Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012"

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: B&MANs - 1 -

2 Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki Vantaan kaupunkikonserni 2012 Yhteenveto Vantaan kaupunkikonserni

3 Kuntien konsernitilipäätösanalyysit Kuntien tilipäätösanalyysientavoite on rakentaa kaupunkien taloudellisen tilan seurannalle uutta välinettä jo aiemmin lanseerattujen Kuntakonsernianalyysien oheen. Seurannan kehittäminen helpottaa kuntien toiminnan ymmärtämistä sekä lisää sen läpinäkyvyyttä. Kuntatalouden tarkempi analysointi edesauttaa myös kuntataloudesta käytävän keskustelun tason ja kiinnostuksen kohenemista. Analyysit on tehty yritystaloudellisesta näkökulmasta, mutta malli on kuitenkin räätälöity kuntataloudelle soveltaen olemassa olevia yritysanalyysityökaluja. Kuntakeskustelu on käynnistänyt lukuisia hankkeita. Näistä useimmat ovat julkisten tahojen omia strategisia tai poliittisia hankkeita. Yksityisen sektorin ja elinkeinoelämän osallistuminen keskusteluun on ollut vähäisempää. Yksi näistä avauksista onollut Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn vuonna 2003 käynnistämä Kaupunkitalous hanke,jonka yksi kantava ajatus oli, että kuntataloudesta käytävää keskustelua tulisi pyrkiä laajentamaan ja siirtämään uusille raiteille. Hankkeen Pelastakaa Helsinki raportissa todettiin muun muassa, että kuntien talous tarvitsee riippumattoman analyytikkotahon, joka seuraisi kuntien taloudellista kehitystä aiempaa tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisimmilla mittareilla. Raportissa todettiin myös, että median tulisi seurata ainakin suurimpien kaupunkien taloutta aiempaa laajemmin. Nämä Kuntien tilinpäätösanalyysityrittävät omalta osaltaan vastata tähän haasteeseen. Kutsumme kuntien asukkaita asukasomistajiksi soveltaen kuluttajaosuuskuntien asiakasomistaja-käsitettä, sillä kunnallisella toiminnalla on monia yhtäläisyyksiä juuri kuluttajaosuuskuntien kanssa. Kuntatalouden tarkasteleminen omistajan näkökulmasta avaa myös uusia vaihtoehtoja kuntien ongelmien ratkaisemiseksi muun muassa kehittämällä ja jalostamalla kuntakonsernien laajoja omaisuusmassoja. Verkkosivuillewww.asukasomistajat.fi lisätään tilinpäätösanalyysien suppeatversiot suurimmista kuntakonserneista sitä mukaa kun ne valmistuvat

4 Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi tehdään konserninäkökulmasta Koko kaupunkikonserni Emo kaupunki Peruskunta Tyttäriä x kpl Kaupungin toimialatoiminta + Rahastot + Liikelaitokset + Kuntayhtymiä x kpl

5 Vantaan asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 2012 lopussa eur korollisia velkoja oli peräti ( ) eur/asukas kaupunkikonsernitasolla sidotaan konsernitoimintaan varoja eur/asukas eur Asukasomistajakohtainen OSAKEKURSSI = EUR ( + 30 ) Asukasomistajakohtainen osakekurssi = (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut) / asukasmäärä Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

6 Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki Vantaan kaupunkikonserni 2012 Yhteenveto Vantaan kaupunkikonserni

7 Vantaan kaupungin rakenne vuonna kpl liikelaitoksia Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin toimialatoiminta 2012 Liikelaitokset 2011 Peruskunta Sosiaali- ja terveys toimi Vapaa-aika ja asukas palvelut Sivistys toimi Rahastot Asuntolaina rahasto Marja-Vantaa rahasto Vahinkorahasto Sosiaalinen luototus Keskushallinto Keski- Uudenmaan pelastuslaitos Työterveyshuolto Vantaan Suu Maankäyttö ja ympäristö Tilakeskus

8 Verotulot 857,1 meur kasvoivat vuonna ,5 meur:lla ja 9 meur alle odotusten yhteisövero-osuus oli myös Vantaalla 9 meurvuoden 2011 tasolta Tulovero-prosentti 19,00 19,00 19,00 18,50 18,50 ERO 2012/2011 Vantaan Kaupunki /2011 5v CAGR % Kunnan tulovero ,49 % 4,07 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,11 % -14,20 % Kiinteistövero ,70 % 3,09 % Muut verot Verot yhteensä ,23 % 3,84 % 1 tulovero prosentti = 38,9 meur

9 Valtionosuudet olivat 11,6 meursuuremmat suhteessa vuoteen 2011 osuuksien analysointia on haasteellista koska niiden käsittely ja raportointi on kirjanpidossa muuttunut Muutos VANTAAN KAUPUNKI Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa 2012/2011 Asukkaita Vero % 18,50 % 18,50 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 0,00 % 5v CAGR Peruspalveluiden valtionosuus Yleinen Sosiaali-ja terveydenhuolto Opetus- ja kultuuritoimi v2010 järjestelmämuutoksen tasaus Valtionosuudet brutto ,71 % Verotulojen tasaus ,35 % Valtionosuudet netto ,71 % Kun 1 tulovero prosentti = 38,9 meurniin valtion-osuudet jotka kanavoidaan Vantaan kaupunkiinedustavat 3,81 tulovero %, vastaava luku konsernitasolla on 3,97 %. Vantaalla verotulojen tasaus vastaa 1,50 tulovero %

10 Vantaan kaupungin bruttoveroprosentti vuonna 2012 oli 26,01 %-Tampereella vastaava luku oli 30,79 % ja Turussa peräti 35,02 % Bruttoveroprosenttivastaa sitä verotasoa, jota kunnat joutuisivat kantamaan asukkailtaan ilman valtion ja kunnan välisiä tulonsiirtoja missä myös kiinteistövero peritään osana kunnallisveroa 1,59 Valtion osuudet kanavoitu kaupunkiin = 3,81 % 3,97 1,45 + 7,01 % 26,01 19,00 Kunnallisvero Valtion-osuudet (konserni ) Osuus yhtiösverotuotoista Kiinteistövero Bruttovero

11 Vantaan kaupunki Verotulot ja muut perustoiminnan tulot olivat peruspalveluiden menojen suhteen lähes tasapainossa pääomia peruskunnan toiminta sitoo 1 608,1 meur edestä Vantaan kaupunki Perus 2012 kunta Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,30 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus Tuloksen oikaisut Mihin sidottu Miten rahoitettu Vantaan kaupunki Perus 2012 kunta Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Nettotulos Tilakeskus on Vantaalla osa peruskaupunkia

12 Vantaan kaupungilla on neljä rahastoa ja niihin allokoitu 97,3 meur pääomia allokoidut voittovarat otettu käyttöön Vantaan kaupunki Rahastot Asuntolaina- Marja Vahinko Sosiaalinen Rahastot 2012 rahas to Vantaa rahasto luototus yhteensä Tulot Menot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Rahoitus kulut Rahoitus tuotot Verot Nettotulos ,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Miten rahoitettu Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma

13 Vantaan kaupungin liikelaitosten liikevoitto oli negatiivinen vuonna 2012 nettotulos 0,5 meurtappiolla suun työterveyshuollon alijäämästä johtuen. Vantaalla liikelaitosten määrä ja toiminta on suhteessa muihin suurkaupunkeihin pientä Vantaan kaupunki keur Vantaan kaupungin liikelaitoks et Kes ki-uuden. Vantaan Suun Työterveys Yhteensä 2012 Pelas tus laitos terveydenhuolto huolto Tulot Menot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,04 % -1,65 % 0,11 % -0,60 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos ,03 % -2,37 % -0,07 % -0,86 % Peruspääomakorvaus Tulos ,03 % -2,69 % -0,13 % -0,98 %

14 Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin liikelaitokset sitovat toimintaansa ainoastaan 6,2 meur keur Vantaan kaupungin liikelaitoks et Kes ki-uuden. Vantaan Suun Työterveys Yhteensä 2011 Pelas tus laitos terveydenhuolto huolto Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sijoitukset - toimintaa Sidottu pääoma Miten rahoitettu Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma

15 Kokonaisuudessaan tuloja kertyi kaupunkitasolla vuonna ,6 meur, 21,8 meurenemmän kuin vuonna 2011 ERO 2012/2011 Vantaan kaupunki /2011 5v CAGR % Myyntituotot ,36 % 6,30 % Mak sutuotot ,31 % 4,07 % Tuet ja avustuk set ,85 % -0,53 % Vuok ratuotot Muut tuotot ,57 % 6,24 % Toimintatuotot ,68 % 4,38 % Valmistus omaan käyttöön ,28 % -13,30 % Verotulot ,24 % 2,57 % Valtionosuudet ,71 % 8,49 % Verot ja valtionosuudet ,96 % 3,40 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset k ulut Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto " ,29 % 1,63 % HSE ympäristöpalvelut kuntayhtymään siirtyivät Vantaan Veden toiminnot jolloin kirjattiin 201,7 meur myyntivoitto

16 Vantaan kaupungilla on enemmän velkaa kun sillä on omia pääomia sijoitukset tyttäriin ja kuntayhtymiin 293,3 meur nettovelkaa jo kaupunkitasolla 819,1 meur keur Sijoitukset tyttäriin& kuntayhtymiin Nettovelka Sidottu pääoma ( v2011) = ( ) Sidottu pääoma ( v2012 ) = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

17 Vantaan kaupungin organisaatio Vantaan Tilapalvelut Oy aloitti toimintansa Yhtiön palvelukseen siirtyi noin henkilöä ns. vanhoina työntekijöinäja se tuottaa palveluita in-house -periaatteella Vantaan kaupungille. Vantaan kaupungin Tilakeskus ja Tilaajapalvelut sekä Vantaan Tilapalvelut Oy ovat laatineet palvelusopimukset, joista oli vuoden 2012 lopussa allekirjoitettuina noin 80 %:ia kaikista neuvottelun kohteena olevista sopimuksista. Sopimukset kattavat mm. kiinteistönhuollon, varhaiskasvatuksen ateriapalvelun, varhaiskasvatuksen puhtauspalvelun sekä peruskoulujen, lukioiden, kirjastojen, Varian ja aikuisopiston ateria-, puhtaus ja vahtimestaripalvelun Henkilöstö = Henkilöstökulut = 484,2 meur Henkilöstö = Henkilöstökulut = 472,5 meur

18 Vuoden 2012 kokonaiskustannukset ( m.l. poistot ) kasvoivat 38,5 meur -5v kasvuvauhti on 4,9 % ERO 2012/2011 Vantaan kaupunki /2011 5v CAGR % " Liikevaihto " ,29 % 1,63 % Palk at ja palk k iot ,56 % -3,23 % Eläk ek ulut ,98 % -0,61 % Muut hlö sivuk ulut ,89 % 3,73 % Henkilöstökulut yhteensä ,51 % -2,41 % Palvelujen ostot ,26 % 6,29 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,03 % 7,19 % Avustukset ,70 % 8,62 % Vuokrakulut Muut toimintakulut ,52 % -3,20 % Toiminnankustannukset ,13 % 2,81 % Toimintakate Poistot ,53 % 4,04 % Liikevoitto HSE ympäristöpalvelut kuntayhtymään siirtyivät Vantaan Veden toiminnot jolloin kirjattiin 201,7 meur myyntivoitto

19 Rahoitustoiminnan tulos oli 17,6 meur ja kaupunginnettotulos oli negatiivinen ERO 2012/2011 Vantaan kaupunki /2011 5v CAGR % Liikevoitto Kork otuotot ,46 % -5,08 % Muut rahoitustuotot ,51 % -2,62 % Kork ok ulut ,00 % -3,65 % Muut rahoitusk ulut ,18 % -81,48 % Rahoitusnetto Arvonalentumiset Netto tulos

20 keur Vantaan kaupunki 2012/2011 Rahoituslaskelma muutos Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Vuoden 2012 toiminnasta vähennettiin kassavaroja 13,8 meuredestä kaupunkitasolla : - investoinnit olivat 166,7 meur( -8,9 meur) - rahoitustarve 86,7 meur - uutta lainaa 95,4 meur edestä - käyttöpääomaan sidottiin 22,3 meur ( Tilinpäätöksessä on kirjattu keur edestä tytäryhtiö saatava maksetuksi eli kassa on kaupunkitasolla näin paljon suurempi mutta konsernitasolla samalla tasolla ) Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset 0 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Data : Vantaan kaupunki Analyysi : B&MANs Rahavarat Rahavarat

21 Konsolidoimalla peruskunta, rahastot ja liikelaitokset syntyy Vantaan kaupunki keur Vantaan kaupunki Perus Rahastot Liike- Vantaan 2012 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,30 % -0,60 % -1,57 % Vantaan kaupunki Perus Rahastot Liike- Vantaan 2012 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Tuloksen oikaisut 0 Nettotulos ,27 % Analyysissä on suhteessa tilinpäätökseen tehty seuraavat kirjaukset : a) konsernisisäinen saatava keur ei maksettu emolle b) sijoituksissa on keur joka on tilinpäätöksessä kirjattu maa-alueeksi

22 Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki Vantaan kaupunkikonserni 2012 Yhteenveto Vantaan kaupunkikonserni

23 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Vantaan Tilapalvelut Oy aloitti toimintansa Yhtiön palvelukseen siirtyi noin henkilöä ns. vanhoina työntekijöinäja se tuottaa palveluita in-house -periaatteella Vantaan kaupungille. Vantaan kaupungin Tilakeskus ja Tilaajapalvelut sekä Vantaan Tilapalvelut Oy ovat laatineet palvelusopimukset, joista oli vuoden 2012 lopussa allekirjoitettuina noin 80 %:ia kaikista neuvottelun kohteena olevista sopimuksista. Sopimukset kattavat mm. kiinteistönhuollon, varhaiskasvatuksen ateriapalvelun, varhaiskasvatuksen puhtauspalvelun sekä peruskoulujen, lukioiden, kirjastojen, Varian ja aikuisopiston ateria-, puhtaus ja vahtimestari palvelun. Vantaan Energia Oy:n uuden jätevoimalan rakentaminen eteni vuonna 2012 suunnitellun aikataulun ja budjetin mukaisesti. Jätevoimalalle saatiin helmikuussa lainvoimainen rakennuslupa ja sen arvioidaan valmistuvan 2014.Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi päätöksensä jätevoimalan ympäristöluvasta tammikuussa2012 tehtyihin valituksiin. KHO hylkäsi pääosin tehdyt valitukset, mutta palautti mm. teollisuuden ja kaupanjätteitä koskevan osuuden uudelleen aluehallintovirastoon käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Tällä lisäkäsittelyllä ei uskota olevan vaikutusta jätevoimalan suunniteltuun käyttöönottoaikatauluun. Vantaan kaupungin vuonna 2011 jätevoimalan rahoitukseen myöntämästä takauslimiitistä tehtyihin valituksiin saatiin keväällä 2012 päätös Helsingin hallinto-oikeudelta, joka kumosi kaupunginvaltuuston takauspäätöksen päätöksenteon menettelyvirheen vuoksi. Kesällä 2012 Vantaan kaupunginvaltuusto päätti uudelleen omavelkaisen takauslimiitin myöntämisestä. Tästä päätöksestä tehty valitus odottaa käsittelyä Helsingin hallintooikeudessa. Variston lämpökeskuksen rakentamista Martinlaakson voimalaitoksen hiilikentän läheisyyteen valmisteltiin ja kattiloiden sekä kattilarakennusten toimitussopimus allekirjoitettiin joulukuussa. Lämpökeskus valmistuu keväällä Lisäksi Vantaan Energia päätti kesällä sitoutua Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeen jatkorahoitukseen vuoden 2013 ensimmäiselle vuosipuoliskolle sekä syksyllä osallistua Suomen Hyötytuuli Oy:n Kirrinsannan tuulivoimahankkeeseen. VAV Asunnot Oy konsernissa valmistui vuonna asuntoa ja 157 asunnon rakentaminen aloitettiin. Toimintavuonna sovittiin kahden vuokratalokohteen ja yhden mielenterveyskuntoutujille tarkoitetun kohteen urakkasopimukset. Aloitettu asuntotuotanto rahoitetaan valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla ja Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus ARA:n käynnistys-ja erityisryhmien investointiavustuksilla. Kiinteistöjen suunnitelmalliset korjaukset painottuivat edellisten vuosien tapaan asuntojen kylpyhuonekorjauksiin (59 %) ja keittiökorjauksiin (10 %). Toimintavuoden lopussa asunnonhakijoita oli rekisterissä noin Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Vuonna 2012 myytiin maanomistusyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö Pakkalan Kartanonkoski 97 Sato Oyj:lle. Lähde : Vantaan kaupungin tilinpäätös v

24 Vantaan kaupungin tytäryhtiötoiminta kuusi laajempaa kokonaisuutta Vantaan kaupunki Arava VAV konserni Säätiöt Helsingin Pitäjän Kirkonkylän säätiö Tiedekeskussäätiö Energia toimintaa Vantaan Energia Oy Vantaan kaupungin konserni Liiketoimintaa harjoittavat Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy Vantaan Innovaatioinstituutti Oy Marja-Vantaan Palvelu Oy Vantaan Markkinointi Oy Korson Pienteollisuustalo Continental Estate Ltd Oy Myyrmäen Urheilupuisto Oy Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy Rajakylän Tenniskeskus Oy Ruukkukujan Autopaikat Vantaan Kiinteistö ja Vesi Vantaan Moottorirata Oy Tikkuparkki Oy Vantaan Tilapalvelut Oy Kuntayhtymät EVTEK-kuntayhtymä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä ETEVA Västra-Nylands folkhögskola - kansanopiston Uudenmaan liitto HSY HSL Kiinteistöt Koy Itäkehä Koy Katriinanrinne Koy Kehäportti Koy Kehäsuora Koy Lehdokkitien Virastotalo As Oy Vantaan Sepänpuisto Koy Plane Koy Tiedepuisto Koy Pakkalan Kartanonkoski Koy Pakkalan Kartanonkoski Koy Tikkurilan Keskustapysäköinti Koy Pakkalan Kartanonkoski Koy Tikkurilan Terveysasema Koy Vantaan Ahven Koy Vantaan Kauppalantalo Koy Vantaan Maakotkantie As Oy Vantaan Maarukka As Oy Vantaan Pihka A Asunto Oy Vantaan Pakkalanrinne Koy Tikkurilan Urheilutalo Koy Länsi-Vantaa Liikuntalaitokset Koy Vantaan Erikas VTK Kiinteistöt Oy -konserni Koy Korson Toimistokeskus Koy Piispankylän Mestarintie

25 Vantaan kaupunki on jo vuonna 1986 keskittänyt omistamansa vuokrataloyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi VAV-konserniksi, joka rakennuttaa ja omistaa kaupungin vuokra-asunnot toiminnalla on 500 meur edestä velkaa Vantaan kaupunki Arava 2012 toimínta ( VAV oy ) Arava VAV konserni Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,65 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 230 Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Tuloksen oikaisut 0 Nettotulos ,37 % Vantaan kaupunki Arava 2012 toimínta ( VAV oy ) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

26 Vantaan kaupungin energiatoiminta on organisoitu Vantaan Energia konserniin toiminta on kannattavaa ja kaupunki energia maksaa 14 meuredestä osinkoja kaupungille ( 60 % omitus Helsinki 40 % ) Vantaan kaupunki Energia 2012 toimintaa harjoittavat Energia toimintaa Vantaan Energia Oy Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,63 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Tuloksen oikaisut 0 Nettotulos ,82 % Vantaan kaupunki Energia 2012 toimintaa harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

27 Kaupunkikonsernin kiinteistötoimintasitoo pääomia 182,4 meuredestä asunto-ja kiinteistöyhtiöitä on peräti 25 kpl -kaupunki on laajasti mukana kehittämässä alueen kiinteistökantaa a) tilakeskus jossa sen oma toiminta pääosin pyörii, arava-asunnot ja alla kuvatut kiinteistöt Kiinteistöt Koy Itäkehä Koy Katriinanrinne Koy Kehäportti Koy Kehäsuora Koy Lehdokkitien Virastotalo As Oy Vantaan Sepänpuisto Koy Plane Koy Tiedepuisto Koy Pakkalan Kartanonkoski Koy Pakkalan Kartanonkoski Koy Tikkurilan Keskustapysäköinti Koy Pakkalan Kartanonkoski Koy Tikkurilan Terveysasema Koy Vantaan Ahven Koy Vantaan Kauppalantalo Koy Vantaan Maakotkantie As Oy Vantaan Maarukka As Oy Vantaan Pihka A Asunto Oy Vantaan Pakkalanrinne Koy Tikkurilan Urheilutalo Koy Länsi-Vantaa Liikuntalaitokset Koy Vantaan Erikas VTK Kiinteistöt Oy -konserni Koy Korson Toimistokeskus Koy Piispankylän Mestarintie Vantaan kaupunki Kiinteistö 2012 toimintaa harjoittavat Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,73 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 69 Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Tuloksen oikaisut 0 Nettotulos 41 0,16 % Vantaan kaupunki Kiinteistö 2012 toimintaa harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

28 Omassa liiketoiminnassaan( pois lukien energiatoiminta ) Vantaan kaupungilla on kiinni vähän pääomia, mutta toimintavolyymi on 63,7 meur tästä vuonna 2012 yhtiöitetty tilapalvelutoimintaa edustaa 50 meur Vantaan kaupunki Kunnalista 2012 liiketoimintaa harjoittavat Liiketoimintaa harjoittavat Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy Vantaan Innovaatioinstituutti Oy Marja-Vantaan Palvelu Oy Vantaan Markkinointi Oy Korson Pienteollisuustalo Continental Estate Ltd Oy Myyrmäen Urheilupuisto Oy Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy Rajakylän Tenniskeskus Oy Ruukkukujan Autopaikat Vantaan Kiinteistö ja Vesi Vantaan Moottorirata Oy Tikkuparkki Oy Vantaan Tilapalvelut Oy Tulot M enot Toim.kate Poistot 635 Liikevoitto ,34 % Rahoituskulut -7 Rahoitustuotot 85 Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Tuloksen oikaisut 0 Nettotulos ,46 % Vantaan kaupunki Kunnalista 2012 liiketoimintaa harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan 240 Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat 449 Oma pääoma

29 Kaupungilla on 2 säätiöitä ( joilla ei ollut vuoden lopussa tase-eriä? ) Vantaan kaupunki 2012 toiminta? Säätiöt Helsingin Pitäjän Kirkonkylän säätiö Tiedekeskussäätiö Tulot M enot Toim.kate 93 Poistot 85 Liikevoitto 8 0,14 % Rahoituskulut -6 Rahoitustuotot 106 Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Tuloksen oikaisut 0 Nettotulos 108 1,86 % Vantaan kaupunki Säätiö- Säätiö toiminta Sidottu toimintaan 0 Sijoitukset - toimintaan 0 Sijoitukset -rahoitus 0 Sidottu pääoma 0 Korolliset velat 0 Oma pääoma

30 Kaupunki on omistajana ja osallisena 8 erilaisessa kuntayhtymässä Vantaan kaupungin osuus kuntayhtymiensä liikevaihdosta oli 1 884,53 eur/asukas ja pääomista oli sidottu 2 220,39 eur/asukas Turussa kuntayhtymien tulot/asukas( 1 127,42 eur) ja sidottupääoma /asiakas ( 747,57 eur) eli Vantaan kaupunki käyttää suhteessa laajemmin kuntayhtymä muotoa toiminnassaan. Kuntayhtymät EVTEK-kuntayhtymä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä ETEVA Västra-Nylands folkhögskola - kansanopiston Uudenmaan liitto HSY HSL Vantaan kaupunki 2012 yhtymät ( V-osuus ) Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,54 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 716 Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Tuloksen oikaisut 0 Nettotulos ,35 % Vantaan kaupunki Kunta- Kunta yhtymät ( V-osuus ) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

31 Vantaan kaupungin konsernituloslaskelma vuonna 2012 ja sen keskeisimmät yksiköt energiatoiminnallaan konserni pääsee 17,7 meurnettotulokseen kaupungin nettotulos olisi ilman energian maksamia osinkoja 14 meurhuonompi Vantaan kaupunki Perus Rahastot Liike- Vantaan Arava Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö- Kunta- Vantaan 2012 kunta laitokset Eli- kaupunki toimínta toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit ( VAV oy ) harjoittavat harjoittavat harjoittavat ( V-osuus ) minoinnit (konserni) Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,30 % -0,60 % -1,57 % 30,65 % 6,63 % 8,73 % 2,34 % 0,14 % 2,54 % 2,10 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Tuloksen oikaisut Nettotulos ,27 % 11,37 % 6,82 % 0,16 % 2,46 % 1,86 % -1,35 % 0,80 % Sisäinen osinko ( Vantaan Energia ) eliminoituu konsernitasolla

32 Konsernitasolla liikevaihtoa kertyi meur( + 56,0 meur) kaupunkikonsernin sisäinen liikevaihto oli 147,3 meur Vantaa kaupunkikonserni Muutos Muutos Delta Elimin tuloslaskelma 2012/2011 % Konserni vs emo 2012 Myyntituotot ,02 % Maksutuotot ,24 % Tuet ja avustukset ,01 % Vuokratuotot ,73 % Muut tuotot ,56 % Toimintatuotot ,83 % Valmistus omaan käyttöön ,09 % Verotulot ,57 % 0 0 Valtionosuudet ,08 % Verot ja valtionosuudet ,51 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto " ,60 % Tyttärien ulkoinen liikevaihto Konsernin sisäinen liikevaihto

33 Kaupunkikonserni tekee liikevoittoa 46,4 meur ( -9,3 meur) joka syntyy kaupungin tytäryhtiötoiminnasta Vantaa kaupunkikonserni Muutos Muutos Delta Elimin tuloslaskelma 2012/2011 % Konserni vs emo 2012 " Liikevaihto " ,60 % Palkat ja palkkiot ,07 % Eläkekulut ,56 % Muut hlö sivukulut ,27 % Henkilöstökulut yhteensä ,15 % Palvelujen ostot ,26 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,32 % Avustukset ,96 % Vuokrakulut ,28 % Muut toimintakulut ,66 % Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) ,80 % Toiminnankustannukset Toimintakate Poistot ,80 % Liikevoitto Tyttärien ulkoinen liikevoitto

34 Konsernitason kustannusmassa oli 2 164,7 meur( + 66,2 meur) palveluostojen osuus oli 33,8 % koko kustannusmassasta (= ulkoistamisaste) konserni työllistää henkilöä siitä välillisesti tytäryhtiöiden ja kuntayhtymiensä kautta. Ulkoistamisasteoli Helsingissä 25,8 % joka tarkoittaa että Vantaan kaupunki tuottaa itse palveluja vähemmän eli hyödyntää suhteessa enemmän yksityisiä palvelumarkkinoita. Vantaan kaupungin konserni Muutos 2012/2011 Kustannusmassa ( toimintakulut+poistot) Ulkoistamisaste ( konserni ) 33,75 % 34,89 % -1,14 % Henkilöstökulut ( konserni ) Henkilöstökulut/hlö ( arvio = kaupunki ) , , ,00 Henkilöstö ( konserni) Henkilöstö( kaupunki ) Henkilöstö( tyttärissä&kuntayhtymissä) Henkilöstön osuus tyttärissä ( % ) 30,45 % 25,78 %

35 Nettotulosta konserni tekee 17,7 keur kun 1 kunnallisvero-prosentti toi 38,9 meurniin Vantaan kaupunki olisi päässyt konsernitasolla nollatulokseen 18,50 veroprosentilla. Vantaa kaupunkikonserni Muutos Muutos Delta Elimin tuloslaskelma 2012/2011 % Konserni vs emo 2012 Liikevoitto Korkotuotot ,78 % Muut rahoitustuotot ,78 % Korkokulut ,95 % Muut rahoituskulut ,12 % Netto korot ,34 % Arvonalentumiset Tilikauden ali ja alipariarvot Netto tulos Sisäinen osinko ( Vantaan Energia ) ja muut rahoituserät eliminoituvat konsernitasolla

36 Vantaan kaupunkikonserni sitoo 2 883,9 meuredestä pääomia nettovelkaa on 1 659,1 meur yli 100 meurenemmän suhteessa edelliseen vuoteen ( D/E = 1,8 => kriisikaupunki ) keur Sidottu pääoma ( v2011 ) = ( ) Sidottu pääoma v2012 = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

37 Vantaan kaupungin konserni pääomat vuonna /3 korollisista veloista oli kiinni kaupungin aravatoiminnassa -energiatoiminnan tase hyvässä kunnossa Vantaan kaupunki Perus Rahastot Liike- Vantaan Arava Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö- Kunta- Vantaan 2012 kunta laitokset Eli- kaupunki toimínta toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit ( VAV oy ) harjoittavat harjoittavat harjoittavat ( V-osuus ) minoinnit (konserni) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

38 Vantaan kaupunkikonsernin kassavirta -investoinnit 360,8 meur ( + 46,4 ) -rahoitustarve 106,3 meur - uutta lainaa 107,7 meur - käyttöpääomaa vapautui 11,9 meur -kassavaroja +11,4 meur Kassassa 185,5 meur viime vuoden lopussa. Investoinnit kaupungin tyttäriin olivat 194,1 meur Vantaan kaupunkikonserni Delta 2012/2011 Konserni vs Rahoituslaskelma muutos keur kaupunki Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

39 Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki Vantaan kaupunkikonserni 2012 Vantaan kaupunkikonserni - yhteenveto

40 Teksti : Kyösti Jurvelin/Kauppalehti Analyysi : B&MANs Vantaan kaupunkikonserni Kaikki tietävät, että Vantaalla on iso velkalasti Kaupungin velkalasti on kuitenkin suurempi kuin mitä yleensä julkisuudessa esitetään kun tarkastelu tehdään konsernitasolla. Vantaan peruskaupungilla on velkaa 924 miljoonaa euroa. Kun tytäryhtiöt ja osuudetkuntayhtymistä otetaan mukaan, velkalasti nousee huikeaan 1,8 miljardiin euroon. Tästä summasta on kiinni kaupungin vuokra-asuntotoiminnassa 500 miljoonaa euroa. Monen muuhun kaupunkiin verrattuna Vantaasta tekee poikkeuksellisen se, että kaupungin perustoimintaakin rasittaa iso velkalasti. Ero on hätkähdyttävä esimerkiksi Espooseen verrattuna. Espoon peruskaupungilla on velkaa vain 192 miljoonaa euroa. Lisäksi Espoolla on kassassa liki 623 miljoonaa euroa. Näin Espoon peruskaupungin nettovelka on 430 miljoonaa positiivinen. Vaikka Espoon kassasta vähennettäisiin sähköyhtiön myynnistä saadut ja rahastoidut varat, peruskaupungin nettovelka on edelleen positiivinen. Vantaalla on jo vuosia puhuttu säästöruuvin kiristämisestä. Äkkiseltään näyttää, että tässä jo onnistuttiinkin viime vuonna. Peruskaupungin toimintakustannukset kasvoivat vain 2,8 prosenttina. Tuloissa kasvuluku oli 4,3 prosenttia. Konserniluvut kääntävät näkymän kuitenkin toisenlaiseksi. Menot kasvoivat nopeammin kuin tulot. Konserniluvuissa ovat mukana tytäryhtiöt, osuudet kuntayhtymistä, rahastot ja säätiöt. Kaupunkikonsernin investointimenoista tytäryhteisöjen osuus oli 194 miljoonaa euroa ja perustoimintoihin investoitiin vajaat 167 miljoonaa euroa

41 Teksti : Kyösti Jurvelin/Kauppalehti Analyysi : B&MANs Vantaan kaupunkikonserni Vantaalla on hyväksytty talouden tasapainottamis-ja velkaohjelma vuosille Käyttötalouden menokehitystä hillitään ja investointitasoa lasketaan. Ohjelmassa voisi olla vahvempikin konserninäkemys. Hyvistä aikeista huolimatta Vantaa voi päätyä muistuttamaan autonkuljettajaa, joka samaan aikaan painaa sekä kaasua että jarrua. Toki on muistettava, että osaa konsernitoiminnasta on vaikea hallita. Tälläinenon esimerkiksi kuntayhtymämuodossa oleva HUS, joka järjestää ja tuottaa erikoissairaanhoidon palveluita. Konsernitarkastelun merkitystä korostaa se, että Vantaa on osakeyhtiöittänyt tilapalvelunsa. Vantaan Tilapalvelut -yhtiöön siirtyi työntekijää. Tämä työntekijämäärä ei näy enää kaupungin henkilöstömäärässä, vaan konserniluvuissa. Vantaan talousongelmat ovat pitkän historiallisen kehityksen peruja. Kaupunki on halunnut kasvaa, houkutella asukkaita ja yrityksiä. Toimintatapa on vaatinut panostuksia infrastruktuurin, päiväkoteihin ja terveydenhuoltoon. Tulopuolella on kuitenkin sakannut. Suurituloiset ja koulutetummat ihmiset ovat virranneet Vantaan ohitse. Vaikka Vantaalle on tullut yrityksiä, korkeamman jalousasteen työpaikkojen synnyttäminen on ollut suhteessa vähäisempää. Viime aikoina kaupungin työttömyysaste on korkeampi kuin muissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Työttömyys merkitsee herkästi myös kasvavia sosiaali-ja terveysmenoja. Säästöohjelmista huolimatta Vantaan velkaantuminen jatkuu myös tänä vuonna. Jätti-investoinnit kehärata ja Kehä III rasittavat taloutta. Samaan aikaan kaupungissa ei suhtauduta järin innokkaasti henkilöstön lomautuksiin tai irtisanomisiin. Osaltaan kasvava velkataakkaa voidaan pitää tukimuotona, jolla välillisesti maksetaan kaupungin työtekijöiden palkkoja. Velkariski on viime kädessä kuntalaisten harteilla

42 Teksti : Kyösti Jurvelin/Kauppalehti Analyysi : B&MANs Vantaan kaupunkikonserni Vantaa onkin hankalassa väliraossa.toisaalta pitäisi tehdä kasvuinvestointeja ja toisaalta säästää. Tällöin käy helposti niin, että peruspalveluista leikataan. Tämä ei puolestaan houkuttele esimerkiksi sellaisia hyvätuloisia veronmaksajia, jotka haluavat taata lapsilleen mahdollisimman korkeatasoisen perusopetuksen. On Vantaalla positiivisiakin elementtejä. Konsernitulos on edelleen plussalla. Isoimmat infrainvestoinniton jo kohta mitä ilmeisemmin tehty, jotta asukaspohjaa voidaan edelleen laajentaa. Kaupunki on onnistunut saamaan jalansijaa myös logistisena solmukohtana. Tämä luo edelleen mahdollisuuksia yritysten houkuttelemiselle ja työpaikkamäärän kasvattamiselle. Kaupungilla on edelleen maavarantoja, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta. Vantaan Energia voisi olla kohtuullisen arvokas. Se kuitenkin kätkee sisäänsä myrkkypillerin. Energiayhtiön myynti muille kuin Helsingille on erittäin vaikeaa. Helsinki omistaa Vantaan Energiasta 40 prosenttia. Vantaalla tutkitaan myös aktiivisesti kiinteistöomistusten myyntiä. Isossa kiinteistösalkussa on varmasti turhia omistuksia. Ylipäätään tilojen käytön tehostamisesta voi löytyä yllättävän suuri säästö- ja myyntipotentiaali. Pelaamalla korttinsa taitavasti kaupungilla on edelleen hyvät mahdollisuudet säilyttää paikkana itsenäisenä toimijana. Myös pääkaupunkiseudulla on käynnissä kuntien liitospeli. Vantaan taloudellinen asema ei tee siitä pääkaupunkiseudun itäisille ja pohjoisille kunnille houkuttelevaa kumppania. Niinpä ne piirtelevät mielellään sellaisia karttoja, joista Vantaa on liitosvaihtoehtona suljettu pois. Jos Vantaa pullautetaan ulos pohjoisesta liitosvaihtoehdosta, se jää suhteellisen oudoksi ilmestymäksi. Tällöin liittoutuminen Helsingin kanssa on vantaalaisille entistäkin houkuttelevampi vaihtoehto. Samalla vantaalaiset pääsivät Helsingin suuren omaisuuden äärelle. Onkin varsin todennäköistä, että Vantaalla tullaan käyttämään vielä monta puheenvuoroa Helsinki-liitoksen puolesta ja vastaan

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 21.5.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2010-2014 Vantaan kaupunkikonserni 2014

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Versio : 12.5.2016 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2011-2015 Jyväskylän kaupunkikonserni

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 28.4.2016 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2011-2015 Vantaan kaupunkikonserni 2015 Yhteenveto

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 versio: 23.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2009

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2009 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 16.12.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2005-2009 Oulun kaupunkikonserni 2009 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 15.12.2010

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Data-versio : 28.12.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 2004-2008 Helsingin kaupunkikonserni 2008 Nettokustannus analyysi Helsingin

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 14.6.2011 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2007-2011 konserni 2011 Yhteenveto konserni 13.6.2012 2-2 - Vantaan kaupungin rakenne vuonna

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 27.6.2013 B&MANs - 1 - Kouvolan asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 2012 lopussa 4 086 eur korollisia velkoja oli 3 543 eur/asukas kaupunkikonsernitasolla

Lisätiedot

Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla

Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 - Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Tuloja kertyisi konsernitasolla yli 10 mrd, siitä 50 % muita kuin verotuloja 5. sija TE500

Lisätiedot

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 30.9.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2005-2009 Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto 29.9.2010 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 26.5.2011 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Data-versio : 10.11.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2005-2009 Vantaan kaupunkikonserni 2009 Yhteenveto Vantaan kaupunkikonserni

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Versio : 9.6.2015 B&MANs Bo-Erik Ekström/ Rudolf Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 19.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2009-2013 Vantaan kaupunkikonserni 2013

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 7.6.2011 Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 versio : 30.4.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2010-2014 konserni 2014 konserni 2014 - yhteenveto 29.4.2015

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio : 26.10.2012 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2007-2011 Jyväskylän kaupunkikonserni 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio: 20.6.2011 Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 16.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2006-2010 Jyväskylän kaupunkikonserni 2010 Jyväskylän

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 18.6.2015 B&MANs Bo-Erik Ekström/ Rudolf Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 8.5.2014 B&MANs Bo-Erik Ekström/ Rudolf Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 19.6.2012 Bo-Erik Ekström/B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2007-2011 Oulun kaupunkikonserni 2011

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin varat tehokkaaseen käyttöön

Kaupunkikonsernin varat tehokkaaseen käyttöön Kaupunkikonsernin varat tehokkaaseen käyttöön Liikkeenjohdon neuvonantajabo-erik Ekström, Board & Management Services Oy ja taloustoimittajakyösti Jurvelin, Kauppalehti - 1 - Kunta on läsnä kaikkialla

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 4.6.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 28.5.2015 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2010-2014 Jyväskylän kaupunkikonserni

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 21.6.2012 Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 30.5.2013 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2008-2013 Espoon kaupunkikonserni 2012 Espoon kaupunkikonserni -yhteenveto

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio: 5.5.2011 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2006-2010 Espoon kaupunkikonserni 2010 4.5.2011 2-2 - Kuntien konsernitilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 7.5.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2010-2014 Espoon kaupunkikonserni 2014 Espoon

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 28.6.2012 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2007-2011 Espoon kaupunkikonserni 2011 Espoon kaupunkikonserni -yhteenveto

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 2.7.2015 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 versio : 5.6.2013 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 2009-2013 Helsingin kaupunkikonserni

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 2.5.2013 B&MANs Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 2.6.2011 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2010 konserni 2010 konserni - yhteenveto 1.6.2011 2-2 - Kouvolan asukasomistajan nettovarallisuus

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 31.5.2012 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2007-2011 konserni 2011 konserni - yhteenveto 30.5.2012 2-2 - Kuntien tilinpäätösanalyysit

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 10.5.2010 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 24.4.2014 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 20.6.2013 B&MANs : Bo-Erik Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 11.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki 2010-2014 Tampereen kaupunkikonserni

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 5.7.2012 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2011 konserni 2011 konserni - yhteenveto 3.7.2012 2-2 - Verotulot olivat vuonna 2011

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2012

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2012 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 16.5.2013 Bo-Erik Ekström/B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2008-2012 Oulun kaupunkikonserni 2012

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 23.5.2013 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2008-2012 konserni 2012 konserni - yhteenveto 22.5.2013 2-2 - Kuntien tilinpäätösanalyysit

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 12.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2009-2013 Espoon kaupunkikonserni 2013 Espoon

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 29 versio : 1.9.21 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 25-29 Helsingin kaupunkikonserni 29 Helsingin kaupunki - yhteenveto 1.9.21 2-2 -

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 22.5.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 18.4.2013 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 19.5.2011 B&MANs - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 9.7.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Kouvolan kaupunki 2010-2014 Kouvolan kaupunkikonserni 2014

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2014

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2014 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 25.6.2015 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström /B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2010-2014 Oulun kaupunkikonserni

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 27.12.2007 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2002-2006 Vantaan kaupunkikonserni 2006 Vantaan kaupunkikonserni - yhteenveto 27.12.2007

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 212 versio: 25.4.213-1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 28-212 Helsingin kaupunkikonserni 212 Helsingin kaupunkikonserni 212 - yhteenveto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Versio : 25.11.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki 2004-2008 Tampereen kaupunkikonserni 2008 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 AsukasOmistajat Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 18.5.2012 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 17.4.2014 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2013 konserni 2013 konserni - yhteenveto 16.4.2014

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Versio : 2.6.2016 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 15.5.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2013 konserni 2013 konserni - yhteenveto 15.5.2014

Lisätiedot

Vantaan kuntakonsernianalyysi

Vantaan kuntakonsernianalyysi Vantaan kuntakonsernianalyysi Suppea versio : 28.10.2005 Bo-Erik Ekström -1- Uusi ongelma tulot eivät katakaan kasvavia menoja 3 600 Eur/asukas Lähde: Kuntaliitto 3 400 3 200 3 000 2 800 2 600 2 400 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2013

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2013 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 3.7.2014 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström /B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2009-2013 Oulun kaupunkikonserni

Lisätiedot