SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Lausunto Ristijärven kunnan rakennusjärjestysluonnoksesta Pirjo ja Pekka Partasen Poikkeamislupa Poikkeamislupa Vuokatinranta Oy Rakennuspaikan varaaminen Snowpoliksen alueelta Golfpuiston asemakaavaehdotuksen hyväksyminen Suvilahden asemakaavoitusta koskeva kaavoitussopimus Tarjouskilpailun järjestäminen linja-autoaseman liiketontin 391 vuokraoikeudesta 170 CEMISin ja Sotkamon kunnan yhteistyösopimus Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 397

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ AIKA klo 16:00-17:22 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Sirviö Kari khall. varapuh.joht. Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Okkonen Mirja khall.jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Rossi Anna khall. jäsen Tolonen Vesa khall. jäsen Juntunen Matti khall.varajäsen POISSA Korhonen Päivi khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Hyvönen Timo kvalt. III varapuh.joht. Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöytäkirj. MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt. I varapuh.joht. Kauppinen Tuomo kvalt. II varapuh.joht. Kauppinen Petri kunnanjohtaja/esittelijä Toppinen Irene kunnakamr./pöytäkirjan pit. ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Kari Sirviö Irene Toppinen puheenjohtaja varapuheenjohtaja 167 pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Helmi Kemppainen Osmo Polvinen TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa kunnankamreeri/pöytäkirjanpitäjä Irene Toppinen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 161 allintojohtaja Kunnanhallitus Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen KHALL 162 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helmi Kemppainen ja Osmo Polvinen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Lausunto Ristijärven kunnan rakennusjärjestysluonnoksesta 110/5/541/2012 KHALL 163 Rakennustarkastaja Maankäyttö- ja rakennuslain 15 :n ja 62 :n mukaisesti Ristijärven kunta on asettanut rakennusjärjestyksen muutosluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ja pyytänyt Sotkamon kunnanhallitukselta lausuntoa mennessä. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh tai Hallintojohtaja Kunnanhallitus Sotkamon kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Ristijärven on rakennusjärjestyksen muutosluonnoksesta eikä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Ristijärven kunta, rakennusvalvonta, Aholantie 24, Ristijärvi Rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Pirjo ja Pekka Partasen Poikkeamislupa 115/5/531/2012 KHALL 164 Hakija Pirjo ja Pekka Partanen Niskalantie VUOKATTI Rakennuspaikka Kunta SOTKAMO Kylä Nuasjärvi Tilan nimi ja RN:o Eloranta 33:51 Rakennuspaikan osoite Halolantie 8A Postiosoite Vuokatti P-koordinaatti I-koordinaatti Rakennustoimenpide Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain Käyttötarkoitus Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm Asuinrakennus 100 1,5 1 Selostus poikkeamisesta Rakennuspaikka on tilalla Eloranta RN:o 33:51 Nuasjärvi. Rakennuspaikan pinta-ala on 8257 m². Alueella on voimassa Nuasjärven rantaosayleiskaava. Rakennuspaikka on osoitettu yleiskaavassa loma-asuntoalueeksi (RA). Kaavan mukaan rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 90 m²:n suuruisen lomarakennuksen. Lomarakennuksen etäisyys rannasta tulee olla vähintään 30 metriä. Kokonaisrakennusoikeus rakennuspaikalla saa olla enintään 150 m2. Nuasjärven osayleiskaavaa ollan parhaillaan muuttamassa. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä. Luonnoksessa rakennuspaikka on varattu merkinnällä AO-1 erillispientalojen alue jossa kokonaisrakennusoikeus on 300 k-m2. Rakennushanke on uuden osayleiskaavaluonnoksen mukainen. Rakennushanke käsittää vanhan loma-asunnon käyttötarkoituksen muutoksen asuinrakennukseksi. Loma-asuto on rakennettu pääasiassa vuoden 2003 aikana. Rakennuslupa on myönnetty v

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Hanke poikkeaa voimassa olevasta kaavasta käyttötarkoituksen ja päärakennuksen pinta-alan osalta. Päärakennuksen rakennusoikeuden ylitys on 10 m². Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista Rakennuspaikalle johtaa valmis tieyhteys. Käyttövesi otetaan alueella toimivasta vesiosuuskunnasta. Hakijalle on v.2003 hyväksytty jätevesien käsittelyjärjestelmäksi ns. kaksoisviemärijärjestelmä jossa wc:n jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja muut imeytetään. Järjestelmä on nykysäädösten mukainen. Lisätiedot Sotkamon kunnan hallintosäännön mukaan poikkeamisluvat käsittelee kunnanhallitus. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapurit on kuultu ja ne eivät vastusta hanketta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut hanketta. Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisluvan seuraavin perustein ja ehdoin; - Hankkeen ei havaita tuottavan huomattavaa haittaa kaavan toteutumiselle eikä asutuksen muulle järjestämiselle. - Rakennushanke on uuden Nuasjärven kaavaluonnoksen mukainen Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 171. Sotkamon rakennusvalvonnan maksut, ympäristö- ja tekninen lautakunta Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Maksu 280,00 Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Otteet Pirjo ja Pekka Partanen, Niskalantie 6, VUOKATI Kainuun ELY-keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen _ MUUTOKSENHAKU 30 päivää Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Sähköposti: puh faksi: Valitusosoitus liitteenä. Tämä poikkeamispäätös on annettu julkipanon jälkeen

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Poikkeamislupa Vuokatinranta Oy 85/5/531/2012 KHALL 165 Rakennustarkastaja Hakija Vuokatinranta Oy Vuokatinrannantie Vuokatti Rakennuspaikka Kunta Sotkamo Kylä Alasotkamo Tilan nimi ja RN:o Vuokatinranta 1:99 Rakennuspaikan osoite Vuokatinrannantie 8 Postiosoite Vuokatti P-koordinaatti I-koordinaatti Rakennustoimenpide Huoneistohotellin rakentaminen Selostus poikkeamisesta Rakennuspaikka muodostuu tilasta Vuokatinranta RN:o 1:99 Alasotkamo. Ra ken nus pai kalla on voi massa Jäätiönrinteen ja Jäätiönlammen eteläpuolen asemakaava, jo ka on hy väk sytty v Hanke si joittuu matkailupal velui den kortte li alu eelle RM jossa rakennuoikeus on 4500 k-m2 ja kerros lu ku on 2. Ra ken nus pai kal le on aiem min ra kennettu pääosin kaksikerroksi nen pää ra kennus jossa sijaitsee kokoontumis- ja toimistotilat. Lisäksi alueel la on usei ta eritasoisia ja kokoisia majoitusrakennuksia. Rakennuspaikan käytetty koko nais ra ken nusoikeus on yh teensä n.1700 k-m². Jäl jelle jäävä raken nusoi keus on n k-m². Hakija on hakenut 1/2 II-kerroksisen hotellirakennuksen rakentamista asema piirroksen osoittamalla tavalla. Rakennuksen kokonaiskerrosala on n k-m2. Rakennuksen ko ko nais ker ros ala tar ken tuu rakennuslupavaiheessa. Huoneistoja hotelliin tulisi 22. Hakijan suunnitelmissa on rakentaa osittain nykyisen päärakennuksen yhteyteen hotellirakennus asemapiirroksessa osoitetulla tavalla. Hotellin ensimmäisen kerroksen lattian taso sijoittuisi nykyisen päärakennuksen kanssa samalle tasolle. Ra ken nuk seen tu li si kak si täyttä ker ros ta se kä kel la ri ker ros jo ka maas ton- ja ra ken nuksen muo doista johtuen olisi rann nan puo leisil ta osil taan pää asias sa maan pinnan ylä puolella. Maan pinnan ylä puo lella oleviin osiin sijoi te taan myös hotelli huoneita. Maanpin nan ala puolel la ole viin osi in sijoite taan mm. väes tön suoja sekä varastotilat. Ker rosalaan las ketta via

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ti loja kel lariker rok sessa olisi noin puo let. Rakennushanke poikkeaa asemakaavasta ainoastaan kerrosluvun osalta. Kaavassa suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Hakija hakee kerrosluvuksi 1/2 II. Hakemuksen perustelut Hakija on perustellut hakemuksessaan suunnitelmissa esitettyä ratkaisua: - kerrosluvun korotus olisi perusteltua maasto-olosuhteista johtuen. Viettävä maasto mahdollistaa rakennuksen ns. porrastuksen. Hotellin ensimmäisen kerroksen taso tulee sijoittaa nykyisen päärakennuksen kanssa lähes samalle tasolle. Lisätiedot Sotkamon kunnan hallintosäännön mukaan poikkeamisluvat käsittelee kunnanhallitus. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut hanketta. Naapurit on kuultu. Ne eivät vastusta hanketta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisluvan seuraavin perustein ja ehdoin; - Hankkeen ei havaita tuottavan haittaa kaavan toteutumiselle eikä maankäytön muulle järjestämiselle. - Rakennushanke soveltuu yleisilmeeltään olemassa olevaan ympäristöön. Havainnekuvista selviää että rakennuksen ylin korkeus ei poikkea merkittäväs ti vanhan päärakennuksen korkeudesta. Hank kees ta on esi tet ty Nuas järven suun nal ta ha vain ne ku via. - Vuokatin alueella on asemakaavoissa mm. opistolla, rinteiden ala-asemalla sekä Katinkullassa kaavojen kerrosluvuksi osoitettu 4-5 kerrosta. Todettakoon vielä, että Katinkullassa saman lahden vastarannalla rakennetaan parhaillaan nelikerroksista hotellia. - Rantaanpäin laskeva maasto antaa luontevat olosuhteet suunnitelman mukai selle toteutukselle. -Hakijan on huomioitava junaradan mahdollinen tärinävaikutus rakenteissa. Tarkempi selvitys rakennuslupavaiheessa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 171, 172 Sotkamon rakennusvalvonnan maksut, ympäristö- ja tekninen lautakunta Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien.

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Maksu 280,00 Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Vuokatinranta Oy, Vuokatinrannantie 8, VUOKATTI Kainuun ELY-keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen _ MUUTOKSENHAKU 30 päivää Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Sähköposti: puh faksi: Valitusosoitus liitteenä. Tämä poikkeamispäätös on annettu julkipanon jälkeen

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rakennuspaikan varaaminen Snowpoliksen alueelta // KHALL 106 tekninen johtaja Arktes Oy:n ja Tendon Oy:n muodostama Snowman hankeryhmä pyytää kuntaa varamaan heille Sokos Hotel Vuokatin vieressä olevan rakennuspaikan, kortteli numero 407. Asemakaavassa alue on toimitilarakennusten kort te li aluetta (= KTY ) eli samalla kaavamerkinnällä kuin Snowpoliksen ja Sokos Hotel Vuokatin rakennuspaikat. Viereinen LPA- kortteli on varattu rakennuspaikkojen 406 ja 407 py sä köin ti alu eeksi. Ra ken nus paik ka si jait see kun nan omis ta mal la Sivak ka- ti lal la Rno 4:157, jos sa on rakennusoikeutta n k- m2. Tällä alu eel la kun nalla ei ole omis tuk sessa muita rakennuspaikkoja. Hakijat esittävät, että rakennuspaikka varaus olisi voimassa saakka korvauksetta, jonka jälkeen kunta sitoutuu myymään / vuokraamaan raken nus pai kan alu een hintatason mukaisella summalla hankeryhmälle. Esityslistan liitteenä jäljennös alueen asemakaavasta. kunnanjohtuja Kunnanhallitus Otteet Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Pentti Piirainen, puh tai Kunnanhallitus päättää varata Arktes Oy:n ja Tendon Oy:n muodostamalle Snowman hankeryhmälle Snowpoliksen asemakaava alueelta korttelin 407. Varaus on voimassa saakka korvauksetta. Mahdollinen rakennuspaikan vuokraaminen tai myynti sovitaan myöhemmin. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Karjalainen Paavo, Arktes Oy, Klyyvari 5 A, Oulu tekninen johtaja Pentti Piirainen _ KHALL 93

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Suunnitteluvarauksen taustalla oleva hanke on edennyt en nak ko mark ki nointi vai hee seen. Tarkemmat ennakkomarkkinointitiedot ja han ke-esitte ly löyty vät net ti si vul ta Snowman -hankeryhmä on perustanut hankkeen toteuttamiseksi Ea sy Li fe tuot to huo neis tot Oy:n, joka pyy tää nimiinsä kunnanhallitukselta S-hotel Vuokatin vieressä olevan rakennuspaikan kortteli 407 va rauk sen jat ka mis ta saak ka. Kunnanhallitus Otteet KHALL 20 Hallintojohtaja Kunnanhallitus Otteet Samalla yhtiö esittää, että mikäli investoin nin toteuttamiseen päädytään, kunta sitoutuisi myymään tai vuokraamaan tontin alueen hintatason mukaisella summalla yhtiölle ja että kunta sitotuu olemaan luovuttamatta mahdolliselle kilpailevalle hankkeelle vastaavaan tarkoitukseen tonttia ko. alueelta. Kunnanhallitus päättää varata Easy Life tuottohuoneistot Oy:lle Snowpoliksen asemakaava-alueelta korttelin numero 407. Varaus on voimassa korvauksetta saak ka. Mahdollisesta rakennuspaikan vuokrauksesta tai myynnistä päätetään myöhemin. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Easy Life Tuottohuoneistot Oy, Paavo Karjalainen Klyyvari 5 A, Oulu Palvelualuejohtaja Pentti Piirainen Easy Life tuottohuoneisto Oy päivätyllä kirjeellään pyytää Sotka mon kun taa jat ka maan So kos Hotelli Vuokatin vieressä olevan tontin nro 407 va rausta saakka samoilla ehdoilla kuin aiemmin. Kunnanhallitus päättää varata Easy Life tuottohuoneistot Oy:lle Snowpoliksen asemakaava-alueelta korttelin numero 407. Varaus on voimassa korvauksetta saakka. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Easy Life Tuottohuoneistot Oy, Paavo Karjalainen Klyyvari 5 A, Oulu Toimistopäällikkö Päivi Huotari Palvelualuejohtaja Pentti Piirainen

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KHALL 166 Hallintojohtaja Kunnanhallitus Easylife Vuokatti on toimittanut päivätyn kirjeen, jossa pyydetään varauksen jatkamista nykyisen varauksen ehtojen mukaisesti saakka. Hakija on esittänyt kirjeessään perusteluja varauksen jatkamiselle mm. hankkeen merkittävällä etenemisellä ja konsortion laajenemisella. Kunnanhallitus päättää varata Easylife Vuokatille Snowpoliksen asemakaava-alueelta korttelin numero 407. Varaus on korvauksetta voimassa saakka kuitenkin sillä varauksella, että jos kyseiseen kortteliin tulee muuta ulkopuolista kysyntää tai kunnan omaa tarvetta, varaus raukeaa jo Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Easy Life Tuottohuoneistot Oy, Paavo Karjalainen Klyyvari 5 A, Oulu Palvelualuejohtaja Pentti Piirainen

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus Golfpuiston asemakaavaehdotuksen hyväksyminen YMPTEKLT 63 KHALL Kaavoittaja Holiday Club Resorts on esittänyt päivätyllä kirjeel lä kaavamuutoksen käynnistämistä Pisterinniemen ase makaava-alu eella. Kaavamuutos koskisi Katinkullan hotellirakennuksen lounaispuolel la olevan golfkentän väylien 1 ja 2 aluetta. Alue on tällä hetkellä asema kaavoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi golf -kenttää varten. Holiday Club Resorts Oy:n tarkoituksena olisi rakentaa alueelle lo ma-asuntoja. Esitetyn kaavamuutosalueen omis taa Sotkamon kunta, ja se on vuokrattu Katin Golf Oy:lle vuoteen 2038 saakka. Asemakaavoitettava alue kuuluu Vuokatin yleiskaava-aluee seen. Kaavoitettavalle alueelle on osoitettu yleiskaavassa varauksia matkai lu- ja majoituspalvelujen alueelle ja lähivirkistysalueelle. Kunnanhallitus Otteet Kaavoitettavan alueen alustava rajaus on esitys listan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavoituksen vi reilletulon Pisterinniemen asemakaava-alueella liitekartan mukaisella rajauksella. Kaavoittaja voi tehdä asemakaavoitettavan alu een rajaukseen kaavapro sessin edetessä tarkennuksia, mi käli se tarkoi tuksenmukaiseen kaavaratkai suun pääsemiseksi on tarpeen. Kaavamuutoksen hakijat velvoitetaan maksamaan kaavoitukses ta ja kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuneet kustannukset myöhemmin tehtävän sopimuksen mu kaan. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdo tuksen. Mer kittiin, että puheenjohtaja Aimo Korhonen ilmoitti olevansa intressijäävi ei kä osallistunut asian käsittelyyn ja pää töksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että puhetta tämän pykälän ajan johti kunnanhalli tuksen varapuheenjohtaja Kari Sirviö. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta KHALL Kaavoittaja Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnalla on oikeus periä asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset, jos asemakaava tai kaavan muutos on yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus haltijan aloitteesta. Kaavoituskustannusten periminen maanomistajalta on kunnanvaltuuston hyväksymän Sotkamon kunnan maapoliittisen ohjelman mukainen menettelytapa. Sotkamon kunnan edustajat ovat neuvotelleet Holiday Cluib Resorts Oy:n edustajien kanssa sopimuk sen, joka koskee asemakaavamuutoksen laatimista kiinteistöstä Mäkipalte muodostetulle määräalalle sekä siihen liittyviä ehtoja ja kor vauksia. HCR korvaa kunnalle kaavan laatimisesta kokonaishintana Hinta sisältää palkkion kaavan laatimisesta ja kaavoitustyöstä, kuulutus- ja tiedotuskustannukset sekä matka-, päiväraha-, materiaali-, kopio-, yms. kulut. Kokonaishinta ei sisällä kaavahankkeeseen liittyvien, ulkopuolisilla konsulteilla teetettävien tutkimusten ja selvitysten palkkioita, vaan näistä ai heutuvat kustannukset HCR korvaa kunnalle täysimääräisinä. Lisäksi HCR luovuttaa kunnalle korvauksetta kaavaan sisältyvät yleiset alueet ja katualueet sekä antaa oikeuden sijoittaa johtoja ja laitteita sopimusalueelle. Kunnanhallitus Otteet Kaavoitussopimus on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy Golfpuiston asemakaavoitusta koskevan kaavoitussopimuksen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Holiday Club Resorts Oy, Vesa Temgman, Hitsaajankatu 22, Helsinki Kaavoittaja Juha Kaaresvirta YMPTEKLTK Kaavoittaja Kaavaratkaisun tarkoituksena on mahdollistaa loma-asuntorakentaminen Katinkullan kylpylähotellin välittömään läheisyyteen. Havainnekuvassa kaava-alueelle on suunniteltu 19 erillistä lomarakennusta, joissa jokaisessa olisi neljä huoneistoa. Mallina ovat toimineet ns. tähtitalot, joita HCR on rakentanut Juusonpolun varteen Jäätiönlahdelle. Kaava-alueen länsiosaan on varattu virkistys- ja urheilupalveluiden alue golfkenttää varten. Kaava muutosalueen lounaispuolella aivan alueen välittömässä läheisyydessä on lyöntipaikka, jonka turvasektorit ulottuvat kaava-alueelle. Ratkaisulla turva taan se, että golfkenttätoiminnot kaikkine sen

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus vaatimine turva-alueineen py syvät sitä toimintaa varten varatulla alueella. Suunniteltu tiivis rakentaminen edellyttää alueen halkaisevan vesijohto- ja viemärilinjan siirtoa. Eri laisten vaihtoehtoselvitysten jälkeen tarkoituksenmukaisimmaksi vaihtoeh doksi todettiin johtokäytävän sijoittaminen itä-länsisuuntaisena korttelialu eelle havainnekuvassa osoitetun ajoväylän ja parkkialueiden alle. Sen jäl keen johdot kulkisivat golfkenttää varten varatulla alueella pumppaamolle, joka sijaitsee kaava-alueen eteläpuolella Katintien varrella. Eräänä vaihto ehtona tutkittiin myös johtojen sijoittamista katualueen reunaan, mutta ka turakenteesta, maaston muodoista ja johtojen vaatimasta työskentelytilasta johtuen tämä ratkaisu ei ollut kustannusten ja tilantarpeen vuoksi paras mahdollinen. Havainnekuva sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh tai Palvelualuejohtaja Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Golfpuiston asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Jäsen Tuula Rossi-Määttä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta klo YMPTEKLT Vs. kaavoittaja Golfpuiston asemakaavaluonnos on pidetty nähtävillä välisen ajan. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Kainuun ELY-keskukselta, Kainuun maakunta -kuntayhtymältä, Kainuun Museolta, E.On Kainuun sähköverkko Oy:ltä ja paloviranomaisilta. Katinkullan Kiinteistöyhtiöt, Katinkullan osakasklubi ry ja Katintien varren asukkaat ovat jättäneet mielipiteen kaavaluonnoksesta. Katintien varren asukkaiden mielipide kohdistuu Katintien puuttuvaan kevyenliikenteen väylään, liikennemerkkien sijaintiin ja sisältöön sekä risteyksen näkemäalueeseen. Katinkullan osakasklubi toivoo kaavamuutoksen kohteena olevan alueen toteuttamista siten että alue liittyy nykyiseen rakennettuun alueeseen ja

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus alueen maisemaan mahdollisimman läheisesti samantasoisena. Toiveena on myös kasvaneen aluetehokkuuden kompensoiminen suuremmalla panostuksella ympäristörakentamiseen. Katinkullan kiinteistöyhtiöt pyytävät huomioimaan osakasklubin mielipiteen. Kaavaluonnoksesta saatujen vastineiden johdosta alueelle suunniteltujen rakennusten määrää on vähennetty ja tehokkuuslukua on pienennetty luvusta e=0,25 lukuun e=0,20. Havainnekuva sekä kaavaehdotus merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Palvelualuejohtaja Lisätietoja asiasta antaa vs. kaavoittaja Markku Kemppainen, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Golfpuiston asemakaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Vs kaavoittaja Markku Kemppainen oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta klo Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 110 Vs. kaavoittaja Golfpuiston asemakaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisen ajan. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Kainuun ELY-keskukselta, Kainuun maakunta kuntayhtymältä, Kainuun Museolta, E.ON Kainuun sähköverkko Oy:ltä ja paloviranomaisilta. Katinkullan Kiinteistöyhtiöt, Katinkullan osakasklubi ry ovat jättäneet mielipiteen kaavaehdotuksesta. Katinkullan osakasklubi toivoo kaavamuutoksen kohteena olevan alueen toteuttamista siten että alue liittyy nykyiseen rakennettuun alueeseen ja alueen maisemaan mahdollisimman läheisesti samantasoisena. Toiveena on myös kasvaneen aluetehokkuuden kompensoiminen suuremmalla panostuksella ympäristörakentamiseen. Katinkullan kiinteistöyhtiöt pyytävät huomioimaan osakasklubin mielipiteen. Alueelle rakennetut kolmikerroksiset hotellirakennukset ovat muuttaneet keskeisen alueen yleisilmettä tiiviisti rakennetuksi. Kaavaehdotuksen mukainen kaksikerroksisten lomarakennusten rakentaminen porrastaa

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus rakennusmassoja. Kaavaehdotuksessa ei ole määritetty tarkkoja ohjeita rakennusten sijoittelulle, eikä ehdotus sulje pois mahdollisuutta hakea rakennusten sijoittelulla ja piha-alueiden ja ympäristön suunnittelulla korkea tasoista lopputulosta. Pienennös kaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen, lausunnot ja muistutukset ja kaavoittajan vastine ovat esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Palvelualuejohtaja Lisätietoja asiasta antaa vs. kaavoittaja Markku Kemppainen, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Golfpuiston asemakaavaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanhallitus Kaavoituspalvelut KHALL 167 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Golfpuiston asemakaavaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Keskustelun kuluessa Osmo Polvinen ehdotti Matti Juntusen kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun ja järjestetään keskustelutilaisuus Katinkullan Osakasklubi ry:n kanssa. Juha Mustonen ja Mirja Okkonen ilmoittivat kannattavansa esittelijän tekemää ehdotusta. Koska tehtiin esittelijän tekemästä päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja ilmoitti suoritettavaksi äänestyksen kädennostolla. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Esittelijän ehdotuksen puolesta annettiin kuusi (6) ääntä, Sirviö Kari, Kemppainen Helmi, Korhonen

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kunnanhallitus Marja-Leena, Mustonen Juha, Okkonen Mirja ja Rossi Anna. Osmo Polvisen ehdotuksen puolesta annettiin kaksi (2) ääntä, Osmo Polvinen ja Matti Juntunen. Vesa Tolonen äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen esityslistalla olevan ehdotuksen, jonka mukaan kunnanhallitus ehdottaa Golfpuiston asemakaavaehdotuksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että hallituksen puheenjohtaja Aimo Korhonen ilmoitti olevansa jäävi käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kari Sirviö. Otteet Kunnanvaltuusto

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Suvilahden asemakaavoitusta koskeva kaavoitussopimus KHALL 168 Vs. kaavoittaja Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnalla on oikeus periä asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset, jos asemakaava tai kaavan muutos on yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloitteesta. Kaavoituskustannusten periminen maanomistajalta on kunnanvaltuuston hyväksymän Sotkamon kunnan maapoliittisen ohjelman mukainen menettelytapa. Sotkamon kunnan edustajat ovat neuvotelleet Kainuun Lomaklubi Oy:n edustajien kanssa sopimuksen, joka koskee asemakaavamuutoksen laatimista kiinteistölle Suvilahti sekä siihen liittyviä ehtoja ja korvauksia. Kainuun Lomaklubi Oy korvaa kunnalle kaavan laatimisesta kokonaishintana Hinta sisältää palkkion kaavan laatimisesta ja kaavoitustyöstä, kuulutus- ja tiedotuskustannukset sekä matka-, päiväraha-, materiaali-, kopio-, yms. kulut. Kokonaishinta ei sisällä kaavahankkeeseen liittyvien, ulkopuolisilla konsulteilla teetettävien tutkimusten ja selvitysten palkkioita, vaan näistä aiheutuvat kustannukset Kainuun Lomaklubi Oy korvaa kunnalle täysimääräisinä. Lisäksi Kainuun Lomaklubi Oy luovuttaa kunnalle korvauksetta kaavaan sisältyvät yleiset alueet sekä antaa oikeuden sijoittaa johtoja ja laitteita sopimusalueelle. Kaavoitussopimus on esityslistan liitteenä. ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus hyväksyy Suvilahden asemakaavoitusta koskevan kaavoitussopimuksen. Kunnanhallitus hyväksyy Suvilahden asemakaavoitusta koskevan kaavoitussopimuksen siten muutettuna, että kohdan 6 katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen ja kustannukset ensimmäinen kappale poistetaan sopimuksesta. Kappaleen teksti kuuluu: Asemakaavamuutoksesta johtuvasta katujen, yleisen pysäköinnin ja turvallisuuteen liittyvistä kustannuksista vastaa Sotkamon kunta. Keskusteltuaan asiasta kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Otteet Kainuun Lomaklubi Oy, Mika Ohtonen, Suvikkaantie 6, Vuokatti Vs. kaavoittaja Markku Kemppainen

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarjouskilpailun järjestäminen linja-autoaseman liiketontin vuokraoikeudesta KHALL 131 Toimistopäällikkö Kunnanhallitus on päättänyt :ssä 117 asettaa linja-autoaseman myyntiin vuokratontilla ja tarjouksessa on sitouduttava rakentamaan paikalle asemakaavan mukainen liikerakennus. Tarjouspyynnössä ilmoitettavia asioita tulisi vielä tarkentaa. Tontin rakennusoikeus on 750 k-m2 ja kaava mahdollistaa II kerroksisen liikerakennuksen rakentamisen. Tontin keskeisen sijainnin vuoksi tarjouspyynnössä tulisi ilmoittaa myös rakennettavan rakennuksen vähimmäiskerrosala. Tontin vuo sivuokra tulisi myös määritellä tässä vaiheessa. Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää pyytää tarjouksia linja-autoaseman liiketontin vuokraoikeudesta ja sillä sijaitsevasta rakennuksesta seuraavilla ehdoilla: - vuokraoikeus ja sillä sijaitseva purkukuntoinen rakennus myydään eniten tarjoavalle -ostaja on velvollinen purkamaan rakennuksen kustannuksellaan ja rakentamaan tilalle asemakaavan mukaisen vähintään 500 k-m2 liikerakennuksen -tontin vuokra-aika on 50 vuotta ja vuosivuokra (pe rusvuokra, jota tarkistetaan vuosit tain elinkustan nusindeksin muutokseen perustuen) - kunta luovuttaa vastikkeetta sähkö-, vesi- ja kaukolämpöliittymän - kunnanhallituksella on oikeus hylätä kaikki tarjoukset Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Toimistopäällikkö Päivi Huotari KHALL 169 Toimistopäällikkö Myynti-ilmoitus linja-autoaseman liiketontin vuokraoikeudesta on julkaistu Sotkamo-lehdessä, Kainuun Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Tarjousten jättöaika päättyi ja määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous. Tarjous ja myynti-ilmoitus erillisinä liitteinä. Liitteet

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää myydä Jouko ja Merja Hukkaselle linja-autoaseman liiketontin vuokraoikeuden ja sillä sjaitsevan purkukuntoisen rakennuksen kuudenkymmenenviiden (65 000) tuhannen euron kauppahinnasta kunnanhallituksen / 131 asettamin ja myynti-ilmoituksessa mainituin ehdoin, jotka myös sisältyvät tarjoukseen. Rakennuksen liiketiloissa on neljä vuokralaista. Kunnanhallitus Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Merja Ja Jouko Hukkanen, Pärsänsuontie 189, Kajaani Toimistopäällikkö Päivi Huotari Kiinteistömestari Hannu Tervonen

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus CEMISin ja Sotkamon kunnan yhteistyösopimus KHALL 170 Hallintojohtaja Sotkamon kunnalla ja CEMISillä on yhteistyösopimus vuosille Sopimuksen mukaan Sotkamon kunta maksaa CEMISille vuonna 2011 Jyväskylän yliopiston toiminnoista ja Oulun yliopiston toiminnoista ja vastaavasti vuonna 2012 Jyväskylän yliopiston toiminnoista ja Oulun yliopiston toiminnoista Sotkamon kunta rahoittaa Jyväskylän yliopiston viiden vuoden määräaikaista liikuntateknologian lahjoitusprofessuuria /vuosi. Sopimus päättyy ja vuoden 2012 osuus lahjoitusprofessuurista on CEMISin johtaja Risto Oikari, Kajaanin yliopistokeskuksen johtaja Vesa Virtanen ja Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikön johtaja, professori Vesa Linnamo ovat lähettäneet päivätyn ehdotuksen yhteistyöstä. Yhteistyöehdotus erillisenä liitteenä. Liite. CEMISin kehittämistoiminnan keskeisin väline on kehittämisohjelma. Kehittämisohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja kaikki asetetut tulostavoitteet ollaan saavuttamassa jopa hiukan alkuperäistä pienemmillä resursseilla. CEMISin keskeisimpinä vaikuttavuustavoitteina ovat, että Kajaani säilyttää ja vahvistaa asemaansa mittaustekniikan osaamiskeskittymänä, Vuokatti kehittyy kansainvälisenä hiihtolajien koulutus-, valmennus- ja tutkimuskeskuksena ja Kajaanin asema pelialan koulutuksen ja uuden yritystoiminnan keskuksena vahvistuu. Oulun yliopiston toiminta Sotkamon yksikössä kohdentuu CEMISin toimintasuunnitelman mukaisesti ensisijaisesti jatkuvatoimisten mittausmenetelmien kehittämiseen kaivosten ympäristövaikutusten hallintaan ja Jyväskylän yliopiston Vuokatin toiminnan tukemisen kehittämällä uusia mittausmenetelmiä liikunnan ja hyvinvoinnin sovelluksiin. Yhteistyöehdotus sisältää sen, Sotkamon kunta rahoittaisi CEMISin toimintaa vuosina 2013 ja 2014 seuraavasti: 1) Toiminta-avustus Oulun yliopiston CEMIS-OULU -yksikölle

26 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus kohdennettavaksi kaivosteollisuuden ympäristövaikutusten hallintaan liittyvien mittausmenetelmien kehittämiseen sekä Jyväskylän yliopiston Vuokatin toiminnan tukemiseen kehittämällä liikunnan ja hyvinvoinnin mittauksia. 2) Toiminta-avustus Jyväskylän yliopiston Vuokatin yksikölle CEMIS -kehittämisohjelmaan vuodessa liikunnan ja hyvinvoinnin tutkimusympäristöjen ja mittausten kehittämiseen. Kunnan talousarviossa 2012 ja taloussuunnitelmassa kehittämisrahoitus on asetettu supistuvaan kehykseen, koska tavoitteena on selkeä painopisteiden valinta kehittämishankkeissa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä tehtäväksi CEMISin ja Sotkamon kunnan kesken vuosille yhteistyösopimuksen, joka poikkeaa hakijoiden esityksestä siten, että CEMIS-OULU -yksikölle myönnetään ja Vuokatin yksikölle Yhteistyösopimukseen osoitettava rahoitus on ehdollinen sillä edellytyksellä, että kunnanvaltuusto hyväksyy rahoituksen vuoden 2013 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kunnanhallitus Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet CEMIS, Johtaja Risto Oikari, PL 21, Kajaani Taloustoimisto

27 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset KHALL 171 Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut viranhaltijapäätökset; Henkilöstöpäällikkö Ajalla Henkilöstöpäätökset Työkokemuslisän myöntäminen 25 Ammattilisän myöntäminen 26 Työkokemuslisän myöntäminen 27 Työkyvynarviointiin lähettäminen 28 Työkokemuslisän myöntäminen 29 Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisenosan myöntöminen 30 Työkokemuslisän myöntäminen 31 Koulutuslisän myöntäminen 32 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen Ajalla Henkilöstöpäätökset 1 Oppisopimustyöntekijän ohjauksesta maksettava palkkio 42 Vuosilomapäätös Yleiset päätökset 17 Sotkamon kunnan osallistuminen Kainuun Ravirata Oy:n raveihin 18 Sotkamon kunnan ja Vuokatin Vedon välinen yhteistyösopimus vuodelle Liiketilan vuokaraaminen Snowpoliksesta 20 Koulutustilan vuokraaminen Keski-Pohjanmaan aikuisopistolle ent. emäntäkoululta 21 Sotkamon kunnan liittyminen Oulun kauppakamarin Kajaanin kauppakamariosaston jäseneksi 22 Liiketilan vuokraaminen Kainuun Metsä- ja Palkkatietopalvelu Oy:lle Sowpoliksesta Maaseutupäällikkö Ajalla Yleiset päätökset 5 Paakin kyläyhdistyksen avustaminen Paakki-talon

28 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus varustamiseksi 6 Kontinjoen kylät ry:n 10 v juhlien avustaminen Palvelualuejohtaja, hallintopalvelut Ajalla Henkilöstöpäätökset 2 Maatalouslomittajan irtisanoutuminen maatalouslomittajan toimesta Työ- ja virkavapaapäätökset Työ- ja virkavapaapäätökset 38 Työ- ja virkavapaapäätökset 40 Työ- ja virkavapaapäätökset 42 Työ- ja virkavapaapäätökset Vuosilomapäätökset 155 Vuosilomapäätökset 166 Vuosilomapäätökset 171 Vuosilomapäätökset 189 Vuosilomapäätökset Vuosilomapäätökset Vuosilomapäätökset Yleiset päätökset 6 Sotkamon kunnan osallistuminen Reserviupseerikoulun kannatusyhdistyksen julkaisuun Toimistopäällikkö Ajalla Korjausavustuspäätökset 1-16 Asunnon korjausavustuksen myöntäminen 17 Asunnon korjausavustusta koskevan hakemuksen hylkääminen Asunnon korjausavustuksen myöntäminen Yleiset päätökset 8 Omakotitalon rakennuspaikan myyminen 9 Lomarakennuspaikan myyminen Asunnon korjausavustuksen myöntäminen Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi em. viranhaltijapäätökset.

29 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KHALL 172 Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat: * Fimea, lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Dnro 922/ / Asia: : Sotkamon apteekin apteekkiluvan myöntäminen Lääkelan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on päättänyt myöntää Sotkamon apteekin apteekkiluvan apteekkari Sinikka Mitruselle. Apteekin tulee sijaita Sotkamon kunnassa. * Kajaanin kaupunki/kainuun Pelastuslaitos Tiedote Erheellisten paloilmoitusten maksullisuudesta * Kainuun muut kunnat Pöytäkirjaotteet, koskien Kainuun liitto -kuntayhtymän ja Kainuun sosiaalija terveyden huollon kuntayhtymän perustamisesta alkaen. * Kainuun Prikaati Henkilövaraamisen koulutustilaisuus kutsu Kainuun Prikaati Kainuun kutsunnat 2012 * Kuntaliitto Yleiskirje /80/2012 Kuntien valmiussuunnittelu ja uusi valmiuslaki * Kuntatyönantajat /2012 Vuoden 2012 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset * Opetus- ja kulttuuriministeriö DNRO 177/628/2011 Asia: Erityisavustuksen myöntäminen

30 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus : Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtioavustuksena euroa, käytettäväksi etsivän nuorisotyön palkkaus-, koulutus- ja työnohjauskuluihin (2 hlö). * Rajaseutuliitto Tiedote toiminnasta * Tukes, turvallisuus- ja kemikaalivirasto KaivNro 8728, 8729 Valtaushakemuksen peruutus Valtausalue. Naapurinvaara 1-2, Tuulimäki 1-2 Sijainti: Sotkamo Hakija: Hakemus: FinnAust Mining Northern Oy Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon on saapunut hakijalta valtaushakemuksia koskeva peruutusilmoitus * Vaasan hallinto-oikeus Dnro 00752/12/5108 Asia: Valitus ympäristölupa-asiassa Hakija. St1 Energy Oy, Helsinki, johon haettu muutosta: Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta Ratkaisu: Lausuminen asiassa raukeaa, koska muutoksenhakija on hallinto-oikeuteen sähköpostitse saapuneella kirjelmällään peruuttanut valituksensa * Vuokatin lumilautatunneli Oy Yhtiökokouksen pöytäkirja * Isny im Allgäun sähköpostiviesti Vierailupyyntö 15 vuoden yhteistyön vuoksi. Kutsuun vastataan myöntävästi. Vierailu tapahtuu lokakuussa Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkiksi tiedoksi em. ilmoitusasiat.

31 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ SOTKAMON KUNTA MUUTOKSENHAKUOHJEET KUNNANHALLITUS Kokouspäivämäärä Pykälät OIKAISUVAATIMUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät , 167, , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 166, , Oikaisuvaatimusohjeet Tiedoksianto asianosaiselle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Sotkamon kunnanhallitus Postiosoite: PL 24, Sotkamo Käyntiosoite: Markkinatie 1, Sotkamo Puhelin: Telekopio: Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Lähetetty tiedoksi kirjeellä. Sotkamo Anita Moilanen, palvelualuesihteeri

32 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ VALITUSOHJEET Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallis valituksin myös asianosainen tai kunnan jäsen. Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätök sen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja valitusaika Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL OULU Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todis tettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika luettava. Valituskirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa va litusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lä hetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vali tusajan päättymis tä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 90 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

33 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VALITUSOSOITUS Kunnanhallituksen päätöksiin 164, 165 saa hakea muutosta valittamalla Oulun hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. ten antopäivä Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa kunnanhallituksen päätöksen antopäivästä, sitä päi vää lukuun ot tamatta. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Oulun hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätty mistä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan pu heval taa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatija na on muu henkilö, on valituskirjel mässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä Kunnanhallituksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisem min toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valit taja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Oulun hallinto-oikeuden osoite: Postiosoite: Käyntiosoite: PL 189 Isokatu 4 (3. kerros) OULU OULU puh Sähköposti: telekopio Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään Oulun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90, ellei valittaja tuomio istuinten ja eräiden oikeushallinto -viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

34 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 335. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 335. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 335 30.08.2011 ASIAT Otsikko Sivu 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 337 159 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 338 160 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivospiirin

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204 23.05.2011 ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 206 99 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 207 100 Opiskelija-asuntojen rakentaminen Tenetin

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 83 59 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124 Kunnanhallitus 21.02.2012 ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 54 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 127 55 Yhteistyösopimus Vuokatti

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 416 28.09.2010 ASIAT Otsikko Sivu 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 419 193 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 420 194 Ulkoilureitin käyttöoikeussopimuksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 26.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 372 125 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509 Kunnanhallitus 07.12.2010 ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 511 237 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 512 238 Vuoden 2011 talousarvio

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380 Kunnanhallitus 24.08.2010 ASIAT Otsikko Sivu 176 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 382 177 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 383 178 Vuoden 2010 talousarvion

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140 Ympäristölautakunta 07.12.2010 AIKA 07.12.2010 klo 18:15-19:52 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102 Yhdyskuntalautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 17:30-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27.01.2011 ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot