Kilpailuviraston tilinpäätös vuodelta Dnro 1167/23/07

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailuviraston tilinpäätös vuodelta 2008. Dnro 1167/23/07"

Transkriptio

1 Kilpailuviraston tilinpäätös vuodelta 2008 Dnro 1167/23/07

2 KILPAILUVIRASTO 2 (43) Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kilpailuvalvonta Kilpailunedistäminen Sidosryhmäyhteistyö ja viestintä Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritemäärät Palvelukyky ja laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteumalaskelma Tuotto ja kululaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitus... 43

3 KILPAILUVIRASTO 3 (43) 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus Kilpailuviraston strategiaprojektin loppuraportti valmistui lokakuussa Tavoiteasettelullaan ja tulosmittareillaan strategia antaa hyvät edellytykset ohjata viraston toimintaa yhteiskunnalliselta vaikuttavuudeltaan merkittävien asioiden käsittelyyn. Lokakuussa käyttöön otettu asianhallintajärjestelmä helpottaa tutkijoiden työtä, parantaa tuottavuutta ja tukee strategian toteuttamista. Vaikuttavuudeltaan merkittäviin asioihin käytettiin noin 66 % tapauskäsittelyyn käytetystä kokonaistyöajasta. Kilpailunrajoituslain kokonaisuudistusta pohtineen työ- ja elinkeinoministeriön Kilpailulaki työryhmän työ saatiin päätökseen vuoden lopulla. Virasto osallistui työhön huomattavalla panoksella. Toteutuessaan ehdotukset parantavat viraston edellytyksiä keskittyä merkittäviin asioihin sekä ylipäätään edellytyksiä tehokkaan kilpailupolitiikan harjoittamiseen. Tähän vaikuttavat eräät menettelylliset uudistusehdotukset yrityskauppojen selvittämisessä ja asiakirjojen julkisuudessa sekä ennen muuta ehdotukset seuraamusmaksujen määrittelystä ja yrityskauppavalvonnan testistä. Toisaalta ehdotukset merkitsevät tarvetta osaamisen kehittämiseen erityisesti yrityskauppojen vaikutusten arvioinnissa. Virasto julkaisi lokakuussa Kilpailukatsauksen. Katsaus sisältää yhteenvedon kilpailun teoreettisesta perustasta, selvityksiä kilpailun merkityksestä taloudellisen kehityksen ylläpitäjänä sekä arviot televiestinnän, sähkömarkkinoiden, maa- ja vesirakentamisen ja ympäristöliiketoiminnan kilpailusta. Selvitys antaa hyvät lähtökohdat kilpailusta ja sen merkityksestä käytävälle keskustelulle ja päätöksenteolle. Katsauksen anti on erityisen merkityksellinen käsillä olevassa taloudellisessa kriisissä. Viraston on tarkoitus jatkaa katsausten tekemistä resurssien asettamissa rajoissa. Katsaukset toteutetaan todennäköisesti ainakin aluksi pienimuotoisempina markkina- tai ongelmakohtaisina katsauksina ja keskustelualoitteina. Rakennusalaa koskeva selvitys julkaistiin kesäkuussa Kokonaisuutena virasto on suoriutunut tehtävistään hyvin, vaikkei seuraamusmaksuesityksiä vuoden aikana tehtykään. Virasto on pitkälti joutunut keskittymään vanhojen tuomioistuimissa vireillä olevien juttujensa hoitamiseen. MAO:n asfalttikartellipäätöksestä valitettiin KHO:een viraston mielestä liian alhaisen sakkotason vuoksi, autovaraosakartelli on hoidettu MAO:ssa, samoin taksikartelli (jossa seuraamusmaksua ei tosin tuomittu), kameroiden rinnakkaistuontiasia on hoidettu MAO:ssa (päätöksestä valitettu KHO:een), MAO:n Lännen Puhelin -päätöksestä on valitettu KHO:een, lastentarvikkeiden jakelutieasia on hoidettu MAO:ssa, luettelotietojen luovuttamista koskeva väärinkäyttöasia on hoidettu MAO:ssa jne. Oikeudenkäyntien hoitaminen on vaatinut huomattavaa vastuunottoa viraston virkamiehiltä ja vienyt voimavaroja uusien asioiden tutkimisesta. Kaksi ns. leniency-hakemukseen perustuvaa kartelliepäilyä poistettiin käsittelystä, koska tarkastuksilla ei saatu seuraamusmaksuesityksen tekemisen edellyttämää näyttöä. Kahta vuoden 2008 aikana tullutta leniency-hakemusta selvitetään. Päivittäistavarakaupan kilpailunvastainen tietojenvaihto päättyi (ScanTrack), keskusteluja pankkien kanssa jatkettiin SEPA-

4 KILPAILUVIRASTO 4 (43) järjestelmään siirtymisen haittojen minimoimiseksi, Tupas-tunnistepalvelun periaatteita muutettiin kilpailevien pankkien alalle tulon helpottamiseksi ja maksu-tv -palveluja koskevassa yrityskaupassa asetettiin vaikeiden neuvottelujen jälkeen divestointivelvoitteita (asian käsittely jatkuu MAO:ssa). Kilpailun edistämisessä viraston työ on painottunut työryhmätyöskentelyyn, joista tärkeimpinä mainittakoon julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettia selvittävä työryhmä, LVM:n liikenteen työryhmät sekä jätealan työryhmät. Kilpailunedistämisen tuloksena joskaan ei yksin Kilpailuviraston aikaansaannoksena voidaan mainita kilpailunäkökohtien huomioon ottaminen radanpidon ja joukkoliikenteen kehittämisessä, autoverotuksessa ja - katsastuksessa, jätealan, satamien, luotsauksen ja jäänmurron työryhmien perustamisessa sekä kunnallisen palvelutuotannon kehityksessä. Viraston mielestä tulossopimuksessa asetetut vaikuttavuustavoitteet on täytetty vähintäänkin tyydyttävästi. Toiminnallisessa tuloksellisuudessa huomio kiinnittyy edelleen pitkiin käsittelyaikoihin. Mediaanikäsittelyaika on pidentynyt huomattavasti aikaisemmista vuosista. Tämä johtuu pitkään vireillä olleiden selvitysten päättämisestä. Käsittelyajoissa on todellisuudessa päästy positiiviselle kehitysuralle: kun vuoden 2006 lopussa virastossa avoinna olleiden tapausten käsittelyaika oli 1,82 vuotta, vastaava luku vuoden 2008 lopussa oli 1,67 vuotta. Taloudellisen laman sekä sen vaikutusten lieventämiskeinojen merkitys kilpailupolitiikalle ja taloudelliselle kilpailulle on haaste Kilpailuvirastolle. On harkittava, missä määrin kielletty kolluusio, johon yleensä taloudellisena laskukautena liittyy voimakkaita itsepurkautumisen paineita, saattaakin nykyisen kaltaisessa kriisissä olla toimiva väline ylikapasiteetin hallinnassa. Samoin kysynnän vähetessä markkinavoimaa omaavilla yrityksillä saattaa olla kannusteita sulkea keinotekoisesti kilpailijoita markkinoilta. Toisaalta jo aiemmin mainittu Kilpailukatsaus antaa voimakkaan todistuksen siitä, että taloudellinen kilpailu on tuottanut merkittävää hyvinvoinnin kasvua, ei pelkästään hyvinä aikoina, vaan myös taantumassa.

5 KILPAILUVIRASTO 5 (43) 1.2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kilpailuvalvonta Strateginen painopiste: Markkinavoiman kohtuuttoman hyväksikäytön ja sen vahingollisen hankinnan estäminen Operatiivinen tavoite 1: Uskottavan hard core -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen Virasto priorisoi hard core -kartelliepäilyjen selvittämistä ja lisää kartellien paljastumisriskiä tehostamalla selvityskeinoja (ml. tarkastustoiminta, toimialahaastattelut, sidosryhmäyhteistyö ja taloudellinen analyysi). Kartellivalvonnan voimavarat keskitettiin ensisijaisesti hard core -kartelleihin sekä muihin tapauksiin, joilla voi olla merkittävä vaikutus kuluttajien hyvinvoinnin vähenemiseen. Sellaiset tapaukset, joissa markkinoiden voitiin katsoa toimivan niin hyvin, ettei epäillyllä kilpailunrajoituksella arvioitu olevan vaikutusta kuluttajien hyvinvointiin, poistettiin käsittelystä kilpailunrajoituslain 12 :n nojalla. Ohessa tärkeimmät vuonna 2008 käsitellyistä tapauksista: Merkittävin käsitelty kartellitapaus oli ns. asfalttikartelli, jossa tehtiin markkinaoikeudelle (MAO) seuraamusmaksuesitys (yht. 97 milj. euroa) maaliskuussa Oikeus antoi asiassa joulukuussa 2007 päätöksen ( , 94/04/KR), joka vahvisti kartellirikkomuksen suurelta osin viraston esityksen mukaisesti. Sakkotaso jäi kuitenkin selvästi esitettyä alemmaksi (yht. 19,4 milj. euroa). Virasto valitti tammikuussa 2008 päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Valituksessa katsotaan, etteivät määrätyt seuraamusmaksut täytä niille asetettua yleis- ja erityisestävää tavoitetta ottaen huomioon kartellilla saavutettu taloudellinen hyöty. Päätöksestä valitti myös kuusi tuomion kohteena ollutta yritystä. Asiassa käytiin KHO:ssa keväällä 2008 laaja kirjallinen vastine- ja lausuntokierros. Tapauksen suullisen käsittelyn on määrä alkaa huhtikuussa KHO:n tuleva päätös on keskeinen hard core - kartellien vastaisen politiikan kannalta. Markkinaoikeuteen vuonna 2006 viedyssä autovaraosakartellitapauksessa järjestettiin suullinen käsittely syksyllä Pääkäsittelyn aikana kuultiin yhteensä 25 todistajaa. Oikeuden päätös asiasta annettiin helmikuussa 2009 ( , 216/06/KR). Päätöksessä katsotaan, että autovaraosamarkkinoiden tukkuportaalla toimineet viisi yritystä syyllistyivät vuosina kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn hintayhteistyöhön. MAO määräsi yrityksille yhteensä euron seuraamusmaksut. Kyse oli ensimmäisestä tapauksesta, jossa MAO määräsi kartellisakkoja leniency-järjestelmän avulla selville saadun kartellin perusteella. Joulukuussa 2008 saatiin MAO:n päätös vuonna 2005 tehdystä seuraamusmaksuesityksestä, joka koski tarjouskartellia eräiden taksiautoilijoiden välillä ( , 230/05/KR). MAO katsoi elinkeinonharjoittajien rikkoneen tarjouskartellikieltoa, muttei pitänyt seu-

6 KILPAILUVIRASTO 6 (43) raamusmaksujen määräämistä asiassa perusteltuna. Seuraamusmaksujen määräämättä jättämiseen vaikuttivat päätöksen mukaan prosessin pitkä kesto ja se, että autoilijat eivät ao. tapauksen jälkeen olleet enää tehneet lainvastaisia yhteistarjouksia. Virastoon tehtiin vuonna 2008 kolme hakemusta seuraamusmaksusta vapautumiseksi. Yhdessä tapauksessa asia poistettiin käsittelystä, koska kuvailtu menettely ei luonteensa vuoksi kuulunut kilpailunrajoituslain 9 :n soveltamisalaan. Kahdessa muussa tapauksessa asian käsittely on kesken. Virasto päätti lisäksi selvitykset kahdessa asiassa, jotka olivat tulleet vireille vuosina 2006 ja 2007 tehdyillä hakemuksilla. Molemmissa tapauksissa oli tehty mm. laajamittaiset yllätystarkastukset alalla toimiviin yrityksiin, mutta epäillyistä kilpailunrajoituksista ei löydetty riittävää näyttöä. Syyskuussa 2008 UPM ja Stora Enso antoivat lähes yhtäaikaisesti tiedotteet suunnittelemistaan tuotannon rajoituksista ja tuotantolaitosten sulkemisesta. Virasto selvitti, olivatko yhtiöiden päätösprosessit tapahtuneet itsenäisesti. Selvityksissä ei kuitenkaan tullut esiin mitään yhtiöiden väliseen kiellettyyn yhteistyöhön viittaavaa. Virasto tutki viime vuonna myös työeläkeyhtiöiden mahdollista kiellettyä yhteistyötä Työeläkelaitosten Liiton (TELA) laskuperuste- ja ehtojaoksessa. Virastolla ei kuitenkaan ollut perusteita puuttua asiaan ottaen huomioon työntekijän eläkelain, joka velvoittaa eläkelaitokset yhteistyöhön muun muassa laskuperusteiden valmistelussa. Keväällä 2008 virasto käynnisti mm. kansalaisten lukuisten yhteydenottojen jälkeen selvitykset katsastusalan markkinatilanteen tutkimiseksi. Selvityksissä ei kuitenkaan ilmennyt syitä epäillä hintatason nousun johtuvan kartellitoiminnasta. (Vrt. jakso 1.2.2, sivu 14.) Lisäksi tehtiin kartelliepäilyn vuoksi tarkastukset kahteen laajakaistamarkkinoilla toimivaan yritykseen. Tarkastuksilla ei kuitenkaan löydetty näyttöä lainvastaisesta menettelystä. Myöskään ohutteräksisten ilmastointikanavien markkinoita koskevan kartelliepäilyn osalta ei löytynyt riittävää näyttöä, joten asia poistettiin käsittelystä. Virasto järjesti marraskuussa 2008 yhteistyössä Tampereen poliisiammattikorkeakoulun kanssa kaksipäiväisen tarkastuskoulutustilaisuuden, johon osallistuivat kaikki viraston tutkijat. Tarkastustoiminnan kehittämisen lisäksi virasto on panostanut kartelleja ennaltaehkäisevään työhön. Tässä tarkoituksessa käynnistettiin viime vuonna hanke, jossa on arvioitu tarvetta puuttua ohjausmielessä erilaisten toimialayhdistysten toimintaan. Yhdistyksille tullaan lähiaikoina lähettämään yksityiskohtaista ohjeistusta siitä, millainen toiminta on kilpailunrajoituslain nojalla kiellettyä. Lisäksi osallistuttiin Kilpailulaki työryhmän työhön, jonka tammikuussa 2009 julkaistussa raportissa ehdotetaan säädösmuutoksia myös kartellivalvontaan. Työryhmä ehdottaa mm. vakavimpien ja pitkäkestoisten rikkomusten aikaisempaa ankarampaa sanktiointia sekä sakoista vapauttamista ja sakkojen alentamista koskevan eli ns. leniency-järjestelmän muuttamista aiempaa ennakoivammaksi ja kannustavammaksi.

7 KILPAILUVIRASTO 7 (43) Tulosmittarit: Sidosryhmien näkemys kartellipolitiikan uskottavuudesta: 3,6 asteikolla 1 5. Seuraamusmaksuesitysten määrä merkittävissä asioissa: 0 kpl. Hakemukset seuraamusmaksusta vapautumiseksi: 3 kpl Ilmiannon ja tarkastuksen välinen aika: Operatiivinen tavoite 2: Tehokas puuttuminen poissuljentaan ja kolluusioon keskittyneillä markkinoilla Puututaan kolluusiota helpottaviin menettelytapoihin oligopolimarkkinoilla, erityisesti horisontaalisiin tietojenvaihtosopimuksiin. Vertikaalisten sopimusten osalta keskitytään tapauksiin, joilla on kolluusiota helpottavia tai poissulkevia vaikutuksia. Selvityksen kohteena ovat keskittyneet markkinat kuten päivittäistavarakauppa sekä pankki-, media-, olut- ja lääkejakelumarkkinat. Yhteenveto merkittävimmistä vuonna 2008 käsitellyistä tapauksista: Virasto antoi kesäkuussa 2008 merkittävän ennakkopäätöksen liittyen horisontaaliseen, kolluusiota helpottavaan tietojenvaihtoon oligopolimarkkinoilla. Ruokakesko Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ja Tradeka Oy olivat vaihtaneet AC Nielsen Oy:n ylläpitämän ScanTrack -palvelun välityksellä niin yksityiskohtaista ja tuoretta tietoa hinnoista ja myyntimääristä, että se oli saattanut vaikuttaa vahingollisesti ryhmittymien väliseen kilpailuun päivittäistavarakaupan markkinoilla. Markkinoiden koko huomioon ottaen (yli 12 miljardia euroa) potentiaaliset hyvinvointitappiot kuluttajille ovat huomattavat. Viraston puuttuminen asiaan on lisännyt yleistä tietoisuutta tietojenvaihtoa koskevista kilpailusäännöistä. Useita eri toimialoja edustavat tahot ovat sittemmin ottaneet virastoon yhteyttä ja muuttaneet suunnitteilla olleita tietojenvaihtojärjestelmiään saamansa neuvonnan perusteella. Virasto selvitti oma-aloitteisesti HK Ruokatalo Oy:n ja Ruoka Saarioinen Oy:n suunnittelemaa yhteistyötä broilerimarkkinoilla. Tavoitteena oli selvittää, onko yhteistyö omiaan lisäämään kolluusioriskiä keskittyneillä markkinoilla. Selvitykset osoittivat kuitenkin, ettei järjestely todennäköisesti aiheuta merkittävää haittaa kuluttajille sopimuksen voimassaoloaikana. Eurooppalaisten pankkien itsesäätelyyn perustuvan yhtenäisen euromaksualueen (Single Euro Payments Area, SEPA) käyttöönoton on epäilty johtavan kilpailulle haitallisen oligopolin vahvistumiseen maksukorttimarkkinoilla. Virasto on pyrkinyt yhteistyössä Euroopan komission kanssa takaamaan Visan ja MasterCardin kanssa kilpailevien maksukorttijärjestelmien säilymisen ja syntymisen myös uudessa järjestelmässä. Pankkien kanssa käytiin keskusteluja, joissa edellytettiin, että jokainen pankki tekee omaa pankkikorttituotettaan koskevat ratkaisut omista liiketaloudellisista lähtökohdistaan. Ku-

8 KILPAILUVIRASTO 8 (43) luttajille ja kauppiaille edullisten pankkikorttien korvautuminen kalliimmilla kansainvälisillä korteilla tulisi kauppiaiden ja viime kädessä kuluttajien maksettavaksi. Virasto otti viime vuonna kantaa myös Finanssialan Keskusliitto ry:n (FK) tapaan organisoida maksuliikealueen edunvalvonta ja yhteistyö. Merkittävin huoli asiassa liittyi pankkien mahdollisuuteen ajaa pankkikortti-infrastruktuuri alas määräenemmistöpäätöksellä. FK muutti sittemmin keskustelujen seurauksena päätöksentekomalliaan. Selvitettiin, ovatko Automatia Pankkiautomaatit Oy:n omistavat Nordea Pankki, OP- Pohjola -ryhmä ja Sampo Pankki syyllistyneet kilpailevia automaattiyrittäjiä syrjivään ja niitä poissulkevaan hinnoitteluun. Osapuolille lähetettiin asiasta loppuvuonna viraston alustavan arvion sisältävä vastinepyyntö. Selvitettiin rahahuollon markkinoihin liittynyttä yhteistyöjärjestelyä. Osapuolet luopuivat suunnitelmasta viraston katsottua alustavana arvionaan, että yhteistyö voisi johtaa liialliseen markkinavoimaan ja nostaa asiakkailta perittäviä hintoja. Tupas-palvelu on FK:n eli suomalaisten pankkien yhdessä määrittelemä tapa tunnistaa verkkopalvelujen käyttäjiä pankkien verkkopalvelutunnuksilla. Viraston puututtua asiaan FK ilmoitti muuttavansa toimintatapaansa niin, että pankit eivät voi kieltäytyä Tupaspalvelujen tarjoamisesta vain sillä perusteella, että palveluntarjoaja harjoittaa pankin kanssa kilpailevaa toimintaa. Viraston tavoitteena oli tehostaa alan kilpailua varmistamalla se, että kaikki alalla toimivat voivat hyödyntää palvelua tasapuolisin ja syrjimättömin ehdoin. Selvitettiin erääseen yrityskauppaan liittyvää kilpailukieltoa, jonka seurauksena merenpohjan ruoppauksessa on vain yksi toimija. Viraston alustavan kannanoton seurauksena kilpailukieltoa lyhennettiin viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. Virastossa on vireillä useita muita tapauksia, jotka koskevat mahdollisia kolluusiota helpottavia menettelytapoja ja poissuljentaa keskittyneillä markkinoilla. Tapaukset liittyvät lääkejakelumarkkinoihin, moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltopalveluihin, taksimarkkinoihin, panimoalaan ja kodintuotealaan. Markkinaoikeus käsitteli viime vuonna kolmea jakelusopimuksiin liittyvää seuraamusmaksuesitystä. Tapauksissa järjestettiin syksyllä suullinen käsittely, ja oikeus antoi kaikissa tapauksissa päätöksensä asiasta vuoden vaihteen tienoilla: Ensimmäinen esityksistä koski merkkikameroiden takuukorjausten eväämistä rinnakkaistuojien maahantuomilta tuotteilta. MAO hylkäsi esityksen puutteellisen näytön perusteella ( , 147/06/KR). Virasto on valittanut asiasta KHO:een. Toinen esityksistä koski epäiltyä määrähinnoittelua retkeilyvälineiden maahantuonnin yhteydessä. Sen kohdalla MAO vahvisti viraston kannan siitä, että kyse oli ollut määrähintakiellon rikkomisesta. MAO ei kuitenkaan määrännyt asiassa seuraamusmaksua, koska menettely oli sen mielestä ollut sekä ajallisesti että jälleenmyyjien lukumäärän ja toiminnan tosiasiallisten vaikutusten osalta hyvin rajoittunutta ( , 568/05/KR).

9 KILPAILUVIRASTO 9 (43) Kolmannessa tapauksessa oli kyse valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluneiden jälleenmyyjien kuluttajamyynnin rajoittamisesta. MAO vahvisti päätöksessään viraston näkemyksen siitä, että maahantuoja eli Lastentarvike Oy oli toiminut lainvastaisesti rajoittamalla valikoivaan jakelujärjestelmäänsä kuuluneiden jälleenmyyjien myyntiä kuluttajille. Seuraamusmaksuksi kielletystä menettelystä oikeus määräsi euroa ( , 336/06/KR). Puututaan kriittisiin pullonkaulahyödykkeisiin liittyviin kilpailunrajoituksiin erityisesti verkkoinfrastruktuuritoimialoilla, joilla markkinoille pääsyyn tarvittava infrastruktuuri on kilpailijan omistuksessa (esimerkiksi laajakaista). Pyritään takaamaan tasavertaiset energiamarkkinoille pääsyn edellytykset niin kotimaisille kuin ulkomaisille elinkeinonharjoittajille paitsi puuttumalla ilmeneviin kilpailunrajoituksiin, myös vaikuttamalla lainsäädännön ja regulaation kehitykseen. Paikallistetaan rakentamisen julkiseen sääntelyyn ja standardeihin liittyviä kilpailunrajoituksia ja toimitaan aloitteellisesti niiden poistamiseksi. Rakennusalaa koskevat selvitykset valmistuivat ja tulokset julkaistiin kesäkuussa Selvitysten mukaan markkinoiden toimivuuteen liittyvät ongelmat muodostuvat suuresta joukosta yksittäisiä ongelmia, joista mikään ei kuitenkaan yksin ole erityisen dramaattinen. Selvityksissä ei tullut esille karkeita kartelliepäilyjä, eikä myöskään muita selkeästi kiellettyjä kilpailunrajoituksia. Tulokset osoittivat kuitenkin, että alalla on selkeää tarvetta lisäselvitysten tekemiseen. Televiestintäalalla jatkettiin laajakaistamarkkinoita koskevia selvityksiä, joihin liittyi mm. kaksi useaa alueellista laajakaistamarkkinaa koskenutta tarkastusta. Selvitysten tuloksena laajakaistatukkutuotteen hinnoittelua korjattiin poissulkevien vaikutusten eliminoimiseksi usealla alueella alaspäin. Markkinaoikeus teki heinäkuussa 2008 ratkaisun Lännen Puhelin -tapauksessa. Oikeus totesi päätöksessään Lännen Puhelimen olevan laajakaistatukkumarkkinoilla määräävässä markkina-asemassa, mutta katsoi viraston kannasta poiketen, ettei yritys ollut käyttänyt väärin määräävää asemaansa. Lisäksi oikeus määräsi viraston korvaamaan yrityksen oikeudenkäyntikuluja euroa. Tapaus on erityisen merkityksellinen, koska siinä linjataan, miten kilpailunrajoituslakia sovelletaan kiinteän verkon vuokrauksessa laajakaistamarkkinoilla ja verkkoon pääsyssä televiestintämarkkinoilla yleisemminkin. Virasto on valittanut ratkaisusta KHO:een Suomen Numeropalvelu Oy:n (SNOY) määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevassa asiassa järjestettiin syksyllä 2008 markkinaoikeuden suullinen käsittely. Kyse on menettelystä, jossa SNOY vaatii, etteivät sen hakemisto- ja luettelopalveluja tarjoavat asiakasyritykset saa tarjota palveluitaan loppuasiakkaille Internetissä ilmaiseksi ja ilman rekisteröitymistä. Virasto selvitti myös TeliaSonera Finland Oyj:n ja Elisa Oyj:n matkapuhelin- ja laajakaistaliittymät toisiinsa sitovaa markkinointia, mutta ei löytänyt järjestelystä poissulkevia vaikutuksia.

10 KILPAILUVIRASTO 10 (43) Tulosmittarit Energiamarkkinoilla panostettiin Fortum/E.ON-yrityskaupan käsittelyyn markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Virasto osallistui lisäksi aktiivisesti lukuisiin energiamarkkinoita koskeviin lainsäädäntöhankkeisiin. Sähkön kantaverkkotariffeja koskevien selvitysten tarkoituksena on varmistaa, ettei sähkön kantaverkkosiirron hinnoitteluun liity poissulkevia ja syrjiviä piirteitä. Asiasta annetaan ratkaisu tämän vuoden kuluessa. Lisäksi selvitettiin mm. LVI-tuotteiden markkinoita, matkapuhelumarkkinoita, elokuvien levityksen markkinoita sekä eräitä paikallisia televiestintä- ja kaukolämpömarkkinoita mahdollisten poissulkevien vaikutusten havaitsemiseksi. Näyttöä poissuljennasta ei kuitenkaan löytynyt. Keskittyneillä markkinoilla tehdyt seuraamusmaksuesitykset sekä annetut sitoumus- ja velvoitepäätökset sekä muu päätökset, joissa elinkeinonharjoittaja on muuttanut käyttäytymistään (lkm/v): Seuraamusmaksuesityksiä 0, sitoumus- ja velvoitepäätöksiä 2. Lisäksi yritys muutti ennen lopullista päätöstä käyttäytymistään 6 asiassa. Tapauksia, joissa rajoitus onnistuttiin poistamaan, on siten yhteensä 8. Sidosryhmien näkemys toiminnan onnistumisesta: Tehokas puuttuminen oligopolin kilpailuongelmiin sai sidosryhmiltä arvosanan 3,1 asteikolla 1 5 (tavoite 3,0). Tehokas puuttuminen kilpailijoiden keinotekoiseen poissuljentaan keskittyneillä markkinoilla -tavoitteen osalta tulos oli 3,3 asteikolla 1 5. Operatiivinen tavoite 3: Keskittymien kilpailuongelmat tehokkaasti estävä yrityskauppojen valvonta Yrityskauppoihin puututaan laissa määrättyjen edellytysten täyttyessä, mutta virasto valitsee interventiokeinot ja niiden tason. Valinta tehdään siten, että kilpailuongelmat voidaan tehokkaasti poistaa. Rakenteellisia ehtoja suositaan, ja käyttäytymistä säänteleviä ehtoja pyritään välttämään niiden soveltamisesta saatujen huonojen kokemusten vuoksi. Varaudutaan kieltoesitysten laajempaan käyttöön. Ohessa yhteenveto merkittävimmistä yrityskauppavalvonta-asioista: Markkinaoikeus antoi maaliskuussa ratkaisun Fortumin tekemästä valituksesta, joka koski viraston yrityskauppapäätöstä Fortum/ E.ON Finland -asiassa ( , 209/06/KR). Tapaus on merkittävä erityisesti sähkömarkkinoiden keskittymiskehityksen kannalta. Virasto oli päätöksessään velvoittanut Fortumin luopumaan osasta tuotantokapasiteettiaan, koska yrityksen määräävä markkina-asema kansallisilla sähkömarkkinoilla ja sen mahdollisuus vaikuttaa sähkön hinnoitteluun Suomessa olisi viraston näkemyksen mukaan muutoin vahvistunut. Markkinaoikeus päätyi erilaiseen tulkintaan relevanttien maantieteellisten markkinoiden määrittelystä ja kumosi viraston päätöksen. Virasto on valittanut päätöksestä KHO:een.

11 KILPAILUVIRASTO 11 (43) Virasto hyväksyi marraskuussa ehdollisena yrityskaupan, jossa ruotsalaisen Bonniermediakonsernin omistama televisioyhtiö TV4 hankkii määräysvallan Canal+ -brändin alla maksullisia TV-kanavia tarjoavassa C More Group AB:ssä. Suomessa Bonnier-konserniin kuuluu mm. MTV Oy, joka tarjoaa yleisölle sekä vapaasti vastaanotettavia että maksullisia kanavia. Yrityskaupan kilpailuongelmat liittyvät maksullisten televisiopalvelujen markkinoihin. Kaupan osapuolet ovat Suomen kaksi suurinta toimijaa ao. markkinoilla ja toistensa merkittävimmät kilpailijat. Osapuolilla on lisäksi hallussaan suurin osa maksullisen televisiotoiminnan kannalta avainasemassa olevista lähetysoikeuksista. Yrityskaupalle asetetuilla ehdoilla varmistettiin muiden markkinoilla toimivien yritysten mahdollisuudet muodostaa kilpailullinen vastavoima keskittymälle. Eräiden MTV:n kanavien erillään myyntiä koskevien rajoitusten poistaminen antaa jakeluoperaattoreille mahdollisuuden tarjota kuluttajille uusia tuotteita erilaisissa kanavapaketeissa, minkä lisäksi paketoinnin rajoitteista luopuminen helpottaa uusien kilpailijoiden pääsyä laajan kuluttajapeiton omaaviin paketteihin. Jakeluoperaattoreiden mahdollisuuksia tarjota kuluttajille uusia tuotekokonaisuuksia lisää niin ikään mahdollisuus yhdistää C Moren urheilukanavapakettiin muita tuotteita. Kauppaan liittyvillä sitoumuksilla varmistetaan jatkossakin monipuolinen kuluttajatarjonta: keskittymän osapuolten tuotteet säilyvät erillisinä, eikä niiden keskeistä sisältöä voida vaihtaa kanavapaketista toiseen tai yhdistää yhdeksi tuotekokonaisuudeksi. Ehto, jolla keskittymä sitoutui alilisensioimaan oman, maksullisten televisiopalvelujen markkinoita koskevan osuutensa SM-Liigan lähetysoikeuksista kilpailijalleen, varmistaa markkinoiden kilpailullisen rakenteen säilymisen. Oikeuksien myynti antaa ne hankkivalle keskittymän kilpailijalle mahdollisuuden tuotteistaa oikeudet seuraavan neljän kilpailukauden ajan, mikä saattaa olennaisesti lisätä keskittymän kohtaamaa kilpailupainetta. Muut tuloskauden 22 yrityskauppatapausta hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyvaiheessa. Neljä tapauksista (NCC Roads Oy/Valtatie Oy, Aspo Oyj/Kauko-Telko Oy, ABB Oy/Fortek Oy ja Finnair Oyj/Finncomm Oy) vaati tarkempaa selvittämistä. Markkinaoikeudelle annettiin lisäksi lausunnot yhdestä ehtomuutospäätöksestä ja ehtomuutostulkinnasta tehdyistä kahdesta valituksesta. Vakuutusvalvontavirastolle annettiin lausunnot kahdesta yrityskaupasta. Virasto on pyrkinyt edistämään yrityskauppavalvonnan kehittämistä myös toimimalla aktiivisesti Kilpailulaki työryhmässä, jonka ehdotuksiin sisältyy useita yrityskauppavalvontaan liittyviä kohtia. Työryhmä ehdottaa mm. uutta yrityskauppatestiä, jonka perusteella yrityskauppa voitaisiin kieltää tai asettaa sille ehtoja, jos yrityskaupan seurauksena kilpailu olennaisesti estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kyse on samasta (SIEC-)testistä, jota komissio soveltaa yrityskaupan vaikutusten arvioinnissa.

12 KILPAILUVIRASTO 12 (43) Tulosmittarit Kilpailunedistäminen Sidosryhmien näkemys toiminnan onnistumisesta: 3,5 asteikolla 1 5. Ehtomuutosten lukumäärä (käänteinen tunnusluku): kaksi muutosta, jotka liittyivät SOK/Spar - -päätökseen Ehto- ja kieltopäätösten lukumäärä: 1 Strateginen painopiste: Markkinoiden avaaminen Operatiivinen tavoite: Kilpailun institutionaalisten esteiden poistaminen Virasto keskittyy julkisen tuotannon markkinaehtoistumiskehitykseen tavoitteena kilpailuneutraliteetti. Säännellyillä aloilla painotetaan kilpailun lisäämisen myönteisiä vaikutuksia. Erityisesti infrastruktuurialojen osalta korostetaan koko talouspolitiikan kattavan laaja-alaisen kilpailun lisäämisstrategian tarvetta tehokkuuden parantamiseksi sekä kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien etujen turvaamiseksi. Markkinoiden avaamista koskevista tavoitteista huolehditaan erityisesti seuraavissa työryhmissä: radiotaajuuksien kaupallistaminen, jäteverotuksen uudistaminen ja radanpidon markkinat. Viraston tavoitteena on myös varmistaa toimintansa johdonmukaisuus EU:n ja kansallisen SGEI-palveluja koskevan kehittyvän normiston kanssa. Yhteenveto viraston tavoitteista tärkeimmissä kotimaisissa työryhmissä: Julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välisiä kilpailuneutraliteettikysymyksiä selvittävässä JULKI-työryhmässä (KTM/TEM) tavoitteena on muodostaa selkeä kuva julkisen ja yksityisen taloudellisen toiminnan tasavertaisista kilpailuedellytyksistä ja niihin liittyvien kilpailuongelmien laajuudesta sekä myötävaikuttaa siihen, että työn tuloksena syntyy lainsäädäntöä, joka tehokkaasti ehkäisee ja poistaa kilpailuneutraliteettiongelmia. Radiotaajuuksien kaupallistamista käsitelleessä LVM:n työryhmässä virasto vaikutti siihen, että radiotaajuudet allokoidaan tulevaisuudessa palvelu- ja teknologianeutraalisti ja mahdollisimman markkinaehtoisesti. Myös taajuuksien jälkimarkkinoiden synnylle luotiin edellytykset. Uudistukset helpottavat televiestintämarkkinoille pääsyä ja tehostavat taajuusresurssien käyttöä. Jäteverotuksen kehittämismahdollisuuksia selvittävässä VM:n työryhmässä tavoitteina ovat kunnallisten ja yksityisten toimijoiden kilpailuneutraliteetti yhdyskuntajätehuollossa, eri jätelajien verollisuuden/verottomuuden perusteiden selkiyttäminen ja erilaisten jäteyritysten kilpailumahdollisuuksien turvaaminen. Jätelainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelevan YM:n JÄLKI-työryhmän tuottajavastuujaostossa viraston tavoitteena on turvata kilpailunedellytykset ja innovatiivisuus jätteiden hyödyn-

13 KILPAILUVIRASTO 13 (43) tämis- ja käsittelypalveluissa, varmistaa tuottajavastuujärjestelmien avoimuus ja tasapuolisuus sekä estää tuottajayhteisöjen kilpailua poissulkevat menettelytavat. Viraston edustajat pitivät syksyllä 2008 ministeriön kuulemistilaisuuksissa pyydetyt puheenvuorot kuntien jäteyhtiöiden roolista ja jätehuollon kokonaisuudistuksen vaihtoehtoisista malleista. Radanpitotöiden markkinoita kehittäneessä LVM:n työryhmässä tavoitteena oli liikenteenohjauksen ja muiden fasiliteettipalvelujen sekä radanrakentamisen ja -pidon erityiskaluston eriyttäminen VR-konsernista ja kohtuullisuuden ja tasapuolisuuden varmistaminen niiden tarjonnassa. Työryhmäraportin uudistusehdotukset täyttävät pääosin viraston tavoitteet. Rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamismahdollisuuksia selvittävässä LVM:n työryhmässä tavoitteena on kilpailun avaaminen 2010-luvun alkuvuosina ainakin Helsingin lähiliikenteessä. Tasapuolisten kilpailuolosuhteiden luomiseksi liikenteenohjaus ja koulutus olisi erotettava VR:stä ja yhtiön käytössä nyt oleva lähiliikennekalusto olisi siirrettävä Pääkaupunkiseudun Junakalustolle, jonka osakkuudesta VR:n tulisi luopua. Kaikille toimijoille olisi lisäksi järjestettävä pääsy huolto- ja varikkotiloihin, asemille ja muihin liikenteen palvelufasiliteetteihin. LVM:n Joukkoliikennefoorumiin osallistuminen palvelee sidosryhmäyhteistyötä alan sääntelyn lieventämiseksi, kilpailun edistämiseksi ja eri liikennemuotojen yhteentoimivuuden parantamiseksi. Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko 3/2008 oli kilpailumyönteinen, joukkoliikennelain uudistusta valmistellaan kilpailua lisäävään suuntaan ja LVM käynnisti syksyllä 2008 joukkoliikenteen kehittämisohjelman laatimisen, jonka tavoitteena ovat mm. eri liikennemuotojen yhteentoimivuus ja sääntelyn uudistaminen. Luotsauspalvelujen kilpailulle avaamista selvittäneelle LVM:n virkamiestyöryhmälle tammikuussa 2008 esitetyt kannanotot lähetettiin ministeriölle myöhemmin lausuntona, jossa katsottiin, että palvelu on järjestettävissä ilman monopolia kilpailun tai alueellisten toimijoiden kilpailuttamisen kautta. Ministeriö päätti sittemmin jatkaa työryhmän toimikautta kilpailun avaamisen vaikutusten selvittämiseksi ja täydentää työryhmää VM:n ja Kilpailuviraston edustajilla. Laajennetun työryhmän loppuraportin mukaan vaihtoehtoja luotsaustoiminnan järjestämiselle ovat monopolin säilyttäminen, alueellinen kilpailuttaminen tai sovellettu avoin kilpailu, joista kaksi viimeistä ovat viraston tavoitteiden mukaisia. Satamalaitoslainsäädännön uudistamista käsittelevässä LVM:n työryhmässä tavoitteena on yksityisten ja kunnallisten satamien sääntelyn yhdenmukaistaminen, kilpailun lisääminen satamien välillä ja sisällä, maksupolitiikan kohtuullisuuden ja tasapuolisuuden turvaaminen sekä viranomais- ja sääntelytehtävien vähentäminen ja niiden eriyttäminen liiketoiminnoista. Virasto on ollut edustettuna myös virkamiesryhmässä, joka pohtii, millaisia lainsäädäntömuutoksia selvitysmies Erkki Rajaniemen työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita koskeva raportti edellyttää. Tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että työeläkelaitosten yhteistyötä rajoitettaisiin, STM:n roolia vahvistettaisiin laitosten yhteistyötä edellyttävien toimintojen osalta, työeläkekantojen siirtoja helpotettaisiin ja päättyneiden vakuutusten tuottojen kilpailua vääristävä vaikutus poistettaisiin.

14 KILPAILUVIRASTO 14 (43) Viraston antamista lausunnoista merkittävimpiä olivat seuraavat: Rakennusalan sääntelyn kehittäminen (YM): Lausunnossa kiinnitettiin huomiota siihen, että rakennusalan uutta sääntelyä ehdotetaan usein pieninä osakokonaisuuksina tai yksittäisinä määräyksinä. Ehdotetun sääntelyn vaikutukset eivät yleensä tällöin näytä erityisen merkittäviltä. Ongelmallista kuitenkin on, jos jo runsaasti säännellyllä alalla uusia määräyksiä tai vanhojen määräysten tiukennuksia ehdotetaan jatkuvasti lisää. Rakennusalan tarjonnan lisääminen (VM): Lausunnossa kannatettiin siirtymistä kiinteistösijoituksia haittaavan kaksinkertaisen verotuksen ongelman poistavaan ns. REIT-malliin erityisesti uudentyyppisten rakennustuotantomallien mahdollistamiseksi. Huomiota kiinnitettiin myös esitykseen sisältyneisiin ehtoihin ja rajauksiin, jotka saattaisivat käytännössä estää tavoitteiden toteutumisen. Mainittuja ehtoja onkin sittemmin lievennetty. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen (YM): Lausunnossa kiinnitettiin huomiota mm. kaavoitus- ja lupamenettelyjen sujuvoittamiseen ja nopeuttamiseen, yksityisten maanomistajien aloite- ja osallistumisoikeuksiin kaavoituksessa sekä rakentamisen sääntelyn selvittämistarpeeseen. Kaukolämpöön liittymisvelvoite (YM): Jos maankäyttö- ja rakennuslakiin lisätään säännös, jonka perusteella voidaan kaavoituksella määrätä, että tietyllä alueella olevien uudistalojen on valittava lämmitysmuodoksi kaukolämpö, kaukolämpöliiketoiminnasta muodostuu viraston mielestä lakiin perustuva monopoli, jonka palveluja kuluttajien on pakko käyttää. Lausunnossa todettiin myös, ettei kaukolämpöön liittymisvelvoite saa syrjäyttää muita ympäristöystävällisiä lämmitysvaihtoja ja energiatehokkuuden parantamista eikä vähentää kaukolämpölaitosten kannusteita kustannustehokkuuteen. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistaminen (YM): Lausunnossa pidettiin tärkeänä, että alueidenkäyttötavoitteisiin sisällytettäisiin myös kilpailun toimivuuden turvaaminen. Lausunnossa esitettiin myös, että vähittäiskaupan sekä asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen sijoittamista koskevaa sääntelyä tulisi lieventää ja että kaupan palveluverkon käsittelyä eri alueilla ja eri kaavoissa tulisi yhtenäistää. YM:n järjestämässä kauppaan ja kaavoitukseen liittyneessä kuulemistilaisuudessa virasto otti esiin kaupan alan sääntelyn, joka asettaa kilpailijat eriarvoiseen asemaan ja on hankalasti valvottavissa. Sääntelyn vaikutusten arviointi on siksi viraston mielestä keskeistä. Katsastustoiminnan kilpailun kehittäminen (LVM): Virasto antoi asiasta useampia lausuntoja, joissa tuotiin esiin se, että kevyen kaluston katsastusasemien perustaminen tulisi sallia ilman raskaan kaluston katsastusvelvoitetta. Lisäksi tulisi harkita määräaikaiskatsastusten sallimista autokorjaamoille. Myös Ajoneuvohallintokeskus AKE on sittemmin esittänyt raskaan kaluston katsastustoimilupien eriyttämistä katsastusalan kilpailun lisäämiseksi. Hallan yksityistä satamaa koskeva hakemus (LVM): Hallan yksityisen teollisuussataman muuttamista yksityiseksi yleiseksi satamaksi koskevissa lausunnoissa tuotiin esiin, että yleisten satamien määrän lisääminen voi olla yksi tapa lisätä alan kilpailua edellyttäen, että alalle saadaan kattava lainsäädäntö, joka selkeyttää alalle tulon edellytyksiä ja yhdenmukaistaa sääntelyä. Lausunnot johtivat osaltaan LVM:n satamalakityöryhmän perustamiseen.

15 KILPAILUVIRASTO 15 (43) Jäänmurto (LVM): Lausunnossa kannatettiin jäänmurtoon ehdotettua aluekohtaista asteittaisen kilpailuttamisen mallia yhdistettynä yhteistyöhön Ruotsin Sjöfartsverketin kanssa. Jäänmurtokapasiteetin vähäisyyden sekä uusinvestointien kustannusten takia virasto piti esitettyä aikataulua kuitenkin liian haasteellisena. Palvelujen tuottajille tulisi lisäksi jättää riittävästi toimintavapautta käytettävien murtajien ja muiden käytännön järjestelyjen suhteen. Huomiota kiinnitettiin myös Finstashipin vahvaan asemaan markkinoilla ja siitä mahdollisesti aiheutuviin kilpailuongelmiin, joiden ratkaiseminen saattaa edellyttää myös rakenteellisia keinoja. Lääkelain muuttaminen (STM): Lausunnossa toistettiin näkemys siitä, että lääkejärjestelmään tulisi tehdä kokonaisuudistus, jonka tavoitteena olisi parantaa lääkkeiden saatavuutta, alentaa hintoja ja tehostaa alan toimintaa. Erityisesti apteekkien tarveharkintaisesta lupajärjestelmästä tulisi luopua. Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän uudistaminen (OM): Järjestelmän uudistamista koskeneessa periaatemietinnössä oli ehdotettu, että EY:n oikeussuojadirektiivi tulisi panna täytäntöön niin, että seuraamusmaksun määrääminen tai esittäminen annettaisiin Kilpailuviraston tehtäväksi, minkä lisäksi viraston valvontatehtäviin kuuluisi laittomiin suorahankintoihin puuttuminen. Asiasta annetussa lausunnossa katsottiin, että asiassa tarvitaan lisäselvitystä siitä, rajoittaisivatko uudet velvollisuudet viraston priorisointimahdollisuuksia. Vaihtoehtona virasto esitti sitä, että lisäresurssit suunnattaisiin markkinaoikeuden voimavarojen turvaamiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. STTV:n raportti Alkon toiminnasta: STM:n tuotevalvontakeskukselle annetussa lausunnossa kannatettiin tuotteiden valikoimaanoton kehittämistä ja esitettiin Alkon myyntitietojen julkisuuden laajentamista sekä myymälöiden perustamisesta vähittäiskaupan kilpailulle aiheutuvien vaikutusten huomioimista. Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut ja väestötietojärjestelmä (VM): Lausunnossa kiinnitettiin huomiota VRK:n merkittävään asemaan kansalaisvarmenteen tuottajana ja varmennepalvelujen tarjoajana. Kilpailuongelmia voi syntyä, jos julkisen suoritetuotannon rinnalla harjoitetaan liiketaloudellista tuotantotoimintaa. Eduskunnan hallintovaliokunnan kuulemisessa todettiin, että lakiesitystä valmisteltaessa olisi tullut kiinnittää enemmän huomiota VRK:n tietovarantojen taloudelliseen merkitykseen ja käytettävyyteen yhteiskunnan eri toiminnoissa. Luonnos hallituksen esitykseksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta (VM): Lausunnossa todettiin, ettei rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamisen nimissä julkista sääntelyä rahoitusmarkkinoilla tulisi lisätä enempää kuin on välttämätöntä. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin (VM): Lausunnossa todettiin, ettei kilpailusääntöjen soveltamista tulisi laiminlyödä edes vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa, koska niiden avulla luodaan rahoitusmarkkinoille kilpailupainetta, joka tukee pitkällä tähtäimellä toimivia markkinoita ja suotuisaa rakennemuutosta.

16 KILPAILUVIRASTO 16 (43) Tulosmittarit Luettelo merkittävimmistä kansainvälisistä työryhmistä: Apteekki- ja lääkealan pohjoismainen työryhmä: Toimialaa analysoiva ja Pohjoismaita vertaileva perusraportti valmistui syyskuussa Työssä saatiin hyödyllistä tietoa alan keskeisistä kilpailuongelmista ja niiden vaihtoehtoisista ratkaisutavoista eri Pohjoismaissa. ECN-verkoston energiatyöryhmä: Virasto piti työryhmässä esityksen maantieteellisten markkinoiden määrittelystä Suomen ja pohjoismaisten sähkömarkkinoiden näkökulmasta. ECN-verkoston Food -työryhmä: Komissio on koonnut jäsenvaltioiden toimittamien tietojen pohjalta raportin viime aikaisesta markkina- ja hintakehityksestä sekä ajankohtaisesta tapauskäytännöstä. Ryhmä keskusteli raportin pohjalta alan haasteiden ratkaisemisesta. ECN-verkoston lääketyöryhmä käynnisti laajan lääkealaa koskevan selvityksen, joka keskittyy kilpailunrajoituskieltoja koskeviin kysymyksiin. Väliraportti julkaistiin marraskuussa. ECN-verkoston pääekonomistityöryhmä: Viraston tavoitteena on hankkia ryhmässä tietoa taloudellisen analyysin merkityksestä, haasteista ja välineistä EY:n kilpailuoikeudessa. ECN-verkoston teletyöryhmä käsitteli ajankohtaisia televiestintämarkkinaongelmia. Komission kuluttajayhdyshenkilötyöryhmä: Komission pyynnöstä laadittiin yhteenveto kuluttajayhteydenotoista, joista informoitiin myös kotimaisia kuluttajaviranomaisia ja -järjestöjä. Virasto on lisäksi alustavasti arvioinut ja myös varautunut tehostamaan rooliaan laaja-alaisessa kilpailupolitiikassa ja -valvonnassa. Merkittävien muutosten toteutuminen: Viraston asema kilpailun asiantuntijaviranomaisena näyttää kokemusten valossa vahvistuneen. Kilpailunedistämistoiminnan vaikuttavuudesta on saatu mm. seuraavia myönteisiä viitteitä: Markkinaehtoistumiskehitystä tukeva palvelurakenneuudistus etenee, minkä osana mm. palvelusetelien käyttö on yleistymässä. Valtion liikelaitosten yhtiöittämisessä on edetty toivotulla tavalla. Parhaillaan ollaan valmistelemassa mm. Ilmailulaitoksen, Luotsausliikelaitoksen ja Varustamoliikelaitoksen muuttamista osakeyhtiöiksi. Radanpidon kehittämistä koskeva työryhmäraportti vastasi viraston tavoitteita, ja joukkoliikenteen kehittämisessä on otettu huomioon kilpailunäkökohdat. Viraston kannanotot ovat useissa tapauksissa johtaneet kilpailunäkökulmaa tarkastelevien työryhmien perustamiseen (jäteala, satamat, luotsaus ja jäänmurto). Autoverotusta uudistetaan lähivuosina viraston esittämien periaatteiden mukaisesti, ja autokatsastusasiassa ollaan etenemässä viraston toivomaan suuntaan.

17 KILPAILUVIRASTO 17 (43) Radiotaajuuksien hallinnoinnin kehittämisessä on otettu huomioon kilpailunäkökohdat. Museoviraston arkeologiset kenttäpalvelut on esitetty erotettavaksi omaksi viranomaistoiminnasta erilliseksi alueekseen viraston lausunnossaan edellyttämällä tavalla. Lainsäädäntöä valmistelevien työryhmien jäsenyyksiä: 14, kotimaisia 10 ja kansainvälisiä 4 Merkittävien aloitteiden ja lausuntojen lukumäärä: 6 Sidosryhmien näkemys toiminnan uskottavuudesta: 3,1 asteikolla Sidosryhmäyhteistyö ja viestintä Markkinoiden toimivuuden kannalta tärkeät ryhmät, kuten elinkeinoelämä ja julkisen sektorin edustajat sekä poliittiset päätöksentekijät, tiedostavat toimivan kilpailun merkityksen ja osaavat ottaa kilpailunäkökohdat huomioon omassa toiminnassaan. Vuoden viestinnällisenä erityisteemana olivat kilpailunrajoituslain 50-vuotisjuhla ja viraston 20-vuotisjuhla. Vuoden aikana järjestettiin mm. juhlaseminaari, jossa julkistettiin viraston ensimmäinen Kilpailukatsaus. Kutsuseminaariin, jossa esiintyi mm. EU:n komission kilpailupääosaston johtaja Philip Lowe, osallistui yli 250 edustajaa eri sidosryhmistä. Kilpailukatsaus ilmestyi selkeään tarpeeseen. Tieto kilpailun tilasta hyödyttää talouspoliittisia päättäjiä, viranomaisia, elinkeinoelämää, mediaa ja talouden kehityksestä kiinnostuneita kansalaisia. Lisäksi julkaistiin rakennusalaa koskeva erillisselvitys, yrityskauppavalvonnan testivaihtoehtoja käsittelevä opinnäytetyö sekä vuosikirja. Kilpailu-uutiset -lehdestä ilmestyi neljä numeroa. Ajankohtaisen verkkotiedottamisen lisäksi annettiin 8 varsinaista lehdistötiedotetta. Rakennusalan selvityksen julkaisemisen yhteydessä järjestettiin myös tiedotustilaisuus, johon osallistui 16 toimittajaa. Toimitusvierailuja järjestettiin kaksi. Virastoon liittyviä uutisia julkaistiin taloutta seuraavissa sanomalehdissä viikoittain. Teemat liittyivät mm. kaupan, pankkisektorin, rakentamisen ja telealan kilpailuun. Myös asfaltti- ja metsäkartelleista kirjoitettiin, samoin kilpailun avaamisesta eri sektoreilla (esim. jäänmurrossa ja luotsauksessa). Artikkelien sävy oli viraston näkökulmasta pääsääntöisesti neutraali ja kilpailun näkökulmasta pääsääntöisesti myönteinen. Verkossa virastoon liittyviä artikkeleita julkaistiin useilla perinteisten sanomalehtien sivustoilla jopa kaksi kertaa viikossa. Paljon verkkojulkisuutta saivat mm. rakennusalan selvitys ja viraston tekemä valitus markkinaoikeuden Fortum-päätöksestä. Sidosryhmien mielikuvia viraston viestinnästä selvitettiin sidosryhmäkyselyn avulla. Kyselyyn vastasi 178 henkilöä. Arvioiden mukaan viraston viestintä toimii kohtalaisen hyvin (keskiarvo 3,4 asteikolla 1 5). Erityisesti ajankohtaisuus ja ymmärrettävyys toteutuvat hyvin, mutta viraston lähestyttävyydessä nähtiin parantamisen varaa.

18 KILPAILUVIRASTO 18 (43) 1.3 Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Yksi strategisista painopisteistä on pyrkiä tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan. Operatiivisella tasolla tavoitetta toteutetaan suuntaamalla voimavarat mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Osana vuoden 2008 strategiatyötä kehitettiin suunnittelu- ja seurantaprosessia. Huomiota kiinnitettiin erityisesti tapauskäsittelyprosessiin liittyviin menettelyihin sen varmistamiseksi, että vaikuttavuudeltaan merkittävimmät tapaukset pystytään priorisoimaan yhteiskunnan kokonaisedun mukaisesti. Toimintaa tehostaa myös uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvä työajan seurantajärjestelmä. Vaikuttavuusluokkaan 1 luetaan alastomat kilpailunrajoitukset sekä sellaiset asiat, joihin liittyy suuri toiminnan volyymi ja/tai jotka ovat muuten periaatteellisesti merkittäviä. Luokkaan 3 kuuluvat sekä epäillyn rajoituksen vakavuuden ja periaatteellisen merkittävyyden että toiminnan volyymin näkökulmasta vähämerkitykselliset asiat. Luokka 2 on ns. harmaa vyöhyke, jossa asian käsittelytapaan vaikuttavat ao. toiminnan taloudellinen merkittävyys, sovelletun menettelytavan yleisyys ja menettelyn potentiaaliset vaikutukset kilpailuun. Resursseja onnistuttiin suuntaamaan vaikuttavuudeltaan merkittävimpiin tapauksiin tavoitetta paremmin: vaikuttavuusluokan 1 osuus tapauskäsittelyyn käytetystä työajasta 1 ylitti sisäisen tavoitteen selvästi. Tapauskäsittelyyn käytetystä työajasta 65,9 % käytettiin kansantaloudellisesti merkittävimpien tapausten käsittelyyn. Tapauskäsittelyyn käytetyn työajan jakautuminen vaikuttavuusluokittain, %-osuus Sisäinen tavoite 2008 Toteuma 2008 Toteuma- % Vaikuttavuusluokka 1 59,0 65,9 112 % Vaikuttavuusluokka 2 36,0 23,0 64 % Vaikuttavuusluokka 3 5,0 5,5 110 % Vaikuttavuusluokkaa ei merkitty 5,6 Summa 100,0 100,0 1 Kaikki työaikoja koskevat luvut on laskettu tehollisesta työajasta.

19 KILPAILUVIRASTO 19 (43) Myös tapauskäsittelyyn kaikkiaan käytetyn työajan osuus oli hieman tavoitetta parempi: Työajan käyttö työlajeittain, % -osuus Tulossopimustavoite 2008 Toteuma 2008 Toteuma- % Tapauskäsittely 34,0 35,1 103 % Muu suoritetuotantoon liittyvä työ 24,0 19,1 80 % Kehityshankkeet 2,0 2,1 105 % Muut tehtävät 40,0 43,7 109 % Summa 100,0 100,0 Muut tehtävät ryhmän työajan osuus ylitti asetetun tavoitteen. Sen sisältöä ilmentää seuraava kuva. Ei-eriteltyjen ryhmään on laskettu mm. viraston yhteiset kokoukset. koulutus 3,3 % ei eritelty 3,3 % johtaminen 6,1 % sihteeriteht. 6,5 % tietopalvelu (sis. kirjaamo) 3,4 % sisäinen tiedotus 3,6 % hallinto ja IT (ml. suunn. ja seur.) 17,4 % Tuottavuutta on edistetty myös seuraavilla tulossopimuksessa mainituilla hankkeilla: Strategiavalmennus sekä suunnittelu- ja seurantaprosessia koskeva työ: strategiahankkeen loppuraportti valmistui loppuvuodesta Hankkeessa määriteltiin tulosprisman jaottelulla Kilpailuviraston strategiset painopisteet ja operatiiviset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan sisäisin ja ulkoisin tulosmittarein. Niitä on käytetty hyväksi ulkoisissa tulosohjausasiakirjoissa vuoden 2008 tulossopimuksesta alkaen, jossa ne vielä esiintyivät ilman tavoitearvoja. Vuoden 2009 tulossopimukseen tavoitearvot sisältyvät. Strategiatyössä kiteytetyt strategiset painopisteet ovat viraston uusimman, tulosprisman jakoa noudattavan toiminta- ja taloussuunnitelman keskeisin sisältö. Tavoitteet on viety myös ryhmien toimintasuunnitelmiin.

20 KILPAILUVIRASTO 20 (43) Osana strategiaprosessia toteutettiin viraston riskianalyysi. Tarkoituksena on, että riskit kartoitetaan jatkossa vuosisuunnittelun yhteydessä. Asianhallintajärjestelmä ja siihen liittyvä työajan seurantajärjestelmä otettiin käyttöön lokakuun alussa. Kehittämistyötä jatketaan vielä tulevina vuosina. ICT-infrastruktuuri uusittiin palvelinten ja tietoliikenteen osalta tavoitteenmukaiseen tasoon. Palvelinten seurantajärjestelmän kehittämistä sekä työasemainfrastruktuurin uusimista jatketaan vuonna TEM:n hallinnonalan tietohallintostrategiatyö siirtyi vuodelle Viraston oman tietohallintostrategian valmistelu odottaa siitä saatavia linjauksia. Tietoturvallisuus: Viraston tietoturvasuunnitelman edellyttämiä toimenpiteitä ei ole pystytty edistämään suunnitellulla tavalla riittämättömien IT-resurssien johdosta. Resurssit priorisoitiin käytettäväksi asianhallintahankkeeseen. Taloushallinnon sähköistäminen eteni sähköisen Travel Asp-matkanhallintajärjestelmän käyttöönottoon Vuoden lopulla aloitettiin lisäksi siirtyminen sähköisten verkkolaskujen vastaanottoon. Viraston kirjanpito ei ole vielä kaikilta osin paperiton. Osa jäljellä olevasta sähköistämisestä toteutetaan siinä vaiheessa, kun virasto siirtyy palvelukeskuksen asiakkaaksi, samalla kun kirjanpitojärjestelmä joudutaan vaihtamaan toiseen järjestelmään. Virasto osallistui TEM:n hallinnonalan palvelukeskushankkeen työryhmiin, joissa kuvattiin talous- ja henkilöstöhallinnon työprosessit ja listattiin ne toiminnot, joiden työnjaosta palvelukeskuksen ja viraston kesken on asiakkuusprojektissa sovittava. Hallinnonalalla käytössä olevat tietojärjestelmät ja järjestelmien irtisanomisajat kartoitettiin. Viraston on valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen siirtyessään otettava käyttöön sähköinen henkilötietojärjestelmä, jonka käyttöönottoprojekti käynnistyi maaliskuussa Kirjanpitojärjestelmän vaihdos sisällytetään asiakkuusprojektiin, joka käynnistyy myöhemmin keväällä. Hankinnoissa käytetään pääsääntöisesti Hansel Oy:n puitejärjestelyjä ja sopimuksia. Vuoden 2008 aikana liityttiin mm. seuraaviin Hansel-sopimuksiin tai jatkettiin Hansel-sopimuksia: reittilennot, koti- ja ulkomaan majoituspalvelut, kokouspalvelut, laivamatkustuspalvelut, matkatoimistopalvelut ja matkavakuutukset Toiminnan taloudellisuus Kustannusten jakautuminen päätulosalueittain ilmenee seuraavasta taulukosta. Kustannukset nousivat 5,4 miljoonaan euroon ja kasvoivat edellisvuodesta 9 prosentilla. Eniten kasvoivat monopolivalvonnan kustannukset.

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa Kuntaliitto Yleistä KKV:n tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan menettely

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti Sääntelyelimen painopisteet 2016 Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti 25.11.2015 Aiheet Verkkoselostus Palvelupaikat ja niiden hinnoittelu Rataverkon hinnoittelu Kirjanpidollinen eriyttäminen Lisää

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

EK:n kilpailuselvitys

EK:n kilpailuselvitys EK:n kilpailuselvitys 18.2.2016 Taustaa EK edellyttää yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasavertaista asemaa Silloin kun julkisen sektorin on perusteltua kilpailla markkinoilla, sen on toimittava

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 14/2016 Yhteistoiminta-asiamies Toimintakertomus vuodelta 2015 Yhteistoimintaa ja osallistumista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia. Kuntamarkkinat lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen

Ajankohtaisia oikeustapauksia. Kuntamarkkinat lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen Ajankohtaisia oikeustapauksia Kuntamarkkinat 15.9.2016 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen Sopimukset ketä kiinnostaa 2 KKO 2016:10 (sopimus - sopimuksen tulkinta - oikeustoimi - oikeustoimen tulkinta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Lupaprosessien sujuvoittaminen

Lupaprosessien sujuvoittaminen Lupaprosessien sujuvoittaminen INFRA Akatemia 22.1.2016 Anu Kärkkäinen Johtaja, elinkeinoasiat Sipilän hallitusohjelman kirjaukset lupaprosessien sujuvoittaminen Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosesseja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Talousteemaryhmän väliraportti

Talousteemaryhmän väliraportti Talousteemaryhmän väliraportti 23.2.2017 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 1 Teemaryhmän tehtävät, tekijät ja aikataulu Tehtävä 1 Seurata ja tukea valtakunnallisen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Kuulemistilaisuus 23.5.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

MRL:n muutokset. Merja Vikman-Kaverva

MRL:n muutokset. Merja Vikman-Kaverva MRL:n muutokset Merja Vikman-Kaverva 2.10.2015 Kaavoitusta ja rakentamisen ohjausta uudistetaan Tavoitteena menettelyjen sujuvoittaminen ELY-keskuksille kuuluva poikkeamistoimivalta siirretään kuntiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta. Päätös 1 (5) Asia Faba osk:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö nautaeläinten jalostuspalveluiden markkinoilla. Asianosaiset Faba osk Toimenpidepyynnön tekijä: HH Embryo Oy Ratkaisu Asian vireilletulo

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Palveluhallinta Suomi.fi- palveluissa. KaPA- lain aamukahvit Säätytalolla Joonas Kankaanrinne, Väestörekisterikeskus

Palveluhallinta Suomi.fi- palveluissa. KaPA- lain aamukahvit Säätytalolla Joonas Kankaanrinne, Väestörekisterikeskus Palveluhallinta Suomi.fi- palveluissa KaPA- lain aamukahvit Säätytalolla 13.9.2016 Joonas Kankaanrinne, Väestörekisterikeskus Suomi.fi- palveluiden käyttöönotto Suomi.fi- palveluiden tarjoaminen ja asiakkaiden

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa 2008-2009 Kirsi Miettinen Neuvotteleva virkamies, viestintäpolitiikan osasto 1 Askelmerkit 2008-2009 1) Vahvan sähköisen tunnistamisen kansalliset linjaukset

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Laki Kilpailulain muuttamisesta (595/2013 vp)- kilpailuneutraliteetti valvonnan tehostaminen

Laki Kilpailulain muuttamisesta (595/2013 vp)- kilpailuneutraliteetti valvonnan tehostaminen Laki Kilpailulain muuttamisesta (595/2013 vp)- kilpailuneutraliteetti valvonnan tehostaminen Lakiklinikka, Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2013 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Terveen kilpailun edistämisohjelma

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Tilanne 30.9.2015 Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien

Lisätiedot

Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn

Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitusprosessin kehittäminen - mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan? Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn Luvitus uudistuu Kokonaan ympäristöluvista pois Varsinaisen ympäristöluvan sujuvoittaminen

Lisätiedot