö ku lu jen määrä oli noin eu roa, mikä vastaa 98,6 prosenttia bud je toi dus ta. Henkilöstökulujen osuus toimin ta ku luis ta oli 42,9 prosenttia kuntayhtymän palveluksessa oli 874 henkilöä, joista 663 vakituisia ja 211 määräaikaisia. Sosiaalipalveluiden hen ki lös tö mää rä oli 106, ikäihmisten palveluiden 414 ja terveyspalveluiden 251 hen ki löä. Hallinnossa ja tukipalveluissa työskenteli vuoden viimeisenä päivänä 103 henkilöä. Asiakaspalveluiden ostoihin käytettiin noin euroa talous ar vion to teu ma pro sentin ollessa 101,0. Ikäihmisten palvelujen voimakkaiden rakennemuutosten johdosta kotihoidon mak su osuu det on jaettu jäsenkunnille suhteutettuna kuntien yli 65-vuotiaiden mää rään. Talousarviossa kotihoidon maksuosuus oli laskettu suoritehinnalla eu roa/käyn ti. Kuntayhtymän näkemyksen mukaan suoritepohjainen kun ta yh tymä ra ken ne edellyttää yhtäaikaisia rakenteellisia muutoksia eikä ra ken ne muutok sia ikäihmisten palveluissa ole nyt toteutettu samassa tahdissa kaikissa jäsen kun nis sa. Suoritepohjaisen käyntihinnan käyttäminen olisi johtanut epä oikeu den mu kai seen kustannusten jakoon jäsenkuntien välillä. Kotihoidon kustan nus ten jaosta on tehty laskelmia monella eri tavalla ja euroa/yli 65-vuotias osoit tau tui oikeudenmukaisimmaksi perussopimuksen mukaiseksi vaih to ehdok si. Kuntayhtymän perussopimuksen 15 :n mukaan suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta ja jäsenkuntia laskutetaan todellisiin kustannuksiin perus tuen yhdenmukaisin hinnoin. Perussopimuksen 8 :n mukaan yh ty mä hal litus päättää palvelujen hinnoista. Kuntayhtymän talouden mitoituksen läh tö kohta na ovat kuntien rahoitussopimukset (Perussopimus 13 ). Kotihoidon las kutus pe rus teen muutoksen jälkeenkin pysyttiin talousarviossa suunnitelluissa ra-

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus hoi tus osuuk sis sa kaikkien kuntien osalta. Vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätökset eivät ole vertailukelpoisia toimintatuottojen ja -kulujen kokonaismäärän eikä eri tiliryhmien euromäärien osalta var hais kasva tuk sen toimintojen organisaatiomuutosten vuoksi. Varhaiskasvatus on siir tynyt lähtien Kauhavan kaupungin toiminnaksi. Kuntien rahoitusosuudet toteutuivat siis kaikkien kuntien osalta budjetoitua pienem pi nä: Evijärven maksuosuus alittui eurolla, Kauhavan eurol la ja Lappajärven eurolla. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 :n mukaan jäsenkunnat hyväk sy vät kuntayhtymän talousarvion tulosalueittain, eli yhtymän talousarvio on si to va tulosaluetasolla. Talousarvion mukaiset määrärahat ylittyivät ja tuloarviot alit tui vat seuraavasti: Käyttötalousosa Määrärahan ylitys, Tuloarvion alitus, Tulosalue Hallinto ja tukipalvelut - - Sosiaalipalvelut Ikäihmisten palvelut - - Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Investointiosa Atk-laitteet Investointimäärärahat eivät ylittyneet muilta osin. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus esittää (Tilinpäätös-asiakirja s. 18) tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä, että tilikauden ylijäämä ,67 euroa siir re tään taseeseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen taseessa on kertynyttä ylijäämää ,60 euroa, mikä vas taa 4,32 euroa/asukas (asukasmäärä ). Kauhavan kaupungin ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tilintarkastaja KPMG Jul kis hal lin non Palvelut Oy / Pentti Kananoja vastuullisen tilintarkastajana on suo rit ta nut kuntayhtymän tilintarkastuksen vuodelta Myös kuntayhtymän tar kas tus lau ta kun ta on käsitellyt tilinpäätöksen ja antanut arviointikertomuksen vuo del ta Tilintarkastajan antamassa yhteenvedossa tilinpäätöksen yhteenvetona tarkastuksesta todetaan seuraava: Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tilikauden toi minnas ta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Tilinpäätös on laadittu kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -ase tuk sen säännösten ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mu kai ses ti. Kuntayhtymän kirjanpito on asianmukaisesti järjestetty ja täyttää kir jan pidol le asetettavat yleiset vaatimukset. Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on suoritetun tarkastuksen perusteella to det tu hoidetun lain ja jäsenkuntien valtuustojen päätösten mukaisesti. Tilinpäätökseen on jaksotettu vuodelle 2014 kuuluvat tuotot ja kulut hyvän kirjanpitotavan mukaisesti riittävällä tarkkuudella oikein. Kuntayhtymän perussopimusta on syytä tarkentaa tul kin ta epä sel vyyksien välttämiseksi.

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Todettakoon, että pidetyssä jäsenkuntaneuvottelussa on päätetty, et tä kuntayhtymän johtaja ja jäsenkuntien johtajat valmistelevat pe rus opi muksen tarkistuksen, joka tuodaan jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n / vastuunalainen tilintarkastaja JHTT, KHT Pent ti Kananojan antama tilintarkastuskertomus on muuten vakiomuotoinen, mut ta sisältää huomautuksen, että yhtymähallituksen jäsenistä neljä ei ole al lekir joit ta nut tilinpäätöstä, koska eivät hyväksyneet muutosta kotihoidon kus tannus ten ja ko pe rus teis sa. Sekä tilintarkastaja että tarkastuslautakunta esittävät tilinpäätöksen hy väk symis tä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. hyväksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Sosiaalipalvelut-tulosalueen tuloarvion alittumisen eurolla. Perusterveydenhuolto- tulosalueen tuloarvion alittumisen eurol la. Erikoissairaanhoito-tulosalueen määrärahan ylittymisen eurol la. 2. hyväksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2014 tilinpäätöksen. 3. hyväksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen esityksen ti likau den 2014 tuloksen käsittelystä, jonka mukaan tilikauden 2014 yli jäämää ,67 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Vastuuvapauden myöntäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille 143/ /2015 Kaupunginhallitus 131 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 :n 8 mom. mukaan jä senkun tien kunnanvaltuustot päättävät, myönnetäänkö kuntayhtymän yh ty mä hal lituk sel le ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus kuntayhtymän hallinnon ja ta louden hoidosta sekä niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastajien kertomus antaa ai het ta. Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014 ja tilintarkastajan ti lin tar kas tus ker to mus sekä yhteenvetoraportti tilinpäätöksen tarkas ta mi ses ta ovat liitteenä. Sekä tilintarkastaja että tarkastuslautakunta esittävät vastuuvapauden myön tämis tä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tilivelvollisille tilikaudelta Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle tilintarkastajan ja Kunta yh ty mä Kaksineuvoisen tarkastuslautakunnan lausuntoihin perustuen, että kau pun gin val tuus to myöntää Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hallintoa ja taloutta hoi ta neil le toimielinten jäsenille ja tulosalueiden johtaville viranhaltijoille vas tuuva pau den tilikaudelta Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 167/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kauhavan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös on valmistunut. Tasekirja on liittee nä. Tilinpäätöksen mukaan - käyttötalousmenot (ulkoiset) olivat ,89 - käyttötaloustulot (ulkoiset) ,16 - verotulot ,89 - valtionosuudet ,00 - korko- ja muut rahoitustuotot ja -kulut ,36 - investointimenot ,11 - rahoitusosuudet investointeihin ,00 - pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,43 Vuosikatteeksi muodostui ,80 euroa eli 328 euroa/asukas. Vuosikate kat toi 137,6 prosenttia poistoista. Suunnitelman mukaiset poistot olivat ,35 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui ,01 euroa. Tilinpäätössiirtoina pu rettiin Kortesjärven ja Ylihärmän ylijäämärahastoja, Ylihärmän 140-vuo tis sti pen dira has toa sekä henkilökuntarahastoa niiden vuoden 2014 käyttöä vastaava mää rä. Henkilökuntarahastoa kartutettiin 2 prosentilla tilikauden ylijäämästä. Pois to eroa pu ret tiin pois to suun ni tel man mukaisesti. Tilinpäätössiirtojen jälkeen ti li kau den yli jää mäk si muodostui ,26 euroa. Kun tuloksesta eli mi noidaan ns. kertaluonteiset erät (mm. käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot se kä käyttötalouden ylijäämä- ym. rahastokohteet ja tasearvojen alas kir ja ukset), saa daan tilikauden toiminnalliseksi tulokseksi noin +1,9 miljoonaa euroa. Talousarvioon verrattuna toimintatuotot toteutuivat 98,6 prosenttisesti ja toi minta ku lut 97,5 prosenttisesti. Toimintakulut alittuivat budjetoidun kes kus vaa li lauta kun taa lukuun ottamatta kaikkien toimielinten osalta. Verotulot ylittivät bud jetoi dun toteutuen 100,5 prosenttisesti ja valtionosuudet 101,3 prosenttisesti. Suun ni tel man mukaiset poistot toteutuivat budjetoituun nähden 107,4 pro sentti ses ti. Poistojen määrän ylittymistä selittävät Kortesjärven Kirkonkylän koulun ja Ylihärmän päiväkodin tasearvojen alaskirjaukset. Konsernitilinpäätöksen mukaan kaupunkikonsernin tilikauden tulos muodostui euroa ylijäämäiseksi. Tilinpäätöksen tunnusluvut ovat kehittyneet seuraavasti: Toimintatuotot/Toimintakulut, % 11,8 12,0 11,7 15,0 17,1 Vuosikate/Poistot, % 137,6 87,3 82,3 204,1 229,0 Vuosikate, /asukas Investointien tulorahoitus, % 54,9 34,3 44,9 115,1 197,2

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lainanhoitokate 1,17 0,77 0,72 1,47 1,76 Kassan riittävyys, pv Omavaraisuusaste, % 56,2 56,2 61,0 61,1 60,9 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainakanta , /asu kas Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esi tys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä laaditun Kauhavan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen, alle kir joit taa tilit ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. jättää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. 3. oikeuttaa hallintojohtajan tekemään tilinpäätökseen tekstitarkistuksia sekä sellaisia tilintarkastuksen aiheuttamia ja/tai tietosisältöä parantavia muu tok sia, jotka eivät olennaisesti vaikuta tilikauden tulokseen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni Kaupunginhallitus 132 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen tasekirjaan on tehty joitakin teks ti tarkis tuk sia. Myös joihinkin liitetietoihin on tehty muutoksia. Tilikauden kir jan pitoon ja tilinpäätökseen ei ole tehty muutoksia. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy / vastuunalainen tilintarkastaja, JHTT, KHT Pent ti Kananoja on saanut päätökseen Kauhavan kaupungin vuoden 2014 tilin pää tök sen ja hallinnon tarkastuksen. Tarkastuksesta on annettu liit tee nä oleva, vakiomuotoinen tarkastuskertomus sekä päivätty Yhteen ve to tilinpäätöksen tilintarkastuksesta. Tarkastuskertomuksen mu kaan kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mu kai sesti. Kaupungin sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on asian mu kai ses ti jär jestet ty. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tie dot ovat oikeita. Kaupun gin tilinpäätös ja siihen kuuluva kon ser ni ti lin pää tös on laadittu ti lin pää töksen laatimista koskevien säännösten ja mää räys ten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot ti li kau den toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta ke hi tyk ses tä ja ta lou del li sis ta vastuista. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy esittää tilinpäätöksen hy väk sy mis tä.

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Annetussa yhteenvetoraportissa todetaan, että taseessa on edellisiltä ti li kau silta kertyneitä ylijäämiä, joten Kuntalain 69 pykälän mukaiselle selonteolle ta louden tasapainottamiseksi ei ole lakisääteistä velvoitetta. Talouden ta sa pai no tarkas te lus sa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota myös toimintakatteen ke hit ty miseen. Toimintakate on tilivuoden 2014 aikana heikentynyt edellisestä vuo des ta noin 2,0 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätöksen yhteydessä on sisäiset eliminoinnit ja keskinäiset omistukset olennaisiltaan osin tehty oikein. Kauhavan Ve si Oy:n jakama osinko on jäänyt eliminoimatta. Sen vaikutus konser ni tu los las kel maan on euroa. Konsernirahoituslaskelmassa on jäänyt eli mi noi mat ta teollisuuskiinteistöjen luovutus Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:lle, jonka vai ku tus investointien ja rahoituksen rahavirtoihin oli euroa. Luovutus to teu tet tiin apporttina, eli todellisuudessa siirron myötä ei liikkunut rahaa. Yh teen ve to na tehdyn tilinpäätöstarkastuksen perusteella KPMG Julkishallinnon Pal ve lut Oy toteaa seuraavaa: Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin ja sen konsernin ti likau den toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja ta lou del lisis ta vastuista. Tilinpäätös on laadittu kuntalain, kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti. Tilinpäätökseen on jaksotettu vuodelle 2014 kuuluvat tuotot ja kulut hyvän kirjanpitotavan mukaisesti riittävällä tarkkuudella oikein. Kirjanpito, kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on tarkastetulta osin järjestetty asianmukaisesti. Liitteenä on grafiikkaa kaupungin taloudesta vuonna 2014 sekä ta lous ke hi tykses tä vuosina Liitteenä on myös lopullinen Tasekirja Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus saattaa vuoden 2014 tilinpäätöksen kaupunginvaltuuston kä si tel tä väk si. Kaupunginhallitus esittää tilikauden 2014 tuloksen ,01 euroa kä sit telys tä seuraavaa: tuloutetaan Ylihärmän 140-vuotisstipendirahastosta vuonna 2014 myönnet ty jen stipendien määrää vastaava määrä 120,00 euroa tuloutetaan Kortesjärven ylijäämärahastosta 8.911,54 euroa (Palojärven kun nos tuk sen suunnitteluhankkeen kuntarahaosuus) tuloutetaan Ylihärmän ylijäämärahastosta ,13 euroa (asu kas lau takun nan avustukset ,00 euroa ja Ylihärmän yläkoulun lä hi lii kun tavä li neis tön hankinta 766,13 euroa) tuloutetaan henkilökuntarahastosta vuoden 2014 käyttöä vastaava määrä ,68 euroa siirretään henkilökuntarahastoon rahaston sääntöjen mukaisesti ,15 euroa tuloutetaan poistoeroa poistosuunnitelman ja Ylihärmän päiväkodin lämmi tys jär jes tel mäs tä tehdyn kertapoiston mukaisesti ,05 euroa tilikauden ylijäämä ,26 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/ali jää mä ti lil le. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen.

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Vuoden 2016 talousarvioraamin antaminen Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle 320/ /2015 Kaupunginhallitus 133 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus pyytää jäsenkuntien hallituksilta ta lous ar vio raa mia kuntayhtymän vuoden 2016 toiminnan suunnittelua varten vii meis tään mennessä. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 14 :n mukaan kuntayhtymän ta lou den mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitussopimukset. Pal ve lutuo tan non sisältö ja sen kehitys muodostavat perusturvan toi min ta suun ni telman. Kuntakohtaisten rahoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodos tuu kuntayhtymän talousarvioon kuntien maksuosuuksien yhteismäärä. Kun ta yh ty män talousarvio on tasapainotettava tästä lähtökohdasta. Kauhavan kaupungin rahoitusosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintaan on muodostunut seuraavasti: TP2014 TA2015 Kaksineuvoisen oma toiminta : so si aa lipal ve lut, ikäihmisten palvelut ja pe ruster vey den huol to Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Erikoissairaanhoito (EPSHP + suorat os tot palveluntuottajilta) Työpaja Nuorten työpaja Palveluliikenne Yhteensä (ilman varhaiskasvatusta) Kaksineuvoisen oman toiminnan rahoitusosuuden kasvu tilinpäätöksestä 2014 ta lous ar vi oon 2015 on 8,39 prosenttia, mikä on suhteellisen korkea kuntien nykyi seen menokehitykseen ja inflaatioon verrattuna. Lisäksi Kaksineuvoinen on teh nyt toimintaansa huomattavia rakenteellisia muutoksia, joiden taloudelliset vai ku tuk set eivät näy täysimääräisesti vielä vuoden 2014 tilinpäätösluvuissa eikä vuoden 2015 talousarvioluvuissakaan. Rahoitusosuus kasvaa vuodesta 2014 vuoteen 2015 erityisesti sosiaalipalveluissa johtuen vammaispalvelujen asia kas mää rän kasvusta sekä vammaisten asumispalvelujen merkittävästä siir ty mi ses tä Eskoolta Kaksineuvoisen omaksi toiminnaksi Fransunpuiston valmis tut tua kesällä Eskoon palvelujen käyttö on siis pienentynyt vuoteen 2014 verrattuna, ja kustannus siirtynyt Kaksineuvoisen omaan toimintaan. Vuoden 2016 valtionosuuksien määrästä ei ole vielä käytettävissä arviota. Pää mi nis te ri Juha Sipilän hallitusohjelmaan sisältyvistä indeksijäädytyksistä joh tuen valtionosuuden laskennallinen peruste ei kasva, jolloin valtionosuudet ei vät nouse kustannuskehitystä vastaavasti. Lisäksi vuosille 2016 ja 2017 kohdis tuu Jyrki Kataisen hallituksen päättämät valtionosuusleikkaukset. Näistä joh tuen valtionosuusrahoituksen määrä ei todennäköisesti tule nousemaan. Si-

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus pi län hallitusohjelmaan sisältyy myös kuntien korotetun yhteisövero-osuuden pois tu mi nen vuonna Tämä merkitsee kuntien tulopohjan heikentymistä noin 270 miljoonalla eurolla. Kiinteistöveroon tehtävien tarkennusten ja ve ro vähen nyk siin tehtyjen tarkistusten kompensoinnin jälkeen kuntien veropohjan muu tok sek si muodostuu noin -170 miljoonaa euroa. Kauhavan kaupungille tämä merkitsee noin euron menetyksiä. Kunnallisveron tilitysten ar vioidaan vuonna 2016 pysyvän kuluvan vuoden tasolla, joten palvelutoiminnan rahoi tus poh ja on tulevana vuonna supistuva. Kauhavan kaupungin vuoden 2015 ta lous ar vio on valionosuuspäätökset huomioiden lievästi alijäämäinen, mikä lisää talouden tasapainon saavuttamisen haastetta vuoden 2016 osalta. Lisäksi on huomioitava, että kaupungin merkittävä investointiohjelma kasvattaa suunni tel man mukaisten poistojen määrä, mistä johtuen vuosikatetason on nous tava talouden tasapainon säilymiseksi. Aikaisempina vuosina jäsenkunnat ovat jäsenkuntaneuvottelun yhdessä an taneet yhtymälle talousarvion laadintaa varten yhteisesti sovitun raamin. Kau havan osalta raami on vahvistettu osana seuraavan vuoden talousarvion laa dinta oh jei ta. Yhtymähallitus on pyytänyt yhtenäistä raamia myös vuodelle Yh ty mä hal li tuk sen pyynnön jälkeen Evijärven kunta on ilmoittanut, että ko konai suu des saan Kaksineuvoisen vuoden 2016 talousarvion tulee olla yhden (1) pro sen tin pienempi kuin se oli vuoden 2015 talousarviossa. Lappajärven kunnan hal li tus on käsitellyt talousarvioraamia pitämässään kokouksessa ja päättänyt, että Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tulee pysyä erittäin tiukassa talou den pi dos sa ja että ensi vuoden raamin tulee olla enintään vuoden 2015 suu rui nen. Talousarvioraami tulee antaa Kaksineuvoisen ns. oman toiminnan sekä työ pajo jen ja palveluliikenteen budjetointia varten. Etelä-Pohjanmaan sai raan hoi topii ri ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä valmistelevat omat ta lous ar vionsa. Näiltä kuntayhtymiltä tulee vaatia supistuvia rahoitusosuuksia. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää antaa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yh ty mä hal li tuksel le raamin, jonka mukaan Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen on laadittava vuoden 2016 talousarvionsa siten, että Kau ha van kaupungin rahoitusosuus Kun tayh ty mä Kaksineuvoisen omaan toi min taan työ pa jat ja palveluliikenne mukaan lu kien on enintään vuoden 2015 ta lous ar vios sa hyväksytyn rahoitusosuuden suu rui nen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta / /2015 Kaupunginhallitus 134 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on laatinut osavuosikatsauksen ajalta Laadittu katsaus on liitteenä. Yhtymähallitus on kokouksessaan käsitellyt osavuosikatsauksen ja päättänyt an taa osavuosikatsauksen tie dok si jäsenkunnille. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen mukaan Kuntayhtymän toimin ta on alkuvuoden 2015 aikana edennyt laaditun suunnitelman mukaisesti se kä toiminnallisesti että taloudellisesti. Palvelurakenteen kehittämistä kohti avo hoi tois ta valtakunnalliset laatusuositukset täyttävää rakennetta on jatkettu no peal la tahdilla ja alkuvuoden aikana onkin saavutettu mm. vuo de osas to strate gias sa asetetut tavoitteet. Alkuvuoden aikana on selvitetty Kauhavan terveys ase ma kiin teis tön kuntoa ja mahdollisia väistötilaratkaisuita, mikäli kiin teistös tä joudutaan siirtymään pois. Vuoden 2015 alusta lakimuutoksella toteutunut työmarkkinatuen kuntaosuuden (50 %) laajentaminen 300 päivää työttömänä olevien tukimenoihin sekä kuntien maksuosuuden nostaminen päivää työttömänä olleiden osalta 70 pro sent tiin, on nostanut menoja ennakoitua enemmän etenkin Kauhavan kaupun gin osalta. Sekä lastensuojelun että aikuissosiaalityön toimintaan vai kut tava sosiaalihuoltolain uudistus tulee voimaan asteittain vuosina 2015 ja Sairauspoissaolojen vähenemisen osalta toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole al kuvuo den aikana päästy, vaan sairauslomien määrä on pysynyt ennallaan. Tammi-huh ti kuus sa sairauspoissaoloja oli kalenteripäivää, kun edel lis vuon na muun kuin varhaiskasvatuksen henkilöstön sairauspoissaolot olivat vas taa va na ai ka na kalenteripäivää. Toimintavuoden talousarvio alitti edellisen vuoden talousarvion 0,6 milj. eurolla ja alkuvuoden aikana asetetuissa taloudellisissa raameissa on pysytty. Pal velu ra ken teen muutokset näkyvät sekä perusterveydenhuollon että ikäihmisten pal ve lui den kustannusten laskuna edellisvuoteen verrattuna. Ter veys pal ve luiden palvelurakenteen muutos ei myöskään ole aiheuttanut paineita eri kois sairaan hoi toon. Kaikkien jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alle edellisvuoden vastaavan kauden kustannusten. Kuntayhtymän tammi-huhtikuun oikaistu tulos osoittaa alijäämää 0,5 milj. euroa. Katsauskauden toimintatuotot olivat 29,1 milj. euroa ja toimintakulut 29,3 milj. euroa. Tuottojen talousarvion toteutuma oli 32,3 prosenttia ja kulujen 32,7 pro sent tia. Oman toiminnan kulujen talousarvion toteutumaprosentti oli tammi-huh ti kuus sa 32,3 ja erikoissairaanhoidon ja Eskoon ostopalvelujen ta lous arvion toteutuma 33,8 prosenttia. Edellisvuodesta (ilman varhaiskasvatusta) toimintatuotot ovat laskeneet 0,3 milj. euroa/1,0 prosenttia. Toimintakulut ovat laskeneet edellisvuodesta 0,9

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus milj. euroa/2,9 %. Erikoissairaanhoidon ja Eskoon kulut ovat laskeneet edel lisvuo des ta 0,5 milj. euroa/5,2 prosenttia ja oman toiminnan kulut 0,4 milj. euroa/1,8 prosenttia. Tammi-huhtikuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan kuntayhtymän tilikauden 2015 toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan hy väk sy tyn talousarvion raamissa. Ennusteeseen liittyy kuitenkin vielä paljon epä var muus te ki jöi tä. Toimintatuottojen ennakoidaan kertyvän talousarvion mukai ses ti. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollisia Kauhavan terveysaseman väis tö kus tan nuk sia tällä hetkellä käytössä olevia väistötiloja lukuun ottamatta. Kauhavan kaupungin osalta sosiaalipalvelujen käyttö on alkuvuoden aikana ollut hieman budjetoitua vähäisempää. Sosiaalipalvelujen arvioitu rahoitusosuus on huhtikuun lopussa n euroa kauden budjetoitua rahoitusosuutta pie nem pi. Vanhuspalvelujen käyttö on ollut lähes budjetoidun mukaista, ra hoitus osuu del la mitattuna eroa budjetoituun on noin euroa. Ter veys pal velu ja on käytetty selvästi ennakoitua vähemmän, ja kaupungin rahoitusosuus on kin noin euroa kaudelle arvioitua alhaisempi. Erikoissairaanhoidon käyt tö ylittää kauden arvioidun eurolla. Kokonaisuutena kaupungin rahoi tus osuus on huhtikuun lopussa euroa talousarviosta johdetun keski mää räi sen, tasaisen kertymän mukaista pienempi. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osa vuo si kat sauksen ajalta tietoonsa saatetuksi ja antaa sen tiedoksi myös kau pun gin val tuus tol le. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

21 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus ajalta / /2015 Kaupunginhallitus 135 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Liitteenä on Kauhavan kaupungin osavuosikatsaus Katsaus si säl tää yleiskatsauksen raportointijakson toimintaan, tiedot toimielinten käyt töta lous- ja investointimäärärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta sekä hal lin tokun tien selontien omasta toiminnastaan. Katsaus sisältää myös kaupungin tytär yh tiöi den toimittamat raportit omasta toiminnastaan vuoden ensimmäisellä kol man nek sel la. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintaraportti vastaavalta ajalta tuodaan käsittelyyn erillisenä asiana. Yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta kunnallisverotulot ovat ke hit tyneet suotuisasti edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kun nal lis veroa on tilitetty euron enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ai ka na. Kunnallisveron kertymä huhtikuun lopussa on 37,4 prosenttia bud je toidus ta. Lopullista kertymää ei vielä pystytä varmuudella arvioimaan. Kun nal lisve ro han kertyy etupainotteisesti ja marraskuulle kohdistuva edellisen vuoden mak suun pa no ti li tys ja veronpalautusten perintä kunnilta leikkaa kertymää aina mer kit tä väs ti. Osavuosikatsauksen laadintahetkellä ei vielä ole käytettävissä ar vio ta vuoden 2014 maksuunpanotilityksen määrästä, mutta takaisinperinnän suu ruus luok ka tullee olemaan 3-4 miljoonaa euroa. Koko vuoden kertymä tullee kuitenkin olemaan lähes budjetoidun mukainen. Yhteisöveron tuotto on rapor toin ti het kel lä noin euroa vuoden takaista alhaisempi. Huhtikuun lopus sa yhteisövero on kertynyt 31,0 prosenttia budjetoidusta. Yhteisövero ei ker ry tasaisesti, vaan kuukausien välillä on merkittäviä eroja. Tämän vuoksi lopul lis ta toteumaa on vaikea arvioida. Menojen osalta omassa toiminnassa on raportointijaksolla pysytty ta lous ar viossa, joskin on tiedostettava, että menokertymä on hieman jälkipainotteinen. Kun ta yh ty mä Kaksineuvoiselle maksettava rahoitusosuus on yhtymän oman toi min nan osalta toteutunut hieman kaudelle budjetoitua pienempänä, mutta Es koon ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin rahoitusosuudet ovat ylittäneet kau del le budjetoidun siitäkin huolimatta, että Kauhavan erikoissairaanhoidon me no ke hi tys on ollut alkuvuoden aikana selvästi Etelä-Pohjanmaan kes ki määräis tä alhaisempi. Asukaskohtainen maksuosuus on huhtikuun lopussa 16 euroa/asu kas maakunnan keskimääräistä pienempi. Vuoden 2014 huhtikuusta kau pun gin maksuosuus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille on laskenut 3,0 pro sent tia maakunnan keskiarvon ollessa peräti +5,2 prosenttia. Sai raan hoi topii ri on ilmoittanut laskevansa hintojaan keskimäärin kahdella (2) prosentilla heinäkuun alus ta alkaen. Raportointiajankohtana kaupungin vuoden 2015 taloudellista tulosta on vielä vai kea arvioida. Tuloslaskelman mukaan kaupungin tulos on huhtikuun lo pussa selvästi ylijäämäinen. Tulos on kuitenkin jaksottamaton. Kun huomioidaan Kaksineuvoisen ja sairaanhoitopiirin menojen jälkipainotteinen kertyminen ja verotuloihin loppuvuodesta tehtävät oikaisut, muodostuu tulos huhtikuun lo pussa kuitenkin hienoisesti ylijäämäiseksi. Selvästi budjetoitua parempaa ti lan netta selittää vuoden 2015 valtionosuudet, joita saadaan noin 0,9 miljoonaa eu roa

22 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus budjetoitua enemmän. Vuoden 2015 lopullisen tuloksen kääntäminen yli jäämäi sek si vaatii kuitenkin tiukkaa menokuria sekä kaupungin omilta toi mi aloil ta että myös Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja saattaa sen tie dok si edelleen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

23 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kauhavan Kaukolämpö Oy:n Kuntarahoitukselta ottamille lainoille 336/ /2015 Kaupunginhallitus 136 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kauhavan Kaukolämpö Oy pyytää päivätyllä kirjeellä Kauhavan kaupun gil ta omavelkaista takausta yhteensä euron lai noil le. Yhtiö tarvitsee lainaa uuden 10 MW kiinteän polttoaineen laitoksen ra ken ta miseen Kauhavalle. Lainat on kilpailutettu ja Kauhavan Kaukolämpö Oy hakee nyt ta kaus ta Kun tara hoi tus Oyj:n seuraavin ehdoin tarjoamille lainoille: Laina 1 Lainan määrä Laina-aika Lyhennys Korko Koron maksu Muut kulut Vakuus Laina 2 Lainan määrä Laina-aika Lyhennys Korko Koron maksu Muut kulut Vakuus euroa 10 vuotta tasalyhenteinen 6 kk euribor + 0,55 % (5 vuoden kiinteä marginaali) puolivuosittain Ei muita kuluja Kauhavan kaupungin omavelkainen takaus euroa 10 vuotta kertalyhenteinen 6 kk euribor + 0,55 % (5 vuoden kiinteä marginaali) puolivuosittain Ei muita kuluja Kauhavan kaupungin omavelkainen takaus voimaan tuleen kuntalain mukaan kunnan myöntämä takaus ei saa vaa ran taa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää takausta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauk sen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön ve las ta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kun ta kon serniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Takaus ja muu vakuus voidaan myöntää myös liikuntalain, kuntien kulttuuritoiminnasta an ne tun lain, museolain, teatteri- ja orkesterilain tai nuorisolain mukaisen tehtä vän edistämiseen. Lisäksi takaus tai muu vakuus voidaan myöntää, jos se pe rus tuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan, yksittäiseen tukeen tai liit tyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen. Kauhavan Kaukolämpö Oy on Kauhavan kaupungin 100 %:sesti omistama yhtiö, joten kuntalain edellytys tältä osin täyttyy. Kaupunki on myöntänyt yhtiölle ly hyt ai kais ta kassalainaa tilanteen mukaan yhteensä euroa. Tämä laina on tarkoitus maksaa nyt otettavilla lainoilla takaisin. Edelleen

24 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus kau pun ki on myöntänyt yhtiön ottamille lainoille omavelkaisia takauksia, joiden pää oma oli euroa. Viime vuosina tytäryhteisöiltä ei ole vaadittu takaukselle vastavakuutta. Uusi kun ta la ki tätä kuitenkin edellyttää. Kuntalain muutoksen vuoksi kaupungille tullaan laatimaan kuluvan vuoden aikana takauspolitiikka, jossa linjataan ta kausten myöntämisen edellytykset ja takauksille vaadittavat vastavakuudet. Koska oh jeis tus ta ei vielä ole käytöstä, tulee vastavakuudesta päättää erikseen. Vasta va kuu te na on selkeintä tässä tapauksessa käyttää lainoitettavaa läm pö lai tosko ko nai suut ta. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupunki perii ty tär yhtiöi den puolesta annetuista takauksista kertaluonteisen 0,50 %:n ta kaus pro vision euron takauspääomalla takausprovision määrä on euroa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Kauhavan kaupungin oma velkai sen takauksen myöntämistä Kauhavan Kaukolämpö Oy:n em. ehdoin Kunta ra hoi tus Oyj:ltä ottamille, yhteensä euron lainoille. Kauhavan kaupunki edellyttää, että Kauhavan Kaukolämpö Oy luovuttaa kaupun gil le takauksen vas ta va kuu dek si euron panttikirjat, jotka tuot tavat ensisijaisen panttioikeuden tiloihin Kilowatti , Megawatti ja Gigawatti sekä ko. alueella sijaitsevaan Kauha van läm pö lai tok seen. Takausprovisio peritään valtuuston päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Mika Kankaansyrjä ja Paavo Heikkilä poistuivat esteel li si nä tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviys Kauhavan Kau ko läm pö Oy:n hallituksen jäseninä. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni

25 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n Handelsbankenilta ottamille lainoille 366/ /2015 Kaupunginhallitus 137 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kauhavan Vuokra-asunnot Oy pyytää Kauhavan kau pun gil ta omavelkaista takaus ta yhteensä euron lai noil le. Yhtiön Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä nostama kertalyhenteinen euron laina erääntyy Koska Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n lainojen lyhennysohjelma on euromääräisesti suurempi kuin elin kei no vero lain maksimin mu kai nen poistosuunnitelma, eikä lyhennysohjelmaa siitä syys tä voida korottaa, on laina uusittava kertalyhenteisenä. Lisäksi yhtiö tarvitsee lainaa investointiensa rahoittamiseen. Yhtiö on hankkinut kau pun gin hal li tuk sen ohjaukseen perustuen seitsemän uutta asun to-osa kehuo neis toa, joiden nyt otettavalla lainalla rahoitettava osuus on n euroa. Vuokra-asunnot Oy toteuttaa omistamissaan kohteissa pe rus pa ran nus inves toin te ja, mm. Joupin ja Hakolan rivitaloalueilla, sekä ener gian sääs tö in vestoin te ja. Näiden rahoittamiseen tarvitaan noin euroa. Yhtiön ra hoituk sen riittävyyden varmistamiseksi on lainoja konvertoitava lainojen ly hen nysoh jel man ja suunnitelman mukaisten poistojen erotusta vastaava määrä. Kun yh tiön vuoden 2015 lainanlyhennykset ilman edellä mainittua, elokuussa erään ty vää bullet-lainaa ovat euroa ja suunnitelman mukaiset poistot euroa, joudutaan vanhoja lainoja konvertoimaan euron edes tä. Erääntyvä bullet-laina ja investointien ym. rahoittamiseksi otettava bullet-lai na on yhdistetty yhdeksi lainaksi. Kauhavan Vuokra-asunnot Oy on pyytänyt tarjoukset euron ly hennys oh jel mai ses ta ja euron kertalyhenteisestä lainasta viideltä ra hoitus lai tok sel ta. Edullisimman tarjouksen molemmista tarjouksista teki Han delsban ken seuraavin ehdoin: Laina 1 Lainan myöntäjä Handelsbanken Lainan määrä euroa Laina-aika 15 vuotta Lyhennys puolivuosittain Korko 6 kk euribor + 0,58 % Koron maksu puolivuosittain Muut kulut järjestelypalkkio 475 Vakuus Kauhavan kaupungin omavelkainen takaus Laina 2 Lainan myöntäjä Handelsbanken Lainan määrä euroa Laina-aika 5 vuotta Lyhennys kertalyhenteinen Korko 6 kk euribor + 0,58 %

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 101 15.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/2015 1 Kunnanhallitus Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 147 Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 19.05.2014 klo 18:00-21:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 25.11.2013 klo 18:15-20:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot