Muutos mahdollisuuksien airut...2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutos mahdollisuuksien airut...2"

Transkriptio

1 1/ Tutkassa nyt Muutos mahdollisuuksien airut...2 Artikkelit Kilpailu- ja kuluttajaoikeuden harrastajat koolla...3 Rahat takaisin vaikka rajan yli...4 Tekijänoikeuksia turha puida ilman kuluttajaa...6 Valmismatkan syvin olemus sorvailtavana...7 Uusi direktiivi ei horjuta suomalaisten markkinointipykälien ydintä...9 Big Brother kehotti äänestämään tuloksen jo ratkettua...10 Anja Peltosen artikkeli: Toimiva kuluttajansuoja, kunnon kilpailu YK:n julistus kuluttajan oikeuksista Toimitus Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimittajat: Essi Isomäki, Laura Salmi, Maija Puomila Sähköposti: Arkisto ja tilaus: ISSN

2 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ Muutos mahdollisuuksien airut Olemme oppineet, että muutos on jatkuvaa. Muutoksesta nousevat myös mahdollisuudet. Kuluttajasektorilla on tulossa tai käynnissä niin runsaasti muutoksia, että uusia mahdollisuuksia toivottavasti urkenee suuntaan jos toiseenkin. Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys kuluttajahallinnon toimivuudesta tulikin hyvään aikaan, ja tehdyt havainnot todella voivat vaikuttaa kuluttajahallintoon eikä tarkastusviraston uhkakuva kuluttaja-asioiden ajautumisesta marginaaliin toteudu. Uudelleen organisoitu ministeriö, TEM, jonka alaisuudessa kuluttajavirasto toimii, on yksi osoitus muutoksen tuulista kuluttajahallinnon alalla. Paikallishallinnon organisointi on käynnissä: kuluttajaneuvonnan valtiollistamista esitetään toteutettavaksi siten, että kuluttajaneuvonta tapahtuisi maistraateissa. Kuluttajaneuvojat ovat Kuluttajaviraston keskeinen yhteistyötaho sekä nopean tiedonsaannin varmistamisessa kuluttajaongelmista että toimintaohjeiden levittämisessä nopeasti. Joka kuluttajan ei tarvitse lähteä asiaansa erikseen hoitamaan, kun kuluttajaneuvojalla on ajoissa selkeät toimintalinjaukset. Lisävaltuuksia alue- ja paikallistason viranomaisille on kaivattu jo pitkään, jotta markkinoiden toimivuus tulisi turvattua ja kuluttajaoikeuden periaatteet huomioonotetuksi yhdenvertaisesti eri puolilla maata. Kuluttajaneuvontaan tällaista valvontatoimintaa ei ole suunniteltu, mutta lääninhallitusten uudelleenarvioinnin yhteydessä pohditaan toivottavasti myös kollektiivisen kuluttajansuojan alueellisen valvonnan laventamista muihinkin kuin hinta- ja kulutusluottoasioihin. Muutoksesta viestivät myös lukuisat ohjelmat ja selvitykset. Arjen tietoyhteiskunta - toimintaohjelmaa ollaan vielä valmistelemassa, sen sijaan lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma hyväksyttiin joulukuussa. Lasten ja nuorten rooli kuluttajina ei varsinaisesti kuulu ohjelman sisältöön, mutta turvallista mediaympäristöä luonnehdittaessa todetaan tavoitteeksi, että yritykset kantaisivat vastuunsa ja huomioisivat lasten ja nuorten erityispiirteet heille suunnatussa markkinoinnissa, tuotteissa ja palveluissa. Kokonaisvaltaista, kuluttajapoliittista ohjelmaa ei vielä ole, sillä ministeri Cronberg on tuoreeltaan aloittanut tehtävässään ja valmistelutyö vienee vielä aikaa. EU-tasolla on meneillään useita kuluttajan asemaa parantavia hankkeita. Sisämarkkinatiedonanto muistaa myös heikkoja kuluttajaryhmiä samaan tapaan kuin Valtiontalouden tarkastusvirastonkin raportti. Tiedonanto yleishyödyllisistä palveluista mukaan lukien sosiaali- ja terveyspalvelut on vastikään annettu ja energia- ja viestintäalueilla ollaan tekemässä perustavanlaisia linjauksia. Samanaikaisesti yhteistyöasetuksen piiriin kuuluvien kuluttajasäännösten valvontaa tehdään EU:n alueella ICPEN:stä tutuin sweepein. Kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Meglena Kuneva odottaa nopeita ja tehokkaita valvontakeinoja, jotta säännösrikkomuksia karsittaisiin. Suomessa keinovalikoima on edelleenkin puutteellinen eikä toimi parhaalla mahdollisella tavalla, kuten valtiotilintarkastajat ja valtiontalouden tarkastusvirasto ovat todenneet. Täytyykin siis vain toivoa, että yritykset toimisivat vastuullisesti. Kuluttajien yhteydenotot eivät kuitenkaan tuo sellaista viestiä. Viime vuoden loppukuukausina saapuvien ilmoitusten määrä ponkaisi reippaaseen nousuun, ja kokonaisuudessaan kuluttajaoikeutta koskevien ilmoitusten määrä kasvoi edellisvuodesta lähes tuhannella. Erityisen paljon otettiin yhteyttä matkapuhelinpalveluihin, luottoihin ja huonoon asiakaspalveluun liittyen. Tässäkin asiassa saisi tapahtua muutos yritysten juhlapuheista käytäntöön: mihin ovat kadonneet käyttäjänäkökulma, asiakkaan arvostus, yhteiskuntavastuu ja reilu kilpailu? Anja Peltonen Päätoimittaja, johtaja 2

3 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ Kilpailu- ja kuluttajaoikeuden harrastajat koolla Viime marraskuussa pidettiin Helsingissä ensimmäistä kertaa Suomen Kilpailuoikeudellisen Yhdistyksen ja Suomen Kuluttajaoikeudellisen Yhdistyksen yhteisseminaari Kilpailu- ja kuluttajaoikeuden rajapinnat. Keskuskauppakamarin isännöimässä tilaisuudessa oli läsnä noin 30 yhdistysten jäsentä. Sekä Suomen Kuluttajaoikeudellinen Yhdistys että Suomen Kilpailuoikeudellinen Yhdistys ovat verraten nuoria yhdistyksiä. Ensiksi mainittu on perustettu vuonna 1997 ja jälkimmäinen viisi vuotta myöhemmin. Suomen Kuluttajaoikeudellisen Yhdistyksen, jolla on vajaat 50 jäsentä, päämääränä on kasvattaa kuluttajaoikeudellista tietämystä sekä edistää kuluttajaoikeuden tutkimusta Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii kuluttajaoikeutta harrastavien yhteistoimintafoorumina. Suomen Kilpailuoikeudellisen Yhdistyksen jäsenmäärä on yli 200. Sen tarkoituksena puolestaan on edistää kotimaisen ja kansainvälisen kilpailuoikeuden sekä kilpailun taloustieteen tuntemusta. Seminaarin ohjelma oli temaattisesti rakennettu kahdeksi kokonaisuudeksi. Ensimmäisen kokonaisuuden muodostivat sekä Kuluttajaoikeudellisen että Kilpailuoikeudellisen yhdistyksen edustajien katsaukset siitä, miten toisen yhdistyksen keskeiset mielenkiinnon kohteet nähdään omalla oikeudenalalla. Kuluttajaoikeuden edustajat puhuivat käsityksistään toimivasta kilpailusta, kun taas kilpailuoikeuden edustaja selitti näkemyksensä kuluttajien asemasta markkinoilla. Teemoja valaistiin ja konkretisoitiin muutamilla esimerkeillä. Kuluttajaoikeuden edustajat olivat valinneet muutaman kuluttajaoikeudellisen tapauksen kilpailuoikeuden edustajan analysoitavaksi kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta. Vastaavasti muutama kilpailuoikeudellinen tapaus oli annettu kuluttajaoikeuden edustajille pureskeltavaksi heidän näkökulmastaan. Esimerkiksi Kilpailuviraston Oulun Puhelin Oyj:n alennuskäytäntöä koskevaa esitystä markkinaoikeudelle vuodelta 2007 pidettiin myös kuluttajaoikeuden näkökulmasta oikeana, koska yhtiön määräävän markkina-aseman väärinkäytön katsottiin johtavan siihen, että hintakilpailu kärsii muiden kilpailijoiden alalle pääsyn vaikeutuessa. Vastaavasti korkeimman oikeuden DNA Finland Oy:tä koskeva ratkaisu vuodelta 2006 sai myös kilpailuoikeuden edustajan hyväksynnän, koska siinä kuluttajille ei tarjottu tarpeeksi selkeätä markkinainformaatiota. Yleiskeskustelussa näkyi kuitenkin pieniä eroja kilpailuoikeuden ja kuluttajaoikeuden edustajien käsitysten välillä. Kilpailuoikeudellisessa ajattelussa painotetaan kilpailutoimenpiteiden tuomaa kokonaishyötyä markkinoilla, jolloin heikkojen kuluttajaryhmien etujen huomioon ottaminen voi joutua taka-alalle. Monesti kuluttajaoikeudellinen näkökulma ottaa paremmin huomioon kuluttajien erityispiirteet esimerkiksi korostamalla heikkojen kuluttajaryhmien erityissuojelun tarvetta. Yhteisseminaarin toisena kokonaisuutena oli digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta (engl. DRM), jolla pyritään esimerkiksi rajoittamaan CD- tai DVD-levyjen kopioimista ja jolla on vahva kytkentä tekijänoikeuteen. Voitiin havaita, miten sinällään tekijänoikeuteen luokiteltavalla ilmiöllä oli selviä vaikutuksia sekä kilpailu- että kuluttajaoikeuteen. Lisätietoja yhdistyksistä: Kirjoittaja on Suomen Kuluttajaoikeudellisen Yhdistyksen puheenjohtaja, OTT Johan Bärlund Lue myös: Anja Peltosen artikkeli kuluttaja- ja kilpailupolitiikan yhtymäkohdista lehden lopussa 3

4 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ Rahat takaisin vaikka rajan yli Kuluttajan asema EU:ssa vahvistuu, kun komission laatima uudistuspaketti otetaan käyttöön. Marraskuussa hyväksytyn yhtenäismarkkinapaketin merkittävänä osana on kuluttajien auttaminen sopimusoikeuksien puolustamisessa ja hyvitysten saamisessa yli rajojen. Säännösten uudistamisella komissio pyrkii raivaamaan esteitä sieltä, missä yhtenäismarkkinoiden edut eivät vielä täysin näy kuluttajien arjessa. Yhtenä päämääränä on vakuuttaa kuluttajille, etteivät sisämarkkinat ole vain suuryrityksiä varten. Tilinsulkemismaksuille huutia ja kollektiivinen hyvitysoikeus yli rajojen Esimerkkeinä käytännön toimista Komissio esittelee vuonna 2008 aloitteen kuluttajien sopimusoikeuksista ja kollektiivisesta hyvityksestä, jotta EU-maiden kansalaiset voisivat ajaa samanlaisia tiettyä yritystä koskevia oikeusvaateitaan yhdessä. Komissio aikoo myös helpottaa pankkitilin vaihtoa kieltämällä tilinsulkemismaksut. Kansalaisia ja yrityksiä varten ollaan perustamassa yhtenäismarkkinoiden tukipalvelua, josta Yhtenäismarkkinoiden tulostaulun avulla (The Single Market Scoreboard) seurataan vuodesta 2008 alkaen markkinoiden toimivuutta, ja siihen sisältyy myös kuluttajien tulostaulu (Consumer scoreboard). Tulostaulun avulla seurataan EU:n tasolla kuluttajavalituksia, hintoja, asiakastyytyväisyyttä, kuluttajan mahdollisuutta vaihtaa palveluntarjoajaa ja tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta. Kuluttajavirasto on antanut kommenttinsa kuluttajien tulostaulun työstämiseen. Valituksiin reagoinnin lisäksi ennakoivaa markkinoiden luotausta Kuluttajaviraston on helppo yhtyä komission tavoitteeseen sääntelystä ja valvonnasta, joka pyrkii toimimaan ennen kaikkea siellä, missä markkinoilla on häiriötä. Mitä aikaisemmin mahdollinen ongelma nähdään sitä helpompi se on korjata tai ennalta ehkäistä. Kuluttajien tulostaulun kehittämisessä olisi tärkeää, että markkinoita tarkasteltaisiin monipuolisesti ja riittävän joustavasti, jotta myös kehittyvät ilmiöt voitaisiin tunnistaa. Tämä edellyttää toimintaympäristön lukutaitoa ja herkkyyttä useista lähteistä tuleville impulsseille. Kuluttajamarkkinoiden toimivuutta on perinteisesti lähestytty valitusten kautta. Vaikka tilastotiedoilla ja kuluttajien yhteydenotoilla on edelleen tärkeä rooli, Kuluttajavirasto toivoo, ettei kuluttajien tulostaulu rakentuisi ensisijaisesti niiden ympärille. Esimerkiksi Suomessa kuluttajavirasto seuraa paitsi kuluttajien yhteydenottoja myös impulsseja, jotka tulevat elinkeinoelämältä, medialta, sidosryhmiltä, tutkimuksesta, kansainvälisiltä kontakteilta, omista kokemuksista, ympäristöstä, yhteiskunnallisesta keskustelusta jne. Kuluttajavirastossa markkinoiden luotausta tehdään osana suunnitelmallista ala- ja aihekohtaista vaikuttamista (SAVA). Virasto on kehittänyt SAVA-käytännön kuluttajaoikeudellisen perusvalvonnan työkaluksi. Tavoitteena on tukea ja lisätä yritysten omaehtoista vastuunottoa toiminnan lainmukaisuudesta. SAVA-käytäntö on herättänyt kiinnostusta myös muiden maiden kuluttajaviranomaisissa. Uusia, nopeampia sanktiokeinoja tarvitaan Vaikka kuluttajamarkkinoiden toimivuudesta kertovia mittareita voidaankin kehittää, yksi keskeinen ongelma on, ettei tunnistettuihin ongelmiin ole riittäviä keinoja puuttua. Kuluttajavirasto on jo vuosia kantanut huolta ja pyrkinyt kiinnittämään huomiota siihen, että nykyiset markkinat tarvitsisivat tuekseen joustavampia ja toimivampia valvontakeinoja esimerkiksi tilanteissa, joissa lakia jätetään noudattamatta toistuvasti ja tietoisesti. Kuluttajaoikeudellisessa valvonnassa ei esimerkiksi Suomessa ole mahdollisuutta paikallisvalvontaan, jolla voisi nopeasti puuttua selkeisiin markkinahäiriöihin, joiden ratkaisukäytäntö on täysin vakiintunut. Olisi vakavasti pohdittava myös uusia ja nopeasti toimivia sanktioita kuten joissakin maissa on jo tehty. Kansainvälisessä kuluttajapoliittisessa keskustelussa on yhteisenä huolena juuri riittävien sanktioiden 4

5 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ aikaansaaminen niiden toimijoiden varalle, jotka hakevat sääntelystä piittaamatta nopeita voittoja kuluttajien ja kilpailijoiden kustannuksella. Lue lisää > Ajankohtaista > Lausunnot Kuluttajaviraston lausunto Euroopan komissiolle: Consumer Scoreboard - impulsseja indikaattorien löytämiseksi ja huomioita kuluttajamarkkinoiden toimivuudesta KUV/8203/47/2007 Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 6/2007 Komission tiedote : Komissio esittelee visionsa yhtenäismarkkinoiden kehittämisestä 5

6 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ Tekijänoikeuksia turha puida ilman kuluttajaa Tekijänoikeusasioissa tuotteiden käyttäjät ja ostajat tuntuvat alvariinsa unohtuvan säännösten valmistelutyössä. Esimerkiksi kotikopiointiin liittyvät hyvitysmaksut kaipaavat laajapohjaista keskustelua. Tekijänoikeudet ja niihin liittyvät velvollisuudet on syytä luoda tekijöiden, teollisuuden ja kaupan alan lisäksi myös kuluttajien kannalta kohtuullisiksi. Jos kuluttajien asemaan ei kiinnitetä riittävää huomiota, vaarana on, että kuluttajat kokevat sääntelyn epäoikeudenmukaiseksi. Tällöin kynnys ryhtyä esimerkiksi laittomaan kopiointiin saattaa madaltua. Loppukäyttäjä on loistanut poissaolollaan mm. tekijänoikeuksien siirtämistä Opetusministeriöstä Työ- ja elinkeinoministeriöön pohtineessa selvityksessä. Kuluttajavirasto muistuttikin näkökulman avartamisesta työryhmää ja tukeutui mm. EU:n yleisperiaatteeseen, jonka mukaan kuluttajanäkökulma tulisi ottaa huomioon kaikilla politiikan lohkoilla. Hallitus päätti marraskuussa, että tekijänoikeusasiat säilyvät opetusministeriössä ja teollisoikeudet työ- ja elinkeinoministeriössä. Tulevaisuudessa kuluttaja paremmin huomioon Tekijän- ja teollisoikeuksien hallintoa koskevissa neuvotteluissa päätettiin kehittää tekijänoikeustoimikunnan roolia ja työtapoja nykyisen toimikunnan kauden päätyttyä vuoden 2007 lopussa. Tekijänoikeustoimikunnan tehtävänä on asettaa lainvalmistelun suuntaviivat. Lainvalmistelutyö tehdään kutakin hanketta varten opetusministeriön perustamassa työryhmässä, jossa on asianmukainen edustus eri tahoilta. Lisäksi hallitus lupasi kutsua kerran vuodessa koolle tekijänoikeusfoorumin, jonne voivat osallistua tekijänoikeuksien haltijat, niitä käyttävät yritykset ja kuluttajien näkökulman edustajat. Esimerkkinä yksityisen kopioinnin hyvitysmaksut Tekijänoikeuslaissa määrätty hyvitysmaksujen (ent. kasettimaksujen) periminen on perustunut tekijänoikeudenhaltijoiden hyvittämiseen kotikopioinnin aiheuttamasta tulon vähentymisestä. Maksuja on viime vuosina ulotettu uusiin tallennusmuotoihin, kuten DVD-levyihin ja opetusministeriö, tekijänoikeusteollisuuden myötävaikutuksella, on pyrkinyt laajentamaan maksupohjaa edelleen. Viime vuoden lopussa opetusministeriö esitti, että maksut tulisi ulottaa myös vielä uudempiin tallennusmuotoihin, kuten HD-DVD- ja Blu-Ray-levyihin. Epäselvyyttä on vielä siitä, koskisivatko maksut myös esim. USBtikkuja tai muita muistikortteja. Kuluttajan näkökulmasta maksut ovat ongelmallisia: kun esim. netistä saa ladata vain laillisia, eli maksullisia, teoksia, miksi pitäisi vielä maksaa tallennusformaatista hyvitystä tekijälle? Jos tallentaa ohjelmia digiboksille vain siirtääkseen katseluajankohtaa, kärsiikö tekijänoikeuden haltija? Jos haluaa tallentaa CD-ROM-levylle itse digikameralla perhejuhlista ottamiaan valokuvia katsellakseen niitä kameran näytön sijasta kotitietokoneella, ei tunnu reilulta maksaa hyvitystä tekijänoikeuden haltijoille CD-ROM-levyn hinnassa. Maksupolitiikan muuttaminen tässä siirtymävaiheessa, kun tekijänoikeusasioita ollaan avaamassa laajempipohjaiselle keskustelulle, tuntuisi hätiköidyltä. Kuluttajavirasto on tehnyt tästä asiasta aloitteen Kauppa- ja teollisuusministeriölle. Kuluttajavirasto kuuluu hallinnollisesti työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen, mutta on yhteydessä useisiin eri ministeriöihin tai näiden alaisiin virastoihin. Tekijänoikeusasioissa Kuluttajavirasto on esittänyt kannanottojaan niin opetus- kuin kauppa- ja teollisuusministeriöllekin. Lue lisää Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 3/ Tekijänoikeusjärjestelmää voi kehittää myös kuluttajanäkökulmasta - Kuluttajan perusoikeudet digitaalisessa ympäristössä määritelty > Ajankohtaista > Lausunnot Lausunto opetusministeriölle tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä (KUV/1277/48/2007) 6

7 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ Lausunto valtioneuvostolle tekijänoikeusselvityksestä, , (KUV/5314/48/3007) Valmismatkan syvin olemus sorvailtavana Valmismatkoja koskevaa lainsäädäntöä tulisi oikeusministeriön asettaman työryhmän mielestä uudistaa. Yhtenä uudistuskohteena on se, mitä valmismatkalla ylipäätään tarkoitetaan. Valmismatkalainsäädännön uudistuksen piiriin kuuluvat valmismatkalaki ja laki valmismatkaliikkeistä. Edellinen koskee matkustajan ja matkanjärjestäjän välistä sopimussuhdetta ja jälkimmäinen matkanjärjestäjien rekisteröintiä ja velvollisuutta asettaa vakuus. Vakuus turvaa matkustajien paluukuljetukset ja ennakkomaksujen palautukset konkurssitilanteessa. Nykyiseen tapaan vakuusturvan piiriin kuuluisivat valmismatkat. Lain piiriin tulisivat nyt sellaiset yritykset, jotka eivät itse harjoita lentoliikennettä, vaan hankkivat kuljetukset lentoyhtiöiltä. Nykyisestä poiketen merkitystä ei siis ole sillä onko järjestetty lento luonteeltaan tilaus- vai reittilento. Yhteishinta valmismatkan ainoana määreenä sisältää riskin Työryhmän ehdotuksen mukaan valmismatkoiksi katsottaisiin ehdotuksen mukaan valmiiksi kootut, esimerkiksi lentokuljetuksen ja majoituksen sisältävät matkapaketit, joita tarjotaan yhteishintaan mm. verkkosivuilla tai matkatoimistoissa. Myös vaihto-oppilasmatkat ja kielimatkat katsottaisiin valmismatkoiksi. Valmismatkoina sen sijaan ei pidettäisi matkoja, jotka matkustaja itse kokoaa verkkosivuilla tai esitteissä tarjolla olevista erillisistä palveluista. Kuluttajavirasto katsoo, että kuluttajien oikeuksien suojaamiseksi valmismatkalaki olisi laadittava niin, että se keskittyisi valmismatkan määritelmässä palveluiden yhdistämisen todelliseen tarkoitukseen, eikä pelkästään yhdistetyn hinnan tekniseen käsitteeseen. Lakia tulisi muuttaa niin, ettei se antaisi matkatoimistoille mahdollisuutta muokata valmismatkoja sellaisiksi, että ne jäisivät pelkällä erillishinnoittelulla lain soveltamisalan ulkopuolelle. Matkanjärjestäjälle laajempi tiedonantovelvollisuus Työryhmä ehdottaa myös, että matkanjärjestäjien tiedonantovelvollisuutta lisättäisiin. Matkustajille olisi kerrottava, kuuluuko matka vakuusturvan piiriin. Lisäksi olisi kerrottava matkakohteen turvallisuusriskeistä ja matkustajan tarpeesta ottaa vakuutus matkan mahdollisesta peruuttamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi silloin, kun peruuttamisoikeutta on rajoitettu. Peruutusoikeuteen syytä kajota varoen Nykyään matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa muun muassa sairauden tai vakavan tapaturman vuoksi huolimatta siitä, saako matkatoimisto myytyä matkaa toiselle matkustajalle. Matkustaja maksaa tällöin peruutuksestaan aiheutuneet kulut, pääsääntöisesti vain toimistokulut. Nyt työryhmä ehdottaa muutosta, jonka mukaan matkatoimisto voisi rajoittaa matkustajan peruuttamisoikeutta, jos kyseessä on niin yksilöllinen matka, ettei sitä voisi myydä toiselle. Tällöin matkustaja joutuisi maksamaan peruutuskuluina osan matkan hinnasta. Ehdotus on matkustajan kannalta riskialtis, sillä se tarkoittaa, että matkanjärjestäjä viimekädessä ratkaisisi, onko matka sellainen, että sitä ei saa myydyksi toiselle matkustajalle. On siis olemassa riski, että matkanjärjestäjä perii peruutuskulut matkustajalta silloinkin, kun matka olisi mahdollista myydä toiselle matkustajalle. Kuluttajavirasto katsoo, että lakiehdotuksen perusteluihin olisi selvyyden vuoksi lisättävä maininta, että matkanjärjestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään matkustajalle selvityksen peruuttamiseen liittyvistä kustannuksista. Lisäksi lain perusteluihin on syytä ottaa maininta lojaliteettiperiaatteen soveltamisesta siltä osin, että matkanjärjestäjän olisi oma-aloitteisesti otettava huomioon matkustajankin etu vahinkojen minimoimiseksi. 7

8 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ Valmismatkojen lainsäädäntöä koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevään 2008 aikana. Valmismatkaliikkeiden valvonta perustuu EY:n direktiiviin, ja Suomessa sen mukaista valvontaa hoitaa Kuluttajavirasto (laki valmismatkaliikkeistä 366/1995). Lue lisää > Ajankohtaista > Lausunnot Kuluttajaviraston lausunto oikeusministeriölle: Kuluttajaviraston lausunto ehdotukseen valmismatkalainsäädännön muuttamiseksi. Oikeusministeriö: OMTR 2007:09 Ehdotus valmismatkalainsäädännön muuttamiseksi 8

9 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ Uusi direktiivi ei horjuta suomalaisten markkinointipykälien ydintä Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Tämä perusperiaate pysyy voimassa senkin jälkeen, kun Suomessa pannaan täytäntöön EU:n sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi on sisällöltään pitkälti samoilla linjoilla suomalaisen lainsäädännön kanssa. Kun direktiivi myöhemmin tänä vuonna tulee voimaan, se ei siis tule syrjäyttämään Kuluttajaviraston/kuluttaja-asiamiehen linjauksia eikä markkinaoikeuden ja korkeimman oikeuden ratkaisuja. Joitakin uudistuksia markkinointisäännöksiin on kuitenkin tulossa. Direktiivi ei koske lainkaan hyvän tavan sääntelyä, vaan jäsenvaltioille on jätetty sen suhteen vapaat kädet. Direktiivin täytäntöönpanoa pohtinut työryhmä ehdottaakin lakiin tarkennuksia. Esimerkiksi alaikäisiin kohdistuvalle markkinoinnille olisi tulossa lakiin oma kohtansa. Työryhmässä mukana olleet elinkeinoelämän edustajat vastustavat täsmennyksiä. Heidän mukaansa nykyinen sääntely ja Mainonnan eettisen neuvoston tekemä työ riittävät. Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamiehellä on asiasta aivan erilaisia kokemuksia. Vaikka hyvää tapaa koskevat arviointikriteerit ovatkin vakiintuneet, on edelleen suuri joukko yrityksiä, jotka kävelevät niiden yli. Näitä yrityksiä ei saa kuriin pelkillä Mainonnan eettisen neuvoston lausunnoilla, jotka perustuvat elinkeinoelämän itsesääntelyyn ja joiden noudattaminen on yrityksille vapaaehtoista. Rinnalle tarvitaan viranomainen, joka valvoo mainonnan lainmukaisuutta. Keinovalikoimassa, julkisissa palveluissa ja kotimyynnissä vielä setvittävää Vaikka Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies on tyytyväinen työryhmän ehdotukseen, lisätoiveitakin on. Kuluttajaviranomaisten olisi ensinnäkin saatava nykyisten jähmeiden ja hampaattomien keinojen tilalle uusia menettelytapoja. Muuten on mahdotonta toteuttaa direktiivin vaatimusta siitä, että jäsenvaltiot puuttuisivat tehokkaasti lain rikkomiseen ja markkinoiden epäkohtiin. Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies pitää tärkeänä myös sitä, että kuluttajansuojalaki ulotettaisiin koskemaan julkisten palveluiden markkinointia. Tällä hetkellä sitä ei kattavasti valvo mikään taho. Lisäksi Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies ja Suomen Kuluttajaliitto ry ovat toivoneet, että oikeusministeriön työryhmä olisi tarkastellut myös puhelin- ja kotimyyntiä. Kuluttajilta tulleiden yhteydenottojen perusteella kumpaankin myyntitapaan liittyy runsaasti ongelmia. 9

10 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ Big Brother kehotti äänestämään tuloksen jo ratkettua Kuluttajavirasto sai syksyllä runsaasti yhteydenottoja Big Brother -ohjelman äänestysmenettelystä. Ohjelmassa markkinointiin puhelinäänestystä vielä sen jälkeen, kun äänestystulokseen ei enää voinut vaikuttaa. Yrityksen antaman selvityksen mukaan syynä vikatikkiin oli tuotannollinen virhe. Kuluttajavirasto kehotti Subtv:tä ilmoittamaan vastaisuudessa äänestyksen päättymisestä lähetyksessä niin selkeästi, ettei erehtymisen mahdollisuutta ole. Ohjelman äänestystä muutettiin niin, että juontaja kertoi sekä Käytä valtaasi -äänestyksen että häätöäänestyksen yhteydessä, kun äänestyksen päättymiseen oli aikaa kolme minuuttia. Tämän jälkeen juontaja ilmoitti äänestyksen päättymisestä ja kuvaruutuun tuli maininta asiasta. Subtv on informoinut katsojia virheellisestä menettelystään verkkosivuillaan ja kehottanut turhan tekstiviestin lähettäneitä katsojia ottamaan yhteyttä rahojen palauttamista varten. KUV/6417/41/

11 Toimiva kuluttajansuoja, kunnon kilpailu YK:n julistus kuluttajan oikeuksista Anja Peltonen, johtaja, Kuluttajavirasto Tammikuu 2008 Kuluttaja- ja kilpailupolitiikan yhteisenä tavoitteena pidetään kuluttajien hyvinvointia. Tavoite näkyy myös EU:n kuluttajapoliittisessa ohjelmassa vuosille , jossa korostetaan kuluttajien parempaa huomioon ottamista kaikessa sisämarkkinapolitiikassa. Sisämarkkinatiedonannossa marraskuulta 2007 korostetaankin kuluttajien asemaa. Toisaalta EU alleviivaa myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmaa kuluttajapolitiikassa. Kuluttajaoikeuskaan kuluttajapolitiikan työvälineenä ei pidä yksinomaisena päämääränä vain markkinoiden pelisääntöjen tehostamista ja kehittämistä, vaan myös kohtuusajattelua ja heikkojen kuluttajien aseman huomioonottamista. Suomessa tämä ajattelutapa ilmenee mm. kohtuullisten sopimusehtojen määrittelyssä. Sopimuksen irtisanomisperusteena ei voi olla esimerkiksi kuluttajan muusta luottosuhteesta tullut maksuhäiriömerkintä, jos tarkastelun kohteena olleessa sopimuksessa ei ole tapahtunut kuluttajan sopimusrikkomuksia. (KSL 3:1). Jos kuluttajalla on maksuvaikeuksiinsa syynä yllättävä henkilökohtainen vaikea elämäntilanne, maksuviivästyksen seuraamukset eivät etene yhtä suoraviivaisesti kuin laskun jäädessä huolimattomuuden takia maksamatta (KSL 7 luku). Sähkömarkkinalain kuluttajasäännösten mukaan talviaikaan ei voida keskeyttää sähköntoimitusta sähkölämmityksestä riippuvaiseen asuntoon. Olenkin tiivistänyt kuluttajaoikeuden johtaviksi periaatteiksi läpinäkyvyyden ja kohtuullisen vastuunjaon. Läpinäkyvyys auttaa kuluttajia tekemään järkeviä ostopäätöksiä ja kohtuullinen vastuunjako puolestaan takaa sen, että yrityksen laatimille vakioehdoille ja toimintatavoille asetetaan tietyt vähimmäistasovaatimukset (Kuluttajansuoja 5/2005). Kuluttajaoikeuden keskeiset periaatteet löytyvät yleisellä tasolla YK:n suuntaviivoista kuluttajien oikeuksille, viimeksi laajennettuina vuonna YK:n lähtökohta tukee kilpailua: kuluttajilla on julistuksen mukaan oltava mahdollisuus valita kilpailun pitää toimia markkinoilla. Tätä voidaan pitää perusedellytyksenä muille kuluttajien oikeuksille. Kun on tarjontaa, on oltava aito oikeus valintaan, ja kilpailun myötä hintataso muodostuu kuluttajalle edullisemmaksi ja laatutaso paranee. Kilpailun avaaminen ei kuitenkaan voi tarkoittaa täysin rajoituksista vapaata yritystoimintaa markkinoille tulon, toimintatapojen ja tuotteiden suhteen. Näihin kaikkiin voidaan asettaa tietyin edellytyksin rajoituksia esimerkiksi kuluttajansuoja- ja kansanterveyssyistä sekä toimintaan liittyvien riskien perusteella. Kiellettyjä huumeita ei saa myydä, kotirauhaa ei saa rikkoa ja yksityisyyden suoja pitää ottaa huomioon. Suomessa vaaditaan toimilupa esimerkiksi perintätoimistoilta (laki 143/2001) ja rekisteröinti vuokrahuoneistojen ja kiinteistöjen välitysliikkeiltä (1075/2000) sekä vakuutusvälittäjiltä (570/2005). Perusteluina on pidetty alan erityistä luonnetta, kuluttaja-asiakkaiden aseman ja varojen turvaamista. Kuluttajaoikeuden kannalta tällaisia alalletulovaatimuksia ei sinänsä ole syytä johdonmukaisesti vaatia tai vastustaa. Lähtökohtana arvioinnissa on, tarvitaanko kuluttajan edun takia poikkeuksellista alallepääsymenettelyä. Kilpailuoikeuden näkökulmasta ylimääräiset alallepääsyvaatimukset voivat kuitenkin vaikeuttaa toimintaa. Kilpailuvirasto katsoikin kannanotossaan talousvaliokunnalle

12 perintätoimistoja koskevan lain käsittelyssä, että perintätoiminnan harjoittajien luotettavuus, ammattitaito ja vakavaraisuus voidaan riittävässä määrin turvata hallituksen esittämällä saatavien perinnästä annettavalla lailla ja siihen sisältyvällä valvonta- ja seuraamusjärjestelmällä. Siihen nähden toimilupasääntelyllä ei saavuteta mitään hyötyjä, vaan ainoastaan aiheutetaan valtiolle lisäkustannuksia, jäykistetään alalle pääsyä ja asetetaan perintätoimintaa toisen lukuun harjoittavat elinkeinonharjoittajat perusteettomasti eri asemaan kuin saatavien perintää oman julkisyhteisönsä tai konserninsa lukuun hoitavat elinkeinonharjoittajat. Keskustelua kännykkäluottojen tarjoajien rekisteröinnistä tai toimiluvan edellyttämisestä on käyty jo pari vuotta. Olen itse pitänyt rekisteröintiä tarpeellisena toimialan erityispiirteistä ja kohderyhmästä johtuen (Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta4/06). Yleisenä tavoitteena on yritysten perustamiseen tarvittavien lupien ja muiden edellytysten karsiminen. Rekisteröintiä ei pidä tarjota lääkkeeksi joka vaivaan. On myös totta, että Suomessa luottojen tarjoaminen on luvulta lähtien ollut poikkeuksellisen vapaata ja vaatinut vähemmän byrokratiaa kuin vaikkapa kioskitoiminnan aloittaminen. Vapaata kilpailua rajoitetaan muillakin kuin tuotteen tarjoajaan liittyvin perustein: tuotteet voivat olla senkaltaisia, ettei niitä saa lainkaan myydä tai vain rajoitetuin myyntikanavin tai niiden markkinointia on rajoitettu. Myös kohderyhmään voi lainsäätäjä puuttua. Kuluttajaoikeudessa on kiinnitetty paljon huomiota juuri kohderyhmään: jos se on erityistä suojaa tarvitseva, markkinoinnin sisältö on mukautettava kohderyhmän mukaan, tai mietittävä, voiko tiettyä tuotetta tai tiettyä markkinointitapaa lainkaan suunnata tälle kohderyhmälle. Sama lähtökohta on EU:n sopimattomia kaupallisia käytäntöjä koskevassa direktiivissä, jota ollaan parhaillaan sisällyttämässä Suomen lainsäädäntöön. Esimerkkinä kohderyhmään sidotusta lähestymistavasta mainittakoon markkinaoikeuden päätös vuodelta MAO totesi Kuluttajaviraston/kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta yhtiön menetelleen sopimattomasti kuluttajien kannalta kohdistamalla matkapuhelinliittymiä koskevaa osoitteellista suoramarkkinointia alaikäisiin henkilöihin varmistumatta siitä, että näiden huoltajat ovat antaneet suostumuksensa suoramarkkinointiin (MAO:80/03). Vastakkainen ilmiö tarjonnan rajaamiselle on kuluttajan oikeus sopimukseen silloin, kun kyse on nk. välttämättömyyspalveluista. YK:n julistuksessa puhutaan tällaisista palveluista nimellä essential services, ja tavoitteena on niiden saatavuuden turvaaminen erityisesti haja-asutusalueilla. Käytännössä kilpailun avautuessa näillä aloilla on alueellisen saatavuuden ohella nähty myös muuntyyppisiä saatavuuden esteitä. Pienet kulutusmäärät eivät lisää asiakkaan houkuttelevuutta, yksittäinen maksuhäiriömerkintä on saattanut tietää koko sopimuksen epäämistä. Periaate välttämättömyyspalvelujen saatavuuden turvaamisesta niitä tarvitseville on kuitenkin vahvistettu useissa laeissa (talletuspankkilaki, vesihuoltolaki, sähkömarkkinalaki). Myös EU:n tasolla lähtökohta yleispalveluvelvoitteelle on samansuuntainen. Se nähdään perusedellytyksenä kuluttajien hyvinvoinnille ja tehokkaana esteenä syrjäytymiselle. Tältä osin on aiemmin näkynyt selkeä ero kuluttaja- ja kilpailuoikeuden lähestymistavoissa. Kilpailuoikeudessa luotettiin pitkään markkinoiden toimintaan kuluttajaa hyödyttävällä tavalla niin, ettei erityistä sääntelyä tarvittaisi palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Lähtökohta leimasi Suomessa viestintäpalvelujen kehittymistä, kuten vuoden 1996 hallituksen esityksestä laiksi viestintämarkkinoista ilmenee (HE 163/96): Suomessa omaksuttujen teletoiminnan kehittämisperiaatteiden mukaan jatkuvasti laajeneva ja kehittyvä kilpailu huolehtii siitä, että edullisten peruspalveluiden saatavuus säilyy ja jopa paranee sekä alueellisesti että kaikissa käyttäjäryhmissä. Nyttemmin on varsin

13 yhtenäinen näkemys siitä, että viestintäpalveluissakaan kilpailu ilman säännöksiä ei sellaisenaan takaa todellista saatavuutta eikä kuluttaja aseman huomioonottamista. Tietyt vakuutukset ovat kuluttajille myös välttämättömiä, kuten kotivakuutus, joka estää kuluttajan taloudellisen tilanteen kohtuuttoman huonontumisen esimerkiksi kodin tulipalossa. Vakuutussopimuslain uudistamista pohtinut työryhmä ei kuitenkaan esittänyt tälle alueelle sopimuspakkoa vaan katsoi riittävää olevan vakuutuksen hakemisen hylkäyksen perustelemisen (OM 2006:16). Taustalla vaikuttanee myös vakuutusalan itsesääntely, jolla pyritään ehkäisemään perusteettomat sopimuksenteosta kieltäytymiset, esimerkiksi kuluttajan yksittäisen maksuhäiriömerkinnän takia. YK:n lausuma sekä EU:n sisämarkkinapolitiikka lähtee siitä, että toimiva kilpailu on kuluttajaa hyödyttävien markkinoiden kulmakivi. Kuluttajaoikeudessa kilpailua ei vastusteta, vaan se nähdään usein ratkaisuna. Kyse voi olla ennemminkin siitä, onko meillä sittenkään riittävästi kilpailua ja edistetäänkö kuluttajien liikkuvuutta markkinoilla. Kanta-asiakasjärjestelmät ovat johtaneet kuulemma käytännössä tinkimisen loppumiseen, kun bonukset ja plussapisteet tipahtavat joka tapauksessa myöhemmin. Kilpailutus tapahtuukin siinä vaiheessa, kun isojen kanta-asiakasjärjestelmien haltijat etsivät yhteistyökumppaneita. Kuluttajien sopijakumppani voidaankin valita läpinäkymättömässä kanta-asiakasjärjestelmässä, kuluttaja itse ei tee aktiivista hinta- ja laatuvertailua. Miten tämä kehitys vaikuttaa ja vaikuttaako se kuluttajan eduksi vai kilpailua jäykistävästi? Markkinaoikeuspäätöksessä (1999:016) todettiin kilpailluilla sähkömarkkinoilla toimitun kuluttajansuojalain vastaisesti, kun sähkösopimuksen tekijälle luvattiin etuja, jotka eivät liittyneet sähkösopimukseen, joiden arvoa oli vaikea arvioida ja jotka oli esitelty niin, että kuluttajan huomio saattoi keskittyä niihin eikä tarjottavan sähkösopimuksen sisältöön. Sama periaate on voimassa kantaasiakasmarkkinointia arvioitaessa kuluttajalle selkeiden päätöksenteon perusteiden pitäisi olla näkyvissä. Toisaalta kodinkoneliikkeissä mainostetut tavaravakuutukset, vain kotivakuutuksen kylkiäisenä myytävä vauvavakuutus ja pankeissa tarjottavat lainaturvavakuutukset eivät ole mikään kilpailun riemuvoitto: kuluttajan on vain valittava hänelle tarjottava tuote tai jätettävä vakuutus kokonaan ottamatta. Mitenkähän tämä vaikuttaa kilpailuun? YK:n suositukset YK:n suuntaviivoissa taustalla vaikuttaa tehokkaan kilpailun vaatimus. YK:n listauksen mukaan kuluttajan oikeudet ovat seuraavat: kuluttajien fyysinen turvallisuus, kuluttajien taloudellisten etujen turvaaminen, oikeus informaatioon ja kuluttajavalistus, kestävä kehitys, kuluttajan pääseminen oikeuksiinsa ja kuluttajajärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen. 1. Kun markkinat ovat kunnossa, perustan pitää rakentua turvallisten tuotteiden tarjonnalle. Tuoteturvallisuudessa käytiin pitkään keskustelua siitä, kuinka parempi olisi, että yritykset itse nopeasti ja joustavasti laatisivat omat standardinsa. Voiko olla niin, että lainsäädäntö ja pakolliset standardit olisivat liian jähmeä ja hidas keino varmistaa tuotteiden turvallinen laatutaso? Vuodelta 2005 olevassa selvityksessä Minimum quality standards and consumer information (Garella, Petrakis) vahvistetaan, että vähimmäislaatuvaatimukset parantavat kuluttajien hyvinvointia ja itse asiassa myös yritysten asemaa. Nykymaailmassa kuluttajilla ei voi juuri olla täydellisiä tietoja tuotteista; luottamuksen lisääminen eri keinoin edistää myös kuluttajien liikkuvuutta markkinoilla. Viimeisten lelukohujen jälkeen onkin etsitty tosissaan viimeistä viilausta kansainväliseen tuoteturvallisuusvalvontaan.

14 2. Kun on varmistettu, että kaupan olevista hyödykkeistä ei koidu vaaraa kuluttajien hengelle tai terveydelle, siirrytään muihin vaatimuksiin. Kuluttajan on saatava oikeat ja riittävät tiedot päätöksentekonsa pohjaksi. Hintatieto on edelleenkin keskeinen, vaikka brändimarkkinointi rakentuukin paljolti tunnesiteen muodostumiseen. Hinnan pitäisi olla vertailukelpoinen. Vertailtavuutta taas edistävät lainsäädännön vaatimukset yksikköhinnan ja todellisen vuosikoron esittämisestä sekä kokonaishinnan kertominen (EU:n direktiivit kulutusluotoista ja hinnan ilmoittamisesta). Jos hinta kerrotaan pilkottuna, pääviestinä vain osatotuus, kuluttaja saattaa tehdä ratkaisun, johon ei olisi päätynyt oikeaa informaatiota saatuaan. 3. Korkein oikeus on kuluttajansuojalain nojalla tekemissään ratkaisuissa alleviivannut oikeiden hintatietojen merkitystä terveelle kilpailulle (KKO 2006:6 ja KKO 2007:37). Kilpailuoikeudessa tätä hintojen esittämisen vaatimusta on jonkun verran vieroksuttu: johtaako hintojen voimakas esillä pitäminen loppujen lopuksi kuluttajalle epäedulliseen tilanteeseen? Michael Waterson on todennut esityksessään The role of Consumers in Competition and Competition Policy (Dublin, 2001), että kilpailun edistämisessä kuluttajien rooli on tärkeä ja että standardit ja hinnoittelun läpinäkyvyys edistävät toimivaa kilpailua helpottaessaan kuluttajien valintaa. Toisaalta pitää muistaa, että jos hintatiedot ovat hankalat selvittää, sekin rajoittaa kuluttajien liikkuvuutta. 4. Yhä enenevässä määrin puhutaan turhan ja erityisesti pieniä yrityksiä rasittavan lainsäädännön karsimisesta. Joskus on myös viitattu siihen, että kun uusi yritys tulee markkinoille, sillä olisi oikeus pistää vähän vauhtia kilpailuun sääntöjä rikkomalla. Kuluttajaoikeuden näkökulmasta on kuitenkin vaikea ymmärtää, miten kuluttajat pystyisivät toimimaan aktiivisesti markkinoilla, jos esimerkiksi käyttöohjeita tai hintatietoja ei tarvitsisi liian kalliina ilmoittaa tai jos uusi toimintansa aloittava yritys saisi johtaa kuluttajia harhaan perusteettomilla hinnan edullisuutta koskevilla väittämillä (MAO 2005 ja 2000:6) 5. Hintojen esittämisen tärkeys liittyy myös yleiseen kuluttajainformaatioon. YK:n julistuksessa alleviivataan sekä yleisen kuluttajainformaation että kuluttajakasvatuksen merkitystä. Kuluttajakasvatus ja kuluttajainformaatio eivät kuitenkaan sulje pois kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia, toimivaa lainsäädäntöä ja muita kuluttajapolitiikan keinoja. Kun kuluttajainformaatiosta puhutaan, se nähdään monesti nimenomaan kuluttajan omana keinona korjata markkinoiden ongelmia. Kuluttajainformaation tärkeys ei kuitenkaan voi tarkoittaa koko vastuun siirtämistä kuluttajalle. Vastaavasti mediakasvatuskaan ei voi ratkaista tilanteita, joissa alaikäisen päivittäiseen toimintaympäristöön sisällytetään alaikäisen kehitystasolle sopimattomia viestejä. Kilpailua on pyritty saamaan vauhtiin esimerkiksi erillisillä hintavertailusivustoilla (Suomen EMV ja OFGEM), tuotetestejä koordinoi kansainvälinen katto-organisaatio (ICRT) ja arkipäivän kuluttajaongelmiin pyritään antamaan täsmäohjeita. Keskustelua ei niinkään käydä informaation ja kuluttajakasvatuksen vaikutuksesta kilpailun toimivuuteen se on koettu tosiasia. 6. Kestävän kehityksen tavoitteella on YK:n julistuksessa keskeinen osa. Kun on luotu erilaisia ympäristömerkkijärjestelmiä, on herännyt myös kysymys siitä, estävätkö ne aitoa kilpailua, pitääkö todella pakottaa ostamaan oikeus merkkiin? Kuluttajaoikeuden näkökulmasta merkit sinänsä eivät ole itsetarkoitus ne johtavat myös helposti harhaan ja kertovat vain osan asiasta. Esimerkiksi pohjoismainen ympäristömerkki on kuitenkin vaivaton ja yhtenäinen tapa viestiä ympäristöystävällisyyttä. Jos vastaavan yleisen väittämän tekisi mainonnas-

15 sa ilman merkkiä, mainostajalla pitäisi kuitenkin olla valmiina väittämän todistavat tutkimukset koko kehdosta hautaan -elinkaaresta. Merkkijärjestelmä ei siten rajoita kilpailua vaan antaa yhden tavan lisää kertoa tuotteen ominaisuuksista kuluttajalle selkeällä tavalla. Vastaavalla tavalla kuin tuoteturvallisuuteen liittyvät pakolliset standardit, myös vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä edistää markkinoiden toimivuutta edellyttäen, että sisältö ja puitteet ovat kunnossa. Ehdoton edellytys on, että merkin käyttöehtoihin liittyy merkin asianmukaista käyttöä edistävä valvontajärjestelmä. Kuluttajan taloudellisten etujen huomioonottamiseen kuuluvat paitsi riittävät tiedot myös kohtuulliset sopimusehdot, käyttökelpoiset tuotteet ja tuotteiden riittävä kestoikä. Kohtuullisuus tarkoittaa sopimuksen tasapainoa, yleisten oikeus- ja kuluttajaoikeuden periaatteiden huomioonottamista. Yritys ei voi millä keinoin tahansa turvata omaa taustaansa vaan liiketoiminnassakin on riskejä, joita ei voi vyöryttää kuluttajille. Itse asiassa kilpailun toimivuus näkyy siinä, että osa yrityksistä joutuu lopettamaan toimintansa, koska ne eivät onnistu kilpailutilanteessa, eivät kykene tarjoamaan kuluttajille sopivia tuotteita tai innovoimaan uusia tarpeita varten uusia hyödykkeitä. Tarjottavien tuotteiden tulee olla käyttötarkoitukseen sopivia. Jos digiboksissa ei näy Ylen tekstit, yritys ei voi väittää, että Yle valitsi väärän tekstitysjärjestelmän ja että laite toimii muissa maissa. Jos digiboksi on Suomessa myynnissä, sen pitää olla Suomessa käytettävissä. Vaikka turvallisuuspuutteidensa takia kaupoista vedetyille tuotteille olisi kysyntää, niitä ei voi myydä kuluttajille edes halvemmalla. Yritykselle voi olla houkuttelevaa vaatia ennakkomaksuja taloutensa turvaamiseksi, mutta yleinen periaate on kuitenkin suoritusten samanaikaisuuden periaate. Jos liiketoiminnan luonne poikkeuksellisesti edellyttää suurehkoja ennakkomaksuja, niille on annettava suoritusta vastaava vakuus. Vakuusvaatimus ilmenee esimerkiksi valmismatkalainsäädännöstä ja talopakettitoimituksia koskevasta kuluttajansuojalain luvusta 9. Tyyppiesimerkki yrityksen ja kuluttajan välisestä epätasapainotilanteesta on vuokra-asunnon ja vakuutusten välityksessä aiemmin vallinnut tilanne. Silloin asunnon hakija joutui maksamaan palkkion vuokra-asunnonvälittäjälle, vaikka toimeksiannon oli antanut tuleva vuokranantaja. Kun varma maksaja löytyy sopimussuhteen ulkopuolelta, kilpailua ei ole eikä tarvita. Kuluttajaviraston/kuluttaja-asiamiehen aloitteesta lakia muutettiin siten, että toimeksiantaja maksaa palkkion. Epäilyjä lain voimaantullessa esitettiin lain vaikutuksista kilpailuun ja vuokra-asuntojen saatavuuteen. Kun lain säännökset vakiinnutettiin mm. tehokkaalla valvontatoiminnalla (MT 2002:001 Kanrak-yhtiöt LKV), oli mahdollista todeta, että lainmuutos ei pysäyttänyt vuokramarkkinoiden kehitystä. Vastaavanlainen tilanne on vakuutusmeklaritoiminnassa, jota sääntelevässä laissa on kielletty palkkion ottaminen muulta kuin toimeksiantajalta Vakuutusyhtiöltä ei siten voi ottaa palkkiota (l vakuutusedustuksesta 26 50/2005). Tässä asiassa kilpailuvirasto esitti toisenlaista lähestymistapaa talousvaliokunnassa. Sen mukaan esityksen 26, jonka mukaan vakuutusmeklari saa ottaa vastaan palkkiota vain toimeksiantajalta, tulisi korvata seuraavalla[1]: "Vakuutusmeklarin on ilmoitettava asiakkaalle tasapuolisessa analyysissä siihen sisältyvien vakuutusratkaisujen osalta vakuutuksenantajan ja muun tahon maksaman palkkion määräytymisperusteet ja, ellei se ole mahdotonta, palkkion määrä." Yhteinen intressi kuluttaja- ja kilpailuoikeudessa on kuluttajien liikkuvuuden lisääminen. Jos kuluttajia sidotaan poikkeuksellisen pitkiin sopimuksiin, sopimukset jatkuvat automaattisesti pitkiä aiko-

16 ja, tehdään sopimuskumppanin vaihtaminen hankalaksi tai maksulliseksi taikka sidotaan tuotteita toisiinsa, järjestelmää voidaan yleensä pitää kohtuuttomasti kuluttajan liikkuvuutta rajoittavana. Kuluttajaoikeuden kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti sellaiset ilmiöt, jotka hämärtävät kuluttajien päätöksenteon perusteita tai estävät perusteetta liikkuvuutta. Kun numeron siirrettävyys toteutettiin kännykkämarkkinoilla, kuluttajat vaihtoivat tiiviisti operaattoria. Tämä kehitys muuttui, kun määräaikaan sidotut sopimukset ja kytkykauppa mahdollistettiin 3g kännykän osalta. Kun viestintäalalla aiemmin oltiin vannottu täysin vapaan kilpailun nimiin, koettiin yllättäen perustelluksi sallia määräaikaisella lailla kännykän ja liittymän kytkykauppa sekä vähentää kuluttajien liikkuvuutta määräaikaisin sopimuksin. Tätä lähestymistapaa ei voida pitää kuluttaja- ja kilpailuoikeuden näkökulmasta perusteltuna, mutta lainmuutos tehtiin muiden syiden nojalla. Sekä Kuluttaja- että Kilpailuvirasto vastustivat muutosta. Kuluttajavirasto totesi lausunnossaan, että tarvetta muutoksiin ei ole, muutos olisi kuluttajalle epäedullinen ja vähentäisi vertailumahdollisuuksia. Samaan päämäärään voitaisiin päästä muillakin, kuluttajien kannalta edullisemmilla keinoilla (lausunto 2005/70/2484). Kilpailuvirasto puolestaan katsoi (LVM074:00/2004), että silloinen (siis kytkykaupan kieltävä) käytäntö on selkiyttänyt ja tervehdyttänyt markkinoita, kun komponenteilla on selkeästi omat hintansa. Viraston näkemyksen mukaan liittymän ja päätelaitteen kaupan pitäminen erillään saattaa auttaa myös uusien yrittäjien tuloa alalle, kun toisen komponentin hinnalla ei voida tukea toista. Erityiseksi ongelmaksi voivat muodostua ns. kustomoidut puhelimet, joissa on kiinteä SIM-kortti. Tällöin operaattorin vaihto edellyttää käytännössä aina puhelimen vaihtoa. Lisäksi on otettava huomioon, että julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaan suurimmat matkaviestinnän kasvuodotukset ovat nuorimmissa ikäluokissa, joissa hankintapäätökset eivät ehkä ole rationaalisimpia. Matkapuhelimen ja liittymän myynnin pitäminen erillään saattaa helpottaa vääristä valinnoista pidättäytymistä ja niiden korjaamista. Kun määräaikaisesta, kytkykaupan sallineesta laista kerätään kokemuksia, on mielenkiintoista peilata todellisia vaikutuksia annettuihin lausuntoihin. Kauppahintaan ja sen sääntelyyn liittyy hinnan määräytyminen, hintaa koskevat sopimusehdot ja hinnan kohtuullistaminen. Sen mahdollistaa kuluttajansuojalain 4 luvun 1 tietyin edellytyksin. Säännöstä on kuitenkin sovellettu vähän. Hinnan kohtuullisuutta koskeviin sopimusehtoihin liittyy myös keskustelu kännykkäluottojen hintatasosta. Nämä luotot ovat yleensä varsin pieniä ja lyhytaikaisia. Todellinen vuosikorko nousee koronlaskukaavaa noudattaen hyvin suureksi, satoihin tai jopa yli tuhanteen prosenttiin. Oikeusministeriön työryhmä pohtii tätä. Toistaiseksi kuluttajien kannalta on pidetty perusteltuna puuttua hintatasoon joko välttämättömyyspalvelujen aidon saatavuuden varmistamiseksi (sähkömarkkinalaki) tai kuluttajilta velottavien perintäkulujen taulukoinnissa. Jälkimmäisessä tilanteessa taulukointia pidettiin tarpeellisena, koska kuluttaja maksaa kulut, vaikka ei itse valitse perintätoimistoa. Velkojalta taas puuttui tästä syystä intressi puuttua kulujen tasoon. Kulut olivatkin nousseet perustelemattomasti ennen taulukointia. Mitä tulee kännykkäluottoihin, voi olla, että jos luottomarkkinoilla toimisi aito kilpailu kyseisentyyppisissä luotoissa, hintataso saattaisi kehittyä toiseksi. Jos kunnilla olisi tarjolla sosiaalisia luottoja arkipäivän jääkaapin rikkoutuessa, kännykkäluottoja ei tarvittaisi ainakaan näihin tilanteisiin (sosiaaliset luototukset). Nähtäväksi jää, mihin työryhmä päätyy. Kuluttajan taloudellisiin etuihin liittyvät myös virheseuraamukset. Virheitä voi sattua mutta tärkeää on niiden joustava korjaaminen. Kuluttajaviraston/kuluttaja-asiamiehen linjauksessa virhevastuusta ja takuusta on todettu, että Euroopan Yhteisön tuomioistuin ja komissio ovat useissa kilpailuoikeudellisissa päätöksissään asettaneet eräitä takuuta koskevia vaatimuksia

17 tavaroiden valmistajille ja näiden valtuutetuille edustajille eri jäsenmaissa. Tapaukset ovat koskeneet mm. kuluttajien oikeuksia saada takuupalveluita kotimaassaan silloin, kun laite on hankittu toisessa jäsenmaassa tai kun se on tuotu kuluttajan kotimaahan jonkun muun elinkeinonharjoittajan kuin valmistajan valtuuttaman edustajan toimesta (ns.rinnakkaistuonti). EU:n kilpailulainsäädännön mukaan valmistajan yhdessä jäsenmaassa myöntämän takuun on oltava samoin edellytyksin voimassa myös muissa EU-maissa. Kuluttajalla olisi siten oikeus saada tavara takuukorjattua Suomessa, jos sillä on valmistajan antama takuu ja maahantuoja Suomessa. Takuuta ei voida kilpailulainsäädännön perusteella evätä sillä perusteella, että tavara on hankittu toisesta jäsenmaasta tai ostettu siellä toimivasta verkkokaupasta taikka tuotu Suomeen rinnakkaistuontina ohi virallisen maahantuojan. Kuluttajansuojalaki ei kuitenkaan sisällä vastaavaa säännöstä. Kuluttajansuoja-acquisin yhteydessä tehdyn takuu- ja virhevastuudirektiivin arvioinnin yhteydessäkään asia ei noussut esille. Komissio ei esittänyt tuottajan suoraa vastuuta koskevia ehdotuksia edes siltä osin kuin maahantuoja ja myyjä ovat sopimussuhteessa. Tuottajan suora vastuu on Suomessa säädetty koskemaan vain myyjään sopimussuhteessa olevaa maahantuojaa tai valmistajaa, johon kuluttaja voi kohdistaa vaatimuksensa. Suomessa elinkeinoelämä esitti kriittisiä kommentteja jo EU:n kilpailulainsäädännön kannanoton kertomisesta viraston linjauksessa. Kuluttajan velvollisuutena on pitää huolta tavarasta ja noudattaa käyttöohjeita. Kuluttajalle ei kuitenkaan voida asettaa kohtuuttomia vaatimuksia. Takuun voimassaolo ei esimerkiksi saa riippua siitä, käyttääkö kuluttaja auton merkkikorjaamoa huoltojen tekemiseen. Tämä periaate palvelee myös kilpailua ja EU:n päämääriä. Käytäntöön soveltaminen on kuitenkin ollut hidasta. Vuonna 2007 Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies totesi lainvastaiseksi takuuehdot, jotka epäsivät kuluttajalta mahdollisuuden mainostettuun pitkään takuuseen, ellei merkkihuoltoa käytetty määräaikaishuoltojen tekemiseen. Sinänsä voidaan edellyttää määräaikaishuoltoa, mutta sekä kuluttajansuojalain 3 luvun että EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla niiden tekemistä ei voida rajoittaa vain takuunantajan osoittamiin huoltopaikkoihin. Taustalla olevan ryhmäpoikkeusasetuksen tavoitteena on ollut avata kilpailua. 7. Kuluttaja- ja kilpailuoikeuden liittymäkohdat näkyvät selkeästi seuraamusjärjestelyissä. Kuluttajilla pitää olla nopea, tehokas ja edullinen mahdollisuus päästä oikeuksiinsa. Aiemmin on puhuttu vain perinteisestä kuluttajansuoja-alueesta. Esimerkiksi ryhmäkanne on ulotettu Suomessa vain tavanomaisiin kuluttajaviraston / kuluttaja-asiamiehen toimivaltaan kuuluviin asioihin tiettyjä arvopaperiasioita lukuun ottamatta. Kun kuitenkin kilpailulainsäädännönkin tarkoituksena on tuoda kilpailun edut kuluttajien hyväksi, on merkillistä, että kuluttajat eivät voi vaatia hyvitystä kilpailurikkomuksista kilpailulain nojalla kuten yritykset. Suomessa kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies avusti kuluttajaa kohtuutonta sähkön siirtohintaa koskevassa tapauksessa. Ryhmäkannemahdollisuutta tuolloin ei vielä ollut eikä kannetta voitu myöskään ankkuroida suoraan kilpailulakiin. Kanne perusteettoman edun palautuksesta kuluttajalle hylättiin, vaikka sähkömarkkinalakiin sittemmin sisällytettiin liiallisen siirtohinnan palauttamista koskeva säännös. 8. EU:ssa pyritään nyttemmin määrätietoisesti avaamaan kuluttajaryhmille mahdollisuuksia hakea vahingonkorvausta myös kilpailurikkomusten aiheuttamista vahingoista. Ryhmäkanne olisi sopiva menettelytapa. Lokakuisessa Portugalin seminaarissa kuluttaja-asioista vastaava komissaari Kuneva totesikin healthy markets need effective redress

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 30 VUOT TA JuhlaLIITE 3 0 V U OT 2008 TA Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 PÄIVI SEPPÄLÄ Kuluttajan oikeusaseman kehittyminen välttämättömyyspalveluja

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006

Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006 30.8.2006 Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006 Kuluttajavirasto muistuttaa tuotesijoittelun periaatteista Tavaroiden, palveluiden, tavaramerkkinen yms. sijoittelulla ohjelmiin tavaroiden valmistajat ja

Lisätiedot

Kuluttaja-asiat kuuluvat liiketoimintaosaamiseen... 2

Kuluttaja-asiat kuuluvat liiketoimintaosaamiseen... 2 5/2008 12.6.2008 Tutkassa nyt Kuluttaja-asiat kuuluvat liiketoimintaosaamiseen... 2 Artikkelit Asiakaspalvelusta tuli lakisääteistä... 3 Rehellinen suomalainen siivooja... 5 Kylkiäisrenkaiden arvo jäi

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 9/2006

Kuluttajaviraston uutiskirje 9/2006 27.11.2006 Kuluttajaviraston uutiskirje 9/2006 Kahden järjestelmän hyvät piirteet poimittavissa sosiaali- ja terveyspalveluihin Kunnan ja yrityksen välisissä ostopalvelusopimuksissa on otettava huomioon

Lisätiedot

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut 6.5.2009 3/2009 Teema: Viestintäpalvelut Tutkassa nyt Huippuoperaattori haussa... 2 Artikkelit Näin toteutetaan unelma tietoyhteiskunnasta... 3 Laskutuksen muuttumisesta ei tiedotettu kunnolla... 5 Uusi

Lisätiedot

KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS

KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi PDF-versio

Lisätiedot

5/2009 Teemana Luotto & Raha

5/2009 Teemana Luotto & Raha 31.8.2009 5/2009 Teemana Luotto & Raha Pääkirjoitus Välttämätön luotto, välttävät ehdot... 2 Artikkelit Finanssikriisi terästää luottojen valvontaa maailmalla... 3 OECD peräänkuuluttaa taloudellista lukutaitoa

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007 2/2007 18.4.2007 Tutkassa nyt Kun pelkkä mielikuva ei riitä Artikkelit Kuluttajaoikeuden teemat 2007 Kuluttajavirastossa Kuluttajapoliittinen ohjelma on voimassa viimeistä vuottaan. Työ ohjelman keskeisillä

Lisätiedot

Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 1/2009 13.2.2009. En vaan osaa!... 2

Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 1/2009 13.2.2009. En vaan osaa!... 2 1/2009 13.2.2009 Pääkirjoitus En vaan osaa!... 2 Artikkelit Henkilöllisyyden sähköinen todistaminen lähtökuopissa... 3 Luottojen ongelmia ratkottava laaja-alaisesti... 4 Vastuullisempi luotonanto torjuu

Lisätiedot

7/2007 Teemana asuminen

7/2007 Teemana asuminen 7/2007 Teemana asuminen 30.11.2007 Tutkassa nyt Asuntomarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä...2 Kolumni Uudet myynti- ja rahoitusmallit törmäyskurssilla hinnan ilmoittamisvelvollisuuden

Lisätiedot

Epävarmoina aikoina asiakassuhde punnitaan... 2

Epävarmoina aikoina asiakassuhde punnitaan... 2 7/2008 31.10.2008 Tutkassa nyt Epävarmoina aikoina asiakassuhde punnitaan... 2 Artikkelit Direktiiviesitys lyö Suomen kuluttajansuojaa ja kestävää kehitystä korville... 3 Tapahtumalippujen hinnat sitkeästi

Lisätiedot

4/2008 Teemana viestintäpalvelut

4/2008 Teemana viestintäpalvelut 15.5.2008 4/2008 Teemana viestintäpalvelut Tutkassa nyt Osta 3-10 kanavaa, hinta 10-100 euroa...2 Artikkelit Vauhdin hurmassa liikennemerkit unohtuvat... 3 Kytkykauppa ei ole ainoa vaihtoehto edistää 3G:tä...

Lisätiedot

4/2009 17.6.2009. Pääkirjoitus. Yhteiskuntavastuu on myös vastuuta kuluttajasta... 2 Artikkelit

4/2009 17.6.2009. Pääkirjoitus. Yhteiskuntavastuu on myös vastuuta kuluttajasta... 2 Artikkelit 17.6.2009 4/2009 Pääkirjoitus Yhteiskuntavastuu on myös vastuuta kuluttajasta... 2 Artikkelit Luotto voi olla pelastusrengas tilapäisissä maksuvaikeuksissa... 3 Palvelusetelinkäyttäjät kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006

Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006 21.9.2006 Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006 Kuluttaja-asiamies avustaa oikeudessa Rental Oy:n osakkeen ostajia Rentmar Oy:n ja Rental Erikoisautovuokraamo Oy:n aiheuttamat ongelmat ovat hyvä osoitus

Lisätiedot

Pääkirjoitus Markkinahäiriömaksu hallitusohjelmaan?... 2

Pääkirjoitus Markkinahäiriömaksu hallitusohjelmaan?... 2 2/11 4.4.2011 Pääkirjoitus Markkinahäiriömaksu hallitusohjelmaan?... 2 Artikkelit Puhelinviihdepalveluita koskeva markkinointirikos hovioikeuteen... 3 Kuluttajapoliittinen ajattelu vaatii uusia tulokulmia...

Lisätiedot

3/10 27.4.2010. Pääkirjoitus Finnairin noudatettava tuhkakriisissäkin EU:n ylivarausasetusta

3/10 27.4.2010. Pääkirjoitus Finnairin noudatettava tuhkakriisissäkin EU:n ylivarausasetusta 3/10 27.4.2010 Pääkirjoitus Finnairin noudatettava tuhkakriisissäkin EU:n ylivarausasetusta Artikkelit Elintarvikemainonta lapsille kaipaa ryhtiä... 3 Velkajärjestelylain uudistus etenee... 4 Liittymä

Lisätiedot

Kuluttajan turvaverkko ulottuu yli rajojen

Kuluttajan turvaverkko ulottuu yli rajojen 3/11 19.5.2011 Pääkirjoitus Kuluttajan turvaverkko ulottuu yli rajojen... 2 Artikkelit Todellisia ympäristötekoja kelpaa toitottaa... 3 Käyttäytymisen taloustiede valtaa alaa... 3 Hatarat tosiasiaväitteet

Lisätiedot

Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu

Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu ESISELVITYS Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 28.2.2014 Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. Yrittäjille suunnatusta kyselystä...

Lisätiedot

Mainos tulee iholle?...2

Mainos tulee iholle?...2 4.3.2008 2/2008 Tutkassa nyt Mainos tulee iholle?...2 Artikkelit Pikavippiyritys markkinaoikeuteen...3 Velkojen vanhentuminen aloittaa vanhojen papereiden metsästyksen...4 Parkkihallin rakennuskustannukset

Lisätiedot

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e Yrittäjä & kuluttajansuoja Kuka vastaa tuotteen virheestä ja miten? Mitä tehdä, kun asiakas vaatii kaupan purkamista? Kuka

Lisätiedot

3/2008 Teemana rahoituspalvelut

3/2008 Teemana rahoituspalvelut 4.4.2008 3/2008 Teemana rahoituspalvelut Tutkassa nyt Raha-asioista selviydyttävä ilman tohtorinhattuakin...2 Artikkelit Kulutusluottojen markkinointisääntöjä noudatetaan puuskittain...3 Perintäkulukiistassa

Lisätiedot

KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT

KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT Kanta-asiakasohjelmien tavoitteena on saada kuluttaja keskittämään ostoksensa ja synnyttää pitkäaikaista asiakasuskollisuutta. Keskittäminen voi kuitenkin

Lisätiedot

6/09 19.10.2009. Verkkolehden ulkoasu uudistui

6/09 19.10.2009. Verkkolehden ulkoasu uudistui 6/09 19.10.2009 Pääkirjoitus Asiakaspalvelussa perustasolle ja siitä kilpailun kärkeen... 2 Artikkelit Kolumni: Yritys, ethän ulkoista asiakaspalveluasi meille!... 3 Täytettä operaattoreiden tyhjiin palvelulupauksiin...

Lisätiedot

Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista...3

Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista...3 21.9.2007 5/2007 Tutkassa nyt Kohti yhteistä hyvää...2 Vieraskynä Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista...3 Artikkelit Kanta-asiakasmarkkinoinnin pelisäännöt

Lisätiedot

Lausuntotiivistelmä kilpailulain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta

Lausuntotiivistelmä kilpailulain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta Lausuntotiivistelmä kilpailulain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta Maa- ja metsätalousministeriö (jäljempänä MMM) Kannattaa ehdotusta. MMM:n mukaan TEM on laaja-alaisesti perehtynyt päivittäistavarakauppaan,

Lisätiedot

Pikavipit koronkiskontaa ilman sääntelyä?

Pikavipit koronkiskontaa ilman sääntelyä? Kauppatieteellinen tiedekunta AB50A8000 Kandidaatintutkielma Yritysjuridiikka Pikavipit koronkiskontaa ilman sääntelyä? Instant loans loansharking without regulations? Pekka Pursiainen 0329382 Tarkastaja:

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 29.2.2008 Tekijät

Lisätiedot

Lasten suojelu onnistuu verkossakin... 2

Lasten suojelu onnistuu verkossakin... 2 9/10 Teemana lapset Pääkirjoitus Lasten suojelu onnistuu verkossakin... 2 Artikkelit Mielipide vai maksettu mainos?... 3 Lapsella on kulutusmarkkinoilla erityinen suoja... 4 Mainonta julkisessa tilassa

Lisätiedot

Lausuntokokoelma Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Lausunnonantajat Sisällysluettelo

Lausuntokokoelma Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Lausunnonantajat Sisällysluettelo Lausuntokokoelma Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Lausunnonantajat Sisällysluettelo 1. DNA Finland Oy...2 2. Elinkeinoelämän Keskusliitto...4 3. Elisa...5 4. Eniro...9

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 :n ja korkolain 4 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kulutusluottoja koskevaa kuluttajansuojalain

Lisätiedot