LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 10/ Aika: klo 18:15-19:00 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuoneet 1-2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 87 Kokouksen järjestäytyminen 3 88 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 ) 4 89 Vapautushakemus hulevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta (As Oy Helsingintie 11) 5 90 Kaupungin vuokratontti (Magnus Hagelstamin tie 3) 8 91 Rasitesopimukset KML:n ja MRL:n mukaisista rasitteista (Palokunnankuja 2 ja 4) 11 Puheenjohtaja Pertti Eklund

2 PÖYTÄKIRJA 10/ Läsnä: Eklund Pertti puheenjohtaja Limnell Patrick varapuheenjohtaja Fellman Veronica jäsen Aspelin Mikael jäsen Antskog-Karstinen Anita jäsen Enckell Patrick jäsen Rekiranta Riitta jäsen Tupamäki Olavi jäsen Harju Marianna esittelijä/ytj Porvali Leena siht. Poissa: Nysten Tiina jäsen Rehn-Kivi Veronica Kh:n ed. Visuri Ilari Nuorisovaltuuston ed. Allekirjoitukset Pertti Eklund Leena Porvali puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Patrick Limnell Olavi Tupamäki Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

3 PÖYTÄKIRJA 10/ Kokouksen järjestäytyminen YLK 87 Lautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Patrick Limnell ja Olavi Tupamäki.

4 PÖYTÄKIRJA 10/ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 ) YLK 88 YTJ: Päätös: Lautakunnalle on lähetetty viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Päätösluettelo on esityslistan oheismateriaalina. Lautakunta merkitsee tiedokseen oheismateriaalista ilmenevät päätökset ja päät tää olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 PÖYTÄKIRJA 10/ Vapautushakemus hulevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta (As Oy Helsingintie 11) 356/ /2015 YLK 89 Lisätiedot: Ympäristöpäällikkö Anna-Lena Granlund-Blomfelt, puh. (09) Hakemus As Oy Helsingintie 11 hakee Kauniaisten kaupunginosassa 3, korttelissa 321, tontilla 4, osoitteessa Helsingintie 11 sijaitsevan kiinteistön va paut tamis ta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta ve sihuol to lain 3a luvun 17 c :n mukaisesti. Hakemus on saapunut Kau niaisten kaupungin kirjaamoon (lähetetty ensin Espoon ym pä ris tökes kuk sel le). Kyseessä on 12 asunnon rivitaloyhtiö, joka koostuu kahdesta eril li ses tä talo-osasta. Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen hu le ve si viemä röin ti alu eel la (asemapiirustus oheismateriaalina). Lupavelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen Vesihuoltolain 3 a luvun 17 b :n mukaan kunnan päättämällä ve si huol tolai tok sen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä lai toksen hulevesiviemäriin. Lain 17 c :n mukaan kunnan ym pä ris tön suo je lu viran omai nen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen 17 b :ssä tarkoitetusta liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa erikseen sääde tyin perustein. Kauniaisissa yhdyskuntalautakunta toimii kaupungin ympä ris tön suo je lu vi ran omai se na. Hakijan perustelut vapauttamiselle Hakija toteaa hakemuksessaan, että kyseessä ovat yhtiön kattokaivojen hu le ve si ve det. Vesimäärien vähäisyydestä johtuen taloyhtiö hakee va pautus ta liittymisestä kunnalliseen hulevesiverkostoon. B-talon nykyiseen imey tys jär jes tel mään lisätään yksi kivipesä imeytystä varten. Taloyhtiön hu le ve det on hakijan mukaan aikaisemminkin imeytetty tonttialueelle. Haki ja on hakemuksessa viitannut myös kustannuksiin (liit ty mismak su ja rakennuskustannukset). Asian käsittely Hakemuksen johdosta on kuultu Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta yh ty mää (HSY). Tämän lisäksi on pyydetty Kauniaisten kaupungin kun tatek nii kan mielipidettä asiassa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän lausunto asiassa HSY toteaa lausunnossaan, että alueelle on rakennettu hulevesiverkosto pal ve le maan katujen ja kiinteistöjen kuivatusta. Tarkoituksenmukaista on, et tä hulevesien poisjohtaminen hoidetaan kokonaisuuden kannalta kes täväl lä tavalla myös alueen kiinteistöjen osalta (lausunto oheis ma te ri aa lina). Kauniaisten kuntatekniikan mielipide (kuntatekniikkapäällikkö):

6 PÖYTÄKIRJA 10/ Asia on kuntatekniikkapäällikön mukaan tullut esille Helsingintien ka tu-urakan yhteydessä, jolloin todettiin että As Oy Helsingintie 11:n hulevedet valu vat suoraan kevyen liikenteen väylälle. Kuntatekniikka on katu-urakan aikana keskustellut asias ta taloyhtiön kanssa ja näiden keskustelujen pohjalta on katualueelle jo valmiiksi lisätty yksi kaivo taloyhtiön hulevesiviemärin liittymisen hel pot ta mi sek si. Tarkastus Kiinteistöllä on tehty tarkastus Lähin hulevesiviemäri sijaitsee vä lit tö mäs ti kiinteistörajan tuntumassa. Päätösesityksen perustelut: Hakijan antamien selvitysten ja muiden asiaan liittyvien tietojen perusteella ve si huol to lain mukaiset vapauttamisen edellytykset eivät täyty, joten As Oy Hel sin gin tie 11:lle ei voida myöntää vapautusta yleiseen hulevesiviemärin liit tä mi ses tä. Vesihuoltolain 3 a luvun 17 c :n mukaan vapautus liit tä mis vel vol li suu desta hulevesiviemäriin on myönnettävä, jos: 1) liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai halti jal le kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön hulevesien hallin nas ta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kus tan nukset, vesihuoltolaitoksen hulevesien hallinnasta aiheutuneet kus tan nukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen hu le ve sivie mä röin nin vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja asian mu kais ta hoitamista 17 a :ssä tarkoitetulla vesihuoltolaitoksen hu le ve si vie mä röin nin alueella; ja 3) liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti. Jotta vapautus voidaan myöntää, kaikkien edellä mainittujen edellytysten on täytettävä. Tässä tapauksessa vesihuoltolain 17 c :n 1 ja 3 kohdat eivät täyty seuraa vin perusteluin: Kohta 1) Kohta 3) Liittyminen hulevesiviemäriin ei voida katsoa muodostavan tämän ko koi sel le taloyhtiölle kohtuuttomia kustannuksia koska arvioi dut kustannukset ( ) jakautuvat 12 osakkeen kesken. Helsingintien katu-urakan yhteydessä on jo kaupungin toimes ta kyseisen taloyhtiön hulevesiä ajatellen rakennettu ka tualu eel le valmiiksi ylimääräinen kaivo taloyhtiön hu le ve si vie märin liittymisen helpottamiseksi. Tämäkin vaikuttaa taloyhtiön liitty mis kus tan nuksien alentamiseen. Huleveden johtamista ns. kivisilmän kautta maastoon, josta vedet mitä todennäköisimmin valuvat Helsingintien katualueelle ai heut taen esim. pakkasella liukkautta, ei voida pitää asian mu-

7 PÖYTÄKIRJA 10/ kai se na hulevesien käsittelytapana. Sovelletut säännökset Vesihuoltolaki (119/2001) 17 b ja 17 c Muutoksenhaku Hallintovalitus (Helsingin hallinto-oikeus), vesihuoltolain mukainen päätös YTJ: päättää olla myöntämättä As Oy Helsingintie 11:lle vapautusta yleiseen hulevesiviemärin liittämisestä. As Oy Helsingintie 11:n tulee liittyä hulevesiviemäriin vuoden 2016 loppuun mennessä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet 1 HSY:n lausunto Dnro 1671/ / As Oy Helsingintie 9-11_Asemapiirustus

8 PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupungin vuokratontti (Magnus Hagelstamin tie 3) 87/ /2015 YLK 90 Lisätiedot: kiinteistöinsinööri Johanna Määttälä, puh Tontin vuonna 1966 solmittu vuokrasopimus päättyy Vuok ra lai nen on ilmoittanut olevansa kiinnostunut vaihtoehtoisesti sekä 1) ton tin ostamisesta että 2) tontin vuokrasuhteen jatkamisesta. Tontin pinta-ala on 2314 m² ja se on voimassa olevassa asemakaavassa osoi tet tu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontin kaavan mukainen ra ken nus oi keus on 2370 k-m² ja käytetty rakennusoikeus kaupungin raken nus- ja huoneistorekisterin mukaan 1508 k-m². Tontilla sijaitsee vuokra lai sen omistuksessa oleva vuonna 1967 valmistunut asuinkerrostalo, jossa on kaksi asuinkerrosta ja kellarikerros. Tontin vuokra vuonna 2015 on voi mas sa olevan vuokrasopimuksen mukaan ,28. (Kartta tontista oheis ma te ri aa li na) KV on hyväksynyt vuokratonttien luovutusperiaatteet toistai sek si noudatettavaksi kaupungin omistamien vuokratonttien vuok ra so pimus ten päättyessä, mutta nämä luovutusperiaatteet on tarkoitettu so vel letta vik si vuokralla oleviin erillispientalojen tontteihin. Todettakoon, että näiden luovutusperiaatteiden mukaan vuokra-aika on 30 vuotta ja pe rus vuokra neljänä ensimmäisenä vuotena 3 % ja sen jälkeen 4 % kau pun gin hal lituk sen vahvistaman ohjehinnan ja käytetyn rakennusoikeuden perusteella mää räy ty väs tä hinnasta. 1) Tontin myyminen Tontin vuokrasopimuksen mukaan kaupunki ei myy tonttia vuok ra-ai ka na muulle kuin vuokralaiselle. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin omistuksessa olevien pien ta lotont tien tontinosien ohjehinnan, jota käytetään tontinosien lisäksi myös kau pun gin tontteja vuokrattaessa sekä myytäessä vuokratontteja niiden vuokralaisille, ja todennut päätöksessään, että kerrostalotonttien osal ta hinta päätetään erikseen myynnin yhteydessä. Tontin käyvän hinnan (sekä myös käyvän vuokran) mää rit tämi sek si on maankäyttöyksikkö pyytänyt kahdelta paikalliselta kiin teistön vä lit tä jäl tä arvion tontin käyvästä arvosta. Arviot tontin käyvästä arvos ta ovat (738 /k-m²) ja (591 /k-m²) kes kiar von ollessa (665 /k-m²). Tontin käypä hinta esitetään mää ri tet tä väk si arvioiden keskiarvon perusteella käyvän hinnan ollessa täl löin Muilta osin tontti esitetään myytäväksi ta van omaisin kiinteistönkaupan ehdoin. 2) Tontin vuokrasuhteen jatkaminen

9 PÖYTÄKIRJA 10/ Vuokrasuhteen jatkaminen ja vuokra-aika Tontti on tarkoituksenmukaista vuokrata nykyiselle vuok ra laisel le nykyiseen käyttötarkoitukseen vuokralaisen niin halutessa. Tontin ny kyi nen vuokrasopimus on ollut voimassa 50 vuotta ja tontti esitetään vuok rat ta vak si 50 vuoden ajaksi, jolloin vuokra-aika on vastaava kuin kau pun gin uusimmissa pienkerrostalo- ja rivitalotonttien vuok ra so pimuk sis sa (Puutarhatie 2, Kerankuja 1-3). Vuokran määrä Kaupungin muut vuokralla olevat pienkerrostalo- ja rivitalotontit ovat ARA-koh tei ta. Kaupungin edellä mainituissa uusimmissa vuok ra so pi muksis sa vuokra on määräytynyt valtion tukemassa asuntotuotannossa so vellet ta vien enimmäishintojen (ARA-hinta) ja kaavan mukaisen ra ken nus oikeu den perusteella. Perusvuokra on 4 % tontin enimmäishinnan mu kaises ta arvosta. Puutarhatie 2 -kohteen vuoden 2015 vuokra on noin (15 /k-m²) ja Kerankuja 1-3 -kohteen vuoden 2015 vuokra noin (16 /k-m²). Molemmissa kohteissa on kaavan mukainen ra ken nus oikeus käytetty. Tontin ARA-hinta olisi vuoden 2015 enimmäishinnan perusteella noin ja ARA-vuokra vastaavasti noin Tontti ei ole kuitenkaan ARA-kohde vaan vapaarahoitteinen omistuskohde, joten vuok ran (tai hinnan) määrittäminen ARA-hinnan perusteella ei ole hy väksyt tä vää EU:n valtiontukia koskevat säännökset huomioiden. Tontin vuokran (ja hinnan) tulee perustua tontin käypään arvoon. Tontin käyvän vuokran määrittämiseksi on maankäyttöyksikkö pyy tä nyt edellä mainitut arviot tontin käyvästä arvosta. Arviot perustuvat ton tin kaavan mukaiseen rakennusoikeuteen. Tontin kaavan mukaista raken nus oi keut ta ei ole kuitenkaan hyödynnetty täysimääräisesti (noin 64 % käy tet ty) ja käyttämättä olevan rakennusoikeuden hyödyntäminen edel lyttäi si käytännössä nykyisen rakennuksen purkamista. Tontin käypä vuokra esi te tään kin määritettäväksi arvioiden keskiarvon (665 /k-m²) perusteella huo mioi den kaavan mukaisen rakennusoikeuden sijasta käytetty ra kennus oi keus (1508 k-m²). Perusvuokraksi esitetään 4 % tästä käyvästä arvos ta. Tällöin tontin perusvuokra olisi (noin 27 /k-m² käytetty raken nus oi keus ja noin 17 /k-m² kaavan mukainen rakennusoikeus). Jos ton tin käytetty rakennusoikeus kasvaa vuokra-aikana, tontin perusvuokraa tar kis te taan käytettyä rakennusoikeutta vastaavaksi. Muut ehdot Muilta osin tontti esitetään vuokrattavaksi tavanomaisin maanvuokrauksen eh doin huomioiden maanvuokralain säännökset ja kaupungin asun to tonttien vuokrauksessa aikaisemmin noudattama käytäntö. Sekä tontin vuokrasuhteen jatkamisen että tontin myymisen osalta esi tetään, että kaupunginjohtaja oikeutetaan laatimaan vuokrasopimus ja / tai kiin teis tön kaup pa kir ja kaupunginhallituksen päättämät ehdot huomioiden. Hallintosäännön mukaan yhdyskuntalautakunta päättää maa-alueiden vuok raa mi ses ta enintään viideksi vuodeksi sekä pitemmäksi kin ajaksi, jos

10 PÖYTÄKIRJA 10/ YTJ: val tuus to on vahvistanut luovuttamisen yleiset perusteet. Koska valtuusto ei ole hyväksynyt vuokratonttien luovutusperiaatteita kerrostalotontteja varten, tämä asia tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi, jonka toi mi valtaan kuuluu myös asemakaavoitetulla alueella sijaitsevien yksittäisten raken nustonttien luovuttaminen. Lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää, että kaupunki on valmis myymään tontin Bostads Ab Magnus Hagel stams vä gen 3:lle kauppahintaan ja muutoin ta van omaisin kiinteistönkaupan ehdoin nykyisen vuokrasopimuksen ollessa voimas sa, kaupunginjohtaja oikeutetaan laatimaan tontin kiin teis tön kauppa kir ja, mikäli vuokralainen ei osta tonttia nykyisen vuokrasopimuksen ollessa voi mas sa, kaupunki on valmis vuokraamaan tontin Bostads Ab Mag nus Hagelstamsvägen 3:lle 50 vuoden vuokra-ajaksi alkaen, tontin perusvuokra on perustuen tontin käytettyyn raken nus oi keu teen. Mikäli tontin käytetty rakennusoikeus kasvaa vuokra-ai ka na, tontin perusvuokra tarkistetaan käytettyä rakennusoikeutta vas taa vak si, tontin vuokrauksessa noudatetaan muilta osin tavanomaisia maan vuok rauk sen ehtoja huomioiden maanvuokralain säännökset ja kau pun gin asuntotonttien vuokrauksessa aikaisemmin noudattama käytäntö ja kaupunginjohtaja oikeutetaan laatimaan tontin vuokrasopimus. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet 3 Oheismateriaali: kartta tontista (Magnus Hagelstamin tie 3)

11 PÖYTÄKIRJA 10/ Rasitesopimukset KML:n ja MRL:n mukaisista rasitteista (Palokunnankuja 2 ja 4) 244/ /2015 YLK 91 Lisätiedot: kiinteistöinsinööri Johanna Määttälä, puh hyväksyi Villa Bredan pal ve lu keskuk sen laajennushankkeeseen liittyen rasitesopimukset KML:n ja MRL:n mu kai sis ta rasitteista (Palokunnankuja 2 ja 4). Rasitesopimuksiin on ilmennyt tarve tehdä eräitä muutoksia ja täy den nyksiä tarkentuneiden suunnitelmien ja rakennuslautakunnan myöntämän raken nus lu van perusteella. Rasitesopimukseen KML:n mukaisista rasitteista on lisätty tontille py sy vä oikeus hulevesiviemärijohdon sijoittamiseen tontin alueelle voi mas sa olevan kaavan mukaiselle maanalaista johtoa varten varatulle alu een osalle. Lisäksi sopimuksessa mainittujen muiden rasiteoikeuksien eh to ja on tarkennettu ja kulkuyhteysrasitteen rasitealuetta tarkistettu siten, et tä se täyttää pelastusreitille asetetut vaatimukset. Muutokset ja lisäykset so pi muk seen ovat keltaisella pohjalla. Rasitesopimuksesta MRL:n mukaisista rasitteista on poistettu tontin ra si te oi keus sadevesien johtamiseen tontin kautta. Villa Bredan pal ve lu kes kuk sen laajennushankkeen arkkitehdin mukaan hulevesien johta mi nen hoidetaan tältä osin tontilla YTJ: Päätös: hyväksyy liitteenä olevat rasitesopimukset KML:n mukaisista rasitteista ja MRL:n mukaisista rasitteista ja oikeuttaa yhdyskuntatoimenjohtajan tekemään mahdolliset tarpeelliset lisäykset ja tarkennukset sopimuksiin. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet 4 Rasitesopimus KML mukaiset rasitteet (Palokunnankuja 2 ja 4) 5 Rasitesopimus MRL mukaiset rasitteet (Palokunnankuja 2 ja 4)

12 PÖYTÄKIRJA 10/ Kunta KAUNIAISTEN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa Pykälät 87, 88, 90 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Työsopimussuhteeseen ottamista tai päättämistä koskevasta päätöksestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos valitusperusteina ovat, että 1) pää tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittä nyt toi mival tan sa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Pykälät Hallintolainkäyttölain tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus-viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kauniaisten kaupunki Kirjaamo Kauniaistentie KAUNIAINEN fax: (09) Pykälät 91 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

13 PÖYTÄKIRJA 10/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kunnallisvalitus Hallintovalitus, pykälät Helsingin hallinto-oikeus aukioloaika Radanrakentajantie HELSINKI puh faksi: sähköposti: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää (Vesihuoltolain 119/2001 mukainen päätös) Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusai ka Valitusai ka päivää päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan,sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Pykälät nimi, osoite ja postiosoite Kauniaisten kaupunki Kirjaamo Kauniaistentie KAUNIAINEN fax: (09) Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Lain 6 :n mukaan kä sit te ly maksuja ei kuitenkaan peritä muun muassa hallinto-oikeudessa sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palve lus suhdetta tai vaaleja koskevissa asioissa eikä verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai jul kisia maksuja koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Aika: 11.12.2014 klo 17:00-18:50 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 74 Kokouksen järjestäytyminen 3 75 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 19:00-20:20 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 94 Kokouksen järjestäytyminen 3 95 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 14.04.2015 klo 17:30-18:45 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 10 Kokouksen järjestäytyminen 3 11 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 09.03.2015 klo 17:30-19:10 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 3 13 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 1 Aika: 18.12.2012 klo 18:00-18:53 Paikka: Valtuustosali, Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 148 Kokouksen järjestäytyminen 3 149 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Aika: 03.06.2014 klo 17:00-18:00 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 118 Kokouksen ärestäytyminen 3 119 Talousohtaan viran täyttäminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Kemijärven kaupungin teknisen osaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 B, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Sivu 31

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 26.03.2015 klo 17:30-19:40 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 13 Kokouksen järjestäytyminen 3 14 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Teknisten palveluiden lautakunta 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungin valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Kunnanvaltuusto AIKA 18.02.2015 klo 19:02-19:55 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot